ĐIỀU LỆ ĐẢNG CSVN KHÓA XI - NHỮNG ĐIỂM MỚI

Điều lệ Đảng là bộ luật cơ bản của Đảng, quy định tôn chỉ, mục đích và các nguyên tắc về tổ chức và hoạt động của Đảng, nhằm bảo đảm cho Đảng ta thống nhất ý chí, tổ chức và hành động. Mỗi kỳ đại hội toàn quốc của Đảng, Điều lệ Đảng đều được bổ sung, sửa đổi những điểm cần thiết phù hợp với yêu cầu thực tiễn của tình hình, nhiệm vụ mới. Qua tổng kết thực tiễn, đánh giá sâu sắc những kết quả đạt được, những hạn chế, vướng mắc trong thi hành Điều lệ Đảng do Đại hội X của Đảng thông qua; đồng thời để phù hợp với những quan điểm, nội dung quan trọng của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và với những vấn đề mới về đường lối, chủ trương xây dựng Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã quyết định nghiên cứu để trình Đại hội XI xem xét bổ sung, sửa đổi một số điểm trong Điều lệ Đảng. Việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng lần này tuân theo 3 quan điểm chỉ đạo: 1) Kiên định các nguyên tắc cơ bản về Đảng và xây dựng Đảng trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, phát triển, thể chế hóa những quan điểm mới có tính nguyên tắc về xây dựng Đảng, nhất là những quan điểm mới thể hiện trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011). 2) Nghiên cứu bổ sung vào Điều lệ Đảng một số nội dung trong các nghị quyết của Trung ương về xây dựng Đảng; các văn bản quy định thi hành Điều lệ Đảng; một số vấn đề tiến hành thí điểm đã được tổng kết mà thực tiễn xây dựng Đảng thời gian qua khẳng định là đúng đắn, cần thiết, chín muồi, thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội Đảng toàn quốc. 3) Phát huy dân chủ, trí tuệ trong thảo luận, tập hợp đầy đủ, trung thực ý kiến tham gia của đảng viên, cán bộ, của các cấp ủy, tổ chức đảng, các thành viên trong hệ thống chính trị, các vấn đề đã được tổng kết, đúc rút từ lý luận và thực tiễn công tác xây dựng Đảng, có sự thống nhất cao trong toàn Đảng để bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.

. Bản chất giai cấp công nhân của Đảng thể hiện ở chỗ: mục đích của Đảng là xây dựng CNXH và CNCS. của cả dân tộc. Đảng ta đã nhiều lần thay đổi tên Đảng và điều chỉnh cách diễn đạt về Đảng. Về tiêu chuẩn đảng viên.. mà còn thu hút vào Đảng tất cả những người ưu tú trong các giai cấp. sửa đổi Điều lệ Đảng. Tuy . Đại hội quyết định bổ sung cụm từ “nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam” vào khoản 1. dân tộc. xã hội công bằng. tầng lớp nhân dân lao động đang ra sức phấn đấu thực hiện đường lối đổi mới của Đảng để xây dựng nước Việt Nam độc lập. Điều 2 nội dung: đảng viên phải: "Chấp hành Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm". Đảng không chỉ là đội tiên phong của giai cấp công nhân. nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam. Vậy nên sự thay đổi cách diễn đạt về tiêu chuẩn đảng viên này là cần thiết để hoàn thiện các quy định về tiêu chuẩn đảng viên. nguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng là tập trung dân chủ. Tuy nhiên. Trong quá trình xây dựng và lãnh đạo cách mạng. không chỉ giai cấp công nhân mà tất cả các giai cấp. đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam”). quyền lợi của giai cấp công nhân và nhân dân nhân dân lao động và của dân tộc là một. tư tưởng Hồ Chí Minh. 2. trong giai đoạn cách mạng hiện nay. lấy tự phê bình và phê bình làm quy luật phát triển. cho nên nó phải là Đảng của dân tộc Việt Nam. Quyết định bổ sung này được 74. phù hợp với yêu cầu của sự nghiệp đổi mới và yêu cầu xây dựng Đảng trong tình hình mới. thực tiễn và nội dung của những điểm sửa đổi đó. dân chủ. đồng thời cũng nâng cao trách nhiệm của cán bộ." cho thống nhất với phần mở đầu của Điều lệ Đảng (phần này ghi: "Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân.. nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác . Điều 1 để diễn đạt đầy đủ là: "Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân. đảng viên cần nắm được cơ sở lý luận. văn minh. Về quy định những điều đảng viên không được làm. 1. Với sự sửa đổi. Hơn nữa. bổ sung này sẽ giúp Đảng hiệu triệu được đông đảo hơn nữa các tầng lớp nhân dân lao động tham gia vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. nửa phong kiến.56% đại biểu tán thành. 81. xây dựng Đảng.Lênin. tầng lớn nhân dân lao động trong cộng đồng dân tộc Việt Nam.. sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước đang đòi hỏi phải huy động được sự tham gia của tất cả các tầng lớp nhân dân lao động. nông nghiệp lạc hậu.Trên cơ sở Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về một số vấn đề bổ sung. Đảng liên hệ mật thiết với quần chúng công nông. mà thật sự còn là đội tiên phong dẫn đường cho cả nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam. nhưng Đảng luôn luôn mang bản chất giai cấp công nhân.18% đại biểu đồng ý bổ sung vào khoản 2. Dưới sự lãnh đạo của Đảng. Chính vì Đảng Lao động Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. giàu mạnh.. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã thảo luận và thông qua dự thảo Điều lệ Đảng (bổ sung. Đảng cũng không chỉ thu nhận vào hàng ngũ của mình những công nhân ưu tú. cho nên Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: Trong giai đoạn này. cán bộ. sửa đổi). đảng viên và toàn Đảng trước nhân dân. Để triển khai thực hiện tốt Điều lệ Đảng. các tổ chức đảng. Trong sự nghiệp này. Đảng ta ra đời ở một nước thuộc địa. tăng cường mối liên hệ gắn bó máu thịt với nhân dân.

không thể phản ánh những yêu cầu cụ thể của thực tiễn đối với đảng viên trong từng thời kỳ. sửa chữa.. đơn vị cơ sở trong quân đội. đơn vị sự nghiệp. Hơn nữa. Đến nay. tính tiên phong gương mẫu của cán bộ. 3. Chính vì vậy. cấp ủy cấp trên trực tiếp xem xét. Với quy định mới: "Đảng viên đó được công nhận chính thức thì tuổi đảng của đảng viên tính từ ngày ghi trong quyết định kết nạp" sẽ nâng cao ý nghĩa quan trọng của ngày đảng viên được quyết định kết nạp vào Đảng. đồng thời không làm cho Điều lệ phải ghi những điều quy định quá cụ thể. lập tổ chức cơ sở đảng (trực thuộc cấp ủy cấp huyện).. 82. hợp tác xã. Điều lệ Đảng trước đây quy định tuổi đảng của đảng viên tính từ ngày ghi trong quyết định công nhận đảng viên chính thức. Tuy còn những điểm cần tiếp tục nghiên cứu.đã có Điều lệ Đảng quy định quyền và trách nhiệm của đảng viên và các nguyên tắc tổ chức. Cách tính tuổi đảng này không phù hợp với ý nghĩa thiêng liêng của quyết định và lễ kết nạp đảng viên và không ghi nhận được cống hiến của đảng viên trong thời gian dự bị. thuận tiện cho đảng viên cũng như tổ chức đảng xác định tuổi đảng của đảng viên. nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng trong thời gian vừa qua. quyết định việc tổ chức đảng đó trực thuộc cấp ủy cấp trên nào cho phù hợp". Về lập tổ chức cơ sở đảng. sửa đổi khoản 2. Quy định số 115-QĐ/TW ngày 7/12/2007 của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm với 19 điều cấm. Điều 21 như sau: "Ở xã. Điều lệ Đảng do Đại hội X thông qua quy định: "Ở xã. Trung ương Đảng đã hai lần ban hành quy định về những điều đảng viên không được làm: Quy định số 19-QĐ/TW.27% đại biểu đồng ý bổ sung. do đó không ít trường hợp đã gặp khó khăn khi xác định tuổi Đảng của đảng viên. Ở cơ quan. Điều 5 như sau: "Đảng viên đó được công nhận chính thức thì tuổi đảng của đảng viên tính từ ngày ghi trong quyết định kết nạp". hoạt động mà đảng viên phải thực hiện. đơn vị sự nghiệp. công an và các đơn vị cơ sở khác có từ ba đảng viên chính thức trở lên. thị trấn. ngày 3/1/2002 của Bộ Chính trị (khoá IX). Quy định này không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.". Với việc bổ sung quy định mang tính nguyên tắc về những điều đảng viên không được làm vào Điều lệ lần này sẽ tạo cơ sở pháp lý chặt chẽ cho các quy định đó được tiếp tục thi hành nghiêm túc. nhưng đây là những quy định mang tính khái quát. kỷ luật của Đảng và giữ gìn phẩm chất chính trị. lập tổ chức cơ sở đảng. công an và các đơn vị khác có từ ba đảng viên chính thức trở lên. Về tính tuổi đảng của đảng viên. 74. sửa đổi Khoản 4. hợp tác xã. đơn vị quân đội. phường. doanh nghiệp. doanh nghiệp. trong điều kiện thực tế. thị trấn có từ ba đảng viên chính thức trở lên.78% đại biểu đồng ý bổ sung. phường. nhưng các quy định đó đã góp phần tăng cường kỷ cương. cơ quan. giúp đảng viên phòng tránh những việc làm không đúng. lập tổ chức đảng (tổ chức cơ sở đảng hoặc chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở). Trung ương Đảng cần thiết phải có những quy định cụ thể về những điều đảng viên không được làm để định hướng hoạt động cho đảng viên. hoàn thiện. đạo đức cách mạng. do công . ghi nhận cống hiến của đảng viên trong thời gian dự bị. đồng thời tăng cường quản lý. đồng thời góp phần làm đơn giản hóa một thủ tục hành chính. 4.. nhiều đảng viên không giữ được quyết định công nhận đảng viên chính thức mà chỉ ghi nhớ ngày được quyết định kết nạp vào Đảng. đảng viên. căn cứ vào tình hình cụ thể.

nhiệm kỳ đầu tiên của các cấp ủy này không nhất thiết phải là 5 năm để nhiệm kỳ đại hội phù hợp với nhiệm kỳ đại hội của tổ chức đảng cấp trên". do đó những quy định trong Điều lệ Đảng không thể phản ánh kịp thời những yêu cầu phát triển trong suốt một nhiệm kỳ 5 năm. sáp nhập trong nhiệm kỳ. đồng thời phải chỉ đạo xử lý nhiều tình huống phát sinh về thời gian của nhiệm kỳ đầu tiên. hợp tác xã. chia tách. Điều 13 như sau: "Từ tổ chức cơ sở đảng đến đảng bộ trực thuộc Trung ương nếu được thành lập mới. sáp nhập trong nhiệm kỳ. Qua kiện toàn tổ chức đảng trong quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) vừa qua cho thấy. Điều lệ mới bổ sung. chỉ đạo xây dựng hoặc bổ sung nhiệm vụ cho phù hợp. chỉ đạo xây dựng hoặc bổ sung nhiệm vụ cho phù hợp là cách làm hiệu quả. Mặt khác. chậm nhất trong vòng một năm kể từ ngày có quyết định chỉ định. có thể ngay sau Đại hội đã xuất hiện những vấn đề mới đòi hỏi Đảng phải có những chủ trương mới. hợp nhất. thì cấp ủy cấp trên trực tiếp chỉ định cấp ủy chính thức. nhất là ở các doanh nghiệp tư nhân. Thường xuyên tự đổi mới. tổ chức đảng đó phải tiến hành đại hội. hợp nhất. 6. đảng viên.cuộc đổi mới đang thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển kinh tế. phát triển của đảng cộng sản. hợp với tâm tư của cán bộ. văn hóa. Thực tế cho thấy quy định như vậy làm cho hiệu lực lãnh đạo của cấp ủy lâm thời không cao. Thực tế vừa qua cho thấy. Với điều sửa đổi về lập tổ chức cơ sở đảng sẽ làm cho việc lập tổ chức đảng linh hoạt hơn. Chính vì vậy. . chính trị. chia tách. phát triển không ngừng. Về nhiệm kỳ đại hội ở những nơi mới thành lập. tự chỉnh đốn là quy luật tồn tại. nhận thức cũng như thực tiễn là quá trình vận động. làm cho cấp ủy cấp trên cơ sở phải trực tiếp quản lý quá nhiều tổ chức đảng có quy mô nhỏ. đáp ứng kịp thời yêu cầu của tình hình mới. Điều lệ Đảng do Đại hội X thông qua quy định đối với những trường hợp này thì "cấp uỷ cấp trên trực tiếp chỉ định cấp ủy lâm thời. các tổ chức đảng từ tổ chức cơ sở đảng đến đảng bộ trực thuộc Trung ương nếu được thành lập mới. thì cấp uỷ cấp trên trực tiếp chỉ định cấp ủy chính thức. nhất là trong điều kiện là Đảng cầm quyền duy nhất. Về thí điểm một số chủ trương mới. việc bổ sung vào Điều lệ quy định: "Ban Chấp hành Trung ương căn cứ tình hình thực tế quyết định chỉ đạo thí điểm một số chủ trương mới" là cần thiết để tạo hành lang pháp lý cho việc đổi mới sự lãnh đạo của Đảng. nếu kéo dài thêm thời gian phải được cấp ủy cấp trên trực tiếp đồng ý". sửa đổi Khoản 5. hợp nhất. Đại đa số (90. khắc phục tình trạng vận dụng tùy tiện. xã hội. để có đủ cơ sở khoa học đề ra những chủ trương mới đó rất cần phải làm thí điểm. sáp nhập trong nhiệm kỳ. 5.12%) đại biểu Đại hội XI đồng ý bổ sung Điều 16 quy định: "Ban Chấp hành Trung ương căn cứ tình hình thực tế quyết định chỉ đạo thí điểm một số chủ trương mới". Hơn nữa. Tuy nhiên. với việc quy định rõ “nhiệm kỳ đầu tiên của các cấp ủy này không nhất thiết phải là 5 năm để nhiệm kỳ đại hội phù hợp với nhiệm kỳ đại hội của tổ chức đảng cấp trên” sẽ tạo cơ chế tự động cho việc xử lý các vấn đề liên quan đến thời gian của nhiệm kỳ đầu tiên cho phù hợp với nhiệm kỳ đại hội của tổ chức đảng cấp trên. chia tách. dẫn đến việc thành lập ngày càng nhiều tổ chức đảng trong các loại hình đơn vị cơ sở mới. đồng thời vẫn bảo đảm sự chặt chẽ trong hệ thống tổ chức của Đảng. đáp ứng kịp thời yêu cầu mở rộng sự lãnh đạo của Đảng.

thực hiện nhiệm vụ đảng viên. Tòa án. 3. quận và tương đương thẩm quyền quyết định kỷ luật khiển trách. huyện. tư tưởng. thành phố trực thuộc Trung ương.. giao cho Bộ Chính trị. Điều lệ mới không quy định ban cán sự đảng. cảnh cáo cấp uỷ viên cùng cấp vi phạm nhiệm vụ do cấp ủy giao. Về thẩm quyền kỷ luật đảng viên. cấp uỷ cấp huyện và tương đương trở lên lại chưa được giao thẩm quyền này. cảnh cáo cấp ủy viên các cấp. ủy ban nhân dân tỉnh. Điều lệ mới giao cho cấp uỷ tỉnh. thực hiện nhiệm vụ đảng viên (trừ nhiệm vụ do cấp trên giao). trong khi đó. Đại hội X đã giao cho chi bộ quyền thi hành kỷ luật khiển trách. đảng đoàn chỉ bao gồm một số đảng viên là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của cơ quan. sinh hoạt đảng. Về chức năng. kể cả cấp ủy viên các cấp.xã hội cấp Trung ương và cấp tỉnh. thực hiện nhiệm vụ đảng viên. chính sách của Đảng mà chỉ lãnh đạo công tác kiểm tra là phù hợp với thực tế. việc quy định ban cán sự đảng. đạo đức. tổ chức có vị trí quan trọng. kể cả đảng viên là ủy viên Ban Chấp hành Trung ương vi phạm phẩm chất chính trị. các bộ. Ban Bí thư quyết định các hình thức kỷ luật đảng viên. đảng viên thuộc diện cấp ủy cấp trên quản lý vi phạm phẩm chất chính trị. Chính vì vậy. . trong thực tế. đảng đoàn là những tổ chức đảng có tính chất đặc biệt của Đảng. Điều 36 để bổ sung thẩm quyền kỷ luật đảng viên cho cấp uỷ từ cấp huyện và tương đương trở lên. cảnh cáo cấp uỷ viên các cấp. Ban cán sự đảng. thành phố trực thuộc Trung ương. chính sách của Đảng là không phù hợp. Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là hai lực lượng vũ trang trọng yếu. sinh hoạt đảng. Ban cán sự đảng thành lập trong các cơ quan hành pháp và tư pháp cấp trung ương và cấp tỉnh. do cấp ủy cùng cấp thành lập. sinh hoạt đảng. đảng đoàn trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra việc chấp hành đường lối. Mặt trận. Trong các Điều 42. góp phần bảo đảm tính chặt chẽ của Điều lệ. đảng đoàn trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra việc chấp hành đường lối. đảng viên là cán bộ diện cấp ủy cấp trên quản lý khi vi phạm về phẩm chất chính trị. thực hiện nhiệm vụ đảng viên. tư tưởng. Về Đảng lãnh đạo Quân đội nhân dân và Công an nhân dân. đạo đức. đảng đoàn trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra việc chấp hành đường lối. 9. lối sống. với 63. như: Đảng đoàn Quốc hội. Đảng đoàn chủ yếu được thành lập trong các cơ quan lãnh đạo của Nhà nước. lối sống.. Ban cán sự đảng. Để khắc phục sự bất hợp lý đó. như: Ban cán sự đảng Chính phủ. đạo đức. đạo đức.7. do đó. quyết định kỷ luật khiển trách. đảng đoàn không trực tiếp thực hiện được nhiệm vụ kiểm tra. cán bộ diện cấp ủy cấp trên quản lý vi phạm nhiệm vụ chuyên môn được giao. 43. sinh hoạt Đảng. 8. tư tưởng. lối sống. nhằm thực hiện hoặc tăng cường sự lãnh đạo đối với những cơ quan. tổ chức chính trị . lối sống. nhiệm vụ của ban cán sự đảng. giao cho ban thường vụ cấp ủy thẩm quyền quyết định khiển trách. đảng viên thuộc diện cấp uỷ cấp trên quản lý vi phạm phẩm chất chính trị. Đại hội XI quyết định sửa đổi khoản 2. Viện kiểm sát. bởi vậy. cảnh cáo đối với tất cả đảng viên. đơn vị mà không có bộ máy giúp việc chuyên trách như cấp ủy. Với sửa đổi không quy định ban cán sự đảng. chính sách của Đảng mà chỉ lãnh đạo công tác kiểm tra. thành.44% đại biểu đồng ý. đảng đoàn. tư tưởng. do bầu cử lập ra. các ban cán sự. có tính đặc thù.

Đảng lãnh đạo Quân đội nhân dân và Công an nhân dân tuyệt đối. Đại hội cũng quyết định sửa đổi Điều 26. Công an và sự nghiệp quốc phòng. trong các bản Điều lệ trước đây chưa quy định rõ một số vấn đề cơ bản trong nguyên tắc này. những thiếu sót đó cần được khắc phục. Đảng quyết định những vấn đề cơ bản xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân. Đại hội XI bổ sung hai nội dung vào khoản 1. 2) Nhà nước thống nhất quản lý đối với Quân đội. trách nhiệm của Nhà nước. Với 80. đồng chí bí thư cấp ủy địa phương trực tiếp làm bí thư đảng ủy quân sự cùng cấp. Điều 25: 1) sự lãnh đạo của Đảng được tập trung thống nhất vào Ban Chấp hành Trung ương mà trực tiếp. thường xuyên là Bộ Chính trị. thể chế hóa vị trí. an ninh theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. trực tiếp về mọi mặt./. như: trách nhiệm lãnh đạo Quân đội nhân dân và Công an nhân dân của Trung ương Đảng. Tuy nhiên. (Theo Tạp chí Lý luận Chính trị) . quy định rõ đồng chí Tổng Bí thư là Bí thư Quân ủy Trung ương. bổ sung quy định thống nhất cách gọi tên cơ quan lãnh đạo của Đảng trong Quân đội ở Trung ương là “Quân ủy Trung ương” thay cho cách dùng tên gọi trước đây: “Đảng uỷ Quân sự Trung ương”. Trước yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN.16% đại biểu đồng ý. Ban Bí thư. 27. vai trò của người đứng đầu tổ chức đảng trong cơ cấu lãnh đạo Quân đội nhân dân và Công an nhân dân.

HC 2/.ĐẢNG BỘ KHỐI DÂN .Trưởng phòng CTCTSV 3/. Chủ tịch CĐ 6/.Đảng ủy viên .Trưởng khoa KT-TC.Phó Bí Thư Đảng ủy .Trưởng phòng TC .Trưởng ban CTTN .Hồ Chí Minh. ngày 18/01/2008 về việc thành lập đảng bộ bộ phận. Điều 2: Chỉ định Ban Chấp hành lâm thời đảng bộ bộ phận Trường Đại học bán công Tôn Đức Thắng gồm 07 đồng chí: 1/.Trưởng phòng NCKH 5/.Đ/c Tăng Hữu Tân .Đảng Thành phố về việc chấp thuận cho thành lập đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng ủy cơ sở cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố.Đảng ủy viên Điều 3: Ban chấp hành lâm thời đảng bộ bộ phận Trường Đại học bán công Tôn Đức Thắng và các đồng chí có tên nêu ở Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.CHÍNH ĐẢNG THÀNH PHỐ NAM ĐẢNG ỦY CƠ QUAN LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT Tp. Chương V.Chính .Hiệu trưởng 4/.Đ/c Nguyễn Dáo .Đảng ủy viên . ĐẢNG ỦY CƠ QUAN LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Nay thành lập đảng bộ bộ phận Trường Đại học bán công Tôn Đức Thắng trực thuộc Đảng ủy cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố. Căn cứ Công văn số 176-CV/ĐUK.Bí Thư Đảng ủy .Đảng ủy viên .QĐ/ĐU QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng ủy cơ sở Căn cứ Điều 21.Đ/c Lê Vinh Danh .Trưởng phòng THCN 7/. Xét đề nghị của chi bộ Trường Đại học bán công Tôn Đức Thắng tại công văn số 32CV/CB.Đ/c Thái Hữu Tuấn . Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.Đ/c Hà Thị Là . ngày 31 tháng 03 năm 2008 Số 65 .Đ/c Trịnh Minh Huyền .Đảng ủy viên . T/M ĐẢNG ỦY .Đ/c Trần Đình Phụng . ngày 20/03/2008 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối Dân .