Ch nghĩa mac -lênin 1.Môn khoa h c nào sau ây không thu c Ch nghĩa Mác Lênin?

a. Tri t h c Mác-Lênin. b. Kinh t chính tr Mác-Lênin . c. L ch s ng C ngS n Vi t Nam . d. Ch nghĩa Xã H i Khoa H c. 2. Ch nghĩa Mác – Lênin là gì? Ch n câu tr l i sai. a.Ch nghĩa Mác – Lênin “là h th ng quan i m và h c thuy t” khoa h c c a C.Mác, Ăngghen và s phát tri n c a V.I. Lênin; b. là th gi i quan, phương pháp lu n ph bi n c a nh n th c khoa h c và th c ti n cách m ng; c. là khoa h c v s nghi p gi i phóng giai c p vô s n, gi i phóng nhân dân lao ng kh i ch áp b c, bót l t và ti n t i gi i phóng con ngư i. d. là h c thuy t c a Mác,Angghen và Lênin v xây d ng ch nghĩa c ng s n.

3.Nh ng i u ki n, ti n l i úng.

c a s ra

i ch nghĩa Mác? Ch n câu tr

a.S c ng c và phát tri n c a PTSX tư b n Ch nghĩa trong i u ki n cách m ng công nghi p. b.S xu t hi n c a giai c p vô s n trên vũ ài l ch s v i tính cách m t l c lư ng chính tr - xã h i c l p. c.Th c ti n cách m ng cu giai c p vô s n là cơ s ch y u nh t cho s ra i tri t h c Mác. d. Các phán oán kia u úng.

4.Ti n

lý lu n c a s ra

i ch nghĩa Mác? Ch n câu tr l i úng.

a. Ch nghĩa duy v t tri t h c c a Phoiơb c, Kinh t h c Anh, Ch nghĩa xã h i không tư ng Pháp. b. Tri t h c bi n ch ng c a Hêghen, Kinh t chính tr c i n Anh, tư tư ng xã h i ch nghĩa c a Pháp. c.Kinh t h c c a Anh, Ch nghĩa xã h i Pháp. Tri t h c c i n c d.Tri t h c c i n c, Kinh t chính tr c i n Anh, Ch nghĩa xã h i không tư ng.

5.Ti n khoa h c t nhiên c a s ra Ch n phán oán sai.

i ch nghĩa Mác?

a.Quy lu t b o toàn và chuy n hoá năng lư ng, b.Thuy t ti n hoá c a Dacuyn. c. Nguyên t lu n. d. H c thuy t t bào.

6. Tri t h c Mác Lênin là gì ? Ch n phán oán úng.
a. là khoa h c c a m i khoa h c . b. là khoa h c nghiên c u nh ng quy lu t chung nh t c a t nhiên. c. là khoa h c nghiên c u v con ngư i. d. là h th ng tri th c lý lu n chung nh t c a con ngư i v th gi i, v v trí , vai trò c a con ngư i trong th gi i y “.

d. Th ng nh t vì do Thư ng sinh ra. u th gi i trong tính ch nh th và tìm ra b n ch t qui lu t c a u th gi i siêu hình u nh ng quy lu t c a tinh th n. Ch có trong xã h i tư b n c.Ngu n g c t nhiên c a ý th c? Ch n câu tr l i úng.Khoa h c nào là h t nhân c a th gi i quan? Ch n câu tr l i úng .Không có. c. Ch nghĩa duy v t c i. d.7. c năng th gi i quan và phương pháp lu n. c. Ch có trong m t s h th ng tri t h c . Nghiên c 8. a. Có tính giai c p trong m i trư ng phái tri t h c. Ch 10. u nh ng quy lu t c a gi i t nhiên a. là s ph n ánh c a hi n th c khách quan vào b n thân con ngư i. Ta cho nó th ng nh t thì nó th ng nh t . V n hi d. 9. Nghiên c c. b óc ngư i cùng v i th gi i bên ngoài tác ng lên b óc ngư i. Ch c. b. 11. Th gi i th ng nh t cái gì? Ch n câu tr l i úng. b. i quan h gi a Tr i và t i quan h gi a v t ch t và ý th c n sinh c a con ngư i. V n m c. Th ng nh t V t ch t và Tinh th n . Ch c năng c a tri t h c mácxít là gì? Ch n câu tr l i úng c năng làm c u n i cho các khoa h c. 14. i tư ng c a tri t h c Mác Lênin là gì? Ch n phán oán úng. Toán h c b. Các phán oán kia u úng. Các phán a. c. Tri t h c có tính giai c p không? Ch n câu tr l i úng a. c năng làm sáng t c u trúc ngôn ng . oán kia u úng. a. Ch nghĩa duy v t tri t h c bao g m trư ng phái nào? Ch n câu tr l i úng . Th ng nh t tính v t ch t c a nó . Ch nghĩa duy v t siêu hình. Ch nghĩa duy v t bi n ch ng. b. Khoa h c t nhiên. là s n ph m c a b óc ng v t. c. là quà t ng c a thư ng . a. d. Ch d. . Nghiên c d. . a. Chính tr h c. b. d. a. V n m b. 12. Tri t h c. 13. V n cơ b n c a tri t h c là gì? Ch n câu tr l i úng. b. Nghiên c nó. c năng khoa h c c a các khoa h c. Ch b. d.

d.B n ch t c a ý th c? Ch n câu tr l i úng. ch căn c vào kinh nghi m c a các nư c khác nh ra chi n lư c và sách lư c cách m ng d. ch căn c vào kinh nghi m l ch s nh ra chi n lư c và sách lư c cách m ng. … Phép bi n ch ng là khoa h c v m i liên h ph bi n. Phép bi n ch ng là khoa h c v nh ng quy lu t ph bi n c a s v n và s phát tri n c a t nhiên. V n ng là phương th c t n t i c a v t ch t. Các phán oán kia u úng. 17. c a xã h i loài ngư i và c a tư duy. c. c. c. Theo anh (ch ) b nh ch quan. a. d. v t ch t và ý th c không cái nào quy t nh cái nào. sáng t o. Các phán oán kia u úng. ý th c ra i nh có ngôn ng c a con ngư i. Phép bi n ch ng duy v t là gì? Ch n câu tr l i úng. d. h c thuy t v tính tương i c a nh n th c c a con ngư i. V t ch t và ý th c là hai lĩnh v c riêng bi t không cái nào liên quan cái nào. a. a. V t ch t có trư c ý th c và quy t nh ý th c. ng . d. c. a. ý th c là s ph n ánh hi n th c khách quan vào trong b óc con ngư i m t cách năng ng. b. Ý th c có trư c v t ch t và quy t nh v t ch t. 16. dư i hình th c hoàn b nh t. duy ý chí bi u hi n như th nào? a. c. b. Các phán oán kia u úng.Phán oán nào là c a Ch nghĩa duy v t bi n ch ng? Ch n câu tr l i úng. b. 19. ý th c ra i nh có lao ng c a con ngư i. ý th c ra i nh có nh ng quan h xã h i c a con ngư i. Hi u theo nghĩa chung nh t v n a. phép bi n ch ng.Mo quá trình di n ra trong vũ tr tr k t s thay i v trí ơn gi n cho n tư duy. nh n th c này ph n ánh v t ch t luôn luôn phát tri n không ng ng.Bao g m t t c m i s thay i ng là gì? Ch n phương án úng. ý th c là hình nh ch quan c a th gi i khách quan. t n t i c a ý th c ch u s chi ph i không ch các QL t nhiên mà còn c a các QL xã h i. S ra i. ch căn c vào quy lu t khách quan nh ra chi n lư c và sách lư c cách m ng c. d. ý th c ra i cùng v i quá trình hình thành b óc con ngư i nh có lao ng và ngôn ng và nh ng quan h xã h i.…là thu c tính c h u c a v t ch t. ch căn c vào mong mu n ch quan nh ra chi n lư c và sách lư c cách m ng 20. Ngu n g c xã h i c a ý th c? Ch n câu tr l i y . b. Ý th c là m t hi n tư ng xã h i và mang b n ch t xã h i. b. n 18.15. t c là h c thuy t v s phát tri n. sâu s c nh t và không phi n di n. b.

l ch s . a. S thay i v Lư ng c a s v t có nh hư ng n s thay i v ch t c a nó và ngư c l i. Nh . i m tòan di n . b. d. Quan a. không quan h tác ng n nhau. d. Ch c. i m tòan di n. b. Lư ng c a s v t là gì? Ch n câu tr l i úng. 22. S phân bi t gi a ch t và lư ng ch là tương i. Ch b. Nguyên lý v c. t là ph m trù tri t h c… t ch tính quy nh khách quan v n có c a s v t. ng l c c a s v n ng và phát tri n 27. S thay i v lư ng và s thay i v ch t c a s v t là c l p tương i. d. Nguyên lý v b. D n d n .. Ch nó ch d. .Tòan b . qui mô…. a. s thay i v ch t c a s v t cũng thay i v lư ng tương ng. 26. Khuynh hư ng c a s v n ng và phát tri n. Cách th c c a s v n ng và phát tri n. 24. 23. L n. Là ph m trù c a khoa h c c th o lư ng s v t . Nguyên lý v d. c. Phán oán nào v ph m trù Ch t là sai. tính h th ng . Quan h gi a ch t và lư ng? Ch n phán oán sai. i m l ch s . L n. Quan d. Là s lư ng các s v t . b. Qui lu t t “S thay i v lư ng d n n thay i v ch t và ngư c l i” nói lên c tính nào c a s phát tri n? Ch n câu tr l i úng. c u trúc m i liên h ph bi n. Ngu n g c c a s v n ng và phát tri n. c. “Phép bi n ch ng duy v t” bao g m nh ng nguyên lý cơ b n nào? Ch n câu tr l i úng.21. Là ph m trù c a tri t h c. 25. Cách m ng tháng 8/1945 c a VN là bư c nh y gì? Ch n câu tr l i úng. Ch i m phát tri n. t bi n . c. a. b. T nguyên lý v “m i liên h ph bi n” c a “Phép bi n ch ng duy v t” chúng ta rút ra nh ng nguyên t c phương pháp lu n nào cho h at ng lý lu n và th c ti n? a. Quan b. Nguyên lý v m i liên h .và s phát tri n s v n ng và s phát tri n . Quan c.c th . Là ph m trù c a s h c . t bi n . M i s v t hi n tư ng u là s th ng nh t gi a ch t và lư ng. a. t là b n thân s v t. C c b . L n. c. ch tính qui nh khách quan v n có c a s v t v m t s lư ng.c th .… t là s th ng nh t h u cơ c a nh ng thu c tính làm cho s v t là không ph i là cái khác. d. a.

là ph m trù tri t h c ch kho ng gi i h n trong ó s thay i v lư ng có th làm bi n i v ch t. s tác ng ng u nhiên. b. b. 33. quy lu t lư ng . Vi c không tôn tr ng quá trình tích lu v lư ng m c cho s bi n i v ch t là bi u hi n c a xu hư ng nào? a. Cách m c. c. Vi c không dám th c hi n nh ng bư c nh y c n thi t khi tích lu v lư ng ã t n gi i h n là bi u hi n c a xu hư ng nào? a . a.H u khuynh b. a.H u khuynh. c. không h u khuynh 32. b. M i s v t.Không t khuynh. Nh ng m t khác nhau u coi là m t i l p. là ph m trù tri t h c ch s bi n i v ch t và lư ng d.ch t ư c th c hi n v i i u a. Hãy ch n phán óan úng v khái ni m . là gi i h n trong ó s thay i v lư ng b t kỳ cũng làm bi n i v ch t 29.T khuynh. không h u khuynh. Cách m ch t . th hi n s th ng nh t gi a lư ng và ch t c a s v t.Không t khuynh . d.? i s ng xã h i. b . các quá trình t ng không c n n ho t ng có ý th c c a con ngư i d . hi n tư ng u ư c hình thành b i s th ng nh t c a các m t i l p.V a t khuynh v a h u khuynh. c. Cách m b. c n thi t 31. Trong ki n gì. C n ho t ng có ý th c c a con ngư i. ng là s thay i c a xã h i ng là s v n ng c a xã h i. Hãy ch n phán óan úng v m t i l p. không c n i u ki n. ch kho ng gi i h n trong ó s thay i v lư ng c a s v t chưa làm thay i căn b n ch t c a s v t y. Nh ng m t n m chung trong cùng m t s v t u coi là m t i l p. Hãy ch n phán óan úng v khái ni m Cách m ng? a. M t i l p là nh ng m t có khuynh hư ng bi n i trái ngư c nhau trong cùng m t s v t. d.T khuynh d . c.Tùy t ng lĩnh v c c th mà có s tham gia c a con ngư i. không h có s bài tr l n nhau. Cách m không ph d.28. ng là s thay i trong ó ch t c a s v t bi n i căn b n thu c vào hình th c bi n i c a nó. .V a t khuynh v a h u khuynh c . ng là s thay i v lư ng v i nh ng bi n i nh t nh v 30.

M i s v t hi n tư ng t n t i do ch a ng nh ng m t.. d.M i s v t hi n tư ng u ch a ng nh ng m t. a. Sư th ng nh t và u tranh c a các m t i l p là không th tách r i nhau. Mâu thu n n i lên hàng u m t giai o n phát tri n c a s v t và chi ph i các mâu thu n khác trong giai o n ó g i là mâu thu n gì? a. Th y u c . nh ng khuynh hư ng i l p t o thành nh ng mâu thu n trong b n thân nó.. xã h i và tư duy c. b. d Mâu bên ngoài ng và phát tri n c a 36. T nhiên d.S th ng nh t và u tranh c a các m t i l p là ngu n g c c a s v n ng và phát tri n. Hãy ch n phán óan úng v m i quan h gi a “Sư th ng nh t và u tranh c a các m t i l p” . c.34. S a. S th ng nh t và u tranh c a các m t Hãy ch n phán óan sai. u tranh c a các m t i l p? Hãy ch n phán óan úng. d. Mâu thu n nào t n t i trong su t quá trình v n s v t hi n tư ng? a Mâu thu n th y u b Mâu thu n không cơ b n c Mâu thu n cơ b n. . Xã h i có giai c p i kháng 39. d. v a tuy t i. c. b. nh ng khuynh hư ng th ng nh t v i nhau không h có mâu thu n. i l p? a. Tư duy b. bên trong 38. u tranh gi a các m t d i l p là t m th i u tranh gi a các m t i l p là tuy t i u tranh gi a các m t d i l p là tương i u tranh gi a các m t d i l p là v a tuy t i v a tương i 37. 35. T nhiên. c. S u tranh c a các m t i l p v a tương i. Không có th ng nh t c a các m t i l p thì cũng không có u tranh c a các m t i l p. Không có“s u tranh c a các m t i l p” thì v n có “Sư th ng nh t c a các m t i l p” . Mâu thu n i kháng t n t i âu? a. i kháng b. Ch y u d. Không có“Sư th ng nh t c a các m t i l p” thì v n có“s u tranh c a các m t i l p” .Có th nh nghĩa v n t t Phép bi n ch ng là h c thuy t v s th ng nh t c a các m t i l p. b.

Coi tr ng c nh n th c kinh nghi m và nh n th c lý lu n. tiêu chu n c a chân lý là tri th c ơc nhi u ngư i công nh n b.có khi không .xã h i c a con ngư i nh m c i t o t nhiên và xã h i . Ph nh bi n ch ng mang tính Khách quan b. d.Trong ho t ng th c ti n c n ph i làm gì? Hãy ch n phán oán sai? a. Th c ti n là gì? Câu phán oán úng . Ph nh bi n ch ng là s ph nh ng th i mang tính kh ng d. Cách th c c a s v n ng và phát tri n.Vòng tròn khép kín. c. Ngu n g c và ng l c c a s v n ng và phát tri n. ư ng tròn xo n c. 47. c. Con ngư i có kh năng nh n th c ư c th gi i không? Ch n phán oán úng. a. Không có phán oán sai. Các phán oán kia u úng. d. Ch n các quan i m úng v “ph nh bi n ch ng”. Có khi có . d. c. Không . b. Là ho t ng v t ch t c a con ngư i .. b. 43. c. nh. d. d. a.nhưng do thư ng mách b o 46. tiêu chu n c a chân lý là th c ti n . ư ng th ng i lên. tiêu chu n c a chân lý là tri th c do các th h trư c l i . 44.Có nh n th c ư c.40. 48. 42. Là ho t ng tinh th n c a con ngư i . tiêu chu n c a chân lý là l i nói c a các vĩ nhân. S Ph nh bi n ch ng theo hình th c nào? Ch n phán oán úng. N i dung c a s v n ng và phát tri n. Ph nh bi n ch ng mang tính K th a c. Ngu n g c c a s v n ng và phát tri n. Khuynh hư ng c a s v n ng và phát tri n. i l p” nói lên c 41. a. C n ch ng “ch nghĩa kinh nghi m”. a. Qui lu t “Ph tri n? nh c a ph nh”nói lên c tính nào c a s phát a.Là ho t ng v t ch t và tinh th n c a con ngư i . d. . Khuynh hư ng c a s v n ng và phát tri n.Là ho t ng v t ch t có m c ích mang tính l ch s . a. Cách th c c a s v n ng và phát tri n. c. ng l c c a s v n ng và phát tri n. Có b. Qui lu t “th ng nh t và u tranh c a các m t tính nào c a s v n ng và phát tri n? a. b. b. b. c. Tiêu chu n c a chân lý là gì? Ch n phán oán úng. c. Các phán oán kia u úng. C n ch ng “ch nghĩa giáo i u” và “giáo i u kinh nghi m”. d.

c con ngư i quan h v i t nhiên. K năng lao ng. d. 53. ki n trúc thư ng t ng m t trình nh t nh và 51. Quan h d. Quan h s n xu t bao g m các y u t sau ây? Ch n phán oán sai . cách m ng nh t 55. quan h s h u tư li u s n xu t. Quan h s h u i v i tư li u s n xu t. Ngư i lao ng . trong t ch c và qu n lý s n xu t. i ng nh t. quan h phân ph i s n ph m . quan h t ch c.49. Công c lao ng . Toàn b các y u t c a l c lư ng s n xu t bao g m . cơ s h t ng d. Khoa h c và công ngh hi n c. Phương th c s n xu t là gì ?. S th ng nh t gi a l c lư ng s n xu t quan h s n xu t tương ng t o thành : a. qu n lý c . c c a con ngư i th c hi n s n xu t v t ch t m i giai o n l ch 50. v m i m t gi a ngư i lao ng và ông ch . Quan h c. b tư li u lao ng i tư ng lao ng. Quan h b. t t c các quan h có v trí ngang nhau d . c con ngư i quan h v i nhau trong s n xu t. a tư li u s n xu t và ngư i lao ng.. c công c lao ng và ngư i lao ng.xã h i b. a. a.. b . Trong ba m t c a quan h s n xu t thì m t nào là cơ b n . 54 . d i tư ng lao ng và ngư i lao ng 52... a cách th b cách th c cách th d cách th s . c tái s n xu t gi ng loài. phương th c s n xu t c. hình thái kinh t . . b. trong phân ph i s n ph m lao ng.Y u t nào trong l c lư ng s n xu t là ? a. Ch n phán oán úng. Y u t hàng a ngư i lao ng b tư li u s n xu t c i tư ng lao ng d Công c lao ng u c a l c lư ng s n xu t là .

tri t h c. o c. o c. vai trò quy t nh thu c v ki n trúc thư ng t ng hay cơ s h t ng là tuỳ thu c vào th i i khác nhau c .xã h i ? Ch n phán oán úng. giaó h i. Quan h s b. oán kia u úng 58. Quan h s c. a Là ph m trù c a ch nghĩa duy v t l ch s ch m t xã h i m i giai o n l ch s nh t nh. mâu thu n gi a l c lư ng s n xu t v i quan h s n xu t. s tăng lên không ng ng c a năng xu t lao ng b. pháp quy n. Hình thái kinh t . a. không cái nào quy t nh cái nào 60.Toàn b nh ng quan i m chính tr . ng và phát tri n c a hình thái kinh t a. các oàn th xã h i… d. Các phán n xu t th ng tr . cơ s h t ng quy t nh ki n trúc thư ng t ng. mâu thu n giai c p trong xã h i có giai c p c. giaó h i. nh ng thi t ch xã h i như nhà nư c. ng phái. Toàn b nh ng quan i m chính tr . a vai trò quy t nh thu c v l c lư ng s n xu t hay quan h s n xu t là tuỳ thu c vào i u ki n c th b quan h s n xu t quy t nh l c lư ng s n xu t c không cái nào quy t nh cái nào d L c lư ng s n xu t quy t nh quan h s n xu t 57 . Cơ s h t ng c a xã h i bao g m các y u t nào? a. các oàn th … 62. Ngu n g c kinh t c a s v n . b . tư tư ng và các thi t ch c a xã h i ư c hình thành trên cơ s h t ng. 59.56. ng phái. tri t h c. ngh thu t… c. pháp quy n. C u trúc c a Ki n trúc thư ng t ng ? Ch n phán oán úng. b Là ph m trù c a ch nghĩa duy v t l ch s ch xã h i xã h i ch nghĩa c ph m trù c a ch nghĩa duy v t l ch s ch xã h i phong ki n ch xã h i tư b n d ph m trù c a ch nghĩa duy v t l ch s 61. tôn giáo.nhà nư c xây d ng trên quan h s n xu t nh t nh. . Quan h s d. ng phái . ki n trúc thư ng t ng quy t nh cơ s h t ng d . tôn giáo. lãnh t d. ngh thu t…Nh ng thi t ch xã h i tương ng như nhà nư c. M i quan h gi a cơ s h t ng và ki n trúc thư ng t ng ? Ch n phán oán úng. a .xã h i là gì? Ch n phán oán úng. Ki n trúc thư ng t ng là gì? a các quan h s n xu t hi n có trong xã h i b h tư tư ng c a giai c p th ng tr c cơ s kinh t c a xã h i d nh ng quan i m. b. Quan h bi n ch ng gi a l c lư ng s n xu t và quan h s n xu t ? Ch n phán oán úng. ý mu n c a các vĩ nhân. n xu t tàn dư c a xã h i cũ. n xu t m m m ng c a xã h i tương lai.

b. Ý th c xã h i c l p tương i v i t n t i xã h i. “Anh hùng t o nên th i th ”. CM xanh Ân . CM Khoa h c k thu t M d. c. tác ng tr l i t n t i xã h i. a. d. Quan h gi a cá nhân và t p th .Quan h l i ích. d. b. . b. CM văn hóa Trung hoa. mâu thu n v quan i m gi a nh ng l c lư ng chính tr khác nhau trong xã h i.63 . có ngôn ng và có ý th c. vĩ nhân là nh ng ngư i ki t xu t không bao gi có khuy t i m. a. b. “Th i th t o nên anh hùng” vì anh hùng lãnh t là s n ph m c a th i i. u tranh giai c p.Quan h b o t n t p th và b o v cá nhân. vĩ nhân do tr i ban cho. B n ch t y c a con ngư i là gì? Ch n câu tr l i úng. xét Ch n câu tr l i úng. n cùng là m i quan h gì?. Con ngư i là m t ng v t cao c p nh t. c. Vai trò c a qu n chúng nhân dân anh hùng lãnh t ? Hãych n phán oán úng. 68. Ýth c xã h i quy t nh ý th c xã h i. Anh hùng. ư c qu n chúng tôn vinh và nguy n hy sinh quên mình cho l i ích c a qu n chúng. giúp .Quan h c. Con ngư i v a có b n ch t t nhiên v a có b n ch t xã h i. c. d. Các phán oán kia u úng. b. a.Có nh ng cu c cách m ng nào sau ây là cách m ng xã h ? Ch n phán oán úng. Ý th c xã h i quy t nh t n t i xã h i.Quan h tương tr . 69.Vì không có lãnh t tài ba thì cách m ng không th th ng l i. Con ngư i là con v t có lao ng. d. b mâu thu n gi a giai c p cách m ng và ph n cách m ng c mâu thu n gi a các giai c p. Lãnh t . a. t ng l p trong xã h i d mâu thu n gi a l c lư ng s n xu t và quan h s n xu t 66. 67 . a. V n cơ b n c a m i cu c cách m ng xã h i là v n gì? a Tiêu di t giai c p th ng tr b Xây d ng l c lư ng vũ trang c C i cách chính quy n d Giành chính quy n 65. 64. T n t i xã h i tác ng tr l i ý th c xã h i c. Nguyên nhân sâu xa c a Cách m ng xã h i ? a . M i quan h bi n ch ng gi a TTXH và YTXH ? Ch n câu tr l i úng. T n t i xã h i quy t nh t n t i xã h i. CM Nga 1917. T n t i xã h i quy t nh ý th c xã h i.

b Qu n chúng nhân dân. Vai trò quy t nh l ch s thu c v ai? Hãych n phán oán úng. a Các lãnh t . c Nh ng lưc lư ng siêu nhiên. 1c 2d 3d 4d 5c 6d 7a 8b 9b 10d 11d 12b 13c 14c 15b 16d 17c 18d 19d 20c 21c 22d 23d 24d 25c 26b 27d 28b 29c 30a 31a 32b 33a 34d 35c 36b 37c 38d 39c 40c 41d 42c 43b 44a 46d 47d 48d 49d 50b 51a 52a 53c 54c 55a 56d 57d 58d 59a 60a 61d 62d 63d 64d 65d 66c 67d 68c 69b 70b . các vĩ nhân. d Giai c p th ng tr .70.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful