P. 1
Bai Tap Otomat

Bai Tap Otomat

5.0

|Views: 875|Likes:
Được xuất bản bởiThua Tu

More info:

Published by: Thua Tu on May 28, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/01/2014

pdf

text

original

1.1. Nếu không gian tập hợp là tập các số nguyên dương nhỏ hơn 20. Hy !

iết "# các
ph$n t% t"&ng các tập hợp 'ược (ác ')nh như sau *
a+ a+ , ( ( - 2 . /00
1+ 1+ , ( ( là số nguyên tố 0
c+ c+ , ( ( 2 (
2
0
d+ d+ , ( 2( 2 /0
3+ 3+ , ( 4( . 200

1.2. 5h& tập hợp 6 2 ,07 /7 27 47 87 97 :0
Hy !iết "# các ph$n t% t"&ng các tập hợp 'ược (ác ')nh như sau *
;+ ;+ , ( ( ∈ 6 !à ( ch<n 0
g+ g+ , ( ( ∈ 6 !à ( ≥ (
2
- / 0
1.3. 5h& = 2 ,07 /7 20 !à > 2 ,07 47 80. Hy !iết "# các tập hợp sau *
= ∪ > ? = ∩ > ? = @ > ? = ( > !à 2
=

1.4. 5h& !A dB !C Duan hE *
a+ FhGn (H !à 'ối (Ing7 nhưng không 1Jc c$u.
1+ FhGn (H !à 1Jc c$u7 nhưng không 'ối (Ing.
c+ Kối (Ing !à 1Jc c$u7 nhưng không phGn (H.
L"&ng MNi t"ưOng hợp t"ên7 chP "# tập hợp t"ên 'Q Duan hE 'ược (ác ')nh.

1.5. 5hIng Minh các Duan hE sau 'Ry là các Duan hE tương 'ương !à ch& các lSp tương
'ương cTa chUng.
a+ Vuan hE W
/
t"ên các số nguyên ')nh nghXa 1Yi * iR
1
Z khi !à chP khi i 2 Z.
1+ Vuan hE W
2
t"ên M[t tập th\ ngưOi ')nh nghXa 1Yi * pR
2
D khi !à chP khi p7 D
sinh c]ng ngày !à c]ng n^M.

1.6. 5h& tập h_u hHn =. Hy t`M nh_ng Duan hE tương 'ương t"ên = cQ số các lSp tương
'ương là lSn nhat hay nhỏ nhat.

1.7. 5h& hai tập hợp sau = 2 ,27 47 87 90 !à > 2 ,/7 47 97 b7 c0. diG s% W là Duan hE *
W 2 ,e(7 y+ ∈ = × > | ( . y0
Hy liEt kê các cfp Duan hE thI tg t"&ng W.

1.8. L`M 1a& 'Qng 1Jc c$u7 1a& 'Qng phGn (H !à 1Jc c$u cTa Duan hE 'ược ch& như sau
t"ên 6 2 , /7 27 47 87 90*
,e/7 2+7 e27 4+7 e47 8+7 e97 8+0

1.9. 5h& 6 2 ,07 /7 20 !à W 2 ,e07 /+7 e/7 2+0. L`M Wh !à W
-
.
2.1. 5hIng Minh h&fc 1ác 1ỏ * i
-
2 i
h
j ,ε 0.

2.2. i
-
hay i
h
cQ th\ 1kng ∅ không l mhi nà& th` i
-
hay i
h
là h_u hHn l
2.3. Hy ch& 1iết các thI tg ch& phnp liEt kê các ph$n t% cTa các ngôn ng_ sau *
a+ ,a7 10
h
1+ ,a0
h
,10
h
,c0
h
c+ ,oo ∈,a7 10
-
!à số a 1kng số 1 t"&ng o0

2.4. p[t chuNi h`nh tháp cQ th\ ')nh nghXa là M[t chuNi 'qc (uôi hay ngược 'Cu như
nhau7 h&fc crng cQ th\ ')nh nghXa như sau *
/+ ε là chuNi h`nh tháp.
2+ Nếu a là M[t ks hiEu 1at kt th` a là M[t chuNi h`nh tháp.
4+ Nếu a là M[t ks hiEu 1at kt !à u là M[t chuNi h`nh tháp th` aua là M[t chuNi
h`nh tháp.
8+ mhông cvn chuNi h`nh tháp nà& ng&ài các chuNi ch& tw e/+ 'ến e4+.
Hy chIng Minh Duy nHp "kng 2 ')nh nghXa t"ên là tương 'ương.

2.5. 5ác chuNi ng&fc 'ơn cRn 1kng 'ược ')nh nghXa th3& 2 cách *
5ách / * p[t chuNi o t"ên 1[ ch_ cái , ( 7 ) 0 là cRn 1kng khi !à chP khi *
a+ o chIa c]ng M[t số x)x !à x(x
1+ pqi tiCn tố cTa o chIa số các x(x At nhat 1kng số các x)x.
5ách 2 *
a+ ( là chuNi ng&fc 'ơn cRn 1kng
1+ Nếu o là M[t chuNi ng&fc 'ơn cRn 1kng7 th` (o) là chuNi ng&fc 'ơn cRn 1kng.
c+ Nếu o !à ( là các chuNi ng&fc 'ơn cRn 1kng7 th` o( là chuNi ng&fc 'ơn cRn
1kng.
d+ mhông cvn chuNi ng&fc 'ơn cRn 1kng nà& khác !Si t"ên.
Hãy chứng minh bằng quy nạp th! "# $%i chu&i 'ằng 2 "(nh ngh)* t'+n ,% t-.ng
"-.ng.
3.1. pô tG ngôn ng_ 'ược chap nhận 1Yi các ôtôMát h_u hHn !Si sơ 'y chuy\n 'ược ch&
như sau *
3.2. L`M các sơ 'y chuy\n ôtôMát h_u hHn '&án nhận các ngôn ng_ sau *
a+ Lập các chuNi t"ên ,07 /0 cQ chIa M[t số chzn các số 0 !à M[t số l{ các số /
1+ Lập các chuNi t"ên ,07 /0 cQ '[ dài chia hết ch& 4.
c+ Lập các chuNi t"ên ,07 /0 không chIa /0/ như M[t chuNi c&n.

3.3. uRy dgng các sơ 'y chuy\n ôtôMát h_u hHn chap nhận các ngôn ng_ sau t"ên 1[ ch_
cái Σ 2 ,07 /0
a+ a+ Lập các chuNi kết thUc là 00.
1+ 1+ Lập các chuNi cQ 4 ks hiEu 0 liên tiếp.
c+ Lập các chuNi Mà ks hiEu thI 4 k\ tw cận phGi cTa chuNi là /.
d+ Lập Mqi chuNi Mà 1at cI chuNi c&n nà& cQ '[ dài 1kng 9 'Cu cQ chIa At nhat 2
c&n số 0.

3.4. uRy dgng |}= tương 'ương !Si MNi N}= sau *

a+ N
/
e,07/727407,a7107δ
/
707,40+ !Si δ
/
1+ N
2
e,07/727407 ,a7107 δ
2
707 ,/740+
!Si δ
2


3.5. L`M N}= không cQ ε jd)ch chuy\n nhận dHng c]ng ngôn ng_ !Si các N}= sau *3.6. ~iết 1i\u thIc chAnh Duy !à !• N}= '&án nhận các ngôn ng_ sau *
a+ a+ Lập hợp các chuNi t"ên Σ 2 ,/7 27 40 sa& ch& ks hiEu cuối c]ng ' cQ
(uat hiEn t"ưSc 'Q .
1+ 1+ Lập hợp các chuNi t"ên Σ 2 ,07 /0 t"&ng 'Q cQ M[t cfp ks tg 0 cách
nhau 1Yi M[t chuNi c&n cQ '[ dài 8i7 !Si i ≥ 0 nà& 'Q.

3.7. ~iết 1i\u thIc chAnh Duy ch& MNi ngôn ng_ sau t"ên Σ 2 , 07 /0 *
a+ Lập hợp các chuNi t"&ng 'Q Mqi cfp 0 liên tiếp 'Cu (uat hiEn t"ưSc Mqi cfp /
liên tiếp.
1+ Lập hợp các chuNi chIa nhiCu nhat M[t cfp 0 liên tiếp !à nhiCu nhat M[t cfp /
liên tiếp.

3.8. pô tG e1kng lOi+ ngôn ng_ 'ược các 1i\u thIc chAnh Duy sau 'fc tG *
a+ a+ 0e0 - /+
h
0
1+ 1+ e0- /+
h
0e0 - /+ e0 - /+
c+ c+ e//- 0+
h
e00- /+
d+ d+ e/- 0/- 00/+
h
eε - 0 - 00+
3+ 3+ € 00 - // - e0/- /0+ e00- //+
h
e0/- /0+•
h

3.9. 5hIng tỏ các 1i\u thIc chAnh Duy sau ks hiEu ch& c]ng M[t ngôn ng_ *
eaa+
h
7 eaa+
h
- e∅a+ 7 eaa - aaaa+
h
7 eaa+
h
eaa+
h

3.1/. ~• N}= !Si ε jd)ch chuy\n 'ược ch& 1Yi các 1i\u thIc chAnh Dui sau. 6au 'Q7 hy
chuy\n sang |}= tương 'ương *
a+ a+ e a
h
- 1
h
+
h
1+ 1+ eeε - a+ 1
h
+
h
c+ c+ ea - 1+
h
a11 ea - 1+
h
d+ d+ a1 - ea - 11+ a
h
1
3+ 3+ ea - a1 - aa1+
h
eε - a- aa+
;+ ;+ /0 - e0 - //+0
h
/
g+ g+ 0/ € ee /0+
h
- ///+
h
- 0•
h
/

3.11. Hy t`M các 1i\u thIc chAnh Dui tương Ing !Si các sơ 'y chuy\n t"Hng thái sau*


012 345 645 3R78H

3.12. ~iết chương t"`nh t"&ng Fascal ‚ 5 Mô phỏng M[t }= chap nhận ngôn ng_ 'ược
1i\u diƒn 1Yi 1i\u thIc chAnh Duy sau *

€ = ... „7 a ... „ •
-
€ = ... „7 a ... „7 0 ... c7 … •
h
- € 0 ... c•
-
- &p

3.13. ~iết chương t"`nh ch& "a M[t }= tương Ing khi '$u !à& là M[t 1i\u thIc chAnh Duy.

3.14. ~iết chương t"`nh ch& "a |}= khi '$u !à& là M[t N}=.
4.1. uRy dgng !^n phHM tuyến tAnh t"ái !à tuyến tAnh phGi ch& các ngôn ng_ sau *
a+ e0 - /+
h
00e0 - /+
h
1+ 0
h
e/e0 - /++
h
c+ eee0/ - /0+
h
//+
h
00+
h

4.2. uRy dgng !^n phHM chAnh Duy sinh "a các ngôn ng_ t"ên 1[ ch_ cái Σ 2 ,07/0 như
sau *
a+ Lập các chuNi cQ chIa 4 c&n số 0 liên tiếp.
1+ Lập các chuNi kết thUc 1kng 2 c&n số 0.

4.3. uRy dgng !^n phHM chAnh Duy sinh "a các ngôn ng_ sau *
a+ , o | o ∈ e0 - /+
h
0
1+ , a
M
1
n
| M7 n † 0 0
4.4. 5hIng tỏ "kng ngôn ng_ i 2 ,0
n
/
n
| n là số nguyên dương0 không chAnh Dui.

4.5. Ngôn ng_ nà& t"&ng các ngôn ng_ sau là ngôn ng_ chAnh Dui l 5hIng Minh cRu t"G
lOi*
a+ a+ i 2 ,0
2n
| n là số nguyên dương 0
1+ 1+ i 2 ,0
n
/
M
0
n-M
| M7 n là số nguyên dương0
c+ c+ i 2 ,0
n
| n là số nguyên tố 0
d+ 5.1 . Hy Mô tG ngôn ng_ sinh 1Yi các !^n phHM sau *
3+
5.2. Hy chP "a M[t !^n phHM phi ng_ cGnh sinh "a tập hợp *
a+ Lập hợp các chuNi 'qc (uôi 'qc ngược như nhau t"ên 1[ ch_ cái Σ 2 ,07/0.
1+ Lập hợp chuNi các dau ng&fc 'Ung t"&ng 1i\u thIc số hqc.
c+ Lập hợp ,a
i
1
i
c
Z
| i7 Z ≥ 00
d+ Lập hợp ,a
M
1
n
| M7 n † 00
3+ Lập hợp ,a
i
ca
Z
| i ≥ Z ≥ 00
;+ Lập hợp ,a
Z
1
Z
c
i
d
i
| i7 Z ≥ /0

5.3. 5h& !^n phHM d !Si các luật sinh sau *
~Si chuNi ***bb*bbb* 7 hy t`M*
a+ |‡n (uat t"ái nhat.
1+ |‡n (uat phGi nhat.
c+ 5Ry d‡n (uat.
d+ ~^n phHM này cQ là !^n phHM Mơ hy không l

5.4. 5h& !^n phHM d !Si các luật sinh sau *
Hy !• cRy d‡n (uat sinh "a các chuNi nhập sau *
a+ a ˆ e1 × c ‚ a+
1+ a × e1 j c+
c+ ea - 1+ ‚ c
5.5. 5h& !^n phHM *
a+ 5hIng tỏ !^n phHM này là !^n phHM Mơ hy .
1+ uRy dgng d‡n (uat t"ái ephGi+ !à cRy d‡n (uat tương Ing ch& chuNi a1a1.
c+ ~^n phHM này sinh "a ngôn ng_ g` l

5.6. 5hIng tỏ !^n phHM sau 'Ry là Mơ hy *

L"&ng 'Q a7 17 i;7 th3n7 3ls3 là các ks hiEu kết thUc !à 6 là 1iến.

5.7. 5hIng tỏ !^n phHM sau 'Ry là Mơ hy *

Hy 'C ngh) M[t !^n phHM không Mơ hy tương 'ương l

5.8. L`M 5}d không cQ chIa ks hiEu !ô Ach tương 'ương !Si !^n phHM*

5.9. L`M !^n phHM tương 'ương !Si !^n phHM sau không cQ chIa ks hiEu !ô Ach7 luật
sinh ε !à luật sinh 'ơn !) *

5.1/. L`M !^n phHM tương 'ương !Si !^n phHM sau chP cQ chIa M[t luật sinh ε duy
nhat *

5.11. >iến '‰i các !^n phHM sau 'Ry !C dHng chuŠn 5H‹p6mŒ*

5.12. >iến '‰i các !^n phHM sau 'Ry !C dHng chuŠn dW•Ž>=5H*

5.13. 5hIng Minh "kng các ngôn ng_ sau không phGi là 5}i*
a+ i 2 ,a
i
1
Z
c
k
i . Z . k 0
1+ i 2 ,a
i
1
Z
Z 2 i
2
0
c+ i 2 ,a
i
i là số nguyên tố 0
d+ i 2 ,a
n
1
n
c
n
d
n
| n ≥ 00


012 345 645 3R78H

5.14. ~iết chương t"`nh l&Hi 1ỏ các ks hiEu !ô Ach t"&ng M[t 5}d.

5.15. ~iết chương t"`nh chuŠn hQa M[t 5}d thành dHng chuŠn 5H‹p6mŒ e5N}+.

5.16. ~iết chương t"`nh chuŠn hQa M[t 5}d thành dHng chuŠn dW•Ž>=5H edN}+.
6.1. uRy dgng F|= chap nhận các ngôn ng_ *
a+ ,0
M
/
M
2
n
| M7 n ≥ /0
1+ ,a
k
1
l
c
n
d
M
| M 2 k - l - n0
c+ ,o | o ∈ ,a7 10
h
!à •aeo+ 2 •1eo+0
d+ ,o | o ∈ ,a710
h
!à •aeo+ 2 2•1eo+0

6.2. uRy dgng F|= tương 'ương !Si !^n phHM *6.3. uRy dgng !^n phHM 5}d tương 'ương !Si các F|= sau *7.1. Lhiết kế Máy Lu"ing nhận diEn ngôn ng_*

a+ , 0
n
/
n
0
n
• n ≥ /0
1+ ,oo
W
• o ∈ e0-/+
h
0
c+ Lập hợp các chuNi chIa 0 !à /7 cQ số số 0 !à số số / 1kng nhau.

7.2. Lhiết kế Máy Lu"ing tAnh các hàM số nguyên*

a+ ;en+ 2 n
2
1+ ;en+ 2 2
n
c+ ;en+ 2 n ‘

7.3. uRy dgng !^n phHM không hHn chế el&Hi 0+ sinh "a các ngôn ng_ sau*

a+ , oo

• o ∈ e0-/+
h
0
1+ , 0
k
• k 2 i
2
!à i ≥ /0
c+ , 0
i
• i không là số nguyên tố0


012 345 645 3R78H

7.4. ~iết chương t"`nh Máy tAnh Mô phỏng h&Ht '[ng cTa các Lp thiết kế t"&ng 1ài tập
b./ !à b.2.
8.1. uRy dgng !^n phHM cGM ng_ cGnh sinh "a các ngôn ng_ sau*

a+ , oo

• o ∈ e0-/+
-
0
1+ , 0
k
• k 2 i
2
!à i ≥ /0
c+ , 0
i
• i không là số nguyên tố0
d+ , a
i
1
2i
c
4i
| i ≥ /0
3+ , a
i
1
i
c
k
| i ≥ /7 k ≤ /0

8.2. Lhiết kế ôtôMát tuyến tAnh giSi n[i i>= '&án nhận các ngôn ng_ sau*

a+ a+ , a
n
1
n
c
n
| n ≥ /0
1+ , oo

• o ∈ ea - 1 - c+
h
0

4. thì wx là chuỗi ngoặc đơn cân bằng.2. b}* b) {a}*{b}*{c}* c) {w ∈{a. 3. c) Nếu w và x là các chuỗi ngoặc đơn cân bằng. 2. 2) Nếu a là một ký hiệu bất kỳ thì a là một chuỗi hình tháp. Hãy chứng minh quy nạp rằng 2 định nghĩa trên là tương đương. c) Tập các chuỗi trên {0. b}+ và số a bằng số b trong w} w 2. Một chuỗi hình tháp có thể định nghĩa là một chuỗi đọc xuôi hay ngược đều như nhau. 4) Không còn chuỗi hình tháp nào ngoài các chuỗi cho từ (1) đến (3). Cách 2 : a) ( là chuỗi ngoặc đơn cân bằng b) Nếu w là một chuỗi ngoặc đơn cân bằng. Tìm các sơ đồ chuyển ôtômát hữu hạn đoán nhận các ngôn ngữ sau : a) Tập các chuỗi trên {0.5. ) } là cân bằng khi và chỉ khi : a) w chứa cùng một số ')' và '(' b) Mọi tiền tố của w chứa số các '(' ít nhất bằng số các ')'. 1} có chứa một số chẵn các số 0 và một số lẻ các số 1 b) Tập các chuỗi trên {0. thì (w) là chuỗi ngoặc đơn cân bằng. 3) Nếu a là một ký hiệu bất kỳ và X là một chuỗi hình tháp thì aXa là một chuỗi hình tháp. d) Không còn chuỗi ngoặc đơn cân bằng nào khác với trên. . Các chuỗi ngoặc đơn cân bằng được định nghĩa theo 2 cách : Cách 1 : Một chuỗi w trên bộ chữ cái { ( . Mô tả ngôn ngữ được chấp nhận bởi các ôtômát hữu hạn với sơ đồ chuyển được cho như sau : 3.3. hoặc cũng có thể định nghĩa như sau : 1) ε là chuỗi hình tháp. 1} không chứa 101 như một chuỗi con.1. 1} có độ dài chia hết cho 3.2. Hãy chứng minh bằng quy nạp theo độ dài chuỗi rằng 2 định nghĩa trên là tương đương. Hãy cho biết các thứ tự cho phép liệt kê các phần tử của các ngôn ngữ sau : a) {a.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->