Trường THPT Mỹ Quí

Nguyễn Thị Thiếp

BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG 6:

NHÓM HALOGEN. A. TỰ LUẬN.
1. Hoàn thành chuỗi phản ứng: a. MnO2 → Cl2 → FeCl3 → Fe(OH)3 → FeCl3 → AgCl → Cl2. b. KMnO4 → Cl2 → HCl → CuCl2 → BaCl2 → BaSO4. c. NaCl → HCl → Cl2 → FeCl3 → NaCl → NaOH → NaCl → Cl2 → CaCl2 → AgCl → Ag. d. NaCl → HCl → KCl → Cl2 → NaCl → H2 → HCl → Cl2 → CuCl2 → Cu(OH)2 → CuSO4 → K2SO4 → KNO3. 2. Xác định A,B,C, D,E,F,G: HCl + MnO2 → (A) ↑ + (B) rắn + (C) lỏng. (A) + Fe → FeCl3. (A) + (C)  a →s (D) + (E) ↑ (D) + Ca(OH)2 → (G) + (C). (F) + (E) t → (C) (F) + (A) t → (D). 3. Nêu tính chất hóa học đặc trưng của axit clohidric.Viết 2 phương trình chứng minh mỗi tính chất đó. 4. Nêu tính chất hóa học đặc trưng của clo. Viết phương trình chứng minh? 5. Viết 2 phương trình chứng minh clo thể hiện tính oxi hóa và 1 phương trình chứng minh clo vừa thể hiện tính oxi hóa vừa thể hiện tính khử. 6. Viết các phương trình phản ứng cảu clo tác dụng với: Ca, K, Fe, FeCl2, ddNaOH, H2O.Gọi tên sản phẩm. 7. Cho các chất : KCl, CaCl2, MnO2, H2SO4đặc. Nêu tất cả các phương pháp điều chế khí hidroclorua. 8. Viết các phản ứng xảy ra giữa các chất(nếu có): a. Sắt tác dụng với clo. b. Sắt tác dụng với axit clohidric. c. Đồng tác dụng với axit clohidric. d. Đồng oxit tác dụng với axit clohidric. e. Sắt (II) hydroxyt tác dụng với axit clohidric. f. Sắt (III) hydroxyt tác dụng với axit clohidric. g. Canxi cacbonat với axit clohidric. h. Clo với kali hydroxyt đặc(100oC). Trong các phản ứng trên, phản ứng nào là phản ứng oxi hóa khử, xác định vai trò mỗi chất. 9. Bổ túc và cân bằng các pt theo sơ đồ: a. HCl + ? → Cl2 + ? + ? b. ? + ? → CuCl2 + ? c. HCl + ? → CO2 + ? + ? d. HCl + ? → AgCl ↓+ ? e. KCl + ? → HCl + ? + ? f. Cl2 + ? → HClO + ? g. Cl2 + ? → NaClO + ? + ?
o o

1

2 . g.12g sắt không? 17. f. b. KCl. CaOCl2 + ? → HClO + ? k. b. CaOCl2 → CaCO3 → CO2 → HClO → NaClO. HCl. Ca(NO3)2. K2SO4. KNO3. f. Mangandioxit. 11. Cl2+ KBr. a. NaNO3. CuCl2 + MgI2. NaOH → NaCl. Cho 26. NaOH + KBr. NaClO + → NaHCO3 + ? 10. HNO3. Nhận biết các dung dịch mất nhãn bằng phương pháp hóa học. Na2SO4 . Cl2 + KBr d. KCl + AgNO3. Ca(OH)2. b. HNO3. H2SO4. KNO3. g. KCl. NaCl. Kali clorat. NaCl. Ba(OH)2. 15. NaOH. axit hypoclorơ. NaF. a. Cl2 + ? → CaOCl2 + ? i. a. MnO2 → Cl2 → nước javen → NaHCO3. c. Cu → CuCl2. c. e. ` i. Viết các phương trình phản ứng xảy ra: a. K2SO4. Fe h. KI. Từ clo và các điều kiện cần thiết viết các phương trình điều chế: a. Na2SO4. ZnCl2 → AgCl. 13. NaI + HBr. j. h. → FeCl3. NaI. c. c. d. Cho 30g hỗn hợp gồm Cu và Zn tác dụng hết với 200g dung dịch HCl thu được 5600ml khí (đktc). e. Na2CO3. c. 12. Ba(OH)2. H2SO4. Fe → FeCl2. HCl → Cl2. HCl. k. i. NaOH. Br2 → I2 → AgI. e. KCl.Trường THPT Mỹ Quí Nguyễn Thị Thiếp h. HCl. g. 16. CuCl2 → KCl. KCl → AgCl → Cl2 → KClO3. CuCl2 → ZnCl2. NaCl + ZnBr2. f. b. b. HCl. KCl. NaBr → Br2. KF. KBr. HNO3. a. NaBr. NaCl. Cl2 → Br2. d. 14. H2 → HCl → Cl2 → FeCl2 → Fe(NO3)2 → Fe(OH)2 → FeSO4 → FeCl2 → AgNO3. Viết các phương trình điều chế nước giaven khi chỉ có: Na. Viết các phương trình biểu diễn dãy biến hóa sau (ghi rõ điều kiện). d. KOH. Tính thể tích khí thoát ra đktc. NaBr.1g MnO2tác dụng hết với 400ml dung dịch axit clohidric đậm đặc. hodroclorua. CaCl2. h. Lượng khí clo thu được có đủ để tác dụng hết với 1. c. Clorua vôi. Tính khối lượng mỗi kim loại. Cl2 → FeCl3 → NaCl → Cl2 → Br2 → HBrO → NaBrO. NaOH. Nước giaven. Tính nồng độ mol HCl. b. KCl + I2. Cặp chất nào sau đây không cùng tồn tại trong dung dịch? Viết các phương trình phản ứng xảy ra? a.

b. KCl vào nước thành 500g dung dịch A. Khí sinh ra cho tác dụng vói 250ml dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường. b. Tính nồng độ mol HCl. Tính khối lượng các chất thu được sau phản ứng. Hòa tan 26. Tính % khối lượng từng kim loại trong hỗn hợp. Tính khối lượng sắt và clo (đktc) đã dung. Để hòa tan hoàn toàn 14. Cho khí trên tác dụng với sắt. 19. a. a. Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu. 21.5g H2O. Cho 500ml dung dịch AgNO3 0. Tính khối lượng các chất thu được sau phản ứng.Trường THPT Mỹ Quí Nguyễn Thị Thiếp b. Tính thành phần % theo khối lượng mỗi kim loại. d. c. Tính khối lượng dung dịch HCl phản ứng.Mg bằng dung dịch HCl dư.4g sắt tác dụng với 840ml khí clo (đktc). a. b. 22. Tình khối lượng muối trong dung dịch. c. Tính khối lượng dung dịch HCl đã dùng. Tính nồng độ mol của NaOH phản ứng và của dung dịch thu được.5M đủ để tác dụng hết với các chất thu được trong phản ứng trên. Cho 10g hỗn hợp Al. Xác định khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.3g MnO2 tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 20%. Cho 1. a. 28.(D = 0. a. Tính nồng độ mol các chất thu được sau phản ứng. 27.8g hỗn hợp Al. Tính thành phần % khối lượng mỗi kim loại theo khối lượng. Tính khối lượng dung dịch HCl phản ứng và thể tích khí sinh ra.475%. Tính thành phần % khối lượng mỗi kim loại. Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp.5g/ml). a. 20. Tính C% của mỗi muối trong dung dịch A.25%. Tính nồng độ % của dung dịch muối.55g hỗn hợp gồm Zn và ZnO vào một lượng vừa đủ dung dịch HCl 10% thì thu được 2. Cho 15g hỗn hợp gồm Fe.Mg.6g hỗn hợp hai muối NaCl. b. 18. b.4g kết tủa. a. 3 .5M tác dụng với 200g dung dịch HCl 5. Cho clo tác dụng với vừa đủ với Fe rồi hòa tan lượng muối sinh ra vào nước được 100g dung dịch muối có nồng độ 16. Tính nồng độ % HCl. b.Ag tác dụng hết với dung dịch HCl 15. Tính nồng độ dung dịch muối thu được. Cho 29.8g hỗn hợp gồm Fe. Sau phản ứng khối lượng dung dịch axit tăng thêm 7g. 24.2 lít khí (đktc). Tính thể tích dung dịch HCl 0. 26. Tính thành phần % khối lượng mỗi kim loại. b. Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch A thì được 57. Hòa tan 10. Cho Cho 78. b. Zn người ta cần vừa đúng 250 ml dung dịch HCl 2M. Tính thể tích khí sinh ra (đktc). 23.24 lít khí (đktc). Hòa tan 7.Cu tác dụng vói dung dịch HCl dư thì thu được 7.6% thu được 3360ml khí thu được (đktc). Hòa tan muối thu được vào 52.Zn tác dụng hết với 600ml dung dịch HCl thu dược 11. a.9g hỗn hợp Fe. c. 25.84 lít H2(đktc).

rắn B. D. người ta thu được 560 lít khí clo (đktc). ddAgNO3. 5. B. 3. 33. C. B. B.81 ml dung dịch KBr đó (D = 1. phenolphthalein.24 lít khí SO2(đktc). D. D. 5.72 lít khí đktc. Vì sao người ta có thể điều chế Cl2. Muối ăn bị lẫn các tạp chất là Na2SO4. I2 bằng cách cho hỗn hợp H2SO4đặc và MnO2 tác dụng với muối clorua. clo là chất: A. C.48 lít khí clo đktc đủ để tác dụng hết với KBr có trong 88. Cho cho 500 ml dung dịch chứa 4. khí. 3. C. D. ns2p5. vừa oxi hóa. D. Khối lượng kết tủa thu được là bao nhiêu? 37. Hợp chất nào có tính oxi hóa mạnh nhất? A. Khi điện phân dung dịch muối ăn bão hòa để sản xuất xút. Cho hỗn hợp tác dụng với dung dịch AgNO3dư thì tạo ra kết tủa có khối lượng bằng khới lượng AgNO3 đã tham gia phản ứng. liên kết ion. B. TRẮC NGHIỆM: 1. C. HClO2. B. Chất nào có tính khử mạnh nhất? A. khử 6. Hãy trình bày phương pháp hóa học để loại bỏ các tạp chất đó. Trạng thái đúng của brom là: A. 31. C. 31. HClO3. vừa khử. lỏng. Mg vào dung dịch HCl dư thu được 5.05M và NaCl 0.34g/ml). Tính khối lượng hỗn hợp A ban đầu. Ở trạng thái cơ bản các nguyên tố halogen có mấy e độc thân? A. bromua. KCl tác dụng hết với dung dịch H2SO4đặc thu được 6. HF.Trường THPT Mỹ Quí Nguyễn Thị Thiếp 29.025g/ml) tác dụng với 300ml dung dịch HCl. Viết các phương trình phản ứng xảy ra. Cấu hình e lớp ngoài cùng của các nguyên tử các nguyên tố halogen là: A.6 lít khí (đktc) không màu và một chất rắn không tan B. liên kết cho nhận. Hỗn hợp gồm NaCl và NaBr . C. 32. B. Tính nồng độ các chất thu được sau phản ứng. Liên kết trong các phân tử đơn chất halogen là gì? A. cộng hóa trị có cực. 8. ns2np6. dd Na2CO3. MgCl2. Xác định nồng độ % của dung dịch KBr biết rằng 4. 30. 35. C. b. công hóa trị không cực. C. CaCl2. HClO. ns2np4. B. 1 B. 7. Trong phản ứng clo với nước. ddNaOH. Tính nồng độ mol các chất thu được sau phản ứng 36. 4. D. HClO4. Thuốc thử của axit clohidric và muối clorua là: A. khử. 2. không oxi hóa. Cho 19g hỗn hợp KF. Cho hỗn hợp gồm Cu. D. Dùng dung dịch H2SO4đặc nóng để hòa tan hoàn toàn chất rắn B thu được 2. Xác định thành phần % theo khối lượng của hõn hợp muối.1 M. Br2. Tính thành phần % theo số mol của naCl trong hỗn hợp đầu. a. HBr. 4 . 34. HI. 7. D. Cho lượng dư AgNO3 tác dụng với 100ml dung dịch hỗn hợp NaF 0. Cho 200g dung dịch AgNO3 8. |Tính khối lượng muối ăn chứa 98% NaCl đã dùng để điện phân. ns2np3. HCl. oxi hóa. tất cả sai. iotua nhưng không thể áp dụng phương pháp này để điều chế F2? Bằng cách nào có thể điều chế được F2? Viết các phương trình phản ứng xảy ra.25g AgNO3 vào 500ml dung dịch HCl 1M. CaSO4.5% (D = 1.

CuO. Tổng hợp từ H2 và Cl2. Đều có tính oxi hóa mạnh. tất cả đều đúng.D. một nguyên nhân khác. B. H2SO4. Cu. Quì tím. H2SO4. HClO. HNO3 B. Đó là do nước máy còn lưu giữ vết tích của thuốc sát trùng. Fe2O3. Zn. giảm dần. A. C. 22. Clo là chất: A oxi hóa.HI. 16. số lớp e. B. AgNO3. nếu chú ý một chút sẽ phát hiện mùi lạ. Fe. khử. Thủy phân AlCl3. vừa tăng. D. dd AgNO3. C. Không oxi hóa khử 14. 24. NaCl. B. Cho dãy axit: HF. Cho phản ứng: SO2 + Cl2 + 2H2O → 2HCl + H2SO4. AgCl. C. D. B. C. vừa khử. Không tăng. B. C. Cu. D. Hãy lựa chọn phương pháp điều chế khí hidroclorua trong phòng thí nghiệm: A. clo độc nên có tính sát trùng. NaBr. 18. giảm. 5 . Muối tạo bởi kim loại liên kết với một gốc axit. Cu. 13. 15. D. NaI. Theo chiều tăng điện tích hạt nhân thì khả năng oxi hóa của các halogen đơn chất: a. Khử năng tác dụng với nước giảm dần tử F2 đến I2. NaCl. cấu hình e lớp ngoài cùng.Axit không thể đựng trong bình thủy tinh là: A.Trong các kim loại sau đây. AgBr. Dung dịch AgNO3không phản ứng với dung dịch nào sau đây? A. Fe. Mg(OH)2. Tác dụng với hầu hết các kim loại và phi kim. 10. B. Trong phòng thí nghiệm clo được điều chế từ hóa chất nào sau đây? A.HBr. B. chất khử. chất oxi hóa. Đó chính là clo và người ta giải thích khả năng diệt khuẩnlà do: A. C. Clo và hồ tinh bột C. MnO2. vừa oxi hóa. tăng dần. B. Theo chiều từ trái sang phải tính chất axit biến đổi như sau: A. Fe2O3. D. KMnO4. NaF. D. Axit clohidric có thể tham gia phản ứng oxi hóa khử với vai trò: A. clo tác dụn với nước tạo ra HClO chất này có tính oxi hóa mạnh. NaBr. số e độc thân. Clorua vôi là: A. vừa tăng. D. C. D. 11. C. Fe. Ag 21.Trường THPT Mỹ Quí Nguyễn Thị Thiếp 9. hồ tinh bột. H2SO4. AgNO3. B. Fe. C. môi trường. B. Ag. D. clo tác dụng với H2O. Thuốc thử để phẩn biệt dung dịch KI là. vừa giảm. không thay đổi. 12. C. không giảm. Chất nào sau đây được ứng dụng dung để tráng phim ảnh? A. B. vừa giảm. Các halogen có tính chất hóa học gần giống nhau vì có cùng: A. Dãy các chất nào sau đây đều tác dụng với axit clohidric? A. B. C. tính oxi hóa mạnh. KClO3 B. B. HCl. 17. 19. 23. Mg(OH)2. D. KMnO4¸Fe. KMnO4. D. Đặc điểm nào không phải là đặc điểm chung của các halogen? A. clo có tính oxi hóa mạnh. D. HBr. HF. HCl. C. Khi mở vòi nước máy. C. C. 20. D. NaCl tinh thể và H2SO4đặc. CuO. kim loại nào khi tá dụng với clo và axit clohidric cho cùng một loại muối? A. tăng. D. Đều là chất khí ở điều kiện thường.

B. nước brom. Vì một lí do khác. MnO2+ 4 HCl → MnCl2+ Cl2 + 2H2O. D. D. Clorua vôi không phải là muối. hồ tinh bột. C. D. B. vừa bị oxi. Vì flo có thể bốc cháy khi tác dụng với nước. 28. A. Vì flo có thể tan trong nước. Chất nào sau đây có độ ta tốt nhất? A. 26. AgBr. 6 . AgCl. nguyên tố clo: A. AgF. 25. C. Không bị oxi hóa. B. 2HCl + Mg → MgCl2+ H2 . D. C. C. D.Vì flo không tác dụng với nước. B. chỉ bị khử. Muối tạo bởi hai kim loại liên kết với một gốc axit. HCl + NaOH → NaCl + H2O. vừa bị khử.Trường THPT Mỹ Quí Nguyễn Thị Thiếp B. 27. D. C. 29 Phản ứng nào chứng tỏ HCl là chất khử? A. Tại sao người ta điều chế được nước clo mà không điều chế được nước flo. chỉ bị oxi hóa. không bị khử. Cho phản ứng: Cl2+ 2 NaBr → 2 NaCl + Br2. phenolphthalein. NH3+ HCl → NH4Cl. Muối tạo bởi kim loại liên kết với hai gốc axit. Thuốc thử để nhậ ra iot là: A. B. Quì tím. AgI. C.