III.

V n hoá Ph c h ng

Khái ni m:

Ph c h ng tinh th n n n v n hoá c i Hy l p ± Rôma và sáng t o n n v n hoá m i c a giai c p t s n.

1 - Hoàn c nh ra i c a phong trào V n hóa ph c h ng. - Khoa h c k thu t có nh ng phát minh quan tr ng. - Quý t c m i có th l c v kinh t . - Phong ki n và giáo h i n m c quy n chính tr . - Phong trào òi c i cách tôn giáo, u tranh ch ng phong ki n c a nông dân phát tri n m nh.

Di n bi n c a phong trào
‡ T th k XIV mi n B c Italia lan ra kh p châu Âu trong các th k XV, XVI. ‡ Th k XVI phát tri n r c r các n c châu Âu.

2 ± Nh ng thành t u chính c a V n hóa ph c h ng.
‡ ‡ ‡ ‡ ‡ t nh ng thành t u r c r v nhi u m t nh t là v n h c ngh thu t và khoa h c k thu t. l i cho nhân lo i nh ng tên tu i c a nh ng ng i ³kh ng l ´ trên nhi u l nh v c. N i dung lên án phong ki n và giáo h i Kitô. cao giá tr chân chính c a con ng i, cao tinh th n dân t c. C v thúc y KHKT phát tri n.

Ra-b -le

P ng tác ruyen u ng n (tác ph m L N c Th n)

c th n

Xéc-van-téc

Tác ph m ônkihôtê

ônkihôtê

William Shakespeare

Hamlet

Tên th t Leonardo di Ser Piero da Vinci Sinh15 tháng 4 n m 1452 t i Anchiano, Ý M t 2 tháng 5 n m 1519 t i Amboise, Pháp Ngh nghi pH a s , khoa h c gia Qu c t ch Ý

Nàng Giôcông ( Môna Lida) c a Lêôna Vanhxi

Tranh B a ti c cu i cùng c a chúa

Ng

i nô l hi sinh

3 -Ý ngh a c a phong trào V n hóa ph c h ng: -Là cu c u tranh c a giai c p t s n ch ng phong ki n giáo h i Kitô trên l nh v c v n hoá, t t ng. - Góp ph n quan trong vào vi c gi i phóng kh i s giàng bu c, kìm hãm c a phong ki n và giáo h i Kitô, cao t do, xây d ng th gi i quan ti n b cho con ng i. - Là b c ti n k di u trong l ch s v n minh Tây Âu, phong phú thêm kho tàng v n hóa c a nhân lo i.

H n ch : u tranh ch a tri t , có lúc th a hi p. - ng h bóc l t làm giàu.

Cô-péc-ních

Giordano Bruno (1548-1600)

Galileo Galilei (1564-1642) Nhà thiên v n n i ti ng

Côpecnich

Galilê