P. 1
Ancol

Ancol

|Views: 713|Likes:
Được xuất bản bởinhumanh123

More info:

Published by: nhumanh123 on May 17, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/12/2013

pdf

text

original

SUU TAM : Nguyen Nhu Manh

ALCOL - PHENOL ( BÀI LUYỆN TẬP 1) Câu 1(ĐHKA - 07): Khi tách nước từ một chất X có công thức phân tử C4H10O tạo thành ba anken là đồng phân của nhau (tính cả đồng phân hình học). Công thức cấu tạo thu gọn của X là A. (CH3)3COH. B. CH3OCH2CH2CH3. C. CH3CH(OH)CH2CH3. D. CH3CH(CH3)CH2OH. Câu 2( ĐHKB-07): Các đồng phân ứng với công thức phân tử C8H10O (đều là dẫn xuất của benzen) có tính chất: tách nước thu được sản phẩm có thể trùng hợp tạo polime, không tác dụng được với NaOH. Số lượng đồng phân ứng với công thức phân tử C8H10O, thoả mãn tính chất trên là A. 1. B. 4. C. 3. D. 2. Câu 3(ĐHKB-07): Số chất ứng với công thức phân tử C7H8O (là dẫn xuất của benzen) đều tác dụng được với dung dịch NaOH là A. 2. B. 4. C. 3. D. 1. Câu 4( CĐKA- 07): Hợp chất hữu cơ X (phân tử có vòng benzen) có công thức phân tử là C7H8O2, tác dụng được với Na và với NaOH. Biết rằng khi cho X tác dụng với Na dư, số mol H2 thu được bằng số mol X tham gia phản ứng và X chỉ tác dụng được với NaOH theo tỉ lệ số mol 1:1. Công thức cấu tạo thu gọn của X là A. C6H5CH(OH)2. B. HOC6H4CH2OH. C. CH3C6H3(OH)2. D. CH3OC6H4OH. Câu 5: Có bao nhiêu rượu (ancol) bậc 2, no, đơn chức, mạch hở là đồng phân cấu tạo của nhau mà phân tử của chúng có phần trăm khối lượng cacbon bằng 68,18%? (Cho H = 1; C = 12; O = 16) A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. Câu 6(CĐKA-07): Cho các chất có công thức cấu tạo như sau: HOCH2-CH2OH (X); HOCH2CH2-CH2OH (Y); HOCH2-CHOH-CH2OH (Z); CH3-CH2-O-CH2-CH3 (R); CH3-CHOHCH2OH (T). Những chất tác dụng được với Cu(OH)2 tạo thành dung dịch màu xanh lam là A. X, Y, R, T. B. X, Z, T. C. Z, R, T. D. X, Y, Z, T. Câu 7: Khi tách nước từ rượu (ancol) 3-metylbutanol-2 (hay 3-metylbutan-2-ol), sản phẩm chính thu được là A. 3-metylbuten-1 (hay 3-metylbut-1-en). B. 2-metylbuten-2 (hay 2-metylbut-2-en). C. 3-metylbuten-2 (hay 3-metylbut-2-en). D. 2-metylbuten-3 (hay 2-metylbut-3-en). Câu 8(CĐKB-08): Khi đun nóng hỗn hợp rượu (ancol) gồm CH3OH và C2H5OH (xúc tác H2SO4 o đặc, ở 140 C) thì số ete thu được tối đa là A. 4. B. 2. C. 1. D. 3. Câu 9(ĐHKB-08): Ảnh hưởng của nhóm -OH đến gốc C6H5- trong phân tử phenol thể hiện qua phản ứng giữa phenol với A. dung dịch NaOH. B. Na kim loại. C. nước Br2. D. H2 (Ni, nung nóng). Câu 11: Cho các hợp chất sau: (a)HOCH2CH2OH. (b) HOCH2CH2-CH2OH. (c) HOCH2-CH(OH)CH2OH. (d) CH3-CH(OH)-CH2OH. (e) CH3-CH2OH. (f) CH3-OCH2CH3. Các chất đều tác dụng được với Na, Cu(OH)2 là: A. (a), (b), (c). B. (c), (d), (f). C. (a), (c), (d). D. (c), (d), (e). Câu 12(CĐKA-09): Dãy gồm các chất đều tác dụng với ancol etylic là: o o A. HBr (t ), Na, CuO (t ), CH3COOH (xúc tác). o B. Ca, CuO (t ), C6H5OH (phenol), HOCH2CH2OH. C. NaOH, K, MgO, HCOOH (xúc tác). o D. Na2CO3, CuO (t ), CH3COOH (xúc tác), (CH3CO)2O.

SUU TAM : Nguyen Nhu Manh

Câu 13(ĐHKA-10): Anken X hợp nước tạo thành 3-etylpentan-3-ol. Tên của X là A. 3-etylpent-3-en. B. 2-etylpent-2-en. C. 3-etylpent-2-en. D. 3-etylpent-1-en. Câu 14: Ancol là hợp chất hữu cơ mà trong phân tử: A. Có chứa nhóm OH B. Có chứa 1 hoặc nhiều nhóm OH C. Có nhóm OH liên kết với gốc R no D. Có nhóm OH liên kết trực tiếp với C no Câu 15: Công thức tổng quát của ancol no, đơn chức, mạch hở là? A. R-OH B. R-CH2OH C. CnH2n+2O D. CnH2n+1OH Câu 16: Công thức của một ancol bậc 1 là? A. R-OH B. R-CH2OH C. CnH2n+2O D. CnH2n+1OH Câu 17: Bậc của ancol là? A. Là số nhóm OH B. Là số nguyên tử cacbon C. Là bậc của nguyên tử C mà OH đính vào D. Là bậc của nguyên tử O Câu 18: Công thức tổng quát của ancol no, mạch hở là? A. ROH B. R(OH)a C. CnH2n+1OH D.CnH2n+2-a(OH)a Câu 19: Một ancol no, mạch hở có công thức đơn giản nhất là C2H5O hãy cho biết công thức phân tử? A. C2H5O B. C4H10O2 C. C4H10O D. C2H4OH Câu 20: Một ancol no, mạch hở có CTĐGN là C3H7O hãy cho biết CTPT? A. C3H7O B. C6H14O2 C. C9H21O D. C4H6OH Câu 21: Cho các chất sau: CH3-CH2OH, HO-CH2-CH2-OH, CH3-CH(OH)2, CH2=CH-OH, C6H5-OH có bao nhiêu chất là ancol bền? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 22: Một ancol có công thức phân tử là C5H12O có bao nhiêu đồng phân? A. 8 B. 9 C. 6 D. 7 Câu 23: Một hợp chất đơn chức có công thức phân tử là C4H10O có bao nhiêu đồng phân? A. 8 B. 7 C. 6 D. 5 0 0 Câu 24: So sánh tương đối thì các ancol có t n/c, t s, và độ tan cao hơn so với các RH, dẫn xuất hal, ete có mạch cácbon tương ứng chủ yếu là do? A. khối lượng phân tử lớn hơn B. liên kết cộng hóa trị phân cực C. liên kết hiđro D. lực hút vandecvan Câu 25: Dãy đồng đẳng ancol no, đơn chức, mạch hở thì khi mạch cacbon tăng (khối lượng phân tử tăng) thì nhìn chung : A. t0s tăng dần, độ tan trong nước tăng dần B. t0s tăng dần còn độ tan trong nước giảm dần C. t0s giảm dần độ tan trong nước tăng dần D. t0s giảm dần độ tan trong nước giảm dần Câu 26: Để phân biệt 3 chất lỏng: ancol etylic, glixerin và dd phenol, ta dùng thí nghiệm nào: I/ Thí nghiệm 1 dùng NaOH và thí nghiệm 2 dùng Cu(OH)2. II/ Thí nghiệm 1 dùng dd Br2 và thí nghiệm 2 dùng Cu(OH)2. III/ Thí nghiệm 1 dùng Na và thí nghiệm 2 dùng dd Br2. A. I, II B. I, III C. II, III D. Chỉ dùng II Câu 27: Đun nóng một ancol A với H2SO4 đặc ở 1800C thì chỉ thu được 1 anken duy nhất. CTTQ của ancol đó là? A. R-OH B. CnH2n+1OH C. CnH2n+2O D. CnH2n+1CH2OH Câu 28: Hiđrat hóa hoàn toàn 2 olefin ở thể khí thì thu được 2 ancol. CT của 2 olefin là? A. C2H4, C3H6 B. etilen, but-1-en C. etilen, but-2-en D. propen, but-2-en Câu 29: Có mấy đồng phân C3H8O bị oxi hóa thành andehit? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 + 0 Câu 30: Cho hh các đồng phân mạch hở của C4H8 cộng hợp với H2O (xúc tác H , t ) thu được tối đa số sản phẩm cộng là? A. 2 B. 4 C. 5 D. 8

Câu 44: (ĐH K A-2007)Cho sơ đồ: + 2 C ( tl Ø l Ö z e n ) 0 F e . (2) Phenol có tính axit. C6H5ONa. (3). t m o l + 1 : N1 )a O H X 0 t c a o . C6H4Cl2 . Câu 38: Ancol nào sau đây khi tách nước tạo thành sản phẩm là: 2-metylbut-1-en A. 1 B. C6H5Cl. (1). Xác công thức phân tử của Ancol ? A. C. Ancol không no chứa một liên kết đôi D. CTPT A là: A. không no một liên kết đôi C. C4H9OH B. n = 3 B. (1). dù số nguyên tử cacbon tăng. C. Etilen B. (2). Pent-3-ol D. 6 C. (3). Ancol đơn chức Câu 35: Loại nước một Ancol thu được olefin thì Ancol đó là: A. C6H5OH. C6H4(OH)2. CH3OH Câu 34: X là một Ancol khi đốt cháy cho số mol H2O > số mol CO2 . B. Cả A. C6H6Cl6 B. m = 2n + 1. thu được RH B có dB/H2 là 21. C3H7OH C. 10 Câu 33: Đốt cháy một Ancol no đơn chức cho số mol nước gấp hai lần số mol Ancol . C5H11OH.SUU TAM : Nguyen Nhu Manh Câu 31: Ancol nào sau đây khi tách nước chỉ thu được sản phẩm chính là pent-2-en? A. m = 2n + 2. 3 D. (4). D. 3-metylbutan-2-ol Câu 39: Trong các dẫn xuất của benzen có công thức phân tử C7H8O có bao nhiêu đồng phân vừa tác dụng với Na. C3H7OH. 2-metylbutan-1-ol D. Cả A. m để A là ancol no. Etanal C. Pent-2-ol B. (3). Z lần lược là: A. 2-metylbutan-2-ol B. C. chất diệt nấm mốc. Ancol no C. Ancol no đơn chức B. và C Câu 32: Đun hh 3 ancol no . Ancol đơn chức Câu 36: Sản phẩm chính của phản ứng tách nước ở điều kiện 180oC với H2SO4 đậm đặc của (CH3)2CHCH(OH)CH3? A. 4 Câu 40: Khi đốt cháy các đồng đẳng của một loại ancol mạch hở. Ancol đơn chức. D. Ancol bậc 1 B. Ancol no mạch hở D. (2). 2-Metylbut-2-en D. Pent-1-ol C. C2H5OH. 2-Metylbut-1-en B. p ® Æ+ c a ( xd i­ t ) H C Z Y c a o l C 6H 6 ( b e n Hai chất hữu cơ Y.X là Ancol nào sau đây A. C6H6(OH)6. 3-Metylbut-1-en C. (4). Ancol no đơn chức mạch hở D. (4). C6H5OH. mạch hở là: A. D. Ancol thơm Câu 41: Ancol etylic được điều chế trực tiếp từ: A. m = 2n – 1 D. C Câu 42: Công thức phân tử của một ancol A là: CnHmO3. 8 D. Điều kiện của n. 4 B. số mol CO2 luôn bằng số mol nước. (2). B. 3-Metylbut-2-en Câu 37: Khi đun nóng một ancol no đơn chức mạch hở A với axit H2SO4 đặc. C2H5OH D. B. C4H9OH. dung dịch phenol không làm đổi màu quỳ tím. đơn chức với H2SO4 đặc ở 1400 C thì số ete thu được là? A. (1). m = 2n. vừa tác dụng với NaOH: A. Ancol no B. Etylclorua D. Các phát biểu đúng là: A. 2 C. n ≥ 3 Câu 43(ĐHKA-10): Trong số các phát biểu sau về phenol (C6H5OH): (1) Phenol tan ít trong nước nhưng tan nhiều trong dung dịch HCl.3-metylbutan-1-ol C. (3) Phenol dùng để sản xuất keo dán. (4) Phenol tham gia phản ứng thế brom và thế nitro dễ hơn benzen. n ≥ 3 C. Ancol no đa chức mạch hở C. Dãy đồng đẳng của ancol trên là: A.

10. B. Anlyl bromua dễ tham gia phản ứng thế hơn phenyl bromua. C. Ứng với công thức C3H5Br có 4 đồng phân cấu tạo. thấy có 8 gam Br2 phản ứng. ancol. CH3CH2CHO. A.9 gam. C. C. CH3CH2NH2. 5. D. H O+ KCN 3 → Câu 4: Cho sơ đồ chuyển hoá: CH3CH2Cl  X  Y → to Công thức cấu tạo của X. Câu 2: Số đồng phân cấu tạo (kể cả đồng phân cis . CH3CH2CN. 6. CH3-C ≡ C-CH3. 3. D. sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. 61. D. 46. C. D.trans) của C3H5Br là Câu 3: Cho sơ đồ phản ứng: HBr KOH. Thành phần % khối lượng phenyl clorua có trong X là A.47%. 2. CH3CH2CN. B. 9. C. 53. Khối lượng C2H5Br đem phản ứng là A. 8. CH3CH2COOH. đơn chức. 3.77%.7. Câu 7: Đun nóng 2. 2. B. Câu 8: Ứng với công thức phân tử C5H12O có mấy đồng phân ancol bậc một ? Câu 9: Có bao nhiêu ancol bậc hai. . D. 38. 3. A. o D. C. B. 5. Y lần lượt là A. 8. 4. Câu 6: Đun hỗn hợp gồm C2H5Br và KOH dư trong C2H5OH. dẫn khí sinh ra qua dung dịch Br2 dư.718 gam. 5. CH3-CH=CH-CH3. CH3-CH(OH)-CH2-CH3.23%. CH3CH2COONH4. C. B. B.SUU TAM : Nguyen Nhu Manh Câu 1: Số lượng đồng phân cấu tạo của C4H8Cl2 là A. B. mạch hở là đồng phân cấu tạo của nhau mà phân tử của chúng có phần trăm khối lượng cacbon bằng 68.92 gam hỗn hợp X gồm propyl clorua và phenyl clorua với dung dịch NaOH loãng (vừa đủ). 4.18% ? A. B. A3 là sản phẩm chính. D.53%. CH2=CH-CH2-CH3. 4. no. t But-1-in H2. Công thức của A3 là A. CH3CH2COOH. sau đó thêm tiếp dung dịch AgNO3 đến dư vào hỗn hợp sau phản ứng thu được 2. Vinyl clorua có thể được điều chế từ etilen. 5. B. D. C. Câu 5: Nhận xét nào sau đây không đúng ? A. C.87 gam kết tủa. D. 1. A2. 2. Pd với PbCO3 → A1  A2  A3  → → Trong đó A1.45 gam.175 gam. CH3CH2CN. Etyl clorua thuộc loại dẫn xuất halogen bậc hai.

NaOH. Ancol tert-butylic. C6H5OH (phenol). 1. D. Na2CO3. Thuỷ phân etyl bromua trong dung dịch kiềm khi đun nóng. D. D. D. B. A. 4.625 lần khối lượng oxi. Số lượng sản phẩm hữu cơ thu được là A. 2. C. 4. Lên men tinh bột. Ancol tert-butylic. ở 140oC) thì số Câu 15: Ancol nào sau đây khó bị oxi hoá nhất ? Câu 16: Đồng phân nào của ancol C4H10O khi tách nước sẽ cho hai olefin ? Câu 17: Dãy gồm các chất đều tác dụng với ancol etylic là A. D. 3. Câu 11: Số loại liên kết hiđro có thể có khi hoà tan ancol etylic vào nước là Câu 12: Khi đun nóng hỗn hợp ancol gồm CH3OH và C2H5OH (xúc tác H2SO4 đặc. C. A. Ca. B. CH3COOH (xúc tác). C. A. CuO (to). B. K. 4. MgO. 1. 2-metylpropan-2-ol. HOCH2CH2OH. Ancol isobutylic. C. (CH3CO)2O. B. CuO (to). B. Câu 18: Oxi hoá ancol đơn chức X bằng CuO (đun nóng). B. C. Câu 14: Ancol bị oxi hoá bởi CuO cho sản phẩm có khả năng tham gia phản ứng tráng gương là B. C. HBr (to). D. CH3-CH2-CH2-OH. D. CH3COOH (xúc tác). C. ete thu được tối đa là A. 5. CuO (to). Ancol isobutylic. 2. pentan-3-ol. D. CH3-CH2-CHOH-CH3. C. A. 2. 4. C. 3. Na. Số đồng phân ancol ứng với công thức phân tử của X là A. B. Ancol sec-butylic. D. CH3-CHOH-CH3. B. etanol. 2. 1. 3. CH3-CO-CH3. Câu 13: Đun nóng hỗn hợp metanol và etanol với H2SO4 đặc trong khoảng nhiệt độ từ 130oC đến 180oC.SUU TAM : Nguyen Nhu Manh Câu 10: Khi phân tích thành phần một ancol đơn chức X thì thu được kết quả: tổng khối lượng của cacbon và hiđro gấp 3. Câu 19: Phương pháp nào điều chế ancol etylic dưới đây chỉ dùng trong phòng thí nghiệm ? . Ancol butylic. HCOOH (xúc tác). 3. Công thức cấu tạo của X là B. Ancol sec-butylic. sinh ra một sản phẩm hữu cơ duy nhất là xeton Y (tỉ khối hơi của Y so với khí hiđro bằng 29). A. Ancol butylic. A. propan-2-ol.

CH3COOH. D. D. D. 4. Câu 20: Hiđrat hoá 2 anken chỉ tạo thành 2 ancol. đơn chức thu được anđehit. Ancol đa chức hoà tan Cu(OH)2 tạo thành dung dịch màu xanh da trời. D. 2-metylbut-2-en. 2-clopropan. B. eten và but-2-en. Câu 21: Chọn câu đúng trong các câu sau: A. eten và but-1-en. CH3COOH. B. C. Phản ứng khử anđehit axetic bằng H2 xúc tác Ni đun nóng. CH3CH(OH)CH2CH3 và CH3CH2CH2CH2OH. C2H5OH. Số công thức cấu tạo có thể có của A là A. propen và but-2-en. CH3OCH2CH2CH3. CH3CH2CH2CH2OH và (CH3)2CHCH2OH. C. (CH3)2CHCH2OH và (CH3)3COH. CH3COOH. Điều chế ancol no. 3-metylbut-1-en. B. B. CH3CH(CH3)CH2OH. sản phẩm chính thu được là Câu 25: Khi tách nước từ một chất X có công thức phân tử C4H10O tạo thành ba anken là đồng phân của nhau (tính cả đồng phân hình học). Câu 22: Propan-2-ol không thể điều chế trực tiếp từ A. propilen. D. 3-metylbut-2-en. 5. Công thức cấu tạo của hai ancol là A. A. B. D. 2-metylpropen và but-1-en. CH3CH(OH)CH2CH3 và (CH3)3COH. 3. C. đơn chức bậc một là cho anken cộng nước. 2-metylbut-3-en. D. Công thức cấu tạo thu gọn của X là A. B. B. C. Z trong sơ đồ trên lần lượt là A. Câu 27: Hiđro hoá chất A mạch hở có công thức C4H6O được ancol butylic. axeton. C2H4. Khi oxi hoá ancol no. 6. CH3OH. B.170oC thu được ete. propanal. Câu 24: Khi tách nước từ ancol 3-metylbutan-2-ol. Hiđrat hoá etilen xúc tác axit. C. Câu 23: Cho sơ đồ chuyển hoá sau (mỗi mũi tên là một phương trình phản ứng): Tinh bột  X  Y  Z  metyl axetat → → → → Các chất Y. Câu 26: Khi tách nước từ 2 ancol đồng phân có công thức C4H10O với H2SO4 đặc ở 170oC thu được 3 anken (không kể đồng phân hình học). CH3COOH.SUU TAM : Nguyen Nhu Manh C. D. C. . Hai anken đó là A. Đun nóng ancol metylic với H2SO4 đặc ở 140 . CH3CH(OH)CH2CH3. (CH3)3COH. C. D. C. C2H5OH.

+ HCl + NaOH Câu 29: Cho sơ đồ chuyển hoá sau: C2H2 → A  CH3CHO → Công thức cấu tạo của chất A có thể là A. 4. (d). (d). (CH3)2CH-CH2-MgBr. Y. Cu(OH)2 là A. HOCH2-CHOH-CH2OH (Z) . 2.SUU TAM : Nguyen Nhu Manh Câu 28: Có mấy đồng phân ứng với công thức phân tử C4H8Br2 khi thuỷ phân trong dung dịch kiềm cho sản phẩm là anđehit ? A. 4. Câu 32: Chất hữu cơ X mạch hở. C2H4 + Br2  → askt (1 : 1 mol) C2H6 + Br2  → C2H4 + HBr  → Số phản ứng tạo ra C2H5Br là A. (e) CH3-CH2OH . D. D. CH3-CH2-O-CH2-CH3 (R) . (a). D. Câu 34: Cho sơ đồ chuyển hoá: + HBr + Mg. T. B. (e). H2SO4 đặc. B. C. Z. D. B. (b). Câu 31: Cho các hợp chất sau: (a) HOCH2-CH2OH . (c). . (c). 3. X làm mất màu dung dịch Br2 và tác dụng với Na giải phóng khí H2. CH3-CH(MgBr)-CH2-CH3. CH2=CHCl. R. (f). T. ClCH2-CH2Cl. CH3-CHCl2. CH3-CHOH-CH2OH (T). Y. ete khan Butan-2-ol   X (anken)  Y  Z → → → Trong đó X. (c). C. B. Z. (CH3)3C-MgBr. (d). C. B. 3. (b) HOCH2-CH2-CH2OH (d) CH3-CH(OH)-CH2OH (f) CH3-O-CH2CH3 Các chất đều tác dụng được với Na. CH3CH2CH=CHOH. Y. HOCH2-CH2-CH2OH (Y) . Câu 30: Cho các chất có công thức cấu tạo như sau: HOCH2-CH2OH (X) . C. X. R. to C. Câu 33: Cho các phản ứng: t HBr + C2H5OH  → o B. C. Công thức cấu tạo thu gọn của X là A. CH3-CH2-CH2-CH2-MgBr. T. D. CH2=C(CH3)CH2OH. Z. 1. D. tồn tại ở dạng trans có công thức phân tử C4H8O. C. X. Z là sản phẩm chính. bền. T. 2. X. Những chất tác dụng được với Cu(OH)2 tạo thành dung dịch màu xanh lam là A. CH2=CHCl hoặc CH3-CHCl2. 1. CH3CH=CHCH2OH. CH2=CHCH2CH2OH. (c) HOCH2-CH(OH)-CH2OH . Công thức của Z là A. D. (a). B. (c).

C đều đúng. B. D. Dung dịch Na2CO3. axit fomic. nung nóng). B. B. C. 4 . dung dịch NaOH. 3 . giảm. D. C6H6Cl6. Quỳ tím. nước Br2. D. C. mạch phân nhánh. C6H4(OH)2. B. dung dịch NaOH. Để nhận biết 4 chất đó có thể dùng nhóm thuốc thử nào sau đây ? A. A. toluen. với dung dịch NaOH lần lượt là Câu 40: Cho dãy các axit: phenic. Câu 36: Ảnh hưởng của nhóm -OH đến gốc phenyl và ngược lại được chứng minh bởi phản ứng của Câu 37: Đun nóng fomanđehit với phenol (dư) có axit làm xúc tác thu được polime có cấu trúc Câu 38: Số chất ứng với công thức phân tử C7H8O (là dẫn xuất của benzen) không tác dụng với dung Câu 41: Dùng một hoá chất nào sau đây để nhận biết stiren. Dung dịch HNO3. Câu 43: Cho sơ đồ: C6H6 (benzen) → X Fe. 4. 4. toluen. t o Hai chất hữu cơ Y. mạng lưới không gian. D. B. không thay đổi. C. Dung dịch NaOH. Câu 39: Số hợp chất thơm có công thức C7H8O tác dụng với Na. phenol với A. D. dung dịch K2CO3. p-nitrophenol.SUU TAM : Nguyen Nhu Manh Câu 35: Ảnh hưởng của nhóm -OH đến gốc C6H5. 1. 4 . Từ trái sang phải tính axit B. A. 3. 2. 4. nước brom và dung dịch NaOH. Na và nước brom. Dung dịch Br2. dung dịch NaOH và fomanđehit. dịch NaOH là A. D. Dung dịch HCl. nước Br2. Na kim loại. B. Na. dư + axit HCl Y  Z → . phenol ? Câu 42: Có 4 chất lỏng đựng trong 4 lọ bị mất nhãn: ancol etylic. nước Br2. C6H4Cl2. phenol. dung dịch AgNO3 trong NH3. 3. C. vừa tăng vừa giảm. P cao + NaOH đặc. D. Na. 2. D. mạch không phân nhánh. dung dịch NaOH và nước brom. Quỳ tím. tăng. C. dung dịch HCl. 3 . Cả A. C. C.trong phân tử phenol thể hiện qua phản ứng giữa phenol với A. H2 (Ni. C6H6(OH)6. picric. Z lần lượt là A. A. C. nước Br2. B. A. B. + Cl2 (1 : 1 mol)  → o t .

B < C < D < A. HCl.SUU TAM : Nguyen Nhu Manh C. A2. Z đều là hỗn hợp của các chất hữu cơ. Câu 48: Dãy gồm các chất đều phản ứng với phenol là A. axit cacbonic. Z có thành phần chính gồm A. Na. C < B < A < D. D. C6H5OH. nhựa novolac và chất diệt cỏ 2. B. K. C6H5ONa. A < B < C < D. nước brom. D. Na. nhựa poli(vinyl clorua). ancol etylic (B). chất diệt cỏ 2. (1) (2) (3) (4) (5) Metan  A1 → A2  A3 → A4 → phenol → → Công thức cấu tạo của các chất hữu cơ A1. nhựa rezit và thuốc trừ sâu 666. benzen (C). C. dung dịch NaOH. kim loại Na. Y. Câu 47: Phenol tác dụng với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây ? . dung dịch NaOH. P cao Fe. axit axetic. chất diệt cỏ 2. CH ≡ CH. C6H5OH. benzyl bromua và o-bromtoluen. HNO3 đặc. B. Câu 49: Trong thực tế. C. D. o-bromtoluen và p-bromtoluen. KOH. B. nước brom. B. C6H5Br. A4 lần lượt là A. NaOH. C6H5NO2.4-D. CH ≡ CH. phenol được dùng để sản xuất A. CH2=CH2. C6H6. Câu 46: Cho 4 chất: phenol (A). Câu 44: Cho sơ đồ chuyển hoá sau: D. dung dịch Br2. C6H5Cl. C.4-D và thuốc nổ TNT. nhựa rezit. anđehit axetic. C. o-metylphenol và p-metylphenol. C6H5NH3Cl. nhựa rezol. C6H5ONa. dung dịch NaCl. nước brom. CaCO3. C6H6. HCHO. C6H5Cl. anhiđrit axetic. K. B. Độ linh động của nguyên tử hiđro trong phân tử các chất trên tăng dần theo thứ tự là A. dung dịch NaOH. t o + NaOH đặc (dư) + HCl (dư) Trong đó X. HCl. axit axetic (D). dung dịch Br2. CH ≡ CH. C6H6. C6H6. B. dung dịch Br2. dung dịch NaOH. NaOH. C6H12O6. D. C. D. Câu 45: Cho sơ đồ chuyển hoá sau: + Br2 (1 : 1 mol)  → Toluen → X Y  Z → t o . C. CH3COOH. C < D < B < A. m-metylphenol và o-metylphenol. poli(phenol-fomanđehit). D. C6H5Cl. A3. A.4-D và axit picric.

D. Công thức cấu tạo thu gọn của X là A. B. CH3OC6H4OH. anilin. C. C. Nếu đốt cháy hoàn toàn X thì thu được 1. C3H8O2. Công thức phân tử của Y là A. Có bao nhiêu D. C đều đúng. Câu 56: Cho m gam một ancol no. Câu 57: Đốt cháy hoàn toàn một ancol X thu được CO2 và H2O có tỉ lệ số mol tương ứng là 3 : 4. Câu 52: Đốt cháy hoàn toàn 1 mol chất X (C. nung nóng. 3.6428. D. phenol. C.6 lít CO2 công thức cấu tạo phù hợp với X ? A. D. 4. Hỗn hợp hơi thu được có tỉ khối D. Câu 51: Hợp chất hữu cơ X tác dụng được với dung dịch NaOH và dung dịch brom nhưng không tác dụng với dung dịch NaHCO3. CH3C6H3(OH)2. C4H8O. C6H5CH(OH)2. đơn chức X qua bình đựng CuO (dư). D. Biết rằng khi cho X tác dụng với Na dư. 1. Cả A.46. 5. CH2=CH-CH(OH)-CHO. 2.32.48 gam. 2. Khi đốt cháy hoàn toàn Y thì tổng khối lượng H2O và CO2 sinh ra là A.76 gam B. C3H8O. CH4O. chỉ thu được một anken duy nhất. (ở đktc) và 5.4 gam nước.5 lần thể tích khí CO2 thu được (ở cùng điều kiện).76 gam. Tên gọi của X là A. 0. C3H8O3. Sau khi phản ứng hoàn toàn. Giá trị của m là A.64. Câu 54: Khi thực hiện phản ứng tách nước đối với ancol X. D. HO-CH=CH-CH 2-CHO.92. C.94 gam. B. Biết X cộng Br2 theo tỉ lệ mol 1 : 1 . B. 2. 0. D. tác dụng được với Na và với NaOH. 0.5. B. C3H4O. 2. O) cho ra 4 mol CO2. C. H. Công thức phân tử của X là A. B. B. C3H8O. B. axit acrylic.76 gam CO2. C2H6O. metyl axetat. 0. số mol H2 thu được bằng số mol X tham gia phản ứng và X chỉ tác dụng được với NaOH theo tỉ lệ số mol 1 : 1. 0. Câu 53: Đun nóng một ancol đơn chức X với dung dịch H2SO4 đặc trong điều kiện nhiệt độ thích hợp sinh ra chất hữu cơ Y. X tác dụng với Na cho ra khí H2 và X cho phản ứng tráng gương. Thể tích khí oxi cần dùng để đốt cháy X bằng 1. tỉ khối hơi của X so với Y là 1.SUU TAM : Nguyen Nhu Manh Câu 50: Hợp chất hữu cơ X (phân tử có vòng benzen) có công thức phân tử là C7H8O2. C. Oxi hoá hoàn toàn một lượng chất X thu được 5. CH2=C(OH)-CH2-CHO. C. HOC6H4CH2OH. Câu 55: Tách nước hoàn toàn từ hỗn hợp X gồm 2 ancol A và B ta được hỗn hợp Y gồm các olefin. khối lượng chất rắn trong bình giảm đối với hiđro là 15. B. Công thức cấu tạo của hợp chất X là A. .32 gam. C.

ĐÁP ÁN CÁC BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ANCOL 1D 11C 21A 31C 41A 51B 2D 12D 22D 32D 42B 52C 3C 13C 23A 33B 43D 53B 4B 14B 24B 34C 44D 54B 5D 15B 25C 35C 45D 55C 6B 16C 26D 36C 46C 56A 7A 17A 27C 37A 47B 57D 8D 18A 28C 38C 48B 58C 9B 19B 29D 39B 49C 59B 10B 20C 30B 40C 50B 60B . C. Câu 59: Đun nóng 6.SUU TAM : Nguyen Nhu Manh Câu 58: Đun 12 gam axit axetic với 13. 76. 55%.0 gam C2H5OH (có H2SO4 làm xúc tác. 50%. Biết hiệu suất quá trình lên men là 80% và khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất là 0. B.0 gam CH3COOH với 6. thu được 11 gam este.0 gam. 62. 96. D.4 gam. C. 80. D. 5. 8. Khối lượng este tạo thành là A.8 gam. Câu 60: Khi lên men 1 lít ancol etylic 9. 120. 6.5%.2 gam.8 gam etanol (có H2SO4 đặc làm xúc tác) đến khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng. B. C.8 g/ml.2o thu được dung dịch chứa x gam axit axetic. Giá trị của x là A. hiệu suất phản ứng este hoá bằng 50%).8. 4. B. Hiệu suất của phản ứng este hoá là A. D. 75%.

C3H7OH và C4H9OH. CH2-CH2-OH. B. B. 1 mol X chỉ tác dụng được với 1 mol NaOH. C3H6O. D.Oxi hoá hoàn toàn một lượng chất X thu được 5. Đốt cháy hoàn toàn 0.05 mol X cần 5.3 mol CO2 và 0. thu được chưa đến 0. B. C2H6O. C3H4O. và C2H5OH. Sau khi phản ứng hoàn toàn.15 mol H2. Câu 2(ĐHKB-2007): Cho m gam một ancol (rượu) no. D. CH3OH và C2H5OH. Câu 4(ĐHKB-2007): X là một ancol (rượu) no. 4. C2H6O2. Công thức cấu tạo thu gọn của X là A. D. 3. C3H8O2. Công thức phân tử của X. C3H8O3. C. D. C2H6O. C3H7OH.6 gam oxi.92. Công thức cấu tạo của X là C. D. Câu7(ĐHKA-2008): Khi phân tích thành phần một rượu (ancol) đơn chức X thì thu được kết quả: tổng khối lượng của cacbon và hiđro gấp 3. Y là: A. thu được 6 gam hỗn hợp gồm ba ete và 1. Công thức của X là (cho C = 12. O = 16) A. HOCH2C6H4COOH. C. kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với 9. C3H5OH và C4H7OH. B.32 gam. B. thu được hơi nước và 6. C2H6O2. B.6 lít CO2 (ở đktc) và 5.SUU TAM : Nguyen Nhu Manh Câu 1(ĐHKA-2007): Cho 15. D.6 gam CO2. C2H5OH và C3H7OH. Công thức phân tử của X là A. C3H8O2. D. Sau khi các phản ứng kết thúc. thu được 24. C3H8O.625 lần khối lượng oxi. Câu 3(ĐHKB-2007): Khi đốt 0.5 lần thể tích khí CO2 thu được (ở cùng điều kiện).25 mol hỗn hợp M tác dụng với Na (dư).4 gam nước. Câu 6(CĐKA-2007): Khi thực hiện phản ứng tách nước đối với rượu (ancol) X. Hai ancol đó là D. CH3-CHOH-CH3. Công thức phân tử của X là A. HOC6H4CH2OH. Số đồng phân rượu (ancol) ứng với công thức phân tử của X là A. chỉ thu được một anken duy nhất. đơn chức X qua bình đựng CuO (dư). C. Hỗn hợp hơi thu được có tỉ khối đối với hiđro là 15. cho 0. Biết rằng. 2.Thể tích khí oxi cần dùng để đốt cháy X bằng 1. C. C4H10O2. B. Câu 5(CĐKA-2007): Đốt cháy hoàn toàn một rượu (ancol) X thu được CO2 và H2O có tỉ lệ số mol tương ứng là 3 : 4. . D. CH3A. khối lượng chất rắn trong bình giảm 0.6 gam hỗn hợp hai ancol (rượu) đơn chức. D. Công thức phân tử của hai rượu trên là A. C6H4(OH)2.425 mol H2O. C. CH3OH A. C. kế tiếp nhau trong dãy đồng o đẳng với H2SO4 đặc ở 140 C. O = 16) A.5. C2H6O. 0. mạch hở X. C2H5OH và C3H7OH. C2H5C6H4OH. C3H6(OH)2. C3H7OH và C4H9OH. Câu 10(CĐKA-2008): Oxi hoá ancol đơn chức X bằng CuO (đun nóng). nung nóng. C = 12. B. 5. O = 16) A. C3H8O. thu được H2O và CO2 với tỉ lệ số mol tương ứng là 3:2. C =12. Giá trị của m là (cho H = 1. 2.2 gam. Câu 11(ĐHKA-2008): Đun nóng hỗn hợp gồm hai rượu (ancol) đơn chức. 0. C3H5(OH)3. Câu8(CĐKA-2008): Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M gồm hai rượu (ancol) X và Y là đồng đẳng kế tiếp của nhau. C2H4(OH)2. B. 1. khối lượng CO2 thu được nhỏ hơn 35. D. C. 0. mạch hở. C4H8O. C3H8O2. sinh ra một sản phẩm hữu cơ duy nhất là xeton Y (tỉ khối hơi của Y so với khí hiđro bằng 29). CH4O. Mặt khác.1 mol một chất X (dẫn xuất của benzen). CH3-CO-CH3. mạch hở. C3H5OH và C4H7OH. Câu9(CĐKA-2008): Đốt cháy hoàn toàn một rượu (ancol) đa chức. B. C. Có bao nhiêu công thức cấu tạo phù hợp với X? (Cho H = 1. C.64. thu được 0. B. 0. C. 4.8 gam nước.5 gam chất rắn. CH3-CH2-CHOH-CH3. 3.2 gam Na.32.46.

1.0 kg. C3H8O.0 kg. 4. 8. B. 5.V/22. 20. 13. C2H5OH và C4H9OH. mạch hở thu được V lít khí CO2 (ở đktc) và a gam H2O. mạch hở cần vừa đủ 17. Khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm 3. thu được 0. 4. Toàn bộ khí CO2 sinh ra trong quá trình này được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 (dư) tạo ra 40 gam kết tủa. C. C. Câu 19 (ĐHKB-2009): Hỗn hợp X gồm hai ancol no. nếu cho 0. Giá trị của m là A. Lấy 7. Câu 13(ĐHKB-2008): Đun nóng một rượu (ancol) đơn chức X với dung dịch H2SO4 đặc trong điều kiện nhiệt độ thích hợp sinh ra chất hữu cơ Y.0. thu được CO2 và H2O có tỉ lệ mol tương ứng là 3 : 4.75 gam. Mặt khác. thu được 8. Công thức phân tử của Y là A. C2H5OH và CH2=CH-CH2-OH. thu được 10 gam kết tủa.2 gam H2O. C. B. B. 48. 8. Giá trị của m là A. mạch hở với H2SO4 đặc. thu được hỗn hợp sản phẩm hữu cơ Y. C.5. m = 2a . B. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X. Hai ancol đó là A. D. 9. thuộc cùng dãy đồng đẳng. 6.2 gam một trong các ete đó đem đốt cháy hoàn toàn. Nếu hiệu suất của quá trình lên men là 75% thì giá trị của m là A. Câu 22(ĐHKA-2010): Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp 3 ancol đơn chức. mạch hở. B. C2H4(OH)2 và C3H6(OH)2. C3H5(OH)3 và C4H7(OH)3. C. axit axetic.2-điol.9 và glixerol. đơn chức. C. 5. 15.0. CH3OH và CH2=CH-CH2-OH.5 kg.V/5. 15.15 gam. B. C2H5OH và CH3OH. m = a .30 gam. m = 2a . Biểu thức liên hệ giữa m. C. tỉ khối hơi của X so với Y là 1.4 kg. Hai ancol đó là A. CH4O. 4. Oxi hoá hoàn toàn 0. C. B. C. 58. C.2 mol hỗn hợp X có khối lượng m gam bằng CuO ở nhiệt độ thích hợp. D. 30.96 lít khí CO2 (ở đktc) và 7. Câu 18(ĐHKA-2009): Đốt cháy hoàn toàn 0.4.V/11. D. Cho toàn bộ X tác dụng với dung dịch NaHCO3 (dư). D. Câu 20(CĐKA-2009): Oxi hoá m gam etanol thu được hỗn hợp X gồm axetanđehit. 13. 4. kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. thu được hỗn hợp gồm các ete. B.2-điol.1 mol X tác dụng vừa đủ với m gam Cu(OH)2 thì tạo thành dung dịch có màu xanh lam.SUU TAM : Nguyen Nhu Manh Câu12(ĐHKB-2008): Khối lượng của tinh bột cần dùng trong quá trình lên men để tạo thành 5 lít rượu (ancol) etylic 46º là (biết hiệu suất của cả quá trình là 72% và khối lượng riêng của rượu etylic nguyên chất là 0. thu được 54 gam Ag.56 lít khí CO2 (ở đktc).1.0.60 gam. B.6. Câu 14(ĐHKA-2009): Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 90%. D. Câu 17:Đun nóng hỗn hợp hai ancol đơn chức. m = a + V/5.9 và propan-1. 2. 5.8 và propan-1.92 lít khí O2 (ở đktc).2. Câu 15(ĐHKA-2009): Khi đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp hai ancol no. Khối lượng etanol đã bị oxi hoá tạo ra axit là A. D. lượng khí CO2 sinh ra hấp thụ hết vào dung dịch nước vôi trong. C2H6O.3-điol.6428. 60.6. đơn chức. D. mạch hở. C2H4(OH)2 và C4H8(OH)2. nước và etanol dư. Câu 16(ĐHKA-09): Cho hỗn hợp X gồm hai ancol đa chức. Cho Y tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3. . 4.5. CH3OH và C3H7OH. a và V là: A.3. Câu 21(CĐKA-2009): Lên men hoàn toàn m gam glucozơ thành ancol etylic. Giá trị của m và tên gọi của X tương ứng là A.5. D. D. B.4 gam so với khối lượng dung dịch nước vôi trong ban đầu. 30.9 và propan-1. C4H8O.2 mol một ancol X no.8 g/ml) A. D.

thu được 3.66 gam CO 2. Dùng chất nào trong số các chất dưới đây để phân biệt các rượu? A. C2H5CH2OH. C. CH3-CH2-CH2-CH2-OH. Cu(OH)2. Câu 23(ĐHKA-2010): Oxi hoá hết 2. thu được a gam ancol etylic (hiệu suất 80%).4g CO2 và 3. CTPT của rượu là: A.72.2. CuO. Hai ancol là: A.Phần 1: cho tác dụng với Na dư. Hiệu suất quá trình lên men giấm là A. CH3OH B.1a gam ancol etylic bằng phương pháp lên men giấm.39 gam. . 0. D.76 gam Ag. B.42. Rượu etylic có lẫn một ít nước. bằng phương pháp lên men rượu. Kim loại Na H2SO4 đặc. to 5. C2H5CH 2OH. C2H5OH Câu 27: Tách nước hoàn toàn từ hỗn hợp Y gồm hai rượu A. CH3OH và C3H7OH. CH3OH. 5. D. t D.4 gam H2O. C. Khối lượng kim loại Na cần phải lấy để tác dụng đủ với 80g C2H5OH là: A.2M. và C4H9OH. 40g D. Nếu đốt cháy hoàn toàn Y thì thu được 0. C2H5OH. C. Để trung hoà hỗn hợp X cần 720 ml dung dịch NaOH 0. B.808 lít khí CO2 (đktc) và 5. Ancol Y là A. C2H5OH. 5. 80%. C4H9OH 4.Phần 2: tách nước hoàn toàn ở 180oC. B.94 gam. Vậy khi đốt cháy hoàn toàn X thì tổng khối lượng H2O và CO2 tạo ra là A. Câu 25(ĐHKA-2010): Tách nước hỗn hợp gồm ancol etylic và ancol Y chỉ tạo ra 2 anken. 25g B. B. B. B. B. Câu 26: Một hỗn hợp X gồm 2 ancol thuộc cùng dãy đồng đẳng có khối lượng 30.2 gam hỗn hợp hai ancol đơn chức thành anđehit cần vừa đủ 4. to o C. 45g 3. B ta được hỗn hợp X gồm các olefin.8 gam CuO. D. CH3OH.5. C3H7CH2OH. C3H7OH.93 gam. có thể dùng chất nào sau đây để làm khan rượu? . CH3OH và C2H5OH. CH3-CH2-CH(OH)-CH3.SUU TAM : Nguyen Nhu Manh thuộc cùng dãy đồng đẳng. 20%. Đốt cháy cùng số mol mỗi ancol thì lượng nước sinh ra từ ancol này bằng 5/3 lần lượng nước sinh ra từ ancol kia. . CH3-CH(OH)-CH3. 2. Chia X thành hai phần bằng nhau. D. 7. Đốt cháy một lượng rược A thu được 4. C. Cho toàn bộ lượng anđehit trên tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3. xúc tác H2SO4 đặc thu được một anken cho hấp thụ vào bình đựng dung dịch Brom dư thấy có 32 gam Br2 bị mất màu.36 lít H2 (đktc). Giá trị của m là A. 0. C3H7OH D. Câu 24(ĐHKA-2010): Từ 180 gam glucozơ.3.903 gam.4.42. Oxi hoá 0. 4. kết thúc phản ứng thu được 3. thu được 23. C. thu được hỗn hợp X. CTPT hai ancol trên là A. 10%. ĐỀ TRẮC NGHIỆM DẪN XUẤT HALOGEN – ANCOL – PHENOL 1.6g H2O. C2H5OH. 35g C.72. Có các rượu: CH3OH. C2H5OH C. Số đồng phân là axit của chất có CTPT C5H10O2 là: A. D. 90%. C2H5OH và C3H7OH. 0.4 gam. C. C2H5OH. 0. D. D. CH3-CH2-CH2-OH. C.

Cl2CH – CF2 – O –CH3 D.đimetyletanol C. Tất cả đều được 6.SUU TAM : Nguyen Nhu Manh A.1.C . OH D.CH .CH2 . Chất nào là dẫn xuất halogen của hiđrocacbon? A.CH3 có tên là gì ? CH3 A.OH CH3 C. C6H5 – CH2 – Cl C. CHBr . isobutan-2-ol 10.CH3 CH3 Br D. OH CH3 .CH2 -OH CH3 CH2 .CH2 .C . 1. CH3 . Br C. Chất OH CH3 .OH CH3 C. CH3 – CH2 – Mg . CH3 – CO – Cl 7.Br D.1 –đimetyletan-1-ol D. CH2Br 9. CH3 OH CH3 . B. C6H6Cl6 8.CH3 CH3 11. Một ít Na D. CH3 . CaO B. CuSO4 khan C. Ancol isobutylic có công thức cấu tạo nào? A. OH B. 2-metylpropan-2-ol B. Chất nào không phải là dẫn xuất halogen của hiđrocacbon? A. D.CH2 . ClBrCH – CF3 C. CH2 = CH – CH2Br B.OH CH3 B.CH . Cl – CH2 – COOH B.CH . Chất nào không phải là phenol ? A. 1. CH3 . Bezyl bromua có công thức cấu tạo nào sau đây? A.

Nguyên nhân nào sau đây làm cho phenol tác dụng dễ dàng với dung dịch brom? A. Ứng dụng nào sau đây không phải của rượu etylic? A.OH (3) CH3 – C6H4 – CH2 – OH (4) C6H5 .SUU TAM : Nguyen Nhu Manh 12. Dùng làm dung môi hữu cơ C. Trong phòng thí nghiệm. CH3 – CH2 – CH2 –OH C. Cao su D. Cho CH3CHO hợp H2 có xúc tác Ni. (5) và (6) C. CuO. 5-metylphenol D. Chất hữu cơ nào sau đây là chất lỏng ở điều kiện thường A. Cả 3 phương pháp trên. Cho glucozơ lên men rượu B. Na kim loại B. Tất cả đều là chất lỏng 21. 16. Cho các hợp chất: (1) CH3 – CH2 – OH (2) CH3 – C6H4 .OH Những chất nào sau đây là rượu thơm? A. 4-metylphenol B. có thể dùng chất nào sau đây? A. (3). Tơ sợi 18. Phenol không được dùng trong công nghiệp nào? A.và p22. Dùng để sản xấut một số chất hữu cơ chẳng hạn như axit axetic 17. Công thức phân tử chung của rượu là: A. Thuỷ phân dẫn xuất halogen trong môi trường kiềm C. (3). Là nguyên liệu để sản xuất chất dẻo B. CH3 – CH2 –Cl D. người ta thường dùng phương pháp nào sau đây để điều chế rượu etylic? A. (5) và (6) 19. Trong công nghiệp. CH3Cl B. 3-metylphenol 13. to . 15. CH3 . CH3 – CH2 – OH B. Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi cao nhất? A. (1). Chỉ do nhóm OH hút electron B. nóng D. CnH2nO C. (5) và (6) D. CnH2n+2O B. CnH2n+2-2aOz 14. Từ benzen điều chế ra phenol B. CH3OH C. Cho C2H4 tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng. phenol được điều chế bằng phương pháp nào sau đây? A. Để phân biệt ancol etylic tinh khiết và ancol etylic có lẫn nứơc. Tách từ nhựa than đá C. Chất dẻo B. CnH2n-2O D. CH3 – O – CH3 D. đun nóng.OH (5) C6H5 – CH2 – OH (6) C6H5 – CH2 – CH2 . Gọi tên hợp chất sau: CH3 OH A. D. chỉ do nhân bezen đẩy electron D. (2) và (3) B. (4).COOH 20. Dùng làm nhiên liệu D. Dược phẩm C. Oxi hoá cumen thu được là phenol. 2-metylphenol C. Chỉ do nhân benzen hút electron C. Do nhón –OH đẩy electron vào nhân bezen và nhân bezen hút electron làm tăng mật độ electron ở các vị trí o.

Cho phản ứng sau: CH3CCl3 + NaOHdư (X) + NaCl + H2O CTCT phù hợp của X là: A.C . 4-etyl-3-metyl benzylic D. CH3C(OH)3 B. Thuốc thử duy nhất có thể dùng để phân biệt ba chất lỏng: phenol. Dung dịch Br2 D. H2SO4 đặc 23. Cho cả 2 chất thử với giấy quỳ D. C3H7OH 28.SUU TAM : Nguyen Nhu Manh C.B. đơn chức C. H . Rượu có một liên kết đôi.CHO OH D.CH = CH . CH3CHCl(OH)2 . CH3COONa D.Cả A.OH B. Rượu no. Quỳ tím 27.B. Ni t Công thức cấu tạo của X có thể là: A. CH4O B. 4-etyl-3-metyl metanol -1 B. Gọi tên hợp chất có CTCT như sau theo danh pháp IUPAC: CH2 = CH – CH2 – OH A. Rượu có một liên kết ba. CH2OH – CH = CH – CHO C.6g H2O.C đều đúng 25. Gọi tên hợp chất có CTPT như sau theo danh pháp IUPAC: CH2OH CH3 C2H5 A. Rượu alylic hay propen-1-ol-3 C. 1-hiđroxi prop-2-en B. Cho sơ đồ chuyển hoá : + H2 dư . Rượu thơm 24. A có CTPT là: A.H2O Trùng hợp X Y X caosu buna o o t . Na B. CH3CHO C. C2H5OH C. Cả A và B 29. 3.4g CO2 và 3. 3-metyl-4-etyl bezylic C. Đốt cháy hoàn toàn một rượu A thu được 4. HO .C 30. Cho cả 2 chất cùng tác dụng với Na B.hiđroxi prop-1-en D.CH2 . Cho cả 2 chất tác dụng với dung dịch nước brom 26. đơn chức B.CH2 . stiren và rượu bezylic là: A. CuSO4 khan D. C2H4(OH)2 D. Cả A. kết luận nào sau đây về rượu đã cho là đúng? A. Khi đốt cháy một rượu thu được tỉ lệ số mol nH 2O : nCO2 = 1:1. Dùng cách nào sau đây để phân biệt phenol lỏng và rượu etylic? A. Cho cả 2 chất tác dụng với NaOH C. Dung dịch NaOH C. đơn chức D.C C .

Phản ứng nào sau đây dùng để điều chế rượu etylic trong công nghiệp bằng phương pháp tổng hợp: C2H5OH + NaCl A. Rượu Tert-butylic D. Nhóm OH và gốc phenyl trong phân tử phenol có ảnh hưởng qua lại lẫn nhau. CH2=C=CHCH3 B. CH2=CH – CH=CH2 D. dung dịch Br2. (C6H10O5)n +nH2O C6H12O6 men ruou n C6H12O6 2C2H5OH +2H2O D. Phản ứng nào sau đây nói lên ảnh hưởng của nhóm C6H5. (3) D. Rượu n-butylic B.to. HCHO. Gọi tên hợp chất có công thức cấu tạo như sau: . dung dịch Br2. dung dịch Br2. Na C. CH3COOH. Xác định công thức cấu tạo đúng của C4H9OH biết khi tách nứơc ở điều kiện thích hợp thu được 3 anken: A. CH2=CH – CH(OH)CH3 C. Phenol phản ứng được với dãy chất nào sau đây? A. HNO3. C2H4 + H2O H+. NaOH. Sản phẩm chính của phản ứng sau đây là chất nào: KOH/ Rượu CH2 = CH – CHCl – CH3 A. Na. C2H5Cl + NaOH B. 36. Na2CO3. NaOH. Hãy chọn câu phát biểu sai: A. Na D. Phenol có tính axit yếu nhưng mạnh hợn H2CO3 C. Rượu sec-butylic C.p C2H5OH H+ C. HNO3 B. Cả A. Phenol là chất rắn kết tinh dễ bị oxi hoá trong không khí thành màu hồng nhạt B. Na2CO3. (2) 37.SUU TAM : Nguyen Nhu Manh 21. Cả B và C 34. (2). HCHO. Khác với bezen. Chỉ có (3) C. Không thể xác định 22. D. (3) (3) A.đối với nhóm (-OH)? 2C6H5OH + Na C6H5ONa + H2 (1) OH Br + 3Br2 OH Br + 3HBr (2) Br (trắng) 2C6H5OH + NaOH C6H5ONa + H2O B. NaOH.C 35. Cả A và B 33. phenol phản ứng dễ dàng với dung dịch Br2 ở nhiệt độ thường tạo thành kết tủa trắng. (1). (1).B.

2. các dẫn xuất halogen có phân tử khối lớn thì ở thể rắn B.CH = CH . triclometan/ clorofom D. Phản ứng thế nguyên tử clo bằng nhóm –OH C. 3.SUU TAM : Nguyen Nhu Manh OH CH3 OH A. Cho phản ứng: to CH CH Cl + NaOH CH CH OH + NaCl 3 2 3 2 Phản ứng này thuộc loại phản ứng hữu cơ nào? A.5-đihiroxi toluen 38. D. Không có đáp án nào đúng 44.CH = CH2 CH2 Cl 42.3-đien là (isopren) A. D.clo.CH = CH2 Cl CH3 CH2 = C . cacbon tetraclorua/ tetraclometan 41. 43. 4-hiđroxi-3-metyl-phenol D. Phản ứng cộng nhóm OH vào CH3CH2B. 2-etyl propanol-1 D. 2-clopropan D. Chọn câu đúng nhất A. CTCT của hợp chất: 1-clo-2-metyl but-1.CH3) A Cl 39. Khi cho metan tác dụng cới Cl2 (đk askt) với tỉ lệ 1:3 ta sẽ thu được sản phẩm nào sau đây: A.CH 3 2 3 B. 2-metyl butanol-1 C. 2. 3-metyl butanol-1 CH2 = CH . to CH .-propan C. B lần lượt là chất gì? . B.clo-propan B.CH .CH3 HCl (CH3 . clometan/ metyl clorua B. 2.CH = CH2 CH3 Cl CH2 = C . CH2 = C . nặng hơn nước hoặc ở thể rắn. 2-metyl butanol-4 xt. 200atm A + CO2 + H2O B trắng A.5-đihidroxi-1-metyl bezen B. điclometan/ metylen clorua C. Các dẫn xuất polihalogen có phân tử khối lớn thì ở thể lỏng. A trong dãy trên là: A. Tên IUPAC của rượu iso amylic là: A. 3-metyl-4-hiđroxi phenol C. 2.clo propan 40. Cl NaOH 300oC. Các dẫn xuất halogen không tan trong H2O C.CH . Phản ứng tách nguyên tử clo D.Cl CH3 C. CH = C . Các dẫn xuất halogen tan tốt trong các dung môi không phân cực.

CH2 .B 36. CH2 = CH .D 26.D . CH = CH .CH .D 10. Phenol và natriphenolat 45. CH3 .B 21. 5 48.C 8.B 42.A 17. CnH2n+1O 49.B 32.C 33.SUU TAM : Nguyen Nhu Manh A.B 48. CTCT của But-3-en-1-ol: B.B 24.A 45.CH2 .B 12.B 44.B 7.A 37. độ tan trong H2O của ancol đều cao hơn so với hiđrocacbon vì: A. Để tổng hợp PVC từ metan và các chất vô cơ cần thiết cần qua mấy giai đoạn? A.CH3 + Br2 as CH3CH2 . Natriphenolat và phenol B. CH3 .D 39.D 25. Các ancol có khối lượng phân tử lớn C.D 22. CH2 = CH . Etyl magie bromua được điều chết bằng cách nào? ete khan A.C 30. Các ancol có khối lượng phân tử lớn hơn hiđrocacbon và có khả năng hình thành liên kết hiđro với H2O D.C 2.A 4.B 47.A 5.CH3 OH 50. CH2 = CH2 + Br2 + Mg B.D 20. 3 C.B 34.B 11.CH2 = CH2 OH o o D.D 13.OH A.A 46.B 29. But-1. Các ancol có nguyên tử O trong phân tử B. CnH2n+1OH B.D 16. CnH2n-2OH C. Theo quy tắc Zai-xep. Natriclorua và phenol D.B 38. t sôi. CnH2n-2(OH)2 D. CH2 = C .C 41.A 49. 2 B.C 23.D 6.3-đien D.B 15. Các ancol có t nc.CH3 C. Giữa các phân tử ancol tồn tại liện kết hiđro liên phân tử đồng thời có sự tương đồng với cấu tạo của H2O 1. sán phẩm chính của phản ứng tách HCl ra khỏi phân tử 2-clobutan? A.Br CH3CH2 .C 35.C 18.D 14.B 9. But-1-en C. 4 D.CH2 .A 31. But-1-in 46. Natriphenolat và catechol C.C 3. mạch hở.Br Mg ete khan Mg HBr ete khan D.C 27.D 43.C 40.B 50. CTTQ của ancol no. đơn chức là: A.CH3 OH C.B 19. CH2 = CH2 + MgBr 47. But-2-en B.A 28.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->