P. 1
Su 11 Bai 22

Su 11 Bai 22

|Views: 70|Likes:
Được xuất bản bởichickenbaby

More info:

Published by: chickenbaby on May 17, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/17/2011

pdf

text

original

KI M TRA BÀI C

1. Hãy n i m c th i gian c t A cho úng v i s ki n c t B trong b ng h th ng ki n th c sau:
Th i gian (A) 1. 13 -7-1885 2. 1883 3. 1886 4. 1885 n 1892 n 1887 n 1896 S ki n (B) a. Phong trào nông dân Yên Th . b. Kh i ngh a H ng Khê.

c. Kh i ngh a Bãi S y. d. Kh i ngh a Ba ình. ng c u

e. Vua Hàm Nghi ra chi u C n V n c.

2.Theo em trong boán cuoäc khôûi nghóa (Baõi Saäy, Ba Ñình, Höông Kheâ,Yeân Theá), cuoäc khôûi n khoâng theå xeáp vaøo phong traøo caàn Vöông ? Vì sao ?

ÁP ÁN 1
Th i gian (A) 1. 13 -7-1885 2. 1883 3. 1886 4. 1885 n 1892 n 1887 n 1896 S ki n (B) a. Phong trào nông dân Yên Th . b. Kh i ngh a H ng Khê.

c. Kh i ngh a Bãi S y. d. Kh i ngh a Ba ình. ng c u

e. Vua Hàm Nghi ra chi u C n V n c.

2 ó là phong trào nông dân Yên Th vì ây là phong trào u tranh c a nông dân

Ch-¬ng II ViÖt nam tõ ®Çu thÕ kû XX ®Õn hÕt chiÕn tranh thÕ giíi thø nhÊt (1918) Bµi 22: X· héi viÖt nam trong cuéc khai th¸c lÇn thø nhÊt cña thùc d©n ph¸p Yªu cÇu: -Nh÷ng ®iÓm míi trong n n kinh tÕ ± x· héi ViÖt nam ®Çu thÕ kû XX.thÕ nµo? .Nguyªn nh©n cu¶ nh÷ng biÕn ®æi trong nÒn kinh tÕ ± x· héi ViÖt nam lµ do t¸c ®éng cña cuéc khai th¸c thuéc ®Þa lÇn thø nhÊt cña thùc d©n Ph¸p.Nh÷ng chuyÓn biÕn vÒ kinh tÕ ®· t¹o ra sù chuyÓn biÕn vÒ x· héi nh. . .

1.Nhöõng chuyeån bieán veà kinh teá .

oà boä maùy thoáng trò cuûa Phaùp ôû Ñoâng Dö TOAØN QUYEÀN ÑOÂNG DÖÔNG Baéc Kì Trung Kì Nam Kì Laøo Cam-pu-chia (Thoáng söù)(Khaâm söù) (Thoáng ñoác) (Khaâm söù)(Khaâm söù) Boä maùy chính quyeàn caáp Kì (Phaùp) maùy chính quyeàn caáp Tænh. Thoân (Baûn xöù) . Huyeän (Phaùp + Baûn x Boä maùy chính quyeàn caáp Xaõ.

CHAÂU (PHAÙP+BAÛN XÖÙ) LAØNG XAÕ (BAÛN XÖÙ) .Sô ñoà toå chöùc nhaø nöôùc Vieät Nam TOAØN QUYEÀN ÑOÂNG DÖÔNG (PHAÙP) BAÉC KÌ (Thoáng söù Phaùp) TRUNG KÌ (Khaâm söù Phaùp) NAM KÌ (Thoáng söù Phaùp) TÆNH (PHAÙP) PHUÛ. HUYEÄN.

Noâng Phaùp:nghieäp: Ñaåy maïnh vieäc cöôùp ñoaït ruoäng ñaát: Phaùp eùp trieàu ñình Nguyeãn ³nhöôïng´ quyeàn ³khai khaån ñaát hoang´ cho chuùng.Chính saùch khai thaùc thuoäc ñòa cuûa Phaùp ôû Vieät Nam Naêm 1897. .1. * Caùc chính chÝnh s¸ch khai th¸c? C¸c saùch khai thaùc cuûa . + ÔÛ Baéc kì. + ÔÛ Nam kì: Giaùo hoäi Phaùp chieám ¼ ruoäng ñaát. 1902 Phaùp chieám 182 nghìn hecta.Nhöõng chuyeån bieán veà kinh teá a. toaøn quyeàn Ñu-me thieát keá vaø tieán haønh cuoäc khai thaùc thuoäc ñòa laàn thöù nhaát.

Soá lieäu ruoäng ñaát bò Phaùp chieám ha 1600000 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 1890 Caû nöôùc (10.528.900 ha) 1900 1910 1912Naêm Caû nöôùc Nam Kì Baéc Kì (301.000 ha) (1.000 ha) .000 ha) (470.

Coâng nghieäp: + Khai thaùc than. nöôùc« + Khoâng ñaàu tö phaùt trieån coâng nghieäp naëng T n T ng s n l ng khai thác than 500000 450000 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 1903 1912 1913 285..000 t n 500.000 t n N m . kim loaïi. ñieän.915 t n 415. moät soá ngaønh khaùc nhö: xi maêng.

t. cã trªn 130 nhµ m¸y dÖt. Hång Gai. §µ N½ng.H¶i Phßng. ®¸ quÝ ë Thanh Ho¸ . Nam §Þnh. Hµ Néi. Tõ n¨m 1904. Vinh.Trong c ng nghiÖp chÕ biÕn n¨m 1903 cã 82 nhµ m¸y. n¨m 1914. giÊy .. Mét sè trung t©m c ng nghiÖp nh. xi m¨ng. Sµi Gßn ®· dÇn h×nh thµnh .BÕn Thuû. c ng ty than Hång Gai ®· thu l·i 2.5 triÖu phr¨ng.b¶n Ph¸p còng khai th¸c má thiÕc ë TÜnh Tóc ( Cao B»ng) kÏm ë B¾c K¹n.N¨m 1913.

.Thöông nghieäp: Ñoäc chieám thò tröôøng. nguyeân lieäu vaø thu thueá..

Giao thoâng vaän taûi: xaây heä thoáng giao thoâng vaän taûi ñeå phuïc vuï khai thaùc laâu daøi vaø muïc ñích quaân söï. . + Ñöôøng Saét. + Ñöôøng thuyû. + Ñöôøng boä..

Môc ®Ých cña viÖc khai th¸c thuéc ®Þa cña Ph¸p ë ViÖt Nam lµ g×? Muïc ñích Vô veùt söùc ngöôøi. . söùc cuûa nhaân daân Ñoâng Döông ñeán toái ña.

Taùc ñoäng: B¶ng so s¸nh c¬ cÊu kinh tÕ ViÖt Nam tr-íc vµ trong cuéc khai th¸c thuéc ®Þa lÇn thø nhÊt Thêi gian Tr-íc cuéc khai th¸c Sau cuéc khai th¸c C¬ cÊu kinh tÕ .Vôùi nhöõng chính saùch khai thaùc cuûa Phaùp ñaõ taùc ñoäng ñeán neàn kinh teá nöôùc ta nhö theá naøo? b.

th ng nghi p kém phát tri n Công nghi p. nh ng nông nghi p v n là ch y u . th ng nghi p.Thêi gian Tr-íc cuéc khai th¸c Sau cuéc khai th¸c C¬ cÊu kinh tÕ Ch y u là nông nghi p. công nghi p. giao thông v n t i b c u phát tri n.

bò maát ruoäng ñaát. + Neàn saûn xuaát tö baûn chuû nghóa ñöôïc du nhaäp vaøo Vieät Nam. . noâng daân bò boùc loät taøn nhaãn.Tích c c + Neàn kinh teá Vieät Nam coù söï tieán boä nhaát ñònh. + Kinh teá Vieät Nam phuï thuoäc vaøo tö baûn Phaùp .Tieâu cöïc: + Noâng nghieäp daäm chaân taïi choã.. + Taøi nguyeân thieân nhieân bò vô veùt + Coâng nghieäp phaùt trieån nhoû gioït (trong ñoù coâng nghieäp naëng khoâng phaùt trieån).

Nh ng chuy n bi n v kinh t trên có l i cho ai (Pháp hay nhân dân Vi t nam) ? .

s a ch a tàu Bông. xay xát. café i n caosu i n lúa Xu t c ng R u. gi y. diêm Xu t c ng i n chè.Caùc nguoàn lôïi cuûa Phaùp ôû Vieät Nam R u. xim ng. r u G . s i. bia.k m Than á S i. diêm n i n café Thi c. chì. s a ch a tàu . v i .

Nhöõng chuyeån bieán veà xaõ hoäi Nhãm I: Trong x· héi ViÖt Nam ®Çu thÕ kû XX cßn tån t¹i c¸c giai cÊp cò kh ng? §ã lµ nh÷ng giai cÊp nµo? Th©n phËn cña hä cã g× kh¸c tr-íc? Nhãm II: Cuéc khai th¸c thuéc ®Þa c a Ph¸p ®· lµm n¶y sinh nh ng lùc l-îng x· héi míi nµo? Nguyªn nh©n lµm n¶y sinh nh÷ng lùc l-îng x· héi míi nµy? .2.

d ti p thu trào l u t t ng ti n b t bên ngoài . -V a m i ra i còn non tr .Thành ph n: ti u th ng.Là l c l ng to l n trong phong trào yêu n c.Là tay sai c a Pháp => giàu có -M ts a ch v a và nh b => ít nhi u có tinh th n dân t c. . h m m . nhà máy. h c sinh. -S m có tinh th n u tranh ch ng áp b c dân t c và áp b c giai c p.Ch u 2 t ng áp b c ( th c dân và phong ki n ). viên ch c nhà báo. qu c chèn ép Th nào là XH thu c a n a phong ki n? -M t ru ng t => b b n cùng hóa . . a ch phong ki n hóa. ít có kh n ng c nh tranh. Có ý th c dân t c -> là c s thu n l i ti p thu khuynh h ng DCTS t bên ngoài.Ph n l n là tá i n. m t s tr thành công nhân trong các n i n.B chèn ép n ng n . Công nhân T ng l p m i T s n Ti u T s n . s phu yêu n c ti n b . . sinh viên« . . .Có ý th c dân t c.Giai C p c a ch PK Nông dân .Xu t thân t nh ng ng i buôn bán.

T s n .Phong ki n >< dân t c >< giai c p Nông dân >< a ch pk Thu c a n a phong ki n Dân t c Vi t Nam >< TD Pháp Nông dân >< Công nhân >< a ch pk a ch pk.

Nông nghi p c u t phát tri n m nh. D * V i vi c du nh p ph ng th c kinh t TBCN u th k XX v khách quan nó ã tác ng tích c c nh th nào i v i kinh t Vi t Nam ? A. Ngh th công truy n th ng c quan tâm phát tri n. công nhân. nông dân. nông dân. Kinh t có s ti n b nh t nh. ti u t s n. a ch . B. ti u t s n. công nhân. T s n. a ch . C. . C D. ti u t s n. B. D. * Tác ng c a cu c khai thác thu c a l n th nh t ã d n n s hình thành nh ng l c l ng m i nào trong xã h i Vi t Nam ? A. C. T s n. Hãy ánh d u vào ch cái tr c m i câu tr l i úng. Công nhân. Công nghi p phát tri n m nh m .1.

2. Nh ng chuy n bi n v c c u kinh t và xã h i Vi t Nam d i tác ng c a cu c khai thác thu c a l n th nh t c a th c dân Pháp có gì áng chú ý ? Ch ng trình khai thác thu c a l n th 1 c a th c dân Pháp. Kinh t : Xu t hi n nh ng m m m ng kinh t TBCN trrên n n QHSK PK Xã h i bi n i: T xã h i phong ki n thu c a n a phong ki n. .

Khuynh h ng DCTS T o b c phát tri n m i cho khuynh h c u n c Vi t Nam u th k XX. T i sao nói cu c khai thác thu c a c a th c dân Pháp Vi t Nam ã t o ra nh ng i u ki n bên trong cho cu c v n ng gi i phóng dân t c theo khuynh h ng m i ? Xu t hi n nh ng l c l ng xã h i m i d ti p thu nh ng khuynh h ng ti n b Các s phu T s n Ti u t s n Công nhân Khuynh h ng CM vô s n. ng .3.

* BÀI T P V NHÀ Söï chuyeån bieán veà kinh teá vaø xaõ hoäi Vieät Nam ñaàu theá kyû XX coù moái quan heä nhö theá naøo? C l p v nhà suy ngh tr l i ? .

.

1 2 3 4 .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->