, BQNQIVV

CQN,G BoA xX HQI cHir NGHiA VItT NAM f)qc I,p - TV do - Hfoh phoc

HlJ N(Ji, nga)J 49 thang {J1 nam 201 J

S<3: ()/ 120111TT-BNV

,

THONGTtr

- __ .HU'O'ng din th~ thue va Icy thu,t trlnh bay vin bin blob chfnh

~

. can ell Ngh] djnh sa 48/200S/ND-CP ngay 1 7 thang 4 nam 2008 ella

'. . " .

Chinh . phil quy dinh chirc nang, nhiern vu, quyen han va co cau to chirc cua

BQ NQi vu;

, . .

can cu Ngh] djnh so IIO/2004/ND-CP ngay 08 thang 4 flam 2004 cua

,

Chinh phil ve cong tac van thu;

. Can err Nghj dinh s6 09/201 OIND-CP ngay 08 thang 02 flam 2010 cua

Chinh phil sua d3i, bB sung Nghi dinh s6 110/20041ND-CP ngay 08 thang 4

,

nam 2004 cua Chinh phil ve cong tac van thir,

BQ N<}i vu huong d~n th~ thirc va ky thu~t trlnh bay van ban hanh chinh

nhu sau: '.

Chuang I

NHirNG QUY DINH CHUNG

f)i~u 1. Pham vi va d8i tllqng lip dung

Thong tu nay huang d~n th~ thirc va ky thu~t trinh bay van ban hanh

, ~

chinh va ban sao van ban; diroc ap dung doi voi cac co quan nha mroc, to

.... ,.. ,

chirc xa hQi, to chuc xa hQi - nghe nghiep, to clnrc kinh te va dan vi luc hrong

..,

vii trang nhan dan (sau day goi chung lei co quan, to chirc) .

...

~ , •

f)i~u 2. Thi thirc van ban

, , ,

The thuc van ban Ia t~p hop cac thanh phan cau thanh van ban, bao

, , ,

gom nhftng thanh phan chung ap dung doi voi cac loai van ban va cac thanh

\ .,. , ,; ,

phan bo sung trong nhtmg tnrong hop cu the ho~c ddi voi mdt so loai van ban

nh§t djnh theo quy dinh tai Khoan 3, Dieu 1 Nghi dinh sa 09/2010fND-CP

4 ." • ,

ngay 08 thang 02 nam 2010 eua Chinh phil sua doi, bo sung Ngh] dinh so

110/2004/ND-CP ngay 08 thang 4 flam 2004 cua Chinh phu v~ cong me van

thtr va huong d§n t~i Thong nr nay. .

Di~u 3. Ky thuit trinh bay van ban· .

, .. , ~

Ky. thujit trinh bay van ban quy dinh tai Thong tu nay bao gem kh6

, , ,. '\ ?'

giay, kieu trinh bay, dinh Ie trang van ban, vi tri trlnh bay cac thanh phan the

. ,

thirc, phong chtr, co chtr, kieu chu va cac chi tiet trinh bay khac, duoc ap dung

, I

doi voi van ban soan thao tren may vi tinh va in ra giay; van ban diroc soan

,

thao bang cac phuong phap hay phirong ti~n ky thu~t khac ho~c van ban duoc

, ~ ~ ,

lam tren giay mau in san; khong ap dung doi voi van ban dtroc in thanh sach,

in tren baa, tap chi va cac loai ~11 pham khac .

\

~ . _... ,

,

III

• •

r:

Di~u 4. Phfmg chtr trlnh bay van ban

Phong chfr sir dung trlnh bay van ban tren may vi tinh 1il ph6ng chir ti~ng Vi~t cua b(» rna leY t\1 Unicode thea Tieu chuAn Vi~t Nam TCVN 6909:2001.

Dj~u S. Kh6 giiy, ki~tl trlnh bay, djnh I~ trang van bin va vi trl trlnh bay

, ,

1. ,Kh6 giay

, ..,

Van ban hanh chinh diroc trinh 'bay tren giay kho A4 (210 Irun x 297

rnrn),

Cac van ban nhu gidy gioi thi~u, gidy bien nh~ hB sa, phieu girl, phiBu chuyen dugc trinh bay tren giay kha AS (148 111m x 210 mm) hoac tren giAy m~u in sin (khA AS) .

.-

2. Kieu trinh bay

van ban hanh chinh diroc trinh bay thea chieu dai cua trang gi~y khd A4 (djnh hirong ban in theo chieu dai),

Tnrong hop nQi dung van ban co cac bang, bi8u nhimg khong diroc lam cac phu luc rieng thl van ban c6 thS duqc trinh bay theo chi~u f¢ng cua . trang gity (dinh huang ban in theo chisu rcSng).

3. Dinh 18 trang van ban (d5i voi khA gi~y A4)

-

L8 tren: each mep tren tir 20 .. 25 mm;

LA dum: each rnep dtnri tit 20-25 mm;

"

Le trai: each rnep trai tu 30-35 mm;

..

L! phai: each mep phai til 15-20 mnl .

. ; 4. Vi tri trlnh bay cac thanh pMn th~ thirc van ban tren mQt trang gi§y

kh6 A4 duoc thuc hi~n thea so dB b8 tri cac thanh phAn th~ thuc van ban kern theo Thong tu nay (Phu luc II). Vi tri trinh bay cac thanh phAn th8 thirc van ban tren mQt trang gi~y khd A5 dtroc ap dung nrong tv thea sa db tai Phu luc trent

Chuong Il

1'II(rC vA KY THUAT TRiNII BAy vAN BAN

· Diau 6. Quae hiiu

1. The thirc

r ,

Quoc hieu ghi tren van ban bao gom 2 dong chtr: "CQNG HOA xX HOI

CHiJ NGHiA VI~T NAM" va "flqc Itp - T\f do - Hanh phuc",

2. Ky thuat trinh bay

..

• I •

I

~

. ~ .

2

II1II .. • ..

+

.

Qu6c hieu duoc trinh bay ~i (, sB 1 ;chi8m khoang 1/2 trang gi§y theo

chi~u ngang, a phia tren, ben phai, ~

Dong thir nhat: "CQNG HOA xA HOI CHU NGHIA VI~T NAM" duoc

, , .

'mnh bay bang chii' in hoa, co chi! tu 12 den 13, kieu chu dung, d~; ,

,

Dong thir hai: "DQc I,p - TV do - Hanh phuc' duoc trinh bay bang chit

in thuong, cO' chit til 13 d~n 14 (n~u dong thu nhAt co chtr 12, thi dong thir hai co chil 13; n~u dong tl1U nh&t co chti 13, thl dong thu hai co chit 14), ki8u chit dimg, d~m; duoc d{lt canh giua duai dong thu· nhAt; chu cai dAu cua cac cum

, ,

tit duqc viet boa, girta cac cum ttr co gach noi, co each chfr; phia dum co

, ,

dirong ke ngang, net lien, co dQ dai bang de} dai cua dong chu (sir dung l~nh

Draw, khong dung ]~nh Underline), cu th~:

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VI~T NAM Dqc lip - TV do - H,nh phuc

Hai dong chtr tren diroc trinh bay each nhau dong dan. DiAu 7. Ten CCY quan, ta chU-C ban haRb van ·baD

.

1. Th~ tmrc

t

f)oi voi cac BQ, co quan ngang BQ, c'o quan thuoc Chinh phu; van phong

" , ~

Quoc hQi, fIQi dong dan tQc, cac Uy ban cua Quoc hQi ho?c HQi dong nhfin

dan va Uj ban nhan dan cac clip; Doan Dai biau Quoc hQi tinh, thanh ph6 true thuQc Trung uong; T~p doan Kinh te nha mroc, T6ng cong ty 91 khdng ghi ca quan chu quan,

. , .,

Ten CO quan, to clnrc ban hanh van ban bao gom ten cua co quan, to

chirc chu quan true ti8p (nBu co) (d6i v6i cac tA chirc kinh t~ co thS la cong ty

me) va ten cua co quan, to chirc ban ' van ban. .

· a) Ten cua co quan, t6 chile ban hanh van ban phai diroc ghi d§y du ho~c

, ,

diroc viet tat theo quy dinh tai van ban t ' l~p, quy dinh clnrc nang nhiem

vu, quyen han va co c§u t6 chirc bQ may, phe chu§n, cAp gi§y phep hoat dQng

~ ~,

hoac cong nhan nr each phap nhan cua co. quan, to chirc co tham quyen, vi du:

BO GIAO TH6NG V !N TAl

T~P DoAN Bn::N LT/C VI~T NAM

..

IIOI J)6NG NIlAN DAN TiNHNGH£AN

UY BAN NHAN DAN TiNH THAI NGuvtN

An •

~

, .

. .

b) Ten cua co quan, tA chtrc chu quan tnrc tiep c6 th~ vi~t tdt nhUng cum

tit thong dung nhu Uy ban nhan dan (UBND), HQi d6ng nhandan (lIDND) ,

Vi~ Nam ( , vi du: :

UBND TlNH QUANG BiNH .

SONQIVV

£U! _

,

VISN KHOA HOC XA HOI VN

V1~N DAN TQe HQC

- *' ..

2. Ky thuat trinh bay

3

Ten co quan, tl; chirc ban hanh van ban diroc trinh bay tai 0 s6 2; chi8m , · khoang 1/2 trang giAy thea chieu ngang, 0 phia tren, ben trai,

hoa, cung ceJ chu nhu co c~u eua Quoc hl~U, kl~U chu dimg, Neu ten co,quan, tA chirc chu quan dai, co the trinh bay thanh nhieu dong.

. ,

Ten co quan, to chirc ban hanh van ban dugc trlnh bay bang chti in hoa,

, cung co chiT nhu co chit ella QuAe hi~u, ki~u chfr dung, d~rn, dugc d~t .canh . ' giiIa duoi ten co quan, t8 chcc chu quan; phia dum co dtrong ke ngang, net lien, co de) dai bimg til ] /3 d~n 1/2 dO dai cua dong chit va d~t can dAi so voi

· dong che, Truong hop ten co quan, t6 chirc ban hanh van ban dai c6 th8 trlnh , ' ': -bay thanh nhi~u dong, vi du:

BONOIVl)

eve VAN THuvALUUTRG NHANIfOC

- .

Cac dong chit tren duqc trlnh bay each nhau dong don. ' Bi~u 8. ss, ky hieu cua van bin

1'. Th~ thirc

• I

a) S'O cua van ban

..

s6 cua van ban lit s3 thu t\1 dang ky van ban tai van thir cua co quan, ta chuc, sA cua van ban du(},c ghi bAng chil sA A .. r~p, bit dAu til 56 01 vao ngay

dAu nam va k~t thuc vao ngay 31 thang 12 hang nam. '

b) Ky hi~u cua van ban

, ,- Ky hieu cua van ban co ten loai bao gAm chit vi~t tit ten loai van ban

theo bang ch-cr vi~t tAt ten Ioai van ban va ban sao kern thea Thong ttl hay (Phu luc J) va chil viet tit ten co quan, t3 chirc ho~c chirc danh nha mroc (ap dung dBi voi chtrc danh Chu tich mroc va Thu nrong Chinh phil) banhanh

van ban, vi du: ' ., . ,

Ngh] quySt cua Chlnh phl) ban hanh duoc ghi nhu sau: se: ... /NQ-CP

Chi thi cua Thu tirong Chinh phu ban hanh ducc ghi nhu sau: s6: .. ~/CT-

,

. .

.. •

TTg

QuySt dinh cuaThuong true HQi dang nhan dan ban hanh dtroc ghi nhu sau: SO: •.. /QfJ .. HDND

Bao cao cua cac ban cua HQi 'dAng nhan dan dircc ghi nhu sau: S6:

... IBC-HDND ·

• •

- - Ky hi~~ c~a cong van bao g6m chii' vi~t tdt ten co quan, t6. ch~~ hoec

chuc nha mrcc ban hanh cong van va chit vi~t tAt ten don vi (VI), phong,

~ ,-

ban, h\) ph~) SO\U1 thao hoac chu trl SO~ thao cong van do. (neu c6), vi du;

. ~ .

Cong van ella Chlnh phu do V\l Hanh chinh van phong Chinh phil SO~

thao: so: ... /CP-HC

- r

4

., .

.. • I

.. ~

,

Cong van cua BQ NQi V1} do Vu To chirc Can bQ Be;. NQi V1} SO~ thao:

sA: ... IBNV - TCCB

Cong van cua HQi dang nhan dan tinh do Ban Kinh t~ Ngan sach soan thao: 88: .. rIHDND-KTNS

• ,

J

~ i

~ ,

• I • ~

..

~ .

..

f)

Cong van cua Uy ban nhan dan tinh do to chuyen vien (ho~c thu IcY)

theo doi linh vue van hoa - xa hQi SO=Pl thao: sf,: ... IUBND- VX

Cong van cua Sa NQi vu tinh do van phong So SO~ thao: S5: ... /SNV ..

+

. ~ I

I I •

. .

. "

tI • ,

VP

Truong hop cac HQi dAng, cac Ban nr vdn cua cc quan duoc sir dung

~ ~ ,

con dau cua co quan de ban hanh van ban va I-IQi dong, Ban duoc ghi la "co

quan" ban hanh van ban thi phai lAy 86 cua HQi dBng, Ban, vi du Quyet dinh

, ~ .

so 01 cua HQi dong thi tuyen cdng chile BQ Ni)i V1} dUQ'c trinh bay nhir sau:

BONOIVl)

HOI U6NG 'nn T N C6NG CHlrC

~ .

•• 2IIW""'I +___ ..

,

sa: Ol/QD-HDTICC

.,. . .. '

..

\

, ~

~ Vi~c ~hi ,leY hieu cong va, do UBND cap huyen, cap xa ban ~anI; bao

gom chit viet tat ten co quan, to chile ban hanh cong van va chit viet tat ten

..,

Iinh V1,lC (cac linh V1!c diroc quy dinh tei Muc 2, M\1c 3, ChU011g IV, Luat To

, I

clnrc HQi dong nhan dan va Uy ban nhan dan nam 2003) duQ'c giai quyet

,.,., tW

trong cong van.

Chu viet t~t ten co quan, t3 clnrc va cac dan vi trong m8i co quan, t6 chirc ho~c Ilnh vue (d8i vol UBND cAp huyen, c~p xa) do co quan, t6 chrrc

. , ~,

quy dinh cu the, bao dam ngan gon, de hieu,

2. Ky thu~t trinh bay

.

of".. 'I ~

~ .

" ,

, • -I,

.

, ,

So, ky hieu cua van ban diroc trlnh bay tai {) so 3, duoc d~t canh gitra

duoi ten co quan, ta chirc ban hanh van ban.

. Til "Sd" dUQc trlnh bay bing chfr in thirong, ky hieu bhJg chtr in hoa,

co chtr 13, ki~tl chfr dimg; sau til "SB" co ddu hai cham; voi nhtmg s6 nho

. , , ,

hon 1 0 phai ghi them so 0 phia tnxrc; gilla so va 1<9 hieu van ban co dau ~?ch

cheo (I), giua cac nhom chfr viet tat trong ky hi~u van ban co dAll gach noi (-) ,~, .khong each chit, vi du:

• • .

. I .. · S<3: 15/QD-HDND (Quyet dinh cua Thirong true HQi d6ng nhdn dan);

, ,

So: 19/HDND-KTNS (Cong van cua ThuOng tnrc HQi dong nhan dan do

Ban Kinh t8 "ngful sach SO~ thao);

se. 23IBC-BNV (Bao cao cua BQ NQi VV);

~

t

, ,

S6: 234/SYT - VP (Cong van cua Sa Y te do Van phong SO?l1 thao),

f)ieu 9. f)ja danh va ngay, thang, Dam ban hanh van ban

1. Th@ thuc

.. .. .

.), .. ~ ,

. .

.. . .

I I

- -

, .

~

. ,

- I

.

, ...

. ~ ~ .

..

'"

• •

. ..

. . , .

• •

.. .

,

~ . ....

. • I

a) Dia danh ghi tren van ban la ten goi chinh thirc cua don vi hanh

,

chinh (ten rieng cua tinh, thanh phB OVc thuoc Trung irong; huyen, quan, thi

xii, thanh phB thuoc tinh; xii, phirong, th] tr~) noi ca quan, t6 chirc d6ng tru

, ~ ,

sa; 40i voi nhUng don vi hanh chinh deoc cB..t ten theo ten nguoi, bang chu so

,

ho~c S\l ki~n lich su thi phai ghi ten goi day du cua dan vi hanh chinh d6, cu

the nhu sau:

..

- f>ja danh ghi tren van ban cua cac co quan, to chirc Trung irong ]a ten

, ,

cua tinh, thanh phd tnrc thuQc Trung trong noi co quan, to chirc dong tru so,

vi du: .

Van ban ella BQ Cong Tlnrong, cua Cong ty Dif$n luc 1 thuoc T~p dow Dien hrc Vi~t Nam (co tru so tai thanh phB Hit, NQi): Ha NQi,

,

VAil ban cua Truong Cao dang Quan tr] kinh doanh thuoc BQ Tai chinh

,

(co tru sa tai thi tran Nhir Quynh, huyen My Van, tinh Hung Yen): Hung Yen,

Van ban cua 'Vi~n Hai dtrong hoc thuoc Vi~n Khoa hQC va Cong nghe

,. .

Vi~t Nam (co tru sO' 4li thanh pho Nha Trang, tinh Khanh Hoa): Khanh Hoa,

Van ban cua eve Thu~ tinh Binh Duong thuoc TAng Cue thu~ (c6 tru

. ,

so tai thi xa Thu Dau MQt, tinh Binh Duong): Binh Duong,

- Dja danh ghi tren van ban cua cac co quan, to chirc c~p tinh:

+ DBi vei cac thanh phil true thuQc Trung U<711g: 1a ten cua thanh phc3 tnrc thuQc Trung irong, vi du:

,

Van ban cua Uy ban nhan dan thanh pho Ha NQi va cua cac so, ban,

nganh thuQc thanh phd: Ho NQi, cua Uy ban nhan dan thanh ph& H5 Chi Minh va cua cac sa, ban, nganh thuQc thanh ph6: Thanh' ph6 H6 Chi Minh,

+ D6i voi cac tinh 1a ten cua tinh, vi du:

, '

. .

,

VAn ban cua Uy ban nhan dan tinh Hal Dl10l1g va ella cac sa, ban,

nganh thuQC tinh (c6 tru s6 ~i thanh ph8 Hili Duong, tinh HAi Duong): Hai

DU071g, cua Uy ban nhan dan tinh Quang Ninh va cua cac sa, ban, nganh

,

thuoc tinh (c6 tru so tai thanh }JI10 Ha Long, tinh Quang Ninh): Quang Ninh,

\.

cua Uy ball nhan dan tinh Lam Dong va cua cac so, ban, nganh thuQc tinh (co

, "

ttv s6 t~i th8nh pho fJa L{1t, tinh Lam Dong): Lam Dong}

rna ten thanh pho tnmg v6i ten tinh thi ghi them hai chit phB (TP.), vi

du:

VAn ban cua Uy ban nhan dan thanh ph& Ha TInh (tinh Ha TInh) va cua cac phong, ban thuoc thanh ph8: TP. Ha 1Tnh,

- Dia danh ghi tren van ban cua cac co quan, t& chirc c~p huyen la ren

,

'~. ,eua huyen, quan, thi xii, thanh pho thuQc tinh, vi du:

Van ban cua Uy ban nhan dan huyen Soc Son (thanh phd Ha NQi) va cua cac phong, ban thuoc huyen: Soc San,

I .

6

..

. . .

. .

+

van ban cua Uy ban nhan d8n qufn Go yAp (thanh phB HA Chi Minh),

~

cua cac phong, ban thuoc quan: Go Vap, ~

.' : van ban cua Uy ban nhan dan thi xa Ba Ria (tinh Ba Ria .. Vung Tau)·, va cua cac phong, ban thudc th] xii: Biz Ria,

,

- Dia danh ghi tren van ban cua HQi dong nhan dan, Uy ban nhan dan

,. , ,

va cua cac to chirc cap xA lit ten cua ,~a, phuong, th] tran t16, vi du: ,

van ban ella Uy ban nhan dan X8 Kim Lien (huysn Nam Ban, tinh

Nghe An): Kim Lien, ·

" VAn ban CU~ Uy ban nhan dan phuong f)i~n Bien Phu (qudn Ba Dinh, TP. Ha:NQi): Phuong Di~n Bien Phil,

f

A Dia danh ghi tren van ban cua cac co quan, to clurc va don vi vii trang

nhan dan thuoc pham vi quan 19 cua BQ Cong an, B(> Qudc phong dtroc thirc

hi~n theo quy dinh cua phap lu~t va quy dinh C\l the cua B<) Cong an, Bt}

,

Quoc phong,

b) Ngay, thang, nam ban hanh van ban

..

Ngay, thang, narn ban hanh van ban Is ngay, thang, nam van ban duoc

ban hanh, '

Ngay, thang, nam ban hanh van ban phai duoc viBt dAy du; cac sA chi ngay, thang, nam dung chit s6 A-r~p; d6i voi nhtmg s6 chi ngay nho hon 10

~ ~

va thang 1) 2 phaighi them so 0 cr tnroc, CIJ the:

, , • I _

Thanh J,ha 110 Chi Minh, ngtiy 05 thang 02 nam 2009

Qut:ln I, ngay J 0 thang 02 ndm 2010

2. Ky thu~t trinh bay

. Dia danh va n~ay, thang, nAm ban hanh van ban dugc trinh bay tren cung mot dong voi so, kY hi~u van ban, tai ;, sA 4, bbg chit in thuong, co chit til 13 dSn 14, ki~u chir nghieng; cac chu cai ddu ella dia phai viet hoa; sau dja danh co dAu phdy; dia danh va ngay, thang, nam dUQC d~t canh gitra dUQ'i, Quae hieu,

\ "

Dt~u 10. Ten loai va trich y@u HQi dung cua van ban

1. Th~ thiro

.,

Ten loai van ban la ten cua tung loai van ban do co quan, to chuc ban

hanh, Khi ban hanh van ban d~u phai ghi ten loai, trir cong van,

Trich y~u nQi dung ella van ban Ia mQt cau ngiin gon ho~c mQt cum tir ':

,

phan arm khai quat nQi dung chu yeu cua van ban,

• 4

2. "Ky thu~t trinh bay

Ten lo~i va trfch y!u nQi dung cua cac loai van ban co ghi ten loai ducc '. \'.

trinh bay tai 0 sA Sa; ten loai van ban (nghi quyet, quyet dinh, k8 hoach, bao ~,.

cao, to' trinh va cac loai van ban khac) diroc d~t canh gitra ping chtt in hoa, cO' '.

, .

• •

I •

.. • -II J

_. ,

.

I •

L .

7

chu 14, IdSu chit dUng, (l~; trich ySu nQi dung van ban dircc c.1~t canh gitra,

, ~

ngay duci ten loai van ban, bang chtl in thuong, co chti 14, kleu ~hu dirng,

dam; ben dum trieh ySu co duOng ke ngang, net li~n, co dQ dai bang til 1/3

. , -

d8n 1/2 dQ dai ella dong chu va d~t can doi so voi dong chtt, vi du:

Q TBINB

V@ vi~c di~u t19ng can bQ

Trich y8u nQi dung cong van duoc .trinh bay t~i (, s8 5b, S8U chu "V/v"

, ' r.

bang chu in thuong, co chii tu 12 den 13, kieu chii' dtmg; dtrQc (!~t canh gitra

duoi s5 va k)r hieu van ban, each dong 6pt voi sA va IcY hieu van ban, vi du:

sA: 72Nl~L1NN-NVBP

V/V ke hoach ki~m tra cfmg tac

van thir, hru 1:rO" Dam 2009

Bi~u 11. NQi dung vin ban ,.

I. Th€ thirc

a) NQi dung van ban lit thanh phjn chu yeu cua van ban. NQi dung van ban phai bao dam nhUng yeu cAu co ban sau: - Phil hQP voi hinh tlnrc van ban duqc sir dung;

,

,

- Phil hQP voi duong loi, chu tnrong, chinh sach cua Dang; phil hop voi

quy dinh cua phap Iu~t;

,

- Dtroc trinh bay ngan gon, ro rang, chinh xac;

.. Sir dung ngon ngtr viet, each di@n d~t don gian, d~ hi~u;

, .

- Dung til ngu tieng Vi~t Nam pho thon~ (kh~ng d~ng ill ngtr 4ja

phuong va til ngii mrcc ngoai neu khong thuc S\l can thiet), Doi voi thu~t ngii chuyen man cAn xacdinh rei n9i dung thi phai duoc giai thich trong van ban; .

- Chi ducc viSt tAt nh tU, cum til thong dung, nhung til thUQC ngon

ng1i ti~g Vi~t de hleu. DBi v6i nhtmg til, cum til duoc SU dung nhi~u IAn trong van ban thi co thA viSt tit, nhimg cac chti viet tit Ian dAu cua W, cum tu phai ducc ~t trong <fAu ngoac dan ngay sau til, cum ill d6;

Ii Khi vien din Jan dAu van ban co lieo quan, phai ghi dAy du ten loai, s8, IcY hi~u van ban, ngay, thang, 118m ban hanh van ban, ten co quan, t6 chirc

ban hanh van ban, trich y€u nQi dung vlin ban (d<li voi lu~t va phap lenn chi g~ ten loai va ten cua lu~t, phap l~nh), vi d\l: " ... duoc quy dinh t~ Ngh] dinh

van thu"; trong cac lin vi~n ddn tiep theo, chi ghi ten loai va sA, ky hieu cua .. ,. van ban do;

· - Vi8t hoa trong van bin hanh chinh ducc thuc hi~n thea Phu luc VI -

Quy dinh vi@t hoa trong van ban han]: chfnh,

,

b) Bo cue ella van ban

..

. . .

• •

..... .

8

• I •

~

...,

ban hanh, phan rna dau va c6 the duoc bo cue thea phan, chuong, muc, dieu, ·

~ "

khoan, diem hoac duoc phan chia thanh cac phan, muc tit IOn den nh6 thea

m{lt trinh t\l nh§t dinh, cu thS:

- Nghi quyet (ca biet): thea di~u, khoan, di8m hoac thea khoan, di~m;

, - Quyet dinh (ca biet): thea diSu, khoan, diem; cac quy ch€ (quy dinh) ban hanh kern thea quyet dinh: theo chuang, muc, di8u, khoan, di~m;

.. Chi th] (eel biet): thea khoan, di~m;

r

r

- Cac hinh tlnrc van ban hanh chinh khac: theo phk, muc, khoan, di@m

, hoac theo khoan, diSm. '

· D6i v6i cac hinh thirc van ban duoc bc5 cue theo phan, chuang, muc,

dieu thl phAn, ChUO'Ilg, muc, dieu phai c6 tieu d~. '.. '

2. Ky thu~t trlnh bay

,

NQi dung van ban duoc bay tai 0 so 6.

~ \

Phan nQi dung (ban van) diroc trlnh bay bang chtr in thirong (dircc dan

, ,.. ,,,

deu ca hai Ie), kieu chtf dimg; CO' chit tic 13 den 14 (phen 1lYj vat) trong mc5t

van ban phai dung cung mQt ca chtr]; khi xuong dong, chu dAu dong phai lui

r

vao til lern den 1,27cm (1 default tab);' khoang each giiia cac doan van

(paragraph) d~t t8i thiSu lit 6pt; khoang each gilm cac dong hay. each. dong , (line spacing) chon tAi thi,su til each dong dan (single line spacing) hoac tit · 15pt (exactly line spacing) tra len; khoang each t6i da gitra cac dong 1A ],5 dong (1,5 Jines) .

. '. can ctr phai xuong dong, cU6i dong c6 dAu "cham phsy", rieng can cir 'cu6i , cung k~t thuc bAng dAu "phay" .

.

· Tnrong hop nQi dung van ban duoc bO C\lC thea phan, chuang, muc,

dieu, khoan, diem thi trinh bay nhu sau:

, ,., ,

- Phan, chuong: Tu "Phan", "Chuong" va so thu t\l cua phan, chuong

,

diroc trinh bay tren mOt dong rieng, canh gifta, bang chfr in thirong, 00 chtr tir

·13 d€n 14, kiSu chit dung, d~m. s6 thir ur cua phAn, chuang dung chiI' s6· La

Mal Tieu dS (ten) cua phAn, chuong duoc trlnh bay ngay diroi, canh gina,

~ , - , .

bang chit in hoa, co chfr nr 13 den 14, kieu ch1i dirng, d~m;

- Muc: Til "M\lC" va s6 thir t\l ella muc duoc trinh bay tren mQt dong rieng, canh gina, b~g chtr in thuOng, co chff til 13 d€n 14, ki~u chu dirng,

·d~. sA thir t\I cua muc dung chit sf, A-r~p. Tieu d~ cua muc duoc trlnh bay ngay dum, canh gitra, bing chft in hoa, co chfr til 12 den 13, kieu chfr dirng, dam-

. ,

. ; - Dieu: Tit "Di~u", s6 thti tv va tieu de cua di8u diroc trlrih bay bang

chfi in thuong, each 18 trai 1 default tab, s5 thir tv cua diSu dung chu s6 A-r~p,

9

. .

sau s5 thu t\1 c6 d§u cham; cO' chit bing ee chll cua phdn IiJi van (13-14), kieu

chii' dUng, d~;

- Khoan: sA thit t\1 cac khoan trong m6i muc dung chu s8 A -~p, sau sA thu tv c6 dAu cham, co chi! s6, ~~g CO' chit ella phAn lei van (13-14), ki~u chtr dirng; n~u khoan c6 tieu de, so thir t\l va tieu d~ cua khoan dUQc trinh bay tren

, "

mQt dong rieng, bang chii' in thuong, co ch1i bang ca chu ella phan jeri van

• •

(13-14), kieu chn dirng; ; '. ·

.,. ... ~ ,

- Diem: Thir t~ cac diem trong ''!noi khoan dung cac chfr cai tieng Vi~t

theo tlnr nr abc, sau co diu dong ngoac dan, b~g chtr in tlurong, co chit bdng co chu cua phan lai van (13-14), ki~u chli dimg,

,

Tnrong hQP nQi dung van ban dugc phan chia th£mh cac phful, muc,

khoan, diem thl trlnh bay nhu sau: .

, - PhAn (n8u c6): Til "PhAn" va sa thu tu cua phan duqc trinh bay tren

mc}t dong rieng, canh gitra, bing chii in thuong, co chii fu 13 den 14, ki~u chu dlrng,~rl1;. s6 thir t\l cua phin dung chit sd La Ma. Tieu de ella ph§n dllqc trlnh bay ngay duoi, 'cimh gi(t~ .bL1g chu in hoa, co chir tir 13 dSn 14, ki6l1

chii dtrng, d~m;' 1 ," ~,

- Muc: se thir n.r cac muc dung CllU s8 La Ma, sau co d~u ehb va diroc

, ,

trinh bay each Ie trai 1 default tab; tieu de ella muc duqc ' bay cung mQt

hang voi ,sa fuu tl}, bing chfr in hoa, co chu tit 13 den 14, kiBu chil dung,

dam: ·

. ,

- Khoan: sA thir tv cac khoan trong m6i muc dung chit sA A .. r~p, sau sA tlnr tir co diu cham, cu chtr s3 b~ng 00 chit cua phAn loi van (13-14), ki8u chli dUng; n~u khoan co tieu d~, sd thtr tll va tieu dA cua khoan dugc trinh bay tren m9t dong rieng, b~ng chit in thuong, co chil bing co chir cua phin lai van (13-14), kiBu chfi dUng, d~m;

, - DieDl trinh bar nhir tru&rl& hop nQi dung van ban dugc bt3 Cl}C theo

phan, chuang, rnuc, dieu, khoan, diema

,

I ". ' t)i~u '12. QUY~D h,n, chac vV, be} ten va chii' kY eua ngllM e6 tbAm

~. quyen ".

..

1. The tlnrc

r, '

a) Viee ghl quyen hJctn e\l.a nguol kY dll-:ro th\f" hltn tlhu 8&1U:

I

" : - Tnrong hQP kY thay m~t t~p th~ thi phai ghi chii' vi~t mt "TM." (thay

m~t) vao .tnroc ten t~p th~ lanh dao ho~c ten co quan, t8 chile, vi du:

TM. HOI BONG NHA.~ nAN

TM. lloAN Il~I BIiu QUOc HQI

- Truong hQP kY thay nguoi dtrng d§u co quan, t5 chirc thi phAi ghi chfr vi~t ~t :"KT.~·' (kythay) V30 tnroc chirc vu cua ngtroi dimg dau, vi du: ·

.. ~ r •

. ) .,

KT. CRiJ TICH PH6 can TICH

KT. DO TRUONG THir'TRtrONG

10

Truong hop cAp ph6 diroc giao phu trach thi thirc hi~n nhu cAp pho kY

thay cAp tnrong; ~

.e Truong hQP Icy thtra l~nh thi phAi ghi chli viat tit "TL." (thira J~nh) vao tnroc chirc Vl,1 cua nguoi dirng dAu CO' quan, t6 chirc, vi du:

TL. DO TRUONG

VV TRtrONG v~ TO cmrc cAN BQ

TL. crro TICR cHANH VAN PH6NG

- Truong hQP kY thira uy quyen thi phai ghi chtr vi8t dt "TUQ." (thira

, ,.

uy quyen) vao tnroc chile vu cua ngiroi dirng diu co quan, to chirc, vi du:

TUQ. GIAM DOC

TRUONG PHONG TO cmrc CAN DO

b) Chuc vu cua ngiroi IcY

Chile vu ghi tren v~ ban la cbirc vu lanh dao chinh tlnrc cua ngiroi kY

van ban trong C(J quan, to clnrc, chi ghi chirc vu nhir BQ tnrong (B{> tnrong,

, ,

Chu nhiem), Thu t;u6ng, Ch~ tjch, Ph6 Chu tich, Giam doc, Ph6 Giam doc,

Q. Giam doc (Quyen Giam doc) v.v .. , khong ghi nhilng chuc vu rna NhA nuClc khong quy dinh nhir: cAp ph6 thuong UVc, cAp ph6 phu trach, v ~ v . , .; khong

ghi lai ten C<1 quan, to chirc, tru cac van ban lien tich, van ban do hai hay

, . ,

nhieu CC1 ~uan~ to chuc. ban ha~; yi~c ky th~a lenh, IcY thira uy quyen do cac

co q\lan, to chrrc quy djnh cu the hang van ban,

Chtrc danh ghi tren van ban do cac tA chuc nr vAn (khong thuQc CCY cAu

tA chirc cua cc quan duoc quy dinh tai quyet dinh thanh l~p; quySt dinh quy

, .

dinh chirc nang, nhiem V\1, co Call to chirc cua co quan) ban hanh la chtrc danh

tanh d~ cua nguoi kY van ban trong ban ho~c hQi dang. f)c3i voi nhirng ban, hQi dang khong duQ'c phep sir dung con d~u ella C(J quan, t8 chirc thi chi ghi

"

chirc danh ella ngiroi IcY van ban, trong ban hoac hQi dong, khong dugc ghi

chirc vu trong co quan, t8 chile.

,

Chirc vu (Chile danh) ella nguoi kY van ban do hQi dong ho~c ban chi

dao cua Nha nuoc ban hanh rna lanh dao BQ Xay dung lam Truong ban ho~c Ph6 Truong ban, Chu tich 110~~ Ph6 Ch6 tich HQi dAng duoc ghi nhu sau, vi du:

TM .. HOIDONG CHUTJCH

KT. TRU'ONG BAN PHOTRUWGBAN

,

(Chu- 0/, dd« caa B~ Xoy dung)

BQTRUONGBQxAYDVNG Nguy~n VinA

,

(eh;; kjJ, ddu eua Bp Xdy dung)

THUTRUONGBQXAYDVNG Trio Vin B

"

Chirc vu (Chirc danh) cua ngiroi Icy van ban do hQi dong ho?c ban cua

Be} Xdy dung ban hanh rna Thir tnrong BQ Xay dung lam Chu tich HQi dang ho~c Tnreng ban, lanh dao cac eve, V\l thuQc BQ Xay dung lam Pho Chu tich H9i dAng ho~c Ph6 Truong ban duoc ghi nhu sau, vi du:

... -

II

TM. HQI BONG CHiJTICH

(Ch{l IcY, dJu CULl 89 Xay dung)

THitTRl1fJNG

Trln VAnB

KT. TRUONG BAN PH6 TRl1fJNG BAN

· · (Chii Icy, ddu cua B~ Xdy dung)

VV TRlf6'NG VV TO CHUC cAN DO L@ Vin C

, ,

c) HQ ten bao gom ho, ten dem (neu c6) va ten cua ngiroi IcY van ban

E>5i v6i van ban hanh chinh, tnroc hQ ten cua ngiroi kY, khong ghi hQC ham, hoc vi va cac danh hi~u danh d\l khac, Ddi voi van ban giao dich; van ban cua cac t6 chirc S\l nghiep giao due, y t€, khoa hoc hoac hrc Iirong vii

trang diroc ghi them h9C ham, hoc vi, quan ham.

2. Ky thu~t trinh bay

· Quyen han, chirc vu cua nguoi kY diroc trlnh bay tai 0 s6 7a; chirc vu khac cua ngtroi kY diroc trinh bay tai fJ sa 7b; cac chfr vi~t ~t quyen han nhu:

"TM.", "KT.", "TL.", "TUQ." ho~c quySn han va chile vu cua ngiroi ky du<}c

trinh bay b~g chu in hoa, co chit tu l3 d€n 14, ki€u chii' dimg, ~m.

HQ ten cua ngiroi ky van ban dircc trinh bay tai 0 sA 7b; bfulg chtr in thirong, co chit ttr 13 d~n 14J ki8u chu dung, d~, dugc d~t canh giua so veri

quyen han, chile V\l cua ngiroi ky, · . .

Chfr leY ella ngiroi co thAm quyen dugc trinh bay tai 0 sa 7 c.

Dien 13. Diu cun co- q uan, ta chile

,

I. Vi~c d6ng d!u tren van ban dl1Q'c thirc hi~n theo quy dinh tai Khoan

2 va Khoan 3 DiSu 26 N gh] dinh s6 1 I0/20041NfJ-CP ngay 08 thang 4 nam 2004 cua Chinh phil v@ cong tac van thu va quy dinh cua phap lu~t c6 lien quan; vi~c dong dAu giap lai d6i voi van ban, tai lieu chuyen nganh va phu l\lc kern thea duQ'c thuc hien thea quy dinh tai Khoan 4 Di~u 26 Nghi dinh s6

11 O/2004/ND .. CP .

2. nAu cua co quan, td chirc duqc trinh bay tai 0 s6 8; ddu giap lai dllQC dong vao khoang ~iua mep phai cua van ban ho~c phu luc van ban, tnrm len m<)t phAn cac ta giiiy; m~i dau dong tBi da 05 trang van ban.

f)i~u 14. NO'i nhin

,.

1. Th~ thirc

Noi nh~n xac dinh nhtrng C(J quan, tA chirc, don vi va en nhan nh~n vat} ban va co trach nhiern nhu d8 xem xet, giai quyet; d~ thi hanh; d~ kiSm tra, giam sat; de bao cao; da trao dBi cong viec; de biet va de luu.

Noi nhan phai dUQ'C xac dinh cu tht3 trong van ban. Can ell quy djnh cua

~ ~

phap lu~t; can ell chirc nang, nhiern V\1, quyen han cua co quan, to chirc va

, ,

quan h~ cong rae; can cir yeu cau giai quyet cong viec, don vi hoac ca nhan

, , ?

SO~ thao ho~c chu tri soan thao c6 trach nhiem de xuat nhfrng CCY quan, to

chirc, dan vi va eel nhsn nh~n van ban trinh nguoi ky van ban quy8t dinh,

12

.

I ,

. •

D6i voi van ban chi girl cho mQt s6 dBi tUQ11g ell th8 thi phai ghi ten tung co quan, tb chirc, ca nhan 11h~ van ban; d3i v6i van ban duQ'c gui cho . mQt ho~c mQt s6 nh6m ct6i tirong nhAt dinh thi noi nhan dugc ghi chung, vi

du:

.._ Cac BO, co quan ngang Bo, co quan thuQc Chinh phil;

.. Uy ban nhan dan cac tinh, thanh ph6 true thuoc Trung uong;

nhan" va phan li~t ke cac co quan, to chirc, dan vi va ca nhan nh~ van ban.

DAi voi cong van hanh chinh, noi nh~ bao gAm hai phan:

- .

-- PhAn tlnr nhdt bao gAm tU "Kinh gui", sau do Ia ten cac co quan, t6

, ,

chec ho?c don vi, ca nhan tl11C tiSp giai quyet cong vi~c;

~ PhAn thir hai bao gAm til "Noi nhan' > phia dum la tir "Nhu tren", ti~p

theo 18 ten cac co quan, to chirc, don vi. va ca nhan collen quan khac nh~ van

ban.

2. Ky thu~t trinh bay

..

,

Noi nhan duoc trinh bay tai 0 so 9a va 9b.

PhAn noi nhan ~i 43 s3 98 dugc trinh bay nhu sau:

· - Til "Kinh giri" va ten cac Cf1 quan, t6 chirc hoac ca nhan ~n van ban diroc trinh bay b!ng chCr in thuong, co chit ill 13 d~n 14, ki6u chtr dirng;

- Sau til "Kinh girl" co diu hai chAnl; nell cong van gUi cho mQt co quan, tA clnrc ho~c mQt ca nhan thi til "Kinh giri" va ten co quan, td chirc 110?C ca nhan duoc trinh bay rren cung mQt dong; tnrong hop cong van gui cho hai co quan, t6 chirc ho~c ca nhan tra len thl xu6ng dong; ten moi co quan, t6 chile, eel nhan ho~c m6i nh6m co quan, t6 chirc, ca nhan dircc trinh bay tren mQt dong rieng, dAu dong co ~~ch d§u dong, cu5i dong c6 d§.u chdm phAy, cuAi dong cu6i cung co d~u cham; cac gach dAu dong diroc trinh bay

. thAng hang voi nhau dum ddu hai chAm.

+ , • • ." ,

. . Phan noi nh~ tai 0 so 9b (ap dung chung ddi voi cong van hanh chlnh

va cac loai van ban khac) duoc trinh bay nhu sau:

.

r. Til "Noi nhan" dU90 trinh bay tren mOt dong rieng (ngang hang v(Ti cJot1g eh" hquy!n h~, el\C1e V\J eog nstrbt ky" vt\. !I!t Ie trat), sau e6 diu hal

cham, b~ng chii' in thirong, co chit 12, ki~u chu nghieng, d~;

- Phan li~t kS cac co quan, tA chirc, dan vj va ca nhan nhan van ban dircc trinh bay bing· cqU in thuong, co chi! II, ki8u chfr dimg; ten m6i co quan, t6 chirc, don vi va ell nhan ho~c m&i nh6m co quan, t6 chirc, don vi nh~n van ban duqc trinh bay tren mQt dong rieng, dAu dong co gach dAu dong sat l~ trai, cu&i dong co dAu chAm phdy; rieng dong cu6i cung bao gAm chir "LlIlJ"" sau co dAu hai cham, ti@p theo lA chfr vi8t tit "VI" (Van thir co quan,

., ,,, , ,

to chirc), dau phay, chft viet tat ten don vi (ho?c be? phan) SO?l1 thao van ban

. .

13

..

va sA IUQ11g ban hru (chi trong nhtmg tnrong hop cAn thiet), cuAi cung IA d§u

,

cham.

Di~u 15. Cae thanh phin khac

.,

1. The thirc

,

a) Dau chi mire ctQ m~t

, , I

Vi~c xac dinh va dong dau dQ m~t (tuyet m~t, toi m~t hoac m~t), dau

thu h6i dAi voi van ban co oQi dung bi m~t nbs mroc dtroc thuc hien thea quy dinh tai Bieu 5, 6, 7, 8 ella Phap l~nh Bao v~ bi m~t nha nucc narn 2000.

, .

b) Diu chi rmrc dQ khan

~ .

Tuy theo roue dQ can diroc chuyen phat nhanh, van ban dlrQc xac dinh

dQ khan theo ban rmrc sau: khan, thtrong khdn, hoa tAc, hoa t8c hen gib; khi SO~ thAo van ban co tinh chat khan, dan vi hoac ca nhan SO~ thao van ban d~ xuAt mire dQ khan trinh nguoi Icy van ban quyc§t dinh,

c) D6i veri nhtmg van ban co pham vi, d6i tUQ11g duqc phA bien, su dung han ch8, sti dung cac chi dL1 v~ pham vi hru hanh nhu "TRA Lt;.! SAU KHI HOP (HOI NGHl)", "XEM XONG TRA LAI", "LutJ HANH NOI BO".

, ,. ,

d) E>6i voi cong van, ngoai cac thanh phan dircc quy djnh co the bo

. "

sung dia chi co quan, to chirc; dja chi- thu di~n ill (E-Maj]); so di~n thoai, so

,

Telex, so Pax; dja chi trang thong tin di~n 1ir (Website).

d) DOj voi nhtmg van ban cAn diroc quan Iy ch~t che v~ sO hrong ban phat hanh phai co IcY hieu nguoi ' may va sA luqng ban phat hanh,

e) 'Truong hop van ban co phu luc kern theo thl trong van ban phai co chi din vS phu I1Jc do. Phu luc van ban phai co tieu d~; van ban c6 tir hai phu luc tro len thi cac phu luc phai dircc danh sa thle tv b~g chu sA La Ma.

g) VAn ball co hai trang tra len thi phai <tanh sd tr ang b~g chii' sA A-

tlp.

t

2. Ky thu~t trinh bay

a) D~u chi mire dQ m~t

Con d~u cac dQ m~t (TUYI;T M! T, T61 MA T hoac MAT) va dAu thu h6i dl1VC klla~ :Jan thee quy i1jnh tJi M\I~ 2 ThOng m ~6 1 ZfZ0021TI - BCA "Sly 13 thang 9 nl1\1 2002 l1lfOn~ ditt th\fC l,l4)11 Nght d\fllt ~6 3l/2002!Nf)-CP

,

cua Chinh phu quy dinh chi tiet thi hanh Phap l~nh Bao v~ hi m~t nha mroc

nam 2000. Ddu dQ m~t diroc dong vao 0 s8 lOa, dAu thu hAi dUQc dong vao 0 s6 1 ].

b) D§u chi nurc de} khan

Con dAu cac de? khan dUQc khAc sin hlnh chu nhat c6 kich thuoc 30mm x 8mm, 40mm x 8mm va 20mm x 8mm, tren d6 cac tir "KHAN", ''THtfONG

A ", "HoA T6c" va "HoA T6c I-IEN GIO" trinh bay b~ng chii in hoa,

phong chit Times New Roman co chu til 13 d~n 14, kiSu chfr dung, d~ va

14

d~t can dBi trong khung hinh chtr nh~t vi8n don. nAu dQ khAn duoc dong vao o s6 lOb. M\1'c a~ dong ddu dQ khAn dting man do nroi,

c) Cac chi dan v~ pham vi luu hanh

Cac chi dAn v~ pharn vi luu hanh trlnh bay tai 0 s6 II; cac cum ttl i'TRA L~I SAU KHI HOP (HOI NOHI)", "XEM XONG TRA L~"J "LlJU

HANH NOI BO" trinh bay can dBi trong mQt khung hlnh chu nh~t vien dan, bing chii in hoa, phong chit Times New Roman, co chii' nr 13 d~n 14, kiSu chu dung, d~m.

d) Dia chi cc quan, t6 chirc; dia chi thu di~n tu (E-Mail); s6 di~n thoai,

, ,

so Telex, so Fax; dia chi Trang thong tin di~n tit (Website)

Cac thanh phdn nay duoc trinh bay tai 0 sA 14 trang thir nhAt cua van ban, b~ng chfr in thuong, co chtr til 11 den 12, kiSu chit dirng, duci m.;,t dirong ke net li~n keo dai hSt chieu ngang cua vung trinh bay van ban.

d) Ky hi~u ngtroi danh may va 86 IUQl1g ban phat hanh

Duoc trlnh bay tai 0 sA 13; leY hi~u bing chu in hoa, s8 lUQ11g ban b!ng chfr sA A-rip, co chlr 11, ki8u chit dirng.

e) Phu luc van ban

Phu luc van ban duoc trinh bay tren cac trang rieng; ill "Phu l\IC" va 86.

,

.thir tv cua phu Iuc duoc trinh bay thanh mQt dong rieng, canh giua, bang chir

in thuong, CC1 chit 14, kiSu chit dirng, d~; ten phu luc duqc trinh bay canh gitra, b~ng chu in hoa, co chtt til 13 d~n 14, ki~u chrt dirng, d~m.

g) se trang van ban

sA tran~ du<}c trinh. bay tai g6c phai a cuOi trang gi§.y (phan footer) bing chii sA A-r~p, CO' chfr 13~ 14, kiSu chu dimg, khong .danh sa trang thu nM.t. sA trang cua phu luc dUQ'c danh'sO rieng thea timg phu luc,

Mlu ch·U va chi ti~t trinh bay cac thanh phAn tha thee van ban duoc minh hQ8 tai Phu luc IV kern theo Thong nr nay.

MAu trinh bay mQt s6 Ioai van ban hanh chinh dUQc minh hoa tai Phu luc V kern theo Thong tu nay.

Chuang In TUtTRUCVAK~THUATT HBAYBANSAO

Bi~u 16. Th~ thtrc ban sao The thirc ban sao bao gam: 1. Hlnh tlnrc sao uSAOYBANC

,

" ho~c "TRIeH SAO" hoac "SAO L{)C",

. .,.

2. Ten co quan, to chirc sao van ban

3. sA, kY hieu ban sao bao gAm s6 thir tu dang ky dugc danh chung cho cac loai ban sao do co quan, td chtro th\lc hi~n va chil vi~t t~t ten loai ban sao

.

15

, ,

theo Bang chfr viet tat ten loai van ban va ban sao kern thea Thong tir nay

(Ph\1 luc I). S6 dircc ghi bbg chfr sA i\ -~p, b~t d~u tit sA 0 1 vito ngay ddu nam va kSt thuc vao ngay 31 thang 12 hang narn,

4. Cac thanh phan the thuc khac cua ban sao van ban gAm dia danh va

"

ngay, thang, nam sao; quyen han, clnrc vu, ho ten va chfr ky cua nguiri co

thdm quy~n; dAu cua co quan, t8 chile sao van ban va noi nhan duqc thuc hien

theo hu6ng dan tai Di~u 9, 12, 13 va 14 cua Thong tu nay.

Dieu 17. Ky thuit trlnh bay

1. Vi trl trinh bay cac thanh phAn th~ thirc ban sao (tren trang gidy kh6

A4)

Thuc hi~n thea so db be, tri cac thanh ph§n tha thirc ban sao kern theo Thong nr nay (Phu luc III).

\ . ,

Cac thanh phan the thirc ban sao duQ'c trlnh bay tren cling mQt to giay,

ngay sau pbAn cu{,i. cung ella van ban c~ sao dtrcc photocopy, duai mQt duOng ke net lian, keo dai hat chi,su ngang cua vimg trlnh bay van ban.

2. Ky thu~t trinh bay ban sao

a) Cum tu "SA,O Y BA.N CHiNI:!", "TRiCH SAD" ho~ "SAO ~l.)C" dU:9C trinh bay tai 0 so 1 (Phu luc III) bang chfr in hoa, co chit tiT 13 den 14, kieu chfr dirng, d~m.

.. .

b) Ten co quan, t6 chirc sao van ban (tai 0 s3 2); sa, Icy hieu ban sao (tai

o sA 3); dia danh va ngay, thang, n8J;1 sao (t~i 0 sa 4);,chuc \'V, ho ten ya chfr Icy cua nguci co th5m quyen (tai 0 so Sa, Sb va 5c); dau cua co quan, to chirc

sao van ban (tai 0 sa 6); nci nh~ (tai (, sA 7) diroc trinh bay theo huong dL1 trinh bay cae thanh phAn the thirc tei Phu Iuc III.

M~u chu va chi tiSt _!rlnh bay cac thanh phAn th~ thirc ban sao dtroc minh hoa tai Phu luc IV; mau trinh bay ban sao duC)'c minh hoa t~ Phu luc V keto thea Thong tu nay.

Chtr01lg IV

T6 CHtrC 'I'H1/C m~N

Biiu 18. Di~u khoan thi baBb

Thong to nay c6 hieu hrc sau 45 ngay kS til ngay ky,

Nhtmg quy dinh vA th~ thue va k9 thu~t trinh bay van ban hanh chlnh

,

va ban sao van ban dUQ"C quy dinh tai Thong tu lien tich so 55/200SfITLT-

BNV - VPCP ngay 06 thang 5 narn 2005 cua B<l NQi VI) va van phong Chinh phil hirong dAn th~ thirc va kY thu~t trinh bay van ban hanh chinh trai voi Thong nr nay bi hili bo,

Bi~u 19. T8 chu-c thtrc hien

. ,

BQ, co ~uan ngang B(>, co quan thuQc Chinh phu, Uy ban nhan dan cac tinh, thanh pho tnrc thuQc Trung trong, T~p doan kinh t8 nha mroc, Tang cong ty nha mroc (91) chiu trach nhiem t6 chuc tri~n khai thirc hi~n Thong ttl nay.

16

Cac B<), ng8nh cln ell quy dinh the thuc va ky thu~t trlnh bay van ban

• t

rai Thong nr nay de quy djnh tIle tlnrc va kY thll~t trinh bay van ban chuyen ~

nganh cho phu hop.'.

Nul n'.{JIt:

.. Thu nrong, cac Ph6 Thu tu6ng Chinh phil;

· - Van phong Trung uong Dang; - Van phong Qudc hQi;

• VAn phong Chu tich mrcc;

- Cac BQ, CC1 quan ngang Bi}, CCI quan thuQc Chlnh phil; ,

- HDND, UBND cae tlnh, thanh pM tnrc thUQC lW;

- Vj~ Kjjm sat nllin dan !Ai cao;

- TOR an nhin dAn tAi cao;

- Kiem lOan Nbs mroc;

..

- C(1 quan Trung uong cua cac dOOn tM;

.. Cac T~p doan kinh ta, TAng cOng ty nbs nU'Oc (91); - Cue VAn thu va Luu tnt Nha nuoc (lOb);

- C\lC Ki8m tra van bin QPPL (BQ Til phap);

.. Cong boo;

.. BNY: B~ wang, cac Tlur b uong, cAe (fan vi thuOc va tnrc thu~ BQ;

.. vPCP: BQ b~lg eN, cae Pl16 eN;

• Website BNY;

- Liru: VT, PC (BNV). 320b.

'('RlJONG

Trin Van Tuin

17

.......... - . ..-.- - .... -

__ J .. ......__ ............

_~~ "1,..- ,..._

o ~~

~ -.- ._:. __ !

a.;f --:;~ ......... "

,~ .. ' ~ ~t-··~·,~~~·.l·' \ Phu )11C I

, .... ,.. ",. . \, . .....

:).

(~

.... ....______.....

I..._ -"_ -- _. •• ---l

~..,.._._..._T_e....._n l_o~..s-'I_""....v ..... fi_r_~_i __ n_h_a_nh---....cJ1....__i_......,.n h __ ' _ __.___. __ --....r--C-h-u-v-ie-At--ti-~ t_~_.... --------------------~' .__j

NJ~tri quyet (ca bi6t) NQ

............ -

Quyche QC

Qu~v dinh Qrf>

CTr
K.H
PA
~
f)A
DA
-
Be
BB
.
TIr
-.,.,.
lID
~ ........ & & -- Ban cam kSt CK

,.................-.~~__..._---___... ¥4 _-- __ .... _,_, ----~------.-- __ +----- ------------~.....,-.j

Ban thoa thudn Tfh

"""""""'Gidy chim-.lg_..._nh___........._..~n~......----------....._..__------____._-C-N----------~-· __,......_.....- ............ ~ .......... ~-~- ...

-&& ... -

--------+- __ Gi~y !!!qi ....,.._......-----I--G_M ---,,__~ ...._.__...._.-_.-..- ~_-

Giay Igi6i thieu GT

~~n~~"ili~,o ~_~~~._~d~~~_~~._.~~~ ~ .. ~~~~~~~~~-~~~-~-

- 6.J' .. ..It..

~___...--t-Gi--:------r· S----vdi~" d~_..-'-.._ n ......... ~....---------·--.....--..............-..-..,~~---.......~.------l--:r:u:-\------........-.......-...--.~...-...- -----------.-.- - .. -

~J CUI. j~ U.L1

t------·--~I---Gi~ .. .._....A~.....-v b--. i"_'_en-nh-~ _...:::II~----h"_a -S(1-------........-...._._......,_~--_ --__._._,.~B-N------~........------~-- -- -,

====:r=hi......,_·T- bU-"'t__"'gt"'_"'ri---"""".,- ~~~--------..~---------+-p-G~.........._--...........-.-_.......__--___.,..._.....---__._.·--l

Phi~u chu~v(;n - PC .,. - .---~---. ---I

r--_,_.....__----______s_.... .. -- ............... ---_....---- ~_... ..................... -____I_- __ ........._,..._----,.....-,..------ ---.....- ~

~2~~~ ~y,~~~~£,~~~w~~ .... ~-~~~~ .. ~~~, .. ~r~~-~,,-~t"~-~~~~~J,-~-~-~~~a~~-~-~-"~-~~~~-~-~-~~~:-~~~~~~~~~~.~~~c~~

~ I

.......,.._......._.......... ... T_ - - ~

Bin sao van ban

~-~~~~~~~~----------~~~--~----~--~~~~.-~~~~.

1. Ban sao y ban chinh ' SY

2. ~~B-.,an----tri-' c----h-s-ao___......._~----........~ ~------"""'-"-------f--T____'S"""'-----------__""""-----'--!

~ ~

,

--..." .

" .: - :'} ::~' ~~~ ~\~\ /. Ph\ll\lc II

-..'·\.,1. "~ ". ,:~~ " .. i cAe "IIIANH PHAN '191ft T C vAN BAN

0' ,.. ,;' "'" ·1.;T c: At tr · , khl A4 210 297)

,~ ";-;i.l,. --'"~;?: .. ( e Q eng giay 0 : mm x Imn

"""II.i.. ... ~".

'-..._._, ....

,
20-25 Inm
II
~
-~ .,

2 1 J
J
,


15
I , t
- -
- -
3 4 J Sa

Sb

I

,

9a

lOa

lOb 12

..

6

78

9b

8 ~ 7c )

13

1_

-

7b

l

I I

I~~~--~~~--~~~~~~~~~~--~--~

I

~- ._ ... __ .-- .--.--- .... -,~-..- .. -- .. - ... -~... .. ...

14

--.... ... ~~ ....

..._.....__ .. __ ... _ ....... _ .... __ ._... ~._ ~_J

20-25 mm

-

I I

Ghi ehu:

~ , r

688

I 2 3 4

Sa

5b 6

7a, 7b, 7c 8

98, 9b lOa lOb II

12 '

13

: Thanh phAn the thlic, vin bin QuAchi~u

• ..

I II1II

T@n CCf quan, tA chfrc ban hanh vAn ban S6, kY hieu cua van ban

Dia danh vA ngay, th6n& nAm ban hanh vAn ban Ten loai va trich ySll n6i dung vln bin

41 "

.. ..

.., ..

Trich yeu n6i dung cong van NQi dung vin bin

Sn han, chuc vu, ho ten va chii leY em nguci c6 t11filn quySn niu cua CCJ quan, ta chuc

: Noi nhan

... . •

• •

• 'I'

.. •

• •

oAu chi mire d6 mit

nAu chi mite dQ DAu thu hAi va chi din v@ pham vi hru hanh

• •

• ...

I'

:. Chi dAn vS du thao van 'ban

K y hi~ ngllm l18nh may va sa hrong ban phat hanh

Dia chi co quan, tA clnrc; dia chi E-Mail; 418 chi Website; sA di~n thoai, sA Telex, sa Fax '

Logo (in chim dtrai ten co quan, tA chirc ban hanh van ban)

• •

14

... •

15

• •

".'" .

..

"

....

r _~ )

,

2

... ~

Phu luc III

Ac THANH P · N rnt THUC BAN SAO vAN BAN ren mQt trang giiy ldlA A4: 210 111ln x 297 mm)

sa 01 120111lT-BNV ngCIy.lfllhQngPI nam 201 1 cua B(i Npi vtl)

f I

• • ~

20-25 111m

, ••

FT

$

_ w

u

J

....

1

2

~
t J 4
..
.i
30-35 mIn "
~
1.
III ~
• 4
0

III N

III
, •
II .jI '"
II' III
t oJ:
Sa 4 4
• 7

5c

t I

..
4
,
I
,
t..
t
t.
t
,
t110 ._. .... t .. ..

" t

f t II-

'" jI

~

• ..

f ... ..

• _.~ •• I •••• ~~r~~··· .~P.~~~~_~_._-.~.~._.~~ .. ~._~_~.~_ -_

Sb

20-25 tnnl

Ghi chu:

• •

Thanh phAn th~ thl'rc bin sao

1

Hinh thiIc sao: "sao y ban chinh", "trich sao" hoac "sao luc"

2

Ten co quan, t6 chirc sao Wn ban

3

se, IcY hieu ban sao

4

Dis. danh va ngay, thang, nAm sao

I

5a, 5b, Sc

Chirc VI), ho ten va Mil leY cua ngtroi c6 thAln quy&

6

Diu cua co quan, t6 chile

7

Noi nhan

...

,r

...

..

I

I

1

...

o -< rI:J

z ~.

,.

t

i

...

• II'

I

t I

i

1

!

,a4 • ~

I I

MM

i , • 4

...

f

I

"

1

..

I

i

I I

J

i

!

• • .... ,.

.. ....

I

I

,

+ •

I

... ..

II ..

1:S I ...... I~

I " ~

i U·

I ·0· ul

~:;:;

,t.J

j !

I t

I

J

.. ..

II

j

lf

• 'III

I

I

I

,

i

... t

t

• •

I

f

t I

"

1

It

I

,

... •

,

~

• I

J

,

..

~

~

..

I

I

I

1 l

... ...

i

j

I

I

!

I

I I

r

i

1

r

I

I

I

,

I

• • ...

i

.... ..

~

..

l

1

.. .. ..

I

..

~

L

i

I

... .. .. ..

f

t

i I

.i 1

.. ..

~

• ..

...

t

I

..

III ..

IIIIIIIIIII ....

, I

~ ~ ... ..

• ..

f

p t ,TPat

• I

('IN

"""1'" ...

c_ .... '''''1

... • ..

\ ~ ~

I i

• ~

r I t

• ..

I •

t

I

I j i I Ii; i

"'-'1 ..... , j liN M ~ tii ~ i l.c t i \0 t ~}.;j i

L-_ ............ ___J-........L.-....-I...-..i.. __ ..&....._.....L... .................. ........-. ........ ...I.r..._...&.._'--_ ................ ......_ ..... __......__ ... ~ ........................ ofIt""I-"""'~. 1IIJ"o'\,. .... ~_""UII •• ,1 • .J

L

...

'R ..

I ,

I

t~ I. 1

..

i

~

• + ..

I .... i j ~ .

: ,s 4 !

I 1

I

• ..

I

J

• ..

..

\

I

I l: ~

i f i

J I

i

,

• t

I

I

1 I

• oil

+ ·

J

I

t

~

,..

1 ,

I

... ~

j

• ...

..

i

...

,

~ '" ...

'" •

to • • ~

· • •

• I

.. ,..

f

f I I I

I

I r

I

r

,

J

I

i

t

,

j

J

~

· 4

I

I

,

~ • ~

~ t

i

I

t 1

·

j

I

1

J

~

,

j

I

I

!

'II

1

r

1 ,

f

j

1 1

J

. I

I

I ;

I

.. I

III

t

I

s

... .. .. .. ..

..

.I;

1 f

I ~ +

%

..

I

I

I

I

f

4

• ~

~

!

I ..

~ 4 ~ ~

• • r

I

:

,

I ~ [ .

,

,

l i l

.. ..

I:

.. -

,. , ,

t

...

i

• •

I

..

~

....

t

-.:t M ~ ~ ~i...q-I~

.q.. , t ~ I i 4 • >4 F ~ '. t il ~ 'I 'C,~ I

,·1 I • w.I ' I

f'1f M ("fi M M,M M

, I ,. L04 • "'" .....-4 • ~ f? 1 , , I

..

I

i

I:

I I t

,

J

f

~<O itIJ

· ,CU

~

..

,

t 1

t

1

J

i

.. ~

I

j

i

I

I

I

I

t

...

J

or

t

r

I

.I

~

I

I

,

I

I

t

,

.. ..

r

II

~

-

r

I

J

. ' ..

I

..

I

[

• t

I

I

• ...A

• • ..

E

f

.. t ".

t

I I

ot

I

i

..

I

!

• •

f

1

,

I

.. •

I

• • •

l i I

J

• t

..

l

i : t

I

..

I

J

I

• •

t

i'

· ..

I

t

I

s

i I j

.. .. ...

I

• + j

I

I

I

I f

·

I

i

I

I

I I

• •

I I

t

... •

I

I

I

..

I I

:

!

II

.. ...

I

.. •

z

..

N F t I' I F J

..

r ,

...

I

I

Ii

I

I

.. ~

,

~I

I

-

t

. ... ..

~ >~

..

; id t

to =,

: ~ I

I I 1

..

I

I

I

I

a-

t

..

'I

lI-

I

10 •

I

.. .. ..

I

I

...

!

"

i

~

f ,.

t

I

..

I

,..

.. I

I

C"1

s I

..

,

!

• •

.. .. .. oil

i

i

..

oil ..

r

I

I

t I:

to

..

to

I

,

.I S

s J I ...... i

i i

f

: ~

...

i

'"

I

I

...

f J

j

• .. I • • • -

I

t-.cr i F C

r '

I;:

I

I

• ., ., .. . ~ I \

.'e i' 'I"~

, .~\':.. : --III , ..... ~ ~', / i

JIIIII ~ - -

-<0. ~

Z r = 1

o I I

I ,

1

~

• •

f

1 1

..

"

+

I

I

... II" ... ... ..

I f

.. • • ..

• ...

-

I

j

i

J

J

I:

....

• t

I r

I

I

I i t

1

• 'II

t

I

I:

I

I ..

i I

...

I

II

I

...

I

I

I 1"

I

III

I

I

...

~. i

~r i...._,.~ \

I ,

i

I I

.._~ I f

1

i

f I

...

to • ..

,

i

I ...

J

"'"

f

..

I

I

• •

1

I J

I

..

r

:

4-

I

i f

• ..

I

I

j

i

\

I

I

.. • •

I

f

II-

iN

I. 4

I

c ,

, t

I

f

I

I

• It

~j

..

• 4 ~ •

I i'

tt) 1 ' 1

• 4 I

I

• f ,

M

I

t

I

I

...

I

J

'II

iJ:l

i I

I

.Q

.. • to

I

I

i J

o

F4

• I

, : I

• •

f-

_____ .. _ . ..___l _,,__..,IJ

._--- - ~ - .,.......__ ....

- -- ..-. --

..J =. .....41 • $ d ....

n

~- .. ~

I. ·Mlo trinti • in banb chfnh

Miu 1.1 - N ghi quy~t (ca biet)

Miu i.t.i Miu 1~1.2 Mau 1.2 Mlu 1~3

Mlu 1.4 Miu 1.5 Miu 1.6 Mdu 1.7 Miu 1.8

Miu 1.9 ~u 1.10 Mlu 1.11

- Nghi quySt (ca biet) caa ThuOng true HDND .. Ngbi quy~t cna HQi dAng quan tri

- Quy8t' (ell hiet) (quy dinh true tiSp) .. Quy8t dinh (ca biet) (quy trinh gian ti8p)

---- ... .___.... -- -

.. VAn ban co ten loai khac - Cong van

.. QuySt dinh (ca biet) (quy dinh true ti8p) ella ThuCmg true Hf)ND-~

- V4n ban co ten loai ella cac Ban HDND

- van ban co ten loai ella Doh D;P"bi!u Qudc hoi

- Cong dien

-GiAymm

- GiAy gioi thi~u

..

Mau 1.12 - Bien ban

Miu 1.13 - Giay bien nh&n h6 sa Miu 1.14 - Giay chimg nbin

Miu 1.15 - oiAy di dirong

Miu 1.16 - may nghi phep

MSu 1.17 - Phieu chuySn

Mau 1.18 - PhiSu gUi

.,.

Mall 1.19 - Thu cong

2. MAu trlnh bay bin sao vln baD

Mlu 2.1 Ban sao van ban

, ..

I •

..

-

.. ...

• 4 'I

,,. ,

•• 4

Mlu 1.1 - Nghj quyet (ca -,ift)

• •

... I $1Z1_ ••

CQNG BoA xA HQI C~U NGHiA V¢T NAM ~ DOc lip - TV do> H¥nh phil.::

"+" • $ '.$ •• $ 1 , IF 1IdIItII.. ·

mN CQ, TC COO QuAN (1) TEN CO QUANt T6 CmJC (2)

,

S6:

INQ·, I ,(3). o.

'" (4) ... , nglry NGHiQuytT

thong ndm 20 ....

I • ~.

~

........................... (5) ••••••••••••••••••••••••••••••••

• 11 *.

=

QuvtN BAN HANH

can. cu a 0 0 0 _ ;

'. . Can . cu 0 ,. I •

...

............... ~ ••• ".I ... l1li ..... " .... '111 •• ,

• • • • • ~ • • • t ~ • • • • • ~ • • • • ~ • • ~ • • • ~ • I • • • ~ ~ • • • • • • ~ ~ ~ • • f • I •• • • • • • • • • • • • • • • • • • ~ ,

,.

QUYETNGHI:

..

Di ~ u 1. ( 6) . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . .. , . . _ .. .. . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . I.. • • • • • • • • •

........... t •• " "''''. III. ".IIP III IF " ,.4 " •• ,.'Ii'.'1111 -1." " r •• 11"

Di ~ U • • • .,...... ~.. .. . . . ~ . .. • .. . .. . . . , ~ 4 • .. .. ~ 4 ... r r ~ ~. • , • • .. .. , • .. • • • • • • • .. • " .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • .. • • I .. .. .. , " • • • • • • • ... • • • • •

.... t $I" , '11 "' .. "" ' l1li ~ 't tlrI.~"."."''''I''.a.

Di ~ U • • • I • .. • .. • • • .. • • .. • • .. .. • I • • .. • .. • • • .. • .. • .. • • • • .. • • • • •• • • • • • • • • .. • • • • • • • • • .. • • • • • .. • .. .. • • • • .. • • • .. • • • .. • • • • • • • • • • , • • ••

............................ , , 1.

~ , .

Nt:Ii "IIQ.n:

- Nhu Di& ..... ;

QUYtN~N,C

, c vu ellA NGlf01 ICY

• •

.. ..

......... " .. ifI .. 10 )

(Chii IcY, dJu)

' .. Luu: VT, ... (7). A-xx(8).

Ho va ten

tel •

-

, _6

m_

p

_ 1

_ If 'IIfI __ • .... at..,. v .. ~

G"ichli:

(1) Ten co quan, tA chile chit quan true tiep (~ co).

(2) Tao co quan, tA chuc ban banh nghj. quySt. '

(3) Chit vj~t tAt ten CC1 quan, fA ewe ban hanh ngh] quyet. (4) eia danh.

(5) Trfch y~u DQi dung nghi quySt. (6) NOi dung nghi quySt.

(7) Chii' vi~ tit ten don v1 soan thao van ban va so hreng ban luu (n!u cAn). (8) Ky hien nguOi danh may" nhin bin va s61uvng ban phat hlnh (neu cAn).

2

Mlu 1.1.1 • NElli quyet (ca biet) cua Thtr~g tJVC HBND

HOI DONG NIlAN DAN ••• (J) •••

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIeT NAM ~ Ufc I,p - Ty- do - B,nh phuc

sA:

... (2) .. ~) ngQy

thang nDm 20 ....

NGHIQUYtT

•••••••••••••••••••••••• ~. (3) .

G TRVC HQI DONG

A A

N DAN .•• (1) •••

CAn eli Lu~t Td chirc HOi dAng 11 nam 2003;

......... dan va Dy ban nhdn dan ngay 26 thang

C An. ell ....,..........,............., t. • • • • , • • • • • ~ • • • •• (4)... . . . .. ~ . . .. . .. . . . .. . . . · + • • • .. • • • • • • • ••• •• • ••

.. • ~ •••• 4 •••• 4.~~~ •• ~.~ •• ~ •••••• ~ •• ~ •••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••• ,

+

............................... " .., ..., ••• a ,

QuytTNGHI:

BI ~u 1. ...........,..................................... ( ~~

.

.. • " ~ I ~ ~ .:.. • " •••• " I' II .

............. ,. "..................... -)} It·~ ~ ..

B·1

leu .•... ~ _ t

~ ~ . . -~ ..•.......•..•..•.•.•••• ~ .•................•.. ~ ~ .

• , -.I •••••••• ~ •.••••••••• I ••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• /.

111 -

"IIo ~ iII ,

TM. TOO G TRVC HBND COO TICII (6)

(Chu leY. d&u)

Ncri lilt,,.:

• Nhu Di&. ..... ;

- Luu: Vf, ... (7). A.xx(8).

Hqva ten

+

Ghl did:

(1) TSn tinh, thanh pM true thu&. Trung uml8 '(tan thi xi. dljnh phA thuQc tinh; ten xi, !hi tnin). (2) f)ja danh.

(3) Trich yeu nQi dun ngh] quyat.

(4) Cac can ell" We ban hanh nghi quyat. (S) Noi duns nghi quY&.

(6) Ch1ic V\l cUa Dgum ley, trtrimg hep Ph6 Chu tich duQc giao ley tbay eM tich tbi ghi chit vi&: tit "KT." via tnroc chec V\1 Chi rich, ban dum pi cluic V\l cUa DgUai icy (ph6 Chu tich),

(7) Chit viet tit ten. tton vi SO(U1 tlajo va sA luqng bin luu (nSu cin). "

(8) Ky bien nguCri danb may,' nhAn bin va s6luqtlg bAn phat hinh (neu cin).

,

. I

) . ~

3

MID 1.1.1 - Ngh] quy~t cUa Rqi dang quin trj

CQNG BoA XA HQI CHU NGHiA VIf;T NAM' Dvc lip - Til do - H,nh phtic

TEN CQ, TC ciro QuAN (1) TEN CO QUANt T6 CHUC (2)

,

S8:

INQ- ... (3) ...

... (4) .. 0, ngOy

thong ndm 20 ....

NGH{QUYET

•••••••••••••••••••••••••• (5) ." .

can cit can ell'

'" •

• • t • • r • • • • , • ~ • ~ ~ ~ _ • • • • • • • ~ • • ~ • • • • • ~ • ~ ~ • ~ ~ • • • • • ~ • • • • • • • • • • ~ • • ~ ~ .. • • • • • • • • • • • • • ~ • 9 • • ~ • ~ ~ • • • ~ ,

• _ • • • • • • • • • • • ~ • , • • • • • • • ~ • ~ • • • ~ ~ • • • • • _ ~ ~ ~ _ • • • • • • • ~ • ~ • • • • • • ~ • • • • • • ~ • • • • • ~ • • • • • • • • • , • • • • • • _ ~ • • ~ ~ , • • 6 • • • • • ~ • •

I

........ ". " " 11 ,

.

, • • • ~ • • • ~ & _ • ~ • • ~ • • I • • • ~ • ~ • t ~ ~ • • • • • • • • • • ~ • • • • • • • • ~ • • • • 4 _ • , • • • • • ~ ~ ~ • ~ • • ~ • • • • • .. • ~ ~ • • •• ~ • ~ • • ~ • • ~ ~ • • • • A 6 • , • • ~ - ~ ~ ~ • ,

.I

QUYETNGHJ:

Di en 1. . 0 •••• 0 0 .. • • • • • .. • • • .. .. • • •• (6) ~ · . , I • • • • •• • • • •

........... ~ •• 1 II ,,,' .l1li" -.A , .. ,. • .; , I"".""4'#~.Ii ", '.1''''

Di@u ••• . ~ ' 0 •••••••••• _ •••••• I

•••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••• 0 •••••••••••••••••••••••••••••••• I ••••• • •••••• _ ••• • ~/ •

-

-

t"'~.-4Itl,. ... ~,. ... t •• ,

TM. HQI ~ONG QUAN TRI CHU TICH (7)

(Chit Jey. ddu)

Noi nh(in:

- Nhu DiSu ... ~

.:. Liru: VT, ... (8). A.x.x(9).

Do va teo

Ghi chu:

J) Ten CO' qU8I1:p t6 chirc chu quan tree tiap (n!u 00) ho4c Cong ty me (n~u do). (2) Ten co quan, tA chirc ban hanh nghi quySt. ..

(3) Olii viet tit ten co quan, tA chirc ban himh nghi quyet, (4) f)ja daM.

(5) Trlch yeu n6i dung nghi quyet. (6) NOi dung nghi quySt,

(7) Chtic \11 cua ngtrOi IcY, truUng hqp Ph6 Chu tjch dU(7c giao ky thay Chu Qch thi ghi chii' vi~t tit "KT." vao tnrac chire vu Chu tich, ben dum ghi chuc V\1 cua nguai ky (Ph6 Chil tich),

(8) Chii viet tit ten doll vi soan thao van bin vi sa lUQl1g bin IlIU (nSu cAn).

(9) Ky hieu ngtriri danh may, nhan ban va sa luc;mg ban pMt hanh (nau cAn) .

..

4

TaN CQ, TC em) QuAN (1)

TiN CO QUAN, TO C (2)

CQNG BoA xA HQI cHiT NGHiA vrer NAM BOt Ifp - TV do -lIfnh phuc

I ..............

sa: (3) IQB- .. o 1(4),. ..

•• ; I (5) , ngQy

thdng nam 2 0 ....

QUYtTDINH .

VA ·a ' ,

~ ".~c: ..............• (C» •••••••••••• ~ ••••••••••••••••

can. c11' ..." ..... ,.. ~ . . . . . . ... " .. . . . .. . .. . . . . . . . .. . . . .. .. . . . I "" .. • .... ( 8 ) ................."....................................................;

..

can err ~ " " t •• I ••••••••••• lt.' •••••• (9) " .. t - ~

Xet de. nghi coo II •••••••••• t ••• , '.0 •••••••••••••• , 00 ••••••••••• 0 ••••••• ,0 "'

QUYtT BJNH: .

l '.

Dieu I. " .. " ~ "" (I 0) ~ '0 0 ••• " •• I t f '" •••••••

, 4

•• ~· •••••••• ~ •••••••••• 9 •••• • •••••••••••••••••• ~ •••••• _ ••••• t •••••••••••••••••••••• ~., ••••••• I.

Di ~ u . • • .. . .. I • • •• '" .. • • '" • ; .' • • • .. .. *' • .. • l .. '" .. .. .. • • • • • • .. • • .. • .. .. .. • • .. .. • • • .. • • "'.. • • I "'. .. .. • • .. .. .. .. * '" .. .. .. • ~ • • • • •• • .. • .. • .. • • • • • ·

.It •••••••• •• •••• • ••••••• ·~· •••••• ~ ••• ~.t •• ~ ~ ~ •••••••••• ~._ ••••••......... ~ •••••••••••••••• 4 /.

~

Nui ,,1t(J1I:

- Nhu f>i&i .... ;

}'

"-'~ .~ .. ~ ~ ciJA NGUm KY (11)

., . .

- . ."

I .._.. .... II

~ r, I ..11'

1 • t' ~ .•

(C . ICy, ddu)

'DQ vi\ ten

• -

........... to • • • • t

- Luu: Vf •... (12). A.xx(13).

Ghi cit": . f.

(I) Ten co quan, 18 chirc chu quan ave tiSp (nan co). _ .

(2) Ten CO quail, tA chuc bote chuc danh nhi DUO<: ban ~Dh quy~ dinh,

(3) OOi vOl ~yat dinh ca biet~ khonaghi nim ban)Janh gib sa vA .kY~eu cUa van ban.

(4) Chii vi&: tit ten co quan, to ch(rc hole cluic danhnha DUOC ban. quy& dinh.

(S) Dla danh. "

(6) Trlch yAu n(U dung quy~ djnh. ~

(7) N eo thAm y&1 ban banb quyat dinh thu6c ve nguCri. dUng diu co q~ to chuc thi ghi chuc V\I cUa ngum dUng (vi du: BQ tnrCm8 BQ.,.:~ C\lC tnrq QJ~"'t Gi8m d6c ... , Vien tru~ Vi~ ... , eM tich ... ); • thim quyen ban hanb quy~ ,dinh thue-c va tap _ ~ lInh dao h* 00 quan, tA chirc thi ghi ten

tSP thA bole ten co qu~ t.A chUc ..t6 (vf~; Ran tbuOzIS vtI ... J HQidbns ... , Uy ban nhin din ... ).

(8) Neu cac cAn cO ave tiep 4A ban banb Quyet 4iOO (vln ban thinh 1,1', quy dinh chec ning, nbien. vu,

.1 ... ~ . I ..

quyen han cUa co quan, w chuc). .' -

(9) Cae yin bin phAp I~ li8n quan aVe ti8p • v4n 4& giii quy&: b 008 D9i dung quyet dinh.

(10) N~i dung quy~ dinh. .' ...

(ll),Quy~n bon, clare vu ala nguOi kY nhu B91nr~. Cuc.tnreng, OWn d&, Vien allOt.g v.v ... ; tnrimg h kY thay m4t tap thS 15nh ~o thl ghi chit vi4t tAt ~1¥." vao tnl6c ten cO quan, fA chuc' hoJc

ten tjp th Iinh d(w (vi d~: TM. Uy ban'~n din, TM. Ban lbuim ~7 '1M. HQi dAng~n); tltrOIIg hQP cap ph6 dt.rQ"c giao IcY tbay nguOi dUng diu Ct;1- quan thl ghi chit vi 'tit &cKT ." vao truac chile V\1 ciJa nrrm &ing diu, ban dum ghi chuc V\l cila ngUai IcY vAn ban; eac '. - hop We thuc bien thea huang din ~ KhOOn 1, fli6u 12 cUa 'IMng ttl nay ..

(12) Cbft vi~ tit ten dan vi s~ 1)'80 va s8 hrQ11& bin hru (n6u cAn).

(13) Ky hi6u nguCri danb may, nhfin bin va ~ lU'Q11g b6n phat Mob (n&t cAn).

5

...

MAu 1.3 - Quy~t djnh (quy dinh gian ti~p) (-)

.. TEN CQJ TC eHO QuAN (1)

TEN CO QUAN, T6 ' C (2)

. .

CQNG BOA xA HQI CHU NGHiA vrsr NAM ~

Dqc lip - TV do - Hanh phuc

. . •

~

So:

IQD- ... (3) ....

.. (4) qt ngQy

QUYETDJNH

thang nam 20 ...

Ban hanh (phe duy~t) •• ~ •••.••. (5) ._. ••••••• _ .

M QUYEN BAN.HANH (6)

,

CAn ell (7) , ~

C~ ,

an cu .,. . .. . .. . . . ... ... . . .. . . . .. .. ... . . ... ". .... .. . .. . . .. ... . . . ... . . . . . . . _ . . . .... ;

+

x e t de n gh i c ua ....................................................."......................................... _ _ ... ,

QUYET IlINH:

Bi~u 1. Ban hanh (PhS duyet) kern theo Quyet dinh nay (5) ..

l. '

Die u .. , , ..

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - • • • - • • , , • • • • • • • • • • • • • " • ., • " , • • • • • .. • • - • < - , • • • • • • " • •• • • • • • " • • • • , • • • .. .. • • • • • • • • • • .. • • • • • • / •

Ntri nh~n:

.. Nhu Di~u .... ;

" ..

~--t"Ir"'t.P ..... " ..... ,.

,

(Chii'lcY, ddu)

H9 va ten

.. LlTU: VT, ., .(9). A.xx( 1 0).

Ghi chu:

A

(t) M1u nay ap dung d5i voi cac '\_uyet dinh (ca bi~) ban hanh hay phe duy~t m~t van ban khac nhu

quy ch~, quy dinh, chuong trlnh, ke hoach, de an, phuong an ...

(I) Ten co quan, t8 chile chu quan true tiSp (nBu co). .

(2) TSn co quan, tc3 chuchoac chuc danh nha rnroc ban hanh quy~ dinh,

(3) Chii' viet tit ten co quan, tA chirc ho~c chuc daM nha mroc ban banh quyat dinh. (4) flja danh.

(5) Trich y~u noj dung quy~t ~nh. .

(6) N ~ thim qu ySn ban lu\nh quyet djnh thU()C v6 nguoi dung diu C(J quan, t8 chile thi ghi chirc vu cua nginri dun, c.t!u (vi du: Bo tnrang BQ ... , Cue tnrong Cue ... , Gi3m d& .. " Vj~ tru6n~ ViQn.OI, Chu tich ... ); nSu thirn quyen.ban hAnh quySt dinh thuQc ve tip th~ Iinh ~o ho~ C<J quan, to chuc thi ghi ten tSp thS ho@,c ten CO' quan, f6 chuc d6 (vi du; Ban thubng vu ... , Hoi dAng ... , U y ban nh3n dan ... ).

(7) NSu cac can cu tT\1'C tiep dS ban hanh quySt dinh (nhir ghi chu a mlu 1.2) .

. (8) Quyan han, chtrc V\f ella oF._ai ky nhu B~ truOng, C\.If truOng, Giam dBc, Vi~n tnrong v. v ... ~ tnrOng hop IcY thay mit t4p the linh &10 thi ghi chft viSt tit "TM." vao truce ten 00 quan, tA elnrc ho,"c tan t$p thA Jinh dao (vi d\1: TM. Uy ban nhin dan, TM. Ban Thuong vu, 1M. Hoi ddng ... );

wang hop cAp pho dUQc iao ky thay nguoi dting diu co quan thi ghi chir vis~ tit "KT." vao truce chuc V\f ella ngum "(rog d u, ben duoi ghi chile V\I cua nguCr.i ky van ban; cac truong hop khac thuc hiSn thea huang din tai Khoan 1, Di~u 12 ctia Thong tu nay .

. .(9) Chli viSt tit ten "an vi SO~ thao va sa lUf?Il8 ban btu (nSu cAn).

(10) Ky hieu nguoi danh may, nhan ban va sA hrong ban phat hanh (n~u cAn),

'.,

..

6

Min van bin (ban hd"h kem theo quylt t1/nhJ "(.)

TEN CQ, TC cHU QuAN

TEN CO QUAN, TO C

CQNG HoA xA HQI cHiJ NGHiA VIiT NAM"' DOc Ijp - TIT do -lIfnh phuc

TEN LOAI VAN BAN

.............................. (1) .

(Ban hanh kem thea Quylt dinh s6 IQD- p

ngOy thdng nom 20... cua )

Di~u 1 .

••• 11 " _ ,... " l1li .. " "' ~ .

• • - • • • • ~ • • • • • .. • - • ~ • • , • • • • , • • •• • _ • • • .. • • • • • • • • • • ~ 6 • • • • • • • • • • II • • • • • • • • • • • • ~ • • • • • • • • _ • • • • ~ • • • • - • a _ •

... .. ",. ,. " -..l1li .. 4.1.l1li , "'iii " .,.,. __ i ..

+ •

" ,.111 11 ..,. ~ " • .r, ••• '1111 •••• "" l1li 'l1li " l"""'1111 ••••••

Chuang ....

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Dj e u .•. . 10 4 ••

....... i. I ••••• " ". l1li ,.,.." •• " .,. l1li •• "" , ,. 111 "' ,. 'l1li 1Ii •• ' "' III.

Chuong ..•.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

n·A

vleu

•••

' l1li " ~" "tI 41111 ,. .. l1li. ~ I .. III'

• I

.................. ' '.i , " ,. ,,, , ,, 'I

1 t

Die u • ••• .. '" '" 10 I , '" •

•••••••• "'.~ • •• ~ t, /.

, C VT) rnA NGUffi KY. ·

(Chu"Y,

Nguy~n VlnA

..

--------~~~~----------------~------~~~~--~~~~~~ .......... ~--------------~~~~~~~~--~--------------------~----------------~ .................... ---

Ghi chuJt'

(*) MAu nay ap d\Jf1G d6i veri cac van ban dU(1c ban hanh kern theo quyb. dinh (ca biet), bd cue co thS

bao g6m chuang, muc, di~u, khoan, diSm. "'

(1) Trich ySu noi dung cua van ban.

7

M~u 1.4 - VAn baD co ten I09i khac C·)

TEN CQ, rc cau QuAN (1)

TEN co QUAN, T6 · C (2)

CONG BoA XA HOI CHiT NGHIA VIiT NAM . ~ DOc l,p .. TV do - Hanh phuc

,

58:

1.4.(3) ... - ... (4) ...

.......... (5) , ngQy

thang nam 20 ...

A w ~

TEN LO~I VAN BAN (6)

....................... , .. . . . (7) - . · ~ f .

. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . ~ , .. (8) "" - · · . · · .. -

. _.".t .4 oil 'l1li , •••• " ., "l1li •• ., .111 ".'11.,. "' •• " l1li , •• '11 i'l' ••

... •• " 4 •• II1II"., " , 111 11- "' , of" -" .. ".' 01". III'

• • .... III ... III ~

....... " ,.. "' 4 " .. l1li 41 11 " 10 .

" .. ,.. ' .. " 1" ,. ".II1II 111' ,. Ii " l1li " 111 1" , .. ,.

................................ , / .

..

"

cvu ciJA NGtrt'JI KY (9)

III -

................ 1 ...... '

t -

111.,..' ..... l1lil1li ...... ,

"_ Luu: VT, · .. (10). A.xx( 11) .

..

(C hfr IcY} dau)

Hq va ten

Ghi chu:

(*) M~u nay ap dung chung d5i voi da sB cae hinh thirc van ban hanh chinh c6 ghi ten loai C\l tha nhu:

chi thi (ca biet), to trinh, thong bao, chuang trinh, kS hoach, dS an, bao cao, quy dinh v.v ... Rieng ddi voi to trlnh co the! them thanh phh "kinh giri" a vi tri 9a,

(I) Ten CO' quan, tc3 chile chu quill tnrc tiSp (nBu 00),

(2) Ten co quan, tA clnrc h~c chile danh nha nuoc ban hanh van ban. (3) Chit viSt tit ten loai van ban.

(4) Ctlu Via tit ten co quan, tel chirc hoJe chuc danh nha mroc ban hanh van ban. (5) D~ danh.

(6) Ten l~ van bin: 'chi thi (ca bi¢t), to' trinh, thong boo, chuang trinh, kS hoach, dA an, phuong an, bao cao V~V 1f ••

(7) Trlch y~u nOi dung vAn ban.

(S) Noi dung vAn ban.. , .,~ ,." .'\ 't'

(9) Ghi quyen han, chile vu cua ngum ky nhu BO tnrong, C\Jc tnrang) Giant d6c, ViQn tnrCmg v.v ... ; tnrong h~ IcY tbay mat t3P th~ Jinh d$o thi gbi chit viet tit ~'TM" vao truce ten co uan, t.B chuc hoac ten tap the 13.n.h d~o (vi d'J: TM. Uy ban nhan dan, TM. Ban thllOn¥ vu, TM. H6i d ng ... ) ~ ~u nglIoi

'. ky van ban ta cAp ph6 cua ngiro! dung diu CCJ quan thl ghi ch!i viet tit UKT" vito tnroc chirc vu cua ngubi dUng d£u, ben duOi ghi chuc vu cua ngum kY vin ban; cac tnrong hop khac thuc hi~n thea hLr&ng din tai Khoan 1, DiSu 12 cua Thong tu nay.

( 1 0) Chii' vi~t tit ten dan vj soan thao va s6 luQlIg ban hru (nGu c4n).

(II) Ky hieu nguoi danh may, nh3n ban va sA luong ban phat banh (n8u cAn).

+

8

-.

; ,

II!' ".

t .. - ·

-

~ ....

• .. . I

I • 'I. f

..

TEN~CQ, TC cOO QuAN (I)

TEN CO QUAN t TO ' C (2)

CQNG HoA xA HOI CHU NGHiA ~T NAM DOc lip - Ttl do - Hanh phjic

sa:

1 ... (3)".-u.(4) ...

.......... (5) ..... -'J ngOy

thong niim 20 ...

V Iv . ( 6 ). . · · · . I • • I •

Kinh girl:

,. -

.......... ~ , " , ,

<I' ~

"" 'IIi .. ~ • .. '" .. 'III It • " .. • iIIII •• , '" It to ,. _,

..... , '" tt "' ~ ••••

• .. ,. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• ( 1) ..........................,........................ 0 • • • ... • • • •• • , • • • • • • • • •

..

... II " " ~ II,..", ~ ,. tII "' " 111 411 , - •••• 111 ..

• • • • • • • • • • • • • • • • .. • .. • • • • • • r 0 I ••••••••••••••••••••••••• ' • ......• 1 .

Nui nJa~:

- Nhu tren ;

- Luu: Vf, ... (9). A.Xx(lO).

(Chit IcY. ddu)

, .

... ~

.l1li'11111" •• -41 ........ ,., ...... 1'

Hf} va ten

st, xx ph8 Trang TiSD; qujD HOOn Ki&mt Hi Noi

DT: (043) ,Fax: (043)

E-Mail: .- ; .. ~ Website: .. _ 4, .. ~~ (II)

"

Ghi chu:

(1) Ten co quan, t6 chile chuquan true ti8p (nSu co).

(2) Ten co quan, tA cll1.lc boac chec danb nha mroc ban hanh cOng van,

(3) Chi} viet tit ten co quan, tA chuc hole chuc danh nita mroc ban haDh cdng van.

(4) Chii viet tit ten dan vi (V\1, phongban, tA, b6 p1$1 chuc nang) SO~ thao cong vin. (5) !);a danh.

(6) Trich yeu DOi dung cong van. ,

(7) Nqi dun~ cOns vin.

(8) Ghi quyen han, chuc V1,1 cua nguOi kY nhu BO truong, C\1C tnrong, Giam d&, Vien tnrong V.v ... ; tnnJl1g bqp ky thay ~t ~ the linh dao thl ghi chii viet tit c~ .. tnroc ten co quan, tA chile hoac ten

~p thS JInh ~, vi du: TM. Uy ban nh!n din, TM. Ban thubng vu, TM. HQi dAng~:",,; nSu nguaj kY cong van la cAp pho cua ngucn dung dAu ca quan, tf, chile thi ghi chit vih tit "KT' v~ truce chile vu cua nguoi dung diu, ben duai gbi chirc V1,1 cua nguai kY cong van;' cac tnrOng hqp khac thuc hi~n theo

huang dLJ ~ Khoan J, Di8u 12 ctia Thong ttr nay. . '

(9) Chti viat tit tan don vi soan thao va. sa IUQ'ng ban 11m (nSu rAn). - .

(10) Ky hieu ngmri d8nh may, ohio bin va sa luQ'tlg ban phat banh (nBu dn).

(11) Dja chi co quan, t6 chirc; s5 dien tboai, s6 Telex, s6 Fax; 4ja chi E ... Mail; Website (n&i cln). ,

• N8u om nh4n (kinh !':Ii) IS. nhl1ng chuc danh, chue vu cao cAp c~ Nha DUO-C, ~thi pbin noi nhan khang ghi "nhu tren'" maghi true tiap nhiing chirc danh, mire V1) iy vao.

t

9

MAu 1.6 w Quy~t djnh (eft bift) cua Thvirng tlVc HOi dAng ohio din

,

. '

HQI BONG NIlAN DAN .... (1) •••

Sa: .... (2) .... /QD-HDND

CQNG BOA xA HQI can NGHiA ~T NAM ~ DOc Itp ... TV do - H,nh phiic

.... (3)."HI ngtly thong nam 20 ...

QUYtTDJNH

"" ..

V@ •••••••••••• (4) •••••••••••••••••

THlfONG TRl/C HQI DONG

A ~

N DAN •.. (1) •••

can err Luet t6 clnrc HQi (l6ng nhan dan va Uy ban nhan dan ngay 26 thang ] 1 nam 2003;

(

" . . .. . .. .. .. . · . . . . .. . . . .. .. . . . . . . '" . . . .. .. . . . . .. ... ( 5) .... .. . . . . . . . .. . . . . .. " ... ... .. . " .. .. . . .. , ~

......... "'". to", ,... l1li 11 ,

.&

QUYETDJNH:

Difu 1. (6) . .. . . . . . . . . ". . ., ". . " .

. . .

.......... ".6 II " ~ .

Di~u . • . .. ~ , .. , I • • • .. .. • .. • .. .. .. • .. • .. .. •• ".. • • .. .. .. • • .. • .. • .. .. .. • • • .. .. .. • .. • • • • .. I ••• • .. • • •

........ " " / ..

'" ....

.. I t ~ ,

TM. THUi G TRl/C HDND (7)

..,

CHlT TICH (8)

(Chu IcY va ddu HDND)

NO'i nhan:

.. I 'I •

- Nhu Dieu .... ;

- L11U: VT, ... (9) .... A.xx(lO).

00 va ten

. ..

t

Ghichu: .

(I) reo tinh, thanh pM tnrc tJw<5c Trung uong; h e~ q1J$n, thi '" thanh phd thuQc tinh~ 'xl thi trfut.

(2) sa thu t\r ding ky quy~t dinh ella HQi d ng nh8n dan. ' ,

(3) f>ia danh.

· (4) Trich ySu noi dung quy~t dinh

(5) Cac can cti khac 8p d\l118 eta ban hanh qny& dinh. .,', (6) N6i dung ~uySt dinh,

(7)'ThAm quyen ky van ban.

· (8) 'N&. Ph6 Chu tich ky thl ghi: KT. Ca ir TJCB

, , \ PH6 CHt TIeR "

NBu Uy vien Thuong true kY th! ghi: KT. CDU l1CH '

uY 'nEN muONG TRVC (9) Chii' vi~ tit ten dan vi soan 11110 va S(I)u<;mg ban lun (nSu cin).

(10) Ky hieu ~ai d3nh may, nban ban v 1 sa hrong ban phat hanh (neu can).

. .. +.

. .,

. ,

. '

10

Mlu 1. 7 - Vin bin co ten IOfi cUa cac Ban HVi d6ng, '~han dan

HQI DONG NIlAN DAN ..• (I) .•.

...

CQNG BoA xA HOI CHir NGHiA VI$T NAM Di}c lip - Til do - Hanh phiic

b , _ ..

1-__ 1

=

pn

--

sa: ... (2) ... / ... (3) ... -IIDND ... (4) '0. J ngCiy thang nom 20 ...

TiN LOAI VAN BAN

................ (5) •••••••••••••••••

• • • • • • • • • • "0. • • ••• • 0 • • o. (6) . . .. . .. · 0 .. • • • .. • • • • • • • • •• • • 0 • • • •

............. 1$ fIJI' •••• '9 4 oiII.., •• I ,.~ ,. 6 •... r- 1$" 41 ~ ".'0

............... '1 ., " • ., .

" "I" •• ~ .'1" •• " tI ,. •••• ~. - 4." '1111 111''' ,.4 .. _ .. ,."' " .. ".

........... I .,._ iii , II ill , 'II1II " •••• " -41 '" .

• 11"." II iii ,. 60 " ., "' If. "' , " .

I • • • • • '" • • ... ..... • • • .. .... • •• • • .. .. .... • •• •• .. •• • • ...... 0 ••••• 0.. .. •••• / •

• -

'·I111 • .. oiII ~4I " .J

TM. BAN KINH TE NGAN SACH TRtrONG BAN (7)

Ndi nh{in:

• """"

., •••• ~~~6.~4 ••••• ~ •••• ~ ••• ,

.

... Luu: VT, ... (8) ... A.xx(9).

(Chf1 IcY ~a ddu HDND)

Ghicnu: '

(1) Ten tinh, tbanh pM tnrc tbuQc TTWJB uang; buren, quiD, tbi xl, tNuib pb6 thu& tinh; xi, p1urcln& ~ tr~. (2) SO thu tu ding ky van ban cua HQi dAng nhio dan.

(3) Chi vi~t tit ten loai van ban.

(4) Dta danb.

(5) Trich yeu nQi dung van ban. (6) NQi dung van ban.

(7) Neu Ph6 Tnrong ban ky thi 8m: KT. TRIflING BAN

PRO mtrONG BAN

(8) Chfr vi&: tit ten Ban soan thao va sa lu~ ban hru (neu cAn).

(9) Ky hieu nguoi dinh may. nhAn ban va sa lU(TDg ban phat hanh (nSu cAn).

(Mlu nay dung chung cho tit ca cac loai vln ban co ten loai do cae Ban cua HOi dAng ohan dan ban lu\nb).

11

MID 1.8 - VAn bin co ten lo,i coa 1>080 n,i bieu Quae hqi

DoAN f)~I sreu QUOC HQI ••• (1) .••

CQNG BoA xA HOI CHi! NGHiA vrsr NAM DOc lip" Til do - Hanh phuc

_ ... WillE

s6: ." 1 (2) -DDBQH

.... (3) ..... , ngdy thang nam 20 ...

TtN 'LOAI VAN BAN

•••.•••••••••••••••• (4) ••••••••••••••••••••

-

... • • • • • • .. • • • • • • • • ,. f • • , • •• • • • • ;I • • • • .. • • • • • • •• ( 5) .. # • • • • • ~ • .. .. .. ~ .. • .. • .... • • • " ...... • • .... • • • • .. • • • • • • • " • , • • • • •

............ 11" 'III ~'" l1li,. ' •• 4" II' oil' _ 11 ,..

.... , ,.41. ", ,. ~ ~ .11 .. _ ~ ~ ."' "' oW _ .,. .

.. • II III .. • • .. l1li .... '" ••

............... ""op,, _ " ,. , lit t- .._ ~

.... 111 II1II " .. ill' iII III" " "'II 11 ,. ,. .. 111 ,. "

............................ ~ .. . . . . . . .. ./ .

,. -

.~. " .... ,,, •• to ..... ,

TM. Do~t\N B,AI BItU QUOC HQI (6) TRU G DoAN (7)

(Chu ky, ddu DDBQH)

• -

.. l1li • It ... t ........ f •• l1li'"

t ...

• ... • ill ........ It ...... t to II .. '

- Luu: Vf, ... (8) ... A~xx.(9).

Hq va ten

I •

Ghl cll4:

(1) Ten,·tinh, thanh ph6 tnrc thuQc Trung uong. (2) ehii viSt tit ten loai van bin

(3) Dia danb.

(4) Trich yan DQi dung van ban. (5) NOi dung van ban.

(6) ']bim quy~n ky van ban. NSu Truong Boan leY vai thim quy~n rieng thi khons c6 dong quyen han,

(7) N~ Ph6 Truong do3n kY··thi ghi.: KT. "I'RUONG DoAN " .

. PHO TRUONG DoAN

. (8) Chii viet tit ten don ,ri SO~ thao va s61uQ118 ban hru (n!u can).

(9) Ky hieu nguOi danh may, sa lUQ1lg ban phflt h3.nh (nb.i cAn). ' , ' , . " .

(M&u nay dimg chung cho tAt ai cac loai vAn brut co tSn loai cda Do8n D~i bi~u,Q~& h~i),

I ,

... . .. ~ ..

..

+

. ~

12

Mlo 1.9 - Cong ditn

,..

l*ENcOQUAN, TcCHUQuAN(I) .

TEN CO QUAN, ro cHirc (2)

CQNG HoA xA HOI CoU NGHiA VJlT NAM Bqc lip - Til do - B,oh phtic

" So:

/CD- ... (3) ...

• • • • u ( 4 ) , ngQy

thang nam 20 ....

C6NGDIiN

•••••••••• ••••• (5) ••••••••••••••

oz • zIIIL

............... , ..... (6) dien:

- .. .. . . . . . .. .. . " .. , . . . . . . . ; (7)

-

.............. iii 4 t , ••••

.... •• • • I "' I I , , " ••• (8) , , , I , , I ••• f.o·.· ·

._ + •••• .,. .,. •• 'III" _ "' ", .. ' ill" "

.

.. 11',... II '- ,. 11 II ••• "l1li'l1li •• ,. o!I! ~ " of.'''' .

.... " ~ "...;Itt 111' ,.. ". .

.. ... " • • • • • ... • It II • .. .. • " • • • .. .,. • .. II ~ oiIII III. .. 'If .. • .. ... • • 'I " • • __ t • • • .. • .. ... ., ... • III + .. .. " l1li .. .. ... • • II 'III • .. .. .. lit • .. .. .. • III- .. " .... .. .. ... .. .. II- lilt • • • • • III

............. " •• 041 11 tI .. t"" , , ••• " ~, ~ ~4 •• 11 •• II1II,. , 11, •• , ••

" 4. f •• , •• 'I ~ ••••• '" •••••••••• 1.

Noi ,.,.".:

- Liru: Vf, ... (9) .... A.xx(lO).

(eM IcY. dJu)

00 va ten

..

Ghi ella:

(1) Tm co quan, to chirc chu quan true tiSp (nfu co). .

(2) Ten co quan, tc5 chile hoac chuc danh nha nuec ban hinh cong dien.

(3) Chfr viEt tit ten cc quan, td chrrc ho~c chile danh nhi. Duac ban hanh cong di~n. (4) aja danh,

(5) Trich yeu nQi dung di~n.

(6) Ten co quan, td chile ho#c chuc danh cua ngtrOi (fling dAu.

(7) Ten co quan, tA chuc nhin diQn.

(8) NOi dung di~.

(9) Chu viEt tit ten don Vi ~n tbao va sa hrong ban luu (neu cAn).

. (10) Ky hieu nguei dAnh may, nhin ban va s81uc;ms ban phat hanh (n~u cAn).

13

Cd QUAN~ TC CHiJ QUAN (1) TEN CO QUAN, TO cHirc (2)

CQNG BoA xA HOI CUU NGHIA V¢T NAM Doc Ijp - Til do - Bonh phuc

• an 2 ..... -....--- 7$

.. J •

sa:

/GM- ... (3) ...

...... (4) ..... , ngby

thong nilm 20 .....

".

f"~

I .... ..

• I .. r

. I •

"

., GJAYMOI

•••••••••• 4 ••••••••••••••••••••• ~ ••••••• (5) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

" kinh rnr ·

• i • • • • ;, • •••••••• • " (2) , .. .. . tran trong D1CYl.:

Ong (b a) ..... . . . · . . . . . . . ... . . . . .. . . . . .... ... . ... (6) ... .. t • • • .. •• • • .. • • • • .. • .. .. • ... .. • • .. • • ~ •••

Toi d " (

at '\1 .. · · .. · · · . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. • . . . . . . . . . 7). . . . . . . . , . " , .

..... •• " lIIIt a.", ~ , # "" " f ".111

Th'· ·

01 gJ.an: · -... . '" . . . . . . ... ... . . . .. . . ... . .. t • • • • • • • ... ... • ." • • ... .... ..... • • • ••• • • • • • • • •• •• • • • • .".

OJ d·A. ·

a 1 em : .. ,......................... t • • • • • • • • • .. • • • f • • • •• .. • • • ... .... " • • • • .. .. • • • • • •• •• • • • • • •••

..

..... .. , ..,. ~ •••• ,. '111. 'I , •• , .

• 11" • • • .. - • I'" '" " 9 _ '" •••••••• ~ I.

Nui "h4n:

't ..

• 11- ....... ",,~.,

III ....

• • II .... ~ oil .... ,

- L\tU: Vf, ... (8). '. A.xx(9).

(Chu Jry, ddu)

"9 v.ten

...

Gh! eIIu:

(1) Ten co quan, tA chti'c chu quan tnrc tie" (n&! co), (2) Ten CO quan, tA ch(rc ban banh giAy mOl.

(3) Cb5- vi~ tit ten co quan, tA' chile baD hanh giAy men. (4) Bill danh,

(5) Teich yau nQi dung alOe hop. .... .

(6) Ten co: quan, t6 chuc h~c bo ·va ten, ch~c V\l, dan vi c5ng tic ciia nguCri duQ'c mai. (7) Ten (nQi dung) cua cuoc hop, hQi thao, hQi nghi v.v ...

(8) Chi vi&t tit ten dan vi soan thao va s6luQ'llg ban hru (n&! cAn).

(9) Ky bi~ ngU'01 danh may, nMn ban va sA luc;mg ban pbAt hanh (nSu cAn).

.. .

14

I I ,~

MAn 1.11 - Giiy gi6i thifu

.' 'lEN CO QUAN, TC COO QuAN (1)

TEN CO QUAN, T() cmrc (2)

CONG BoA xl HOI CHU NGHiA VJlT NAl\f DC}c lfp - TV do ... Hgnh phuc

/..

So:

..

...... (4) ..... , ngQy GIAy GIro THI£U

thong nam 20 ....

lOOT -u.(3) ...

. .. . . . . . , " (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. trin trong gi6i thieu:

" b'

On g ( a) .... .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . ( 5 ) . .. . .. . . . . . . .. .. ... . . .. . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . · . .

Clurc Vl.I : " · · · .. · · .. · · · I • .. • I • • • • • .. • • •

~ ...

Duoc ell den: 1............."."...... ... ( 6 ). . . .... .. .. .. .. .. . .. . .. . ... ... . ... ... .. ... . . . . . .. ... .. · · · · · ..

ve vi~c: .o .

ow ,.,,, ,,, t 'III ••• " ", ••• " ", , III ••• l1li .

D~ nghi Quy, co quan tao ai@u kien d~ ong (ba) c6 ten tJ tren hoan thanh nhiem Vl.I.

G· It. , , fI , .. dA h J. ~ /

lay nay co gta to en et ngay' .. , , I • • • •

'III

Not nll(in: - Nhu trSn; .. Luu: VT.

QUYtN~N,C

CUANGuOIKt

(elM kj, dtiu)

H9 va ten

.

...

-Ghi chu:

(1) Ten co quan, tA chirc chu quan true tiSp (n6u c6).

(2) Ten 00 quan, tA chuc ban hanh van ban (cap giAy giOi tbieu). (3) Chii viet tAt ten co quan, tA chuc ban hanh vln ban.

( 4) Bja danh.

.. · (5) HQ va. ten, chile 'vu. va don vi cong tac Clla nguaj duoc gici thieu. (6) Ten co quan, tA chue duoc giai thi~ tm lam viec.

, .

~ . . , .

15

Mlu 1.12 - Bien bin

TEN co QUANt TC cmi QuAN (I)

TEN CO QUAN, T6 · C (2)

sA: IBB- ... (3) ...

CQNG BoA xl HQI CRP NGH~ VJlT NAM Boc lip - Tv do - HVnh' phiic

".",. ~

BIEN BAN

•••••••.•••••••••• (4) ••••••••••••••••••••••

, ,

Thoi gian bat dau: . ~ . . . . . .. .... . . . . . .. .. . . . .......

n· d·'\

via lem: '" ..

Thanh phAn tham du: , 6 ••••••• ~ " •••

• • • • • • • • • • ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 6 • • • • • • • ~ ~ • • • • • • I • • , • ~ • • • • • • • • • ~ • • • • ~ • • • • • • • • • • • • • , • • • • • • • • • • • • • • • • _ ~ • • • • • • • • • ~ • ~ ~ • ~ ~

~ 6 ~ • • • .4. • • • ~ ~ • • • • • I ~ ~ • • • • • ~ • • • 9 • • • _ • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~ ~ ~ • • • • • ~ • • • ~ a • • • • • • • • • • • • • • * • • ~ • • • • • • • • ~ • • • _ ~ • • • • I • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~ ~

Chu tri (chu toa): , , ff ••••••• • •• ••••

Thir ky (nguoi ghi bien ban): , , .

NOi dung (theo diSn bien cuoc hop/hoi nghi/hoi thao):

~ • • • • • • ~ 4 • ~ • • • _ • ~ f • • • • ~ ~ • _ • I • ~ • • • • I • • • • • • • • • • • • • • ~ • • • • ~ • • ~ • • ~ • • ~ • 4 • ~ • • • • * • • • • • _ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • , • • • • • • • • 6 • • • • • • • • •

+

. - • 4 . . . • • • • ~ . • . • . .9. . . • . . • . ~ . . . . . . 4 • • ~ • • • • • • • • ~ , • • • • • ~ • • • • • • ~ • • • • • • • • • • • • ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - • • • • • • • • ~ •

CUQC hop (hoi nghi, h6i thao) kSt thuc vao .... gio .... "' ngay .... thang ... · .. ·

I

nam ..... I.

..

THUKY (ChfiJey)

.

CHirTOA ..

(ChU Jey. dJu (nJu': co)) -

,

(5) H9vA ten

u,va ten

..

...

•• III .. ,

... L11U: ve, h6 so,

(

..

Glli diu:

(I) Ten co quan, t6 ehuc chd quan true tift> (n&. co), (2) Ten co quan, td chue.ban h3nh van bin. -

(3) Chit vi&: tit ten CO quan, ta chec banhanh vin ban. (4) Ten cuQc hQP hote hQi nghi, hQi thao,

(5) Ghi chec vu chinh quyan (nSu cin).

..

+

16

, . .

.. ...

. .

,

..

· Min 1.13 - Gi4y bi~n nhin

'fEN CO QUAN, TC em) QuAN (1) TEN CO QUAN, T() carrc (2)

. ~

CQNG BoA xl HQI CHiJ NGHIA vrer NAM

DOc 1ip - Til do - H,nh phuc

S8:

/GBN- ... (3) ...

.. .... (4) ..... , ngQy GIA Y BIEN NHAN

HA sa ...

thang nam 20 ....

'"'

H 0 va ten: I • • • • • • • .. • • • •• •• • • • • • •• ( 5) . II. • • • • •• • • • • • " • •• " • • •• • • • • • • • ••

Che don vi cc ,

uc V\l, an Vl cong tac: t ,. •••••• • •••••••• '" •••••••••••• • •• '" ••• , • • " •• • , • • • •

Da tiSp nh~n he; so ella:

Ong (bit): " I (6) , · ' · . · · .. · . · · .. · · ·

b A.

. . . . . . . . . . .. .. . . . · . . . . . · . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. ... ao gom.

1 " " .

2 t I ••••• (7) , .

3 ~ + " 1 ••••••••••••••••• ~.I .

-

• • • • ~ ••••••••••••••• • a I ~ ~ •••••••••• ~ & • 4 •• ~ ~ • ~ ~ ••• ~. ~ •• I •• ~ ~ •••••• , • ~ ••• t •• t •••• ~ • ~ •••• ', ~ ••••••••• t I ••••••••••••••••••••••• ~ •••• ~ ~

•• ,

• • • • • • , • • • • • • • • • • • • 9 • • ~ ~ ~ & • • • • ~ • • • • ~ • I • • • * • • • • • • • • • • • • 4 • • • • • • • • • • ~ • ~ • , • , • ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~ 9 • • • • • • • • • • • • • ~ • • • • • • • • • ~ • • • • • , • • • •

........................................... 1.

NlTi "h;'lI: <. •• (8);

A.

.. Luu: HO so.

NGUmTltp

89 va ten

Ghi mil:

(1) Ten co quan, tA chuc chu quan true tiSp (n&J c6). (2) T& 00 quan, tA chlic cAp fAy bieo Min hA S<1.

(3) Chii' vi& tit ren co quan, to clnrc cAp giAy bien nhM h6 so. (4) Dia danh.

(5) Ho va ten, chile V\I va don vi cong tic ella nguoi tiSp nhin h8 so .. (6) HQ va ten, noi cong tachoac giAy tb tuy thin ala ngu9i nOp he, so.

(?) Li,:t ke <fiy &i, cu thS cac vin ban, giAy tb~ titi li~ co trong h5 so. (8) Ten ngiroi hoac CO quan giri h6 sa.

...

17

MAo 1.14 - Giiy chVng nhio

~ ...... d'

... - ¢~~

TEN co QUAN, TC em) QuAN (~) TEN cO QUAN, TO cmrc (2)

cQNG BoA xA HQI cao NGHiA VIE.T NAM

- Di}c IfP - Ty- do - Hanh phuc

SA .. o.

IGCN- ... (3)h'

• n ~ •• ( 4). . . ..• ngQy

thang

nam 20 ... H

GIAy C-----

GNHAN

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

. . . . . . . .... _ '" ~ _ . . _ . . . .. . . . . . . ... . . . .... .. . .. (2) _ . . . . . . .. . .. . . . .. ... . . .. c hun g nhan:

•••••••• 0 •• '" •••••••• _ ,(5) '" 0 •• , "" ••••••••••••••••••••••

.... ~ ,. II1II , 11' •• ,"'" ..0&. 1111 " .".t ,1l1li It _ .,. It .. lItp • .

III 'II ,. " f 1It 111, 11':11"' t'l 111. 1111111 l1li111 II III •• f.'I •••• ~ "'11111 ••• , ".111' 11'''. ~ ••• '_'III •

........ ••• ••• ••• " 1 ..

..... I .. " "" " ••• ,. ~ "III,. tilt •• 1 •• '" "',. _ II1II _ .Ji. •••• ""' ~ .. ,.. I I" .4"...,

." "1" " .. ,.., •• l1liliii0,. , 1 ~ II1II 11.'" " 1.l1li 0lil. It .

,."'''' 'II , 4." 0IIII , " _ III' " " '11' ~. ~ 61111 'III'''' ,.. ...

•• , ~ , 1 , It III. ,. ,,1-.; 'If ...

..

I

....... "1 , .. 1II1IIl1li 111'111 ", ,. !lei :. 'Il10 ,' II I., .,,. !II •• 1 " III fir",

..,. , .:- ~ ••• '11''1'11 ''iii " •• , .If 1 i •• <111 111"

I

I " 'C' .. ~ .. -!'o- .1 ...

NO'i n"~n:

QUYtN

, entre VI} eVA NGUffi KY

I -

..... oil •• ~.,.,

• ..

.... 111- It •••• ,.

- Liru: VT, .,. (6) ... · Axx(7) ,

,

(Chir kj, ddu}

Ho va ten

Ghi chu:

(1) Ten co quan, tB chile chu quem tnrc tiSp (neu co).

(2) Ten co quan, tB chirc cip flY chung nI$l.

(3) Chii' vi&: tit ren CO' quan, to clurc cAp gi§y clurng nhan. ( 4) Dla danh.

(5) NQi dung chirng nhan: xac dinh cu tha ngeoi, S\l viec~ vAn d~ duoc chimg nhan. · (6) ChQ viet cil ten don vj soan thao va s61uQlIg bin hru (nan cin).

(7) Ky hi~u nguCri. danh may, nhan ban va s61uQ'ng ban phat hanh (neu cAn).

, '

- ,

..

18

... .", . -.

. . .

. .. .

. . .

. .

. ... . .....

MiD 1.15 ~ Giiy di duwng

. - .

,

TEN co QUAN, TC CHU QuAN (1)

TEN CO QUAN, 'ro cmrc (2)

CQNG BOA xA HOI CHiJ NGHiA VItT NAM B9c tip - Tv do - Htnh phuc

'III"IK;: - III' -

s6:

---- •... (3 ) ...

thang nam 20 ...

. ,

GIA Y DI DUONG

, ,

cap cho ong (ba): . 4 • H ••••••••••••••••••• " 4 (5) I I ••• • ••• • • I • • •

~JlJa~«:: ~: , ................••.. & ••••••••••••• , ••••

oJ

Noi diroc ell den cong tac: .

Gifty nay c6 gia tri bet ngay t •••

(C~ k:j~ dJu)

-

III

89 va ten

~ .. I'
~ -~ -
Ngay Phl1011g D(} dii ch,ng Thlri Xac uhin ciia' CO'
NUl HI V A BtN . ~ quan (t6 chUc)
glan a
thaDg tifn duirog (Km)
II d.l • cf· d,(
• .. D01 en 001 I, en
~ .~
~
• t •
DI ................... I
- _--
,
Den .................. +
I
.
• 1
.
... -1

I
Di .....................
.
r...ol
J.
Ben _ ...... " ..........
• .
.
~
• .
I>i .........................
t
~ - J 19

. .

. . ..

. . ... .

Den .. . ....... ,. ... • • • .......
,.
".
fJi . . ,. .. . " . .. • II ... til • • • II1II .. • I

. •
- . - ~ ............... - .. . -(
~ ~
I 1
E>~n to r
. .. . . .. .. • • .. • • 'I • II .....
r
i

.
Di • " I • • .. ~ • 9 • • • ~ • • • • It •

.
..
A
Den ... ' .
III ....... t t " .... if" " •••
,
.
~ .
fA . . . . . . . ~ . . . .. , . ,., .. . • • I
!
1
- . .._,
.._....

,
,
DSn • • t • • • • • • ~ • • • • .... I
I
I
... ! - V e ngiroi: ~. ~ ve x..... .. d =. .... . . . . .. . .. d

- V e circe: ve x . . . .. .. d =.. . . . . ~ d

t

- Ph\! phi lAy ve bang dien thoai: ve x d = ~ d

- Phong nghl: ve x d = d

1.. Phu cAp di dtrong: 4 "' , d

2. Phu cAp hru tni: t " ••••••••••••• d

, '. T·~·'· II\w d

. on g co n g: ...........................................,..................................".................. ·

. .

NGUOI DI CONG TAc (CmrkY)

PHV TKACH DQ P~~ (eM kYt ddu)

Kt ToAN TRUONG (ChUkY)

Hq ~vit ten

89 va ten

"9 vA ten

.

Ghl chd.-

(1) Ten CO" quan, tA chirc chil quan tnrc tiSp (nSu 00).

· (2) Ten w quan, 16 chlic cap ,loy di duCmg.

(3) Chii' vi&:1it ren co quan, t chuc cAp giAy di duOng. (4) ilia danh.

(5) HQ va ten, chuc vu va don vi cong tac ctla nguai duqc cip giAy.

. .

..

20

Mlu 1.16 - Giiy nghi phep

..

TEN co QUAN) TC cHiJ QuAN (1) TEN CO QUAN, T6 ewe (2)

...... ...

CQNG BOA xA HQI can NGHiA V¢T NAM DOc liP'" Til do - H,nh phuc

sA:

/GNP-.~.(3) ...

. ..... (4) ..... , ngay

thang ndm 20 ....

. ~,

GIAY NGHI PHEP

Xet Don xin nghi phep ngay ." ella ong (ba) .. f ~ •••••••••••

• • .. • • I> • I • • • • •• • • I • • •• •• • • • • .. • • ... • I " (2)...... . ., ... '" .. . . .. c Ap cho:

'"

Ong (ba): .. I , ,. '" , (5) ,. "" , " , , , .

.

Ch 11 C vu: · ~ , .. I •• , , .

Nghi phep Dam trong thai gian: I ••• t t , ka til ngay ., d~n

h8t ngay . .. tai '" .. . . .'. . . . . . . . . . . . .. (6) .. ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

, • ., • . .. .. .. • . · , ....II' . .. ,. '" .." ...,. ... .. ,. · ..... '" ~ .. .. '" .. . . .. " '" II '" to • .... A .... ... t if III .. • .. .. • It • + • .., • .. III .. • • • .. ... • • II , III .. III- +-" jill." .. ... • .. .. ... I •

.

.. '

Nl1inh;n:

• '" ... (7) ;

... Luu: VT7 (8) ....

QUYEN IL;N, entre vu eVA NGUm KY

~

(Cha- kj;, ddu)

)(ac nh~n cua 9U quan ~d chUc) ,

, ho~c chinh quy~n ilia phuong nai nghi phep

Hq va ten

(eM kj;, dJu)

Ho va ten

GIll ella:

(1) Ten co quan, t6 chirc chu quan true tiSp (n6u 00), (2) Ten co quan, tA chuc cAp ~Y nghi phep.

(3) Chfr vi&; tit ten co quan, to chirc cAp giay nghl phep. (4) f)ja danh.

(5) Ho va ren, ohuc VI) va dcm vi CODS tic ella ngucri dUQ"c cAp gi!y phep, (6) Nc:ri nghi phep,

(7) Nguoi dtrqc cAp- gi4y nghl phep

(8) Chii viet tit ten dan vi soan thao va sA luong ban hru (nBu can).

21

MAn 1.17 - Phi~u chuyjn

TEN Cd QUAN, TCCmlQUAN"(I) TEN CO QUAN, T6 CHUC (2)

CQNG BoA xA HQI cuiT NGHiA VJlT NJt~f DOc lip - Til do - Hanh phuc

,

So:

/PC-uo(3). u

. . . · .. (4) ..... , ngQy PHltU CHuviN

thong nom 20 ....

•••••••••••••••••••••••

. . . . .. . . . . .. .. . , - (2) ,.,. c6 nhan dUQC (5) · .

• 111 11 -t III " ,.., .. ilI.lIII I11III , ","11 '" , t

................... 1 __ III' II1II'1" " ..

••• ••• " ••• , 0 (6) ~ _ '0 ,

............ 11'. 'I' ,. of"", ..,,, It , , , .

Kinh chuyen , (7) I • t ••••• " xem xet, giai quy~t.l.

Noi "h,,,: - ... (8) .... ;

QUViN lL).N, CHiJC vu eUA NGU(n KY

(Chii IcY, dJu)

Hqva ten

..

Gh! diu:

(1) TSn ca QU8ll, tA chnc chu quan true tiSp (n~u 06). (2) Ten co quan, td cht'rc ban h3nh phiSu chuySn.

(3) Chii via tit ten co quan, tA chile ban hanh phiSu chuyen.

(4) f)ja danh. · .

(5) NSu cu th~: dan, tbu cua ca nhin, tip the hole van ban, tAi lieu cua co quan, t6 chuc nao, vS vAn d~ bay nQi dung gi,

(6) Ly do chuy~n.

(7) Tan co quan, tA chec nhin hiSu chuyBn vAn ban, tai lieu.

(8) Tho thuang, phiSu chuy n khang cAn hm nhung phai duQ'c vao sA ding k.Y tJi van thu co quan,

t5 chile thea doi, kiBm tra,

22

Mlo 1.18 .. Phi~u girl

'fEN CO QUAN, TC clIO QuAN (I) TEN CO QUAN, T6 entre (2)

CQNG BOA xA HOI CHU NGHiA VIf,T NAM:

Die I,p - T" do - H,nh phiic

~

" So: .

/PO- ... (3) ...

. ... (4) ..... , ngCry

thang nom 20 ...

PHIEUGm

•••••••••••••••••••••••••

• $

•• 4 •••••••• ~ •••••••••••••••••• (2) _ . . . . . . . . gU:i ken) thea phiSu nay cac

van ban, tai li~u sau:

+

'1 ~ t •••••••• (5) ~ .

2 , , .

• • • • • • • • • • I ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • ~ • • • • • • • • • ~ ~ • • • • • • • • • • • • • , • • • w • • • • , • • • • • • • I • f • ~ • ~ • , • • • • • • • ~ • • • • • • • • • • • • , • • • • • , • • _ • • • • • • • • ~ • ~ • • • I • • • _

t

Sau khi nhan diroc, d~ nghi (6) , . .. . . girl lai phieu nay cho

••• -.. •••••••••••••••••••• r • ... (2 ) . . . . . . .. . . . .. . . .. . .. . .. . . . .. . . ....... I.

Noi IIh,.,.:

r

QUYEN IL).N, CHirC VV CUA NGUOl KY

- ...... (6)., .... ; • (7),

(Chfr IcY, dJu)

... (8) .. , ng8.y ... th8ng .... n8ln ....

NguTri ohio

.He va ten

(Chrr IcY) ·

Ho va ten

Ghi chu:

(I) Ten co quan, tA cbuc eM quan true tiep (n~ co). (2) Ten 00 quan, tA chuc ban b3nb phiSu glii.

(3) Chii' viet tit ten co quan, tA chtrc ban hanh phiSu gui. (4) f)ja danh,

(5) Liet kS e\l th6 cac van ban~ tili lieu t1uQ'c giri kem theo phi~u gui. (6) Ten co quan tA chile nh$n phi6u girl va van ban, ti.i lieu.

(7) Phi&' giri khong dn hru Mung phai duoc vao sA dAng ky 'bJi VT 00 quan, tA chuc de thee doi,

kjl

em tra.

(8) t>ta danh noi co quan, tA chile nhin phiau gin va van ban, 1ii lieu d6ng tru sa.

II

23

Min 1.19 -Thtr cong

_ ~ = VSI .... '..$

•••• .. $ eec.- ... , wr _

..

:zL * •• ,

F • •

TEN CO QUAN, Til entre (1) (6)

CONG Hoi xA HOI CHU NGHiA ~T NAM .

DQc lip - Tv do - Hanh phuc

.......... (2) , ngQy

thang nam 20 ...

TEN LOJ_\I THU c6NG (3)

....•.••••••.....••••.••.... (~) •••..••.•..•..••.•.....•....•

, .

, •••• , ••••••••••••• ·~ ••••••• t •• " (5) " ~.~ " .

.......... ,."' 11111 "' ~ l1li 011- ""'111111 ,. "',.." "" 1[ l1li '" ...

................ , ••• ,.. ~ .'1 " """' "II' '1 .. 1 III III .. I ~ ,. 111 ...

,." I "' •• , •• iII ".1 111 '111'-' 1''''.111 ",..." ,. " 'III " ., i :I " ..

I

Z • •

........... '" II1II II lit + 'I "' I 11 lit _ ,. .. "' 'III' It " II til 'III' II " 1[1 , -III • , • " if • l1li t "," • ~ .. • • III • • -ill II II • • • ,

I r

........................................................................................................ 1.

, .

(Chu/cY)

HQ va ten.

on chu:

(1) Ten co quan, tA clnrc noi cong tac cua nguoi ban hanh Thu congo (2) Bia danh.

(3) Ten Ioai thu cong [Thu chuc mung, Thu khen, Thu tham hoi, Thu chia bu&n) . .( 4) Trich yeu noi dung Thu congo

(5) NQi dung Thu cong,

(6) Logo cua co quan, t6 chtrc,

Ch' , Thu 1\ kbA. d' ..3~ 1 .l h'

u y: cong ong ong U4U cua CO quan, to C tIC.

. ~

24

Mlu 2.1 • Bin sao van bin

..

CQNG ROA xA HOI cHiJ NGBiA ~T NAM ~yc I,p - Ttl do .. Hf~h ,phuc

2Q

IIQ ..

- +-

J..

So: ..... f20 ... /TT -B .....

Ha NQi, ngdy thang .. to. nam 20 .

A

THONGTIf

........ , .................••...•...............•••••..

.. -

.............. ~ " ,. " ,. .. 111" I •• " 41 111:.

I , ••• 'I , 16 I IIP .. II' l1li ,. IIt,.

• <II , .J.

• ..

........ 't ~ ,

BQTRU1 G (Chit IcY, ddu)

NtTi nil".:

.. -

.... 4 ........ "" ... 111 ••• '

- L\N: V]', .... A.300.

~ Nguy~n Vin A

SAO Y BAN CHiNH (1)

J,..

So: .. (3) .. /SY(4)-. t •• (5) ...

...... (6) ngQy

.

thang nam 20 ...

Ntri nh(Jn:

· C VQ cUA NGU(n KY (7)

.. .,..

~ .9 •• ~ •••• '."."

"Ii ".

.... 1 " ,

.. Liru: Vf.

(Chu IcY. ddu)

NgUY~D VlnA

Gh; ellu:

(1) Hinh thuc sao: sao y ban chlnh, trich sao ho,c sao luc. (2) Ten co quan, tA chuc th\lC hien sao van ban.

(3) S6 ban sao.

(4) Ky hien ban sao.

(5) Chir vist tit ten co quan, t6 chile sao vin ban. (6) Dla danh.

(7) Ohi quyGn han, chuc vu o'la ngllOi ky ban sao.

25

22L1::I-..' wn *

(Kern theo Th

Ph \I lye VI

NGVANBAN CHiNH.

• • • I

-BNV ng , 'dthdngH ndm 20 11 eua BQ Noi V¥)

,

r A

BATeAU

1. Vi~t hoa chit em dAu am tiat thir nbat cua mot cAll hoan chlnh: Sau dAu chAm cau (.); sau dAu cham hoi (1); san diu chAm than (I); sau diu chAm hrng C ... ); sau <!Au hai chi,n (:); sau dAu hai chilD trong ngoac kep (: " ... ") va khi xuongdong.

i~ Vi8t hoa chu cai diu 3m ti8t tb(r nhAt ella menh dS sau dau ChAnl phAy (;) va dAu pMy (,) khi xuong dong. Vi du:

Cb cu Luat T6 chile Chinh phu ngay 25 thang 12 nam 2001;

Theo de nghi ella BO tnrong BO NOi vu va BO tnrong BO Khoa hoc va Cong ngh~,'

II. VI£T HOA DANH 'rtr RIiNG CHi TiN NGUm 1. Ten ngiroi Viet Nam

, a) Ten thong thuong: ViSt boa chit em dAu tAt ca cac 8m ti~t ella danh tiI rieng chi ten ngtroi, Vi du:

- NguySn Ai Quae, TrAn Ph6, Giang A Pao, Ko Pa KO' Long ...

b) Ten hieu, ten goi nhan v~t lich sir: Viet boa cbit cai dAu tAt ca cac am tiet .

Vi du: Vua HUng, BA Trieu, Ong Giong, Dinh Tien Hoang, Ly Thai r6, Bac H6, Cu Hd ...

2. Ten ngiroi nacre ngoai duoc phien chuy8n sang ti~ng Viet

a) Truong hop phien am qua dIn Han - Viet: Vi~t theo quy tAc vi~t ten ngiroi Viet Nam,

Vi du: Kim At Thanh, Mao Trach Dong, T ~ Cat Tu Han ...

C b) Truong hQ1> phien im khong qua am Han - Viet, (phien am tnrc tiSp sat

each dOC ella nguyen nge): Viet hoa ehQ: cai dAu !tn tiet thir nhit trong mOi thanh

J.. to.

Vi du: Vla-di-mia l-lich Le-nin, Phri-drich Ang-ghen, Phi-den Cat .. xto .. ro. · · III. VI£T. HOA TiN DIA L Y

1, Ten dia Iy Viet Nam

, a) Ten don vi hanh chinh duoc cAu tao gitra danh tit chung (tinh, huyen, . xii. 4') voi ten rieng ella dan vi harm chinh d6: Vi~t boa chit cai dAu ella cac run ti~t

Qlo thanh ten rieng va khong dung gach n6i. . ,

Vi d\l: -thrum ph6 Thai Nguyen, tinh Nam Dinh, tinh DAle LIk ... ; qudn Hai Chau, huyen Gia Lam, buyen Ea H' 1 eo, thi xii Song Cong, thi hin' Cftu Giat ... ;

phuong Nguyen 'Irai, xA Ia Yeng.i. '

...

.

, ~

; f'

.. f"'~

I ~",',

- I. 1

l t'" -~,

~ 1--1

t .'

c~(" 1'-'

~~ "

,.~. .. ....

V 1_ ",-.L

, ,~

" _"\ r..

,'\ ~ ,

r~ "

I ......

' ..

b) Truong hop ten don vi hanh chinh ducc cAu tao gitra danh tit chung kef hop voi chu 56, ten ngtroi, ten su kien lich sir: Vi~t hoa ca danh til chung chi dan vi

hanh chfnh d6.

Vi du..Quan 1, Thanh ph8 H8'Chi Minh, Phuong DienBien Phu ...

. ...

c) Truong hop vi~t hoa d~c biet: Thu dB Ha NQi.

d) Ten dia ly diroc cAu tao giua danh nr chung chi dja hinh (song, nui, hd, bien, ella, ben, cAu, vting, lach, vam v. v ... ) voi danh tit rieng (c6 mot am tiet) trO' thanh ten rieng ella dia danh do: Vi~t hoa tAt ca cac chtr cai tao nen dia danh.

Vi du: Cua Lo, Viing Tau, Lach Tnrong, yam Co, cAn GiAy. - ·

Truong hQP danh tit chung chi dia hinh di lian voi danh til rieng: Khong vi~t

,

hoa danh til chung rna chi viet hoa danh tir rieng.

... . , )

Vi du: bi~n Cira Lo, cho B8n Thanh, song Yam Co, vinh Ha Long ...

d) Ten dia ly chi mot vung, mien, khu V\lC nhAt dinh ducc cAu tao bang 111

chi phtrong hirong k8t hop veri ill chi phuong hu6ng khac: ViAt .hoa chit cal dAu cua tAt eft cac am tiet tao thanh ten goi. DBi voi ten dia Iy chi vung mi~n rieng duoc cAu tao bang til chi phirong hirong ket hO'P v6'i danh tic chi dia hinh thi phai vi8t hoa cac chir em dftu m6i am tiSt.

, , ~

Vi du: Tay Brie, Dong Bac, Bac Be), Nam Ky, Nam Trung Bo ...

2. Ten dia Iy mroc ngoai duoc phiell chuyen sang ti8ng Viet

~

. a) Ten dia 1y da duoc phien am sang am Han Vi~t: Viet thea quy tic viet hoa

ten dia ly Viet N am. .

~

Vi du: B~c Kjnh, Binh NhuOng, Phap, Anh, My, Thuy Si, Tay Ban Nha. ~.

J ._19

I ... ~-....L ... ~ ....

,

b) Ten dia ly phien aIIl khong qua 3rll. Han Viet (phien am tnrc tiep sat each

doc cua nguyen ngii): Viet hoa thea quy t~c vi8t hoa ten ngtroi rnroc ngoai quy dinh tai DiSm b, Khoan 2, Muc II.

Vi du: Mat-xca-va, Men-bon, Sing-ga-pe, Co-petl-ha-ghen, Bee-lin .. · IV. VIET BOA TEN CO QUAN, T6 cmrc ·

I. Ten ca quan, t6 chile ella Viet Nam

. ViSt hoa chit cai dftu ella cac tit, C\llI1 tit chi loai hinh co quan, t8 chile; clnrc nang, linh we hoar dong ella co quan, t6 clnrc,

Vi du:

I

- Ban Chi dao trung irong va Phong chang tham nhung; Ban Quan ly du an :L\J\ d·).

Lie leu~ ..

, . - Uy ban Thirong vu Qu6c hOi; Uy ban DAi ngoai cua Quoc hoi; try ban

Trung irong Mat Wn td quoc Vi~t Nam; Uy ban va Cac v§n' d~ xii hQi coo QuBc hoi~ Uy ban Nha rnroc v~ Nguoi Viet Nam a mroc ngoai;

,- v,an phong Chu tichmroc; van p.hong Qu6e hQi; Vanphong Uy ban nhan

dan tinh Nam Dinh .. '. .

r • . . •

..

2

- BO Tai nguyen va M6i tnrong; Bo Khoa hoc va Cong nghe; Bo Nong nghiep va Phat triSn ndng thon; BO Cong Tlnrong; BcS van hoa, Th~ thao va Du

lich; Bo Thong tin va Truyen thong... ~

- Tang cue Thu~~ Tang cue Hai quan; Cue Ki8m tra van ban quy pham phap

luat; C\lC Khao thi va Kiem dinh ch~t 11l011g giao duc.. . . :

- Tang cong ty Bao hiern Viet Nam; Tdng cong ty Hang hai Viet Nam; TBng

cling ty Hang khong Viet Nam., . . .- ~

- T~p doitn nAu khi Viet Nam; Tap doan Cong nghiep Than - Khoang's'an:Vi~t Nam; Ngan hang DAu nr va Phat tri~n Viet Nam; Ngan bang Ngoai tlnrong Viet Nam; ...

- HQi dOng nhan dan tinh Son La; Uy ban nhan dan tinh B~c Ninh; Uy ban

. ~

nhan dan quan Ba Dlnh; Uy ban nhan dan huyen Vu Ban; ...

- Sa Tai chinh; Sa Tai nguyen va Moi tnrong; So Xay dung; S6 K! hoach va D§u nr; Sa Giao due va Dao tao; ...

- Hoc vien Chinh tri - Harm chinh qucc gia H8 Chi Minh; Tnrong Dai hoc

,

Khoa hoc xa hoi va Nhan van Rei Noi; Tnrong Cao dang Noi vu Ha Noi; Truong

Dai hoc dan lap Van Lang; Tnrcng Trung hoc ph8 thong Chu Van An; Truong

Trung hoc co sa Le Quy Don; Tnrong Ti~u hoc Thanh C6ng;... · -:; ~ .. '.

. - Vien Khoa hoc xa hOi Viet Nam; Vien Khoa hoc va Cong nghe Viet Nam;

I ..., i;~' b".~

Vi~n Ung dung cong ngh~;... (~_ .. ~

- - , ~~~~

- Trung tam Nghien ciru Giao due dan toe; Trung tam Khoa hoc va Cong ~ '" .. :_~::;

nghe van thu, hru trU; Trung tam Tri~n lam van hoa nghe thuat Viet Nam; Trung . }'-~ ·

tam Ttl vAn Giam sat chAt hrong cong trinh.. · · ~i'- ~_'.'

~ ~ .

- Bao Thanh nien; Bao Di8n dan doanh nghiep; Tap chi T 6 chirc nha mroc; ~::.'-~~)~~.~

Tap chi PMt trien giao due; Tap chi Dan chu va Phap lu~t;.. . ~-.;-~,~~~~

j

I

- Nha Van hoa huyen Gia Lam; Nha Xuat ban Rei Noi; Cong Thong tin dien

ill Chinh phil; ...

- Nha may Dong tau Song Cam; Nha may san xuAt phu tung va Lip rap xe may; Xi nghiep Ch~ bi~n thuy san dong lanh; Xi nghiep flam baa an toan giao thong dtrong song Ha Ndi; Xi nghiep Tric dia Ban d3 305; ...

- Cong ty ce phan f)a.u tu Tu van va Thiet ke xay dung; Cong ty Nhua "ri~nPhong; Cong ty Trach nhiem hiru han Du lich va Van tai Dong N am A; Cong ty £)0 dac Dia chinh va C ong trinh; ...

- Hoi Nhac si Viet Nam, HQi Ngiroi cao tu8i HA NQi, Hoi Chit th~p do Viet Nam, Hoi Nong din Viet Nam ...

. - Vu HQP tac quae tS; Phong N ghien CUll khoa hoc; Phong Chinh sach xi} hoi; Hoi dang Thi tuyen vien chuc; HOi dAng sang kiSn va CAi ti~n ky thuat; ...

- Truong hop viat hoa d~c biet: ·

Ban Chap hanh Trung uong Dang Cong san Vi~t Nam; Van phong Trung U011g Dang.

3

..

'I L

2. Ten co quan, t6 chirc mroc ngoai

a) Ten co quan, ta CllUC DUOC ngoai da: dich nghta: Vi~t hoa theo quy tAc vi8t

i

ten co quan, to chile ella Viet Nam. ~

• I

Vi d1;1: Lien hop qu8e (UN); Td chirc Y ta th8 gi&i (WHO); Hiep hoi Cac

J.. .. A '

quoe gia Dong Nam A (ASEAN) ...

b) Ten co quan, t6 clnrc mnrc ngoai duoc su dung trong van ban & dang vi8t , t~t: Vi~t bfuIg chir in hoa nhu nguyen ngir hoac chuyen tu La-tinh neu nguyen ngfr khong thuoc he La-tinh.

Vi du: WTO; lTNDP~ lTNESCO; S lCA; SNG ...

V. VItT HOA cAe TRUONG H KHAc

I. Ten cac huan chuang, huy chuang, cac danh hieu vinh du

Vi~t hoa chit cai dAu cua cac am ti~t ella cac thanh td tao thanh ten rieng va

cac tit chi thir, hang. : ·

Vi d\l: Huan chuang DQc I~p hang NhAt; Huan chuang Sao yang; Huan chirong Le-nin; HuAn chuang He, Chi Minh; Hum chuong Chi8n rong; Huan chuang Khang chien hang Nhi; Huy chuang Chien si ve yang; BfuIg TA quae ghi cong; Giai thirong Nha DUOC; Nghe si Nhan dan; Nha giao Uu til; ThAy thuoc Nhan

dan; Anh hung Lao dong; Anh hung Lire hrong vii trang Man dan., . . ,:

2. Ten chirc vu, hoc vi, danh hieu '

Vi~t hoa ten chirc vu, hoc vi n~u di lien ven ten ngtroi C\l th~.

Vi du:

- Chu rich He, Chi Minh, Tang thong V.V. Pn-tin, Dai nrong Vo Nguyen

Giap,. .. .: .

- Ph6 Thu nrong, TAng Cue tnrong, Ph6 T6ng Cue tnrong, Ph6 Cue tnrong, Tdng Giarn dOc, Giam d5c, Ph6 Giam ddc, Chanh van phong, Ph6 Chanh Van phong, Tnrong phong, Ph6 Tnrong phong, T6ngthu kj ...

~ ,

- Giao su Vien si Nguyen van H., Tien sl khoa hoc Pharo van M ...

3. Danh til chung d~ rieng boa

Viet hoa chit cai dAu cua til', cum tlr chi ten goi d6 trong tnrong hO"P dung trong mot nhan xtrng, dirng dQc l~p va th~ hien su tran trong,

Vi du: Bac, Nguoi (chi Chu nch He, Chi Minh), Dang (chi Dang Cong san Viet Narn), ...

~

4. Ten cac ngay Ie', ngay ky niem

Vi~t hoa chit cai dAu ella am ti~t tao thanh ten goi ngay Ie, ngay ky niem,

Nam 20 -10; ngay LUll tru Viet Nam lan thir ]~At, ... , S. Ten cac sir kien lich sir va cac tri~u d pi

4

. Ten cac sir kicn lich sir: Vi~t hoa chit cai dAu ella cac run tiet teo thanh su

. ",

kien va ten su kien, trong tnrong hOll c6 cac con so chi moe thai gian thi ghi bang

chit va viet hoa chtr do. ~

,

Vi du: Phong trao cAn virong; Phong trao XO viet N gh6 Tinh; each rnang

thang Tam; Phong trao Phu nit Ba dam dang; .. _

Ten cac trieu dai: Trieu Ly, TriSu Tran, ... 6. Ten cac loai van ban

Viet hoa chtr cai dAu cua ten Ioai van ban va chtr cai d~u ella am tiet thir nhat

flo

tao thanh ten rieng ella van ban trong tnrong hop n6i d~n mQt van ban cu the,

Vi du: N ghi quyet Dai hOi dai biSu toan quae l~n tlnr X cua Bang; Bo l~t Dan su; Luat Giao dich dien nr; ...

Truong hop vien d§n cac dieu, khoan, diSm cua mot van ban cu th~ thi viSt hoa chit cai dcln ella di~u, khoan, diem.

Vi du:

.. can Ctr Bi6u 10 BO lu~t Lao d¢ng ...

- can ell Di~m a, Khoan 1, Dien 5 Luat Giao dich di~n nr ... 7. Ten cac tac ph fun , sach bao, tap chi

Viet boa chir cai dau cua am ti8t thtr nhAt tao thanh ten tac pham, sach ba' __ Vi du: tac pham Duong kach menh; til di~n Bach khoa tom thtr; tal\\C4~'

Cong san; ,.. .,',) -l

".. I "-1. ~

.j / I. ,

: -.~

I /

.I r

8. Ten cac nam am lich, ngay ti~t, ngay t~t, ngay va thang trong nam

r •

a) Ten cac nam am lich: ViBt hoa chfr cai dAn cua tit ca cac am tiet tao /.'

A. It

ten gQl. '

Vi du: Ky Ty, Tan H(1i, M~u Tu~t, Mau Than, ...

b) Ten cac ngay ti~t va ngay tet: Vi~t hoa chtr cai dAu cua fun tiSt thu' nhilt tao thanh ten goi,

Vi du: tiet Lap xuan; ti~t Dai han; tet Doan ngo; tSt Trung thu; tet Nguyen dan; ...

Vi8t hoa chit TBt trong tnrong hop dung d~ thay cho mot teSt cu thS (nhir TSt

thay cho tet Nguyen dan). '

c) Ten cac ngay trong tuAn va thang trong nam: Vi~t hoa chtt cai dAu cua am tiat chi ngay va thang trong tnrong hop khong dung ch it sA:

Vi du: thu Hai; tlnr Tu; thang Nam; thang Tam; ...

9. Ten goi cac ton giao, giao phai, ngay IS ton giao

- Ten goi cac ton giao, giao phai: V i€t hoa chir cai dAu cua cac am ti~t tao thanh ten go i.

.5

Vi du: dao CO' D6c; dao Tin Lanh; dao Thien Chua; dao Hoa Hao; dao Cao Dai ... hoac .chtt cai dAu cua am ti~t tao thanh ten goi nhu: Nho giao; Thien Chua

....

giao; Hoi giao.. . . ~

- Ten gQi ngay la ton giao: Viet boa chit cai dAu cua am ti8t thu nhAt tao · thanh ten goi,

Vi du: l~ Phuc sinh; 18 Ph~t dan; ...

..

... '"

I •

, . l

. ..

r ~

. ,

6