Ch nghĩa mac -lênin 1.Môn khoa h c nào sau ây không thu c Ch nghĩa Mác Lênin?

a. Tri t h c Mác-Lênin. b. Kinh t chính tr Mác-Lênin . c. L ch s ng C ngS n Vi t Nam . d. Ch nghĩa Xã H i Khoa H c. 2. Ch nghĩa Mác – Lênin là gì? Ch n câu tr l i sai. a.Ch nghĩa Mác – Lênin “là h th ng quan i m và h c thuy t” khoa h c c a C.Mác, Ăngghen và s phát tri n c a V.I. Lênin; b. là th gi i quan, phương pháp lu n ph bi n c a nh n th c khoa h c và th c ti n cách m ng; c. là khoa h c v s nghi p gi i phóng giai c p vô s n, gi i phóng nhân dân lao ng kh i ch áp b c, bót l t và ti n t i gi i phóng con ngư i. d. là h c thuy t c a Mác,Angghen và Lênin v xây d ng ch nghĩa c ng s n.

3.Nh ng i u ki n, ti n l i úng.

c a s ra

i ch nghĩa Mác? Ch n câu tr

a.S c ng c và phát tri n c a PTSX tư b n Ch nghĩa trong i u ki n cách m ng công nghi p. b.S xu t hi n c a giai c p vô s n trên vũ ài l ch s v i tính cách m t l c lư ng chính tr - xã h i c l p. c.Th c ti n cách m ng cu giai c p vô s n là cơ s ch y u nh t cho s ra i tri t h c Mác. d. Các phán oán kia u úng.

4.Ti n

lý lu n c a s ra

i ch nghĩa Mác? Ch n câu tr l i úng.

a. Ch nghĩa duy v t tri t h c c a Phoiơb c, Kinh t h c Anh, Ch nghĩa xã h i không tư ng Pháp. b. Tri t h c bi n ch ng c a Hêghen, Kinh t chính tr c i n Anh, tư tư ng xã h i ch nghĩa c a Pháp. c.Kinh t h c c a Anh, Ch nghĩa xã h i Pháp. Tri t h c c i n c d.Tri t h c c i n c, Kinh t chính tr c i n Anh, Ch nghĩa xã h i không tư ng.

5.Ti n khoa h c t nhiên c a s ra Ch n phán oán sai.

i ch nghĩa Mác?

a.Quy lu t b o toàn và chuy n hoá năng lư ng, b.Thuy t ti n hoá c a Dacuyn. c. Nguyên t lu n. d. H c thuy t t bào.

6. Tri t h c Mác Lênin là gì ? Ch n phán oán úng.
a. là khoa h c c a m i khoa h c . b. là khoa h c nghiên c u nh ng quy lu t chung nh t c a t nhiên. c. là khoa h c nghiên c u v con ngư i. d. là h th ng tri th c lý lu n chung nh t c a con ngư i v th gi i, v v trí , vai trò c a con ngư i trong th gi i y “.

c. Khoa h c t nhiên. là quà t ng c a thư ng . Ch nghĩa duy v t bi n ch ng. c. 13. a. Th gi i th ng nh t cái gì? Ch n câu tr l i úng. Tri t h c có tính giai c p không? Ch n câu tr l i úng a. Th ng nh t vì do Thư ng sinh ra. Chính tr h c. V n hi d. i quan h gi a Tr i và t i quan h gi a v t ch t và ý th c n sinh c a con ngư i. Ta cho nó th ng nh t thì nó th ng nh t . a. b. Ch nghĩa duy v t tri t h c bao g m trư ng phái nào? Ch n câu tr l i úng . Ch có trong m t s h th ng tri t h c . 12. oán kia u úng. Ch có trong xã h i tư b n c. Ch nghĩa duy v t c i. Nghiên c d.7. d. Ch c. Toán h c b.Ngu n g c t nhiên c a ý th c? Ch n câu tr l i úng. d. d. V n m c. u nh ng quy lu t c a gi i t nhiên a. V n m b. a. Ch c năng c a tri t h c mácxít là gì? Ch n câu tr l i úng c năng làm c u n i cho các khoa h c. là s n ph m c a b óc ng v t. d. 14. Ch d. a. b. c năng làm sáng t c u trúc ngôn ng . Tri t h c.Khoa h c nào là h t nhân c a th gi i quan? Ch n câu tr l i úng . c. . b. Nghiên c c. Nghiên c 8. c. c năng th gi i quan và phương pháp lu n. i tư ng c a tri t h c Mác Lênin là gì? Ch n phán oán úng. Ch nghĩa duy v t siêu hình. Các phán oán kia u úng. b. Th ng nh t tính v t ch t c a nó . u th gi i trong tính ch nh th và tìm ra b n ch t qui lu t c a u th gi i siêu hình u nh ng quy lu t c a tinh th n. Các phán a. V n cơ b n c a tri t h c là gì? Ch n câu tr l i úng. Có tính giai c p trong m i trư ng phái tri t h c. a. Nghiên c nó. là s ph n ánh c a hi n th c khách quan vào b n thân con ngư i. b óc ngư i cùng v i th gi i bên ngoài tác ng lên b óc ngư i. c năng khoa h c c a các khoa h c. b. 11. Th ng nh t V t ch t và Tinh th n . d. Ch b.Không có. 9. Ch 10. .

d. c. Theo anh (ch ) b nh ch quan. ch căn c vào kinh nghi m l ch s nh ra chi n lư c và sách lư c cách m ng. b. nh n th c này ph n ánh v t ch t luôn luôn phát tri n không ng ng. b.Bao g m t t c m i s thay i ng là gì? Ch n phương án úng.15. sáng t o. Phép bi n ch ng duy v t là gì? Ch n câu tr l i úng. … Phép bi n ch ng là khoa h c v m i liên h ph bi n. S ra i.Mo quá trình di n ra trong vũ tr tr k t s thay i v trí ơn gi n cho n tư duy. b. V n ng là phương th c t n t i c a v t ch t. b.…là thu c tính c h u c a v t ch t. V t ch t và ý th c là hai lĩnh v c riêng bi t không cái nào liên quan cái nào. c.Phán oán nào là c a Ch nghĩa duy v t bi n ch ng? Ch n câu tr l i úng. d. c a xã h i loài ngư i và c a tư duy. d. V t ch t có trư c ý th c và quy t nh ý th c. ý th c là s ph n ánh hi n th c khách quan vào trong b óc con ngư i m t cách năng ng. Các phán oán kia u úng. sâu s c nh t và không phi n di n.B n ch t c a ý th c? Ch n câu tr l i úng. dư i hình th c hoàn b nh t. ng . ý th c ra i nh có ngôn ng c a con ngư i. Ý th c có trư c v t ch t và quy t nh v t ch t. ý th c ra i nh có lao ng c a con ngư i. Phép bi n ch ng là khoa h c v nh ng quy lu t ph bi n c a s v n và s phát tri n c a t nhiên. a. ch căn c vào mong mu n ch quan nh ra chi n lư c và sách lư c cách m ng 20. Các phán oán kia u úng. 17. Các phán oán kia u úng. a. c. b. d. 19. t c là h c thuy t v s phát tri n. ch căn c vào quy lu t khách quan nh ra chi n lư c và sách lư c cách m ng c. c. Ý th c là m t hi n tư ng xã h i và mang b n ch t xã h i. b. 16. phép bi n ch ng. c. duy ý chí bi u hi n như th nào? a. h c thuy t v tính tương i c a nh n th c c a con ngư i. a. n 18. ý th c ra i cùng v i quá trình hình thành b óc con ngư i nh có lao ng và ngôn ng và nh ng quan h xã h i. a. ý th c là hình nh ch quan c a th gi i khách quan. ch căn c vào kinh nghi m c a các nư c khác nh ra chi n lư c và sách lư c cách m ng d. ý th c ra i nh có nh ng quan h xã h i c a con ngư i. v t ch t và ý th c không cái nào quy t nh cái nào. d. Hi u theo nghĩa chung nh t v n a. Ngu n g c xã h i c a ý th c? Ch n câu tr l i y . t n t i c a ý th c ch u s chi ph i không ch các QL t nhiên mà còn c a các QL xã h i.

Ch i m phát tri n.và s phát tri n s v n ng và s phát tri n . a. b. Quan a. 22. a.c th . Cách m ng tháng 8/1945 c a VN là bư c nh y gì? Ch n câu tr l i úng. a. 24.21.… t là s th ng nh t h u cơ c a nh ng thu c tính làm cho s v t là không ph i là cái khác. không quan h tác ng n nhau. c. 23. c. Là ph m trù c a khoa h c c th o lư ng s v t . d. ch tính qui nh khách quan v n có c a s v t v m t s lư ng. Là s lư ng các s v t . L n. S thay i v lư ng và s thay i v ch t c a s v t là c l p tương i. i m tòan di n . Ch b.. ng l c c a s v n ng và phát tri n 27. Quan b. Cách th c c a s v n ng và phát tri n. qui mô…. l ch s . t bi n . Là ph m trù c a tri t h c. “Phép bi n ch ng duy v t” bao g m nh ng nguyên lý cơ b n nào? Ch n câu tr l i úng. i m l ch s . Ch nó ch d. 25. t bi n . Lư ng c a s v t là gì? Ch n câu tr l i úng. b. i m tòan di n. c. L n. t là b n thân s v t. c. tính h th ng . . Phán oán nào v ph m trù Ch t là sai. D n d n .c th . d. Ngu n g c c a s v n ng và phát tri n. Khuynh hư ng c a s v n ng và phát tri n. a. Quan d. Nguyên lý v c.Tòan b . s thay i v ch t c a s v t cũng thay i v lư ng tương ng. Nguyên lý v d. a. Nh . S phân bi t gi a ch t và lư ng ch là tương i. T nguyên lý v “m i liên h ph bi n” c a “Phép bi n ch ng duy v t” chúng ta rút ra nh ng nguyên t c phương pháp lu n nào cho h at ng lý lu n và th c ti n? a. t là ph m trù tri t h c… t ch tính quy nh khách quan v n có c a s v t. b. d. Nguyên lý v b. M i s v t hi n tư ng u là s th ng nh t gi a ch t và lư ng. b. 26. C c b . S thay i v Lư ng c a s v t có nh hư ng n s thay i v ch t c a nó và ngư c l i. L n. Là ph m trù c a s h c . Ch c. d. Qui lu t t “S thay i v lư ng d n n thay i v ch t và ngư c l i” nói lên c tính nào c a s phát tri n? Ch n câu tr l i úng. Quan h gi a ch t và lư ng? Ch n phán oán sai. Nguyên lý v m i liên h . Quan c. c u trúc m i liên h ph bi n.

c. c. không h u khuynh.T khuynh. các quá trình t ng không c n n ho t ng có ý th c c a con ngư i d . d.Không t khuynh .V a t khuynh v a h u khuynh.H u khuynh. a. c n thi t 31. Cách m b. ch kho ng gi i h n trong ó s thay i v lư ng c a s v t chưa làm thay i căn b n ch t c a s v t y. s tác ng ng u nhiên. C n ho t ng có ý th c c a con ngư i. quy lu t lư ng . th hi n s th ng nh t gi a lư ng và ch t c a s v t. là ph m trù tri t h c ch s bi n i v ch t và lư ng d. không h có s bài tr l n nhau. c. b. M i s v t.? i s ng xã h i. Hãy ch n phán óan úng v khái ni m . d. a. Vi c không dám th c hi n nh ng bư c nh y c n thi t khi tích lu v lư ng ã t n gi i h n là bi u hi n c a xu hư ng nào? a . là gi i h n trong ó s thay i v lư ng b t kỳ cũng làm bi n i v ch t 29. . Cách m ch t .H u khuynh b. Trong ki n gì. ng là s thay i c a xã h i ng là s v n ng c a xã h i. b . b. không h u khuynh 32.28.Tùy t ng lĩnh v c c th mà có s tham gia c a con ngư i. Nh ng m t n m chung trong cùng m t s v t u coi là m t i l p. b.V a t khuynh v a h u khuynh c .T khuynh d . Cách m c.Không t khuynh. Cách m không ph d. M t i l p là nh ng m t có khuynh hư ng bi n i trái ngư c nhau trong cùng m t s v t. ng là s thay i trong ó ch t c a s v t bi n i căn b n thu c vào hình th c bi n i c a nó. Nh ng m t khác nhau u coi là m t i l p. hi n tư ng u ư c hình thành b i s th ng nh t c a các m t i l p. c. Hãy ch n phán óan úng v khái ni m Cách m ng? a. không c n i u ki n. là ph m trù tri t h c ch kho ng gi i h n trong ó s thay i v lư ng có th làm bi n i v ch t. ng là s thay i v lư ng v i nh ng bi n i nh t nh v 30. 33. Vi c không tôn tr ng quá trình tích lu v lư ng m c cho s bi n i v ch t là bi u hi n c a xu hư ng nào? a.ch t ư c th c hi n v i i u a. Hãy ch n phán óan úng v m t i l p.

Th y u c . Mâu thu n n i lên hàng u m t giai o n phát tri n c a s v t và chi ph i các mâu thu n khác trong giai o n ó g i là mâu thu n gì? a. S u tranh c a các m t i l p v a tương i. . Sư th ng nh t và u tranh c a các m t i l p là không th tách r i nhau. Tư duy b. S th ng nh t và u tranh c a các m t Hãy ch n phán óan sai. u tranh c a các m t i l p? Hãy ch n phán óan úng. c. bên trong 38. nh ng khuynh hư ng th ng nh t v i nhau không h có mâu thu n.M i s v t hi n tư ng u ch a ng nh ng m t. Không có“s u tranh c a các m t i l p” thì v n có “Sư th ng nh t c a các m t i l p” . d. d. v a tuy t i. d Mâu bên ngoài ng và phát tri n c a 36. d. b.34.S th ng nh t và u tranh c a các m t i l p là ngu n g c c a s v n ng và phát tri n. S a.Có th nh nghĩa v n t t Phép bi n ch ng là h c thuy t v s th ng nh t c a các m t i l p. Không có“Sư th ng nh t c a các m t i l p” thì v n có“s u tranh c a các m t i l p” . i kháng b. T nhiên d.. Không có th ng nh t c a các m t i l p thì cũng không có u tranh c a các m t i l p. u tranh gi a các m t d i l p là t m th i u tranh gi a các m t i l p là tuy t i u tranh gi a các m t d i l p là tương i u tranh gi a các m t d i l p là v a tuy t i v a tương i 37. b.M i s v t hi n tư ng t n t i do ch a ng nh ng m t. Hãy ch n phán óan úng v m i quan h gi a “Sư th ng nh t và u tranh c a các m t i l p” . a. b. 35. Mâu thu n i kháng t n t i âu? a. nh ng khuynh hư ng i l p t o thành nh ng mâu thu n trong b n thân nó. c. Ch y u d. Mâu thu n nào t n t i trong su t quá trình v n s v t hi n tư ng? a Mâu thu n th y u b Mâu thu n không cơ b n c Mâu thu n cơ b n.. T nhiên. c. xã h i và tư duy c. i l p? a. Xã h i có giai c p i kháng 39.

d. a. Ch n các quan i m úng v “ph nh bi n ch ng”.Trong ho t ng th c ti n c n ph i làm gì? Hãy ch n phán oán sai? a. 43. C n ch ng “ch nghĩa giáo i u” và “giáo i u kinh nghi m”. d. tiêu chu n c a chân lý là th c ti n . d. 47.Là ho t ng v t ch t và tinh th n c a con ngư i . 42. a. Qui lu t “Ph tri n? nh c a ph nh”nói lên c tính nào c a s phát a. c. b. nh.Vòng tròn khép kín. 44. b. Ngu n g c và ng l c c a s v n ng và phát tri n. b. tiêu chu n c a chân lý là l i nói c a các vĩ nhân. i l p” nói lên c 41. c. ư ng tròn xo n c. c. a.xã h i c a con ngư i nh m c i t o t nhiên và xã h i . Là ho t ng tinh th n c a con ngư i . Th c ti n là gì? Câu phán oán úng . Ngu n g c c a s v n ng và phát tri n. ư ng th ng i lên. Cách th c c a s v n ng và phát tri n. Các phán oán kia u úng. Không có phán oán sai. Coi tr ng c nh n th c kinh nghi m và nh n th c lý lu n.. c. Con ngư i có kh năng nh n th c ư c th gi i không? Ch n phán oán úng. Không . Có b. Ph nh bi n ch ng mang tính K th a c. Có khi có . d.nhưng do thư ng mách b o 46. a. ng l c c a s v n ng và phát tri n. Cách th c c a s v n ng và phát tri n. . d.có khi không . d. Ph nh bi n ch ng mang tính Khách quan b. Khuynh hư ng c a s v n ng và phát tri n. b. Qui lu t “th ng nh t và u tranh c a các m t tính nào c a s v n ng và phát tri n? a. tiêu chu n c a chân lý là tri th c do các th h trư c l i . b.Có nh n th c ư c. Ph nh bi n ch ng là s ph nh ng th i mang tính kh ng d. S Ph nh bi n ch ng theo hình th c nào? Ch n phán oán úng. c. d.Là ho t ng v t ch t có m c ích mang tính l ch s . tiêu chu n c a chân lý là tri th c ơc nhi u ngư i công nh n b. Tiêu chu n c a chân lý là gì? Ch n phán oán úng.40. Khuynh hư ng c a s v n ng và phát tri n. 48. c. c. N i dung c a s v n ng và phát tri n. Các phán oán kia u úng. a. C n ch ng “ch nghĩa kinh nghi m”. Là ho t ng v t ch t c a con ngư i .

53. cơ s h t ng d. qu n lý c .. 54 .Y u t nào trong l c lư ng s n xu t là ? a. Trong ba m t c a quan h s n xu t thì m t nào là cơ b n . v m i m t gi a ngư i lao ng và ông ch . b. trong t ch c và qu n lý s n xu t. c con ngư i quan h v i nhau trong s n xu t. Toàn b các y u t c a l c lư ng s n xu t bao g m . c c a con ngư i th c hi n s n xu t v t ch t m i giai o n l ch 50. quan h s h u tư li u s n xu t. d i tư ng lao ng và ngư i lao ng 52. d. Quan h b. c con ngư i quan h v i t nhiên. c công c lao ng và ngư i lao ng. ki n trúc thư ng t ng m t trình nh t nh và 51. c tái s n xu t gi ng loài. Y u t hàng a ngư i lao ng b tư li u s n xu t c i tư ng lao ng d Công c lao ng u c a l c lư ng s n xu t là .. quan h phân ph i s n ph m . a tư li u s n xu t và ngư i lao ng. i ng nh t.xã h i b.. trong phân ph i s n ph m lao ng. hình thái kinh t . Quan h s n xu t bao g m các y u t sau ây? Ch n phán oán sai . Quan h c. Quan h d.49. phương th c s n xu t c. Ngư i lao ng . b . Ch n phán oán úng. a. a. S th ng nh t gi a l c lư ng s n xu t quan h s n xu t tương ng t o thành : a. cách m ng nh t 55. a cách th b cách th c cách th d cách th s . b tư li u lao ng i tư ng lao ng. K năng lao ng.. quan h t ch c. . t t c các quan h có v trí ngang nhau d . Phương th c s n xu t là gì ?. Công c lao ng . Quan h s h u i v i tư li u s n xu t. Khoa h c và công ngh hi n c.

pháp quy n.56. M i quan h gi a cơ s h t ng và ki n trúc thư ng t ng ? Ch n phán oán úng. vai trò quy t nh thu c v ki n trúc thư ng t ng hay cơ s h t ng là tuỳ thu c vào th i i khác nhau c . n xu t tàn dư c a xã h i cũ. Cơ s h t ng c a xã h i bao g m các y u t nào? a. lãnh t d. b Là ph m trù c a ch nghĩa duy v t l ch s ch xã h i xã h i ch nghĩa c ph m trù c a ch nghĩa duy v t l ch s ch xã h i phong ki n ch xã h i tư b n d ph m trù c a ch nghĩa duy v t l ch s 61. ng phái. mâu thu n giai c p trong xã h i có giai c p c. a vai trò quy t nh thu c v l c lư ng s n xu t hay quan h s n xu t là tuỳ thu c vào i u ki n c th b quan h s n xu t quy t nh l c lư ng s n xu t c không cái nào quy t nh cái nào d L c lư ng s n xu t quy t nh quan h s n xu t 57 . . tư tư ng và các thi t ch c a xã h i ư c hình thành trên cơ s h t ng.Toàn b nh ng quan i m chính tr . giaó h i. b . các oàn th xã h i… d. cơ s h t ng quy t nh ki n trúc thư ng t ng. mâu thu n gi a l c lư ng s n xu t v i quan h s n xu t.xã h i là gì? Ch n phán oán úng. 59. Hình thái kinh t . oán kia u úng 58. Quan h bi n ch ng gi a l c lư ng s n xu t và quan h s n xu t ? Ch n phán oán úng. giaó h i. tôn giáo. tri t h c. Ngu n g c kinh t c a s v n . s tăng lên không ng ng c a năng xu t lao ng b. ý mu n c a các vĩ nhân. Toàn b nh ng quan i m chính tr . tôn giáo. Quan h s b. o c. b. pháp quy n. o c. a Là ph m trù c a ch nghĩa duy v t l ch s ch m t xã h i m i giai o n l ch s nh t nh. nh ng thi t ch xã h i như nhà nư c. các oàn th … 62. không cái nào quy t nh cái nào 60. ng và phát tri n c a hình thái kinh t a. n xu t m m m ng c a xã h i tương lai. Ki n trúc thư ng t ng là gì? a các quan h s n xu t hi n có trong xã h i b h tư tư ng c a giai c p th ng tr c cơ s kinh t c a xã h i d nh ng quan i m.xã h i ? Ch n phán oán úng. ng phái . a . ngh thu t…Nh ng thi t ch xã h i tương ng như nhà nư c. ki n trúc thư ng t ng quy t nh cơ s h t ng d . ng phái. ngh thu t… c.nhà nư c xây d ng trên quan h s n xu t nh t nh.tri t h c. a. Quan h s c. C u trúc c a Ki n trúc thư ng t ng ? Ch n phán oán úng. Quan h s d. Các phán n xu t th ng tr .

c. xét Ch n câu tr l i úng. B n ch t y c a con ngư i là gì? Ch n câu tr l i úng. Ý th c xã h i c l p tương i v i t n t i xã h i. b. d. giúp . CM Khoa h c k thu t M d.63 . a. a. Ýth c xã h i quy t nh ý th c xã h i. a. c.Có nh ng cu c cách m ng nào sau ây là cách m ng xã h ? Ch n phán oán úng. a.Vì không có lãnh t tài ba thì cách m ng không th th ng l i. c.Quan h b o t n t p th và b o v cá nhân. vĩ nhân do tr i ban cho. u tranh giai c p. tác ng tr l i t n t i xã h i.Quan h c. M i quan h bi n ch ng gi a TTXH và YTXH ? Ch n câu tr l i úng.Quan h tương tr . d. . T n t i xã h i quy t nh t n t i xã h i. 67 . 64. t ng l p trong xã h i d mâu thu n gi a l c lư ng s n xu t và quan h s n xu t 66. ư c qu n chúng tôn vinh và nguy n hy sinh quên mình cho l i ích c a qu n chúng. T n t i xã h i quy t nh ý th c xã h i. Con ngư i v a có b n ch t t nhiên v a có b n ch t xã h i. d. mâu thu n v quan i m gi a nh ng l c lư ng chính tr khác nhau trong xã h i. Con ngư i là con v t có lao ng. “Th i th t o nên anh hùng” vì anh hùng lãnh t là s n ph m c a th i i. b. có ngôn ng và có ý th c. Con ngư i là m t ng v t cao c p nh t. a. 68. Lãnh t . CM văn hóa Trung hoa. 69. b mâu thu n gi a giai c p cách m ng và ph n cách m ng c mâu thu n gi a các giai c p. b. Vai trò c a qu n chúng nhân dân anh hùng lãnh t ? Hãych n phán oán úng. Nguyên nhân sâu xa c a Cách m ng xã h i ? a . n cùng là m i quan h gì?.Quan h l i ích. T n t i xã h i tác ng tr l i ý th c xã h i c. b. Quan h gi a cá nhân và t p th . Anh hùng. vĩ nhân là nh ng ngư i ki t xu t không bao gi có khuy t i m. Ý th c xã h i quy t nh t n t i xã h i. CM Nga 1917. b. Các phán oán kia u úng. d. V n cơ b n c a m i cu c cách m ng xã h i là v n gì? a Tiêu di t giai c p th ng tr b Xây d ng l c lư ng vũ trang c C i cách chính quy n d Giành chính quy n 65. “Anh hùng t o nên th i th ”. CM xanh Ân .

Vai trò quy t nh l ch s thu c v ai? Hãych n phán oán úng.70. các vĩ nhân. 1c 2d 3d 4d 5c 6d 7a 8b 9b 10d 11d 12b 13c 14c 15b 16d 17c 18d 19d 20c 21c 22d 23d 24d 25c 26b 27d 28b 29c 30a 31a 32b 33a 34d 35c 36b 37c 38d 39c 40c 41d 42c 43b 44a 46d 47d 48d 49d 50b 51a 52a 53c 54c 55a 56d 57d 58d 59a 60a 61d 62d 63d 64d 65d 66c 67d 68c 69b 70b . b Qu n chúng nhân dân. c Nh ng lưc lư ng siêu nhiên. d Giai c p th ng tr . a Các lãnh t .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful