P. 1
ĐIỀU LỆ ĐẢNG CSVN KHÓA XI

ĐIỀU LỆ ĐẢNG CSVN KHÓA XI

|Views: 449|Likes:
Được xuất bản bởibrucebinh

More info:

Published by: brucebinh on May 25, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/25/2011

pdf

text

original

ĐIỀU LỆ ĐẢNG CSVN KHÓA XI - NHỮNG ĐIỂM MỚI

Điều lệ Đảng là bộ luật cơ bản của Đảng, quy định tôn chỉ, mục đích và các nguyên tắc về tổ chức và hoạt động của Đảng, nhằm bảo đảm cho Đảng ta thống nhất ý chí, tổ chức và hành động. Mỗi kỳ đại hội toàn quốc của Đảng, Điều lệ Đảng đều được bổ sung, sửa đổi những điểm cần thiết phù hợp với yêu cầu thực tiễn của tình hình, nhiệm vụ mới. Qua tổng kết thực tiễn, đánh giá sâu sắc những kết quả đạt được, những hạn chế, vướng mắc trong thi hành Điều lệ Đảng do Đại hội X của Đảng thông qua; đồng thời để phù hợp với những quan điểm, nội dung quan trọng của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và với những vấn đề mới về đường lối, chủ trương xây dựng Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã quyết định nghiên cứu để trình Đại hội XI xem xét bổ sung, sửa đổi một số điểm trong Điều lệ Đảng. Việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng lần này tuân theo 3 quan điểm chỉ đạo: 1) Kiên định các nguyên tắc cơ bản về Đảng và xây dựng Đảng trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, phát triển, thể chế hóa những quan điểm mới có tính nguyên tắc về xây dựng Đảng, nhất là những quan điểm mới thể hiện trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011). 2) Nghiên cứu bổ sung vào Điều lệ Đảng một số nội dung trong các nghị quyết của Trung ương về xây dựng Đảng; các văn bản quy định thi hành Điều lệ Đảng; một số vấn đề tiến hành thí điểm đã được tổng kết mà thực tiễn xây dựng Đảng thời gian qua khẳng định là đúng đắn, cần thiết, chín muồi, thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội Đảng toàn quốc. 3) Phát huy dân chủ, trí tuệ trong thảo luận, tập hợp đầy đủ, trung thực ý kiến tham gia của đảng viên, cán bộ, của các cấp ủy, tổ chức đảng, các thành viên trong hệ thống chính trị, các vấn đề đã được tổng kết, đúc rút từ lý luận và thực tiễn công tác xây dựng Đảng, có sự thống nhất cao trong toàn Đảng để bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.

Tuy nhiên. Đảng không chỉ là đội tiên phong của giai cấp công nhân. đồng thời cũng nâng cao trách nhiệm của cán bộ. sửa đổi Điều lệ Đảng.. Về quy định những điều đảng viên không được làm. Vậy nên sự thay đổi cách diễn đạt về tiêu chuẩn đảng viên này là cần thiết để hoàn thiện các quy định về tiêu chuẩn đảng viên. Điều 1 để diễn đạt đầy đủ là: "Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân. đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam”). Dưới sự lãnh đạo của Đảng. nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác . Tuy .18% đại biểu đồng ý bổ sung vào khoản 2. nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam.. quyền lợi của giai cấp công nhân và nhân dân nhân dân lao động và của dân tộc là một. nguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng là tập trung dân chủ. thực tiễn và nội dung của những điểm sửa đổi đó. dân tộc." cho thống nhất với phần mở đầu của Điều lệ Đảng (phần này ghi: "Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân. Điều 2 nội dung: đảng viên phải: "Chấp hành Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm". 2. tư tưởng Hồ Chí Minh. của cả dân tộc. Để triển khai thực hiện tốt Điều lệ Đảng. nông nghiệp lạc hậu. mà thật sự còn là đội tiên phong dẫn đường cho cả nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam. dân chủ. Bản chất giai cấp công nhân của Đảng thể hiện ở chỗ: mục đích của Đảng là xây dựng CNXH và CNCS. Trong sự nghiệp này. Trong quá trình xây dựng và lãnh đạo cách mạng. tăng cường mối liên hệ gắn bó máu thịt với nhân dân. cán bộ. Đảng ta đã nhiều lần thay đổi tên Đảng và điều chỉnh cách diễn đạt về Đảng. xã hội công bằng. giàu mạnh. Hơn nữa. xây dựng Đảng. cho nên nó phải là Đảng của dân tộc Việt Nam.. các tổ chức đảng. nửa phong kiến. Với sự sửa đổi. 81. sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước đang đòi hỏi phải huy động được sự tham gia của tất cả các tầng lớp nhân dân lao động.. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã thảo luận và thông qua dự thảo Điều lệ Đảng (bổ sung. Đảng cũng không chỉ thu nhận vào hàng ngũ của mình những công nhân ưu tú. phù hợp với yêu cầu của sự nghiệp đổi mới và yêu cầu xây dựng Đảng trong tình hình mới.Lênin. tầng lớn nhân dân lao động trong cộng đồng dân tộc Việt Nam. đảng viên cần nắm được cơ sở lý luận. cho nên Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: Trong giai đoạn này. Về tiêu chuẩn đảng viên. Chính vì Đảng Lao động Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động..56% đại biểu tán thành. Đảng ta ra đời ở một nước thuộc địa. 1. trong giai đoạn cách mạng hiện nay. nhưng Đảng luôn luôn mang bản chất giai cấp công nhân. đảng viên và toàn Đảng trước nhân dân. sửa đổi). văn minh. mà còn thu hút vào Đảng tất cả những người ưu tú trong các giai cấp. Quyết định bổ sung này được 74. Đảng liên hệ mật thiết với quần chúng công nông. tầng lớp nhân dân lao động đang ra sức phấn đấu thực hiện đường lối đổi mới của Đảng để xây dựng nước Việt Nam độc lập. không chỉ giai cấp công nhân mà tất cả các giai cấp. bổ sung này sẽ giúp Đảng hiệu triệu được đông đảo hơn nữa các tầng lớp nhân dân lao động tham gia vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.Trên cơ sở Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về một số vấn đề bổ sung. lấy tự phê bình và phê bình làm quy luật phát triển. Đại hội quyết định bổ sung cụm từ “nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam” vào khoản 1.

tính tiên phong gương mẫu của cán bộ. Về lập tổ chức cơ sở đảng. đồng thời không làm cho Điều lệ phải ghi những điều quy định quá cụ thể. nhưng đây là những quy định mang tính khái quát.. sửa đổi khoản 2. lập tổ chức cơ sở đảng.78% đại biểu đồng ý bổ sung. sửa đổi Khoản 4. cấp ủy cấp trên trực tiếp xem xét. Với việc bổ sung quy định mang tính nguyên tắc về những điều đảng viên không được làm vào Điều lệ lần này sẽ tạo cơ sở pháp lý chặt chẽ cho các quy định đó được tiếp tục thi hành nghiêm túc. 3. Trung ương Đảng đã hai lần ban hành quy định về những điều đảng viên không được làm: Quy định số 19-QĐ/TW. Tuy còn những điểm cần tiếp tục nghiên cứu. không thể phản ánh những yêu cầu cụ thể của thực tiễn đối với đảng viên trong từng thời kỳ. hoàn thiện. lập tổ chức cơ sở đảng (trực thuộc cấp ủy cấp huyện). cơ quan. nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng trong thời gian vừa qua. căn cứ vào tình hình cụ thể.. lập tổ chức đảng (tổ chức cơ sở đảng hoặc chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở). giúp đảng viên phòng tránh những việc làm không đúng. thị trấn có từ ba đảng viên chính thức trở lên. hợp tác xã. đồng thời góp phần làm đơn giản hóa một thủ tục hành chính. công an và các đơn vị cơ sở khác có từ ba đảng viên chính thức trở lên. Trung ương Đảng cần thiết phải có những quy định cụ thể về những điều đảng viên không được làm để định hướng hoạt động cho đảng viên. Về tính tuổi đảng của đảng viên. doanh nghiệp. Điều 21 như sau: "Ở xã. 4. đơn vị quân đội. trong điều kiện thực tế. doanh nghiệp. hợp tác xã. Với quy định mới: "Đảng viên đó được công nhận chính thức thì tuổi đảng của đảng viên tính từ ngày ghi trong quyết định kết nạp" sẽ nâng cao ý nghĩa quan trọng của ngày đảng viên được quyết định kết nạp vào Đảng. do đó không ít trường hợp đã gặp khó khăn khi xác định tuổi Đảng của đảng viên. hoạt động mà đảng viên phải thực hiện.". ngày 3/1/2002 của Bộ Chính trị (khoá IX). do công . đồng thời tăng cường quản lý. 74. công an và các đơn vị khác có từ ba đảng viên chính thức trở lên. Đến nay. sửa chữa. ghi nhận cống hiến của đảng viên trong thời gian dự bị. 82. thuận tiện cho đảng viên cũng như tổ chức đảng xác định tuổi đảng của đảng viên. nhưng các quy định đó đã góp phần tăng cường kỷ cương.đã có Điều lệ Đảng quy định quyền và trách nhiệm của đảng viên và các nguyên tắc tổ chức. Hơn nữa. Điều lệ Đảng trước đây quy định tuổi đảng của đảng viên tính từ ngày ghi trong quyết định công nhận đảng viên chính thức. phường. quyết định việc tổ chức đảng đó trực thuộc cấp ủy cấp trên nào cho phù hợp". Cách tính tuổi đảng này không phù hợp với ý nghĩa thiêng liêng của quyết định và lễ kết nạp đảng viên và không ghi nhận được cống hiến của đảng viên trong thời gian dự bị. đảng viên. đơn vị sự nghiệp. kỷ luật của Đảng và giữ gìn phẩm chất chính trị.. đạo đức cách mạng. đơn vị sự nghiệp. phường.27% đại biểu đồng ý bổ sung. Chính vì vậy. nhiều đảng viên không giữ được quyết định công nhận đảng viên chính thức mà chỉ ghi nhớ ngày được quyết định kết nạp vào Đảng. Điều 5 như sau: "Đảng viên đó được công nhận chính thức thì tuổi đảng của đảng viên tính từ ngày ghi trong quyết định kết nạp". thị trấn. Quy định số 115-QĐ/TW ngày 7/12/2007 của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm với 19 điều cấm. Ở cơ quan. Quy định này không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Điều lệ Đảng do Đại hội X thông qua quy định: "Ở xã. đơn vị cơ sở trong quân đội.

đáp ứng kịp thời yêu cầu của tình hình mới. việc bổ sung vào Điều lệ quy định: "Ban Chấp hành Trung ương căn cứ tình hình thực tế quyết định chỉ đạo thí điểm một số chủ trương mới" là cần thiết để tạo hành lang pháp lý cho việc đổi mới sự lãnh đạo của Đảng. thì cấp uỷ cấp trên trực tiếp chỉ định cấp ủy chính thức.12%) đại biểu Đại hội XI đồng ý bổ sung Điều 16 quy định: "Ban Chấp hành Trung ương căn cứ tình hình thực tế quyết định chỉ đạo thí điểm một số chủ trương mới". hợp tác xã. chia tách. các tổ chức đảng từ tổ chức cơ sở đảng đến đảng bộ trực thuộc Trung ương nếu được thành lập mới. sáp nhập trong nhiệm kỳ. đồng thời vẫn bảo đảm sự chặt chẽ trong hệ thống tổ chức của Đảng. Tuy nhiên. thì cấp ủy cấp trên trực tiếp chỉ định cấp ủy chính thức. sáp nhập trong nhiệm kỳ. nhiệm kỳ đầu tiên của các cấp ủy này không nhất thiết phải là 5 năm để nhiệm kỳ đại hội phù hợp với nhiệm kỳ đại hội của tổ chức đảng cấp trên". Thường xuyên tự đổi mới.cuộc đổi mới đang thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển kinh tế. xã hội. Thực tế cho thấy quy định như vậy làm cho hiệu lực lãnh đạo của cấp ủy lâm thời không cao. chính trị. Chính vì vậy. 6. với việc quy định rõ “nhiệm kỳ đầu tiên của các cấp ủy này không nhất thiết phải là 5 năm để nhiệm kỳ đại hội phù hợp với nhiệm kỳ đại hội của tổ chức đảng cấp trên” sẽ tạo cơ chế tự động cho việc xử lý các vấn đề liên quan đến thời gian của nhiệm kỳ đầu tiên cho phù hợp với nhiệm kỳ đại hội của tổ chức đảng cấp trên. tổ chức đảng đó phải tiến hành đại hội. đảng viên. Điều 13 như sau: "Từ tổ chức cơ sở đảng đến đảng bộ trực thuộc Trung ương nếu được thành lập mới. phát triển của đảng cộng sản. Điều lệ Đảng do Đại hội X thông qua quy định đối với những trường hợp này thì "cấp uỷ cấp trên trực tiếp chỉ định cấp ủy lâm thời. hợp nhất. 5. làm cho cấp ủy cấp trên cơ sở phải trực tiếp quản lý quá nhiều tổ chức đảng có quy mô nhỏ. đồng thời phải chỉ đạo xử lý nhiều tình huống phát sinh về thời gian của nhiệm kỳ đầu tiên. chậm nhất trong vòng một năm kể từ ngày có quyết định chỉ định. dẫn đến việc thành lập ngày càng nhiều tổ chức đảng trong các loại hình đơn vị cơ sở mới. có thể ngay sau Đại hội đã xuất hiện những vấn đề mới đòi hỏi Đảng phải có những chủ trương mới. chỉ đạo xây dựng hoặc bổ sung nhiệm vụ cho phù hợp là cách làm hiệu quả. hợp nhất. hợp với tâm tư của cán bộ. chia tách. Điều lệ mới bổ sung. tự chỉnh đốn là quy luật tồn tại. Hơn nữa. . đáp ứng kịp thời yêu cầu mở rộng sự lãnh đạo của Đảng. Qua kiện toàn tổ chức đảng trong quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) vừa qua cho thấy. nhất là trong điều kiện là Đảng cầm quyền duy nhất. sửa đổi Khoản 5. Về thí điểm một số chủ trương mới. do đó những quy định trong Điều lệ Đảng không thể phản ánh kịp thời những yêu cầu phát triển trong suốt một nhiệm kỳ 5 năm. Mặt khác. chia tách. hợp nhất. phát triển không ngừng. nếu kéo dài thêm thời gian phải được cấp ủy cấp trên trực tiếp đồng ý". nhất là ở các doanh nghiệp tư nhân. Về nhiệm kỳ đại hội ở những nơi mới thành lập. chỉ đạo xây dựng hoặc bổ sung nhiệm vụ cho phù hợp. Đại đa số (90. văn hóa. Với điều sửa đổi về lập tổ chức cơ sở đảng sẽ làm cho việc lập tổ chức đảng linh hoạt hơn. để có đủ cơ sở khoa học đề ra những chủ trương mới đó rất cần phải làm thí điểm. sáp nhập trong nhiệm kỳ. nhận thức cũng như thực tiễn là quá trình vận động. Thực tế vừa qua cho thấy. khắc phục tình trạng vận dụng tùy tiện.

kể cả cấp ủy viên các cấp. đơn vị mà không có bộ máy giúp việc chuyên trách như cấp ủy. 43. cảnh cáo cấp ủy viên các cấp. chính sách của Đảng là không phù hợp. nhiệm vụ của ban cán sự đảng. sinh hoạt đảng. do đó. đảng viên thuộc diện cấp uỷ cấp trên quản lý vi phạm phẩm chất chính trị. Đảng đoàn chủ yếu được thành lập trong các cơ quan lãnh đạo của Nhà nước.44% đại biểu đồng ý. Đại hội X đã giao cho chi bộ quyền thi hành kỷ luật khiển trách. chính sách của Đảng mà chỉ lãnh đạo công tác kiểm tra. góp phần bảo đảm tính chặt chẽ của Điều lệ. đảng viên là cán bộ diện cấp ủy cấp trên quản lý khi vi phạm về phẩm chất chính trị. tổ chức có vị trí quan trọng. Để khắc phục sự bất hợp lý đó. đạo đức. lối sống. Ban cán sự đảng. giao cho Bộ Chính trị. Điều lệ mới không quy định ban cán sự đảng. sinh hoạt đảng. tư tưởng. lối sống. đảng đoàn không trực tiếp thực hiện được nhiệm vụ kiểm tra. với 63. Điều 36 để bổ sung thẩm quyền kỷ luật đảng viên cho cấp uỷ từ cấp huyện và tương đương trở lên. trong khi đó. Tòa án.7. Viện kiểm sát. như: Ban cán sự đảng Chính phủ. lối sống. ủy ban nhân dân tỉnh. Mặt trận. Với sửa đổi không quy định ban cán sự đảng. Đại hội XI quyết định sửa đổi khoản 2. việc quy định ban cán sự đảng.. kể cả đảng viên là ủy viên Ban Chấp hành Trung ương vi phạm phẩm chất chính trị. huyện. Trong các Điều 42. đảng đoàn trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra việc chấp hành đường lối. chính sách của Đảng mà chỉ lãnh đạo công tác kiểm tra là phù hợp với thực tế. đảng đoàn trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra việc chấp hành đường lối. tư tưởng. thực hiện nhiệm vụ đảng viên. như: Đảng đoàn Quốc hội.. thành phố trực thuộc Trung ương. đảng viên thuộc diện cấp ủy cấp trên quản lý vi phạm phẩm chất chính trị. đạo đức. do bầu cử lập ra. thực hiện nhiệm vụ đảng viên (trừ nhiệm vụ do cấp trên giao). tổ chức chính trị . Điều lệ mới giao cho cấp uỷ tỉnh. 9. Ban Bí thư quyết định các hình thức kỷ luật đảng viên. cảnh cáo đối với tất cả đảng viên. đạo đức. nhằm thực hiện hoặc tăng cường sự lãnh đạo đối với những cơ quan. đảng đoàn là những tổ chức đảng có tính chất đặc biệt của Đảng. . cảnh cáo cấp uỷ viên cùng cấp vi phạm nhiệm vụ do cấp ủy giao. do cấp ủy cùng cấp thành lập. tư tưởng. đảng đoàn trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra việc chấp hành đường lối. 8. bởi vậy. Về Đảng lãnh đạo Quân đội nhân dân và Công an nhân dân. đảng đoàn. Về thẩm quyền kỷ luật đảng viên. sinh hoạt Đảng. sinh hoạt đảng. các bộ. Về chức năng. các ban cán sự. cấp uỷ cấp huyện và tương đương trở lên lại chưa được giao thẩm quyền này. Ban cán sự đảng. cảnh cáo cấp uỷ viên các cấp. đảng đoàn chỉ bao gồm một số đảng viên là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của cơ quan. trong thực tế. lối sống. Ban cán sự đảng thành lập trong các cơ quan hành pháp và tư pháp cấp trung ương và cấp tỉnh. thành. thực hiện nhiệm vụ đảng viên. có tính đặc thù. thực hiện nhiệm vụ đảng viên. 3. quận và tương đương thẩm quyền quyết định kỷ luật khiển trách. Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là hai lực lượng vũ trang trọng yếu. cán bộ diện cấp ủy cấp trên quản lý vi phạm nhiệm vụ chuyên môn được giao. quyết định kỷ luật khiển trách. đạo đức. thành phố trực thuộc Trung ương. tư tưởng.xã hội cấp Trung ương và cấp tỉnh. Chính vì vậy. giao cho ban thường vụ cấp ủy thẩm quyền quyết định khiển trách.

Trước yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN. 27. Với 80. Đảng quyết định những vấn đề cơ bản xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân.16% đại biểu đồng ý. Điều 25: 1) sự lãnh đạo của Đảng được tập trung thống nhất vào Ban Chấp hành Trung ương mà trực tiếp. Đại hội cũng quyết định sửa đổi Điều 26. 2) Nhà nước thống nhất quản lý đối với Quân đội. Đại hội XI bổ sung hai nội dung vào khoản 1. Ban Bí thư. trách nhiệm của Nhà nước. Công an và sự nghiệp quốc phòng. (Theo Tạp chí Lý luận Chính trị) . trực tiếp về mọi mặt. như: trách nhiệm lãnh đạo Quân đội nhân dân và Công an nhân dân của Trung ương Đảng. trong các bản Điều lệ trước đây chưa quy định rõ một số vấn đề cơ bản trong nguyên tắc này. bổ sung quy định thống nhất cách gọi tên cơ quan lãnh đạo của Đảng trong Quân đội ở Trung ương là “Quân ủy Trung ương” thay cho cách dùng tên gọi trước đây: “Đảng uỷ Quân sự Trung ương”. những thiếu sót đó cần được khắc phục. an ninh theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. thường xuyên là Bộ Chính trị. Tuy nhiên./. đồng chí bí thư cấp ủy địa phương trực tiếp làm bí thư đảng ủy quân sự cùng cấp. thể chế hóa vị trí.Đảng lãnh đạo Quân đội nhân dân và Công an nhân dân tuyệt đối. quy định rõ đồng chí Tổng Bí thư là Bí thư Quân ủy Trung ương. vai trò của người đứng đầu tổ chức đảng trong cơ cấu lãnh đạo Quân đội nhân dân và Công an nhân dân.

Đ/c Lê Vinh Danh .ĐẢNG BỘ KHỐI DÂN .Đảng ủy viên Điều 3: Ban chấp hành lâm thời đảng bộ bộ phận Trường Đại học bán công Tôn Đức Thắng và các đồng chí có tên nêu ở Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.QĐ/ĐU QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng ủy cơ sở Căn cứ Điều 21.HC 2/.Phó Bí Thư Đảng ủy .Chính .Đảng ủy viên .Đ/c Trịnh Minh Huyền . ngày 18/01/2008 về việc thành lập đảng bộ bộ phận.Đ/c Trần Đình Phụng .Trưởng phòng THCN 7/.Trưởng khoa KT-TC.Đ/c Thái Hữu Tuấn . Chương V. ngày 20/03/2008 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối Dân . Căn cứ Công văn số 176-CV/ĐUK. T/M ĐẢNG ỦY .Hồ Chí Minh.Đảng Thành phố về việc chấp thuận cho thành lập đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng ủy cơ sở cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố.Trưởng phòng CTCTSV 3/.Trưởng ban CTTN . Chủ tịch CĐ 6/.Đ/c Nguyễn Dáo .CHÍNH ĐẢNG THÀNH PHỐ NAM ĐẢNG ỦY CƠ QUAN LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT Tp.Đảng ủy viên . ĐẢNG ỦY CƠ QUAN LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Nay thành lập đảng bộ bộ phận Trường Đại học bán công Tôn Đức Thắng trực thuộc Đảng ủy cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố.Bí Thư Đảng ủy .Đ/c Tăng Hữu Tân .Đảng ủy viên .Trưởng phòng NCKH 5/. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Xét đề nghị của chi bộ Trường Đại học bán công Tôn Đức Thắng tại công văn số 32CV/CB. ngày 31 tháng 03 năm 2008 Số 65 . Điều 2: Chỉ định Ban Chấp hành lâm thời đảng bộ bộ phận Trường Đại học bán công Tôn Đức Thắng gồm 07 đồng chí: 1/.Đ/c Hà Thị Là .Đảng ủy viên .Trưởng phòng TC .Hiệu trưởng 4/.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->