Nàng Công chúa và con báo núi

O. Henry

Di p Minh Tâm d ch

Nàng Công chúa và con báo núi
O. Henry
Di p Minh Tâm d ch
D nhiên là có m t v vua và m t bà hoàng h u. V vua là m t ông già kinh kh ng gi t súng l c và mang ôi giày có c a, và g m r ng v i gi ng d d i n n i m y con r n chuông ph i bò nhanh vào hang c a chúng d i các cây lê gai. Tr c khi hoàng gia c thành hình, ng i ta g i ông v i bí danh là ³Ben Thì Thào´. Khi ông tr thành ch nhân c a 50.000 m u Anh t và c a m t àn bò ông không m xu , h g i ông là ³Vua Bò O¶Donnell´. N hoàng là m t ph n ng i Mê -hi-cô xu t thân t Laredo. Bà là m t ng i v hi n th c, và thành công ngay c trong vi c d y cho Ben thay i gi ng nói c a mình trong nhà tránh làm v bát a. Khi Ben tr thành ông vua nuôi bò, bà th ng ng i hành lang c a Tr i Espinosa an m lát. R i h tr nên giàu có và không th c ng l i vi c mua s m gh n m và bàn n t San Antone ch t y c xe goòng, nên bà ành cúi u v i mái tóc en m m chia s s ph n c a Danae 1. tránh b k t t i khi quân, tr c tiên b n ã c gi i thi u v i nhà vua và hoàng h u. H không gi vai chính trong truy n này, v n có th c t a là ³Niên bi u c a cô Công chúa, ý t ng h nh phúc, và con báo làm h ng vi c c a chàng´. Josefa O¶Donnell là cô con gái còn s ng, nàng Công chúa. Cô th a h ng c a m tính khí d u dàng và nét p m n mà, bán nhi t i. Cô nh n t ng i cha Ben O¶Donnell m t kho d ng c m, l ng tri, và kh n ng cai tr . S k t h p nh ng t ch t này áng cho b n v t hàng d m n ch ng ki n. Trong khi ng i trên l ng m t con ng a nh phi nhanh, v i sáu phát n nh m n m t cái lon cà chua treo l ng l ng trên m t s i dây, Josefa có th b n trúng n m phát. Cô có th ch i ùa hàng gi v i con mèo con c a cô, m c cho nó các lo i qu n áo k qu c. Khinh th ng bút chì, cô có th tính nh m cho b n 1454 con bò t hai tu i tr giá bao nhiêu, v i 8,50 ô m i con. Nói m t cách ph ng ch ng, Tr i Espinosa dài b n m i và r ng ba m i d m ± ph n l n là t thuê. Trên l ng con ng a nh c a mình, Josefa ã khai phá t ng d m c a m nh t này. M i anh ch n bò u nh n ra cô qua dáng d p c a cô, và u là th n dân trung thành. Anh Ripley Givens, qu n c c a m t trong nh ng lán Espinosa, trông th y cô m t l n, r i có ý nh t o d ng m i liên k t hôn nhân hoàng gia. Có táo t n không? Không. Vào giai o n này H t Nueces, m t anh con trai là m t anh con trai. Và, suy cho cùng, t c v
1

Theo th n tho i Hy L p, Danae b vua cha giam nh là tù nhân trong m t c n phòng bí m t.

http://vuontaodan.net

1

ánh máy: conbo

Nàng Công chúa và con báo núi

O. Henry

Di p Minh Tâm d ch

c a vua bò không hàm ý cha truy n con n i. Th ng nó ch nói ra r ng ng i mang t c v i m t chi c v ng mi n nh là bi u hi n c a nh ng kh n ng tuy t di u trong ngh thu t tr m bò. M t ngày, Ripley Givens phi ng a n Tr i Double Elm dò h i v m t àn bò t i l c. Anh quay tr v mu n, và khi anh i n Ngã t White Horse c a Nueces, tr i ã s m t i. T y v lán c a anh còn m i sáu d m n a. V Tr i Espinosa là m i hai d m. Givens c m th y m t m i. Anh quy t nh qua êm Ngã t . Có m t v ng n c s ch lòng sông. Hai b sông dày c cây to v i b i r m ph kín m t t. Cách v ng n c g n n m m i mét là m t th m c ± b a n t i cho con ng a c a anh và t m n m cho riêng anh. Givens bu c con ng a, và tr i ra m y t m ch n hong khô. Anh ng i t a vào m t thân cây và v n m t i u thu c. T âu y trong b i cây r m r p d c theo con sông, thình lình v ng n m t âm thanh r n r và th nh n . Con ng a nh y l ng và rít lên nh ng ti ng kh t kh t vì s hãi. Givens d i i u thu c, nh ng nhàn nhã n m l y s i dây súng ang n m trên c , và th quay vòng nòng súng. M t con cá nhái to phóng mình xu ng v ng n c v i m t ti ng n c b n tung toé vang d i. M t con th nâu nh nh y nhót vòng quanh và ng i co gi t b râu c a nó và nhìn Givens m t cách khôi hài. Con ng a ti p t c n c . C n ph i c nh giác khá cao khi m t con báo núi c t ti ng hát v i gi ng n cao d c theo kênh l ch vào bu i chi u tà. Cái gánh n ng c a ti ng hát có th là do khan hi m bò t và c u béo, và con v t có c mu n làm quen v i b n theo b n n ng c a thú n th t. M t cái lon trái cây r ng n m trên th m c , do ng i nào y n ây ã v t b . Givens trông th y nó v i ti ng kh t kh t t l hài lòng. Trong cái túi c a chi c áo ngoài c t vào yên ng a là m t nhúm cà phê xay. Cà phê en và thu c lá. i m t anh ch n bò còn khát khao gì h n? Trong vòng hai phút, anh ã nhó m c m t ng n l a nh to sáng. C m chi c lon trong tay, anh i v phía v ng n c. Khi còn cách b n c g n m i l m mét, anh trông th y, gi a nh ng b i r m cách bên trái anh m t kho ng ng n, m t con ng a v i b yên th ng m t bên và s i dây c ng thõng xu ng, ang g m c . úng lúc Josefa O¶Donnell ng ng m t kh i hai bàn tay và qu hai g i k lên b n c. Cô v a u ng n c và ph i cát kh i lòng bàn tay. Cách y m i th c, bên tay ph i cô, b b i r m che khu t m t n a, Givens nh n ra dáng m t con báo núi ang núp mình. Hai tròng m t màu h phách c a nó phát sáng trong c n ói thèm; cách sau y hai mét là u cu i c a cái uôi v n th ng, nh là uôi m t con chó s n ch i m. Hai chân sau c a con v t ong a theo c ng c a dòng h mèo chu n b nh y lên v m i.

http://vuontaodan.net

2

ánh máy: conbo

Nàng Công chúa và con báo núi

O. Henry

Di p Minh Tâm d ch

Givens hành ng theo cách có th c. Kh u súng l c c a anh n m cách anh ba m i mét. Anh hét lên m t ti ng to, và phóng ch y vào kho ng gi a con thú và cô công chúa. S ³phá b nh´ theo nh cách Givens g i sau này, di n ra ch p nhoáng và h n n. Khi anh ch y n v trí t n công, anh th y m t v t m m trên không, và nghe ít ti ng n nho nh . R i s c n ng n m m i kí c a con báo núi ph ch xu ng u anh và, v i cái mõm n ng n c a nó, è anh n m sóng soài trên t. Anh nh ã kêu lên: ³ ng d y i ± ch i không công b ng´ và t d i thân mình con thú anh bò ra nh là m t con sâu, v i mi ng y c và t, và m t v t u to sau u khi va vào m t g c cây. Con báo núi n m b t ng. C m th y an tâm và nghi ng b ch i x u, Givens n m tay m d n con v t hét lên: ³Tao s ch i mày n a cho hai m i«´ và r i anh ng d y. Josefa ang ng ngay t i ch , yên l ng n p n l i vào kh u .38 v i u súng ch m b c c a cô. Phát n v a r i không ph i khó kh n. Cái u c a con báo là m c tiêu d dàng h n m t lon cà chua treo trên m t s i dây. Trên môi cô và trong ôi m t en c a cô là m t n c i khiêu khích, gi u c t và t c gi n. Anh hi p s , áng l là v c u tinh, c m th y ng n l a c a th t b i cháy b ng trong tâm h n anh. Anh ã có m t c h i, c h i anh v n h ng m ng m ; th mà Momus 2 thay vì Cupid3 l i làm ch trì. Và nh ng th n núi th n r ng ch c ch n ang yên l ng mà c i tho thuê. Có m t cái gì y gi ng nh màn t u hài ± nh ngài Givens và cú ngã nhào trông bu n c i v i m t con báo n bông. Josefa h i, trong gi ng n tr m có cân nh c: - Anh Givens y ph i không? Suýt n a anh ã phá h ng phát c a tôi khi anh la thét. u anh có au không khi anh ngã? Givens nói, nh nh : - À không, không au n gì c . Anh cúi xu ng m t cách nh c nhã và lôi chi c m Stetson b nh bao nh t c a anh t d i thân con thú. Chi c m b b p dí và nh n nheo v i hi u qu trào phúng tho i mái. R i anh qu xu ng và nh nhàng vu t u con báo ch t v i cái h ng há ra xem d t n. Anh than th trong th ng ti c: - T i nghi p con Bill già. Josefa h i, gi ng s c nh n: - Chuy n gì th ? n

