C u trúc và ch c n ng CPU

Gi ng viên h ng d n : TS.Nguy n Ti n D ng : Nhóm FSSGroup_DT8_K50 : Tr nh V n S n Ph m H i Tu n Ph m Gia Nh Nguy n Thanh H i Nguy n Th Xuyên Nguy n Th Thùy

Nhóm sinh viên Thành viên

N i dung
1. 2. 3. 4. 5. T ch c b vi x lý T ch c thanh ghi Chu trình dòng l nh Ki n trúc Pipeline B x lý PowerPC

I. T ch c b vi x lý
Các ch c n ng c a CPU
N p l nh ( Fetch Instructions ) : CPU c 1 l nh t b nh Biên d ch l nh ( Interpret Instructions ) : L nh c mã hóa xác nh hành ng gì c yêu c u. N p d li u ( Fetch Data ) : S th c thi 1 l nh có th yêu c u d li u ang c t b nh ho c t thi t b vào ra X lý d li u ( Process Data ) : M t l nh thi hành có th ph i s d ng m t vài phép toán s h c ho c logic trên d li u Ghi d li u ( Write Data ) : K t qu c a m t thao tác th c hi n có th yêu c u c ghi vào b nh ho c thi t b vào ra.

T ch c b vi x lý ( ti p) ‡ C u trúc CPU v i h th ng Bus .I.

T ch c b vi x lý ( ti p) ‡ C u trúc bên trong c a CPU .I.

II. T ch c thanh ghi ‡ Là n i CPU l u tr t m th i d li u và l nh mà CPU s th c hi n ‡ S l ng và ch c n ng c a các thanh ghi là thay i gi a các b n thi t k ‡ Có 2 lo i thanh ghi Thanh ghi ng i dùng l p trình c (User Visible Registers ) Thanh ghi tr ng thái và i u khi n ( Control and Status Registers ) .

c thi t l p b i ph n c ng CPU nh là m t k t qu c a phép Các v n c n quan tâm S l ng thanh ghi dài các thanh ghi . T ch c thanh ghi (ti p) ‡ Thanh ghi ng i dùng l p trình c Thanh ghi a n ng Có th c gán nhi u ch c n ng khác nhau : cho d li u ho c cho vi c ánh a ch Thanh ghi d li u Là các thanh ghi tích l y Thanh ghi a ch Con tr o n (Segment pointers) : N m gi a ch c s c a thanh ghi Các thanh ghi ch s (Index Registers ) : c s d ng cho vi c ánh a ch Con tr Stack (Stack pointers) : Thanh ghi chuyên d ng tr n nh c a ng n x p (Stack) . cho phép a ch hóa n Các thanh ghi mã i u ki n (Flags) Các bit toán.II.

Supervisor(c giám sát) .II. Có 4 lo i thanh ghi c b n th c thi l nh Program Counter(PC) : Ch a a ch c a l nh cn p Instruction Decoding Register (IR) : Ch a l nh c n p g n nh t Memory Address Register (MAR) : Ch a a ch c a m t vùng trong b nh Memory Buffer Register (MBR) : Ch a t c a d li u c vi t vào b nh ho c t c n p g n nh t PSW (Program Status Word ) : M t thanh ghi ho c 1 t p các thanh ghi ch a thông tin tr ng thái PSW ch a mã i u ki n và các thông tin tr ng thái khác Sign ( c d u ) Zero ( C 0 ) Carry ( c nh ) Equal Overflow ( c tràn ) Interrupt enable/disable. T ch c thanh ghi (ti p) ‡ Thanh ghi tr ng thái và i u khi n i u khi n ho t ng c a CPU Các thanh ghi này là n v i ng i s d ng Các b x lý khác nhau thì có s t ch c thanh ghi là khác nhau.

T ch c thanh ghi (ti p) ‡ Ví d v s t ch c các thanh ghi .II.

Chu trình l nh ‡ Chu trình vòng l nh g m các chu trình con d i ây N p: c l nh ti p theo t b nh vào CPU Th c thi: Biên d ch opcode và s d ng các i u khi n ch d n Ng t: N u ng t c kích ho t và m t ng t ã xu t hi n.III. l u tr ng thái l nh hi n t i và ph c v ng t .

Chu trình l nh (Ti p) ‡ c th hóa chu trình l nh. g i là chu trình gián ti p: Có th yêu c u b nh truy nh p truy xu t các operand a ch gián ti p yêu c u nhi u b nh truy nh p h n Có th xem nh chu trình l nh ph thêm vào . chúng ta ph i a vào m t chu trình con.III.

III. Chu trình l nh (ti p) ‡ Bi u tr ng thái chu trình l nh .

III. c sao chép t i MR. sau ó t i IR Trong lúc ó PC c t ng lên 1 . Chu trình l nh (ti p) ‡ Lu ng d li u : Chu k n p PC ch a a ch c a l nh ti p theo a ch c chuy n t i MAR a ch c t trên a ch bus i u khi n n v truy v n b nh c K t qu t trên bus d li u.

III. Chu trình l nh (ti p) ‡ Lu ng d li u : Chu k gián ti p N bit bên ph i c a MBR c chuy n t i MAR i u khi n n v truy xu t b nh c K t qu ( a ch c a operand) c chuy n t i MBR .

III. Chu trình l nh (ti p) ‡ Lu ng d li u : Chu k ng t n gi n Có th oán tr c PC hi n t i cl u cho phép khôi ph c sau khi ng t N i dung c a PC c sao chép t i MBR V trí b nh c bi t ( nh con tr ng n x p) cn p vào MAR MBR c ghi vào b nh PC c n p v i a ch c a ch ng trình con qu n lý ng t L nh ti p theo ( u tiên c a trình qu n lý ng t) có th c truy xu t .

IV. Ki n trúc Pipeline ‡ Ki n trúc Pipeline 2 công o n .

i u này có th bao hàm s d ch chuy n. ‡ Ghi toán h ng (WO) : L u k t qu vào trong b nh . tr c ti p. ‡ Tính toán các toán h ng (CO): Tính toán a ch hi u d ng c a m i toán h ng ngu n. hay các d ng khác c a a ch tính toán. ‡ Gi i mã l nh (DI): Xác nh mã ho t ng và các toán h ng lý thuy t. gián ti p thanh ghi. có th . Các toán h ng trong các thanh ghi không c n c truy xu t.IV. ‡ Truy xu t các toán h ng (FO): Truy xu t t ng toán h ng t b nh . . Ki n trúc Pipeline (Ti p) Ki n trúc pipeline 6 công o n Bao g m: ‡ Truy xu t l nh (FI): c l nh c mong i ti p theo vào m t b m. t i n i các toán h ng ích nh v theo lý thuy t. ‡ Th c thi l nh (EI): Th c hi n các i u khi n c ch d n và l u k t qu .

IV. Ki n trúc Pipeline (ti p) ‡ Bi u th i gian cho ki n trúc Pipeline .

Ki n trúc Pipeline (ti p) ‡ nh h ng c a r nhánh trong ki n trúc Pipeline .IV.

Ki n trúc Pipeline (ti p) ‡ Ki n trúc Pipeline CPU 6 công o n .IV.

Ki n trúc Pipeline (ti p) ‡ Phân chia v i các l nh r nhánh a dòng ích r nhánh tìm n p tr B m vòng S d báo nhánh c .IV.

Ki n trúc Pipeline (ti p) ‡ a dòng Có 2 x lý liên l nh Tìm n p tr c m i nhánh r vào m t x lý liên l nh riêng bi t X d ng x lý liên l nh t ng thích N p vào b nh k t h p bus & thanh ghi Nhi u nhánh n p vào x lý liên l nh sau ó là c n thi t ‡ ích r nhánh tìm n p tr c ích c a l nh r nhánh c tìm n p tr c. thêm vào ó là các l nh theo sau l nh r nhánh.IV. ích này sau ó c l u l i t i khi l nh r nhánh c th c hi n S d ng trong IBM 360/91 .

.IV. Ki m tra b m tr c khi tìm n p t b nh . Ki n trúc Pipeline (ti p) ‡ B m vòng Là m t b nh nh t c cao Duy trì b i giai o n tìm n p l nh c a pipeline. Phù h p cho các l nh l p ho c l nh nh y nh . Nguyên lý t ng t nh m t b nh cache dành cho các l nh.

IV. Ki n trúc Pipeline (ti p) ‡ D báo nhánh Phân lo i d báo nhánh Static D báo tr c khi ch y Bao g m Predict never taken Predict always taken Predict by opcode Dynamic Có th thay Bao g m i trong khi th c thi ch ng trình Taken/Not taken switch Branch history table( B ng quá trình r nhánh ) .

Ki n trúc Pipeline (ti p) ‡ D báo nhánh Static Predict never taken Cho r ng l nh nh y s không x y ra Luôn luôn n p l nh ti p theo Predict always taken Cho r ng l nh nh y s x y ra Luôn luôn n p l nh ích Predict by opcode D a vào opcode c a l nh r nhánh Cho r ng r nhánh s x y ra vì opcode c a nhánh mà không vì cái khác T l thành công là h n 75% .IV.

IV. Ki n trúc Pipeline (ti p) ‡ D báo nhánh Dynamic Taken/Not taken switch D a vào quá trình tr c ó Phù h p cho vòng l p Branch history table( B ng quá trình r nhánh ) Là m t b nh Cache nh k t h p v i t ng tìm n p l nh c a pipeline M i entry trong b ng bao g m 3 thành ph n: a ch c a l nh r nhánh. Thông tin v l nh ích . M t vài bit quá trình ghi l i tr ng thái s d ng c a l nh ó.

IV. Ki n trúc Pipeline (ti p) ‡ L u d báo nhánh .

Ki n trúc Pipeline (ti p) ‡ Intel 80486 Pipelining ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Tìm n p (Fetch) Gi i mã giai o n 1 (D1) Gi i mã giai o n 2 (D2) Th c hi n (EX) Ghi l i (WB) .IV.

IV. Ki n trúc Pipeline (ti p) ‡ Ví d v ki n trúc Pipeline 80486 .

ang c nh tranh v i Intel Pentium c IBM dùng cho dòng máy RS/6000 c Apple Corporation dùng làm b x lý cho th h k ti p c a máy tính Macintosh S bits 32/64 bits . B x lý PowerPC ‡ Gi i thi u v PowerPC Vi t t t c a Power Performance Computing ± PPC M t lo i vi x lý RISC do Motorola ch t o.VI.

B x lý PowerPC(Ti p) ‡ T ch c thanh ghi trong PowerPC 64 bits Thanh ghi t ng quát Thanh ghi ngo i l Thanh ghi i u khi n và tr ng thái d u ph y Thanh ghi i u ki n Thanh ghi liên k t Thanh ghi m ng .VI.

VI. B x lý PowerPC (Ti p) ‡ Các thanh ghi ng trong PowerPC i dùng l p trình c .

B x lý PowerPC (Ti p) ‡ nh d ng thanh ghi PowerPC .VI.

VI. B x lý PowerPC (Ti p) ‡ S th hi n c a các bit trong thanh ghi i u ki n .

B x lý PowerPC (Ti p) ‡ X lý ng t trong PowerPC Các ng t c ch p nh n trong PowerPC B ng ng t .VI.