ĐIỀU LỆ ĐẢNG CSVN KHÓA XI - NHỮNG ĐIỂM MỚI

Điều lệ Đảng là bộ luật cơ bản của Đảng, quy định tôn chỉ, mục đích và các nguyên tắc về tổ chức và hoạt động của Đảng, nhằm bảo đảm cho Đảng ta thống nhất ý chí, tổ chức và hành động. Mỗi kỳ đại hội toàn quốc của Đảng, Điều lệ Đảng đều được bổ sung, sửa đổi những điểm cần thiết phù hợp với yêu cầu thực tiễn của tình hình, nhiệm vụ mới. Qua tổng kết thực tiễn, đánh giá sâu sắc những kết quả đạt được, những hạn chế, vướng mắc trong thi hành Điều lệ Đảng do Đại hội X của Đảng thông qua; đồng thời để phù hợp với những quan điểm, nội dung quan trọng của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và với những vấn đề mới về đường lối, chủ trương xây dựng Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã quyết định nghiên cứu để trình Đại hội XI xem xét bổ sung, sửa đổi một số điểm trong Điều lệ Đảng. Việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng lần này tuân theo 3 quan điểm chỉ đạo: 1) Kiên định các nguyên tắc cơ bản về Đảng và xây dựng Đảng trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, phát triển, thể chế hóa những quan điểm mới có tính nguyên tắc về xây dựng Đảng, nhất là những quan điểm mới thể hiện trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011). 2) Nghiên cứu bổ sung vào Điều lệ Đảng một số nội dung trong các nghị quyết của Trung ương về xây dựng Đảng; các văn bản quy định thi hành Điều lệ Đảng; một số vấn đề tiến hành thí điểm đã được tổng kết mà thực tiễn xây dựng Đảng thời gian qua khẳng định là đúng đắn, cần thiết, chín muồi, thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội Đảng toàn quốc. 3) Phát huy dân chủ, trí tuệ trong thảo luận, tập hợp đầy đủ, trung thực ý kiến tham gia của đảng viên, cán bộ, của các cấp ủy, tổ chức đảng, các thành viên trong hệ thống chính trị, các vấn đề đã được tổng kết, đúc rút từ lý luận và thực tiễn công tác xây dựng Đảng, có sự thống nhất cao trong toàn Đảng để bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.

các tổ chức đảng. 1. cho nên nó phải là Đảng của dân tộc Việt Nam. thực tiễn và nội dung của những điểm sửa đổi đó. mà còn thu hút vào Đảng tất cả những người ưu tú trong các giai cấp. 2. cho nên Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: Trong giai đoạn này.. không chỉ giai cấp công nhân mà tất cả các giai cấp. nông nghiệp lạc hậu. sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước đang đòi hỏi phải huy động được sự tham gia của tất cả các tầng lớp nhân dân lao động. Để triển khai thực hiện tốt Điều lệ Đảng. tăng cường mối liên hệ gắn bó máu thịt với nhân dân.. đảng viên và toàn Đảng trước nhân dân. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã thảo luận và thông qua dự thảo Điều lệ Đảng (bổ sung. Trong quá trình xây dựng và lãnh đạo cách mạng. Đảng ta ra đời ở một nước thuộc địa. Với sự sửa đổi. Dưới sự lãnh đạo của Đảng.Trên cơ sở Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về một số vấn đề bổ sung. Đại hội quyết định bổ sung cụm từ “nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam” vào khoản 1. giàu mạnh. Hơn nữa. Tuy nhiên.. 81. nửa phong kiến. phù hợp với yêu cầu của sự nghiệp đổi mới và yêu cầu xây dựng Đảng trong tình hình mới. đồng thời cũng nâng cao trách nhiệm của cán bộ. Đảng cũng không chỉ thu nhận vào hàng ngũ của mình những công nhân ưu tú. Điều 2 nội dung: đảng viên phải: "Chấp hành Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm". nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam. văn minh. đảng viên cần nắm được cơ sở lý luận. Đảng ta đã nhiều lần thay đổi tên Đảng và điều chỉnh cách diễn đạt về Đảng.. tầng lớp nhân dân lao động đang ra sức phấn đấu thực hiện đường lối đổi mới của Đảng để xây dựng nước Việt Nam độc lập. tầng lớn nhân dân lao động trong cộng đồng dân tộc Việt Nam. trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Vậy nên sự thay đổi cách diễn đạt về tiêu chuẩn đảng viên này là cần thiết để hoàn thiện các quy định về tiêu chuẩn đảng viên. mà thật sự còn là đội tiên phong dẫn đường cho cả nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam. xây dựng Đảng.Lênin. nhưng Đảng luôn luôn mang bản chất giai cấp công nhân. bổ sung này sẽ giúp Đảng hiệu triệu được đông đảo hơn nữa các tầng lớp nhân dân lao động tham gia vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. sửa đổi Điều lệ Đảng. Đảng không chỉ là đội tiên phong của giai cấp công nhân. đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam”). tư tưởng Hồ Chí Minh.. Bản chất giai cấp công nhân của Đảng thể hiện ở chỗ: mục đích của Đảng là xây dựng CNXH và CNCS. dân chủ. của cả dân tộc. quyền lợi của giai cấp công nhân và nhân dân nhân dân lao động và của dân tộc là một. sửa đổi). xã hội công bằng. lấy tự phê bình và phê bình làm quy luật phát triển. cán bộ. Trong sự nghiệp này.56% đại biểu tán thành. Quyết định bổ sung này được 74. Đảng liên hệ mật thiết với quần chúng công nông. nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác . Về quy định những điều đảng viên không được làm.18% đại biểu đồng ý bổ sung vào khoản 2. Chính vì Đảng Lao động Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Điều 1 để diễn đạt đầy đủ là: "Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân." cho thống nhất với phần mở đầu của Điều lệ Đảng (phần này ghi: "Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân. Tuy . dân tộc. nguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng là tập trung dân chủ. Về tiêu chuẩn đảng viên.

Quy định này không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Về tính tuổi đảng của đảng viên. đơn vị cơ sở trong quân đội. do công . nhưng đây là những quy định mang tính khái quát. lập tổ chức đảng (tổ chức cơ sở đảng hoặc chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở).. Điều 21 như sau: "Ở xã. giúp đảng viên phòng tránh những việc làm không đúng. Điều 5 như sau: "Đảng viên đó được công nhận chính thức thì tuổi đảng của đảng viên tính từ ngày ghi trong quyết định kết nạp". phường. Quy định số 115-QĐ/TW ngày 7/12/2007 của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm với 19 điều cấm. Với việc bổ sung quy định mang tính nguyên tắc về những điều đảng viên không được làm vào Điều lệ lần này sẽ tạo cơ sở pháp lý chặt chẽ cho các quy định đó được tiếp tục thi hành nghiêm túc. Đến nay. nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng trong thời gian vừa qua. thuận tiện cho đảng viên cũng như tổ chức đảng xác định tuổi đảng của đảng viên. quyết định việc tổ chức đảng đó trực thuộc cấp ủy cấp trên nào cho phù hợp". đồng thời không làm cho Điều lệ phải ghi những điều quy định quá cụ thể. Trung ương Đảng đã hai lần ban hành quy định về những điều đảng viên không được làm: Quy định số 19-QĐ/TW. kỷ luật của Đảng và giữ gìn phẩm chất chính trị. 82. sửa đổi khoản 2.. nhưng các quy định đó đã góp phần tăng cường kỷ cương. lập tổ chức cơ sở đảng. đạo đức cách mạng. công an và các đơn vị khác có từ ba đảng viên chính thức trở lên. không thể phản ánh những yêu cầu cụ thể của thực tiễn đối với đảng viên trong từng thời kỳ. hợp tác xã. 4. Với quy định mới: "Đảng viên đó được công nhận chính thức thì tuổi đảng của đảng viên tính từ ngày ghi trong quyết định kết nạp" sẽ nâng cao ý nghĩa quan trọng của ngày đảng viên được quyết định kết nạp vào Đảng. doanh nghiệp. thị trấn có từ ba đảng viên chính thức trở lên. sửa đổi Khoản 4. cấp ủy cấp trên trực tiếp xem xét. hoàn thiện. ghi nhận cống hiến của đảng viên trong thời gian dự bị. sửa chữa. Tuy còn những điểm cần tiếp tục nghiên cứu.78% đại biểu đồng ý bổ sung. hoạt động mà đảng viên phải thực hiện. đơn vị sự nghiệp. Trung ương Đảng cần thiết phải có những quy định cụ thể về những điều đảng viên không được làm để định hướng hoạt động cho đảng viên.". đồng thời góp phần làm đơn giản hóa một thủ tục hành chính. Điều lệ Đảng trước đây quy định tuổi đảng của đảng viên tính từ ngày ghi trong quyết định công nhận đảng viên chính thức. lập tổ chức cơ sở đảng (trực thuộc cấp ủy cấp huyện). phường. nhiều đảng viên không giữ được quyết định công nhận đảng viên chính thức mà chỉ ghi nhớ ngày được quyết định kết nạp vào Đảng. thị trấn.đã có Điều lệ Đảng quy định quyền và trách nhiệm của đảng viên và các nguyên tắc tổ chức. trong điều kiện thực tế. đảng viên. căn cứ vào tình hình cụ thể. do đó không ít trường hợp đã gặp khó khăn khi xác định tuổi Đảng của đảng viên. Điều lệ Đảng do Đại hội X thông qua quy định: "Ở xã. 74.. hợp tác xã. tính tiên phong gương mẫu của cán bộ. công an và các đơn vị cơ sở khác có từ ba đảng viên chính thức trở lên. Về lập tổ chức cơ sở đảng. Hơn nữa. Chính vì vậy. cơ quan. doanh nghiệp. đồng thời tăng cường quản lý.27% đại biểu đồng ý bổ sung. Ở cơ quan. Cách tính tuổi đảng này không phù hợp với ý nghĩa thiêng liêng của quyết định và lễ kết nạp đảng viên và không ghi nhận được cống hiến của đảng viên trong thời gian dự bị. 3. ngày 3/1/2002 của Bộ Chính trị (khoá IX). đơn vị sự nghiệp. đơn vị quân đội.

đảng viên. Điều 13 như sau: "Từ tổ chức cơ sở đảng đến đảng bộ trực thuộc Trung ương nếu được thành lập mới. phát triển không ngừng. hợp với tâm tư của cán bộ. nhất là trong điều kiện là Đảng cầm quyền duy nhất. Về thí điểm một số chủ trương mới. sửa đổi Khoản 5. Thường xuyên tự đổi mới. để có đủ cơ sở khoa học đề ra những chủ trương mới đó rất cần phải làm thí điểm. hợp nhất. . hợp nhất. các tổ chức đảng từ tổ chức cơ sở đảng đến đảng bộ trực thuộc Trung ương nếu được thành lập mới. đáp ứng kịp thời yêu cầu của tình hình mới. tự chỉnh đốn là quy luật tồn tại. Điều lệ mới bổ sung. sáp nhập trong nhiệm kỳ. chỉ đạo xây dựng hoặc bổ sung nhiệm vụ cho phù hợp là cách làm hiệu quả. sáp nhập trong nhiệm kỳ. Thực tế cho thấy quy định như vậy làm cho hiệu lực lãnh đạo của cấp ủy lâm thời không cao. Qua kiện toàn tổ chức đảng trong quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) vừa qua cho thấy. với việc quy định rõ “nhiệm kỳ đầu tiên của các cấp ủy này không nhất thiết phải là 5 năm để nhiệm kỳ đại hội phù hợp với nhiệm kỳ đại hội của tổ chức đảng cấp trên” sẽ tạo cơ chế tự động cho việc xử lý các vấn đề liên quan đến thời gian của nhiệm kỳ đầu tiên cho phù hợp với nhiệm kỳ đại hội của tổ chức đảng cấp trên. nhất là ở các doanh nghiệp tư nhân. Điều lệ Đảng do Đại hội X thông qua quy định đối với những trường hợp này thì "cấp uỷ cấp trên trực tiếp chỉ định cấp ủy lâm thời. khắc phục tình trạng vận dụng tùy tiện. Thực tế vừa qua cho thấy. thì cấp ủy cấp trên trực tiếp chỉ định cấp ủy chính thức. chia tách. chia tách. văn hóa. nếu kéo dài thêm thời gian phải được cấp ủy cấp trên trực tiếp đồng ý". thì cấp uỷ cấp trên trực tiếp chỉ định cấp ủy chính thức. hợp tác xã. Chính vì vậy. việc bổ sung vào Điều lệ quy định: "Ban Chấp hành Trung ương căn cứ tình hình thực tế quyết định chỉ đạo thí điểm một số chủ trương mới" là cần thiết để tạo hành lang pháp lý cho việc đổi mới sự lãnh đạo của Đảng. tổ chức đảng đó phải tiến hành đại hội. 6.12%) đại biểu Đại hội XI đồng ý bổ sung Điều 16 quy định: "Ban Chấp hành Trung ương căn cứ tình hình thực tế quyết định chỉ đạo thí điểm một số chủ trương mới".cuộc đổi mới đang thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển kinh tế. chậm nhất trong vòng một năm kể từ ngày có quyết định chỉ định. xã hội. chỉ đạo xây dựng hoặc bổ sung nhiệm vụ cho phù hợp. phát triển của đảng cộng sản. nhiệm kỳ đầu tiên của các cấp ủy này không nhất thiết phải là 5 năm để nhiệm kỳ đại hội phù hợp với nhiệm kỳ đại hội của tổ chức đảng cấp trên". Với điều sửa đổi về lập tổ chức cơ sở đảng sẽ làm cho việc lập tổ chức đảng linh hoạt hơn. làm cho cấp ủy cấp trên cơ sở phải trực tiếp quản lý quá nhiều tổ chức đảng có quy mô nhỏ. hợp nhất. có thể ngay sau Đại hội đã xuất hiện những vấn đề mới đòi hỏi Đảng phải có những chủ trương mới. đồng thời vẫn bảo đảm sự chặt chẽ trong hệ thống tổ chức của Đảng. Tuy nhiên. do đó những quy định trong Điều lệ Đảng không thể phản ánh kịp thời những yêu cầu phát triển trong suốt một nhiệm kỳ 5 năm. đáp ứng kịp thời yêu cầu mở rộng sự lãnh đạo của Đảng. đồng thời phải chỉ đạo xử lý nhiều tình huống phát sinh về thời gian của nhiệm kỳ đầu tiên. dẫn đến việc thành lập ngày càng nhiều tổ chức đảng trong các loại hình đơn vị cơ sở mới. sáp nhập trong nhiệm kỳ. nhận thức cũng như thực tiễn là quá trình vận động. 5. chính trị. chia tách. Đại đa số (90. Hơn nữa. Về nhiệm kỳ đại hội ở những nơi mới thành lập. Mặt khác.

tư tưởng. đạo đức. Về Đảng lãnh đạo Quân đội nhân dân và Công an nhân dân. cấp uỷ cấp huyện và tương đương trở lên lại chưa được giao thẩm quyền này. tư tưởng. giao cho ban thường vụ cấp ủy thẩm quyền quyết định khiển trách.44% đại biểu đồng ý. các ban cán sự. Với sửa đổi không quy định ban cán sự đảng. tổ chức chính trị . trong khi đó. do đó. do bầu cử lập ra. 8. Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là hai lực lượng vũ trang trọng yếu. lối sống. các bộ. có tính đặc thù. kể cả đảng viên là ủy viên Ban Chấp hành Trung ương vi phạm phẩm chất chính trị. tư tưởng. Điều lệ mới không quy định ban cán sự đảng. thành phố trực thuộc Trung ương. trong thực tế. chính sách của Đảng mà chỉ lãnh đạo công tác kiểm tra là phù hợp với thực tế. đảng đoàn chỉ bao gồm một số đảng viên là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của cơ quan. đạo đức. đảng đoàn trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra việc chấp hành đường lối. cán bộ diện cấp ủy cấp trên quản lý vi phạm nhiệm vụ chuyên môn được giao. Ban cán sự đảng. lối sống.. đảng đoàn trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra việc chấp hành đường lối. như: Đảng đoàn Quốc hội.7. đạo đức. cảnh cáo cấp uỷ viên cùng cấp vi phạm nhiệm vụ do cấp ủy giao. Trong các Điều 42. Điều 36 để bổ sung thẩm quyền kỷ luật đảng viên cho cấp uỷ từ cấp huyện và tương đương trở lên. sinh hoạt Đảng. Đại hội X đã giao cho chi bộ quyền thi hành kỷ luật khiển trách. 3. quận và tương đương thẩm quyền quyết định kỷ luật khiển trách. 43. đảng viên thuộc diện cấp ủy cấp trên quản lý vi phạm phẩm chất chính trị.. đảng đoàn là những tổ chức đảng có tính chất đặc biệt của Đảng. tư tưởng. thực hiện nhiệm vụ đảng viên. thực hiện nhiệm vụ đảng viên. Mặt trận. huyện. Ban Bí thư quyết định các hình thức kỷ luật đảng viên. Viện kiểm sát. đảng đoàn không trực tiếp thực hiện được nhiệm vụ kiểm tra. . bởi vậy. Chính vì vậy. sinh hoạt đảng. nhằm thực hiện hoặc tăng cường sự lãnh đạo đối với những cơ quan. lối sống. lối sống. thực hiện nhiệm vụ đảng viên. Về chức năng. Về thẩm quyền kỷ luật đảng viên. sinh hoạt đảng. đảng viên thuộc diện cấp uỷ cấp trên quản lý vi phạm phẩm chất chính trị. Điều lệ mới giao cho cấp uỷ tỉnh. giao cho Bộ Chính trị. Đảng đoàn chủ yếu được thành lập trong các cơ quan lãnh đạo của Nhà nước. đạo đức. cảnh cáo cấp ủy viên các cấp. quyết định kỷ luật khiển trách. cảnh cáo cấp uỷ viên các cấp. như: Ban cán sự đảng Chính phủ. Đại hội XI quyết định sửa đổi khoản 2. ủy ban nhân dân tỉnh. đơn vị mà không có bộ máy giúp việc chuyên trách như cấp ủy. thực hiện nhiệm vụ đảng viên (trừ nhiệm vụ do cấp trên giao). đảng viên là cán bộ diện cấp ủy cấp trên quản lý khi vi phạm về phẩm chất chính trị. đảng đoàn trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra việc chấp hành đường lối. Ban cán sự đảng. Để khắc phục sự bất hợp lý đó. sinh hoạt đảng. thành phố trực thuộc Trung ương. việc quy định ban cán sự đảng. cảnh cáo đối với tất cả đảng viên. Tòa án. Ban cán sự đảng thành lập trong các cơ quan hành pháp và tư pháp cấp trung ương và cấp tỉnh. chính sách của Đảng là không phù hợp. nhiệm vụ của ban cán sự đảng. chính sách của Đảng mà chỉ lãnh đạo công tác kiểm tra. thành. góp phần bảo đảm tính chặt chẽ của Điều lệ. đảng đoàn. với 63. kể cả cấp ủy viên các cấp. do cấp ủy cùng cấp thành lập. tổ chức có vị trí quan trọng.xã hội cấp Trung ương và cấp tỉnh. 9.

như: trách nhiệm lãnh đạo Quân đội nhân dân và Công an nhân dân của Trung ương Đảng. thể chế hóa vị trí. trách nhiệm của Nhà nước. những thiếu sót đó cần được khắc phục. (Theo Tạp chí Lý luận Chính trị) . Đảng quyết định những vấn đề cơ bản xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân. 27. bổ sung quy định thống nhất cách gọi tên cơ quan lãnh đạo của Đảng trong Quân đội ở Trung ương là “Quân ủy Trung ương” thay cho cách dùng tên gọi trước đây: “Đảng uỷ Quân sự Trung ương”. đồng chí bí thư cấp ủy địa phương trực tiếp làm bí thư đảng ủy quân sự cùng cấp. Điều 25: 1) sự lãnh đạo của Đảng được tập trung thống nhất vào Ban Chấp hành Trung ương mà trực tiếp. quy định rõ đồng chí Tổng Bí thư là Bí thư Quân ủy Trung ương. Ban Bí thư. Đại hội XI bổ sung hai nội dung vào khoản 1. Với 80. trực tiếp về mọi mặt. 2) Nhà nước thống nhất quản lý đối với Quân đội. Công an và sự nghiệp quốc phòng. vai trò của người đứng đầu tổ chức đảng trong cơ cấu lãnh đạo Quân đội nhân dân và Công an nhân dân.16% đại biểu đồng ý.Đảng lãnh đạo Quân đội nhân dân và Công an nhân dân tuyệt đối. thường xuyên là Bộ Chính trị. Tuy nhiên. an ninh theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Trước yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN. trong các bản Điều lệ trước đây chưa quy định rõ một số vấn đề cơ bản trong nguyên tắc này./. Đại hội cũng quyết định sửa đổi Điều 26.

Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.CHÍNH ĐẢNG THÀNH PHỐ NAM ĐẢNG ỦY CƠ QUAN LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT Tp. Chủ tịch CĐ 6/. ngày 31 tháng 03 năm 2008 Số 65 .Trưởng phòng NCKH 5/. Căn cứ Công văn số 176-CV/ĐUK. T/M ĐẢNG ỦY .Đ/c Trịnh Minh Huyền .Đảng ủy viên Điều 3: Ban chấp hành lâm thời đảng bộ bộ phận Trường Đại học bán công Tôn Đức Thắng và các đồng chí có tên nêu ở Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.Trưởng ban CTTN . ĐẢNG ỦY CƠ QUAN LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Nay thành lập đảng bộ bộ phận Trường Đại học bán công Tôn Đức Thắng trực thuộc Đảng ủy cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố.Trưởng khoa KT-TC.Bí Thư Đảng ủy . ngày 18/01/2008 về việc thành lập đảng bộ bộ phận.Đảng ủy viên .Đảng ủy viên .Chính .Trưởng phòng CTCTSV 3/. Xét đề nghị của chi bộ Trường Đại học bán công Tôn Đức Thắng tại công văn số 32CV/CB.Hồ Chí Minh.Đảng Thành phố về việc chấp thuận cho thành lập đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng ủy cơ sở cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố. ngày 20/03/2008 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối Dân . Điều 2: Chỉ định Ban Chấp hành lâm thời đảng bộ bộ phận Trường Đại học bán công Tôn Đức Thắng gồm 07 đồng chí: 1/.ĐẢNG BỘ KHỐI DÂN .Trưởng phòng TC .Đ/c Nguyễn Dáo .Đ/c Thái Hữu Tuấn . Chương V.Trưởng phòng THCN 7/.Đ/c Tăng Hữu Tân .Đảng ủy viên .Phó Bí Thư Đảng ủy .Đảng ủy viên .HC 2/.QĐ/ĐU QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng ủy cơ sở Căn cứ Điều 21.Đ/c Trần Đình Phụng .Đ/c Hà Thị Là .Đ/c Lê Vinh Danh .Hiệu trưởng 4/.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful