P. 1
Mau BM.15 (Phieu Nhap Kho)

Mau BM.15 (Phieu Nhap Kho)

|Views: 322|Likes:
Được xuất bản bởiNguyễn Huỳnh Trí Phú

More info:

Published by: Nguyễn Huỳnh Trí Phú on May 23, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/14/2013

pdf

text

original

PHIẾU NHẬP KHO

Ngày 26 tháng 01 năm 2007
Nợ: ……………….
Có: ……………….
Địa chỉ (bộ phận):
Số: Ngày
STT Mã số Đv
Số !"ợng
# $ C % & '
Cộng : -
T(ng số )*n (v)+ b,ng ch-): ………………………………………………………………………………………………..
Số ch.ng / gốc 012 h34: ………………………………………………………………………………………………….
Ngày 26 tháng 01 năm 2007
Người lập phiếu Người giao hàng Thủ kho Kế toán trưng Thủ trưng !"n #$
T%UN& T'( H) T%* +U,T KH-U
'5678 Th"9ng :);6<à Nộ)
Mã Đ=S%NS: &5'555555'>5
<?@ An ng"9) g)a4 hàng:
Th34 Biên bản bàn giao sản phẩm
Nhập B) 0h4: Trung tâm Hỗ trợ Xuất khẩu Địa C)D2: 2!"# Th$%ng &i't!Hà (ội
TAn@ nhãn h);E@ FEy cGch@
phH2 chI vậ "@ JKng cK@
sLn phH2@ hàng h4G
Th34
c./
ThMc
nhập
Nợ: ………………. Số: ………………
Có: ……………….
cNa:
ĐOn g)G Thành )*n
P Q
T(ng số )*n (v)+ b,ng ch-): ………………………………………………………………………………………………..
Số ch.ng / gốc 012 h34: ………………………………………………………………………………………………….
Ngày 26 tháng 01 năm 2007
Người lập phiếu Người giao hàng Thủ kho Kế toán trưng Thủ trưng !"n #$
(.u /0 1 23 - H
Th34 RĐ: &ST'55UTRĐ6$TC
ngày P5 hGng P nV2 '55U
cNa $ộ W"Xng $ộ Tà) chYnh
PHIẾU NHẬP KHO
Ngày tháng năm
Nợ: ……………….
Có: ……………….
<?@ An ng"9) g)a4 hàng: Địa chỉ (bộ phận):
Th34 hợp CZng số ngày hGng nV2 .........[ $)An bLn bàn g)a4 g)-a C\ng y .................................... và CKc ]^c )+n h"Ong 2B).
STT Mã số Đv
Số !"ợng
# $ C % & '
<ợp CZng số ..........................
14ng 5
Tổng số tiền (viết bằng chữ):
Người lập phiếu Người giao hàng Thủ kho Thủ trưng !"n #$
161 +71 TIẾN TH89N& (:I
'5678 Th"9ng :);6<à Nộ)
Mã Đ=S%NS: &5'555555&>>
Nhập 0h4 B): C)* X+* ti,n th$-ng m.i/ Địa C)D2: 2!"# Th$%ng &i't!Hà (ội
TAn@ nhãn h);E@ FEy cGch@
phH2 chI vậ "@ JKng cK@
sLn phH2@ hàng h4G
Th34
c./
ThMc
nhập
Nợ: ………………. Số: ………………
Có: ……………….
Th34 hợp CZng số ngày hGng nV2 .........[ $)An bLn bàn g)a4 g)-a C\ng y .................................... và CKc ]^c )+n h"Ong 2B).
ĐOn g)G Thành )*n
P Q
Tổng số tiền (viết bằng chữ):
Người lập phiếu Người giao hàng Thủ kho Thủ trưng !"n #$
(.u /0 1 23 - H
Th34 RĐ: &ST'55UTRĐ6$TC
ngày P5 hGng P nV2 '55U
cNa $ộ W"Xng $ộ Tà) chYnh

.H Theo QĐ: 19/2006/QĐ-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Số: ……………… ……………. g 01 năm 2007 Thủ trưởng đơn vị . ……………. …………….Mẫu số C 20 . của: Đơn giá 3 Thành tiền 4 …………….

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->