Ch nghĩa mac -lênin 1.Môn khoa h c nào sau ây không thu c Ch nghĩa Mác Lênin?

a. Tri t h c Mác-Lênin. b. Kinh t chính tr Mác-Lênin . c. L ch s ng C ngS n Vi t Nam . d. Ch nghĩa Xã H i Khoa H c. 2. Ch nghĩa Mác – Lênin là gì? Ch n câu tr l i sai. a.Ch nghĩa Mác – Lênin “là h th ng quan i m và h c thuy t” khoa h c c a C.Mác, Ăngghen và s phát tri n c a V.I. Lênin; b. là th gi i quan, phương pháp lu n ph bi n c a nh n th c khoa h c và th c ti n cách m ng; c. là khoa h c v s nghi p gi i phóng giai c p vô s n, gi i phóng nhân dân lao ng kh i ch áp b c, bót l t và ti n t i gi i phóng con ngư i. d. là h c thuy t c a Mác,Angghen và Lênin v xây d ng ch nghĩa c ng s n.

3.Nh ng i u ki n, ti n l i úng.

c a s ra

i ch nghĩa Mác? Ch n câu tr

a.S c ng c và phát tri n c a PTSX tư b n Ch nghĩa trong i u ki n cách m ng công nghi p. b.S xu t hi n c a giai c p vô s n trên vũ ài l ch s v i tính cách m t l c lư ng chính tr - xã h i c l p. c.Th c ti n cách m ng cu giai c p vô s n là cơ s ch y u nh t cho s ra i tri t h c Mác. d. Các phán oán kia u úng.

4.Ti n

lý lu n c a s ra

i ch nghĩa Mác? Ch n câu tr l i úng.

a. Ch nghĩa duy v t tri t h c c a Phoiơb c, Kinh t h c Anh, Ch nghĩa xã h i không tư ng Pháp. b. Tri t h c bi n ch ng c a Hêghen, Kinh t chính tr c i n Anh, tư tư ng xã h i ch nghĩa c a Pháp. c.Kinh t h c c a Anh, Ch nghĩa xã h i Pháp. Tri t h c c i n c d.Tri t h c c i n c, Kinh t chính tr c i n Anh, Ch nghĩa xã h i không tư ng.

5.Ti n khoa h c t nhiên c a s ra Ch n phán oán sai.

i ch nghĩa Mác?

a.Quy lu t b o toàn và chuy n hoá năng lư ng, b.Thuy t ti n hoá c a Dacuyn. c. Nguyên t lu n. d. H c thuy t t bào.

6. Tri t h c Mác Lênin là gì ? Ch n phán oán úng.
a. là khoa h c c a m i khoa h c . b. là khoa h c nghiên c u nh ng quy lu t chung nh t c a t nhiên. c. là khoa h c nghiên c u v con ngư i. d. là h th ng tri th c lý lu n chung nh t c a con ngư i v th gi i, v v trí , vai trò c a con ngư i trong th gi i y “.

d. Nghiên c d. u nh ng quy lu t c a gi i t nhiên a. u th gi i trong tính ch nh th và tìm ra b n ch t qui lu t c a u th gi i siêu hình u nh ng quy lu t c a tinh th n. Tri t h c.7. Nghiên c c. Ch c năng c a tri t h c mácxít là gì? Ch n câu tr l i úng c năng làm c u n i cho các khoa h c. i tư ng c a tri t h c Mác Lênin là gì? Ch n phán oán úng. . Nghiên c nó. V n m c. . c. Ch nghĩa duy v t siêu hình. a. Có tính giai c p trong m i trư ng phái tri t h c. là quà t ng c a thư ng . c. a. c năng làm sáng t c u trúc ngôn ng . a. a. Tri t h c có tính giai c p không? Ch n câu tr l i úng a. là s n ph m c a b óc ng v t. Ch có trong xã h i tư b n c. b. b. Ch nghĩa duy v t tri t h c bao g m trư ng phái nào? Ch n câu tr l i úng . Ch có trong m t s h th ng tri t h c . 12. V n cơ b n c a tri t h c là gì? Ch n câu tr l i úng. d.Khoa h c nào là h t nhân c a th gi i quan? Ch n câu tr l i úng . d. Các phán a. 14. Toán h c b.Không có. Ch 10. b óc ngư i cùng v i th gi i bên ngoài tác ng lên b óc ngư i. Ch c. Th ng nh t V t ch t và Tinh th n . c. Ta cho nó th ng nh t thì nó th ng nh t . V n m b. Ch nghĩa duy v t c i. Ch nghĩa duy v t bi n ch ng. b. d. Nghiên c 8. 11. c năng khoa h c c a các khoa h c. oán kia u úng. là s ph n ánh c a hi n th c khách quan vào b n thân con ngư i. 13. i quan h gi a Tr i và t i quan h gi a v t ch t và ý th c n sinh c a con ngư i. d. Khoa h c t nhiên. Chính tr h c. Th ng nh t vì do Thư ng sinh ra. b. Th gi i th ng nh t cái gì? Ch n câu tr l i úng.Ngu n g c t nhiên c a ý th c? Ch n câu tr l i úng. V n hi d. Các phán oán kia u úng. Ch d. a. Th ng nh t tính v t ch t c a nó . c năng th gi i quan và phương pháp lu n. 9. b. c. Ch b.

Ý th c có trư c v t ch t và quy t nh v t ch t. h c thuy t v tính tương i c a nh n th c c a con ngư i. a. 19. dư i hình th c hoàn b nh t. Hi u theo nghĩa chung nh t v n a. ng . Các phán oán kia u úng. c. v t ch t và ý th c không cái nào quy t nh cái nào. V n ng là phương th c t n t i c a v t ch t.B n ch t c a ý th c? Ch n câu tr l i úng. S ra i. n 18. Ngu n g c xã h i c a ý th c? Ch n câu tr l i y . ý th c là hình nh ch quan c a th gi i khách quan. b. c.15. t n t i c a ý th c ch u s chi ph i không ch các QL t nhiên mà còn c a các QL xã h i. duy ý chí bi u hi n như th nào? a. Các phán oán kia u úng. c a xã h i loài ngư i và c a tư duy. ý th c ra i nh có lao ng c a con ngư i. sâu s c nh t và không phi n di n. Theo anh (ch ) b nh ch quan. d. 17.…là thu c tính c h u c a v t ch t. c.Phán oán nào là c a Ch nghĩa duy v t bi n ch ng? Ch n câu tr l i úng. sáng t o. … Phép bi n ch ng là khoa h c v m i liên h ph bi n.Bao g m t t c m i s thay i ng là gì? Ch n phương án úng. b. t c là h c thuy t v s phát tri n. ch căn c vào kinh nghi m c a các nư c khác nh ra chi n lư c và sách lư c cách m ng d. d. V t ch t có trư c ý th c và quy t nh ý th c. ý th c ra i cùng v i quá trình hình thành b óc con ngư i nh có lao ng và ngôn ng và nh ng quan h xã h i. Phép bi n ch ng duy v t là gì? Ch n câu tr l i úng. b. b. b. d. nh n th c này ph n ánh v t ch t luôn luôn phát tri n không ng ng. c. Ý th c là m t hi n tư ng xã h i và mang b n ch t xã h i. c. Phép bi n ch ng là khoa h c v nh ng quy lu t ph bi n c a s v n và s phát tri n c a t nhiên. ch căn c vào quy lu t khách quan nh ra chi n lư c và sách lư c cách m ng c. d. d. b. 16. a. Các phán oán kia u úng. ch căn c vào mong mu n ch quan nh ra chi n lư c và sách lư c cách m ng 20.Mo quá trình di n ra trong vũ tr tr k t s thay i v trí ơn gi n cho n tư duy. ý th c ra i nh có nh ng quan h xã h i c a con ngư i. ch căn c vào kinh nghi m l ch s nh ra chi n lư c và sách lư c cách m ng. ý th c là s ph n ánh hi n th c khách quan vào trong b óc con ngư i m t cách năng ng. V t ch t và ý th c là hai lĩnh v c riêng bi t không cái nào liên quan cái nào. a. phép bi n ch ng. ý th c ra i nh có ngôn ng c a con ngư i. a.

S phân bi t gi a ch t và lư ng ch là tương i. t bi n . không quan h tác ng n nhau. t là b n thân s v t. Là ph m trù c a tri t h c. Nh . “Phép bi n ch ng duy v t” bao g m nh ng nguyên lý cơ b n nào? Ch n câu tr l i úng. 24. a. Nguyên lý v d. T nguyên lý v “m i liên h ph bi n” c a “Phép bi n ch ng duy v t” chúng ta rút ra nh ng nguyên t c phương pháp lu n nào cho h at ng lý lu n và th c ti n? a. Quan h gi a ch t và lư ng? Ch n phán oán sai. Ch i m phát tri n. b. t là ph m trù tri t h c… t ch tính quy nh khách quan v n có c a s v t. 26. L n. a. Nguyên lý v b. i m tòan di n. 25. c.… t là s th ng nh t h u cơ c a nh ng thu c tính làm cho s v t là không ph i là cái khác.c th . C c b . d. Là s lư ng các s v t .21. Qui lu t t “S thay i v lư ng d n n thay i v ch t và ngư c l i” nói lên c tính nào c a s phát tri n? Ch n câu tr l i úng. qui mô…. Cách th c c a s v n ng và phát tri n. b. S thay i v lư ng và s thay i v ch t c a s v t là c l p tương i. ch tính qui nh khách quan v n có c a s v t v m t s lư ng. M i s v t hi n tư ng u là s th ng nh t gi a ch t và lư ng.c th . s thay i v ch t c a s v t cũng thay i v lư ng tương ng. b. d. d. i m l ch s . c. Cách m ng tháng 8/1945 c a VN là bư c nh y gì? Ch n câu tr l i úng. c u trúc m i liên h ph bi n. Quan d. 22. tính h th ng .. . Quan c. Khuynh hư ng c a s v n ng và phát tri n. L n. Là ph m trù c a khoa h c c th o lư ng s v t . Ngu n g c c a s v n ng và phát tri n. Là ph m trù c a s h c . b. L n. Nguyên lý v c. t bi n . Quan b. i m tòan di n . a. Ch c. Ch b. Lư ng c a s v t là gì? Ch n câu tr l i úng. d. c. l ch s . Quan a. ng l c c a s v n ng và phát tri n 27. Phán oán nào v ph m trù Ch t là sai. Ch nó ch d. S thay i v Lư ng c a s v t có nh hư ng n s thay i v ch t c a nó và ngư c l i. D n d n . 23. a. Nguyên lý v m i liên h . a.Tòan b . c.và s phát tri n s v n ng và s phát tri n .

Hãy ch n phán óan úng v khái ni m Cách m ng? a. c. Nh ng m t n m chung trong cùng m t s v t u coi là m t i l p. M i s v t. Cách m b. b. b . quy lu t lư ng . Hãy ch n phán óan úng v khái ni m . a. không h có s bài tr l n nhau. b. ng là s thay i c a xã h i ng là s v n ng c a xã h i.V a t khuynh v a h u khuynh. là gi i h n trong ó s thay i v lư ng b t kỳ cũng làm bi n i v ch t 29. các quá trình t ng không c n n ho t ng có ý th c c a con ngư i d . là ph m trù tri t h c ch kho ng gi i h n trong ó s thay i v lư ng có th làm bi n i v ch t. c. không c n i u ki n. th hi n s th ng nh t gi a lư ng và ch t c a s v t.H u khuynh. c. d. Hãy ch n phán óan úng v m t i l p. a. C n ho t ng có ý th c c a con ngư i.Tùy t ng lĩnh v c c th mà có s tham gia c a con ngư i. 33. ng là s thay i v lư ng v i nh ng bi n i nh t nh v 30.? i s ng xã h i.V a t khuynh v a h u khuynh c .ch t ư c th c hi n v i i u a. b. c.Không t khuynh. ng là s thay i trong ó ch t c a s v t bi n i căn b n thu c vào hình th c bi n i c a nó. . là ph m trù tri t h c ch s bi n i v ch t và lư ng d. Vi c không dám th c hi n nh ng bư c nh y c n thi t khi tích lu v lư ng ã t n gi i h n là bi u hi n c a xu hư ng nào? a . Trong ki n gì.H u khuynh b. Cách m ch t . ch kho ng gi i h n trong ó s thay i v lư ng c a s v t chưa làm thay i căn b n ch t c a s v t y. s tác ng ng u nhiên. không h u khuynh 32. Nh ng m t khác nhau u coi là m t i l p. hi n tư ng u ư c hình thành b i s th ng nh t c a các m t i l p. d.28. c n thi t 31. Cách m c. Vi c không tôn tr ng quá trình tích lu v lư ng m c cho s bi n i v ch t là bi u hi n c a xu hư ng nào? a.Không t khuynh . không h u khuynh. Cách m không ph d.T khuynh.T khuynh d . M t i l p là nh ng m t có khuynh hư ng bi n i trái ngư c nhau trong cùng m t s v t.

c. nh ng khuynh hư ng th ng nh t v i nhau không h có mâu thu n. Xã h i có giai c p i kháng 39. Sư th ng nh t và u tranh c a các m t i l p là không th tách r i nhau. Không có“Sư th ng nh t c a các m t i l p” thì v n có“s u tranh c a các m t i l p” . v a tuy t i. Th y u c . Mâu thu n n i lên hàng u m t giai o n phát tri n c a s v t và chi ph i các mâu thu n khác trong giai o n ó g i là mâu thu n gì? a. Tư duy b. b. nh ng khuynh hư ng i l p t o thành nh ng mâu thu n trong b n thân nó. Hãy ch n phán óan úng v m i quan h gi a “Sư th ng nh t và u tranh c a các m t i l p” . c. b. 35. i kháng b. i l p? a. bên trong 38.S th ng nh t và u tranh c a các m t i l p là ngu n g c c a s v n ng và phát tri n. xã h i và tư duy c.. b. d. S a. T nhiên d.. u tranh gi a các m t d i l p là t m th i u tranh gi a các m t i l p là tuy t i u tranh gi a các m t d i l p là tương i u tranh gi a các m t d i l p là v a tuy t i v a tương i 37. Mâu thu n i kháng t n t i âu? a. a. Không có th ng nh t c a các m t i l p thì cũng không có u tranh c a các m t i l p.M i s v t hi n tư ng t n t i do ch a ng nh ng m t. d. T nhiên. . c. d. u tranh c a các m t i l p? Hãy ch n phán óan úng.Có th nh nghĩa v n t t Phép bi n ch ng là h c thuy t v s th ng nh t c a các m t i l p. d Mâu bên ngoài ng và phát tri n c a 36. Không có“s u tranh c a các m t i l p” thì v n có “Sư th ng nh t c a các m t i l p” .34.M i s v t hi n tư ng u ch a ng nh ng m t. Ch y u d. S u tranh c a các m t i l p v a tương i. S th ng nh t và u tranh c a các m t Hãy ch n phán óan sai. Mâu thu n nào t n t i trong su t quá trình v n s v t hi n tư ng? a Mâu thu n th y u b Mâu thu n không cơ b n c Mâu thu n cơ b n.

ư ng th ng i lên. a. tiêu chu n c a chân lý là tri th c ơc nhi u ngư i công nh n b.Trong ho t ng th c ti n c n ph i làm gì? Hãy ch n phán oán sai? a.Là ho t ng v t ch t và tinh th n c a con ngư i . d. Có b. Có khi có . N i dung c a s v n ng và phát tri n. Khuynh hư ng c a s v n ng và phát tri n. c. Các phán oán kia u úng. Ph nh bi n ch ng mang tính Khách quan b. Tiêu chu n c a chân lý là gì? Ch n phán oán úng. 48. c. Ngu n g c c a s v n ng và phát tri n. a. Cách th c c a s v n ng và phát tri n.. Ph nh bi n ch ng là s ph nh ng th i mang tính kh ng d. d.40.Có nh n th c ư c. Không có phán oán sai.nhưng do thư ng mách b o 46. Là ho t ng v t ch t c a con ngư i . Th c ti n là gì? Câu phán oán úng . Cách th c c a s v n ng và phát tri n. Khuynh hư ng c a s v n ng và phát tri n. ng l c c a s v n ng và phát tri n. 43. tiêu chu n c a chân lý là l i nói c a các vĩ nhân. Con ngư i có kh năng nh n th c ư c th gi i không? Ch n phán oán úng. ư ng tròn xo n c. nh.xã h i c a con ngư i nh m c i t o t nhiên và xã h i . . S Ph nh bi n ch ng theo hình th c nào? Ch n phán oán úng. Không . b. Các phán oán kia u úng. a. Qui lu t “Ph tri n? nh c a ph nh”nói lên c tính nào c a s phát a. c. c. c. 42. d.Là ho t ng v t ch t có m c ích mang tính l ch s . tiêu chu n c a chân lý là tri th c do các th h trư c l i . c. Ch n các quan i m úng v “ph nh bi n ch ng”. c. b. b. C n ch ng “ch nghĩa giáo i u” và “giáo i u kinh nghi m”.có khi không . Qui lu t “th ng nh t và u tranh c a các m t tính nào c a s v n ng và phát tri n? a. Ph nh bi n ch ng mang tính K th a c. Coi tr ng c nh n th c kinh nghi m và nh n th c lý lu n. i l p” nói lên c 41. b. 47. Ngu n g c và ng l c c a s v n ng và phát tri n. d. 44. tiêu chu n c a chân lý là th c ti n . C n ch ng “ch nghĩa kinh nghi m”. a. b. d. a. Là ho t ng tinh th n c a con ngư i . d. d.Vòng tròn khép kín.

K năng lao ng.. Quan h c. t t c các quan h có v trí ngang nhau d . c công c lao ng và ngư i lao ng. quan h phân ph i s n ph m . ki n trúc thư ng t ng m t trình nh t nh và 51. c con ngư i quan h v i nhau trong s n xu t. Khoa h c và công ngh hi n c. Quan h s h u i v i tư li u s n xu t. d i tư ng lao ng và ngư i lao ng 52. hình thái kinh t . Công c lao ng . quan h t ch c. cơ s h t ng d.. 54 . phương th c s n xu t c. 53. Quan h d. Y u t hàng a ngư i lao ng b tư li u s n xu t c i tư ng lao ng d Công c lao ng u c a l c lư ng s n xu t là . a cách th b cách th c cách th d cách th s . b . Toàn b các y u t c a l c lư ng s n xu t bao g m . Quan h b. i ng nh t. cách m ng nh t 55. c tái s n xu t gi ng loài. b. qu n lý c . a tư li u s n xu t và ngư i lao ng. a. Quan h s n xu t bao g m các y u t sau ây? Ch n phán oán sai . quan h s h u tư li u s n xu t. c c a con ngư i th c hi n s n xu t v t ch t m i giai o n l ch 50. Trong ba m t c a quan h s n xu t thì m t nào là cơ b n . a.49. v m i m t gi a ngư i lao ng và ông ch . trong phân ph i s n ph m lao ng. Phương th c s n xu t là gì ?. d. b tư li u lao ng i tư ng lao ng. S th ng nh t gi a l c lư ng s n xu t quan h s n xu t tương ng t o thành : a. c con ngư i quan h v i t nhiên. .. trong t ch c và qu n lý s n xu t.. Ngư i lao ng . Ch n phán oán úng.xã h i b.Y u t nào trong l c lư ng s n xu t là ? a.

tôn giáo. a. ng phái. mâu thu n gi a l c lư ng s n xu t v i quan h s n xu t. giaó h i.56. ng và phát tri n c a hình thái kinh t a. b . Toàn b nh ng quan i m chính tr . pháp quy n. ng phái.xã h i ? Ch n phán oán úng. Cơ s h t ng c a xã h i bao g m các y u t nào? a. Quan h s d. oán kia u úng 58. s tăng lên không ng ng c a năng xu t lao ng b.tri t h c. M i quan h gi a cơ s h t ng và ki n trúc thư ng t ng ? Ch n phán oán úng. b Là ph m trù c a ch nghĩa duy v t l ch s ch xã h i xã h i ch nghĩa c ph m trù c a ch nghĩa duy v t l ch s ch xã h i phong ki n ch xã h i tư b n d ph m trù c a ch nghĩa duy v t l ch s 61. . b. n xu t m m m ng c a xã h i tương lai. Quan h bi n ch ng gi a l c lư ng s n xu t và quan h s n xu t ? Ch n phán oán úng. ngh thu t…Nh ng thi t ch xã h i tương ng như nhà nư c. ý mu n c a các vĩ nhân. 59. Quan h s b. ki n trúc thư ng t ng quy t nh cơ s h t ng d . cơ s h t ng quy t nh ki n trúc thư ng t ng. ngh thu t… c. tri t h c. Các phán n xu t th ng tr . nh ng thi t ch xã h i như nhà nư c.Toàn b nh ng quan i m chính tr . các oàn th xã h i… d. ng phái .xã h i là gì? Ch n phán oán úng. n xu t tàn dư c a xã h i cũ. không cái nào quy t nh cái nào 60. Hình thái kinh t . giaó h i. các oàn th … 62. tư tư ng và các thi t ch c a xã h i ư c hình thành trên cơ s h t ng. a Là ph m trù c a ch nghĩa duy v t l ch s ch m t xã h i m i giai o n l ch s nh t nh. o c.nhà nư c xây d ng trên quan h s n xu t nh t nh. a . Quan h s c. a vai trò quy t nh thu c v l c lư ng s n xu t hay quan h s n xu t là tuỳ thu c vào i u ki n c th b quan h s n xu t quy t nh l c lư ng s n xu t c không cái nào quy t nh cái nào d L c lư ng s n xu t quy t nh quan h s n xu t 57 . Ki n trúc thư ng t ng là gì? a các quan h s n xu t hi n có trong xã h i b h tư tư ng c a giai c p th ng tr c cơ s kinh t c a xã h i d nh ng quan i m. pháp quy n. o c. vai trò quy t nh thu c v ki n trúc thư ng t ng hay cơ s h t ng là tuỳ thu c vào th i i khác nhau c . Ngu n g c kinh t c a s v n . C u trúc c a Ki n trúc thư ng t ng ? Ch n phán oán úng. mâu thu n giai c p trong xã h i có giai c p c. tôn giáo. lãnh t d.

B n ch t y c a con ngư i là gì? Ch n câu tr l i úng. d. mâu thu n v quan i m gi a nh ng l c lư ng chính tr khác nhau trong xã h i. CM xanh Ân . 69. b. c.Có nh ng cu c cách m ng nào sau ây là cách m ng xã h ? Ch n phán oán úng.Quan h b o t n t p th và b o v cá nhân. Quan h gi a cá nhân và t p th . Nguyên nhân sâu xa c a Cách m ng xã h i ? a . a. Ý th c xã h i c l p tương i v i t n t i xã h i. b. giúp . c. . b mâu thu n gi a giai c p cách m ng và ph n cách m ng c mâu thu n gi a các giai c p. a. vĩ nhân là nh ng ngư i ki t xu t không bao gi có khuy t i m. Con ngư i v a có b n ch t t nhiên v a có b n ch t xã h i. 68. “Th i th t o nên anh hùng” vì anh hùng lãnh t là s n ph m c a th i i. b. Ý th c xã h i quy t nh t n t i xã h i. CM Nga 1917. T n t i xã h i quy t nh t n t i xã h i. Lãnh t . M i quan h bi n ch ng gi a TTXH và YTXH ? Ch n câu tr l i úng. Con ngư i là con v t có lao ng. CM văn hóa Trung hoa. Con ngư i là m t ng v t cao c p nh t. vĩ nhân do tr i ban cho. V n cơ b n c a m i cu c cách m ng xã h i là v n gì? a Tiêu di t giai c p th ng tr b Xây d ng l c lư ng vũ trang c C i cách chính quy n d Giành chính quy n 65. a. a. xét Ch n câu tr l i úng.Quan h tương tr .Vì không có lãnh t tài ba thì cách m ng không th th ng l i. d. d. n cùng là m i quan h gì?. 67 . Vai trò c a qu n chúng nhân dân anh hùng lãnh t ? Hãych n phán oán úng. Ýth c xã h i quy t nh ý th c xã h i. ư c qu n chúng tôn vinh và nguy n hy sinh quên mình cho l i ích c a qu n chúng. d. CM Khoa h c k thu t M d. Các phán oán kia u úng.63 .Quan h l i ích. 64. c. “Anh hùng t o nên th i th ”. t ng l p trong xã h i d mâu thu n gi a l c lư ng s n xu t và quan h s n xu t 66. T n t i xã h i tác ng tr l i ý th c xã h i c.Quan h c. tác ng tr l i t n t i xã h i. T n t i xã h i quy t nh ý th c xã h i. b. b. u tranh giai c p. có ngôn ng và có ý th c. Anh hùng. a.

các vĩ nhân. a Các lãnh t . b Qu n chúng nhân dân. 1c 2d 3d 4d 5c 6d 7a 8b 9b 10d 11d 12b 13c 14c 15b 16d 17c 18d 19d 20c 21c 22d 23d 24d 25c 26b 27d 28b 29c 30a 31a 32b 33a 34d 35c 36b 37c 38d 39c 40c 41d 42c 43b 44a 46d 47d 48d 49d 50b 51a 52a 53c 54c 55a 56d 57d 58d 59a 60a 61d 62d 63d 64d 65d 66c 67d 68c 69b 70b . Vai trò quy t nh l ch s thu c v ai? Hãych n phán oán úng.70. d Giai c p th ng tr . c Nh ng lưc lư ng siêu nhiên.