KinhTeHoc.

net – Diễn đàn Sinh viên Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh – Đại Học Cần Thơ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QTKD Đề thi lần 1 – Học kỳ 1 – Năm học 2006-2007 Môn thi: Phương pháp nghiên cứu kinh tế (KT474) Thời gian: 60 phút (không kể thời gian phát đề) (Sinh viên được phép xem tài liệu) NỘI DUNG ĐỀ Câu 1. Thế nào là vấn đề đạo đức trong nghiên cứu kinh tế? Cho ví dụ về vấn đề vi phạm nguyên tắc đạo đức trong nghiên cứu kinh tế. Câu 2. Dưới đây là bảng số liệu của một luận văn tốt nghiệp Bảng 2.1. Doanh số cho vay theo thành phần kinh tế qua 3 năm (2003-2005) của ngân hàng ABC Thành phần 2003 2004 2005 Kinh tế Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng 1. Cty TNHH 3.150 2,4 5630 3,1 9.650 4,4 2. DNTN 13.850 10.6 25780 14,3 31260 14,3 3. Cá thể 99.720 76,00 130500 72.4 169,660 77.5 + Hộ SXKD 16.700 16,7 40110 30.7 72200 42,60 + CB-CNV 83.020 83.3 90390 69.3 97460 57,4 4. Đối tượng khác 14.450 11,0 18450 10,2 8350 3.8 Tổng 131.170 100 180360 100 218929 Nguồn: Phòng tín dụng ngân hàng ABC (Đơn vị tính: Triệu đồng, %) a) Hãy chỉ ra tất cả các lỗi của bảng số liệu trên và trình bày lại bảng số liệu dựa theo nguyên tắc thống kê và trình bày biểu bảng. b) Mô tả nội dung các chỉ tiêu của bảng (tối đa 5 hàng). c) Dùng đồ thị phù hợp để mô tả số liệu trên. Câu 3. Hãy đặt các câu hỏi sử dụng các thang đo phù hợp để thu thập các số liệu theo yêu cầu sau đây: a) Thu thập thông tin về việc sử dụng thời gian trong ngày của sinh viên của Khoa Kinh tế & QTKD cho các công việc khác nhau trong ngày như: học trên lớp, tự học, hoạt động giải trí, sinh hoạt cá nhân (ăn, ngủ,…), hoạt động khác. b) Thu thập thông tin về ý kiến của người tiêu dùng đối với sản phẩm mì ăn liền theo các tiêu chí sau: mẫu mã, hương vị, mức giá phù hợp (định tính), mức độ ưa thích. c) Thu thập thông tin về chi phí sản xuất một vụ lúa của một hộ nông dân ở ĐBSCL. d) Hãy cho biết bản chất của các số liệu thu được ở các câu a), b), và c) nêu trên.

KINHTEHOC.NET

KinhTeHoc.net – Diễn đàn Sinh viên Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh – Đại Học Cần Thơ Câu 4. Đây là trang tài liệu tham khảo của một đề cương nghiên cứu. Hãy chỉ ra các điểm sai của trang tài liệu tham khảo này và sửa lại lỗi cho phù hợp với các chuẩn mực của tài liệu tham khảo. TÀI LIỆU THAM KHẢO       Hoài Nguyễn, 19/02/2004. Lông vũ nội “đóng băng”, chơi…lông ngoại http://www.VietNamnet.com TS. Lưu Thanh Đức Hải. 2005. Nghiên cứu Marketing Mark W. Speeee, Pd.Đ.Nghiên cứu tiếp thị thực hành Website hội nhập WTO: www.dei.gov.vn http://www.Sgtt.com.vn/web/tintuc/default.aspx?cat_id=425 Lưu Thanh Đức Hải – Marketing căn bản – Chương V: Chiến lược phân phối sản phẩm. Bộ môn Marketing, Khoa Kinh Tế, Đại học Cần Thơ. Trang 47-66 Cần Thơ, ngày 8 tháng 12 năm 2006 Giáo viên ra đề Ngô Thị Thanh Trúc

KINHTEHOC.NET

KinhTeHoc.net – Diễn đàn Sinh viên Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh – Đại Học Cần Thơ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QTKD Đề thi lần 1 – Học kỳ 1 – Năm học 2006-2007 Môn thi: Phương pháp nghiên cứu kinh tế (KT474) Thời gian: 60 phút (không kể thời gian phát đề) (Sinh viên được phép xem tài liệu) ĐÁP ÁN Câu 1. Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu là chuẩn mực của hành vi nghiên cứu. Khi thiết kế nghiên cứu (thực hiện nghiên cứu kinh tế) cần đảm bảo các vấn đề sau: - Bảo vệ quyền của người trả lời (đáp viên) thông qua việc bảo mật thông tin. Trong bảng câu hỏi được thể hiện qua việc giới thiệu mục đích của bảng câu hỏi và cam kết thông tin tiếp nhận từ đáp viên sẽ được bảo mật và chỉ sử dụng cho mục tiêu nghiên cứu chứ không sử dụng cho bất kỳ mục đích gì khác. - Bảo đảm nhà tài trợ (sponsor) nhận được kết quả báo cáo đã được thực hiện (conducted) chứ không phải tự nghĩ ra hay lấy từ nghiên cứu nào khác. - Thực hiện đúng các chuẩn mực (ethical standard) khi thiết kế nghiên cứu. - Bảo vệ an toàn cho người nghiên cứu và nhóm nghiên cứu. - Bảo đảm nhóm nghiên cứu thực hiện đúng các thiết kế nghiên cứu. HOẶC TRẢ LỜI NHƯ SAU: Các vấn đề vi phạm nguyên tắc đạo đức trong nghiên cứu: - Vi phạm những giao kết không được trình bày. - Vi phạm những bí mật đời tư của người trả lời. - Kết quả nghiên cứu bị kết luận sai “biased”. - Dối gạt những người quan tâm. Ví dụ: Thông tin sai lệch kết quả nghiên cứu hay sử dụng kết quả nghiên cứu vượt quá giới hạn cam kết với người trả lời. Câu 2. a. Các lỗi sai của bảng: - Để sai vị trí đơn vị tính - Thiếu chú thích (dưới bảng) các từ viết tắt trong bảng - Sử dụng sai và không thống nhất dấu phân cách hàng nghìn (.) và dấu thập phân (,) - Số liệu chưa canh phải Trình bày lại bảng (Trang sau) b. Mô tả nội dung bảng Theo Phòng tín dụng ngân hàng ABC (2006), tổng doanh số cho vay của ngân hàng ABC tăng đều qua 3 năm 2003-2005 (từ 131.170 triệu đồng (2003) đến 218.920 triệu đồng (2005)). Nếu phân theo thành phần kinh tế, doanh số cho vay của thành phần cá thể luôn chiếm tỷ trọng trên 70% trong suốt khoảng thời gian trên. Tuy nhiên, doanh số cho vay của đối tượng cán bộ - công nhân viên có tỷ trọng giảm dần từ 83,3% doanh số cho vay thuộc thành phần cá thể (2003) giảm xuống còn tương ứng 57,4% (2005). (Sinh viên có thể trình bày khác nhưng tối thiểu phải trình bày được nội dung cơ bản của bảng số liệu trên).

KINHTEHOC.NET

KinhTeHoc.net – Diễn đàn Sinh viên Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh – Đại Học Cần Thơ Bảng 2.1. Doanh số cho vay theo thành phần kinh tế qua 3 năm (2003-2005) của ngân hàng ABC Đơn vị tính: Triệu đồng, % Thành phần 2003 2004 2005 Kinh tế Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng 1. Cty TNHH 3.150 2,4 5.630 3,1 9.650 4,4 2. DNTN 13.850 10,6 25.780 14,3 31.260 14,3 3. Cá thể 99.720 76,0 130.500 72,4 169.660 77,5 + Hộ SXKD 16.700 16,7 40.110 30,7 72.200 42,6 + CB-CNV 83.020 83,3 90.390 69,3 97.460 57,4 4. Đối tượng khác 14.450 11,0 18.450 10,2 8.350 3,8 Tổng 131.170 100,0 180.360 100,0 218.929 100,0 Nguồn: Phòng tín dụng ngân hàng ABC, 2006 Ghi chú: Cty TNH: Công ty trách nhiệm hữu hạn DNTN: Doanh nghiệp tư nhân SXKD: Sản xuất kinh doanh CB-CNV: Cán bộ - Công nhân viên c. Đồ thị

180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 1. Cty TNHH 2. DNTN 3. Ca the 4. Doi tuong khac

2003 2004 2005

Đồ thị 2.1. Doanh số cho vay theo thành phần kinh tế qua 3 năm (2003-2005) của ngân hàng ABC Nguồn: Phòng tín dụng ngân hàng ABC, 2006

KINHTEHOC.NET

KinhTeHoc.net – Diễn đàn Sinh viên Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh – Đại Học Cần Thơ Câu 3. a. Bạn sử dụng thời gian như thế nào cho các hoạt động trong ngày? TT Các hoạt động Thời gian (giờ/ngày) Ghi chú 1 Học trên lớp 2 Tự học 3 Hoạt động giải trí 4 Sinh hoạt cá nhân (ăn, ngủ,…) 5 Hoạt động khác  Số liệu định lượng, thang đo tỉ lệ. b. Ý kiến của người tiêu dùng đối với sản phẩm mì ăn liền TT 1 2 3 4 5 1 Mẫu mã 2 Hương vị 3 Mức giá phù hợp Ghi chú: 1. Mẫu mã: Rất đẹp → Trung bình → Rất xấu 2. Hương vị: Rất ngon → Trung bình → Rất dở 3. Mức giá: Thấp → Phù hợp → Cao  Số liệu định tính, thang đo thứ bậc. Nếu biết được khoảng cách khác biệt giữa các số (1 và 2,…) thang đo trên thuộc thang đo khoảng (định lượng). c. Các khoản chi phí sản xuất của một vụ lúa Điều tra trên diện tích ……… (m2) (hoặc công = 1.000 m2) Số tiền (Mua vật tư, Số ngày công lao động TT Các khoản chi phí trả thuế khoán) Nhà Thuê 1 Chuẩn bị đất 2 Giống 3 Công sạ/gieo trồng 4 Tỉa, dậm, nhổ cỏ 5 Thuốc cỏ, công lao động xịt cỏ 6 Phân bón, công lao động bón phân 7 Thuốc trừ sâu, bệnh, công lao động xịt thuốc 8 Tiền mua xăng, công lao động bơm nước 9 Chi phí thu hoạch (cắt, gom) 10 Chi phí suốt lúa và công lao động 11 Chi phí vận chuyển 12 Chi phí phơi/sấy lúa 13 Chi phí thủy lợi 14 Chi phí khác Tổng chi phí Ghi chú: Cột tổng cộng và tổng chi phí sẽ tính sau khi phỏng vấn Công lao động nhà = ….. % tổng công lao động Giá 1 ngày công lao động = ………. đồng  Số liệu định lượng, thang đo tỉ lệ (Sinh viên có thể cho ví dụ khác với các thang đo khác nhau)

KINHTEHOC.NET

KinhTeHoc.net – Diễn đàn Sinh viên Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh – Đại Học Cần Thơ Câu 4. Các lỗi của trang tài liệu tham khảo - Không thống nhất cách ghi các tài liệu tham khảo - Chưa xếp theo thứ tự A, B, C các tài liệu tham khảo - Ghi học hàm, học vị của tác giả (TS., PhD.) - Các tài liệu download từ internet đều sai qui định Trình bày lại tài liệu tham khảo TÀI LIỆU THAM KHẢO     Hoài Nguyễn, 2004. Lông vũ nội “đóng băng”, chơi…lông ngoại. Được trích từ http://www.VietNamnet.com (19/02/2004). Lưu Thanh Đức Hải. Năm. Marketing căn bản. Chương V: Chiến lược phân phối sản phẩm. Đại học Cần Thơ. Trang 47-66. Lưu Thanh Đức Hải, 2005. Nghiên cứu Marketing. Nhà Xuất Bản. Trang …-…. Mark W. Speeee, Năm. .Nghiên cứu tiếp thị thực hành. Nhà Xuất Bản. Trang …-….

Hai tài liệu này không đưa vào tài liệu tham khảo do không đủ thông tin  Website hội nhập WTO: www.dei.gov.vn  http://www.Sgtt.com.vn/web/tintuc/default.aspx?cat_id=425  Tên tác giả, Năm. Tên bài báo. Tên tạp chí. Số tạp chí/năm. Được trích từ trang web Tài liệu của tác giả Hoài Nguyễn phải có địa chỉ web đến tận trang của bài viết. Tài liệu là sách bổ sung năm xuất bản, nhà xuất bản và trang đã trích dẫn.

KINHTEHOC.NET