CHUYÊN ĐỀ 1 : KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI AXIT

Câu 1: Hòa tan hoàn toàn 15,4 gam hỗn hợp Mg và Zn trong dung dịch HCl dư thấy có 0,6 gam khí H2 bay ra. Khối lượng muối tạo ra trong dung dịch là A.36,7 gam B.35,7 gam C.63,7 gam D.53,7 gam Câu 2: Hòa tan 1,44 gam một kim loại hóa trị II trong 150 ml dung dịch H2SO4 0,5 M. Để trung hòa axit dư trong dung dịch thu được , phải dùng hết 30 ml dung dịch NaOH 1M. Kim loại đó là A.Ba B.Ca C.Mg D.Be Câu 3: Ngâm 2,33 gam hợp kim Fe-Zn trong lượng dư dung dịch HCl đến khi phản ứng hoàn toàn thấy giải phóng 896 ml khí H2 (đktc). Thành phần phần trăm về khối lượng của hợp kim này là A.27,9% Zn và 72,1%Fe B.26,9% Zn và 73,1%Fe A.25,9% Zn và 74,1%Fe A.24,9% Zn và 75,1%Fe Câu 4: Hòa tan hoàn toàn 20 gam hỗn hợp gồm Fe và Mg trong dung dịch HCl thu được 1 gam khí H2. Khi cô cạn dung dịch thu được bao nhiêu gam muối khan ? A.54,5 gam B.55,5 gam C.56,5 gam D.57,5 gam Câu 5: Hòa tan hòan toàn 0,5 gam hỗn hợp gồm Fe và một kim loại hóa trị II trong dung dịch HCl thu được 1,12 lít H2 ở đktc. Kim loại hóa trị II đó là A.Mg B.Ca C.Zn D.Be Câu 6: Cho 9,6 gam bột kim loại M vào 500 ml dung dịch HCl 1M, khi phản ứng kết thúc thu được 5,376 lít H2 (đktc). Kim loại M là A.Mg B.Ca C.Fe D.Ba Câu 7 : Điện phân nóng chảy muối clorua của kim loại M. Ở catot thu được 6 gam kim loại và anot có 3,36 lít khí (đktc) thoát ra. Muối clorua đó là A.NaCl B.KCl C.BaCl2 D.CaCl2 Câu 8: Cho 2 gam một kim loại thuộc nhóm IIA tác dụng hết với dung dịch HCl tạo ra 5,55 gam muối clorua. Kim loại đó là kim loại nào sau đây ? A.Be B.Mg D.Ca D.Ba Câu 9: Cho 2,52 gam một kim loại tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng, thu được 6,84 gam muối sunfat. Kim loại đó là A.Mg B.Zn C.Fe D.Al Câu 10: Ngâm một lá kim loại có khối lượng 50 gam trong dung dịch HCl. Sau khi thu được 336 ml khí H2 (đktc) thì khối lượng lá kim loại giảm 1,68 %. Kim loại đó là A.Zn B.Fe C.Al D.Ni Câu 11: Cho 7,68 gam Cu tác dụng hết với dung dịch HNO3 loãng thấy có khí NO thoát ra. Khối lượng muối nitrat sinh ra trong dung dịch là A.21,56 gam B.21,65 gam C.22,56 gam D.22,65 gam Câu 12: Cho 19,2 gam kim loại M tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, dư thu được 4,48 lít khí duy nhất NO (đktc). Kim loại M là A.Mg B.Cu C.Fe D.Zn Câu 13: Hòa tan hoàn toàn 0,84 gam một kim loại hóa trị II vào dung dịch HCl dư, thu được 0,336 lít khí (ở đktc). Khối lượng muối tạo thành sau phản ứng là bao nhiêu ? A.1,905 gam B.0,915 gam C.9,105 gam D.1,95 gam

Giá trị của V là bao nhiêu ? A.9.1 mol Fe.53 gam hỗn hợp A gồm ba kim loại Mg.344 lít hiđro (ở đktc) và dung dịch chứa m gam muối. dư. Fe trong dung dịch HCl.7. Mg và Zn bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng. 200 ml C.352 lít khí thoát ra (ở đktc) và thu được dung dịch D. 11.4 C.Al B. 1 lít B.10.2 B.7 gam C.11. Giá trị của m là A. K.8 Câu 23: Hòa tan hết hỗn hợp bột Al và Zn vào V ml dung dịch H2SO4 loãng 2M.375 D.4 g hỗn hợp Fe.46.5 lít D.250 ml Câu 24: Cho hỗn hợp X gồm 0.1 mol Zn tác dụng vừa đủ với V lít dung dịch hỗn hợp: HCl 0.75 gam hỗn hợp muối khan. 45.8 g hỗn hợp 2 kim loại là Mg và Al tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng.575 Câu 15: Hòa tan hết 3.1M .2 mol Al . có 2.12 lít khí (ở đktc). 0. 19.045 mol kim loại M trong dung dịch H2SO4 loãng tạo thành 6. Giá trị của V bằng bao nhiêu ? .6 D. 1. thu được 1.22 g hỗn hợp X gồm Fe.2 g Câu 21: Hòa tan hoàn toàn 0.36 lít khí H2 (ở đktc) và dung dịch chứa a g hỗn hợp muối khan. 44.5. 22. Giá trị của m là A.10.12. Giá trị của V là bao nhiêu ? A.4 gam muối. Al. H2SO4 loãng 0.575 C.4.84 g muối sunfat và 1.8. sinh ra 8.Mg D. B.25 (Trích “Đề TSCĐ-2007-Khối A”) Câu 20: Cho 7.2 g B.66 gam hỗn hợp gồm bột Fe và Al tác dụng vừa đủ với V (ml) dung dịch HCl 2M.52 C.3 lít Câu 25: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp X: 0. 100 ml C.2M.475 B.Câu 14: Cho 1. Na .405 B. Mg tác dụng hoàn toàn với dung dịch H 2SO4 loãng sinh ra V lít khí hiđro (ở đktc) và dung dịch chứa 61.15 C.47.3.Li. thấy khối lượng dung dịch tăng 7 g.008 lít khí hiđro (đktc).008 lít khí H2 (ở đktc) và dung dịch B. Trị số của V là A. 18.98 B. M là kim loại nào ? A.195 D. A. 0.9 gam Câu 17: Cho 1. Na.200 ml D.15 D.2 mol Al .5.38 gam hỗn hợp gồm Fe và kim loại R (có hóa trị không đổi) tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl dư.Zn C. thu được V lít khí H2 (ở đktc). Đem cô cạn dung dịch B thu được m gam muối khan. Rb.K. 50 ml B.150 ml Câu 18: Một hỗn hợp 8.985 C.2 g D.15 Câu 19: Hòa tan hoàn toàn 3. 6 gam B. Giá trị của m là A. K .Fe Câu 22: Cho 13. a lần lượt là A.1 mol Fe.33.44. Khối lượng hỗn hợp muối tạo thành là A. Hỗn hợp này tan hết trong dung dịch HCl dư cho ra 3.2 lít C. Giá trị của V là bao nhiêu ? A. Cô cạn dung dịch D. Trị số của a là A. 100 ml B. 150 ml D. 29.2 g C.8 gam D. 0. thu được 1.1 mol Zn vào hỗn hợp dung dịch: HCl .6 lít H2 (ở đktc) và dung dịch chứa 25. thu được a gam hỗn hợp muối khan.96 lít khí (ở đktc).Na.15 B.2575 Câu 16: Hòa tan hết m gam hỗn hợp bột kim loại Mg và Fe vào dung dịch HCl dư thấy thoát ra 5.27 D. 19. 0. Khi phản ứng kết thúc. H2SO4 loãng.5 g gồm 2 kim loại kiềm A và B thuộc 2 chu kì liên tiếp nhau trong bảng tuần hoàn.7. Al. thấy thoát ra 1.

6. Kim loại M là A. Cô cạn dung dịch thu được 50. Mg và Al tác dụng hết với dung dịch HNO 3 thu được 0.7.2 lít D.69 gam C. 47.4gam D.48 lít D.2.75 gam kim loại Zn hoàn tan hoàn toàn vào dung dịch H2SO4 đặc nóng.26 Câu 32: Cho 1.12 lít B.48 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất. thu được 5.2 lít NO2 (đktc).896 lít NO (đktc).Zn Câu 28: Hòa tan hết 28 g hỗn hợp Cu và Ag vào dung dịch H2SO4 đặc nóng.2 D.76 D.Fe C.NO D. ở đktc) và dung dịch chứa m gam hỗn hợp muối sunfat.96 lít C.6 gam rắn.8.5M.18. sinh ra 3.6 g Mg tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 dư sinh ra 2. Biết NO là sản phẩm khử duy nhất.48 lít NO và 2.5. SO3 Câu 30: Cho 2. 72.24 lít C. Khí X là: A.50 gam D.Cu Câu 33: Cho 3.2 g B.4 gam C.18.N2 D.Mg B. SO2 B.2 g C.19.448 lít NO (đktc). trong đó Cu chiếm 43.24% khối lượng.4 mol sản phẩm khử duy nhất.1 C.9.74.NO2 Câu 35: Cho 1.06 gam hỗn hợp gồm Fe. Dung dịch Y có pH là A.4 gam Câu 37: Hỗn hợp X gồm Cu và Fe. Cu và Fe trong HNO3 đặc dư.72 lít Câu 26: Cho m gam hỗn hợp Mg.24 lít khí X (sản phẩm khử duy nhất).NH4NO3 B.59 gam B. S C.6.NO2 C.6.64.5.4 lít B. 52.6 g Cu vào hỗn hợp dung dịch HNO3 và H2SO4 đặc nóng dư. Giá trị m là A.02 gam C.54 gam B.8 gam X tác dụng hết với dung dịch HCl thấy có V lít khí (đktc) bay ra. A là A.2 g D.82. Al vào 250 ml dung dịch X chứa hỗn hợp axit HCl 1M và axit H2SO4 0.92 g một kim loại A tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 loãng dư thu được 0.01 mol NO và 0.06 B. Al và Cu tác dụng với dung dịch HNO 3 loãng dư thu được 0.96 gam Câu 36: Hòa tan hết 25.NO B.Al D. Ag C.19.95 gam D.6 g kim loại M tác dụng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 đặc nóng. Khối lượng muối tạo thành là: A.4 gam B.7 B. sinh ra 0.62.36 lít SO2 (đktc).04 mol NO2 (các khí đo ở đktc).32 lít H2 (ở đktc) và dung dịch Y (coi thể tích dung dịch không đổi). Giá trị m là: A. thu được 11. sản phẩm khử duy nhất).3.24 lít SO2 ( các khí đo ở đktc). Fe B.36 lít . Cho 14.1. Kim loại A là: A.6 Câu 27: Cho 9.22.35 gam hỗn hợp Cu. Giá trị của V là A. Khối lượng muối nitrat tạo thành là: A.N2O Câu 34: Cho hỗn hợp gồm 11.N2O C.Cu D.44 gam Câu 31: Hòa tan hết m gam hỗn hợp gồm Ag. thu được hỗn hợp khí gồm 4.84 lít khí A (ở đktc.2 g Fe và 7.7.6 C. 46. H2S D. thoát ra 4.11.4.2 g Mg tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 dư thu được 0.A.4. sản phẩm khử đó là: A. Lượng muối nitrat sinh ra là: A.2 g Câu 29: Cho 9.

Pb(NO3)2 Câu 4: Cho 3 kim loại là Al.NaCl.Cu D.Fe(NO3)3. Khối lượng Cu đã bám vào thanh sắt là A. AgNO3.2. Dung dịch Y chứa A.1. Cu(NO3)2dư D. Pb cần khuấy loại thủy ngân này trong A.Fe C.03 mol AgNO3.08 gam Câu 11: Cho phản ứng: Fe + 2 FeCl3 -> 3 FeCl2 cho thấy A.162 gam C. sau một thầy gian lấy đinh sắt ra. AgNO3 C. ZnCl2 B. Cho Fe dư tác dụng với dung dịch X được dung dịch Y.5 gam D.Fe(NO3)3 C.Fe(NO3)2 .9.6 gam Câu 3: Kim loại phản ứng được với tất cả muố trong dung dịch ở dãy nào sau đây? A.Tính oxi hóa : Fe2+ > Cu2+ > Fe3+ C.dung dịch Zn(NO3)2 B.2857 gam.2 gam.9. thấy khối lượng bản kẽm tăng 15.1 M C. cân nặng 4.9. lấy thanh Cu ra khỏi dung dịch. sấy khô.Fe(NO3)2 B. Kim loại nào tác dụng được với cả bốn dung dịch muối đã cho ? A. .62 gam C. CuSO4. Sau khi phản ứng kết thúc lấy bản kẽm ra.4 gam C.999 gam B. Cu(NO3)2 dư Câu 6: Hòa tan hoàn toàn 28 gam Fe vào dung dịch AgNO3 dư thì khối lượng chất rắn thu được là A. lượng bạc bám trên lá kẽm là A.54 gam D. sấy khô thấy khối lượng tăng 1.16 gam B.1.5M B.1 M.dung dịch Hg (NO3)2 Câu 8: Ngâm một bản kẽm vào 0. MgSO4. CuCl2. khi phản ứng kết thúc.0. Sn.3 gam B.1 gam Câu 2: Nhúng thanh sắt vào dung dịch CuSO4. NaCl D.Tính oxi hóa : Fe3+ > Cu2+ > Fe2+ B.Fe bị sắt kim loại khử thành Fe D.Tính khử : Fe > Fe2+ >Cu D.75 M D. AlCl3.2.3999 gam D. AgNO3.Al B.5M Câu 9: Cho 2 phương trình hóa học sau: Cu + 2FeCl3 -> 2 FeCl2 + CuCl2 Fe + CuCl2 -> FeCl2 + Cu Có thể rút ra kết luận nào sau đây ? A.Fe2+ bị sắt kim loại oxi hóa thành Fe3+ Câu 12: Nhúng một thanh Cu kim loại vào dung dịch chứa 0.0.AgNO3.108 gam B.154 gam Câu 7: Để làm sạch một loại thủy ngân có lẫn tạp chất là Zn.1.2 lít dung dịch AgNO3.9999 gam C.1.không kim loại nào tác dụng được Câu 5: Cho Cu dư tác dụng với dung dịch AgNO3 thu được dung dịch X.0.CHUYÊN ĐỀ 2: KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH MUỐI Câu 1: Ngâm một đinh sắt nặng 4 gam trong dung dịch CuSO4.216 gam D. sau một thời gian lấy thanh sắt ra rửa sạch.Pb(NO3)2.1. Nồng độ mol của dung dịch AgNO3 là A.0.MgSO4.1 g.muối sắt (III) clorua là chất khử 3+ 2+ C. sau khi phản ứng hoàn toàn. Khối lượng đinh sắt tham gia phản ứng là A. Cu và bốn dung dịch muối riêng biệt là ZnSO4.sắt kim loại là chất oxi hóa B.Tính khử : Fe2+ > Fe > Cu Câu 10: Ngâm một lá kẽm trong 100 ml dung dịch AgNO3 nồng độ 0.dung dịch Sn(NO3)2 C. Fe.9. CuSO4.dung dịch Pb(NO3)2 D. sấy khô.

2 gam D.Cu có khả năng tan trong dung dịch FeCl3 C.28 gam C.03 D.02 B.Khối lượng kim loại Ag bám trên Cu là 3. Fe .08 gam D.Khối lượng dung dịch tăng 2.8.24 gam. làm khô.04 Câu 14: Nhúng thanh Fe vào 100 ml dung dịch Cu(NO3)2 0.muối Fe3+ B.Fe D. c mol Cl.b= 0.giảm 0. c = 0.6.Zn2+ > Sn2+ > Ni2+ > Fe2+ > Pb2+ B.Sn2+ > Ni2+ > Zn2+ > Pb2+ > Fe2+ .6 g.80 gam Câu 15: Những dung dịch không hòa tan được Cu là dung dịch A. Ni .Khối lượng dung dịch giảm 2. đem cân thấy khối lượng tăng thêm 1.Mg C.12.hỗn hợp HCl và NaNO3 Câu 16: Ngâm một lá Fe trong dung dịch CuSO4. Sn .Pb 2+ > Sn2+ > Fe2+ > Ni2+ > Zn2+ D.01 C.08 gam B.1 M. Nếu a = 0.b = 0.80gam C.28 gam Câu 13: Trong một dung dịch có chứa a mol Ca2+. Kim loại X là A.Ag có khả năng tan trong dung dịch FeCl3 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ Câu 19: Có các ion kim loại : Zn . nhưng không khử được H+ trong dung dịch HCl thành H2.6 gam 3+ Câu 17: Kim loại có thể khử được Fe trong dung dịch FeCl3 thành Fe2+.Zn Câu 18: Câu nào sau đây là không đúng? A.Cu B.03 thì A.8 gam B. d = 0. Đến khi phản ứng hoàn toàn thì khối lượng thanh Fe A.b= 0.Khối lượng thanh Cu tăng 2. lấy lá Fe ra rửa nhẹ. Pb . Thứ tự tính oxi hóa của các ion kim loại giảm dần là A.Fe có khả năng tan trong dung dịch CuCl2 D.tăng 0.01.giảm 0.tăng 0.b = 0. Khối lượng Cu bám trên lá Fe là A.muối Fe2+ C.01 . sau một thời gian phản ứng. B.Fe có khả năng tan trong dung dịch FeCl3 B.và d mol NO3-.28 gam D.Pb2+ > Sn2+ > Ni2+ > Fe2+ > Zn2+ C. b mol Mg2+.4 gam C.9.Phát biểu nào sau đây không đúng với kết quả phản ứng? A.HNO3 loãng D.

Cu2+ coù tính oxi hoaù yeáu hôn Ag+. Ñieàu khaúng ñònh naøo sau ñaây laø ñuùng: A) Fe coù khaû naêng tan ñöôïc trong caùc dung dòch FeCl3 vaø CuCl2. Caâu 27: Phöông trình phaûn öùng hoaù hoïc sai laø: A) Cu + 2Fe3+ -> 2Fe2+ + Cu2+.Ag+ coù tính oxi hoaù maïnh hôn Cu2+.1 mol) Al3+ (0. B) Fe2+< Ni2+ < Cu2+< Pb2+ < Ag+.(y mol) .44g D) giaù trò khaùc. Fe3+ vaø tính khöû giaûm daàn theo thöù töï Fe.Phaûn öùng xong.Ñaùp aùn khaùc Caâu 23: Ngaâm 1 vaät baèng ñoàng coù khoái löôïng 5g trong 250g dung dòch AgNO3 4%. Bieát soá mol CuSO4 vaø Pb(NO3)2 tham gia phaûn öùng baèng nhau A. Pb(NO3)2 thì Fe seõ khöû caùc ion kim loaïi theo thöù töï sau:( ion ñaët tröôùc seõ bò khöû tröôùc) A) Ag+. .88 gam.Fe C. C) Zn + Pb2+ -> Zn2+ + Pb.2M Caâu 22: Nhuùnh thanh kim loaïi A hoaù trò II vaoø dd CuSO4.2 vaø 0. Pb2+ coù tính oõi hoùa taêng daàn theo chieàu: A) Fe2+< Ni2+ < Pb2+ <Cu2+< Ag+. 0. Khi laáy vaät ra thì löôïng AgNO3 trong dung dòch giam 17%.Ag+. ngöôøi ta thu ñöôïc kim loaïi coù khoái löôïng laø 1. Fe2+.12 gam Fe vaø 0. Töø traùi sang phaûi tính oxi hoaù taêng daàn theo thöù töï Fe 2+. C. Trong caùc keát luaän sau. 0. Cu. keát luaän sai laø: A. Maët khaùc cuõng laáy thanh kim loaïi nhö treân nhuùng vaøo dd Pb(NO3)2 thì thaáy khoái löôïng thanh kim loaïi taêng leân 7.2 vaø 0. Ni2+. D) chaát trao ñoåi. Sau moät thôøi gian laáy thanh kim loaïi ra thaáy khoái löôïng giaûm 0.0.0.Ag+. Cu2+.3 mol C.2 mol B.12M C. Caâu 23: Khi cho Fe vaøo dung dòch hoãn hôïp caùc muoái AgNO3.05%.Câu 20: Moät dung dòch coù chöùa 2 cation Fe2+ (0.Cu2+ B) Pb2+.1M D. Fe2+. Caâu 26: Caùc ion kim loaïi Ag+.Mg B.9 gam muoái khan .Khi coâ caïn dung dòch thu ñöôïc 46. 0. B) chaát bò oxi hoaù. D) Al + 3Ag+ -> Al3+ + Ag. Caâu 25: Cu taùc duïng vôùi dung dòch baïc nitrat theo phöông trình ion ruùt goïn: Cu + 2Ag+ -> Cu2+ + 2 Ag.Cu coù tính khöû maïnh hôn Ag.24 gam Mg taùc duïng vôùi 250 ml dd CuSO4. Fe3+/Fe2+.1% Xaùc ñònh kim loaïi A. Ag coù tính khöû yeáu hôn Cu.08g C) 5.15M B.76g B) 6.0. B. Cu2+. Pb2+ Caâu 24: Vai troø cuûa Fe trong phaûn öùng Cu + 2Fe(NO3)3 = Cu(NO3)2 + 2Fe(NO3)2 laø: A) chaát khöû. Cu(NO3)2.4 mol Caâu 21: Cho moät hoãn hôïp goàm 1.Zn D.Noàng ñoä mol lít cuaû dd ñaõ duøng laø A.2 mol D. Cu2+. 0. Caâu 28: Cho caùc caëp oxi hoaù khöû sau: Fe2+/Fe. Pb2+. B) chaát bò khöû. C) Ni2+ < Fe2+< Pb2+ <Cu2+< Ag+. Pb2+ D) Ag+. Cu2 C) Cu2+. D) Fe2+< Ni2+ < Pb2+ < Ag+< Cu2+.2 mol) vaø 2 anion Cl(x mol) vaø SO42. B) Cu + Fe2+ -> Cu2+ + Fe.3 vaø 0.1 vaø 0. Khoái löôïng vaät sau phaûn öùng laø: A) 5.Tìm x vaø y A.0. Cu2+/Cu. D.

D. Trong dung dòch X coù chöùa: A. Cu.0.58 gam hoãn hôïp A goàm Zn. Cu. 0.1. Al. Fe(NO3)3. Ag D.082 mol CuSO4 . Cu Caâu 34:Cho Fe taùc duïng vaøo dung dòch AgNO3 dö. Zn B. Ag+ < Cu2+< Fe3+ C. sau khi phaûn öùng xaûy ra hoaøn toaøn ta thu ñöôïc dung dòch X vaø keát tuûa Y. Fe vaø Cu vaøo coác ñöïng dung dòch chöùa 0. Fe. loïc boû dung dòch thu ñöôïc chaát raén goàm 3 kim loaïi. B ñeàu xaûy ra.24g D) giaù trò khaùc.8 mol B. AgNO3 C. AgNO3. Lượng sắt đã tham gia phản ứng là A. Fe B.Fe(NO3)2 D. Caâu 30: Cho 0.Al(NO3)3 C.Caâu 29: Cho 0. Cu D. . Fe(NO3)3 D.2 mol Caâu 33:Cho 4.0. Cu2+< Ag+ < Fe3+ B.2. Caâu 32:Cho hoãn hôïp goàm 0. khuấy nhẹ cho đến khi hết màu xanh. Khi phaûn öùng xaûy ra hoaøn toaøn thì khoái löôïng Ag thu ñöôïc laø: A) 5. Cu.1mol Fe vaøo 500 ml dung dòch AgNO3 1M thì dung dòch thu ñöôïc chöùa: A) AgNO3 B) Fe(NO3)3 C) AgNO3 vaø Fe(NO3)2 D) AgNO3 vaø Fe(NO3)3 Caâu 31:Cho hoãn hôïp 2 kim loaïi Al vaø Fe vaøo dung dòch goàm Cu(NO3)2 vaø AgNO3 .2992g D.16g C) 3. AgNO3 . C ñeàu ñuùng. 0. Ag B. Fe(NO3)3. Ag C. Zn D. Fe C. 0.01 mol Fe vaøo 50 ml dung dòch AgNO31M. Cu. Fe. Fe(NO3)2. Caâu 35:Coù caùc kim loaïi Cu.Hoûi ñoù laø 3 kim loaïi naøo? A. Fe(NO3)2. Cu.6 mol D. Phöông trình ôû caâu A. Phöông trình phaûn öùng xaûy ra laø : A. Cu2+< Fe3+ < Ag+ D. Ag Caâu 36:Ngaâm moät ñinh saét saïch trong dung dòch chöùa hoãn hôïp goàm Fe(NO3)2 vaø FeNO3)3. Ag. Fe +2Fe(NO3)3 3 Fe(NO3)2 B. AgNO3 B.3 mol C.NaNO3 B.Hoûi soá mol khí NO2 thoaùt ra laø bao nhieâu? A. B ñeàu khoâng xaûy ra.Fe +Fe(NO3)2 3 Fe(NO3)3 C. C) Fe khoâng tan ñöôïc trong dung dòch CuCl2. Cu. Al. Kim loaïi naøo taùc duïng ñöôïc vôùi caû 3 dung dòch muoái ? A. Fe(NO3)2. B.9488g Câu 39: Muối có khả năng khử AgNO3 thành Ag là muối nào trong số các muối sau ? A.6496g C. Fe C.5984g B. Keát tuûa C coù caùc chaát : A. Cho dần dần bột sắt vào 50 ml dung dịch trên. Sau phaûn öùng thu ñöôïc dung dòch B vaø keát tuûa C .Khi keát thuùc thí nghieäm. Fe vaø caùc dung dòch muoái Cu(NO 3)2.Caùc phaûn öùng xaûy ra hoaøn toaøn. D) Cu coù khaû naêng tan ñöôïc trong dung dòch FeCl2.4g B) 2. Phöông trình ôû caâu A. Fe3+ < Cu2+< Ag+ Câu 38: Hòa tan 58 gam muối CuSO4.Cu(NO3)2 B) Cu coù khaû naêng tan ñöôïc trong dung dòch CuCl2.2 mol Al taùc duïng vôùi dung dòch CuCl2 dö roài laáy chaát raén thu ñöôïc sau phaûn öùng cho taùc duïng vôùi dung dòch HNO3 ñaëc.1. Fe.5H2O vào nước được 500 ml dung dịch CuSO4. Caâu 37:Thöù töï saép xeáp theo chieàu taêng daàn cuûa ion kim loaïi laø: A.1 mol Mg vaø 0.

Fe3O4 D.240 ml B.Zn.7 gam C.712 gam một oxit sắt cần vừa đủ 128 ml dung dịch HCl 1 M.90 gam Câu 2: Biết 2.Fe2O3 B.5 M .Al + CuO.FeO và Fe3O4 Câu 5: Hòa tan hết 0. Sau phản ứng hỗn hợp muối sunfat khan thu được khi cô cạn dung dịch có khối lượng là A. Khối lượng muối thu được là A.FeO và Fe3O4 Câu 4: Hòa tan 1.15 mol O2.85 gam D. Fe2O3.Al C.Fe. Kim loại M là A.45 mol/l.CHUYÊN ĐỀ 3: OXIT KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH AXIT Câu 1: Cho 32 gam hỗn hợp gồm MgO. MgO nung ở nhiệt độ cao.Al2O3 Câu 6: Thể tích dung dịch hỗn hợp HCl 0.Fe3O4 C. Công thức của oxit sắt nói trên là A.Ca D. Vậy oxit có thể là A.80 gam C.Zn. Khối lượng muối thu được là A.Cu. CuO và FeO tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch H2SO4 0.ZnO. 8 gam Fe2O3.6 gam B.1gam D.FeO D.69.Fe.Fe2O3 B.44 lít H2 ở đktc.2 M.3.1 gam (Trích đề thi đại học khối A – 2007) Câu 9: Cho 16. H2SO4 0.68. CuO tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch H2SO4 2M.8 gam D. MgO. 102 g Al2O3 là A.48 gam Fe3O4.MgO .Al + Fe2O3. Chất rắn thu được sau phản ứng đem hòa tan vào dung dịch HCl dư thấy thoát ra 13.Fe3O4 C.Fe. Oxit có thể là A.Fe B.67.Al+Fe3O4.FeO C.Al2O3 Câu 8: Hòa tan hoàn toàn 2.3.ZnO.480ml D.60 gam B.Mg D.9 gam muối. MgO B.Fe2O3 B.3 gam hỗn hợp gồm MgO.2 gam một oxit sắt cần vừa đủ 100 ml dung dịch HCl 0. Sau phản ứng hỗn hợp rắn còn lại là A.88 g MxOy cần 720 ml dung dich hỗn hợp: HCl 0.FeO.9 gam Câu 3: Hòa tan 3.Cu.15 mol oxit của kim loại M trong HNO3 thu được khí NO2 và 108.3. ZnO trong 500ml dung dịch H2SO4 0. ZnO. to B.70. H2SO4 0.Fe2O3 B.25 M cần để phản ứng hết hỗn hợp A gồm 3.25 M.2 gam kim loại M có hóa trị n tác dụng với 0.MgO C.1 gam B. Fe2O3.FeO C.560 ml Câu 7: Hòa tan hết 20.to D.3.1M (vừa đủ).Cu. Công thức của oxit sắt nói trên là A.to C.FeO D.to Câu 2: Cho luồng khí H2 (dư) qua hỗn hợp các oxit CuO.5 M .Cu.360 ml C.Fe3O4 D.1 gam C.81 gam hỗn hợp gồm Fe2O3.Al + H2SO4 đặc.Mg CHUYÊN ĐỀ 4:PHẢN ỨNG NHIỆT LUYỆN ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI Câu 1: Phản ứng hóa học xảy ra trong trường hợp nào dưới đây không thuộc loại phản ứng nhiệt nhôm ? A.

8 gam Al rồi nung ở nhiệt độ cao (không có không khí).15 gam B. MgO Câu 11: Nung nóng hỗn hợp gồm 10.4.Cu. MgO C.20 gam C.24 gam D.20.Mg B.15 gam B. 5. Fe3O4.Cu.5. FeO.2 gam kim loại X (có hóa trị n duy nhất) tác dụng với 3. CuO thu được rắn Y.Cu.Ca Câu 14: Trộn 24 gam Fe2O3 và 10. Fe3O4.616 lít Câu 6: Để khử hoàn toàn 30 gam hỗn hợp gồm CuO.12.1 gam Al2O3 là A.80% D. Mg D. Giả sử phản ứng xảy ra hoàn toan.6 lít khí CO (đktc).84 lít B. Cu (Trích Đề thi tuyển sinh cao đẳng 2007) Câu 4: Thể tích khí CO (ở đktc) cần dùng để khử hoàn toàn 16 gam bột Fe2O3 thành Fe là A.4 C. MgO cần dùng 5. Để hòa tan hết X cần vừa đủ 1 lít dung dịch HNO3 1M. Cu B. Fe2O3 đến Fe cần vừa đủ 2.16 gam C.26 gam C. Al2O3.8.4 D.6 gam hỗn hợp gồm Fe. 4. Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn gồm: A.Mg.2 g khí H2 thoát ra.8 gam bột Al và 16 gam bột Fe2O3 (không có không khí).53.36 lít O2 (đktc). Cho Y vào dung dịch NaOH dư khuấy kĩ.48 lít khí NO duy nhất (đktc).8 g Fe3O4.7.18 gam Câu 9: Khử m gam bột CuO bằng khí H2 ở nhiệt độ cao thu được hỗn hợp chất rắn X.MgO. Fe3O4. Hiệu suất của phản ứng khử CuO là A.4 B. thấy còn lại phần không tan Z.22 gam Câu 7: Khử hoàn toàn 16 gam Fe2O3 bằng khí CO ở nhiệt độ cao.2. Hiệu suất của phản ứng nhiệt nhôm là A. Fe.54.Zn C.256 lít B. Khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng là A.7. Fe.4 Câu 13: Cho 16.MgO. FeO. nếu hiệu suất phản ứng là 80% thì khối lượng Al2O3 thu được là A.2 g hỗn hợp 2 kim loại.75% C. Hỗn hợp thu được sau phản ứng đem hòa tan vào dung dịch NaOH dư thu được 5. MgO.6.Al.Cu. Khí đi ra sau phản ứng được dẫn vào dung dịch Ca(OH)2 dư khối lượng kết tủa thu được là A. Al2O3.36 lít D.70% B.24 lít (Đề thi TNPT -2007) Câu 5: Thể tích hỗn hợp khí H2 và CO ở (đktc) cần dùng để khử hết hỗn hợp A: 5. Cu C. Cho A tác dụng hết với dung dịch HCl thấy có 1. thu được 4.57. phản ứng xong thu được chất rắn A.2 g C.Al D.5 % B. Giá trị của m là A. Phần không tan Z gồm A.Câu 3: Cho khí CO (dư) đi vào ống sứ nung nóng đựng hỗn hợp X gồm Al2O3.30 gam Câu 8: Để khử hoàn toàn 17.90% .72 lít C.3. Khối lượng sắt thu được là A.4.376 lít khí (đktc).16 g B. Cu D. Al. Fe2O3. Al.24 lít khí CO (đktc).56.48 lít C.85% Câu 10: Cho khí CO đi qua hỗn hợp gồm CuO.60% C.28 g B.8 gam Fe2O3.4 g D16. Fe.1 gam kim loại nhôm. Fe.Mg. Mg B. Al2O3 và MgO (nung nóng). sau phản ứng thu được 50.25 gam D. Kim loại X là A.17 gam D.10.80% D.32 g Câu 12: Để khử hoàn toàn m gam hỗn hợp CuO và PbO cần 8. Fe2O3.6 lít D.

85% CHUYÊN ĐỀ 5: DẠNG BÀI TẬP: KHÍ CO2 (hoặc SO2) TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH KIỀM Câu 1: Cho 6.1 mol K2CO3 Câu 7: Cho 0.48 gam Câu 3: Khi cho SO2 sục qua dung dịch X đến dư thấy xuất hiện kết tủa trắng.49. 0.2 mol CO2 phản ứng vơi 300 ml dung dịch KOH 1M. toàn bộ khí sinh ra được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 dư.4 g NaHCO3 Câu 2: Glucozo lên men thành etanol.5g C.0.H2S Câu 4: Sục 6.21. X là dung dịch A.23.0.5 g C.36 g C.15 mol K2CO3 Câu 8: Cho 6. Khối lượng kết tủa thu được là A. Lọc tách kết tủa.105.7 M.5 g C.không xác định được Câu 16: -Cho V lít khí H2 (đktc) đi qua bột CuO (dư) đun nóng.FeO B. 0.40.35.1 mol KHCO3 và 0. Sản phẩm thu được có A.24 lít H2 (đktc).2 lít khí SO2 (đktc) vào dung dịch NaOH dư.0.72 lít CO2 (đktc) vào bình chứa 600 ml dd KOH 1M. Lượng sắt thu được cho tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng thu được 2.15 mol KHCO3.106.05 mol KHCO3.1 mol K2CO3 C.35 mol CO2 phản ứng với 500 ml dung dịch : KOH 0.1 g Câu 10: Sục 11.26g C. biết hiệu suất lên men đạt 75%.15 mol K2CO3 D.0.31.0.Câu 15: Khử hoàn toàn 0.8 g Na2CO3 và 4 g NaOH dư D.0. 0.8 gam NaHCO3 C.Fe2O3 C.3 mol KHCO3 B.15 gam C.6 g Na2CO3 và 16.72 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch có chứa 0.08 mol Câu 6: Cho 0.10. thu được 32 g Cu.4 g CO2 dư B. dung dịch thu được cho tác dụng với BaCl2 dư thì khối lượng kết tủa thu được là A.6 g D.5 g Câu 9: Cho 0.Fe3O4 D.72 lít CO2 (đktc) tác dụng với 400 ml dung dịch NaOH 1 M thu được A.Ca(HCO3)2 C.48.3 M .10 gam B. Khối lượng muối tạo thành là A. 0. 32.2 g Na2CO3 và 8.05 mol B. thấy tách ra 40 gam kết tủa.5 g B.30g Câu 17: Cho khí CO khử hoàn toàn 10 gam quặng hematit.24 gam B. Khối lượng muối thu được bằng A.46. 0.75% C.107.108. -Nếu cho V lít H2 (đktc) đi qua bột FeO (dư) đun nóng thì khối lượng Fe thu được là bào nhiêu? (hiệu suất các phản ứng 100%) A.24g B.25 gam Câu 5: Sục a mol khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 thu được 3 gam kết tủa.2 mol KHCO3. Lượng glucozo cần dùng là A.0.1 g D.07 mol D. Phần trăm khối lượng của Fe2O3 trong quặng là A.2 mol K2CO3 D.70% B.12 mol KHCO3.50 gam D.25 mol Ca(OH)2. Dung dịch sau phản ứng có A. Giá trị của a là A. 0.40 gam C.3 mol CO2 phản ứng với 500 ml dung dịch KOH 1M. 0.5 g D. NaOH 0.8 g NaHCO3 và 4. dung dịch còn lại mang đun nóng thu thêm được 2 gam kết tủa nữa.NaOH B.3 mol một oxit sắt bằng Al thu được Al2O3.0.15 mol K2CO3 B. Công thức của oxit sắt là A.20 gam D.34.23.28g D.06 mol C.2 mol KHCO3 và 0.5 mol K2CO3 C.5 g B. sau đó kết tủa tan.Ba(OH)2 D. 0.80% D.5g .

0.0.01 .d. 0.0.15 .a +2b = c +d C.2 mol Cl-.1 mol Fe .2 mol Cl.a + 3b = 2c + d D.3 mol SO4 . x mol Cl-. Nếu a = 0.64 g CHUYÊN ĐỀ 6 : CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN HÓA HỌC Câu 1: Một cốc dung dịch chứa các ion: a mol Na+ . N2 D.02 B. 0.5 C.c.Fe 2+ 3+ 2Câu 4: Một dung dịch X chứa : x mol Fe . b mol Al3+ . y lần lượt là bao nhiêu ? A.02 mol Cu2+.896 B.05 và 0.4 Câu 12: Cho 0.5. d = 0.9 Câu 7: Trong một dung dịch A chứa 0.1 mol M n+ . Cô cạn dung dịch A thu được 46.Câu 11: Cho V lít CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch Ca(OH)2 1M thu được 2. 0.0. Giá trị của m là A. Giá trị của m là A.5 lít dung dịch Ba(OH)2 a (M) thu được 15.0.0. c mol SO42-..3.048 C.0. Biểu thức liên hệ a.02 B.a +2b = c + 2d Câu 2: Một dung dịch chứa các ion: 0.6 .N2O Câu 10: Cho 9. Giá trị x.8.5 g D.3 mol SO4 .25 Câu 3: Một dung dịch A chứa các ion : 0. Giá trị của V là A.18.032 B. c mol Cl và d mol NO3 -. 0. Giá trị của a là A. 0. d mol Cl. Cô cạn dung dịch A thu được 5.38.55.2 C.10 g B.1 mol Na+ . 0.4 g C.5 gam kết tủa.5 mol Na .24 lít khí X (sản phẩm khử duy nhất) khí X là A.76 g kết tủa .b = 0. M là A. Giá trị V là A. Giá trị của m là A.46. sẽ xuất hiện m g kết tủa trắng.9 gam rắn.5.9 gam rắn.a + 3b = c + d B.y lần lượt là A.2 B.6 mol HCO3.2 mol Cl-.2 mol Al . 0..Mg B.0. Cô cạn dung dịch X thu được m gam rắn. là A. Cô cạn dung dịch X thu được 46.45.2.0.1 .03 mol K+.06 D.48 D.b = 0.0.4 g B.01 .40.6.4 g D.3 mol SO42.0.6 g Cu tác dụng hết với dung dịch H2SO4 đặc nóng sinh ra V lít SO2 (đktc). 0.2 g Câu 9: Cho 3.38 mol CO2 pứ với 200 ml dung dịch: Ba(OH)2 0.05 2+ + 2+ Câu 8: Đun nóng một dung dịch có chứa 0.4 g C.3 D. b =0. Trị số của c là A.Zn C.NO B.0.0.72 D.3 mol Cl. b mol Mg .2 D.2 mol Cl-..2 mol Al3+.8.0..29.6 gam Mg tác dụng với HNO3 dư sinh ra 2. 0.23.39.15 g Câu 13: Hấp thụ hoàn toàn 2.0.5 B.25 . 0.55 g D. 0.01 C.01 và 0.01 C.2 mol CO2 vào 150 ml dung dịch Ca(OH)2 1M được m gam kết tủa. b= 0.2 2+ 2+ Câu 5: Trong một dung dịch có chứa a mol Ca . 0. Sau phản ứng khối lượng kết tủa thu được là A.b.15 D.688 lít khí CO2 (đktc) vào 2.24 B.0.1 mol Mg .435 gam muối khan.36 C. y mol SO42-. 0.1 B. 0. Giá trị x. 0. 0.03 D. KOH 1M.75 M . 0.4. 0. 0.03 và 0. c mol SO4 2.1 mol Ca .20 g B.6 C.03 D.39.03 thì A.2 C..10 g C. y mol Al .. c = 0.Cu D.3.04 Câu 14: Cho 0.04 2+ 3+ 2Câu 6: Trong dung dịch X có chứa 0.1 mol Al3+ .NO2 C. 0.02 và 0.

3 D.24 B.3.3.14.8 g B.5. Vậy khối lượng muối clorua tạo thành là A.72 lít CO2 (đktc).Zn B.16.96 Câu 19: Lấy 3.81g C.9.48 C.3.65g Câu 21: Trộn 5.26 g B. ZnO tan vừa đủ trong 300 ml dung dịch H2SO4 0.11.Mg C. Cô cạn dung dịch sau phản ứng .2 B. Giá trị của m là A.1M.336 lít H2 (đktc) và m (g) muối khan. Khối lượng muối khan khi cô cạn dung dịch X bằng bao nhiêu ? A. Vậy giá trị của m là A.4 D.4 g C.33g C.Fe D.1.92 C. Khối lượng muối khan sau khi cô cạn dung dịch Y là A.8g D.6.5.24 g B.2g Câu 16: Cho 2.12g D.4.Câu 11: Cho 4.4 Câu 14: Hòa tan hoàn toàn 12 g hỗn hợp Fe và Cu ( tỉ lệ mol 1:1) bằng HNO3. Giá trị V bằng bao nhiêu ? A. MgO.50.81 g B.5.12.3.4.12 lít khí NO duy nhất (đktc). Tỉ khối hơi của X đối với H2 bằng 19. nhận được 3. khối lượng hỗn hợp muối sunfat khan tạo ra là A.81 gam hỗn hợp A gồm 3 oxit Fe2O3.2 g Câu 18: Lấy 0.29 C. thu được V lít (đktc) hỗn hợp X gồm NO và NO2 và dung dịch Y ( chỉ chứa 2 muối và axit dư).44.10. Sau phản ứng ta thu được m gam hỗn hợp rắn.1 B.66 g C.4 g C.4g .33g B.2.8 g một kim loại R tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 loãng thu được 1. Cô cạn dd A thu được số gam muối khan là A.4 g hỗn hợp 2 muối cacbonat kim loại hóa trị II đem hòa tan trong dung dịch HCl dư.36 (Trích đề TSĐHKA-2007) Câu 15: Lấy 13.17.265g D.52 g hỗn hợp Mg và Fe đem hòa tan vào dung dịch H2SO4 loãng dư thì nhận được 0.9.15. Kim loại R là A.38 + n+ Câu 13: Cho phan ứng: 3M + 2 NO3 + 8 H -> … M + … NO↑ + …H2O Giá trị của n là A.+ NH3↑ Tổng hệ số cân bằng ( hệ số cân bằng là các số nguyên tối giản) của phản ứng trên bằng A.72 g Câu 20: Hòa tan 14 g hỗn hợp 2 muối MCl và R2CO3 bằng HCl dư thu được dd A và 0.8 g Câu 17: Lấy 3.6 D.36 lít CO2 (đktc) và dung dịch X.2.22 B.4.36 lít hỗn hợp X gồm Na2CO3 va K2CO3 hòa tan trong dung dịch H2SO4 dư thu được dung dịch Y và 6.16.2.2 g D.2 C.6 g B.4 g D.44 hỗn hợp 2 muối cacbonat của kim loại kiềm đem hòa tan trong HCl dư thì nhận được 448 ml CO2 (đktc).21 g D.47.4 g Al với 6 g Fe2O3 rồi nung nóng để thực hiện phản ứng nhiệt nhôm.4.30 D.672 lít khí (đktc).14.33.05g C.Cu Câu 12:Cho phản ứng: Al + OH + NO3 + H2O -> AlO2.