PHIẾU NHẬP KHO

TRUNG TÂM HỖ TRỢ XUẤT KHẨU

20-Lý Thường Kiệt-Hà Nội
Mã ĐVSDNS: 102000000250

Ngày 26 tháng 01 năm 2007
Nợ: ……………….
Có: ……………….
Họ, tên người giao hàng:
Theo Biên bản bàn giao sản phẩm
Nhập tại kho:
Trung tâm Hỗ trợ Xuất khẩu

STT
A

Địa chỉ (bộ phận):
Số:
Địa điểm:

Tên, nhãn hiệu, quy cách,
phẩm chất vật tư, dụng cụ,
sản phẩm, hàng hoá
B

Ngày
20-Lý Thường Kiệt-Hà Nội
Số lượng

Mã số

Đvt

Theo
c.từ

Thực
nhập

C

D

1

2

Cộng :

-

Tổng số tiền (viết bằng chữ): ………………………………………………………………………………………………..
Số chứng từ gốc kèm theo: ………………………………………………………………………………………………….
Ngày 26 tháng 01 năm 2007
Người lập phiếu

Người giao hàng

Thủ kho

Kế toán trưởng

Thủ trưởng đơn

Số: ……………… của: Đơn giá Thành tiền 3 4 …………….Mẫu số C 20 .H Theo QĐ: 19/2006/QĐ-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ……………. ……………. g 01 năm 2007 Thủ trưởng đơn vị .. …………….

......... Có: ………………... Số lượng Mã số Đvt Theo c..... sản phẩm... Họ....từ Thực nhập C D 1 2 Cộng : Tổng số tiền (viết bằng chữ): Người lập phiếu Người giao hàng Thủ kho Thủ trưởng đ .. nhãn hiệu. phẩm chất vật tư.... hàng hoá STT A năm ....... và Cục Xúc B Hợp đồng số . quy cách........... Biên bản bàn giao giữa Công ty .......... dụng cụ........... tên người giao hàng: Theo hợp đồng số Địa chỉ (bộ phận): ngày tháng Nhập kho tại: Cục Xúc tiến thương mại..........PHIẾU NHẬP KHO CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI 20-Lý Thường Kiệt-Hà Nội Mã ĐVSDNS: 102000000155 Ngày tháng năm Nợ: ………………. Địa điểm: 20-Lý Thường Kiệt-Hà Nội Tên..

......... và Cục Xúc tiến thương mại... Số: ……………… ản bàn giao giữa Công ty . Có: ……………….... iao hàng Thủ kho Đơn giá Thành tiền 3 4 Thủ trưởng đơn vị ........H Theo QĐ: 19/2006/QĐ-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Nợ: ………………..............Mẫu số C 20 ..