CHUYÊN ĐỀ 1 : KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI AXIT

Câu 1: Hòa tan hoàn toàn 15,4 gam hỗn hợp Mg và Zn trong dung dịch HCl dư thấy có 0,6 gam khí H2 bay ra. Khối lượng muối tạo ra trong dung dịch là A.36,7 gam B.35,7 gam C.63,7 gam D.53,7 gam Câu 2: Hòa tan 1,44 gam một kim loại hóa trị II trong 150 ml dung dịch H2SO4 0,5 M. Để trung hòa axit dư trong dung dịch thu được , phải dùng hết 30 ml dung dịch NaOH 1M. Kim loại đó là A.Ba B.Ca C.Mg D.Be Câu 3: Ngâm 2,33 gam hợp kim Fe-Zn trong lượng dư dung dịch HCl đến khi phản ứng hoàn toàn thấy giải phóng 896 ml khí H2 (đktc). Thành phần phần trăm về khối lượng của hợp kim này là A.27,9% Zn và 72,1%Fe B.26,9% Zn và 73,1%Fe A.25,9% Zn và 74,1%Fe A.24,9% Zn và 75,1%Fe Câu 4: Hòa tan hoàn toàn 20 gam hỗn hợp gồm Fe và Mg trong dung dịch HCl thu được 1 gam khí H2. Khi cô cạn dung dịch thu được bao nhiêu gam muối khan ? A.54,5 gam B.55,5 gam C.56,5 gam D.57,5 gam Câu 5: Hòa tan hòan toàn 0,5 gam hỗn hợp gồm Fe và một kim loại hóa trị II trong dung dịch HCl thu được 1,12 lít H2 ở đktc. Kim loại hóa trị II đó là A.Mg B.Ca C.Zn D.Be Câu 6: Cho 9,6 gam bột kim loại M vào 500 ml dung dịch HCl 1M, khi phản ứng kết thúc thu được 5,376 lít H2 (đktc). Kim loại M là A.Mg B.Ca C.Fe D.Ba Câu 7 : Điện phân nóng chảy muối clorua của kim loại M. Ở catot thu được 6 gam kim loại và anot có 3,36 lít khí (đktc) thoát ra. Muối clorua đó là A.NaCl B.KCl C.BaCl2 D.CaCl2 Câu 8: Cho 2 gam một kim loại thuộc nhóm IIA tác dụng hết với dung dịch HCl tạo ra 5,55 gam muối clorua. Kim loại đó là kim loại nào sau đây ? A.Be B.Mg D.Ca D.Ba Câu 9: Cho 2,52 gam một kim loại tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng, thu được 6,84 gam muối sunfat. Kim loại đó là A.Mg B.Zn C.Fe D.Al Câu 10: Ngâm một lá kim loại có khối lượng 50 gam trong dung dịch HCl. Sau khi thu được 336 ml khí H2 (đktc) thì khối lượng lá kim loại giảm 1,68 %. Kim loại đó là A.Zn B.Fe C.Al D.Ni Câu 11: Cho 7,68 gam Cu tác dụng hết với dung dịch HNO3 loãng thấy có khí NO thoát ra. Khối lượng muối nitrat sinh ra trong dung dịch là A.21,56 gam B.21,65 gam C.22,56 gam D.22,65 gam Câu 12: Cho 19,2 gam kim loại M tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, dư thu được 4,48 lít khí duy nhất NO (đktc). Kim loại M là A.Mg B.Cu C.Fe D.Zn Câu 13: Hòa tan hoàn toàn 0,84 gam một kim loại hóa trị II vào dung dịch HCl dư, thu được 0,336 lít khí (ở đktc). Khối lượng muối tạo thành sau phản ứng là bao nhiêu ? A.1,905 gam B.0,915 gam C.9,105 gam D.1,95 gam

1 mol Fe. 100 ml C.K. 50 ml B. thu được 1.150 ml Câu 18: Một hỗn hợp 8. Giá trị của V bằng bao nhiêu ? .98 B.8 gam D.11.250 ml Câu 24: Cho hỗn hợp X gồm 0.Li.15 D. 150 ml D.985 C.575 C. Giá trị của V là bao nhiêu ? A. 19. thu được 1.15 Câu 19: Hòa tan hoàn toàn 3. H2SO4 loãng.10. sinh ra 8. Rb.Mg D.9 gam Câu 17: Cho 1.25 (Trích “Đề TSCĐ-2007-Khối A”) Câu 20: Cho 7.2 g C. A.33. Giá trị của m là A.47.2575 Câu 16: Hòa tan hết m gam hỗn hợp bột kim loại Mg và Fe vào dung dịch HCl dư thấy thoát ra 5. 18. 1 lít B.15 C.195 D. B.1 mol Zn vào hỗn hợp dung dịch: HCl . 11.7. Na.9.5 lít D. Giá trị của V là bao nhiêu ? A.5 g gồm 2 kim loại kiềm A và B thuộc 2 chu kì liên tiếp nhau trong bảng tuần hoàn. 29.Fe Câu 22: Cho 13.1 mol Zn tác dụng vừa đủ với V lít dung dịch hỗn hợp: HCl 0.Na. 0. Cô cạn dung dịch D.352 lít khí thoát ra (ở đktc) và thu được dung dịch D.008 lít khí hiđro (đktc). 45.52 C.2 g Câu 21: Hòa tan hoàn toàn 0.53 gam hỗn hợp A gồm ba kim loại Mg. 0.3 lít Câu 25: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp X: 0.1M .44. 0.22 g hỗn hợp X gồm Fe.66 gam hỗn hợp gồm bột Fe và Al tác dụng vừa đủ với V (ml) dung dịch HCl 2M. Khi phản ứng kết thúc.5.2 g B.Câu 14: Cho 1.Al B. thấy khối lượng dung dịch tăng 7 g.12 lít khí (ở đktc).46.5. 44.27 D. M là kim loại nào ? A. Fe trong dung dịch HCl.8 g hỗn hợp 2 kim loại là Mg và Al tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng.008 lít khí H2 (ở đktc) và dung dịch B. thu được a gam hỗn hợp muối khan.8 Câu 23: Hòa tan hết hỗn hợp bột Al và Zn vào V ml dung dịch H2SO4 loãng 2M. Đem cô cạn dung dịch B thu được m gam muối khan.6 D. K. 19.7.84 g muối sunfat và 1. 200 ml C.1 mol Fe. Na . Giá trị của V là bao nhiêu ? A. thu được V lít khí H2 (ở đktc). 6 gam B.2 mol Al . 22.96 lít khí (ở đktc).045 mol kim loại M trong dung dịch H2SO4 loãng tạo thành 6.475 B. Al. có 2. 0. 1.2M. a lần lượt là A.12. Giá trị của m là A.405 B. K . Trị số của a là A.375 D.38 gam hỗn hợp gồm Fe và kim loại R (có hóa trị không đổi) tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl dư.8. Al.Zn C. 100 ml B.7 gam C.4. Mg tác dụng hoàn toàn với dung dịch H 2SO4 loãng sinh ra V lít khí hiđro (ở đktc) và dung dịch chứa 61.10. Mg và Zn bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng. Giá trị của m là A.15 B. dư. H2SO4 loãng 0.4 gam muối. thấy thoát ra 1.3.575 Câu 15: Hòa tan hết 3.2 B.4 C.2 lít C.2 mol Al .2 g D. Trị số của V là A.36 lít khí H2 (ở đktc) và dung dịch chứa a g hỗn hợp muối khan.4 g hỗn hợp Fe.344 lít hiđro (ở đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Hỗn hợp này tan hết trong dung dịch HCl dư cho ra 3.6 lít H2 (ở đktc) và dung dịch chứa 25.200 ml D.75 gam hỗn hợp muối khan. Khối lượng hỗn hợp muối tạo thành là A.

62.2 g C.82.NO2 C.6 C.18. thu được 5.1.Cu D. Giá trị của V là A.12 lít B. Khí X là: A.11.NH4NO3 B.2 g Mg tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 dư thu được 0.01 mol NO và 0.6 g kim loại M tác dụng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 đặc nóng.7 B.54 gam B. 52.04 mol NO2 (các khí đo ở đktc).2 lít NO2 (đktc).6. Cô cạn dung dịch thu được 50.Zn Câu 28: Hòa tan hết 28 g hỗn hợp Cu và Ag vào dung dịch H2SO4 đặc nóng.896 lít NO (đktc).75 gam kim loại Zn hoàn tan hoàn toàn vào dung dịch H2SO4 đặc nóng. Fe B.4 gam Câu 37: Hỗn hợp X gồm Cu và Fe. Kim loại M là A.A. trong đó Cu chiếm 43. Kim loại A là: A. Giá trị m là A.26 Câu 32: Cho 1.2 D.Cu Câu 33: Cho 3.76 D.24% khối lượng.7.95 gam D.18. Mg và Al tác dụng hết với dung dịch HNO 3 thu được 0. Khối lượng muối tạo thành là: A.92 g một kim loại A tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 loãng dư thu được 0.6 gam rắn.24 lít khí X (sản phẩm khử duy nhất). SO3 Câu 30: Cho 2.2 g B. 46. Ag C.69 gam C.6 g Cu vào hỗn hợp dung dịch HNO3 và H2SO4 đặc nóng dư.4 gam B.19.NO2 Câu 35: Cho 1. Lượng muối nitrat sinh ra là: A.32 lít H2 (ở đktc) và dung dịch Y (coi thể tích dung dịch không đổi). sản phẩm khử duy nhất). thu được 11.4gam D.N2 D. Biết NO là sản phẩm khử duy nhất.19. Cho 14.2 g Câu 29: Cho 9.1 C. sinh ra 0.2 g Fe và 7.72 lít Câu 26: Cho m gam hỗn hợp Mg.36 lít SO2 (đktc).48 lít NO và 2. Dung dịch Y có pH là A.06 gam hỗn hợp gồm Fe.N2O C.6.5. sản phẩm khử đó là: A.8 gam X tác dụng hết với dung dịch HCl thấy có V lít khí (đktc) bay ra.7.24 lít C.64. SO2 B.36 lít .96 gam Câu 36: Hòa tan hết 25.50 gam D.84 lít khí A (ở đktc.35 gam hỗn hợp Cu. H2S D.4 gam C.448 lít NO (đktc).24 lít SO2 ( các khí đo ở đktc).4. sinh ra 3. 47. 72.74.Fe C.Al D.4.NO D.4 mol sản phẩm khử duy nhất.5M. Al vào 250 ml dung dịch X chứa hỗn hợp axit HCl 1M và axit H2SO4 0.4 lít B.Mg B.59 gam B.48 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất.2. Giá trị m là: A.48 lít D.8.9.6.2 lít D. Khối lượng muối nitrat tạo thành là: A. Cu và Fe trong HNO3 đặc dư.06 B.2 g D.44 gam Câu 31: Hòa tan hết m gam hỗn hợp gồm Ag. thoát ra 4. Al và Cu tác dụng với dung dịch HNO 3 loãng dư thu được 0.6 g Mg tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 dư sinh ra 2. thu được hỗn hợp khí gồm 4.6 Câu 27: Cho 9.N2O Câu 34: Cho hỗn hợp gồm 11.96 lít C. S C.22.5.02 gam C. A là A.3.NO B. ở đktc) và dung dịch chứa m gam hỗn hợp muối sunfat.

dung dịch Zn(NO3)2 B.1.sắt kim loại là chất oxi hóa B. Sn.75 M D. sấy khô. sau khi phản ứng hoàn toàn.MgSO4. ZnCl2 B. . sấy khô thấy khối lượng tăng 1.Fe(NO3)3 C.dung dịch Hg (NO3)2 Câu 8: Ngâm một bản kẽm vào 0.1 gam Câu 2: Nhúng thanh sắt vào dung dịch CuSO4.9999 gam C.không kim loại nào tác dụng được Câu 5: Cho Cu dư tác dụng với dung dịch AgNO3 thu được dung dịch X.Fe bị sắt kim loại khử thành Fe D.Fe(NO3)3. Sau khi phản ứng kết thúc lấy bản kẽm ra.Tính oxi hóa : Fe3+ > Cu2+ > Fe2+ B. MgSO4. thấy khối lượng bản kẽm tăng 15.AgNO3.162 gam C. lấy thanh Cu ra khỏi dung dịch.154 gam Câu 7: Để làm sạch một loại thủy ngân có lẫn tạp chất là Zn.03 mol AgNO3. sấy khô.5M Câu 9: Cho 2 phương trình hóa học sau: Cu + 2FeCl3 -> 2 FeCl2 + CuCl2 Fe + CuCl2 -> FeCl2 + Cu Có thể rút ra kết luận nào sau đây ? A. lượng bạc bám trên lá kẽm là A.dung dịch Pb(NO3)2 D.Cu D.0. CuSO4.Pb(NO3)2.9.CHUYÊN ĐỀ 2: KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH MUỐI Câu 1: Ngâm một đinh sắt nặng 4 gam trong dung dịch CuSO4. AgNO3.6 gam Câu 3: Kim loại phản ứng được với tất cả muố trong dung dịch ở dãy nào sau đây? A.2 gam. Cho Fe dư tác dụng với dung dịch X được dung dịch Y.08 gam Câu 11: Cho phản ứng: Fe + 2 FeCl3 -> 3 FeCl2 cho thấy A. khi phản ứng kết thúc.1.1 g. sau một thầy gian lấy đinh sắt ra. AgNO3.5 gam D.0.Al B.1.1.1.Tính khử : Fe > Fe2+ >Cu D.2.Tính oxi hóa : Fe2+ > Cu2+ > Fe3+ C.muối sắt (III) clorua là chất khử 3+ 2+ C. Cu(NO3)2 dư Câu 6: Hòa tan hoàn toàn 28 gam Fe vào dung dịch AgNO3 dư thì khối lượng chất rắn thu được là A. AlCl3.16 gam B. Nồng độ mol của dung dịch AgNO3 là A. Cu và bốn dung dịch muối riêng biệt là ZnSO4.54 gam D.999 gam B.2. Pb cần khuấy loại thủy ngân này trong A.108 gam B. Fe.0. Khối lượng đinh sắt tham gia phản ứng là A. Dung dịch Y chứa A. NaCl D.Fe C.3999 gam D.9.216 gam D. sau một thời gian lấy thanh sắt ra rửa sạch.dung dịch Sn(NO3)2 C.1 M.9.1 M C.Pb(NO3)2 Câu 4: Cho 3 kim loại là Al.9. Kim loại nào tác dụng được với cả bốn dung dịch muối đã cho ? A.3 gam B.2857 gam.Fe(NO3)2 .NaCl.4 gam C.5M B.62 gam C.0. Cu(NO3)2dư D. cân nặng 4. AgNO3 C. Khối lượng Cu đã bám vào thanh sắt là A.Fe2+ bị sắt kim loại oxi hóa thành Fe3+ Câu 12: Nhúng một thanh Cu kim loại vào dung dịch chứa 0.Tính khử : Fe2+ > Fe > Cu Câu 10: Ngâm một lá kẽm trong 100 ml dung dịch AgNO3 nồng độ 0.2 lít dung dịch AgNO3. CuSO4. CuCl2.Fe(NO3)2 B.

8 gam B.80 gam Câu 15: Những dung dịch không hòa tan được Cu là dung dịch A.01.tăng 0. Đến khi phản ứng hoàn toàn thì khối lượng thanh Fe A.Sn2+ > Ni2+ > Zn2+ > Pb2+ > Fe2+ .b= 0.6.b = 0.28 gam Câu 13: Trong một dung dịch có chứa a mol Ca2+.01 C.Phát biểu nào sau đây không đúng với kết quả phản ứng? A. Khối lượng Cu bám trên lá Fe là A.Khối lượng dung dịch giảm 2. làm khô. Sn . lấy lá Fe ra rửa nhẹ.02 B.Pb2+ > Sn2+ > Ni2+ > Fe2+ > Zn2+ C.và d mol NO3-.6 g.Mg C.tăng 0.Fe có khả năng tan trong dung dịch CuCl2 D.b= 0.Zn Câu 18: Câu nào sau đây là không đúng? A. Kim loại X là A. c = 0.Cu có khả năng tan trong dung dịch FeCl3 C. Pb . Nếu a = 0.03 D.giảm 0.muối Fe2+ C. Fe .04 Câu 14: Nhúng thanh Fe vào 100 ml dung dịch Cu(NO3)2 0.Khối lượng thanh Cu tăng 2. Thứ tự tính oxi hóa của các ion kim loại giảm dần là A.Khối lượng dung dịch tăng 2.Pb 2+ > Sn2+ > Fe2+ > Ni2+ > Zn2+ D.HNO3 loãng D. sau một thời gian phản ứng. Ni .giảm 0.2 gam D. đem cân thấy khối lượng tăng thêm 1.Khối lượng kim loại Ag bám trên Cu là 3.b = 0.24 gam.08 gam B.Fe có khả năng tan trong dung dịch FeCl3 B.4 gam C.8.6 gam 3+ Câu 17: Kim loại có thể khử được Fe trong dung dịch FeCl3 thành Fe2+.muối Fe3+ B.1 M.9.Cu B.Fe D.hỗn hợp HCl và NaNO3 Câu 16: Ngâm một lá Fe trong dung dịch CuSO4.Zn2+ > Sn2+ > Ni2+ > Fe2+ > Pb2+ B. b mol Mg2+.80gam C.28 gam D.28 gam C. B.08 gam D. d = 0.03 thì A. c mol Cl. nhưng không khử được H+ trong dung dịch HCl thành H2.Ag có khả năng tan trong dung dịch FeCl3 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ Câu 19: Có các ion kim loại : Zn .01 .12.

08g C) 5. Fe3+/Fe2+. B) chaát bò oxi hoaù.Cu coù tính khöû maïnh hôn Ag. Ag coù tính khöû yeáu hôn Cu.15M B. 0. Caâu 28: Cho caùc caëp oxi hoaù khöû sau: Fe2+/Fe. Fe3+ vaø tính khöû giaûm daàn theo thöù töï Fe.76g B) 6.Mg B.1 vaø 0. Caâu 27: Phöông trình phaûn öùng hoaù hoïc sai laø: A) Cu + 2Fe3+ -> 2Fe2+ + Cu2+.Ag+ coù tính oxi hoaù maïnh hôn Cu2+. Fe2+. Cu2+.2 vaø 0.12 gam Fe vaø 0. Sau moät thôøi gian laáy thanh kim loaïi ra thaáy khoái löôïng giaûm 0. Pb2+ coù tính oõi hoùa taêng daàn theo chieàu: A) Fe2+< Ni2+ < Pb2+ <Cu2+< Ag+. Cu2 C) Cu2+.Noàng ñoä mol lít cuaû dd ñaõ duøng laø A.Tìm x vaø y A. D) chaát trao ñoåi.Fe C. Pb2+ Caâu 24: Vai troø cuûa Fe trong phaûn öùng Cu + 2Fe(NO3)3 = Cu(NO3)2 + 2Fe(NO3)2 laø: A) chaát khöû.2M Caâu 22: Nhuùnh thanh kim loaïi A hoaù trò II vaoø dd CuSO4.Zn D. Caâu 26: Caùc ion kim loaïi Ag+. C.0.2 mol B.Phaûn öùng xong. Pb2+. B. 0. Bieát soá mol CuSO4 vaø Pb(NO3)2 tham gia phaûn öùng baèng nhau A.12M C. B) Cu + Fe2+ -> Cu2+ + Fe.0.2 mol) vaø 2 anion Cl(x mol) vaø SO42. Pb(NO3)2 thì Fe seõ khöû caùc ion kim loaïi theo thöù töï sau:( ion ñaët tröôùc seõ bò khöû tröôùc) A) Ag+.(y mol) .24 gam Mg taùc duïng vôùi 250 ml dd CuSO4. Cu(NO3)2. C) Ni2+ < Fe2+< Pb2+ <Cu2+< Ag+.Cu2+ B) Pb2+. Caâu 23: Khi cho Fe vaøo dung dòch hoãn hôïp caùc muoái AgNO3. Khoái löôïng vaät sau phaûn öùng laø: A) 5. Cu2+.88 gam. Trong caùc keát luaän sau. Caâu 25: Cu taùc duïng vôùi dung dòch baïc nitrat theo phöông trình ion ruùt goïn: Cu + 2Ag+ -> Cu2+ + 2 Ag.1M D.2 mol D.0. 0.1 mol) Al3+ (0. Khi laáy vaät ra thì löôïng AgNO3 trong dung dòch giam 17%. ngöôøi ta thu ñöôïc kim loaïi coù khoái löôïng laø 1.2 vaø 0. Töø traùi sang phaûi tính oxi hoaù taêng daàn theo thöù töï Fe 2+.Câu 20: Moät dung dòch coù chöùa 2 cation Fe2+ (0. Ñieàu khaúng ñònh naøo sau ñaây laø ñuùng: A) Fe coù khaû naêng tan ñöôïc trong caùc dung dòch FeCl3 vaø CuCl2. Pb2+ D) Ag+.1% Xaùc ñònh kim loaïi A. D.Ag+.Ag+. C) Zn + Pb2+ -> Zn2+ + Pb. Maët khaùc cuõng laáy thanh kim loaïi nhö treân nhuùng vaøo dd Pb(NO3)2 thì thaáy khoái löôïng thanh kim loaïi taêng leân 7. D) Al + 3Ag+ -> Al3+ + Ag. Ni2+.9 gam muoái khan . keát luaän sai laø: A.4 mol Caâu 21: Cho moät hoãn hôïp goàm 1.Khi coâ caïn dung dòch thu ñöôïc 46. Fe2+. D) Fe2+< Ni2+ < Pb2+ < Ag+< Cu2+.3 mol C. Cu. Cu2+.44g D) giaù trò khaùc.Cu2+ coù tính oxi hoaù yeáu hôn Ag+.Ñaùp aùn khaùc Caâu 23: Ngaâm 1 vaät baèng ñoàng coù khoái löôïng 5g trong 250g dung dòch AgNO3 4%. Cu2+/Cu.05%. B) chaát bò khöû. 0.0. . B) Fe2+< Ni2+ < Cu2+< Pb2+ < Ag+.3 vaø 0.

AgNO3 C. B ñeàu khoâng xaûy ra.16g C) 3. Cu.2 mol Caâu 33:Cho 4. 0. AgNO3. Zn D. Cu. Al. Fe(NO3)2. Lượng sắt đã tham gia phản ứng là A.1mol Fe vaøo 500 ml dung dòch AgNO3 1M thì dung dòch thu ñöôïc chöùa: A) AgNO3 B) Fe(NO3)3 C) AgNO3 vaø Fe(NO3)2 D) AgNO3 vaø Fe(NO3)3 Caâu 31:Cho hoãn hôïp 2 kim loaïi Al vaø Fe vaøo dung dòch goàm Cu(NO3)2 vaø AgNO3 . Cu. 0. B.24g D) giaù trò khaùc. Cu Caâu 34:Cho Fe taùc duïng vaøo dung dòch AgNO3 dö. Ag C. khuấy nhẹ cho đến khi hết màu xanh. Phöông trình ôû caâu A. C) Fe khoâng tan ñöôïc trong dung dòch CuCl2. Fe +2Fe(NO3)3 3 Fe(NO3)2 B. Cu. 0. Fe(NO3)2. Fe vaø caùc dung dòch muoái Cu(NO 3)2. Cu2+< Fe3+ < Ag+ D.6496g C. B ñeàu xaûy ra. Phöông trình ôû caâu A. loïc boû dung dòch thu ñöôïc chaát raén goàm 3 kim loaïi. Cu2+< Ag+ < Fe3+ B. AgNO3 B. Ag B.NaNO3 B. Ag+ < Cu2+< Fe3+ C. AgNO3 .2992g D.0.5H2O vào nước được 500 ml dung dịch CuSO4. Fe(NO3)3 D. Fe.Fe(NO3)2 D.1.Caâu 29: Cho 0. Trong dung dòch X coù chöùa: A.4g B) 2.Hoûi ñoù laø 3 kim loaïi naøo? A. Ag Caâu 36:Ngaâm moät ñinh saét saïch trong dung dòch chöùa hoãn hôïp goàm Fe(NO3)2 vaø FeNO3)3. Fe C.Caùc phaûn öùng xaûy ra hoaøn toaøn. Fe C. Caâu 35:Coù caùc kim loaïi Cu. Cu.Cu(NO3)2 B) Cu coù khaû naêng tan ñöôïc trong dung dòch CuCl2.Fe +Fe(NO3)2 3 Fe(NO3)3 C. .8 mol B. Fe3+ < Cu2+< Ag+ Câu 38: Hòa tan 58 gam muối CuSO4. D. Al.082 mol CuSO4 . Caâu 32:Cho hoãn hôïp goàm 0. C ñeàu ñuùng. sau khi phaûn öùng xaûy ra hoaøn toaøn ta thu ñöôïc dung dòch X vaø keát tuûa Y.Hoûi soá mol khí NO2 thoaùt ra laø bao nhieâu? A. Fe. Phöông trình phaûn öùng xaûy ra laø : A.1.58 gam hoãn hôïp A goàm Zn.0. Fe(NO3)3. Zn B. Fe vaø Cu vaøo coác ñöïng dung dòch chöùa 0.2 mol Al taùc duïng vôùi dung dòch CuCl2 dö roài laáy chaát raén thu ñöôïc sau phaûn öùng cho taùc duïng vôùi dung dòch HNO3 ñaëc. Ag.3 mol C.9488g Câu 39: Muối có khả năng khử AgNO3 thành Ag là muối nào trong số các muối sau ? A. Fe. Cu D. Fe(NO3)2. D) Cu coù khaû naêng tan ñöôïc trong dung dòch FeCl2.5984g B.Al(NO3)3 C.01 mol Fe vaøo 50 ml dung dòch AgNO31M.2. Kim loaïi naøo taùc duïng ñöôïc vôùi caû 3 dung dòch muoái ? A. Fe B. Caâu 30: Cho 0. Keát tuûa C coù caùc chaát : A. Khi phaûn öùng xaûy ra hoaøn toaøn thì khoái löôïng Ag thu ñöôïc laø: A) 5.6 mol D. Ag D.1 mol Mg vaø 0. Sau phaûn öùng thu ñöôïc dung dòch B vaø keát tuûa C .Khi keát thuùc thí nghieäm. Fe(NO3)3. Caâu 37:Thöù töï saép xeáp theo chieàu taêng daàn cuûa ion kim loaïi laø: A. Cho dần dần bột sắt vào 50 ml dung dịch trên. Cu.

48 gam Fe3O4.FeO D.Fe3O4 C.3.60 gam B.Zn. Sau phản ứng hỗn hợp rắn còn lại là A.1 gam (Trích đề thi đại học khối A – 2007) Câu 9: Cho 16.Fe2O3 B.to D. Sau phản ứng hỗn hợp muối sunfat khan thu được khi cô cạn dung dịch có khối lượng là A.45 mol/l.2 gam một oxit sắt cần vừa đủ 100 ml dung dịch HCl 0.70. ZnO trong 500ml dung dịch H2SO4 0.6 gam B.240 ml B.Fe3O4 D.FeO C. Công thức của oxit sắt nói trên là A.to C.15 mol O2.Fe3O4 D.ZnO.Zn.Fe. MgO nung ở nhiệt độ cao.Al C. 102 g Al2O3 là A.3.1 gam B.FeO và Fe3O4 Câu 5: Hòa tan hết 0.560 ml Câu 7: Hòa tan hết 20.81 gam hỗn hợp gồm Fe2O3.85 gam D. Kim loại M là A.FeO.360 ml C.25 M. to B.67. H2SO4 0.7 gam C. Khối lượng muối thu được là A.3 gam hỗn hợp gồm MgO.Fe.1M (vừa đủ).9 gam Câu 3: Hòa tan 3.44 lít H2 ở đktc.1gam D.Fe.3.80 gam C.1 gam C.to Câu 2: Cho luồng khí H2 (dư) qua hỗn hợp các oxit CuO.Fe3O4 C.Mg D.Al + H2SO4 đặc.Fe2O3 B.712 gam một oxit sắt cần vừa đủ 128 ml dung dịch HCl 1 M.Al2O3 Câu 6: Thể tích dung dịch hỗn hợp HCl 0.Al + Fe2O3.2 M.MgO .Al+Fe3O4. ZnO.8 gam D.3.FeO C.Al2O3 Câu 8: Hòa tan hoàn toàn 2.Fe B.FeO và Fe3O4 Câu 4: Hòa tan 1.480ml D.15 mol oxit của kim loại M trong HNO3 thu được khí NO2 và 108. CuO tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch H2SO4 2M.ZnO. 8 gam Fe2O3. MgO. Oxit có thể là A.9 gam muối.5 M . Fe2O3.Ca D.90 gam Câu 2: Biết 2.69. CuO và FeO tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch H2SO4 0.Fe2O3 B. Khối lượng muối thu được là A.Fe2O3 B.Cu.25 M cần để phản ứng hết hỗn hợp A gồm 3.Cu. Vậy oxit có thể là A. Fe2O3. H2SO4 0.MgO C.FeO D.88 g MxOy cần 720 ml dung dich hỗn hợp: HCl 0. MgO B.CHUYÊN ĐỀ 3: OXIT KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH AXIT Câu 1: Cho 32 gam hỗn hợp gồm MgO.5 M .Mg CHUYÊN ĐỀ 4:PHẢN ỨNG NHIỆT LUYỆN ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI Câu 1: Phản ứng hóa học xảy ra trong trường hợp nào dưới đây không thuộc loại phản ứng nhiệt nhôm ? A. Chất rắn thu được sau phản ứng đem hòa tan vào dung dịch HCl dư thấy thoát ra 13.68.2 gam kim loại M có hóa trị n tác dụng với 0. Công thức của oxit sắt nói trên là A.Cu.Al + CuO.Cu.

thu được 4. MgO. Giả sử phản ứng xảy ra hoàn toan.56. Fe.Cu. Cho Y vào dung dịch NaOH dư khuấy kĩ.72 lít C. Al2O3.Al D.6.2 g C.Mg.48 lít khí NO duy nhất (đktc).53.6 gam hỗn hợp gồm Fe.48 lít C.85% Câu 10: Cho khí CO đi qua hỗn hợp gồm CuO.36 lít O2 (đktc).15 gam B.20. FeO. Hỗn hợp thu được sau phản ứng đem hòa tan vào dung dịch NaOH dư thu được 5.4 D.54. Fe.26 gam C. sau phản ứng thu được 50.Mg. Cu D.60% C.2 gam kim loại X (có hóa trị n duy nhất) tác dụng với 3.MgO. Fe3O4.Al.8 gam Al rồi nung ở nhiệt độ cao (không có không khí).16 g B. Giá trị của m là A.376 lít khí (đktc).Mg B. MgO C.MgO. Cu (Trích Đề thi tuyển sinh cao đẳng 2007) Câu 4: Thể tích khí CO (ở đktc) cần dùng để khử hoàn toàn 16 gam bột Fe2O3 thành Fe là A.80% D. Khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng là A. Al.5. phản ứng xong thu được chất rắn A.70% B.8 g Fe3O4.616 lít Câu 6: Để khử hoàn toàn 30 gam hỗn hợp gồm CuO.90% .36 lít D.24 lít (Đề thi TNPT -2007) Câu 5: Thể tích hỗn hợp khí H2 và CO ở (đktc) cần dùng để khử hết hỗn hợp A: 5. Fe2O3.32 g Câu 12: Để khử hoàn toàn m gam hỗn hợp CuO và PbO cần 8. MgO cần dùng 5. Al.3.10.2 g khí H2 thoát ra.18 gam Câu 9: Khử m gam bột CuO bằng khí H2 ở nhiệt độ cao thu được hỗn hợp chất rắn X.4. Cu B. Fe. Al2O3 và MgO (nung nóng). Để hòa tan hết X cần vừa đủ 1 lít dung dịch HNO3 1M.15 gam B.4 g D16.25 gam D. Hiệu suất của phản ứng nhiệt nhôm là A. Fe.80% D.17 gam D.256 lít B. Khối lượng sắt thu được là A.Cu. Al2O3.12.Cu.7. thấy còn lại phần không tan Z. Mg B.24 lít khí CO (đktc).16 gam C. FeO.Ca Câu 14: Trộn 24 gam Fe2O3 và 10.24 gam D.4 C.Zn C.84 lít B.30 gam Câu 8: Để khử hoàn toàn 17.22 gam Câu 7: Khử hoàn toàn 16 gam Fe2O3 bằng khí CO ở nhiệt độ cao.Câu 3: Cho khí CO (dư) đi vào ống sứ nung nóng đựng hỗn hợp X gồm Al2O3. Fe2O3 đến Fe cần vừa đủ 2.1 gam Al2O3 là A.75% C.20 gam C.4 Câu 13: Cho 16. 4. Kim loại X là A.6 lít D. Fe3O4. nếu hiệu suất phản ứng là 80% thì khối lượng Al2O3 thu được là A.4.57. Cu C.2 g hỗn hợp 2 kim loại.8. CuO thu được rắn Y. MgO Câu 11: Nung nóng hỗn hợp gồm 10. Hiệu suất của phản ứng khử CuO là A. Cho A tác dụng hết với dung dịch HCl thấy có 1. Mg D.28 g B. Khí đi ra sau phản ứng được dẫn vào dung dịch Ca(OH)2 dư khối lượng kết tủa thu được là A. 5.4 B.Cu. Fe2O3.1 gam kim loại nhôm. Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn gồm: A. Fe3O4.6 lít khí CO (đktc).8 gam Fe2O3. Phần không tan Z gồm A.8 gam bột Al và 16 gam bột Fe2O3 (không có không khí).5 % B.7.2.

24g B.Fe2O3 C. Sản phẩm thu được có A.Câu 15: Khử hoàn toàn 0.6 g D.NaOH B.3 M .72 lít CO2 (đktc) tác dụng với 400 ml dung dịch NaOH 1 M thu được A. sau đó kết tủa tan.1 mol K2CO3 Câu 7: Cho 0.20 gam D.Ca(HCO3)2 C.0.31.06 mol C.15 mol K2CO3 D.0. biết hiệu suất lên men đạt 75%. 0.30g Câu 17: Cho khí CO khử hoàn toàn 10 gam quặng hematit.10 gam B.05 mol KHCO3. -Nếu cho V lít H2 (đktc) đi qua bột FeO (dư) đun nóng thì khối lượng Fe thu được là bào nhiêu? (hiệu suất các phản ứng 100%) A.5 g Câu 9: Cho 0.0. 0.FeO B.35 mol CO2 phản ứng với 500 ml dung dịch : KOH 0. Giá trị của a là A.23.Ba(OH)2 D. 0.5 mol K2CO3 C.23.25 mol Ca(OH)2.49.5 g C.10.36 g C.15 gam C.2 lít khí SO2 (đktc) vào dung dịch NaOH dư. dung dịch còn lại mang đun nóng thu thêm được 2 gam kết tủa nữa.5g .70% B. toàn bộ khí sinh ra được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 dư. NaOH 0.80% D.7 M.12 mol KHCO3. 0.2 mol K2CO3 D.4 g NaHCO3 Câu 2: Glucozo lên men thành etanol. Lượng glucozo cần dùng là A.5 g B.3 mol KHCO3 B.5 g C.72 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch có chứa 0. Phần trăm khối lượng của Fe2O3 trong quặng là A. Khối lượng muối thu được bằng A.15 mol KHCO3.48.0.0. Khối lượng kết tủa thu được là A.28g D.46.H2S Câu 4: Sục 6.72 lít CO2 (đktc) vào bình chứa 600 ml dd KOH 1M.3 mol CO2 phản ứng với 500 ml dung dịch KOH 1M.107. thu được 32 g Cu.85% CHUYÊN ĐỀ 5: DẠNG BÀI TẬP: KHÍ CO2 (hoặc SO2) TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH KIỀM Câu 1: Cho 6.0. X là dung dịch A.2 mol KHCO3. 0.15 mol K2CO3 B.0.5 g D.08 mol Câu 6: Cho 0. Khối lượng muối tạo thành là A.4 g CO2 dư B. Công thức của oxit sắt là A.26g C.75% C.40.40 gam C.24 gam B.1 g D.34. 0.1 g Câu 10: Sục 11.106.6 g Na2CO3 và 16.48 gam Câu 3: Khi cho SO2 sục qua dung dịch X đến dư thấy xuất hiện kết tủa trắng.24 lít H2 (đktc). dung dịch thu được cho tác dụng với BaCl2 dư thì khối lượng kết tủa thu được là A.2 mol KHCO3 và 0.1 mol KHCO3 và 0.5g C.Fe3O4 D.21.05 mol B. thấy tách ra 40 gam kết tủa.15 mol K2CO3 Câu 8: Cho 6. Lượng sắt thu được cho tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng thu được 2.3 mol một oxit sắt bằng Al thu được Al2O3.5 g B. 32.1 mol K2CO3 C.105. 0. Lọc tách kết tủa.2 g Na2CO3 và 8.07 mol D.không xác định được Câu 16: -Cho V lít khí H2 (đktc) đi qua bột CuO (dư) đun nóng.25 gam Câu 5: Sục a mol khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 thu được 3 gam kết tủa.50 gam D.8 g Na2CO3 và 4 g NaOH dư D.108.35. Dung dịch sau phản ứng có A.2 mol CO2 phản ứng vơi 300 ml dung dịch KOH 1M.8 g NaHCO3 và 4. 0.8 gam NaHCO3 C.0.

Nếu a = 0.Fe 2+ 3+ 2Câu 4: Một dung dịch X chứa : x mol Fe .6.5 B. Giá trị của V là A. d = 0.0.2.2 g Câu 9: Cho 3. c mol SO42-.38 mol CO2 pứ với 200 ml dung dịch: Ba(OH)2 0.24 B. Giá trị của m là A. Cô cạn dung dịch A thu được 46.048 C.25 .2 mol Cl-.0.64 g CHUYÊN ĐỀ 6 : CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN HÓA HỌC Câu 1: Một cốc dung dịch chứa các ion: a mol Na+ .01 .Zn C. KOH 1M.3 mol SO4 .6 gam Mg tác dụng với HNO3 dư sinh ra 2.435 gam muối khan.04 Câu 14: Cho 0. 0..2 D. 0.2 C.72 D.4 g D. 0. 0.6 mol HCO3. 0. Trị số của c là A.c.38. N2 D. 0. y lần lượt là bao nhiêu ? A.9 gam rắn. 0.15 .032 B.1 mol Al3+ .0.29.39.2 mol Cl-.1 mol Ca .1 .39. 0.3 mol SO4 .55 g D.02 mol Cu2+.2 mol Cl..y lần lượt là A. M là A.2 C. Giá trị của m là A. Sau phản ứng khối lượng kết tủa thu được là A.5 mol Na . Biểu thức liên hệ a. y mol Al .03 mol K+.5 gam kết tủa.6 g Cu tác dụng hết với dung dịch H2SO4 đặc nóng sinh ra V lít SO2 (đktc).1 mol Na+ .0.0.5 C.688 lít khí CO2 (đktc) vào 2.01 và 0.23. 0.b.04 2+ 3+ 2Câu 6: Trong dung dịch X có chứa 0. 0.a + 3b = 2c + d D.0. Giá trị của m là A.b = 0.1 mol M n+ . Giá trị x.01 C.1 mol Mg .03 thì A.75 M .0. b mol Mg .05 và 0.5 g D.N2O Câu 10: Cho 9. Cô cạn dung dịch A thu được 5. 0. y mol SO42-.3 mol SO42. 0.0. Cô cạn dung dịch X thu được m gam rắn.15 g Câu 13: Hấp thụ hoàn toàn 2.40.4. c mol SO4 2. là A.02 và 0.4 g B. Giá trị x.5 lít dung dịch Ba(OH)2 a (M) thu được 15. sẽ xuất hiện m g kết tủa trắng. 0.76 g kết tủa .06 D. 0.03 D. b= 0.02 B.3 mol Cl.36 C. 0. c mol Cl và d mol NO3 -.20 g B.Mg B. 0.18.2 B.01 .1 mol Fe .01 C.0. 0. Giá trị V là A. 0.3.3.4 Câu 12: Cho 0.d.10 g C. d mol Cl.2 mol Al3+.8.2 2+ 2+ Câu 5: Trong một dung dịch có chứa a mol Ca .10 g B.a +2b = c +d C.0.55.896 B.NO2 C. 0.48 D.2 mol CO2 vào 150 ml dung dịch Ca(OH)2 1M được m gam kết tủa.3 D.15 D. c = 0.5.03 D. Cô cạn dung dịch X thu được 46. x mol Cl-. 0..45. b mol Al3+ .5.8.02 B.0.24 lít khí X (sản phẩm khử duy nhất) khí X là A.03 và 0.a +2b = c + 2d Câu 2: Một dung dịch chứa các ion: 0.Câu 11: Cho V lít CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch Ca(OH)2 1M thu được 2. Giá trị của a là A.05 2+ + 2+ Câu 8: Đun nóng một dung dịch có chứa 0..0.1 B. b =0..4 g C.a + 3b = c + d B.Cu D.25 Câu 3: Một dung dịch A chứa các ion : 0. 0.NO B.6 ..9 gam rắn.0.2 mol Cl-.46.9 Câu 7: Trong một dung dịch A chứa 0.b = 0.0.4 g C.0.2 mol Al .6 C.

6.92 C.22 B.8 g B.8g D.6 g B.4 g C.6 D.33g C.4 Câu 14: Hòa tan hoàn toàn 12 g hỗn hợp Fe và Cu ( tỉ lệ mol 1:1) bằng HNO3. Tỉ khối hơi của X đối với H2 bằng 19.2g Câu 16: Cho 2.12.38 + n+ Câu 13: Cho phan ứng: 3M + 2 NO3 + 8 H -> … M + … NO↑ + …H2O Giá trị của n là A.21 g D.16.65g Câu 21: Trộn 5.66 g C.Cu Câu 12:Cho phản ứng: Al + OH + NO3 + H2O -> AlO2. Sau phản ứng ta thu được m gam hỗn hợp rắn.3.72 g Câu 20: Hòa tan 14 g hỗn hợp 2 muối MCl và R2CO3 bằng HCl dư thu được dd A và 0.5.14.2 g D. khối lượng hỗn hợp muối sunfat khan tạo ra là A.4g .48 C.12g D.2 g Câu 18: Lấy 0.30 D.10.2.14. thu được V lít (đktc) hỗn hợp X gồm NO và NO2 và dung dịch Y ( chỉ chứa 2 muối và axit dư).17.33.12 lít khí NO duy nhất (đktc).81 g B.4 g D.Fe D.4.3.Câu 11: Cho 4. Cô cạn dd A thu được số gam muối khan là A. Vậy khối lượng muối clorua tạo thành là A.15.2 B.Zn B.44 hỗn hợp 2 muối cacbonat của kim loại kiềm đem hòa tan trong HCl dư thì nhận được 448 ml CO2 (đktc).72 lít CO2 (đktc).33g B. nhận được 3.05g C.24 B.2 C.96 Câu 19: Lấy 3.1M.4 D.81g C.36 lít hỗn hợp X gồm Na2CO3 va K2CO3 hòa tan trong dung dịch H2SO4 dư thu được dung dịch Y và 6.44.4 g hỗn hợp 2 muối cacbonat kim loại hóa trị II đem hòa tan trong dung dịch HCl dư.9. Cô cạn dung dịch sau phản ứng .52 g hỗn hợp Mg và Fe đem hòa tan vào dung dịch H2SO4 loãng dư thì nhận được 0.2.8 g Câu 17: Lấy 3.3.3 D.4. Giá trị của m là A.16.9.50.81 gam hỗn hợp A gồm 3 oxit Fe2O3.1 B.24 g B.336 lít H2 (đktc) và m (g) muối khan. Giá trị V bằng bao nhiêu ? A.Mg C.8 g một kim loại R tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 loãng thu được 1.3. Kim loại R là A. Khối lượng muối khan sau khi cô cạn dung dịch Y là A.672 lít khí (đktc). ZnO tan vừa đủ trong 300 ml dung dịch H2SO4 0.4.36 lít CO2 (đktc) và dung dịch X.4.47. MgO.4 g C.36 (Trích đề TSĐHKA-2007) Câu 15: Lấy 13.5.4 g Al với 6 g Fe2O3 rồi nung nóng để thực hiện phản ứng nhiệt nhôm.1.26 g B.29 C.11.+ NH3↑ Tổng hệ số cân bằng ( hệ số cân bằng là các số nguyên tối giản) của phản ứng trên bằng A.5. Khối lượng muối khan khi cô cạn dung dịch X bằng bao nhiêu ? A.2.265g D. Vậy giá trị của m là A.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful