K THU T S N XU T CELLULOZO VÀ B T GI Y CÁC PH I.

L i nói u NG PHÁP S N XU T B T GI Y

Thành ph n chính c a gi y là xenluloza, m t lo i polyme m ch th ng và dài có trong g , bông và các lo i cây khác. Trong g , xenlulo b bao quanh b i m t m ng lignin c ng là polyme. tách xenluloza ra kh i m ng polyme ó ng i ta ph i s d ng ph ng pháp nghi n c h c ho c x lý hóa h c m c ích hòa tan ligin là ch t k t dính các s i celluloz trong c u trúc g .

II.

Quy trình s n xu t b t gi y b ng ph ng pháp nghi n c h c là quy trình có hi u qu thu h i xenluloza cao nh ng tiêu t n nhi u n ng l ng và không lo i b h t lignin, khi n ch t l ng gi y không cao. Trong s n xu t gi y ngày nay, quy trình Kraft c áp d ng ph bi n nh t. Tuy nhiên, hi u su t thu h i xenlulo quy trình hóa h c không cao b ng quy trình nghi n c h c nh ng quy trình hóa h c này cho phép lo i b lignin khá tri t , nên s n ph m gi y có b n t ng i cao. D l ng lignin trong b t gi y làm cho gi y có màu nâu, vì v y mu n s n xu t gi y tr ng vàng ch t l ng cao thì ph i lo i b h t lignin. Th ng ng i ta oxy hóa lignin b ng clo nh ng ph ng pháp này u gây ô nhi m môi tr ng. Vì v y các nhà hóa h c ã tích c c nghiên c u các quy trình thân môi tr ng áp d ng cho vi c t y tr ng gi y. Ngay nay ng i ta ang áp d ng d a trên c s xúc tác enzym là xenluloza và tiêu t n ít n ng l ng. Các nhà khoa h c c ng ang nghiên c u các quy trình sinh h c áp d ng cho s n xu t b t gi y, v i m c ích gi m tiêu hao n ng l ng và t ng b n c a gi y. các ph ng pháp s n xu t b t gi y s quy trình công ngh :

y Nguyên t c: Kh i g c ép theo chi u d c t vào b m t lô á mài nhám.1. Ph ng pháp s n xu t b ng công ngh g mài á SGW (stone ground wood). y Là ph ng pháp s n xu t c i n nh t. A. Ph ng pháp c . . s i b xé ra kh i g và tách thành các thành s s i nguyên v n. khi lô á quay.

mài ph i theo nh k (sau 50 ± 150h ph i thay cái m i) các hình d ng c a á mài: trong ó d ng xo n c và hình thoi th ng hay s d ng. sâu. t c . y Ph i có n c phun vào tr c và sau vùng mài g ki m soát nhi t d dàng nh hình v . . s l ng. Ph ng pháp này thích h p v i các lo i g m m d i tác ng c h c tránh s i g b t.  L ng n c s d ng: V n t c.y Hi u su t b t cao (93% .  Các thông s v n hành: Áp su t.  lo i á mài: ki u liên k t. y Hình d ng b m t á mài nh h ng nhi u n b n và kích th c c a s cellulozo: Khúc mài ó c làm t nh ng viên á mài oxit nhôm ho c cacbua silic. nhám. y Nh các ng su t tr t tác d ng l p l i trên kh i g mà cellulozo c tách ra. nhi t . áp l c. tu i th .98%) nh ng tiêu t n nhi u n ng l ng. y Các y u t nh h ng n mài g :  Lo i g và tính ch t g : G m m. nhi t b m t g (1300C ± 1800C). hàm l ng m trong g . kích th c. l p mài dày kho ng 7 cm.

D. Ph ng pháp b t g mài ch áp l c (PGW) yG c nghi n d i áp su t h i n c t0 = 1050C ± 1250C y Nh có h i n c nên g m m tr c khi c làm mài do ó kháng xé.  Các m nh g bung ra các thành ph n nh h n và cu i cùng thành s s i. Th ng ti n hành 2 giai o n: y Mài nhi t cao. C. n c quá ít d n n cháy than. y Mài nhi t th ng. Nhi t mài th p h n nhi t hóa th y tinh c a ligin làm bóc tách s i l p S1 làm t ng quá trình s hóa. ph ng pháp b t nhi t c TMP B t gi y c h c c s n xu t theo ph ng pháp nhi t c ± các m nh g cx lý b ng h i tr c khi nghi n trong i u ki n nhi t và áp su t thích h p. thoát n c và tr ng h n b t SGW. y C ch nghi n:  Ligin b làm m m b i s nén ép và ma sát c a g /g và g / a thép.y C ch mài:  S c n và xé các viên á l i tách s s i ra kh i g . Ph ng pháp RMP ( ph ng pháp c h c máy nghi n) y Vân g c mài trên các m t d a có g n nh ng thanh kim lo i quay tròn. h i n c c s d ng làm m m g do ó s i ít b c t t và s i dài h n nên b n h n nh ng màu t i h n so ph ng pháp PGW. áp su t cao (t0 = 110 ± 1300C). .  S s i v a m i b s n xu t b xo n l i do ó pha b t trong n c nóng. B.  Ch y u ép v i t n s cao và gi m ép b m t khi các viên á ti p xúc v i g làm cho s i bung ra ng th i l ng nhi t sinh ra l n làm m m ligin giúp cho các s s i tách ra kh i g  kh ng ch n c là 1 y u t quan tr ng: N c quá nhi u c n tr s làm m m. t ng các nhóm ch c OH trên b m t s i.

2. Ph ng pháp hóa y Là quá trình kh ligin b ng cách gi m c p hóa h c phân t ligin và hòa tan c trong n c. y bi u th hàm l ng ligin trong b t gi y ng i ta a ra ch s kappa. Kappa càng cao thì hàm l ng ligin trong b t cao .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful