CHUYÊN ĐỀ 1 : KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI AXIT

Câu 1: Hòa tan hoàn toàn 15,4 gam hỗn hợp Mg và Zn trong dung dịch HCl dư thấy có 0,6 gam khí H2 bay ra. Khối lượng muối tạo ra trong dung dịch là A.36,7 gam B.35,7 gam C.63,7 gam D.53,7 gam Câu 2: Hòa tan 1,44 gam một kim loại hóa trị II trong 150 ml dung dịch H2SO4 0,5 M. Để trung hòa axit dư trong dung dịch thu được , phải dùng hết 30 ml dung dịch NaOH 1M. Kim loại đó là A.Ba B.Ca C.Mg D.Be Câu 3: Ngâm 2,33 gam hợp kim Fe-Zn trong lượng dư dung dịch HCl đến khi phản ứng hoàn toàn thấy giải phóng 896 ml khí H2 (đktc). Thành phần phần trăm về khối lượng của hợp kim này là A.27,9% Zn và 72,1%Fe B.26,9% Zn và 73,1%Fe A.25,9% Zn và 74,1%Fe A.24,9% Zn và 75,1%Fe Câu 4: Hòa tan hoàn toàn 20 gam hỗn hợp gồm Fe và Mg trong dung dịch HCl thu được 1 gam khí H2. Khi cô cạn dung dịch thu được bao nhiêu gam muối khan ? A.54,5 gam B.55,5 gam C.56,5 gam D.57,5 gam Câu 5: Hòa tan hòan toàn 0,5 gam hỗn hợp gồm Fe và một kim loại hóa trị II trong dung dịch HCl thu được 1,12 lít H2 ở đktc. Kim loại hóa trị II đó là A.Mg B.Ca C.Zn D.Be Câu 6: Cho 9,6 gam bột kim loại M vào 500 ml dung dịch HCl 1M, khi phản ứng kết thúc thu được 5,376 lít H2 (đktc). Kim loại M là A.Mg B.Ca C.Fe D.Ba Câu 7 : Điện phân nóng chảy muối clorua của kim loại M. Ở catot thu được 6 gam kim loại và anot có 3,36 lít khí (đktc) thoát ra. Muối clorua đó là A.NaCl B.KCl C.BaCl2 D.CaCl2 Câu 8: Cho 2 gam một kim loại thuộc nhóm IIA tác dụng hết với dung dịch HCl tạo ra 5,55 gam muối clorua. Kim loại đó là kim loại nào sau đây ? A.Be B.Mg D.Ca D.Ba Câu 9: Cho 2,52 gam một kim loại tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng, thu được 6,84 gam muối sunfat. Kim loại đó là A.Mg B.Zn C.Fe D.Al Câu 10: Ngâm một lá kim loại có khối lượng 50 gam trong dung dịch HCl. Sau khi thu được 336 ml khí H2 (đktc) thì khối lượng lá kim loại giảm 1,68 %. Kim loại đó là A.Zn B.Fe C.Al D.Ni Câu 11: Cho 7,68 gam Cu tác dụng hết với dung dịch HNO3 loãng thấy có khí NO thoát ra. Khối lượng muối nitrat sinh ra trong dung dịch là A.21,56 gam B.21,65 gam C.22,56 gam D.22,65 gam Câu 12: Cho 19,2 gam kim loại M tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, dư thu được 4,48 lít khí duy nhất NO (đktc). Kim loại M là A.Mg B.Cu C.Fe D.Zn Câu 13: Hòa tan hoàn toàn 0,84 gam một kim loại hóa trị II vào dung dịch HCl dư, thu được 0,336 lít khí (ở đktc). Khối lượng muối tạo thành sau phản ứng là bao nhiêu ? A.1,905 gam B.0,915 gam C.9,105 gam D.1,95 gam

7.2 mol Al . Na . Giá trị của m là A. 29.10. 100 ml B.1 mol Fe. 11. Giá trị của V bằng bao nhiêu ? . thu được 1.1 mol Fe.5.344 lít hiđro (ở đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Na. 1 lít B.5 g gồm 2 kim loại kiềm A và B thuộc 2 chu kì liên tiếp nhau trong bảng tuần hoàn.4 gam muối.8.10. 6 gam B. 50 ml B.27 D.52 C.375 D.84 g muối sunfat và 1. 1.38 gam hỗn hợp gồm Fe và kim loại R (có hóa trị không đổi) tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl dư.46. K . Hỗn hợp này tan hết trong dung dịch HCl dư cho ra 3.98 B.6 D.405 B. Giá trị của m là A.K.9 gam Câu 17: Cho 1. thấy thoát ra 1.15 Câu 19: Hòa tan hoàn toàn 3. B.15 B. 19.36 lít khí H2 (ở đktc) và dung dịch chứa a g hỗn hợp muối khan. 45. A. Rb. Khi phản ứng kết thúc.4 g hỗn hợp Fe.5 lít D.33.195 D.2 g Câu 21: Hòa tan hoàn toàn 0. Trị số của a là A. Al.8 g hỗn hợp 2 kim loại là Mg và Al tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng. K.2 g D.75 gam hỗn hợp muối khan. thu được 1.1M .Na. 200 ml C. Trị số của V là A.1 mol Zn vào hỗn hợp dung dịch: HCl .2 B.2 lít C. Giá trị của m là A. thu được a gam hỗn hợp muối khan.25 (Trích “Đề TSCĐ-2007-Khối A”) Câu 20: Cho 7.9.045 mol kim loại M trong dung dịch H2SO4 loãng tạo thành 6. Fe trong dung dịch HCl. 18.575 Câu 15: Hòa tan hết 3. 44.200 ml D. 22.1 mol Zn tác dụng vừa đủ với V lít dung dịch hỗn hợp: HCl 0.15 D. H2SO4 loãng 0. H2SO4 loãng.Li. có 2.4 C.96 lít khí (ở đktc).250 ml Câu 24: Cho hỗn hợp X gồm 0. 0. 0. Al.Câu 14: Cho 1. Cô cạn dung dịch D. 19. sinh ra 8.2 g C.7 gam C.12 lít khí (ở đktc).Zn C.22 g hỗn hợp X gồm Fe. a lần lượt là A. dư.12.575 C.Fe Câu 22: Cho 13. thấy khối lượng dung dịch tăng 7 g.352 lít khí thoát ra (ở đktc) và thu được dung dịch D.150 ml Câu 18: Một hỗn hợp 8.8 gam D.66 gam hỗn hợp gồm bột Fe và Al tác dụng vừa đủ với V (ml) dung dịch HCl 2M. Khối lượng hỗn hợp muối tạo thành là A. Giá trị của V là bao nhiêu ? A.2 g B.8 Câu 23: Hòa tan hết hỗn hợp bột Al và Zn vào V ml dung dịch H2SO4 loãng 2M.11.3.008 lít khí hiđro (đktc).008 lít khí H2 (ở đktc) và dung dịch B. Mg tác dụng hoàn toàn với dung dịch H 2SO4 loãng sinh ra V lít khí hiđro (ở đktc) và dung dịch chứa 61.3 lít Câu 25: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp X: 0.5. 0.2 mol Al . thu được V lít khí H2 (ở đktc). Mg và Zn bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng.Al B.6 lít H2 (ở đktc) và dung dịch chứa 25.2M.47.4. Đem cô cạn dung dịch B thu được m gam muối khan.53 gam hỗn hợp A gồm ba kim loại Mg.7.2575 Câu 16: Hòa tan hết m gam hỗn hợp bột kim loại Mg và Fe vào dung dịch HCl dư thấy thoát ra 5. 100 ml C. 150 ml D.985 C. 0.Mg D.475 B. M là kim loại nào ? A. Giá trị của V là bao nhiêu ? A.44. Giá trị của V là bao nhiêu ? A.15 C.

8.02 gam C.11.22.72 lít Câu 26: Cho m gam hỗn hợp Mg. 46.84 lít khí A (ở đktc.6. sản phẩm khử đó là: A.896 lít NO (đktc).2.4. Khối lượng muối nitrat tạo thành là: A.1 C.2 g B.NH4NO3 B.64.2 lít NO2 (đktc). Ag C.4 gam Câu 37: Hỗn hợp X gồm Cu và Fe.7.8 gam X tác dụng hết với dung dịch HCl thấy có V lít khí (đktc) bay ra. S C. 72. Khí X là: A.18.32 lít H2 (ở đktc) và dung dịch Y (coi thể tích dung dịch không đổi).NO D.NO2 Câu 35: Cho 1.5M.04 mol NO2 (các khí đo ở đktc).Al D.6 gam rắn. Kim loại A là: A.76 D.19.26 Câu 32: Cho 1. thu được 11.6 Câu 27: Cho 9.7 B. Cho 14. thoát ra 4. Dung dịch Y có pH là A. trong đó Cu chiếm 43.2 g Fe và 7. Cô cạn dung dịch thu được 50. Giá trị m là: A.62.24% khối lượng.54 gam B.N2O C. A là A.36 lít SO2 (đktc).96 gam Câu 36: Hòa tan hết 25. SO2 B.95 gam D. ở đktc) và dung dịch chứa m gam hỗn hợp muối sunfat.48 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất.NO2 C. SO3 Câu 30: Cho 2.92 g một kim loại A tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 loãng dư thu được 0.Cu D.19.06 B.4 gam C.82.4 gam B.2 g D.4 mol sản phẩm khử duy nhất.6 g kim loại M tác dụng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 đặc nóng.N2 D. Al và Cu tác dụng với dung dịch HNO 3 loãng dư thu được 0.48 lít NO và 2. thu được hỗn hợp khí gồm 4.6.35 gam hỗn hợp Cu.24 lít khí X (sản phẩm khử duy nhất).6. Khối lượng muối tạo thành là: A.12 lít B.44 gam Câu 31: Hòa tan hết m gam hỗn hợp gồm Ag.Zn Câu 28: Hòa tan hết 28 g hỗn hợp Cu và Ag vào dung dịch H2SO4 đặc nóng. Mg và Al tác dụng hết với dung dịch HNO 3 thu được 0.2 D.5. thu được 5.06 gam hỗn hợp gồm Fe.6 g Cu vào hỗn hợp dung dịch HNO3 và H2SO4 đặc nóng dư.4. Cu và Fe trong HNO3 đặc dư.96 lít C.69 gam C.48 lít D.18.2 g C. Biết NO là sản phẩm khử duy nhất.N2O Câu 34: Cho hỗn hợp gồm 11.6 C.01 mol NO và 0.5. sinh ra 3. Giá trị m là A.9.24 lít C.6 g Mg tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 dư sinh ra 2.7. sinh ra 0.1.75 gam kim loại Zn hoàn tan hoàn toàn vào dung dịch H2SO4 đặc nóng. sản phẩm khử duy nhất).A.24 lít SO2 ( các khí đo ở đktc). Giá trị của V là A.36 lít .2 g Mg tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 dư thu được 0.448 lít NO (đktc). H2S D.2 lít D. Al vào 250 ml dung dịch X chứa hỗn hợp axit HCl 1M và axit H2SO4 0. 52.4 lít B. Lượng muối nitrat sinh ra là: A.NO B.4gam D.2 g Câu 29: Cho 9.Mg B.Cu Câu 33: Cho 3. 47.50 gam D.74. Kim loại M là A.3.Fe C.59 gam B. Fe B.

999 gam B.1 M C.Tính khử : Fe2+ > Fe > Cu Câu 10: Ngâm một lá kẽm trong 100 ml dung dịch AgNO3 nồng độ 0. Khối lượng đinh sắt tham gia phản ứng là A. cân nặng 4.1 gam Câu 2: Nhúng thanh sắt vào dung dịch CuSO4.Pb(NO3)2.9.0.9.1. CuSO4.Fe2+ bị sắt kim loại oxi hóa thành Fe3+ Câu 12: Nhúng một thanh Cu kim loại vào dung dịch chứa 0.Tính oxi hóa : Fe3+ > Cu2+ > Fe2+ B. Pb cần khuấy loại thủy ngân này trong A.9999 gam C.dung dịch Hg (NO3)2 Câu 8: Ngâm một bản kẽm vào 0.dung dịch Sn(NO3)2 C. AlCl3. AgNO3.Fe(NO3)3. Dung dịch Y chứa A. sấy khô.154 gam Câu 7: Để làm sạch một loại thủy ngân có lẫn tạp chất là Zn.9.0.MgSO4.1 M. CuSO4.3 gam B. CuCl2.2.0.16 gam B. sấy khô thấy khối lượng tăng 1. lượng bạc bám trên lá kẽm là A.9.5 gam D.CHUYÊN ĐỀ 2: KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH MUỐI Câu 1: Ngâm một đinh sắt nặng 4 gam trong dung dịch CuSO4.1.5M B.54 gam D.Cu D.Fe(NO3)3 C.0.5M Câu 9: Cho 2 phương trình hóa học sau: Cu + 2FeCl3 -> 2 FeCl2 + CuCl2 Fe + CuCl2 -> FeCl2 + Cu Có thể rút ra kết luận nào sau đây ? A. sau một thời gian lấy thanh sắt ra rửa sạch.4 gam C. Kim loại nào tác dụng được với cả bốn dung dịch muối đã cho ? A. Cu(NO3)2 dư Câu 6: Hòa tan hoàn toàn 28 gam Fe vào dung dịch AgNO3 dư thì khối lượng chất rắn thu được là A.2 lít dung dịch AgNO3. sấy khô.1.Fe(NO3)2 B.6 gam Câu 3: Kim loại phản ứng được với tất cả muố trong dung dịch ở dãy nào sau đây? A. Sau khi phản ứng kết thúc lấy bản kẽm ra. MgSO4.sắt kim loại là chất oxi hóa B.NaCl. AgNO3 C.Pb(NO3)2 Câu 4: Cho 3 kim loại là Al.AgNO3.1. ZnCl2 B.2 gam.Tính oxi hóa : Fe2+ > Cu2+ > Fe3+ C. .75 M D.08 gam Câu 11: Cho phản ứng: Fe + 2 FeCl3 -> 3 FeCl2 cho thấy A. NaCl D.Al B. Cu(NO3)2dư D.không kim loại nào tác dụng được Câu 5: Cho Cu dư tác dụng với dung dịch AgNO3 thu được dung dịch X. sau khi phản ứng hoàn toàn.dung dịch Zn(NO3)2 B. Cu và bốn dung dịch muối riêng biệt là ZnSO4.dung dịch Pb(NO3)2 D. thấy khối lượng bản kẽm tăng 15.162 gam C.62 gam C. Khối lượng Cu đã bám vào thanh sắt là A.Fe bị sắt kim loại khử thành Fe D. Sn.216 gam D.03 mol AgNO3. Fe.Fe C.1 g.Fe(NO3)2 .2. lấy thanh Cu ra khỏi dung dịch. Cho Fe dư tác dụng với dung dịch X được dung dịch Y.3999 gam D. sau một thầy gian lấy đinh sắt ra.1.108 gam B. Nồng độ mol của dung dịch AgNO3 là A. AgNO3. khi phản ứng kết thúc.2857 gam.Tính khử : Fe > Fe2+ >Cu D.muối sắt (III) clorua là chất khử 3+ 2+ C.

lấy lá Fe ra rửa nhẹ.01.b = 0. Sn . c = 0.giảm 0. c mol Cl.80gam C.tăng 0.8.Fe có khả năng tan trong dung dịch FeCl3 B.4 gam C. Kim loại X là A.Cu có khả năng tan trong dung dịch FeCl3 C.04 Câu 14: Nhúng thanh Fe vào 100 ml dung dịch Cu(NO3)2 0.Khối lượng thanh Cu tăng 2.Fe D.và d mol NO3-.Mg C.02 B.hỗn hợp HCl và NaNO3 Câu 16: Ngâm một lá Fe trong dung dịch CuSO4. Đến khi phản ứng hoàn toàn thì khối lượng thanh Fe A.08 gam D.03 D.Pb2+ > Sn2+ > Ni2+ > Fe2+ > Zn2+ C.b= 0.1 M.tăng 0. Nếu a = 0.08 gam B.Phát biểu nào sau đây không đúng với kết quả phản ứng? A.muối Fe2+ C.24 gam.Khối lượng kim loại Ag bám trên Cu là 3.Fe có khả năng tan trong dung dịch CuCl2 D. đem cân thấy khối lượng tăng thêm 1.HNO3 loãng D. Thứ tự tính oxi hóa của các ion kim loại giảm dần là A.28 gam C.01 .6.Ag có khả năng tan trong dung dịch FeCl3 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ Câu 19: Có các ion kim loại : Zn .28 gam Câu 13: Trong một dung dịch có chứa a mol Ca2+.6 gam 3+ Câu 17: Kim loại có thể khử được Fe trong dung dịch FeCl3 thành Fe2+. Pb . Fe .muối Fe3+ B. B.9.giảm 0.Khối lượng dung dịch tăng 2.Zn Câu 18: Câu nào sau đây là không đúng? A.Zn2+ > Sn2+ > Ni2+ > Fe2+ > Pb2+ B.8 gam B. Ni . b mol Mg2+.Pb 2+ > Sn2+ > Fe2+ > Ni2+ > Zn2+ D.01 C.6 g.80 gam Câu 15: Những dung dịch không hòa tan được Cu là dung dịch A. sau một thời gian phản ứng. nhưng không khử được H+ trong dung dịch HCl thành H2.2 gam D.03 thì A. làm khô.Khối lượng dung dịch giảm 2.Sn2+ > Ni2+ > Zn2+ > Pb2+ > Fe2+ . d = 0.Cu B.b= 0.12. Khối lượng Cu bám trên lá Fe là A.b = 0.28 gam D.

Cu2+.44g D) giaù trò khaùc.Mg B. Pb2+ Caâu 24: Vai troø cuûa Fe trong phaûn öùng Cu + 2Fe(NO3)3 = Cu(NO3)2 + 2Fe(NO3)2 laø: A) chaát khöû. 0. B) Fe2+< Ni2+ < Cu2+< Pb2+ < Ag+.05%.0. Cu2+. C.Cu2+ B) Pb2+. Pb(NO3)2 thì Fe seõ khöû caùc ion kim loaïi theo thöù töï sau:( ion ñaët tröôùc seõ bò khöû tröôùc) A) Ag+. Caâu 26: Caùc ion kim loaïi Ag+. D) Al + 3Ag+ -> Al3+ + Ag. Khoái löôïng vaät sau phaûn öùng laø: A) 5. 0.12M C.9 gam muoái khan .(y mol) .Cu coù tính khöû maïnh hôn Ag. ngöôøi ta thu ñöôïc kim loaïi coù khoái löôïng laø 1.3 vaø 0. Fe2+.0.1% Xaùc ñònh kim loaïi A. Caâu 28: Cho caùc caëp oxi hoaù khöû sau: Fe2+/Fe.4 mol Caâu 21: Cho moät hoãn hôïp goàm 1. D. Cu(NO3)2.Cu2+ coù tính oxi hoaù yeáu hôn Ag+. C) Zn + Pb2+ -> Zn2+ + Pb.Ag+ coù tính oxi hoaù maïnh hôn Cu2+.2M Caâu 22: Nhuùnh thanh kim loaïi A hoaù trò II vaoø dd CuSO4. Pb2+ D) Ag+.1 mol) Al3+ (0.12 gam Fe vaø 0. Maët khaùc cuõng laáy thanh kim loaïi nhö treân nhuùng vaøo dd Pb(NO3)2 thì thaáy khoái löôïng thanh kim loaïi taêng leân 7. Ni2+. B) chaát bò oxi hoaù.0.Ñaùp aùn khaùc Caâu 23: Ngaâm 1 vaät baèng ñoàng coù khoái löôïng 5g trong 250g dung dòch AgNO3 4%.2 mol) vaø 2 anion Cl(x mol) vaø SO42. Ñieàu khaúng ñònh naøo sau ñaây laø ñuùng: A) Fe coù khaû naêng tan ñöôïc trong caùc dung dòch FeCl3 vaø CuCl2. Cu2+. Fe2+. Bieát soá mol CuSO4 vaø Pb(NO3)2 tham gia phaûn öùng baèng nhau A. Cu.Ag+. Cu2+/Cu.24 gam Mg taùc duïng vôùi 250 ml dd CuSO4. D) chaát trao ñoåi.76g B) 6.3 mol C.2 vaø 0. B) chaát bò khöû. Töø traùi sang phaûi tính oxi hoaù taêng daàn theo thöù töï Fe 2+.0.15M B. keát luaän sai laø: A.Zn D.Tìm x vaø y A. D) Fe2+< Ni2+ < Pb2+ < Ag+< Cu2+.Fe C. Ag coù tính khöû yeáu hôn Cu. 0.Câu 20: Moät dung dòch coù chöùa 2 cation Fe2+ (0.08g C) 5. C) Ni2+ < Fe2+< Pb2+ <Cu2+< Ag+. Cu2 C) Cu2+. Caâu 27: Phöông trình phaûn öùng hoaù hoïc sai laø: A) Cu + 2Fe3+ -> 2Fe2+ + Cu2+. Khi laáy vaät ra thì löôïng AgNO3 trong dung dòch giam 17%.1 vaø 0. Sau moät thôøi gian laáy thanh kim loaïi ra thaáy khoái löôïng giaûm 0. Fe3+/Fe2+.Ag+. B. Trong caùc keát luaän sau.2 mol B.88 gam. Pb2+. 0.2 mol D.Khi coâ caïn dung dòch thu ñöôïc 46. B) Cu + Fe2+ -> Cu2+ + Fe. Fe3+ vaø tính khöû giaûm daàn theo thöù töï Fe. .2 vaø 0.Phaûn öùng xong. Caâu 25: Cu taùc duïng vôùi dung dòch baïc nitrat theo phöông trình ion ruùt goïn: Cu + 2Ag+ -> Cu2+ + 2 Ag. Pb2+ coù tính oõi hoùa taêng daàn theo chieàu: A) Fe2+< Ni2+ < Pb2+ <Cu2+< Ag+.Noàng ñoä mol lít cuaû dd ñaõ duøng laø A. Caâu 23: Khi cho Fe vaøo dung dòch hoãn hôïp caùc muoái AgNO3.1M D.

Sau phaûn öùng thu ñöôïc dung dòch B vaø keát tuûa C . 0. Al.2 mol Al taùc duïng vôùi dung dòch CuCl2 dö roài laáy chaát raén thu ñöôïc sau phaûn öùng cho taùc duïng vôùi dung dòch HNO3 ñaëc. Fe C. Fe.2 mol Caâu 33:Cho 4. Phöông trình phaûn öùng xaûy ra laø : A.Fe(NO3)2 D. Cu2+< Ag+ < Fe3+ B. C) Fe khoâng tan ñöôïc trong dung dòch CuCl2.0.16g C) 3. Fe vaø caùc dung dòch muoái Cu(NO 3)2. C ñeàu ñuùng.1. Ag+ < Cu2+< Fe3+ C. Zn D. D.Cu(NO3)2 B) Cu coù khaû naêng tan ñöôïc trong dung dòch CuCl2. Kim loaïi naøo taùc duïng ñöôïc vôùi caû 3 dung dòch muoái ? A.5H2O vào nước được 500 ml dung dịch CuSO4.6496g C.NaNO3 B.8 mol B.Caâu 29: Cho 0. Cu.5984g B.Khi keát thuùc thí nghieäm. Cu D. Trong dung dòch X coù chöùa: A. AgNO3 . AgNO3. Fe(NO3)3. Ag.58 gam hoãn hôïp A goàm Zn. Al. Cu.Fe +Fe(NO3)2 3 Fe(NO3)3 C.4g B) 2. 0. Lượng sắt đã tham gia phản ứng là A.2. Ag C. khuấy nhẹ cho đến khi hết màu xanh. Cu. AgNO3 C. Fe(NO3)3. Fe +2Fe(NO3)3 3 Fe(NO3)2 B.9488g Câu 39: Muối có khả năng khử AgNO3 thành Ag là muối nào trong số các muối sau ? A.01 mol Fe vaøo 50 ml dung dòch AgNO31M. Caâu 35:Coù caùc kim loaïi Cu.24g D) giaù trò khaùc. Caâu 30: Cho 0. B. Cho dần dần bột sắt vào 50 ml dung dịch trên.1 mol Mg vaø 0.Caùc phaûn öùng xaûy ra hoaøn toaøn. Cu. Cu. Ag B. Fe B.Al(NO3)3 C. D) Cu coù khaû naêng tan ñöôïc trong dung dòch FeCl2.Hoûi ñoù laø 3 kim loaïi naøo? A.0. Cu.6 mol D. AgNO3 B. Caâu 32:Cho hoãn hôïp goàm 0. B ñeàu khoâng xaûy ra. Phöông trình ôû caâu A. loïc boû dung dòch thu ñöôïc chaát raén goàm 3 kim loaïi. Fe vaø Cu vaøo coác ñöïng dung dòch chöùa 0. Fe(NO3)3 D. Fe(NO3)2. Keát tuûa C coù caùc chaát : A.1mol Fe vaøo 500 ml dung dòch AgNO3 1M thì dung dòch thu ñöôïc chöùa: A) AgNO3 B) Fe(NO3)3 C) AgNO3 vaø Fe(NO3)2 D) AgNO3 vaø Fe(NO3)3 Caâu 31:Cho hoãn hôïp 2 kim loaïi Al vaø Fe vaøo dung dòch goàm Cu(NO3)2 vaø AgNO3 .1. B ñeàu xaûy ra. . Fe.3 mol C. Zn B. Cu2+< Fe3+ < Ag+ D. 0. Ag Caâu 36:Ngaâm moät ñinh saét saïch trong dung dòch chöùa hoãn hôïp goàm Fe(NO3)2 vaø FeNO3)3. Fe C.2992g D. sau khi phaûn öùng xaûy ra hoaøn toaøn ta thu ñöôïc dung dòch X vaø keát tuûa Y. Cu Caâu 34:Cho Fe taùc duïng vaøo dung dòch AgNO3 dö. Ag D.Hoûi soá mol khí NO2 thoaùt ra laø bao nhieâu? A. Fe. Fe3+ < Cu2+< Ag+ Câu 38: Hòa tan 58 gam muối CuSO4. Fe(NO3)2. Khi phaûn öùng xaûy ra hoaøn toaøn thì khoái löôïng Ag thu ñöôïc laø: A) 5. Caâu 37:Thöù töï saép xeáp theo chieàu taêng daàn cuûa ion kim loaïi laø: A.082 mol CuSO4 . Fe(NO3)2. Phöông trình ôû caâu A.

Fe.90 gam Câu 2: Biết 2.Fe B.1M (vừa đủ).ZnO.Fe.ZnO.6 gam B.5 M .712 gam một oxit sắt cần vừa đủ 128 ml dung dịch HCl 1 M.5 M .2 M.Al + CuO.48 gam Fe3O4. Vậy oxit có thể là A.3.1 gam (Trích đề thi đại học khối A – 2007) Câu 9: Cho 16.2 gam kim loại M có hóa trị n tác dụng với 0. ZnO trong 500ml dung dịch H2SO4 0.Al2O3 Câu 8: Hòa tan hoàn toàn 2.to C.Cu.3.1 gam C.80 gam C.Fe2O3 B.MgO C. Chất rắn thu được sau phản ứng đem hòa tan vào dung dịch HCl dư thấy thoát ra 13.3.69.Fe3O4 C.Cu. H2SO4 0.70.560 ml Câu 7: Hòa tan hết 20.Zn. Khối lượng muối thu được là A.240 ml B. Oxit có thể là A.MgO .to Câu 2: Cho luồng khí H2 (dư) qua hỗn hợp các oxit CuO.Al C.15 mol oxit của kim loại M trong HNO3 thu được khí NO2 và 108. Fe2O3. 8 gam Fe2O3.Al2O3 Câu 6: Thể tích dung dịch hỗn hợp HCl 0.15 mol O2. Khối lượng muối thu được là A. Fe2O3. Công thức của oxit sắt nói trên là A.Mg CHUYÊN ĐỀ 4:PHẢN ỨNG NHIỆT LUYỆN ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI Câu 1: Phản ứng hóa học xảy ra trong trường hợp nào dưới đây không thuộc loại phản ứng nhiệt nhôm ? A.7 gam C.1 gam B.Fe3O4 D. Sau phản ứng hỗn hợp rắn còn lại là A.25 M.Fe2O3 B. MgO.Fe.FeO D.Fe3O4 D.FeO và Fe3O4 Câu 5: Hòa tan hết 0.FeO C.45 mol/l.85 gam D.Ca D.Cu. Công thức của oxit sắt nói trên là A.3.8 gam D. 102 g Al2O3 là A. CuO tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch H2SO4 2M. CuO và FeO tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch H2SO4 0.3 gam hỗn hợp gồm MgO.Zn.Fe3O4 C.Mg D.25 M cần để phản ứng hết hỗn hợp A gồm 3.Al + H2SO4 đặc.88 g MxOy cần 720 ml dung dich hỗn hợp: HCl 0.Cu.44 lít H2 ở đktc. to B.FeO D.CHUYÊN ĐỀ 3: OXIT KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH AXIT Câu 1: Cho 32 gam hỗn hợp gồm MgO.to D. Kim loại M là A.1gam D.360 ml C.Al + Fe2O3. MgO nung ở nhiệt độ cao.FeO.68.Al+Fe3O4.480ml D. Sau phản ứng hỗn hợp muối sunfat khan thu được khi cô cạn dung dịch có khối lượng là A.2 gam một oxit sắt cần vừa đủ 100 ml dung dịch HCl 0. H2SO4 0.81 gam hỗn hợp gồm Fe2O3.9 gam Câu 3: Hòa tan 3.Fe2O3 B.Fe2O3 B.9 gam muối.FeO và Fe3O4 Câu 4: Hòa tan 1. MgO B.FeO C. ZnO.67.60 gam B.

Cu D.376 lít khí (đktc).Al.28 g B. Fe3O4. thu được 4. thấy còn lại phần không tan Z.6 gam hỗn hợp gồm Fe. Fe. phản ứng xong thu được chất rắn A.Câu 3: Cho khí CO (dư) đi vào ống sứ nung nóng đựng hỗn hợp X gồm Al2O3.36 lít O2 (đktc).8 gam Al rồi nung ở nhiệt độ cao (không có không khí).MgO.256 lít B. Cu C.Mg. Mg B. Giả sử phản ứng xảy ra hoàn toan. Fe2O3 đến Fe cần vừa đủ 2.7. Hiệu suất của phản ứng khử CuO là A.24 lít khí CO (đktc).60% C. 4.56.4 B. Fe2O3.8 gam bột Al và 16 gam bột Fe2O3 (không có không khí).53.32 g Câu 12: Để khử hoàn toàn m gam hỗn hợp CuO và PbO cần 8.1 gam Al2O3 là A.7. Để hòa tan hết X cần vừa đủ 1 lít dung dịch HNO3 1M.26 gam C.48 lít khí NO duy nhất (đktc).85% Câu 10: Cho khí CO đi qua hỗn hợp gồm CuO. Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn gồm: A.70% B. MgO Câu 11: Nung nóng hỗn hợp gồm 10. Fe3O4. MgO.2. Al.24 lít (Đề thi TNPT -2007) Câu 5: Thể tích hỗn hợp khí H2 và CO ở (đktc) cần dùng để khử hết hỗn hợp A: 5.80% D.16 gam C. Fe.2 gam kim loại X (có hóa trị n duy nhất) tác dụng với 3. Cho Y vào dung dịch NaOH dư khuấy kĩ. MgO cần dùng 5.6 lít khí CO (đktc). Cho A tác dụng hết với dung dịch HCl thấy có 1.Mg.5 % B. MgO C.20 gam C. 5.Cu.10.1 gam kim loại nhôm.Zn C.8 g Fe3O4.36 lít D. FeO.17 gam D.616 lít Câu 6: Để khử hoàn toàn 30 gam hỗn hợp gồm CuO.20. Fe.MgO.4 g D16.6 lít D. Cu B. Khí đi ra sau phản ứng được dẫn vào dung dịch Ca(OH)2 dư khối lượng kết tủa thu được là A.24 gam D.22 gam Câu 7: Khử hoàn toàn 16 gam Fe2O3 bằng khí CO ở nhiệt độ cao. Mg D.Ca Câu 14: Trộn 24 gam Fe2O3 và 10.6.80% D. Giá trị của m là A.8. sau phản ứng thu được 50.Al D. Hiệu suất của phản ứng nhiệt nhôm là A. Cu (Trích Đề thi tuyển sinh cao đẳng 2007) Câu 4: Thể tích khí CO (ở đktc) cần dùng để khử hoàn toàn 16 gam bột Fe2O3 thành Fe là A. Fe3O4.30 gam Câu 8: Để khử hoàn toàn 17.2 g hỗn hợp 2 kim loại. Al2O3.72 lít C. Fe.8 gam Fe2O3. Hỗn hợp thu được sau phản ứng đem hòa tan vào dung dịch NaOH dư thu được 5.Mg B. Kim loại X là A.15 gam B.Cu.5.4 C.4. Al2O3 và MgO (nung nóng).12. Khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng là A. Phần không tan Z gồm A. FeO.16 g B. Khối lượng sắt thu được là A.2 g khí H2 thoát ra.Cu.54.4.15 gam B.57. nếu hiệu suất phản ứng là 80% thì khối lượng Al2O3 thu được là A.25 gam D. Fe2O3. CuO thu được rắn Y.75% C.90% . Al2O3.4 D.Cu.48 lít C.2 g C.4 Câu 13: Cho 16.84 lít B. Al.18 gam Câu 9: Khử m gam bột CuO bằng khí H2 ở nhiệt độ cao thu được hỗn hợp chất rắn X.3.

12 mol KHCO3. 0.H2S Câu 4: Sục 6. 0.105.10. Khối lượng muối tạo thành là A.0.FeO B.23.72 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch có chứa 0.Ba(OH)2 D. Khối lượng kết tủa thu được là A.5g .5 g C.1 mol K2CO3 C.15 mol KHCO3.0.0.3 mol KHCO3 B.3 M . Giá trị của a là A. biết hiệu suất lên men đạt 75%. dung dịch thu được cho tác dụng với BaCl2 dư thì khối lượng kết tủa thu được là A.5 g Câu 9: Cho 0.Ca(HCO3)2 C.0.0.10 gam B.2 mol KHCO3 và 0.15 mol K2CO3 Câu 8: Cho 6.34.35.5 g C. 0.Fe3O4 D.21.6 g Na2CO3 và 16.31. 0. dung dịch còn lại mang đun nóng thu thêm được 2 gam kết tủa nữa.75% C.50 gam D.20 gam D.Câu 15: Khử hoàn toàn 0. Dung dịch sau phản ứng có A.25 mol Ca(OH)2.26g C.0.05 mol B. Lượng glucozo cần dùng là A. Công thức của oxit sắt là A.80% D.35 mol CO2 phản ứng với 500 ml dung dịch : KOH 0.15 mol K2CO3 D. toàn bộ khí sinh ra được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 dư. sau đó kết tủa tan.15 mol K2CO3 B.36 g C.107.5 mol K2CO3 C.40.1 mol KHCO3 và 0.72 lít CO2 (đktc) tác dụng với 400 ml dung dịch NaOH 1 M thu được A. Phần trăm khối lượng của Fe2O3 trong quặng là A. X là dung dịch A.1 g Câu 10: Sục 11.2 mol K2CO3 D.4 g NaHCO3 Câu 2: Glucozo lên men thành etanol.24 gam B.15 gam C. Khối lượng muối thu được bằng A.40 gam C.2 lít khí SO2 (đktc) vào dung dịch NaOH dư.8 g Na2CO3 và 4 g NaOH dư D.5 g D.NaOH B.24g B. thu được 32 g Cu. 0.5 g B. 0.30g Câu 17: Cho khí CO khử hoàn toàn 10 gam quặng hematit.3 mol một oxit sắt bằng Al thu được Al2O3. 0.5 g B.8 g NaHCO3 và 4.46. 0.6 g D.3 mol CO2 phản ứng với 500 ml dung dịch KOH 1M.0.70% B. 32.07 mol D. Lọc tách kết tủa.8 gam NaHCO3 C.2 mol CO2 phản ứng vơi 300 ml dung dịch KOH 1M.06 mol C.23.25 gam Câu 5: Sục a mol khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 thu được 3 gam kết tủa. NaOH 0.1 mol K2CO3 Câu 7: Cho 0. thấy tách ra 40 gam kết tủa.không xác định được Câu 16: -Cho V lít khí H2 (đktc) đi qua bột CuO (dư) đun nóng.1 g D.72 lít CO2 (đktc) vào bình chứa 600 ml dd KOH 1M.24 lít H2 (đktc).7 M.108.48.Fe2O3 C. -Nếu cho V lít H2 (đktc) đi qua bột FeO (dư) đun nóng thì khối lượng Fe thu được là bào nhiêu? (hiệu suất các phản ứng 100%) A.08 mol Câu 6: Cho 0.2 g Na2CO3 và 8.28g D.106. Sản phẩm thu được có A. Lượng sắt thu được cho tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng thu được 2.48 gam Câu 3: Khi cho SO2 sục qua dung dịch X đến dư thấy xuất hiện kết tủa trắng.0.49.2 mol KHCO3.05 mol KHCO3.4 g CO2 dư B.5g C.85% CHUYÊN ĐỀ 5: DẠNG BÀI TẬP: KHÍ CO2 (hoặc SO2) TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH KIỀM Câu 1: Cho 6.

6 mol HCO3.01 C.0.4 Câu 12: Cho 0.a + 3b = 2c + d D.5 gam kết tủa.5 g D.2 mol CO2 vào 150 ml dung dịch Ca(OH)2 1M được m gam kết tủa.Zn C..03 mol K+. 0.5 lít dung dịch Ba(OH)2 a (M) thu được 15. 0. KOH 1M.0.1 mol Mg .9 gam rắn.1 mol Al3+ .01 .39. Sau phản ứng khối lượng kết tủa thu được là A.d. 0.15 .01 và 0. 0.02 B.1 .03 D.02 và 0.1 mol Na+ . Cô cạn dung dịch X thu được m gam rắn. y lần lượt là bao nhiêu ? A. c mol Cl và d mol NO3 -.y lần lượt là A. Cô cạn dung dịch A thu được 46.8. c = 0. c mol SO4 2.032 B.25 . b mol Mg . 0.24 B.23.0.45.. 0.4 g C.3 mol SO4 . b =0.01 C.76 g kết tủa .. sẽ xuất hiện m g kết tủa trắng.02 B.Cu D. Trị số của c là A. y mol SO42-.05 2+ + 2+ Câu 8: Đun nóng một dung dịch có chứa 0.5 B.6 g Cu tác dụng hết với dung dịch H2SO4 đặc nóng sinh ra V lít SO2 (đktc).9 gam rắn.01 .2 mol Cl-.2 mol Cl.2 C.9 Câu 7: Trong một dung dịch A chứa 0..NO B. Giá trị x.0.40. 0. 0. 0.2 mol Al . M là A.b. b mol Al3+ .46. Giá trị của V là A.2 2+ 2+ Câu 5: Trong một dung dịch có chứa a mol Ca . 0.72 D.0..b = 0.3 mol Cl. Cô cạn dung dịch A thu được 5.3.4 g B.0.2 mol Cl-.02 mol Cu2+.38. 0. 0. 0.25 Câu 3: Một dung dịch A chứa các ion : 0. Biểu thức liên hệ a.1 B..2 g Câu 9: Cho 3.75 M .048 C.2.5. Giá trị của m là A.1 mol Ca .0.Câu 11: Cho V lít CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch Ca(OH)2 1M thu được 2.5 mol Na . d = 0.a +2b = c +d C. 0.5.435 gam muối khan. Giá trị x.04 Câu 14: Cho 0.6 . 0. d mol Cl.10 g B. 0. là A.6 C.1 mol M n+ .0.6.15 g Câu 13: Hấp thụ hoàn toàn 2.6 gam Mg tác dụng với HNO3 dư sinh ra 2.36 C.0.4.2 mol Cl-. 0.1 mol Fe . Cô cạn dung dịch X thu được 46.2 B. Giá trị V là A.20 g B.18.Fe 2+ 3+ 2Câu 4: Một dung dịch X chứa : x mol Fe .03 thì A.3 mol SO4 .Mg B.0.896 B.55 g D.2 mol Al3+.3 mol SO42. Giá trị của m là A.03 và 0. 0.39.N2O Câu 10: Cho 9.24 lít khí X (sản phẩm khử duy nhất) khí X là A.4 g D.06 D. x mol Cl-.2 C.15 D.2 D. 0.a +2b = c + 2d Câu 2: Một dung dịch chứa các ion: 0. 0.3 D.3.55.0.0.NO2 C.04 2+ 3+ 2Câu 6: Trong dung dịch X có chứa 0.b = 0.38 mol CO2 pứ với 200 ml dung dịch: Ba(OH)2 0.0.29.8. y mol Al . Giá trị của m là A.4 g C. Giá trị của a là A. c mol SO42-.0.c. N2 D. b= 0.688 lít khí CO2 (đktc) vào 2.0.a + 3b = c + d B.48 D.03 D.5 C.05 và 0. Nếu a = 0.10 g C.64 g CHUYÊN ĐỀ 6 : CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN HÓA HỌC Câu 1: Một cốc dung dịch chứa các ion: a mol Na+ . 0.

26 g B.6 g B.9.4 g Al với 6 g Fe2O3 rồi nung nóng để thực hiện phản ứng nhiệt nhôm.24 B.4 g D.21 g D.14.16.Câu 11: Cho 4.2 g D.4 D.48 C.36 lít hỗn hợp X gồm Na2CO3 va K2CO3 hòa tan trong dung dịch H2SO4 dư thu được dung dịch Y và 6.3.10.38 + n+ Câu 13: Cho phan ứng: 3M + 2 NO3 + 8 H -> … M + … NO↑ + …H2O Giá trị của n là A.Mg C.2.2g Câu 16: Cho 2.81 g B.5.Zn B. Cô cạn dung dịch sau phản ứng .3. khối lượng hỗn hợp muối sunfat khan tạo ra là A.12.36 (Trích đề TSĐHKA-2007) Câu 15: Lấy 13.1M.15.96 Câu 19: Lấy 3.2 g Câu 18: Lấy 0. Tỉ khối hơi của X đối với H2 bằng 19.2.12g D. nhận được 3.81g C.30 D.17.6 D.16.336 lít H2 (đktc) và m (g) muối khan.1.12 lít khí NO duy nhất (đktc). Khối lượng muối khan khi cô cạn dung dịch X bằng bao nhiêu ? A.9.24 g B.1 B.Fe D.66 g C.4g .72 lít CO2 (đktc).14.3 D.5.44 hỗn hợp 2 muối cacbonat của kim loại kiềm đem hòa tan trong HCl dư thì nhận được 448 ml CO2 (đktc).Cu Câu 12:Cho phản ứng: Al + OH + NO3 + H2O -> AlO2.4 g hỗn hợp 2 muối cacbonat kim loại hóa trị II đem hòa tan trong dung dịch HCl dư. Giá trị V bằng bao nhiêu ? A.2.8 g một kim loại R tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 loãng thu được 1.+ NH3↑ Tổng hệ số cân bằng ( hệ số cân bằng là các số nguyên tối giản) của phản ứng trên bằng A.92 C.05g C. ZnO tan vừa đủ trong 300 ml dung dịch H2SO4 0.4.33g C.6. Vậy giá trị của m là A.265g D.50.36 lít CO2 (đktc) và dung dịch X.33. Giá trị của m là A. Vậy khối lượng muối clorua tạo thành là A.4 Câu 14: Hòa tan hoàn toàn 12 g hỗn hợp Fe và Cu ( tỉ lệ mol 1:1) bằng HNO3. MgO.72 g Câu 20: Hòa tan 14 g hỗn hợp 2 muối MCl và R2CO3 bằng HCl dư thu được dd A và 0. Cô cạn dd A thu được số gam muối khan là A.672 lít khí (đktc). Sau phản ứng ta thu được m gam hỗn hợp rắn.8g D.81 gam hỗn hợp A gồm 3 oxit Fe2O3.22 B.44.11.3.29 C.33g B.52 g hỗn hợp Mg và Fe đem hòa tan vào dung dịch H2SO4 loãng dư thì nhận được 0.4 g C.47.4.4. thu được V lít (đktc) hỗn hợp X gồm NO và NO2 và dung dịch Y ( chỉ chứa 2 muối và axit dư).65g Câu 21: Trộn 5.4 g C.5.4.2 B.8 g Câu 17: Lấy 3. Kim loại R là A.3.2 C. Khối lượng muối khan sau khi cô cạn dung dịch Y là A.8 g B.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful