P. 1
Trac Nghiem Phan Chu Nghia Mac-lenin

Trac Nghiem Phan Chu Nghia Mac-lenin

|Views: 316|Likes:
Được xuất bản bởihlphuocson

More info:

Published by: hlphuocson on May 19, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/26/2014

pdf

text

original

Ch nghĩa mac -lênin 1.Môn khoa h c nào sau ây không thu c Ch nghĩa Mác Lênin?

a. Tri t h c Mác-Lênin. b. Kinh t chính tr Mác-Lênin . c. L ch s ng C ngS n Vi t Nam . d. Ch nghĩa Xã H i Khoa H c. 2. Ch nghĩa Mác – Lênin là gì? Ch n câu tr l i sai. a.Ch nghĩa Mác – Lênin “là h th ng quan i m và h c thuy t” khoa h c c a C.Mác, Ăngghen và s phát tri n c a V.I. Lênin; b. là th gi i quan, phương pháp lu n ph bi n c a nh n th c khoa h c và th c ti n cách m ng; c. là khoa h c v s nghi p gi i phóng giai c p vô s n, gi i phóng nhân dân lao ng kh i ch áp b c, bót l t và ti n t i gi i phóng con ngư i. d. là h c thuy t c a Mác,Angghen và Lênin v xây d ng ch nghĩa c ng s n.

3.Nh ng i u ki n, ti n l i úng.

c a s ra

i ch nghĩa Mác? Ch n câu tr

a.S c ng c và phát tri n c a PTSX tư b n Ch nghĩa trong i u ki n cách m ng công nghi p. b.S xu t hi n c a giai c p vô s n trên vũ ài l ch s v i tính cách m t l c lư ng chính tr - xã h i c l p. c.Th c ti n cách m ng cu giai c p vô s n là cơ s ch y u nh t cho s ra i tri t h c Mác. d. Các phán oán kia u úng.

4.Ti n

lý lu n c a s ra

i ch nghĩa Mác? Ch n câu tr l i úng.

a. Ch nghĩa duy v t tri t h c c a Phoiơb c, Kinh t h c Anh, Ch nghĩa xã h i không tư ng Pháp. b. Tri t h c bi n ch ng c a Hêghen, Kinh t chính tr c i n Anh, tư tư ng xã h i ch nghĩa c a Pháp. c.Kinh t h c c a Anh, Ch nghĩa xã h i Pháp. Tri t h c c i n c d.Tri t h c c i n c, Kinh t chính tr c i n Anh, Ch nghĩa xã h i không tư ng.

5.Ti n khoa h c t nhiên c a s ra Ch n phán oán sai.

i ch nghĩa Mác?

a.Quy lu t b o toàn và chuy n hoá năng lư ng, b.Thuy t ti n hoá c a Dacuyn. c. Nguyên t lu n. d. H c thuy t t bào.

6. Tri t h c Mác Lênin là gì ? Ch n phán oán úng.
a. là khoa h c c a m i khoa h c . b. là khoa h c nghiên c u nh ng quy lu t chung nh t c a t nhiên. c. là khoa h c nghiên c u v con ngư i. d. là h th ng tri th c lý lu n chung nh t c a con ngư i v th gi i, v v trí , vai trò c a con ngư i trong th gi i y “.

Các phán oán kia u úng. V n m b. c. a. Ch 10. i tư ng c a tri t h c Mác Lênin là gì? Ch n phán oán úng. . Ch d. Nghiên c nó. c.Khoa h c nào là h t nhân c a th gi i quan? Ch n câu tr l i úng . là quà t ng c a thư ng . V n hi d. Chính tr h c. Th ng nh t V t ch t và Tinh th n . d. V n m c. Ch c năng c a tri t h c mácxít là gì? Ch n câu tr l i úng c năng làm c u n i cho các khoa h c. b. Nghiên c 8. Ch nghĩa duy v t tri t h c bao g m trư ng phái nào? Ch n câu tr l i úng .Ngu n g c t nhiên c a ý th c? Ch n câu tr l i úng. Ta cho nó th ng nh t thì nó th ng nh t . Ch c. Các phán a. Th ng nh t vì do Thư ng sinh ra. d. b. . Ch có trong xã h i tư b n c. Th gi i th ng nh t cái gì? Ch n câu tr l i úng. Tri t h c. u th gi i trong tính ch nh th và tìm ra b n ch t qui lu t c a u th gi i siêu hình u nh ng quy lu t c a tinh th n. c. Th ng nh t tính v t ch t c a nó . c năng làm sáng t c u trúc ngôn ng . b óc ngư i cùng v i th gi i bên ngoài tác ng lên b óc ngư i. c năng th gi i quan và phương pháp lu n. 9. i quan h gi a Tr i và t i quan h gi a v t ch t và ý th c n sinh c a con ngư i. u nh ng quy lu t c a gi i t nhiên a. b. Toán h c b. là s n ph m c a b óc ng v t. b. a. 14. a. Tri t h c có tính giai c p không? Ch n câu tr l i úng a. Ch có trong m t s h th ng tri t h c . Ch nghĩa duy v t c i. d. Nghiên c c. a. 11. c năng khoa h c c a các khoa h c. a. Khoa h c t nhiên. d.Không có. V n cơ b n c a tri t h c là gì? Ch n câu tr l i úng. 13. Có tính giai c p trong m i trư ng phái tri t h c. Ch nghĩa duy v t bi n ch ng. Nghiên c d. d. là s ph n ánh c a hi n th c khách quan vào b n thân con ngư i. b. Ch b. 12. c. oán kia u úng.7. Ch nghĩa duy v t siêu hình.

B n ch t c a ý th c? Ch n câu tr l i úng. c.…là thu c tính c h u c a v t ch t. Hi u theo nghĩa chung nh t v n a. ch căn c vào quy lu t khách quan nh ra chi n lư c và sách lư c cách m ng c.Mo quá trình di n ra trong vũ tr tr k t s thay i v trí ơn gi n cho n tư duy.15. a. Theo anh (ch ) b nh ch quan. a. ý th c là s ph n ánh hi n th c khách quan vào trong b óc con ngư i m t cách năng ng. phép bi n ch ng. b. Ý th c có trư c v t ch t và quy t nh v t ch t. S ra i. 16. Phép bi n ch ng duy v t là gì? Ch n câu tr l i úng. t n t i c a ý th c ch u s chi ph i không ch các QL t nhiên mà còn c a các QL xã h i. c. d. ng . Các phán oán kia u úng. b. 17. d. sâu s c nh t và không phi n di n. dư i hình th c hoàn b nh t. b. h c thuy t v tính tương i c a nh n th c c a con ngư i.Phán oán nào là c a Ch nghĩa duy v t bi n ch ng? Ch n câu tr l i úng. duy ý chí bi u hi n như th nào? a. c a xã h i loài ngư i và c a tư duy. ch căn c vào mong mu n ch quan nh ra chi n lư c và sách lư c cách m ng 20. 19. V t ch t có trư c ý th c và quy t nh ý th c. sáng t o. d. c. a. n 18. nh n th c này ph n ánh v t ch t luôn luôn phát tri n không ng ng. ch căn c vào kinh nghi m c a các nư c khác nh ra chi n lư c và sách lư c cách m ng d. V n ng là phương th c t n t i c a v t ch t. ý th c là hình nh ch quan c a th gi i khách quan. c. ý th c ra i nh có lao ng c a con ngư i. Ngu n g c xã h i c a ý th c? Ch n câu tr l i y . ý th c ra i cùng v i quá trình hình thành b óc con ngư i nh có lao ng và ngôn ng và nh ng quan h xã h i. Các phán oán kia u úng. d. V t ch t và ý th c là hai lĩnh v c riêng bi t không cái nào liên quan cái nào. a. v t ch t và ý th c không cái nào quy t nh cái nào. ý th c ra i nh có ngôn ng c a con ngư i. b. Ý th c là m t hi n tư ng xã h i và mang b n ch t xã h i. Phép bi n ch ng là khoa h c v nh ng quy lu t ph bi n c a s v n và s phát tri n c a t nhiên. … Phép bi n ch ng là khoa h c v m i liên h ph bi n. c.Bao g m t t c m i s thay i ng là gì? Ch n phương án úng. ý th c ra i nh có nh ng quan h xã h i c a con ngư i. ch căn c vào kinh nghi m l ch s nh ra chi n lư c và sách lư c cách m ng. Các phán oán kia u úng. b. b. d. t c là h c thuy t v s phát tri n.

Nguyên lý v b. L n. Quan a. a. d. Là ph m trù c a khoa h c c th o lư ng s v t . t bi n .. S thay i v Lư ng c a s v t có nh hư ng n s thay i v ch t c a nó và ngư c l i. Nguyên lý v d. Qui lu t t “S thay i v lư ng d n n thay i v ch t và ngư c l i” nói lên c tính nào c a s phát tri n? Ch n câu tr l i úng. Quan c.21. c. a. S phân bi t gi a ch t và lư ng ch là tương i. Cách th c c a s v n ng và phát tri n. M i s v t hi n tư ng u là s th ng nh t gi a ch t và lư ng. ng l c c a s v n ng và phát tri n 27. b.Tòan b .c th . 23. Quan d. Ch i m phát tri n. b. c u trúc m i liên h ph bi n. Phán oán nào v ph m trù Ch t là sai. Ch b. t bi n . i m tòan di n. c. Lư ng c a s v t là gì? Ch n câu tr l i úng. t là ph m trù tri t h c… t ch tính quy nh khách quan v n có c a s v t. Ngu n g c c a s v n ng và phát tri n. d. a. C c b . không quan h tác ng n nhau. Quan h gi a ch t và lư ng? Ch n phán oán sai. D n d n .c th . s thay i v ch t c a s v t cũng thay i v lư ng tương ng. Nguyên lý v c. Ch nó ch d. d. c. L n. 24. 26. b. Là ph m trù c a tri t h c. “Phép bi n ch ng duy v t” bao g m nh ng nguyên lý cơ b n nào? Ch n câu tr l i úng. a. a. i m tòan di n . 22. Cách m ng tháng 8/1945 c a VN là bư c nh y gì? Ch n câu tr l i úng. qui mô…. S thay i v lư ng và s thay i v ch t c a s v t là c l p tương i. l ch s . t là b n thân s v t. Khuynh hư ng c a s v n ng và phát tri n. L n. Nguyên lý v m i liên h . Là ph m trù c a s h c . . ch tính qui nh khách quan v n có c a s v t v m t s lư ng. tính h th ng . T nguyên lý v “m i liên h ph bi n” c a “Phép bi n ch ng duy v t” chúng ta rút ra nh ng nguyên t c phương pháp lu n nào cho h at ng lý lu n và th c ti n? a. Quan b. b. Nh .và s phát tri n s v n ng và s phát tri n . Ch c. 25.… t là s th ng nh t h u cơ c a nh ng thu c tính làm cho s v t là không ph i là cái khác. c. d. Là s lư ng các s v t . i m l ch s .

Nh ng m t n m chung trong cùng m t s v t u coi là m t i l p. là gi i h n trong ó s thay i v lư ng b t kỳ cũng làm bi n i v ch t 29. d. c. Vi c không dám th c hi n nh ng bư c nh y c n thi t khi tích lu v lư ng ã t n gi i h n là bi u hi n c a xu hư ng nào? a . . Hãy ch n phán óan úng v khái ni m Cách m ng? a. b.T khuynh.T khuynh d . Vi c không tôn tr ng quá trình tích lu v lư ng m c cho s bi n i v ch t là bi u hi n c a xu hư ng nào? a. không c n i u ki n. C n ho t ng có ý th c c a con ngư i. c.? i s ng xã h i. là ph m trù tri t h c ch kho ng gi i h n trong ó s thay i v lư ng có th làm bi n i v ch t.Không t khuynh . b . là ph m trù tri t h c ch s bi n i v ch t và lư ng d. a. ch kho ng gi i h n trong ó s thay i v lư ng c a s v t chưa làm thay i căn b n ch t c a s v t y. d. a. không h có s bài tr l n nhau. s tác ng ng u nhiên. các quá trình t ng không c n n ho t ng có ý th c c a con ngư i d .V a t khuynh v a h u khuynh. M t i l p là nh ng m t có khuynh hư ng bi n i trái ngư c nhau trong cùng m t s v t. không h u khuynh 32.H u khuynh. không h u khuynh. th hi n s th ng nh t gi a lư ng và ch t c a s v t.28. 33.Tùy t ng lĩnh v c c th mà có s tham gia c a con ngư i. c n thi t 31. ng là s thay i c a xã h i ng là s v n ng c a xã h i. b. quy lu t lư ng . c. c. ng là s thay i v lư ng v i nh ng bi n i nh t nh v 30.V a t khuynh v a h u khuynh c . Trong ki n gì. Cách m không ph d. Cách m c. ng là s thay i trong ó ch t c a s v t bi n i căn b n thu c vào hình th c bi n i c a nó. b. Cách m ch t .ch t ư c th c hi n v i i u a. Nh ng m t khác nhau u coi là m t i l p. Cách m b. Hãy ch n phán óan úng v m t i l p. M i s v t. hi n tư ng u ư c hình thành b i s th ng nh t c a các m t i l p.Không t khuynh.H u khuynh b. Hãy ch n phán óan úng v khái ni m .

Tư duy b. Hãy ch n phán óan úng v m i quan h gi a “Sư th ng nh t và u tranh c a các m t i l p” . d. xã h i và tư duy c. Không có th ng nh t c a các m t i l p thì cũng không có u tranh c a các m t i l p. T nhiên d. Xã h i có giai c p i kháng 39. i l p? a. Mâu thu n nào t n t i trong su t quá trình v n s v t hi n tư ng? a Mâu thu n th y u b Mâu thu n không cơ b n c Mâu thu n cơ b n. b. Mâu thu n i kháng t n t i âu? a. Không có“Sư th ng nh t c a các m t i l p” thì v n có“s u tranh c a các m t i l p” . Th y u c .M i s v t hi n tư ng t n t i do ch a ng nh ng m t. b. b.. Không có“s u tranh c a các m t i l p” thì v n có “Sư th ng nh t c a các m t i l p” . bên trong 38. Sư th ng nh t và u tranh c a các m t i l p là không th tách r i nhau. d. u tranh c a các m t i l p? Hãy ch n phán óan úng. Ch y u d. T nhiên. i kháng b.S th ng nh t và u tranh c a các m t i l p là ngu n g c c a s v n ng và phát tri n. nh ng khuynh hư ng i l p t o thành nh ng mâu thu n trong b n thân nó.. d Mâu bên ngoài ng và phát tri n c a 36. d. nh ng khuynh hư ng th ng nh t v i nhau không h có mâu thu n. a. u tranh gi a các m t d i l p là t m th i u tranh gi a các m t i l p là tuy t i u tranh gi a các m t d i l p là tương i u tranh gi a các m t d i l p là v a tuy t i v a tương i 37. c. S u tranh c a các m t i l p v a tương i. S th ng nh t và u tranh c a các m t Hãy ch n phán óan sai.M i s v t hi n tư ng u ch a ng nh ng m t. Mâu thu n n i lên hàng u m t giai o n phát tri n c a s v t và chi ph i các mâu thu n khác trong giai o n ó g i là mâu thu n gì? a.34. c. 35. c. . v a tuy t i. S a.Có th nh nghĩa v n t t Phép bi n ch ng là h c thuy t v s th ng nh t c a các m t i l p.

b. Qui lu t “th ng nh t và u tranh c a các m t tính nào c a s v n ng và phát tri n? a.Là ho t ng v t ch t và tinh th n c a con ngư i . Cách th c c a s v n ng và phát tri n.nhưng do thư ng mách b o 46. c. C n ch ng “ch nghĩa giáo i u” và “giáo i u kinh nghi m”. Các phán oán kia u úng. d. 42. tiêu chu n c a chân lý là th c ti n .Là ho t ng v t ch t có m c ích mang tính l ch s .Trong ho t ng th c ti n c n ph i làm gì? Hãy ch n phán oán sai? a. d.Vòng tròn khép kín. Ph nh bi n ch ng là s ph nh ng th i mang tính kh ng d. c. Coi tr ng c nh n th c kinh nghi m và nh n th c lý lu n. 48. ng l c c a s v n ng và phát tri n. Các phán oán kia u úng. c.Có nh n th c ư c. Qui lu t “Ph tri n? nh c a ph nh”nói lên c tính nào c a s phát a. tiêu chu n c a chân lý là l i nói c a các vĩ nhân. a. Không .xã h i c a con ngư i nh m c i t o t nhiên và xã h i . a. . c. N i dung c a s v n ng và phát tri n. S Ph nh bi n ch ng theo hình th c nào? Ch n phán oán úng. b. nh.có khi không . d. 47. d. b. c. Tiêu chu n c a chân lý là gì? Ch n phán oán úng. d. Th c ti n là gì? Câu phán oán úng . Không có phán oán sai.40. Con ngư i có kh năng nh n th c ư c th gi i không? Ch n phán oán úng. Là ho t ng v t ch t c a con ngư i . c. Ph nh bi n ch ng mang tính Khách quan b. a. b.. i l p” nói lên c 41. Có b. 43. ư ng th ng i lên. ư ng tròn xo n c. Ph nh bi n ch ng mang tính K th a c. c. a. d. Khuynh hư ng c a s v n ng và phát tri n. Ngu n g c và ng l c c a s v n ng và phát tri n. d. C n ch ng “ch nghĩa kinh nghi m”. b. Cách th c c a s v n ng và phát tri n. Là ho t ng tinh th n c a con ngư i . Khuynh hư ng c a s v n ng và phát tri n. Ngu n g c c a s v n ng và phát tri n. tiêu chu n c a chân lý là tri th c do các th h trư c l i . a. Có khi có . 44. tiêu chu n c a chân lý là tri th c ơc nhi u ngư i công nh n b. Ch n các quan i m úng v “ph nh bi n ch ng”.

53. S th ng nh t gi a l c lư ng s n xu t quan h s n xu t tương ng t o thành : a. a cách th b cách th c cách th d cách th s .xã h i b. c công c lao ng và ngư i lao ng. Quan h b. Trong ba m t c a quan h s n xu t thì m t nào là cơ b n .. Quan h s h u i v i tư li u s n xu t. c con ngư i quan h v i t nhiên. Công c lao ng . a. Phương th c s n xu t là gì ?. c tái s n xu t gi ng loài. b. Quan h d. b tư li u lao ng i tư ng lao ng. quan h s h u tư li u s n xu t. d i tư ng lao ng và ngư i lao ng 52. cách m ng nh t 55. Toàn b các y u t c a l c lư ng s n xu t bao g m . trong phân ph i s n ph m lao ng. a. Quan h c. cơ s h t ng d. a tư li u s n xu t và ngư i lao ng. c con ngư i quan h v i nhau trong s n xu t.Y u t nào trong l c lư ng s n xu t là ? a. . d.. phương th c s n xu t c. c c a con ngư i th c hi n s n xu t v t ch t m i giai o n l ch 50. t t c các quan h có v trí ngang nhau d . trong t ch c và qu n lý s n xu t. Ch n phán oán úng. v m i m t gi a ngư i lao ng và ông ch . quan h t ch c. b . ki n trúc thư ng t ng m t trình nh t nh và 51.. i ng nh t. Quan h s n xu t bao g m các y u t sau ây? Ch n phán oán sai . Khoa h c và công ngh hi n c. quan h phân ph i s n ph m . Y u t hàng a ngư i lao ng b tư li u s n xu t c i tư ng lao ng d Công c lao ng u c a l c lư ng s n xu t là . Ngư i lao ng .. 54 . qu n lý c .49. hình thái kinh t . K năng lao ng.

mâu thu n gi a l c lư ng s n xu t v i quan h s n xu t. n xu t tàn dư c a xã h i cũ. giaó h i. 59. M i quan h gi a cơ s h t ng và ki n trúc thư ng t ng ? Ch n phán oán úng. s tăng lên không ng ng c a năng xu t lao ng b. vai trò quy t nh thu c v ki n trúc thư ng t ng hay cơ s h t ng là tuỳ thu c vào th i i khác nhau c . ng và phát tri n c a hình thái kinh t a. ng phái. lãnh t d. a . Cơ s h t ng c a xã h i bao g m các y u t nào? a. b Là ph m trù c a ch nghĩa duy v t l ch s ch xã h i xã h i ch nghĩa c ph m trù c a ch nghĩa duy v t l ch s ch xã h i phong ki n ch xã h i tư b n d ph m trù c a ch nghĩa duy v t l ch s 61. a vai trò quy t nh thu c v l c lư ng s n xu t hay quan h s n xu t là tuỳ thu c vào i u ki n c th b quan h s n xu t quy t nh l c lư ng s n xu t c không cái nào quy t nh cái nào d L c lư ng s n xu t quy t nh quan h s n xu t 57 . tôn giáo. Ki n trúc thư ng t ng là gì? a các quan h s n xu t hi n có trong xã h i b h tư tư ng c a giai c p th ng tr c cơ s kinh t c a xã h i d nh ng quan i m. cơ s h t ng quy t nh ki n trúc thư ng t ng. các oàn th xã h i… d.tri t h c. C u trúc c a Ki n trúc thư ng t ng ? Ch n phán oán úng. ng phái .56. b. Ngu n g c kinh t c a s v n . ki n trúc thư ng t ng quy t nh cơ s h t ng d . a. pháp quy n.xã h i ? Ch n phán oán úng. Toàn b nh ng quan i m chính tr . oán kia u úng 58. Quan h s d. mâu thu n giai c p trong xã h i có giai c p c. các oàn th … 62. b . ngh thu t…Nh ng thi t ch xã h i tương ng như nhà nư c. tôn giáo. Hình thái kinh t . Các phán n xu t th ng tr .xã h i là gì? Ch n phán oán úng. o c.nhà nư c xây d ng trên quan h s n xu t nh t nh. a Là ph m trù c a ch nghĩa duy v t l ch s ch m t xã h i m i giai o n l ch s nh t nh. Quan h s b. o c. Quan h bi n ch ng gi a l c lư ng s n xu t và quan h s n xu t ? Ch n phán oán úng. ngh thu t… c. pháp quy n.Toàn b nh ng quan i m chính tr . nh ng thi t ch xã h i như nhà nư c. giaó h i. ng phái. không cái nào quy t nh cái nào 60. Quan h s c. tư tư ng và các thi t ch c a xã h i ư c hình thành trên cơ s h t ng. . n xu t m m m ng c a xã h i tương lai. ý mu n c a các vĩ nhân. tri t h c.

d. “Th i th t o nên anh hùng” vì anh hùng lãnh t là s n ph m c a th i i. b. CM văn hóa Trung hoa. d.Quan h b o t n t p th và b o v cá nhân. u tranh giai c p. Ý th c xã h i quy t nh t n t i xã h i. a. d. vĩ nhân do tr i ban cho. b. CM Khoa h c k thu t M d. Nguyên nhân sâu xa c a Cách m ng xã h i ? a . Con ngư i là con v t có lao ng. T n t i xã h i tác ng tr l i ý th c xã h i c. d. Ý th c xã h i c l p tương i v i t n t i xã h i. Con ngư i v a có b n ch t t nhiên v a có b n ch t xã h i. “Anh hùng t o nên th i th ”. có ngôn ng và có ý th c. b. T n t i xã h i quy t nh t n t i xã h i. ư c qu n chúng tôn vinh và nguy n hy sinh quên mình cho l i ích c a qu n chúng. mâu thu n v quan i m gi a nh ng l c lư ng chính tr khác nhau trong xã h i. 67 . vĩ nhân là nh ng ngư i ki t xu t không bao gi có khuy t i m. b. Quan h gi a cá nhân và t p th . Vai trò c a qu n chúng nhân dân anh hùng lãnh t ? Hãych n phán oán úng. T n t i xã h i quy t nh ý th c xã h i. xét Ch n câu tr l i úng. c. Con ngư i là m t ng v t cao c p nh t. . tác ng tr l i t n t i xã h i.Có nh ng cu c cách m ng nào sau ây là cách m ng xã h ? Ch n phán oán úng. V n cơ b n c a m i cu c cách m ng xã h i là v n gì? a Tiêu di t giai c p th ng tr b Xây d ng l c lư ng vũ trang c C i cách chính quy n d Giành chính quy n 65. Anh hùng. c.Quan h l i ích. a. giúp . Lãnh t . a.Quan h tương tr . 68. Ýth c xã h i quy t nh ý th c xã h i.63 . a.Vì không có lãnh t tài ba thì cách m ng không th th ng l i. CM xanh Ân . CM Nga 1917. n cùng là m i quan h gì?. B n ch t y c a con ngư i là gì? Ch n câu tr l i úng. M i quan h bi n ch ng gi a TTXH và YTXH ? Ch n câu tr l i úng. b mâu thu n gi a giai c p cách m ng và ph n cách m ng c mâu thu n gi a các giai c p. c.Quan h c. b. 69. 64. t ng l p trong xã h i d mâu thu n gi a l c lư ng s n xu t và quan h s n xu t 66. Các phán oán kia u úng. a.

d Giai c p th ng tr .70. 1c 2d 3d 4d 5c 6d 7a 8b 9b 10d 11d 12b 13c 14c 15b 16d 17c 18d 19d 20c 21c 22d 23d 24d 25c 26b 27d 28b 29c 30a 31a 32b 33a 34d 35c 36b 37c 38d 39c 40c 41d 42c 43b 44a 46d 47d 48d 49d 50b 51a 52a 53c 54c 55a 56d 57d 58d 59a 60a 61d 62d 63d 64d 65d 66c 67d 68c 69b 70b . các vĩ nhân. a Các lãnh t . Vai trò quy t nh l ch s thu c v ai? Hãych n phán oán úng. b Qu n chúng nhân dân. c Nh ng lưc lư ng siêu nhiên.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->