KI M TRA BÀI C

1. Hãy n i m c th i gian c t A cho úng v i s ki n c t B trong b ng h th ng ki n th c sau:
Th i gian (A) 1. 13 -7-1885 2. 1883 3. 1886 4. 1885 n 1892 n 1887 n 1896 S ki n (B) a. Phong trào nông dân Yên Th . b. Kh i ngh a H ng Khê.

c. Kh i ngh a Bãi S y. d. Kh i ngh a Ba ình. ng c u

e. Vua Hàm Nghi ra chi u C n V n c.

2.Theo em trong boán cuoäc khôûi nghóa (Baõi Saäy, Ba Ñình, Höông Kheâ,Yeân Theá), cuoäc khôûi n khoâng theå xeáp vaøo phong traøo caàn Vöông ? Vì sao ?

ÁP ÁN 1
Th i gian (A) 1. 13 -7-1885 2. 1883 3. 1886 4. 1885 n 1892 n 1887 n 1896 S ki n (B) a. Phong trào nông dân Yên Th . b. Kh i ngh a H ng Khê.

c. Kh i ngh a Bãi S y. d. Kh i ngh a Ba ình. ng c u

e. Vua Hàm Nghi ra chi u C n V n c.

2 ó là phong trào nông dân Yên Th vì ây là phong trào u tranh c a nông dân

.Nh÷ng chuyÓn biÕn vÒ kinh tÕ ®· t¹o ra sù chuyÓn biÕn vÒ x· héi nh.thÕ nµo? .Ch-¬ng II ViÖt nam tõ ®Çu thÕ kû XX ®Õn hÕt chiÕn tranh thÕ giíi thø nhÊt (1918) Bµi 22: X· héi viÖt nam trong cuéc khai th¸c lÇn thø nhÊt cña thùc d©n ph¸p Yªu cÇu: -Nh÷ng ®iÓm míi trong n n kinh tÕ ± x· héi ViÖt nam ®Çu thÕ kû XX. .Nguyªn nh©n cu¶ nh÷ng biÕn ®æi trong nÒn kinh tÕ ± x· héi ViÖt nam lµ do t¸c ®éng cña cuéc khai th¸c thuéc ®Þa lÇn thø nhÊt cña thùc d©n Ph¸p.

1.Nhöõng chuyeån bieán veà kinh teá .

Huyeän (Phaùp + Baûn x Boä maùy chính quyeàn caáp Xaõ. Thoân (Baûn xöù) .oà boä maùy thoáng trò cuûa Phaùp ôû Ñoâng Dö TOAØN QUYEÀN ÑOÂNG DÖÔNG Baéc Kì Trung Kì Nam Kì Laøo Cam-pu-chia (Thoáng söù)(Khaâm söù) (Thoáng ñoác) (Khaâm söù)(Khaâm söù) Boä maùy chính quyeàn caáp Kì (Phaùp) maùy chính quyeàn caáp Tænh.

Sô ñoà toå chöùc nhaø nöôùc Vieät Nam TOAØN QUYEÀN ÑOÂNG DÖÔNG (PHAÙP) BAÉC KÌ (Thoáng söù Phaùp) TRUNG KÌ (Khaâm söù Phaùp) NAM KÌ (Thoáng söù Phaùp) TÆNH (PHAÙP) PHUÛ. HUYEÄN. CHAÂU (PHAÙP+BAÛN XÖÙ) LAØNG XAÕ (BAÛN XÖÙ) .

1902 Phaùp chieám 182 nghìn hecta. . + ÔÛ Nam kì: Giaùo hoäi Phaùp chieám ¼ ruoäng ñaát.Nhöõng chuyeån bieán veà kinh teá a. * Caùc chính chÝnh s¸ch khai th¸c? C¸c saùch khai thaùc cuûa .1. toaøn quyeàn Ñu-me thieát keá vaø tieán haønh cuoäc khai thaùc thuoäc ñòa laàn thöù nhaát.Noâng Phaùp:nghieäp: Ñaåy maïnh vieäc cöôùp ñoaït ruoäng ñaát: Phaùp eùp trieàu ñình Nguyeãn ³nhöôïng´ quyeàn ³khai khaån ñaát hoang´ cho chuùng. + ÔÛ Baéc kì.Chính saùch khai thaùc thuoäc ñòa cuûa Phaùp ôû Vieät Nam Naêm 1897.

900 ha) 1900 1910 1912Naêm Caû nöôùc Nam Kì Baéc Kì (301.Soá lieäu ruoäng ñaát bò Phaùp chieám ha 1600000 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 1890 Caû nöôùc (10.000 ha) (470.000 ha) (1.000 ha) .528.

915 t n 415. kim loaïi.000 t n 500. ñieän. moät soá ngaønh khaùc nhö: xi maêng.Coâng nghieäp: + Khai thaùc than.000 t n N m . nöôùc« + Khoâng ñaàu tö phaùt trieån coâng nghieäp naëng T n T ng s n l ng khai thác than 500000 450000 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 1903 1912 1913 285..

Nam §Þnh.BÕn Thuû. t. §µ N½ng.Trong c ng nghiÖp chÕ biÕn n¨m 1903 cã 82 nhµ m¸y..5 triÖu phr¨ng. cã trªn 130 nhµ m¸y dÖt. Vinh. Sµi Gßn ®· dÇn h×nh thµnh . Hång Gai. ®¸ quÝ ë Thanh Ho¸ . giÊy . Hµ Néi.b¶n Ph¸p còng khai th¸c má thiÕc ë TÜnh Tóc ( Cao B»ng) kÏm ë B¾c K¹n. Tõ n¨m 1904. xi m¨ng.N¨m 1913. c ng ty than Hång Gai ®· thu l·i 2. n¨m 1914.H¶i Phßng. Mét sè trung t©m c ng nghiÖp nh.

Thöông nghieäp: Ñoäc chieám thò tröôøng. .. nguyeân lieäu vaø thu thueá.

. + Ñöôøng Saét.Giao thoâng vaän taûi: xaây heä thoáng giao thoâng vaän taûi ñeå phuïc vuï khai thaùc laâu daøi vaø muïc ñích quaân söï. . + Ñöôøng thuyû. + Ñöôøng boä.

. söùc cuûa nhaân daân Ñoâng Döông ñeán toái ña.Môc ®Ých cña viÖc khai th¸c thuéc ®Þa cña Ph¸p ë ViÖt Nam lµ g×? Muïc ñích Vô veùt söùc ngöôøi.

Vôùi nhöõng chính saùch khai thaùc cuûa Phaùp ñaõ taùc ñoäng ñeán neàn kinh teá nöôùc ta nhö theá naøo? b. Taùc ñoäng: B¶ng so s¸nh c¬ cÊu kinh tÕ ViÖt Nam tr-íc vµ trong cuéc khai th¸c thuéc ®Þa lÇn thø nhÊt Thêi gian Tr-íc cuéc khai th¸c Sau cuéc khai th¸c C¬ cÊu kinh tÕ .

th ng nghi p kém phát tri n Công nghi p. giao thông v n t i b c u phát tri n. công nghi p. nh ng nông nghi p v n là ch y u . th ng nghi p.Thêi gian Tr-íc cuéc khai th¸c Sau cuéc khai th¸c C¬ cÊu kinh tÕ Ch y u là nông nghi p.

Tieâu cöïc: + Noâng nghieäp daäm chaân taïi choã. noâng daân bò boùc loät taøn nhaãn. + Kinh teá Vieät Nam phuï thuoäc vaøo tö baûn Phaùp .Tích c c + Neàn kinh teá Vieät Nam coù söï tieán boä nhaát ñònh.. + Neàn saûn xuaát tö baûn chuû nghóa ñöôïc du nhaäp vaøo Vieät Nam. . + Taøi nguyeân thieân nhieân bò vô veùt + Coâng nghieäp phaùt trieån nhoû gioït (trong ñoù coâng nghieäp naëng khoâng phaùt trieån). bò maát ruoäng ñaát.

Nh ng chuy n bi n v kinh t trên có l i cho ai (Pháp hay nhân dân Vi t nam) ? .

chì. gi y.Caùc nguoàn lôïi cuûa Phaùp ôû Vieät Nam R u. s a ch a tàu . s a ch a tàu Bông. v i . s i. xay xát. xim ng. café i n caosu i n lúa Xu t c ng R u. r u G . bia.k m Than á S i. diêm Xu t c ng i n chè. diêm n i n café Thi c.

Nhöõng chuyeån bieán veà xaõ hoäi Nhãm I: Trong x· héi ViÖt Nam ®Çu thÕ kû XX cßn tån t¹i c¸c giai cÊp cò kh ng? §ã lµ nh÷ng giai cÊp nµo? Th©n phËn cña hä cã g× kh¸c tr-íc? Nhãm II: Cuéc khai th¸c thuéc ®Þa c a Ph¸p ®· lµm n¶y sinh nh ng lùc l-îng x· héi míi nµo? Nguyªn nh©n lµm n¶y sinh nh÷ng lùc l-îng x· héi míi nµy? .2.

Ph n l n là tá i n. -S m có tinh th n u tranh ch ng áp b c dân t c và áp b c giai c p. . d ti p thu trào l u t t ng ti n b t bên ngoài . h c sinh.Có ý th c dân t c.B chèn ép n ng n . Có ý th c dân t c -> là c s thu n l i ti p thu khuynh h ng DCTS t bên ngoài. h m m . a ch phong ki n hóa. Công nhân T ng l p m i T s n Ti u T s n . . nhà máy. .Ch u 2 t ng áp b c ( th c dân và phong ki n ). m t s tr thành công nhân trong các n i n. viên ch c nhà báo.Giai C p c a ch PK Nông dân .Thành ph n: ti u th ng.Là tay sai c a Pháp => giàu có -M ts a ch v a và nh b => ít nhi u có tinh th n dân t c. sinh viên« . s phu yêu n c ti n b . -V a m i ra i còn non tr . . . ít có kh n ng c nh tranh. qu c chèn ép Th nào là XH thu c a n a phong ki n? -M t ru ng t => b b n cùng hóa .Xu t thân t nh ng ng i buôn bán.Là l c l ng to l n trong phong trào yêu n c.

Phong ki n >< dân t c >< giai c p Nông dân >< a ch pk Thu c a n a phong ki n Dân t c Vi t Nam >< TD Pháp Nông dân >< Công nhân >< a ch pk a ch pk. T s n .

công nhân. T s n. Công nhân. B. C. a ch . ti u t s n. Công nghi p phát tri n m nh m . Hãy ánh d u vào ch cái tr c m i câu tr l i úng. D. nông dân. Ngh th công truy n th ng c quan tâm phát tri n. . C D. công nhân. * Tác ng c a cu c khai thác thu c a l n th nh t ã d n n s hình thành nh ng l c l ng m i nào trong xã h i Vi t Nam ? A. D * V i vi c du nh p ph ng th c kinh t TBCN u th k XX v khách quan nó ã tác ng tích c c nh th nào i v i kinh t Vi t Nam ? A. ti u t s n. Kinh t có s ti n b nh t nh. nông dân. T s n. a ch . C. Nông nghi p c u t phát tri n m nh.1. B. ti u t s n.

2. Nh ng chuy n bi n v c c u kinh t và xã h i Vi t Nam d i tác ng c a cu c khai thác thu c a l n th nh t c a th c dân Pháp có gì áng chú ý ? Ch ng trình khai thác thu c a l n th 1 c a th c dân Pháp. Kinh t : Xu t hi n nh ng m m m ng kinh t TBCN trrên n n QHSK PK Xã h i bi n i: T xã h i phong ki n thu c a n a phong ki n. .

ng . T i sao nói cu c khai thác thu c a c a th c dân Pháp Vi t Nam ã t o ra nh ng i u ki n bên trong cho cu c v n ng gi i phóng dân t c theo khuynh h ng m i ? Xu t hi n nh ng l c l ng xã h i m i d ti p thu nh ng khuynh h ng ti n b Các s phu T s n Ti u t s n Công nhân Khuynh h ng CM vô s n. Khuynh h ng DCTS T o b c phát tri n m i cho khuynh h c u n c Vi t Nam u th k XX.3.

* BÀI T P V NHÀ Söï chuyeån bieán veà kinh teá vaø xaõ hoäi Vieät Nam ñaàu theá kyû XX coù moái quan heä nhö theá naøo? C l p v nhà suy ngh tr l i ? .

.

1 2 3 4 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful