Stt Tên Doanh nghiêp/Du án Nhà dâu tu Ngành nghê sán xuât Ðia diêm KCN Ðiên thoai

Fax
I KCN AN TÂY
II KCN BÀU BÀNG
1 CÔNG TY TNHH TENG TSUN Ðài Loan
sán xuât gia công các loai dây,
ông, cúa và cú sô làm bãng
nhua
Lô A-6B-7-
CN
Bàu Bàng
2 CÔNG TY TNHH MARUTSU (VÌET NAM) Nhât Bán
Sán xuât và gia công, thu hôi, tái
chê hat nhua tông hop và chì
Lô A_4D_CN Bàu Bàng
3 CÔNG TY TNHH VÌET-STAR Ðài Loan
sán xuât phu tùng chính(xe hoi,
xe gãn máy); linh phu kiên máy
móc, sán phâm bãng nhua, kim
loai.
Lô A-4B-CN,
A-4C-CN
Bàu Bàng
4 CÔNG TY TNHH EMC (VÌET NAM) Ðài Loan
sán xuât nguyên liêu và phu gia
các loai dùng trong sán xuât son
và dâu; sán xuât son, dâu và
phu gia các loai dùng trong các
ngành xây dung, công nghiêp,
kim loai và nhua; gia công sán
xuât các loai vât liêu chà nhám:
keo nuóc, keo giây, bãng keo và
giây nhám, nhám vái, vái thô
Lô A-2B-CN Bàu Bàng
5 CÔNG TY TNHH FOXLÌNK (VÌET NAM). Ðài Loan Lô C-1A-CN Bàu Bàng
6 CÔNG TY TNHH HOTTA VÌET NAM Nhât Bán
Sán xuât các loai túi xách, túi
dung dung cu và các sán phâm
trang trí cho vât nuôi (áo, vòng
deo cô và các sán phâm trang trí
khác có liên quan).

A_1B1_CN
Bàu Bàng 3551822
7 CÔNG TY TNHH MOROFUJÌ VÌET NAM Nhât Bán
Sán xuât các loai bao bì và túi
xách bãng politen và giây, cùng
vói các phu liêu có lien quan
Lô A_5F_CN Bàu Bàng
8 CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY VÌET CHALLENGE Nhât Bán
Sán xuât và gia công các chi tiêt
máy, cum chi tiêt máy (van, máy
phân tích, linh kiên máy công
nghiêp, ông dân bãng gô), kiêm
tra chât luong sán phâm.
Nhà xuóng
sô FA-10-2
Bàu Bàng
9
CÔNG TY TNHH ASAHÌ CHEMÌCALS VÌÊǯ T
NAM
Nhât Bán, Trung
Quôc
sán xuât caǭ c loaǯ i khuôn bãǬ ng
kim loaǯ i vaǬ caǭ c linh kiêǯ n bãǬ ng
nhuǯ a, cao su
sôǭ FA-9, Lô
A-6A-CN
Bàu Bàng 3551631
10 CÔNG TY TNHH KÌSWÌRE VÌET NAM Hàn Quôc
Sán xuât và gia công dây thép
dùng trong sán xuât ôtô và các
ngành liên quan.
Lô A-5A1-CN Bàu Bàng 3551615-17
11
CÔNG TY TNHH EMÌVEST FEEDMÌLL VÌET
NAM
Malaysia
sán xuât, chê biên các loai thúc
ãn gia súc và thuý sán, các loai
nguyên liêu thô cho nhà máy
thúc ãn gia súc.

A_11A_CN
Bàu Bàng
12
CHÌ NHÁNH CÔNG TY TNHH XÂY DUNG
YONG HO VÌNA
Hàn Quôc
Sán xuât và gia công ông thép
xoãn.
Lô A-14B-CN Bàu Bàng
13
CÔNG TY TNHH EMÌVEST AQUACULTURE
VÌET NAM
Malaysia
sán xuât và chê biên thúc ãn gia
súc, thúy sán
lô A_11B_CN Bàu Bàng
14 CÔNG TY TNHH SUKMONO VÌETNAM Hà Lan
sán xuât mì ãn liên, soi miên,
thúc ãn tù cá và nhüng thuc
phâm khác; cho thuê nhà xuóng.
lô A_5E_CN Bàu Bàng
15 CÔNG TY TNHH JÌMMY HUNG ANH FOOD Hà Lan
sán xuât mì ãn liên, soi miên,
thúc ãn tù cá và nhüng thuc
phâm khác.
lô A_9F_CN Bàu Bàng
16
CÔNG TY TNHH CAPCO WAÌ SHÌNG VÌET
NAM
Ðài Loan
sán xuât và gia công các loai
móc quân áo nhua, các loai ket
kích thuóc (size)
FA-8, lô
A_6A_CN
Bàu Bàng 3551845-46
17
CÔNG TY TNHH BÌNGBÌNG FOOD
ÌNDUSTRÌES
Singapore Sán xuât bánh keo
Cãn sô 07, lô
A-8-CN khu
nhà xuóng
xây sãn Mÿ
Phuóc
Bàu Bàng
18 CÔNG TY TNHH HTL FURNÌTURE (VÌET NAM) Malaysia
Sán xuât bàn ghê sofa boc da, ni
các loai.
Lô A-2C-CN Bàu Bàng
19 CÔNG TY TNHH ARDA Ý
Sán xuât, gia công hàng mÿ
nghê và các phu kiên
Lô A-9A-CN Bàu Bàng 3551743
20 CÔNG TY TNHH SUNWOOD VÌNA Hàn Quôc
sán xuât và gia công các loai cúa
gô, khung cúa gô và các sán
phâm khác tù gô
Lô A-2A-CN Bàu Bàng
chua lây dc sô
dt
21 CÔNG TY TNHH SMF VÌET NAM Nhât Bán
sán xuât phu tùng và linh kiên xe
hoi, xe gãn máy và các thiêt bi
diên gia dung.
Lô A-6A1,
CN (nhà
xuóng sô FA-
10)
Bàu Bàng
22
CÔNG TY TNHH KY THUAT CÔNG NGHE
YACHT (VÌET NAM)
Ðài Loan
sán xuât các loai pin (pin, bình
diên và ãc quy) và vât liêu, UPS,
các loai máy tính, thiêt bi có liên
quan, vó bình ãc quy làm bãng
nhua, gia công soi thúy tinh.
lô A_9H_CN Bàu Bàng
23 CÔNG TY TNHH KYUNGBANG VÌET NAM Hàn Quôc sán xuât và gia công các loai soi Lô B-3A-CN Bàu Bàng
24 CÔNG TY CÓ PHÀN NH ENGÌNEERÌNG Nhât Bán
Sán xuât các sán phâm bãng
kim loai
Lô A_9C_CN Bàu Bàng
25 CÔNG TY TNHH SAMHO Hàn Quôc
sán xuât và gia công ô-xít këm,
bôt këm và son các loai
Lô A-9E-CN Bàu Bàng
chua lây dc sô
dt
III KCN BÌNH AN
IV KCN BÌNH ÐUÒNG
1 CÔNG TY TNHH HÌSON VÌNA Hàn Quôc
SX, Gia công và kinh doanh giày
các loai
0 Bình Ðuòng 790457-395
2
CÔNG TY TNHH NHUA TAÌ YUAN BÌNH
DUONG
Ðài Loan phu kiên: diên, diên tú 0 Bình Ðuòng 791301 791303
3
CÔNG TY TNHH HAN SOLL-DAE KWANG
APAREL
Hàn Quôc
Sán xuât quân áo may mãc (áo
dan, quân tây, váy, áo khoác,
dâm, com-lê)
sô 1 Bình Ðuòng 792863-8 792869
4
CÔNG TY TNHH ÌNTERCHÌNA
MANAGEMENT (VÌET NAM)
Thuy Sÿ
Sán xuât và thêu trên các loai
nón, áo so mi, quân áo, tap dê,
túi xách.
Ðuòng sô 2 Bình Ðuòng 791732
5
CÔNG TY TNHH HONG KONG
ACCESSORÌES MANUFACTURÌNG
Ðài Loan
sán xuât, gia công phu liêu may
mãc (nút áo, khóa thãt lung, dô
ngu kim).
duòng sô 02 Bình Ðuòng 790886 790754
6
CÔNG TY TNHH SAVERÌ HOME & GARDEN
VÌET NAM
Ðúc
sán xuât các sán phâm dât
nung, dô gôm; thiêt kê mâu mã,
nuóc men và chuyên giao kiên
thúc vê làm hàng gôm cho các
co só sán xuât cúa Viêt Nam,
sán xuât khuôn côt các loai
0 Bình Ðuòng 792550 792553
7 CÔNG TY CÓ PHÀN SUNG HYUN VÌNA Hàn Quôc
sán xuât gia công giày, dê giày,
nguyên liêu ngành giày
0 Bình Ðuòng 790185-790231 790185
8
CÔNG TY TNHH NEUMANN GRUPPE VÌET
NAM
Ðúc
thu mua, chê biên, gia công, báo
quán và xuât khâu cà phê
Lô sô 3 Bình Ðuòng 790600
DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIEP/DU ÁN CÓ VÓN ÐÀU TU NUÓC NGOÀI
(Câp nhât tháng 5/2011)
Stt Tên Doanh nghiêp/Du án Nhà dâu tu Ngành nghê sán xuât Ðia diêm KCN Ðiên thoai Fax
9 CÔNG TY TNHH DONG-A VÌNA Hàn Quôc Ìn, thêu Ðuòng sô 1 Bình Ðuòng 782310 782314
10 CÔNG TY TNHH ASUNG (VÌET NAM) Hàn Quôc
Sán xuât còi xe máy, bô dây diên
xe gãn máy, in tem, nhãn mác
trên giây và bu-loong (bolt). Sán
xuât các loai chi thêu, chi may và
soi và thuc hiên quyên phân
phôi bán buôn các mãt hàng có
mã HS: 2507, 2803, 2921,
3812, 3909, 4011, 7206, 7207,
7219, 7220,
Ðuòng sô 3 Bình Ðuòng 790623 790624
V KCN ÐAI ÐÄNG
1 CÔNG TY TNHH ÌN MÀU CHÌN YÌH VÌNA Ðài Loan
Sán xuât gia công bao bì giây, in
ân trên bao bì giây.
Lô C1 sô
12,13,14
Ðai Ðãng 910462472 0
2
CÔNG TY TNHH SHARP MÌND
TECHNOLOGY VÌET NAM
Hong Kong
Sán xuât các loai linh kiên các
loai máy móc, thiêt bi
Lô B-8 Ðai Ðãng 909295152 0
4 CÔNG TY TNHH E UPPER GROUP Ðài Loan
Cán nguôi cán loai thép hình
chü U, Ì, V, các hình dáng khác;
cán nóng thép tâm; thiêt kê các
loai khung thép
Lô A-1; A-7 Ðai Ðãng 907112168 0
5 CÔNG TY TNHH JÌNN YÌH CHUNG Ðài Loan
Sán xuât và in ân bao bì hôp
giây, bao bì thuc phâm và các
loai bao bì khác, sán xuât, gia
công sô ghi chép các loai và các
sán phâm khác tù giây và bìa.
Lô D2-1 Ðai Ðãng 3718188 3718186
7 CÔNG TY TNHH BAO BÌ PACK STAR Ðài Loan
Sán xuât máy móc thiêt bi, chê
biên thuc phâm
Lô C1-15 Ðai Ðãng
8
CHÌ NHÁNH CÔNG TY TNHH FOTAÌ (VÌET
NAM)
Ðài Loan
Sán xuât bao container, bao
tráng film, bao dêt PP, túi xôp và
gia công kính phán quang
Lô D1-4 Ðai Ðãng 3827196 3827197
9 CÔNG TY TNHH DÌNG JYUN Samoa
Sán xuât thép lá, nguyên liêu
thép và kêt câu thép các loai.
Lô C1 sô 3-2 Ðai Ðãng 906484669 3556800
10 CÔNG TY TNHH NGÀNH GÌÁY CÁT PHÚ Ðài Loan
sán xuât, gia công bìa giây, hôp
giây, thùng carton và các loai sán
phâm khác tù giây.
D1-2-2,D1-3 Ðai Ðãng 908368896 0
11 CÔNG TY TNHH DOUBLE PREMÌUM Mauritius
sán xuât, gia công thiêt bi ngành
xi ma, ngành co khí, thiêt bi xú lý
nuóc, thiêt bi làm lanh; sán xuât
và gia công các sán phâm bãng
kim loai.quyên xuât khâu, quyên
nhâp khâu
Lô C2-17 Ðai Ðãng 3842957 3631817
12 CÔNG TY TNHH POWER JOY VÌET NAM.
Brunei
Darussalam
Sán xuât và tiêu thu các loai
nguyên liêu hóa chât tông hop
(acrylic resin, urethane resin,
adhesive made of synthetic resin,
polyurethane resin, TPU resin,
silastic resin, accessory
ingredient; adiu-vant; assistant)
và nhua keo; các loai bãng keo;
bãng d
Lô C1, sô 1 Ðai Ðãng 3834387 3834385
13 CÔNG TY TNHH VÌET NAM YUSHUN Ðài Loan
sán xuât gia công khuôn mâu
bãng kim loai, dây khoá kéo và
hàng gia dung bãng giây, nhua.
Quyên phân phôi
lô C-7 Ðai Ðãng 3631905 3631904
14
CÔNG TY TNHH XÂY DUNG VÀ ÐÀU TU ÐAÌ
ÐÄNG
British Virgin
Ìsland- Mauritius
Ðâu tu xây dung, kinh doanh co
só ha tâng khu công nghiêp
Lô F1-CN Ðai Ðãng
898955,
828452
0
15
CÔNG TY TNHH THÌÉT B| LANH HONSÌN
(VÌET NAM)
Ðài Loan
Sán xuât máy lanh trung tâm;
Quat thông gió công nghiêp;
Sán xuât tâm chông bám bui
và chông khuân, tâm cách
nhiêt;
Thiêt kê thi công lãp dãt các hê
thông diên lanh trung tâm, các
loai phòng chông bui và chông
khuân, phòng cách nhiêt và hê
thông thông
Lô C1-10,11 Ðai Ðãng 860065-6 3860067
16
CÔNG TY TNHH MÁY MÓC CO KHÍ KUNG
JUÌ
Ðài Loan
Sán xuât, gia công các loai linh
phu kiên xe co giói, xe tái, xe
hoi, xe máy, lâm, nông ngu co,
thuyên bè. Sán xuât, gia công và
xuât khâu các loai linh phu kiên
kim loai dúc ép, dúc cát và dâp
nóng.
Lô C1-6; C1-
7
Ðai Ðãng 3631462 3631861
17 CÔNG TY TNHH ENTÌRE COUPLÌNG Ðài Loan
Sán xuât và gia công các sán
phâm kim loai, nhua và cao su
(các loai dâu ông nôi, linh kiên
kim loai, các loai van, các loai giá
dõ, các loai tay khóa công cu,
các loai dai xiêt ông, các loai luói
luoc, các loai dâu ông nôi
PCCC, các loai van dáo chiêu, c
Lô C1-8 Ðai Ðãng 861764-5 861762
18 CÔNG TY TNHH THÉP ZÌPSON ÌNDUSTRÌAL Ðài Loan
Sán xuât các loai van kim loai và
nhua, các linh kiên bãng kim loai
có liên quan
Lô C2-9, C2-
10
Ðai Ðãng 3631852 3631854
19
CÔNG TY TNHH VÌET NAM JANÌE COLOR
PLASTÌCS
Ðài Loan
sán xuât các sán phâm nhua và
cao su tông hop; Sán xuât, gia
công thuôc nhuôm màu và các
chât màu khác
Lô C1-4;C1-5 Ðai Ðãng 631619-20-21 631622
20 CÔNG TY TNHH JÌNFUYU Ðài Loan
sán xuât dô báo hô lao dông;
Sán xuât các loai vái không dêt;
sán xuât sán phâm khác tù
Plastic; Sán xuât thiêt bi báo vê
môi truòng (dêm hút dâu, phao
chãn dâu tràn trên sông)
Lô D1-1 Ðai Ðãng
06503897231-
32
6503897233
21 CÔNG TY TNHH KÌNGSHÌP SCALES
Brunei
Darussalam
Sán xuât các loai cân, các loai
sán phâm diên tú. Sán xuât và
gia công các sán phâm bãng kim
loai. Thiêt kê, chê tao và thi công
trang trí nôi thât; thiêt kê thi công
tao cánh quan, vuòn kiêng.
Lô C2-15 Ðai Ðãng 631881-3 631885
22 CÔNG TY TNHH GLORY GLASS BEADS Ðài Loan
Sán xuât gia công thuý tinh, pha
lê dùng làm dô trang súc và
trang trí nôi thât
Lô C2-11 Ðai Ðãng 860061 860060
23 CÔNG TY TNHH NÌKKEN SUPER ABRASÌVE Trung Quôc
sán xuât gia công các loai giây
nhám, bãng vái nhám; các loai
vât liêu dánh bóng, chà nhám và
thuý nhám
lô C2-8 Ðai Ðãng 839921-2 839920
24 CÔNG TY TNHH VÌETNAM E.C.Ì ELASTÌC Hoa Ky
Sán xuât các loai dây bãng dêt
dàn hôi và không dàn hôi nhu
dây dai, bãng viên, dãi bãng
trang trí. Móc và lô khuy, miêng
lót áo nguc. Các sán phâm tù
cao su nhu: miêng dán silicon,
dây dát móng, dây in nhiêt, dây
in mâu và dây dai. Nhuôm soi.
Sán xuât, g
Lô D1-2-1 Ðai Ðãng 3631911 3631918
25 CÔNG TY TNHH COLOUR BÌLLÌON
Brunei
Darussalam
Sán xuât và gia công các loai
muc in, các loai son phuc vu cho
ngành may mãc, giày da, giây và
gô, dich vu thiêt kê mâu mã xe
hoi, gãn máy
Lô C2-16 Ðai Ðãng
3710500,
3711748
3710501
Stt Tên Doanh nghiêp/Du án Nhà dâu tu Ngành nghê sán xuât Ðia diêm KCN Ðiên thoai Fax
26 CÔNG TY TNHH HUA SONG Samoa
Sán xuât gia công vât liêu làm vó
boc khuôn; vât liêu làm khuôn
bãng sãt; thép; kim loai nguyên
chât; hop kim sãt; hop kim cao
câp, chât phu gia; ti-tan và hop
kim ti-tan; dây kim loai dãc biêt
và que hàn; hop kim dùng trong
y tê và không gian; vât liêu 3
Lô C1-3-3 Ðai Ðãng 361833 3631834
27 CÔNG TY TNHH QUÓC TÉ J&F Samoa
Sán xuât các loai ngãn kê kho
hàng, thiêt bi bãng tái, thiêt bi
nâng ha và bôc xêp. Lâp trình
máy vi tính. Sán xuât gia công
các thiêt bi vãn phòng. Sán xuât
phu tùng xe ôtô, xe gãng máy
bãng kim loai. Sán xuât linh kiên
diên tú dùng cho viêc diêu khiên t
Lô C2-18 Ðai Ðãng 3624200 3624201
28 CÔNG TY TNHH U-HOUSE ENTERPRÌSE Ðài Loan
sán xuât các loai ván, ván trân,
cúa, khung bao, nep viên bãng
nhua và cao su; sán phâm các
loai làm bãng nhua và cao su;
cho thuê nhà xuóng.
Lô B7 Ðai Ðãng 3860072 3860062
29
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHÌEP THREAD
VÌET NAM
Ðài Loan
sán xuât các loai bù lon, dai ôc,
dinh ôc, dinh vít, dây sãt, thanh
ren; thuc hiên quyên nhâp khâu
các loai bù lon, dai ôc, dinh vít,
nguyên liêu thép; nguyên liêu
kem thôi; các vât liêu phu cho
công doan dóng gói
Lô D1-6 Ðai Ðãng 3625526 3625530
30
CÔNG TY TNHH NHUA CÂY TRUNG BO
(VÌET NAM)
Trung Quôc (Ma
Cau)
sán xuât gia công các sán phâm
chât dính, chât pha loãng, chât
tây rúa, chât làm dông và chât
déo polyurethane
D2-3 Ðai Ðãng 3783968 3783963
31 CÔNG TY TNHH HÌEP TÌNH Ðài Loan
sán xuât các sán phâm tù
plastic; sán xuât các sán phâm
tù gô kêt hop vói plastic
lô B7 Ðai Ðãng 903640866
VI KCN ÐÁT CUÓC
1
CÔNG TY TNHH PHÁT TRÌÉN TUYÈN HUNG
MAU
Trung Quôc
Sán xuât gia công ván trang trí,
giây trang trí, ván lót sàn phúc
hop, sán phâm dô gô.
