CÁC CÂU HỎI ÔN THI MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Chương I: CƠ SỞ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ

MINH. 1. Trình bày những nguồn gốc hình thành tư tưởng HCM? Nguồn gốc nào là quan trọng? Vì sao? 2. Trình bày những quá trình hình thành tư tưởng HCM?Trong các quá trình nào đóng vai trò quyết định trong con đường CM Việt Nam? Vì sao? Chương II: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC. 1. Tư tưởng HCM về vấn đề dân tộc: - Tại sao nói độc lập dân tộc là nội dung cốt lõi của vấn đề giải phóng dân tộc thuộc địa? - Tại sao nói chủ nghĩa dân tộc là động lực lớn của đất nước? - Ý nghĩa (giá trị) của chủ nghĩa dân tộc trong giai đoạn hiện nay như thế nào? - Trình bày mối quan hệ giữa thuộc địa và giai cấp? - Nói về vấn đề dân tộc, mối quan hệ giữa dân tộc và giai cấp. Tại sao HCM lại đặt vấn đề dân tộc mà trong lúc đó ở quốc tế III lại đặt vấn đề giai cấp lên trên hang đầu? Từ đó lý giải sự sáng tạo của HCM trong vấn đề dân tộc và giai cấp? - Tại sao HCM chọn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác mà chọn CM vô sản? - Mục tiêu, tích chất, nhiệm vụ của giải phóng dân tộc? 2. Vai trò của Đảng trong cuộc CM giải phóng dân tộc? - Vì sao Đảng là nhân tố hàng đầu đưa CM Việt Nam đi đến thắng lợi? - Tại sao lực lượng của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc là toàn thể dân tộc? - Tại sao CM giải phóng dân tộc trong thời đại mới phải do ĐCS lãnh đạo? - Tại sao trong cuộc CM giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động, sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trước Cm vô sản ở chính quốc? Chương III: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CON ĐƯỜNG QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM. 1. Hãy nêu lên mục tiêu, ý nghĩa của CNXH? Và trong mục tiêu đó thì mục tiêu nào quan trọng? Tại sao? 2. Động lực của CNXH? Và trong mục động lực đó thì động lực nào quan trọng? Tại sao? 3. Chứng minh chỉ có nền CNXH thì mới đem lại ấm no, hạnh phúc, tự do, hạnh phúc cho con người? 4. Trình bày bản chất và đặc trưng của CNXH? Đặc trưng và bản chất nào là quan trọng nhất trong quá trình xây dựng CNXH nước ta hiện nay? 5. Chứng minh đi lên CNXH là tất yếu? Chương IV: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. 1. Cơ sở thành lập và vai trò của Đảng? 2. Bản chất của Đảng? Chứng minh Đảng mang giai cấp của công nhân nhưng là Đảng của toàn thể dân tộc?

Trình bày những chuẩn mực đạo đức của HCM? Và lien hệ với chính bản thân của mình? 5. Tư tưởng của Bác về nhà nước của dân. 1. Thì chuẩn mực nào quan trọng nhất? Vì sao? . do dân. vô. chính. vô. VÌ DÂN. liêm. Tư tưởng HCM về đạo đức? 4. tư”. công. Ý nghĩa của tư tưởng HCM về đoàn kết quốc tế? 4. công. Bằng câu chuyện về cuộc đời HCM. Tính chất nền văn hóa mới? Hiểu xây dựng nền văn hóa tiên tiến. tư? (1 trong những chuẩn mực đạo đức của HCM)? 6. vững mạnh là quy luật tồn tại và phát triển của Đảng? 4. vì dân trong giai đoạn hiện nay ta phải làm gì để xây dựng nhà nước đó theo tư tưởng HCM? 2. Tại sao xây dựng Đảng trong sạch. kiệm. 1. chính. Ý nghĩa đoàn kết với vị trí của em hiện nay? 3. Chứng minh đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết thành công thành công đại thành công là thành công của CM? 2. đậm đà bản sắc dân tộc hiện nay? 3. Quan điểm HCM về xây dựng nền văn hóa mới? 2. Trình bày về bản chất nhà nước thống nhất về bản chất giai cấp công nhân-tính nhân dân-tính dân tộc? Vai trò của nó? Chương VII: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA. ĐẠO ĐỨC VÀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚI. DO DÂN. kiệm. Trong chuẩn mực đạo đức “cần. liêm. 1. Chứng minh Đảng là vừa người lãnh đạo vừa là người đầy tớ trung thành của nhân dân? 5. Tại sao nói thành lập Đảng = CN Mác-Lênin + phong trào công nhân + phong trào yêu nước là sự sáng tạo của HCM? Chương V: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ. Nêu gương tư tưởng HCM về đoàn kết quốc tế hiện nay như thế nào? Chương VI: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ DÂN CHỦ VÀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC CỦA DÂN. Tư tưởng xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh và trong giai đoạn hiện nay ta làm gì để phát huy? 3.3. chứng minh HCM về cần.