CHUYÊN ĐỀ 1 : KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI AXIT

Câu 1: Hòa tan hoàn toàn 15,4 gam hỗn hợp Mg và Zn trong dung dịch HCl dư thấy có 0,6 gam khí H2 bay ra. Khối lượng muối tạo ra trong dung dịch là A.36,7 gam B.35,7 gam C.63,7 gam D.53,7 gam Câu 2: Hòa tan 1,44 gam một kim loại hóa trị II trong 150 ml dung dịch H2SO4 0,5 M. Để trung hòa axit dư trong dung dịch thu được , phải dùng hết 30 ml dung dịch NaOH 1M. Kim loại đó là A.Ba B.Ca C.Mg D.Be Câu 3: Ngâm 2,33 gam hợp kim Fe-Zn trong lượng dư dung dịch HCl đến khi phản ứng hoàn toàn thấy giải phóng 896 ml khí H2 (đktc). Thành phần phần trăm về khối lượng của hợp kim này là A.27,9% Zn và 72,1%Fe B.26,9% Zn và 73,1%Fe A.25,9% Zn và 74,1%Fe A.24,9% Zn và 75,1%Fe Câu 4: Hòa tan hoàn toàn 20 gam hỗn hợp gồm Fe và Mg trong dung dịch HCl thu được 1 gam khí H2. Khi cô cạn dung dịch thu được bao nhiêu gam muối khan ? A.54,5 gam B.55,5 gam C.56,5 gam D.57,5 gam Câu 5: Hòa tan hòan toàn 0,5 gam hỗn hợp gồm Fe và một kim loại hóa trị II trong dung dịch HCl thu được 1,12 lít H2 ở đktc. Kim loại hóa trị II đó là A.Mg B.Ca C.Zn D.Be Câu 6: Cho 9,6 gam bột kim loại M vào 500 ml dung dịch HCl 1M, khi phản ứng kết thúc thu được 5,376 lít H2 (đktc). Kim loại M là A.Mg B.Ca C.Fe D.Ba Câu 7 : Điện phân nóng chảy muối clorua của kim loại M. Ở catot thu được 6 gam kim loại và anot có 3,36 lít khí (đktc) thoát ra. Muối clorua đó là A.NaCl B.KCl C.BaCl2 D.CaCl2 Câu 8: Cho 2 gam một kim loại thuộc nhóm IIA tác dụng hết với dung dịch HCl tạo ra 5,55 gam muối clorua. Kim loại đó là kim loại nào sau đây ? A.Be B.Mg D.Ca D.Ba Câu 9: Cho 2,52 gam một kim loại tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng, thu được 6,84 gam muối sunfat. Kim loại đó là A.Mg B.Zn C.Fe D.Al Câu 10: Ngâm một lá kim loại có khối lượng 50 gam trong dung dịch HCl. Sau khi thu được 336 ml khí H2 (đktc) thì khối lượng lá kim loại giảm 1,68 %. Kim loại đó là A.Zn B.Fe C.Al D.Ni Câu 11: Cho 7,68 gam Cu tác dụng hết với dung dịch HNO3 loãng thấy có khí NO thoát ra. Khối lượng muối nitrat sinh ra trong dung dịch là A.21,56 gam B.21,65 gam C.22,56 gam D.22,65 gam Câu 12: Cho 19,2 gam kim loại M tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, dư thu được 4,48 lít khí duy nhất NO (đktc). Kim loại M là A.Mg B.Cu C.Fe D.Zn Câu 13: Hòa tan hoàn toàn 0,84 gam một kim loại hóa trị II vào dung dịch HCl dư, thu được 0,336 lít khí (ở đktc). Khối lượng muối tạo thành sau phản ứng là bao nhiêu ? A.1,905 gam B.0,915 gam C.9,105 gam D.1,95 gam

Mg D. Cô cạn dung dịch D.4 gam muối. 6 gam B.2 mol Al .25 (Trích “Đề TSCĐ-2007-Khối A”) Câu 20: Cho 7.2 g Câu 21: Hòa tan hoàn toàn 0. Na . Na. 0. thu được V lít khí H2 (ở đktc). A.66 gam hỗn hợp gồm bột Fe và Al tác dụng vừa đủ với V (ml) dung dịch HCl 2M.15 B.344 lít hiđro (ở đktc) và dung dịch chứa m gam muối.1 mol Zn vào hỗn hợp dung dịch: HCl .K. 150 ml D.33.1M .985 C.1 mol Fe. 19.10.2 g D.2 mol Al . Giá trị của m là A.2575 Câu 16: Hòa tan hết m gam hỗn hợp bột kim loại Mg và Fe vào dung dịch HCl dư thấy thoát ra 5.8.84 g muối sunfat và 1. 1 lít B. 1. 0. Hỗn hợp này tan hết trong dung dịch HCl dư cho ra 3.2 lít C. Mg và Zn bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng. thu được 1. K. H2SO4 loãng. thu được 1. Trị số của a là A.52 C.6 D.8 Câu 23: Hòa tan hết hỗn hợp bột Al và Zn vào V ml dung dịch H2SO4 loãng 2M. thấy thoát ra 1.5 lít D. 0.405 B. 11.2 g B. H2SO4 loãng 0.96 lít khí (ở đktc).10.352 lít khí thoát ra (ở đktc) và thu được dung dịch D. 22.5.008 lít khí hiđro (đktc).7. B.195 D. 29.Câu 14: Cho 1. Giá trị của m là A.44. 44. Khối lượng hỗn hợp muối tạo thành là A. Giá trị của V là bao nhiêu ? A.250 ml Câu 24: Cho hỗn hợp X gồm 0.9. Al.475 B. 18.045 mol kim loại M trong dung dịch H2SO4 loãng tạo thành 6.200 ml D.46. sinh ra 8. có 2.27 D. 50 ml B. 0. Rb. thấy khối lượng dung dịch tăng 7 g.3 lít Câu 25: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp X: 0.4 C. Trị số của V là A. Al. dư.47. M là kim loại nào ? A.7.15 Câu 19: Hòa tan hoàn toàn 3. 45. 100 ml C. Giá trị của V là bao nhiêu ? A.2 B.150 ml Câu 18: Một hỗn hợp 8.375 D. Khi phản ứng kết thúc.11.1 mol Fe. Đem cô cạn dung dịch B thu được m gam muối khan. 100 ml B.36 lít khí H2 (ở đktc) và dung dịch chứa a g hỗn hợp muối khan. Giá trị của m là A.Zn C. a lần lượt là A.008 lít khí H2 (ở đktc) và dung dịch B. Mg tác dụng hoàn toàn với dung dịch H 2SO4 loãng sinh ra V lít khí hiđro (ở đktc) và dung dịch chứa 61.7 gam C. 19.8 g hỗn hợp 2 kim loại là Mg và Al tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng.4 g hỗn hợp Fe.38 gam hỗn hợp gồm Fe và kim loại R (có hóa trị không đổi) tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl dư.53 gam hỗn hợp A gồm ba kim loại Mg. 200 ml C.15 D.15 C.4. K . thu được a gam hỗn hợp muối khan.Fe Câu 22: Cho 13.5 g gồm 2 kim loại kiềm A và B thuộc 2 chu kì liên tiếp nhau trong bảng tuần hoàn.Al B.75 gam hỗn hợp muối khan.Na.575 C. Giá trị của V là bao nhiêu ? A.575 Câu 15: Hòa tan hết 3. Giá trị của V bằng bao nhiêu ? .12.98 B.6 lít H2 (ở đktc) và dung dịch chứa 25.2M.2 g C.Li.9 gam Câu 17: Cho 1.22 g hỗn hợp X gồm Fe.3.8 gam D. Fe trong dung dịch HCl.1 mol Zn tác dụng vừa đủ với V lít dung dịch hỗn hợp: HCl 0.12 lít khí (ở đktc).5.

Mg B.2 g C. SO2 B.5M.6.24 lít khí X (sản phẩm khử duy nhất).1 C.04 mol NO2 (các khí đo ở đktc).Cu D.6 g Cu vào hỗn hợp dung dịch HNO3 và H2SO4 đặc nóng dư. Giá trị m là A.A.19.2 g B.4.4 gam C.02 gam C.36 lít SO2 (đktc).12 lít B.7 B.4 gam Câu 37: Hỗn hợp X gồm Cu và Fe. H2S D.4.82.95 gam D. Ag C. thu được hỗn hợp khí gồm 4.32 lít H2 (ở đktc) và dung dịch Y (coi thể tích dung dịch không đổi). trong đó Cu chiếm 43. sinh ra 0.96 lít C.6.2 D.76 D.24 lít SO2 ( các khí đo ở đktc). 47. Biết NO là sản phẩm khử duy nhất.NO2 Câu 35: Cho 1.2 g Câu 29: Cho 9.6 C. Khối lượng muối nitrat tạo thành là: A.N2O C.06 gam hỗn hợp gồm Fe.59 gam B.75 gam kim loại Zn hoàn tan hoàn toàn vào dung dịch H2SO4 đặc nóng.11. Mg và Al tác dụng hết với dung dịch HNO 3 thu được 0. 46. S C. SO3 Câu 30: Cho 2.6 gam rắn.5.2 g Fe và 7. ở đktc) và dung dịch chứa m gam hỗn hợp muối sunfat.4 gam B. Lượng muối nitrat sinh ra là: A.4gam D.19. Dung dịch Y có pH là A.36 lít .48 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất.84 lít khí A (ở đktc.6 g kim loại M tác dụng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 đặc nóng.18.96 gam Câu 36: Hòa tan hết 25.35 gam hỗn hợp Cu.69 gam C.Cu Câu 33: Cho 3.6.6 g Mg tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 dư sinh ra 2.92 g một kim loại A tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 loãng dư thu được 0.26 Câu 32: Cho 1.2 lít D. 52. A là A.7. Cô cạn dung dịch thu được 50.6 Câu 27: Cho 9.8. Fe B.62. Khí X là: A.Zn Câu 28: Hòa tan hết 28 g hỗn hợp Cu và Ag vào dung dịch H2SO4 đặc nóng.4 mol sản phẩm khử duy nhất.48 lít NO và 2.74.5.NO B.9.64.50 gam D.2 g D.N2 D. thoát ra 4. 72.54 gam B.NH4NO3 B.06 B.Fe C. Cu và Fe trong HNO3 đặc dư. Al và Cu tác dụng với dung dịch HNO 3 loãng dư thu được 0. sản phẩm khử đó là: A.1.NO D.896 lít NO (đktc).448 lít NO (đktc).48 lít D. Kim loại M là A.8 gam X tác dụng hết với dung dịch HCl thấy có V lít khí (đktc) bay ra.24 lít C.18. Giá trị m là: A.NO2 C.3.2.4 lít B.24% khối lượng. sản phẩm khử duy nhất).Al D. thu được 5.N2O Câu 34: Cho hỗn hợp gồm 11. sinh ra 3.2 g Mg tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 dư thu được 0. Khối lượng muối tạo thành là: A. Giá trị của V là A.22.72 lít Câu 26: Cho m gam hỗn hợp Mg.2 lít NO2 (đktc).01 mol NO và 0. Cho 14. Al vào 250 ml dung dịch X chứa hỗn hợp axit HCl 1M và axit H2SO4 0. thu được 11. Kim loại A là: A.44 gam Câu 31: Hòa tan hết m gam hỗn hợp gồm Ag.7.

dung dịch Pb(NO3)2 D.dung dịch Hg (NO3)2 Câu 8: Ngâm một bản kẽm vào 0. sau một thời gian lấy thanh sắt ra rửa sạch. lấy thanh Cu ra khỏi dung dịch.54 gam D. Nồng độ mol của dung dịch AgNO3 là A.Fe(NO3)3.2 gam.Fe(NO3)2 B.muối sắt (III) clorua là chất khử 3+ 2+ C.3999 gam D. thấy khối lượng bản kẽm tăng 15. khi phản ứng kết thúc.sắt kim loại là chất oxi hóa B.0. AgNO3 C.1.Fe2+ bị sắt kim loại oxi hóa thành Fe3+ Câu 12: Nhúng một thanh Cu kim loại vào dung dịch chứa 0.9. cân nặng 4. Sau khi phản ứng kết thúc lấy bản kẽm ra.không kim loại nào tác dụng được Câu 5: Cho Cu dư tác dụng với dung dịch AgNO3 thu được dung dịch X.Pb(NO3)2 Câu 4: Cho 3 kim loại là Al. NaCl D.2. Fe.08 gam Câu 11: Cho phản ứng: Fe + 2 FeCl3 -> 3 FeCl2 cho thấy A.Fe(NO3)2 . Cu(NO3)2 dư Câu 6: Hòa tan hoàn toàn 28 gam Fe vào dung dịch AgNO3 dư thì khối lượng chất rắn thu được là A.6 gam Câu 3: Kim loại phản ứng được với tất cả muố trong dung dịch ở dãy nào sau đây? A.2 lít dung dịch AgNO3.2857 gam.dung dịch Zn(NO3)2 B.Al B. CuSO4.999 gam B.Fe C. ZnCl2 B.1 gam Câu 2: Nhúng thanh sắt vào dung dịch CuSO4. MgSO4. Khối lượng đinh sắt tham gia phản ứng là A.5M Câu 9: Cho 2 phương trình hóa học sau: Cu + 2FeCl3 -> 2 FeCl2 + CuCl2 Fe + CuCl2 -> FeCl2 + Cu Có thể rút ra kết luận nào sau đây ? A.0.Pb(NO3)2.NaCl.dung dịch Sn(NO3)2 C. Sn. Kim loại nào tác dụng được với cả bốn dung dịch muối đã cho ? A.Tính oxi hóa : Fe3+ > Cu2+ > Fe2+ B. sau một thầy gian lấy đinh sắt ra. Cho Fe dư tác dụng với dung dịch X được dung dịch Y. AgNO3. sấy khô.0.154 gam Câu 7: Để làm sạch một loại thủy ngân có lẫn tạp chất là Zn. sấy khô. .5 gam D.MgSO4. Cu và bốn dung dịch muối riêng biệt là ZnSO4.03 mol AgNO3. sấy khô thấy khối lượng tăng 1.108 gam B. AlCl3.1.0. Pb cần khuấy loại thủy ngân này trong A. CuSO4.75 M D. Dung dịch Y chứa A.9999 gam C.1.62 gam C.Tính khử : Fe2+ > Fe > Cu Câu 10: Ngâm một lá kẽm trong 100 ml dung dịch AgNO3 nồng độ 0. CuCl2.Tính oxi hóa : Fe2+ > Cu2+ > Fe3+ C.3 gam B.2. Khối lượng Cu đã bám vào thanh sắt là A.CHUYÊN ĐỀ 2: KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH MUỐI Câu 1: Ngâm một đinh sắt nặng 4 gam trong dung dịch CuSO4.1.1.Fe bị sắt kim loại khử thành Fe D. sau khi phản ứng hoàn toàn. AgNO3.16 gam B.9.5M B.9.4 gam C.Tính khử : Fe > Fe2+ >Cu D.1 M.1 g.Cu D. Cu(NO3)2dư D.Fe(NO3)3 C.162 gam C.216 gam D.1 M C.9. lượng bạc bám trên lá kẽm là A.AgNO3.

28 gam D. nhưng không khử được H+ trong dung dịch HCl thành H2. Sn .giảm 0.Sn2+ > Ni2+ > Zn2+ > Pb2+ > Fe2+ . lấy lá Fe ra rửa nhẹ.12.80gam C.28 gam Câu 13: Trong một dung dịch có chứa a mol Ca2+.03 D. sau một thời gian phản ứng.08 gam B.Khối lượng thanh Cu tăng 2.80 gam Câu 15: Những dung dịch không hòa tan được Cu là dung dịch A.Khối lượng dung dịch giảm 2. Đến khi phản ứng hoàn toàn thì khối lượng thanh Fe A.2 gam D.28 gam C.b = 0.24 gam. B.1 M.giảm 0.6 g.Fe D.b= 0.01 C. đem cân thấy khối lượng tăng thêm 1.Cu có khả năng tan trong dung dịch FeCl3 C. Khối lượng Cu bám trên lá Fe là A.tăng 0.02 B.Cu B.Fe có khả năng tan trong dung dịch FeCl3 B.và d mol NO3-.6 gam 3+ Câu 17: Kim loại có thể khử được Fe trong dung dịch FeCl3 thành Fe2+.4 gam C.Zn2+ > Sn2+ > Ni2+ > Fe2+ > Pb2+ B.6. Pb . Nếu a = 0.Pb 2+ > Sn2+ > Fe2+ > Ni2+ > Zn2+ D. c mol Cl.Khối lượng dung dịch tăng 2.HNO3 loãng D.8 gam B.Zn Câu 18: Câu nào sau đây là không đúng? A.b= 0. b mol Mg2+.muối Fe3+ B. Kim loại X là A.Ag có khả năng tan trong dung dịch FeCl3 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ Câu 19: Có các ion kim loại : Zn .b = 0.Fe có khả năng tan trong dung dịch CuCl2 D.Pb2+ > Sn2+ > Ni2+ > Fe2+ > Zn2+ C.03 thì A.muối Fe2+ C. Thứ tự tính oxi hóa của các ion kim loại giảm dần là A.04 Câu 14: Nhúng thanh Fe vào 100 ml dung dịch Cu(NO3)2 0.01.tăng 0.Mg C.01 . làm khô. d = 0.8. c = 0. Ni .08 gam D.Phát biểu nào sau đây không đúng với kết quả phản ứng? A.hỗn hợp HCl và NaNO3 Câu 16: Ngâm một lá Fe trong dung dịch CuSO4. Fe .9.Khối lượng kim loại Ag bám trên Cu là 3.

1 mol) Al3+ (0. Cu2 C) Cu2+.2 mol) vaø 2 anion Cl(x mol) vaø SO42. 0.Cu coù tính khöû maïnh hôn Ag.(y mol) .Noàng ñoä mol lít cuaû dd ñaõ duøng laø A.Ag+. 0. Ni2+.3 mol C.1M D. Maët khaùc cuõng laáy thanh kim loaïi nhö treân nhuùng vaøo dd Pb(NO3)2 thì thaáy khoái löôïng thanh kim loaïi taêng leân 7.76g B) 6.Zn D. Pb2+.44g D) giaù trò khaùc. C) Zn + Pb2+ -> Zn2+ + Pb.88 gam. B) chaát bò oxi hoaù. Trong caùc keát luaän sau.Tìm x vaø y A.Cu2+ coù tính oxi hoaù yeáu hôn Ag+. Bieát soá mol CuSO4 vaø Pb(NO3)2 tham gia phaûn öùng baèng nhau A. Pb2+ coù tính oõi hoùa taêng daàn theo chieàu: A) Fe2+< Ni2+ < Pb2+ <Cu2+< Ag+.2 mol B. C) Ni2+ < Fe2+< Pb2+ <Cu2+< Ag+. Cu2+. Pb2+ D) Ag+.1% Xaùc ñònh kim loaïi A. Cu2+.0.2 vaø 0. C. Fe2+.15M B. ngöôøi ta thu ñöôïc kim loaïi coù khoái löôïng laø 1.0. Cu(NO3)2. B. D) Fe2+< Ni2+ < Pb2+ < Ag+< Cu2+. .Câu 20: Moät dung dòch coù chöùa 2 cation Fe2+ (0. Fe3+ vaø tính khöû giaûm daàn theo thöù töï Fe. Cu2+.0.2 vaø 0. B) Fe2+< Ni2+ < Cu2+< Pb2+ < Ag+. 0.9 gam muoái khan . Caâu 26: Caùc ion kim loaïi Ag+.Khi coâ caïn dung dòch thu ñöôïc 46. B) Cu + Fe2+ -> Cu2+ + Fe. Khi laáy vaät ra thì löôïng AgNO3 trong dung dòch giam 17%.12 gam Fe vaø 0. Caâu 25: Cu taùc duïng vôùi dung dòch baïc nitrat theo phöông trình ion ruùt goïn: Cu + 2Ag+ -> Cu2+ + 2 Ag. Ag coù tính khöû yeáu hôn Cu. keát luaän sai laø: A. B) chaát bò khöû. D.3 vaø 0. 0.0.Fe C. Khoái löôïng vaät sau phaûn öùng laø: A) 5.2M Caâu 22: Nhuùnh thanh kim loaïi A hoaù trò II vaoø dd CuSO4.Mg B. Caâu 23: Khi cho Fe vaøo dung dòch hoãn hôïp caùc muoái AgNO3.Ag+. Cu2+/Cu. Sau moät thôøi gian laáy thanh kim loaïi ra thaáy khoái löôïng giaûm 0.Cu2+ B) Pb2+. Cu. Fe3+/Fe2+.12M C.1 vaø 0. Ñieàu khaúng ñònh naøo sau ñaây laø ñuùng: A) Fe coù khaû naêng tan ñöôïc trong caùc dung dòch FeCl3 vaø CuCl2. D) chaát trao ñoåi.08g C) 5. Fe2+.Ag+ coù tính oxi hoaù maïnh hôn Cu2+.Ñaùp aùn khaùc Caâu 23: Ngaâm 1 vaät baèng ñoàng coù khoái löôïng 5g trong 250g dung dòch AgNO3 4%.4 mol Caâu 21: Cho moät hoãn hôïp goàm 1. Töø traùi sang phaûi tính oxi hoaù taêng daàn theo thöù töï Fe 2+. Pb2+ Caâu 24: Vai troø cuûa Fe trong phaûn öùng Cu + 2Fe(NO3)3 = Cu(NO3)2 + 2Fe(NO3)2 laø: A) chaát khöû.2 mol D. Caâu 28: Cho caùc caëp oxi hoaù khöû sau: Fe2+/Fe.05%.Phaûn öùng xong.24 gam Mg taùc duïng vôùi 250 ml dd CuSO4. D) Al + 3Ag+ -> Al3+ + Ag. Caâu 27: Phöông trình phaûn öùng hoaù hoïc sai laø: A) Cu + 2Fe3+ -> 2Fe2+ + Cu2+. Pb(NO3)2 thì Fe seõ khöû caùc ion kim loaïi theo thöù töï sau:( ion ñaët tröôùc seõ bò khöû tröôùc) A) Ag+.

Fe(NO3)2. Zn D. Cu. Lượng sắt đã tham gia phản ứng là A. AgNO3.1.Fe +Fe(NO3)2 3 Fe(NO3)3 C.5H2O vào nước được 500 ml dung dịch CuSO4. AgNO3 C. B. Ag+ < Cu2+< Fe3+ C.2 mol Caâu 33:Cho 4.2 mol Al taùc duïng vôùi dung dòch CuCl2 dö roài laáy chaát raén thu ñöôïc sau phaûn öùng cho taùc duïng vôùi dung dòch HNO3 ñaëc. 0.3 mol C. Fe(NO3)2. Fe B.01 mol Fe vaøo 50 ml dung dòch AgNO31M.4g B) 2. D) Cu coù khaû naêng tan ñöôïc trong dung dòch FeCl2. Ag B. Phöông trình ôû caâu A. Caâu 37:Thöù töï saép xeáp theo chieàu taêng daàn cuûa ion kim loaïi laø: A. C) Fe khoâng tan ñöôïc trong dung dòch CuCl2.Al(NO3)3 C. Al.1.1mol Fe vaøo 500 ml dung dòch AgNO3 1M thì dung dòch thu ñöôïc chöùa: A) AgNO3 B) Fe(NO3)3 C) AgNO3 vaø Fe(NO3)2 D) AgNO3 vaø Fe(NO3)3 Caâu 31:Cho hoãn hôïp 2 kim loaïi Al vaø Fe vaøo dung dòch goàm Cu(NO3)2 vaø AgNO3 . Fe. Ag C.9488g Câu 39: Muối có khả năng khử AgNO3 thành Ag là muối nào trong số các muối sau ? A.1 mol Mg vaø 0. Ag D. Cu. Fe vaø Cu vaøo coác ñöïng dung dòch chöùa 0.Khi keát thuùc thí nghieäm. Cu. Fe +2Fe(NO3)3 3 Fe(NO3)2 B. D. AgNO3 . Fe. Cu2+< Ag+ < Fe3+ B. Fe. Caâu 30: Cho 0. Khi phaûn öùng xaûy ra hoaøn toaøn thì khoái löôïng Ag thu ñöôïc laø: A) 5. 0. Fe C. khuấy nhẹ cho đến khi hết màu xanh. Fe(NO3)3. AgNO3 B. Cu. sau khi phaûn öùng xaûy ra hoaøn toaøn ta thu ñöôïc dung dòch X vaø keát tuûa Y. Cu D.5984g B.6 mol D.Caâu 29: Cho 0. Ag Caâu 36:Ngaâm moät ñinh saét saïch trong dung dòch chöùa hoãn hôïp goàm Fe(NO3)2 vaø FeNO3)3.Caùc phaûn öùng xaûy ra hoaøn toaøn. . C ñeàu ñuùng. B ñeàu xaûy ra. Trong dung dòch X coù chöùa: A. Keát tuûa C coù caùc chaát : A. Cu Caâu 34:Cho Fe taùc duïng vaøo dung dòch AgNO3 dö.Cu(NO3)2 B) Cu coù khaû naêng tan ñöôïc trong dung dòch CuCl2. Zn B. Fe vaø caùc dung dòch muoái Cu(NO 3)2.58 gam hoãn hôïp A goàm Zn. 0. Al.0.2. Fe3+ < Cu2+< Ag+ Câu 38: Hòa tan 58 gam muối CuSO4. Caâu 32:Cho hoãn hôïp goàm 0. loïc boû dung dòch thu ñöôïc chaát raén goàm 3 kim loaïi. Ag.Hoûi soá mol khí NO2 thoaùt ra laø bao nhieâu? A.16g C) 3. B ñeàu khoâng xaûy ra. Phöông trình phaûn öùng xaûy ra laø : A. Fe C. Kim loaïi naøo taùc duïng ñöôïc vôùi caû 3 dung dòch muoái ? A. Caâu 35:Coù caùc kim loaïi Cu. Cu. Cho dần dần bột sắt vào 50 ml dung dịch trên.NaNO3 B. Cu.6496g C. Cu2+< Fe3+ < Ag+ D.0. Sau phaûn öùng thu ñöôïc dung dòch B vaø keát tuûa C . Phöông trình ôû caâu A.Hoûi ñoù laø 3 kim loaïi naøo? A. Fe(NO3)2.8 mol B.2992g D.24g D) giaù trò khaùc. Fe(NO3)3 D.082 mol CuSO4 .Fe(NO3)2 D. Fe(NO3)3.

Zn.5 M .Fe.80 gam C.FeO C.5 M .2 M.Fe3O4 D.3.FeO.Al + H2SO4 đặc.1M (vừa đủ).88 g MxOy cần 720 ml dung dich hỗn hợp: HCl 0. Oxit có thể là A.60 gam B.2 gam kim loại M có hóa trị n tác dụng với 0.Al2O3 Câu 6: Thể tích dung dịch hỗn hợp HCl 0.Cu. Khối lượng muối thu được là A.7 gam C.45 mol/l.to D.25 M. to B.Cu. Chất rắn thu được sau phản ứng đem hòa tan vào dung dịch HCl dư thấy thoát ra 13.FeO D.Fe B. CuO tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch H2SO4 2M.8 gam D.Mg D.70.2 gam một oxit sắt cần vừa đủ 100 ml dung dịch HCl 0.Al + CuO.69.9 gam Câu 3: Hòa tan 3. Công thức của oxit sắt nói trên là A. 102 g Al2O3 là A. Vậy oxit có thể là A.FeO và Fe3O4 Câu 5: Hòa tan hết 0. 8 gam Fe2O3.Al+Fe3O4.Zn. Sau phản ứng hỗn hợp muối sunfat khan thu được khi cô cạn dung dịch có khối lượng là A.FeO C.15 mol O2.3. Kim loại M là A.Mg CHUYÊN ĐỀ 4:PHẢN ỨNG NHIỆT LUYỆN ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI Câu 1: Phản ứng hóa học xảy ra trong trường hợp nào dưới đây không thuộc loại phản ứng nhiệt nhôm ? A. ZnO trong 500ml dung dịch H2SO4 0.90 gam Câu 2: Biết 2.560 ml Câu 7: Hòa tan hết 20.48 gam Fe3O4. Sau phản ứng hỗn hợp rắn còn lại là A.Fe. MgO nung ở nhiệt độ cao.Cu.1gam D.360 ml C. Khối lượng muối thu được là A.Fe2O3 B. MgO B.Ca D.Al + Fe2O3. H2SO4 0. Fe2O3.1 gam B.Fe3O4 C.Al2O3 Câu 8: Hòa tan hoàn toàn 2.MgO C. Công thức của oxit sắt nói trên là A.FeO và Fe3O4 Câu 4: Hòa tan 1.712 gam một oxit sắt cần vừa đủ 128 ml dung dịch HCl 1 M.FeO D. Fe2O3.Fe2O3 B.480ml D.1 gam (Trích đề thi đại học khối A – 2007) Câu 9: Cho 16.3.ZnO.6 gam B.Al C.85 gam D.9 gam muối.Fe2O3 B.67.CHUYÊN ĐỀ 3: OXIT KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH AXIT Câu 1: Cho 32 gam hỗn hợp gồm MgO.240 ml B.3 gam hỗn hợp gồm MgO.25 M cần để phản ứng hết hỗn hợp A gồm 3.Cu.to C. ZnO.ZnO.3.MgO .15 mol oxit của kim loại M trong HNO3 thu được khí NO2 và 108. H2SO4 0.1 gam C.to Câu 2: Cho luồng khí H2 (dư) qua hỗn hợp các oxit CuO.44 lít H2 ở đktc. CuO và FeO tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch H2SO4 0.81 gam hỗn hợp gồm Fe2O3.Fe. MgO.Fe3O4 D.Fe2O3 B.Fe3O4 C.68.

Fe.56. Mg B.2 g hỗn hợp 2 kim loại.25 gam D.6.16 g B.2. Fe3O4.8 gam bột Al và 16 gam bột Fe2O3 (không có không khí). Fe2O3. Cu C.22 gam Câu 7: Khử hoàn toàn 16 gam Fe2O3 bằng khí CO ở nhiệt độ cao.256 lít B.26 gam C. thấy còn lại phần không tan Z.7. Hỗn hợp thu được sau phản ứng đem hòa tan vào dung dịch NaOH dư thu được 5.4 D. FeO. MgO cần dùng 5.15 gam B.4 B. CuO thu được rắn Y.28 g B.Mg. Fe3O4.32 g Câu 12: Để khử hoàn toàn m gam hỗn hợp CuO và PbO cần 8. MgO.Al D. Al2O3. Hiệu suất của phản ứng nhiệt nhôm là A. Fe2O3 đến Fe cần vừa đủ 2.80% D. Fe.Cu. Al. Cu (Trích Đề thi tuyển sinh cao đẳng 2007) Câu 4: Thể tích khí CO (ở đktc) cần dùng để khử hoàn toàn 16 gam bột Fe2O3 thành Fe là A. Cu D.30 gam Câu 8: Để khử hoàn toàn 17. phản ứng xong thu được chất rắn A. thu được 4.376 lít khí (đktc).Mg.2 g khí H2 thoát ra. FeO.1 gam Al2O3 là A.6 gam hỗn hợp gồm Fe. Khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng là A. Giá trị của m là A. Al.8 g Fe3O4.Mg B. Cho Y vào dung dịch NaOH dư khuấy kĩ. sau phản ứng thu được 50.24 lít (Đề thi TNPT -2007) Câu 5: Thể tích hỗn hợp khí H2 và CO ở (đktc) cần dùng để khử hết hỗn hợp A: 5. MgO Câu 11: Nung nóng hỗn hợp gồm 10.Câu 3: Cho khí CO (dư) đi vào ống sứ nung nóng đựng hỗn hợp X gồm Al2O3. Fe. Al2O3 và MgO (nung nóng).Cu. Fe. Al2O3.7. Kim loại X là A.Cu.4 C. MgO C.15 gam B. 5. Hiệu suất của phản ứng khử CuO là A.6 lít D. Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn gồm: A.16 gam C.5.20. Phần không tan Z gồm A.36 lít D.8 gam Al rồi nung ở nhiệt độ cao (không có không khí). Giả sử phản ứng xảy ra hoàn toan.MgO.75% C.4.Cu.17 gam D.2 g C.24 lít khí CO (đktc).18 gam Câu 9: Khử m gam bột CuO bằng khí H2 ở nhiệt độ cao thu được hỗn hợp chất rắn X. 4. Mg D.84 lít B.60% C. Khối lượng sắt thu được là A.Al.1 gam kim loại nhôm.80% D.53.Zn C.20 gam C.3.48 lít C.54. Để hòa tan hết X cần vừa đủ 1 lít dung dịch HNO3 1M.36 lít O2 (đktc).4 g D16. Cu B.8 gam Fe2O3.12.616 lít Câu 6: Để khử hoàn toàn 30 gam hỗn hợp gồm CuO.MgO.90% .2 gam kim loại X (có hóa trị n duy nhất) tác dụng với 3.57.85% Câu 10: Cho khí CO đi qua hỗn hợp gồm CuO.4 Câu 13: Cho 16.70% B.24 gam D.8.Ca Câu 14: Trộn 24 gam Fe2O3 và 10. Fe2O3.48 lít khí NO duy nhất (đktc). Khí đi ra sau phản ứng được dẫn vào dung dịch Ca(OH)2 dư khối lượng kết tủa thu được là A. Cho A tác dụng hết với dung dịch HCl thấy có 1.10.6 lít khí CO (đktc).4. nếu hiệu suất phản ứng là 80% thì khối lượng Al2O3 thu được là A.5 % B. Fe3O4.72 lít C.

dung dịch thu được cho tác dụng với BaCl2 dư thì khối lượng kết tủa thu được là A.105. Khối lượng muối thu được bằng A. NaOH 0.34.106. 0.72 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch có chứa 0.31.Ba(OH)2 D.không xác định được Câu 16: -Cho V lít khí H2 (đktc) đi qua bột CuO (dư) đun nóng.12 mol KHCO3.48.8 g Na2CO3 và 4 g NaOH dư D.Fe2O3 C.5 g D. 0. X là dung dịch A.10.6 g Na2CO3 và 16.05 mol B.107. Lọc tách kết tủa. 0.10 gam B. 0. 32.0.Ca(HCO3)2 C.2 mol KHCO3.5 g B.4 g NaHCO3 Câu 2: Glucozo lên men thành etanol.1 mol K2CO3 C.15 mol K2CO3 B. Công thức của oxit sắt là A.2 mol CO2 phản ứng vơi 300 ml dung dịch KOH 1M. 0.5 g C.20 gam D.15 mol K2CO3 Câu 8: Cho 6.NaOH B.24g B.3 mol CO2 phản ứng với 500 ml dung dịch KOH 1M.8 g NaHCO3 và 4.Câu 15: Khử hoàn toàn 0.15 mol KHCO3.0.25 mol Ca(OH)2.FeO B.3 M .5 g C.0.2 g Na2CO3 và 8.40 gam C. 0.5g .0.2 lít khí SO2 (đktc) vào dung dịch NaOH dư.48 gam Câu 3: Khi cho SO2 sục qua dung dịch X đến dư thấy xuất hiện kết tủa trắng.6 g D.23. biết hiệu suất lên men đạt 75%.5 g Câu 9: Cho 0. Khối lượng muối tạo thành là A.50 gam D.05 mol KHCO3.23. Giá trị của a là A. Phần trăm khối lượng của Fe2O3 trong quặng là A.46.70% B.75% C.08 mol Câu 6: Cho 0.2 mol KHCO3 và 0. Sản phẩm thu được có A.40.26g C.3 mol một oxit sắt bằng Al thu được Al2O3.06 mol C.7 M. Dung dịch sau phản ứng có A.24 lít H2 (đktc).15 gam C. Lượng glucozo cần dùng là A.85% CHUYÊN ĐỀ 5: DẠNG BÀI TẬP: KHÍ CO2 (hoặc SO2) TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH KIỀM Câu 1: Cho 6.1 mol K2CO3 Câu 7: Cho 0. sau đó kết tủa tan.H2S Câu 4: Sục 6.30g Câu 17: Cho khí CO khử hoàn toàn 10 gam quặng hematit.4 g CO2 dư B.35. 0.108.35 mol CO2 phản ứng với 500 ml dung dịch : KOH 0.72 lít CO2 (đktc) tác dụng với 400 ml dung dịch NaOH 1 M thu được A.25 gam Câu 5: Sục a mol khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 thu được 3 gam kết tủa.07 mol D.2 mol K2CO3 D. thấy tách ra 40 gam kết tủa.24 gam B.1 mol KHCO3 và 0.15 mol K2CO3 D.72 lít CO2 (đktc) vào bình chứa 600 ml dd KOH 1M.8 gam NaHCO3 C.Fe3O4 D.1 g Câu 10: Sục 11. Khối lượng kết tủa thu được là A.28g D. Lượng sắt thu được cho tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng thu được 2.5g C.5 g B.3 mol KHCO3 B.21. -Nếu cho V lít H2 (đktc) đi qua bột FeO (dư) đun nóng thì khối lượng Fe thu được là bào nhiêu? (hiệu suất các phản ứng 100%) A.1 g D. thu được 32 g Cu.0.36 g C. toàn bộ khí sinh ra được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 dư.5 mol K2CO3 C.0.80% D. dung dịch còn lại mang đun nóng thu thêm được 2 gam kết tủa nữa.0.0. 0.49.

Câu 11: Cho V lít CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch Ca(OH)2 1M thu được 2.1 B.032 B.10 g C.02 B.1 mol Na+ .46.5 B.Fe 2+ 3+ 2Câu 4: Một dung dịch X chứa : x mol Fe .a + 3b = c + d B. Nếu a = 0.01 và 0.2 mol CO2 vào 150 ml dung dịch Ca(OH)2 1M được m gam kết tủa. 0.0.25 .01 .40.0. Giá trị của a là A.6. 0.55. là A.3.4 g C.6 g Cu tác dụng hết với dung dịch H2SO4 đặc nóng sinh ra V lít SO2 (đktc). Giá trị x.5 gam kết tủa.2 mol Al3+. b mol Mg .15 g Câu 13: Hấp thụ hoàn toàn 2.2 B.03 D.Zn C.2 C..02 mol Cu2+.1 mol Fe .05 2+ + 2+ Câu 8: Đun nóng một dung dịch có chứa 0. Cô cạn dung dịch X thu được 46.03 thì A.76 g kết tủa .9 gam rắn. Giá trị V là A.4. 0.2 mol Cl-...b = 0.b = 0.Mg B.64 g CHUYÊN ĐỀ 6 : CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN HÓA HỌC Câu 1: Một cốc dung dịch chứa các ion: a mol Na+ .36 C.NO2 C.15 D.3 mol SO4 .2 g Câu 9: Cho 3.2 2+ 2+ Câu 5: Trong một dung dịch có chứa a mol Ca .0.1 mol Mg . d = 0.1 mol M n+ .4 g B.29.0. 0.39.5 g D.0.10 g B.55 g D. b= 0.N2O Câu 10: Cho 9.0.a + 3b = 2c + d D.a +2b = c +d C.05 và 0.01 C.2 C.0. c = 0.688 lít khí CO2 (đktc) vào 2.06 D. c mol SO42-.8.a +2b = c + 2d Câu 2: Một dung dịch chứa các ion: 0.4 g C.5 mol Na .2 D. x mol Cl-.3 mol Cl.2 mol Al . 0.23. 0. 0.2 mol Cl.1 . 0.6 .3.9 gam rắn. 0.5.0.38..39. Giá trị của m là A. Cô cạn dung dịch X thu được m gam rắn.15 .6 C. 0.d. Biểu thức liên hệ a.03 D. b mol Al3+ .0. 0.0.8. N2 D.03 và 0.20 g B.y lần lượt là A.04 Câu 14: Cho 0. 0.6 mol HCO3. d mol Cl.2.25 Câu 3: Một dung dịch A chứa các ion : 0. 0.3 D. Sau phản ứng khối lượng kết tủa thu được là A.02 và 0.0.04 2+ 3+ 2Câu 6: Trong dung dịch X có chứa 0. y mol SO42-.24 B. c mol Cl và d mol NO3 -.4 g D.435 gam muối khan.2 mol Cl-.02 B. 0.0. 0.01 . Cô cạn dung dịch A thu được 46.4 Câu 12: Cho 0.NO B. Giá trị x. 0. c mol SO4 2. KOH 1M.9 Câu 7: Trong một dung dịch A chứa 0. 0. 0.0. 0.18.1 mol Ca .01 C. Trị số của c là A.3 mol SO42. y lần lượt là bao nhiêu ? A.38 mol CO2 pứ với 200 ml dung dịch: Ba(OH)2 0.45.b. 0.0. sẽ xuất hiện m g kết tủa trắng.048 C.c. M là A.5 C.48 D. b =0.Cu D. Giá trị của V là A. Cô cạn dung dịch A thu được 5.03 mol K+.5 lít dung dịch Ba(OH)2 a (M) thu được 15.2 mol Cl-. Giá trị của m là A.24 lít khí X (sản phẩm khử duy nhất) khí X là A.6 gam Mg tác dụng với HNO3 dư sinh ra 2. y mol Al .896 B. 0.1 mol Al3+ .3 mol SO4 ..75 M ..5.0. Giá trị của m là A.72 D.

Khối lượng muối khan sau khi cô cạn dung dịch Y là A.4 D.66 g C.3.8 g Câu 17: Lấy 3.4 Câu 14: Hòa tan hoàn toàn 12 g hỗn hợp Fe và Cu ( tỉ lệ mol 1:1) bằng HNO3.4 g D. Giá trị của m là A. khối lượng hỗn hợp muối sunfat khan tạo ra là A. Cô cạn dd A thu được số gam muối khan là A.96 Câu 19: Lấy 3. nhận được 3. thu được V lít (đktc) hỗn hợp X gồm NO và NO2 và dung dịch Y ( chỉ chứa 2 muối và axit dư).05g C.2.92 C.81g C.3.1.16.Fe D.36 lít CO2 (đktc) và dung dịch X.33g B.52 g hỗn hợp Mg và Fe đem hòa tan vào dung dịch H2SO4 loãng dư thì nhận được 0.12g D.Mg C. Cô cạn dung dịch sau phản ứng .10.4.14.8 g B. Vậy giá trị của m là A.50.Câu 11: Cho 4.24 g B.81 gam hỗn hợp A gồm 3 oxit Fe2O3.8 g một kim loại R tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 loãng thu được 1.9.5.14.1M.4 g C.12.4.265g D.11.36 (Trích đề TSĐHKA-2007) Câu 15: Lấy 13.12 lít khí NO duy nhất (đktc).44. Vậy khối lượng muối clorua tạo thành là A.2 g Câu 18: Lấy 0.36 lít hỗn hợp X gồm Na2CO3 va K2CO3 hòa tan trong dung dịch H2SO4 dư thu được dung dịch Y và 6.81 g B.5.47.4.33g C.29 C.Zn B.4.Cu Câu 12:Cho phản ứng: Al + OH + NO3 + H2O -> AlO2.3 D.72 g Câu 20: Hòa tan 14 g hỗn hợp 2 muối MCl và R2CO3 bằng HCl dư thu được dd A và 0.4 g hỗn hợp 2 muối cacbonat kim loại hóa trị II đem hòa tan trong dung dịch HCl dư. Khối lượng muối khan khi cô cạn dung dịch X bằng bao nhiêu ? A.72 lít CO2 (đktc).24 B.2 C.65g Câu 21: Trộn 5.672 lít khí (đktc).9.2 B. Giá trị V bằng bao nhiêu ? A.336 lít H2 (đktc) và m (g) muối khan.3.16.2.17.4g .1 B. Kim loại R là A.6 D.8g D.5.44 hỗn hợp 2 muối cacbonat của kim loại kiềm đem hòa tan trong HCl dư thì nhận được 448 ml CO2 (đktc).+ NH3↑ Tổng hệ số cân bằng ( hệ số cân bằng là các số nguyên tối giản) của phản ứng trên bằng A.30 D.26 g B.22 B.4 g C.2g Câu 16: Cho 2.38 + n+ Câu 13: Cho phan ứng: 3M + 2 NO3 + 8 H -> … M + … NO↑ + …H2O Giá trị của n là A. Sau phản ứng ta thu được m gam hỗn hợp rắn.3.21 g D.48 C.6 g B.4 g Al với 6 g Fe2O3 rồi nung nóng để thực hiện phản ứng nhiệt nhôm.15.2 g D. MgO.6.33. ZnO tan vừa đủ trong 300 ml dung dịch H2SO4 0. Tỉ khối hơi của X đối với H2 bằng 19.2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful