P. 1
Sang Kien Kinh Nghiem

Sang Kien Kinh Nghiem

|Views: 874|Likes:
Được xuất bản bởingoclinhstar

More info:

Published by: ngoclinhstar on May 21, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/21/2011

pdf

text

original

Giải pháp nâng cao chất lượng đại trà Toán 6 Năm học 20102011

A. Phần lí luận
I.lí do chọn đề tài!
"#n Toán là m#n học $h% đ&i '(i đ&i tượng là học )inh *+c tr,ng
học c- ). nhất là hi/n na0 '(i 01, c2, đ3i h4i chất $ượng ngà0 càng cao th5
c2n thi6t phải tr7 trọng nâng cao 'à phát h,0 t8nh ch9 đ:ng; t8ch c<c )áng tạo
c9a học )inh trong m#n Toán c9a c#ng tác nâng cao chất lượng đại trà; m:t
nhi/m '= tr,ng tâm c9a c#ng tác ch,01n m#n trong các nhà trư>ng hi/n na0!
?i đ#i '(i 'i/c tha0 )ách là 'i/ đ@i m(i phư-ng pháp giảng Aạ0!
?% là m:t 'ấn đB mà mCi giáo 'i1n đDng l(p ai cEng phải ),0 nghF là m:t
giáo 'i1n được phân c#ng giảng Aạ0 *: m#n toán 6 chư-ng tr5nh m(i; t#i G
thDc rất rH 'B điB, nà0 nà0! ?In hư(ng ch,ng 'B phư-ng pháp Aạ0 học toán
hi1n na0 làJ T8ch c<c hoá hoạt đ:ng học t+p c9a học )inh;$h-i A+0 'à phát
triKn năng l<c t< học;nhLm h5nh thành cho học )inh tư A,0 t8ch c<c; đ:c l+p
)áng tạo ;nâng cao l<c phát triKn 'à giả, M,06t 'ấn đB;rNn l,0/n $O năng '+n
A=ng $i6n thDc 'ào th<c tiPn;tác đ:ng đ6n t5nh cảm đQm lại niBm ',i hDng
th7 học t+p cho học )inh!
ThQo đInh hư(ng tr1n mCi giáo 'i1n phải $6 thRa 'à phát triKn nhSng mTt
t8ch c<c trong phư-ng pháp Aạ0 học tr,0Bn th&ng; đUng th>i áp A=ng nhSng
phư-ng pháp Aạ0 học hi/n đại; th8ch hợp nhLm đưa ra nhSng giải pháp ch8nh
là điB, $i/n M,an trọng nhất đK nâng cao chất lượng học )inhđTc *i/t là chất
lượng đại trà!
Gv: Lª ThÞ LÞch Trêng T.H.C.S Ho»ng Hîp
1
Giải pháp nâng cao chất lượng đại trà Toán 6 Năm học 20102011
V5 m,&n đ%ng g%p c#ng )Dc; hiK, *i6t c9a m5nh nhiB, h-n thi6t
th<c cho )< nghi/p giáo A=c c,a đIa phư-ng; c9a ngành n1n t#i chọn đB taiJ
WGiải pháp nâng cao chất lượng đại tà !oán "X! Y,a M,á tr5nh giảng Aạ0
m#n Toán6 nhiB, năm; t#i nh+n thấ0 học )inh c3n nhiB, hạn ch6 trong 'i/c
lFnh h:i *a Aạng Toán 'Q phân )&; )ong trong phạm 'i đB tài nà0 t#i chZ [in
đB c+p 'à đưa ra m:t )& Aạng *ài t+p; cách giải gi7p học n)inh đại trà ti6p
th, các Aạng toán giải 'B phân )& m:t cách linh hoạt 'à )áng tạo h-n!
\\! ]hư-ng pháp nghi1n cD, đB tài!
1! ]hư-ng pháp nghi1n cD, l8 th,06tJ Tham $hả- 'à nghi1n cD,
các tài li/,!
2! ]hư-ng pháp nghi1n cD, th<c tiPnJthK nghi/m 'à đ&i chDng!
^! ]hư-ng pháp toán học!
Th&ng $1 )& li/,; l+p *ảng điB, tra!
]hân t8ch $6t M,ả 'à r7t ra $6t l,+n!
\\\! ?&i tượng nghi1n cD, c9a đB tài!
_à học )inh l(p 6! _(p đ&i chDngJ l(p 6` năm học 20102011
\V! ]hạm 'i nghi1n cD, c9a đB tài!
aạ0 các ti6t Aạ0 *5 m(i 'à ti6t l,0/n t+p 'B *a *ài toán c- *ản 'B
phân )& l(p 6!
V! Th>i gian nghi1n cD, đB tài!
TR tháng bc2010 đ6n tháng dc2011!
#.$%I &'$G () !*I
Gv: Lª ThÞ LÞch Trêng T.H.C.S Ho»ng Hîp
2
Giải pháp nâng cao chất lượng đại trà Toán 6 Năm học 20102011
I. (I)' !+, -. #/$.
0. 12 lượng đ2i tượng3
a! _(p đ&i chDngJ6` năm học 20102011
T@ng )& học )inhJ2e Qm!Trong đ% nam 1e;nS 20
?iB, $i/n )Dc $hof; điB, $i/n hoc t+p c9a học )inh tư-ng đ&i
đUng đB, . hai l(p;)& học )inh . các th#n $K cả nam 'à nS được
chia đB, nga0 tR đ2, năm học!
2. (iều ta 4ề 5hả n6ng 78n 92 học c:a học 9inh đầu n67
học!
?B $hảo )átJTh>i gian dg ph7t!
Bài1J T8nh nhanh!
ah^g!^di^g!e6i6g!jgi6g!dg
*h^!2g!eid!6!^ji2!^e!12
Bài2: T5m [ *i6t
ah k[ l 12h!dg m 0 *h 2g ! kg2 l [h m 2g
ch [ l j2 J ^6 m 1e Ah k[ l j2h J ^6 m 1e
Bài3J T8nh các t@ng )a, m:t cách hợp lG!
n m 11 i 12 i1^ i 1d i1g i16 i1j i1e i1b i20
` m 12 i 1d i 16 i 1e i 20 i 22 i 2d i 26
Bài4J ":t phop chia c% thư-ng là 6 Aư là ^!pi/, giSa )& *I
chia'à )& chia là ^e!T5m )& *I chia 'à )& chia!
Bài 5J Tha0 chS a 'à Aấ, q *.i các chS )& th8ch hợp!
naa ! a m qqqa
?áp ánJ `ài 1 k2 điKmh câ, a k1 điKmh
câ, *k1 điKmh
Gv: Lª ThÞ LÞch Trêng T.H.C.S Ho»ng Hîp
3
Giải pháp nâng cao chất lượng đại trà Toán 6 Năm học 20102011
`ài 2 kd điKmh mCi câ, k1 điKmh
`ài ^ k2 đi1mh mCi câ, k1 điKmh
`ài d k1 điKmh
`ài g k1 điKmh
^!]hân t8ch $6t M,ả điB, tra
TR $6t M,ả tr1n cho thấ0 $hả năng học t+p m#n r& học 6 c9a đ&i
tượng tr1n k6`h là đ&i tượng đUng đB,!
\\!Ns\ atNG!`a *ài toán c- *ản 'B phân )&!
1 ui6n thDc c- *ản!
1! ",&n t5m giá trI phân )& c9a m:t )& cho trư(c; ta nhân )& cho
trư(c '(i phân )& đ%!
Y,0 tvc!
km;n ∈ Nw n x 0 h
2!",&n t5m giá trI m:t )& *i6t giá trI m:t phân )& c9a n%; ta chia
giá trI na0 cho phan )& đ%!
Y,0 tvcJ
km;n ∈ N; mx0 h
^!",&n t5m tZ )& c9a hai )& ta t5m thư-ng c9a hai )& đ%
?Tc *i/tJ ",&n t5m tZ )& ph2n trăm c9a hai )& a 'à * ta nhân a
'(i 100 rUi chia cho * 'i6t $8 hi/, y 'ào $6t M,ả!
y
2!zác '8 A= áp A=ng!
n!T5m giá trI phân )& c9a m:t )& cho trư(c!
Gv: Lª ThÞ LÞch Trêng T.H.C.S Ho»ng Hîp
4
Giải pháp nâng cao chất lượng đại trà Toán 6 Năm học 20102011
a<a tr1n c- ). học )inh đ{ nvm 'Sng M,0 tvc t5m giá trI phân )&
c9a m:t )& cho trư(c đK h5nh thành cho học )inh $O năng'+n A=ng M,0 tvc
m:t cách thành thạo; linh hoạt; )áng tạo M,a các *ài t+p mang t8nh th<c tiPnJ
V8 A= 1J":t M,ả cam nTng ^00 g! p4i M,ả cam nTng *ao nhi1,
gam kgh|
z2n hư(ng hoc )inh đ6n đi1m Wch&tX c9a *ài toán! Th<c chất là
t5m c9a ^00 ta làm như th6 nào
ra, đ%J pư(ng học )inh đ6n $F năng tr5nh *à0 *ài giải!
M,ả cam nTng )& kgh làJ
! ^00 m 22g kgh
Y,a '8 A= tr1n hư(ng học )inh $hai thác ti6p
V8 A= 2J T,@i anh *Lng t,@i cha; t,#i Qm *Lng t,@i anh! p4i
t,@i Qm *Lng mấ0 ph2n t,@i cha!
N6, t,@i cha *ăng dg! p{0 t8nh tư@i hai anh Qm! ?K giải M,06t
01, c2, c9a *ài toán c2n gi7p học )inh hiK, rHJ ",&n *iK, thI t,@i Qm *Lng
mấ0 phân t,@i cha! Ta c}n *iK, thI t,@i anh M,a t,@i cha!
Giáo 'i1n đTt câ, h4i đK học )inh t< trả l>i nhLm hoàn chZnh
*ài giải k]hát h,0 t8nh ch9 đ:ng )áng tạoh
|T,@i anh *Lng t,@i cha
Th5 t,@i anh *Lng | t,@i cha!
m~ kpọc )inhh t,@i anh *Lng ! m kt,@i chah
| T,@i Qm *Lng t,@i anh
Th5 t,@i Qm *Lng | t,@i cha
m~ kpọc )inhh T,@i Qm *Lng kt,@i chah
Gv: Lª ThÞ LÞch Trêng T.H.C.S Ho»ng Hîp
5
Giải pháp nâng cao chất lượng đại trà Toán 6 Năm học 20102011
| N6, t,@i cha là dg thi đf t8nh t,@i c9a hai anhQm ta làm như
th6 nào |
m~ kpọc )inhh T8nh t,@i anh *Lng cách! T5m c9a dg!
! dg m 1e kt,@ih
T8nh t,@i Qm *Lng cách J
ih T5m c9a dg tDc làJ ! dg m 12 kt,@ih
ih T5m c9a 1e tDc làJ ! 1e m 12 kt,@ih
V8 A= ^J Trong l(p 6`! pọc )inh nam *Lng học )inh nS!
ah p4i )& học )inh nam; )& hoc )inh nS *Lng *ao
nhi1, ph2n )& học )inh c9a l(p|
b) T8nh )& học )inh nam; )& học )inh nS; n6, l(p
6` co g2 học )inh!
Giáo 'i1n c2n 01, c2, học )inh hiK, $F đN *ài cho g5 | •1, c2,
g5 |
Giáo 'i1n c% thK hư(ng A€n học )inh ti6p th, *ài toán tr1n thQo
hư(ng )a, J
ih a•ng )- đU đoạn th‚ng J *iK, thI )& học )inh nam; )& học
)inh nS! TR đ% học )inh c% thK nh+n *i6t nga0! T@ng )& ph2n Dng '(i học
)inh l(p 6`! Trong đ%J r& học )inh nam Dng '(i *ao nhi1, ph2n; )& học )inh
nS Dng '(i *ao nhi1, ph2n!
m~ kpọc )inhh t< hoàn thi/n *ài giải
V5 )& học )inh nam *Lng )& học )inh nS
N1n J r& học )inh nam *Lng J m kpọc )inh cả l(ph
r& học )inh nS *Lng J kpọc )inh cả l(ph
Gv: Lª ThÞ LÞch Trêng T.H.C.S Ho»ng Hîp
6
Giải pháp nâng cao chất lượng đại trà Toán 6 Năm học 20102011
Giáo 'i1n c2n đTt câ, h4i đK hư(ng A€n học )inh '+n A=ng M,0
tvc đ{ học! T5m )& học )inh nam tDc là t5m c9a d2; ta làm như th6 nào |
T5m )& học )inh nS tDc là t5m c9a | ta làm như th6 nào |
?Tt câ, h4i nhLm gi7p học )inh $hvc )â, M,0 tvc 'à '+n A=ng
M,0 tvc m:t cách linh hoạt trong M,á tr5nh giải toán!
Giải pháp t#i đưa ra . đâ0 là )ƒ A=ng phư-ng pháp 'ấn đáp gợi
m.!
• Y,a )< hư(ng A€n học )inh hiK, *a '8 A= tr1n th5 t#i nh+n
thấ0 học )inh c% $hả năng t< lam nhSng *ài t+p )a,J
#ài tập lu;<n tập.
V8 A= 1J `&n thƒa r,:ng th, hoạch tất cả được 1 tấn th%c! r& th%c th,
hoạch . *a thƒa đ2, l2n lượt *Lng w 1gy t@ng )& th%c th, hoạch . cả *&n
thƒa!
T8nh )& th%c . thƒa thD tư!
V8 A= 2J Trong m:t l(p học chZ gUm 2 loại học )inh $há 'à gi4i! z,&i học $5
\ )& học )inh gi4i *Lng )& học )inh $há! ?6n c,&i năm học c% m:t pr
$há được [6p 'ào loại gi4i; n6, )& học )inh gi4i *ang )& học )inh $há!
T8nh )& học )inh l(p đ%!
V8 A= ^J z% m:t tấm 'ải! _2n thD nhất lấ0 tấm 'ải; l2n thD hai lấ0 ph2n
c3n lại! ]h2n 'ải c3n lại )a, c•ng *Lng mấ0 ph2n tấm 'ải!

`! T5m m:t )& *i6t giá trI phân )& c9a n%!
Gv: Lª ThÞ LÞch Trêng T.H.C.S Ho»ng Hîp
7
Giải pháp nâng cao chất lượng đại trà Toán 6 Năm học 20102011
z- ). c9a 'i/c h5nh thành $F năng giải toán là học )inh hiK, 'à nvm
'Sng M,0 tvc! T5m m:t )& *i6t giá trI phân )& c9a n%; t5m giá trI phân )& c9a
m:t )&!
V8 A= 1J ":t mảnh 'ư-n„ h5nh chE nh+t c% d0y chiB, r:ng *Lng
chiB, Aài! T8nh ch, 'i 'à Ai/n t8ch c9a mảnh 'ư>n đ%; n6, chiB, Aài c9a
mảnh 'ư>n là j0m!

Giáo 'i1n 01, c2, h) đ@iJ d0y m m
•1, c2, h) ch,0Kn đ@i ng#n ngSJ d0y chiB, r:ng *Lng chiB,
Aài; tDc làJ chiB, r:ng *Lng chiB, Aài!
Giáo 'i1nk| ch,ngh! ?K t8nh được ch, 'i! Ai/n t8ch c9a mảnh
'ư>n c2n t5m g5|
pọc )inhJ T5m chiB, r:ng '5 đ{ cho chiB, AàiJ j0m
Giáo 'i1n | T5m chiB, r:ng *Lng cách nào|
pọc )inh J *Lng cách t5m chiB, r:ng tDc là t5m c9a j0
! j0 m 20 kmh
Giáo 'i1n J a€n Avt học )inh 'B M,0 tvc M,Qn th,:c J
T5m m:t )& $hi *i6t c9a n% *Lng 20
pọc )inh J zhiB, r:ng mảnh 'ư>n là J
20 J m g0 kmh
pọc )inh t< giải M,06t các 01, c2, c9a *ài toán!
V8 A= 2 J uh&i 6 c9a m:t trư>ng c% n l(p; )& học )inh l(p 6n
*Lng t@ng )& học )inh *a l(p c3n lại; )& học )inh l(p 6` *Lng t@ng )&
Gv: Lª ThÞ LÞch Trêng T.H.C.S Ho»ng Hîp
8
Giải pháp nâng cao chất lượng đại trà Toán 6 Năm học 20102011
học )inh *a l(p c3n lại; )& học )inh l(p 6z *Lng t@ng )& học )inh *a l(p
c3n lại! r& học )inh l(p 6a là d^ *ạn! p4i )& học )inh $h&i 6 c9a trư>ng!
`ài giải
r& học )inh l(p 6n *LngJ m k)& học )inh c9a $h&i 6h
r& học )inh l(p 6` *Lng J m k)& học )inh c9a $h&i 6h
r& học )inh l(p 6` *Lng J m k)& học )inh c9a $h&i 6h
T@ng )& học )inh *a l(p 6n; 6`; 6z chi6m J
i i m k)& học )inh cả $h&ih
r& học )inh l(p 6a chi6m J m k)& học )inh cả $h&i 6h
V+0 )& học )inh $h&i 6 là J d^ J m 1j0 khọc )inh h
Giáo 'i1n c2n hư(ng A€n học )inh hiK, 'à t5m được c- ). các
phân )&J w w w w !
Th#ng M,a 'i/c phân t8ch *ài toán 'à câ, h4i gợi G )a,J
V5 )& học )inh l(p 6n *Lng t@ng )& học )inh *a l(p c3n lại!
Giáo 'i1n | `a l(p 6`; 6z; 6a chi6m | ph2n
6n chi6m | ph2n
zả $h&i chi6m | ph2n
Tư-ng t=ư hư(ng A€n học )inh hiK, c- ). các phân )& c3n lại |
Giáo 'i1n )& học )inh $h&i 6 c% giá trI là |
T5m )& học )inh $h&i 6 *Lng cách nào |
q V5 đ%i tượng là học )inh đại trà n1n giáo 'i1n c2n c% câ, h4i
ph• hợp đK học )inh c% thK t< trả l>i gâ0 được niBm hDng th7 học t+p 'à ham
học gi7p học )inh c% th%i M,Qn t< học!
q`ài t+p áp A=ng!
Gv: Lª ThÞ LÞch Trêng T.H.C.S Ho»ng Hîp
9
Giải pháp nâng cao chất lượng đại trà Toán 6 Năm học 20102011
V8 A= 1J `a ngư>i ch,ng nha, m,a h6t m:t r@ trDng! Ngư>i thD
nhất m,a )& trDng mà ngư>i $ia m,a! r@ trDng ngư>i thD hai m,a *Lng
)& trDng ngư>i thD nhất m,a! Ngư>i thD *a m,a 1d M,ả! T8nh )& trDng l7c
đ2, trong r@!
V8 A= 2J ":t # t# chạ0 M,a M,{ng đư>ng n` trong ^ gi>! Gi>
đ2, chạ0 được M,{ng đư>ng n`! Gi> thD hai chạ0 được M,{ng
đư>ng c3n lại 'à th1m d $m; gi> thD *a chạ0 n&t g0 $m! T8nh '+n t&c tr,ng
*5nh c9a # t# tr1n M,{ng đư>ng n`!
z! T5m tZ )& c9a hai )&!
V8 A= 1J T5m hai )& *i6tJ T@ng c9a ch7ng *Lng ed 'à tZ )& c9a
ch7ng *Lng !
Giáo 'i1nJ pư(nh A€n học )inh thQo hai cách )a,J
zách 1J N6, lấ0 )& l(n làm đ-n 'I th5 )& *o *Lng đ-n 'I!
T@ng c9a hai )& làJ 1i m kđ-n 'Ih
V+0 )& l(n làJ e0 J m db
r& *o làJ db ! m 2g
zách 2J Gọi hai )& c2n t5m là a w * !
Ta c%J m m~ k$∈…; $x0h
a i * m g$ i j$ m ed
12$ m ed
u m j
V+0 hai )& c2n t5m là g !j m ^g
j !j m db
Giáo 'i1nc2n hư(ngA€n học )inh thQo hai cách tr1n!
Gv: Lª ThÞ LÞch Trêng T.H.C.S Ho»ng Hîp
10
Giải pháp nâng cao chất lượng đại trà Toán 6 Năm học 20102011
zách 1J Giải thQo phư-ng pháp )& học nhLm m=c đ8ch rNn
l,0/n cho học )inh $hả năng ),0 l,+n chTt ch†!
zách 2J Giải thQo phư-ng pháp đại )& gi7p học )inh làm
M,Qn trong 'i/c *i6n đ@i tZ )& c9a hai )&!
V+n A=ng '8 A= tr1n học )inh c% thK giải M,06t được nhSng *ài
t+p )a, đâ0!
`ài 1J T5m hai )& *i6t hi/, *Lng d 'à tZ )& c9a ch7ng *Lng !
`ài 2J ":t đ:i má0 cà0 ngà0 thD nhất cà0 được g0y cánh
đUng 'à th1m ^ ha nSa; ngà0 thD hai cà0 được 2gy cánh đUng 'à b ha c,&i
c•ng! p4i Ai/n t8ch cánh đUng là *ao nhi1, |
`ài ^Jzha h-n con gái ^d t,@i! `a năm nSa tZ )& c9a t,@i con
gái 'à t,@i cha là ! p4i t,@i mCi ngư>i!
• `Lng phư-ng pháp Aạ0 như tr1n t#i đ{ hư(ng A€n 'à rNn
l,0/n cho học )inh đại trà $F năng giải *a *ài t#ánc *ản 'B
phân )&! V5 c2n c% nhSng giải pháp đK nâng cao chất lượng
đại trà '(i đ&i tượng là nhSng học )inh T` n1n giáo 'i1n c2n
phải đưa ra nhSng '8 A= ph• hợp '(i nh+n thDc 'à tr5nh đ:
c9a h) đK tR 'i/c hiK, )â, các '8 A=; h) c% $hả năng t< giải
M,0Kt m:t h/ th&ng các *ài t+p $hác
\\\! u\‡" NGp\ˆ" u‰T YtŠ V‹ ?Œ\ zp•NG!
(ề =ài 5i>7 nghi<73 th?i gian @AB.
`ài 1J ah T5m c9a e;j *h T5m 2 c9a 6
Gv: Lª ThÞ LÞch Trêng T.H.C.S Ho»ng Hîp
11
Giải pháp nâng cao chất lượng đại trà Toán 6 Năm học 20102011
`ài 2J r& h) $h&i 6 c9a trư>ng làm *ài $iKm tra chất lượng m#n
Toán; trong đ% )& *ài loại gi4i chi6m g0y t@ng )& *ài; )& *ài
loại $há chi6m t@ng )& *ài 'à c3n lại 12 *ài tr,ng *5nh 'à 06,!
p4i trư>ng c% *ao nhi1, h) $h&i 6!
`ài ^J ra, $hi cvt lấ0 tấm 'ải rUi lấ0 tấm 'ải th5 c3n mảnh
'ải Aài dm! p4i cả 'ải Aài *ao nhi1, mot |
?áp ánJ
`ài 1J k2 điKmh
ah ! e;j m g!e *h ! m
`ài 2J kd điKmh g0y m m
r& *ài $há 'à gi4iJ i m kT@ng )& *àih
r& *ài tr,ng *5nh 'à 06, chi6mJ 1 m kT@ng )& *àih
r& học )inh $h&i 6 làJ 12 J m 120 khọc )inhh
`ài ^J kd điKmh
r& ph2n tấm 'ải đ{ lấ0J i m ktấm 'ảih
r& phân )& chZ dm 'ảiJ 1 m ktấm 'ải
Tấm 'ải AàiJ d J m d ! 1e m j2 kmh
u6t M,ả
T@ng )&
*ài
`ài tR g điKm tr. l1n `ài $há ; gi4i
T@ng )& y T@ng )& y
_(p 6* 2e 2g eb 10 ^6

! \V! ]pŽN T•zp u‰T YtŠ V‹ •‘T •n u‰T _t’N
Gv: Lª ThÞ LÞch Trêng T.H.C.S Ho»ng Hîp
12
Giải pháp nâng cao chất lượng đại trà Toán 6 Năm học 20102011
TR th<c t6 $6t M,ả các *ài $iKm tra tr1n; cho thấ0 $hả năng tư
A,0 linh hoạt; nhạ0 *on trong 'i/c giải M,06t các 01, c2, c9a *ài toán tR học
)inh t&t h-n; đTc *i1t là )& *ài đạt $há gi4i cao h-n nhiB,!
Y,a đâ0 t#i nh+n thấ0 đf phat triKn năng lưc tư A,0 giải
toán c9a học )inh th5 giáo 'i1n c2n c% nhSng giải pháp hợp l8 'à ph• hợp '(i
nh+n thDc c9a các Qm '8 như $hả năng ch,0Kn đ4i ng#n ngS; đi tR nhSng '8
A= đ-n giản đ6n phDc tạp; nhSng *ài toán '+n A=ng mang t8nh h/ th&ng 'à
th<c tiPn th5 chất lượng học )inh )† AA,“o“c” nâng l1n rH r/t đTc *i/t đ&i
'(i học )inh đại trà!
Tr1n đâ0 là m:t 'ài $inh nghi/m c9a t#i được r7t ra trong
M,á tr5nh giảng Aạ0; rất mong các th20; c#; các *ạn đUng nghi/p g%p G $i6n
đK t#i giảng Aạ0 ngà0 m:t t&t h-n!
Tôi xin trân thành cảm ơn !
Hoằng Hợp, ngày 20 tháng 4 năm 2011.
g!"i #i$t


Lª ThÞ
LÞch
Gv: Lª ThÞ LÞch Trêng T.H.C.S Ho»ng Hîp
13
Giải pháp nâng cao chất lượng đại trà Toán 6 Năm học 20102011
H%i &'ng x(t )*y+t Tr!"ng TH,- hoằng Hợp.
••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••
••••••
(ề tài CDp loại3 EE..
poLng pợp; ngà0•tháng•năm2011
pi/, trư.ng
Gv: Lª ThÞ LÞch Trêng T.H.C.S Ho»ng Hîp
14
Giải pháp nâng cao chất lượng đại trà Toán 6 Năm học 20102011
"ai ThI pà
H%i &'ng x(t )*y+t h*y+n.
••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••
(ề tài CDp loại3••!
poLng hoá; ngà0•tháng•
năm2011
H%i &'ng x(t )*y+t t/nh.
••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••
Gv: Lª ThÞ LÞch Trêng T.H.C.S Ho»ng Hîp
15
Giải pháp nâng cao chất lượng đại trà Toán 6 Năm học 20102011
••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••
(ề tài CDp loại3••
Thanh poá; ngà0•tháng•
năm2011
Gv: Lª ThÞ LÞch Trêng T.H.C.S Ho»ng Hîp
16

C. 3. Lớp đối chứng: lớp 6B năm học 2010-2011 IV. song trong phạm vi đề tài này tôi chỉ xin đề cập và đưa ra một số dạng bài tập. III. Từ tháng 9/2010 đến tháng 4/2011. Phương pháp toán học. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn:thể nghiệm và đối chứng. Phạm vi nghiên cứu của đề tài.NỘI DUNG ĐỀ TÀI Gv: Lª ThÞ LÞch 2 Trêng T.H. 1. Phân tích kết quả và rút ra kết luận. Phương pháp nghiên cứu lí thuyết: Tham khảơ và nghiên cứu các tài liệu.S Ho»ng Hîp . Thời gian nghiên cứu đề tài. Qua quá trình giảng dạy môn Toán6 nhiều năm. Dạy các tiết dạy bì mới và tiết luyện tập về ba bài toán cơ bản về phân số lớp 6. 2. B. Đối tượng nghiên cứu của đề tài. tôi nhận thấy học sinh còn nhiều hạn chế trong việc lĩnh hội ba dạng Toán ve phân số. Là học sinh lớp 6. lập bảng điều tra. V. Phương pháp nghiên cứu đề tài. Thống kê số liệu. cách giải giúp học nsinh đại trà tiếp thu các dạng toán giải về phân số một cách linh hoạt và sáng tạo hơn.Giải pháp nâng cao chất lượng đại trà Toán 6 Năm học 2010-2011 Vì muốn đóng góp công sức. của ngành nên tôi chọn đề tai: “Giải pháp nâng cao chất lượng đại trà Toán 6”. hiểu biết của mình nhiều hơn thiết thực cho sự nghiệp giáo dục cua địa phương. II.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->