P. 1
BIEU Mau Vay Von - TuNT

BIEU Mau Vay Von - TuNT

1.0

|Views: 142|Likes:
Được xuất bản bởiThanh Tú

More info:

Published by: Thanh Tú on May 26, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/28/2012

pdf

text

original

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạn p!c
GI"# Đ$ NGH% VA# V&N 'I(M )H*+NG ,N VA#- T./ N0
(Áp dụng đối với khách hàng cá nhân là cán bộ công nhân viên Vietinbank)
'1n 2345 N26n 7n2 TMC) C8n2 T9:n2 V4;< N=> C4 n?n Tp H7 Nộ4
Tôi (Bên vay) đề nghị được vay tiêu dùng với các nội dung cụ thể như sau:
A@ THANG TIN C, NHBN
! v" tên:
# $ % & ' # T ( # T %
$iới t)nh:
#a* #+
#g"y sinh:
,-#./ộ chi0u: 1 2 3 4 1 1 5 6 6
#7i c89: ,ông an Thanh #g"y c89: 34:46:3441:
#7i đ;ng <= hộ <h>u thư?ng t@A (thBC ộ <h>u) hCDc n7i đ;ng <= hộ <h>u tE* t@A (thBC sF tE* t@A): GH 6I(J Thanh KuLn T@ungJ
" #ội
Mịa chN n7i O hiPn tEi: GH 6I(J Thanh KuLn T@ungJ " #ội
MiPn thCEi nh" @iêng: 45:6Q25R56Q MiPn thCEi di động: 4S156ISQ42 '*aiT: UUUUUU:UUU:
T@Vnh độ h!c v8n: TVnh t@Eng hôn nhLn: Whư7ng tiPn đi TEi: #h" O:
T@ung c89
,aC đXng/MEi h!c
T@ên đEi h!c
Yhác
Mộc thLn
MZ T[9 gia đVnh
\y hôn
$Cá
] tô
KB g^n *áy
Yhác (ghi rõ) UUUUUUUU
#h" @iêng
_ cùng `H *a
_ nh?
Mi thuê
C@ THANG TIN NGH$ NGHIỆ)
TDn c: EF=nGH:n IJ c8n2 <?c 4;n <ạ45 ,hi nhánh TW " #ộib#T-,W,Tc#
Mịa chN c7 duan: GH R #gô euyềnJ " #ội:
MiPn thCEi c7 duan: 45:6I3R5515 :fag: 45:6S6RI6I2 hB`sitB:UUUUUUUUUUUUUUUU::
#ghề nghiP9: ,án `ộ ngLn h"ng ,hic vụ hiPn tEi:,án `ộ:
Th?i gian đZ T"* viPc tEi c7 duan đ0n th?i điể* đề nghị vay vHn: Q n;* n;* 3 tháng
C@ THANG TIN NG*KI LI(N HỆ (!ột cá nhân bi"t rõ v# bên va$ nh%ng không c&ng đ'a ch( c% tr) với bên va$)
! v" tên:
W ( - T j k (
Mịa chN:
1S3 #guyl# .uJ TW cinhb#ghP an
MiPn thCEi di động: 4S166Q6652
MiPn thCEi cH định: UUUUUUUUUU'*aiT:UUUUUUUUUUU
euan hP với `ên vay: -a đm:
(*r%+ng h,p Vietinbank không liên h- đ%,c với .ên va$ đ/ thông bá0 các thông tin c1n thi"t2 3in v4i l5ng liên h- với ng%+i c6 thông tin n6i
trên)
M@ THANG TIN NG*KI )HN THOỘC (c0n2 cha 78 già2 ng%+i đ%,c b90 tr,)
Không có Có, đề nghị ghi chi tiết như dưới đây:
! tên #;* sinh #7i T"* viPcJ h!c t[9
T@nn ciPt ùng 344S ,on nhp
P@ THANG TIN VA# V&N VÀ )H*+NG ,N QR MNNG V&N
TFng nhu cnu vHn :3Q4:444:444 đqng cHn tr cs tha* gia:144:444:444 đqng
GH tiền đề nghị vay: 1Q4:444:444 đqng
Th?i gian vay: R4 tháng (tối đa :; tháng)
-ục đ)ch vay:
-ua nh"t gLyJ sua ch+a nh"
-ua s^* v[t dụng gia đVnh
-ua s^*J sua ch+a 9hư7ng
tiPn đi TEi
,ưới
,h+a `Pnh
!c t[9
.u Tịch
Yhác (ghi rõ)
UUUUUUUUUUUUUUUU
Whư7ng thic nh[n tiền vay:
,huyển <hCvn chC
ngư?i thụ hưOng
,huyển v"C TY thm *O tEi
ciBtin`an<
Whư7ng thic <hác (ghi rõ)
T-:
S@ 'H/ NTNG TÀI CHUNH
T74 VWn H=n2 VX YF G4? <ZJ <74 VWn 9[c <1n \H]
B8t động svn
] tô v"/hCDc gB *áy
,F 9hi0uJ vHn gs9
Tiền gui ti0t <iP*J gi8y t? cs giá
T"i svn <hác
T^n2 cộn2
_@ T^n2 <F nập 7n2 <?n25 `a@bbb@bbb Hcn2G<?n2
\ư7ng/thu nh[9 ch)nh: 16:444:444 đqng/tháng
Thu nh[9 ngư?i cùng đsng gs9: 1Q:444:444:đqng/tháng
Thu nh[9 <hác: 4 đqng/tháng
!ô t9 th4 nh<p khác==================>>
`@ T^n2 c4 p1 7n2 <?n25 ``@bbb@bbb Hcn2G<?n2
,hi 9h) sinh hCEt: 33:444:444 :đqng/tháng
,hi 9h) t@v nợ <hác: UUUUUUUU:UUUU:đqng/tháng
TF nập Zdn2 \_]–\ `]5 e@bbb@bbb Hcn2G<?n2
G@ )H*+NG THfC VÀ 'g HOhCH T./ N0
Tr động t@w t"i <hCvn
(?"4 khách hàng c6 tài kh09n
t@i Vietinbank)
GH t"i <hCvn:
Tên chx t"i <hCvn: UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU:::
TEi ciBtin`an<: ,hi nhánh UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU::
#ộ9 tiền *Dt hCDc chuyển <hCvn
.r <i0n <hv n;ng t@v sH tiền gHc v" TZi: Q:444:444 đqng: Mịnh <y t@v h"ng : Tháng Tunn
#guqn t@v nợ ch)nh:Tw Tư7ng:
H@ THANG TIN GIAO M%CH ThI NGBN HÀNG
_@ T74 ioWn c? n6n5 `@ Tj ATM5
Yhông cs
,s tEi ciBtin`an<
,s tEi #gLn h"ng <hác
(ghi rõ) #gLn h"ngUUUUUUUU:::::::::::::::::::::::::::::::::
GH t"i <hCvn: UUUUUUUUUUUUUUUUUU::
Yhông cs
,s tEi ciBtin`an<
,s tEi #gLn h"ng <hác
(ghi rõ) #gLn h"ng UUUUUUUUUUUUUUU:UU::::::
GH t"i <hCvn thm: UUUUUUUUUUUUUUUUUUU:::
k@Tj T1n dln2 m@ nF=n ; I=o Ipn
Yhông cs Yhông cs
,s tEi ciBtin`an< b En *ic thm 5S:444:444 t@iPu đqng ,s tEi ciBtin`an<
,s tEi #gLn h"ng <hác b En *ic thmUU:Ut@iPu đqng
(ghi rõ) #gLn h"ng UUUUUUUUUUUUUUU
m@TqF c4
Yhông cs
,s tEi ciBtin`an< b En *ic thmUUUU::t@iPu đqng
,s tEi #gLn h"ng <hác b En *ic thmUU:t@i
,s tEi #gLn h"ng <hácJ đề nghị ghi chi ti0t như dưới đLy:
Tên #gLn h"ng:UUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
.ư nợ hiPn tEi: UUUUUUU:UUđqng
cay t)n ch89 (n0u cs):UUUUUU::đqng
GH tiền 9hvi t@v nợ:UUUU:U::UU:đqng Tháng eu=
I@ THANG TIN NG*KI 'g THrA NGHĨA VN T./ N0 \VsGccn2] VÀ CAM 'gT


Không có Có, đề nghị ghi chi tiết như dưới đây:
! v" tên: T z ( # ( # T % ( #
$iới t)nh:
#a* #+
#g"y sinh: UUUUUUUUUUUUUUUUUUUU:
,-#./ộ chi0u:
1 I 3 3 6 S 2 I 3
#7i c89: ,ông an #ghP an #g"y c89: 3S:4R:1SSS
Mịa chN thư?ng t@A: GH 6I(J Thanh KuLn T@ungJ " #ội
Mịa chN n7i đang O hiPn tEi: GH 6I(J Thanh KuLn T@ungJ " #ội
MiPn thCEi cH định: 45:6Q2R56Q MiPn thCEi di động:UUUUUUUUUU:'*aiT:UUUUUUUUUU::U:
euan hP với `ên vay: ,hqng
#ghề nghiP9: ,án `ộ #,Tc# ,hic vụ hiPn tEi: ,án `ộ Thu nh[9: 1Q:444:444 đqng
#7i T"* viPc: T@ung tL* ,#TTb#,Tc#
Mịa chN n7i T"* viPc: 5R( T;ng BEt FJ " #ội:
MiPn thCEi n7i T"* viPc: 45:6S21365I fag: UUUUU:UUUU:hB`sitB:UUUUUUUUUUUUU:
Nộ4 dFn2 c=> it<:
cới tư cách T" ngư?i <0 thwa ngh{a vụ t@v nợ cxa Bên vay vHn thBC $i8y đề nghị n"yJ tôi ca* <0t các thông tin t@ên T" ch)nh gác
v" tôi ca* <0t cs t@ách nhiP* cùng với Bên vay t@v h0t nợ (gHcJ TZi v" 9h)) vay đny đx đAng hEn chC #gLn h"ng: T@Cng *!i
t@ư?ng hợ9 Bên vay <hông t@v được nợJ tôi s| T" ngư?i cs t@ách nhiP* <0 thwa v" t@v nợ thay vô điều <iPn <hCvn nợ t@ên đHi với
#gLn h"ng thBC đAng ợ9 đqng t)n dụng *" Bên vay <= với #gLn h"ng:
?gà$=>>>tháng==>nA7 B;=>>
NG*KI 'g THuA NGHĨA VN T./ N0
(CD và ghi rõ hE tên)
v@ CAM 'gT CỦA C(N VA#
T84 w4n c=> it<5
b ,hịu t@ách nhiP* t@ước 9há9 Tu[t về t)nh ch)nh gác cxa các thông tin đZ <hai O t@ên:
b Gu dụng tiền vay đAng *ục đ)chJ t@)ch các <hCvn thu nh[9 h"ng tháng v" các <hCvn thu nh[9 <hác để hC"n t@v nợ đny đx v"
đAng hEn chC #gLn h"ng:
b Thrc hiPn đAng *!i thCv thu[n t@Cng hợ9 đqng t)n dụng <= với #gLn h"ng:
T84 Hcn2 x Fy EFozn n9 V=F5
b %} duyền chC (cF G4an) : ,hi nhánh TW ~ #ội t@)ch các <hCvn thu nh[9 dC ,7 duan chi t@v để t@v nợ thBC đề nghị cxa
#gLn h"ngt gi+ TEi tC"n `ộ thu nh[9 <hi tôi thôi viPc tEi ,7 duan để t@)ch t@v nợ vay cxa tôi chC #gLn h"ng:
b %} duyền chC #gLn h"ng tr động t@)ch t"i <hCvn tiền gui các TCEi cxa tôi t@Cng hP thHng ciBtin`an< hCDc T[9 u} nhiP* thu
tw t"i <hCvn gui cxa tôi tEi TF chic t)n dụng <hác hCDc t@rc ti09 nh[n tiền tw các <hCvn thu nh[9 dC ,7 duan chi t@v để thu
hqi nợ t@Cng các t@ư?ng hợ9 thu nợ t@ước hEnJ nợ đ0n hEn v" nợ duá hEn thBC thCv thu[n tEi ợ9 đqng t)n dụng:
b ciPc xy duyền nsi t@ên chN h0t hiPu Trc <hi tôi đZ thanh tCán t8t cv các <hCvn nợ gHcJ TZiJ 9h) 9hát sinh tEi #gLn h"ng:
?gà$=>>>>tháng==>nA7 B;=>>
C(N VA#
(CD và ghi rõ hE tên)
'@ @X,C NH{N CỦA THỦ T.*|NG C+ nOAN ĐANG CANG T,C5
C: EF=n c!n2 <84 w?c nận5 ]ng (B"): UUUUUUUUUUUUUUUUU: (Bên vay tEi du= ngLn h"ng)
cị t@) công tác:UUUUUUUUUUUUUUUUU Bộ 9h[n công tác: UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
Th?i gian công tác tEi ,7 duan:UUUUUUUUUUUUUUU::UU:
1: \CEi hợ9 đqng TaC động: Biên ch0/ Yhông gác định th?i hEn ,s th?i hEn (Th?i hEn hiPu Trc tw: U/U/UU:: đ0n h0t: :
U/U/U:U: :) \CEi <hác:UUUUUUU
3: ,s thu nh[9 (Tư7ngJ t@ợ c89J thu nh[9 <hác) Fn định h"ng tháng T": UUUUU:UU:c#M/tháng dC c7 duan chAng tôi chi t@v:
T@)ch Tược saC <ê thu nh[9 cxa 6 tháng gnn nh8t (gq* tFng tiền Tư7ngJ t@ợ c89 v" thu nh[9 <hác) như sau:
Tháng U::n;* UUU Tháng U::n;* UUU Tháng U::n;* UUU
6: Yhông đang t@Cng th?i hEn thi h"nh <} Tu[t:
5: ,hưa cs gác nh[n cxa chAng tôi để vay vHn <hông cs `vC đv* n0u chưa t@v h0t nợ vay vay <hông cs `vC đv* tEi tF chic t)n
dụng <hác *" <hCvn vay đs đZ được chAng tôi gác nh[n:
C: EF=n c!n2 <84 c=> it<5
1: Yhông gác nh[n chC Bên vay T"* thx tục vay vHn <hông cs `vC đv* n0u <h ách h "ng chưa t@v h0t nợ vay <hông cs `vC đv*
tEi tF chic t)n dụng <hác *" <hCvn vay đs đZ được chAng tôi gác nh[n:
3: T@ư?ng hợ9 Bên vay <hông thrc hiPn viPc t@v nợ đny đxJ chAng tôi s| t@)ch tiền Tư7ngJ t@ợ c89 v" thu nh[9 <hác cxa Bên vay dC
,7 duan chi t@v (Gau <hi đZ t@w các ngh{a vụ t"i ch)nh cxa Bên vay tEi c7 duan chi t@v thu nh[9) để t@v nợ chC du= #gLn h"ng
6: ,7 duan chAng tôi s| thông `áC chC #gLn h"ng ngay <hi cs duy0t định/v;n `vn cs nội dung tư7ng tr cs hiPu Trc t@Cng các
t@ư?ng hợ9t (i) Bên vay <hông con T" ,B,#c ciBtin`an< ( vV `8t ci T) dC gV: nghN hưu thBC ch0 độ nh" nướcJ nghN hưu t@ước hEnJ
`ị sa thviJ ch8* dit M\MJ `p viPc hCDc các hVnh thic tư7ng tr <hác)t (ii) Bên vay tE* nghN <hông hưOng Tư7ng tw 6 tháng t@O
Tên đrCc c7 duan chAng tôi ch89 nh[nJ đqng th?i t@)ch các <hCvn thu nh[9 con TEi cxa Bên vay tEi ,7 duan t@i t@v Tư7ngJ thưOngJ
9hụ c89U để t@v nợ chC #,c thBC ca* <0t cxa Bên vay:

?gà$>>>>>>>tháng=>>nA7 B;U::
)dn2G}=n EFWn lx c?n }ộ
(CD2 ghi rõ hE tên)
?gà$>>>>>>>tháng=>>nA7 B;U::
)dn2 TCCC~ĐTG TCHC
(CD2 ghi rõ hE tên)
?gà$>>>>>>>tháng=>>nA7 B;U::
THỦ T.*|NG Đ+N V%
( CD2 ghi rõ hE tên2 đ6ng dH4)

)H•N MÀNH CHO NGBN HÀNG
Iố JKL

Iố *C

Iố MN*O

_@ TH€M Đ%NH ~ Đ$ XO"T CỦA C,N CỘ TUN MNNG
-ic độ đá9 ing điều <iPn chC vay cxa <hách h"ng: Mx điều <iPn/<hông đx điều <iPn
Mề gu8t: ,89 <hCvn vay chC ]ng/B": UUUUUUUUUUUUUU::::::
GH tiền chC vayUUUUUUUUUUUUUUU:đqng(`•ng ch+UUUUUUUUUUUUUUUUUU:::)
Th?i hEn chC vay: U::thángt
\Zi su8t chC vayU::€/n;*
#g"yU:: thángU:: n;* 34U::
C?n }ộ <1n dln2
(CD và ghi rõ hE tên)
`@ 'gT LO{N TH€M Đ%NH ~ Đ$ XO"T CỦA LÃNH ĐhO )H•NG 'H,CH HÀNGG)H•NG GIAO M%CH
Y0t Tu[n th>* định: UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
Mề gu8t: ,89 <hCvn vay chC <hách h"ng
GH tiền chC vay: UUUUUUUUUđqng
Th?i hEn vay: UUUtháng
\Zi su8t vay: UU€/n;*
#g"yU:: thángU:: n;* 34U::
TZ9Xn2 pdn2
(CD và ghi rõ hE tên)
k@ )H( MO#ỆT CỦA GI,M Đ&CGNG*KI Đ*0C O‚ nO#$N
Mqng = chC vay
GH tiền chC vay: UUUUUUUUUđqng
Th?i hEn vay: UUUtháng
\Zi su8t vay: UU€/n;*
• <i0n <hác: UUUUUUUUUUUUUUUUUUU:: #g"yU:: thángU:: n;* 34U::
G4?> Hpc
(CD và ghi rõ hE tên)

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->