P. 1
Thang Luong, Bang Luong Mau

Thang Luong, Bang Luong Mau

|Views: 541|Likes:
Được xuất bản bởinguyenhong1287

More info:

Published by: nguyenhong1287 on May 18, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/18/2012

pdf

text

original

III- Một số thang lương, bảng lương mẫu

:
BẢNG LƯƠNG CỦ C!C C"#C $% &'ẢN L( )*+NG ,+N" NG"I -.
(Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè.........ngµy....th¸ng.....n¨m ....cña.....)
Møc lng tè! th!"u ¸# $%ng&..................®'ng (n )Þ
t*nh& ......... ®'ng
CHỨC DANH +, sè- møc lng
. .. ... ./ /
1. Chñ tÞch HĐQT hoặc HĐTV
0 +, sè
Møc lng cña m1! 23c 4 h, sè cña 23c ®5 6 møc l0
ng tè! th!"u
2. Thµnh viªn chuyªn tr¸ch H§QT, H§TV (trõ
Tæng gi¸m !c, "i¸m !c#
0 +, sè
Møc lng
$. Tæng gi¸m !c, "i¸m !c
% H& '!
Møc lng
(. )h* tæng gi¸m !c, )h* gi¸m !c
% H& '!
Møc lng
+. ,- to¸n tr.ng
% H& '!
Møc lng
/. Tr.ng 0h1ng vµ t2ng 2ng
% H& '!
Møc lng
3. )h* Tr.ng 0h1ng vµ t2ng 2ng
% H& '!
Møc lng
45ng 6 2ng vi ªn ch7c chuyªn m8n, nghi &0 v9
(Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè.........ngµy....th¸ng.....n¨m ....cña.....)
Møc lng tè! th!"u ¸# $%ng&..................®'ng (n )Þ
t*nh& ......... ®'ng
CHỨC DANH NGHỀ HOẶC CÔNG VIỆC B3c7+, sè- møc lng
. .. ... ./ / /. /..
1. Ch/0 1anh ngh2 h340 c8ng vi&c :
% H& '!
Møc lng cña m1! 23c 4 h, sè cña 23c ®5 6 møc l0
ng tè! th!"u
2. Ch/0 1anh ngh2 h340 08ng vi&c 4
% H& '!
Møc lng
$. Ch/0 1anh ngh2 h340 08ng vi&c .... ... ... ... ... ... ... ...
% H& '!
Møc lng
.......
45ng 6 2ng nh;n vi ªn thõ< hµnh, 0h9c v9
(Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè.........ngµy....th¸ng.....n¨m
....cña.....)
Møc lng tè! th!"u ¸# $%ng&..................®'ng (n )Þ
t*nh& ......... ®'ng
CHỨC DANH NGHỀ HOẶC CÔNG VIỆC B3c7+, sè- møc lng
. .. ... ./ / /. /..
1. =h;n viªn v>n th
% H& '!
Møc lng cña m1! 23c 4 h, sè cña 23c ®5 6 møc l0
ng tè! th!"u
2. =h;n viªn 0h9c v9
% H& '!
Møc lng
….. ... ... ... ... ... ... ...
45ng 6 2ng c8ng nh;n, nh;n vi ªn
tr?c ti -0 '5n @uAt, Bi nh Co<nh
(Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè.........ngµy....th¸ng.....n¨m ....cña.....)
Møc lng tè! th!"u ¸# $%ng&..................®'ng (n )Þ
t*nh& ......... ®'ng
CHỨC DANH NGHỀ HOẶC CÔNG VIỆC B3c7+, sè- møc lng
. .. ... ./ / /. /..
1. Ch/0 1anh ngh2 h340 08ng vi&c :
% H& '! 89 8: 8; 8< 8= 8> 8?
Møc lng cña m1! 23c 4 h, sè cña 23c ®5 6 møc l0
ng tè! th!"u
2. Ch/0 1anh ngh2 h340 08ng vi&c 4
% H& '! B9 B: B; B< B= B> B?
Møc lng
$. Ch/0 1anh ngh2 h340 08ng vi&c .... ... ... ... ... ... ... ...
% H& '!
Møc lng
.....

. Nh©n viªn phôc vô ...cña.. ®ång CHỨC DANH NGHỀ HOẶC CÔNG VIỆC I 1........... B¶ng l¬ng nh©n viªn thõa hµnh..3............ . ®ång CHỨC DANH NGHỀ HOẶC CÔNG VIỆC §¬n vÞ BËc/HÖ sè...HÖ sè Møc l¬ng ... ..... ... Chức danh nghề hoặc c«ng viÖc .. Chức danh nghề hoặc c«ng viÖc B ..) B¶ng l¬ng c«ng nh©n. . . møc l¬ng II III IV V VI VII A3 A4 A5 A6 A7 A1 A2 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 ......) Møc l¬ng tèi thiÓu ¸p dông:. ..... .. .. .... .... ..HÖ sè Møc l¬ng cña mçi bËc = hÖ sè cña bËc ®ã x møc l¬ng tèi thiÓu 2... nh©n viªn trùc tiÕp s¶n xuÊt....cña.......®ång tÝnh: ....th¸ng... .......n¨m .n¨m .... §¬n vÞ BËc/HÖ sè. (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè... .ngµy.HÖ sè Møc l¬ng cña mçi bËc = hÖ sè cña bËc ®ã x møc l¬ng tèi thiÓu 2.. phôc vô (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè........ kinh doanh Møc l¬ng tèi thiÓu ¸p dông:.. .HÖ sè Møc l¬ng 3...th¸ng..HÖ sè Møc l¬ng …............. ............ møc l¬ng I II III IV V VI VII 1.... .. . Chức danh nghề hoặc c«ng viÖc .... ...ngµy...®ång tÝnh: ........ ...HÖ sè Møc l¬ng .... . ...... Chức danh nghề hoặc c«ng viÖc A ... ..... Nh©n viªn v¨n th .. .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->