P. 1
CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN DÂY QUẤN MÁY BIẾN ÁP MỘT PHA

CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN DÂY QUẤN MÁY BIẾN ÁP MỘT PHA

|Views: 5,119|Likes:
Được xuất bản bởiNguyen Anh Hung

More info:

Published by: Nguyen Anh Hung on May 23, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/30/2013

pdf

text

original

Trường SPKT Hưng Yên ĐỒ ÁN MÔN HỌC

Khoa: Điện - Điện Tử
CHƯƠNG II
CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN DÂY QUẤN MÁY BIẾN ÁP MỘT PHA
.
Trên thự t! " r#t nhi$% &h t'nh to&n ()* +%#n ho ,&* -i!n &. /, 0ng
,1t .ha2 3 4$ t5i n5* h6ng 7, 8in tr9nh -5* :5 thự hiện th7o .hư;ng .h&. t'nh
to&n ()* +%#n (ựa trên <'h thư= >?i th@. 4A ho trư=B Đ)* >5 .hư;ng .h&. ha*
:5 " nhi$% ư% 4iC,2 trư= h!t .hư;ng .h&. n5* .hD hE. :=i <h/ nFng Ga h6ng
7,B H9 h6ng ta " thC (I (5ng thự hiện th7o .hư;ng .h&. n5* :9 >Ji th@. 4A 4ưE
K/n 8%#t KLn2 Ka% <hi ,%a :$ h6ng ta KM t'nh to&n ()* +%#n th7o <'h thư= KLn "
Ga >?i th@.B
Sa% 4)* h6ng 7, 8in tr9nh -5* :$ .hư;ng .h&. :5 &h th0 t'nh to&n Ga
h6ng 7,B
Ni&o Hiên Hư=ng OPn
Ng%*In Đ9nh HDng
Nhóm Thự Hiện : ĐQng HFn ORng
PhS, HFn ORng
Khoa HFn ORng

Trường SPKT Hưng Yên ĐỒ ÁN MÔN HỌC
Khoa: Điện - Điện Tử
2.1 Đo kí! "!#$ !%&' () *+, "!-. *o/, 01 I.
H2'! 2.13 4í! "!#$ 5 67' () *+, "!-. ",8% !%9' :/'; 0 I.
KT hiệ% :5 tên gUi & <'h thư= ; -/n /% >?i th@.:
V a : W$ r1ng trX giYa Ga >?i th@.B
V - : W$ (5* Ga >?i th@. -i!n &.B
V : W$ r1ng Ga ửa KZ >?i th@.B
V h : hi$% ao Ga KZ >?i th@.B
Ni&o Hiên Hư=ng OPn
Ng%*In Đ9nh HDng
Nhóm Thự Hiện : ĐQng HFn ORng
PhS, HFn ORng
Khoa HFn ORng

Trường SPKT Hưng Yên ĐỒ ÁN MÔN HỌC
Khoa: Điện - Điện Tử
[ Ch6 T :& <'h thư= n5* <hi 4o :5 t'nh to&n 4$% t'nh th7o 4;n :i >5 ,,
hoQ ,\
C& <'h thư= a 2 :5 h 4$% 4ưE 4o trự ti!. trên ,1t >& th@. ] ^B Như 3
4$ t5i n5* h6ng 7, 4A 4o 4ưE K_ >iệ% như Ka% :
a ` a [ , \B
` bBa [ , \B
h ` c [ , \B
- ` [ -$ (5* d >& th@.\e[tZng K_ >& th@.\B [bBd\
 - ` f [, \
H2'! 2.2 3 C< kí! "!#$ ';o=, () *+, "!-..
Ni&o Hiên Hư=ng OPn
Ng%*In Đ9nh HDng
Nhóm Thự Hiện : ĐQng HFn ORng
PhS, HFn ORng
Khoa HFn ORng

Trường SPKT Hưng Yên ĐỒ ÁN MÔN HỌC
Khoa: Điện - Điện Tử
K'h thư= tZng +%&t Ga to5n -1 >& th@. Ka% <hi gh@. K&t 4ưE 8& 4gnh như
h9nh bBb B Ch6ng ta " thC t'nh <h_i >ưEng >?i th@. -i!n &. [ (Sng tiê% h%hn\ th7o
hệ th0 :
>
?@A
B CD1E . )
2
.6 B CD1E . F.C
2
.F1E B D Gk;H G2.2H
Trong 4" >
?@A *=
<h_i >ưEng /% >?i th@. ,&* -i!n &.2 :=i gi& trg <h_i >ưEng
riêng Ga >& th@. >5 i2f <gj(,
k
B >
?@A
4ưE t'nh th7. 4;n :g <gB
Sa% <hi 8& 4gnh 4ưE & <'h thư= ; -/n Ga ,&* -i!n &. ta t'nh ti!t
(iện trX giYa Ga >?i th@. hY ]B Đ)* h'nh >5 ti!t (iện ho tl thmng ," :nng
8%*ên +%a & -1 ()* +%#n B
NUi o
t
>5 ti!t (iện trX giYa >?i th@. 2 ta ":
A
"
B ).6 B C. E B I2 GJ
2
H G2.IH
Trong 4" 2 4;n :g 4o >5 : A
"
[,
b
\2 [a\ ` [-\ ` [,\B
2.2 K< LM'! ;,< "AM NN G OP NQ'; :RS T%9' LU "/o A) 1 No*" VW L,X' LY';
7J W';H.
p .hqn n5* h6ng ta hr " hai thao t& ; -/n như Ka%:
V ChUn ,st 41 tl thmng [ha* tl /,\ W (Dng t'nh to&n ho >?i th@.B
VÁ. (Xng mng th0 4C t'nh 4ưE K_ :nng ()* +%#n 4C tSo ra 4ưE d :o>t
K0 4iện 41ng /, 0ngB
N
:
` [bBa\
Trong 4" :
VN: >5 K_ :nng ()* +%#n 4C tSo ra d H K0 4iện 41ng /, 0ng2 4;n :g
[:nngj:o>t\B
VW : ,st 41 tl thong 2 4;n :g T
Ni&o Hiên Hư=ng OPn
Ng%*In Đ9nh HDng
Nhóm Thự Hiện : ĐQng HFn ORng
PhS, HFn ORng
Khoa HFn ORng

Trường SPKT Hưng Yên ĐỒ ÁN MÔN HỌC
Khoa: Điện - Điện Tử
Vot : ti!t (iện trX giYa >?i th@. 2 4;n :g ,
b
Tiê% h%hn 4C hUn W:
V H=i >& th@. <t th%st 4iện " -$ (5* tiê% h%hn tl uBv,, 4!n uBkv,,2 >&
th@. th%1 >oSi to>7 &n n"ng :5 h5, >ưEng Si tl bw 4!n aw th9 h6ng ta hUn gi&
trg W tl d2u T 4!n d2b TB
V H=i >& th@. <t th%st 4iện " -$ (5* tiê% h%hn tl uBv,, 4!n uBkv,,2 >&
th@. th%1 >oSi to>7 &n >Snh :=i h5, >ưEng Si <ho/ng aw th9 ta hUn gi& trg Ga W
tl d2a T 4!n d2c TB
x 4$ t5i n5* h6ng 7, hUn B B 112 T.
Hs* tha* :5o mng th0 bBa ta ":
N
N
B B 1.2 [:nngj Ho>t\ [bBv\
2.I K< LM'! V5 LZ ';%S8' *[ () J<S 6,\' <.1 "í'! "o<' VP NQ'; :RS
T%9' !o J], %Y'.
Ni&o Hiên Hư=ng OPn
Ng%*In Đ9nh HDng
Nhóm Thự Hiện : ĐQng HFn ORng
PhS, HFn ORng
Khoa HFn ORng

Trường SPKT Hưng Yên ĐỒ ÁN MÔN HỌC
Khoa: Điện - Điện Tử
H9nh bBk :S; 4y ng%*ên >T ,&* -i!n &. th7o *ê% #% Ga 4$ t5iB
Th7o >T th%*!t :$ ,&* -i!n &. [ 4ưE tr9nh -5* 3 hư;ng ^\ th9 K_ :nng ()*
+%#n Ga & %1n ()* ,&* -i!n &. 4ưE 8& 4gnh th7o K0 4iện 41ng /, 0ng
trong & -1 ()* K; #. :5 th0 #.B Nhưng th7o K; 4y ng%*ên >T /% ,&* -i!n &.
qn thự hiện th9 %1n K; #. " f 4q% :5o :5 " k 4q% raB 3 trường hE. n5* ta
hUn ,1t gi& trg Ga 4iện &. -ên K; #. 4C t'nh2 Ka% 4" t'nh ti!. & gi& trg nn >SiB
ta hUn : z
d
` z
dv
` bbuH2 z
b
` z
bb
`ba HB H=i z
d
:5 z
b
>5 4iện &. %1n K; #. :5
th0 #. ta ":
N
1
B N
N
. U
1
[bBc\
N
2
B 111 . N
N
. U
2
[bBi\
Trong 4" :
Ni&o Hiên Hư=ng OPn
Ng%*In Đ9nh HDng
Nhóm Thự Hiện : ĐQng HFn ORng
PhS, HFn ORng
Khoa HFn ORng

Trường SPKT Hưng Yên ĐỒ ÁN MÔN HỌC
Khoa: Điện - Điện Tử
V N
1
1 N
2
>qn >ưEt >5 K_ :nng ()* +%#n K; #. :5 th0 #.B
V S_ d2d trong mng th0 [bBi\ " T ngh{a >5 tr K_ hênh >ệh giYa K0 4iện
41ng tSi ()* +%#n th0 #. Ko :=i 4iện &. 4gnh ,0 tSi th0 #. >6 4q* t/iB
Th7o K_ >iệ% t'nh 4ưE 3 mng th0 [bBv\ ta " N: ` u2f [:nngj:o>t\2 ta
tha* :5o mng th0 [bBc\ :5 [bBi\ ta ":
N1 B 112 . 22F B 2DC GNQ';H
N2 B 111 . 112 . 2C B I2 GNQ';H
H=i du: Ga %1n K; #. th9 ta qn du B d2b ` db [:nng\
H=i db : Ga %1n th0 #. qn db B d2d B d2b ` dvBfa [ :nng \ ` dc [:nng\
Như :s* :=i -ên K; #. " f ,0 4iện &. :5o <h& nha% hênh >ệh nha% du
: th9 0 db :nng ()* ta >Si 8%#t d 4q% ()* ra ngo5i 4C >#* 4iệnB
H' (X :
Điện &. zdd ` dfu H t0 >5 .h/i +%#n 4!n dfu B d2b ` bdc :nng
Điện &. zdb ` d|u H th9 ta hr +%#n thê, db :nng >5 4ưEB
Tư;ng tự như :s* :=i %1n th0 #. th9 ta .h/i +%#n t#t / >5 Nbb :nng :=i
Nbb ` ba B d2d Bd2b ` kd2fa :nng [ >#* -}ng kb :nng\
ĐC >#* 4iện &. >#* 4iện &. db H th9 ta >#* 3 :nng th0 dc >5 4ưEB
2.C C!^' J_" LY :Q'; L,X'1 #$ *#`'; !,X% V%9"1 !^' ;,< "AM !X VP *9.
LRS "í'! "o<'1 L#a'; kí'! :RS T%9' V5 9. N= "!W 9..
2.C.1 C!^' J_" LY :Q'; L,X' b.
Mst 41 (nng 4iện ~ .hX th%1 :5o & thong K_ Ka% : #. &h 4iện hg%
nhiệt Ga :st >iệ% >5, ()* -i!n &.2 h! 41 >5, :iệ ,&* -i!n &. >i7n tX 2 ng•n hSn
ha* >Q. >Si ha* ng•n hQn <hmng >Q. >Si€B <iC% thmng gi" t/n nhiệt ho ,&* -i!n &.B
Ni&o Hiên Hư=ng OPn
Ng%*In Đ9nh HDng
Nhóm Thự Hiện : ĐQng HFn ORng
PhS, HFn ORng
Khoa HFn ORng

Trường SPKT Hưng Yên ĐỒ ÁN MÔN HỌC
Khoa: Điện - Điện Tử
M%_n hUn ,st 41 (nng 4iện h'nh 8& h6ng ta qn tha, <h/o & -/n K_
tiê% h%hn :$ ,st 41 (nng 4iệnB trong 4$ t5i n5* h6ng 7, hUn gi& trg
bBC.cAdJJ
2
4C t'nh to&n :5 thự hiện 4$ t5iB
2.C.2 Tí'! !^' !X VP *9. LeS 4
*:.
a 2 T'nh to&n gi& trg (iện t'h Ga ửa KZ >?i th@. B
NUi o
K
>5 (iện t'h Ga ửa KZ >?i th@.2 ta " hệ th0 t'nh o
K
như Ka%:
A
V
B .! G2.EH
Trong 4" :
[o
K
\

` [,,
b
\ • [\ ` [h\ ` [,,\
H=i >& th@. tiê% h%hn ta " +%an hệ giYa & <'h thư= ; -/n :=i <'h
thư= Ga ửa KZ >?i th@. như Ka% :
C B f ! B [ bB|\
Như :s* h6ng ta " mng th0 :
A
V
B F.gc .)
2
` uBiv B [au
b
\ ` dbuu [,,
b
\ [bBdu\
NUi K
>(
>5 hệ K_ >#. 4q* Ga ửa KZ >?i th@.2 ta " mng th0 :
K
>(
` [bBdd\
Đ_i :=i .hư;ng .h&. t'nh n5* th9 ta " thC hUn K
>(
trong <ho/ng tl uBkc
4!n uBac >5 hE. >TB p -5i n5* h6ng 7, hUn 4
*:
B F.CD >5, <!t +%/ t'nh to&n ho
& ,X Ka%B Sa% 4" KM +%a* >Si 4C t'nh 2 <iC, tra >Si K
>(
Ka%B
2.C.I Ư$ *#`'; !,X% V%9" h.
NUi ‚ >5 hiệ% K%#t ,&* -i!n &.2 th7o T th%*!t ,&* -i!n &. ,1t .ha2 h6ng ta
4gnh ngh{a hiệ% K%#t Ga ,&* -i!n &. th7o mng th0:
Ni&o Hiên Hư=ng OPn
Ng%*In Đ9nh HDng
Nhóm Thự Hiện : ĐQng HFn ORng
PhS, HFn ORng
Khoa HFn ORng

Trường SPKT Hưng Yên ĐỒ ÁN MÔN HỌC
Khoa: Điện - Điện Tử
` [bBdb\
 ‚ ` [bBdk\
Trong & trường hE. t/i " t'nh 4iện /,2 4yng thời n!% 87, tZn hao th@.
r#t -@2 4iện <h&ng t/n tl Ga -i!n &. <hmng ao• >6 4" gi& trg hệ K_ mng K%#t t/i :5
hệ K_ mng K%#t .h'a K; #. " thC 87, như gqn -}ng nha%B
Trong trường hE. n5* 2 ,1t &h gqn 46ng h6ng ta " thC :i!t như Ka%:
‚ ` ` [bBda\
Ta hUn h B iFj G B F1iH
Trong 4" :
Sd :5 Sb >qn >ưEt >5 mng K%#t -iC% <i!n %ng #. :5o .h'a ; #. :5 th0
#.2 n!% &. (Xng mng th0 [bBda\ h6ng ta " thC 8& 4gnh 4ưE tƒ K_ gi& trg (nng
4iện +%a & ()* +%#n K; #. :5 th0 #. th7o mng th0B
` ‚B [bBdv\
H=i gi& trg ,st 41 (nng 4iện ~ ` a2v oj,,
b
4A hUn trong & mng 4oSn t'nh
to&n trên2 h6ng ta " tƒ K_ ti!t (iện Ga ()* +%#n K; #. :5 th0 #. tl mng th0
[bBdv\ th7o >T th%*!t ta ":
S ` ` [bBdc\
NUi Sd :5 Sb >5 ti!t (iện ()* +%#n K; #. :5 th0 #.2 K%* ra :
` ` ‚ B ` [ \
b
[bBdi\
T", >Si ta " +%an hệ Ka% :
Ni&o Hiên Hư=ng OPn
Ng%*In Đ9nh HDng
Nhóm Thự Hiện : ĐQng HFn ORng
PhS, HFn ORng
Khoa HFn ORng

Trường SPKT Hưng Yên ĐỒ ÁN MÔN HỌC
Khoa: Điện - Điện Tử
B [bBdf\
Trong 4" : (d :5 (b >5 4ường <'nh ()* trqn .h'a K; #. :5 th0 #.B
H=i ()* +%#n K; #. :5 th0 #. >5 ()* 4iện tl ti!t (iện trnn tr&ng ,7n2
4ường <'nh ()* " t'nh >=. ,7n -U :5 4ường <'nh ()* trqn " +%an hệ :=i nha%
như Ka%:
:
:
GJJH B : GJJH k F.FcGJJH [bBd|\
Tl & mng th0 trên ta " mng th0 t'nh >Si hệ K_ >#. 4q* như Ka% :
4
*:
B G2.2FH
N1. O:1 k N2 . O:2 B 4
*:
. AV G2.21H
2.C.C Tí'! "o<' L#a'; kí'! () :RS T%9'.
Th7o <!t +%/ hUn >ựa 3 & <h)% trên ta " :
` u2| • K
>(
` uBac
Tha* :5o mng th0 [bBdv\ ta ":
` ‚B ` u2| B ` fBbv
Tƒ >ệ ti!t (iện ()* +%#n Ga %1n th0 #. Ko :=i K; #. th7o mng thư
[bBdi\ ta " :
` ` fBbv
Tl 4)* ta " : fBbv  fBbv [bBbb\
Ni&o Hiên Hư=ng OPn
Ng%*In Đ9nh HDng
Nhóm Thự Hiện : ĐQng HFn ORng
PhS, HFn ORng
Khoa HFn ORng

Trường SPKT Hưng Yên ĐỒ ÁN MÔN HỌC
Khoa: Điện - Điện Tử
Tƒ >ệ 4ường <'nh Ga %1n th0 #. Ko :=i K; #. th7o mng th0 [bBdf\ ta
": B ` ` bBfi
Tl mng th0 [bBbd\ :5 [ bBbb \ ta " hệ .hư;ng tr9nh :

H=i ti!t (iện trnn Ga ()* +%#n như :s* ta " 4ường <'nh Ga ()* K; #. :5
th0 #. >5 :
(
d(
` d2dbf B ` d2dbf B `dBbb ,,
(b( ` d2dbf B ` dBdbf B ` k2auc [,,\
Trên thự t! ta hUn <'h thư= ()* ho ,&* -i!n &. >5:
(d ` d2b [,,\ • (b ` k2v [,,\
bBaBv KiC, tra >Si hệ K_ >#. 4q*B [K
>(
\
Ta " mng th0 :
K
>(
`
Ni&o Hiên Hư=ng OPn
Ng%*In Đ9nh HDng
Nhóm Thự Hiện : ĐQng HFn ORng
PhS, HFn ORng
Khoa HFn ORng

Trường SPKT Hưng Yên ĐỒ ÁN MÔN HỌC
Khoa: Điện - Điện Tử
„6 n5* ta 4A hUn 4ưE 4ường <'nh ()* %1n K; #. :5 th0 #. như Ka%:
V H=i %1n K; #. : (dj (d( ` d2b [,,\j d2bua[,,\
Ti!t (iện thự Ga ()* K; #. >5 : Sd( ` B [d2b\
b
d[,,
b
\
V H=i %1n th0 #. : (b j (b( ` kBa[,,\j k2aua [,,\
Ti!t (iện thự >5 : Sb( ` B [k2aua\
b
` fB|v [,,
b
\
Hs* ta " :
4
*:
B B B u2avf [th…a ,An\
2.c Ư$ *#`'; l'; V%9" 6,U% k,\' '!_' L#` .!í) "!W 9. J<S 6,\' <..
Th7o *ê% q% Ga 4$ t5i th9 S
b
` dduu [Ho\
 ^
b(,
` ` ` avBfk [o\
Th7o t'nh to&n th9 :
^
d
` ~B B [(d\
b
` a2v B B [d\
b
` k2vk [o\
^
b
` ~B B [(b\
b
` a2v B B k2v
b
` aa[o\
Cmng K%#t -iC% <i!n /% ,&* -i!n &. >5
S
d
` z
d
B^
d
` bbu B k2vk ` dbdc [Ho\
S
b
` z
b
B^
b
` baB aa ` duvc [Ho\
Ni&o Hiên Hư=ng OPn
Ng%*In Đ9nh HDng
Nhóm Thự Hiện : ĐQng HFn ORng
PhS, HFn ORng
Khoa HFn ORng

Trường SPKT Hưng Yên ĐỒ ÁN MÔN HỌC
Khoa: Điện - Điện Tử
Ni&o Hiên Hư=ng OPn
Ng%*In Đ9nh HDng
Nhóm Thự Hiện : ĐQng HFn ORng
PhS, HFn ORng
Khoa HFn ORng

+ h : chiều cao của sổ lõi thép.Trường SPKT Hưng Yên Khoa: Điện .1 Đo kích thước chuẩn của lõi thép loại E. + b : Bề dày của lõi thép biến áp. I. Hình 2. + c : Bề rộng của cửa sổ lõi thép. Ký hiệu và tên gọi các kích thước cơ bản cảu lõi thép: + a : Bề rộng trụ giữa của lõi thép.Điện Tử ĐỒ ÁN MÔN HỌC 2. Giáo Viên Hướng Dẫn Nguyễn Đình Hùng Nhóm Thực Hiện : Đặng Văn Dũng Phạm Văn Dũng Khoa Văn Dũng .1: Kích thước cơ bản của lõi thép tiêu chuấn dạng E I.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->