Ch nghĩa mac -lênin 1.Môn khoa h c nào sau ây không thu c Ch nghĩa Mác Lênin?

a. Tri t h c Mác-Lênin. b. Kinh t chính tr Mác-Lênin . c. L ch s ng C ngS n Vi t Nam . d. Ch nghĩa Xã H i Khoa H c. 2. Ch nghĩa Mác – Lênin là gì? Ch n câu tr l i sai. a.Ch nghĩa Mác – Lênin “là h th ng quan i m và h c thuy t” khoa h c c a C.Mác, Ăngghen và s phát tri n c a V.I. Lênin; b. là th gi i quan, phương pháp lu n ph bi n c a nh n th c khoa h c và th c ti n cách m ng; c. là khoa h c v s nghi p gi i phóng giai c p vô s n, gi i phóng nhân dân lao ng kh i ch áp b c, bót l t và ti n t i gi i phóng con ngư i. d. là h c thuy t c a Mác,Angghen và Lênin v xây d ng ch nghĩa c ng s n.

3.Nh ng i u ki n, ti n l i úng.

c a s ra

i ch nghĩa Mác? Ch n câu tr

a.S c ng c và phát tri n c a PTSX tư b n Ch nghĩa trong i u ki n cách m ng công nghi p. b.S xu t hi n c a giai c p vô s n trên vũ ài l ch s v i tính cách m t l c lư ng chính tr - xã h i c l p. c.Th c ti n cách m ng cu giai c p vô s n là cơ s ch y u nh t cho s ra i tri t h c Mác. d. Các phán oán kia u úng.

4.Ti n

lý lu n c a s ra

i ch nghĩa Mác? Ch n câu tr l i úng.

a. Ch nghĩa duy v t tri t h c c a Phoiơb c, Kinh t h c Anh, Ch nghĩa xã h i không tư ng Pháp. b. Tri t h c bi n ch ng c a Hêghen, Kinh t chính tr c i n Anh, tư tư ng xã h i ch nghĩa c a Pháp. c.Kinh t h c c a Anh, Ch nghĩa xã h i Pháp. Tri t h c c i n c d.Tri t h c c i n c, Kinh t chính tr c i n Anh, Ch nghĩa xã h i không tư ng.

5.Ti n khoa h c t nhiên c a s ra Ch n phán oán sai.

i ch nghĩa Mác?

a.Quy lu t b o toàn và chuy n hoá năng lư ng, b.Thuy t ti n hoá c a Dacuyn. c. Nguyên t lu n. d. H c thuy t t bào.

6. Tri t h c Mác Lênin là gì ? Ch n phán oán úng.
a. là khoa h c c a m i khoa h c . b. là khoa h c nghiên c u nh ng quy lu t chung nh t c a t nhiên. c. là khoa h c nghiên c u v con ngư i. d. là h th ng tri th c lý lu n chung nh t c a con ngư i v th gi i, v v trí , vai trò c a con ngư i trong th gi i y “.

V n m c. Th gi i th ng nh t cái gì? Ch n câu tr l i úng. d. b.7. d. d. V n cơ b n c a tri t h c là gì? Ch n câu tr l i úng. Nghiên c c.Không có. Khoa h c t nhiên. V n hi d. c. Ta cho nó th ng nh t thì nó th ng nh t . Nghiên c 8. i tư ng c a tri t h c Mác Lênin là gì? Ch n phán oán úng. b. u nh ng quy lu t c a gi i t nhiên a. Toán h c b. V n m b. Nghiên c d. c năng th gi i quan và phương pháp lu n. là s n ph m c a b óc ng v t. u th gi i trong tính ch nh th và tìm ra b n ch t qui lu t c a u th gi i siêu hình u nh ng quy lu t c a tinh th n. 13. là quà t ng c a thư ng . 11. b. oán kia u úng. Nghiên c nó. . Ch có trong m t s h th ng tri t h c . Các phán a. a. 12. b. c năng làm sáng t c u trúc ngôn ng . Có tính giai c p trong m i trư ng phái tri t h c. d. Ch nghĩa duy v t tri t h c bao g m trư ng phái nào? Ch n câu tr l i úng . c. Th ng nh t vì do Thư ng sinh ra. d. Ch d. a. a. Th ng nh t V t ch t và Tinh th n . b óc ngư i cùng v i th gi i bên ngoài tác ng lên b óc ngư i. 9. Ch c. i quan h gi a Tr i và t i quan h gi a v t ch t và ý th c n sinh c a con ngư i. . Các phán oán kia u úng. a. Tri t h c. c năng khoa h c c a các khoa h c. Ch có trong xã h i tư b n c. b. Th ng nh t tính v t ch t c a nó .Khoa h c nào là h t nhân c a th gi i quan? Ch n câu tr l i úng .Ngu n g c t nhiên c a ý th c? Ch n câu tr l i úng. 14. Ch b. là s ph n ánh c a hi n th c khách quan vào b n thân con ngư i. Tri t h c có tính giai c p không? Ch n câu tr l i úng a. a. Ch nghĩa duy v t bi n ch ng. Ch 10. c. Ch c năng c a tri t h c mácxít là gì? Ch n câu tr l i úng c năng làm c u n i cho các khoa h c. Ch nghĩa duy v t c i. Ch nghĩa duy v t siêu hình. Chính tr h c. c.

t c là h c thuy t v s phát tri n. d. n 18.Phán oán nào là c a Ch nghĩa duy v t bi n ch ng? Ch n câu tr l i úng.B n ch t c a ý th c? Ch n câu tr l i úng. c. Các phán oán kia u úng. ch căn c vào quy lu t khách quan nh ra chi n lư c và sách lư c cách m ng c. b. ch căn c vào kinh nghi m l ch s nh ra chi n lư c và sách lư c cách m ng. ý th c ra i nh có lao ng c a con ngư i. t n t i c a ý th c ch u s chi ph i không ch các QL t nhiên mà còn c a các QL xã h i. v t ch t và ý th c không cái nào quy t nh cái nào. d. d. 16. 17. b. a. Phép bi n ch ng là khoa h c v nh ng quy lu t ph bi n c a s v n và s phát tri n c a t nhiên. sáng t o. c a xã h i loài ngư i và c a tư duy. d. nh n th c này ph n ánh v t ch t luôn luôn phát tri n không ng ng. c. Hi u theo nghĩa chung nh t v n a. Các phán oán kia u úng. Các phán oán kia u úng. h c thuy t v tính tương i c a nh n th c c a con ngư i. ch căn c vào mong mu n ch quan nh ra chi n lư c và sách lư c cách m ng 20. Ý th c là m t hi n tư ng xã h i và mang b n ch t xã h i. b. ng . Ý th c có trư c v t ch t và quy t nh v t ch t.…là thu c tính c h u c a v t ch t. Theo anh (ch ) b nh ch quan.15. S ra i. c. Ngu n g c xã h i c a ý th c? Ch n câu tr l i y . V t ch t có trư c ý th c và quy t nh ý th c. d. ý th c ra i cùng v i quá trình hình thành b óc con ngư i nh có lao ng và ngôn ng và nh ng quan h xã h i. a. ch căn c vào kinh nghi m c a các nư c khác nh ra chi n lư c và sách lư c cách m ng d. 19. b. a. ý th c là hình nh ch quan c a th gi i khách quan. Phép bi n ch ng duy v t là gì? Ch n câu tr l i úng. b. dư i hình th c hoàn b nh t. … Phép bi n ch ng là khoa h c v m i liên h ph bi n. a. ý th c ra i nh có ngôn ng c a con ngư i. V t ch t và ý th c là hai lĩnh v c riêng bi t không cái nào liên quan cái nào. b. c.Mo quá trình di n ra trong vũ tr tr k t s thay i v trí ơn gi n cho n tư duy.Bao g m t t c m i s thay i ng là gì? Ch n phương án úng. duy ý chí bi u hi n như th nào? a. V n ng là phương th c t n t i c a v t ch t. c. phép bi n ch ng. ý th c ra i nh có nh ng quan h xã h i c a con ngư i. ý th c là s ph n ánh hi n th c khách quan vào trong b óc con ngư i m t cách năng ng. sâu s c nh t và không phi n di n.

b. ch tính qui nh khách quan v n có c a s v t v m t s lư ng. 23. Nguyên lý v c. c. b. t là ph m trù tri t h c… t ch tính quy nh khách quan v n có c a s v t. b. 22.… t là s th ng nh t h u cơ c a nh ng thu c tính làm cho s v t là không ph i là cái khác. a. S thay i v lư ng và s thay i v ch t c a s v t là c l p tương i. Là ph m trù c a s h c . Quan d. a.c th . a.. c u trúc m i liên h ph bi n. 26. Phán oán nào v ph m trù Ch t là sai. tính h th ng . Cách m ng tháng 8/1945 c a VN là bư c nh y gì? Ch n câu tr l i úng. i m l ch s . 25. L n. Quan h gi a ch t và lư ng? Ch n phán oán sai. d.c th . i m tòan di n . L n. Quan a. Quan b.21. i m tòan di n. Là ph m trù c a khoa h c c th o lư ng s v t . d. S phân bi t gi a ch t và lư ng ch là tương i. c. t là b n thân s v t. Nguyên lý v d. Ch c. . S thay i v Lư ng c a s v t có nh hư ng n s thay i v ch t c a nó và ngư c l i. c. b. Lư ng c a s v t là gì? Ch n câu tr l i úng. ng l c c a s v n ng và phát tri n 27. t bi n . Nh . Qui lu t t “S thay i v lư ng d n n thay i v ch t và ngư c l i” nói lên c tính nào c a s phát tri n? Ch n câu tr l i úng. Cách th c c a s v n ng và phát tri n. d. Quan c. Nguyên lý v b. qui mô…. D n d n . l ch s . d. Là s lư ng các s v t .Tòan b . Ngu n g c c a s v n ng và phát tri n. “Phép bi n ch ng duy v t” bao g m nh ng nguyên lý cơ b n nào? Ch n câu tr l i úng. Ch nó ch d. t bi n . a. Là ph m trù c a tri t h c. Khuynh hư ng c a s v n ng và phát tri n. Ch i m phát tri n. T nguyên lý v “m i liên h ph bi n” c a “Phép bi n ch ng duy v t” chúng ta rút ra nh ng nguyên t c phương pháp lu n nào cho h at ng lý lu n và th c ti n? a. Nguyên lý v m i liên h . c. M i s v t hi n tư ng u là s th ng nh t gi a ch t và lư ng. a. L n. s thay i v ch t c a s v t cũng thay i v lư ng tương ng. không quan h tác ng n nhau. C c b .và s phát tri n s v n ng và s phát tri n . 24. Ch b.

Trong ki n gì.V a t khuynh v a h u khuynh. d. quy lu t lư ng .H u khuynh b. là ph m trù tri t h c ch s bi n i v ch t và lư ng d. c. c n thi t 31. Hãy ch n phán óan úng v khái ni m . Hãy ch n phán óan úng v m t i l p. không c n i u ki n. s tác ng ng u nhiên.Tùy t ng lĩnh v c c th mà có s tham gia c a con ngư i.? i s ng xã h i. là gi i h n trong ó s thay i v lư ng b t kỳ cũng làm bi n i v ch t 29. c. Cách m c. ng là s thay i trong ó ch t c a s v t bi n i căn b n thu c vào hình th c bi n i c a nó. c. ch kho ng gi i h n trong ó s thay i v lư ng c a s v t chưa làm thay i căn b n ch t c a s v t y.T khuynh.T khuynh d . a. a. Cách m b. Hãy ch n phán óan úng v khái ni m Cách m ng? a. Nh ng m t n m chung trong cùng m t s v t u coi là m t i l p. b. ng là s thay i v lư ng v i nh ng bi n i nh t nh v 30. Vi c không dám th c hi n nh ng bư c nh y c n thi t khi tích lu v lư ng ã t n gi i h n là bi u hi n c a xu hư ng nào? a . là ph m trù tri t h c ch kho ng gi i h n trong ó s thay i v lư ng có th làm bi n i v ch t. b.28.H u khuynh. không h u khuynh 32.Không t khuynh. không h có s bài tr l n nhau. . M i s v t.V a t khuynh v a h u khuynh c . các quá trình t ng không c n n ho t ng có ý th c c a con ngư i d . Vi c không tôn tr ng quá trình tích lu v lư ng m c cho s bi n i v ch t là bi u hi n c a xu hư ng nào? a. b.Không t khuynh .ch t ư c th c hi n v i i u a. c. d. C n ho t ng có ý th c c a con ngư i. b . th hi n s th ng nh t gi a lư ng và ch t c a s v t. M t i l p là nh ng m t có khuynh hư ng bi n i trái ngư c nhau trong cùng m t s v t. Cách m ch t . hi n tư ng u ư c hình thành b i s th ng nh t c a các m t i l p. ng là s thay i c a xã h i ng là s v n ng c a xã h i. Cách m không ph d. không h u khuynh. Nh ng m t khác nhau u coi là m t i l p. 33.

Không có“s u tranh c a các m t i l p” thì v n có “Sư th ng nh t c a các m t i l p” . T nhiên. Mâu thu n nào t n t i trong su t quá trình v n s v t hi n tư ng? a Mâu thu n th y u b Mâu thu n không cơ b n c Mâu thu n cơ b n. Không có th ng nh t c a các m t i l p thì cũng không có u tranh c a các m t i l p. Mâu thu n i kháng t n t i âu? a. b.Có th nh nghĩa v n t t Phép bi n ch ng là h c thuy t v s th ng nh t c a các m t i l p. c. b.M i s v t hi n tư ng t n t i do ch a ng nh ng m t. nh ng khuynh hư ng th ng nh t v i nhau không h có mâu thu n. b. Không có“Sư th ng nh t c a các m t i l p” thì v n có“s u tranh c a các m t i l p” . S u tranh c a các m t i l p v a tương i.S th ng nh t và u tranh c a các m t i l p là ngu n g c c a s v n ng và phát tri n. Hãy ch n phán óan úng v m i quan h gi a “Sư th ng nh t và u tranh c a các m t i l p” . Th y u c . u tranh c a các m t i l p? Hãy ch n phán óan úng. Sư th ng nh t và u tranh c a các m t i l p là không th tách r i nhau.34. T nhiên d. d. d Mâu bên ngoài ng và phát tri n c a 36. Xã h i có giai c p i kháng 39. u tranh gi a các m t d i l p là t m th i u tranh gi a các m t i l p là tuy t i u tranh gi a các m t d i l p là tương i u tranh gi a các m t d i l p là v a tuy t i v a tương i 37. Ch y u d.. d. 35.M i s v t hi n tư ng u ch a ng nh ng m t. S a. a. xã h i và tư duy c. S th ng nh t và u tranh c a các m t Hãy ch n phán óan sai. Tư duy b. i kháng b. nh ng khuynh hư ng i l p t o thành nh ng mâu thu n trong b n thân nó. c. c. bên trong 38. i l p? a. Mâu thu n n i lên hàng u m t giai o n phát tri n c a s v t và chi ph i các mâu thu n khác trong giai o n ó g i là mâu thu n gì? a. v a tuy t i. .. d.

Có b. c. a.Trong ho t ng th c ti n c n ph i làm gì? Hãy ch n phán oán sai? a.Là ho t ng v t ch t và tinh th n c a con ngư i . tiêu chu n c a chân lý là th c ti n . d.40. 47.. Ch n các quan i m úng v “ph nh bi n ch ng”. c. Không có phán oán sai. c. S Ph nh bi n ch ng theo hình th c nào? Ch n phán oán úng. a. tiêu chu n c a chân lý là tri th c ơc nhi u ngư i công nh n b. c. Không . N i dung c a s v n ng và phát tri n. 44. a. Th c ti n là gì? Câu phán oán úng .Vòng tròn khép kín. C n ch ng “ch nghĩa kinh nghi m”.có khi không . d. b. Ph nh bi n ch ng mang tính K th a c. Các phán oán kia u úng. Khuynh hư ng c a s v n ng và phát tri n. Tiêu chu n c a chân lý là gì? Ch n phán oán úng. d. c. Cách th c c a s v n ng và phát tri n. d. Khuynh hư ng c a s v n ng và phát tri n. c. ư ng th ng i lên. Con ngư i có kh năng nh n th c ư c th gi i không? Ch n phán oán úng. . c. d. Ngu n g c và ng l c c a s v n ng và phát tri n. Cách th c c a s v n ng và phát tri n. Ph nh bi n ch ng mang tính Khách quan b.xã h i c a con ngư i nh m c i t o t nhiên và xã h i . tiêu chu n c a chân lý là l i nói c a các vĩ nhân. a. Các phán oán kia u úng. ng l c c a s v n ng và phát tri n. b. 48. Coi tr ng c nh n th c kinh nghi m và nh n th c lý lu n. Qui lu t “Ph tri n? nh c a ph nh”nói lên c tính nào c a s phát a.nhưng do thư ng mách b o 46.Là ho t ng v t ch t có m c ích mang tính l ch s . d. Có khi có . 42. Là ho t ng v t ch t c a con ngư i . Là ho t ng tinh th n c a con ngư i . tiêu chu n c a chân lý là tri th c do các th h trư c l i .Có nh n th c ư c. 43. b. b. nh. d. a. i l p” nói lên c 41. Ph nh bi n ch ng là s ph nh ng th i mang tính kh ng d. Ngu n g c c a s v n ng và phát tri n. C n ch ng “ch nghĩa giáo i u” và “giáo i u kinh nghi m”. b. Qui lu t “th ng nh t và u tranh c a các m t tính nào c a s v n ng và phát tri n? a. ư ng tròn xo n c.

Trong ba m t c a quan h s n xu t thì m t nào là cơ b n . quan h phân ph i s n ph m . Quan h d. S th ng nh t gi a l c lư ng s n xu t quan h s n xu t tương ng t o thành : a. Quan h s n xu t bao g m các y u t sau ây? Ch n phán oán sai .Y u t nào trong l c lư ng s n xu t là ? a. t t c các quan h có v trí ngang nhau d .xã h i b. c con ngư i quan h v i nhau trong s n xu t. trong phân ph i s n ph m lao ng. quan h t ch c. ki n trúc thư ng t ng m t trình nh t nh và 51. Quan h s h u i v i tư li u s n xu t. a tư li u s n xu t và ngư i lao ng. K năng lao ng. c công c lao ng và ngư i lao ng. a. 53. qu n lý c . Toàn b các y u t c a l c lư ng s n xu t bao g m . d. cơ s h t ng d. c tái s n xu t gi ng loài. hình thái kinh t . 54 . . trong t ch c và qu n lý s n xu t. Phương th c s n xu t là gì ?. Ngư i lao ng . Ch n phán oán úng.. c c a con ngư i th c hi n s n xu t v t ch t m i giai o n l ch 50. i ng nh t. v m i m t gi a ngư i lao ng và ông ch . b tư li u lao ng i tư ng lao ng. Y u t hàng a ngư i lao ng b tư li u s n xu t c i tư ng lao ng d Công c lao ng u c a l c lư ng s n xu t là . cách m ng nh t 55. Khoa h c và công ngh hi n c. c con ngư i quan h v i t nhiên. b. Quan h b. a cách th b cách th c cách th d cách th s . a. d i tư ng lao ng và ngư i lao ng 52. b . quan h s h u tư li u s n xu t.. Quan h c.49.. Công c lao ng .. phương th c s n xu t c.

n xu t m m m ng c a xã h i tương lai. ng phái. oán kia u úng 58. Ngu n g c kinh t c a s v n . cơ s h t ng quy t nh ki n trúc thư ng t ng. a Là ph m trù c a ch nghĩa duy v t l ch s ch m t xã h i m i giai o n l ch s nh t nh. n xu t tàn dư c a xã h i cũ. 59. ki n trúc thư ng t ng quy t nh cơ s h t ng d . giaó h i. ngh thu t…Nh ng thi t ch xã h i tương ng như nhà nư c. M i quan h gi a cơ s h t ng và ki n trúc thư ng t ng ? Ch n phán oán úng. pháp quy n. o c. ngh thu t… c. tư tư ng và các thi t ch c a xã h i ư c hình thành trên cơ s h t ng. giaó h i. nh ng thi t ch xã h i như nhà nư c. Quan h s d. a. o c. ng phái .tri t h c.xã h i là gì? Ch n phán oán úng. vai trò quy t nh thu c v ki n trúc thư ng t ng hay cơ s h t ng là tuỳ thu c vào th i i khác nhau c . không cái nào quy t nh cái nào 60. Quan h s b. ng phái. Quan h s c. b. Các phán n xu t th ng tr . tôn giáo. tôn giáo. các oàn th … 62. mâu thu n giai c p trong xã h i có giai c p c. s tăng lên không ng ng c a năng xu t lao ng b. . ng và phát tri n c a hình thái kinh t a. tri t h c. Hình thái kinh t .56. b . b Là ph m trù c a ch nghĩa duy v t l ch s ch xã h i xã h i ch nghĩa c ph m trù c a ch nghĩa duy v t l ch s ch xã h i phong ki n ch xã h i tư b n d ph m trù c a ch nghĩa duy v t l ch s 61. lãnh t d. Cơ s h t ng c a xã h i bao g m các y u t nào? a.nhà nư c xây d ng trên quan h s n xu t nh t nh. Quan h bi n ch ng gi a l c lư ng s n xu t và quan h s n xu t ? Ch n phán oán úng. ý mu n c a các vĩ nhân. Ki n trúc thư ng t ng là gì? a các quan h s n xu t hi n có trong xã h i b h tư tư ng c a giai c p th ng tr c cơ s kinh t c a xã h i d nh ng quan i m. Toàn b nh ng quan i m chính tr . pháp quy n. mâu thu n gi a l c lư ng s n xu t v i quan h s n xu t.Toàn b nh ng quan i m chính tr . a . C u trúc c a Ki n trúc thư ng t ng ? Ch n phán oán úng. các oàn th xã h i… d.xã h i ? Ch n phán oán úng. a vai trò quy t nh thu c v l c lư ng s n xu t hay quan h s n xu t là tuỳ thu c vào i u ki n c th b quan h s n xu t quy t nh l c lư ng s n xu t c không cái nào quy t nh cái nào d L c lư ng s n xu t quy t nh quan h s n xu t 57 .

Ý th c xã h i c l p tương i v i t n t i xã h i. Nguyên nhân sâu xa c a Cách m ng xã h i ? a . u tranh giai c p. d. b. mâu thu n v quan i m gi a nh ng l c lư ng chính tr khác nhau trong xã h i. tác ng tr l i t n t i xã h i. d. T n t i xã h i tác ng tr l i ý th c xã h i c.Quan h b o t n t p th và b o v cá nhân.Vì không có lãnh t tài ba thì cách m ng không th th ng l i. 64. a. d. T n t i xã h i quy t nh t n t i xã h i. giúp . a. B n ch t y c a con ngư i là gì? Ch n câu tr l i úng. b. b. V n cơ b n c a m i cu c cách m ng xã h i là v n gì? a Tiêu di t giai c p th ng tr b Xây d ng l c lư ng vũ trang c C i cách chính quy n d Giành chính quy n 65. Lãnh t . “Anh hùng t o nên th i th ”. vĩ nhân do tr i ban cho. “Th i th t o nên anh hùng” vì anh hùng lãnh t là s n ph m c a th i i.Quan h l i ích. c. 68. a.Quan h tương tr . t ng l p trong xã h i d mâu thu n gi a l c lư ng s n xu t và quan h s n xu t 66. Con ngư i là con v t có lao ng. CM Khoa h c k thu t M d. a. CM văn hóa Trung hoa. Các phán oán kia u úng.63 . b mâu thu n gi a giai c p cách m ng và ph n cách m ng c mâu thu n gi a các giai c p. 67 . vĩ nhân là nh ng ngư i ki t xu t không bao gi có khuy t i m. Ýth c xã h i quy t nh ý th c xã h i. a. c. xét Ch n câu tr l i úng. T n t i xã h i quy t nh ý th c xã h i.Quan h c. Ý th c xã h i quy t nh t n t i xã h i. b. c. Anh hùng. CM Nga 1917. ư c qu n chúng tôn vinh và nguy n hy sinh quên mình cho l i ích c a qu n chúng. b. M i quan h bi n ch ng gi a TTXH và YTXH ? Ch n câu tr l i úng. Vai trò c a qu n chúng nhân dân anh hùng lãnh t ? Hãych n phán oán úng. 69. Con ngư i là m t ng v t cao c p nh t. có ngôn ng và có ý th c. . Quan h gi a cá nhân và t p th .Có nh ng cu c cách m ng nào sau ây là cách m ng xã h ? Ch n phán oán úng. Con ngư i v a có b n ch t t nhiên v a có b n ch t xã h i. CM xanh Ân . n cùng là m i quan h gì?. d.

c Nh ng lưc lư ng siêu nhiên. d Giai c p th ng tr . các vĩ nhân. a Các lãnh t . 1c 2d 3d 4d 5c 6d 7a 8b 9b 10d 11d 12b 13c 14c 15b 16d 17c 18d 19d 20c 21c 22d 23d 24d 25c 26b 27d 28b 29c 30a 31a 32b 33a 34d 35c 36b 37c 38d 39c 40c 41d 42c 43b 44a 46d 47d 48d 49d 50b 51a 52a 53c 54c 55a 56d 57d 58d 59a 60a 61d 62d 63d 64d 65d 66c 67d 68c 69b 70b .70. Vai trò quy t nh l ch s thu c v ai? Hãych n phán oán úng. b Qu n chúng nhân dân.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful