Bt Tung Chuyen de Thi Dai Hoc

CHUYÊN ĐỀ 1 : KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI AXIT

Câu 1: Hòa tan hoàn toàn 15,4 gam hỗn hợp Mg và Zn trong dung dịch HCl dư thấy có 0,6 gam khí H2 bay ra. Khối lượng muối tạo ra trong dung dịch là A.36,7 gam B.35,7 gam C.63,7 gam D.53,7 gam Câu 2: Hòa tan 1,44 gam một kim loại hóa trị II trong 150 ml dung dịch H2SO4 0,5 M. Để trung hòa axit dư trong dung dịch thu được , phải dùng hết 30 ml dung dịch NaOH 1M. Kim loại đó là A.Ba B.Ca C.Mg D.Be Câu 3: Ngâm 2,33 gam hợp kim Fe-Zn trong lượng dư dung dịch HCl đến khi phản ứng hoàn toàn thấy giải phóng 896 ml khí H2 (đktc). Thành phần phần trăm về khối lượng của hợp kim này là A.27,9% Zn và 72,1%Fe B.26,9% Zn và 73,1%Fe A.25,9% Zn và 74,1%Fe A.24,9% Zn và 75,1%Fe Câu 4: Hòa tan hoàn toàn 20 gam hỗn hợp gồm Fe và Mg trong dung dịch HCl thu được 1 gam khí H2. Khi cô cạn dung dịch thu được bao nhiêu gam muối khan ? A.54,5 gam B.55,5 gam C.56,5 gam D.57,5 gam Câu 5: Hòa tan hòan toàn 0,5 gam hỗn hợp gồm Fe và một kim loại hóa trị II trong dung dịch HCl thu được 1,12 lít H2 ở đktc. Kim loại hóa trị II đó là A.Mg B.Ca C.Zn D.Be Câu 6: Cho 9,6 gam bột kim loại M vào 500 ml dung dịch HCl 1M, khi phản ứng kết thúc thu được 5,376 lít H2 (đktc). Kim loại M là A.Mg B.Ca C.Fe D.Ba Câu 7 : Điện phân nóng chảy muối clorua của kim loại M. Ở catot thu được 6 gam kim loại và anot có 3,36 lít khí (đktc) thoát ra. Muối clorua đó là A.NaCl B.KCl C.BaCl2 D.CaCl2 Câu 8: Cho 2 gam một kim loại thuộc nhóm IIA tác dụng hết với dung dịch HCl tạo ra 5,55 gam muối clorua. Kim loại đó là kim loại nào sau đây ? A.Be B.Mg D.Ca D.Ba Câu 9: Cho 2,52 gam một kim loại tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng, thu được 6,84 gam muối sunfat. Kim loại đó là A.Mg B.Zn C.Fe D.Al Câu 10: Ngâm một lá kim loại có khối lượng 50 gam trong dung dịch HCl. Sau khi thu được 336 ml khí H2 (đktc) thì khối lượng lá kim loại giảm 1,68 %. Kim loại đó là A.Zn B.Fe C.Al D.Ni Câu 11: Cho 7,68 gam Cu tác dụng hết với dung dịch HNO3 loãng thấy có khí NO thoát ra. Khối lượng muối nitrat sinh ra trong dung dịch là A.21,56 gam B.21,65 gam C.22,56 gam D.22,65 gam Câu 12: Cho 19,2 gam kim loại M tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, dư thu được 4,48 lít khí duy nhất NO (đktc). Kim loại M là A.Mg B.Cu C.Fe D.Zn Câu 13: Hòa tan hoàn toàn 0,84 gam một kim loại hóa trị II vào dung dịch HCl dư, thu được 0,336 lít khí (ở đktc). Khối lượng muối tạo thành sau phản ứng là bao nhiêu ? A.1,905 gam B.0,915 gam C.9,105 gam D.1,95 gam

H2SO4 loãng.6 lít H2 (ở đktc) và dung dịch chứa 25.12 lít khí (ở đktc). Giá trị của m là A.2575 Câu 16: Hòa tan hết m gam hỗn hợp bột kim loại Mg và Fe vào dung dịch HCl dư thấy thoát ra 5.38 gam hỗn hợp gồm Fe và kim loại R (có hóa trị không đổi) tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl dư.575 C.66 gam hỗn hợp gồm bột Fe và Al tác dụng vừa đủ với V (ml) dung dịch HCl 2M. 150 ml D. 6 gam B.4 gam muối.33. 100 ml B. Mg tác dụng hoàn toàn với dung dịch H 2SO4 loãng sinh ra V lít khí hiđro (ở đktc) và dung dịch chứa 61.Na.008 lít khí hiđro (đktc).1 mol Fe.2 g C. Giá trị của V là bao nhiêu ? A. 29. Na.4.96 lít khí (ở đktc).250 ml Câu 24: Cho hỗn hợp X gồm 0.Al B. Khi phản ứng kết thúc.352 lít khí thoát ra (ở đktc) và thu được dung dịch D.9 gam Câu 17: Cho 1. Khối lượng hỗn hợp muối tạo thành là A. K .150 ml Câu 18: Một hỗn hợp 8.2M.5. Đem cô cạn dung dịch B thu được m gam muối khan. a lần lượt là A.2 lít C. Giá trị của V là bao nhiêu ? A.8 g hỗn hợp 2 kim loại là Mg và Al tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng.5 g gồm 2 kim loại kiềm A và B thuộc 2 chu kì liên tiếp nhau trong bảng tuần hoàn. B.985 C. 11. 0.1 mol Zn tác dụng vừa đủ với V lít dung dịch hỗn hợp: HCl 0.46. có 2. 0. thấy thoát ra 1. dư.1 mol Fe.11. 22.36 lít khí H2 (ở đktc) và dung dịch chứa a g hỗn hợp muối khan.7.200 ml D.2 g Câu 21: Hòa tan hoàn toàn 0. K.15 B. 45.25 (Trích “Đề TSCĐ-2007-Khối A”) Câu 20: Cho 7.12. Na . Al. 1 lít B. Rb.Fe Câu 22: Cho 13.7. Fe trong dung dịch HCl.1M .52 C. Trị số của V là A. thu được a gam hỗn hợp muối khan.5 lít D. Hỗn hợp này tan hết trong dung dịch HCl dư cho ra 3. 19. thu được 1. 19. 1.8 Câu 23: Hòa tan hết hỗn hợp bột Al và Zn vào V ml dung dịch H2SO4 loãng 2M. Giá trị của m là A.475 B.6 D.44.Mg D.008 lít khí H2 (ở đktc) và dung dịch B.K. thu được 1.9.15 Câu 19: Hòa tan hoàn toàn 3. Giá trị của V là bao nhiêu ? A.045 mol kim loại M trong dung dịch H2SO4 loãng tạo thành 6. Mg và Zn bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng.Câu 14: Cho 1. Giá trị của V bằng bao nhiêu ? .10.1 mol Zn vào hỗn hợp dung dịch: HCl . 44.47. 0.2 g D.2 mol Al .53 gam hỗn hợp A gồm ba kim loại Mg.Li. Trị số của a là A.84 g muối sunfat và 1.4 g hỗn hợp Fe.15 C.344 lít hiđro (ở đktc) và dung dịch chứa m gam muối.195 D. H2SO4 loãng 0.2 g B. sinh ra 8.375 D.7 gam C. 0.10.15 D. thấy khối lượng dung dịch tăng 7 g.4 C. thu được V lít khí H2 (ở đktc).5. Cô cạn dung dịch D. Giá trị của m là A.2 mol Al . A.98 B.405 B.22 g hỗn hợp X gồm Fe.3.8.575 Câu 15: Hòa tan hết 3.27 D. 100 ml C.2 B. 18. 200 ml C.75 gam hỗn hợp muối khan. M là kim loại nào ? A.Zn C.8 gam D. Al. 50 ml B.3 lít Câu 25: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp X: 0.

2 D.NO B.3.NO2 Câu 35: Cho 1. Kim loại M là A.12 lít B. 46. Mg và Al tác dụng hết với dung dịch HNO 3 thu được 0.82.64.N2 D.Mg B.8 gam X tác dụng hết với dung dịch HCl thấy có V lít khí (đktc) bay ra. Ag C.24% khối lượng.24 lít SO2 ( các khí đo ở đktc).19.1 C.7.896 lít NO (đktc). Khối lượng muối tạo thành là: A.NH4NO3 B. 47.96 gam Câu 36: Hòa tan hết 25.18.06 B.7.96 lít C.59 gam B.6.6.36 lít SO2 (đktc). Biết NO là sản phẩm khử duy nhất.4.26 Câu 32: Cho 1.N2O C.8. Cô cạn dung dịch thu được 50.22. H2S D.Al D. Giá trị m là: A. A là A. Cu và Fe trong HNO3 đặc dư.NO2 C.48 lít NO và 2.6 C.6.2 g B.2 g Fe và 7. Al vào 250 ml dung dịch X chứa hỗn hợp axit HCl 1M và axit H2SO4 0.Cu Câu 33: Cho 3. Khối lượng muối nitrat tạo thành là: A. thu được 5. sinh ra 0. Al và Cu tác dụng với dung dịch HNO 3 loãng dư thu được 0.74. Lượng muối nitrat sinh ra là: A.84 lít khí A (ở đktc. S C.36 lít .11.N2O Câu 34: Cho hỗn hợp gồm 11. thu được 11.2 g Mg tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 dư thu được 0.50 gam D.76 D. sản phẩm khử đó là: A.2 lít D.6 Câu 27: Cho 9.75 gam kim loại Zn hoàn tan hoàn toàn vào dung dịch H2SO4 đặc nóng. 52.NO D.Zn Câu 28: Hòa tan hết 28 g hỗn hợp Cu và Ag vào dung dịch H2SO4 đặc nóng.69 gam C.4gam D.4 lít B. thoát ra 4.92 g một kim loại A tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 loãng dư thu được 0. Kim loại A là: A. Giá trị của V là A.5.44 gam Câu 31: Hòa tan hết m gam hỗn hợp gồm Ag.A.1. Giá trị m là A. Cho 14.448 lít NO (đktc).6 g Mg tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 dư sinh ra 2.18.2 g Câu 29: Cho 9. sản phẩm khử duy nhất).Cu D.54 gam B.06 gam hỗn hợp gồm Fe.2.6 g Cu vào hỗn hợp dung dịch HNO3 và H2SO4 đặc nóng dư.35 gam hỗn hợp Cu.4 gam Câu 37: Hỗn hợp X gồm Cu và Fe.2 lít NO2 (đktc).02 gam C.62.Fe C. 72. trong đó Cu chiếm 43.6 g kim loại M tác dụng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 đặc nóng. thu được hỗn hợp khí gồm 4.48 lít D.01 mol NO và 0.95 gam D. ở đktc) và dung dịch chứa m gam hỗn hợp muối sunfat.2 g D.5M.4 gam B.24 lít khí X (sản phẩm khử duy nhất).04 mol NO2 (các khí đo ở đktc).24 lít C.7 B.4 gam C.72 lít Câu 26: Cho m gam hỗn hợp Mg. Khí X là: A.2 g C. sinh ra 3.32 lít H2 (ở đktc) và dung dịch Y (coi thể tích dung dịch không đổi).4 mol sản phẩm khử duy nhất. Fe B. SO3 Câu 30: Cho 2. SO2 B.5.9.48 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất.4.19. Dung dịch Y có pH là A.6 gam rắn.

dung dịch Sn(NO3)2 C.2.NaCl.2 lít dung dịch AgNO3. NaCl D.1 g.5M Câu 9: Cho 2 phương trình hóa học sau: Cu + 2FeCl3 -> 2 FeCl2 + CuCl2 Fe + CuCl2 -> FeCl2 + Cu Có thể rút ra kết luận nào sau đây ? A. AlCl3. sấy khô.1 M.Fe2+ bị sắt kim loại oxi hóa thành Fe3+ Câu 12: Nhúng một thanh Cu kim loại vào dung dịch chứa 0.62 gam C.dung dịch Hg (NO3)2 Câu 8: Ngâm một bản kẽm vào 0.2.108 gam B.75 M D.9.Fe(NO3)2 . Cu(NO3)2 dư Câu 6: Hòa tan hoàn toàn 28 gam Fe vào dung dịch AgNO3 dư thì khối lượng chất rắn thu được là A. CuSO4.154 gam Câu 7: Để làm sạch một loại thủy ngân có lẫn tạp chất là Zn. AgNO3. ZnCl2 B.9999 gam C.1 M C.Pb(NO3)2.Tính khử : Fe2+ > Fe > Cu Câu 10: Ngâm một lá kẽm trong 100 ml dung dịch AgNO3 nồng độ 0.2 gam.4 gam C. CuSO4. Sau khi phản ứng kết thúc lấy bản kẽm ra. Khối lượng Cu đã bám vào thanh sắt là A. Nồng độ mol của dung dịch AgNO3 là A. Kim loại nào tác dụng được với cả bốn dung dịch muối đã cho ? A.2857 gam. sau một thầy gian lấy đinh sắt ra.0. sau một thời gian lấy thanh sắt ra rửa sạch. Cu và bốn dung dịch muối riêng biệt là ZnSO4.sắt kim loại là chất oxi hóa B.Fe(NO3)3 C.999 gam B.03 mol AgNO3. khi phản ứng kết thúc. sau khi phản ứng hoàn toàn.Cu D.không kim loại nào tác dụng được Câu 5: Cho Cu dư tác dụng với dung dịch AgNO3 thu được dung dịch X. CuCl2.Fe bị sắt kim loại khử thành Fe D. thấy khối lượng bản kẽm tăng 15.1.Fe(NO3)3. Cho Fe dư tác dụng với dung dịch X được dung dịch Y.muối sắt (III) clorua là chất khử 3+ 2+ C. Cu(NO3)2dư D.1.162 gam C.Fe C.1.3999 gam D. Khối lượng đinh sắt tham gia phản ứng là A. cân nặng 4. MgSO4. lấy thanh Cu ra khỏi dung dịch.3 gam B.54 gam D.1.Tính oxi hóa : Fe2+ > Cu2+ > Fe3+ C.dung dịch Pb(NO3)2 D. .9. AgNO3 C. sấy khô thấy khối lượng tăng 1.0.216 gam D.6 gam Câu 3: Kim loại phản ứng được với tất cả muố trong dung dịch ở dãy nào sau đây? A. sấy khô.MgSO4.5 gam D.CHUYÊN ĐỀ 2: KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH MUỐI Câu 1: Ngâm một đinh sắt nặng 4 gam trong dung dịch CuSO4.Tính khử : Fe > Fe2+ >Cu D.Al B. Fe.9.1 gam Câu 2: Nhúng thanh sắt vào dung dịch CuSO4.1. Dung dịch Y chứa A.Tính oxi hóa : Fe3+ > Cu2+ > Fe2+ B.Pb(NO3)2 Câu 4: Cho 3 kim loại là Al.9.16 gam B.AgNO3.5M B. Sn.0.Fe(NO3)2 B.0.dung dịch Zn(NO3)2 B. lượng bạc bám trên lá kẽm là A.08 gam Câu 11: Cho phản ứng: Fe + 2 FeCl3 -> 3 FeCl2 cho thấy A. AgNO3. Pb cần khuấy loại thủy ngân này trong A.

giảm 0.02 B.tăng 0.b= 0.Zn Câu 18: Câu nào sau đây là không đúng? A. b mol Mg2+.Khối lượng kim loại Ag bám trên Cu là 3.01 C.01.8.muối Fe3+ B.08 gam D.28 gam Câu 13: Trong một dung dịch có chứa a mol Ca2+. làm khô.80gam C.80 gam Câu 15: Những dung dịch không hòa tan được Cu là dung dịch A.08 gam B. Ni .Cu B.24 gam.và d mol NO3-. B. Nếu a = 0.hỗn hợp HCl và NaNO3 Câu 16: Ngâm một lá Fe trong dung dịch CuSO4.12.Zn2+ > Sn2+ > Ni2+ > Fe2+ > Pb2+ B.Khối lượng dung dịch giảm 2.2 gam D.04 Câu 14: Nhúng thanh Fe vào 100 ml dung dịch Cu(NO3)2 0.03 thì A.28 gam C.Mg C. sau một thời gian phản ứng.Phát biểu nào sau đây không đúng với kết quả phản ứng? A. nhưng không khử được H+ trong dung dịch HCl thành H2.Fe có khả năng tan trong dung dịch CuCl2 D. Thứ tự tính oxi hóa của các ion kim loại giảm dần là A.b= 0. Pb . Kim loại X là A. c = 0.1 M.Ag có khả năng tan trong dung dịch FeCl3 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ Câu 19: Có các ion kim loại : Zn .6 g.03 D.tăng 0. lấy lá Fe ra rửa nhẹ.Sn2+ > Ni2+ > Zn2+ > Pb2+ > Fe2+ .4 gam C. Khối lượng Cu bám trên lá Fe là A. c mol Cl.Fe D. Đến khi phản ứng hoàn toàn thì khối lượng thanh Fe A. Fe .Pb2+ > Sn2+ > Ni2+ > Fe2+ > Zn2+ C.Khối lượng thanh Cu tăng 2.8 gam B.Khối lượng dung dịch tăng 2.6.01 .b = 0.HNO3 loãng D.muối Fe2+ C. Sn .28 gam D.Cu có khả năng tan trong dung dịch FeCl3 C.b = 0. d = 0.9.Pb 2+ > Sn2+ > Fe2+ > Ni2+ > Zn2+ D. đem cân thấy khối lượng tăng thêm 1.6 gam 3+ Câu 17: Kim loại có thể khử được Fe trong dung dịch FeCl3 thành Fe2+.giảm 0.Fe có khả năng tan trong dung dịch FeCl3 B.

Pb2+ coù tính oõi hoùa taêng daàn theo chieàu: A) Fe2+< Ni2+ < Pb2+ <Cu2+< Ag+. C) Zn + Pb2+ -> Zn2+ + Pb. keát luaän sai laø: A. Caâu 26: Caùc ion kim loaïi Ag+.4 mol Caâu 21: Cho moät hoãn hôïp goàm 1. D) Fe2+< Ni2+ < Pb2+ < Ag+< Cu2+. D) chaát trao ñoåi.Cu2+ B) Pb2+. Cu(NO3)2. B) Cu + Fe2+ -> Cu2+ + Fe.08g C) 5.Tìm x vaø y A. B) chaát bò khöû.2M Caâu 22: Nhuùnh thanh kim loaïi A hoaù trò II vaoø dd CuSO4. ngöôøi ta thu ñöôïc kim loaïi coù khoái löôïng laø 1.(y mol) . Maët khaùc cuõng laáy thanh kim loaïi nhö treân nhuùng vaøo dd Pb(NO3)2 thì thaáy khoái löôïng thanh kim loaïi taêng leân 7.Cu2+ coù tính oxi hoaù yeáu hôn Ag+. Fe2+.0.88 gam. Ag coù tính khöû yeáu hôn Cu. 0.2 vaø 0. 0.Noàng ñoä mol lít cuaû dd ñaõ duøng laø A. B) chaát bò oxi hoaù.0.2 mol) vaø 2 anion Cl(x mol) vaø SO42.Ñaùp aùn khaùc Caâu 23: Ngaâm 1 vaät baèng ñoàng coù khoái löôïng 5g trong 250g dung dòch AgNO3 4%. Fe3+/Fe2+. C. .2 mol B.Ag+ coù tính oxi hoaù maïnh hôn Cu2+. Pb2+. Trong caùc keát luaän sau. Khoái löôïng vaät sau phaûn öùng laø: A) 5.76g B) 6. Bieát soá mol CuSO4 vaø Pb(NO3)2 tham gia phaûn öùng baèng nhau A. Cu2+. D) Al + 3Ag+ -> Al3+ + Ag. Ni2+.1% Xaùc ñònh kim loaïi A. Sau moät thôøi gian laáy thanh kim loaïi ra thaáy khoái löôïng giaûm 0.12 gam Fe vaø 0.24 gam Mg taùc duïng vôùi 250 ml dd CuSO4.2 vaø 0.Ag+.Khi coâ caïn dung dòch thu ñöôïc 46.Ag+.0.3 mol C. Cu2 C) Cu2+. Cu2+. Fe2+. Pb2+ Caâu 24: Vai troø cuûa Fe trong phaûn öùng Cu + 2Fe(NO3)3 = Cu(NO3)2 + 2Fe(NO3)2 laø: A) chaát khöû.Cu coù tính khöû maïnh hôn Ag. Caâu 28: Cho caùc caëp oxi hoaù khöû sau: Fe2+/Fe.44g D) giaù trò khaùc. B) Fe2+< Ni2+ < Cu2+< Pb2+ < Ag+.15M B.12M C. Caâu 27: Phöông trình phaûn öùng hoaù hoïc sai laø: A) Cu + 2Fe3+ -> 2Fe2+ + Cu2+. Cu2+/Cu. Töø traùi sang phaûi tính oxi hoaù taêng daàn theo thöù töï Fe 2+.Mg B.3 vaø 0.1 vaø 0. Khi laáy vaät ra thì löôïng AgNO3 trong dung dòch giam 17%. C) Ni2+ < Fe2+< Pb2+ <Cu2+< Ag+. 0.05%. Fe3+ vaø tính khöû giaûm daàn theo thöù töï Fe.0. Pb2+ D) Ag+.Phaûn öùng xong.1 mol) Al3+ (0.2 mol D.Fe C. Cu. D. Cu2+. Ñieàu khaúng ñònh naøo sau ñaây laø ñuùng: A) Fe coù khaû naêng tan ñöôïc trong caùc dung dòch FeCl3 vaø CuCl2. Caâu 23: Khi cho Fe vaøo dung dòch hoãn hôïp caùc muoái AgNO3. 0.1M D. B. Pb(NO3)2 thì Fe seõ khöû caùc ion kim loaïi theo thöù töï sau:( ion ñaët tröôùc seõ bò khöû tröôùc) A) Ag+.Zn D.Câu 20: Moät dung dòch coù chöùa 2 cation Fe2+ (0.9 gam muoái khan . Caâu 25: Cu taùc duïng vôùi dung dòch baïc nitrat theo phöông trình ion ruùt goïn: Cu + 2Ag+ -> Cu2+ + 2 Ag.

Cu(NO3)2 B) Cu coù khaû naêng tan ñöôïc trong dung dòch CuCl2.Khi keát thuùc thí nghieäm. Fe. AgNO3 . C) Fe khoâng tan ñöôïc trong dung dòch CuCl2. C ñeàu ñuùng. Phöông trình phaûn öùng xaûy ra laø : A. Fe(NO3)3. Cu Caâu 34:Cho Fe taùc duïng vaøo dung dòch AgNO3 dö. khuấy nhẹ cho đến khi hết màu xanh. Fe3+ < Cu2+< Ag+ Câu 38: Hòa tan 58 gam muối CuSO4. 0. Al.Hoûi ñoù laø 3 kim loaïi naøo? A.2. Ag D.1 mol Mg vaø 0. B ñeàu khoâng xaûy ra. Fe.58 gam hoãn hôïp A goàm Zn.0. Phöông trình ôû caâu A. Cu. Ag C. Fe vaø caùc dung dòch muoái Cu(NO 3)2. AgNO3 B. Fe B.Fe(NO3)2 D.2992g D.Fe +Fe(NO3)2 3 Fe(NO3)3 C.2 mol Caâu 33:Cho 4. 0. Caâu 35:Coù caùc kim loaïi Cu. Zn B. Fe(NO3)2.NaNO3 B. AgNO3. Zn D. Ag Caâu 36:Ngaâm moät ñinh saét saïch trong dung dòch chöùa hoãn hôïp goàm Fe(NO3)2 vaø FeNO3)3.082 mol CuSO4 .1.24g D) giaù trò khaùc. loïc boû dung dòch thu ñöôïc chaát raén goàm 3 kim loaïi. Fe +2Fe(NO3)3 3 Fe(NO3)2 B. Fe(NO3)2.6496g C. sau khi phaûn öùng xaûy ra hoaøn toaøn ta thu ñöôïc dung dòch X vaø keát tuûa Y. Cu.Caâu 29: Cho 0.Caùc phaûn öùng xaûy ra hoaøn toaøn. Lượng sắt đã tham gia phản ứng là A. Cu. Caâu 30: Cho 0. Khi phaûn öùng xaûy ra hoaøn toaøn thì khoái löôïng Ag thu ñöôïc laø: A) 5. Cu. Ag B. D) Cu coù khaû naêng tan ñöôïc trong dung dòch FeCl2.8 mol B.4g B) 2.9488g Câu 39: Muối có khả năng khử AgNO3 thành Ag là muối nào trong số các muối sau ? A.0. Ag. AgNO3 C.5984g B. Caâu 32:Cho hoãn hôïp goàm 0.1. B. .2 mol Al taùc duïng vôùi dung dòch CuCl2 dö roài laáy chaát raén thu ñöôïc sau phaûn öùng cho taùc duïng vôùi dung dòch HNO3 ñaëc. 0. Phöông trình ôû caâu A. Cu. Cu. Fe C. Trong dung dòch X coù chöùa: A. Cho dần dần bột sắt vào 50 ml dung dịch trên. Fe vaø Cu vaøo coác ñöïng dung dòch chöùa 0.3 mol C.5H2O vào nước được 500 ml dung dịch CuSO4.Hoûi soá mol khí NO2 thoaùt ra laø bao nhieâu? A.16g C) 3. Fe(NO3)3. Cu2+< Ag+ < Fe3+ B. Fe C. Fe(NO3)2. Cu2+< Fe3+ < Ag+ D.1mol Fe vaøo 500 ml dung dòch AgNO3 1M thì dung dòch thu ñöôïc chöùa: A) AgNO3 B) Fe(NO3)3 C) AgNO3 vaø Fe(NO3)2 D) AgNO3 vaø Fe(NO3)3 Caâu 31:Cho hoãn hôïp 2 kim loaïi Al vaø Fe vaøo dung dòch goàm Cu(NO3)2 vaø AgNO3 . Keát tuûa C coù caùc chaát : A. D. Al. Ag+ < Cu2+< Fe3+ C. Kim loaïi naøo taùc duïng ñöôïc vôùi caû 3 dung dòch muoái ? A. B ñeàu xaûy ra. Cu D. Caâu 37:Thöù töï saép xeáp theo chieàu taêng daàn cuûa ion kim loaïi laø: A.6 mol D.Al(NO3)3 C.01 mol Fe vaøo 50 ml dung dòch AgNO31M. Fe(NO3)3 D. Sau phaûn öùng thu ñöôïc dung dòch B vaø keát tuûa C . Fe.

44 lít H2 ở đktc. Oxit có thể là A.Zn. MgO B.712 gam một oxit sắt cần vừa đủ 128 ml dung dịch HCl 1 M. MgO nung ở nhiệt độ cao. Khối lượng muối thu được là A.Fe2O3 B. Kim loại M là A. Chất rắn thu được sau phản ứng đem hòa tan vào dung dịch HCl dư thấy thoát ra 13. Vậy oxit có thể là A.3.Fe3O4 D.Fe.2 M.Mg CHUYÊN ĐỀ 4:PHẢN ỨNG NHIỆT LUYỆN ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI Câu 1: Phản ứng hóa học xảy ra trong trường hợp nào dưới đây không thuộc loại phản ứng nhiệt nhôm ? A. 8 gam Fe2O3.1 gam C.Cu.Fe2O3 B.5 M .25 M. to B.Fe B.FeO. ZnO.Fe. H2SO4 0.Al2O3 Câu 6: Thể tích dung dịch hỗn hợp HCl 0.FeO D.240 ml B.to Câu 2: Cho luồng khí H2 (dư) qua hỗn hợp các oxit CuO. Công thức của oxit sắt nói trên là A.FeO và Fe3O4 Câu 5: Hòa tan hết 0.MgO .360 ml C.MgO C.90 gam Câu 2: Biết 2.9 gam muối.67. ZnO trong 500ml dung dịch H2SO4 0.25 M cần để phản ứng hết hỗn hợp A gồm 3. Công thức của oxit sắt nói trên là A.Fe3O4 C.6 gam B. MgO. Fe2O3.2 gam kim loại M có hóa trị n tác dụng với 0.FeO D.Ca D.Al C.85 gam D.8 gam D.ZnO.FeO C.81 gam hỗn hợp gồm Fe2O3. CuO và FeO tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch H2SO4 0.Al2O3 Câu 8: Hòa tan hoàn toàn 2.FeO và Fe3O4 Câu 4: Hòa tan 1.9 gam Câu 3: Hòa tan 3. Fe2O3.3.Al+Fe3O4.2 gam một oxit sắt cần vừa đủ 100 ml dung dịch HCl 0.Fe3O4 C.Al + Fe2O3.Fe3O4 D.Al + H2SO4 đặc.Fe2O3 B.88 g MxOy cần 720 ml dung dich hỗn hợp: HCl 0.to C.70.Al + CuO.1 gam (Trích đề thi đại học khối A – 2007) Câu 9: Cho 16.80 gam C.Cu.48 gam Fe3O4.Fe.560 ml Câu 7: Hòa tan hết 20. CuO tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch H2SO4 2M.3 gam hỗn hợp gồm MgO.Zn.Mg D. 102 g Al2O3 là A.1M (vừa đủ).to D.15 mol O2.68. H2SO4 0.CHUYÊN ĐỀ 3: OXIT KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH AXIT Câu 1: Cho 32 gam hỗn hợp gồm MgO.5 M . Sau phản ứng hỗn hợp muối sunfat khan thu được khi cô cạn dung dịch có khối lượng là A.1gam D.45 mol/l.480ml D.69. Sau phản ứng hỗn hợp rắn còn lại là A.1 gam B.3.Cu.Cu.7 gam C.Fe2O3 B.15 mol oxit của kim loại M trong HNO3 thu được khí NO2 và 108.FeO C. Khối lượng muối thu được là A.3.ZnO.60 gam B.

Fe2O3.1 gam Al2O3 là A.25 gam D. MgO.80% D.36 lít O2 (đktc).20.Al D. FeO.8 gam bột Al và 16 gam bột Fe2O3 (không có không khí).57.85% Câu 10: Cho khí CO đi qua hỗn hợp gồm CuO. MgO C.376 lít khí (đktc). Khí đi ra sau phản ứng được dẫn vào dung dịch Ca(OH)2 dư khối lượng kết tủa thu được là A.2.24 lít khí CO (đktc).6 gam hỗn hợp gồm Fe.Cu.Cu.MgO. Fe3O4. thấy còn lại phần không tan Z.30 gam Câu 8: Để khử hoàn toàn 17. Hiệu suất của phản ứng khử CuO là A.16 g B.36 lít D.8 g Fe3O4. Fe2O3. 5.32 g Câu 12: Để khử hoàn toàn m gam hỗn hợp CuO và PbO cần 8. Cu C.10.56.8 gam Al rồi nung ở nhiệt độ cao (không có không khí).28 g B. Al2O3 và MgO (nung nóng). Cu D. Mg D.24 lít (Đề thi TNPT -2007) Câu 5: Thể tích hỗn hợp khí H2 và CO ở (đktc) cần dùng để khử hết hỗn hợp A: 5.17 gam D.Cu. Al. Fe.256 lít B. Để hòa tan hết X cần vừa đủ 1 lít dung dịch HNO3 1M.84 lít B. FeO.5.80% D.Cu. Giá trị của m là A. Fe. Hỗn hợp thu được sau phản ứng đem hòa tan vào dung dịch NaOH dư thu được 5.70% B.7. MgO cần dùng 5.7. Mg B.Mg B.4.16 gam C.48 lít C.15 gam B. Cho Y vào dung dịch NaOH dư khuấy kĩ. Fe3O4.8.2 g C. nếu hiệu suất phản ứng là 80% thì khối lượng Al2O3 thu được là A. Khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng là A.60% C. Cu B.48 lít khí NO duy nhất (đktc).1 gam kim loại nhôm.Mg.Câu 3: Cho khí CO (dư) đi vào ống sứ nung nóng đựng hỗn hợp X gồm Al2O3. Fe3O4.5 % B. Al.72 lít C.4 D.4 Câu 13: Cho 16.8 gam Fe2O3.Ca Câu 14: Trộn 24 gam Fe2O3 và 10.Mg.2 g khí H2 thoát ra.616 lít Câu 6: Để khử hoàn toàn 30 gam hỗn hợp gồm CuO. Al2O3.22 gam Câu 7: Khử hoàn toàn 16 gam Fe2O3 bằng khí CO ở nhiệt độ cao. MgO Câu 11: Nung nóng hỗn hợp gồm 10. Giả sử phản ứng xảy ra hoàn toan.2 g hỗn hợp 2 kim loại.2 gam kim loại X (có hóa trị n duy nhất) tác dụng với 3.20 gam C.4. Cu (Trích Đề thi tuyển sinh cao đẳng 2007) Câu 4: Thể tích khí CO (ở đktc) cần dùng để khử hoàn toàn 16 gam bột Fe2O3 thành Fe là A. Hiệu suất của phản ứng nhiệt nhôm là A.MgO. Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn gồm: A.90% .6 lít D.75% C. Fe. Kim loại X là A.3. Fe.26 gam C.4 g D16.Al. Phần không tan Z gồm A.4 B. sau phản ứng thu được 50. CuO thu được rắn Y.4 C. Khối lượng sắt thu được là A. Cho A tác dụng hết với dung dịch HCl thấy có 1.53.24 gam D.54.Zn C.6. phản ứng xong thu được chất rắn A. Fe2O3 đến Fe cần vừa đủ 2. Al2O3.6 lít khí CO (đktc). 4.15 gam B.12. thu được 4.18 gam Câu 9: Khử m gam bột CuO bằng khí H2 ở nhiệt độ cao thu được hỗn hợp chất rắn X.

Khối lượng muối tạo thành là A. Lượng sắt thu được cho tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng thu được 2.0.70% B. 0.24 lít H2 (đktc).23.2 g Na2CO3 và 8.2 mol KHCO3 và 0.2 mol KHCO3. Lọc tách kết tủa.3 mol CO2 phản ứng với 500 ml dung dịch KOH 1M.3 M .Fe2O3 C. dung dịch còn lại mang đun nóng thu thêm được 2 gam kết tủa nữa.15 mol K2CO3 Câu 8: Cho 6.24g B.12 mol KHCO3.5 g B. 0.5g C. X là dung dịch A.31.Câu 15: Khử hoàn toàn 0.10 gam B. Phần trăm khối lượng của Fe2O3 trong quặng là A.24 gam B.72 lít CO2 (đktc) tác dụng với 400 ml dung dịch NaOH 1 M thu được A.105.40. Công thức của oxit sắt là A.5 g D.05 mol B.8 g NaHCO3 và 4. Dung dịch sau phản ứng có A.30g Câu 17: Cho khí CO khử hoàn toàn 10 gam quặng hematit.3 mol KHCO3 B.5g . toàn bộ khí sinh ra được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 dư.34. thu được 32 g Cu.0.1 g D.08 mol Câu 6: Cho 0.4 g CO2 dư B.75% C. dung dịch thu được cho tác dụng với BaCl2 dư thì khối lượng kết tủa thu được là A. Khối lượng muối thu được bằng A. 32.49.0. biết hiệu suất lên men đạt 75%.0.06 mol C.8 g Na2CO3 và 4 g NaOH dư D. 0.0.46. 0.5 mol K2CO3 C. Lượng glucozo cần dùng là A.Fe3O4 D.5 g C.0.Ba(OH)2 D. 0.5 g C. -Nếu cho V lít H2 (đktc) đi qua bột FeO (dư) đun nóng thì khối lượng Fe thu được là bào nhiêu? (hiệu suất các phản ứng 100%) A.20 gam D.15 gam C.4 g NaHCO3 Câu 2: Glucozo lên men thành etanol.40 gam C.50 gam D.FeO B.80% D.36 g C.48 gam Câu 3: Khi cho SO2 sục qua dung dịch X đến dư thấy xuất hiện kết tủa trắng.1 g Câu 10: Sục 11.23.5 g B.07 mol D. sau đó kết tủa tan.26g C.15 mol K2CO3 D.28g D.2 mol CO2 phản ứng vơi 300 ml dung dịch KOH 1M.05 mol KHCO3.85% CHUYÊN ĐỀ 5: DẠNG BÀI TẬP: KHÍ CO2 (hoặc SO2) TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH KIỀM Câu 1: Cho 6. Giá trị của a là A.0. thấy tách ra 40 gam kết tủa. 0.2 lít khí SO2 (đktc) vào dung dịch NaOH dư.72 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch có chứa 0.2 mol K2CO3 D.48.106.1 mol KHCO3 và 0.21. 0.15 mol KHCO3.Ca(HCO3)2 C.10.15 mol K2CO3 B.6 g Na2CO3 và 16.5 g Câu 9: Cho 0.1 mol K2CO3 C.3 mol một oxit sắt bằng Al thu được Al2O3.35 mol CO2 phản ứng với 500 ml dung dịch : KOH 0. 0.1 mol K2CO3 Câu 7: Cho 0.72 lít CO2 (đktc) vào bình chứa 600 ml dd KOH 1M.35.25 gam Câu 5: Sục a mol khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 thu được 3 gam kết tủa. Sản phẩm thu được có A.0.108.107.không xác định được Câu 16: -Cho V lít khí H2 (đktc) đi qua bột CuO (dư) đun nóng.6 g D.7 M. Khối lượng kết tủa thu được là A.H2S Câu 4: Sục 6.NaOH B. NaOH 0.8 gam NaHCO3 C.25 mol Ca(OH)2.

0. Sau phản ứng khối lượng kết tủa thu được là A.02 B.5 gam kết tủa.0.38. c mol SO4 2. Nếu a = 0.1 .15 D.N2O Câu 10: Cho 9..9 gam rắn.06 D.2 mol CO2 vào 150 ml dung dịch Ca(OH)2 1M được m gam kết tủa. Cô cạn dung dịch X thu được 46.3 D.Zn C.688 lít khí CO2 (đktc) vào 2. Cô cạn dung dịch A thu được 46. y mol SO42-.02 và 0. 0. b =0. Giá trị x.2 mol Cl.0.NO2 C. y mol Al .2 C. y lần lượt là bao nhiêu ? A. sẽ xuất hiện m g kết tủa trắng.2 B. 0.04 Câu 14: Cho 0.d.2 mol Cl-.3 mol Cl.64 g CHUYÊN ĐỀ 6 : CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN HÓA HỌC Câu 1: Một cốc dung dịch chứa các ion: a mol Na+ . 0.5.8..03 D.05 và 0.0.c.2 mol Al3+.0.6 C.01 và 0.03 và 0.5 B. Giá trị của m là A. 0.48 D.72 D. b= 0. M là A.2.0.05 2+ + 2+ Câu 8: Đun nóng một dung dịch có chứa 0.45. 0. 0.01 .10 g B.4 g C.5 C.4 Câu 12: Cho 0. KOH 1M.24 lít khí X (sản phẩm khử duy nhất) khí X là A.03 thì A.b = 0.6 g Cu tác dụng hết với dung dịch H2SO4 đặc nóng sinh ra V lít SO2 (đktc).b = 0. Giá trị V là A. Giá trị của m là A. 0.2 C.a + 3b = c + d B. 0.1 B.24 B.29.75 M .6. d = 0.Mg B.04 2+ 3+ 2Câu 6: Trong dung dịch X có chứa 0.0.03 D.4.5 g D. d mol Cl.5 lít dung dịch Ba(OH)2 a (M) thu được 15..y lần lượt là A.3.15 . Giá trị x..39. 0. Trị số của c là A.01 . N2 D.6 gam Mg tác dụng với HNO3 dư sinh ra 2. 0.76 g kết tủa .01 C.9 Câu 7: Trong một dung dịch A chứa 0.01 C.0.03 mol K+.0.032 B.55.4 g C.Câu 11: Cho V lít CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch Ca(OH)2 1M thu được 2. 0.5 mol Na ..2 mol Cl-.40. b mol Mg .6 .02 B.10 g C.a +2b = c +d C.2 mol Al .0.0. Biểu thức liên hệ a.1 mol Al3+ .0.2 2+ 2+ Câu 5: Trong một dung dịch có chứa a mol Ca .2 D.8.1 mol Mg . 0.15 g Câu 13: Hấp thụ hoàn toàn 2.896 B. 0.3 mol SO4 . 0.3 mol SO4 . 0. 0.2 g Câu 9: Cho 3.55 g D.Cu D.36 C. 0.38 mol CO2 pứ với 200 ml dung dịch: Ba(OH)2 0.23.a + 3b = 2c + d D.5.NO B.1 mol M n+ .25 .b.048 C. Cô cạn dung dịch X thu được m gam rắn.20 g B. Giá trị của m là A.39.46.18.0.. c = 0. c mol SO42-.0.435 gam muối khan. Cô cạn dung dịch A thu được 5.a +2b = c + 2d Câu 2: Một dung dịch chứa các ion: 0. Giá trị của a là A.1 mol Ca .02 mol Cu2+.3 mol SO42. 0.Fe 2+ 3+ 2Câu 4: Một dung dịch X chứa : x mol Fe .4 g B. x mol Cl-.1 mol Na+ . c mol Cl và d mol NO3 -. là A.0.9 gam rắn.2 mol Cl-.0.25 Câu 3: Một dung dịch A chứa các ion : 0.1 mol Fe . 0.3.6 mol HCO3.4 g D. 0. Giá trị của V là A. b mol Al3+ .

3.36 lít CO2 (đktc) và dung dịch X.4.336 lít H2 (đktc) và m (g) muối khan.4 g C.5. Khối lượng muối khan khi cô cạn dung dịch X bằng bao nhiêu ? A.11.Câu 11: Cho 4.14.5.96 Câu 19: Lấy 3.05g C.Zn B.2.4.81g C.8g D.2 B.36 (Trích đề TSĐHKA-2007) Câu 15: Lấy 13. Cô cạn dung dịch sau phản ứng . Giá trị của m là A.4. MgO.Fe D.17.33.6 g B.16.15.12.1M.52 g hỗn hợp Mg và Fe đem hòa tan vào dung dịch H2SO4 loãng dư thì nhận được 0.2g Câu 16: Cho 2.8 g một kim loại R tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 loãng thu được 1.72 lít CO2 (đktc).2 g Câu 18: Lấy 0.38 + n+ Câu 13: Cho phan ứng: 3M + 2 NO3 + 8 H -> … M + … NO↑ + …H2O Giá trị của n là A. ZnO tan vừa đủ trong 300 ml dung dịch H2SO4 0.47. Giá trị V bằng bao nhiêu ? A.672 lít khí (đktc).4 D. khối lượng hỗn hợp muối sunfat khan tạo ra là A.29 C. Khối lượng muối khan sau khi cô cạn dung dịch Y là A.3.1.3 D. Sau phản ứng ta thu được m gam hỗn hợp rắn.26 g B.33g B.14.81 gam hỗn hợp A gồm 3 oxit Fe2O3. Kim loại R là A.44.36 lít hỗn hợp X gồm Na2CO3 va K2CO3 hòa tan trong dung dịch H2SO4 dư thu được dung dịch Y và 6.4.2 C. Cô cạn dd A thu được số gam muối khan là A.6 D.4 g D.4 g Al với 6 g Fe2O3 rồi nung nóng để thực hiện phản ứng nhiệt nhôm.8 g Câu 17: Lấy 3.92 C.72 g Câu 20: Hòa tan 14 g hỗn hợp 2 muối MCl và R2CO3 bằng HCl dư thu được dd A và 0.2 g D.3.Mg C.8 g B.48 C.50.10.9.6.2.65g Câu 21: Trộn 5. Vậy giá trị của m là A.9.30 D.81 g B.24 g B.5. Vậy khối lượng muối clorua tạo thành là A.22 B. Tỉ khối hơi của X đối với H2 bằng 19.12 lít khí NO duy nhất (đktc).33g C. thu được V lít (đktc) hỗn hợp X gồm NO và NO2 và dung dịch Y ( chỉ chứa 2 muối và axit dư).Cu Câu 12:Cho phản ứng: Al + OH + NO3 + H2O -> AlO2.66 g C.265g D.12g D.21 g D.44 hỗn hợp 2 muối cacbonat của kim loại kiềm đem hòa tan trong HCl dư thì nhận được 448 ml CO2 (đktc).1 B. nhận được 3.4 Câu 14: Hòa tan hoàn toàn 12 g hỗn hợp Fe và Cu ( tỉ lệ mol 1:1) bằng HNO3.4g .24 B.16.4 g C.3.4 g hỗn hợp 2 muối cacbonat kim loại hóa trị II đem hòa tan trong dung dịch HCl dư.+ NH3↑ Tổng hệ số cân bằng ( hệ số cân bằng là các số nguyên tối giản) của phản ứng trên bằng A.2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful