P. 1
Cau Hoi Iq Va Dap An

Cau Hoi Iq Va Dap An

|Views: 255|Likes:
Được xuất bản bởiHien Phan

More info:

Published by: Hien Phan on May 17, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/31/2013

pdf

text

original

CÂU H I IQ & ÁP ÁN

GI I THI U
Trong s các phương pháp khác nhau có m c ích dùng o trí thông minh thì phương pháp ph bi n nh t là dùng bài ki m tra IQ (Ch s thông minh-Intellegence Quotient). ây là hình th c ki m tra ã ư c tiêu chu n hóa, ư c thi t k nh m o trí thông minh c a con ngư i như s khác bi t v h c th c. IQ là phương pháp o m c thông minh liên quan n tu i. T “quotient” (trong t vi t t t IQ) có nghĩa là chia m t lư ng cho m t lư ng, và vi c xác nh trí thông minh là năng l c trí tu hay nhanh nh y c a b não. Thông thư ng thì các bài ki m tra IQ g m có nhi u lo i câu h i có tính ch t phân b c trình , m i câu u ư c tiêu chu n hóa b ng vi c th nghi m câu h i trên m t s lư ng l n các cá nhân nh m thi t l p thang i m s IQ trung bình cho m i bài ki m tra là 100. Th c t cho th y năng l c trí tu c a m t con ngư i thư ng phát tri n m t t c nh t nh cho n tu i kho ng 13, sau tu i này s phát tri n trí não tr nên gi m d n, ngoài tu i 18 thì r t ít ho c không có s c i thi n trí thông minh nào. Khi o ch s IQ c a m t a tr , ngư i ta thư ng dùng bài ki m tra IQ ã ư c tiêu chu n hóa, v i i m t trung bình ư c quy cho t ng nhóm tu i. Ví d m t a tr 10 tu i mà t ư c k t qu mà áng l ra a tr 12 tu i m i t ư c thì a tr 10 tu i có ch s thông minh là 120, hay b ng 12/10 x 100: Tu i trí tu (12) Tu i th i gian (10) x 100 = 120 IQ

Vì sau tu i 18, ngư i ta th y ít ho c không có s c i thi n v trí thông minh nào nên ngư i l n c n ph i ư c ki m tra b ng bài thi IQ có i m trung bình là 100. Cũng gi ng như nhi u cách phân b m t bài ki m tra khác trên th c t , s phân b bài thi IQ có d ng như hình c a m t chi c chuông thông thư ng (xem hình dư i), trong hình này i m t trung bình là 100 và các t l tương t x y ra c trên và dư i giá tr chu n này. Có nhi u lo i bài ki m tra trí thông minh khác nhau, ví d như lo i bài Cattell, Stanford-Binet và Wechsler, và m i lo i u có thang ánh giá trí thông minh khác nhau. Stanford-Binet ánh giá r t cao b ng các câu h i liên quan n kh năng ngôn ng và ư c dùng r ng rãi M . Lo i bài Weschler g m có hai thang ánh giá riêng bi t v ngôn ng và kh năng di n t v i m i m c IQ. i v i thang ánh giá Stanford-Binet thì có t i m t n a s ngư i tham gia ki m tra t i m IQ t 90 n 110, 25% t i m trên 110, 11% t i m trên 120, 3% t i m trên 130 và 0,6% t i m trên 140.

Ví d . Tuy nhiên. m i ph n ánh giá m t kh năng khác nhau. Nh ng bài ki m tra o nghi m tinh th n v cơ b n cũng ch là các d ng c dùng ánh giá trí não.40 31 . chúng ta càng luy n t p nhi u bài ki m tra v ý th c ngôn ng thì chúng ta càng làm tăng kh năng hi u nghĩa c a t và dùng chúng m t cách hi u qu .18 t M c ánh giá R t xu t s c Xu t s c R t gi i Gi i Trung bình Câu h i IQ và áp án http://www. N i dung c a lo i bài ki m tra này có th bao chùm h u h t các khía c nh v bi u c m ho c trí tu . Nh ng bài ki m tra v thái cũng ư c coi là nh ng bài ki m tra IQ v kh năng nh n bi t. x lý con s và hình h c. trí thông minh hay bi u c m. i u quan tr ng là ph i rèn luy n trí não c a chúng ta m t cách thư ng xuyên. thư ng bao g m ánh giá kh năng l p lu n ngôn ng .35 25 .com . thái . chúng ta càng luy n t p các bài toán chúng ta càng tr nên t tin hơn khi làm vi c v i các con s .24 14 . Cho phép dùng máy tính b túi h tr gi i các bài toán s h c.vnedoc. Có nhi u lo i bài ki m tra ánh giá khác nhau.30 19 .CÂU H I IQ & ÁP ÁN 0 100 170 i m IQ Hình 1: ư ng cong hình chi c chuông M c dù chính bài ki m tra IQ chúng ta c quan tâm nhi u n nhưng cũng ph i hi u r ng các bài ki m tra IQ ch là m t hình th c ki m tra o nghi m tinh th n. Th i gian gi i h n i v i m i bài ki m tra là 90 phút. ho c tư duy hình h c không gian. Lo i bài ki m tra này ư c thi t k ki m tra kh năng n m b t nhanh chóng c a b n trong i u ki n th i gian h n h p. bao g m cá tính. Hãy s d ng b ng dư i ây ánh giá k t qu c a b n: i m 36 . m t bài ki m tra i n hình g m có 3 ph n. kh năng gi i chính xác các bài toán s h c càng t t hơn và chúng ta s gi i nhanh hơn.

S nào khác tính ch t v i các s còn l i? 9678 4572 5261 5133 3527 6895 7768 DA:I-4-3527 4. S nào s là s ti p theo c a chu i s sau? 0. 2. D và E khi ghép v i m nh bên trái s t o ra m t hình vuông hoàn ch nh? A B C D E DA:I-1-B 2. Cho hình sau: 1 4 6 7 2 ? ? 4 7 ? 7 10 12 ? 8 10 6 5 10 12 9 7 13 Còn thi u các ch s nào? 8 A 6 7 8 14 5 7 B 9 13 C D DA:I-6-D Câu h i IQ và áp án http://www. 1. 16. M nh ghép nào dư i ây trong s các m nh A. 6.CÂU H I IQ & ÁP ÁN CÂU H I 1.com . 9. B. ? DA:I-3-20 3.vnedoc. 12. 4. C.

Hình nào khác v i các hình còn l i? DA:I-10-B A B C D E 8.9. Hãy i n 56 19 7 7 28 DA:I-9-((103.12.CÂU H I IQ & ÁP ÁN 5.2.hình l p phương Câu h i IQ và áp án http://www.16. M i s trong hình kim t tháp vào kim t tháp s còn thi u.12.vnedoc. Hnh tam giác.5.com . dư i là t ng c a hai s ngay bên dư i nó. Hình ngũ giác DA:I13. Hình l c giác. Hình l p phương. Hình nào khác v i các hình còn l i? A B C D E DA:I-7-C 6.47. Hình nào khác v i các hình còn l i? Hình b y c nh.28.3)) “các s l n lư t t trên xu ng. trái sang ph i” 7.

com . S còn thi u ch d u ch m h i là s nào? 3 7 4 21 6 16 3 2 ? DA:I-18-4 Câu h i IQ và áp án http://www.vnedoc. A và B v i k t qu Hình 1 thành Hình 2. Công t c A b t èn s 1 và 2 sáng/t t ho c t t/sáng Công t c B b t èn s 2 và 4 sáng/t t ho c t t/sáng Công t t C b t èn s 1 và 3 sáng/t t ho c t t/sáng = Sáng =T t B l n lư t các công t c C. V y công t c nào không ho t ng tí nào? 1 1 2 2 3 3 4 4 Hình 1 Hình 2 DA:I-14-Công t c A b h ng 10.CÂU H I IQ & ÁP ÁN 9. Cho hình bên trái Hình bên trái còn thi u hình nào trong s các hình sau? A B C D E DA:I-15-B 11.

CÂU H I IQ & ÁP ÁN 12. ?. 33/16. Cho hình bên trái Hình bên trái còn thi u hình nào trong s các hình sau? A B C ? D E F DA:I-21-D 14. 30. phòng thì t i như m c. 96. 29/16. 890 16. Cho dãy s : 10. ? DA:I-22-51/16 15. 43/8.com .vnedoc. 98. 32. Th t không may bóng èn trong phòng anh ta b cháy. Tìm s thích h p ti p theo cho chu i s sau: 67/8. 15 cái màu en gi ng nhau và 17 cái màu gi ng nhau. Hình dư i có bao nhiêu ư ng th ng? DA:I-20-11 13. M t ngư i àn ông có 53 chi c t t trong ngăn kéo c a mình: 21 cái màu xanh gi ng nhau. ? Hãy i n vào ch hai d u h i hai s ti p theo? DA:I24-888. 55/8. 296. 294. Anh ta ph i l y ra bao nhiêu chi c t t ch c ch n 100% anh ta l y ư c m t ôi t t màu en? DA:I-30-40 Câu h i IQ và áp án http://www.

blogspot. D và E có th thêm vào m t d u ch m sao cho c hai d u ch m áp ng ư c cùng i u ki n như hai d u ch m trong hình l c giác bên trái ? A B C D E DA:I-36-D 21. Trư c 12 gi trưa là bao nhiêu phút n u trư c ó 9 phút s phút này g p hai l n s phút sau 10 gi sáng? DA:I-32-37 phút 19.com E . C. Hình l c giác nào trong s các hình A. Hãy v hình còn thi u trong chu i hình bên dư i.nghoanFvan137. B.CÂU H I IQ & ÁP ÁN 17. Ch cái nào tr c di n v i ch cái mà cách nó 2 ch cái theo chi u kim t ch cái tr c di n v i ch cái E ng h tính A H B G D C Website: http://www. 7396413793541765 DA:I-35-93541 20. Tìm 5 s liên ti p c a chu i dư i ây có t ng b ng 22. DA:I-31-(là hình cu i cùng c a chu i này) 18.

S nào s thay vào d u ch m h i trong hình bên dư i? DA:I-39-0 23.G 22.vnedoc. Nhóm hình trên còn thi u hình nào trong s các hình sau? Câu h i IQ và áp án http://www.com .CÂU H I IQ & ÁP ÁN DA:I-38.

Cho hình dư i 20 17 19 16 22 19 21 18 19 16 ? 15 21 ? 20 ? i n vào ch d u h i hình thích h p? 19 18 19 A 18 18 B 18 17 18 C 18 17 17 D 19 DA:II-3-B Câu h i IQ và áp án http://www.CÂU H I IQ & ÁP ÁN DA:I-40-C 24.vnedoc. Ti p theo chu i hình trên là hình nào trong s các hình sau? A B C D E DA:II-1-E 25.com .

Cho chu i s : 0. ư ng phân) DA:II-9-Kinh tuy n. 3. ? S nào s là s ti p theo? DA:II-8-7. 3. 2.5 29. 6.CÂU H I IQ & ÁP ÁN 26. trí tuy n. ư ng song song Câu h i IQ và áp án http://www. Tìm ra hai t (m t t trong m i nhóm ngo c ơn bên dư i có quan h tương t v i các t in hoa và liên quan t i các t trong nhóm. kinh tuy n) VĨ ( ư ng song song.com . KINH ( . Cho hình ti p theo là hình N u cho hình ti p theo là hình nào dư i ây? A B C D E DA:II-7-B 28. 7.vnedoc. ư ng th ng. Hãy i n s còn thi u vào ch d u ch m h i? DA:II5-5 27.5. 4.

S phù phi m. n u hai ô hình u tiên h p v i nhau t o thành hình th 3. Hãy ch n ra hai t trái nghĩa nhau nh t? S t do. Cho hình dư i 5 6 1 12 2 4 9 ? 3 1 ? 6 10 11 12 ? i n vào ch d u h i hình thích h p? 4 16 29 15 2 33 14 7 35 17 3 31 A B C D DA:II-10-B 31. Quan sát. S i c c DA:II-13- Nhìn các hàng ngang và d c. K t lu n) DA:II-11. tr trư ng h p các ký hi u gi ng nhau s tri t tiêu nhau khi k t h p. S phi lý.com .CÂU H I IQ & ÁP ÁN 30. thay b ng hình B Câu h i IQ và áp án http://www. V y ô hình nào trên k t h p không úng và ph i thay th b ng ô hình nào dư i ây? DA:II-12-Hình 7 sai. Xâm nh p. S S phù phi m& S i m m 33. im m.Quan sát 32.vnedoc. Can thi p. S trong tr ng. T nào trong ngo c ơn có nghĩa g n nh t v i t in hoa? THEO DÕI (Ra l nh.

Chi u nay ng h eo tay c a tôi ch y úng gi .vnedoc. Xương chày.com . V y bây gi là m y gi ? DA:II-18-10 gi êm 37.CÂU H I IQ & ÁP ÁN 34. Hàm dư i.52 pm. T nào khác v i các t còn l i? Xương ùi. Cho hình bên Khi hình trên g p l i dư i ây? t o thành m t hình h p thì có th là duy nh t hình nào trong các hình A B C D E DA:II-16-D 35. sau ó nó b t u ch y ch m 17 phút m i gi cho n khi cách ây 6 ti ng nó ng ng ch y hoàn toàn. Cho hình bên trái Hãy i n hình còn thi u vào hình bên? A B C D E D Câu h i IQ và áp án http://www. Xương bánh chè DA:II17. Lúc này nó ch th i gian là 2.Hàm dư i 36. Xương mác.

vnedoc. -93. 36. ?. 10. Cho chu i s sau: 15. ?. 29. -190. 21. Cho chu i s sau: 1.12 41. Cho hình bên trái Hình nào bên dư i có i m chung nh t v i hình bên trái? DA:II-26-D A B C D E 42. 4. ? Ti p theo chu i s trên là s nào? DA:II-23-57 40. Ti p theo chu i hình trên là hình nào trong s các hình sau? DA:II-21-A 39. 43. 101. 24. 15.com .CÂU H I IQ & ÁP ÁN 38. ?.9. 7. 30. 5. 8. 33 Hãy i n s thích h p vào ch d u ch m h i? DA:II25-27. Hãy i n con s còn thi u vào ô tr ng hình dư i? 5 8 1 5 7 7 1 4 6 9 9 1 ? 1 3 Câu h i IQ và áp án http://www.

Công t c A b t èn s 1 và 2 Công t c B b t èn s 2 và 4 Công t c C b t èn s 1 và 3 Công t c D b t èn s 3 và 4 sáng/t sáng/t t ho c t t/sáng sáng/t t ho c t t/sáng sáng/t t ho c t t/sáng t ho c t t/sáng = Sáng =T t T t l n lư t công t c D. S nào s thay cho d u ch m h i? N B K th p C Bt ng D Xi t ch t E Website: http://www.nghoa . V y công t c nào không ho t ng? 1 2 3 4 1 2 3 4 Hình 1 Hình 2 DA:II-29-Công t c D 44. C.CÂU H I IQ & ÁP ÁN DA:II-28-7 43. A và B v i k t qu Hình 1 chuy n thành Hình. T nào trong ngo c ơn g n nghĩa nh t v i t in hoa? H P NH T Bt mõm A DA:II-C (k t h p) 45.

com . C.vnedoc. D và E có th thêm vào m t d u ch m sao cho áp ng ư c cùng i u ki n như trong hình l c giác bên trên 5 hình này ? A B C D E DA:II-32-E Câu h i IQ và áp án http://www.CÂU H I IQ & ÁP ÁN DA:II-31-17 46. B. Hình l c giác nào trong s các hình A.

CÂU H I IQ & ÁP ÁN 47. Cho hình Hình còn thi u là hình nào? A B C D DA:II-37-D 49. Tìm s thích h p thay cho d u ch m h i trong nhóm các con s sau.com . S nào s là s thay cho d u ch m h i? DA:II-39-8 Câu h i IQ và áp án http://www. DA:II-35-49 48.vnedoc.

Khi hình trên g p l i t o thành m t hình l p phương thì có th t o thành duy nh t m t hình nào trong các hình dư i ây? A B C D E DA:II-40-E Câu h i IQ và áp án http://www.CÂU H I IQ & ÁP ÁN 50.vnedoc.com .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->