P. 1
Dinh Dang Luan Van Tot Nghiep Dai Hoc Ms Word 2003

Dinh Dang Luan Van Tot Nghiep Dai Hoc Ms Word 2003

|Views: 93|Likes:
Được xuất bản bởingyensonphongn

More info:

Published by: ngyensonphongn on May 17, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/13/2013

pdf

text

original

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG
(font: Times New Roman, size 14, tên khoa đậm, trường không đậm)
HỌ VÀ TÊN
(! "# tên t$% gi& '(ận ")n, font: Times New Roman, size 1*, in hoa, đậm, gi+a trang)

NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH SẢN XUẤT
RƯU N!P THAN
(font: Times New Roman, size 1,, in hoa, đậm, gi+a trang)

"#$% &'% ()( %*+,-.
N*/%+0 CÔNG NGHỆ TH1C PH23
(font: Times New Roman, size 1*, in đậm, gi+a trang)

C4% T+56 7899
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG
(font: Times New Roman, size 14, tên khoa đậm, trường không đậm)

"#$% &'% ()( %*+,-.
N*/%+0 CÔNG NGHỆ TH1C PH23
(font: Times New Roman, size 1*, đậm)
T:% ;< (/,: (size 14, in đậm)
NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH SẢN XUẤT RƯU VANG
N!P THAN TRÊN QUY 3Ô PH=NG TH> NGHIỆ3
(font: Times New Roman, size 1,, in hoa, đậm)
-i$o "iên hư.ng /0n: (size 14) 1inh "iên th2% hi3n:
TS? @A, HB# T+#$% (size 14, in đậm) HC V/ T:%
MSSV0 8888888
Lớp: CNTP K33
C4% T+56 7899
4(ận ")n t5t nghi36 đ7i h!% Trường 87i h!% 9:n Th;
Đề tài “NGHIÊN CỨU NGHIÊN CỨU NGHIÊN CỨUD d H! Và T"# t$%& $i'#(
L)*# +,# -. /0 &0 t12ớ& $3i -4#5 &$67 8)*# +,# t9t #5$i'p Đ:i H!& +à -2;& H3i
Đ4#5 t$<#5 =)>(
Gi0 +i"# $2ớ#5 d?# C@# t$AB #5àC t$0#5 #,7
DEFF
C$G tH&$ $3i -4#5
Ng#nh: 9ông ngh3 Th2% 6h<m
i
4(ận ")n t5t nghi36 đ7i h!% Trường 87i h!% 9:n Th;
"EI CA3 FOAN
T<i Ii# &>7 -># -JC 8à &<#5 t1K#$ #5$i"# &L) &G> /M# t$J#( C0& N9 8i')B OPt
=)M t1K#$ /àC t1#5 8)*# 0# 8à t1)#5 t$%& +à &$2> tQ#5 -2;& >i &<#5 /9 t1#5 /6t OR
&<#5 t1K#$ 8)*# +,# #à t12ớ& -JC(
T0& 5iM
HC V/ T:%
Ng#nh: 9ông ngh3 Th2% 6h<m
ii
4(ận ")n t5t nghi36 đ7i h!% Trường 87i h!% 9:n Th;
CẢ3 TG
C@# T$AB #5àC t$0#5 S #,7 DEFF
H!& +i"# t$%& $i'#
HC V/ T:%
Ng#nh: 9ông ngh3 Th2% 6h<m
iii
4(ận ")n t5t nghi36 đ7i h!% Trường 87i h!% 9:n Th;
TH3 "ƯC
N=i /(ng t>m 'ư?%
@
Từ khóa: 9$% tA kh>a@
Ng#nh: 9ông ngh3 Th2% 6h<m
i+
4(ận ")n t5t nghi36 đ7i h!% Trường 87i h!% 9:n Th;
A@STRACT
N=i /(ng

Key words: keB wor/s
Ng#nh: 9ông ngh3 Th2% 6h<m
+
4(ận ")n t5t nghi36 đ7i h!% Trường 87i h!% 9:n Th;
3ỤC "ỤC
TTM LƯUC (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( i+
VWSTRVCT ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( +
MXC LXC ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( +i
YVNH SZCH H[NH ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( +ii
YVNH SZCH W\NG ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( +iii
CHƯƠNG F: GI]I THI^_ (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( F
CHƯƠNG D: LƯUC KH\` TaI LI^_ (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( D
D(F Ti") -ề D ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( D
D(F(F Ti") -ề 3 (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( D
CHƯƠNG S: KbT L_cN Va KIbN NGHd ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 3
S(F KPt 8)*# (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 3
S(D KiP# #5$H (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 3
TaI LI^_ THVM KH\` (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( e
PHX LXC V ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( S
CZC PHƯƠNG PHZP PHfN TgCH (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( S
Ng#nh: 9ông ngh3 Th2% 6h<m
+i
4(ận ")n t5t nghi36 đ7i h!% Trường 87i h!% 9:n Th;
DANH SICH HÌNH
Ng#nh: 9ông ngh3 Th2% 6h<m
+ii
4(ận ")n t5t nghi36 đ7i h!% Trường 87i h!% 9:n Th;
DANH SICH @ẢNG
Ng#nh: 9ông ngh3 Th2% 6h<m
+iii
4(ận ")n t5t nghi36 đ7i h!% Trường 87i h!% 9:n Th;
CHƯJNG 90 GIKI THIỆU
Ng#nh: 9ông ngh3 Th2% 6h<m
F
4(ận ")n t5t nghi36 đ7i h!% Trường 87i h!% 9:n Th;
CHƯJNG 70 "ƯC KHẢO TÀI "IỆU
7?9 T,:# ;< 7
7?9?9 T,:# ;< L
C@1@1@1 TiD( đD 4
@M%* L?90 K+), NOP%*6 QRS+ (+OTS (UV, (+WX ;Y, (+Z[ SVS %*+,-\ (+]S
N*+,-\ (+]S K+), NOP%*
^Q*_(UV,`
KRS+ (+OTS
D/,
^S\`
C+# &,
^S\`
N5$i'7 t$L& F
N5$i'7 t$L& D
N5$i'7 t$L& 3
3Bh
3Bi
eBh
SjBk
>/
SEBk
/
SiBE
>/
SkBS
SiBD
SeBk
Trong %Eng m=t %=t, theo 6hF6 kiGm nghi3m 41H, nh+ng s5 %> %h+ theo sa( gi5ng nha( không kh$% Ii3t %> J
nghKa th5ng kêL M:kh$% Ii3t %> J nghKa th5ng kê N mO% P QL ns: không kh$% Ii3t %> J nghKa th5ng kê@
Ha%+ L? CVS bM% .+c\ d)( S/ S+#W
Ng#nh: 9ông ngh3 Th2% 6h<m
D
4(ận ")n t5t nghi36 đ7i h!% Trường 87i h!% 9:n Th;
CHƯJNG e0 K!T "UfN VÀ KI!N NGHg
e?9 Kh( N#$%
e?7 K,h% %*+i
Ng#nh: 9ông ngh3 Th2% 6h<m
3
4(ận ")n t5t nghi36 đ7i h!% Trường 87i h!% 9:n Th;
TÀI "IỆU THA3 KHẢO
T,h%* V,-(
N5)Cl# V,# TiPpB m)0&$ Đn#$ +à N5< Mo V,# pDEEEqB RS th(ật s&n T(Ut đV h=6 ra(
W(&B NrW T$>#$ Ni"#(
T,h%* A%+
Ws1iNt>i#B t( Vu)>1>B R( C1tsNB >#d H(S( G1>&i> pFhhEqB Xass transfer /(ring
osmoti%/ehB/ration of 6inea66'e ringsB I#ts1#>ti#>8 v)1#>8 w xd S&is#&s >#d
Ts&$#85CB V8 DSB P SkiySjD(
Ng#nh: 9ông ngh3 Th2% 6h<m
e
4(ận ")n t5t nghi36 đ7i h!% Trường 87i h!% 9:n Th;
PHỤ "ỤC A
CIC PHƯJNG PHIP PHjN T>CH
Ng#nh: 9ông ngh3 Th2% 6h<m
S

2011 . tên khoa đậm.TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG (font: Times New Roman. size 16. in hoa. Bùi Hữu Thuận (size 14. đậm) Tên đề tài: (size 14. đậm) Giáo viên hướng dẫn: (size 14) TS. size 14. in đậm) NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH SẢN XUẤT RƯỢU VANG NẾP THAN TRÊN QUY MÔ PHÒNG THÍ NGHIỆM (font: Times New Roman. size 18. in đậm) Sinh viên thực hiện: Họ Và Tên MSSV: 0000000 Lớp: CNTP K33 Cần Thơ. trường không đậm) Luận văn tốt nghiệp Ngành: CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM (font: Times New Roman.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->