CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ VAY VỐN KIÊM PHƯƠNG ÁN VAY, TRẢ NỢ
(Áp dụng đối với khách hàng cá nhân là cán bộ công nhân viên Vietinbank)
Kính gửi: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Tp Hà Nội
Tôi (Bên vay) đề nghị được vay tiêu dùng với các nội dung cụ thể như sau:
A. THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên:

N

Giới tính:

Nam
1 7 2

CMND/Hộ chiếu:

U Y E

G

N

Nữ
0 1 1

T

H A N H

T

U

Ngày sinh:
4

3

3

Nơi cấp: Công an ThanhH

Ngày cấp: 20.03.2001.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (theo Hộ khẩu) hoặc nơi đăng ký hộ khẩu tạm trú (theo sổ tạm trú): Số 38A, Thanh Xuân Trung,
Hà Nội
Địa chỉ nơi ở hiện tại: Số 38A, Thanh Xuân Trung, Hà Nội
Điện thoại nhà riêng: 04.35746435
Trình độ học vấn:
Tình trạng hôn nhân:
Trung cấp
Độc thân
Cao đẳng/Đại học
Đã lập gia đình
Trên đại học
Ly hôn
Khác
Goá

Điện thoại di động: 0914389507
Phương tiện đi lại:
Ô tô
Xe gắn máy
Khác (ghi rõ): ……………………

Email: ……………….……….
Nhà ở:
Nhà riêng
Ở cùng bố mẹ
Ở nhờ
Đi thuê

B. THÔNG TIN NGHỀ NGHIỆP
Tên cơ quan/đơn vị công tác hiện tại: Chi nhánh TP Hà Nội-NHTMCPCTVN
Địa chỉ cơ quan: Số 6 Ngô Quyền, Hà Nội.
Điện thoại cơ quan: 04.38264414

.Fax: 04.39368387

Website:…………………………………………..

Nghề nghiệp: Cán bộ ngân hàng

Chức vụ hiện tại:Cán bộ.

Thời gian đã làm việc tại cơ quan đến thời điểm đề nghị vay vốn: 5 năm năm 2 tháng
C. THÔNG TIN NGƯỜI LIÊN HỆ (Một cá nhân biết rõ về bên vay nhưng không cùng địa chỉ cư trú với bên vay)
Họ và tên:
Địa chỉ:

P

H

A

M

T

H

I

H

O

A

192 NguyỄN Du, TP Vinh-Nghệ an

Điện thoại di động: 0913353347

Điện thoại cố định: …………………………Email:……………………………

Quan hệ với bên vay: Mẹ đẻ.
(Trường hợp Vietinbank không liên hệ được với Bên vay để thông báo các thông tin cần thiết, xin vui lòng liên hệ với người có thông tin nói
trên)

D. THÔNG TIN NGƯỜI PHỤ THUỘC (con, cha mẹ già, người được bảo trợ)
Không có
Họ tên
Trần Việt Hùng

Năm sinh
2009

Có, đề nghị ghi chi tiết như dưới đây:
Nơi làm việc, học tập
Còn nhỏ

E. THÔNG TIN VAY VỐN VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN
Tổng nhu cầu vốn :250.000.000 đồng
Số tiền đề nghị vay: 150.000.000 đồng
Thời gian vay: 60 tháng (tối đa 60 tháng)

Vốn tự có tham gia:100.000.000 đồng

Mua nhà; xây, sửa chữa nhà
Mua sắm vật dụng gia đình

Mục đích vay:

Mua sắm, sửa chữa phương
Chuyển khoản cho
người thụ hưởng

Du lịch

Chữa bệnh

Khác (ghi rõ):

Học tập

tiện đi lại
Phương thức nhận tiền vay:

Cưới

…………………………………………

Chuyển vào TK thẻ mở tại
Vietinbank

Phương thức khác (ghi rõ):
TM.

F. KHẢ NĂNG TÀI CHÍNH
Tài sản đang sở hữu

Giá trị tài sản ước tính (đ)

Bất động sản
Ô tô và/hoặc xe máy
Cổ phiếu, vốn góp
Tiền gửi tiết kiệm, giấy tờ có giá
Tài sản khác
Tổng cộng
Lương/thu nhập chính: 13.000.000 đồng/tháng
Thu nhập người cùng đóng góp: 15.000.000.đồng/tháng

1. Tổng thu nhập hàng tháng: 28.000.000 đồng/tháng

Thu nhập khác: 0 đồng/tháng
Mô tả thu nhập khác:………………………………………………..
Chi phí sinh hoạt: 22.000.000 .đồng/tháng

2. Tổng chi phí hàng tháng: 22.000.000 đồng/tháng

Chi phí trả nợ khác: …………………….………….đồng/tháng

Thu nhập ròng (1)–( 2): 6.000.000 đồng/tháng
G. PHƯƠNG THỨC VÀ KẾ HOẠCH TRẢ NỢ
Tự động trừ tài khoản
(Nếu khách hàng có tài khoản
tại Vietinbank)

Số tài khoản:

Tên chủ tài khoản: ………………………………………………………………………...

Tại Vietinbank: Chi nhánh ………………………………………………………………..
Nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản
Dự kiến khả năng trả số tiền gốc và lãi: 5.000.000 đồng. Định kỳ trả hàng :

Tháng

Tuần

Nguồn trả nợ chính:Từ lương.
H. THÔNG TIN GIAO DỊCH TẠI NGÂN HÀNG
1. Tài khoản cá nhân:
Không có
Có tại Vietinbank
Có tại Ngân hàng khác
(ghi rõ) Ngân hàng…………………….................................
Số tài khoản: ………………………………………………..
3.Thẻ Tín dụng

2. Thẻ ATM:
Không có
Có tại Vietinbank
Có tại Ngân hàng khác
(ghi rõ) Ngân hàng ……………………………………….……......
Số tài khoản thẻ: …………………………………………………...
4. Quan hệ vay vốn

Không có

Không có

Có tại Vietinbank - Hạn mức thẻ 49.000.000 triệu đồng
Có tại Ngân hàng khác - Hạn mức thẻ…….…triệu đồng

Có tại Vietinbank

(ghi rõ) Ngân hàng ………………………………………
4.Thấu chi
Không có
Có tại Vietinbank - Hạn mức thẻ…………..triệu đồng
Có tại Ngân hàng khác - Hạn mức thẻ…….tri

Có tại Ngân hàng khác, đề nghị ghi chi tiết như dưới đây:
Tên Ngân hàng:……………………………………………………
Dư nợ hiện tại: ………………….……đồng
Vay tín chấp (nếu có):………………..đồng
Số tiền phải trả nợ:………….…..…….đồng
Tháng
Quý

I. THÔNG TIN NGƯỜI KẾ THÙA NGHĨA VỤ TRẢ NỢ (Vợ/chồng) VÀ CAM KẾT

Họ và tên:

T

Giới tính:
CMND/Hộ chiếu:

Không có
R A N
Nam
1 8 2

Có, đề nghị ghi chi tiết như dưới đây:
A N H
Nữ
2 3 9

T

U A N
Ngày sinh:

7

8

2

…………………………………………………….

Nơi cấp: Công an Nghệ an

Ngày cấp: 29.06.1999

Địa chỉ thường trú: Số 38A, Thanh Xuân Trung, Hà Nội
Địa chỉ nơi đang ở hiện tại: Số 38A, Thanh Xuân Trung, Hà Nội
Điện thoại cố định: 04.3576435 Điện thoại di động:………………………….Email:…………………………..….
Quan hệ với bên vay: Chồng
Nghề nghiệp: Cán bộ NHCTVN

Chức vụ hiện tại: Cán bộ

Thu nhập: 15.000.000 đồng

Nơi làm việc: Trung tâm CNTT-NHCTVN
Địa chỉ nơi làm việc: 46A Tăng Bạt Hổ, Hà Nội.
Điện thoại nơi làm việc: 04.39712348

Fax: …………….………….Website:………………………………….

Nội dung cam kết:
Với tư cách là người kế thừa nghĩa vụ trả nợ của Bên vay vốn theo Giấy đề nghị này, tôi cam kết các thông tin trên là chính xác
và tôi cam kết có trách nhiệm cùng với Bên vay trả hết nợ (gốc, lãi và phí) vay đầy đủ đúng hạn cho Ngân hàng. Trong mọi
trường hợp Bên vay không trả được nợ, tôi sẽ là người có trách nhiệm kế thừa và trả nợ thay vô điều kiện khoản nợ trên đối với
Ngân hàng theo đúng Hợp đồng tín dụng mà Bên vay ký với Ngân hàng.
Ngày…...tháng…….năm 20…..
NGƯỜI KẾ THỪA NGHĨA VỤ TRẢ NỢ
(Ký và ghi rõ họ tên)

J. CAM KẾT CỦA BÊN VAY
Tôi xin cam kết:
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin đã khai ở trên.
- Sử dụng tiền vay đúng mục đích, trích các khoản thu nhập hàng tháng và các khoản thu nhập khác để hoàn trả nợ đầy đủ và
đúng hạn cho Ngân hàng.
- Thực hiện đúng mọi thoả thuận trong hợp đồng tín dụng ký với Ngân hàng.
Tôi đồng ý uỷ quyền như sau:
- Uỷ quyền cho (cơ quan) : Chi nhánh TP HÀ Nội trích các khoản thu nhập do Cơ quan chi trả để trả nợ theo đề nghị của
Ngân hàng; giữ lại toàn bộ thu nhập khi tôi thôi việc tại Cơ quan để trích trả nợ vay của tôi cho Ngân hàng.
- Uỷ quyền cho Ngân hàng tự động trích tài khoản tiền gửi các loại của tôi trong hệ thống Vietinbank hoặc lập uỷ nhiệm thu
từ tài khoản gửi của tôi tại Tổ chức tín dụng khác hoặc trực tiếp nhận tiền từ các khoản thu nhập do Cơ quan chi trả để thu
hồi nợ trong các trường hợp thu nợ trước hạn, nợ đến hạn và nợ quá hạn theo thoả thuận tại Hợp đồng tín dụng.
- Việc ủy quyền nói trên chỉ hết hiệu lực khi tôi đã thanh toán tất cả các khoản nợ gốc, lãi, phí phát sinh tại Ngân hàng.
Ngày…....tháng…….năm 20…..
BÊN VAY
(Ký và ghi rõ họ tên)

K. .XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐANG CÔNG TÁC:
Cơ quan chúng tôi xác nhận: Ông (Bà): ……………………………………………. (Bên vay tại quý ngân hàng)
Vị trí công tác:…………………………………………… Bộ phận công tác: ………………………………………………………
Thời gian công tác tại Cơ quan:………………………………………..…….
1. Loại hợp đồng lao động:
Biên chế/ Không xác định thời hạn
Có thời hạn (Thời hạn hiệu lực từ: …/…/…….. đến hết: .
…/…/….…. .)
Loại khác:…………………
2. Có thu nhập (lương, trợ cấp, thu nhập khác) ổn định hàng tháng là: …………….…….VNĐ/tháng do cơ quan chúng tôi chi trả.
Trích lược sao kê thu nhập của 3 tháng gần nhất (gồm tổng tiền lương, trợ cấp và thu nhập khác) như sau:

Tháng …..năm ………

Tháng …..năm ………

Tháng …..năm ………

3. Không đang trong thời hạn thi hành kỷ luật.
4. Chưa có xác nhận của chúng tôi để vay vốn không có bảo đảm nếu chưa trả hết nợ vay vay không có bảo đảm tại tổ chức tín
dụng khác mà khoản vay đó đã được chúng tôi xác nhận.
Cơ quan chúng tôi cam kết:
1. Không xác nhận cho Bên vay làm thủ tục vay vốn không có bảo đảm nếu kh ách h àng chưa trả hết nợ vay không có bảo đảm
tại tổ chức tín dụng khác mà khoản vay đó đã được chúng tôi xác nhận.
2. Trường hợp Bên vay không thực hiện việc trả nợ đầy đủ, chúng tôi sẽ trích tiền lương, trợ cấp và thu nhập khác của Bên vay do
Cơ quan chi trả (Sau khi đã trừ các nghĩa vụ tài chính của Bên vay tại cơ quan chi trả thu nhập) để trả nợ cho quý Ngân hàng
3. Cơ quan chúng tôi sẽ thông báo cho Ngân hàng ngay khi có quyết định/văn bản có nội dung tương tự có hiệu lực trong các
trường hợp; (i) Bên vay không còn là CBCNV Vietinbank ( vì bất cứ lí do gì: nghỉ hưu theo chế độ nhà nước, nghỉ hưu trước hạn,
bị sa thải, chấm dứt HĐLĐ, bỏ việc hoặc các hình thức tương tự khác); (ii) Bên vay tạm nghỉ không hưởng lương từ 3 tháng trở
lên đựoc cơ quan chúng tôi chấp nhận, đồng thời trích các khoản thu nhập còn lại của Bên vay tại Cơ quan tri trả lương, thưởng,
phụ cấp… để trả nợ cho NHCV theo cam kết của Bên vay.
Ngày.......tháng…..năm 20…..
Phòng/ban quản lý cán bộ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày.......tháng…..năm 20…..
Phòng TCCB&ĐT/ TCHC
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày.......tháng…..năm 20…..
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
( Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG
Số CIF

Số HĐTD

Số TK

1. THẨM ĐỊNH & ĐỀ XUẤT CỦA CÁN BỘ TÍN DỤNG
Mức độ đáp ứng điều kiện cho vay của khách hàng: Đủ điều kiện/không đủ điều kiện
Đề xuất:

Cấp khoản vay cho Ông/Bà: ……………………………………......

Số tiền cho vay……………………………………….đồng(bằng chữ………………………………………………...)
Thời hạn cho vay: …..tháng;
Lãi suất cho vay…..%/năm
Ngày….. tháng….. năm 20…..
Cán bộ tín dụng
(Ký và ghi rõ họ tên)

2. KẾT LUẬN THẨM ĐỊNH & ĐỀ XUẤT CỦA LÃNH ĐẠO PHÒNG KHÁCH HÀNG/PHÒNG GIAO DỊCH
Kết luận thẩm định: …………………………………………………………………………………………………………………
Đề xuất:

Cấp khoản vay cho khách hàng

Số tiền cho vay: ………………………đồng
Thời hạn vay: ………tháng
Lãi suất vay: ……%/năm
Ngày….. tháng….. năm 20…..
Trưởng phòng
(Ký và ghi rõ họ tên)

3. PHÊ DUYỆT CỦA GIÁM ĐỐC/NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN
Đồng ý cho vay
Số tiền cho vay: ………………………đồng
Thời hạn vay: ………tháng
Lãi suất vay: ……%/năm
Ý kiến khác: …………………………………………………..

Ngày….. tháng….. năm 20…..
Giám đốc
(Ký và ghi rõ họ tên)