2 3

Trong th n tho i Hy L p, Momus là th n c a s ch gi u và trách móc. Trong th n tho i Hy L p, Cupid là th n t ng tr ng cho tình yêu.

http://vuontaodan.net

3

ánh máy: conbo

Nàng Công chúa và con báo núi

O. Henry

Di p Minh Tâm d ch

V i dáng v c a m t ng au bu n, Givens nói:

i cho phép lòng khoan dung tr n áp n i

- D nhiên cô không rõ chuy n, cô Josefa . Không ai trách cô c. Tôi c g ng c u nó, nh ng tôi không th cho cô bi t k p. - C u ai? - Bill y. Tôi i tìm nó c ngày. Cô bi t không, lán b n tôi ã nuôi nó c hai n m. T i nghi p con v t già, ngay c m t con th nó c ng không làm h i. C ám thanh niên trong lán s au n khi b n nó nghe tin. Nh ng, d nhiên, cô không th bi t r ng Bill ch mu n ùa gi n v i cô. ôi m t c a Josefa chi u cháy b ng n anh. Ripley Givens ã qua cu c tr c nghi m m t cách thành công. Anh ng vò mái tóc hoe vàng c a anh m t cách suy t . Trong m t anh là lòng luy n ti c, không kh i pha tr n ý trách móc nh nhàng. Dáng v d u dàng c a anh c bi u hi n thành n i au bu n không th ch i cãi c. Josefa c m th y nao núng. Cô h i, c g ng ch ng : ây? Không có lán nào g n Ngã - Con thú anh nuôi ang làm gì t White Horse. Givens tr l i nhanh nh u: - Con kh n ki p b i kh i lán hôm qua. K c ng l lùng là chó sói không làm nó kinh hãi n ch t. Cô bi t không, Jim Webster, tên ch n bò c a b n tôi, mua m t con chó con a vào lán tu n r i. Bill b kh s vì con chó ± b nó s n u i lòng vòng và có lúc b nó g m hai chân sau c gi . M i bu i t i khi n gi ng , Bill l n chui vào ch n c a m t ng i trong lán tr n lánh con chó mà ng . Tôi oán nó b lo l ng quá m c, n u không nó không ph i tr n ra kh i lán. Nó luôn luôn s i xa kh i lán. Josefa nhìn thân hình con thú d t n. Givens nh nhàng v lên m t trong nh ng bàn chân v n có th gi t m t con bê m t tu i v i m t cú v . D n d n m t màu lan ra trên g ng m t nâu c a cô gái. Có ph i y là d u hi u x u h c a m t th thao gia ích th c v a m i h m t con m i h c p? ôi m t cô tr nên d u dàng h n, và mi m t h xu ng, xua u i m i v ch nh o lóng lánh. Cô nói m t cách khiêm t n: - Tôi r t ti c, nh ng trông nó to quá, và nó nh y cao n n i« Givens ch n l i cô, nhanh chóng phân tr n c ho con v t quá c : - B n tôi luôn ra l nh cho nó nh y c cho n. Nó s n sàng n m xu ng và l n vòng c th ng m t mi ng th t. Khi nó th y cô, nó ngh cô s p cho nó n th gì y.
http://vuontaodan.net 4 ánh máy: conbo

Nàng Công chúa và con báo núi

O. Henry

Di p Minh Tâm d ch

Thình lình, ôi m t Josefa m to. Cô th t lên: - Tôi ã có th b n nh m anh. Anh ch y vào gi a l n n. Anh ã li u mình c u con v t anh nuôi ! Th là t t, anh Givens. Tôi thích ng i àn ông t t v i súc v t. úng th ; trong tia m t cô gi toát ra ngay c v thán ph c. Dù sao i n a, ây là m t v anh hùng tr i d y t ng tro tàn th p kém. Anh nói: - Tôi luôn yêu súc v t, ng a, chó, báo núi, bò, cá s u« Josefa l p t c th m thì: - Tôi ghét cá s u, cái th bò l t, - Tôi nói cá s u à! y bùn t! ng 4. y là tôi mu n nói linh d

L ng tâm c a Josefa khi n cô mu n có thêm c ch làm lành. Cô a bàn tay ra m t cách n n n. Có m t gi t lóng lánh trong m i tròng m t c a cô. - Anh Givens, xin anh tha th cho tôi, c không? Tôi ch là m t a con gái, anh bi t y, và tho t u tôi b s hãi. Tôi ti c, r t ti c ã b n Bill. Anh không th bi t tôi c m th y x u h nh th nào. áng l tôi không làm vi c này v i b t c giá nào. Givens n m l y bàn tay chìa ra cho anh. Anh gi y m t kho nh kh c trong khi anh cho phép lòng khoan dung theo b n ch t c a anh tr n áp n i au bu n i v i vi c m t mát con Bill. Cu i cùng, hi n nhiên là anh ã tha th cho cô. - Cô Josefa, xin cô ng nh c n vi c này n a. Kích th c c a Bill làm b t k ph n nào s hãi. Tôi s gi i thích v i b n thanh niên trong lán. Josefa b t ch t ti n n g n anh. - Anh có ch c anh không ghét tôi không? ôi m t cô trông th t ng t ngào ± ôi, ng t ngào và l ra v sám h i cao c . Cô ti p: - Tôi h n s ghét b t c ai gi t ch t con mèo c a tôi. Và anh qu th t can m và t t ch u r i ro b b n khi anh mu n c u nó. Ít ng i dám làm nh th ! Th t b i chuy n thành chi n th ng. T u hài tr nên chính k ch! Hoan hô Ripley Givens!

Trong Anh ng , cá s u (alligator) và linh d tránh.

4

ng (antelope) có âm g n gi ng nhau, nên Givens d nói

http://vuontaodan.net

5

ánh máy: conbo

Nàng Công chúa và con báo núi

O. Henry

Di p Minh Tâm d ch

Tr i ã ch ng v ng t i. D nhiên cô Josefa không c phép tr v nhà m t mình. Givens th ng yên cho con ng a c a anh m c cho cái nhìn trách móc c a con v t và lên ng a i cùng v i cô. H phi bên nhau qua ng c m t mà, cô công chúa và anh chàng t t v i súc v t. H ng th m ng n i c a t k t trái và hoa n r tinh t to n ng nàn và ng t ngào chung quanh h . Chó sói tru t ng n i xa xa! Không h hãi s . Nh ng tuy th « Josefa nép g n bên anh. M t bàn tay nh d ng nh dò d m. Bàn tay c a Givens n m l y bàn tay cô. Hai con ng a phi n c u. Hai bàn tay v n n m l y nhau, và ch nhân m t bàn tay gi i thích: - Tr c ây tôi ch a t ng s hãi, nh ng ch ngh xem! S kinh kh ng nh th nào khi g p m t con báo hoang th t s ! T i nghi p Bill! Tôi r t vui c anh i cùng! O¶Donnell ang ng i Ông kêu lên: - Này, Rip, anh Josefa nói: - Anh y i v i con. Con b l c Ông vua bò nói: - C m n nhi u. Ngh ây, Rip, và tr v lán sáng mai. Nh ng Givens không ch u l i. Anh mu n nhanh chóng quay v lán. Có m t àn bò thi n c n c d n lên ng lúc tr i r ng sáng. Anh giã t , và phi ng a i. M t gi ng h sau, khi èn ã t t, Josefa, trong b áo ng , b c ra ngoài c a phòng cô và g i v vua ang trong phòng ông bên kia hành lang: - Cha, cha có bi t cái con báo núi h g i là ³Qu c t tai´ ± cái con ã gi t Gonzales, ng i ch n c u cho ông Martin, và c ng n th t kho ng 50 con bê c a tr i Salado y? À, con ã báo thù cho ông ta chi u nay Ngã t White Horse. Nã cho nó hai phát vào u v i kh u .38 c a con khi nó v a nh y lên. Con nh n ra nó qua vành tai trái c a nó b cái r a c a Gonzales s t qua. Cha không th t mình b n gi i nh th , cha . Ben Thì Thào g m lên t bóng t i c a c n phòng hoàng gia: - Con gái gi i l m! ng nên v m u n. yh ? hàng hiên.

H t

http://vuontaodan.net

6

ánh máy: conbo