KI M TRA BÀI C

1. Hãy n i m c th i gian c t A cho úng v i s ki n c t B trong b ng h th ng ki n th c sau:
Th i gian (A) 1. 13 -7-1885 2. 1883 3. 1886 4. 1885 n 1892 n 1887 n 1896 S ki n (B) a. Phong trào nông dân Yên Th . b. Kh i ngh a H ng Khê.

c. Kh i ngh a Bãi S y. d. Kh i ngh a Ba ình. ng c u

e. Vua Hàm Nghi ra chi u C n V n c.

2.Theo em trong boán cuoäc khôûi nghóa (Baõi Saäy, Ba Ñình, Höông Kheâ,Yeân Theá), cuoäc khôûi n khoâng theå xeáp vaøo phong traøo caàn Vöông ? Vì sao ?

ÁP ÁN 1
Th i gian (A) 1. 13 -7-1885 2. 1883 3. 1886 4. 1885 n 1892 n 1887 n 1896 S ki n (B) a. Phong trào nông dân Yên Th . b. Kh i ngh a H ng Khê.

c. Kh i ngh a Bãi S y. d. Kh i ngh a Ba ình. ng c u

e. Vua Hàm Nghi ra chi u C n V n c.

2 ó là phong trào nông dân Yên Th vì ây là phong trào u tranh c a nông dân

Nguyªn nh©n cu¶ nh÷ng biÕn ®æi trong nÒn kinh tÕ ± x· héi ViÖt nam lµ do t¸c ®éng cña cuéc khai th¸c thuéc ®Þa lÇn thø nhÊt cña thùc d©n Ph¸p. .thÕ nµo? .Ch-¬ng II ViÖt nam tõ ®Çu thÕ kû XX ®Õn hÕt chiÕn tranh thÕ giíi thø nhÊt (1918) Bµi 22: X· héi viÖt nam trong cuéc khai th¸c lÇn thø nhÊt cña thùc d©n ph¸p Yªu cÇu: -Nh÷ng ®iÓm míi trong n n kinh tÕ ± x· héi ViÖt nam ®Çu thÕ kû XX. .Nh÷ng chuyÓn biÕn vÒ kinh tÕ ®· t¹o ra sù chuyÓn biÕn vÒ x· héi nh.

Nhöõng chuyeån bieán veà kinh teá .1.

Thoân (Baûn xöù) .oà boä maùy thoáng trò cuûa Phaùp ôû Ñoâng Dö TOAØN QUYEÀN ÑOÂNG DÖÔNG Baéc Kì Trung Kì Nam Kì Laøo Cam-pu-chia (Thoáng söù)(Khaâm söù) (Thoáng ñoác) (Khaâm söù)(Khaâm söù) Boä maùy chính quyeàn caáp Kì (Phaùp) maùy chính quyeàn caáp Tænh. Huyeän (Phaùp + Baûn x Boä maùy chính quyeàn caáp Xaõ.

CHAÂU (PHAÙP+BAÛN XÖÙ) LAØNG XAÕ (BAÛN XÖÙ) .Sô ñoà toå chöùc nhaø nöôùc Vieät Nam TOAØN QUYEÀN ÑOÂNG DÖÔNG (PHAÙP) BAÉC KÌ (Thoáng söù Phaùp) TRUNG KÌ (Khaâm söù Phaùp) NAM KÌ (Thoáng söù Phaùp) TÆNH (PHAÙP) PHUÛ. HUYEÄN.

. 1902 Phaùp chieám 182 nghìn hecta.Nhöõng chuyeån bieán veà kinh teá a.1. + ÔÛ Baéc kì. * Caùc chính chÝnh s¸ch khai th¸c? C¸c saùch khai thaùc cuûa . toaøn quyeàn Ñu-me thieát keá vaø tieán haønh cuoäc khai thaùc thuoäc ñòa laàn thöù nhaát. + ÔÛ Nam kì: Giaùo hoäi Phaùp chieám ¼ ruoäng ñaát.Chính saùch khai thaùc thuoäc ñòa cuûa Phaùp ôû Vieät Nam Naêm 1897.Noâng Phaùp:nghieäp: Ñaåy maïnh vieäc cöôùp ñoaït ruoäng ñaát: Phaùp eùp trieàu ñình Nguyeãn ³nhöôïng´ quyeàn ³khai khaån ñaát hoang´ cho chuùng.

900 ha) 1900 1910 1912Naêm Caû nöôùc Nam Kì Baéc Kì (301.000 ha) .Soá lieäu ruoäng ñaát bò Phaùp chieám ha 1600000 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 1890 Caû nöôùc (10.000 ha) (470.528.000 ha) (1.

000 t n N m .. ñieän. nöôùc« + Khoâng ñaàu tö phaùt trieån coâng nghieäp naëng T n T ng s n l ng khai thác than 500000 450000 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 1903 1912 1913 285.Coâng nghieäp: + Khai thaùc than. kim loaïi.915 t n 415. moät soá ngaønh khaùc nhö: xi maêng.000 t n 500.

BÕn Thuû. Tõ n¨m 1904.N¨m 1913. t.H¶i Phßng. Nam §Þnh. c ng ty than Hång Gai ®· thu l·i 2. Hång Gai. Mét sè trung t©m c ng nghiÖp nh.5 triÖu phr¨ng. n¨m 1914. Sµi Gßn ®· dÇn h×nh thµnh . giÊy . xi m¨ng. §µ N½ng..Trong c ng nghiÖp chÕ biÕn n¨m 1903 cã 82 nhµ m¸y. Vinh. Hµ Néi.b¶n Ph¸p còng khai th¸c má thiÕc ë TÜnh Tóc ( Cao B»ng) kÏm ë B¾c K¹n. cã trªn 130 nhµ m¸y dÖt. ®¸ quÝ ë Thanh Ho¸ .

..Thöông nghieäp: Ñoäc chieám thò tröôøng. nguyeân lieäu vaø thu thueá.

Giao thoâng vaän taûi: xaây heä thoáng giao thoâng vaän taûi ñeå phuïc vuï khai thaùc laâu daøi vaø muïc ñích quaân söï. + Ñöôøng Saét.. . + Ñöôøng boä. + Ñöôøng thuyû.

söùc cuûa nhaân daân Ñoâng Döông ñeán toái ña.Môc ®Ých cña viÖc khai th¸c thuéc ®Þa cña Ph¸p ë ViÖt Nam lµ g×? Muïc ñích Vô veùt söùc ngöôøi. .

Vôùi nhöõng chính saùch khai thaùc cuûa Phaùp ñaõ taùc ñoäng ñeán neàn kinh teá nöôùc ta nhö theá naøo? b. Taùc ñoäng: B¶ng so s¸nh c¬ cÊu kinh tÕ ViÖt Nam tr-íc vµ trong cuéc khai th¸c thuéc ®Þa lÇn thø nhÊt Thêi gian Tr-íc cuéc khai th¸c Sau cuéc khai th¸c C¬ cÊu kinh tÕ .

Thêi gian Tr-íc cuéc khai th¸c Sau cuéc khai th¸c C¬ cÊu kinh tÕ Ch y u là nông nghi p.th ng nghi p kém phát tri n Công nghi p. nh ng nông nghi p v n là ch y u . công nghi p. th ng nghi p. giao thông v n t i b c u phát tri n.

+ Kinh teá Vieät Nam phuï thuoäc vaøo tö baûn Phaùp . + Neàn saûn xuaát tö baûn chuû nghóa ñöôïc du nhaäp vaøo Vieät Nam.Tích c c + Neàn kinh teá Vieät Nam coù söï tieán boä nhaát ñònh. . noâng daân bò boùc loät taøn nhaãn..Tieâu cöïc: + Noâng nghieäp daäm chaân taïi choã. + Taøi nguyeân thieân nhieân bò vô veùt + Coâng nghieäp phaùt trieån nhoû gioït (trong ñoù coâng nghieäp naëng khoâng phaùt trieån). bò maát ruoäng ñaát.

Nh ng chuy n bi n v kinh t trên có l i cho ai (Pháp hay nhân dân Vi t nam) ? .

k m Than á S i. café i n caosu i n lúa Xu t c ng R u. r u G .Caùc nguoàn lôïi cuûa Phaùp ôû Vieät Nam R u. xim ng. diêm n i n café Thi c. bia. gi y. xay xát. s a ch a tàu . v i . s a ch a tàu Bông. chì. s i. diêm Xu t c ng i n chè.

Nhöõng chuyeån bieán veà xaõ hoäi Nhãm I: Trong x· héi ViÖt Nam ®Çu thÕ kû XX cßn tån t¹i c¸c giai cÊp cò kh ng? §ã lµ nh÷ng giai cÊp nµo? Th©n phËn cña hä cã g× kh¸c tr-íc? Nhãm II: Cuéc khai th¸c thuéc ®Þa c a Ph¸p ®· lµm n¶y sinh nh ng lùc l-îng x· héi míi nµo? Nguyªn nh©n lµm n¶y sinh nh÷ng lùc l-îng x· héi míi nµy? .2.

Giai C p c a ch PK Nông dân . viên ch c nhà báo. d ti p thu trào l u t t ng ti n b t bên ngoài . a ch phong ki n hóa.Ph n l n là tá i n. sinh viên« . .Có ý th c dân t c. .Là l c l ng to l n trong phong trào yêu n c. qu c chèn ép Th nào là XH thu c a n a phong ki n? -M t ru ng t => b b n cùng hóa . m t s tr thành công nhân trong các n i n. . h m m . nhà máy. h c sinh. . -S m có tinh th n u tranh ch ng áp b c dân t c và áp b c giai c p.B chèn ép n ng n .Xu t thân t nh ng ng i buôn bán. Công nhân T ng l p m i T s n Ti u T s n . ít có kh n ng c nh tranh. s phu yêu n c ti n b . Có ý th c dân t c -> là c s thu n l i ti p thu khuynh h ng DCTS t bên ngoài. .Ch u 2 t ng áp b c ( th c dân và phong ki n ). -V a m i ra i còn non tr .Là tay sai c a Pháp => giàu có -M ts a ch v a và nh b => ít nhi u có tinh th n dân t c.Thành ph n: ti u th ng.

Phong ki n >< dân t c >< giai c p Nông dân >< a ch pk Thu c a n a phong ki n Dân t c Vi t Nam >< TD Pháp Nông dân >< Công nhân >< a ch pk a ch pk. T s n .

B. nông dân. Ngh th công truy n th ng c quan tâm phát tri n. D. Kinh t có s ti n b nh t nh. Công nhân. D * V i vi c du nh p ph ng th c kinh t TBCN u th k XX v khách quan nó ã tác ng tích c c nh th nào i v i kinh t Vi t Nam ? A. nông dân. công nhân. a ch . ti u t s n. . * Tác ng c a cu c khai thác thu c a l n th nh t ã d n n s hình thành nh ng l c l ng m i nào trong xã h i Vi t Nam ? A. C. T s n. a ch .1. B. ti u t s n. công nhân. ti u t s n. C. Công nghi p phát tri n m nh m . Hãy ánh d u vào ch cái tr c m i câu tr l i úng. C D. T s n. Nông nghi p c u t phát tri n m nh.

Nh ng chuy n bi n v c c u kinh t và xã h i Vi t Nam d i tác ng c a cu c khai thác thu c a l n th nh t c a th c dân Pháp có gì áng chú ý ? Ch ng trình khai thác thu c a l n th 1 c a th c dân Pháp. .2. Kinh t : Xu t hi n nh ng m m m ng kinh t TBCN trrên n n QHSK PK Xã h i bi n i: T xã h i phong ki n thu c a n a phong ki n.

Khuynh h ng DCTS T o b c phát tri n m i cho khuynh h c u n c Vi t Nam u th k XX. T i sao nói cu c khai thác thu c a c a th c dân Pháp Vi t Nam ã t o ra nh ng i u ki n bên trong cho cu c v n ng gi i phóng dân t c theo khuynh h ng m i ? Xu t hi n nh ng l c l ng xã h i m i d ti p thu nh ng khuynh h ng ti n b Các s phu T s n Ti u t s n Công nhân Khuynh h ng CM vô s n. ng .3.

* BÀI T P V NHÀ Söï chuyeån bieán veà kinh teá vaø xaõ hoäi Vieät Nam ñaàu theá kyû XX coù moái quan heä nhö theá naøo? C l p v nhà suy ngh tr l i ? .

.

1 2 3 4 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful