P. 1
Mẫu báo cáo thực tập

Mẫu báo cáo thực tập

|Views: 2,979|Likes:
Được xuất bản bởilagand

More info:

Published by: lagand on May 23, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/20/2013

pdf

text

original

GVHDSP: Nguyễn Trường Thành GVHDCM: MAI VĂN TỊNH

LỜI MỞ ĐẦU
Hiện nay mục tiêu !"t t#i$n %&t n'(c )* mục !*n+ %,u c-a Đ.n+ /*
N!* n'(c ta0 Đ$ t!1c !iện mục tiêu %2 t!3 %&t n'(c ta c,n !.i c2 m4t %4i n+5
t#i t!6c c2 t*i c2 %6c0N7n t.n+ &y !,n )(n c!8n! )* n!9n+ c:n n+';i %< /*
%an+ n+=i t#ên +!> n!* t#';n+0Đ$ t#? t!*n! n!9n+ !@c Ain!B Ain! /iên 'u tC &y
t!3 ai c5n+ %7u !.i t#.i Dua Du" t#3n! !@c tEBtu F'Gn+ tH I!i cJn t#ên +!> n!*
t#';n+0V* n+';i t!,y +i": n2i c!un+ c!8n! )* n!9n+ c:n n+';i )uKn A"t
c"n!Bt#uy7n %Lt )Li t#i t!6c c!: t!> !ệ t#MBnuKi F'Gn+ /* !"t t#i$n n!9n+ n!Nn
t*i c!: %&t n'(c0
MKi t#';n+ A' !Lm c!8n! )* nOi %*: tL: #a n!9n+ %4i n+5 +i":
/iênB+i.n+ /iên +i*u t#i t!6c +2 !,n /*: cKn+ cu4c man+ )Li t#i t!6c c!: c:n
n+';i0V* t#';n+ DPQ NGHR ST U )* m4t mKi t#';n+ c!uyên %*: tL: n+u=n
+i": /iên IV t!uEt c!: c"c t#';n+ t#un+ !@c c!uyên c!uyên n+!iệ0
T#'(c I!i t#? t!*n! +i": /iên t!3 +i": Ain! n*: c5n+ c2 m4t I!:.n+ t!;i
+ian %'Wc t!1c tE tLi mKi t#';n+ A' !LmB %2 )* n!9n+ t#';n+ !X t!Kn+
Bt#un+ !@c c!uyên n+!iệ00V* FY t!1c tE ? mKi t#';n+ n*: t!3 n+';i +i":
Ain! c5n+ %'Wc )*m DuZn /(i /iệc " Fụn+ n!9n+ Ii>n t!6c %< !@c I>t !W /(i
!'On+ !" +i.n+ FLy A' !LmBcYn+ /(i A' !'(n+ F[n c-a Gi": /iên !'(n+
F[n c!uyên mKn I!i %6n+ t#ên \ục +i.n+B)*m /ai t#J c-a m4t n+';i +i": /iên
t#uy7n %Lt )Li Ii>n t!6c c!: !@c Ain!0TH %2 n+';i +i": Ain! A] #Ct #a %'Wc
n!9n+ Iin! n+!iệm c!: \.n t!Nn t#'(c I!i t#? t!*n! n!* +i": t'On+ )ai0
^": c": T!1c TE S' _!Lm ` GSTT: CAa bUcN HdeNG
GVHDSP: Nguyễn Trường Thành GVHDCM: MAI VĂN TỊNH

LỜI CfM eN
T#:n+ t!;i +ian g tu,n t!1c tE A' !Lm tLi T#';n+ t#un+ c& Ih t!uEt
cKn+ n+!iệ NHeN TiPCHB tuy I!Kn+ F*i n!'n+ Zm %< c2 cO !4i /En Fụn+
n!9n+ Ii>n t!6c %< %'Wc !@c t#:n+ n!* t#';n+ I>t !W /(i n!9n+ Ii>n t!6c
t!u n!En %'Wc F'(i A1 c!j \.: tEn t3n! c-a +i": /iên !'(n+ F[n %$ %6n+ t#ên
\ục +i.n+ /(i /ai t#J )* m4t n+';i t!,yBn+';i t#uy7n %Lt )Li Ii>n t!6c c!: !@c
Ain!0ku" t#3n! t!1c tE %< +iC Zm c2 %'Wc n!9n+ Iin! n+!iệm Dul \"u c!:
\.n t!Nn t#:n+ !iện tLi /* t#:n+ t'On+ )ai I!i t#? t!*n! m4t n!* +i":0
V* Zm min t#Nn t!*n! c*m On %>n c"c :
 ^an Gi"m HiệuB c"c !Jn+ \an T#';n+ t#un+ c& Ih t!uEt
NHeN TiPCH
 Thầy Nguyễn Trường Thành n +i": /iên !'(n+ F[n A' !Lm
/* Dul t!,y cK T#';n+ Ca: Đon+ N+!7 Ap U %< t#1c ti> )iên !ệ nOi t!1c tEB
tL: %i7u Iiện c!: Zm %'Wc t!1c tE tLi t#';n+ t#un+ c& Ih t!uEt NHeN
TiPCH0
 Thầy MAI VĂN TỊNH n +i": /iên !'(n+ F[n c!uyên mKn
I!:a CO q!8 T#';n+ qr THUsT CtNG NGHIu_ NHeN TiACH ĐvNG
NAI 0T!,y %< tEn t3n! c!j F[nB Awa n!9n+ Aai m2t t#:n+ /iệc A:Ln \*i +i.n+B+i":
"n c5n+ n!' /iệc t#uy7n %Lt )Li n!9n+ Iin! n+!iệm n+!7 +i": I!i Zm )*m DuZn
/(i \ục +i.n+0
 C"c \Ln +i": Ain! cYn+ n!2mx %< +2 l Ii>nBc!ia AM Iin!
n+!iệm t#:n+ Aupt Du" t#3n! t!1c tE0
Tuy n!iênB t#:n+ Du" t#3n! t!1c tE A' !Lm tLi t#';n+B Zm I!Kn+ t!$ t#"n!
%'Wc n!9n+ myt !Ln c!> c5n+ n!' t!i>u A2t /7 c!uyên mKn /* A' !Lm0 i&t
m:n+ %'Wc A1 t!Kn+ c.m c-a Dul t!,y cK /* c"c Zm !@c Ain! T#';n+ T#';n+
qr THUsT CtNG NGHIu_ NHeN TiACH ĐvNG NAI
zm min c!Nn t!*n! c.m On Dul t!,y cK /* c"c \Ln0

Đ=n+ NaiB n+*y t!"n+ n{m |}``
Gi": Ain!

^": c": T!1c TE S' _!Lm | GSTT: CAa bUcN HdeNG
GVHDSP: Nguyễn Trường Thành GVHDCM: MAI VĂN TỊNH
NHẬN XÉT CỦA GVHD CHUYÊN MÔN

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Đ=n+ NaiB n+*y ~ t!"n+ ~ n{m |}``
C!9 Il +i": /iên
^": c": T!1c TE S' _!Lm g GSTT: CAa bUcN HdeNG
GVHDSP: Nguyễn Trường Thành GVHDCM: MAI VĂN TỊNH
NHẬN XÉT CỦA GVHD SU PHAM
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
^": c": T!1c TE S' _!Lm • GSTT: CAa bUcN HdeNG
GVHDSP: Nguyễn Trường Thành GVHDCM: MAI VĂN TỊNH
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Đ=n+ NaiB n+*y ~ t!"n+ ~ n{m |}``

C!9 Il +i": /iên
M€C L€C
A- PHAN GIOI THIÊU:
`0 MU•C TI‚U Đe•T THd•C Tc•_ Sd _HA•M0
|0 Nt•I kUI THd•C Tc•_ Sd _HA•M
^": c": T!1c TE S' _!Lm ƒ GSTT: CAa bUcN HdeNG
GVHDSP: Nguyễn Trường Thành GVHDCM: MAI VĂN TỊNH
g0 GIe„I THI‚•U Tt…NG kUA„ T V‚† HaA•T Dt•NG CU…A Tide†NG THAM
GIA TTS_0
g0` x GiO„i t!iê•u tK…n+ Duan /ê† !:a•t %K•n+ cu…a t#'O†n+ t!am +ia TTS_0
g0| x SO %K† tK… c!'„c n!a† t#'O†n+0
g0g x kui mK %a†: ta•:B %K„ i t'O•n+ tuyê…n Ain!B mu•c tiêu %a†: ta•:0
g0• x C!'On+ t#i†n! %a†: ta•: n+a†n! %an+ t!am +ia TTS_0
B- NÔI DUNG:
`0 q‚„ HaA•CH THd•C Tc•_ Sd _HA•M0
|0 TA†I LI‚•U GIA…NG DA•Q0
C- PHAN KÊT LUAN:
`0 Td• NHc•N bz„ T CU…A GIA„a SINH0
|0 Đ‚† NGHI• CU…A GIA„a SINH
A n _Hc† N GIe„I THI‚•U:
`0 MU•C TI‚U CU…A Đe•T THd•C Tc•_ Sd _HA•M:
`0`0 MU•C TI‚U CHUNG
x GiC c!: Ain! /iên )*m DuZn /(i mKi t#';n+ A' !LmB )*m DuZn /(i /iệc
)ên )(B t!1c +i.n+B t!1c !iện c"c t!a: t"c A' !Lm0
^": c": T!1c TE S' _!Lm ‡ GSTT: CAa bUcN HdeNG
GVHDSP: Nguyễn Trường Thành GVHDCM: MAI VĂN TỊNH
x TL: %i7u Iiện c!: Ain! /iên c2 Fˆ c@ m"tB !@c !‰i Iin! n+!iệm t!1c t>
t#:n+ /iệc +i.n+ FLyB nŠm \Št c"c cKn+ /iệc t#'(c I!i )ên )(B A:Ln t*i )iệu
+i.n+ FLy n!' t!> n*: %$ +iC c!: /iệc t#uy7n %Lt t#i t!6c c2 !iệu Du. tpt n!&t0
x Việc t#.i n+!iệm t!1c t> +iC Ain! /iên nŠm \Št /* /En Fụn+ n!9n+ Ii>n
t!6c %< !@c t#:n+ mKi t#';n+ A' !Lm m4t c"c! )in! %4n+B t!*n! t!L:0
x Sin! /iên t1 n‹ )1c /* #Œn )uyện n!9n+ %6c t8n! /* !•m c!&t c-a n!*
+i":B +2 !,n !3n! t!*n! n!Nn c"c! ? m‹i c" n!Nn0
x C2 ni7m tin /*: n{n+ )1c c-a c!8n! \.n t!Nn /* )Jn+ t1 tin %$ !Ja n!E
/*: mKi t#';n+ I!"c m* I!Kn+ c.m t!&y \G n+GB ma )L0
x iŒn )uyện I!. n{n+ 6n+ %pi n!an! n!Ly c5n+ n!' c"c! c' mw t3n! !upn+
A' !Lm t#:n+ Du" t#3n! %6n+ )(0
x T#an+ \ˆ n!9n+ Ii>n t!6c c,n t!i>t c2 t!$ +iC 8c! c!: cKn+ /iệc %6n+
)( c-a m4t +i": /iên Aau n*y0
x CuŽn+ cK„ /a† /N•n Fu•n+ n!'Žn+ Iiê„n t!'„cB IyŽ n{n+ /ê† c!uyên mKnB n+!iê•
/u• A' !a•m /a†: +ia…i Duyê„t n!'Žn+ n!iê•m /u• cu• t!ê… t#:n+ !:a•t %K•n+ Fa•y0
x Tiê„ tu•c #Z†n )uyê•n %ê… !i†n! t!a†n! /a† !:a†n t!iê•n n!'Žn+ IyŽ n{n+ Fa•y !:•cB
+ia„: Fu•c cO \a…n n!{†m %a…m \a…: c!: !:a•t %K•n+ Fa•y !:•c /a† +ia„: Fu•c %a•t !iê•u Dua…0
x G:„ !N†n !a„t t#iê…n /a† !i†n! t!a†n! ):†n+ yêu n+!ê†0
`0|0 MU•C TI‚U CU• TH‚…:
`0|0`0 qi>n t!6c :
C-n+ cpB /En Fụn+ Ii>n t!6cB IV n{n+ c!uyên mKn /* n+!iệ /ụ A'
!Lm /*: Du" t#3n! +i.n+ FLyB +i": Fục !@c Ain! !@c n+!70
`0|0|0 qV n{n+ :
− LE I> !:Lc! FLy !@c0
− S:Ln +i": "nB t*i )iệu +i.n+ FLy
− LE c!'On+ t#3n! mKn !@c0
− LE t!;i I!2a \i$u0
− ^i>t )*m /* Aw Fụn+ %= FYn+ FLy !@c
|0 Nt•I kUI THd•C Tc•_ Sd _HA•M
|0` 0T!;i +ian :
^uXi A"n+ : ca ` \Št %,u tH •! %>n •!g}‘B ca | \Št %,u tH •!g} %>n ``!•ƒ‘0
^uXi c!i7u : ca g \Št %,u tH `|! %>n `•!g}‘B ca • \Št %,u tH `•!g}‘ %>n
`•!0
|0|0N4i Dui /*: cXn+ :
Đpi /(i !@c Ain! : !.i myc %=n+ !ục0
Đpi /(i +i": Ain! :
x T#an+ !ục !.i n+!iêm c!jn!B !.i man+ \.n+ tên I!i /*: t#';n+0
x MK !3n! Aau I!i )*m m:n+ !.i %'a +i": /iên !'(n+ F[n c!uyên mKn
Fuyệt0
x T!am +ia F1 +i; c"c n!2m t!1c tE I!"cB !.i %.m \.: F1 %'Wc 8t n!&t m4t
ti>t )l
^": c": T!1c TE S' _!Lm • GSTT: CAa bUcN HdeNG
GVHDSP: Nguyễn Trường Thành GVHDCM: MAI VĂN TỊNH
^": c": T!1c TE S' _!Lm U GSTT: CAa bUcN HdeNG
GVHDSP: Nguyễn Trường Thành GVHDCM: MAI VĂN TỊNH
x t!uy>t /* m4t ti>t t!1c !*n!0
x Gi": "n \iên A:Ln !.i t!Kn+ Dua +i": /iên !'(n+ F[n A' !Lm /* +i":
/iên !'(n+ F[n c!uyên mKn0
x H@ /(i +i": /iên c!uyên mKn Aau m‹i ),n )ên )( %$ #Ct Iin! n+!iệm c!:
n!9n+ ),n Aau0
x H@ tXn+ I>t %Wt t!1c tE A' !Lm %$ #Ct Iin! n+!iệm0
0 GIe„I THI‚•U Tt…NG kUA„ T V‚† Tide†NG THAM GIA TTS_0


^": c": T!1c TE S' _!Lm • GSTT: CAa bUcN HdeNG
GVHDSP: Nguyễn Trường Thành GVHDCM: MAI VĂN TỊNH
3.1.Gioi thiêu tông quan vê hoat dông cua trưong tham gia TTSP
T#';n+ T#';n+ t#un+ c& Ih t!uEt NHeN TiPCH %*: tL: n+u=n n!Nn )1c IV
t!uEt %a n+*n! n!': cO I!8B %iệnB %iện twB cKn+ n+!ệ t!Kn+ tinB mKi t#';n+ x \.:
!4 )a: %4n+B may x t!i>t I> t!;i t#an+ /(i g c& t#3n! %4: t#un+ c& n+!7 /* AO
c& n+!7 !ục /ụ n!u c,u )a: %4n+ t#:n+ n'(c0 T#';n+ %an+ %*: tL: !ệ c!8n!
Duy /(i Duy mK tuy$n Ain! n{m |}`} %Lt U}} !@c Ain! Ain! /iên
Hiện tLiB T#';n+ c2 ƒ} c"n \4B +i": /iên cO !9u ’t#:n+ %2 g“ t#3n! %4 Aau %Li
!@c” c2 t#3n! %4 c!uyên mKn /* n+!iệ /ụ A' !LmB c2 \.n )hn! c!8n! t#ˆB !•m
c!&t %L: %6c tpt /* tNm !uy>t /(i n+!7 n+!iệ0 T#:n+ c"c I• t!i +i": /iên FLy
+i‰i c& t:*n DuK„cB t#';n+ c2 }• +i": /iên %Lt +i.i ca:0
+ Tổ chức bộ máy quản lý trường:
a0 H4i %=n+ t#';n+0
\0 ^an Gi"m !iệu +=m c2: ` Hiệu t#'?n+ /*| _!2 !iệu t#'?n+0
c0 H4i %=n+ t!•m %ˆn! c!'On+ t#3n!B +i": t#3n! FLy n+!70
F0 C"c !4i %=n+ t' /&n0
Z0 C2 }‡ !Jn+ c!6c n{n+:
o _!Jn+ Đ*: tL:0
o _!Jn+ TX c!6c x H*n! c!8n! x ku.n t#ˆ0
o _!Jn+ q> t:"n x T*i /ụ0
o _!Jn+ CKn+ t"c Ain! /iênB !@c Ain!0
^": c": T!1c TE S' _!Lm `} GSTT: CAa bUcN HdeNG
GVHDSP: Nguyễn Trường Thành GVHDCM: MAI VĂN TỊNH
–0 C2 }• I!:a c!uyên mKn:
`0 CO I!8 C!> tL: m"y
|0 CKn+ n+!ệ t tK
g0 qV t!uEt m"y t8n!
•0 LE t#3n! !Nn t8c! !ệ t!pn+
ƒ0 Điện cKn+ n+!iệ
‡0 q> t:"n F:an! n+!iệ A.n mu&t
•0 CKn+ n+!ệ T1 %4n+ !2a
U0 ^.: t#3 /* Awa c!9a m"y cKn+ cụ
•0 CKn+ n+!ệ CO n Điện )Ln!
— Cơ sở vật chất (nh! "ưởng! l#$ h%c&:
Đ$ !ục /ụ tpt cKn+ t"c +i.n+ FLy /* !@c tE c-a !@c Ain!B Ain! /iên %=n+ t!;i
tL: %i7u Iiện t!uEn )Wi t#:n+ !@c tEB Ain! !:LtB t#';n+ %< %,u t' mNy F1n+:
`0 T#ên `•0}}} m| !Jn+ !@c )l t!uy>tB t!1c !*n! %Lt tiêu c!u•n
|0 T#an+ t!i>t \ˆ %" 6n+ n!u c,u FLy /* !@cB t#:n+ %2 c2 n!i7u I!:a %'Wc
t#an+ \ˆ !iện %Li0
g0 ql tCc m" `}}} c!X ? /(i %,y %- tiện n+!i /* I!u /ui c!Oi +i.i t#80

^": c": T!1c TE S' _!Lm `` GSTT: CAa bUcN HdeNG
GVHDSP: Nguyễn Trường Thành GVHDCM: MAI VĂN TỊNH
3.2 . So dô tô chưc nha trưo ng .
^": c": T!1c TE S' _!Lm `| GSTT: CAa bUcN HdeNG
^˜ M™Q Tš CH›C
H˜I ĐvNG TidỜNG HIuU TidỞNG ĐfNG ^˜

t!•m
%ˆn!
c!'On+
t#3n!
+i":
t#3n!
C"c !4i
%=n+ t'
/&n
CKn+
%:*n cO
A?
Đ:*n
t!an!
niên CS
HCM
H4i c1u
c!i>n
\in!
_!Jn+
cKn+
t"c
A/B!A
_Hœ HIuU
TidỞNG
!*n! c!8n! BDu.n
t#ˆ
_Hœ HIuU
TidỞNG
ku.n )l !ABA/
_!Jn+
tX c!6c
!*n!
c!8n!
Du.n t#ˆ
_!Jn+
I> t:*n
t*i /ụ
_!Jn+
%*:
tL:
q!:a cO
I!8 c!>
tL:x cO I!8
%4n+ )1c
q!:a %iện
%iện )Ln! x
%iện tw
q!:a Tin
!@c n q>
t:"n
_!Jn+
t!1c tE
AmBF/
q!:a !@c
c{n \.n
H•C SINHBSINH VI‚N
GVHDSP: Nguyễn Trường Thành GVHDCM: MAI VĂN TỊNH
3.3.Qui mô dao tao, dôi tưong tuyên sinh, muc tiêu dao tao.
^": c": T!1c TE S' _!Lm `g GSTT: CAa bUcN HdeNG
GVHDSP: Nguyễn Trường Thành GVHDCM: MAI VĂN TỊNH
'('()(*u+ m, -./0 t.10 v./ -,2+ tươ1ng tuy34n s+nh


 TRINH DÇ TRUNG CÁP NGHE
Câp bàng trung câp nghê hç chính quy. Hình thúc xét tuyên theo hçc bç.
a” 5gnh ngh6 -0 t70: T!;i +ian %*: tL: `Bƒ n{m %pi /(i !@c Ain! tpt
n+!iệ TH_TB |Bƒ n{m %pi /(i !@c Ain! tpt n+!iệ THCS t#? )ên0
`0 CO I!8 C!> tL: m"y
|0 CKn+ n+!ệ t tK
g0 qV t!uEt m"y t8n!
•0 LE t#3n! !Nn t8c! !ệ t!pn+
ƒ0 Điện cKn+ n+!iệ
‡0 q> t:"n F:an! n+!iệ A.n mu&t
^": c": T!1c TE S' _!Lm `• GSTT: CAa bUcN HdeNG
GVHDSP: Nguyễn Trường Thành GVHDCM: MAI VĂN TỊNH
•0 CKn+ n+!ệ T1 %4n+ !2a
U0 ^.: t#3 /* Awa c!9a m"y cKn+ cụ
•0 CKn+ n+!ệ CO n Điện )Ln!
\” 8+6u 9+:n ;< tuy=n: Tpt n+!iệ t#un+ !@c cO A? t#? )ên !:yc t'On+
%'On+B IŒm t!Z: !@c \L0 Tpt n+!iệ CNqT gž•B IV t!uEt /iênB %'Wc miŸn c"c
mKn %< !@c !Y !W /(i c!'On+ t#3n! %*: tL:0
c& Ch> t+3u: U}} !@c Ain!0
'('(?( @u1c t+3u -./0 t.10
Đ*: tL: n+u=n n!Nn )1c IV t!uEt t!Z: c& t#3n! %4 t#un+ c& n+!7B AO
c& n+!7 !Y !W /(i yêu c,u A.n mu&tB Fˆc! /ụB c2 %L: %6cB )'On+ tNm n+!7
n+!iệB t"c !:n+ cKn+ n+!iệB !ục /ụ A1 n+!iệ cKn+ n+!iệ !2a n !iện %Li
!2a %&t n'(c0
3.4. Chưong trinh dao tao nga nh dang tham gia TTSP
KHOA CO KHI CHE TAO
Đ$ %" 6n+ n!u c,u c-a m< !4i %*: tL: n+!7 t!Z: }|c& t#3n! %4B q!:a CO I!8
c!> tL: %< tHn+ \'(c nNn+ ca: c!&t )'Wn+ %*: tL: n+u=n n!Nn )'•c tay n+!7 ca:
%a„ '„n+ n!u cN†u maŽ !K•i \n+ c"c! tE t#un+ %,u t' !"t t#i$n n!i7u myt: Đ4i
n+5 +ia…n+ /iênB m'?n+ t!1c tEB )iên I>t /(i F:an! n+!iệB c!> tL: c"c t!i>t \ˆ
FLy n+!7B t!1c !iện c"c %7 t*i n+!iên c'„u I!:a !@c0 q!:a !iện nay c2 }•
m'?n+ t!1c !*n!: }| m'?n+ tiệnB }` m'?n+ !ayB \*:B m*i¡ }` m'?n+ !*n %'Wc
t!i>t I> %Lt c!u•n m'?n+ cKn+ n+!iệ /* }` !Jn+ CADžCAMžCNC0 L'u
)'Wn+ !@c Ain! t#:n+ I!:a !iện nay I!:.n+ |}} !@c Ain!B Ain! /iên0
'(A()( Chức nBng nh+:m vC cD. 9h0.
a” Chức nBng:
TX c!6c c!j %L: t!1c !iệnB Ii$m t#a /* +i"m A"t t:*n \4 cKn+ t"c +i.n+ FLy /*
!@c tE c"c !ệ %*: tL: /(i c"c n+!7: CŠt +@t Iim ):LiB cKn+ n+!ệ !*n t!Z: I>
!:Lc! %*: tL:0
^": c": T!1c TE S' _!Lm `ƒ GSTT: CAa bUcN HdeNG
GVHDSP: Nguyễn Trường Thành GVHDCM: MAI VĂN TỊNH
\” 5h+:m vC:
x N+!iên c6u !'On+ !'(n+ !"t t#i$n c-a I!:a /7 mục tiêu %*: tL:B cO c&u
c"c n+!7 t!u4c n!2m n+!7 CO I!8 c!> tL:B Duy mK /* !'On+ t!6c %*: tL:¡
!"t t#i$n cO A? /Et c!&t c,n t!i>t !ục /ụ cKn+ t"c %*: tL: c-a I!:a
x T!1c !iện I> !:Lc! +i.n+ FLyB !@c tE t!Z: c!'On+ t#3n! I> !:Lc! +i.n+ FLy
x T!1c !iện \iên A:Ln /* c!jn! Awa c!'On+ t#3n!B +i": t#3n! c"c n+u=n !@c )iệu
!ục /ụ c!: %*: tL: n+!7 cŠt +@t Iim ):Li /* n+!7 cKn+ n+!ệ !*n
x TX c!6c n+!iên c6uB %Xi m(i n4i Fun+B c.i ti>n !'On+ !" FLy !@c nNn+
ca: c!&t )'Wn+ %*: tL:
x ku.n )lB Aw Fụn+ c2 !iệu Du. cO A? /Et c!&tB t#an+ t!i>t \ˆ tLi c"c m'?n+ tiệnB
m'?n+ !ayB m'?n+ !*nB !Jn+ CADžCAMžCNC0
'(A(?( 8ộ+ ngE g+ảng v+3n
Đ4i n+5 +ia…n+ /iên !"t t#i$n I!Kn+ n+Hn+ /7 Ap )'Wn+ c5n+ n!' c!&t )'Wn+
%" 6n+ yêu c,u n+*y c*n+ ca: c-a cKn+ t"c %*: tL: n+!70 TXn+ Ap +ia…n+ /iên
t#:n+ I!:a !iện nay )* ƒ n+';i0 T#:n+ %2: }| t!Lc AVB }`%Li !@c B }| ca: %on+
/a† t!O• \N•c ca:0 q!:a c2 n!iê†u +ia„: /iên %Lt t!a†n! ti„c! ca: t#:n+ !K•i t!i +ia„:
/iên +i:…i
'(A('( Chương trFnh -0 t70
x Hệ t#un+ c&
Môi quan hç giüa Khoa và Doanh nghiçp
q!:a %< )iên I>t /(i n!iê†u F:an! n+!iệ %$ +ia cKn+ c"c myt !*n+ cO I!8 /*
t3m n+u=n !*n+ !Y !W /(i c"c \*i tE t#:n+ c!'On+ t#3n! %*: tL: %$ !@c Ain!
t!1c tE nNn+ ca: tay n+!7 /a† ti>t Iiệm /Et t'0
B - PHAN NÔI DUNG
`0 q‚„ HaA•CH THd•C Tc•_ Sd _HA•M ’TH n*y ž ž|}`` %>n ž ž|}``”
Tu,n T!6 | g • ƒ ‡ •
` S"n+ G{• S:Ln +i": S:Ln Gy
^": c": T!1c TE S' _!Lm `‡ GSTT: CAa bUcN HdeNG
GVHDSP: Nguyễn Trường Thành GVHDCM: MAI VĂN TỊNH
GVHDCM
t#a: %Xi /a†
n!N•n
n!iê•m /u•0
"n B\a3 +i.n+
t!1c !*n! \*i
que hàn
vonfram
trong khí tro
+i": "n
/* \*i
+i.n+
t!1c
!*n!0
GVHD
n!En m¢tB
c!jn!
Awa +i":
"n /* \*i
+i.n+0
| S"n+ Gy
GVHD
n!En m¢tB
c!jn! Awa
+i": "n /*
\*i +i.n+0
S:Ln +i": "n
/* \*i +i.n+
)l t!uy>t: que
hàn vonfram
trong khí
tro.
S:Ln
+i": "n
/* \*i
+i.n+ )l
t!uy>t0
Gy
GVHD
n!En
m¢tBc!jn!
Awa \*i
+i.n+ )l
t!uy>t
g S"n+ Đ6n+ )(
FLy \*i )l
t!uy>t :
que hàn
vonfram
trong khí
tro.
Đ6n+ )(
+i.n+ FLy \*i
)l t!u : ghi
nçi dung bài
giang lên
bang
D1 +i;
+i": Ain!
I!"c
+i.n+
FLy0
I.GIÁO ÁN LÝ THUYET
GI™a ™N ST: }| T!;i +ian t!1c !iện: •ƒ !C
Tên c!'On+: ~H£N TIG
T!1c !iện n+*y 0 00t!"n+ n{m |}``~
GHI : QUE HÀN VONFRAM TRONG KHI TRO
II. MJC TIÊU BÀI HÇC
1. Vê kiên thúc
Sau I!i !@c m:n+ \*i n*y !@c Ain! c2 I!. n{n+:
x T#3n! \*y %ˆn! n+!ha c-a DuZ !*n t#:n+ I!8 t#O
x T#3n! \*y %'Wc c"c ):Li I!8 !*n
x Đ'Wc t,m Duan t#@n+ c-a I!8 !*n t#:n+ Dua t#3n! !*n
2.Dô dùng hçc tçp
^": c": T!1c TE S' _!Lm `• GSTT: CAa bUcN HdeNG
GVHDSP: Nguyễn Trường Thành GVHDCM: MAI VĂN TỊNH
x 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000
3.On d|nh lóp hçc T!;i +ian:000000000000000000000000000000
x 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
x 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000
II. THJC HIJN BÀI HÇC:
Nçi dung
bài giang
’%7 c'On+ c!i ti>t \*i !@c”
Thời
gian
Các hoçt dçng cua giáo viên và hçc sinh
Gi": /iên H@c Ain!
’`” ’|” ’•” ’ƒ”
I. Que hàn vonfam trong khí tro
`0 Đˆn! n+!ha
|0 VEt )iệu !*n
g0 q!8 !*n
II. Khí tro dôi vói thép không
hçp kim
Ung dµng hàn bàng tay:
Ung dµng hàn tµ dçng :
Trường hçp d}c biçt hàn tµ
dçng:
III. Khí dôi vói thép không gi :
Ung dµng hàn bàng tay:
`ƒ !
`} !
`} !
x T!uy>t t#3n!
/* FiŸn +i.i
mục %8c!
x DiŸn +i.i n4i
Fun+ c,n t!1c
!iện c-a tHn+
\'(c
x N!&n mLn!
\'(c Duan t#@n+
n!&t t#:n+ c"c
\'(c t#ên %$
!@c Ain! c,n
nŠm
x T!uy>t t#3n!
/* FiŸn +i.i
x Gi": /iên nêu
yêu c,u cKn+
n+!ệ /* t#';n+
!W 6n+ Fụn+
t#:n+ t!1c t>
x Gi": /iên
!'(n+ F[n !@c
Ain! t!1c !iện
tHn+ \'(c t!Z:
n!' t#3n! t1 %<
nêu ? !,n t#ên
x Gi": /iên
n!En m¢t
x kuan A"t )ên \.n+
x N+!ZB +!i c!¢ n4i Fun+
\*i !@c /*: t*i )iệu
x N+!ZB +!i c!¢ n4i Fun+
Duan t#@n+ /*: t*i )iệu
x N+!ZB +!i c!¢ n4i Fun+
yêu c,u /*: t*i )iệu
x H@c Ain! t!1c !iện t!Z:
!'(n+ F[n c-a +i": /iên
x kuan A"t )ên \.n+
x N+!ZB +!i c!¢ /*: t*i )iệu
x N+!Z +i": /iên !'(n+ F[n
N+!Z +i": /iên !'(n+ F[n
N+!Z +i": /iên !'(n+ F[n
^": c": T!1c TE S' _!Lm `U GSTT: CAa bUcN HdeNG
GVHDSP: Nguyễn Trường Thành GVHDCM: MAI VĂN TỊNH
Ung dµng hàn tµ dçng :
Trường hçp d}c biçt hàn tµ
dçng:
IV. Khí hçp kim nhç và dông
Ung dµng hàn bàng tay:
Trường hçp d}c biçt hàn tµ
dçng:
`} !
x Gi": /iên nêu
n!iệm /ụ /*
!'(n+ F[n !@c
Ain!
x C!ia n!2m
t!.: )uEn /Et
)iệu
x Gi": /iên nêu
n!iệm /ụ /*
!'(n+ F[n !@c
Ain!
Gi": /iên I>t
)uEn \*i !@c
Nguôn tài liçu tham khao 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
TRUONG KHOA TRUONG TO MÔN
N+*y00000t!"n+ 00000000n{m00000000
GIÁO VIÊN

N+*y t!"n+ n{m |}``
TRUONG KHOA • GVHD GSTT0
n _Hc†N q‚„T LUc•N
`0 Td• NHc•N bz„ T CU…A GIA„a SINH
T#:n+ Du" t#3n! t!1c tE A' !Lm tLi T#';n+ qr THUsT CtNG
NGHIu_ NHeN TiPCH ĐvNG NAI B Zm %< n!En %'Wc n!i7u A1 +iC
^": c": T!1c TE S' _!Lm `• GSTT: CAa bUcN HdeNG
GVHDSP: Nguyễn Trường Thành GVHDCM: MAI VĂN TỊNH
%G c-a Dul t!,y cK /* %yc \iệt )* T!,y MAI VĂN TỊNH0 L* n+';i )uKn
tL: %i7u Iiện tpt c!: Zm %6n+ t#'(c )( /* AM c!ia Iin! n+!iệm c-a m4t
n!* +i": m* cK %< c2 %'Wc0
Sau %Wt t!1c tE n*y Zm c.m t!&y m3n! %< t#au F=i t!êm %'Wc
Iin! n+!iệm A' !Lm Dua /iệc A:Ln \*i +i.n+B+i": "n~B %6n+ )( t#1c
ti> +i.n+ FLy0V* n!wn+ n!9n+ Iin! n+!iệm n*y A] #&t c2 8c! c!: Zm
Aau n*y I!i Zm t#? t!*n! n!* +i":0
^a tu,n t!1c tE %< Dua %iBt!*n! cKn+ c5n+ c2 n!9n+ I!Kn+ t#"n!
I!‰i %'Wc c"c Aai m2t m:n+ cK /* c"c \Ln !@c Ain! t!Kn+ c.m0
|0 Đ‚† NGHI• CU…A GIA„a SINH
xN!* t#';n+ c,n t#an+ \ˆ t!êm c"c !'On+ tiện FLy !@c %$ /iệc !@c tE %Lt
%'Wc c!&t )'Wn+ ca: !On 0C"c t#an+ t!i>t \ˆ n!' m"y c!i>u #:¤Zct:#B00
xN!* t#';n+ %,u t' t!êm c!: \4 mKn H£N c"c Fụn+ cụ c,n t!i>t : may !*n B
DuZ !*n c"c t#an+ t!iZt \ˆ !*nBc"c Fụn+ cụ %: Ii$m ¡ t!'(c %: c!i7u F*y mpi
!*nt!'(c I¥ ~%$ +i.m c!i !8 c!: Ain! /iên /* tL: %i7u Iiện c!: c"c \Ln
%'Wc !@c tE %'Wc t!uEn )Wi n!&t0
xC"c \Ln Ain! /iên c!'a t!1c A1 c!C t#@n+ /iệc !@c )l t!uy>tB/3 /Ey n!* t#';n+
nên t{n+ c';n+ nNn+ ca: )l t!uy>t c!: Ain! /iên0
^": c": T!1c TE S' _!Lm |} GSTT: CAa bUcN HdeNG

GVHDSP: Nguyễn Trường Thành

GVHDCM: MAI VĂN TỊNH

LỜI CẢM ƠN
Trong thời gian 3 tuần thực tập sư phạm tại Trường trung cấp kĩ thuật công nghiệp NHƠN TRẠCH, tuy không dài nhưng em đã có cơ hội vận dụng những kiến thức đã được học trong nhà trường kết hợp với những kiến thức thu nhận được dưới sự chỉ bảo tận tình của giáo viên hướng dẫn để đứng trên bục giảng với vai trò là một người thầy,người truyền đạt lại kiến thức cho học sinh.Quá trình thực tập đã giúp em có được những kinh nghiệm quý báu cho bản thân trong hiện tại và trong tương lai khi trở thành một nhà giáo. Và em xin trân thành càm ơn đến các : Ban Giám Hiệu, các phòng ban Trường trung cấp kĩ thuật NHƠN TRẠCH
 

Thầy Nguyễn Trường Thành – giáo viên hướng dẫn sư phạm và quý thầy cô Trường Cao Đẳng Nghề số 8 đã trực tiếp liên hệ nơi thực tập, tạo điều kiện cho em được thực tập tại trường trung cấp kĩ thuật NHƠN TRẠCH. Thầy MAI VĂN TỊNH – giáo viên hướng dẫn chuyên môn khoa Cơ Khí Trường KĨ THUẬT CÔNG NGHIỆP NHƠN TRACH ĐỒNG NAI .Thầy đã tận tình chỉ dẫn, sửa những sai xót trong việc soạn bài giảng,giáo án cũng như việc truyền đạt lại những kinh nghiệm nghề giáo khi em làm quen với bục giảng.

 Các bạn giáo sinh cùng nhóm- đã góp ý kiến,chia sẻ kinh nghiệm trong suốt quá trình thực tập. Tuy nhiên, trong quá trình thực tập sư phạm tại trường, em không thể tránh được những mặt hạn chế cũng như thiếu sót về chuyên môn và sư phạm. Rất mong được sự thông cảm của quý thầy cô và các em học sinh Trường Trường KĨ THUẬT CÔNG NGHIỆP NHƠN TRACH ĐỒNG NAI Em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô và các bạn. Đồng Nai, ngày tháng năm 2011

Giáo sinh

Báo cáo Thực Tập Sư Phạm

2

GSTT: CAO XUÂN HƯƠNG

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->