Trường THPT Mỹ Quí

Nguyễn Thị Thiếp

BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG 6:

NHÓM HALOGEN. A. TỰ LUẬN.
1. Hoàn thành chuỗi phản ứng: a. MnO2 → Cl2 → FeCl3 → Fe(OH)3 → FeCl3 → AgCl → Cl2. b. KMnO4 → Cl2 → HCl → CuCl2 → BaCl2 → BaSO4. c. NaCl → HCl → Cl2 → FeCl3 → NaCl → NaOH → NaCl → Cl2 → CaCl2 → AgCl → Ag. d. NaCl → HCl → KCl → Cl2 → NaCl → H2 → HCl → Cl2 → CuCl2 → Cu(OH)2 → CuSO4 → K2SO4 → KNO3. 2. Xác định A,B,C, D,E,F,G: HCl + MnO2 → (A) ↑ + (B) rắn + (C) lỏng. (A) + Fe → FeCl3. (A) + (C)  a →s (D) + (E) ↑ (D) + Ca(OH)2 → (G) + (C). (F) + (E) t → (C) (F) + (A) t → (D). 3. Nêu tính chất hóa học đặc trưng của axit clohidric.Viết 2 phương trình chứng minh mỗi tính chất đó. 4. Nêu tính chất hóa học đặc trưng của clo. Viết phương trình chứng minh? 5. Viết 2 phương trình chứng minh clo thể hiện tính oxi hóa và 1 phương trình chứng minh clo vừa thể hiện tính oxi hóa vừa thể hiện tính khử. 6. Viết các phương trình phản ứng cảu clo tác dụng với: Ca, K, Fe, FeCl2, ddNaOH, H2O.Gọi tên sản phẩm. 7. Cho các chất : KCl, CaCl2, MnO2, H2SO4đặc. Nêu tất cả các phương pháp điều chế khí hidroclorua. 8. Viết các phản ứng xảy ra giữa các chất(nếu có): a. Sắt tác dụng với clo. b. Sắt tác dụng với axit clohidric. c. Đồng tác dụng với axit clohidric. d. Đồng oxit tác dụng với axit clohidric. e. Sắt (II) hydroxyt tác dụng với axit clohidric. f. Sắt (III) hydroxyt tác dụng với axit clohidric. g. Canxi cacbonat với axit clohidric. h. Clo với kali hydroxyt đặc(100oC). Trong các phản ứng trên, phản ứng nào là phản ứng oxi hóa khử, xác định vai trò mỗi chất. 9. Bổ túc và cân bằng các pt theo sơ đồ: a. HCl + ? → Cl2 + ? + ? b. ? + ? → CuCl2 + ? c. HCl + ? → CO2 + ? + ? d. HCl + ? → AgCl ↓+ ? e. KCl + ? → HCl + ? + ? f. Cl2 + ? → HClO + ? g. Cl2 + ? → NaClO + ? + ?
o o

1

NaI + HBr. → FeCl3. HNO3. h. ZnCl2 → AgCl. HCl → Cl2. Tính nồng độ mol HCl. HCl. KCl. Cl2 → FeCl3 → NaCl → Cl2 → Br2 → HBrO → NaBrO. KF.12g sắt không? 17. 13. HNO3. NaOH + KBr. g. NaBr → Br2. Cl2+ KBr. 14. 15. b. NaBr. HNO3. Kali clorat. Cl2 + KBr d. NaCl. H2 → HCl → Cl2 → FeCl2 → Fe(NO3)2 → Fe(OH)2 → FeSO4 → FeCl2 → AgNO3. f. b. Fe → FeCl2. b.Trường THPT Mỹ Quí Nguyễn Thị Thiếp h. Clorua vôi. CuCl2 → ZnCl2. 12. g. MnO2 → Cl2 → nước javen → NaHCO3. Tính khối lượng mỗi kim loại. Lượng khí clo thu được có đủ để tác dụng hết với 1. KCl. b. Cl2 + ? → CaOCl2 + ? i. c. Ba(OH)2. KBr. b. 11. Br2 → I2 → AgI. NaI. Tính thể tích khí thoát ra đktc. KCl. Viết các phương trình phản ứng xảy ra: a. CaOCl2 → CaCO3 → CO2 → HClO → NaClO. Na2SO4. f. axit hypoclorơ. a. c. a. d. K2SO4. k. d. NaOH. Viết các phương trình biểu diễn dãy biến hóa sau (ghi rõ điều kiện). Cho 30g hỗn hợp gồm Cu và Zn tác dụng hết với 200g dung dịch HCl thu được 5600ml khí (đktc). a. Cặp chất nào sau đây không cùng tồn tại trong dung dịch? Viết các phương trình phản ứng xảy ra? a. Ca(OH)2. Fe h. NaF. ` i. KCl + AgNO3. Ba(OH)2. KNO3. hodroclorua. c. KNO3. b. CaOCl2 + ? → HClO + ? k. Na2CO3. f. c. KCl + I2. NaOH → NaCl. e. i. Cho 26. HCl. NaOH. j. CaCl2. KOH. g. CuCl2 + MgI2. e. 16. 2 . NaBr. HCl. c. NaCl + ZnBr2. K2SO4. KI. e. CuCl2 → KCl. KCl. d. H2SO4.1g MnO2tác dụng hết với 400ml dung dịch axit clohidric đậm đặc. Ca(NO3)2. H2SO4. Viết các phương trình điều chế nước giaven khi chỉ có: Na. Na2SO4 . HCl. Từ clo và các điều kiện cần thiết viết các phương trình điều chế: a. c. NaOH. NaNO3. Nhận biết các dung dịch mất nhãn bằng phương pháp hóa học. Cl2 → Br2. h. NaClO + → NaHCO3 + ? 10. Nước giaven. Cu → CuCl2. a. NaCl. NaCl. Mangandioxit. KCl → AgCl → Cl2 → KClO3.

24. c. Tính thể tích dung dịch HCl 0. a. b. c.6% thu được 3360ml khí thu được (đktc).(D = 0. b.8g hỗn hợp gồm Fe. Tình khối lượng muối trong dung dịch. 27.4g kết tủa. b. 19.25%. Hòa tan 10. Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu. b.9g hỗn hợp Fe.84 lít H2(đktc).2 lít khí (đktc). Tính % khối lượng từng kim loại trong hỗn hợp. a. 26. Sau phản ứng khối lượng dung dịch axit tăng thêm 7g. Để hòa tan hoàn toàn 14. a. 23. Tính khối lượng dung dịch HCl phản ứng. b. Tính khối lượng các chất thu được sau phản ứng.475%. Tính nồng độ dung dịch muối thu được. Tính nồng độ % của dung dịch muối. Zn người ta cần vừa đúng 250 ml dung dịch HCl 2M. a. 20. a.Ag tác dụng hết với dung dịch HCl 15. b.Mg. Tính thể tích khí sinh ra (đktc). Tính thành phần % khối lượng mỗi kim loại.5g/ml). Tính khối lượng dung dịch HCl phản ứng và thể tích khí sinh ra. KCl vào nước thành 500g dung dịch A. Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch A thì được 57.55g hỗn hợp gồm Zn và ZnO vào một lượng vừa đủ dung dịch HCl 10% thì thu được 2.5M đủ để tác dụng hết với các chất thu được trong phản ứng trên. Tính nồng độ % HCl. Tính nồng độ mol các chất thu được sau phản ứng. a.Cu tác dụng vói dung dịch HCl dư thì thu được 7.Zn tác dụng hết với 600ml dung dịch HCl thu dược 11.24 lít khí (đktc). Khí sinh ra cho tác dụng vói 250ml dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường. Hòa tan muối thu được vào 52. 18.5M tác dụng với 200g dung dịch HCl 5. Tính thành phần % khối lượng mỗi kim loại. Tính thành phần % theo khối lượng mỗi kim loại. Cho 29. 28. b.3g MnO2 tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 20%. Cho clo tác dụng với vừa đủ với Fe rồi hòa tan lượng muối sinh ra vào nước được 100g dung dịch muối có nồng độ 16. 22. Tính khối lượng sắt và clo (đktc) đã dung. Cho 1. 21. Cho Cho 78. 25. Cho khí trên tác dụng với sắt. Cho 15g hỗn hợp gồm Fe. Tính nồng độ mol HCl. d. 3 .Trường THPT Mỹ Quí Nguyễn Thị Thiếp b. a. c.5g H2O. b.Mg bằng dung dịch HCl dư. Tính khối lượng dung dịch HCl đã dùng. a.8g hỗn hợp Al. Tính nồng độ mol của NaOH phản ứng và của dung dịch thu được. Xác định khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu. Tính C% của mỗi muối trong dung dịch A. Tính khối lượng các chất thu được sau phản ứng. Hòa tan 26. Cho 500ml dung dịch AgNO3 0.4g sắt tác dụng với 840ml khí clo (đktc).6g hỗn hợp hai muối NaCl. Hòa tan 7. Cho 10g hỗn hợp Al. Tính thành phần % khối lượng mỗi kim loại theo khối lượng. Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp.

1 B. vừa khử. 4. 32. CaCl2. clo là chất: A. ddAgNO3. D. Thuốc thử của axit clohidric và muối clorua là: A. Muối ăn bị lẫn các tạp chất là Na2SO4.34g/ml). Cho hỗn hợp tác dụng với dung dịch AgNO3dư thì tạo ra kết tủa có khối lượng bằng khới lượng AgNO3 đã tham gia phản ứng. B. ns2np6. khử 6. HBr. Hợp chất nào có tính oxi hóa mạnh nhất? A. 5. D. Hỗn hợp gồm NaCl và NaBr . KCl tác dụng hết với dung dịch H2SO4đặc thu được 6. 31. Xác định thành phần % theo khối lượng của hõn hợp muối. khí. HCl. Cho 19g hỗn hợp KF.025g/ml) tác dụng với 300ml dung dịch HCl. liên kết cho nhận. C. iotua nhưng không thể áp dụng phương pháp này để điều chế F2? Bằng cách nào có thể điều chế được F2? Viết các phương trình phản ứng xảy ra. Trong phản ứng clo với nước. HF. Mg vào dung dịch HCl dư thu được 5. Cấu hình e lớp ngoài cùng của các nguyên tử các nguyên tố halogen là: A. 8. HClO3. ns2p5. tất cả sai. liên kết ion. C. Tính nồng độ mol các chất thu được sau phản ứng 36. Br2. D. B. MgCl2.81 ml dung dịch KBr đó (D = 1. Liên kết trong các phân tử đơn chất halogen là gì? A. Tính thành phần % theo số mol của naCl trong hỗn hợp đầu. Xác định nồng độ % của dung dịch KBr biết rằng 4. Viết các phương trình phản ứng xảy ra. B. B. Khối lượng kết tủa thu được là bao nhiêu? 37. Cho hỗn hợp gồm Cu. 33. 2. công hóa trị không cực. 3. B. C. Ở trạng thái cơ bản các nguyên tố halogen có mấy e độc thân? A. Cho cho 500 ml dung dịch chứa 4. phenolphthalein. C. rắn B. Dùng dung dịch H2SO4đặc nóng để hòa tan hoàn toàn chất rắn B thu được 2. B. cộng hóa trị có cực. Cho lượng dư AgNO3 tác dụng với 100ml dung dịch hỗn hợp NaF 0. Tính khối lượng hỗn hợp A ban đầu. Cho 200g dung dịch AgNO3 8.05M và NaCl 0.25g AgNO3 vào 500ml dung dịch HCl 1M. D. D. khử.Trường THPT Mỹ Quí Nguyễn Thị Thiếp 29. 5.48 lít khí clo đktc đủ để tác dụng hết với KBr có trong 88. bromua. ns2np4. Trạng thái đúng của brom là: A. I2 bằng cách cho hỗn hợp H2SO4đặc và MnO2 tác dụng với muối clorua. không oxi hóa. C. dd Na2CO3. C. B. 30. vừa oxi hóa. oxi hóa. 7. Chất nào có tính khử mạnh nhất? A. 34. ddNaOH. 35.1 M. Hãy trình bày phương pháp hóa học để loại bỏ các tạp chất đó. b. Khi điện phân dung dịch muối ăn bão hòa để sản xuất xút. HClO4. D. người ta thu được 560 lít khí clo (đktc). D. Vì sao người ta có thể điều chế Cl2. 31.24 lít khí SO2(đktc). C. D. a. Tính nồng độ các chất thu được sau phản ứng. ns2np3. HClO2. HI. CaSO4.6 lít khí (đktc) không màu và một chất rắn không tan B. 3.72 lít khí đktc. HClO. 7. lỏng. |Tính khối lượng muối ăn chứa 98% NaCl đã dùng để điện phân. TRẮC NGHIỆM: 1. 4 .5% (D = 1. C.

Cu. một nguyên nhân khác. Hãy lựa chọn phương pháp điều chế khí hidroclorua trong phòng thí nghiệm: A. D. HCl. cấu hình e lớp ngoài cùng. Axit clohidric có thể tham gia phản ứng oxi hóa khử với vai trò: A. 16. NaBr. 19. Dung dịch AgNO3không phản ứng với dung dịch nào sau đây? A. B. C. C. HClO. Thủy phân AlCl3. Dãy các chất nào sau đây đều tác dụng với axit clohidric? A. nếu chú ý một chút sẽ phát hiện mùi lạ. Fe2O3. Fe. Clo là chất: A oxi hóa.Axit không thể đựng trong bình thủy tinh là: A. Ag. Trong phòng thí nghiệm clo được điều chế từ hóa chất nào sau đây? A. 10. AgNO3. vừa giảm. Fe. Tác dụng với hầu hết các kim loại và phi kim. B. 15. NaF. chất khử. C.Trường THPT Mỹ Quí Nguyễn Thị Thiếp 9. Khử năng tác dụng với nước giảm dần tử F2 đến I2. D. D. Mg(OH)2. C.D. Đó chính là clo và người ta giải thích khả năng diệt khuẩnlà do: A. KMnO4. khử. giảm dần. vừa oxi hóa.Trong các kim loại sau đây. HBr. D. 18. C. KClO3 B. AgBr. số e độc thân. vừa khử. Cu. Thuốc thử để phẩn biệt dung dịch KI là. Không oxi hóa khử 14. NaCl. môi trường. D. D. Khi mở vòi nước máy. KMnO4. giảm. Chất nào sau đây được ứng dụng dung để tráng phim ảnh? A. B. B. không thay đổi. AgNO3. Quì tím. Muối tạo bởi kim loại liên kết với một gốc axit. MnO2. clo có tính oxi hóa mạnh. Không tăng. C. D. hồ tinh bột. Fe2O3. B. vừa tăng. Theo chiều từ trái sang phải tính chất axit biến đổi như sau: A. C. 12. C. C. C. 23. Clorua vôi là: A. CuO. HCl. clo tác dụng với H2O. Fe. số lớp e. NaCl. B. không giảm. 13. dd AgNO3. C. tất cả đều đúng. C. B. chất oxi hóa. clo tác dụn với nước tạo ra HClO chất này có tính oxi hóa mạnh. 11. tăng. Cho dãy axit: HF. D.HI. Cu. 20. B. Các halogen có tính chất hóa học gần giống nhau vì có cùng: A. B. 22. Theo chiều tăng điện tích hạt nhân thì khả năng oxi hóa của các halogen đơn chất: a. D. C. tăng dần. D. Zn. vừa giảm. AgCl. tính oxi hóa mạnh. Đều là chất khí ở điều kiện thường. B. A. D. HNO3 B. B. NaI. Clo và hồ tinh bột C. clo độc nên có tính sát trùng. B. H2SO4. KMnO4¸Fe. 24. D. Đặc điểm nào không phải là đặc điểm chung của các halogen? A. H2SO4. Ag 21. kim loại nào khi tá dụng với clo và axit clohidric cho cùng một loại muối? A. Đó là do nước máy còn lưu giữ vết tích của thuốc sát trùng. Mg(OH)2. B. C. vừa tăng. CuO. D. Tổng hợp từ H2 và Cl2.HBr. 17. 5 . Fe. NaCl tinh thể và H2SO4đặc. Cho phản ứng: SO2 + Cl2 + 2H2O → 2HCl + H2SO4. NaBr. Đều có tính oxi hóa mạnh. HF. H2SO4. D.

Clorua vôi không phải là muối. hồ tinh bột. Muối tạo bởi kim loại liên kết với hai gốc axit. B. 6 . D. Vì flo có thể tan trong nước. 29 Phản ứng nào chứng tỏ HCl là chất khử? A. AgBr. MnO2+ 4 HCl → MnCl2+ Cl2 + 2H2O. vừa bị oxi. vừa bị khử. chỉ bị oxi hóa. Thuốc thử để nhậ ra iot là: A. Cho phản ứng: Cl2+ 2 NaBr → 2 NaCl + Br2. D. 27. AgF. NH3+ HCl → NH4Cl. 26. C. Quì tím. C. nguyên tố clo: A. D. Không bị oxi hóa. C.Vì flo không tác dụng với nước. D. Vì flo có thể bốc cháy khi tác dụng với nước. 25. nước brom. AgCl. 28. AgI. không bị khử. Tại sao người ta điều chế được nước clo mà không điều chế được nước flo. B. Chất nào sau đây có độ ta tốt nhất? A. B. B. C. Muối tạo bởi hai kim loại liên kết với một gốc axit. Vì một lí do khác. chỉ bị khử. B. C. D.Trường THPT Mỹ Quí Nguyễn Thị Thiếp B. phenolphthalein. A. 2HCl + Mg → MgCl2+ H2 . C. D. HCl + NaOH → NaCl + H2O.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful