CHUYÊN ĐỀ 1 : KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI AXIT

Câu 1: Hòa tan hoàn toàn 15,4 gam hỗn hợp Mg và Zn trong dung dịch HCl dư thấy có 0,6 gam khí H2 bay ra. Khối lượng muối tạo ra trong dung dịch là A.36,7 gam B.35,7 gam C.63,7 gam D.53,7 gam Câu 2: Hòa tan 1,44 gam một kim loại hóa trị II trong 150 ml dung dịch H2SO4 0,5 M. Để trung hòa axit dư trong dung dịch thu được , phải dùng hết 30 ml dung dịch NaOH 1M. Kim loại đó là A.Ba B.Ca C.Mg D.Be Câu 3: Ngâm 2,33 gam hợp kim Fe-Zn trong lượng dư dung dịch HCl đến khi phản ứng hoàn toàn thấy giải phóng 896 ml khí H2 (đktc). Thành phần phần trăm về khối lượng của hợp kim này là A.27,9% Zn và 72,1%Fe B.26,9% Zn và 73,1%Fe A.25,9% Zn và 74,1%Fe A.24,9% Zn và 75,1%Fe Câu 4: Hòa tan hoàn toàn 20 gam hỗn hợp gồm Fe và Mg trong dung dịch HCl thu được 1 gam khí H2. Khi cô cạn dung dịch thu được bao nhiêu gam muối khan ? A.54,5 gam B.55,5 gam C.56,5 gam D.57,5 gam Câu 5: Hòa tan hòan toàn 0,5 gam hỗn hợp gồm Fe và một kim loại hóa trị II trong dung dịch HCl thu được 1,12 lít H2 ở đktc. Kim loại hóa trị II đó là A.Mg B.Ca C.Zn D.Be Câu 6: Cho 9,6 gam bột kim loại M vào 500 ml dung dịch HCl 1M, khi phản ứng kết thúc thu được 5,376 lít H2 (đktc). Kim loại M là A.Mg B.Ca C.Fe D.Ba Câu 7 : Điện phân nóng chảy muối clorua của kim loại M. Ở catot thu được 6 gam kim loại và anot có 3,36 lít khí (đktc) thoát ra. Muối clorua đó là A.NaCl B.KCl C.BaCl2 D.CaCl2 Câu 8: Cho 2 gam một kim loại thuộc nhóm IIA tác dụng hết với dung dịch HCl tạo ra 5,55 gam muối clorua. Kim loại đó là kim loại nào sau đây ? A.Be B.Mg D.Ca D.Ba Câu 9: Cho 2,52 gam một kim loại tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng, thu được 6,84 gam muối sunfat. Kim loại đó là A.Mg B.Zn C.Fe D.Al Câu 10: Ngâm một lá kim loại có khối lượng 50 gam trong dung dịch HCl. Sau khi thu được 336 ml khí H2 (đktc) thì khối lượng lá kim loại giảm 1,68 %. Kim loại đó là A.Zn B.Fe C.Al D.Ni Câu 11: Cho 7,68 gam Cu tác dụng hết với dung dịch HNO3 loãng thấy có khí NO thoát ra. Khối lượng muối nitrat sinh ra trong dung dịch là A.21,56 gam B.21,65 gam C.22,56 gam D.22,65 gam Câu 12: Cho 19,2 gam kim loại M tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, dư thu được 4,48 lít khí duy nhất NO (đktc). Kim loại M là A.Mg B.Cu C.Fe D.Zn Câu 13: Hòa tan hoàn toàn 0,84 gam một kim loại hóa trị II vào dung dịch HCl dư, thu được 0,336 lít khí (ở đktc). Khối lượng muối tạo thành sau phản ứng là bao nhiêu ? A.1,905 gam B.0,915 gam C.9,105 gam D.1,95 gam

4 g hỗn hợp Fe.575 C. 11. 19.98 B.11.2 g C.375 D.38 gam hỗn hợp gồm Fe và kim loại R (có hóa trị không đổi) tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl dư. Mg tác dụng hoàn toàn với dung dịch H 2SO4 loãng sinh ra V lít khí hiđro (ở đktc) và dung dịch chứa 61.575 Câu 15: Hòa tan hết 3. thu được a gam hỗn hợp muối khan. 6 gam B.8.150 ml Câu 18: Một hỗn hợp 8.6 D.195 D. 200 ml C.9 gam Câu 17: Cho 1. Al. 18. 150 ml D. 19. Fe trong dung dịch HCl. Giá trị của V là bao nhiêu ? A.2 lít C.7.5 g gồm 2 kim loại kiềm A và B thuộc 2 chu kì liên tiếp nhau trong bảng tuần hoàn.84 g muối sunfat và 1. 29. A. Na .8 Câu 23: Hòa tan hết hỗn hợp bột Al và Zn vào V ml dung dịch H2SO4 loãng 2M. Giá trị của m là A. Trị số của a là A. 45.1 mol Zn tác dụng vừa đủ với V lít dung dịch hỗn hợp: HCl 0.1 mol Fe.8 g hỗn hợp 2 kim loại là Mg và Al tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng.22 g hỗn hợp X gồm Fe.96 lít khí (ở đktc). B.200 ml D. 0.33.405 B. Al. dư.475 B.15 D. Giá trị của V là bao nhiêu ? A.9.Zn C.12. 0. thu được 1.Fe Câu 22: Cho 13. Na.352 lít khí thoát ra (ở đktc) và thu được dung dịch D.Mg D.10. Mg và Zn bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng.2 g D.2 g Câu 21: Hòa tan hoàn toàn 0.Na.985 C. H2SO4 loãng 0.2575 Câu 16: Hòa tan hết m gam hỗn hợp bột kim loại Mg và Fe vào dung dịch HCl dư thấy thoát ra 5. Rb.36 lít khí H2 (ở đktc) và dung dịch chứa a g hỗn hợp muối khan.5 lít D.045 mol kim loại M trong dung dịch H2SO4 loãng tạo thành 6.15 B. thu được 1.2M.344 lít hiđro (ở đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Khối lượng hỗn hợp muối tạo thành là A.1M . thấy khối lượng dung dịch tăng 7 g. H2SO4 loãng. Giá trị của m là A. K.27 D. Đem cô cạn dung dịch B thu được m gam muối khan. 44.250 ml Câu 24: Cho hỗn hợp X gồm 0. a lần lượt là A. Khi phản ứng kết thúc.7 gam C. 1.25 (Trích “Đề TSCĐ-2007-Khối A”) Câu 20: Cho 7.4 gam muối. K . có 2.15 Câu 19: Hòa tan hoàn toàn 3.5.3 lít Câu 25: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp X: 0. 100 ml B. Cô cạn dung dịch D.Li. 0.12 lít khí (ở đktc). Giá trị của V bằng bao nhiêu ? . Giá trị của m là A.8 gam D.5.3.4.6 lít H2 (ở đktc) và dung dịch chứa 25. 1 lít B. sinh ra 8.15 C.Al B. thấy thoát ra 1.52 C.46.44.1 mol Fe. thu được V lít khí H2 (ở đktc).7. Giá trị của V là bao nhiêu ? A. 0. 100 ml C. Hỗn hợp này tan hết trong dung dịch HCl dư cho ra 3.2 B. M là kim loại nào ? A. 50 ml B.2 mol Al .75 gam hỗn hợp muối khan. 22.008 lít khí hiđro (đktc).2 g B.008 lít khí H2 (ở đktc) và dung dịch B.K.66 gam hỗn hợp gồm bột Fe và Al tác dụng vừa đủ với V (ml) dung dịch HCl 2M.53 gam hỗn hợp A gồm ba kim loại Mg.4 C.1 mol Zn vào hỗn hợp dung dịch: HCl .10.47.2 mol Al .Câu 14: Cho 1. Trị số của V là A.

Zn Câu 28: Hòa tan hết 28 g hỗn hợp Cu và Ag vào dung dịch H2SO4 đặc nóng.7.NO2 C. thoát ra 4.5.44 gam Câu 31: Hòa tan hết m gam hỗn hợp gồm Ag.3.74.95 gam D.64.6 Câu 27: Cho 9. Giá trị m là: A.48 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất.24 lít khí X (sản phẩm khử duy nhất). Biết NO là sản phẩm khử duy nhất. Cho 14.NO2 Câu 35: Cho 1. Giá trị m là A. Kim loại M là A.1 C.5.96 gam Câu 36: Hòa tan hết 25.48 lít NO và 2.4.2 g Mg tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 dư thu được 0.50 gam D.5M. thu được 11.4 gam C.2 lít D.NH4NO3 B. sinh ra 3.2 g B.72 lít Câu 26: Cho m gam hỗn hợp Mg.2 g Câu 29: Cho 9.06 gam hỗn hợp gồm Fe.7.896 lít NO (đktc).6 g kim loại M tác dụng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 đặc nóng.2. Lượng muối nitrat sinh ra là: A. ở đktc) và dung dịch chứa m gam hỗn hợp muối sunfat.Al D. Khối lượng muối tạo thành là: A.36 lít .11.18. SO3 Câu 30: Cho 2. A là A. thu được hỗn hợp khí gồm 4.24 lít SO2 ( các khí đo ở đktc).2 g C.4 mol sản phẩm khử duy nhất.2 g D.6.04 mol NO2 (các khí đo ở đktc).4gam D.32 lít H2 (ở đktc) và dung dịch Y (coi thể tích dung dịch không đổi).62.18.NO D. Kim loại A là: A.7 B.Mg B.96 lít C.8 gam X tác dụng hết với dung dịch HCl thấy có V lít khí (đktc) bay ra. Khí X là: A.84 lít khí A (ở đktc. trong đó Cu chiếm 43.N2O C.A.Cu Câu 33: Cho 3. 52. Fe B. 72.4 gam B.48 lít D.75 gam kim loại Zn hoàn tan hoàn toàn vào dung dịch H2SO4 đặc nóng. thu được 5.19.4 lít B.19.6 g Cu vào hỗn hợp dung dịch HNO3 và H2SO4 đặc nóng dư.82.54 gam B.59 gam B.2 D. Cô cạn dung dịch thu được 50.4 gam Câu 37: Hỗn hợp X gồm Cu và Fe. Mg và Al tác dụng hết với dung dịch HNO 3 thu được 0.9. Dung dịch Y có pH là A.02 gam C. SO2 B. sản phẩm khử duy nhất).6.NO B.01 mol NO và 0.35 gam hỗn hợp Cu.6 gam rắn.26 Câu 32: Cho 1.92 g một kim loại A tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 loãng dư thu được 0.24% khối lượng.1. Cu và Fe trong HNO3 đặc dư.6.6 g Mg tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 dư sinh ra 2.2 lít NO2 (đktc). sinh ra 0. 47. Al vào 250 ml dung dịch X chứa hỗn hợp axit HCl 1M và axit H2SO4 0.22.Cu D. S C. 46. Khối lượng muối nitrat tạo thành là: A.2 g Fe và 7. H2S D.36 lít SO2 (đktc).76 D.69 gam C.24 lít C.N2O Câu 34: Cho hỗn hợp gồm 11.8.6 C.06 B. Al và Cu tác dụng với dung dịch HNO 3 loãng dư thu được 0. sản phẩm khử đó là: A.448 lít NO (đktc).Fe C. Giá trị của V là A.4.N2 D. Ag C.12 lít B.

9. AlCl3.dung dịch Hg (NO3)2 Câu 8: Ngâm một bản kẽm vào 0.NaCl. .AgNO3.154 gam Câu 7: Để làm sạch một loại thủy ngân có lẫn tạp chất là Zn.2 gam.1 gam Câu 2: Nhúng thanh sắt vào dung dịch CuSO4.999 gam B.5M Câu 9: Cho 2 phương trình hóa học sau: Cu + 2FeCl3 -> 2 FeCl2 + CuCl2 Fe + CuCl2 -> FeCl2 + Cu Có thể rút ra kết luận nào sau đây ? A. sấy khô. Cu(NO3)2 dư Câu 6: Hòa tan hoàn toàn 28 gam Fe vào dung dịch AgNO3 dư thì khối lượng chất rắn thu được là A.Cu D.62 gam C.9.Fe(NO3)2 B. Kim loại nào tác dụng được với cả bốn dung dịch muối đã cho ? A. sấy khô. cân nặng 4.Tính oxi hóa : Fe2+ > Cu2+ > Fe3+ C. sau một thời gian lấy thanh sắt ra rửa sạch. Khối lượng đinh sắt tham gia phản ứng là A. lượng bạc bám trên lá kẽm là A. Nồng độ mol của dung dịch AgNO3 là A.03 mol AgNO3.3999 gam D. thấy khối lượng bản kẽm tăng 15.Pb(NO3)2. Cu và bốn dung dịch muối riêng biệt là ZnSO4.dung dịch Zn(NO3)2 B. Dung dịch Y chứa A.0.1 M C. sau khi phản ứng hoàn toàn.dung dịch Sn(NO3)2 C.3 gam B. AgNO3 C.không kim loại nào tác dụng được Câu 5: Cho Cu dư tác dụng với dung dịch AgNO3 thu được dung dịch X.2.08 gam Câu 11: Cho phản ứng: Fe + 2 FeCl3 -> 3 FeCl2 cho thấy A.54 gam D.muối sắt (III) clorua là chất khử 3+ 2+ C.2 lít dung dịch AgNO3.1.Tính khử : Fe2+ > Fe > Cu Câu 10: Ngâm một lá kẽm trong 100 ml dung dịch AgNO3 nồng độ 0.Al B. CuSO4. CuSO4. NaCl D. MgSO4.2857 gam.4 gam C.0. AgNO3.5 gam D. Khối lượng Cu đã bám vào thanh sắt là A.Tính oxi hóa : Fe3+ > Cu2+ > Fe2+ B. sau một thầy gian lấy đinh sắt ra.108 gam B.9. CuCl2.0.CHUYÊN ĐỀ 2: KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH MUỐI Câu 1: Ngâm một đinh sắt nặng 4 gam trong dung dịch CuSO4.1 M. Cho Fe dư tác dụng với dung dịch X được dung dịch Y.1 g.1.75 M D. Cu(NO3)2dư D.Fe2+ bị sắt kim loại oxi hóa thành Fe3+ Câu 12: Nhúng một thanh Cu kim loại vào dung dịch chứa 0. Sau khi phản ứng kết thúc lấy bản kẽm ra.216 gam D. Pb cần khuấy loại thủy ngân này trong A.5M B. Sn.Fe(NO3)2 . Fe.1.Fe(NO3)3 C.1.Pb(NO3)2 Câu 4: Cho 3 kim loại là Al.Fe C. sấy khô thấy khối lượng tăng 1.6 gam Câu 3: Kim loại phản ứng được với tất cả muố trong dung dịch ở dãy nào sau đây? A.16 gam B.2.Tính khử : Fe > Fe2+ >Cu D.sắt kim loại là chất oxi hóa B.MgSO4. khi phản ứng kết thúc.Fe(NO3)3.1.dung dịch Pb(NO3)2 D.162 gam C. AgNO3.Fe bị sắt kim loại khử thành Fe D. lấy thanh Cu ra khỏi dung dịch.0.9. ZnCl2 B.9999 gam C.

lấy lá Fe ra rửa nhẹ. Pb .Fe có khả năng tan trong dung dịch CuCl2 D. Kim loại X là A.b = 0.6 gam 3+ Câu 17: Kim loại có thể khử được Fe trong dung dịch FeCl3 thành Fe2+.Fe D.Khối lượng thanh Cu tăng 2. Ni .b= 0.muối Fe2+ C.12.Pb2+ > Sn2+ > Ni2+ > Fe2+ > Zn2+ C. B.80 gam Câu 15: Những dung dịch không hòa tan được Cu là dung dịch A.8.01 .Zn2+ > Sn2+ > Ni2+ > Fe2+ > Pb2+ B.Zn Câu 18: Câu nào sau đây là không đúng? A. đem cân thấy khối lượng tăng thêm 1.01 C.Mg C.Cu có khả năng tan trong dung dịch FeCl3 C.03 thì A.giảm 0.b= 0.80gam C.Khối lượng kim loại Ag bám trên Cu là 3.Ag có khả năng tan trong dung dịch FeCl3 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ Câu 19: Có các ion kim loại : Zn .28 gam D.giảm 0. c = 0.hỗn hợp HCl và NaNO3 Câu 16: Ngâm một lá Fe trong dung dịch CuSO4.Phát biểu nào sau đây không đúng với kết quả phản ứng? A. c mol Cl.HNO3 loãng D.2 gam D.6 g. Khối lượng Cu bám trên lá Fe là A.08 gam D. b mol Mg2+.03 D. d = 0.01.Sn2+ > Ni2+ > Zn2+ > Pb2+ > Fe2+ . làm khô. sau một thời gian phản ứng.8 gam B. Thứ tự tính oxi hóa của các ion kim loại giảm dần là A.1 M.6.muối Fe3+ B. Đến khi phản ứng hoàn toàn thì khối lượng thanh Fe A.Cu B. Nếu a = 0.Khối lượng dung dịch giảm 2.Pb 2+ > Sn2+ > Fe2+ > Ni2+ > Zn2+ D.28 gam C.02 B.tăng 0.4 gam C.04 Câu 14: Nhúng thanh Fe vào 100 ml dung dịch Cu(NO3)2 0.9.Fe có khả năng tan trong dung dịch FeCl3 B.b = 0.24 gam. Fe . Sn .08 gam B.và d mol NO3-.28 gam Câu 13: Trong một dung dịch có chứa a mol Ca2+.tăng 0. nhưng không khử được H+ trong dung dịch HCl thành H2.Khối lượng dung dịch tăng 2.

08g C) 5. Cu(NO3)2. C.1 mol) Al3+ (0.15M B. Maët khaùc cuõng laáy thanh kim loaïi nhö treân nhuùng vaøo dd Pb(NO3)2 thì thaáy khoái löôïng thanh kim loaïi taêng leân 7. Khoái löôïng vaät sau phaûn öùng laø: A) 5.Cu coù tính khöû maïnh hôn Ag.Ag+.Fe C.2 mol) vaø 2 anion Cl(x mol) vaø SO42.0. Cu2 C) Cu2+. Caâu 27: Phöông trình phaûn öùng hoaù hoïc sai laø: A) Cu + 2Fe3+ -> 2Fe2+ + Cu2+. 0.12 gam Fe vaø 0. Cu2+/Cu.12M C.Cu2+ coù tính oxi hoaù yeáu hôn Ag+.05%.3 mol C. Cu2+. Ag coù tính khöû yeáu hôn Cu. Caâu 26: Caùc ion kim loaïi Ag+. Khi laáy vaät ra thì löôïng AgNO3 trong dung dòch giam 17%. B) Fe2+< Ni2+ < Cu2+< Pb2+ < Ag+. Fe3+/Fe2+. Caâu 28: Cho caùc caëp oxi hoaù khöû sau: Fe2+/Fe.1 vaø 0.Mg B. Caâu 23: Khi cho Fe vaøo dung dòch hoãn hôïp caùc muoái AgNO3.2 mol B. Cu2+.0. B) chaát bò oxi hoaù. C) Ni2+ < Fe2+< Pb2+ <Cu2+< Ag+.Zn D.Khi coâ caïn dung dòch thu ñöôïc 46. Ñieàu khaúng ñònh naøo sau ñaây laø ñuùng: A) Fe coù khaû naêng tan ñöôïc trong caùc dung dòch FeCl3 vaø CuCl2. ngöôøi ta thu ñöôïc kim loaïi coù khoái löôïng laø 1. D) chaát trao ñoåi.24 gam Mg taùc duïng vôùi 250 ml dd CuSO4.Phaûn öùng xong.9 gam muoái khan .4 mol Caâu 21: Cho moät hoãn hôïp goàm 1. Fe3+ vaø tính khöû giaûm daàn theo thöù töï Fe.0.(y mol) . C) Zn + Pb2+ -> Zn2+ + Pb. Fe2+. Pb2+ Caâu 24: Vai troø cuûa Fe trong phaûn öùng Cu + 2Fe(NO3)3 = Cu(NO3)2 + 2Fe(NO3)2 laø: A) chaát khöû.2 vaø 0.Tìm x vaø y A.76g B) 6.1% Xaùc ñònh kim loaïi A. 0. Pb2+. Ni2+. keát luaän sai laø: A. 0. D. Fe2+. Bieát soá mol CuSO4 vaø Pb(NO3)2 tham gia phaûn öùng baèng nhau A. Cu2+. Pb(NO3)2 thì Fe seõ khöû caùc ion kim loaïi theo thöù töï sau:( ion ñaët tröôùc seõ bò khöû tröôùc) A) Ag+. 0.2 vaø 0. Trong caùc keát luaän sau. Pb2+ D) Ag+. B. Cu. Sau moät thôøi gian laáy thanh kim loaïi ra thaáy khoái löôïng giaûm 0.2 mol D.Ag+ coù tính oxi hoaù maïnh hôn Cu2+. B) Cu + Fe2+ -> Cu2+ + Fe. D) Fe2+< Ni2+ < Pb2+ < Ag+< Cu2+.Noàng ñoä mol lít cuaû dd ñaõ duøng laø A.2M Caâu 22: Nhuùnh thanh kim loaïi A hoaù trò II vaoø dd CuSO4. Pb2+ coù tính oõi hoùa taêng daàn theo chieàu: A) Fe2+< Ni2+ < Pb2+ <Cu2+< Ag+. B) chaát bò khöû. .0. D) Al + 3Ag+ -> Al3+ + Ag.Câu 20: Moät dung dòch coù chöùa 2 cation Fe2+ (0.88 gam. Caâu 25: Cu taùc duïng vôùi dung dòch baïc nitrat theo phöông trình ion ruùt goïn: Cu + 2Ag+ -> Cu2+ + 2 Ag.Ñaùp aùn khaùc Caâu 23: Ngaâm 1 vaät baèng ñoàng coù khoái löôïng 5g trong 250g dung dòch AgNO3 4%.Ag+.44g D) giaù trò khaùc.Cu2+ B) Pb2+. Töø traùi sang phaûi tính oxi hoaù taêng daàn theo thöù töï Fe 2+.3 vaø 0.1M D.

Ag Caâu 36:Ngaâm moät ñinh saét saïch trong dung dòch chöùa hoãn hôïp goàm Fe(NO3)2 vaø FeNO3)3. Fe(NO3)2. Sau phaûn öùng thu ñöôïc dung dòch B vaø keát tuûa C . Fe.3 mol C. 0. D.2. Cu. D) Cu coù khaû naêng tan ñöôïc trong dung dòch FeCl2. Al. Ag D.5H2O vào nước được 500 ml dung dịch CuSO4.2992g D. Fe B. Cu. Fe(NO3)2. Khi phaûn öùng xaûy ra hoaøn toaøn thì khoái löôïng Ag thu ñöôïc laø: A) 5. Cu.16g C) 3. Fe +2Fe(NO3)3 3 Fe(NO3)2 B. . Fe(NO3)3 D. 0. loïc boû dung dòch thu ñöôïc chaát raén goàm 3 kim loaïi. Zn B. Caâu 32:Cho hoãn hôïp goàm 0.6 mol D.Caâu 29: Cho 0. Zn D. Cu2+< Ag+ < Fe3+ B.8 mol B. Al. Kim loaïi naøo taùc duïng ñöôïc vôùi caû 3 dung dòch muoái ? A. Fe. C ñeàu ñuùng.Hoûi soá mol khí NO2 thoaùt ra laø bao nhieâu? A. Cho dần dần bột sắt vào 50 ml dung dịch trên.082 mol CuSO4 . B.24g D) giaù trò khaùc. Cu. Ag. AgNO3 C. sau khi phaûn öùng xaûy ra hoaøn toaøn ta thu ñöôïc dung dòch X vaø keát tuûa Y. Fe(NO3)3.2 mol Al taùc duïng vôùi dung dòch CuCl2 dö roài laáy chaát raén thu ñöôïc sau phaûn öùng cho taùc duïng vôùi dung dòch HNO3 ñaëc. B ñeàu xaûy ra. Cu Caâu 34:Cho Fe taùc duïng vaøo dung dòch AgNO3 dö. Ag B. Fe(NO3)2. Phöông trình ôû caâu A. Cu. Trong dung dòch X coù chöùa: A. Ag+ < Cu2+< Fe3+ C.Al(NO3)3 C.58 gam hoãn hôïp A goàm Zn. Lượng sắt đã tham gia phản ứng là A. AgNO3 B.Hoûi ñoù laø 3 kim loaïi naøo? A. Ag C.Caùc phaûn öùng xaûy ra hoaøn toaøn.NaNO3 B.1.9488g Câu 39: Muối có khả năng khử AgNO3 thành Ag là muối nào trong số các muối sau ? A. Phöông trình phaûn öùng xaûy ra laø : A.Khi keát thuùc thí nghieäm.1mol Fe vaøo 500 ml dung dòch AgNO3 1M thì dung dòch thu ñöôïc chöùa: A) AgNO3 B) Fe(NO3)3 C) AgNO3 vaø Fe(NO3)2 D) AgNO3 vaø Fe(NO3)3 Caâu 31:Cho hoãn hôïp 2 kim loaïi Al vaø Fe vaøo dung dòch goàm Cu(NO3)2 vaø AgNO3 . Fe vaø Cu vaøo coác ñöïng dung dòch chöùa 0.5984g B. Caâu 30: Cho 0. AgNO3.1 mol Mg vaø 0. AgNO3 . Fe C.4g B) 2. Phöông trình ôû caâu A.Fe(NO3)2 D. C) Fe khoâng tan ñöôïc trong dung dòch CuCl2.Fe +Fe(NO3)2 3 Fe(NO3)3 C.Cu(NO3)2 B) Cu coù khaû naêng tan ñöôïc trong dung dòch CuCl2. Fe. Cu.01 mol Fe vaøo 50 ml dung dòch AgNO31M. Fe C. Cu D. Caâu 37:Thöù töï saép xeáp theo chieàu taêng daàn cuûa ion kim loaïi laø: A.0. Fe vaø caùc dung dòch muoái Cu(NO 3)2.1. B ñeàu khoâng xaûy ra.2 mol Caâu 33:Cho 4. Fe3+ < Cu2+< Ag+ Câu 38: Hòa tan 58 gam muối CuSO4.0. 0. Keát tuûa C coù caùc chaát : A. Cu2+< Fe3+ < Ag+ D.6496g C. khuấy nhẹ cho đến khi hết màu xanh. Fe(NO3)3. Caâu 35:Coù caùc kim loaïi Cu.

to Câu 2: Cho luồng khí H2 (dư) qua hỗn hợp các oxit CuO.25 M cần để phản ứng hết hỗn hợp A gồm 3.Zn. ZnO.Fe3O4 D.to C.Al C.ZnO.5 M .1gam D. Oxit có thể là A.FeO và Fe3O4 Câu 4: Hòa tan 1.8 gam D.Ca D.MgO . 102 g Al2O3 là A. H2SO4 0.Cu.to D.Fe.3.Fe2O3 B.FeO D.Al + Fe2O3.1 gam (Trích đề thi đại học khối A – 2007) Câu 9: Cho 16.MgO C.3.90 gam Câu 2: Biết 2.ZnO.480ml D.1 gam C.67. Chất rắn thu được sau phản ứng đem hòa tan vào dung dịch HCl dư thấy thoát ra 13.Al + CuO.2 gam kim loại M có hóa trị n tác dụng với 0.45 mol/l. MgO nung ở nhiệt độ cao.44 lít H2 ở đktc.Cu.3.Fe. Fe2O3. CuO và FeO tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch H2SO4 0.15 mol O2.Fe3O4 C. Khối lượng muối thu được là A.FeO C.FeO C.Al2O3 Câu 8: Hòa tan hoàn toàn 2.2 gam một oxit sắt cần vừa đủ 100 ml dung dịch HCl 0.Cu. 8 gam Fe2O3.3. Kim loại M là A.Zn.240 ml B.1 gam B.60 gam B.Fe2O3 B.9 gam Câu 3: Hòa tan 3.48 gam Fe3O4.FeO D.Fe B.560 ml Câu 7: Hòa tan hết 20. MgO B.69.712 gam một oxit sắt cần vừa đủ 128 ml dung dịch HCl 1 M.CHUYÊN ĐỀ 3: OXIT KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH AXIT Câu 1: Cho 32 gam hỗn hợp gồm MgO.85 gam D. Công thức của oxit sắt nói trên là A. ZnO trong 500ml dung dịch H2SO4 0.5 M . Sau phản ứng hỗn hợp muối sunfat khan thu được khi cô cạn dung dịch có khối lượng là A. Vậy oxit có thể là A.360 ml C. Sau phản ứng hỗn hợp rắn còn lại là A.Al+Fe3O4.88 g MxOy cần 720 ml dung dich hỗn hợp: HCl 0.Al + H2SO4 đặc.68.Fe3O4 C.FeO.FeO và Fe3O4 Câu 5: Hòa tan hết 0.Mg D. Khối lượng muối thu được là A.7 gam C.1M (vừa đủ).15 mol oxit của kim loại M trong HNO3 thu được khí NO2 và 108.Fe2O3 B.Al2O3 Câu 6: Thể tích dung dịch hỗn hợp HCl 0.Fe.Mg CHUYÊN ĐỀ 4:PHẢN ỨNG NHIỆT LUYỆN ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI Câu 1: Phản ứng hóa học xảy ra trong trường hợp nào dưới đây không thuộc loại phản ứng nhiệt nhôm ? A.70.Fe3O4 D.3 gam hỗn hợp gồm MgO.6 gam B.9 gam muối. Fe2O3.Cu.81 gam hỗn hợp gồm Fe2O3. to B. H2SO4 0.25 M. CuO tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch H2SO4 2M.2 M. MgO.Fe2O3 B. Công thức của oxit sắt nói trên là A.80 gam C.

28 g B.85% Câu 10: Cho khí CO đi qua hỗn hợp gồm CuO. Cu D.32 g Câu 12: Để khử hoàn toàn m gam hỗn hợp CuO và PbO cần 8. MgO.6 gam hỗn hợp gồm Fe.Câu 3: Cho khí CO (dư) đi vào ống sứ nung nóng đựng hỗn hợp X gồm Al2O3. Fe3O4. Hiệu suất của phản ứng nhiệt nhôm là A.4.2 gam kim loại X (có hóa trị n duy nhất) tác dụng với 3. nếu hiệu suất phản ứng là 80% thì khối lượng Al2O3 thu được là A.18 gam Câu 9: Khử m gam bột CuO bằng khí H2 ở nhiệt độ cao thu được hỗn hợp chất rắn X.8 g Fe3O4. Fe2O3 đến Fe cần vừa đủ 2. Al.Al. Khối lượng sắt thu được là A.1 gam kim loại nhôm.Zn C.6.7.12. Cu C. FeO.22 gam Câu 7: Khử hoàn toàn 16 gam Fe2O3 bằng khí CO ở nhiệt độ cao. Kim loại X là A.2.8 gam Al rồi nung ở nhiệt độ cao (không có không khí). Al2O3. Mg D.Cu.Cu.Mg B. MgO C.2 g hỗn hợp 2 kim loại. Al.4 C.6 lít khí CO (đktc). Al2O3.17 gam D.72 lít C.30 gam Câu 8: Để khử hoàn toàn 17. Fe.4 B.36 lít O2 (đktc).8 gam Fe2O3. FeO.90% .5. thu được 4. Khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng là A.36 lít D.5 % B.616 lít Câu 6: Để khử hoàn toàn 30 gam hỗn hợp gồm CuO.1 gam Al2O3 là A.256 lít B.75% C.20.26 gam C.24 gam D.15 gam B.48 lít khí NO duy nhất (đktc).84 lít B.MgO. Khí đi ra sau phản ứng được dẫn vào dung dịch Ca(OH)2 dư khối lượng kết tủa thu được là A.4 D.4. Fe2O3.6 lít D. Hiệu suất của phản ứng khử CuO là A.70% B.Mg. Cu (Trích Đề thi tuyển sinh cao đẳng 2007) Câu 4: Thể tích khí CO (ở đktc) cần dùng để khử hoàn toàn 16 gam bột Fe2O3 thành Fe là A. MgO cần dùng 5. Hỗn hợp thu được sau phản ứng đem hòa tan vào dung dịch NaOH dư thu được 5. Cho A tác dụng hết với dung dịch HCl thấy có 1. Cu B.48 lít C.56.8.80% D. thấy còn lại phần không tan Z.20 gam C.Cu. Fe.60% C.53. Fe.4 g D16.4 Câu 13: Cho 16.8 gam bột Al và 16 gam bột Fe2O3 (không có không khí).Mg. Fe3O4. Al2O3 và MgO (nung nóng).MgO.Ca Câu 14: Trộn 24 gam Fe2O3 và 10. phản ứng xong thu được chất rắn A.Al D. MgO Câu 11: Nung nóng hỗn hợp gồm 10. Fe3O4. 5.24 lít khí CO (đktc).15 gam B. Giá trị của m là A. sau phản ứng thu được 50. Fe2O3.3.80% D. CuO thu được rắn Y.2 g C.376 lít khí (đktc).10. 4. Để hòa tan hết X cần vừa đủ 1 lít dung dịch HNO3 1M. Fe. Cho Y vào dung dịch NaOH dư khuấy kĩ.25 gam D.16 gam C. Mg B.24 lít (Đề thi TNPT -2007) Câu 5: Thể tích hỗn hợp khí H2 và CO ở (đktc) cần dùng để khử hết hỗn hợp A: 5.2 g khí H2 thoát ra.16 g B. Giả sử phản ứng xảy ra hoàn toan.7. Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn gồm: A.57. Phần không tan Z gồm A.Cu.54.

35.H2S Câu 4: Sục 6.5 g B.FeO B.48.05 mol KHCO3.Fe2O3 C.0.26g C.4 g CO2 dư B.Câu 15: Khử hoàn toàn 0.0. biết hiệu suất lên men đạt 75%.85% CHUYÊN ĐỀ 5: DẠNG BÀI TẬP: KHÍ CO2 (hoặc SO2) TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH KIỀM Câu 1: Cho 6.5g C.0.NaOH B.2 mol CO2 phản ứng vơi 300 ml dung dịch KOH 1M.70% B. Công thức của oxit sắt là A. Phần trăm khối lượng của Fe2O3 trong quặng là A.1 mol K2CO3 Câu 7: Cho 0.25 gam Câu 5: Sục a mol khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 thu được 3 gam kết tủa. 0. Dung dịch sau phản ứng có A. NaOH 0.08 mol Câu 6: Cho 0.108.06 mol C.5 g C.0.2 lít khí SO2 (đktc) vào dung dịch NaOH dư.Ca(HCO3)2 C.0.30g Câu 17: Cho khí CO khử hoàn toàn 10 gam quặng hematit.40 gam C.6 g Na2CO3 và 16.Ba(OH)2 D. 0.49.15 mol K2CO3 D.2 mol KHCO3.07 mol D.80% D. Khối lượng kết tủa thu được là A.107.6 g D.7 M.3 mol CO2 phản ứng với 500 ml dung dịch KOH 1M. Khối lượng muối tạo thành là A. Giá trị của a là A.106.2 mol KHCO3 và 0.không xác định được Câu 16: -Cho V lít khí H2 (đktc) đi qua bột CuO (dư) đun nóng. X là dung dịch A.1 mol KHCO3 và 0.5 g Câu 9: Cho 0.8 g Na2CO3 và 4 g NaOH dư D. thấy tách ra 40 gam kết tủa.23.105. -Nếu cho V lít H2 (đktc) đi qua bột FeO (dư) đun nóng thì khối lượng Fe thu được là bào nhiêu? (hiệu suất các phản ứng 100%) A.3 M . dung dịch còn lại mang đun nóng thu thêm được 2 gam kết tủa nữa.1 g D.35 mol CO2 phản ứng với 500 ml dung dịch : KOH 0. 0.5g .36 g C.75% C. Khối lượng muối thu được bằng A.4 g NaHCO3 Câu 2: Glucozo lên men thành etanol.1 g Câu 10: Sục 11. 0.5 g C.31.21.15 mol K2CO3 B. 0. 0.25 mol Ca(OH)2.34.0.50 gam D.2 mol K2CO3 D.46.23.5 g D.0. Lượng glucozo cần dùng là A.48 gam Câu 3: Khi cho SO2 sục qua dung dịch X đến dư thấy xuất hiện kết tủa trắng. sau đó kết tủa tan.10.5 g B.24 gam B. toàn bộ khí sinh ra được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 dư.15 gam C. Sản phẩm thu được có A.0.3 mol KHCO3 B. Lượng sắt thu được cho tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng thu được 2.72 lít CO2 (đktc) tác dụng với 400 ml dung dịch NaOH 1 M thu được A.8 gam NaHCO3 C.8 g NaHCO3 và 4.20 gam D.05 mol B.15 mol K2CO3 Câu 8: Cho 6.24g B.5 mol K2CO3 C.2 g Na2CO3 và 8. Lọc tách kết tủa.24 lít H2 (đktc).12 mol KHCO3.40.15 mol KHCO3.10 gam B.72 lít CO2 (đktc) vào bình chứa 600 ml dd KOH 1M.3 mol một oxit sắt bằng Al thu được Al2O3. 0. 32.28g D. thu được 32 g Cu.Fe3O4 D.72 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch có chứa 0.1 mol K2CO3 C. dung dịch thu được cho tác dụng với BaCl2 dư thì khối lượng kết tủa thu được là A. 0.

3 mol SO4 .4 Câu 12: Cho 0.18.72 D.01 C.23.55 g D.1 mol Al3+ .6 mol HCO3.0.02 B. Giá trị của m là A.8.3 mol Cl.a +2b = c +d C.01 và 0.6.5 gam kết tủa.4 g D. d mol Cl.c.3. d = 0.03 D.Câu 11: Cho V lít CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch Ca(OH)2 1M thu được 2.5 lít dung dịch Ba(OH)2 a (M) thu được 15.1 mol Ca ..4 g C.6 C. Biểu thức liên hệ a. Giá trị của m là A. 0.05 và 0. 0.2 C.05 2+ + 2+ Câu 8: Đun nóng một dung dịch có chứa 0.2 mol Cl-. b= 0.d. 0.0..03 và 0. là A.64 g CHUYÊN ĐỀ 6 : CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN HÓA HỌC Câu 1: Một cốc dung dịch chứa các ion: a mol Na+ . N2 D.1 mol Mg .6 .36 C. sẽ xuất hiện m g kết tủa trắng.a + 3b = c + d B.2 2+ 2+ Câu 5: Trong một dung dịch có chứa a mol Ca .0.0.2 mol Al3+.3 mol SO42.0. c mol Cl và d mol NO3 -.N2O Câu 10: Cho 9.10 g B.38 mol CO2 pứ với 200 ml dung dịch: Ba(OH)2 0.6 gam Mg tác dụng với HNO3 dư sinh ra 2.2 C.0. 0.5 B..03 thì A.b = 0.b.2 mol Al . 0. Sau phản ứng khối lượng kết tủa thu được là A.NO B.06 D. 0.. 0.NO2 C.6 g Cu tác dụng hết với dung dịch H2SO4 đặc nóng sinh ra V lít SO2 (đktc).0.25 Câu 3: Một dung dịch A chứa các ion : 0.46.9 Câu 7: Trong một dung dịch A chứa 0.39.a + 3b = 2c + d D. 0. 0.55.5 mol Na ..01 C.688 lít khí CO2 (đktc) vào 2.1 mol Na+ .1 B. Giá trị của V là A.0. c mol SO42-.29.2 mol Cl-.24 lít khí X (sản phẩm khử duy nhất) khí X là A.9 gam rắn.2 mol CO2 vào 150 ml dung dịch Ca(OH)2 1M được m gam kết tủa. Giá trị của m là A.4 g B. Giá trị x. 0.3 mol SO4 . 0.a +2b = c + 2d Câu 2: Một dung dịch chứa các ion: 0.01 .2 D..76 g kết tủa .01 .48 D.0. Trị số của c là A.5. b =0. 0.3. Cô cạn dung dịch X thu được 46.75 M .b = 0. 0. 0.3 D. y mol SO42-. b mol Mg . c mol SO4 2. 0. 0.24 B. c = 0.0. 0.435 gam muối khan. 0.2 g Câu 9: Cho 3.9 gam rắn.04 2+ 3+ 2Câu 6: Trong dung dịch X có chứa 0.39.048 C.896 B.2 B.10 g C.5 C.04 Câu 14: Cho 0.2. x mol Cl-.40.2 mol Cl.032 B.45.0.2 mol Cl-.4 g C.0. Cô cạn dung dịch A thu được 5. 0. Giá trị V là A.1 mol Fe .4. y lần lượt là bao nhiêu ? A. y mol Al .1 .1 mol M n+ .25 .5. Nếu a = 0.20 g B.8.Cu D.02 B.03 D.Mg B.15 g Câu 13: Hấp thụ hoàn toàn 2.02 và 0. M là A. Cô cạn dung dịch X thu được m gam rắn. 0. Giá trị x. Giá trị của a là A.02 mol Cu2+.0.5 g D. b mol Al3+ .0. 0.15 .0.Zn C.03 mol K+. KOH 1M.15 D.38.y lần lượt là A.Fe 2+ 3+ 2Câu 4: Một dung dịch X chứa : x mol Fe . Cô cạn dung dịch A thu được 46.

3 D.2 g D.30 D.9. Vậy khối lượng muối clorua tạo thành là A.11.4 Câu 14: Hòa tan hoàn toàn 12 g hỗn hợp Fe và Cu ( tỉ lệ mol 1:1) bằng HNO3.5. Khối lượng muối khan khi cô cạn dung dịch X bằng bao nhiêu ? A.672 lít khí (đktc). Cô cạn dd A thu được số gam muối khan là A.12.4. ZnO tan vừa đủ trong 300 ml dung dịch H2SO4 0.Zn B. Khối lượng muối khan sau khi cô cạn dung dịch Y là A.2 B.3.24 B.12 lít khí NO duy nhất (đktc).52 g hỗn hợp Mg và Fe đem hòa tan vào dung dịch H2SO4 loãng dư thì nhận được 0.2.9.8 g một kim loại R tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 loãng thu được 1.4.4 g Al với 6 g Fe2O3 rồi nung nóng để thực hiện phản ứng nhiệt nhôm. Giá trị của m là A. Tỉ khối hơi của X đối với H2 bằng 19.6 D.17.4g .4.2.6.96 Câu 19: Lấy 3.05g C.81 g B.Mg C.2 g Câu 18: Lấy 0.12g D.44.1.22 B.24 g B. nhận được 3.16.92 C.3.33g C. thu được V lít (đktc) hỗn hợp X gồm NO và NO2 và dung dịch Y ( chỉ chứa 2 muối và axit dư). MgO.3.8g D.4 g D. Giá trị V bằng bao nhiêu ? A.29 C.4 g C.26 g B.3.66 g C.2g Câu 16: Cho 2.16.Fe D.265g D.4 D.2.4 g hỗn hợp 2 muối cacbonat kim loại hóa trị II đem hòa tan trong dung dịch HCl dư.48 C.336 lít H2 (đktc) và m (g) muối khan.47. Vậy giá trị của m là A.Câu 11: Cho 4.14. khối lượng hỗn hợp muối sunfat khan tạo ra là A.36 lít CO2 (đktc) và dung dịch X.14.1M. Kim loại R là A.+ NH3↑ Tổng hệ số cân bằng ( hệ số cân bằng là các số nguyên tối giản) của phản ứng trên bằng A.5.4 g C.Cu Câu 12:Cho phản ứng: Al + OH + NO3 + H2O -> AlO2.36 lít hỗn hợp X gồm Na2CO3 va K2CO3 hòa tan trong dung dịch H2SO4 dư thu được dung dịch Y và 6.33g B.50.33.38 + n+ Câu 13: Cho phan ứng: 3M + 2 NO3 + 8 H -> … M + … NO↑ + …H2O Giá trị của n là A.15.6 g B.5.1 B.81 gam hỗn hợp A gồm 3 oxit Fe2O3.8 g B.36 (Trích đề TSĐHKA-2007) Câu 15: Lấy 13.65g Câu 21: Trộn 5.8 g Câu 17: Lấy 3.81g C.4.72 g Câu 20: Hòa tan 14 g hỗn hợp 2 muối MCl và R2CO3 bằng HCl dư thu được dd A và 0.10. Sau phản ứng ta thu được m gam hỗn hợp rắn.21 g D.72 lít CO2 (đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng .44 hỗn hợp 2 muối cacbonat của kim loại kiềm đem hòa tan trong HCl dư thì nhận được 448 ml CO2 (đktc).2 C.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful