TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG
(font: Times New Roman, size 14, tên khoa đậm, trường không đậm)

HỌ VÀ TÊN
(Họ và tên tác giả luận văn, font: Times New Roman, size 16, in hoa, đậm, giữa trang)

NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH SẢN XUẤT
RƯỢU NẾP THAN
(font: Times New Roman, size 18, in hoa, đậm, giữa trang)

Luận văn tốt nghiệp
Ngành: CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
(font: Times New Roman, size 16, in đậm, giữa trang)

Cần Thơ, 2011

đậm) Tên đề tài: (size 14. in đậm) NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH SẢN XUẤT RƯỢU VANG NẾP THAN TRÊN QUY MÔ PHÒNG THÍ NGHIỆM (font: Times New Roman. 2011 Sinh viên thực hiện: Họ Và Tên MSSV: 0000000 Lớp: CNTP K33 .TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG (font: Times New Roman. đậm) Giáo viên hướng dẫn: (size 14) TS. size 14. in đậm) Cần Thơ. Bùi Hữu Thuận (size 14. in hoa. trường không đậm) Luận văn tốt nghiệp Ngành: CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM (font: Times New Roman. size 18. tên khoa đậm. size 16.

ngày tháng năm Chủ tịch hội đồng Ngành: Công nghệ Thực phẩm . Giáo viên hướng dẫn 2011 Cần thơ.Luận văn tốt nghiệp đại học Trường Đại học Cần Thơ i Đề tài “NGHIÊN CỨU NGHIÊN CỨU NGHIÊN CỨU” do Họ Và Tên thực hiện. Luận văn đã báo cáo trước hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp Đại Học và được Hội Đồng thông qua.

Các số liệu.Luận văn tốt nghiệp đại học ii Trường Đại học Cần Thơ LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của bản thân. Tác giả Họ Và Tên Ngành: Công nghệ Thực phẩm . kết quả trình bày trong luận án là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình luận văn nào trước đây.

Luận văn tốt nghiệp đại học Trường Đại học Cần Thơ iii CẢM TẠ Cần Thơ. ngày tháng 5 năm 2011 Học viên thực hiện Họ Và Tên Ngành: Công nghệ Thực phẩm .

Luận văn tốt nghiệp đại học iv TÓM LƯỢC Nội dung tóm lược . Từ khóa: Các từ khóa. Ngành: Công nghệ Thực phẩm Trường Đại học Cần Thơ .

Luận văn tốt nghiệp đại học v ABSTRACT Nội dung Key words: key words Ngành: Công nghệ Thực phẩm Trường Đại học Cần Thơ .

.....................................................................3 TÀI LIỆU THAM KHẢO.......viii CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU.........5 Ngành: Công nghệ Thực phẩm ...........................................4 PHỤ LỤC A....................1 CHƯƠNG 2: LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU................................................................................................................................................................................................................2 Kiến nghị.........................................................................2 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ....1 Tiêu đề 3....................................................................................................................................................................................................................................................................................................iv ABSTRACT....3 5........................................................................2 2..................Luận văn tốt nghiệp đại học vi Trường Đại học Cần Thơ MỤC LỤC TÓM LƯỢC............................................2 2...................................5 CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH...................................................................................................................................................v MỤC LỤC..................................1 Tiêu đề 2............................................................1........................................................................................................vii DANH SÁCH BẢNG..................................................................................................3 5..................................................................................1 Kết luận........................................................................................................vi DANH SÁCH HÌNH........................................................................................................................................................

Luận văn tốt nghiệp đại học vii DANH SÁCH HÌNH Ngành: Công nghệ Thực phẩm Trường Đại học Cần Thơ .

Luận văn tốt nghiệp đại học viii DANH SÁCH BẢNG Ngành: Công nghệ Thực phẩm Trường Đại học Cần Thơ .

Luận văn tốt nghiệp đại học 1 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU Ngành: Công nghệ Thực phẩm Trường Đại học Cần Thơ .

Luận văn tốt nghiệp đại học Trường Đại học Cần Thơ 2 CHƯƠNG 2: LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 2.7 ab 57.9 58.6 50.9 56. những số có chữ theo sau giống nhau không khác biệt có ý nghĩa thống kê.7 Trong cùng một cột.1 Tiêu đề 3 2.1 Tiều đề 4 Bảng 3. *:khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 5 %.1.0 ab 54. ns: không khác biệt có ý nghĩa thống kê. theo phép kiểm nghiệm LSD. kích thước trái thay đổi theo các nghiệm thức Nghiệm thức Khối lượng (kg/trái) Kích thước Dài (cm) Chu vi (cm) Nghiệm thức 1 3.1: Khối lượng.2 Nghiệm thức 3 4.1 Tiêu đề 2 2.5 Nghiệm thức 2 3.1.7 b 56.1. Các sản phẩm xốt cà chua Ngành: Công nghệ Thực phẩm . Hình 3.

1 Kết luận 5.Luận văn tốt nghiệp đại học 3 Trường Đại học Cần Thơ CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.2 Kiến nghị Ngành: Công nghệ Thực phẩm .

Gracia (1990). Quách Đĩnh và Ngô Mỹ Văn (2000). NXB Thanh Niên. E. Tiếng Anh Beristain. and H. Cortes. Azuara. P 576–582.Luận văn tốt nghiệp đại học 4 Trường Đại học Cần Thơ TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Nguyễn Văn Tiếp. Ngành: Công nghệ Thực phẩm . Mass transfer during osmoticdehydration of pineapple rings. Kỹ thuật sản xuất đồ hộp rau quả. International Journal of Food Science and Technology. R.S. Vol 25.

Luận văn tốt nghiệp đại học 5 PHỤ LỤC A CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH Ngành: Công nghệ Thực phẩm Trường Đại học Cần Thơ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful