P. 1
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I

|Views: 274|Likes:
Được xuất bản bởiEmilyVina

More info:

Published by: EmilyVina on May 20, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/20/2011

pdf

text

original

Họ và tên: ............

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
Lớp 8:.. Môn: GDCD 8
( Thời gian 45phút không kể thời gian giao đề)
ĐỀ BÀI
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 điểm)
Khoanh trn !h" #$t !h% !&' tr(ớ! !)* tr+ ,-' ./n0 :
Câu 1. (0,5điểm)Hành vi nào sau đây thể hiện ! nh"t s# tôn t$n% &' (h)i*
+. ,h"y -"t .ể việ/ %0 /1 &2i /ho m0nh /3n% (h)i &àm -4n% đ52/
6. 7uôn -)o vệ m$i 8 .i9n /:a m0nh
C. 7;n% n%h< 8 .i9n /:a m$i n%5=i để t0m a đi>u h2( &?
D. 7uôn &uôn t@n thành và &àm th<o sA đôn%
Câu 2: BCu hai /âu tD/ n%E n1i v> %iE /hE t?n (0.5đ)
Câu 3 .( 0,5điểm)
GiE /hE t?n &à :
+. ChF %iE &=i hGa .hi /1 đi>u .iện th#/ hiện
6. ChF /Hn đ)m -)o /h"t &52n% tAt nh"t đAi vIi nhEn% h2( đJn% Kuan t$n%
C. Coi ton% &=i hGa ton% m$i t5=n% h2(
D. C1 thể .hôn% %iE &=i hGa vIi .h@/h hàn% nhL để %iE ®îc .h@/h hµng &In
Câu 4 . ( 0,5điểm) Mm không tán thành vIi 8 .i9n nào sau đây v> t0nh -Nn*
+. ,0nh -Nn ton% s@n%, &ành mNnh .hôn% thể /1 tO mPt (h?a
6. 6Nn -Q (h)i -i9t -)o vệ nhau ton% m$i t5=n% h2(
C. 6i9t (hC -0nh nhau mIi &à t0nh -Nn đR(
D. C1 thể /1 t0nh -Nn ton% s@n%, &ành mNnh %iEa hai n%5=i .h@/ %iIi
Câu 5 ( Sđiểm)
HTy nAi mPt ô U /Pt t@i (+) vIi mPt ô U /Pt (h)i( 6) sao /ho đVn%:
+ 6
S. Whôn% n1i /huyện iCn% ton% %i= h$/ +. ,ôn t$n% và h$/ hLi /@/ Xân tP/ .h@/
Y. GiV( -Nn /ai n%hiện ma tu8 6. HoNt đPn% chÝnh tZ [ \T hPi
]. ,0m hiểu (hon% tD/, t^( Ku@n /:a n5I/
.h@/
C. ,ôn t$n% n%5=i .h@/
_. ,ham %ia v`n n%hệ /hào mOn% n%ày thành
&^( aoàn Yb[]
D. ,0nh -Nn ton% s@n% &ành mNnh
5. cây X#n% -ệnh viện mIi để t`n% /5=n%
/h`m s1/ sG/ .hod /ho nhân Xân đZa (h5en%
...........................................................nAi vIi...........................................................
...........................................................nAi vIi...........................................................
...........................................................nAi vIi...........................................................
........................................................... nAi vIi...........................................................
II. TỰ U!N ( "điểm)
Câu #. (Y điểm)
64n% .i9n thG/ đT h$/, <m hTy /ho -i9t th9 nào &à tôn t$n% và h$/ hLi /@/ Xân tP/ .h@/. BCu _ v? XD
v> tôn t$n% và h$/ hLi /@/ Xân tP/ .h@/.
Câu ". (Y điểm)
fh@( &u^t n5I/ ta /1 Kuy đZnh %0 v> Kuy>n,n%hga vD /:a /on, /h@u đAi vIi /ha mR ,ôn% -à * HTy .ể
t1m t;t mPt %5en% s@n% v> việ/ th#/ hện tAt Kuy>n n%hga vD này. Mm Vt a -ài h$/ %0 tO t"m %5en% đ1
*
Câu $. (]điểm) Cho t0nh huAn% sau:
aT Y] %i= , Hoà vhn -^t nhN/ to. 6@/ ,un% /hNy san% -)o:
[ Ch@u n%h< nhN/ nhL thôi để hàn% \1m /in n%:.
,h<o <m, Hoà /1 thể /1 /@//@/h øng \j nh5 th9 nào* B9u &à Hoà,<m s' /h$n /@/h nào * k0 sao*
Đ12 13 4À BIỂ5 ĐIỂM 6787 L92 8
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 điểm)
Mli đ@( @n đVn% 0,5 điểm
S.C m Y. BCu đVn% /âu tD/ n%E th<o yCu /Hu ( mli /âu 0.Y5đ)
]. C m _.6
8)* :. (Sđiểm[ mli .9t nAi đVn% 0,5 điểm)
S[C m Y[D m ][+ _[6
II. T; L5<3=> .'?#)
8)* @. (Yđiểm)
nCu /Hu h$/ sinh nCu đ52/ :
[ ,ôn t$n% và h$/ hLi /@/ Xân tP/ .h@/ &à tôn t$n% /h: Kuy>n, &2i ?/h và nÒn v`n ho@ /:a /@/ Xân
tP/ m &uôn t0m hiểu và ti9( thu nhEn% đi>u tAt đR( ton% n>n .inh t9, v`n h1a, \T hPi /:a /@/ Xân tP/m
đJn% th=i thể hiện &in% t# hào Xân tP/ /h?nh đ@n% /:a m0nh.(S điểm)
[ 7"y đ52/ _ v? XD ®óng v> tôn t$n% và h$/ hLi /@/ Xân tP/ .h@/.( Sđiểm [ mli v? XD đVn%
0,Y5điểm)
k? XD nh5:
o ,0m hiểu &Z/h sj /:a Xân tP/ .h@/
o H$/ n%oNi n%E
o ,i9( thu .inh n%hiệm s)n \u"t /:a mPt Xoanh n%hiệ( n5I/ n%oài
o Du h$/ n5I/ n%oài
o Whôn% -0nh (hpm, /hC -ai tan% (hD/ Xân tP/ /u) n5I/ .h@/
ov,v...
8)* >. ( Yđiểm)
nCu /Hu h$/ sinh nCu đ52/:
[ fh@( &u^t Kuy đZnh: Con /h@u /1 Kuy>n n%hga vD /h`m s1/, nuôi X5qn% /ha mR, ôn% -à, đr/ -iệt .hi
/ha mR , ôn% bµ èm đau, %ià y9u.(0,5điểm)
[ Wể &Ni đ52/ t1m t;t mPt %5en% s@n% v> việ/ th#/ hiện tAt -sn (h^n này.
o C1 t"m %5en% /D thể. (0,5điểm)
o Wể đVn% yCu /Hu /:a đ> (0,5điểm)
o tVt a -ài h$/ tO t"m %5en% đ1.(0,5điểm)
8)* 8. (]điểm)
H$/ sinh /1 thể /1 c¸c /@/h Xiun đNt .h@/ nh5n% /Hn nCu đ52/ nhEn% 8 /e -)n sau:
[ BCu đ52/ ] /@/h Gn% \j /e -)n /1 thể \)y a : (S,5điểm[ mli /@/h Gn% \j /ho 0,5điểm)
k? XD :
Sv Hoà vhn ti9( tD/ n%h< nhN/ to nh5 t5I/.
Yv Hoà vrn nhL âm &52n% đga nhN/.
]v Hoà t;t đga nhN/ đi ngñ.
[ B9u <m &à Hoà : s' /h$n /@/h Gn% \j thG ] .( 0,5 điểm)
[ k0 &àm nh5 v^y, tuy .hôn% đ52/ ti9( tD/ n%h< nhN/ nh5n% &Ni .hôn% &àm )nh h5Un% đ9n nhEn%
n%5=i \un% Kuanh và %iE %0n đ52/ sG/ .hod /:a -)n thân.(Sđiểm)

đặc biệt khi cha mẹ .Nếu em là Hoà : sẽ chọn cách ứng xử thứ 3 . (0.Vì làm như vậy.C . ( 2điểm) Yêu cầu học sinh nêu được: .Lấy được 4 ví dụ ®óng về tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác. xã hội của các dân tộc.(0.5 điểm) 1-C . 2.( 0.(0.5điểm) Ví dụ : 1/ Hoà vẫn tiếp tục nghe nhạc to như trước.5điểm) . .Nêu được 3 cách ứng xử cơ bản có thể xảy ra : (1. (1điểm.(1điểm) . lợi ích và nÒn văn hoá của các dân tộc . văn hóa. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 điểm) Mỗi đáp án đúng 0.mỗi cách ứng xử cho 0.5 điểm) .ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM GDCD LỚP 8 I.Pháp luật quy định: Con cháu có quyền nghĩa vụ chăm sóc.mỗi kết nối đúng 0. đồng thời thể hiện lòng tự hào dân tộc chính đáng của mình. luôn tìm hiểu và tiếp thu những điều tốt đẹp trong nền kinh tế. già yếu. + Có tấm gương cụ thể. 3/ Hoà tắt đĩa nhạc đi ngñ..5điểm) + Kể đúng yêu cầu của đề (0.25đ) 3.B Câu 5. (3điểm) Học sinh có thể có c¸c cách diễn đạt khác nhưng cần nêu được những ý cơ bản sau: . 3-A 4-B II.v. 2/ Hoà vặn nhỏ âm lượng đĩa nhạc. nuôi dưỡng cha mẹ. tuy không được tiếp tục nghe nhạc nhưng lại không làm ảnh hưởng đến những người xung quanh và giữ gìn được sức khoẻ của bản thân.Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác là tôn trọng chủ quyền.(1 điểm) .5điểm) Câu 8.( 1điểm . Nêu đúng câu tục ngữ theo yêu cầu ( mỗi câu 0.5điểm. chê bai trang phục dân tộc cuả nước khác +v. C .5 điểm 1. 2-D . ông bµ èm đau. ông bà. TỰ LUẬN(7 điểm) Câu 6.5điểm) + Rút ra bài học từ tấm gương đó. 4.Kể lại được tóm tắt một gương sáng về việc thực hiện tốt bổn phận này..25điểm) Ví dụ như: + Tìm hiểu lịch sử của dân tộc khác + Học ngoại ngữ + Tiếp thu kinh nghiệm sản xuất của một doanh nghiệp nước ngoài + Du học nước ngoài + Không bình phẩm. (2điểm) Yêu cầu học sinh nêu được : .mỗi ví dụ đúng 0. Câu 7.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->