P. 1
10 de on Thi Dhcd 2011co Hd Giai

10 de on Thi Dhcd 2011co Hd Giai

|Views: 404|Likes:
Được xuất bản bởidinhcuonga6

More info:

Published by: dinhcuonga6 on May 20, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/03/2013

pdf

text

original

Trương Đình Dũng Bộ đề ôn thi Đại học

ĐỀ 1
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7.0 điểm)
Câu I (2.0 điểm). Cho haøm soá: y = f(x) = x
3
– 3mx
2
+ 3(m
2
– 1)x – m
3

(C
m
)
1. Khaûo saùt söï bieá thie! "aø "e# $o% th& '(ûa haøm soá )hi m
= –2.
2. *+m m $e, $o% th& (C
m
) 'a-t t.(ï' hoaøh taïi ba $ie,m /ha!
bie0t1 t.o2 $où 'où $(ù2 hai
$ie,m 'oùhoaøh $o0 a!m.
Câu II (2.0 điểm).
1. Giải phương trình: 3. 1.(si 2'os ) 3(si 3'os ) tgx x x x x + + = +
2. *+m $ie%( )ie0 '(ûa tham soá thöï' m $e, /hö42 t.+h sa( 'où
2hie0m:
1 3 ( 1)(3 ) x x x x m 5 + 5 5 5 5 =
Câu III (1.0 điểm). Tính tích phân I =
1
2 6
2
7
1
x dx
x 5
&
Câu IV (1.0 điểm).
Cho töù 8ie0 ABCD 'où AB = CD = 2x
2
7 9 x 9
2
: ö
; <
;
<
;
<
; <
= ø
"aø AC = AD =
BC = BD = 1.
>oïi I "aø J ?a% ?ö4ït ?aø t.(2 $ie,m '(ûa 'aù' 'aïh AB "aø CD..
*@h the, t@'h töù 8ie0 ABCD
theo x. *+m x $e, the, t@'h aøy ?4ù haát "aø t@h 2iaù t.& ?4ù
haát $où.
Câu V (1.0 điểm). Cho x ! " #$ c%c &' (ương. Ch)ng minh :
3 2 6 3 3 x y z xy yz zx + + A + +
II. PHẦN I!NG (".0 điểm)
1. T#$% &#'()* +,-)# C#u.).
Câu VI./. (2.0 điểm).
Trong *g+x!" cho A( 1,-1,0) .$ h/i đư0ng th1ng
d:
1 1 1 1 1
B :
2 1 2 1 2 1
x y z x y z
va d
+ 5 + + 5
= = = =
5
1) C23: d .$ d’ ch4o nh/5
2) 6i7t phương trình đư0ng th1ng ∆ 85/ A .$ c9t d .$ d:
Câu VII./. (1.0 điểm). Cho he0 /hö42 t.+h:
3 3
1
( )
x y
x y mx y
+ + =
ï
ï
ï
@
ï
5 = 5
ï
ïC
(m ?aø tham soá).
D4ùi hö#2 2iaù t.& aøo '(ûa m th+ he0 /hö42 t.+h 'où 3
2hie0m /ha! bie0tE
0. T#$% &#'()* +,-)# Nâ)* &/%.
Câu VI.1. (2.0 điểm).
1; Trong m<t ph1ng .=i h> t?/ đ@ +x! cho A#ip (E): Bx
2
C D!
2
E DF = 0. G?i M #$ điểm
th5@c (G) .$ F
1
M = H. Tìm F
2
M .$ t?/ đ@ điểm M. (F
1
, F
2
#$ c%c tiI5 điểm cJ/ (G)).
Tổ Toán – Tin Trường THPT Trưng Vương
1
Trương Đình Dũng Bộ đề ôn thi Đại học
2; Trong *hKng gi/n .=i h> t?/ đ@ +x!" cho đư0ng th1ng (():
3 F
2 2
x y
z
+ 5
= =
5
.$
điểm M(D , 1 , L). Mư0ng th1ng (() c9t m<t cN5 (O) tâm #$ 2 tPi h/i điểm A, B &/o
cho AB = L. 6i7t phương trình cJ/ m<t cN5 (S).
Câu VII. 1. (1.0 điểm).
Giải QRt phương trình:
2
6 2
(?o2 G ?o2 )?o2 2 7
x
x x + A
------------------------------------------------------------------------------
H'2)* 34) *i5i
Câu I6 2) *+m m: m thoûa ma# ye!( 'a%( $e% baøi )hi "aø 'h: )hi:
1 2 1
1 2
B 7 x 9 x "a x 9 7
( ).( ( ) 7
(7) 7
y cohai nghiemphanbiet
f x f x
f
+
ï
=
ï
ï
ï
ï
9
@
ï
ï
ï
9
ï
ïC

3
1
( 3 2)( 3 2) 7
7
m
m m
m
+
ï
9
ï
ï
ï
ï
5 + 5 5 9
@
ï
ï
ï
5 9
ï
ïC

⇔ 7 9 m 9
2
3
Câu II 1)
3
1(si 2'os ) 3(si 3'os ) tgx x x x x + + = +

HK: 'osx ≠ 7 "aø t2x ≥ –1. Chia hai "eá 'ho 'osx ta $ö4ï':
3
1( 2) 3( 3) tgx tgx tgx + + = +
>iải r/: t2x = 3 ⇔ x = a.'t23 + )π () ∈ I)
2) HaJt: y =
1 3 2 21 113 x x y x
- ù
5 + 5 K L L M N
O P
J û
Khi $où: y
2
= 2 +
2
2
2 ( 1)(3 ) ( 1)(3 )
2
y
x x x x
5
5 5 K 5 5 =
/t t.S th$nh: y –
2
2
2
y
m
5
= hay :
2
1
1
2
y y m 5 + + =
T4t h$m &': f(y) =
2
1
1Q 212
2
y y y
- ù
5 + + N
O P
J û
⇒ f(y) ∈ R11 2S
Da0y /t 'où 2hie0m ⇔ 1 ≤ m ≤ 2
Câu III: U =
13 1
?3
26 2
5
Câu IV: 6 =
2 2
1
2 1 2
3
x x 5
T/ cV:
2 2 2 2 2
1 2
2 1 2 . (1 2 )
3 3
x x x x x 5 = 5

3
2 2 2
2 (1 2 ) 2
3 3 T 3
x x x
: ö
+ + 5
;
<
= ;
<
;
; <
= ø
Uaá( = xaûy .a ⇔ x
2
= x
2
= 1 – 2x
2
⇔ x =
3
3
Câu V
( ) ( ) ( )
1 3 3
Q 3 Q 3
2 2 2
x y xy y z xy z x xy + A + A + A
Câu VI ./: 2)
( 1 ) ( 1 B) A d A d U = V

1 1
:
2 11 2
x y z 5 +
K U = =
5
Câu VII./6
3 3 2 2
1 1
( ) ( )( ) 7
x y x y
x y mx y x y x xy y m
+ + + = + =
ï ï
ï ï
ï ï
W
@ @
ï ï
5 = 5 5 + + 5 =
ï ï
ï ï C C

1
7
x y
x y
+ + =
ï
ï
@
5 = ï
ï
C

2
Trương Đình Dũng Bộ đề ôn thi Đại học
hoaJ'
2 2
1
7
x y
x xy y m
+ + =
ï
ï
ï
@
ï
+ + 5 =
ï
ïC

1
2
1
2
x
y
+
ï
ï =
ï
ïï
@
ï
ï
=
ï
ï
ïC
hoaJ'
2
1
1 7 (X)
y x
x x m
+ = 5
ï
ï
ï
@
ï
5 + 5 =
ï
ïC
Ye0 /hö42 t.+h 'où 3 2hie0m /ha! bie0t ⇔ (X) 'où 2 2hie0m
/ha! bie0t )haù'
1
2
.

1 6(1 ) 7
1 1
1 7
6 2
m
m
+ 5 5 Z
ï
ï
ï
ï
@
ï
5 + 5 [
ï
ï
ïC

3
6
mZ
Câu VI.1: 1) T/ cV / = F ⇒ F
2
M = 11 M(2; \3)
2) h = d(M,d) = B R =
2
2
2
AB
d
: ö
;
<
+
;
<
; <
= ø
= 1G
Wt m<t cN5: (x E D)
2
C ( ! E 1)
2
C (" E L)
2
= 1F
Câu VII.1:MiX5 *i>n x Y 0 x ≠ 1
(1)
6 2
G
1 1
2?o2 ?o2 2 7
?o2 2
x x
x
: ö
; <
; W + A
<
;
<
; <
= ø
( )
2 2
2
1
?o2 ?o2 1 7
1
?o2
3
x x
x
: ö
; <
;
<
;
<
;
W + + A <
;
<
;
< ;
< ;
; <
= ø


2 2 2
2
2 2
1
?o2 1 ?o2 1
(?o2 3) 7 7
1
?o2 ?o2 7
2
x
x x
x
x x x
- Z
: ö
O
+ +
; <
O ; W + A W A W
<
;
<
; < O
9 L = ø
O
J
-------------------------------------------------
ĐỀ 0
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7.0 điểm)
Câu I :(2 điIZm).
1. [hảo &%t .$ .\ đ] th^ h$m &' ! = x
D
E Dx
2
C B
2. Tìm m để phương trình
6 2
2
6 3 ?o2 x x m 5 + =
cV đ_ng D nghi>m.
Câu II6 (2 điIZm).
1. Gi/Zi QRt phương tri`nh:
( ) ( )
3
2
3 1 3 1 2 7
x x x +
5 + + 5 L
2. Gi/Zi phương tri`nh: 2si3x –
1 1
2'os3
si 'os
x
x x
= +
(B)
Câu III6 (1 điIZm)
Tính gi=i hPn &/5:
1 2
3
1
ta( 1) 1
?im
1
x
x
e x
x
5
]
+ 5 5
5
Câu IV: (1điểm)
Cho hình chVp S.ABCD cV đ%! #$ hình thoi
^
BAD a =
. a/i m<t QIn (SAB) .$ (SAD)
cbng .5Kng gVc .=i m<t đ%! h/i m<t QIn ccn #Pi hdp .=i đ%! m@t gVc
b
. CPnh SA = a.
Tính (i>n tích x5ng 85/nh .$ thể tích *h'i chVp S.ABCD.
Câu V (1 điểm). Cho t/m gi%c efC .=i c%c cPnh #$ / Q c. Ch)ng minh rgng:
3 3 3 2 2 2 2 2 2
3 ( ) ( ) ( ) a b c abc a b c bc a c a b + + + A + + + + +
II. PHẦN I!NG (".0 điểm)
1. T#$% &#'()* +,-)# C#u.).
Câu VI./ (2 điểm).
Tổ Toán – Tin Trường THPT Trưng Vương
3
Trương Đình Dũng Bộ đề ôn thi Đại học
1.Trong m<t ph1ng t?/ đ@ +x! cho đư0ng th1ng
: 2 3 7 x y U + 5 =
.$ h/i điểm e(1, 0)
f(B, -D). ah! tìm trIn đư0ng th1ng U m@t điểm 2 &/o cho
3 MA MB +
(((. (((.
nhi nhRt.
2.Trong *hKng gi/n .=i h> t?/ đ@ +x!" cho h/i đư0ng th1ng:
1
1
: 2
2
x t
d y t
z t
+
ï
= 5
ï
ï
ï
ï
=
@
ï
ï
ï
=5 +
ï
ïC
.$
2
: 1 3
1
x t
d y t
z t
+
ï
=
ï
ï
ï
ï
= +
@
ï
ï
ï
= 5
ï
ïC
. jkp phương trình đư0ng th1ng (() đi 85/ 2(1, 0, 1) .$ c9t cả h/i đư0ng
th1ng (
1
.$ (
2
.
Câu VII./: Tìm &' ph)c " thi/ mhn:
2
2 7 z z + =
0. T#$% &#'()* +,-)# Nâ)* &/%.
Câu VI./ (2 điểm).
1. Giải phương trình:
2 3
2 2
?o2 (6 1) ?o2 (2 _)
x x
x
+
+ = 5 +
2. Trong *hKng gi/n .=i h> t?/ đ@ +x!" cho h/i đư0ng th1ng:

1
1
: 2
2
x t
d y t
z t
+
ï
= 5
ï
ï
ï
ï
=
@
ï
ï
ï
=5 +
ï
ïC
.$
2
: 1 3
1
x t
d y t
z t
+
ï
=
ï
ï
ï
ï
= +
@
ï
ï
ï
= 5
ï
ïC
.
jkp phương trình m<t cN5 cV đư0ng *ính #$ đoPn .5Kng gVc ch5ng cJ/ (
1
.$ (
2
.
Câu VII.1: Trong c%c &' ph)c " thi/ mhn điX5 *i>n
1 2 1 z i + + =
tìm &' ph)c " cV mo(5n
nhi nhRt.
--------------------------------------------
H'2)* 34 ) *i5i6
Câu I6 2) 2 l m l m
Câu II6 1)
( ) ( )
3
2
3 1 3 1 2 7
x x x +
5 + + 5 L

3 1 3 1
2 2 7
2 2
x x
: ö : ö
5 +
; ;
< <
+ 5 L ; ;
< <
; ;
< < ; ;
= ø = ø
Đáp số:
3 1 3 1
2 2
?o2 ( 2 1) ?o2 ( 2 1) x
+ +
5 L L +
2) MiX5 *i>n: co&x ≠ 0 .$ &inx ≠ 0
(3) ⇔ 2R3(six + 'osx) – 6(six + 'osx)(1 – six . 'osx)S six 'osx =
six + 'osx.

2
6
si 'os 7
2si 2 si2 1 7 12
F
12
x k
x x
x k
x x
x k
p
p
p
p
p
p
-
O
=\ +
O
- + = O
O O
W =5 +
O O
5 5 =
O O
J
O
O
= +
O
J
.
Câu III6
6
Trương Đình Dũng Bộ đề ôn thi Đại học

1 2 1 2
2 3
3
3
1 1
1 2
2 2 3 3
3 3
2
1 1
2 2 3 3
3 3
1 1
ta( 1) 1 1 ta( 1)
?im ?im .( 1)
1 1
1 ta( 1)
?im .( 1) ?im .( 1)( 1)
1 1
?im( 1) ?im( 1)( 1) T
x x
x x
x
x x
x x
e x e x
x x
x x
e x
x x x x x
x x
x x x x x
5 5
] ]
5
] ]
] ]
+ 5 5 5 + 5
= + +
5 5
5 5
= + + + + + +
5 5
= + + + + + + =
Câu IV6
3 2
.
'ot
3si
S ABCD
a
V
b
a
= Q `
xa
=
2
'ot 1
.(1 )
si si
a b
a b
+
Câu V6T/ cV
3 3 3 2 2 2 2 2 2
3 ( ) ( ) ( ) a b c abc a b c bc a c a b + + + A + + + + +

2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 3
'os 'os 'os
2 2 2 2 2
a b c b c a c a b
A B C
ab bc ca
+ 5 + 5 + 5
W + + L W + + L
2<t *h%c

2 2 2 2
'os 'os 'os ('os 'os ).1 ('os 'os si si )
1 1 3
R('os 'os ) 1 S+ Rsi b+si cS5'os 'os
2 2 2
A B C A B A B A B
A B A B
+ + = + 5 5
L + + =
no đV
3
'os 'os 'os
2
A B C + + L
Câu VI./: 1) G?i Uo #Nn #ưdt #$ tr5ng điểm cJ/ ef .$ Uf
T/ cV : 3 ( ) 2 2 2 6 MA MB MA MB MB MI MB MJ + = + + = + =
(((. (((. (((. (((. (((. (((. (((. (((.

3 MA MB +
(((. (((.
nhi nhRt *hi o #$ hình chi75 cJ/ 2 trIn ∆ ==Y d(
1T 2
Q
3 3
5
)
2) (() = (2(
1
)∩(2(
2
)
1 6
G
1
x t
y t
z t
+
ï
= +
ï
ï
ï
ï
K =
@
ï
ï
ï
= +
ï
ïC
Câu VII./: " = 0 " = - 2 .$ " = 1 3i \
Câu VI.16 1) ⇔
2 3
6 1 2 (2 _)
x x x+
+ = 5 ⇔ x = 0
2)
2 2 2
1 16 1 1
( ) ( ) ( )
17 3 17 2
x y z 5 + 5 + + =
Câu VII.1: G?i " = x C !i 2(x , ! ) #$ điểm Qiể5 (ipn &' ph)c ".

2 2
1 2 1 ( 1) ( 2) 1 z i x y + + = W + + + =
Chon " =
1 2
1 ( 2 )
3 3
i 5 + + 5 +
ĐỀ "
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7.0 điểm)
Câu I: (20 điểm) Cho h$m &' ! = x
D
E 2(m
2
E m C 1)x
2
C m E 1 (1)
1. [hảo &%t &q Qi7n thiIn .$ .\ đ] th^ (C) cJ/ h$m &' (1) *hi m = 1
2. Tìm m để đ] th^ cJ/ h$m &' (1) cV *hoảng c%ch gir/ h/i điểm cqc tiể5 ng9n nhRt.
Câu II6 (20 điểm)
1. Giải phương trình: 2co&
2
3
6
x
p : ö
; < 5
;
< ;
= ø
- Dco&Dx E 1H&in2x = 21
2. Giải h> phương trình
3 2 2 3
_ T 6 7
2
x x y xy y
x y x y
+
5 + 5 = ï
ï
ï
@
ï
5 + + =
ï
ïC
Câu III: (10 điểm): Tính tích phân
?_
2
?6
_ 3
x
x x
e dx
I
e e
5
=
+ 5
&
Câu IV: (10 điểm) Cho *h'i chVp O.efCn cV đ%! efCn #$ hình chr nhkt .=i ef = 2en =
Tổ Toán – Tin Trường THPT Trưng Vương
3
Trương Đình Dũng Bộ đề ôn thi Đại học
2/ cPnh Oe .5Kng gVc .=i m<t ph1ng (efCn) cPnh OC tPo .=i đ%! m@t gVc DH
0
. G?i
G #$ tr?ng tâm cJ/ t/m gi%c Oef m<t ph1ng (GCn) c9t Oe Of #Nn #ưdt tPi W s. Tính
thể tích *h'i chVp O.WsCn thAo /
Câu V6(10 điểm) Cho x ! #$ h/i &' (ương thoả mhn x C ! = 2. Tìm gi% tr^ nhi nhRt cJ/ Qể5
th)c:
W =
3 2 2 3
2 2
3 3
2 2
x y x y
x y x y
+ +
+ + +
II. PHẦN I!NG: (B0 điểm): Thí s!h "h# "h$! %&' '() )*+!, ha ph-!
! Th"o chương trình ch#$n
Câu VI./ (20 điểm):
1. Trong mp .=i h> trtc toP đ@ +x! cho hình thoi efCn cV cPnh Qgng H đơn .^ Qi7t toP đ@
đunh e(1,H) h/i đunh f, n th5@c đư0ng th1ng ((): x E 2! C D = 0. Tìm toP đ@ c%c đunh ccn #Pi
2. Trong *hKng gi/n .=i h> trtc toP đ@ +x!" cho m<t ph1ng (W): 2x E ! C " C 1 = 0 .$ h/i
đư0ng th1ng
1 2
1 2 3 1 1 2
( ) : Q( )Q
2 1 3 2 3 2
x y z x y z
d d
5 + 5 + 5 5
= = = =
. 6i7t phương trình
đư0ng th1ng (∆ ) &ong &ong .=i (W), .5Kng gVc .=i ((
1
) .$ c9t ((
2
) tPi G cV ho$nh đ@ Qgng B.
Câu VII./: (10 điểm)
TrIn tkp &' ph)c cho phương trình "
2
C /" C i = 0 . Tìm / để tvng Qình phương cJ/ h/i nghi>m
Qgng - Di
%! Th"o chương trình n&ng c'o
Câu VI.1 (20 điểm):
1. Trong mp .=i h> trtc toP đ@ +x! cho đư0ng trcn (C): x
2
C !
2
E Lx E 2! C H = 0 .$ đư0ng
th1ng((): Bx C ! E B = 0. jkp phương trình ti7p t5!7n .=i đư0ng trcn(C)Qi7t t7p t5!7n *hKng
đi 85/ g'c toP đ@ + .$ hdp .=i đư0ng th1ng (() m@t gVc DH
0
2. Trong *hKng gi/n .=i h> trtc toP đ@ +x!" cho h/i đư0ng th1ng
1 2
3 1 2 2
( ) : Q( )Q
1 1 2 1 2 1
x y z x y z
d d
5 + 5 +
= = = =
5 5
. 2@t đư0ng th1ng (() đi 85/ điểm
e(1,2,B) c9t đư0ng th1ng ((
1
) tPi f .$ c9t ((
2
) tPi C. Ch)ng minh rgng f #$ tr5ng điểm cJ/
đoPn eC
Câu VII.1 (10 điểm): Tìm gi% tr^ m để h$m &'
2 2 2
( 1)
1
x m x m m
y
x
+ 5 5 +
=
5
đ]ng Qi7n
trIn c%c *hoảng x%c đ^nh .$ ti>m ckn xiIn cJ/ đ] th^ đi 85/ (iểm 2(1,H)
H'2)* 34)
Câu I 2) !: = Dx
B
E D(m
2
E m C 1)x = 0
2
7
1
x
x m m
= -
O
W
O
= 5 + O
J
d =
2
2 1 m m 5 +
⇒M!d = 3 *hi m = w
Câ5 UU. 1) pt ⇔ &in
B
Bx E 2&in
2
2x C B&in2x C L = 0 ⇔ &in2x = - 1
2) x
B
- Lx
2
! C mx!
2
E D!
B
= 0 ⇔ ( x E !)
2
(x E D!) = 0
x) x = ! nghi>m x = ! = 2
x) x = D! nghi>m
32 G 13
G 2 13
x
y
+
ï = 5
ï
ï
@
ï
= 5
ï
ïC
Câu III: M<t ) = .
/
⇒ 0 = 21 2%!3 3 4%!2
Câu IV6 5
S67C
= (482)5
SABC
5
S7CD
= (283)5
SACD

5
S67CD
= 5
S67C
1 5
S7CD
=
3
17 3
2F
a
_
Trương Đình Dũng Bộ đề ôn thi Đại học
Câu V6 T/ &7 x Y 0 .$ ! Y 0 x C ! = 2 ⇒0 l x! y 1
2
3 x y
!
y x xy
: ö
; <
= + + ;
<
;
; <
= ø
≥ 2
2
C B = z. nâ5 {=| xả! r/ *hi .$ chu *hi x = ! = 1. 6â! minW = z
Câu VI./: 1) C đ'i x)ng .=i e 85/ (() ==Y C(B,1)

1 ( )
3
BD d
AB CD
+ N ï
ïï
@
ï = =
ï
ïC
==Y f(-2,1), n(L,H)
2) G ∈ ((
2
) ==Y G(B,z,L)
1
!
d
a n
a a
U
U
+
e
ï
ï
ï
@
ï
e
ï
ïC
((. ((.
((. ((.
a
U
K
((.
= (-D,-D,D) ==Y ptt& ∆
Câu VII./:
2 2
1 2
z z + =-D
W
a
2
= 94 ⇔ a = 1 3 0; a = 9 1 1
Câu VI.1: 1) (C) cV tâm U(B,1) 3 = 3
Ti7p t5!7n (∆ ): a/ 1 :; 1 " = <
( 1 ) 3
2
os(81 ) =
2
d I d
c
+
ï =
ï
ï
ï
@
ï
U ï
ï
ïC
==Y ∆
1
: 2x E ! E 10 = 0,

2
: x C 2! E 10 = 0
2) G?i f ∈ ((
1
) C ∈ ((
2
): T}
AB kAC =
(((. (((.
==Y = = 182 ==> đpcm
Câu VII.1: Ti>m ckn xiIn (():! = x C m
2
2 ∈ (() ==Y m = ± 2
!: Y 0 ==Y m = - 2
ĐỀ 86
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7.0 điểm)
Câu I: (20 điểm) Cho h$m &' ! =
2
(2 1)
1
m x m
x
5 5
5
(m #$ th/m &')
1. [hảo &%t &q Qi7n thiIn .$ .\ đ] th^ (C) cJ/ h$m &' *hi m = - 1.
2. Tìm m để đ] th^ h$m &' ti7p x_c .=i đư0ng th1ng ! = x.
Câu II:(20 điểm)
1. Giải phương trình:
_ _ 2
1
si 'os 'os 2
1_
x x x + = +
2. Giải h> phương trình:
2 2
2
2
1
xy
x y
x y
x y x y
+
ï
ï + + =
ï
ï
+
@
ï
ï
+ = 5
ï
ïC
Câu III: (10 điểm)
Tính tích phân: U =
2
3
7
six8x
(six+ 'osx)
p
&
Câu IV: (10 điểm)
*.e! öûa $ö4ø2 t.oø $ö4ø2 )@h AB = 2" ?aáy mo0t $ie,m C
t(øy yù. Uöï2 CY "(o!2 2où' "4ùi AB (# th(o0' $oaï AB) "aø 2oïi
I ?aø t.(2 $ie,m '(ûa C#. *.e! öûa $ö4ø2 thaP2 ft "(o!2 2où'
"4ùi maJt /haP2 $ABC% taïi f ?aáy $ie,m ` sao 'ho 2où'
^
ASB
= T7
o
.
HaJt A# = h. *@h the, t@'h V '(ûa töù 8ie0 SABC theo h "aø ".
Câu V: (10 điểm)
Tổ Toán – Tin Trường THPT Trưng Vương
F
Trương Đình Dũng Bộ đề ôn thi Đại học
Cho phương trình
2
3 1
2 1
2 1
x
x mx
x
5
= 5 +
5
.Tìm m để phương trình cV nghi>m (5!
nhRt.
II. PHẦN I!NG: (B0 điểm): Thí s!h "h# "h$! %&' '() )*+!, ha ph-!
( Th"o cương trình ch#$n:
Câu VI./: (20 điểm)
1. Trong *hKng gi/n .=i h> trtc toP đ@ +x!" cho m<t Wh1ng (W): x C ! C " C B = 0
đư0ng th1ng (():
1 2
1 2 1
x y z + 5
= =
5
.$ c%C điểm e(B,1,1) f(z,B,m) C(2,2,2) 6i7t phương
trình m<t ph1ng (s) ch)/ (() .$ &ong &ong .=i (W)
2. Cho đư0ng trcn (C): x
2
C !
2
E Lx E 2! C 1 = 0. 6i7t phương trình đư0ng th1ng (() đi 85/
2(0,2) .$ c9t (C) thAo m@t (â! c5ng cV đ@ ($i % = 4.
Câu VII./(B0 điểm)
*.o2 'g' s= /hø' h thoi m^ ]ij( )ik
3
2 3
2
z i 5 + =
. *lm s= /hø' h
'm mo8(? há hnt.
%( Th"o chương trình n&ng c'o:
Câu VI.1: (20 điểm)
1.Trong *hKng gi/n .=i h> trtc toP đ@ +x!" cho m<t Wh1ng (W): Bx C 2! - " C D = 0 .$ h/i
điểm e(D,0,0) .$ f(0,D,0). G?i U #$ tr5ng điểm cJ/ đo/n ef. Tìm toP đ@ gi/o điểm cJ/ đư0ng
th1ng ef .=i m<t ph1ng (W) .$ x%c đ^nh toP đ@ điểm [ &/o cho [U ⊥ (W) đ]ng th0i [ c%ch
đX5 g'c toP đ@ + .$ m<t ph1ng (W)
2. Cho A#ip (G):
2 2
1
177 23
x y
+ = . Tìm c%c điểm 2 th5@c (G) nhìn h/i tiI5 điểm cJ/ (G) (ư=i
m@t gVc 120
0
Câu VII.1:(10 điểm)
Ch)ng minh rgng .=i m?i &' tq nhiIn ! ( .=i ! ? 2) t/ cV #n
2
!

> #n( ! 3 1).#n(! 11).
999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
H'2)* 34) *i5i
Câu I:2) Mể đ] th^ h$m &' ti7p x_c .=i đư0ng th1ng ! = x *hi .$ chu *hi h> &/5 cV nghi>m:
2
2
2
(2 1)
1
2 1
1
( 1)
m x m
x
x
m m
x
+
5 5 ï
ï
=
ï
ï
5
ï
@
ï 5 +
ï
=
ï
ï
5
ïC
2
2 2
(2 1) ( 1)
( 1) ( 1)
1
m x m x x
x m
x
+
ï 5 5 = 5
ï
ï
ï
ï
W 5 = 5
@
ï
ï
ï
[
ï
ïC
T/ thR! 1 m M [ : x = m #5Kn #$ nghi>m cJ/ h> m = 1 thì h> .K nghi>m
Câu II.
1) WT
2 2 2 2
3 1
1 si 2 'os 2 1_ 12si 2 1_'os 2 1
6 1_
x x x x W 5 = + W 5 = +

( )
1
'os6 6 2
2 3 12 2
x x k x k k &
p p p
p W = W =\ + W =\ + N
2)
2 2
2
2
1(1)
(2)
xy
x y
x y
x y x y
+
ï
ï + + =
ï
ï
+
@
ï
ï
+ = 5
ï
ïC
MiX5 *i>n: x C ! Y 0.
(1) ⇔ (x C ! E 1)( x
2
C !
2
C x C !) = 0 ⇔ x C ! E 1 = 0 ⇔ ! = 1 E x
Th/! .$o (2) t/ đưdc: x
2
C x E 2 = 0
a> cV h/i nghi>m: (1,0) (- 2,B)
Câu III6 M<t x =
2
'
p
5
⇒(x = - (5
G
Trương Đình Dũng Bộ đề ôn thi Đại học
6k!: U =
( ) ( )
( )
2 2
3 3
7 7
si( )
'osx8x
2
six+'osx
si os
2 2
' d'
' c '
p p
p
p p
5
=
- ù
5 + 5 O P
O P
J û
& &

6k! : 2U =
( )
2 2
3 2
7 7
six+ 'osx
six + 'osx (six + 'osx)
dx
dx
p p
=
& &
=
( )
( )
2
2
7
ta
6
2
1
2
7
2 os
6
x
dx
c x
p
p
p
p
5
= =
5
&

( )
( )
2
2
7
ta
6
2
1
2
7
2 os
6
x
dx
c x
p
p
p
p
5
= =
5
&
Câu IV: V
S(ABC
=
3
2
= "h$2" ) h%
Câu V6
2
3 1
2 1
2 1
x
x mx
x
5
= 5 +
5

3 2
2 1
x
m
x
5
W =
5

M~t. •(x) =
3 2
2 1
x
x
5
5
trIn *hoảng
1
Q
2
: ö
;
<
+o
;
< ; <
= ø
Wt cV nghi>m (5! nhRt .=i m?i m
Câu VI./: 1) (s): x C ! C " E 1 = 0

2) (
1
: 2x C ! E 2 = 0, (
2
: x E 2! C D = 0
Câu VII./: pqt bir( thø'
3
2 3
2
z i 5 + =
(1). stt h = x + yi. Khi ]m (1) t.J
thuh

3 T
2 2
( 2) ( 3) ( 2) ( 3) .
2 6
x y i x y 5 + + = W 5 + + =

2_ 3 13 FG T 13
13 2_
z i
5 5
= +
Câu VI.16 1) U(2,2,0) E pt đư0ng th1ng ef:
6
7
x t
y t
z
+
ï
= 5
ï
ï
ï
ï
=
@
ï
ï
ï
=
ï
ïC
G?i C = ef∩(W) ==Y C(-12,1L,0)
[U ⊥(W) ==Y [U:
2 3
2 2
x t
y t
z t
+
ï
= +
ï
ï
ï
ï
= +
@
ï
ï
ï
= 5
ï
ïC
==Y [(2CBt,2C2t,-t)
T/ cV:
( 1( )) d * ! *+ =

2
16 1 G 27 16 t t t W + = + + ==Y t =
3
6
5
. 6k! [
1 1 3
Q Q
6 2 6
: ö
; <
5
;
< ; <
= ø
2) 2(0,€ H )
Câu VII.16 6=i n = 2. fMT ch)ng minh đ_ng.
T4t n Y 2 thì #n(n E 1) Y 0. T/ cV #n
2
!

> #n( ! 3 1).#n(! 11).
? ?( 1)
?( 1) ?
n n
n n
+
W Z
5
Tổ Toán – Tin Trường THPT Trưng Vương
T
Trương Đình Dũng Bộ đề ôn thi Đại học
T4t h$m &'
?
( )
?( 1)
x
f x
x
=
5
#$ h$m &' ngh^ch Qi7n .=i x Y 2
6k! .=i m?i n Y 2 t/ cV @(!) Y @(! 1 1)
? ?( 1)
?( 1) ?
n n
n n
+
W Z
5
ĐỀ 9
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7.0 điểm)
Câu I (2.0 điểm). Cho haøm soá: y = f(x) = x
3
– 3mx
2
+ 3(m
2
– 1)x – m
3

(C
m
)
1. Khaûo saùt söï bieá thie! "aø "e# $o% th& '(ûa haøm soá )hi m
= –2.
2. Ch)ng minh rgng (C
m
) #5Kn cV điểm cqc đPi .$ điểm cqc tiể5 #Nn #ưdt chP! trIn m•i
đư0ng th1ng c' đ^nh
Câu II (2.0 điểm).
1. >iaûi /hö42 t.+h:
2'os3x + 3six + 'osx = 7
2. >iaûi baát /hö42 t.+h:
2
3 3
?o2 ?o2
3 1_2
x x
x + =
Caâu III:
*@h t@'h /ha!: f =
2
7
'os
F 'os2
x
dx
x
p
+
&
Câu IV: (10 điểm) Cho hình chVp S.ABCD cV đ%! #$ hình .5Kng cPnh 2a SA = a, SB = 3 a
.$ m<t ph1ng(Oef).5Kng gVc .=i m<t ph1ng đ%!. G?i 2,‚ #Nn #ưdt #$ tr5ng điểm c%c
cPnh ef fC.Tính thể tích cJ/ *h'i chVp O.f2n‚ thAo / .$ tính cK&in cJ/ gVc gir/ h/i
đư0ng th1ng O2 .$ O‚
Câu V6 (10 điểm)
Cho h/i &' thqc x ! th/! đvi .$ thoả mhn h> th)c x
2
C !
2
= 1. Tìm gi% tr^ #=n nhRt .$ gi%
tr^ nhi nhRt cJ/ Qiể5 th)c:
P =
2
2
2( _ )
1 2 2
x xy
xy y
+
+ +
II. PHẦN I!NG: (B0 điểm): Thí s!h "h# "h$! %&' '() )*+!, ha ph-!
( Th"o cương trình ch#$n:
Câu VI./: (20 điểm)
1. Cho điểm W(B,0) .$ h/i đư0ng th1ng (():2x E ! E 2 = 0 .$ ((:): x C ! C B = 0. G?i (∆ ) #$
đư0ng th1ng 85/ W c9t (() .$ ((:) #Nn #ưdt t/i 2 .$ ‚. 6i7t đư0ng th1ng (∆ ) Qi7t 2W = ‚W.
2. *.o2 )ho!2 2ia vxyh1 'ho $ö4ø2 thaP2 (8) :
3 6 3
1 2 1
x y z 5 5 +
= =
5

"aø maJt /haP2 (α ): 2x + y + h = 7 . >?i e #$ gi/o điểm cJ/ (() .$ (α ) .ieát
/hö42 t.+h '(ûa $ö4ø2
thaP2 (∆ ) $i a(a $ie,m b1 "(o!2 2où' "4ùi $ö4ø2 thaP2 (8) "aø
a=m t.o2 maJt /haP2 (α ).
Câu VII./ (10 điểm)
Giải phương trình6
6 2
_ 23 7 z z 5 + =
%( Th"o chương trình n&ng c'o
Câu VI.1: (20 điểm)
1. *.o2 maJt /haP2 "4ùi he0 toïa $o0 He!'a' "(o!2 2où' vxy1 xeùt
17
Trương Đình Dũng Bộ đề ôn thi Đại học
tam 2iaù' bcC "(o!2 taïi b1
/hö42 t.+h $ö4ø2 thaP2 cC ?aø 3 3 7 x y 5 5 = 1 'aù' $:h b "aø c
th(o0' t.(ï' hoaøh "aø
baù )@h $ö4ø2 t.oø o0i tieá/ ba=2 2. *+m toïa $o0 t.oï2 ta!m >
'(ûa tam 2iaù' bcC.
2. Cho $ö4ø2 thaP2 8:
1 2
1 2 1
x y z + 5
= =
5
"aø maJt /haP2 (w): 2x – y
– 2h – 2 = 7
Dieát /hö42 t.+h maJt 'a%( (`) 'où ta!m f a=m t.e! 8 'aù'h
(w) mo0t $oaï ba=2 2 "aø maJt
'a%( (`) 'a-t (w) theo mo0t $ö4ø2 t.oø 2iao t(yeá 'où baù )@h
bgng 2.
Câu VII.1 (10 điểm)*öø 17 am "aø 3 ö# 2ö4øi ta 'hoï .a mo0t ba $aïi
8ie0 2o%m 3 2ö4øi1
t.o2 $où 'où @thaát 2 am "aø 2 ö#1 'où bao hie!( 'aù'h 'hoï
eá( 'a0( *haøh "aø 'K
x2(ye0t töø 'hoái tham 2ia
H'2)* 34) *i5i6
Câu I6 2) Miểm cqc đPi 2(m E 1, 2 E Bm) ch/! trIn đư0ng th1ng c' đ^nh:
1
2 3
x t
y t
+ =5 +
ï
ï
@
ï = 5
ï
C
Miểm cqc tiể5 ‚(m C 1,-2 E m) chP! trIn đư0ng th1ng c' đ^nh:
1
2 3
x t
y t
+ = +
ï
ï
@
ï =5 5
ï
C
Câu II6 1) ⇔ 'os
'os( 3 )
3
x x
p
p
: ö
; < 5 = 5
;
< ;
= ø
⇔ x =
3 2
k p p
+
() ∈ I)
2) ‚ghi>m x = m, x = 1;m
Câu III: U =
y 2
2 2
7
'os
1
2
2 si
xdx
x
p
5
&
=
_ 2
p
Câu IV: ∆ SAB .5Kng tPi S đư0ng c/o cJ/ hình chVp h =
3
2
a
,
1
2
MB,D ABCD
S S =
= 2/
2
Câu V: W =
2
2 2
2( _ )
2 3
x xy
x xy y
+
+ +
C) ‚75 ! = 0 thì W = 2
C) ‚75 ! ƒ 0 đ<t x = t!
2
2
2
2 12
( 2) 2( _) 3 7
2 3
t t
! ! t ! t !
t t
+
K = W 5 + 5 + =
+ +
m/x6 = B .=i
3 3
17 17
Q
1 1
17 17
x x
y y
+ +
ï ï
ï ï = =5
ï ï
ï ï
ï ï
@ @
ï ï
ï ï
= =5
ï ï
ï ï
ï ï C C
, min6 =9 A .=i
3 3
13 13
Q
2 2
13 13
x x
y y
+ +
ï ï
ï ï = =5
ï ï
ï ï
ï ï
@ @
ï ï
ï ï
=5 =
ï ï
ï ï
ï ï C C
Câu VI./:
1) W #$ tr5ng điểm cJ/ 2‚: 2
11 1_
Q
3 3
: ö
;
<
;
< ; <
= ø
.$ ‚
F 1_
Q
3 3
: ö
;
<
5
;
< ; <
= ø
==Y (∆ ): Fx E ! E 2D = 0
2) e
2 2 2
Q Q
3 3 3
: ö
; <
5 5
;
< ; <
= ø
R S 1
d
a n a
a U
=
((. ((. ((.
= (-B,B,B) ==Y pt đư0ng th1ng (∆ )
Câu VII./6 1 2 3 6
2 Q 2 Q 2 Q 2 z i z i z i z i = + =5 5 = 5 =5 +
Câu VI.16 1) U #$ tâm đư0ng trcn ngoPi ti7p ∆ efC ==Y !
U
= \ 2
Tổ Toán – Tin Trường THPT Trưng Vương
11
Trương Đình Dũng Bộ đề ôn thi Đại học
fU: ! = t/nB0
0
(x E 1) ==Y ! =
1 1
3 3
x5
==Y 1
1 2 3. x = \
*Y1: xeá( b "aø v )haù' /h@a $oái "4ùi c 1
1 2 3 x K = +
. ==Z b(
3 2 3 + Q7)
==Z
1
F 6 3 _ 2 3
Q
3 3
-
: ö
+ +
; <
;
<
;
<
; <
= ø
*Y2:xeá( b "aø v '(ø2 /h@a $oái "4ùi c ⇒
1
1 2 3. x = 5 ==Z b(
1 2 3 5 5
==Z
2
6 3 1 _ 2 3
Q
3 3
-
: ö
5 5 5 5
; <
;
<
;
<
; <
= ø
2) f(5tQ 51 + 2tQ 2 + t) Q 8(f1w) = 2
+)
1
1 2 13
Q Q
_ 3 _
I
:5 5 ö
; <
;
< ; <
= ø
==Z (`
1
):
2 2 2
1 2 13
G
_ 3 _
x y z
: ö : ö : ö
; ; ; < < <
+ + + + 5 =
; ; ;
< < < ; ; ; < < <
= ø = ø = ø
+)
2
11 16 1
Q Q
_ 3 _
I
: ö
; <
5
;
< ; <
= ø
==Z (`
2
):
2 2 2
11 16 1
G
_ 3 _
x y z
: ö : ö : ö
; ; ; < < <
5 + + + 5 =
; ; ;
< < < ; ; ; < < <
= ø = ø = ø
Câu VII.16
C) 2n/m E B nr C) Bn/m E 2 nr O' c%ch ch?n: LDF
ĐỀ :6
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (z.0 điểm)
Câu I6 (20 điểm)
Cho h$m &' ! = x
B
E (Dm C B)x
2
C (1Hm C 1)x E mm E B (x)
1. [hảo &%t .$ .\ đ] th^ (C) cJ/ h$m &' *hi m = 1.
2. Tìm m &/o cho đ] th^ h$m &' (x) c9t trtc ho$nh tPi Q/ điểm phân Qi>t e f C cV
ho$nh đ@ thAo th) tq #kp th$nh m@t cRp &' c@ng. fi7t rgng ho$nh đ@ điểm e nhi hơn B
ho$nh đ@ điểm C #=n hơn B.
Câu II) (20 điểm)
1.Giải QRt phương trình:
2 2
2 G _ 1 2 2 x x x x + + + 5 L +
2. Giải phương trình: t/n
2
x C cot
2
x C
1
3
si2x
=
Câu III:(10 điểm)
Tính tích phân [ =
3 3 3
3
_
si six
'otx
si
x
dx
x
p
p
5
&
Câu IV:(10 điểm)
Cho hình #kp phương efCn.e:f:C:n: Qi7t Q%n *ính hình cN5 n@i ti7p t) (i>n
eCf:n: #$ r. hh! tính thể tích hình #kp phương thAo r
Câu V: (10 điểm)
Cho Q/ &' x, !, " *hKng âm .$
1 1 1
2
1 1 1 x y z
+ + A
+ + +
.
Tìm gi% tr^ #=n nhRt cJ/ Qiể5 th)c 6 = x!"
II. PHẦN I!NG6(B0 điểm): Thí s!h "h# "h$! %&' '() )*+!, ha ph-!
1) Th"o chương trình ch#$n)
Câu VI./) (20 điểm)
1. jkp phương trình c%c cPnh ∆ efC n75 cho f(- D,H) .$ h/i đư0ng c/o cV phương
trình #$:((
1
): Hx C B! E D = 0, ((
2
): Bx C F! C 1B = 0.
2.Trong *hKng gi/n .=i h> trtc +x!" cho c%c đư0ng th1ng
12
Trương Đình Dũng Bộ đề ôn thi Đại học
(():
1 1 1
1 2 2
x y z 5 5 5
= =
.$ ((:):
1 3
1 2 2
x y z + 5
= =
5
Ch)ng ti rgng (() .$ ((:) c9t nh/5. 6i7t phương trình m<t ph1ng (W) ch)/ (() .$ ((:)
Câu VII./6 (10 điểm)
Giải phương trình trong tkp &' ph)c C: I
6
– I
3
+ _I
2
– GI – 1_ = 7
0) Th"o chương trình n&ng c'o:
Câu VI.1)(20 điểm)
Trong *hKng gi/n .=i h> trtc +x!" cho đư0ng th1ng (
1
:
1 1 2
2 2 1
x y z 5 5 5
= =

đư0ng th1ng (
2
#$ gi/o t5!7n cJ/ h/i m<t ph1ng (W): Hx E L! E L" C 1B = 0 .$ (s): x -
L! C L" E z = 0
1. Ch)ng ti rgng ((
1
) .$ ((
2
) ch4o nh/5.
2. G?i C #$ gi/o điểm ((
1
) .$ ((
2
). Tìm toP đ@ c%c điểm e f #Nn #ưdt th5@c ((
1
) ((
2
)
&/o cho t/m gi%c efC cân tPi C .$ cV (i>n tích Qgng
61
62
Câu VII.1:(10 điểm)
Giải h> phương trình:
3 3
?o2 ?o2 2
2 2
6 6 6
6 2 ( )
?o2 ( ) 1 ?o2 2 ?o2 ( 3 )
xy
xy
x y x x y
+
= + ï
ï
ï
@
ï
+ + = + +
ï
ïC
(x)
----------------------------a7t --------------------------------
H'2)* 34) *i5i6
Câu I: 2) m =
3
2
Câu II: 1) MiX5 *i>n:
2
2
2 G _ 7
1 7
x x
x
+
+ + A ï
ï
ï
W
@
ï
5 A
ï
ïC
x y - B ho<c x „ 1 ho<c x = -1
2 2
2 G _ 1 2 2 x x x x + + + 5 L +
( )
1 2 _ 1 2 1 7 x x x x W + + + 5 5 + L
Giải ti7p ttc nghi>m: x = € 1
2) t/n
2
x C cot
2
x C
1
3
si2x
=
⇒H&in
2
2x E &in2x −D = 0

6
1 6
a.'si(5 )
2 3
1 1 6
a.'si(5 )
2 2 3
x k
x m
x n
p
p
p
p p
-
= +
O
O
O
O
W = +
O
O
O
O
= 5 +
O
J
Câu III: [ =
3 3 3
3
_
si six
'otx
si
x
dx
x
p
p
5
&
=
3
3 3 2 3
2
2 2
_ _
1
1
'ot
si
'otx 'otx8x
si si
x
x
dx
x x
p p
p p
5
=
& &

M<t 5 = cotx [ =
3
3
1 1
T 3
G 3
: ö
;
<
5
;
<
; <
= ø
Câu VI:
G?i cPnh hình #kp phương #$ a. t) (i>n eCf:n: #$ t) (i>n đX5. cPnh Qgng 2 a .+ #$ tr?ng tâm
cJ/ t/m gi%c Cf:n: U #$ tâm cJ/ m<t cN5 n@i ti7p t) (i>n eCf:n:
2 #$ tr5ng điểm cJ/ f:n:
Tổ Toán – Tin Trường THPT Trưng Vương
13
Trương Đình Dũng Bộ đề ôn thi Đại học
T/ cV: +2 =
1 _
3 _
a
CM = C+ =
_
3
a

==Y e+ =
2 3
3
a
t/n2 2 2 a = t/ cV
2
2ta
ta2 2 2
1 ta
a
a
a
= =
5
==Y t/n
2
2
a = (
^
I M+ a =
)6k! t/m gi%c U+2 .5Kng cân
tPi + ==Y r = U+ ==Y / = 2 3 .
6â! hình #kp phương cV thể tích 6 =
3
26 3 . (đ.tt)
Câu V: 6ì
1 1 1
2
1 1 1 x y z
+ + A
+ + +
==Y
1 1 1
2
1 1 1 x y z
A 5 5
+ + +
==Y
1
1 1 1
y z
x y z
A +
+ + +

1
1 1 1
y z
x y z
A +
+ + +
2
(1 )(1 )
yz
y z
A
+ +
, tương tq
1
2
1 (1 )(1 )
xz
y x z
A
+ + +
,

1
2
1 (1 )(1 )
xy
z x y
A
+ + +
6k!:
2 2 2
2 2 2
1 1 1
. . G
1 1 1 (1 ) (1 ) (1 )
x y z
x y z x y z
A
+ + + + + +
h/!

1 G
(1 )(1 )(1 ) (1 )(1 )(1 )
xyz
x y z x y z
A
+ + + + + +
O5! r/: x!"
1
G
L
6k! m/xW =
1 1
G 2
khi x y z = = =
Câu VI./: 1) f ∉ ((
1
) .$ ((
2
). Giả &… ((
1
) 85/ e, ((
2
) 85/ C.
C ef: Fx E B! C 1z = 0 , fC: Bx E H! E 1B = 0
e( -1,B), C(1,-2) ==Y eC: Hx C 2! E 1 = 0
2) (W): 2x E ! E 1 = 0
Câu VII./6 I
6
– I
3
+ _I
2
– GI – 1_ = 7 ⇔ (I + 1)(I – 2)(I
2
+ G) = 7
Câu VI.16 2) C(1,1,2) , ( )
1 2 1 2
27 61
os(8 1 ) si Q
21 21
c d d d = K =

2
1 61
2 12
ABC
S AC = ;
61
62
==Y Ce = Cf = 1

3 3 F 13 17 1_
Q Q Q Q
3 3 3 F F F
1 1 3 1 6 12
Q B Q Q
3 3 3 F F F
A B
va
A B
- -
: ö : ö
; ;
< <
O O
; ;
< < ; ; < <
= ø = ø O O
K O O
O O : ö : ö
; ; < <
O O
; ;
< < ; ; < <
= ø = ø
O O
J J
== Q'n c<p điểm.
Câu VII.16 (<)
3 3
?o2 ?o2
2 2
6 2 2
6( ) 2 ( 3 )
xy xy
x y x x y
+
= + ï
ï
ï
W
@
ï
+ = +
ï
ïC
nghi>m 6( )
_
3Q 3 1 _Q
2
: ö
; <
;
<
;
<
; <
= ø

(M[: x . 0 .$ ! Y 0)
ĐỀ 7
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (z.0 điểm)
Câu I) (20 điểm)
16
Trương Đình Dũng Bộ đề ôn thi Đại học
Cho h$m &' ! = x
D
E 2x
2
C 2.
1. [hảo &%t &q Qi7n thiIn .$ .\ đ] th^ (C) cJ/ h$m &'.
2. 6i7t phương trình ti7p t5!7n .=i đ] th^ (C) đi 85/ điểm e(0,2)
Câu II6 (20 điểm)
1. Giải phương trình: co&
2
2x E co&2x = D &in
2
2x.co&
2
x
2. Giải h> phương trình :
( )
( )
6
6
6
6
3 1
G _ 7
y x
x y
x y
x y
5
5
+
ï
+ =
ï
ï
@
ï
+ 5 =
ï
ïC
Câu III6 (10 điểm)
Tính tích phân
2
1
1
3
x x
I dx
x
5
=
5
&
Câu IV6 (10 điểm)
Cho hình chVp O.efC cV đ%! #$ t/m gi%c đX5 cPnh / t/m gi%c OeC cân tPi O gVc OfC
Qgng L0
0
mp(OeC) .5Kng gVc .=i mp(efC). Tính thAo / thể tích cJ/ *h'i chVp
O.efC.
Câu V: (10 điểm)
Cho / Q c #$ c%c &' thqc (ương thoả mhn /;B = 1
Tìm gi% tr^ #=n nhRt cJ/ Qiể5 th)c: W =
3 3 3 3 3 3
1 1 1
1 1 1 x y y z z x
+ +
+ + + + + +
II. PHẦN I!NG6(B0 điểm): Thí s!h "h# "h$! %&' '() )*+!, ha ph-!
* Th"o chương trình ch#$n6
Câu VI.'6 (20 điểm)
Trong *hKng gi/n .=i h> tr5c toP đ@ +x!" cho c%c điểm e(-1,-1,0) f(1,-1,2) C(2,-
2,1) n(-1,1,1).
1. Tính gVc .$ *hoảng c%ch gir/ h/i đư0ng th1ng ef .$ Cn
2. Giải &… mp(W) đi 85/ n .$ c9t Q/ trtc +x +! +" tương )ng tPi c%c điểm 2‚W
*h%c g'c + &/o cho n #$ trqc tâm cJ/ t/m gi%c 2‚W. ah! .i7t phương trình cJ/ mp(W).
Câu VII./: (10 điểm)
Ch)ng minh rgng B(1 C i)
2010
= Di(1 C i)
200F
E D(1 C i)
200L
%*Th"o chương trình n&ng c'o)
Câu VI.16(20 điểm)
1. Trong m<t ph1ng .=i h> trtc toP đ@ +x! chot/m gi%c efC Qi7t e(2, - 1) h/i đư0ng
phân gi%c trong (ff
1
): x E 2! C 1 = 0 (CC
1
): x C ! C B = 0. jkp phương trình cPnh fC.
(Dx E ! C B = 0)
2. Trong *hKng gi/n .=i h> trtc toP đ@ +x!" cho h/i đư0ng th1ng ch4o nh/5

1 2
2 3 6 1 6 6
( ) : Q ( ) :
2 3 3 3 2 1
x y z x y z
d d
5 5 + + 5 5
= = = =
5 5 5
Tìm toP đ@ gi/o điểm cJ/ đư0ng .5Kng gVc ch5ng ( cJ/ ((
1
) .$ ((
2
) .$ #kp phương
trình đư0ng gVc ch5ng ( đV.
a(0,0,1), [(2,2,B)
Câu VII.16 (10 điểm)
Tìm h> &' x
10
cJ/ *hi triển
17
3
1
1 x
x
: ö
; <
+ +
;
< ; <
= ø
( .=i x ƒ 0)
------------------------------------------------------
H '2)* 34) *i5i
Câu I6 2) CV Q/ ti7p t5!7n: ! = 2 , ! =
6 _
2
T
x \ +
Câu II: 1) co&
2
2x E co&2x = D &in
2
2x.co&
2
x
3 2
2 os 2 3 os 2 3 os2x 5 2 = 7 c x c x c W + 5
Tổ Toán – Tin Trường THPT Trưng Vương
13
Trương Đình Dũng Bộ đề ôn thi Đại học

os2x = 1
1
'os2x = 5
2
c -
O
O W
O
O
J
2)
6
13
12
x
y
+
ï =\
ï
ï
@
ï
=
ï
ïC
Câu III: M<t t = 1 x5 0 =
32
17?3
3
5
Câu IV6
3
2
G
a
V =
Câu V6 (x E !)
2
„ 0 ⇒ x
2
E x! C !
2
„ x!
x C ! Y 0 ⇒ (x C !)(x
2
E x! C !
2
) „ (x C !)x! ⇒x
B
C !
B
„ (x C !)x!
⇒x
B
C !
B
C x!" „ (x C ! C ")x! ⇒x
B
C !
B
C 1 „ (x C ! C ")x!

3 3
1 1
1 ( ) x y xy x y z
K L
+ + + +
Tương tq:
3 3
1 1
1 ( ) y z xy x y z
L
+ + + +
,
3 3
1 1
1 ( ) z x xy x y z
L
+ + + +
6k!: W =
3 3 3 3 3 3
1 1 1
1 1 1 x y y z z x
+ +
+ + + + + +

1
( )
x y z
xyz x y z
+ +
L =
+ +
m/xW = 1 *hi x = ! = " = 1
Câu VI./6 1) (efCn) = L0
0
, ((efCn) =
3
3
2) (W):
1
3 3 3
x y z
+ + =
Câu VII./6 B(1 C i)
2010
- Di(1 C i)
200F
= (1 C i)
200F
†B(1 C i)
2
E Di = (1 C i)
200F
.2i
= (1 C i)
200L
.Di
2
= - D(1 C i)
200L
Câu VII.1: 1) G?i A
1
.$ A
2
#Nn #ưdt #$ h/i điểm đ'i x)ng 85/ (BB
1
) .$ (CC
1
) thì đư0ng
th1ng fC chính #$ đư0ng th1ng A
1
A
2
==Y BC: Dx E ! C B = 0
2) G?i C, D #Nn #ưdt #$ gi/o điểm cJ/ ( .=i (
1
, (
2
O… (tng
1
2
. 7
. 7
d
d
*# a
*# a
+
ï
=
ï
ï
@
ï
=
ï
ïC
(((.
((.
(((.
((.
==Y C(<;<;1); D(2;2;3) ==Y d ≡ DC
Câu VII.16
17
3
1
1 x
x
: ö
; <
+ +
;
< ; <
= ø

17 17
3 3 6
17 17
7 7 7
1
. ( 17)
k
k
k k m k m
k
k k m
C x C C x m k
x
5
= = =
: ö
: ö
; <
; <
= + = L L ;
< ;
< ; ; <
; < = ø
= ø
, , ,
O' hPng ch)/ x
10
*hi B* E Dm = 10 *hi
3 2
17 _
m m
hoac
k k
= + = +
ï ï
ï ï
@ @
= ï ï =
ï ï
C C
6k! h> &' cJ/ x
10
Qgng:
_ 2 17 3
17 _ 17 17
. . C C C C + = B0D2
ĐỀ =
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH6 (z điểm)
Câu I6 (2 điểm) Cho h$m &'
6 2
( ) Gx Tx 1 y f x = = 5 +
1. [hảo &%t &q Qi7n thiIn .$ .\ đ] th^ (C) cJ/ h$m &'.
2. nq/ .$o đ] th^ (C) hh! Qi>n #5kn thAo m &' nghi>m cJ/ phương trình
6 2
G os T os 7 c x c x m 5 + = .=i
R7Q S x p N
.
Câu II :(2 điểm)
1_
Trương Đình Dũng Bộ đề ôn thi Đại học
1. Giải phương trình:

2
6si3xsix + 6'os 3x 5 os x + os 2x + 1 7
6 6 6
c c
p p p : ö : ö : ö
; ; ; < < < 5 + =
; ; ;
< < < ; ; ;
= ø = ø = ø
2. Giải h> phương trình:
2 2
2 2
12
12
x y x y
y x y
+
ï
+ + 5 =
ï
ï
@
ï
5 = ï
ï
C
Câu III6 (1 điểm) Tính (i>n tích cJ/ miXn ph1ng gi=i hPn QSi c%c đư0ng
2
z 6 z y x x = 5 .$
2 y x =
.
Câu IV6 (1 điểm) Cho h+h 'hoù/ tam 2iaù' $e%( `.bcC $:h `1 'où $o0 8aøi
'aïh $aùy ba=2 a.
>oïi d "aø x ?a% ?ö4ït ?aø 'aù' t.(2 $ie,m '(ûa 'aù' 'aïh `c "aø
`C. *@h theo a 8ie0 t@'h tam
2iaù' bdx1 bieát .a=2 maJt /haP2 (bdx) "(o!2 2où' "4ùi maJt
/haP2 (`cC).
Câu V6 (1 điểm) Tìm gi% tr^ #=n nhRt .$ gi% tr^ nhi nhRt cJ/ Qiể5 th)c:

( ) ( )
( ) ( )
2 2 2 2
2 2
2 2
1
1 1
x y x y
!
x y
5 5
=
+ +
II.PHẦN I!NG (B điểm): Thí s!h "h# %&' '() )*+!, ha ph-! (6h-! 1 h+E" ph-! 2)
! Th"o chương trình ch#$n!
Câu VI./6 (20 điểm)
1. ChoUefC cV đunh e(1,2) đư0ng tr5ng t5!7n f2:
2 1 7 x y + + =
.$ phân gi%c
trong Cn:
1 7 x y + 5 =
. 6i7t phương trình đư0ng th1ng fC.
2. Trong *hKng gi/n .=i h> t?/ đ@ +x!" cho đư0ng th1ng (n):
2
2
2 2
x t
y t
z t
+
ï
=5 +
ï
ï
ï
ï
=5
@
ï
ï
ï
= +
ï
ïC
.G?i U #$ đư0ng th1ng 85/ điểm e(D,0,-1) &ong &ong .=i (n) .$ U(-2,0,2) #$ hình
chi75 .5Kng gVc cJ/ e trIn (n). Trong c%c m<t ph1ng 85/ U hh! .i7t phương trình
cJ/ m<t ph1ng (W) cV *hoảng c%ch đ7n (n) #$ #=n nhRt.
Câu VII./ (1 điểm) CV F Q%c &‡ phˆ5 th5kt H Q%c &‡ gâ! mI 20 ! t%. m5'n #kp m@t *íp mv
cNn 2 Q%c &‡ phˆ5 th5kt 2 Q%c &‡ gâ! mơ .$ H ! t%. CV Q/o nhiI5 c%ch #kp 2 *íp mv cho
h/i Q>nh nhân *h%c nh/5‰
%! Th"o chương trình n&ng c'o!
Câu VI.1 (2 điểm)
1. Cho hình Qình h$nh efCn cV (i>n tích Qgng D. fi7t e(1,0) f(0,2) .$ gi/o điểm U cJ/
h/i đư0ng ch4o ngm trIn đư0ng th1ng ! = x. Tìm t?/ đ@ đunh C .$ n.
2. Trong *hKng gi/n .=i h> t?/ đ@ +x!" .i7t phương trình đư0ng th1ng(() đi 85/ điểm
e(B,-2,- D) &ong &ong .=i m<t ph1ng (W): Bx E 2! E B" E z = 0 .$ c9t đư0ng th1ng
U:
2 3
6 2
1 2
x t
y t
z t
+
ï
= +
ï
ï
ï
ï
=5 5
@
ï
ï
ï
= +
ï
ïC
. .
Câu VII.1 (1 điểm) Gải h> phương trình:
2 3 T7
3 2 G7
y y
x x
y y
x x
A C
A C
+ + =
ï
ï
ï
@
ï 5 =
ï
ïC
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Tổ Toán – Tin Trường THPT Trưng Vương
1F
Trương Đình Dũng Bộ đề ôn thi Đại học
H'2)* 34) *i5i:
Câu I: 1)
2) M<t t = co&x
R 1Q1S t N 5
whương trình trS th$nh
6 2
G T 7 t t m 5 + =

6 2
G T 1 1 t t m W 5 + = 5
nq/ .$o đ] th^ t/ cV *7t #5kn &/5:
C
G1
32
mZ
ho<c m l 0: Whương trình đh cho .K nghi>m.
C
G1
32
m=
ho<c m = 0: Whương trình đh cho cV 2 nghi>m.
C
G1
1
32
m L 9
: Whương trình đh cho cV D nghi>m.
C 7 1 m 9 9 : Whương trình đh cho cV 2 nghi>m.
Câu II6 1) WT
W
2( co&2x E co&Dx) C 2(&in2x C co&Dx) -
( )
1
1 si6
2
x 5
C 1 = 0

( ) 6 os2x + si2x si6x + 1 7(1) c + =
G 2
k
x
p p
W =5 +
2) MiX5 *i>n :
x y A
. ( x C ! = 0 *hKng #$ nghi>m cJ/ h>)
M<t : F =
2 2
( 7) x y ' 5 A
, G = x C !
T/ cV
( ) R S
2 2 2
1 1 1
( ) ( )
2 2 2
x y '
y x y x y x y v
x y v
- ù - ù
5
O P O P
= + 5 5 = + 5 = 5
O P O P
+
J û J û
a> đh cho trS th$nh:
2
12
12
2
' v
' '
v
v
+ + =
ï
ï
ï
ï
: ö @
; < ï
5 = ;
<
ï
;
; <
ï
= ø
ïC
6
G
'
v
+ =
ï
ï
W
@
ï =
ï
C
ho<c
3
T
'
v
+ =
ï
ï
@
ï =
ï
C
`(y .a 2hi>m cJ/ h>:
3 3
3 6
x x
hoac
y y
= = + +
ï ï
ï ï
@ @
= = ï ï
ï ï
C C
Câu III6
2 2
2
2 2
7 7
7
6 2 _ 7
z 6 z 2 2
6 2 2 7 _
x x
x
x x x x x
x x x x
x x x x x x
A A + + -
ï ï
=
ï ï
O
ï ï
ï ï O
ï ï - -
5 = 5 =
5 = W W W =
O @ @
O O
ï ï
O
O O ï ï
O ï ï
5 =5 5 = =
O O
ï ï
O
J J J ï ï C C
( ) ( )
2 _
2 2
7 2
6 2 6 2 S x x x dx x x x dx = 5 5 + 5 5
& &
=
6 32
1_
3 3
+ =
(đ.(t)
Câu IV6 [ #$ tr5ng điểm cJ/ fC . I S* M, = V
∆ e2‚ cân tPi e eU ⊥ 2‚ (U2 = U‚)
eU ⊥ (OfC) ⇒eU ⊥ O[ ⇒∆ Oe[ cân tPi e
⇒ Oe = e[
3
2
a
= ⇒ `K =
2
2
a
Q bf =
17
6
a
O
e2‚
=
2
17
1_
a
Câu V: M<t / = )a!α ; ; = )a!β

( ) ( )
( ) ( )
2 2 2 2
2 2
2 2
ta ta 1 ta ta
1 ta 1 ta
!
a b a b
a b
5 5
=
+ +
1G
K
K
I
I
N
N
M
M
S
S
C
C
B
B
A
Trương Đình Dũng Bộ đề ôn thi Đại học
T/ cV: C)( ) ( )
2 2 2 2
ta ta 1 ta ta a b a b 5 5

=
( ) ( ) ( ) ( )
6 6
1
si si os + os 5
os os
c c
c c
a b a b a b a b
a b
+ 5
=
( ) ( )
6 6
1
si 2 2 si 2 2
6 os os c c
a b a b
a b
+ 5
=
( )
6 6
1
os6 5'os6
G os os
c
c c
a b
a b
? ( 1 C t/n
2
α )(1 C t/n
2
β ) =
6 6
1
os os c c a b
6k! : ( )
1
os6 5 'os6
G
! c a b =
⇒ 6
'a/
=
1
6
, *hi co&Dα = 1 .$ co&Dβ = - 1
6
'!
= -
1
6
, *hi co&Dα = - 1 .$ co&Dβ = 1
Câu VI./6 1)
( ) : 1 7 Q1 C CD x y C t t N + 5 = K 5
Q
1 3
Q
2 2
t t
M
:+ 5 ö
;
<
;
< ; <
= ø
d ∈ cd ⇒ t = 5 F ==Z C( 5FQG)
[ #$ điểm đ'i x)ng cJ/ e 85/ Cn, [(- 1,0)
fC ≡ [C: Dx C B! C D = 0
2) (W) : 2x E " E m = 0
Câu VII./6 1)
2 2 3 2 2 3
G 3 27 _ 3 13
C C C C C C
Câu VI.16 1) U(t,t) , C(2t E 1,2t), n(2t,2t E 2)

U
. 6
ABC
S ABC# = =
6
3
C# K =

( )
( ) ( )
6 3 G G 2
Q 1 Q
z _ 6z 6
3 3 3 3 3
Q
3 3
7 1Q7 1 7Q 2
t C D
t
d C AB C#
t C D
-
: ö : ö
; ; < <
O = K
; ; 5 < < ; ; < <
= ø = ø O
= W = W
O
O = K 5 5
J
2. (():
3 2 6
3 _ T
x y z 5 + +
= =
5
Câu VII.16 (x = H, ! = 2)
ĐỀ @6
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (z.0 điểm)
Câu I. (2 điểm)
Cho h$m &' ; = /
B
C B/
2
C '/ C 1 cV đ] th^ #$ (C
'
), ( ' #$ th/m &')
1. [hảo &%t &q Qi7n thiIn .$ .\ đ] th^ h$m &' *hi ' = B.
2. T%c đ^nh m để (C
'
) c9t đư0ng th1ng ; = 1 tPi Q/ điểm phân Qi>t C(0,1) D E &/o cho c%c
ti7p t5!7n cJ/ (C
'
) tPi D .$ E .5Kng gVc .=i nh/5.
Câu II (2 điểm)
1.Giải phương trình:
2 3
2
2
'os 'os 1
'os2 ta
'os
x x
x x
x
+ 5
5 = .
2. Giải h> phương trình:
2 2
2 2
1 6
( ) 2 F 2
x y xy y
y x y x y
+
+ + + = ï
ï
ï
@
ï
+ = + +
ï
ïC

R ( 1 ) x y N
.
Tổ Toán – Tin Trường THPT Trưng Vương
1T
1
H
H
I
I
D
D
C
C
B
B
A
Trương Đình Dũng Bộ đề ôn thi Đại học
Câu III (1 điểm)
Tính tích phân:
3
2
2
1
?o2
1 3?
e
x
I dx
x x
=
+
&
.
Câu IV. (1 điểm)
Cho hlh h-/ ]ø2 ABCD.A/B/C/D/ 'm 'g' '[h AB = AD = a1 AAB =
3
2
a

"u 2m' BAD = _7
7
. >0i M "u , ?V ?Ct ?u t.(2 ]irm '$a 'g' '[h ABDB "u
ABBB. Chø2 mih ACB "({2 2m' "@i mtt /h|2 (BDM,). *}h thr t}'h
)h=i 'hm/ A.BDM,.
Câu V. (1 điểm)
Cho a : " #$ c%c &' thqc *hKng âm thi/ mhn 1 a b c + + = .
Ch)ng minh rgng:
F
2
2F
ab bc ca abc + + 5 L
.
A. PHẦN I!NG (" đi+,). Th- .inh ch/ đư0c 12, ,ột trong h'i 3h4n 53h4n 1 ho6c 0(
1.T#$% &#'()* +,-)# C#u.)
Câu VI/. ( 2 điểm)
1. Trong m<t ph1ng .=i h> t?/ đ@ H/; cho t/m gi%c ABC Qi7t A(H, 2). Whương trình
đư0ng tr5ng trqc cPnh BC đư0ng tr5ng t5!7n CC: #Nn #ưdt #$ / C ; E L = 0 .$ 2/ E ; C B =
0. Tìm t?/ đ@ c%c đunh cJ/ t/m gi%c ABC.
2. Trong *hKng gi/n .=i h> t?/ đ@ H/;B hh! x%c đ^nh toP đ@ tâm .$ Q%n *ính đư0ng trcn
ngoPi ti7p t/m
gi%c ABC Qi7t A(-1, 0, 1) B(1, 2, -1) C(-1, 2, B).
Câu VII/. (1 điểm)
Cho 1
z
2
z
#$ c%c nghi>m ph)c cJ/ phương trình
2
2 6 11 7 z z 5 + = . Tính gi% tr^ cJ/ Qiể5
th)c
2 2
1 2
2
1 2
( )
z z
z z
+
+
.
0. T#$% &#'()* +,-)# Nâ)* &/%
Câu VI1. ( 2 điểm)
1. Trong m<t ph1ng .=i h> t?/ đ@ H/; cho h/i đư0ng th1ngU:
3 G 7 x y + + =

B :3 6 17 7 x y U 5 + =
.$ điểm A(-2 , 1). 6i7t phương trình đư0ng trcn cV tâm th5@c
đư0ng th1ng U đi 85/ điểm A .$ ti7p x_c .=i đư0ng th1ng U:.
2. Trong *hKng gi/n .=i h> t?/ đ@ H/;B Cho Q/ điểm A(0,1,2) B(2,-2,1) C(-2,0,1). 6i7t
phương trình m<t ph1ng (ABC) .$ tìm điểm M th5@c m<t ph1ng 2/ C 2; C B E B = 0 &/o
cho MA = MB = MC.
Câu VII1. (1 điểm)
Giải h> phương trình :
2
1 2
1 2
2?o2 ( 2 2) ?o2 ( 2 1) _
?o2 ( 3) ?o2 ( 6) = 1
x y
x y
xy x y x x
y x
5 +
5 +
+
5 5 + + + 5 + = ï
ï
ï
@
ï
+ 5 +
ï
ïC

R ( 1 ) x y N
.
aư=ng (Šn giải
Câ5 U
2.WT ho$nh đ@ gi/o điểm /
B
C B/
2
C '/ C 1 = 1
W
x(x
2
C Bx C m) = 0
W
x = 0 •(x) = 0
•(x) = 0 cV 2 nghi>m phân Qi>t *h%c 0
MI thi/ mhn !c t/ phải cV pt •(x) = 0 cV 2 nghi>m phân Qi>t x
1
x
2
*h%c 0 .$ !:(x
1
).!:(x
2
)
= -1. 0.2H
2 2
1 1 2 2
T 6 71 (7) 7
(3 _ )(3 _ ) 1.
m f m
x x m x x m
+
5 Z = [
ï
ï
ï
@
ï
+ + + + =5
ï
ïC

27
Trương Đình Dũng Bộ đề ôn thi Đại học
2 2 2 2 2
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
T T
1 7 1 7
6 6
T( ) 1G ( ) 3 ( ) 3_ _ ( ) 1 6 T 1 7
m m m m
x x x x x x m x x x x m x x m m m
+ +
ï ï
ï ï 9 [ 9 [
ï ï
ï ï
W W
@ @
ï ï
ï ï
+ + + + + + + + = 5 5 + =
ï ï
ï ï C C
Giải r/ t/ cV MO: m =
T _3
G
\
Câ5 UU: 1.M[ co&x ƒ 0 pt đưdc đư/ .X

2 2 2
'os2 ta 1 'os (1 ta ) 2'os 'os 5 1 7 x x x x x x 5 = + 5 + W 5 =
0.H
Giải ti7p đưdc co&x = 1 .$ co&x = 0H
2.
7 y [
t/ cV:
2
2 2
2 2 2
2
1
6
1 6
.
( ) 2 F 2 1
( ) 2 F
x
x y
x y xy y
y
y x y x y x
x y
y
+
+ ï
ï
+ + =
ï +
+ + + = ï
ï
ï
ï ï
W
@ @
ï ï
+ = + + +
ï ï
ïC + 5 = ï
ï
ï
C
0.2H
M<t
2
1
1
x
' v x y
y
+
= = +
t/ cV h>:

2 2
6 6
31 1
31 T
2 F 2 13 7
' v ' v
v '
v '
v ' v v
+ + + = = 5
- = =
ï ï
ï ï
ï ï O
W W
@ @
O
ï ï =5 =
5 = + 5 =
ï ï O
J ï ï C C
a/i nghiIm (1,2) (-2,H)
Câ5 UUU:
3
3 2
2
3
2 2 2
1 1 1
?
?o2 1 ? . ?
?2
.
? 2
1 3? 1 3? 1 3?
e e e
x
x x xdx
I dx dx
x
x x x x x
: ö
; <
;
< ; <
= ø
= = =
+ + +
& & &
0.2H
M<t
2 2 2
1 1
1 3? ? ( 1) ? .
3 3
dx
x t x t x tdt
x
+ = K = 5 K =
. Mvi ckn ‹
0.2H
O5! r/
( )
( )
2
2 2
3
2 2
3 3
2
1 1 1
1
1
?o2 1 1 1
3
. 1
? 2 3 T? 2
1 3?
e
t
x
I dx tdt t dt
t
x x
5
= = = 5
+
& & &
0.2H

2
3
3 3
1
1 1 6
T? 2 3 2F? 2
t t
: ö
; <
= 5 =
;
< ; <
= ø
Câ5 U6: 6 =
3
3
1_
a
Câ5 6: T/ cV
2 ( ) (1 2 ) (1 ) (1 2 ) ab bc ca abc a b c a bc a a a bc + + 5 = + + 5 = 5 + 5
.
M<t t = Qc thì t/
cV
2 2
( ) (1 )
7
6 6
b c a
t bc
+ 5
L = L = .T4t h& •(t) = /(1- /) C (1 E 2/)t trIn đoPn
2
(1 )
7Q
6
a
- ù
5
O P
O P
J û
0.H
CV @(<) = /(1 E /)
2
( 1 ) 1 F
6 6 2F
a a + 5
L = 9 .$

2 2
(1 ) F 1 1 1 F
(2 )
6 2F 6 3 3 2F
a
f a a
: ö
5 : ö
;
<
; <
= 5 + 5 L ;
< ;
< ; ; <
; < = ø
= ø
.=i m?i /
R S 7Q1 N
02H
6k!
F
2
2F
ab bc ca abc + + 5 L
. M1ng th)c xả! r/ *hi / = Q = c = 1;B
Tổ Toán – Tin Trường THPT Trưng Vương
21
Trương Đình Dũng Bộ đề ôn thi Đại học
Câ5 6U./
1. >0i C = ('Q 2'+3) "u f = (mQ _5m) ?u t.(2 ]irm '$a cC
`(y .a: c= (2m5'Q T52m52'). Dl C~ ?u t.(2 ]irm '$a bc •:
2 3 11 2 2
B Q B
2 2
m c m c
C CC
: 5 + 5 5 ö
; <
= N
;
< ; <
= ø

2 3 11 2 2 3
2( ) 3 7
2 2 _
m c m c
m
5 + 5 5
5 + = K =5
3 61
( Q )
_ _
I K = 5
.
wh€2 t.lh cC: 3x – 3y + 23=7
*0a ]- '$a C ?u 2hikm '$a hk:
2 3 7
16 3F
Q
3 3 23 7
3 3
x y
C
x y
+ 5 + =
ï
: ö
ï
; <
K =
@
;
< ; <
= ø ï 5 + =
ï
C

7.3
*0a ]- '$a c =
1T 6
Q
3 3
: ö
;
<
5
;
< ; <
= ø
2.T/ cV:
(2Q 2Q 2)1 (7Q 2Q2). AB AC = 5 =
(((. (((.
O5! r/ phương trình m<t ph1ng tr5ng trqc
cJ/
AB, AC #$:
1 71 3 7. x y z y z + 5 5 = + 5 =
0.2H
6Actơ ph%p t5!7n cJ/ mp(ABC) #$
1 (GQ 6Q6). n AB AC
- ù
= = 5
O P
J û
(((. (((.
(.
O5! r/ (ABC):
2 1 7 x y z 5 + + =
Giải h>:
1 7 7
3 7 2
2 1 7 1
x y z x
y z y
x y z z
+ +
ï ï
+ 5 5 = =
ï ï
ï ï
ï ï
ï ï
+ 5 = K =
@ @
ï ï
ï ï
ï ï
5 + + = =
ï ï
ï ï C C
. O5! r/ tâm đư0ng trcn #$
(7Q 2Q 1). I
0.2H
f%n *ính #$
2 2 2
( 1 7) (7 2) (1 1) 3. " I A = = 5 5 + 5 + 5 =
Câ5 6UU./ Giải pt đh cho t/ đưdc c%c nghi>m:
1 2
3 2 3 2
1 1 1
2 2
z i z i = 5 = +
0.H
O5! r/
2
2
1 2 1 2
3 2 22
z z z z 1 Q 2
2 2
z z z z
: ö
; <
; = = + = + =
<
;
<
; <
= ø
0.2H
Mo đV
2 2
1 2
2
1 2
11
...
( ) 6
z z
z z
+
= =
+

Câ5 6U.Q 1. Tâm U cJ/ đư0ng trcn th5@c U nIn U(-Bt E F, t)
0.2H
ThAo !c thì *;c t} U đ7n U: Qgng *;c Ue nIn t/ cV

2 2
2 2
3( 3 G) 6 17
( 3 G 2) ( 1)
3 6
t t
t t
5 5 5 +
= 5 5 + + 5
+
0.2H
Giải ti7p đưdc t = -B
0.2H
[hi đV U(1, -B) 3 = H .$ pt cNn tìm: (x E 1)
2
C (! C B)
2
= 2H.
0.2H
2.T/ cV (2Q 3Q 1)1 ( 2Q 1Q 1) (2Q6Q G) AB AC n = 5 5 = 5 5 5 K = 5
(((. (((.
(.
#$ 1 .tpt cJ/ (efC)
O5! r/ pt (efC) #$ (x E 0) C 2(! E 1) E D(" E 2) = 0 h/! x C 2! E D" C L = 0
0.2H
2(x, !, ") 2e = 2f = 2C
W
‹.
22
Trương Đình Dũng Bộ đề ôn thi Đại học
0.2H
2 th5@c mp: 2x C 2! C " E B = 0 nIn t/ cV h> giải h> đưdc x = 2 ! = B " = -z
Câ5 6UU.Q C MiX5 *i>n:
2
2 2 71 2 1 71 3 71 6 7
( )
7 1 11 7 2 1
xy x y x x y x
I
x y
+
5 5 + + Z 5 + Z + Z + Z ï
ï
ï
@
ï
9 5 [ 9 + [
ï
ïC
.
0.2H
1 2 1 2
1 2 1 2
2?o2 R(1 )( 2)S 2?o2 (1 ) _ ?o2 ( 2) ?o2 (1 ) 2 7 (1)
( )
?o2 ( 3) ?o2 ( 6) = 1 ?o2 ( 3) ?o2 ( 6) = 1(2).
x y x y
x y x y
x y x y x
I
y x y x
5 + 5 +
5 + 5 +
+ +
5 + + 5 = + + 5 5 =
ï ï
ï ï
ï ï
W W
@ @
ï ï
+ 5 + + 5 +
ï ï
ï ï C C
0.2H
M<t 2
?o2 (1 )
y
x t
+
5 =
thì (1) trS th$nh:
2
1
2 7 ( 1) 7 1. t t t
t
+ 5 = W 5 = W =
6=i 1 t = t/ cV:
1 2 1(3). x y y x 5 = + W =5 5
Th7 .$o (2) t/ cV:
2
1 1 1
6 6
?o2 ( 6) ?o2 ( 6) = 1 ?o2 1 1 2 7
6 6
x x x
x x
x x x x x
x x
5 5 5
5 + 5 +
5 + 5 + W = W = 5 W + =
+ +

7
2
x
x
= -
O
W
O
=5
O
J
. O5! r/:
1
1
y
y
- =5
O
O
=
O
J
.
0.2H
C [iểm tr/ thR! chu cV
21 1 x y =5 =
thoả mhn điX5 *i>n trIn.
6k! h> cV nghi>m (5! nhRt
21 1 x y =5 =
.
0.2H
ĐỀ 10
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH6 (zđiểm)
Câu IB (2điểm) Cho h$m &K ! = Dx
2
E x
D
1. [hảo &%t &q Qi7n thiIn .$ .\ đ] th^ (C) cJ/ h$m &'.
2. Tìm * để đư0ng th1ng ((): ! = * c9t (C) tPi Q'n điểm cV ho$nh đ@ #kp th$nh m@t
cRp &' c@ng
Câu II: (2điểm)
1. Giải phương trình
2
1 six 1
si si2 osx
osx 2
x x c
c
+
+ 5 =
2. Giải > phương trình:
2 2
2
?o2 ?o2 2
2 1
y x
x y
x y
+
+ = ï
ï
ï
@
ï
5 =5
ï
ïC
Câu III: (1điểm) Tính tích phân: e =
2
1
2 2
6 6 2
x x
x x
dx
5
5
5
+ 5
&
Câu IV: (1điểm)
Tính thể tích *h'i t) (i>n SABC cV SA = SB = SC = a ;

^ ^ ^
7 7 7
b`c _7 Q T7 Q 127 BSC CSA = = =
Câu V: (1điểm) Tìm gi% tr^ nhi nhRt cJ/ Qiể5 th)c O =
1 1 1
b c a
ab bc ca
+ +
+ + +
Qi7t a; :;
" #$Q/ &' (ương thoả : a:" =1
II.PHẦN I!NG (B điểm): Thí s!h "h# %&' '() )*+!, ha ph-! (6h-! 1 h+E" ph-! 2)
! Th"o chương trình ch#$n
Câu VI/: (2điểm)
1.Trong m<t ph1ng .=i h> trtc toP đ@ +x! cho e(D, B) đư0ng th1ng (():x E ! E 2 = 0
.$ ((:): x C ! E D = 0 c9t nh/5 tPi 2. Tìm f∈((), C∈((:) &/o cho e #$ tâm đư0ng trcn
ngoPi ti7p t/m gi%c 2fC.
Tổ Toán – Tin Trường THPT Trưng Vương
23
Trương Đình Dũng Bộ đề ôn thi Đại học
2. Trong *hKng gi/n +x!" cho điểm e(H,D,B,), .$ c% đư0ng th1ng

( ) :
2 3 1
m
x y z m
d
5
= =
.$
1
( ) :
2 3 1
x y z
d
5
= =
5
.
Tìm điểm f ∈ (d) .$ &' thqc m để c%c điểm th5@c ((
m
) #5Kn c%ch đX5 e,f
Câu VII./: (1 điểm) Tìm &' thqc * để Qình phương cJ/ &' ph)c
T
1
k i
z
i
+
=
5
#$ &' thqc
%! Th"o chương trình n&ng c'o!
Câu VI.16 ( 2 điểm)
1.Trong m<t ph1ng .=i h> trtc toP đ@ +x! cho e(D, B) đư0ng th1ng (():x E ! = 0
.$ ((:): x C 2! E B = 0 c9t nh/5 tPi 2. Tìm f∈((), C∈((:) &/o cho 2 #$ trqc tâm cJ/
t/m gi%c feC.
2. Trong *hKng gi/n +x!" cho c%c đư0ng th1ng

1 2 3
( ) :
2 3 1
x y z
d
5 5 5
= =
.$
3
( B) :
2 3 1
x y z
d
+
= =
5
.
6i7t phương trình m<t cN5 tâm U∈ (d’) Q%n *ính Qgng 3 3 .$ ti7p x_c .=i (d)
Câu VII.1: (1điểm) Tìm &' ng5!In (ương n, Qi7t *h/i triển W(x) = (H C 2x C Hx
2
C 2x
B
)
n

th$nh đ/ th)c thì h> &' cJ/ x
B
Qgng DHF
--------------------------------------------
aư=ng (Šn giải
Câu I6
2.O… (tng 6iAt đ'i .=i phương trình trbng phương : t
2
E D t C * = 0 ( t = x
2
)
ao$nh đ@ gi/o điểm #kp th$nh m@t cRp &' c@ng pt cV 2 nghi>m (ương thoả t
2 =
mt
1

[s: * =
3_
23
Câu II
1. M[: co&x ƒ 0 . WT ⇔ (1 C &inx C co&x)&in
2
x = 0 nghi>m x = * π
2. M[: x Y 0 .$ ! Y 0 .$ 1 x [ .$ ! ƒ 1

2 2
?o2 ?o2 2
y x
x y + =
==Y ! = x .$ ! = 1;x
! = 1;x th/! .$ phương trình &/5 6‚
! = x = 1 (#oPi)
Câu III: M<t 5 = 2
x
C 2
-x
t/ cV D
x
C D
-x
E 2 = (2
x
C 2
-x
)
2
- D
e =
1 G1
?
6?2 23
Câu IV: T/m gi%c efC .5Kng tPi f. a #$ chân đư0ng c/o *\ t} O: ae = af = aC ( .ì Oe =
Of = OC) ==Y a #$ tr5ng điểm cJ/ eC
6 =
3
2
12
a
Câu V: 6ì /Qc = 1 ==Y t]n tPi x ! " (ương thoả
Q 1
x y z
a b c
y z x
= = =
==Y O =
y z x
z x x y y z
+ +
+ + +

M<t: T = ! C " , Œ = " C x, • = x C ! ==Y x C ! C " =
1
2
(T C Œ C •)
==Y x =
2
0 & 1 + 5
, ! =
2
1 & 0 + 5
, " =
2
0 1 & + 5
T/ cV:
y z x
z x x y y z
+ +
+ + +
=
2
1 & 0
0
+ 5
C
2
0 1 &
&
+ 5
C
2
0 & 1
1
+ 5

26
Trương Đình Dũng Bộ đề ôn thi Đại học
=
1
3
2
1 0 & 1 & 0
0 1 1 & 0 &
- ù
: ö : ö : ö
; ; ;
< < <
O P + + + + + 5
; ; ;
< < <
; ; ; < < <
= ø = ø = ø O P
J û
3
2
A
6k! 2inO =
3
2
*hi a = : = " = 1
Câu VI./:
1. 2(B,1) jR! f(/, 2 E /)∈ (() C(Q,D E Q) ∈((:)
6ì (() ⊥ ((:) ==Y e #$ tr5ng điểm fC : f(L,D) C(2,2)
2. ((
m
) ngm trong m<t tr5ng trqc đoPn ef ==Y
. 7
d
m
a AB =
(((.
((.
==Y f(-F,12,H)
2(0,0,m) ∈ ((
m
): 2e = 2f ==Y m = zm;2
Câu VII./: * = € m
Câu VI.1:
1. 2(1,1):
. 7 . 7 MABC vaMB AC = =
(((. (((. (((. (((.
f(1,1) .$ C(H;B,2;B) ho<c f(H,H) .$ C(11,- D)
2. d(0,d) = B 3 ==Y U(0,0,- B) ho<c
F 21 23
Q Q
3 17 17
I
: ö
;
<
5 5
;
< ; <
= ø
Câu VII.16 W(x) ; †H C2x C Hx
2
C 2x
B
Ž
n
= (1 C x
2
)
n
(H C 2x)
n
a> &' x
B
:
7 3 3 3 1 1 1
3 2 3 .2
n n
n n n n
C C C C
5 5
+ = H
n-2
.2(
3 2
6 23 )
n
C n + = DHF ==Y n = B
Tổ Toán – Tin Trường THPT Trưng Vương
23

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->