CHÍNH SÁCH VÀ MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN

Là một trong 5 công ty bảo hiểm hàng đầu Việt Nam, PTI cung cấp các sản phẩm phi nhân thọ, kinh doanh tái bảo hiểm và thực hiện các hoạt động đầu tư tài chính có liên quan. Công ty PTI có 07 thành viên sáng lập gồm: Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT); Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội (HACC); Tổng Công ty Xuất nhập khẩu Xây dựng Việt Nam (VINACONEX); Tổng Công ty Cổ phần Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (VINARE), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế (VIBank), Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (BAOMINH) CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu Điện cam kết áp dụng và cải tiến liên tục Hệ thống Quản lý Chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong mọi hoạt động nhằm: 1. Cung cấp cho khách hàng các sản phẩm phù hợp với chất lượng dịch vụ tốt nhất thông qua mạng lưới phục vụ trên toàn quốc. 2. Tư vấn cho khách hàng trong công tác quản lý rủi ro, đề phòng hạn chế tổn thất. Đảm bảo giải quyết bồi thường kịp thời, thỏa đáng. 3. Đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ và ý thức phục vụ khách hàng của cán bộ và nhân viên. 4. Tăng cường quan hệ hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước để tạo nên sức mạnh tổng hợp nhằm đáp ứng tối đa các nhu cầu của khách hàng. 5. Đảm bảo tăng trưởng đi đôi với phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Gia tăng giá trị cho cổ đông. MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG 2010 Thực hiện chính sách chất lượng đã hoạch định, Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu Điện cam kết đạt mục tiêu chất lượng năm 2010 như sau: 1. Phấn đấu hoàn thành 100% các mục tiêu kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận. 2. Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp: Đảm bảo sự quản lý thống nhất và xuyên suốt theo từng nghiệp vụ trong toàn Công ty; Đảm bảo 100% các vị trí chủ chốt của Công ty được rà soát, quy hoạch, đào tạo và đào tạo lại, đảm bảo đủ năng lực để tổ chức điều hành doanh nghiệp phát triển bền vững. 3. Nâng cao số lượng và chất lượng dịch vụ của hệ thống mạng lưới đại lý VNPOST, đảm bảo doanh thu của hệ thống tăng tối thiểu 100% so với năm 2009. 4. Đảm bảo 100% các vụ bồi thường được giải quyết nhanh chóng, chính xác, không có khiếu kiện của khách hàng 5. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát toàn diện, liên tục trên toàn hệ thống; phấn đấu đến cuối năm 2010 không có đơn vị nào yếu kém trong công tác quản lý tài chính.

1/2

Định hướng bỡi khách hàng .Cung cấp nguồn lực .Kiểm soát thiết bị đo lường 5.Kiểm soát tài liệu và kiểm soát hồ sơ Kiểm soát hệ thống tài liệu nội bộ.Quản lý nguồn lực .6.Đánh giá nội bộ .Tuyển dụng . Nâng cao năng lực tài chính.Cam kết của lãnh đạo .Kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ . và mục tiêu chất lượng cho các phòng ban .Kiểm soát mua hàng .Theo dõi và đo lường sản phẩm .Trách nhiệm của lãnh đạo .Hoạch định sản phẩm .Xác định các yêu cầu liên quan đến khách hàng .Tiến hành xem xét của lãnh đạo 3. Phấn đấu đưa cổ phiếu của PTI niêm yết trên sàn chứng khoán tập trung trước 31/12/2010. và dữ liệu của công ty 2.Môi trường làm việc 4.Đào tạo .Đo lường sự thoả mãn của khách hàng .Hành động phòng ngừa 2/2 .Kiểm soát thiết kế .Kiểm soát sản phẩm không phù hợp .Hành động khắc phục . tài liệu bên ngoài.Đo lường phân tích và cảI tiến .Thiết lập chính sách chất lượng.Theo dõi và đo lường các quá trình .Thiết lập hệ thống trao đổi thông tin nội bộ .Tạo sản phẩm . hoàn thiện việc tăng vốn điều lệ lên 450 tỷ đồng trước 31/03/2010.Phân tích dữ liệu .Cơ sở hạ tầng .Xác định trách nhiệm quyền hạn cho từng chức danh .  NHẬN XÉT Chính sách và mục tiêu chất lượng của công ty khá phù hợp với tiêu chuẩn và chuẩn mực của bộ ISO 9001:2008 1.

3/2 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful