SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐIỆN BIÊN TRƯỜNG THPT CHÀ CANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Mường Nhé, ngày tháng năm 2011

Số ......./KH-THPTCC

KẾ HOẠCH HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH 1.Mục đích : - Thông báo tình hình của nhà trường, lớp ( về đội ngũ, cơ sở vật chất, các điều kiện giảng dạy) và tình hình học tập, rèn luyện của học sinh. - Thông báo các khoản thu chi đã thực hiện trong năm học. - Thống nhất kế hoạch chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT năm 2011. 2.Các điều kiện thực hiện : - Sử dụng các lớp học để tiến hành Họp phụ huynh học sinh. - Thời gian : Sáng ngày 20/05/2011, từ 7h30’ - Thành phần: Giáo viên chủ nhiệm lớp, phụ huynh học sinh. - Nước uống: Đ/c Chuyên phụ trách, chú ý nước lọc và nước chè. - Đ/c Thiện dán danh sách học sinh và bảng ghi tên lớp ở cửa ra vào mỗi lớp, tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh tìm được lớp. Chú ý trong danh sách có ghi tên cả tên bố mẹ học sinh; 3.Tiến trình buổi họp: Số TT 1 Nội dung công việc - Ổn định tổ chức. + Lý do họp phụ huynh. + Kiểm diện số phụ huynh có mặt. - Tóm tắt tình hình nhà trường : Về đội ngũ cán bộ giáo viên , nhân viên, học sinh, cơ sở vật chất và thiết bị dạy học. - Tình hình chung của lớp. Kết quả thi đua của lớp: + Xếp loại thi đua theo các tuần; + Các thành tích đã đạt được qua các phong trào học tập, phong trào văn hóa văn nghệ, thể thao. - Kết quả học tập và rèn luyện của học sinh năm học 2010-2011. Chi tiết đến từng học sinh, chú ý những trường hợp cá biệt. - Thông báo các khoản thu trong năm. - Tổ chức thảo luận về các vấn đề phối hợp, tham gia vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường. Cụ thể trong việc phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến học sinh: Cách quản lý học sinh, cải thiện sinh hoạt và học tập của học sinh, kích thích học sinh học tập tự giác, phòng chống các biểu hiện tiêu cực ...Tích cực tham gia cuộc vận động “Hai không” và các phong trào khác. Người thực hiện GVCN

2

3

4

5 6 7

- Kế hoạch thi tốt nghiệp, thi lại. - Một số khoản thu hỗ trợ giúp học sinh khối 12 ôn thi tốt nghiệp. -Thông qua biên bản cuộc họp. Khối 12: Tập trung tại sân trường nghe phổ biến các vấn đề về chuẩn bị thi tốt nghiệp. Nếu mưa vào Phòng Hội Hiệu trưởng đồng.

4.Các vấn đề cụ thể: - Chú ý cử một phụ huynh viết biên bản họp. a.Tình hình nhà trường: - Tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên: 37 - Học sinh: Tổng số 344 học sinh Số học sinh ở KTX: 134 - Cơ sở vật chất: + Thiết bị dạy học, bàn ghế , máy tính, ...được trang bị tương đối đầy đủ, chất lượng cao. + Chỗ ở cơ bản đã được đáp ứng. b.Tình hình chung của lớp: - Tổng số học sinh: Nữ: Dân tộc: - Số ở KTX: - Số trọ ở nhà dân: - Chất lượng đầu vào và tình hình học tập của học sinh. Khi trình bày yêu cầu giáo viên chủ nhiệm nêu rõ thực trạng học tập và rèn luyện của học sinh, ý thức tự giác học tập. Nêu rõ những tấm gương điển hình về sự cố gắng trong học tập và chỉ ra một số học sinh còn thiếu ý thức (mải chơi, không học bài, nghỉ học tự do ....). c. Thời gian thi tốt nghiệp. d. Thời gian ôn và thi lại với khối 10,11. e. Kêu gọi sự hỗ trợ của cán bộ giáo viên, phụ huynh và học sinh lớp toàn trường đối với học sinh lớp 12 ôn thi tốt nghiệp.

HIỆU TRƯỞNG