BÀI 5: XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN VIỆT NAM I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1.

1 Mục đích: - Nhằm bồi dưỡng cho sinh viên nắm được đặc điểm, quan điểm, nguyên tắc và phương hướng xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân. 1.2 Yêu cầu: - Trên cơ sở nhận thức đó, sinh viên cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực góp phần vào xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh toàn diện. II. NỘI DUNG 2.1 Đặc điểm và những quan điểm, nguyên tắc cơ bản xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân. 2.1.1 Khái niệm: - Là tổ chức vũ trang và bán vũ trang của nhân dân Việt Nam, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, Nhà nước XHCN Việt Nam quản lí. - Nhiệm vụ: + Chiến đấu giành và giữ độc lập, chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. + Bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ nhân dân, bảo vệ chế độ XHCN và những thành quả cách mạng… + Cùng toàn dân xây dựng đất nước + Là lực lượng nòng cốt trong khởi nghĩa giành chính quyền, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân và chiến tranh nhân dân. 2.1.2 Đặc điểm liên quan đến xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân - Cả nước đang thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, trong khi CNĐQ và các thế lực thù địch chống phá ta quyết liệt • Hai nhiệm vụ chiến lược trên có mối quan hệ chặt chẽ, tác động với nhau để cùng thực

hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Do đó, trong khi chúng ta đặt nhiệm vụ trọng tâm vào xây dựng chủ nghĩa xã hội, không được 1 phút lơi lỏng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. • Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch vẫn coi Việt Nam là một trọng điểm để phá hoại, chúng đẩy mạnh chiến lược “DBHB”, chống phá cách mạng Việt Nam về mọi mặt, trong đó lực 1

LLVT nhân dân ta đã có những bước trưởng thành lớn mạnh cả về bản lĩnh chính trị. chúng ta cần phải nắm chắc âm mưu.lượng vũ trang nhân dân là một trọng điểm. sức mạnh chiến đấu không ngừng được nâng lên. Song trên thực tế cần tập trung tháo gỡ một số vấn đề sau: 2 . bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Đã hoàn thành tốt cả ba chức năng. chất lượng tổng hợp. thủ đoạn chiến lược “DBHB” của địch để có kế hoạch phòng ngừa. xung đột vũ trang. lối sống. xung đột sắc tộc. Trên cơ sở phát huy những thuận lợi của nước ta trong hiệp hội ASEAN.Thực trạng của LLVT nhân dân ta. • Thách thức lớn: Đại hội Đảng X đề cập + Tụt hậu xa hơn về kinh tế + Suy thoái về chinh trị. có nhiều diễn biến phức tạp. đoàn kết. phức tạp mà Đảng. đất nước ta bước sang thời kỳ đẩy mạnh CNH. bảo đảm xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh về mọi mặt . • Khu vực Đông Nam Á: Vẫn là tiềm ẩn nhiều yếu tố mất ổn định. tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. • Thuận lợi cơ bản: + Tiềm lực và vị thế nước ta được tăng cường + Đảng có bản lĩnh chính trị vững vàng. Tổ quốc. thành viên tổ chức thương mại thế giới để giữ vững môi trường hoà bình và phát triển kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa… Đó là nền tảng vững chắc để xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân. nhân dân. trình độ chính quy. tư tưởng. đạo đức. sáng tạo. nhưng chiến tranh cục bộ. • Tình hình thế giới: CNXH ở Liên xô (cũ) và Đông Âu sụp đổ phong trào cách mạng giải phóng dân tộc trên thế giới gặp nhiều khó khăn. nhà nước giao cho. + Nhân dân ta có truyền thống yêu nước. tham nhũng. + Lực lượng vũ trang ta tuyệt đối trung thành với Đảng. quan liêu. . tranh chấp biên giới.Xây dựng LLVTND trong điều kiện quốc tế đã thay đổi. . lãng phí nghiêm trọng + Xa rời mục tiêu xã hội chủ nghĩa + Chiến lược “DBHB”. có đường lối độc lập tự chủ.HĐH và hội nhập kinh tế thế giới toàn diện hơn.Sự nghiệp đổi mới đã đạt được nhiều thành tựu to lớn. Nhưng hoà bình. hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn. các nước lớn đang tăng cường ảnh hưởng của mình để lôi kéo các nước ASEAN. Do đó. chạy đua vũ trang (nhất là chạy đua vũ khí hạt nhân). xứng đáng là lực lượng nòng cốt đi đầu giải quyết hiệu quả những nhiệm vụ khó khăn. khủng bố. tài nguyên diễn ra ở nhiều nơi tính chất ngày càng phức tạp. Trong những năm qua.

• Trình độ chính quy của Quân đội ta chưa đáp ứng được yêu cầu tác chiến hiện đại. vẫn để xảy ra những vụ việc. • Nội dung: + Đảng Cộng sản Việt Nam độc tôn lãnh đạo LLVT nhân dân theo nguyên tắc “tuyệt đối. nhiệm vụ của LLVT trong cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. + Đảng lãnh đạo trên mọi mặt hoạt động của LLVT nhân dân trên tất cả các lĩnh vực chính trị. Công tác huấn luyện. Vấn đề nghiên cứu phát triển hoàn thiện nền khoa học nghệ thuật quân sự Việt Nam trong thời kì mới cần được tổ chức một cách khoa học.Tự lực tự cường xây dựng LLVT 3 . trực tiếp về mọi mặt”. đường lối tổ chức và cơ chế hoạt động.• Về chất lượng chính trị: Trên thực tế. tính nhạy bén. tổ chức… cả trong xây dựng và chiến đấu. ảnh hưởng đến sức mạnh chiến đấu của LLVT. cơ sở đào tạo và thực tiễn… 2. lãnh đạo mọi họat động của LLVT. trình độ lí luận. sắc sảo và bản lĩnh chính trị của không ít cán bộ. Đảng không nhường hoặc chia sẻ quyền lãnh đạo cho bất cứ giai cấp. tư tưởng. + Trong QĐND Việt Nam. nguyên tắc cơ bản xây dựng LLVT nhân dân trong thời kì mới . bảo đảm nắm chắc quân đội trong mọi tình huống. • Về khả năng chiến đấu và trình độ SSCĐ của LLVT nhân dân cón có những mặt hạn chế. nguyên tắc cơ bản nhất trong xây dựng LLVT nhân dân sự lãnh đạo của Đảng đối với LLVT sẽ quyết định bản chất cách mạng. phối hợp chặt chẽ giữa viện nghiên cứu. chưa đáp ứng được các tình huống phức tạp (nếu xảy ra). đào tạo cán bộ còn có những nội dung bất cập. chưa thật sát với nhiệm vụ và năng lực thực hành theo cương vị đảm nhiệm. Đảng có hệ thống tổ chức từ trung ương đến cơ sở.3 Những quan điểm.Thực tiễn cách mạng Việt Nam qua mấy chục năm qua đã chứng minh điều đó. Trực tiếp lãnh đạo các đơn vị ở địa phương (bộ đội địa phương và dân quân tự vệ) là các cấp uỷ đảnng ở địa phương. thiếu đồng bộ. Đảng lãnh đạo theo hệ thống dọc từ ĐUQSTƯ đến các đơn vị cơ sở trong toàn quân. phương hướng chiến đấu.Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với LLVT nhân dân • Ý nghĩa: Là quan điểm. . chiến sĩ ta chưa tương xứng với vị trí.1. mục tiêu. lực lượng tổ chức nào. Chấp hành kỷ luật của một bộ phận LLVT cón chuyển biến chậm. yêu cầu. • Về trang bị của LLVT còn lạc hậu.

đảng viên có phẩm chất năng lực tổt đủ sức lãnh đạo đơn vị. • Nội dung: Tự lực tự cường dựa vào sức mình để xây dựng. chủ động không bị chi phối ràng buộc. nhiệm vụ chủ yếu cơ bản.công nghệ để xây dựng và phát triển LLVT nhân dân. kinh nghiệm trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.Xây dựng LLVT nhân dân lấy chất lượng là chính. lấy xây dựng chính trị làm cơ sở • Cơ sở: + Xuất phát từ lí luận Mác. bạo loạn lật đổ nhằm phi chínhnh trị hóa quân đội… • Nội dung: + Nắm vững và giải quyết tốt mối quan hệ giữa số lượng và chất lượng + Xây dựng LLVT nhân dân có chất lượng. bảo vệ được mình. chính sách của nhà nước.Lênin về mối quan hệ giữa số lượng với chất lượng + Từ thực tiễn xây dựng LLVT nhân dân. toàn diện cả về chính trị. tư tưởng. quy định về SSCĐ. thường xuyên của LLVT nhân dân chủ động đối phó kịp thời và thắng lợi trong mọi tình huống xảy ra. khắc phục mọi khó khăn xây dựng đơn vị VMTD. lấy chất lượng chính trị làm cơ sở… + Từ sự chống phá của kẻ thù trong chiến lược “DBHB”. đoàn thanh niên. đội ngũ cán bộ chính trị. + Chăm lo xây dựng. tổ chức + Về chính trị phải thường xuyên làm tốt công tác quán triệt. duy trì và chấp hành nghiêm các chế độ. + Triệt để tranh thủ những điều kiện quốc tế thuận lợi về khoa học. trực ban. củng cố các tổ chức chính trị trong LLVT nhân dân vững mạnh (tổ chức đảng.Bảo đảm LLVT luôn trong tư thế SSCĐ và CĐ thắng lợi • Cơ sở: + Đây là quan điểm phản ánh chức năng. + Nâng cao tinh thần trách nhiệm. hội đồng quân nhân…). giáo dục cho cán bộ. trực chỉ huy… 4 . + Chăm lo xây dựng cơ quan chính trị vững mạnh. hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống.• Cơ sở: Theo Tư tưởng Hồ Chí Minh về “xây dựng LLVT” và thực tiễn truyền thống. trực chiến. Tập trung từng bước hiện đại hoá trang bị kỹ thuật quản lí khai thác bảo quản có hiệu quả trang bị hiện có… + Tích cực đẩy mạnh phát triển kinh tế và thực hành tiết kiệm. . + Xây dựng LLVT nhân dân vững mạnh về mọi mặt. đánh địch kịp thời. . • Nội dung: + LLVT nhân dân phải luôn trong tư thế SSCĐ. chiến sĩ trong LLVT nhân dân tin tưởng vào đường lối quan điểm của Đảng. Đảng ta luôn coi trọng xây dựng chất lượng. để giữ vững tín độc lập tự chủ.

tinh nhuệ phải từng bước hiện đại hóa quân đội về trang bị.Tinh nhuệ: Biểu hiện mọi hoạt động của quân đội trên các lĩnh vực đạt hiệu quả cao • Nội dung: + Tinh nhuệ về chính trị: Trước diễn biến của tình hình. vận dụng mưu trí sáng tạo các hình thức chiến thuật . đưa mọi hoạt động của quân đội vào nề nếp • Nội dung: + Thống nhất về bản chất cách mạng.2. chính sách của nhà nước. đoàn kết nội bộ. với nhân dân. + Trước diễn biến tình hình phải phân biệt được đúng sai + Có tinh thần đoàn kết quân dân.Xây dựng quân đội cách mạng: Đây là vấn đề cơ bản hàng đầu trong nhiệm vu xây dựng quân đội của Đảng trong mọi giai đoạn cách mạng. có khả năng phân tích và kết luận chính xác đúng sai. + Kiên định mục tiêu lí tưởng xã hội chủ nghĩa.Chính qui: Là thực hiện thống nhất về mọi mặt (tổ chức. làm cho lực lượng này tuyệt đối trung thành với Đảng. + Chấp hành mọi đường lối của Đảng. biên chế.2 Phương hướng xây dựng LLVT nhân dân trong giai đoạn mới 2.2. trang bị).Từng bước hiện đại: Đi đôi với chính qui. + Thống nhất về tổ chức thực hiện chức trách nề nếp chế độ chính qui. về phương pháp huấn luyện giáo dục. mục tiêu chiến đấu. dân chủ rộng rãi . • Nội dung: + Xây dựng bản chất giai cấp công nhân cho quân đội. Hiện đại hoá là một tất yếu nhằm nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội ta • Nội dung: Từng bước đổi mới vũ khí. từ đó có thái độ đúng đắn với sự việc đó + Tinh nhuệ về tổ chức: Tổ chức gọn nhẹ nhưng vẫn đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao + Tinh nhuệ về kĩ chiến thuật: Phải giỏi sử dụng các loại binh khí kĩ thuật hiệnc có. điều lệnh qui định. Dựa trên những chế độ. với Tổ quốc.1 Xây dựng quân đội nhân dân theo hướng cách mạng chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại . biết sử dụng trang bị vũ khí hiện đại. vũ khí. nghệ thuật quân sự. trang bị kĩ thuật cho quân đội 5 . + Thống nhất về quan điểm tư tưởng quân sự. về tổ chức biên chế trang bị. đoàn kết quốc tế tốt + Kỉ luật tự giác nghiêm minh. về quản lí bộ đội. về ý chí quyết tâm. vững vàng trước mọi khó khăn thử thách. Giỏi các cách đánh. hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. quản lí trang bị . nguyên tắc xây dựng quân đội.

nông trường.+ Xây dựng quân đội nhân dân có bản lĩnh trí tuệ và năng lực hành động. hiệu quả.1 vạn 5. chú ý hình thức phù hợp trong các hành phần kinh tế.3 vạn 270 vạn 2. 6 . được huấn luyện và quản lí tốt. khoa học quân sự hiện đại. đây là sự thể chế hoá đường lối. hiện nay ta phải thực hiện bước đi: “từng bước” 2. vô luận kẻ thù hung bạo thế nào. Chính phủ đã ban hành Điều lệ dân quân tự vệ. + Năm 1990. nhưng có trọng điểm. + Phát triển các quân binh chủng kĩ thuật. tỏ chức biên chế phù hợp. xóm.3 Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ Bác Hồ nói: “Dân quân tự vệ và du kích là một lực lượng vô địch. lấy chất lượng là chính.4 vạn 33. • Nội dung: + Dân quân tự vệ được xây dựng rộng khắp ở tất cả các thôn. Số liệu tham khảo: Nước Mĩ Trung Quốc Nhật Bản Thái lan Singapo Lực lượng thường trực 152.8 vạn 50 vạn 18. quan điểm của Đảng về xây dựng LLVT quần chúng. đáp ứng yêu cầu tác chiến hiện đại. công trường. có nghệ thuật quân sự hiện đại.2. bản làng.… bảo đảm cho quân đội hoạt động trong mọi điều kiện chiến tranh hiện đại + Những nội dung trên là cả một quá trình phấn đấu lâu dài mới đạt được. là bức tường sắt của Tổ quốc. bảo đảm khi cần thiết có thể động viên nhanh theo kế hoạch.2. Huấn luyện phải thiết thực. có hệ thống công nghiệp quốc phòng hiện đại. + Pháp lệnh Dân quân tự vệ năm 2004.2 Xây dựng lực lượng dự bị động viên Xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu. bức tường đó thì địch nào cũng phải tan rã”. doanh nghiệp. + Chú trọng xây dựng cả về số lượng và chất lượng. hễ đụng đến lực lượng đó.2 v ạn 2.3 v ạn Lực lượng DBĐV 213 vạn 300 vạn Phòng vệ 4.

. nhà nước đôí với LLVT nhân dân. • • • Bộ đội địa phương: Phải căn cứ vào tình hình cụ thể để tổ chức và bố trí cho phù hợp với Bộ đội biên phòng: Cần có số lượng. mạnh. Phương hướng xây dựng quân đội nhân dân trong tình hình hiện nay? 7 . năng lực tốt. bảo vệ chủ quyền.Xây dựng đội ngũ cán bộ LLVT nhân dân có phẩm chất. đào tạo cán bộ dân quân tự vệ.an ninh nhân dân trên cả nước cũng như từng vùng chiến lược.Từng bước giải quyết yêu cầu về vũ kí. vùng biển. an Dân quân tự vệ: Được tổ chức trên cư sở lực lượng chính trị ở từng đơn vị hành chính.3 Những biện pháp chủ yếu xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân . . CÂU HỎI ÔN TẬP 1. theo nhiệm vụ được giao. giáo dục. có sức chiến đấu cao. .Nâng cao chất lượng huấn luyện. Bố trí các binh đoàn chủ lực phải gắn với thế trận quốc phòng. tổ chức hợp lí. đảo…. ninh biên giới quốc gia.Thực hiên nghiêm túc và đầy đủ các chinh của Đảng.Chấn chỉnh tổ chức biên chế lực lượng vũ trang nhân dân • Bộ đội chủ lực: Tổ chức các đơn vị phải gọn. 2.Có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng. cơ động nhanh. Nguyên tắc xây dựng LLVT nhân dân? 3. đơn từng địa phương và thế trận cả nước. Thực hiện các chính sách với dân quân tự vệ. có số lượng phù hợp chất lượng cao. vị sản xuất và dân cư ở cơ sở. chất lượng cao. xây dựng và phát triển khoa học quân sự Việt Nam. trang bị kỹ thuật của LLVT nhân dân. . Nêu khái niệm LLVT nhân dân Việt Nam? 2.