III- Một số thang lương, bảng lương mẫu

:
BẢNG LƯƠNG CỦA CÁC CHỨC VỤ QUẢN LÝ TRONG DOANH NGHIỆP

(Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè.........ngµy....th¸ng.....n¨m ....cña.....)

Møc l¬ng tèi thiÓu ¸p dông:..................®ång
tÝnh: ......... ®ång

§¬n vÞ

CHỨC DANH
I

HÖ sè, møc l¬ng
II
III
IV
V

1. Chñ tÞch HĐQT hoặc HĐTV
- HÖ sè
Møc l¬ng cña mçi bËc = hÖ sè cña bËc ®ã x møc l¬ng tèi thiÓu
2. Thµnh viªn chuyªn tr¸ch H§QT, H§TV (trõ
Tæng gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc)
- HÖ sè
Møc l¬ng
3. Tæng gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc
- HÖ sè
Møc l¬ng
4. Phã tæng gi¸m ®èc, Phã gi¸m ®èc
- HÖ sè
Møc l¬ng
5. KÕ to¸n trëng
- HÖ sè
Møc l¬ng
6. Trëng phßng vµ t¬ng ®¬ng
- HÖ sè
Møc l¬ng
7. Phã Trëng phßng vµ t¬ng ®¬ng
- HÖ sè
Møc l¬ng
B¶ng l¬ng viªn chøc chuyªn m«n, nghiÖp vô

(Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè.........ngµy....th¸ng.....n¨m ....cña.....)

Møc l¬ng tèi thiÓu ¸p dông:..................®ång
tÝnh: ......... ®ång
CHỨC DANH NGHỀ HOẶC CÔNG VIỆC
1. Chức danh nghề hoặc c«ng viÖc A
- HÖ sè
Møc l¬ng cña mçi bËc = hÖ sè cña bËc ®ã x møc l¬ng tèi thiÓu
2. Chức danh nghề hoặc c«ng viÖc B
- HÖ sè
Møc l¬ng

§¬n vÞ
BËc/HÖ sè, møc l¬ng
I II III IV V VI VII

. nh©n viªn trùc tiÕp s¶n xuÊt. Chức danh nghề hoặc c«ng viÖc .. ...HÖ sè Møc l¬ng cña mçi bËc = hÖ sè cña bËc ®ã x møc l¬ng tèi thiÓu 2.......ngµy... B¶ng l¬ng c«ng nh©n.........®ång tÝnh: ....n¨m .®ång tÝnh: ... phôc vô (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè.. ®ång §¬n vÞ CHỨC DANH NGHỀ HOẶC CÔNG VIỆC I 1.) Møc l¬ng tèi thiÓu ¸p dông:. ....... .........ngµy.. Nh©n viªn phôc vô ..) Møc l¬ng tèi thiÓu ¸p dông:.. .. ...... ...... . B¶ng l¬ng nh©n viªn thõa hµnh. ... .. møc l¬ng I II III IV V VI VII 1.. ...cña...3.............. ... . ... . ...... Chức danh nghề hoặc c«ng viÖc .. ......th¸ng. .............th¸ng... ®ång CHỨC DANH NGHỀ HOẶC CÔNG VIỆC §¬n vÞ BËc/HÖ sè....... kinh doanh (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè... .... Chức danh nghề hoặc c«ng viÖc A ... Chức danh nghề hoặc c«ng viÖc B ........... BËc/HÖ sè. ..HÖ sè Møc l¬ng 3.HÖ sè Møc l¬ng …... ...... Nh©n viªn v¨n th ....HÖ sè Møc l¬ng cña mçi bËc = hÖ sè cña bËc ®ã x møc l¬ng tèi thiÓu 2...cña... ... .....HÖ sè Møc l¬ng ..HÖ sè Møc l¬ng . møc l¬ng II III IV V VI VII A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 ...n¨m ... .