Ch nghĩa mac -lênin 1.Môn khoa h c nào sau ây không thu c Ch nghĩa Mác Lênin?

a. Tri t h c Mác-Lênin. b. Kinh t chính tr Mác-Lênin . c. L ch s ng C ngS n Vi t Nam . d. Ch nghĩa Xã H i Khoa H c. 2. Ch nghĩa Mác – Lênin là gì? Ch n câu tr l i sai. a.Ch nghĩa Mác – Lênin “là h th ng quan i m và h c thuy t” khoa h c c a C.Mác, Ăngghen và s phát tri n c a V.I. Lênin; b. là th gi i quan, phương pháp lu n ph bi n c a nh n th c khoa h c và th c ti n cách m ng; c. là khoa h c v s nghi p gi i phóng giai c p vô s n, gi i phóng nhân dân lao ng kh i ch áp b c, bót l t và ti n t i gi i phóng con ngư i. d. là h c thuy t c a Mác,Angghen và Lênin v xây d ng ch nghĩa c ng s n.

3.Nh ng i u ki n, ti n l i úng.

c a s ra

i ch nghĩa Mác? Ch n câu tr

a.S c ng c và phát tri n c a PTSX tư b n Ch nghĩa trong i u ki n cách m ng công nghi p. b.S xu t hi n c a giai c p vô s n trên vũ ài l ch s v i tính cách m t l c lư ng chính tr - xã h i c l p. c.Th c ti n cách m ng cu giai c p vô s n là cơ s ch y u nh t cho s ra i tri t h c Mác. d. Các phán oán kia u úng.

4.Ti n

lý lu n c a s ra

i ch nghĩa Mác? Ch n câu tr l i úng.

a. Ch nghĩa duy v t tri t h c c a Phoiơb c, Kinh t h c Anh, Ch nghĩa xã h i không tư ng Pháp. b. Tri t h c bi n ch ng c a Hêghen, Kinh t chính tr c i n Anh, tư tư ng xã h i ch nghĩa c a Pháp. c.Kinh t h c c a Anh, Ch nghĩa xã h i Pháp. Tri t h c c i n c d.Tri t h c c i n c, Kinh t chính tr c i n Anh, Ch nghĩa xã h i không tư ng.

5.Ti n khoa h c t nhiên c a s ra Ch n phán oán sai.

i ch nghĩa Mác?

a.Quy lu t b o toàn và chuy n hoá năng lư ng, b.Thuy t ti n hoá c a Dacuyn. c. Nguyên t lu n. d. H c thuy t t bào.

6. Tri t h c Mác Lênin là gì ? Ch n phán oán úng.
a. là khoa h c c a m i khoa h c . b. là khoa h c nghiên c u nh ng quy lu t chung nh t c a t nhiên. c. là khoa h c nghiên c u v con ngư i. d. là h th ng tri th c lý lu n chung nh t c a con ngư i v th gi i, v v trí , vai trò c a con ngư i trong th gi i y “.

là s ph n ánh c a hi n th c khách quan vào b n thân con ngư i. c. c. V n cơ b n c a tri t h c là gì? Ch n câu tr l i úng. b óc ngư i cùng v i th gi i bên ngoài tác ng lên b óc ngư i. u th gi i trong tính ch nh th và tìm ra b n ch t qui lu t c a u th gi i siêu hình u nh ng quy lu t c a tinh th n. Nghiên c d. Ch d. i tư ng c a tri t h c Mác Lênin là gì? Ch n phán oán úng. Ch b. Các phán oán kia u úng. i quan h gi a Tr i và t i quan h gi a v t ch t và ý th c n sinh c a con ngư i. a. c. Nghiên c 8. V n m b. 14. Ch nghĩa duy v t tri t h c bao g m trư ng phái nào? Ch n câu tr l i úng . b. Ch nghĩa duy v t siêu hình. u nh ng quy lu t c a gi i t nhiên a. Nghiên c nó. Ch c năng c a tri t h c mácxít là gì? Ch n câu tr l i úng c năng làm c u n i cho các khoa h c. c năng khoa h c c a các khoa h c. b. b. Th gi i th ng nh t cái gì? Ch n câu tr l i úng. b. Toán h c b. V n hi d. c năng th gi i quan và phương pháp lu n. Tri t h c. Th ng nh t tính v t ch t c a nó . Có tính giai c p trong m i trư ng phái tri t h c. Các phán a. Khoa h c t nhiên. oán kia u úng. Tri t h c có tính giai c p không? Ch n câu tr l i úng a. Ch có trong xã h i tư b n c.7.Khoa h c nào là h t nhân c a th gi i quan? Ch n câu tr l i úng . . a. Ch nghĩa duy v t c i. d. a. Nghiên c c. d. c năng làm sáng t c u trúc ngôn ng . d. là s n ph m c a b óc ng v t. Th ng nh t vì do Thư ng sinh ra. Ta cho nó th ng nh t thì nó th ng nh t . Ch có trong m t s h th ng tri t h c . Th ng nh t V t ch t và Tinh th n . . Chính tr h c. 13.Không có. 11. c. Ch c. d. Ch 10.Ngu n g c t nhiên c a ý th c? Ch n câu tr l i úng. b. 9. 12. a. là quà t ng c a thư ng . V n m c. Ch nghĩa duy v t bi n ch ng. d. a.

d. 17. c. ý th c ra i cùng v i quá trình hình thành b óc con ngư i nh có lao ng và ngôn ng và nh ng quan h xã h i. c a xã h i loài ngư i và c a tư duy. b. v t ch t và ý th c không cái nào quy t nh cái nào. b. nh n th c này ph n ánh v t ch t luôn luôn phát tri n không ng ng. c. d. Các phán oán kia u úng.…là thu c tính c h u c a v t ch t. Hi u theo nghĩa chung nh t v n a.Mo quá trình di n ra trong vũ tr tr k t s thay i v trí ơn gi n cho n tư duy. V t ch t có trư c ý th c và quy t nh ý th c. b. b. V n ng là phương th c t n t i c a v t ch t. a. b. ý th c ra i nh có lao ng c a con ngư i. S ra i.B n ch t c a ý th c? Ch n câu tr l i úng. ý th c là s ph n ánh hi n th c khách quan vào trong b óc con ngư i m t cách năng ng. c. ý th c là hình nh ch quan c a th gi i khách quan. V t ch t và ý th c là hai lĩnh v c riêng bi t không cái nào liên quan cái nào. a. sáng t o. c. Phép bi n ch ng là khoa h c v nh ng quy lu t ph bi n c a s v n và s phát tri n c a t nhiên. t c là h c thuy t v s phát tri n. d.15. Ngu n g c xã h i c a ý th c? Ch n câu tr l i y . 19. phép bi n ch ng. h c thuy t v tính tương i c a nh n th c c a con ngư i. ch căn c vào kinh nghi m l ch s nh ra chi n lư c và sách lư c cách m ng. ý th c ra i nh có nh ng quan h xã h i c a con ngư i. a. ý th c ra i nh có ngôn ng c a con ngư i. d. d.Phán oán nào là c a Ch nghĩa duy v t bi n ch ng? Ch n câu tr l i úng. ch căn c vào mong mu n ch quan nh ra chi n lư c và sách lư c cách m ng 20. n 18. b. Các phán oán kia u úng. Các phán oán kia u úng. c. Phép bi n ch ng duy v t là gì? Ch n câu tr l i úng. ch căn c vào quy lu t khách quan nh ra chi n lư c và sách lư c cách m ng c. ch căn c vào kinh nghi m c a các nư c khác nh ra chi n lư c và sách lư c cách m ng d.Bao g m t t c m i s thay i ng là gì? Ch n phương án úng. ng . sâu s c nh t và không phi n di n. … Phép bi n ch ng là khoa h c v m i liên h ph bi n. a. Ý th c có trư c v t ch t và quy t nh v t ch t. duy ý chí bi u hi n như th nào? a. Ý th c là m t hi n tư ng xã h i và mang b n ch t xã h i. Theo anh (ch ) b nh ch quan. t n t i c a ý th c ch u s chi ph i không ch các QL t nhiên mà còn c a các QL xã h i. 16. dư i hình th c hoàn b nh t.

c th .Tòan b . ng l c c a s v n ng và phát tri n 27. a. 25. 24. Ch i m phát tri n. b. L n. ch tính qui nh khách quan v n có c a s v t v m t s lư ng. Quan b. i m l ch s . b. Là ph m trù c a khoa h c c th o lư ng s v t . 26.21. b. Ngu n g c c a s v n ng và phát tri n. 23. Nh . d. a. c. C c b . Là s lư ng các s v t . Lư ng c a s v t là gì? Ch n câu tr l i úng. Khuynh hư ng c a s v n ng và phát tri n. L n.và s phát tri n s v n ng và s phát tri n . Qui lu t t “S thay i v lư ng d n n thay i v ch t và ngư c l i” nói lên c tính nào c a s phát tri n? Ch n câu tr l i úng. b. Cách m ng tháng 8/1945 c a VN là bư c nh y gì? Ch n câu tr l i úng. Ch nó ch d. Ch b. 22.… t là s th ng nh t h u cơ c a nh ng thu c tính làm cho s v t là không ph i là cái khác. t là b n thân s v t. Ch c. t bi n . c. t bi n . M i s v t hi n tư ng u là s th ng nh t gi a ch t và lư ng. d. i m tòan di n . Quan d. D n d n . Quan h gi a ch t và lư ng? Ch n phán oán sai. i m tòan di n. Quan c. T nguyên lý v “m i liên h ph bi n” c a “Phép bi n ch ng duy v t” chúng ta rút ra nh ng nguyên t c phương pháp lu n nào cho h at ng lý lu n và th c ti n? a. d. Nguyên lý v m i liên h . c. Quan a.. Nguyên lý v d. Nguyên lý v b. tính h th ng . c. Cách th c c a s v n ng và phát tri n. Nguyên lý v c. S phân bi t gi a ch t và lư ng ch là tương i. l ch s . a. “Phép bi n ch ng duy v t” bao g m nh ng nguyên lý cơ b n nào? Ch n câu tr l i úng. Là ph m trù c a s h c . c u trúc m i liên h ph bi n.c th . S thay i v lư ng và s thay i v ch t c a s v t là c l p tương i. Phán oán nào v ph m trù Ch t là sai. Là ph m trù c a tri t h c. L n. không quan h tác ng n nhau. a. d. t là ph m trù tri t h c… t ch tính quy nh khách quan v n có c a s v t. . S thay i v Lư ng c a s v t có nh hư ng n s thay i v ch t c a nó và ngư c l i. qui mô…. a. s thay i v ch t c a s v t cũng thay i v lư ng tương ng.

V a t khuynh v a h u khuynh. b. a. không h u khuynh. Cách m không ph d.Tùy t ng lĩnh v c c th mà có s tham gia c a con ngư i.Không t khuynh. ng là s thay i v lư ng v i nh ng bi n i nh t nh v 30.ch t ư c th c hi n v i i u a. 33. Hãy ch n phán óan úng v m t i l p. là ph m trù tri t h c ch s bi n i v ch t và lư ng d.H u khuynh b. b. các quá trình t ng không c n n ho t ng có ý th c c a con ngư i d . ng là s thay i trong ó ch t c a s v t bi n i căn b n thu c vào hình th c bi n i c a nó. M t i l p là nh ng m t có khuynh hư ng bi n i trái ngư c nhau trong cùng m t s v t.28. Trong ki n gì. b . d. hi n tư ng u ư c hình thành b i s th ng nh t c a các m t i l p. là ph m trù tri t h c ch kho ng gi i h n trong ó s thay i v lư ng có th làm bi n i v ch t. Cách m c.T khuynh. M i s v t. c n thi t 31. là gi i h n trong ó s thay i v lư ng b t kỳ cũng làm bi n i v ch t 29. Cách m b. Vi c không tôn tr ng quá trình tích lu v lư ng m c cho s bi n i v ch t là bi u hi n c a xu hư ng nào? a. không c n i u ki n.Không t khuynh . Nh ng m t khác nhau u coi là m t i l p.V a t khuynh v a h u khuynh c . ng là s thay i c a xã h i ng là s v n ng c a xã h i. th hi n s th ng nh t gi a lư ng và ch t c a s v t. Cách m ch t . Vi c không dám th c hi n nh ng bư c nh y c n thi t khi tích lu v lư ng ã t n gi i h n là bi u hi n c a xu hư ng nào? a . Hãy ch n phán óan úng v khái ni m . không h có s bài tr l n nhau. c.T khuynh d .H u khuynh. Hãy ch n phán óan úng v khái ni m Cách m ng? a. . Nh ng m t n m chung trong cùng m t s v t u coi là m t i l p. a. c. b. không h u khuynh 32. quy lu t lư ng . s tác ng ng u nhiên. c.? i s ng xã h i. ch kho ng gi i h n trong ó s thay i v lư ng c a s v t chưa làm thay i căn b n ch t c a s v t y. C n ho t ng có ý th c c a con ngư i. c. d.

Không có th ng nh t c a các m t i l p thì cũng không có u tranh c a các m t i l p. xã h i và tư duy c. c. Ch y u d. i l p? a. T nhiên d. u tranh c a các m t i l p? Hãy ch n phán óan úng.. i kháng b. d. b. S a. d Mâu bên ngoài ng và phát tri n c a 36. 35. d. a. Hãy ch n phán óan úng v m i quan h gi a “Sư th ng nh t và u tranh c a các m t i l p” . Không có“s u tranh c a các m t i l p” thì v n có “Sư th ng nh t c a các m t i l p” .S th ng nh t và u tranh c a các m t i l p là ngu n g c c a s v n ng và phát tri n. u tranh gi a các m t d i l p là t m th i u tranh gi a các m t i l p là tuy t i u tranh gi a các m t d i l p là tương i u tranh gi a các m t d i l p là v a tuy t i v a tương i 37. Sư th ng nh t và u tranh c a các m t i l p là không th tách r i nhau. d. S u tranh c a các m t i l p v a tương i. b. Không có“Sư th ng nh t c a các m t i l p” thì v n có“s u tranh c a các m t i l p” . Mâu thu n n i lên hàng u m t giai o n phát tri n c a s v t và chi ph i các mâu thu n khác trong giai o n ó g i là mâu thu n gì? a. S th ng nh t và u tranh c a các m t Hãy ch n phán óan sai. . nh ng khuynh hư ng i l p t o thành nh ng mâu thu n trong b n thân nó. Th y u c .34. T nhiên.Có th nh nghĩa v n t t Phép bi n ch ng là h c thuy t v s th ng nh t c a các m t i l p. v a tuy t i.M i s v t hi n tư ng u ch a ng nh ng m t.. nh ng khuynh hư ng th ng nh t v i nhau không h có mâu thu n. c. bên trong 38.M i s v t hi n tư ng t n t i do ch a ng nh ng m t. Tư duy b. c. Xã h i có giai c p i kháng 39. Mâu thu n nào t n t i trong su t quá trình v n s v t hi n tư ng? a Mâu thu n th y u b Mâu thu n không cơ b n c Mâu thu n cơ b n. Mâu thu n i kháng t n t i âu? a. b.

a. Th c ti n là gì? Câu phán oán úng . tiêu chu n c a chân lý là l i nói c a các vĩ nhân. C n ch ng “ch nghĩa kinh nghi m”. tiêu chu n c a chân lý là th c ti n . Con ngư i có kh năng nh n th c ư c th gi i không? Ch n phán oán úng. b. Ph nh bi n ch ng mang tính K th a c. c. Khuynh hư ng c a s v n ng và phát tri n. d. tiêu chu n c a chân lý là tri th c do các th h trư c l i . ư ng th ng i lên. Ph nh bi n ch ng là s ph nh ng th i mang tính kh ng d. Ngu n g c c a s v n ng và phát tri n. Khuynh hư ng c a s v n ng và phát tri n. c. S Ph nh bi n ch ng theo hình th c nào? Ch n phán oán úng. Có khi có . d. Tiêu chu n c a chân lý là gì? Ch n phán oán úng.Có nh n th c ư c.40. d. Ph nh bi n ch ng mang tính Khách quan b. Có b. d. a. b. 47. a. Ngu n g c và ng l c c a s v n ng và phát tri n. ng l c c a s v n ng và phát tri n.. 44. d. b. c. c. Cách th c c a s v n ng và phát tri n. d. c. . 48. Qui lu t “th ng nh t và u tranh c a các m t tính nào c a s v n ng và phát tri n? a. a. Các phán oán kia u úng.Vòng tròn khép kín. 42. ư ng tròn xo n c.xã h i c a con ngư i nh m c i t o t nhiên và xã h i .Là ho t ng v t ch t có m c ích mang tính l ch s . C n ch ng “ch nghĩa giáo i u” và “giáo i u kinh nghi m”. b. c. Cách th c c a s v n ng và phát tri n. a. Là ho t ng tinh th n c a con ngư i .nhưng do thư ng mách b o 46. tiêu chu n c a chân lý là tri th c ơc nhi u ngư i công nh n b.Là ho t ng v t ch t và tinh th n c a con ngư i .Trong ho t ng th c ti n c n ph i làm gì? Hãy ch n phán oán sai? a. Các phán oán kia u úng. 43. d. Là ho t ng v t ch t c a con ngư i . N i dung c a s v n ng và phát tri n. i l p” nói lên c 41. b. Qui lu t “Ph tri n? nh c a ph nh”nói lên c tính nào c a s phát a. Ch n các quan i m úng v “ph nh bi n ch ng”. Không . Coi tr ng c nh n th c kinh nghi m và nh n th c lý lu n. Không có phán oán sai.có khi không . c. nh.

phương th c s n xu t c. . t t c các quan h có v trí ngang nhau d . a. Quan h d.. c c a con ngư i th c hi n s n xu t v t ch t m i giai o n l ch 50.xã h i b. d i tư ng lao ng và ngư i lao ng 52. qu n lý c . c con ngư i quan h v i nhau trong s n xu t. ki n trúc thư ng t ng m t trình nh t nh và 51. quan h s h u tư li u s n xu t. 54 . Phương th c s n xu t là gì ?. Quan h c. cơ s h t ng d. b. a cách th b cách th c cách th d cách th s ... S th ng nh t gi a l c lư ng s n xu t quan h s n xu t tương ng t o thành : a. Quan h b.. a. a tư li u s n xu t và ngư i lao ng. v m i m t gi a ngư i lao ng và ông ch . Công c lao ng .49. d. cách m ng nh t 55. Y u t hàng a ngư i lao ng b tư li u s n xu t c i tư ng lao ng d Công c lao ng u c a l c lư ng s n xu t là . trong phân ph i s n ph m lao ng. 53. quan h phân ph i s n ph m . hình thái kinh t . c công c lao ng và ngư i lao ng. i ng nh t. c tái s n xu t gi ng loài. quan h t ch c. trong t ch c và qu n lý s n xu t. b tư li u lao ng i tư ng lao ng. b . Ngư i lao ng . c con ngư i quan h v i t nhiên. Khoa h c và công ngh hi n c. Quan h s h u i v i tư li u s n xu t. Quan h s n xu t bao g m các y u t sau ây? Ch n phán oán sai . Toàn b các y u t c a l c lư ng s n xu t bao g m . Trong ba m t c a quan h s n xu t thì m t nào là cơ b n . Ch n phán oán úng. K năng lao ng.Y u t nào trong l c lư ng s n xu t là ? a.

ng phái . ng phái. o c. tư tư ng và các thi t ch c a xã h i ư c hình thành trên cơ s h t ng. oán kia u úng 58. tôn giáo. a.Toàn b nh ng quan i m chính tr . ng phái. o c. vai trò quy t nh thu c v ki n trúc thư ng t ng hay cơ s h t ng là tuỳ thu c vào th i i khác nhau c .xã h i là gì? Ch n phán oán úng. mâu thu n giai c p trong xã h i có giai c p c. Ngu n g c kinh t c a s v n .56. b. ngh thu t… c. cơ s h t ng quy t nh ki n trúc thư ng t ng. . C u trúc c a Ki n trúc thư ng t ng ? Ch n phán oán úng. các oàn th xã h i… d. Toàn b nh ng quan i m chính tr . giaó h i. ngh thu t…Nh ng thi t ch xã h i tương ng như nhà nư c. b Là ph m trù c a ch nghĩa duy v t l ch s ch xã h i xã h i ch nghĩa c ph m trù c a ch nghĩa duy v t l ch s ch xã h i phong ki n ch xã h i tư b n d ph m trù c a ch nghĩa duy v t l ch s 61. b . mâu thu n gi a l c lư ng s n xu t v i quan h s n xu t. Quan h bi n ch ng gi a l c lư ng s n xu t và quan h s n xu t ? Ch n phán oán úng. không cái nào quy t nh cái nào 60. Hình thái kinh t . ý mu n c a các vĩ nhân. n xu t tàn dư c a xã h i cũ. a Là ph m trù c a ch nghĩa duy v t l ch s ch m t xã h i m i giai o n l ch s nh t nh. tôn giáo. pháp quy n. a vai trò quy t nh thu c v l c lư ng s n xu t hay quan h s n xu t là tuỳ thu c vào i u ki n c th b quan h s n xu t quy t nh l c lư ng s n xu t c không cái nào quy t nh cái nào d L c lư ng s n xu t quy t nh quan h s n xu t 57 .tri t h c. Các phán n xu t th ng tr . a . các oàn th … 62. Quan h s d. n xu t m m m ng c a xã h i tương lai. s tăng lên không ng ng c a năng xu t lao ng b. pháp quy n. M i quan h gi a cơ s h t ng và ki n trúc thư ng t ng ? Ch n phán oán úng. lãnh t d.nhà nư c xây d ng trên quan h s n xu t nh t nh. nh ng thi t ch xã h i như nhà nư c. ng và phát tri n c a hình thái kinh t a. Ki n trúc thư ng t ng là gì? a các quan h s n xu t hi n có trong xã h i b h tư tư ng c a giai c p th ng tr c cơ s kinh t c a xã h i d nh ng quan i m. ki n trúc thư ng t ng quy t nh cơ s h t ng d . 59. giaó h i.xã h i ? Ch n phán oán úng. Cơ s h t ng c a xã h i bao g m các y u t nào? a. Quan h s c. Quan h s b. tri t h c.

d. a. CM văn hóa Trung hoa. CM xanh Ân . Vai trò c a qu n chúng nhân dân anh hùng lãnh t ? Hãych n phán oán úng. xét Ch n câu tr l i úng. vĩ nhân do tr i ban cho. ư c qu n chúng tôn vinh và nguy n hy sinh quên mình cho l i ích c a qu n chúng. b.Quan h l i ích.Quan h tương tr . t ng l p trong xã h i d mâu thu n gi a l c lư ng s n xu t và quan h s n xu t 66. d. B n ch t y c a con ngư i là gì? Ch n câu tr l i úng. CM Nga 1917. d. Quan h gi a cá nhân và t p th .Có nh ng cu c cách m ng nào sau ây là cách m ng xã h ? Ch n phán oán úng. c. Các phán oán kia u úng. Ý th c xã h i quy t nh t n t i xã h i. n cùng là m i quan h gì?. c. b mâu thu n gi a giai c p cách m ng và ph n cách m ng c mâu thu n gi a các giai c p. T n t i xã h i tác ng tr l i ý th c xã h i c. 67 . Con ngư i là m t ng v t cao c p nh t. Lãnh t . CM Khoa h c k thu t M d. 69. V n cơ b n c a m i cu c cách m ng xã h i là v n gì? a Tiêu di t giai c p th ng tr b Xây d ng l c lư ng vũ trang c C i cách chính quy n d Giành chính quy n 65. Con ngư i là con v t có lao ng. a. b.63 .Vì không có lãnh t tài ba thì cách m ng không th th ng l i. Ý th c xã h i c l p tương i v i t n t i xã h i. Ýth c xã h i quy t nh ý th c xã h i. a. tác ng tr l i t n t i xã h i. “Anh hùng t o nên th i th ”. d.Quan h b o t n t p th và b o v cá nhân. a. 64. vĩ nhân là nh ng ngư i ki t xu t không bao gi có khuy t i m. b. có ngôn ng và có ý th c. Nguyên nhân sâu xa c a Cách m ng xã h i ? a . T n t i xã h i quy t nh ý th c xã h i. mâu thu n v quan i m gi a nh ng l c lư ng chính tr khác nhau trong xã h i. Con ngư i v a có b n ch t t nhiên v a có b n ch t xã h i. 68. u tranh giai c p. “Th i th t o nên anh hùng” vì anh hùng lãnh t là s n ph m c a th i i. b. T n t i xã h i quy t nh t n t i xã h i. giúp . Anh hùng. c. b. M i quan h bi n ch ng gi a TTXH và YTXH ? Ch n câu tr l i úng.Quan h c. a. .

d Giai c p th ng tr . b Qu n chúng nhân dân. 1c 2d 3d 4d 5c 6d 7a 8b 9b 10d 11d 12b 13c 14c 15b 16d 17c 18d 19d 20c 21c 22d 23d 24d 25c 26b 27d 28b 29c 30a 31a 32b 33a 34d 35c 36b 37c 38d 39c 40c 41d 42c 43b 44a 46d 47d 48d 49d 50b 51a 52a 53c 54c 55a 56d 57d 58d 59a 60a 61d 62d 63d 64d 65d 66c 67d 68c 69b 70b . c Nh ng lưc lư ng siêu nhiên. a Các lãnh t . Vai trò quy t nh l ch s thu c v ai? Hãych n phán oán úng.70. các vĩ nhân.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful