PHIẾU NHẬP KHO

TRUNG TÂM HỖ TRỢ XUẤT KHẨU

20-Lý Thường Kiệt-Hà Nội
Mã ĐVSDNS: 102000000250

Ngày 26 tháng 01 năm 2007
Nợ: ……………….
Có: ……………….
Họ, tên người giao hàng:
Theo Biên bản bàn giao sản phẩm
Nhập tại kho:
Trung tâm Hỗ trợ Xuất khẩu

STT
A

Địa chỉ (bộ phận):
Số:
Địa điểm:

Tên, nhãn hiệu, quy cách,
phẩm chất vật tư, dụng cụ,
sản phẩm, hàng hoá
B

Ngày
20-Lý Thường Kiệt-Hà Nội
Số lượng

Mã số

Đvt

Theo
c.từ

Thực
nhập

C

D

1

2

Cộng :

-

Tổng số tiền (viết bằng chữ): ………………………………………………………………………………………………..
Số chứng từ gốc kèm theo: ………………………………………………………………………………………………….
Ngày 26 tháng 01 năm 2007
Người lập phiếu

Người giao hàng

Thủ kho

Kế toán trưởng

Thủ trưởng đơn

H Theo QĐ: 19/2006/QĐ-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính …………….Mẫu số C 20 . ……………. Số: ……………… của: Đơn giá Thành tiền 3 4 ……………. ……………. g 01 năm 2007 Thủ trưởng đơn vị ..

.... dụng cụ.... Địa điểm: 20-Lý Thường Kiệt-Hà Nội Tên. Biên bản bàn giao giữa Công ty ......... phẩm chất vật tư.... Số lượng Mã số Đvt Theo c........ và Cục Xúc B Hợp đồng số ..... hàng hoá STT A năm .... sản phẩm.từ Thực nhập C D 1 2 Cộng : Tổng số tiền (viết bằng chữ): Người lập phiếu Người giao hàng Thủ kho Thủ trưởng đ ..... nhãn hiệu...................... quy cách.PHIẾU NHẬP KHO CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI 20-Lý Thường Kiệt-Hà Nội Mã ĐVSDNS: 102000000155 Ngày tháng năm Nợ: ………………... tên người giao hàng: Theo hợp đồng số Địa chỉ (bộ phận): ngày tháng Nhập kho tại: Cục Xúc tiến thương mại... Họ...... Có: ………………....

.. Số: ……………… ản bàn giao giữa Công ty .....H Theo QĐ: 19/2006/QĐ-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Nợ: ……………….... Có: ……………….Mẫu số C 20 ............. iao hàng Thủ kho Đơn giá Thành tiền 3 4 Thủ trưởng đơn vị ......... và Cục Xúc tiến thương mại.......

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful