TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG
(font: Times New Roman, size 14, tên khoa đậm, trường không đậm)

HỌ VÀ TÊN
(Họ và tên tác giả luận văn, font: Times New Roman, size 16, in hoa, đậm, giữa trang)

NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH SẢN XUẤT
RƯỢU NẾP THAN
(font: Times New Roman, size 18, in hoa, đậm, giữa trang)

Luận văn tốt nghiệp
Ngành: CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
(font: Times New Roman, size 16, in đậm, giữa trang)

Cần Thơ, 2011

trường không đậm) Luận văn tốt nghiệp Ngành: CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM (font: Times New Roman. size 16. size 14. size 18. đậm) Giáo viên hướng dẫn: (size 14) TS. đậm) Tên đề tài: (size 14. in hoa.TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG (font: Times New Roman. in đậm) NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH SẢN XUẤT RƯỢU VANG NẾP THAN TRÊN QUY MÔ PHÒNG THÍ NGHIỆM (font: Times New Roman. tên khoa đậm. Bùi Hữu Thuận (size 14. 2011 Sinh viên thực hiện: Họ Và Tên MSSV: 0000000 Lớp: CNTP K33 . in đậm) Cần Thơ.

ngày tháng năm Chủ tịch hội đồng Ngành: Công nghệ Thực phẩm . Luận văn đã báo cáo trước hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp Đại Học và được Hội Đồng thông qua. Giáo viên hướng dẫn 2011 Cần thơ.Luận văn tốt nghiệp đại học Trường Đại học Cần Thơ i Đề tài “NGHIÊN CỨU NGHIÊN CỨU NGHIÊN CỨU” do Họ Và Tên thực hiện.

kết quả trình bày trong luận án là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình luận văn nào trước đây. Các số liệu.Luận văn tốt nghiệp đại học ii Trường Đại học Cần Thơ LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của bản thân. Tác giả Họ Và Tên Ngành: Công nghệ Thực phẩm .

ngày tháng 5 năm 2011 Học viên thực hiện Họ Và Tên Ngành: Công nghệ Thực phẩm .Luận văn tốt nghiệp đại học Trường Đại học Cần Thơ iii CẢM TẠ Cần Thơ.

Ngành: Công nghệ Thực phẩm Trường Đại học Cần Thơ .Luận văn tốt nghiệp đại học iv TÓM LƯỢC Nội dung tóm lược . Từ khóa: Các từ khóa.

Luận văn tốt nghiệp đại học v ABSTRACT Nội dung Key words: key words Ngành: Công nghệ Thực phẩm Trường Đại học Cần Thơ .

................iv ABSTRACT....................viii CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU.....................................................................................................................................5 CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH................................................................3 5..........................3 TÀI LIỆU THAM KHẢO....................................1 Tiêu đề 2.........................................................5 Ngành: Công nghệ Thực phẩm .....................vi DANH SÁCH HÌNH..........................................................................................1......................................................................................................................................................................1 CHƯƠNG 2: LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU..................................................v MỤC LỤC...................................................................................................................................................................4 PHỤ LỤC A..................................................................................................................................................................................................................................................................vii DANH SÁCH BẢNG............................................................................................................2 2....................Luận văn tốt nghiệp đại học vi Trường Đại học Cần Thơ MỤC LỤC TÓM LƯỢC......3 5.2 2.........................................................................................................1 Tiêu đề 3..............2 Kiến nghị.....................................................................................2 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.....................1 Kết luận...........................................................................................................................................................................................................................

Luận văn tốt nghiệp đại học vii DANH SÁCH HÌNH Ngành: Công nghệ Thực phẩm Trường Đại học Cần Thơ .

Luận văn tốt nghiệp đại học viii DANH SÁCH BẢNG Ngành: Công nghệ Thực phẩm Trường Đại học Cần Thơ .

Luận văn tốt nghiệp đại học 1 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU Ngành: Công nghệ Thực phẩm Trường Đại học Cần Thơ .

1. Các sản phẩm xốt cà chua Ngành: Công nghệ Thực phẩm .9 56. theo phép kiểm nghiệm LSD. kích thước trái thay đổi theo các nghiệm thức Nghiệm thức Khối lượng (kg/trái) Kích thước Dài (cm) Chu vi (cm) Nghiệm thức 1 3.2 Nghiệm thức 3 4.6 50.5 Nghiệm thức 2 3.1.1: Khối lượng.7 b 56.0 ab 54.1. Hình 3.1 Tiêu đề 2 2.1 Tiều đề 4 Bảng 3.Luận văn tốt nghiệp đại học Trường Đại học Cần Thơ 2 CHƯƠNG 2: LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 2.9 58. ns: không khác biệt có ý nghĩa thống kê.1 Tiêu đề 3 2.7 ab 57.7 Trong cùng một cột. *:khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 5 %. những số có chữ theo sau giống nhau không khác biệt có ý nghĩa thống kê.

Luận văn tốt nghiệp đại học 3 Trường Đại học Cần Thơ CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận 5.2 Kiến nghị Ngành: Công nghệ Thực phẩm .

E.S. Azuara. International Journal of Food Science and Technology. Quách Đĩnh và Ngô Mỹ Văn (2000). Vol 25. Kỹ thuật sản xuất đồ hộp rau quả. NXB Thanh Niên. Cortes.Luận văn tốt nghiệp đại học 4 Trường Đại học Cần Thơ TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Nguyễn Văn Tiếp. Mass transfer during osmoticdehydration of pineapple rings. Tiếng Anh Beristain. Ngành: Công nghệ Thực phẩm . R. and H. Gracia (1990). P 576–582.

Luận văn tốt nghiệp đại học 5 PHỤ LỤC A CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH Ngành: Công nghệ Thực phẩm Trường Đại học Cần Thơ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful