P. 1
Trac Nghiem Phan Chu Nghia Mac-lenin

Trac Nghiem Phan Chu Nghia Mac-lenin

|Views: 321|Likes:
Được xuất bản bởihlphuocson

More info:

Published by: hlphuocson on May 19, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/26/2014

pdf

text

original

Ch nghĩa mac -lênin 1.Môn khoa h c nào sau ây không thu c Ch nghĩa Mác Lênin?

a. Tri t h c Mác-Lênin. b. Kinh t chính tr Mác-Lênin . c. L ch s ng C ngS n Vi t Nam . d. Ch nghĩa Xã H i Khoa H c. 2. Ch nghĩa Mác – Lênin là gì? Ch n câu tr l i sai. a.Ch nghĩa Mác – Lênin “là h th ng quan i m và h c thuy t” khoa h c c a C.Mác, Ăngghen và s phát tri n c a V.I. Lênin; b. là th gi i quan, phương pháp lu n ph bi n c a nh n th c khoa h c và th c ti n cách m ng; c. là khoa h c v s nghi p gi i phóng giai c p vô s n, gi i phóng nhân dân lao ng kh i ch áp b c, bót l t và ti n t i gi i phóng con ngư i. d. là h c thuy t c a Mác,Angghen và Lênin v xây d ng ch nghĩa c ng s n.

3.Nh ng i u ki n, ti n l i úng.

c a s ra

i ch nghĩa Mác? Ch n câu tr

a.S c ng c và phát tri n c a PTSX tư b n Ch nghĩa trong i u ki n cách m ng công nghi p. b.S xu t hi n c a giai c p vô s n trên vũ ài l ch s v i tính cách m t l c lư ng chính tr - xã h i c l p. c.Th c ti n cách m ng cu giai c p vô s n là cơ s ch y u nh t cho s ra i tri t h c Mác. d. Các phán oán kia u úng.

4.Ti n

lý lu n c a s ra

i ch nghĩa Mác? Ch n câu tr l i úng.

a. Ch nghĩa duy v t tri t h c c a Phoiơb c, Kinh t h c Anh, Ch nghĩa xã h i không tư ng Pháp. b. Tri t h c bi n ch ng c a Hêghen, Kinh t chính tr c i n Anh, tư tư ng xã h i ch nghĩa c a Pháp. c.Kinh t h c c a Anh, Ch nghĩa xã h i Pháp. Tri t h c c i n c d.Tri t h c c i n c, Kinh t chính tr c i n Anh, Ch nghĩa xã h i không tư ng.

5.Ti n khoa h c t nhiên c a s ra Ch n phán oán sai.

i ch nghĩa Mác?

a.Quy lu t b o toàn và chuy n hoá năng lư ng, b.Thuy t ti n hoá c a Dacuyn. c. Nguyên t lu n. d. H c thuy t t bào.

6. Tri t h c Mác Lênin là gì ? Ch n phán oán úng.
a. là khoa h c c a m i khoa h c . b. là khoa h c nghiên c u nh ng quy lu t chung nh t c a t nhiên. c. là khoa h c nghiên c u v con ngư i. d. là h th ng tri th c lý lu n chung nh t c a con ngư i v th gi i, v v trí , vai trò c a con ngư i trong th gi i y “.

a. b. b. c năng khoa h c c a các khoa h c. d. 12. Ch c. Th ng nh t tính v t ch t c a nó . Nghiên c 8. Ch có trong xã h i tư b n c. b. d. là quà t ng c a thư ng . Ch d. b óc ngư i cùng v i th gi i bên ngoài tác ng lên b óc ngư i. Th ng nh t V t ch t và Tinh th n . oán kia u úng. a. Ch có trong m t s h th ng tri t h c . Tri t h c có tính giai c p không? Ch n câu tr l i úng a. Ch c năng c a tri t h c mácxít là gì? Ch n câu tr l i úng c năng làm c u n i cho các khoa h c. d. c. . Chính tr h c. V n m c. a. Có tính giai c p trong m i trư ng phái tri t h c. a. . c. Các phán oán kia u úng. Ch nghĩa duy v t bi n ch ng. a. Các phán a. là s ph n ánh c a hi n th c khách quan vào b n thân con ngư i. Ch nghĩa duy v t c i. b.Ngu n g c t nhiên c a ý th c? Ch n câu tr l i úng. V n hi d. Nghiên c nó. V n cơ b n c a tri t h c là gì? Ch n câu tr l i úng. Ch nghĩa duy v t tri t h c bao g m trư ng phái nào? Ch n câu tr l i úng . u nh ng quy lu t c a gi i t nhiên a. d. Ch 10. Ta cho nó th ng nh t thì nó th ng nh t . Nghiên c d. c. Khoa h c t nhiên. c năng làm sáng t c u trúc ngôn ng . 14. i tư ng c a tri t h c Mác Lênin là gì? Ch n phán oán úng. i quan h gi a Tr i và t i quan h gi a v t ch t và ý th c n sinh c a con ngư i. Tri t h c.7.Không có. 13. b. c năng th gi i quan và phương pháp lu n. V n m b. Th ng nh t vì do Thư ng sinh ra. Toán h c b. Ch b. Th gi i th ng nh t cái gì? Ch n câu tr l i úng. 11. Nghiên c c. u th gi i trong tính ch nh th và tìm ra b n ch t qui lu t c a u th gi i siêu hình u nh ng quy lu t c a tinh th n. Ch nghĩa duy v t siêu hình. 9. là s n ph m c a b óc ng v t. d.Khoa h c nào là h t nhân c a th gi i quan? Ch n câu tr l i úng . c.

dư i hình th c hoàn b nh t. ng . ch căn c vào kinh nghi m l ch s nh ra chi n lư c và sách lư c cách m ng. a.B n ch t c a ý th c? Ch n câu tr l i úng. c a xã h i loài ngư i và c a tư duy. b. ch căn c vào quy lu t khách quan nh ra chi n lư c và sách lư c cách m ng c. ý th c ra i nh có ngôn ng c a con ngư i. c.Phán oán nào là c a Ch nghĩa duy v t bi n ch ng? Ch n câu tr l i úng. ch căn c vào mong mu n ch quan nh ra chi n lư c và sách lư c cách m ng 20. Theo anh (ch ) b nh ch quan. b. 17. V t ch t và ý th c là hai lĩnh v c riêng bi t không cái nào liên quan cái nào. t c là h c thuy t v s phát tri n. … Phép bi n ch ng là khoa h c v m i liên h ph bi n. c. h c thuy t v tính tương i c a nh n th c c a con ngư i. Hi u theo nghĩa chung nh t v n a. 16. v t ch t và ý th c không cái nào quy t nh cái nào. d. b. a. ý th c ra i cùng v i quá trình hình thành b óc con ngư i nh có lao ng và ngôn ng và nh ng quan h xã h i. sáng t o. b. ý th c ra i nh có nh ng quan h xã h i c a con ngư i. Phép bi n ch ng duy v t là gì? Ch n câu tr l i úng. Ý th c có trư c v t ch t và quy t nh v t ch t. S ra i. a.Mo quá trình di n ra trong vũ tr tr k t s thay i v trí ơn gi n cho n tư duy. Ý th c là m t hi n tư ng xã h i và mang b n ch t xã h i. d. ý th c là s ph n ánh hi n th c khách quan vào trong b óc con ngư i m t cách năng ng. sâu s c nh t và không phi n di n. 19. nh n th c này ph n ánh v t ch t luôn luôn phát tri n không ng ng. Phép bi n ch ng là khoa h c v nh ng quy lu t ph bi n c a s v n và s phát tri n c a t nhiên. ý th c ra i nh có lao ng c a con ngư i.…là thu c tính c h u c a v t ch t. ch căn c vào kinh nghi m c a các nư c khác nh ra chi n lư c và sách lư c cách m ng d. duy ý chí bi u hi n như th nào? a. c. n 18. b. c. Ngu n g c xã h i c a ý th c? Ch n câu tr l i y . Các phán oán kia u úng. d. t n t i c a ý th c ch u s chi ph i không ch các QL t nhiên mà còn c a các QL xã h i.Bao g m t t c m i s thay i ng là gì? Ch n phương án úng. b. Các phán oán kia u úng. V n ng là phương th c t n t i c a v t ch t. phép bi n ch ng.15. a. d. ý th c là hình nh ch quan c a th gi i khách quan. c. d. Các phán oán kia u úng. V t ch t có trư c ý th c và quy t nh ý th c.

Phán oán nào v ph m trù Ch t là sai. Nguyên lý v d. d. Quan h gi a ch t và lư ng? Ch n phán oán sai. S phân bi t gi a ch t và lư ng ch là tương i. . c. L n. qui mô….c th . Khuynh hư ng c a s v n ng và phát tri n. t bi n . s thay i v ch t c a s v t cũng thay i v lư ng tương ng. t là ph m trù tri t h c… t ch tính quy nh khách quan v n có c a s v t. c u trúc m i liên h ph bi n. i m l ch s . c. L n. Nguyên lý v m i liên h . d. i m tòan di n. ng l c c a s v n ng và phát tri n 27. D n d n . Quan c. b. Cách m ng tháng 8/1945 c a VN là bư c nh y gì? Ch n câu tr l i úng. C c b . 22. S thay i v lư ng và s thay i v ch t c a s v t là c l p tương i.… t là s th ng nh t h u cơ c a nh ng thu c tính làm cho s v t là không ph i là cái khác. S thay i v Lư ng c a s v t có nh hư ng n s thay i v ch t c a nó và ngư c l i. d. không quan h tác ng n nhau. Quan a. t bi n . Nguyên lý v c. 25. T nguyên lý v “m i liên h ph bi n” c a “Phép bi n ch ng duy v t” chúng ta rút ra nh ng nguyên t c phương pháp lu n nào cho h at ng lý lu n và th c ti n? a. c. Nguyên lý v b. i m tòan di n . Ch i m phát tri n. l ch s . Quan b. Cách th c c a s v n ng và phát tri n. Là ph m trù c a tri t h c.21. a. Ch c. a. d. Nh . 26. a. a. b. a. b. Là ph m trù c a khoa h c c th o lư ng s v t . Quan d.c th . Ngu n g c c a s v n ng và phát tri n. Lư ng c a s v t là gì? Ch n câu tr l i úng. tính h th ng . ch tính qui nh khách quan v n có c a s v t v m t s lư ng. “Phép bi n ch ng duy v t” bao g m nh ng nguyên lý cơ b n nào? Ch n câu tr l i úng. Là s lư ng các s v t . 24. Ch nó ch d. 23.và s phát tri n s v n ng và s phát tri n . Ch b. L n. Là ph m trù c a s h c . Qui lu t t “S thay i v lư ng d n n thay i v ch t và ngư c l i” nói lên c tính nào c a s phát tri n? Ch n câu tr l i úng. t là b n thân s v t.. b. c. M i s v t hi n tư ng u là s th ng nh t gi a ch t và lư ng.Tòan b .

Nh ng m t khác nhau u coi là m t i l p. Hãy ch n phán óan úng v khái ni m Cách m ng? a. quy lu t lư ng . Cách m b. M t i l p là nh ng m t có khuynh hư ng bi n i trái ngư c nhau trong cùng m t s v t. d.Tùy t ng lĩnh v c c th mà có s tham gia c a con ngư i. Nh ng m t n m chung trong cùng m t s v t u coi là m t i l p. th hi n s th ng nh t gi a lư ng và ch t c a s v t. ng là s thay i v lư ng v i nh ng bi n i nh t nh v 30. c n thi t 31.? i s ng xã h i. Vi c không dám th c hi n nh ng bư c nh y c n thi t khi tích lu v lư ng ã t n gi i h n là bi u hi n c a xu hư ng nào? a .28. b. Cách m ch t . . là ph m trù tri t h c ch kho ng gi i h n trong ó s thay i v lư ng có th làm bi n i v ch t. Trong ki n gì. Vi c không tôn tr ng quá trình tích lu v lư ng m c cho s bi n i v ch t là bi u hi n c a xu hư ng nào? a. Hãy ch n phán óan úng v m t i l p. ng là s thay i c a xã h i ng là s v n ng c a xã h i. M i s v t. s tác ng ng u nhiên. c. không h có s bài tr l n nhau.T khuynh d .ch t ư c th c hi n v i i u a. không h u khuynh. b. b. c. các quá trình t ng không c n n ho t ng có ý th c c a con ngư i d . d. Hãy ch n phán óan úng v khái ni m .Không t khuynh . 33. a. Cách m c. ng là s thay i trong ó ch t c a s v t bi n i căn b n thu c vào hình th c bi n i c a nó. Cách m không ph d.Không t khuynh. ch kho ng gi i h n trong ó s thay i v lư ng c a s v t chưa làm thay i căn b n ch t c a s v t y.H u khuynh b. hi n tư ng u ư c hình thành b i s th ng nh t c a các m t i l p. c. không h u khuynh 32. là ph m trù tri t h c ch s bi n i v ch t và lư ng d. b .V a t khuynh v a h u khuynh. c. không c n i u ki n. a. là gi i h n trong ó s thay i v lư ng b t kỳ cũng làm bi n i v ch t 29.H u khuynh.V a t khuynh v a h u khuynh c .T khuynh. C n ho t ng có ý th c c a con ngư i.

Hãy ch n phán óan úng v m i quan h gi a “Sư th ng nh t và u tranh c a các m t i l p” .S th ng nh t và u tranh c a các m t i l p là ngu n g c c a s v n ng và phát tri n.. u tranh gi a các m t d i l p là t m th i u tranh gi a các m t i l p là tuy t i u tranh gi a các m t d i l p là tương i u tranh gi a các m t d i l p là v a tuy t i v a tương i 37. S a. Không có th ng nh t c a các m t i l p thì cũng không có u tranh c a các m t i l p. i kháng b. 35. b. d. T nhiên d. . u tranh c a các m t i l p? Hãy ch n phán óan úng. T nhiên. d. Sư th ng nh t và u tranh c a các m t i l p là không th tách r i nhau. Không có“s u tranh c a các m t i l p” thì v n có “Sư th ng nh t c a các m t i l p” . S u tranh c a các m t i l p v a tương i.34. bên trong 38. Th y u c . c. Mâu thu n i kháng t n t i âu? a. d Mâu bên ngoài ng và phát tri n c a 36. d.Có th nh nghĩa v n t t Phép bi n ch ng là h c thuy t v s th ng nh t c a các m t i l p.M i s v t hi n tư ng t n t i do ch a ng nh ng m t. c. i l p? a. nh ng khuynh hư ng th ng nh t v i nhau không h có mâu thu n. b. Tư duy b.M i s v t hi n tư ng u ch a ng nh ng m t. b. c. Ch y u d. nh ng khuynh hư ng i l p t o thành nh ng mâu thu n trong b n thân nó. a. Xã h i có giai c p i kháng 39. S th ng nh t và u tranh c a các m t Hãy ch n phán óan sai. Mâu thu n nào t n t i trong su t quá trình v n s v t hi n tư ng? a Mâu thu n th y u b Mâu thu n không cơ b n c Mâu thu n cơ b n. Không có“Sư th ng nh t c a các m t i l p” thì v n có“s u tranh c a các m t i l p” . v a tuy t i.. Mâu thu n n i lên hàng u m t giai o n phát tri n c a s v t và chi ph i các mâu thu n khác trong giai o n ó g i là mâu thu n gì? a. xã h i và tư duy c.

ng l c c a s v n ng và phát tri n. Qui lu t “Ph tri n? nh c a ph nh”nói lên c tính nào c a s phát a. C n ch ng “ch nghĩa kinh nghi m”. d. Ngu n g c và ng l c c a s v n ng và phát tri n. tiêu chu n c a chân lý là tri th c do các th h trư c l i . tiêu chu n c a chân lý là tri th c ơc nhi u ngư i công nh n b. 47. C n ch ng “ch nghĩa giáo i u” và “giáo i u kinh nghi m”. Qui lu t “th ng nh t và u tranh c a các m t tính nào c a s v n ng và phát tri n? a. d. i l p” nói lên c 41. d. Không có phán oán sai. S Ph nh bi n ch ng theo hình th c nào? Ch n phán oán úng. c. . Là ho t ng tinh th n c a con ngư i .Là ho t ng v t ch t có m c ích mang tính l ch s . Các phán oán kia u úng. c.. Là ho t ng v t ch t c a con ngư i .Có nh n th c ư c. Có khi có . nh.xã h i c a con ngư i nh m c i t o t nhiên và xã h i . 48. d. Ph nh bi n ch ng mang tính K th a c. b. a. Ph nh bi n ch ng là s ph nh ng th i mang tính kh ng d. Coi tr ng c nh n th c kinh nghi m và nh n th c lý lu n. Con ngư i có kh năng nh n th c ư c th gi i không? Ch n phán oán úng.Trong ho t ng th c ti n c n ph i làm gì? Hãy ch n phán oán sai? a.40. 44.Vòng tròn khép kín. a. b. d. ư ng tròn xo n c. tiêu chu n c a chân lý là l i nói c a các vĩ nhân. Cách th c c a s v n ng và phát tri n. tiêu chu n c a chân lý là th c ti n .Là ho t ng v t ch t và tinh th n c a con ngư i .có khi không . Tiêu chu n c a chân lý là gì? Ch n phán oán úng. b. Có b. Cách th c c a s v n ng và phát tri n. Khuynh hư ng c a s v n ng và phát tri n. Khuynh hư ng c a s v n ng và phát tri n. d. Ch n các quan i m úng v “ph nh bi n ch ng”. Th c ti n là gì? Câu phán oán úng . b. d. c. N i dung c a s v n ng và phát tri n. Các phán oán kia u úng. 43. a. ư ng th ng i lên. b. 42. c. a. c. Ngu n g c c a s v n ng và phát tri n.nhưng do thư ng mách b o 46. c. Ph nh bi n ch ng mang tính Khách quan b. Không . a. c.

Quan h d. c c a con ngư i th c hi n s n xu t v t ch t m i giai o n l ch 50. a tư li u s n xu t và ngư i lao ng. qu n lý c . v m i m t gi a ngư i lao ng và ông ch . quan h t ch c. b tư li u lao ng i tư ng lao ng.. hình thái kinh t . a cách th b cách th c cách th d cách th s . Công c lao ng . quan h phân ph i s n ph m . quan h s h u tư li u s n xu t. c công c lao ng và ngư i lao ng. 53. d.xã h i b. Y u t hàng a ngư i lao ng b tư li u s n xu t c i tư ng lao ng d Công c lao ng u c a l c lư ng s n xu t là . phương th c s n xu t c. t t c các quan h có v trí ngang nhau d . Trong ba m t c a quan h s n xu t thì m t nào là cơ b n . Phương th c s n xu t là gì ?. ki n trúc thư ng t ng m t trình nh t nh và 51. cơ s h t ng d. a. c con ngư i quan h v i t nhiên. K năng lao ng. Quan h b. Quan h s n xu t bao g m các y u t sau ây? Ch n phán oán sai . i ng nh t. b. Quan h s h u i v i tư li u s n xu t.Y u t nào trong l c lư ng s n xu t là ? a. Toàn b các y u t c a l c lư ng s n xu t bao g m . d i tư ng lao ng và ngư i lao ng 52. cách m ng nh t 55.. a. Quan h c. S th ng nh t gi a l c lư ng s n xu t quan h s n xu t tương ng t o thành : a. trong t ch c và qu n lý s n xu t. trong phân ph i s n ph m lao ng. . Ch n phán oán úng. b . c tái s n xu t gi ng loài.. c con ngư i quan h v i nhau trong s n xu t. Ngư i lao ng ..49. 54 . Khoa h c và công ngh hi n c.

b . nh ng thi t ch xã h i như nhà nư c. o c. ngh thu t…Nh ng thi t ch xã h i tương ng như nhà nư c. ng và phát tri n c a hình thái kinh t a. a. pháp quy n. lãnh t d. n xu t tàn dư c a xã h i cũ. cơ s h t ng quy t nh ki n trúc thư ng t ng. C u trúc c a Ki n trúc thư ng t ng ? Ch n phán oán úng.nhà nư c xây d ng trên quan h s n xu t nh t nh. pháp quy n.56.Toàn b nh ng quan i m chính tr . Hình thái kinh t . ki n trúc thư ng t ng quy t nh cơ s h t ng d .tri t h c. o c. Các phán n xu t th ng tr . a . Cơ s h t ng c a xã h i bao g m các y u t nào? a. . a Là ph m trù c a ch nghĩa duy v t l ch s ch m t xã h i m i giai o n l ch s nh t nh. ngh thu t… c. tri t h c. tôn giáo. Quan h bi n ch ng gi a l c lư ng s n xu t và quan h s n xu t ? Ch n phán oán úng. Quan h s d. Toàn b nh ng quan i m chính tr . giaó h i. 59. ý mu n c a các vĩ nhân. s tăng lên không ng ng c a năng xu t lao ng b. các oàn th xã h i… d. không cái nào quy t nh cái nào 60. giaó h i. tôn giáo. oán kia u úng 58. mâu thu n gi a l c lư ng s n xu t v i quan h s n xu t. b. M i quan h gi a cơ s h t ng và ki n trúc thư ng t ng ? Ch n phán oán úng. Ki n trúc thư ng t ng là gì? a các quan h s n xu t hi n có trong xã h i b h tư tư ng c a giai c p th ng tr c cơ s kinh t c a xã h i d nh ng quan i m. tư tư ng và các thi t ch c a xã h i ư c hình thành trên cơ s h t ng.xã h i là gì? Ch n phán oán úng. a vai trò quy t nh thu c v l c lư ng s n xu t hay quan h s n xu t là tuỳ thu c vào i u ki n c th b quan h s n xu t quy t nh l c lư ng s n xu t c không cái nào quy t nh cái nào d L c lư ng s n xu t quy t nh quan h s n xu t 57 . vai trò quy t nh thu c v ki n trúc thư ng t ng hay cơ s h t ng là tuỳ thu c vào th i i khác nhau c . mâu thu n giai c p trong xã h i có giai c p c. n xu t m m m ng c a xã h i tương lai. ng phái. b Là ph m trù c a ch nghĩa duy v t l ch s ch xã h i xã h i ch nghĩa c ph m trù c a ch nghĩa duy v t l ch s ch xã h i phong ki n ch xã h i tư b n d ph m trù c a ch nghĩa duy v t l ch s 61. ng phái. Ngu n g c kinh t c a s v n .xã h i ? Ch n phán oán úng. Quan h s c. Quan h s b. các oàn th … 62. ng phái .

Vai trò c a qu n chúng nhân dân anh hùng lãnh t ? Hãych n phán oán úng.Quan h tương tr . Ý th c xã h i c l p tương i v i t n t i xã h i. CM xanh Ân . M i quan h bi n ch ng gi a TTXH và YTXH ? Ch n câu tr l i úng. b mâu thu n gi a giai c p cách m ng và ph n cách m ng c mâu thu n gi a các giai c p. Con ngư i v a có b n ch t t nhiên v a có b n ch t xã h i. Nguyên nhân sâu xa c a Cách m ng xã h i ? a . a. vĩ nhân là nh ng ngư i ki t xu t không bao gi có khuy t i m. “Anh hùng t o nên th i th ”. CM Khoa h c k thu t M d. T n t i xã h i tác ng tr l i ý th c xã h i c. d. c. Các phán oán kia u úng. 64. a. CM văn hóa Trung hoa. 68. d. “Th i th t o nên anh hùng” vì anh hùng lãnh t là s n ph m c a th i i. 69. Lãnh t . ư c qu n chúng tôn vinh và nguy n hy sinh quên mình cho l i ích c a qu n chúng. có ngôn ng và có ý th c. giúp . u tranh giai c p. Con ngư i là con v t có lao ng.Vì không có lãnh t tài ba thì cách m ng không th th ng l i. d. c. a.Có nh ng cu c cách m ng nào sau ây là cách m ng xã h ? Ch n phán oán úng. b. Ý th c xã h i quy t nh t n t i xã h i. b. tác ng tr l i t n t i xã h i. xét Ch n câu tr l i úng. mâu thu n v quan i m gi a nh ng l c lư ng chính tr khác nhau trong xã h i. B n ch t y c a con ngư i là gì? Ch n câu tr l i úng. t ng l p trong xã h i d mâu thu n gi a l c lư ng s n xu t và quan h s n xu t 66. b. vĩ nhân do tr i ban cho. Anh hùng. n cùng là m i quan h gì?.Quan h b o t n t p th và b o v cá nhân. c. Ýth c xã h i quy t nh ý th c xã h i. d. Con ngư i là m t ng v t cao c p nh t. . V n cơ b n c a m i cu c cách m ng xã h i là v n gì? a Tiêu di t giai c p th ng tr b Xây d ng l c lư ng vũ trang c C i cách chính quy n d Giành chính quy n 65.63 . a. CM Nga 1917. Quan h gi a cá nhân và t p th . T n t i xã h i quy t nh ý th c xã h i.Quan h l i ích. 67 . T n t i xã h i quy t nh t n t i xã h i.Quan h c. a. b. b.

b Qu n chúng nhân dân.70. d Giai c p th ng tr . các vĩ nhân. 1c 2d 3d 4d 5c 6d 7a 8b 9b 10d 11d 12b 13c 14c 15b 16d 17c 18d 19d 20c 21c 22d 23d 24d 25c 26b 27d 28b 29c 30a 31a 32b 33a 34d 35c 36b 37c 38d 39c 40c 41d 42c 43b 44a 46d 47d 48d 49d 50b 51a 52a 53c 54c 55a 56d 57d 58d 59a 60a 61d 62d 63d 64d 65d 66c 67d 68c 69b 70b . c Nh ng lưc lư ng siêu nhiên. a Các lãnh t . Vai trò quy t nh l ch s thu c v ai? Hãych n phán oán úng.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->