P. 1
Bt Tung Chuyen de Thi Dai Hoc

Bt Tung Chuyen de Thi Dai Hoc

|Views: 230|Likes:
Được xuất bản bởiPhạm Xuân Đồng

More info:

Published by: Phạm Xuân Đồng on May 21, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/23/2015

pdf

text

original

CHUYÊN ĐỀ 1 : KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI AXIT

Câu 1: Hòa tan hoàn toàn 15,4 gam hỗn hợp Mg và Zn trong dung dịch HCl dư thấy có 0,6 gam khí H2 bay ra. Khối lượng muối tạo ra trong dung dịch là A.36,7 gam B.35,7 gam C.63,7 gam D.53,7 gam Câu 2: Hòa tan 1,44 gam một kim loại hóa trị II trong 150 ml dung dịch H2SO4 0,5 M. Để trung hòa axit dư trong dung dịch thu được , phải dùng hết 30 ml dung dịch NaOH 1M. Kim loại đó là A.Ba B.Ca C.Mg D.Be Câu 3: Ngâm 2,33 gam hợp kim Fe-Zn trong lượng dư dung dịch HCl đến khi phản ứng hoàn toàn thấy giải phóng 896 ml khí H2 (đktc). Thành phần phần trăm về khối lượng của hợp kim này là A.27,9% Zn và 72,1%Fe B.26,9% Zn và 73,1%Fe A.25,9% Zn và 74,1%Fe A.24,9% Zn và 75,1%Fe Câu 4: Hòa tan hoàn toàn 20 gam hỗn hợp gồm Fe và Mg trong dung dịch HCl thu được 1 gam khí H2. Khi cô cạn dung dịch thu được bao nhiêu gam muối khan ? A.54,5 gam B.55,5 gam C.56,5 gam D.57,5 gam Câu 5: Hòa tan hòan toàn 0,5 gam hỗn hợp gồm Fe và một kim loại hóa trị II trong dung dịch HCl thu được 1,12 lít H2 ở đktc. Kim loại hóa trị II đó là A.Mg B.Ca C.Zn D.Be Câu 6: Cho 9,6 gam bột kim loại M vào 500 ml dung dịch HCl 1M, khi phản ứng kết thúc thu được 5,376 lít H2 (đktc). Kim loại M là A.Mg B.Ca C.Fe D.Ba Câu 7 : Điện phân nóng chảy muối clorua của kim loại M. Ở catot thu được 6 gam kim loại và anot có 3,36 lít khí (đktc) thoát ra. Muối clorua đó là A.NaCl B.KCl C.BaCl2 D.CaCl2 Câu 8: Cho 2 gam một kim loại thuộc nhóm IIA tác dụng hết với dung dịch HCl tạo ra 5,55 gam muối clorua. Kim loại đó là kim loại nào sau đây ? A.Be B.Mg D.Ca D.Ba Câu 9: Cho 2,52 gam một kim loại tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng, thu được 6,84 gam muối sunfat. Kim loại đó là A.Mg B.Zn C.Fe D.Al Câu 10: Ngâm một lá kim loại có khối lượng 50 gam trong dung dịch HCl. Sau khi thu được 336 ml khí H2 (đktc) thì khối lượng lá kim loại giảm 1,68 %. Kim loại đó là A.Zn B.Fe C.Al D.Ni Câu 11: Cho 7,68 gam Cu tác dụng hết với dung dịch HNO3 loãng thấy có khí NO thoát ra. Khối lượng muối nitrat sinh ra trong dung dịch là A.21,56 gam B.21,65 gam C.22,56 gam D.22,65 gam Câu 12: Cho 19,2 gam kim loại M tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, dư thu được 4,48 lít khí duy nhất NO (đktc). Kim loại M là A.Mg B.Cu C.Fe D.Zn Câu 13: Hòa tan hoàn toàn 0,84 gam một kim loại hóa trị II vào dung dịch HCl dư, thu được 0,336 lít khí (ở đktc). Khối lượng muối tạo thành sau phản ứng là bao nhiêu ? A.1,905 gam B.0,915 gam C.9,105 gam D.1,95 gam

Hỗn hợp này tan hết trong dung dịch HCl dư cho ra 3.Na.150 ml Câu 18: Một hỗn hợp 8. thu được 1. 100 ml C.3 lít Câu 25: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp X: 0. 45.Fe Câu 22: Cho 13. Mg tác dụng hoàn toàn với dung dịch H 2SO4 loãng sinh ra V lít khí hiđro (ở đktc) và dung dịch chứa 61.98 B.6 lít H2 (ở đktc) và dung dịch chứa 25.4 gam muối. Al. 0.46. 19. Na .1 mol Zn vào hỗn hợp dung dịch: HCl . thu được a gam hỗn hợp muối khan.5.44.Zn C.Li.9 gam Câu 17: Cho 1.15 D. Al. 0.2 mol Al . 19.2 mol Al .1M .2 g Câu 21: Hòa tan hoàn toàn 0. Na.27 D.4 C. dư.5. 50 ml B.53 gam hỗn hợp A gồm ba kim loại Mg.1 mol Zn tác dụng vừa đủ với V lít dung dịch hỗn hợp: HCl 0. thấy khối lượng dung dịch tăng 7 g.200 ml D.4. 150 ml D.575 Câu 15: Hòa tan hết 3.2 B. H2SO4 loãng 0. Khi phản ứng kết thúc. Trị số của V là A. A. thu được V lít khí H2 (ở đktc).2 g D.6 D. 6 gam B.045 mol kim loại M trong dung dịch H2SO4 loãng tạo thành 6.352 lít khí thoát ra (ở đktc) và thu được dung dịch D.3.96 lít khí (ở đktc). 0. Trị số của a là A.1 mol Fe. Mg và Zn bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng. sinh ra 8. K. Giá trị của V bằng bao nhiêu ? .8 g hỗn hợp 2 kim loại là Mg và Al tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng. 18. 100 ml B. 0.985 C. Rb.575 C.2 g C.2 g B.195 D. thấy thoát ra 1. B.344 lít hiđro (ở đktc) và dung dịch chứa m gam muối. thu được 1. Giá trị của m là A.47. Giá trị của m là A.Câu 14: Cho 1.375 D.8 Câu 23: Hòa tan hết hỗn hợp bột Al và Zn vào V ml dung dịch H2SO4 loãng 2M.2 lít C. 44.Al B.22 g hỗn hợp X gồm Fe.8.5 lít D.10.2575 Câu 16: Hòa tan hết m gam hỗn hợp bột kim loại Mg và Fe vào dung dịch HCl dư thấy thoát ra 5.4 g hỗn hợp Fe.1 mol Fe. Giá trị của V là bao nhiêu ? A. a lần lượt là A. 11.25 (Trích “Đề TSCĐ-2007-Khối A”) Câu 20: Cho 7.36 lít khí H2 (ở đktc) và dung dịch chứa a g hỗn hợp muối khan. H2SO4 loãng. 22.15 C. M là kim loại nào ? A. có 2. Đem cô cạn dung dịch B thu được m gam muối khan.84 g muối sunfat và 1. 29. 200 ml C.250 ml Câu 24: Cho hỗn hợp X gồm 0.7 gam C.475 B.10.008 lít khí hiđro (đktc).11.75 gam hỗn hợp muối khan.33.7.7.9. 1 lít B.008 lít khí H2 (ở đktc) và dung dịch B.2M.Mg D. 1. Giá trị của V là bao nhiêu ? A. Giá trị của V là bao nhiêu ? A.12. Giá trị của m là A. Cô cạn dung dịch D. K .15 B.8 gam D.38 gam hỗn hợp gồm Fe và kim loại R (có hóa trị không đổi) tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl dư.K.66 gam hỗn hợp gồm bột Fe và Al tác dụng vừa đủ với V (ml) dung dịch HCl 2M.12 lít khí (ở đktc).15 Câu 19: Hòa tan hoàn toàn 3. Khối lượng hỗn hợp muối tạo thành là A.5 g gồm 2 kim loại kiềm A và B thuộc 2 chu kì liên tiếp nhau trong bảng tuần hoàn.405 B. Fe trong dung dịch HCl.52 C.

4 lít B.2.8 gam X tác dụng hết với dung dịch HCl thấy có V lít khí (đktc) bay ra.06 B.48 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất.50 gam D.7.35 gam hỗn hợp Cu. Khối lượng muối tạo thành là: A.N2O C.Cu D.6 gam rắn.72 lít Câu 26: Cho m gam hỗn hợp Mg.1 C.95 gam D.6 g kim loại M tác dụng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 đặc nóng. Cô cạn dung dịch thu được 50.04 mol NO2 (các khí đo ở đktc).2 lít NO2 (đktc). SO2 B.NO D. Dung dịch Y có pH là A.2 g C. Ag C. Al vào 250 ml dung dịch X chứa hỗn hợp axit HCl 1M và axit H2SO4 0.Zn Câu 28: Hòa tan hết 28 g hỗn hợp Cu và Ag vào dung dịch H2SO4 đặc nóng.24% khối lượng. Khối lượng muối nitrat tạo thành là: A.NO2 Câu 35: Cho 1.74. thu được 11. 52.02 gam C.Mg B.2 D.82.4 mol sản phẩm khử duy nhất.6 g Cu vào hỗn hợp dung dịch HNO3 và H2SO4 đặc nóng dư.5M. Cho 14.Cu Câu 33: Cho 3.Fe C.24 lít khí X (sản phẩm khử duy nhất). sản phẩm khử đó là: A.5. thu được hỗn hợp khí gồm 4.NO2 C. thu được 5.59 gam B.4.7 B. sản phẩm khử duy nhất).19.6.NO B.24 lít SO2 ( các khí đo ở đktc). Khí X là: A.11.8.32 lít H2 (ở đktc) và dung dịch Y (coi thể tích dung dịch không đổi).76 D.22.2 g Mg tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 dư thu được 0.48 lít NO và 2. sinh ra 3.96 gam Câu 36: Hòa tan hết 25.NH4NO3 B.896 lít NO (đktc).Al D. Mg và Al tác dụng hết với dung dịch HNO 3 thu được 0.6 Câu 27: Cho 9.2 g Câu 29: Cho 9.3.24 lít C.44 gam Câu 31: Hòa tan hết m gam hỗn hợp gồm Ag. Fe B.96 lít C.5.4 gam B. ở đktc) và dung dịch chứa m gam hỗn hợp muối sunfat.01 mol NO và 0. thoát ra 4.48 lít D.12 lít B. Cu và Fe trong HNO3 đặc dư.26 Câu 32: Cho 1.2 lít D.A.36 lít . A là A.54 gam B. Biết NO là sản phẩm khử duy nhất. Kim loại A là: A.448 lít NO (đktc).6. H2S D.N2O Câu 34: Cho hỗn hợp gồm 11. 46. 72. Al và Cu tác dụng với dung dịch HNO 3 loãng dư thu được 0. S C. 47.64.6 C.06 gam hỗn hợp gồm Fe. Giá trị m là A.2 g D.19.6. SO3 Câu 30: Cho 2.7.4 gam Câu 37: Hỗn hợp X gồm Cu và Fe. trong đó Cu chiếm 43.92 g một kim loại A tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 loãng dư thu được 0. Giá trị m là: A.6 g Mg tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 dư sinh ra 2.36 lít SO2 (đktc).4.2 g B.4gam D.4 gam C. Giá trị của V là A.18.1.N2 D. Kim loại M là A.84 lít khí A (ở đktc.62. Lượng muối nitrat sinh ra là: A.18.75 gam kim loại Zn hoàn tan hoàn toàn vào dung dịch H2SO4 đặc nóng.9.2 g Fe và 7.69 gam C. sinh ra 0.

sắt kim loại là chất oxi hóa B. sau một thời gian lấy thanh sắt ra rửa sạch.1 gam Câu 2: Nhúng thanh sắt vào dung dịch CuSO4. CuSO4.1 M.dung dịch Sn(NO3)2 C.2 lít dung dịch AgNO3. cân nặng 4.54 gam D. Cu(NO3)2 dư Câu 6: Hòa tan hoàn toàn 28 gam Fe vào dung dịch AgNO3 dư thì khối lượng chất rắn thu được là A.3 gam B. Cu và bốn dung dịch muối riêng biệt là ZnSO4.2. Cho Fe dư tác dụng với dung dịch X được dung dịch Y.2 gam. sấy khô.1. Cu(NO3)2dư D.Tính oxi hóa : Fe2+ > Cu2+ > Fe3+ C.1 g. sau khi phản ứng hoàn toàn.1. AgNO3. AlCl3.Tính oxi hóa : Fe3+ > Cu2+ > Fe2+ B.không kim loại nào tác dụng được Câu 5: Cho Cu dư tác dụng với dung dịch AgNO3 thu được dung dịch X.Fe(NO3)3 C.0. Kim loại nào tác dụng được với cả bốn dung dịch muối đã cho ? A. lượng bạc bám trên lá kẽm là A.9. sấy khô thấy khối lượng tăng 1.5M Câu 9: Cho 2 phương trình hóa học sau: Cu + 2FeCl3 -> 2 FeCl2 + CuCl2 Fe + CuCl2 -> FeCl2 + Cu Có thể rút ra kết luận nào sau đây ? A.75 M D. ZnCl2 B.03 mol AgNO3.Fe C.dung dịch Zn(NO3)2 B.dung dịch Pb(NO3)2 D. AgNO3.108 gam B. Pb cần khuấy loại thủy ngân này trong A.Al B. thấy khối lượng bản kẽm tăng 15.0.Fe2+ bị sắt kim loại oxi hóa thành Fe3+ Câu 12: Nhúng một thanh Cu kim loại vào dung dịch chứa 0.CHUYÊN ĐỀ 2: KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH MUỐI Câu 1: Ngâm một đinh sắt nặng 4 gam trong dung dịch CuSO4.Fe(NO3)3.4 gam C.Fe bị sắt kim loại khử thành Fe D.Pb(NO3)2 Câu 4: Cho 3 kim loại là Al.16 gam B.Fe(NO3)2 .0.Pb(NO3)2. AgNO3 C.5 gam D.2. CuSO4. Sau khi phản ứng kết thúc lấy bản kẽm ra.216 gam D. MgSO4. sấy khô. Khối lượng đinh sắt tham gia phản ứng là A. CuCl2. Sn.6 gam Câu 3: Kim loại phản ứng được với tất cả muố trong dung dịch ở dãy nào sau đây? A. lấy thanh Cu ra khỏi dung dịch.dung dịch Hg (NO3)2 Câu 8: Ngâm một bản kẽm vào 0.154 gam Câu 7: Để làm sạch một loại thủy ngân có lẫn tạp chất là Zn.9.Tính khử : Fe > Fe2+ >Cu D. Khối lượng Cu đã bám vào thanh sắt là A.3999 gam D.muối sắt (III) clorua là chất khử 3+ 2+ C. Fe.MgSO4. sau một thầy gian lấy đinh sắt ra.9999 gam C.1 M C. khi phản ứng kết thúc. NaCl D.AgNO3.Cu D.9. Dung dịch Y chứa A.999 gam B.1.62 gam C.9. Nồng độ mol của dung dịch AgNO3 là A.1.5M B.2857 gam. .08 gam Câu 11: Cho phản ứng: Fe + 2 FeCl3 -> 3 FeCl2 cho thấy A.NaCl.0.1.Fe(NO3)2 B.162 gam C.Tính khử : Fe2+ > Fe > Cu Câu 10: Ngâm một lá kẽm trong 100 ml dung dịch AgNO3 nồng độ 0.

03 D.24 gam.28 gam D.01 C.HNO3 loãng D. d = 0.Khối lượng dung dịch tăng 2.01 .Zn2+ > Sn2+ > Ni2+ > Fe2+ > Pb2+ B.6. lấy lá Fe ra rửa nhẹ. Fe .Cu B. Đến khi phản ứng hoàn toàn thì khối lượng thanh Fe A. Sn .Fe có khả năng tan trong dung dịch CuCl2 D. Pb . b mol Mg2+.Pb2+ > Sn2+ > Ni2+ > Fe2+ > Zn2+ C.Khối lượng thanh Cu tăng 2.Mg C.28 gam C.muối Fe3+ B.01.08 gam D. làm khô.Pb 2+ > Sn2+ > Fe2+ > Ni2+ > Zn2+ D.giảm 0. nhưng không khử được H+ trong dung dịch HCl thành H2.6 g.8 gam B.Zn Câu 18: Câu nào sau đây là không đúng? A.12.muối Fe2+ C.Khối lượng kim loại Ag bám trên Cu là 3.4 gam C.Ag có khả năng tan trong dung dịch FeCl3 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ Câu 19: Có các ion kim loại : Zn .Fe D.b= 0.1 M.Khối lượng dung dịch giảm 2.Cu có khả năng tan trong dung dịch FeCl3 C. c mol Cl. B.b = 0.b= 0.giảm 0.9.8.tăng 0. Thứ tự tính oxi hóa của các ion kim loại giảm dần là A.80gam C.Phát biểu nào sau đây không đúng với kết quả phản ứng? A.Sn2+ > Ni2+ > Zn2+ > Pb2+ > Fe2+ .04 Câu 14: Nhúng thanh Fe vào 100 ml dung dịch Cu(NO3)2 0. sau một thời gian phản ứng.Fe có khả năng tan trong dung dịch FeCl3 B. Ni .02 B.6 gam 3+ Câu 17: Kim loại có thể khử được Fe trong dung dịch FeCl3 thành Fe2+. Nếu a = 0. Khối lượng Cu bám trên lá Fe là A.80 gam Câu 15: Những dung dịch không hòa tan được Cu là dung dịch A.và d mol NO3-. c = 0.2 gam D. đem cân thấy khối lượng tăng thêm 1.hỗn hợp HCl và NaNO3 Câu 16: Ngâm một lá Fe trong dung dịch CuSO4.tăng 0. Kim loại X là A.b = 0.08 gam B.28 gam Câu 13: Trong một dung dịch có chứa a mol Ca2+.03 thì A.

Cu2+. C) Zn + Pb2+ -> Zn2+ + Pb. Khoái löôïng vaät sau phaûn öùng laø: A) 5.Cu2+ coù tính oxi hoaù yeáu hôn Ag+.Ñaùp aùn khaùc Caâu 23: Ngaâm 1 vaät baèng ñoàng coù khoái löôïng 5g trong 250g dung dòch AgNO3 4%. B) Fe2+< Ni2+ < Cu2+< Pb2+ < Ag+. D) Al + 3Ag+ -> Al3+ + Ag.Noàng ñoä mol lít cuaû dd ñaõ duøng laø A. Fe3+ vaø tính khöû giaûm daàn theo thöù töï Fe.9 gam muoái khan .Phaûn öùng xong. Pb2+ coù tính oõi hoùa taêng daàn theo chieàu: A) Fe2+< Ni2+ < Pb2+ <Cu2+< Ag+. Trong caùc keát luaän sau.Ag+ coù tính oxi hoaù maïnh hôn Cu2+.08g C) 5. Ag coù tính khöû yeáu hôn Cu.76g B) 6. C) Ni2+ < Fe2+< Pb2+ <Cu2+< Ag+. Pb2+ Caâu 24: Vai troø cuûa Fe trong phaûn öùng Cu + 2Fe(NO3)3 = Cu(NO3)2 + 2Fe(NO3)2 laø: A) chaát khöû. Caâu 28: Cho caùc caëp oxi hoaù khöû sau: Fe2+/Fe.24 gam Mg taùc duïng vôùi 250 ml dd CuSO4.Câu 20: Moät dung dòch coù chöùa 2 cation Fe2+ (0.05%. 0.Fe C.Zn D. B. Caâu 25: Cu taùc duïng vôùi dung dòch baïc nitrat theo phöông trình ion ruùt goïn: Cu + 2Ag+ -> Cu2+ + 2 Ag.Cu2+ B) Pb2+. B) chaát bò khöû.2 vaø 0.2 mol) vaø 2 anion Cl(x mol) vaø SO42. Pb2+ D) Ag+. Fe2+. Fe3+/Fe2+. Cu2+.0. Pb2+. .2 mol B. Caâu 23: Khi cho Fe vaøo dung dòch hoãn hôïp caùc muoái AgNO3. Maët khaùc cuõng laáy thanh kim loaïi nhö treân nhuùng vaøo dd Pb(NO3)2 thì thaáy khoái löôïng thanh kim loaïi taêng leân 7.Ag+. Caâu 27: Phöông trình phaûn öùng hoaù hoïc sai laø: A) Cu + 2Fe3+ -> 2Fe2+ + Cu2+.88 gam. keát luaän sai laø: A.1 vaø 0. Cu(NO3)2.12M C.(y mol) .4 mol Caâu 21: Cho moät hoãn hôïp goàm 1.0. Ni2+.0.44g D) giaù trò khaùc.1 mol) Al3+ (0. 0. Ñieàu khaúng ñònh naøo sau ñaây laø ñuùng: A) Fe coù khaû naêng tan ñöôïc trong caùc dung dòch FeCl3 vaø CuCl2. D. Pb(NO3)2 thì Fe seõ khöû caùc ion kim loaïi theo thöù töï sau:( ion ñaët tröôùc seõ bò khöû tröôùc) A) Ag+.3 mol C. ngöôøi ta thu ñöôïc kim loaïi coù khoái löôïng laø 1.2 vaø 0. Töø traùi sang phaûi tính oxi hoaù taêng daàn theo thöù töï Fe 2+. Cu. Cu2+/Cu.Cu coù tính khöû maïnh hôn Ag.1% Xaùc ñònh kim loaïi A. Bieát soá mol CuSO4 vaø Pb(NO3)2 tham gia phaûn öùng baèng nhau A. Khi laáy vaät ra thì löôïng AgNO3 trong dung dòch giam 17%. 0. D) chaát trao ñoåi.Mg B.15M B. C.3 vaø 0.2 mol D.1M D. D) Fe2+< Ni2+ < Pb2+ < Ag+< Cu2+.12 gam Fe vaø 0. 0. B) Cu + Fe2+ -> Cu2+ + Fe. Sau moät thôøi gian laáy thanh kim loaïi ra thaáy khoái löôïng giaûm 0. B) chaát bò oxi hoaù. Caâu 26: Caùc ion kim loaïi Ag+. Cu2+. Cu2 C) Cu2+.Ag+. Fe2+.0.Khi coâ caïn dung dòch thu ñöôïc 46.2M Caâu 22: Nhuùnh thanh kim loaïi A hoaù trò II vaoø dd CuSO4.Tìm x vaø y A.

Fe3+ < Cu2+< Ag+ Câu 38: Hòa tan 58 gam muối CuSO4. Phöông trình ôû caâu A. Fe B.24g D) giaù trò khaùc. Phöông trình phaûn öùng xaûy ra laø : A. Ag+ < Cu2+< Fe3+ C. Zn D.58 gam hoãn hôïp A goàm Zn.1. Trong dung dòch X coù chöùa: A.4g B) 2. Ag.Hoûi ñoù laø 3 kim loaïi naøo? A. AgNO3. B ñeàu khoâng xaûy ra.16g C) 3.Fe(NO3)2 D.1 mol Mg vaø 0. Fe(NO3)2. B ñeàu xaûy ra. D) Cu coù khaû naêng tan ñöôïc trong dung dòch FeCl2. Cu.NaNO3 B.082 mol CuSO4 . 0. loïc boû dung dòch thu ñöôïc chaát raén goàm 3 kim loaïi. Fe(NO3)2.2. Lượng sắt đã tham gia phản ứng là A. Fe(NO3)3.2992g D. Keát tuûa C coù caùc chaát : A. Caâu 35:Coù caùc kim loaïi Cu. Al. Al. Cu.Hoûi soá mol khí NO2 thoaùt ra laø bao nhieâu? A. Caâu 32:Cho hoãn hôïp goàm 0. Fe vaø caùc dung dòch muoái Cu(NO 3)2.1mol Fe vaøo 500 ml dung dòch AgNO3 1M thì dung dòch thu ñöôïc chöùa: A) AgNO3 B) Fe(NO3)3 C) AgNO3 vaø Fe(NO3)2 D) AgNO3 vaø Fe(NO3)3 Caâu 31:Cho hoãn hôïp 2 kim loaïi Al vaø Fe vaøo dung dòch goàm Cu(NO3)2 vaø AgNO3 . C) Fe khoâng tan ñöôïc trong dung dòch CuCl2.2 mol Caâu 33:Cho 4. D. Ag D. Caâu 37:Thöù töï saép xeáp theo chieàu taêng daàn cuûa ion kim loaïi laø: A. Cu.Caùc phaûn öùng xaûy ra hoaøn toaøn. Sau phaûn öùng thu ñöôïc dung dòch B vaø keát tuûa C . 0. Fe.2 mol Al taùc duïng vôùi dung dòch CuCl2 dö roài laáy chaát raén thu ñöôïc sau phaûn öùng cho taùc duïng vôùi dung dòch HNO3 ñaëc.3 mol C. Fe(NO3)3 D.5H2O vào nước được 500 ml dung dịch CuSO4.6 mol D. Cu2+< Fe3+ < Ag+ D.Fe +Fe(NO3)2 3 Fe(NO3)3 C. AgNO3 .0. B.6496g C. Cu Caâu 34:Cho Fe taùc duïng vaøo dung dòch AgNO3 dö. Ag B. Cho dần dần bột sắt vào 50 ml dung dịch trên.Cu(NO3)2 B) Cu coù khaû naêng tan ñöôïc trong dung dòch CuCl2. Fe vaø Cu vaøo coác ñöïng dung dòch chöùa 0. Cu2+< Ag+ < Fe3+ B. . sau khi phaûn öùng xaûy ra hoaøn toaøn ta thu ñöôïc dung dòch X vaø keát tuûa Y. Fe C. Fe C. khuấy nhẹ cho đến khi hết màu xanh. Phöông trình ôû caâu A. Fe. Cu D. Fe. Caâu 30: Cho 0.0. 0.5984g B. Fe(NO3)3. Khi phaûn öùng xaûy ra hoaøn toaøn thì khoái löôïng Ag thu ñöôïc laø: A) 5. Kim loaïi naøo taùc duïng ñöôïc vôùi caû 3 dung dòch muoái ? A. Cu. AgNO3 B. Zn B. Fe(NO3)2.Khi keát thuùc thí nghieäm. Cu.Caâu 29: Cho 0.01 mol Fe vaøo 50 ml dung dòch AgNO31M. Ag Caâu 36:Ngaâm moät ñinh saét saïch trong dung dòch chöùa hoãn hôïp goàm Fe(NO3)2 vaø FeNO3)3. AgNO3 C.Al(NO3)3 C. C ñeàu ñuùng.1. Fe +2Fe(NO3)3 3 Fe(NO3)2 B.9488g Câu 39: Muối có khả năng khử AgNO3 thành Ag là muối nào trong số các muối sau ? A. Ag C.8 mol B. Cu.

CHUYÊN ĐỀ 3: OXIT KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH AXIT Câu 1: Cho 32 gam hỗn hợp gồm MgO.3. Sau phản ứng hỗn hợp rắn còn lại là A.45 mol/l.3. Kim loại M là A. Khối lượng muối thu được là A.Al2O3 Câu 6: Thể tích dung dịch hỗn hợp HCl 0.Mg D.Cu.to D.Fe2O3 B. CuO và FeO tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch H2SO4 0.Fe2O3 B. Công thức của oxit sắt nói trên là A. Vậy oxit có thể là A.Fe. Fe2O3.48 gam Fe3O4.80 gam C. H2SO4 0. Chất rắn thu được sau phản ứng đem hòa tan vào dung dịch HCl dư thấy thoát ra 13.15 mol O2.25 M cần để phản ứng hết hỗn hợp A gồm 3.Al + CuO.3. Công thức của oxit sắt nói trên là A.7 gam C.Al + Fe2O3.Cu.Fe. 102 g Al2O3 là A.MgO C.to Câu 2: Cho luồng khí H2 (dư) qua hỗn hợp các oxit CuO.9 gam muối.60 gam B.Fe3O4 C.Fe3O4 C.67. CuO tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch H2SO4 2M.9 gam Câu 3: Hòa tan 3. Sau phản ứng hỗn hợp muối sunfat khan thu được khi cô cạn dung dịch có khối lượng là A.15 mol oxit của kim loại M trong HNO3 thu được khí NO2 và 108.5 M .25 M.81 gam hỗn hợp gồm Fe2O3. ZnO.85 gam D.3.FeO D.8 gam D.90 gam Câu 2: Biết 2.88 g MxOy cần 720 ml dung dich hỗn hợp: HCl 0.Zn.Fe2O3 B.Fe2O3 B.to C.FeO và Fe3O4 Câu 5: Hòa tan hết 0.69.5 M .1M (vừa đủ).2 gam kim loại M có hóa trị n tác dụng với 0.ZnO. MgO nung ở nhiệt độ cao.FeO. H2SO4 0.Fe B.70. 8 gam Fe2O3. Fe2O3.FeO và Fe3O4 Câu 4: Hòa tan 1. to B.1 gam (Trích đề thi đại học khối A – 2007) Câu 9: Cho 16.1gam D.Cu.1 gam C.240 ml B.6 gam B. Oxit có thể là A.44 lít H2 ở đktc. Khối lượng muối thu được là A.360 ml C.FeO D.Cu.480ml D.Al2O3 Câu 8: Hòa tan hoàn toàn 2. ZnO trong 500ml dung dịch H2SO4 0.Zn.712 gam một oxit sắt cần vừa đủ 128 ml dung dịch HCl 1 M.Al+Fe3O4.68.FeO C.2 gam một oxit sắt cần vừa đủ 100 ml dung dịch HCl 0.3 gam hỗn hợp gồm MgO.MgO .Fe3O4 D.Al C.Mg CHUYÊN ĐỀ 4:PHẢN ỨNG NHIỆT LUYỆN ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI Câu 1: Phản ứng hóa học xảy ra trong trường hợp nào dưới đây không thuộc loại phản ứng nhiệt nhôm ? A.Ca D.Al + H2SO4 đặc.Fe3O4 D.Fe.1 gam B.ZnO. MgO B. MgO.560 ml Câu 7: Hòa tan hết 20.FeO C.2 M.

Fe.8 gam Fe2O3.24 lít khí CO (đktc).2.5.4.24 gam D. Để hòa tan hết X cần vừa đủ 1 lít dung dịch HNO3 1M. MgO. Cu (Trích Đề thi tuyển sinh cao đẳng 2007) Câu 4: Thể tích khí CO (ở đktc) cần dùng để khử hoàn toàn 16 gam bột Fe2O3 thành Fe là A.85% Câu 10: Cho khí CO đi qua hỗn hợp gồm CuO. Khối lượng sắt thu được là A. Mg D.2 g khí H2 thoát ra.6.Al. Fe. Kim loại X là A.256 lít B.25 gam D.16 g B.72 lít C.6 lít khí CO (đktc). Cho Y vào dung dịch NaOH dư khuấy kĩ. Fe3O4.2 g hỗn hợp 2 kim loại.Cu.MgO.18 gam Câu 9: Khử m gam bột CuO bằng khí H2 ở nhiệt độ cao thu được hỗn hợp chất rắn X. 5.36 lít O2 (đktc).4 C.Ca Câu 14: Trộn 24 gam Fe2O3 và 10. Hiệu suất của phản ứng nhiệt nhôm là A. Hỗn hợp thu được sau phản ứng đem hòa tan vào dung dịch NaOH dư thu được 5.Al D.15 gam B.10.Cu. Fe2O3.15 gam B.4 B.Mg.Cu.8 gam Al rồi nung ở nhiệt độ cao (không có không khí).8 gam bột Al và 16 gam bột Fe2O3 (không có không khí). CuO thu được rắn Y.6 lít D. Giả sử phản ứng xảy ra hoàn toan.5 % B.Mg B. Cu C. Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn gồm: A.36 lít D.7. nếu hiệu suất phản ứng là 80% thì khối lượng Al2O3 thu được là A.12.28 g B. Al.84 lít B.8.Mg. thấy còn lại phần không tan Z. Phần không tan Z gồm A. FeO.2 gam kim loại X (có hóa trị n duy nhất) tác dụng với 3. MgO C. Cho A tác dụng hết với dung dịch HCl thấy có 1. FeO.57.1 gam Al2O3 là A.2 g C. Cu D.20 gam C. MgO Câu 11: Nung nóng hỗn hợp gồm 10.7.376 lít khí (đktc).MgO. Fe2O3 đến Fe cần vừa đủ 2. Fe3O4. Mg B. 4.53. Al2O3.30 gam Câu 8: Để khử hoàn toàn 17.48 lít khí NO duy nhất (đktc).4.Zn C. Fe.20. Fe2O3. Cu B.80% D.22 gam Câu 7: Khử hoàn toàn 16 gam Fe2O3 bằng khí CO ở nhiệt độ cao. phản ứng xong thu được chất rắn A. Al2O3. Hiệu suất của phản ứng khử CuO là A.3.80% D.1 gam kim loại nhôm.616 lít Câu 6: Để khử hoàn toàn 30 gam hỗn hợp gồm CuO.6 gam hỗn hợp gồm Fe. Al.17 gam D.4 g D16.48 lít C.8 g Fe3O4. Giá trị của m là A.60% C. MgO cần dùng 5. Khí đi ra sau phản ứng được dẫn vào dung dịch Ca(OH)2 dư khối lượng kết tủa thu được là A.54.16 gam C.75% C.Cu. Fe3O4.Câu 3: Cho khí CO (dư) đi vào ống sứ nung nóng đựng hỗn hợp X gồm Al2O3.32 g Câu 12: Để khử hoàn toàn m gam hỗn hợp CuO và PbO cần 8.4 Câu 13: Cho 16.24 lít (Đề thi TNPT -2007) Câu 5: Thể tích hỗn hợp khí H2 và CO ở (đktc) cần dùng để khử hết hỗn hợp A: 5. sau phản ứng thu được 50. Fe.90% .70% B.4 D. Khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng là A.26 gam C.56. thu được 4. Al2O3 và MgO (nung nóng).

sau đó kết tủa tan.24 gam B.0.4 g CO2 dư B.0. Khối lượng kết tủa thu được là A.30g Câu 17: Cho khí CO khử hoàn toàn 10 gam quặng hematit. NaOH 0.7 M.10 gam B. Phần trăm khối lượng của Fe2O3 trong quặng là A. 0.3 M . 0.8 g Na2CO3 và 4 g NaOH dư D.3 mol một oxit sắt bằng Al thu được Al2O3.106. Lượng glucozo cần dùng là A.35 mol CO2 phản ứng với 500 ml dung dịch : KOH 0.26g C. 32.1 mol KHCO3 và 0.15 mol K2CO3 B.8 g NaHCO3 và 4.Ca(HCO3)2 C.49.1 g Câu 10: Sục 11.35.5 g C.6 g Na2CO3 và 16.Câu 15: Khử hoàn toàn 0.25 mol Ca(OH)2. 0.05 mol KHCO3.FeO B. Dung dịch sau phản ứng có A.0.15 mol KHCO3.1 mol K2CO3 Câu 7: Cho 0. Công thức của oxit sắt là A. Lọc tách kết tủa. 0. toàn bộ khí sinh ra được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 dư.5 g B.70% B.0. X là dung dịch A.28g D.108. thu được 32 g Cu.48 gam Câu 3: Khi cho SO2 sục qua dung dịch X đến dư thấy xuất hiện kết tủa trắng. -Nếu cho V lít H2 (đktc) đi qua bột FeO (dư) đun nóng thì khối lượng Fe thu được là bào nhiêu? (hiệu suất các phản ứng 100%) A.80% D.NaOH B.06 mol C. dung dịch còn lại mang đun nóng thu thêm được 2 gam kết tủa nữa.Ba(OH)2 D.2 mol KHCO3 và 0.5 g C.1 mol K2CO3 C.15 mol K2CO3 D.72 lít CO2 (đktc) vào bình chứa 600 ml dd KOH 1M.H2S Câu 4: Sục 6.24g B.25 gam Câu 5: Sục a mol khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 thu được 3 gam kết tủa.15 mol K2CO3 Câu 8: Cho 6.3 mol CO2 phản ứng với 500 ml dung dịch KOH 1M.75% C.40. biết hiệu suất lên men đạt 75%.2 mol CO2 phản ứng vơi 300 ml dung dịch KOH 1M.15 gam C.5 g Câu 9: Cho 0.Fe2O3 C.2 mol K2CO3 D. 0.1 g D. Giá trị của a là A.3 mol KHCO3 B.23. 0. 0.10. 0.21.34.2 g Na2CO3 và 8.24 lít H2 (đktc).08 mol Câu 6: Cho 0.72 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch có chứa 0.0. Sản phẩm thu được có A.4 g NaHCO3 Câu 2: Glucozo lên men thành etanol.105.05 mol B.31.48. thấy tách ra 40 gam kết tủa. Khối lượng muối tạo thành là A.5g C.không xác định được Câu 16: -Cho V lít khí H2 (đktc) đi qua bột CuO (dư) đun nóng.36 g C.2 mol KHCO3.0.5 g D.2 lít khí SO2 (đktc) vào dung dịch NaOH dư.5 g B.20 gam D.0.6 g D.46.50 gam D.0. Lượng sắt thu được cho tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng thu được 2.23. dung dịch thu được cho tác dụng với BaCl2 dư thì khối lượng kết tủa thu được là A.85% CHUYÊN ĐỀ 5: DẠNG BÀI TẬP: KHÍ CO2 (hoặc SO2) TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH KIỀM Câu 1: Cho 6.72 lít CO2 (đktc) tác dụng với 400 ml dung dịch NaOH 1 M thu được A.12 mol KHCO3.40 gam C.Fe3O4 D.5g .8 gam NaHCO3 C.5 mol K2CO3 C. Khối lượng muối thu được bằng A.07 mol D.107.

23.03 thì A.048 C. Sau phản ứng khối lượng kết tủa thu được là A. Giá trị của m là A.4.9 Câu 7: Trong một dung dịch A chứa 0. 0.c.1 mol Ca .0.2 mol Cl-.03 và 0. c mol Cl và d mol NO3 -.48 D. Giá trị x.01 và 0.45. sẽ xuất hiện m g kết tủa trắng. 0. b mol Al3+ . 0. Giá trị của m là A.a + 3b = c + d B. 0.25 . Giá trị V là A. 0.3 mol Cl. b mol Mg .2 mol Cl-.0.39.55.2 mol Cl-.b = 0. là A.b.5 lít dung dịch Ba(OH)2 a (M) thu được 15.0. 0.01 C.0.9 gam rắn.01 C.03 D. 0.4 Câu 12: Cho 0. b= 0.3 mol SO4 .0.2 mol Al . 0. N2 D.46.03 mol K+.032 B.4 g D. 0.05 và 0.0.Cu D. 0. b =0.0. 0.a +2b = c + 2d Câu 2: Một dung dịch chứa các ion: 0. Trị số của c là A. 0.y lần lượt là A.38.N2O Câu 10: Cho 9.896 B.15 D. c mol SO4 2. 0.Zn C.688 lít khí CO2 (đktc) vào 2.72 D.0..3 mol SO4 .d. 0.04 Câu 14: Cho 0.39.38 mol CO2 pứ với 200 ml dung dịch: Ba(OH)2 0. d mol Cl.2 C. 0.0.a +2b = c +d C.0.24 lít khí X (sản phẩm khử duy nhất) khí X là A.15 g Câu 13: Hấp thụ hoàn toàn 2.6.1 mol Na+ .4 g B.0. Biểu thức liên hệ a.20 g B.. Giá trị của a là A. 0.10 g B.a + 3b = 2c + d D. Nếu a = 0. KOH 1M.3. 0.6 g Cu tác dụng hết với dung dịch H2SO4 đặc nóng sinh ra V lít SO2 (đktc). 0.2 B.0.15 .NO B. M là A.2 g Câu 9: Cho 3. Cô cạn dung dịch A thu được 46.24 B. 0.5.2 C. Cô cạn dung dịch X thu được m gam rắn.5 gam kết tủa.Mg B.Fe 2+ 3+ 2Câu 4: Một dung dịch X chứa : x mol Fe .18..05 2+ + 2+ Câu 8: Đun nóng một dung dịch có chứa 0. Giá trị của V là A.2 2+ 2+ Câu 5: Trong một dung dịch có chứa a mol Ca .4 g C. Giá trị của m là A.NO2 C..5 mol Na .02 B. y mol Al .6 C. 0. x mol Cl-.0.435 gam muối khan.2.6 .2 D. c = 0.64 g CHUYÊN ĐỀ 6 : CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN HÓA HỌC Câu 1: Một cốc dung dịch chứa các ion: a mol Na+ ..8.1 mol M n+ .1 mol Fe .6 mol HCO3.75 M . c mol SO42-.9 gam rắn.06 D. 0.0.1 mol Al3+ . Cô cạn dung dịch X thu được 46.01 .01 .55 g D.1 B.8.6 gam Mg tác dụng với HNO3 dư sinh ra 2.5 B. d = 0.1 mol Mg .29.3 mol SO42.4 g C.3 D.Câu 11: Cho V lít CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch Ca(OH)2 1M thu được 2. Cô cạn dung dịch A thu được 5.5 C.10 g C.03 D.40.5.76 g kết tủa .02 mol Cu2+.02 và 0.25 Câu 3: Một dung dịch A chứa các ion : 0. y lần lượt là bao nhiêu ? A.1 .2 mol CO2 vào 150 ml dung dịch Ca(OH)2 1M được m gam kết tủa.04 2+ 3+ 2Câu 6: Trong dung dịch X có chứa 0..2 mol Al3+.0.2 mol Cl. y mol SO42-.3.02 B. Giá trị x.b = 0.36 C.5 g D.

336 lít H2 (đktc) và m (g) muối khan.3 D.2.8 g Câu 17: Lấy 3.15.9.81 gam hỗn hợp A gồm 3 oxit Fe2O3.17.2 C.12. Vậy khối lượng muối clorua tạo thành là A.72 lít CO2 (đktc).5. Cô cạn dd A thu được số gam muối khan là A.672 lít khí (đktc).Zn B.4.05g C.22 B.3.1.10.4 Câu 14: Hòa tan hoàn toàn 12 g hỗn hợp Fe và Cu ( tỉ lệ mol 1:1) bằng HNO3.38 + n+ Câu 13: Cho phan ứng: 3M + 2 NO3 + 8 H -> … M + … NO↑ + …H2O Giá trị của n là A.265g D.29 C.6 D.48 C. Kim loại R là A.Cu Câu 12:Cho phản ứng: Al + OH + NO3 + H2O -> AlO2.36 (Trích đề TSĐHKA-2007) Câu 15: Lấy 13.36 lít CO2 (đktc) và dung dịch X.16.2 B. Vậy giá trị của m là A.8 g B.81g C. Cô cạn dung dịch sau phản ứng .14.92 C. khối lượng hỗn hợp muối sunfat khan tạo ra là A.26 g B.44 hỗn hợp 2 muối cacbonat của kim loại kiềm đem hòa tan trong HCl dư thì nhận được 448 ml CO2 (đktc).14.Fe D.4.4 g C.44.3.96 Câu 19: Lấy 3.4 g D. Khối lượng muối khan sau khi cô cạn dung dịch Y là A. Giá trị của m là A.12 lít khí NO duy nhất (đktc).8g D. Giá trị V bằng bao nhiêu ? A.9.4.33g C.6.4 g hỗn hợp 2 muối cacbonat kim loại hóa trị II đem hòa tan trong dung dịch HCl dư. Tỉ khối hơi của X đối với H2 bằng 19. Khối lượng muối khan khi cô cạn dung dịch X bằng bao nhiêu ? A.3.72 g Câu 20: Hòa tan 14 g hỗn hợp 2 muối MCl và R2CO3 bằng HCl dư thu được dd A và 0.52 g hỗn hợp Mg và Fe đem hòa tan vào dung dịch H2SO4 loãng dư thì nhận được 0.16.4 g C.21 g D. MgO.6 g B.66 g C.33.5.81 g B.2.Mg C. Sau phản ứng ta thu được m gam hỗn hợp rắn.24 g B.Câu 11: Cho 4.2g Câu 16: Cho 2.4g .+ NH3↑ Tổng hệ số cân bằng ( hệ số cân bằng là các số nguyên tối giản) của phản ứng trên bằng A.2 g Câu 18: Lấy 0.2 g D.4 D.50.36 lít hỗn hợp X gồm Na2CO3 va K2CO3 hòa tan trong dung dịch H2SO4 dư thu được dung dịch Y và 6.4.2.4 g Al với 6 g Fe2O3 rồi nung nóng để thực hiện phản ứng nhiệt nhôm.33g B.12g D.5. thu được V lít (đktc) hỗn hợp X gồm NO và NO2 và dung dịch Y ( chỉ chứa 2 muối và axit dư).1 B.8 g một kim loại R tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 loãng thu được 1.1M.47. nhận được 3.65g Câu 21: Trộn 5.3.11.24 B.30 D. ZnO tan vừa đủ trong 300 ml dung dịch H2SO4 0.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->