CHUYÊN ĐỀ 1 : KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI AXIT

Câu 1: Hòa tan hoàn toàn 15,4 gam hỗn hợp Mg và Zn trong dung dịch HCl dư thấy có 0,6 gam khí H2 bay ra. Khối lượng muối tạo ra trong dung dịch là A.36,7 gam B.35,7 gam C.63,7 gam D.53,7 gam Câu 2: Hòa tan 1,44 gam một kim loại hóa trị II trong 150 ml dung dịch H2SO4 0,5 M. Để trung hòa axit dư trong dung dịch thu được , phải dùng hết 30 ml dung dịch NaOH 1M. Kim loại đó là A.Ba B.Ca C.Mg D.Be Câu 3: Ngâm 2,33 gam hợp kim Fe-Zn trong lượng dư dung dịch HCl đến khi phản ứng hoàn toàn thấy giải phóng 896 ml khí H2 (đktc). Thành phần phần trăm về khối lượng của hợp kim này là A.27,9% Zn và 72,1%Fe B.26,9% Zn và 73,1%Fe A.25,9% Zn và 74,1%Fe A.24,9% Zn và 75,1%Fe Câu 4: Hòa tan hoàn toàn 20 gam hỗn hợp gồm Fe và Mg trong dung dịch HCl thu được 1 gam khí H2. Khi cô cạn dung dịch thu được bao nhiêu gam muối khan ? A.54,5 gam B.55,5 gam C.56,5 gam D.57,5 gam Câu 5: Hòa tan hòan toàn 0,5 gam hỗn hợp gồm Fe và một kim loại hóa trị II trong dung dịch HCl thu được 1,12 lít H2 ở đktc. Kim loại hóa trị II đó là A.Mg B.Ca C.Zn D.Be Câu 6: Cho 9,6 gam bột kim loại M vào 500 ml dung dịch HCl 1M, khi phản ứng kết thúc thu được 5,376 lít H2 (đktc). Kim loại M là A.Mg B.Ca C.Fe D.Ba Câu 7 : Điện phân nóng chảy muối clorua của kim loại M. Ở catot thu được 6 gam kim loại và anot có 3,36 lít khí (đktc) thoát ra. Muối clorua đó là A.NaCl B.KCl C.BaCl2 D.CaCl2 Câu 8: Cho 2 gam một kim loại thuộc nhóm IIA tác dụng hết với dung dịch HCl tạo ra 5,55 gam muối clorua. Kim loại đó là kim loại nào sau đây ? A.Be B.Mg D.Ca D.Ba Câu 9: Cho 2,52 gam một kim loại tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng, thu được 6,84 gam muối sunfat. Kim loại đó là A.Mg B.Zn C.Fe D.Al Câu 10: Ngâm một lá kim loại có khối lượng 50 gam trong dung dịch HCl. Sau khi thu được 336 ml khí H2 (đktc) thì khối lượng lá kim loại giảm 1,68 %. Kim loại đó là A.Zn B.Fe C.Al D.Ni Câu 11: Cho 7,68 gam Cu tác dụng hết với dung dịch HNO3 loãng thấy có khí NO thoát ra. Khối lượng muối nitrat sinh ra trong dung dịch là A.21,56 gam B.21,65 gam C.22,56 gam D.22,65 gam Câu 12: Cho 19,2 gam kim loại M tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, dư thu được 4,48 lít khí duy nhất NO (đktc). Kim loại M là A.Mg B.Cu C.Fe D.Zn Câu 13: Hòa tan hoàn toàn 0,84 gam một kim loại hóa trị II vào dung dịch HCl dư, thu được 0,336 lít khí (ở đktc). Khối lượng muối tạo thành sau phản ứng là bao nhiêu ? A.1,905 gam B.0,915 gam C.9,105 gam D.1,95 gam

3 lít Câu 25: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp X: 0.33.9.44.Al B.6 lít H2 (ở đktc) và dung dịch chứa 25.1 mol Fe.98 B.250 ml Câu 24: Cho hỗn hợp X gồm 0. Giá trị của V bằng bao nhiêu ? . sinh ra 8.47.150 ml Câu 18: Một hỗn hợp 8.Fe Câu 22: Cho 13. 50 ml B.8 Câu 23: Hòa tan hết hỗn hợp bột Al và Zn vào V ml dung dịch H2SO4 loãng 2M.52 C. H2SO4 loãng.38 gam hỗn hợp gồm Fe và kim loại R (có hóa trị không đổi) tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl dư. 1.4 gam muối. Trị số của a là A. 18.1 mol Zn vào hỗn hợp dung dịch: HCl . 150 ml D.475 B. Al.10.2M.1 mol Zn tác dụng vừa đủ với V lít dung dịch hỗn hợp: HCl 0. K.25 (Trích “Đề TSCĐ-2007-Khối A”) Câu 20: Cho 7. thấy khối lượng dung dịch tăng 7 g. thu được a gam hỗn hợp muối khan. 45. M là kim loại nào ? A. 0. Rb.66 gam hỗn hợp gồm bột Fe và Al tác dụng vừa đủ với V (ml) dung dịch HCl 2M.352 lít khí thoát ra (ở đktc) và thu được dung dịch D.5.2 lít C. Fe trong dung dịch HCl.5 g gồm 2 kim loại kiềm A và B thuộc 2 chu kì liên tiếp nhau trong bảng tuần hoàn. Hỗn hợp này tan hết trong dung dịch HCl dư cho ra 3.8 gam D. thấy thoát ra 1. 44. 19.3. Cô cạn dung dịch D.2 g Câu 21: Hòa tan hoàn toàn 0.8.195 D. 11.6 D. 100 ml C.84 g muối sunfat và 1.15 B.Mg D.K. 100 ml B.15 C.27 D.7 gam C.2 mol Al .46. Na.8 g hỗn hợp 2 kim loại là Mg và Al tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng.22 g hỗn hợp X gồm Fe.36 lít khí H2 (ở đktc) và dung dịch chứa a g hỗn hợp muối khan.10. A.008 lít khí hiđro (đktc). 22.2 g D. K . Na . 200 ml C.2 g C.96 lít khí (ở đktc). thu được 1. Giá trị của m là A.2575 Câu 16: Hòa tan hết m gam hỗn hợp bột kim loại Mg và Fe vào dung dịch HCl dư thấy thoát ra 5.9 gam Câu 17: Cho 1. a lần lượt là A. Trị số của V là A.575 C. H2SO4 loãng 0.985 C.53 gam hỗn hợp A gồm ba kim loại Mg. 0.5.045 mol kim loại M trong dung dịch H2SO4 loãng tạo thành 6. 0.008 lít khí H2 (ở đktc) và dung dịch B.11.375 D.2 B.Câu 14: Cho 1.7. thu được 1. Khối lượng hỗn hợp muối tạo thành là A.2 mol Al . Giá trị của m là A.575 Câu 15: Hòa tan hết 3.5 lít D.1 mol Fe. Giá trị của V là bao nhiêu ? A. có 2.200 ml D. 19.2 g B. B.12. 0. Al. 29. Mg và Zn bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng.Zn C.15 Câu 19: Hòa tan hoàn toàn 3. Khi phản ứng kết thúc. Đem cô cạn dung dịch B thu được m gam muối khan. dư. 1 lít B.4 C.7.12 lít khí (ở đktc).1M .Na.4 g hỗn hợp Fe.344 lít hiđro (ở đktc) và dung dịch chứa m gam muối.75 gam hỗn hợp muối khan. 6 gam B. Giá trị của V là bao nhiêu ? A. Giá trị của m là A.405 B.4. Mg tác dụng hoàn toàn với dung dịch H 2SO4 loãng sinh ra V lít khí hiđro (ở đktc) và dung dịch chứa 61.Li. thu được V lít khí H2 (ở đktc).15 D. Giá trị của V là bao nhiêu ? A.

47.76 D.Al D.6 g Mg tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 dư sinh ra 2.6.4 gam Câu 37: Hỗn hợp X gồm Cu và Fe.59 gam B.1.04 mol NO2 (các khí đo ở đktc). Cho 14. Dung dịch Y có pH là A. Khí X là: A.48 lít NO và 2. Cu và Fe trong HNO3 đặc dư.7 B.6 g Cu vào hỗn hợp dung dịch HNO3 và H2SO4 đặc nóng dư.7.Cu D.12 lít B.2 g B.82.18. ở đktc) và dung dịch chứa m gam hỗn hợp muối sunfat.19.2 g C.35 gam hỗn hợp Cu. 52. Kim loại A là: A.NO2 C.Fe C. Cô cạn dung dịch thu được 50.75 gam kim loại Zn hoàn tan hoàn toàn vào dung dịch H2SO4 đặc nóng.N2O C.2.48 lít D. trong đó Cu chiếm 43. sản phẩm khử đó là: A.02 gam C.2 D.19.4 gam B.22.26 Câu 32: Cho 1. Giá trị của V là A.2 lít NO2 (đktc). Al và Cu tác dụng với dung dịch HNO 3 loãng dư thu được 0.5.8 gam X tác dụng hết với dung dịch HCl thấy có V lít khí (đktc) bay ra. thoát ra 4.96 lít C.01 mol NO và 0.24% khối lượng. sinh ra 0.8.N2 D. S C. H2S D.32 lít H2 (ở đktc) và dung dịch Y (coi thể tích dung dịch không đổi).84 lít khí A (ở đktc.4.6.NO2 Câu 35: Cho 1.Zn Câu 28: Hòa tan hết 28 g hỗn hợp Cu và Ag vào dung dịch H2SO4 đặc nóng.NO D. Khối lượng muối tạo thành là: A.92 g một kim loại A tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 loãng dư thu được 0.896 lít NO (đktc). Biết NO là sản phẩm khử duy nhất.4gam D. 72.6 Câu 27: Cho 9.6. thu được 5.9.24 lít SO2 ( các khí đo ở đktc).72 lít Câu 26: Cho m gam hỗn hợp Mg. thu được 11.18.N2O Câu 34: Cho hỗn hợp gồm 11.Cu Câu 33: Cho 3. sản phẩm khử duy nhất).5M.Mg B.95 gam D.2 lít D.36 lít .44 gam Câu 31: Hòa tan hết m gam hỗn hợp gồm Ag.6 gam rắn.6 g kim loại M tác dụng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 đặc nóng.96 gam Câu 36: Hòa tan hết 25.4 lít B.4 gam C.NH4NO3 B.2 g Fe và 7. Ag C.7. Khối lượng muối nitrat tạo thành là: A.06 gam hỗn hợp gồm Fe.6 C.36 lít SO2 (đktc).24 lít C. Lượng muối nitrat sinh ra là: A.2 g Mg tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 dư thu được 0.2 g Câu 29: Cho 9.69 gam C.54 gam B. Al vào 250 ml dung dịch X chứa hỗn hợp axit HCl 1M và axit H2SO4 0.448 lít NO (đktc). A là A. Kim loại M là A. Giá trị m là: A.48 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất.4 mol sản phẩm khử duy nhất.62. 46.50 gam D. SO2 B.5.2 g D. SO3 Câu 30: Cho 2.11.4. Giá trị m là A.64.1 C. thu được hỗn hợp khí gồm 4. sinh ra 3.06 B.74.A. Mg và Al tác dụng hết với dung dịch HNO 3 thu được 0. Fe B.NO B.3.24 lít khí X (sản phẩm khử duy nhất).

1 M C. Sau khi phản ứng kết thúc lấy bản kẽm ra.Cu D.999 gam B.08 gam Câu 11: Cho phản ứng: Fe + 2 FeCl3 -> 3 FeCl2 cho thấy A.1.03 mol AgNO3.dung dịch Zn(NO3)2 B.62 gam C. sau một thời gian lấy thanh sắt ra rửa sạch.9.5M Câu 9: Cho 2 phương trình hóa học sau: Cu + 2FeCl3 -> 2 FeCl2 + CuCl2 Fe + CuCl2 -> FeCl2 + Cu Có thể rút ra kết luận nào sau đây ? A.muối sắt (III) clorua là chất khử 3+ 2+ C.Fe C.2857 gam. MgSO4. AgNO3. .9.Al B. sau khi phản ứng hoàn toàn. sấy khô.1.không kim loại nào tác dụng được Câu 5: Cho Cu dư tác dụng với dung dịch AgNO3 thu được dung dịch X.Pb(NO3)2.3 gam B. AlCl3.1.Fe(NO3)2 B. AgNO3.Fe bị sắt kim loại khử thành Fe D.Fe(NO3)2 .2 gam.4 gam C.9. Pb cần khuấy loại thủy ngân này trong A. NaCl D.dung dịch Hg (NO3)2 Câu 8: Ngâm một bản kẽm vào 0.3999 gam D.154 gam Câu 7: Để làm sạch một loại thủy ngân có lẫn tạp chất là Zn.0.0. AgNO3 C.NaCl.2.6 gam Câu 3: Kim loại phản ứng được với tất cả muố trong dung dịch ở dãy nào sau đây? A. Khối lượng đinh sắt tham gia phản ứng là A.1. Khối lượng Cu đã bám vào thanh sắt là A.1. sấy khô.16 gam B.54 gam D.Fe(NO3)3 C.dung dịch Sn(NO3)2 C. lượng bạc bám trên lá kẽm là A. CuSO4.Fe(NO3)3.1 g.Tính khử : Fe > Fe2+ >Cu D. sau một thầy gian lấy đinh sắt ra. CuCl2. Kim loại nào tác dụng được với cả bốn dung dịch muối đã cho ? A.CHUYÊN ĐỀ 2: KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH MUỐI Câu 1: Ngâm một đinh sắt nặng 4 gam trong dung dịch CuSO4.Tính khử : Fe2+ > Fe > Cu Câu 10: Ngâm một lá kẽm trong 100 ml dung dịch AgNO3 nồng độ 0.216 gam D. thấy khối lượng bản kẽm tăng 15.1 M. ZnCl2 B. khi phản ứng kết thúc. Cu và bốn dung dịch muối riêng biệt là ZnSO4. cân nặng 4.5M B.75 M D.108 gam B.1 gam Câu 2: Nhúng thanh sắt vào dung dịch CuSO4.Pb(NO3)2 Câu 4: Cho 3 kim loại là Al.dung dịch Pb(NO3)2 D.sắt kim loại là chất oxi hóa B. CuSO4. lấy thanh Cu ra khỏi dung dịch. Cu(NO3)2 dư Câu 6: Hòa tan hoàn toàn 28 gam Fe vào dung dịch AgNO3 dư thì khối lượng chất rắn thu được là A.Fe2+ bị sắt kim loại oxi hóa thành Fe3+ Câu 12: Nhúng một thanh Cu kim loại vào dung dịch chứa 0. Nồng độ mol của dung dịch AgNO3 là A.5 gam D. Cu(NO3)2dư D.AgNO3.Tính oxi hóa : Fe3+ > Cu2+ > Fe2+ B.9. Sn.Tính oxi hóa : Fe2+ > Cu2+ > Fe3+ C.0. sấy khô thấy khối lượng tăng 1.2 lít dung dịch AgNO3. Fe.MgSO4.162 gam C. Cho Fe dư tác dụng với dung dịch X được dung dịch Y. Dung dịch Y chứa A.0.9999 gam C.2.

Khối lượng kim loại Ag bám trên Cu là 3.28 gam C. Nếu a = 0.Cu B. Sn . Pb .giảm 0.2 gam D.28 gam Câu 13: Trong một dung dịch có chứa a mol Ca2+. b mol Mg2+.b= 0.02 B.Ag có khả năng tan trong dung dịch FeCl3 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ Câu 19: Có các ion kim loại : Zn .6 gam 3+ Câu 17: Kim loại có thể khử được Fe trong dung dịch FeCl3 thành Fe2+.muối Fe2+ C.và d mol NO3-.12. đem cân thấy khối lượng tăng thêm 1. c = 0.28 gam D.Fe có khả năng tan trong dung dịch CuCl2 D.01 .03 D.80gam C.04 Câu 14: Nhúng thanh Fe vào 100 ml dung dịch Cu(NO3)2 0.03 thì A.HNO3 loãng D. nhưng không khử được H+ trong dung dịch HCl thành H2.hỗn hợp HCl và NaNO3 Câu 16: Ngâm một lá Fe trong dung dịch CuSO4. c mol Cl.Fe có khả năng tan trong dung dịch FeCl3 B.b= 0.6 g.Zn Câu 18: Câu nào sau đây là không đúng? A.b = 0.Cu có khả năng tan trong dung dịch FeCl3 C.Pb 2+ > Sn2+ > Fe2+ > Ni2+ > Zn2+ D.80 gam Câu 15: Những dung dịch không hòa tan được Cu là dung dịch A.01 C.tăng 0.Khối lượng dung dịch giảm 2. Fe . làm khô. sau một thời gian phản ứng.Mg C.b = 0. Ni .giảm 0.Zn2+ > Sn2+ > Ni2+ > Fe2+ > Pb2+ B.Khối lượng dung dịch tăng 2.Phát biểu nào sau đây không đúng với kết quả phản ứng? A.4 gam C.6.tăng 0.8. Khối lượng Cu bám trên lá Fe là A. B.08 gam D.08 gam B.Fe D.9. lấy lá Fe ra rửa nhẹ.muối Fe3+ B.24 gam. Đến khi phản ứng hoàn toàn thì khối lượng thanh Fe A.Pb2+ > Sn2+ > Ni2+ > Fe2+ > Zn2+ C. Thứ tự tính oxi hóa của các ion kim loại giảm dần là A. Kim loại X là A.Khối lượng thanh Cu tăng 2.01.Sn2+ > Ni2+ > Zn2+ > Pb2+ > Fe2+ .1 M.8 gam B. d = 0.

Câu 20: Moät dung dòch coù chöùa 2 cation Fe2+ (0. Pb(NO3)2 thì Fe seõ khöû caùc ion kim loaïi theo thöù töï sau:( ion ñaët tröôùc seõ bò khöû tröôùc) A) Ag+. B. Cu2+. Pb2+.Cu coù tính khöû maïnh hôn Ag. Cu2+/Cu. Cu(NO3)2. Töø traùi sang phaûi tính oxi hoaù taêng daàn theo thöù töï Fe 2+. B) Cu + Fe2+ -> Cu2+ + Fe. C.0. C) Zn + Pb2+ -> Zn2+ + Pb.76g B) 6.1 mol) Al3+ (0. Pb2+ Caâu 24: Vai troø cuûa Fe trong phaûn öùng Cu + 2Fe(NO3)3 = Cu(NO3)2 + 2Fe(NO3)2 laø: A) chaát khöû. .2 vaø 0. ngöôøi ta thu ñöôïc kim loaïi coù khoái löôïng laø 1. D) Al + 3Ag+ -> Al3+ + Ag.Tìm x vaø y A.1 vaø 0.0. Trong caùc keát luaän sau. Maët khaùc cuõng laáy thanh kim loaïi nhö treân nhuùng vaøo dd Pb(NO3)2 thì thaáy khoái löôïng thanh kim loaïi taêng leân 7. Cu2+.Fe C.88 gam.Cu2+ coù tính oxi hoaù yeáu hôn Ag+. Khi laáy vaät ra thì löôïng AgNO3 trong dung dòch giam 17%. Khoái löôïng vaät sau phaûn öùng laø: A) 5. C) Ni2+ < Fe2+< Pb2+ <Cu2+< Ag+.2 mol B.15M B.Zn D.1% Xaùc ñònh kim loaïi A. 0. 0.2M Caâu 22: Nhuùnh thanh kim loaïi A hoaù trò II vaoø dd CuSO4. Ni2+.08g C) 5.Ag+ coù tính oxi hoaù maïnh hôn Cu2+. 0. Pb2+ coù tính oõi hoùa taêng daàn theo chieàu: A) Fe2+< Ni2+ < Pb2+ <Cu2+< Ag+.44g D) giaù trò khaùc. D) chaát trao ñoåi. Cu2+. Sau moät thôøi gian laáy thanh kim loaïi ra thaáy khoái löôïng giaûm 0.12M C. D.0.1M D.Mg B. Fe3+/Fe2+. B) chaát bò oxi hoaù.4 mol Caâu 21: Cho moät hoãn hôïp goàm 1. Caâu 23: Khi cho Fe vaøo dung dòch hoãn hôïp caùc muoái AgNO3. Bieát soá mol CuSO4 vaø Pb(NO3)2 tham gia phaûn öùng baèng nhau A.05%. B) chaát bò khöû. Fe2+. 0. Caâu 28: Cho caùc caëp oxi hoaù khöû sau: Fe2+/Fe. Caâu 25: Cu taùc duïng vôùi dung dòch baïc nitrat theo phöông trình ion ruùt goïn: Cu + 2Ag+ -> Cu2+ + 2 Ag. Pb2+ D) Ag+.(y mol) .2 mol D. Ñieàu khaúng ñònh naøo sau ñaây laø ñuùng: A) Fe coù khaû naêng tan ñöôïc trong caùc dung dòch FeCl3 vaø CuCl2.0.9 gam muoái khan . Fe3+ vaø tính khöû giaûm daàn theo thöù töï Fe.Noàng ñoä mol lít cuaû dd ñaõ duøng laø A.Phaûn öùng xong.Ñaùp aùn khaùc Caâu 23: Ngaâm 1 vaät baèng ñoàng coù khoái löôïng 5g trong 250g dung dòch AgNO3 4%.3 mol C.Ag+. Ag coù tính khöû yeáu hôn Cu. Cu2 C) Cu2+.Ag+.2 vaø 0.2 mol) vaø 2 anion Cl(x mol) vaø SO42. B) Fe2+< Ni2+ < Cu2+< Pb2+ < Ag+.Khi coâ caïn dung dòch thu ñöôïc 46.12 gam Fe vaø 0.3 vaø 0. D) Fe2+< Ni2+ < Pb2+ < Ag+< Cu2+. Cu.Cu2+ B) Pb2+. keát luaän sai laø: A. Caâu 26: Caùc ion kim loaïi Ag+. Fe2+. Caâu 27: Phöông trình phaûn öùng hoaù hoïc sai laø: A) Cu + 2Fe3+ -> 2Fe2+ + Cu2+.24 gam Mg taùc duïng vôùi 250 ml dd CuSO4.

5984g B. Fe C.Caâu 29: Cho 0.Al(NO3)3 C.8 mol B. Phöông trình ôû caâu A.4g B) 2. Fe(NO3)2. Cu Caâu 34:Cho Fe taùc duïng vaøo dung dòch AgNO3 dö.1mol Fe vaøo 500 ml dung dòch AgNO3 1M thì dung dòch thu ñöôïc chöùa: A) AgNO3 B) Fe(NO3)3 C) AgNO3 vaø Fe(NO3)2 D) AgNO3 vaø Fe(NO3)3 Caâu 31:Cho hoãn hôïp 2 kim loaïi Al vaø Fe vaøo dung dòch goàm Cu(NO3)2 vaø AgNO3 .01 mol Fe vaøo 50 ml dung dòch AgNO31M.2 mol Caâu 33:Cho 4. Fe. Ag B.1. AgNO3. B ñeàu khoâng xaûy ra. Ag+ < Cu2+< Fe3+ C. Caâu 32:Cho hoãn hôïp goàm 0. Fe3+ < Cu2+< Ag+ Câu 38: Hòa tan 58 gam muối CuSO4. 0. B ñeàu xaûy ra. Caâu 35:Coù caùc kim loaïi Cu. Cu. Fe +2Fe(NO3)3 3 Fe(NO3)2 B. Ag C.6 mol D. Cho dần dần bột sắt vào 50 ml dung dịch trên. Al.Cu(NO3)2 B) Cu coù khaû naêng tan ñöôïc trong dung dòch CuCl2. Fe(NO3)3. Caâu 37:Thöù töï saép xeáp theo chieàu taêng daàn cuûa ion kim loaïi laø: A.6496g C. Ag. Cu. Cu.9488g Câu 39: Muối có khả năng khử AgNO3 thành Ag là muối nào trong số các muối sau ? A. Fe C. Kim loaïi naøo taùc duïng ñöôïc vôùi caû 3 dung dòch muoái ? A.082 mol CuSO4 . Fe vaø caùc dung dòch muoái Cu(NO 3)2. AgNO3 . khuấy nhẹ cho đến khi hết màu xanh.2 mol Al taùc duïng vôùi dung dòch CuCl2 dö roài laáy chaát raén thu ñöôïc sau phaûn öùng cho taùc duïng vôùi dung dòch HNO3 ñaëc. Fe(NO3)2. AgNO3 B. 0. Fe(NO3)2. Caâu 30: Cho 0. Fe(NO3)3 D. Cu.Caùc phaûn öùng xaûy ra hoaøn toaøn. Zn D.2. D) Cu coù khaû naêng tan ñöôïc trong dung dòch FeCl2.58 gam hoãn hôïp A goàm Zn. Trong dung dòch X coù chöùa: A.Khi keát thuùc thí nghieäm. Zn B.NaNO3 B. Phöông trình phaûn öùng xaûy ra laø : A.5H2O vào nước được 500 ml dung dịch CuSO4. Lượng sắt đã tham gia phản ứng là A. B. Cu2+< Ag+ < Fe3+ B.Fe(NO3)2 D. Fe B.Hoûi soá mol khí NO2 thoaùt ra laø bao nhieâu? A. Phöông trình ôû caâu A. C ñeàu ñuùng.Fe +Fe(NO3)2 3 Fe(NO3)3 C.1 mol Mg vaø 0.3 mol C. . Fe vaø Cu vaøo coác ñöïng dung dòch chöùa 0.Hoûi ñoù laø 3 kim loaïi naøo? A. Fe(NO3)3. loïc boû dung dòch thu ñöôïc chaát raén goàm 3 kim loaïi. D.24g D) giaù trò khaùc.0. Cu. Al. sau khi phaûn öùng xaûy ra hoaøn toaøn ta thu ñöôïc dung dòch X vaø keát tuûa Y. Fe. Khi phaûn öùng xaûy ra hoaøn toaøn thì khoái löôïng Ag thu ñöôïc laø: A) 5. Cu D.2992g D. Keát tuûa C coù caùc chaát : A.1. Cu.16g C) 3. Ag D. 0. Fe. Cu2+< Fe3+ < Ag+ D. Sau phaûn öùng thu ñöôïc dung dòch B vaø keát tuûa C . C) Fe khoâng tan ñöôïc trong dung dòch CuCl2.0. Ag Caâu 36:Ngaâm moät ñinh saét saïch trong dung dòch chöùa hoãn hôïp goàm Fe(NO3)2 vaø FeNO3)3. AgNO3 C.

3. Khối lượng muối thu được là A.Mg D.88 g MxOy cần 720 ml dung dich hỗn hợp: HCl 0.Cu. MgO. Kim loại M là A.712 gam một oxit sắt cần vừa đủ 128 ml dung dịch HCl 1 M.3. Oxit có thể là A.6 gam B.Zn.81 gam hỗn hợp gồm Fe2O3.MgO .44 lít H2 ở đktc.MgO C. Fe2O3. CuO tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch H2SO4 2M.Fe.3 gam hỗn hợp gồm MgO.Cu.FeO.68. ZnO.1 gam B. Sau phản ứng hỗn hợp rắn còn lại là A.Fe3O4 C.ZnO.Fe.to D.15 mol oxit của kim loại M trong HNO3 thu được khí NO2 và 108.Fe.3. MgO B. Công thức của oxit sắt nói trên là A.FeO C.Al C.1gam D.2 M.240 ml B.60 gam B.to Câu 2: Cho luồng khí H2 (dư) qua hỗn hợp các oxit CuO.9 gam muối.48 gam Fe3O4.1M (vừa đủ).Al+Fe3O4.Fe2O3 B. Khối lượng muối thu được là A.2 gam một oxit sắt cần vừa đủ 100 ml dung dịch HCl 0. 102 g Al2O3 là A.560 ml Câu 7: Hòa tan hết 20.Fe2O3 B.2 gam kim loại M có hóa trị n tác dụng với 0.9 gam Câu 3: Hòa tan 3. ZnO trong 500ml dung dịch H2SO4 0.69. Fe2O3.70.3. Vậy oxit có thể là A.67.Al2O3 Câu 6: Thể tích dung dịch hỗn hợp HCl 0.5 M .Fe2O3 B. MgO nung ở nhiệt độ cao.Zn.FeO D. H2SO4 0.1 gam (Trích đề thi đại học khối A – 2007) Câu 9: Cho 16.Fe3O4 D.Cu.5 M . to B.Al + CuO. Công thức của oxit sắt nói trên là A.Al + H2SO4 đặc.7 gam C.FeO D. 8 gam Fe2O3.8 gam D.15 mol O2.Fe3O4 D.Fe2O3 B.25 M. CuO và FeO tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch H2SO4 0.Cu.480ml D.360 ml C.FeO và Fe3O4 Câu 5: Hòa tan hết 0.to C.85 gam D.FeO và Fe3O4 Câu 4: Hòa tan 1.Ca D.1 gam C. H2SO4 0.Al2O3 Câu 8: Hòa tan hoàn toàn 2.25 M cần để phản ứng hết hỗn hợp A gồm 3.80 gam C. Chất rắn thu được sau phản ứng đem hòa tan vào dung dịch HCl dư thấy thoát ra 13.Al + Fe2O3.CHUYÊN ĐỀ 3: OXIT KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH AXIT Câu 1: Cho 32 gam hỗn hợp gồm MgO.ZnO.Fe3O4 C.Mg CHUYÊN ĐỀ 4:PHẢN ỨNG NHIỆT LUYỆN ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI Câu 1: Phản ứng hóa học xảy ra trong trường hợp nào dưới đây không thuộc loại phản ứng nhiệt nhôm ? A.Fe B.90 gam Câu 2: Biết 2.FeO C.45 mol/l. Sau phản ứng hỗn hợp muối sunfat khan thu được khi cô cạn dung dịch có khối lượng là A.

Cu C. Al2O3 và MgO (nung nóng). sau phản ứng thu được 50.16 gam C. Fe2O3.2 gam kim loại X (có hóa trị n duy nhất) tác dụng với 3.4 Câu 13: Cho 16.8 g Fe3O4.4. Fe.Cu.90% .Al.17 gam D. Phần không tan Z gồm A.15 gam B. Cu (Trích Đề thi tuyển sinh cao đẳng 2007) Câu 4: Thể tích khí CO (ở đktc) cần dùng để khử hoàn toàn 16 gam bột Fe2O3 thành Fe là A.Ca Câu 14: Trộn 24 gam Fe2O3 và 10.6 lít khí CO (đktc).Cu.25 gam D.7.Mg.60% C.3. Mg D.16 g B.Cu. Fe2O3.4 D. Cho Y vào dung dịch NaOH dư khuấy kĩ.80% D. Giả sử phản ứng xảy ra hoàn toan.54.616 lít Câu 6: Để khử hoàn toàn 30 gam hỗn hợp gồm CuO. Hỗn hợp thu được sau phản ứng đem hòa tan vào dung dịch NaOH dư thu được 5. MgO cần dùng 5. Kim loại X là A. MgO Câu 11: Nung nóng hỗn hợp gồm 10.Cu. Fe3O4.24 lít (Đề thi TNPT -2007) Câu 5: Thể tích hỗn hợp khí H2 và CO ở (đktc) cần dùng để khử hết hỗn hợp A: 5.376 lít khí (đktc). Fe.Mg.4.MgO.7.Zn C.8 gam Fe2O3.32 g Câu 12: Để khử hoàn toàn m gam hỗn hợp CuO và PbO cần 8. thu được 4.1 gam Al2O3 là A.18 gam Câu 9: Khử m gam bột CuO bằng khí H2 ở nhiệt độ cao thu được hỗn hợp chất rắn X.MgO. thấy còn lại phần không tan Z.72 lít C.80% D.15 gam B. Fe.2 g khí H2 thoát ra.1 gam kim loại nhôm.26 gam C.12. nếu hiệu suất phản ứng là 80% thì khối lượng Al2O3 thu được là A. 4.8 gam bột Al và 16 gam bột Fe2O3 (không có không khí). FeO.70% B.8. Khối lượng sắt thu được là A.4 C.36 lít O2 (đktc).6. Hiệu suất của phản ứng khử CuO là A. Khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng là A. Al.75% C.Câu 3: Cho khí CO (dư) đi vào ống sứ nung nóng đựng hỗn hợp X gồm Al2O3. Cho A tác dụng hết với dung dịch HCl thấy có 1.57. Khí đi ra sau phản ứng được dẫn vào dung dịch Ca(OH)2 dư khối lượng kết tủa thu được là A. phản ứng xong thu được chất rắn A.Mg B.56. MgO. Mg B.5 % B. Fe3O4.2. 5. Al2O3.85% Câu 10: Cho khí CO đi qua hỗn hợp gồm CuO. Để hòa tan hết X cần vừa đủ 1 lít dung dịch HNO3 1M.6 gam hỗn hợp gồm Fe. Cu D.2 g hỗn hợp 2 kim loại. FeO.28 g B. CuO thu được rắn Y.24 lít khí CO (đktc). Cu B. Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn gồm: A.30 gam Câu 8: Để khử hoàn toàn 17.36 lít D. Al.6 lít D.4 g D16.48 lít C.Al D. Hiệu suất của phản ứng nhiệt nhôm là A. Giá trị của m là A. Fe2O3 đến Fe cần vừa đủ 2.4 B.24 gam D.5.20.84 lít B.53. Al2O3. MgO C.48 lít khí NO duy nhất (đktc).22 gam Câu 7: Khử hoàn toàn 16 gam Fe2O3 bằng khí CO ở nhiệt độ cao. Fe3O4.20 gam C.256 lít B.10.2 g C.8 gam Al rồi nung ở nhiệt độ cao (không có không khí). Fe.

-Nếu cho V lít H2 (đktc) đi qua bột FeO (dư) đun nóng thì khối lượng Fe thu được là bào nhiêu? (hiệu suất các phản ứng 100%) A. X là dung dịch A. Dung dịch sau phản ứng có A. toàn bộ khí sinh ra được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 dư. Phần trăm khối lượng của Fe2O3 trong quặng là A.7 M. Khối lượng muối thu được bằng A.107.8 g Na2CO3 và 4 g NaOH dư D.50 gam D.8 gam NaHCO3 C.1 g D.36 g C.0.25 gam Câu 5: Sục a mol khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 thu được 3 gam kết tủa. Sản phẩm thu được có A. Khối lượng muối tạo thành là A.72 lít CO2 (đktc) tác dụng với 400 ml dung dịch NaOH 1 M thu được A.48.0.4 g NaHCO3 Câu 2: Glucozo lên men thành etanol.3 mol CO2 phản ứng với 500 ml dung dịch KOH 1M.10.1 g Câu 10: Sục 11.6 g D.5 g D.24 lít H2 (đktc).3 mol một oxit sắt bằng Al thu được Al2O3. Giá trị của a là A.70% B. 0. 0.106.0.5g . 0.28g D.08 mol Câu 6: Cho 0. 0.không xác định được Câu 16: -Cho V lít khí H2 (đktc) đi qua bột CuO (dư) đun nóng. dung dịch còn lại mang đun nóng thu thêm được 2 gam kết tủa nữa.10 gam B.34.40 gam C.2 lít khí SO2 (đktc) vào dung dịch NaOH dư.85% CHUYÊN ĐỀ 5: DẠNG BÀI TẬP: KHÍ CO2 (hoặc SO2) TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH KIỀM Câu 1: Cho 6. NaOH 0.5 g Câu 9: Cho 0.72 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch có chứa 0.23.5 g B.2 mol KHCO3 và 0.8 g NaHCO3 và 4. 0.0.0.48 gam Câu 3: Khi cho SO2 sục qua dung dịch X đến dư thấy xuất hiện kết tủa trắng.24g B.5 mol K2CO3 C.0.105.15 mol K2CO3 D.49.2 mol KHCO3.30g Câu 17: Cho khí CO khử hoàn toàn 10 gam quặng hematit.0.0.4 g CO2 dư B.35 mol CO2 phản ứng với 500 ml dung dịch : KOH 0.20 gam D.05 mol KHCO3.108.15 gam C.23. 0.15 mol KHCO3.12 mol KHCO3.Ca(HCO3)2 C.H2S Câu 4: Sục 6.Ba(OH)2 D.2 mol K2CO3 D.40.5 g C.26g C. biết hiệu suất lên men đạt 75%. dung dịch thu được cho tác dụng với BaCl2 dư thì khối lượng kết tủa thu được là A.75% C.21.5 g B.3 M . 32. Lọc tách kết tủa. 0.1 mol KHCO3 và 0.NaOH B. Khối lượng kết tủa thu được là A. 0.46.2 mol CO2 phản ứng vơi 300 ml dung dịch KOH 1M.35.5 g C.Câu 15: Khử hoàn toàn 0. thấy tách ra 40 gam kết tủa.06 mol C. Lượng glucozo cần dùng là A.6 g Na2CO3 và 16. thu được 32 g Cu.Fe3O4 D.5g C.1 mol K2CO3 Câu 7: Cho 0.07 mol D.15 mol K2CO3 Câu 8: Cho 6.05 mol B.2 g Na2CO3 và 8. sau đó kết tủa tan.FeO B.31. Công thức của oxit sắt là A.80% D.72 lít CO2 (đktc) vào bình chứa 600 ml dd KOH 1M.3 mol KHCO3 B.1 mol K2CO3 C.15 mol K2CO3 B.Fe2O3 C.24 gam B.25 mol Ca(OH)2. Lượng sắt thu được cho tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng thu được 2.

.15 g Câu 13: Hấp thụ hoàn toàn 2.25 Câu 3: Một dung dịch A chứa các ion : 0.45.01 . x mol Cl-.3 mol Cl.4.01 C. Cô cạn dung dịch X thu được m gam rắn.55. Giá trị của m là A.3 D. 0.3.0.1 mol Mg . Cô cạn dung dịch A thu được 5.3 mol SO42.Fe 2+ 3+ 2Câu 4: Một dung dịch X chứa : x mol Fe .6 C.1 B.Câu 11: Cho V lít CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch Ca(OH)2 1M thu được 2. M là A.b. Giá trị x.03 và 0. d mol Cl.4 g C. Giá trị V là A..6 . 0.05 2+ + 2+ Câu 8: Đun nóng một dung dịch có chứa 0.01 C. 0.29. 0. Biểu thức liên hệ a. b mol Mg . 0.2 mol Al . y mol Al . Giá trị của a là A.72 D.4 g C.5 mol Na .2 C. là A.b = 0.02 và 0. 0.02 mol Cu2+.4 g D. y mol SO42-. Giá trị x.38.Mg B.2. 0. 0. b =0.5. 0.3 mol SO4 .10 g B.06 D.a +2b = c + 2d Câu 2: Một dung dịch chứa các ion: 0. 0. 0.48 D.02 B.9 Câu 7: Trong một dung dịch A chứa 0.0.76 g kết tủa .2 C.1 mol Na+ .15 . Giá trị của m là A.01 và 0.2 mol Cl-.y lần lượt là A.0.9 gam rắn.1 mol Fe .b = 0.0.3.5.Zn C.39. 0. b= 0.5 lít dung dịch Ba(OH)2 a (M) thu được 15. 0.2 2+ 2+ Câu 5: Trong một dung dịch có chứa a mol Ca .04 Câu 14: Cho 0. c mol Cl và d mol NO3 -. c mol SO42-.24 lít khí X (sản phẩm khử duy nhất) khí X là A. sẽ xuất hiện m g kết tủa trắng.18.6 gam Mg tác dụng với HNO3 dư sinh ra 2. Giá trị của m là A.1 mol Ca .NO2 C. 0.04 2+ 3+ 2Câu 6: Trong dung dịch X có chứa 0.24 B.01 .2 mol Cl-.435 gam muối khan.0. Trị số của c là A.10 g C.8.a + 3b = c + d B.0.0. 0.5 C.5 gam kết tủa.896 B.0..N2O Câu 10: Cho 9. 0.5 B.1 .4 Câu 12: Cho 0.55 g D. Sau phản ứng khối lượng kết tủa thu được là A.6 g Cu tác dụng hết với dung dịch H2SO4 đặc nóng sinh ra V lít SO2 (đktc).23.39. 0. Nếu a = 0.5 g D.Cu D. 0.a +2b = c +d C.a + 3b = 2c + d D.05 và 0..2 mol Cl-.40.0.0. 0.03 D.032 B.03 thì A.2 mol Cl. KOH 1M.3 mol SO4 .8. c mol SO4 2.NO B. Cô cạn dung dịch X thu được 46.2 D. 0. Cô cạn dung dịch A thu được 46.4 g B.0.1 mol Al3+ .25 .c.6.2 B.03 D.0.d. d = 0.6 mol HCO3.38 mol CO2 pứ với 200 ml dung dịch: Ba(OH)2 0.64 g CHUYÊN ĐỀ 6 : CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN HÓA HỌC Câu 1: Một cốc dung dịch chứa các ion: a mol Na+ .0.048 C..2 g Câu 9: Cho 3.688 lít khí CO2 (đktc) vào 2. N2 D.2 mol CO2 vào 150 ml dung dịch Ca(OH)2 1M được m gam kết tủa.2 mol Al3+.46. c = 0.36 C. y lần lượt là bao nhiêu ? A.9 gam rắn. Giá trị của V là A. b mol Al3+ ..75 M .03 mol K+.0.1 mol M n+ . 0.0.15 D.02 B.20 g B.

3.4 g C.15.3.336 lít H2 (đktc) và m (g) muối khan.672 lít khí (đktc).9. Sau phản ứng ta thu được m gam hỗn hợp rắn.22 B.36 lít hỗn hợp X gồm Na2CO3 va K2CO3 hòa tan trong dung dịch H2SO4 dư thu được dung dịch Y và 6.44 hỗn hợp 2 muối cacbonat của kim loại kiềm đem hòa tan trong HCl dư thì nhận được 448 ml CO2 (đktc).24 g B.8 g B.96 Câu 19: Lấy 3.33.24 B.2g Câu 16: Cho 2.4.2 g D. Cô cạn dd A thu được số gam muối khan là A.4.1.72 lít CO2 (đktc).12 lít khí NO duy nhất (đktc).2.48 C. Giá trị của m là A.265g D.11. Tỉ khối hơi của X đối với H2 bằng 19.10.5. nhận được 3.2.50. Khối lượng muối khan sau khi cô cạn dung dịch Y là A.Fe D.8 g một kim loại R tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 loãng thu được 1.44. ZnO tan vừa đủ trong 300 ml dung dịch H2SO4 0. thu được V lít (đktc) hỗn hợp X gồm NO và NO2 và dung dịch Y ( chỉ chứa 2 muối và axit dư).2 g Câu 18: Lấy 0.36 lít CO2 (đktc) và dung dịch X.65g Câu 21: Trộn 5.+ NH3↑ Tổng hệ số cân bằng ( hệ số cân bằng là các số nguyên tối giản) của phản ứng trên bằng A.16.5.12.33g B.4 g D.12g D.4.1 B.3 D.21 g D.4 g Al với 6 g Fe2O3 rồi nung nóng để thực hiện phản ứng nhiệt nhôm.8g D. Vậy giá trị của m là A.16.14.29 C.66 g C.92 C.1M.6 D.81 gam hỗn hợp A gồm 3 oxit Fe2O3.81g C. Vậy khối lượng muối clorua tạo thành là A.26 g B.33g C.4 g C. khối lượng hỗn hợp muối sunfat khan tạo ra là A.Mg C.2.6 g B.4g .8 g Câu 17: Lấy 3.Zn B.36 (Trích đề TSĐHKA-2007) Câu 15: Lấy 13.72 g Câu 20: Hòa tan 14 g hỗn hợp 2 muối MCl và R2CO3 bằng HCl dư thu được dd A và 0.4 D.Cu Câu 12:Cho phản ứng: Al + OH + NO3 + H2O -> AlO2.5.81 g B.05g C. MgO.30 D.Câu 11: Cho 4.2 B.38 + n+ Câu 13: Cho phan ứng: 3M + 2 NO3 + 8 H -> … M + … NO↑ + …H2O Giá trị của n là A.9.14.6.4 Câu 14: Hòa tan hoàn toàn 12 g hỗn hợp Fe và Cu ( tỉ lệ mol 1:1) bằng HNO3.2 C.4 g hỗn hợp 2 muối cacbonat kim loại hóa trị II đem hòa tan trong dung dịch HCl dư. Giá trị V bằng bao nhiêu ? A.47.4. Cô cạn dung dịch sau phản ứng .52 g hỗn hợp Mg và Fe đem hòa tan vào dung dịch H2SO4 loãng dư thì nhận được 0.3.3.17. Kim loại R là A. Khối lượng muối khan khi cô cạn dung dịch X bằng bao nhiêu ? A.