III- Một số thang lương, bảng lương mẫu

:
BẢNG LƯƠNG CỦA CÁC CHỨC VỤ QUẢN LÝ TRONG DOANH NGHIỆP

(Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè.........ngµy....th¸ng.....n¨m ....cña.....)

Møc l¬ng tèi thiÓu ¸p dông:..................®ång
tÝnh: ......... ®ång

§¬n vÞ

CHỨC DANH
I

HÖ sè, møc l¬ng
II
III
IV
V

1. Chñ tÞch HĐQT hoặc HĐTV
- HÖ sè
Møc l¬ng cña mçi bËc = hÖ sè cña bËc ®ã x møc l¬ng tèi thiÓu
2. Thµnh viªn chuyªn tr¸ch H§QT, H§TV (trõ
Tæng gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc)
- HÖ sè
Møc l¬ng
3. Tæng gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc
- HÖ sè
Møc l¬ng
4. Phã tæng gi¸m ®èc, Phã gi¸m ®èc
- HÖ sè
Møc l¬ng
5. KÕ to¸n trëng
- HÖ sè
Møc l¬ng
6. Trëng phßng vµ t¬ng ®¬ng
- HÖ sè
Møc l¬ng
7. Phã Trëng phßng vµ t¬ng ®¬ng
- HÖ sè
Møc l¬ng
B¶ng l¬ng viªn chøc chuyªn m«n, nghiÖp vô

(Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè.........ngµy....th¸ng.....n¨m ....cña.....)

Møc l¬ng tèi thiÓu ¸p dông:..................®ång
tÝnh: ......... ®ång
CHỨC DANH NGHỀ HOẶC CÔNG VIỆC
1. Chức danh nghề hoặc c«ng viÖc A
- HÖ sè
Møc l¬ng cña mçi bËc = hÖ sè cña bËc ®ã x møc l¬ng tèi thiÓu
2. Chức danh nghề hoặc c«ng viÖc B
- HÖ sè
Møc l¬ng

§¬n vÞ
BËc/HÖ sè, møc l¬ng
I II III IV V VI VII

Chức danh nghề hoặc c«ng viÖc . ...... ...HÖ sè Møc l¬ng cña mçi bËc = hÖ sè cña bËc ®ã x møc l¬ng tèi thiÓu 2...........HÖ sè Møc l¬ng cña mçi bËc = hÖ sè cña bËc ®ã x møc l¬ng tèi thiÓu 2.............th¸ng....cña.. Nh©n viªn v¨n th ...... Chức danh nghề hoặc c«ng viÖc . ..... ..ngµy...) Møc l¬ng tèi thiÓu ¸p dông:. ... .... møc l¬ng I II III IV V VI VII 1.....) Møc l¬ng tèi thiÓu ¸p dông:. ... ..th¸ng. nh©n viªn trùc tiÕp s¶n xuÊt.HÖ sè Møc l¬ng 3...n¨m ........ Nh©n viªn phôc vô .HÖ sè Møc l¬ng ... .HÖ sè Møc l¬ng ….3... Chức danh nghề hoặc c«ng viÖc B .... ®ång §¬n vÞ CHỨC DANH NGHỀ HOẶC CÔNG VIỆC I 1........... . ....HÖ sè Møc l¬ng . ..... phôc vô (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè.... ®ång CHỨC DANH NGHỀ HOẶC CÔNG VIỆC §¬n vÞ BËc/HÖ sè...... ... .. kinh doanh (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè.....®ång tÝnh: . ..®ång tÝnh: ........ . .... .... B¶ng l¬ng c«ng nh©n.....ngµy....... BËc/HÖ sè... ..... . . ..... møc l¬ng II III IV V VI VII A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 .cña.... Chức danh nghề hoặc c«ng viÖc A ........n¨m .. B¶ng l¬ng nh©n viªn thõa hµnh.. ...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful