Trường THPT Mỹ Quí

Nguyễn Thị Thiếp

BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG 6:

NHÓM HALOGEN. A. TỰ LUẬN.
1. Hoàn thành chuỗi phản ứng: a. MnO2 → Cl2 → FeCl3 → Fe(OH)3 → FeCl3 → AgCl → Cl2. b. KMnO4 → Cl2 → HCl → CuCl2 → BaCl2 → BaSO4. c. NaCl → HCl → Cl2 → FeCl3 → NaCl → NaOH → NaCl → Cl2 → CaCl2 → AgCl → Ag. d. NaCl → HCl → KCl → Cl2 → NaCl → H2 → HCl → Cl2 → CuCl2 → Cu(OH)2 → CuSO4 → K2SO4 → KNO3. 2. Xác định A,B,C, D,E,F,G: HCl + MnO2 → (A) ↑ + (B) rắn + (C) lỏng. (A) + Fe → FeCl3. (A) + (C)  a →s (D) + (E) ↑ (D) + Ca(OH)2 → (G) + (C). (F) + (E) t → (C) (F) + (A) t → (D). 3. Nêu tính chất hóa học đặc trưng của axit clohidric.Viết 2 phương trình chứng minh mỗi tính chất đó. 4. Nêu tính chất hóa học đặc trưng của clo. Viết phương trình chứng minh? 5. Viết 2 phương trình chứng minh clo thể hiện tính oxi hóa và 1 phương trình chứng minh clo vừa thể hiện tính oxi hóa vừa thể hiện tính khử. 6. Viết các phương trình phản ứng cảu clo tác dụng với: Ca, K, Fe, FeCl2, ddNaOH, H2O.Gọi tên sản phẩm. 7. Cho các chất : KCl, CaCl2, MnO2, H2SO4đặc. Nêu tất cả các phương pháp điều chế khí hidroclorua. 8. Viết các phản ứng xảy ra giữa các chất(nếu có): a. Sắt tác dụng với clo. b. Sắt tác dụng với axit clohidric. c. Đồng tác dụng với axit clohidric. d. Đồng oxit tác dụng với axit clohidric. e. Sắt (II) hydroxyt tác dụng với axit clohidric. f. Sắt (III) hydroxyt tác dụng với axit clohidric. g. Canxi cacbonat với axit clohidric. h. Clo với kali hydroxyt đặc(100oC). Trong các phản ứng trên, phản ứng nào là phản ứng oxi hóa khử, xác định vai trò mỗi chất. 9. Bổ túc và cân bằng các pt theo sơ đồ: a. HCl + ? → Cl2 + ? + ? b. ? + ? → CuCl2 + ? c. HCl + ? → CO2 + ? + ? d. HCl + ? → AgCl ↓+ ? e. KCl + ? → HCl + ? + ? f. Cl2 + ? → HClO + ? g. Cl2 + ? → NaClO + ? + ?
o o

1

HCl. d. b. f. Cl2+ KBr. Br2 → I2 → AgI. c. NaCl. Ba(OH)2. Na2CO3. NaBr. K2SO4. 12. Kali clorat. j. Từ clo và các điều kiện cần thiết viết các phương trình điều chế: a. KCl. NaCl. NaI + HBr. Cl2 → Br2. Cl2 + KBr d. Cho 30g hỗn hợp gồm Cu và Zn tác dụng hết với 200g dung dịch HCl thu được 5600ml khí (đktc).Trường THPT Mỹ Quí Nguyễn Thị Thiếp h. Na2SO4. KBr. KCl + I2. HCl. H2 → HCl → Cl2 → FeCl2 → Fe(NO3)2 → Fe(OH)2 → FeSO4 → FeCl2 → AgNO3. Cặp chất nào sau đây không cùng tồn tại trong dung dịch? Viết các phương trình phản ứng xảy ra? a. HNO3. ` i. HCl. NaCl. NaF. Nhận biết các dung dịch mất nhãn bằng phương pháp hóa học. Tính khối lượng mỗi kim loại. H2SO4. f. hodroclorua. ZnCl2 → AgCl. NaBr → Br2. 15. d. Fe → FeCl2. g. c. NaOH. 11. → FeCl3. Cl2 + ? → CaOCl2 + ? i. Ca(NO3)2. KCl. i. a. K2SO4. Lượng khí clo thu được có đủ để tác dụng hết với 1. NaCl + ZnBr2. Viết các phương trình điều chế nước giaven khi chỉ có: Na. Nước giaven. Fe h. b. NaI. CuCl2 → KCl. 14. KCl. b. b. c. e. KCl. NaOH → NaCl. CaOCl2 + ? → HClO + ? k. 2 . b. KCl → AgCl → Cl2 → KClO3. NaNO3. c. 13. CuCl2 + MgI2. CaOCl2 → CaCO3 → CO2 → HClO → NaClO. a. g. Mangandioxit. HCl. KNO3. a. Na2SO4 . k. Viết các phương trình biểu diễn dãy biến hóa sau (ghi rõ điều kiện). Cl2 → FeCl3 → NaCl → Cl2 → Br2 → HBrO → NaBrO. Tính nồng độ mol HCl. a. HCl → Cl2. e. c. axit hypoclorơ. Viết các phương trình phản ứng xảy ra: a. CaCl2. KI. c. KCl + AgNO3. H2SO4. h. Cho 26. KOH. e. h. HNO3. Ba(OH)2. NaOH. b. NaOH + KBr.12g sắt không? 17. CuCl2 → ZnCl2. Cu → CuCl2. Ca(OH)2. NaBr. MnO2 → Cl2 → nước javen → NaHCO3.1g MnO2tác dụng hết với 400ml dung dịch axit clohidric đậm đặc. KF. g. Clorua vôi. NaOH. Tính thể tích khí thoát ra đktc. HNO3. d. KNO3. NaClO + → NaHCO3 + ? 10. f. 16.

Tình khối lượng muối trong dung dịch. Hòa tan 26. Hòa tan muối thu được vào 52. 18. Để hòa tan hoàn toàn 14.4g sắt tác dụng với 840ml khí clo (đktc). a. Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch A thì được 57. Cho 15g hỗn hợp gồm Fe. Tính thành phần % khối lượng mỗi kim loại theo khối lượng. Hòa tan 10.9g hỗn hợp Fe. a. Tính thành phần % khối lượng mỗi kim loại. Tính khối lượng các chất thu được sau phản ứng. c. 23.6g hỗn hợp hai muối NaCl. a. Zn người ta cần vừa đúng 250 ml dung dịch HCl 2M.2 lít khí (đktc). Cho 29. Tính nồng độ % HCl. Cho 500ml dung dịch AgNO3 0. KCl vào nước thành 500g dung dịch A. Cho 10g hỗn hợp Al. 26. Tính khối lượng dung dịch HCl phản ứng. 3 . Tính khối lượng dung dịch HCl đã dùng. b. b.5g H2O. d. Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp. Xác định khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.Trường THPT Mỹ Quí Nguyễn Thị Thiếp b. b. a.Mg bằng dung dịch HCl dư. a. b. b. Tính nồng độ mol các chất thu được sau phản ứng. Tính thành phần % theo khối lượng mỗi kim loại.Cu tác dụng vói dung dịch HCl dư thì thu được 7.4g kết tủa.8g hỗn hợp gồm Fe. Tính nồng độ % của dung dịch muối. c. b. 25.475%. Tính thể tích khí sinh ra (đktc). 20. Cho clo tác dụng với vừa đủ với Fe rồi hòa tan lượng muối sinh ra vào nước được 100g dung dịch muối có nồng độ 16. a.84 lít H2(đktc). Tính nồng độ mol HCl. Sau phản ứng khối lượng dung dịch axit tăng thêm 7g. c. 21.3g MnO2 tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 20%. b. Tính khối lượng sắt và clo (đktc) đã dung. Tính khối lượng các chất thu được sau phản ứng. Tính nồng độ dung dịch muối thu được.24 lít khí (đktc).(D = 0. b. Tính nồng độ mol của NaOH phản ứng và của dung dịch thu được. Hòa tan 7.5M đủ để tác dụng hết với các chất thu được trong phản ứng trên. Tính thể tích dung dịch HCl 0. Cho Cho 78.25%. a. Cho 1. Cho khí trên tác dụng với sắt.5g/ml).6% thu được 3360ml khí thu được (đktc). Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu. 28. Tính % khối lượng từng kim loại trong hỗn hợp.8g hỗn hợp Al.Zn tác dụng hết với 600ml dung dịch HCl thu dược 11. 24. 27. 22.5M tác dụng với 200g dung dịch HCl 5. a. Khí sinh ra cho tác dụng vói 250ml dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường. Tính khối lượng dung dịch HCl phản ứng và thể tích khí sinh ra.Mg. Tính C% của mỗi muối trong dung dịch A.55g hỗn hợp gồm Zn và ZnO vào một lượng vừa đủ dung dịch HCl 10% thì thu được 2.Ag tác dụng hết với dung dịch HCl 15. Tính thành phần % khối lượng mỗi kim loại. 19.

Hãy trình bày phương pháp hóa học để loại bỏ các tạp chất đó. 4.81 ml dung dịch KBr đó (D = 1. 30. cộng hóa trị có cực. 3.1 M. 5. CaSO4. công hóa trị không cực. Khối lượng kết tủa thu được là bao nhiêu? 37. không oxi hóa. 33. b. Tính khối lượng hỗn hợp A ban đầu. Trạng thái đúng của brom là: A. Br2. khử. Muối ăn bị lẫn các tạp chất là Na2SO4. D. người ta thu được 560 lít khí clo (đktc).25g AgNO3 vào 500ml dung dịch HCl 1M. vừa khử. B. Cho cho 500 ml dung dịch chứa 4. iotua nhưng không thể áp dụng phương pháp này để điều chế F2? Bằng cách nào có thể điều chế được F2? Viết các phương trình phản ứng xảy ra. khử 6. Dùng dung dịch H2SO4đặc nóng để hòa tan hoàn toàn chất rắn B thu được 2. 1 B. B. D. HClO. C. ns2p5. dd Na2CO3. |Tính khối lượng muối ăn chứa 98% NaCl đã dùng để điện phân.48 lít khí clo đktc đủ để tác dụng hết với KBr có trong 88. Hỗn hợp gồm NaCl và NaBr . 5. Tính nồng độ các chất thu được sau phản ứng. Cho 200g dung dịch AgNO3 8. C. C. 3.5% (D = 1. D. Viết các phương trình phản ứng xảy ra. phenolphthalein. HBr. liên kết ion. 34. C. B. C. D. ns2np3. B.72 lít khí đktc.24 lít khí SO2(đktc). rắn B. 31. Cấu hình e lớp ngoài cùng của các nguyên tử các nguyên tố halogen là: A. Xác định nồng độ % của dung dịch KBr biết rằng 4. D. Liên kết trong các phân tử đơn chất halogen là gì? A. 35. Cho 19g hỗn hợp KF. CaCl2. clo là chất: A. D.34g/ml). Khi điện phân dung dịch muối ăn bão hòa để sản xuất xút. 2. C. Trong phản ứng clo với nước. ns2np4. Hợp chất nào có tính oxi hóa mạnh nhất? A. Tính thành phần % theo số mol của naCl trong hỗn hợp đầu. ddAgNO3. oxi hóa. HClO2. Cho hỗn hợp gồm Cu. lỏng. 7. Vì sao người ta có thể điều chế Cl2. Xác định thành phần % theo khối lượng của hõn hợp muối. Cho lượng dư AgNO3 tác dụng với 100ml dung dịch hỗn hợp NaF 0. HCl. ns2np6. Ở trạng thái cơ bản các nguyên tố halogen có mấy e độc thân? A. 4 .Trường THPT Mỹ Quí Nguyễn Thị Thiếp 29. khí. a. HI. ddNaOH. KCl tác dụng hết với dung dịch H2SO4đặc thu được 6. 31. HClO3. liên kết cho nhận. 32. TRẮC NGHIỆM: 1. tất cả sai. C. C. 7. I2 bằng cách cho hỗn hợp H2SO4đặc và MnO2 tác dụng với muối clorua. HClO4. Cho hỗn hợp tác dụng với dung dịch AgNO3dư thì tạo ra kết tủa có khối lượng bằng khới lượng AgNO3 đã tham gia phản ứng. D. B. Chất nào có tính khử mạnh nhất? A. vừa oxi hóa. B. Thuốc thử của axit clohidric và muối clorua là: A. Mg vào dung dịch HCl dư thu được 5.025g/ml) tác dụng với 300ml dung dịch HCl. B. HF.05M và NaCl 0. MgCl2. Tính nồng độ mol các chất thu được sau phản ứng 36. D. 8.6 lít khí (đktc) không màu và một chất rắn không tan B. bromua.

Fe. NaBr. CuO. vừa tăng. Tổng hợp từ H2 và Cl2. Tác dụng với hầu hết các kim loại và phi kim. cấu hình e lớp ngoài cùng. D. Các halogen có tính chất hóa học gần giống nhau vì có cùng: A. NaCl tinh thể và H2SO4đặc. AgCl. 5 . 10. AgBr. B. Trong phòng thí nghiệm clo được điều chế từ hóa chất nào sau đây? A. NaCl. vừa tăng. D. D. HCl. Muối tạo bởi kim loại liên kết với một gốc axit. C. C. Cu. C. 18. D. A. một nguyên nhân khác. số e độc thân. B. khử.Trường THPT Mỹ Quí Nguyễn Thị Thiếp 9. Khi mở vòi nước máy. Dãy các chất nào sau đây đều tác dụng với axit clohidric? A. clo độc nên có tính sát trùng. B. C. Cho phản ứng: SO2 + Cl2 + 2H2O → 2HCl + H2SO4. H2SO4. Thuốc thử để phẩn biệt dung dịch KI là. Fe. C. Chất nào sau đây được ứng dụng dung để tráng phim ảnh? A. Clo và hồ tinh bột C. B. giảm dần. C. vừa giảm. B. Fe2O3. Fe. clo tác dụng với H2O. HClO. 15. 24. môi trường. HBr. B. HNO3 B. Cu. Mg(OH)2. vừa oxi hóa. KMnO4. Clo là chất: A oxi hóa. 22. kim loại nào khi tá dụng với clo và axit clohidric cho cùng một loại muối? A. 13.HI. Đó là do nước máy còn lưu giữ vết tích của thuốc sát trùng. B. 12. B. D. vừa giảm. KMnO4¸Fe. C. tăng. C. 19. 16. clo tác dụn với nước tạo ra HClO chất này có tính oxi hóa mạnh. D. D. CuO. Thủy phân AlCl3. C. Khử năng tác dụng với nước giảm dần tử F2 đến I2. NaI. chất khử. B. Đó chính là clo và người ta giải thích khả năng diệt khuẩnlà do: A. C. vừa khử. D. KMnO4. Không oxi hóa khử 14. tính oxi hóa mạnh. AgNO3. KClO3 B. C. 20. không thay đổi. Không tăng.D. C. Mg(OH)2. NaCl. hồ tinh bột. D. tăng dần. Theo chiều từ trái sang phải tính chất axit biến đổi như sau: A. B. Fe2O3. 11. chất oxi hóa. Đều có tính oxi hóa mạnh. D. D. không giảm. B.HBr. Ag 21. B. số lớp e. Đặc điểm nào không phải là đặc điểm chung của các halogen? A. Zn. Theo chiều tăng điện tích hạt nhân thì khả năng oxi hóa của các halogen đơn chất: a. Quì tím. nếu chú ý một chút sẽ phát hiện mùi lạ. Ag. dd AgNO3. NaF. Axit clohidric có thể tham gia phản ứng oxi hóa khử với vai trò: A. Hãy lựa chọn phương pháp điều chế khí hidroclorua trong phòng thí nghiệm: A. D. Đều là chất khí ở điều kiện thường. 17. tất cả đều đúng. Cho dãy axit: HF. H2SO4. H2SO4. 23. HCl. C. AgNO3. B. Clorua vôi là: A. MnO2.Axit không thể đựng trong bình thủy tinh là: A. HF. D. D. Fe. giảm. NaBr. C. Cu. Dung dịch AgNO3không phản ứng với dung dịch nào sau đây? A.Trong các kim loại sau đây. clo có tính oxi hóa mạnh.

chỉ bị oxi hóa. NH3+ HCl → NH4Cl. D. C. phenolphthalein. Thuốc thử để nhậ ra iot là: A. D. Vì flo có thể bốc cháy khi tác dụng với nước. C. AgF. AgI. chỉ bị khử. Clorua vôi không phải là muối. B. 25. 6 . Vì một lí do khác. D. C. B.Trường THPT Mỹ Quí Nguyễn Thị Thiếp B. AgCl. 26. C. MnO2+ 4 HCl → MnCl2+ Cl2 + 2H2O. C. nguyên tố clo: A. B. D. B. D. A. vừa bị khử. vừa bị oxi. AgBr. D. Không bị oxi hóa. 29 Phản ứng nào chứng tỏ HCl là chất khử? A. nước brom. 27. Muối tạo bởi hai kim loại liên kết với một gốc axit. Cho phản ứng: Cl2+ 2 NaBr → 2 NaCl + Br2. không bị khử.Vì flo không tác dụng với nước. Quì tím. 28. HCl + NaOH → NaCl + H2O. Vì flo có thể tan trong nước. C. B. Chất nào sau đây có độ ta tốt nhất? A. Muối tạo bởi kim loại liên kết với hai gốc axit. Tại sao người ta điều chế được nước clo mà không điều chế được nước flo. hồ tinh bột. 2HCl + Mg → MgCl2+ H2 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful