P. 1
Ban Tu Kiem Diem Dang Vien 2009

Ban Tu Kiem Diem Dang Vien 2009

|Views: 628|Likes:
Được xuất bản bởianhtuanvnvn

More info:

Published by: anhtuanvnvn on May 23, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/08/2012

pdf

text

original

®¶ng céng s¶n viÖt nam

TÕ N«ng, ngµy 14 th¸ng 09 n¨m
2009
B¶n tù kiÓm ®iÓm ®¶ng viªn
KÝnh göi: - Chi ñy chi bé Trêng TiÓu häc TÕ N«ng
- Ban Thêng vô §¶ng ñy x· TÕ N«ng
Tªn t«i !:
"inh ng!y# $%&$'&%()*
+uª ,u-n# .· /0!ng 1iang2 huy3n N«ng C4ng2 t5nh Thanh
/6a
Tr7 ,u-n# .· /0!ng 1iang2 huy3n N«ng C4ng2 t5nh
Thanh /6a
Ng!y v!0 §¶ng# '%- %%- %((8
N9i :Õt n;<# Chi bé trêng T/C" Trêng "9n
/i3n =inh h0;t t;i# Chi bé trêng TiÓu häc TÕ N«ng2 huy3n
N«ng C4ng
Tr0ng ,u- tr>nh =inh h0;t t;i chi bé v! c«ng t-c t;i trêng
Tiªñ häc TÕ N«ng2 huy3n N«ng C4ng b¶n th?n t«i t@ nhAn thBy c6
nhCng u :huyÕt DiÓE =au D?y#
1- T tëng chÝnh trÞ
T«i u«n c6 A< trêng t tFng vCng v!ng :iªn DGnh2 u«n chB<
h!nh D7ng ,uan DiÓE2 Dêng 4i2 nghG ,uyÕt2 chHnh =-ch cña
§¶ng2 <h-< uAt cña nh! nIcJ
K! Eét D¶ng viªn tr0ng chi bé t«i u«n DLc tiÕ< thu :G< thêi
Eäi chñ tr9ng2 Dêng Mi cña §¶ng2 <h-< uAt cña nh! nIcJN0 vAy
t«i u«n D6ng vai trO tr0ng c«ng t-c tuyªn truyPn vAn Déng gia
D>nh v! nh?n Q?n th@c hi3n D7ng ,uan DiÓE2 Dêng 4i2 nghG
,uyÕt2 chHnh =-ch cña §¶ng2 <h-< uAt cña nh! nIcJ
T«i u«n :h«ng ngRng t@ gi-c häc tA< DÓ n?ng ca0 :iÕn
thSc vP T uAn chHnh trG v! chuyªn E«n nghi3< vôJ Th@c hi3n
nghiªE t7c cuéc vAn Déng hai :h«ng vIi U néi Qung tr0ng gi-0
Qôc2 th@c hi3n v! tuyªn truPn cuéc vAn Déng V/äc tA< v! !E
thW0 tBE g9ng D;0 DSc /M ChH XinhYJ
2- ! "h#m ch$t ®%& ®'c ()i s)ngJ
K! Eét D¶ng viªn gi-0 viªn t«i u«n t@ T thSc th@c h!nh tiÕt
:i3E ch4ng ·ng <hH thW0 tBE g9ng D;0 DSc /M ChH Xinh2 u«n
tuyªn truyPn v! <hOng ch4ng Xa t7y v! c-c biªu hi3n tiªu c@c
tr0ng nh! trêng v! tr0ng ./J Zh«ng vi <h;E nhCng DiPu D¶ng
viªn :h«ng DLc !E2 trung th@c trIc §¶ngJ Ku«n c6 D;0 DSc 4i
=4ng !nh E;nh2 g9ng E[u trIc häc =inhJ Ku«n thaE gia nhi3t
t>nh c-c <h0ng tr!0 cña nh! trêng v! cña §0!n cB< trªnJ
Ku«n giC g>n D0!n :Õt néi bé2 nªu ca0 c«ng t-c <hª b>nh
v! t@ <hª b>nh2
T«i u«n <h-t huy ,ui chÕ Q?n chñ F c9 =F2 c6 =@ iªn h3
ch\t ch] vIi nh?n Q?n2 t«n träng v! <h-t huy ,uyPn !E chñ cña
nh?n Q?n2 DLc nh?n Q?n tHn nhi3EJ
*- ! thùc hiÖn nhiÖm v+ ®,c gia&J
Tr0ng ,u- tr>nh c«ng t-c t«i u«n th@c hi3n D7ng :Õ h0;ch
cña chuyªn E«n2 cña nh! trêngJ th@c hi3n D7ng chSc tr-ch v!
nhi3E vô DLc gia0J /0!n th!nh t4t Eäi c«ng vi3c E! /i3u trFng
gia0 <h6J
^ §4i vIi c«ng t-c gi¶ng Q;y# T«i u«n häc h_i n?ng ca0
chuyªn E«n nghi3< vô2 u«n =0;n b!i v! chu`n bG DM Qang häc
tA< Dby Dñ hêng xuyªnJ Zh«ng b_ giê b_ tiÕt2 b_ buci Q;yJJJ
^ §4i vIi c«ng t-c chñ nhi3E# T«i u«n ,uan t?E gi7< Dd c-c
WE häc =inh Da I< trF th!nh Eét I< D0!n :Õt c6 tiÕn béJ
K! Eét D¶ng viªn t«i thêng xuyªn giC E4i iªn h3 ch\t vIi
chi ue v! g9ng E[u th@c hi3n Eäi nghfa vô c«ng Q?n n9i c tr7J
Ng0!i ra2 t«i cOn thaE gia v!0 c«ng t-c x?y Q@ng tc chSc
§¶ng2 chHnh ,uyPn v! D0!n thÓ tr0ng nh! trêngJ
-- ! t. ch'c k/ (01t2
Tr0ng ,u- tr>nh c«ng t-c t«i th@c hi3n D7ng nguyªn tgc tA<
trung Q?n chñ2 T thSc tc chSc :5 uAt2 <hôc tang =@ <h?n c«ng2
DiPu Déng2 u?n chuyÓn cña tc chScJ
Ku«n th@c hi3n v! vAn Déng gia D>nh v! b;n bh chB< h!nh
nghiªE ch5nh c-c ch5 thG2 nghG ,uyÕt2 ,uy DGnh2 cña §¶ng2 uAt
v! nghG DGnh cña nh! nIc2 c-c chñ tr9ng cña T5nh ue vP <hOng
ch4ng Ea tuTJ
/0;t Déng tr0ng tc chSc c9 =F §¶ng t«i Quy tr> t4t chÕ Dé
=inh h0at §¶ngJ ThaE gia D6ng D¶ng <hH Dby DñJ
ii3c th@c hi3n c-c néi ,uy2 ,uy chÕ cña tc chSc §¶ng2 nh!
trêng v! c-c D0!n thÓ t«i u«n chB< h!nh t4tJ
3- 45nh gi5 ch0ng
6 70 ®iÓm: Th@c hi3n t4t c-c chñ tr9ng Dêng 4i chHnh =-ch
cña §¶ng v! Nh! nIc2 u«n c6 T thSc <hª v! t@ <hª b>nh ca0J Ku«n
trau rMi D;0 DSc v! chuyªn E«n nghi3< vô2 u«n häc h_i v! gi7<
Dd b;n bh v! DMng nghi3<2 th9ng yªu2 ,uan t?E v! gi7< Dd c-c
WE häc =inhJ
Ku«n th@c hi3n t4t cuéc vAn Déng hai :h«ng vIi b4n néi Qung
r0ng gi-0 QôcJ
6 8h,c ®iÓm: Tuy nhiªn tr0ng ,u- tr>nh c«ng t-c v! cuéc =4ng
:h«ng tr-nh :h_i nhCng E\t h;n chÕ cô thÓ !#
- N0 cOn trj nªn tr0ng ,u- tr>nh c«ng t-c v! =inh h0;t cOn cha thAt
=@ E;nh Q;n2 b!y t_ nhCng ,uan DiÓE cña E>nhJ
- N0 DiPu :i3n nh! F xa nªn <hbn n!0 D6 ckng D· ¶nh hFng
DÕn chBt Lng c«ng t-c
Trªn D?y ! t0!n bé néi Qung b¶n t@ :iÓE DiÓE D-nh gi-
cña b¶n th?n tr0ng ,u- tr>nh c«ng t-c v! th@c hi3n nhi3E vô
chHnh trG cña t«i tr0ng thêi gian ,ua t;i trêng T/C" Trêng "9nJ
ZHnh E0ng DLc =@ D6ng g6< T :iÕn cña c-c DMng chH tr0ng nh!
trêng DÓ t«i DLc tiÕn bé h9n tr0ng nlE =auJ

8g9i tù kiÓm ®iÓm
8g0:;n ThÞ
8h<n
=> ?0an: Tr9ng @TAT 8éi TrB
------CCC------
=éng h&< DE héi chF nghGa viÖt nam
4éc (1"-Tù H&-I%nh "hBc
B¾c yªn, ngµy 30 th¸ng
11 n¨m 2007
B¶n tù nh1n DJtK ®5nh gi5K "hLn (&%i cFa c5n Mé
8Nm 2OOP
/ä v! tªn# §Æng §øc M¹nh
§9n vG c«ng t-c# Trêng mTNT Néi Tr7 - Bgc nªnJ
ChSc vô# 1i-0 viªn J
Nhi3E vô DLc <h?n c«ng# mh6 bH th §0!n trêng ^ 1i¶ng Q;y ^
Chñ nhi3E
Q- ! kRt ?0¶ thùc hiÖn ch'c tr5ch nhiÖm v+ ®,c gia&
Th@c hi3n =@ <h?n c«ng cña chi bé2 ban gi-E hi3u t«i u«n
h0!n th!nh Eäi c«ng vi3c DLc gia0J Tr0ng nhi3E vô DLc <h?n
c«ng t«i u«n D¶E b¶0 D7ng :h4i Lng c«ng vi3c v! D;t DLc chBt
Lng2 hi3u ,u¶ t9ng D4i ca0J
T«i u«n D0!n :Õt2 <h-t huy ,uyPn !E chñ v! th@c hi3n t4t
nguyªn tgc tA< trung Q?n chñ tr0ng nho trêngJ
iIi =@ c4 ggng <hBn DBu x?y Q@ng Eét tA< thÓ D0!n :Õt
th4ng nhBt h0!n th!nh Eäi nhi3E vô DLc gia0J Tr0ng h0;t Déng
<h0ng tr!0 tr0ng nh! trêng t«i ckng thaE gia =«i nci2 cang vIi c-c
DMng chH tr0ng nh! trêng ckng D· D;t DLc nhCng :Õt ,u¶ nhBt
DGnhJ
Ku«n h0!n th!nh DLc nhCng nhi3E vô chHnh trG cña D9n vG
E>nh DLc cB< trªn gia0 <h6J C6 T thSc t4t tr0ng vi3c x?y Q@ng
chi bé2 nh! trêng v! c-c D0!n thÓ tr0ng h3 th4ng chHnh trG cña
D9n vGJ
^ §4i vIi c«ng t-c §0!n# iIi c9ng vG ! <h6 bH th §0!n trêng2
t«i u«n th@c hi3n t4t nhCng néi ,uy ,uy chÕ cña nh! trêng DMng
thêi <hBn DBu trF th!nh Eét D¶ng viªn g9ng E[u u«n ! tBE g-
9ng ch0 /" n0i thW02 v! u«n th@c hi3n t4t c-c :Õ h0;ch cña nh!
trêng v! cña §0!n cB< trªnJ Cang vIi BC/ <hBn DBu Da §0!n trêng
trF th!nh §0!n vCng E;nhJ
^ §4i vIi c«ng t-c gi¶ng Q;y# T«i u«n häc h_i n?ng ca0
chuyªn E«n nghi3< vô2 u«n =0;n b!i v! chu`n bG DM Qang häc
tA< Dby Dñ hêng xuyªnJ Zh«ng b_ giê b_ tiÕt2 b_ buci Q;yJJJ
^ §4i vIi c«ng t-c chñ nhi3E# T«i u«n ,uan t?E gi7< Dd c-c
WE häc =inh Da I< trF th!nh Eét I< D0!n :ÕtJ

QQ- @h#m ch$t chÝnh trÞ2
Tr0ng c«ng t-c v! cuéc =4ng t«i u«n giC vCng A< trêng t t-
FngJ iIi nhi3E vô DLc <h?n c«ng <hô tr-ch t«i chB< h!nh nghiªE
ch5nh vi3c ,u-n tri3t2 cô thÓ h0-
Dêng 4i2 nghG ,uyÕt2 ch5 thi cña §¶ng2 nh! nIcJ
§Ó b¶0 v3 c9ng fnh2 DiPu 32 ,uan DiÓE2 Dêng 4i2 chHnh
=-ch cña §¶ng v! Nh! nIc t«i u«n DBu tranh b¶0 v3 c-i D7ng2
thpng thgn DBu tranh ch4ng ;i DiPu =ai tr-iJ
Tr0ng nhCng ,uan DiÓE nh trªn DÓ !E DLc t«i u«n T thSc
rqng <h¶i h0!n
thi3n chHnh E>nhJ N0 vAy t«i u«n c6 T thSc häc tA< DÓ n?ng
ca0 tr>nh Dé v! =@ hiÓu
biÕt c- nh?nJ
QQQ- ! "h#m ch$t ®%& ®'c ()i s)ng2
K! Eét D¶ng viªn tr0ng chi bé D¶ng t«i u«n DP ca0 tr-ch
nhi3E v! th@c hi3n t4t nhCng DiPu D¶ng viªn :h«ng DLc !EJ
BiÕt =4ng tiÕt :i3E2 :h«ng c6 t tFng v! biÓu hi3n thaE
nhkng2 tiªu c@c2 =-nh nhiru h0\c Eu Li c- nh?n DMng thêi c6
th-i Dé :iªn ,uyÕt tr0ng vi3c ch4ng ·ng <hH2 ch4ng thaE
nhkng tiªu c@c2 c6 T thSc tuyªn truyPn <hOng ch4ng Xa tuTJ B¶n
th?n t«i :h«ng vi <h;E nhCng DiPu §¶ng viªn :h«ng DLc !E
thW0 ,uy DGnh =4 %( &+§&Ts ng!y *&%&'$$' cña bé chHnh trGJ
1iC E4i ,uan h3 ch\t ch] vIi nh?n Q?nJ §Mng thêi nghiªE t7c
th@c hi3n nghfa vô c«ng Q?n2 thaE gia Dby Dñ nhCng h0;t
Déng v! chB< h!nh nhCng ,uy DGnh F n9i c tr7
T«i u«n c6 T thSc giC g>n v! x?y Q@ng :h4i D0!n :Õt tr0ng
tA< thÓ chi béJ
Thêng xuyªn th@c hi3n c«ng t-c DBu tranh <hª b>nh v! t@ <hª
b>nh tr0ng §¶ngJ §Mng thêi u«n thÓ hi3n 4i =4ng gi¶n QG2 tiÕt
:i3E häc tA< thW0 tBE g9ng D;0 DSc /M ChH XinhJ
NghiªE t7c <hôc tang =@ <h?n c«ng2 u?n chuyÓn c-n bé cña
tc chScJ ThaE gia Dby Dñ c-c buci =inh h0;t chi béJ
Th@c hi3n Dby Dñ c-c néi ,uy2 ,uy chÕ cña tc chSc §¶ng2
cña nh! trêng v! c-c D0bn thÓJ
*) §¸nh gi¸ chung:
^ tu DiÓE# Th@c hi3n t4t c-c chñ tr9ng Dêng 4i chHnh =-ch
cña §¶ng v! Nh! nIc2 u«n c6 T thSc <hª v! t@ <hª b>nh ca0J Ku«n
trau rMi D;0 DSc v! chuyªn E«n nghi3< vô2 u«n häc h_i v! gi7<
Dd b;n bh v! DMng nghi3<2 th9ng yªu2 ,uan t?E v! gi7< Dd c-c
WE häc =inhJ
^ NhLc DiÓE# Tuy nhiªn tr0ng ,u- tr>nh c«ng t-c v! cuéc =4ng
:h«ng tr-nh :h_i nhCng E\t h;n chÕ cô thÓ !#
- K! <h6 bH th §0!n trêng Q0 :h«ng c6 nghi3< vô nªn cOn
h;n chÕ tr0ng c«ng t-c h0;t Déng cña §0!n trêngJ
- K! Eét gi-0 viªn EIi DLc chuyÓn DÕn c«ng t-c t;i trêng
mTNT Néi Tr7 ! Eét ng«i trêng chuyªn bi3t nªn cOn nhiPu bd ngd
v> vAy cOn h;n chÕ tr0ng Eäi c«ng vi3cJ
Trªn D?y ! t0!n bé néi Qung b¶n t@ :iÓE DiÓE D-nh
gi- cña b¶n th?n tr0ng ,u- tr>nh c«ng t-c v! th@c hi3n nhi3E vô
chHnh trG cña t«i tr0ng nlE '$$)J ZHnh E0ng DLc =@ D6ng g6< T
:iÕn cña c-c DMng chH tr0ng nh! trêng DÓ t«i DLc tiÕn bé h9n
tr0ng nlE =auJ
Q- Tù "hLn (&%i thS& m'c ®é h&<n th<nh ch'c tr5ch nhiÖm v+2
Hoµn thµnh nhiÖm vô
B¾c yªn, ngµy 30 th¸ng 11n¨m
2007
8g9i tù nh1n DJtK ®5nh
gi5
§Æng §øc M¹nh
CT KRt ?0¶ ®5nh gi5 cFa c5n MéK cUng ch'c c> ?0an
1- KRt ?0¶ ch$m ®iÓm# "4 ngêi thaE gia b_ <hiÕu chBE
DiÓEuuJngêi2 tcng céng =4 DiÓEuuDiÓE2 =4 DiÓE b>nh
,u?nuuJDiÓEJ
2- KRt ?0¶ "hLn (&%i:
^ XSc Dé h0!n th!nh chSc tr-ch nhi3E
vô# JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
^ ChiPu hIng v! :h¶ nlng <h-t
triÓn# JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

TVW => ?0an
Thñ trFng
CTXm tYt nh1n DJtK ®5nh gi5 cFa t1" thÓ (Enh ®%& c> ?0anK
®>n vÞ cUng t5c
^ tu
DiÓE#JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
^ ZhuyÕt
DiÓE#JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
^ XSc Dé h0!n th!nh chSc tr-ch nhi3E vô#
^ ChiPu hIng v! :h¶ nlng <h-t triÓn#
TVW t1"
thÓ (Enh ®%&
Thñ trFng

Ho¹t ®éng trong tæ chøc c¬ së §¶ng t«i duy tr× tèt chÕ ®é sinh hoat §¶ng.T«i lu«n ph¸t huy qui chÕ d©n chñ ë c¬ së. luËt vµ nghÞ ®Þnh cña nhµ níc. . Hoµn thµnh tèt mäi c«ng viÖc mµ HiÖu trëng giao phã..Do cßn trÎ nªn trong qu¸ tr×nh c«ng t¸c vµ sinh ho¹t cßn cha thËt sù m¹nh d¹n. Trong qu¸ tr×nh c«ng t¸c t«i thùc hiÖn ®óng nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ. thùc hiÖn ®óng chøc tr¸ch vµ nhiÖm vô ®îc giao. lu«n so¹n bµi vµ chuÈn bÞ ®å dïng häc tËp ®Çy ®ñ hêng xuyªn. lu©n chuyÓn cña tæ chøc. Lu«n thùc hiÖn tèt cuéc vËn ®éng hai kh«ng víi bèn néi dung rong gi¸o dôc. Lµ mét ®¶ng viªn t«i thêng xuyªn gi÷ mèi liªn hÖ chÆt víi chi uû vµ g¬ng mÉu thùc hiÖn mäi nghÜa vô c«ng d©n n¬i c tró.VÒ tæ chøc kØ luËt.. ®iÒu ®éng. Kh«ng bá giê bá tiÕt. Lu«n trau råi ®¹o ®øc vµ chuyªn m«n nghiÖp vô. quy chÕ cña tæ chøc §¶ng. Ngoµi ra. t«i cßn tham gia vµo c«ng t¸c x©y dùng tæ chøc §¶ng. nhµ trêng vµ c¸c ®oµn thÓ t«i lu«n chÊp hµnh tèt. phôc tïng sù ph©n c«ng. lu«n häc hái vµ gióp ®ì b¹n bÌ vµ ®ång nghiÖp. t«n träng vµ ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n. chÝnh quyÒn vµ ®oµn thÓ trong nhµ trêng. cã sù liªn hÖ chÆt chÏ víi nh©n d©n. nghÞ quyÕt.VÒ thùc hiÖn nhiÖm vô ®îc giao. cña §¶ng. . bµy tá nh÷ng quan ®iÓm cña m×nh. Tham gia ®ãng ®¶ng phÝ ®Çy ®ñ. Lu«n thùc hiÖn vµ vËn ®éng gia ®×nh vµ b¹n bÌ chÊp hµnh nghiªm chØnh c¸c chØ thÞ. quan t©m vµ gióp ®ì c¸c em häc sinh. + §èi víi c«ng t¸c chñ nhiÖm: T«i lu«n quan t©m gióp ®ì c¸c em häc sinh ®a líp trë thµnh mét líp ®oµn kÕt cã tiÕn bé.Do ®iÒu kiÖn nhµ ë xa nªn phÇn nµo ®ã còng ®· ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng c«ng t¸c Trªn ®©y lµ toµn bé néi dung b¶n tù kiÓm ®iÓm ®¸nh gi¸ cña b¶n th©n trong qu¸ tr×nh c«ng t¸c vµ thùc hiÖn nhiÖm vô chÝnh trÞ cña t«i trong thêi gian qua t¹i trêng THCS Trêng S¬n. ®îc nh©n d©n tÝn nhiÖm. ý thøc tæ chøc kØ luËt. ViÖc thùc hiÖn c¸c néi quy. + Nhîc ®iÓm: Tuy nhiªn trong qu¸ tr×nh c«ng t¸c vµ cuéc sèng kh«ng tr¸nh khái nh÷ng mÆt h¹n chÕ cô thÓ lµ: . Trong qu¸ tr×nh c«ng t¸c t«i lu«n thùc hiÖn ®óng kÕ ho¹ch cña chuyªn m«n. lu«n cã ý thøc phª vµ tù phª b×nh cao. quy ®Þnh. bá buæi d¹y. 5. 3. c¸c chñ tr¬ng cña TØnh uû vÒ phßng chèng ma tuý. + §èi víi c«ng t¸c gi¶ng d¹y: T«i lu«n häc hái n©ng cao chuyªn m«n nghiÖp vô.§¸nh gi¸ chung + ¦u ®iÓm: Thùc hiÖn tèt c¸c chñ tr¬ng ®êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc. cña nhµ trêng. 4. th¬ng yªu.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->