Lô B20 Ðât Cuôc 0 0
2 CÔNG TY TNHH EVER GRASS ÌNT'L. Ðài Loan
Sán xuât các sán phâm cá bãng
nhua, chât kêt dính, nhua cây,
bãng keo; sán xuât mãc hàng
may mãc, dô trang xuât, dô trang
trí, quat diên, dung cu vãn
phòng.
Ô 1, Lô B10,
duòng D2
Ðât Cuôc 0 0
3
CÔNG TY TNHH SÀN XUÁT THUOC DA VÌET
MY
Hong Kong
thuôc da muôi và sán xuât các
sán phâm bãng da
Ô 1, 2, 7, 8,
Lô B4,
duòng 4
Ðât Cuôc 903801331 0
4 CÔNG TY TNHH HOÁ CHÁT DALÌANG VN Ðài Loan
Sán xuât các loai hóa chât, chât
phu gia dùng trong ngành xi ma
và trong công nghê xú lý nuóc
thái.
Lô B7, Ô 2,
Ðuòng D2
Ðât Cuôc 3651005-009 651010
5 CÔNG TY TNHH GÌÁY ÐAC CHÙNG TUODA Trung Quôc
Sán xuât, gia công và tiêu thu
bãng keo, giây cách diên và các
sán phâm giây khác.
Lô B6 Ô10
Ðuòng D3
Ðât Cuôc 3651158 3651159
6 CÔNG TY TNHH ÐÀU TU LÌÊN VÌNH Hong Kong
Thuôc da muôi và sán xuât các
sán phâm bãng da.
Ô 1, 2, 6, 7,
Lô B3,
duòng D3
Ðât Cuôc 0 0
7
CÔNG TY TNHH KY NGHE GÓM SÚ THANH
BÌNH-VÌET NAM.
Nhât Bán
Sán xuât sán phâm gôm sú các
loai
Lô B6
Ô11,12,
Ðuòng N3
Ðât Cuôc 6278488 6278489
8 CÔNG TY TNHH HUNG NHÁT Ðài Loan
Sán xuât, gia công xi ma nhua
và kim loai
Lô B3, ô 6,
12, duòng
N2
Ðât Cuôc 3651131 3651132
9 CÔNG TY TNHH THÉP ÐAC CHÙNG HÒA SÁT Ðài Loan
Sán xuât máy làm giây và phu
kiên, sán xuât gia công khuôn
mâu và dao cãt thép, súa chüa
gia công co khí, gia công kim
loai (sãt, thép, nhôm, dông, inox).
Ô 2, Lô B13,
Ðuòng D1
Ðât Cuôc 0 0
10 CÔNG TY TNHH HOP THÁT GÌA Ðài Loan
Sán xuât gia công các sán phâm
tù nhua nhu chi nhua; tâm ván
nhua, cúa nhua, sán xuât hat
nhua tái sinh nhu bôt nhua, viên
nhua.
Lô B6 Ô 1, 2
Ðuòng D2
Ðât Cuôc 933050168 0
11 CÔNG TY TNHH ÐÀÌ KÌM Ðài Loan
Sán xuât gia công các laoi kim
loai (dông, sãt, thép, këm, chì,
inox); gia công xi ma xú lý bê
mãt kim loai.
Lô B10, ô 2;3 Ðât Cuôc 651166/7/9 3651170
12 CÔNG TY TNHH HOÀN CÀU Ðài Loan
Sán xuât, gia công , kinh doanh
các laoi sán phâm tù nhua (màn
nhua, màn gô, màn hop kim);
sán xuât khuôn mâu, in ân, vái
màng.
Lô B12 Ô 1,
2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10,
11, 12,
duòng D2
Ðât Cuôc 0 0
13
CÔNG TY TNHH HOÁ HOC ÚNG DUNG
BASE VÌNA
Hàn Quôc
sán xuât hoá chât, chât kêt dính,
chât bit kín, chât khú mùi , chât
làm sach dãc biêt
lô B7 Ô1
duòng D2
Ðât Cuôc 3651151 3651153
14 CÔNG TY TNHH MBK
Viêt Nam, Hàn
Quôc, Hoa Ky
sán xuât gia công hàng thú công
mÿ nghê trang trí nôi thât bãng
nhua, giây, gô, kim loai, vái luói.
Ô 4, 5,
6,7,8,9,10,11
,12 Lô B11,
duòng D1
Ðât Cuôc 903955557 0
15 CÔNG TY TNHH FÌT SKY GROUP VÌET NAM Hong Kong
sán xuât hoá chât cho ngành
thuôc da và xú lý môi truòng
Ô 4 Lô B10,
duòng D3
Ðât Cuôc
3651167,
3651122
0
16
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHÌEP LAMA VÌET
NAM
Malaysia
Sán xuât vât liêu và sán phâm
xây dung, mái ngói xi mãng và
phu tùng mái ngói, khung cúa,
cúa sô kim loai và dà thép
chü"C".
Lô B8 Ðât Cuôc 3651118 0
17 CÔNG TY TNHH TUÒNG HÜU Ðài Loan
gia công xi ma nhua các loai,
kim loai công nghiêp và lãp ráp
các loai máy dây chuyên xi ma,
gia công các bán thành phâm
Ðât Cuôc 3651126 3651127
18 CÔNG TY TNHH SEUNG TAE VÌET NAM Hàn Quôc
Sán xuât, gia công dêt, nhuôm,
may.
Lô Ô B21, 22 Ðât Cuôc
3651174
0973144714
19
CÔNG TY TNHH SÀN XUÁT THUOC DA MY
VÌET
Anh
thuôc da muôi và sán xuât các
sán phâm bãng da
Ô 3, 4, 5, 9
Lô B4,
duòng 4
Ðât Cuôc 903801331 0
VII KCN ÐÒNG AN
1 CÔNG TY LÌÊN DOANH SAÌGON TARGET VN- Hoa Ky Sán phâm co khí khuôn mâu Ðuòng sô 3 Ðông An 756255-6 756254
2 CÔNG TY TNHH GRAND ASÌA PACÌFÌC Hàn Quôc Chê biên thúy hái sán Ðông An
3 CÔNG TY TNHH SON HUNG TAH VÌET NAM Ðài Loan SX son các loai Ðuòng sô 2 Ðông An 757341-2 757676
4
CÔNG TY TNHH JÌN HO VÌETNAM
EMBROÌDERY
Hàn Quôc May mãc Ðuòng sô 3 Ðông An 782297\8 782309
5
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHE SON HOÀN
HÀO
Malaysia
Sán xuât gia công cung câp hê
thông phun son, thiêt bi phu
tùng son; gia công câu kiên thô
hê thông phun son và các vân
dê liên quan
Ðuòng sô 2 Ðông An 783166 783167
6 CÔNG TY TNHH OK SUNG VÌNA Hàn Quôc
Sán xuât phu kiên may túi xách
xuât khâu
Ðuòng sô 1B Ðông An 783311-2 783310
7 CÔNG TY TNHH K.C.V VÌNA Hàn Quôc Sán xuât da, giày da Ðông An
Stt Tên Doanh nghiêp/Du án Nhà dâu tu Ngành nghê sán xuât Ðia diêm KCN Ðiên thoai Fax
8 CÔNG TY TNHH TÂN THÒÌ Ðài Loan
sán xuât gia công khuôn mâu
các loai; phu tùng xe dap, xe thê
thao, xe dây tré em, xe máy, xe ô
tô; sán phâm gia dung, linh kiên
máy tính bãng nhua và kim loai.
Ðông An 782736 782735
9 CÔNG TY TNHH O.L PLASTÌC VN Hàn Quôc
sán xuât bao bì (màng boc, túi
rác)
Ðông An
10
CÔNG TY TNHH HÓA CHÁT KYUNG SUNG
VÌET NAM
Hàn Quôc
Sán xuât các loai môp muc bãng
chât déo Polyrethane, muc in,
chât déo Polyamide, chât không
thâm nuóc, son gôm sú dãt biêt
dê sú dung trong ngành công
nghiêp sán xuât sán phâm da tu
nhiên, da nhân tao, giày dép,
may mãc, công nghiêp sán xuât
túi xách tron
Ðuòng sô 2A Ðông An 783980 783981
11
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHÌEP A &M VÌET
NAM
Singapore
Sán xuât và kinh doanhcác sán
phâm dô gô
Ðuòng sô 4 Ðông An
783330-
768049-
3768050
783329-
768051
12 CÔNG TY TNHH BEST SCREEN VÌNA Hàn Quôc
Sán xuât kinh doanh, gia công in
lua nhãn hiêu, bao bì, quân áo,
giày dép, túi xách các loai
Ðuòng sô 2B Ðông An
782421/4-
768142-4
782425
13 CÔNG TY TNHH E.Z SPORTS VÌNA Hàn Quôc
sán xuât bao bì carton và các laoi
nguyên phu liêu ngành giày
Ðuòng sô 4 Ðông An 768322 768324
14
CÔNG TY TNHH MAY MAC BOWKER (VÌET
NAM)
Hong Kong
sán xuât gia công sán phâm may
mãc các loai
lô K1-K2-K3,
duòng sô 6
Ðông An 768235-768234
768236-
768233-2
15
CÔNG TY TNHH AÌRONWARE FASTENERS
(VÌET NAM)
Trung Quôc
sán xuât dô dùng bãng kim loai
(dinh vít, ôc vít, khoá, bulong) và
dô dùng gia dung bãng kim loai
Ðuòng sô 4 Ðông An 768050 768487
16 CÔNG TY TNHH PÌ VÌET NAM Úc sán xuât dô gô Ðuòng sô 6 Ðông An 768221 768221
17
CÔNG TY LÌÊN DOANH SCANMACH VÌET
NAM
Viêt Nam, Ðan
Mach
dich vu súa chüa, phuc hôi máy
móc thiêt bi ngành gô
sô 9, Ðuòng
1B
Ðông An 762117 0
18
CÔNG TY TNHH QUÓC TÉ YUEH WANG
VÌET NAM
Ðài Loan
án xuât và kinh doanh các bô
phân ròi bãng kim loai dãt biêt,
plastic dùng cho công nghiêp gô
và ngành sán xuât thú công mÿ
nghê
Ðuòng sô 5 Ðông An 758397 758395
19 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHÌEP BRÌLLÌANT Ðài Loan
sán xuât các chât phú gô, các
loai dâu , son và phu gia có liên
quan.
Ðuòng sô 1 Ðông An 782591-3 782594
20 CÔNG TY TNHH PAKS VÌNA Hàn Quôc
sán xuât bao bì carton, sán xuât
nguyên liêu làm túi xách các loai,
in trên vái.
Ðuòng sô 2 Ðông An 767072 767074
21 CÔNG TY TNHH YÌN HWA VÌET NAM Ðài Loan
sán xuât, kinh doanh khuôn giày
các loai
Ðuòng sô 2A Ðông An 783185 783186
22 CÔNG TY TNHH JANGHO VÌNA Hàn Quôc
sán xuât, lãp ráp hê thông máy
công nghiêp. Súa chüa, báo trì
hê thông máy công nghiêp trên.
Sán xuât các loai tú diên tu dông.
Ðuòng sô 2 Ðông An 3768790 3768792
23
CÔNG TY TNHH THERM-X SYSTEM VÌET
NAM TECHNOLOGY
Hoa Ky
sán xuât, gia công và lãp ráp các
loai thiêt bi co diên( bao gôm các
loai day dân nhiêt, các loai sán
phâm kiêm soát quy trình và
nãng luong diên) dung cu do
nhiêt, cám biên nhiêt và tiên co
khí CMC
Ðuòng sô 2 Ðông An 280198 280199
24
CÔNG TY TNHH ALLÌANCE GLOBAL
SERVÌCES
Hoa Ky
sán xuât gia công các chi tiêt co
khí chính xác và gia công nhuôm
màu kim loai
Xuóng 04
Ðuòng 1B
Ðông An 768492/3 783426
25 CÔNG TY TNHH DUCK SUNG PRECÌSÌON Hàn Quôc
sán xuât khuôn mâu dùng cho
loai máy cãt dúc. Sán xuât khuôn
mâu cho công nghê dúc, khuôn
mâu dùng cho máy dúc cao tâng.
Sô 8 duòng
1B
Ðông An 768474-5 768478
26 CÔNG TY TNHH KO RYO VÌET NAM Hàn Quôc
Sán xuât gia công linh kiên diên

Ðuòng sô 2A Ðông An 783790-2 783793
27 CÔNG TY TNHH APEX VÌET NAM Hàn Quôc
Sán xuât gia công hàng may
mãc xuât khâu
Lô E duòng
sô 3
Ðông An 782421/4 782425
28 CÔNG TY TNHH NOR-CAL VÌET NAM Hoa ky
Sán xuât thiêt bi tiên co khí
CNC, co ông, flange, van và các
bô phân hàn và dây chuyên thiêt
bi diên.
Ðuòng sô 2 Ðông An 769788 769736
29 CÔNG TY TNHH ÌN GUO XÌANG VÌET NAM Ðài Loan
sán xuât các phu liêu in phuc vu
cho ngành giày da và may mãc
Lô H, duòng
sô 6
Ðông An 768005-768557 768011
30 CÔNG TY TNHH YOUNG MÌN VÌET NAM Hàn Quôc
sán xuât, kinh doanh nhãn hiêu,
phu liêu bãng công nghê ép
nhiêt cao tân cung câp cho
ngành giày da, may mãc và túi
xách.
Ðuòng sô 2A Ðông An
782161-2-
783494
782163-
783495
31 CÔNG TY TNHH VÌET NAM SUCCESS Nhât Bán
Sán xuât các sán phâm nhôm
dùng cho công nghiêp diên tú và
gia công các sán phâm kim loai
dùng cho công nghiêp diên tú,
tay nãm cúa và công nghiêp chê
tao ô tô
duòng sô 1 Ðông An 768542 768546
32 CÔNG TY TNHH CHEAN YUAN VÌET NAM Ðài Loan
sán xuât, gia công và kinh doanh
dâu bóng gô, gô thanh/ván, dô
gô gia dung, gô uôn các loai
phuc vu ngành công nghiêp chê
biên dô gô gia dung
Ðuòng sô 05, Ðông An 758576\7\9 758578
33 CÔNG TY TNHH HSÌANG JÌUH VÌET NAM Ðài Loan
sán xuât gia công các sán phâm
co khí khuôn mâu
Ðuòng sô 2 Ðông An 783427-8-9
783430
756205
34 CÔNG TY TNHH CHANTELLE VÌET NAM Pháp
Sán xuât, gia công dô lót phu nü
và các sán phâm may mãc.
Lô E, duòng
sô 2
Ðông An 769741 784153 769740
35 CÔNG TY TNHH MYUNG SHÌN VÌET NAM Hàn Quôc
Sán xuât, kinh doanh (các sán
phâm do công ty sán xuât)phu
liêu các loai cho ngành công
nghiêp giày, sán xuât và gia
công mãt hàng nhua các loai
phuc vu cho ngành công nghiêp
và gia dung.
duòng sô 03 Ðông An 782161 782164
36
CÔNG TY TNHH YAMAKEN APPAREL VÌET
NAM
Thái Lan- Nhât
Bán
sán xuât, gia công và kinh doanh
các mãt hàng len, hàng may
mãc và hàng thú công.
Ðuòng sô 3 Ðông An 783058-060 783059
37 CÔNG TY TNHH KÉT SÁT HANMÌ Hàn Quôc
Sán xuât két sãt, linh kiên két sãt
và các thiêt bi an toàn dành cho
ngân hàng
duòng sô 5 Ðông An 768001/3 768004
38 CÔNG TY TNHH D|CH TRÌÉN Ðài Loan
gia công, lãp ráp và báo trì các
loai máy móc chuyên dùng cho
công nghiêp chê biên gô
Ðuòng sô 2 Ðông An 782072-757982 782071
39
CÔNG TY TNHH QUÓC TÉ SONÌCS VÌET
NAM
Ðài Loan
Sán xuât gia công kinh doanh xe
dap, xe thê thao, xe dây tré em
các loai, phu tùng xe dap; xe
máy, xe ô tô các loai; sán phâm
gia dung, vó máy vi tính bãng
nhua hoãc kim loai; gia công
khuôn mâu các loai, chê bán in
lua, in bao bì, nhãn hiêu trên moi
chât
Ðuòng sô 1B Ðông An 782736/9 782735
Stt Tên Doanh nghiêp/Du án Nhà dâu tu Ngành nghê sán xuât Ðia diêm KCN Ðiên thoai Fax
40 CÔNG TY TNHH SHEN GUANG Ðài Loan
sán xuât móc treo, bôn và các
linh kiên kim loai (không thuc
hiên công doan son và xi ma)
duòng sô 2 Ðông An 3768532 3768533
41
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHÌEP U-TON (VÌET
NAM)
Ðài Loan
sán xuât gia công và kinh doanh
mãt hàng gia dung, quà luu
niêm, dô choi tré em, vãn phòng
phâm và các bô phân ròi liên
quan bãng nhua, gô, thúy tinh,
kim loai.
Lô F, duòng
05
Ðông An 782255 782254
42
CÔNG TY TNHH BÀO VE MÔÌ TRUÒNG ÐE
NHÁT
Ðài Loan
Sán xuât gia công nêm ghê, linh
kiên dô gô gia dung, bôt xôp PU;
gia công xú lý tây son, làm mói
máy móc sãt; sán xuât dô gô, dô
sãt gia dung, gia công phun son
các loai dô gô, dô sãt gia dung.
Ðuòng sô 2A Ðông An 758335\6 758337
43
CÔNG TY TNHH SMART & CHOÌCE
PRODUCTS (VÌET NAM)
Ðài Loan
Sán xuât dung cu câu cá, túi
xách thê thao, túi xách du lich
các loai
Lô E, duòng
2B
Ðông An 768338 768340
44 CÔNG TY TNHH NHUA NAM VÌET Hàn Quôc
Sán xuât, kinh doanh nguyên
liêu nhua tái sinh, ông nhua gon
sóng báo vê dây diên và các phu
kiên dông bô phuc vu lãp ráp
Ðuòng sô 2,
Khu công
nghiêp
Ðông An 756002 756003
45 CÔNG TY TNHH TÌGER DRYLAC VÌET NAM Hoa Ky
Sán xuât, kinh doanh son công
nghiêp dang bôt và lóng cùng
các sán phâm có liên quan
Lô dât sô 30,
Ðuòng sô 2
Ðông An 758370 758371
46
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHÌEP FULL ÌN
VÌET NAM
Ðài Loan
Sán xuât, kinh doanh xuât khâu
xe nôi; ghê dây tré em; xe dap 3
bánh; dô gia dung; dung cu thê
thao; sán phâm may các loai và
các bô phân ròi bãng nhua hoãc
kim loai có liên quan.
Sô 47,
duòng sô 2
Ðông An 782191 782200
47 CÔNG TY TNHH CHENG NENG Ðài Loan
Sán xuât kinh doanh bao bì giây
và bao bì các loai; in ân bao bì
các loai.
duòng sô 02 Ðông An 758518 758517
48 CÔNG TY TNHH SESAM VÌET NAM Hàn Quôc
Sán xuât gia công lãp ráp linh
kiên diên tú, tin hoc, bô phân ròi
nhua màn hình LCD cúa tivi,
máy vi tính, diên thoai, máy nghe
nhac MP3; nhâp khâu, xuât khâu
và bán sán phâm diên tú, tin
hoc, bô phân ròi, vât tu liên quan
do công ty sán xuât ra thông qua
Lô E, duòng
2B
Ðông An
49
CÔNG TY TNHH ASTRO ENGÌNEERÌNG VÌET
NAM
Ðài Loan
sán xuât và gia công khung xe
dap, xe dap các loai, bô phân ròi
và phu tùng, khung, giá dõ các
loai bãng kim loai; Cho thuê nhà
xuóng sán xuât.
Ðuòng sô 1 Ðông An 756753-4-5 756750
50 CÔNG TY TNHH MÌCROTROL VÌETNAM Án Ðô
dich vu thanh trùng nông sán
thuc phâm; dich vu thanh trùng
dung cu y tê dùng môt lân, tiên
chât tháo duoc, tiên chât duoc
phâm, tiên chât mÿ phâm.
Kho V-Ì,
duòng sô 6
Ðông An 768557 768557
51 CÔNG TY TNHH NHUA VNZ Úc
Sán xuât các sán phâm bao bì
nhua, bao ni lông các loai
Ðuòng sô 2 Ðông An 379655 379655
52
CÔNG TY TNHH BECKER ÌNDUSTRÌAL
COATÌNGS VÌET NAM
Pháp sán xuât son các loai Ðuòng 1B Ðông An 768830-1 768705
53
CÔNG TY TNHH SÀN XUÁT SON BÒ CÔNG
ANH
Ðài Loan Sán xuât son, bôt trét
Lô E, duòng
2B
Ðông An 712832-3 712832-4
54
CÔNG TY TNHH BRAÌNCO COMPOSÌTES
VÌET NAM
Ðài Loan
sán xuât gia công các sán phâm
bãng soi carbon
Ðuòng sô 3 Ðông An 768993 768734
55 CÔNG TY CÓ PHÀN ÐÌEN QUANG - SCOPE VN- Malaysia Sán xuât linh kiên diên tú Ðuòng sô 1 Ðông An 756556 756557
56 CÔNG TY CÓ PHÀN SONG HY Viêt Nam- Hoa Ky
Sán xuât hàng may sãn, may
trang phuc
Ðuòng sô 2 Ðông An
57
CÔNG TY TNHH BECKER ACROMA VÌET
NAM
Thuy Ðiên
Sán xuât các loai son, màu,
dung môi và vât tu ngành son
phuc vu cho ngành chê biên gô.
Quyên xuât khâu, quyên nhâp
khâu các sán phâm hóa chât
không thuôc danh muc câm xuât
nhâp khâu
Ðuòng Sô 2 Ðông An 280097-98 0
58 CÔNG TY TNHH VÌNH THÁNG Trung Quôc
Sán xuât và hoàn thiên khuôn
mâu, linh kiên khuôn. Ðánh bóng
các sán phâm kim loai. Sán xuât
khuôn in lua (khung lua). Sán
xuât thuóc mica
Ðuòng sô 6 Ðông An
59 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHE HÀN VÌET Hàn Quôc
sán xuât và kinh doanh các sán
phâm do công ty sán xuât: phu
liêu, linh kiên cho công nghiêp
sán xuât giày, dép và kinh doanh
giày, dép các loai, áo thun các
loai và các loai bao bì PP, PE.
Sán xuât quân áo các loai; sán
xuât kinh doanh các mãt hàng
ngành
duòng sô 3 Ðông An
758410-1-
758099
758099
60 CÔNG TY TNHH SEUNG BO (VÌET NAM) Hàn Quôc
Sán xuât kinh doanh bô phân ly
hop và hê thông thãng xe môtô;
Sán xuât khuôn mâu và máy
móc thiêt bi dê sán xuât phu
tùng xe máy, xe ôtô, sán xuât
phu tùng xe gãn máy, xe ôtô; Gia
công co khí; sán xuât và lãp ráp
dông co xe hai bánh gãn máy;
sán xuât phu
Lô E, duòng
sô 2
Ðông An 782174 782173
61 CÔNG TY TNHH WABO VÌET NAM Ðúc
Sán xuât hàng may sãn; sán
xuât các loai hàng dêt khác chua
duoc phân vào dâu; may trang
phuc.
Lô A, duòng
sô 1B
Ðông An 766216
62 CÔNG TY TNHH CORON (VÌET NAM) Hong Kong
Sán xuât các loai thùng nhua dê
dung dô ngü kim, dinh vít, ôc
vít.
Lô B, duòng
sô 2
Ðông An
63 CÔNG TY TNHH DAESUNG VÌNA Hàn Quôc
sán xuât gia công dung cu dánh
bóng (bãng vái) các loai; sán
xuât, kinh doanh giây nhám các
loai dùng dê dánh bóng các sán
phâm Ìnox; sán xuât các sán
phâm làm tù bùi nhùi so muóp
các loai dùng dê dánh bóng.
duòng sô 2 Ðông An 758114 758115
64
CÔNG TY CÓ PHÀN BO NHÓ ÐÌEN TÙ VÌET
NAM
Hoa Ky
Sán xuât linh kiên diên tú; sán
phâm diên tú dân dung; hoàn
chinh lãp ráp thiêt bi diên tú
Ðuòng sô 4 Ðông An 3430960 0
65 CÔNG TY TNHH PUKU VÌET NAM Hàn Quôc
sán xuât và kinh doanh các mãc
hàng may mãc xuât khâu
Ðuòng sô 3 Ðông An 782807 782805
66 CÔNG TY TNHH VÌET TH|NH Trung Quôc
Sán xuât và gia công các loai
khuôn mâu, sán xuât khuôn in
lua, thuóc mica, gia công dánh
bóng các loai sán phâm, gia
công phu liêu, bán thành phâm
phuc vu ngành sán xuât giày;
sán xuât sán phâm nhua các
loai, ép nhua.
Ðuòng sô 6 Ðông An 768458-9 768457
67 CÔNG TY TNHH THUC PHÁM YERGAT Hoa Ky sán xuât thuc phâm tù nông sán Ðuòng sô 6 Ðông An 768811 768812
Stt Tên Doanh nghiêp/Du án Nhà dâu tu Ngành nghê sán xuât Ðia diêm KCN Ðiên thoai Fax
68
CÔNG TY TNHH STANDARD FURNÌTURE
VÌET NAM
Ðài Loan
Ngành, nghê kinh doanh: Sán
xuât, kinh doanh vât tu trang trí
nôi thât và ngoai thât, các dung
cu, các thiêt bi vãn phòng cao
câp bãng gô; cung câp các dich
vu thiêt kê lãp dãt và súa chüa
các dô dùng bãng gô.
Ðuòng sô 1
& 3
Ðông An
757989-
757991/6
757898-
757998
69 CÔNG TY TNHH KJAC Hàn Quôc
Gia công co khí, xú lý nhiêt các
sán phâm co khí, sán xuât bán
lê, tay nãm, bô phân ròi xe ô tô
(hôp sô, ông dân nhiên liêu)
Ðuòng sô 2 Ðông An 7568551 7568550
70 CÔNG TY TNHH DAEJÌN TEXTÌLE Hàn Quôc
Sán xuât hàng may mãc, in,
thêu, dính hoa hat nhua, hat
cuòm tron hàng may mãc bán
thành phâm
lô E, duòng
sô 2
Ðông An 3766273 3766389
71
CÔNG TY TNHH PHU TÙNG NÚT ÁO QUÓC
TÉ UNÌTEX (VÌET NAM)
Hong Kong
Sán xuât khóa nhua và phu liêu
ngành may
Lô E, duòng
sô 2B
Ðông An
72
CÔNG TY CÓ PHÀN CHÉ BÌÉN VÀ ÐÓNG
GÓÌ THÙY HÀÌ SÀN
Singapore- Viêt
Nam
chê biên và dông gói hái sán
dông lanh, hái sán khô, hái sán
tuoi sông, hái sán có giá tri cao,
luu kho thúy hái sán dông lanh,
vân chuyên hàng lanh và xông
khôi hái sán dông lanh và xuât
khâu; chê biên bôt cá, thúc ãn
viên công nghiêp cho cá
Lô D1,
duòng sô 3,
Ðông An 782831 782836
73
CÔNG TY TNHH LÌÊN DOANH HA SAN -
DERMAPHARM
Viêt Nam - Ðúc
Sán xuât các loai thuôc chüa
bênh cho nguòi, các loai mÿ
phâm tù nguôn nguyên liêu
trong nuóc và nuóc ngòai, sán
xuât thuc phâm chúc nãng,
nuóc uông tinh khiêt và nuóc
uông tù duoc liêu.
Lô B, duòng
sô 2
Ðông An 768107 768108
74
CÔNG TY CÓ PHÀN CÔNG NGHÌEP CO-WÌN
FASTENERS VÌET NAM.
Ðài Loan
sán xuât-kinh doanh dinh vít, ôc
vít, dai ôc, bu-lông, vòng dêm
các loai, dinh, rivet, dô nhua, các
chi tiêt có liên quan; xuât nhâp
khâu, sán xuât gia công hôp
giây, thùng carton, pallet gô,
màng quân pallet(màng PE),
màng trái Pallet, dây day bãng
sãt;
duòng sô 2 Ðông An 756988 757189
75 CÔNG TY TNHH HÓA CHÁT TAE ÌL VÌNA Hàn Quôc
Sán xuât muc in các loai phuc vu
cho ngành in lua
duòng sô 2 Ðông An 768142-144 768145
76 CÔNG TY CP FAB - 9 VÌET NAM Hoa ky
sán xuât gia công các loai bo
mach kÿ thuât cao
Ðuòng sô 1
B
Ðông An 783423/4/5 783426
77
CÔNG TY TNHH PROCTER AND GAMBLE
VÌET NAM
Singapore-
Malaysia
bán các sán phâm cúa tâp doàn
P&G sán xuât tai Viêt Nam; nhâp
khâu các sán phâm do các chi
nhánh khác cúa P&G sán xuât
tù nuóc ngoài vào Viêt Nam dê
bán cho các thuong nhân có
quyên phân phôi hàng hoá dó tai
Viêt Nam, bao gôm quyên dúng
tên trên tò khai h
Ðuòng sô 1
B
Ðông An
8225678-
754520
8225477
78 CÔNG TY TNHH Y.G.L VÌET NAM Nhât Bán
sán xuât, gia công bao bì bãng
Mouse, bao bì tù Plastic, bao bì
bãng giây, nhãn dán, khuôn mâu
ép nhua chân không, sán xuât
hàng may sãn (trù trang
phuc).Thuc hiên quyên xuât
nhâp khâu và quyên phân phôi
các loai hàng hóa có mã HS
3919, 3921, 3923, 4819,
Lô E, duòng
2B
Ðông An 3782065 3782066
79 CÔNG TY TNHH RÌNNAÌ VÌET NAM
Singapore- VN-
NBán
Sán xuât và lãp ráp các loai thiêt
bi gia dung sú dung gas, thiêt bi
gia dung sú dung diên và diên
tú, các thiêt bi chê biên thuc
phâm sú dung gas và diên, máy
nuóc nóng siêu công suât, hê
thông dun nuóc bãng nãng
luong mãt tròi, và các sán phâm
linh kiên
Ðuòng sô 2 Ðông An 756000 756001
80 CÔNG TY TNHH ÐÌEN TÙ SUN CHÌNG VN Ðài Loan
sán xuât, gia công , thiêt kê, kinh
doanh xuât khâu bán mach diên
tú máy tính, linh kiên, bô phân
ròi và các sán phâm diên tú có
liên quan
Lô E -
Ðuòng sô 2
Ðông An 782061 782060
81 CÔNG TY TNHH STK Nhât Bán
Sán xuât các thiêt bi co khí
chính xác (các sán phâm co khí
chính xác dùng trong chê tao
máy CNC)
Lô C duòng
sô 2
Ðông An
82
CÔNG TY TNHH NHUA CÂY TRUNG BO
(VÌET NAM)
Trung Quôc (Ma
Cau)
sán xuât gia công các sán phâm
chât dính, chât pha loãng, chât
tây rúa, chât làm dông và chât
déo polyurethane
D2-3 Ðông An 3783963 0
83
CÔNG TY TNHH PROCTER & GAMBLE
ÐÔNG DUONG
Singapore- Mÿ-
Án Ðô
Sán xuât bãng vê sinh phu nü và
kinh doanh các sán phâm do các
công ty cúa tâp doàn Procter &
Gamble sán xuât tai Viêt Nam;
Sán xuât và chê tao các sán
phâm tao mùi thom. Sán xuât
các loai hóa mÿ phâm gôm xà
phòng, bôt giãt, thuôc dánh
rãng, nuóc gôi dâu,
KCN Ðông
An
Ðông An 8225678 8225477
84 CÔNG TY TNHH ODA VÌET NAM Nhât Bán
Sán xuât và bán các loai rèm
cúa may sãn dành cho trang trí
nôi thât; gia công và bán các loai
vái rèm.Quyên xuât khâu và
nhâp khâu
Lô A, duòng
1B
Ðông An
3784320-
3769931-
3784322
3769937
85
CHÌ NHÁNH CÔNG TY TNHH ROCHDALE
SPEARS
Anh
Sán xuât hàng thú công mÿ
nghê và dô gô gia dung xuât
khâu
duòng sô 2 Ðông An
VIII KCN ÐÒNG AN 2
1 CÔNG TY TNHH ADORA PAÌNTS (VÌET NAM) Malaysia
sán xuât các loai son phú gô ,
dâu báo quán gô, màu, dung
môi và các vât tu phú bê mãt
khác cho nhành công nghiêp
sán xuât dô gô gia dung, các loai
son công nghiêp và dung môi
công nghiêp
Lô B3,
duòng N14
Ðông An 2 919385305 0
2
CÔNG TY LÌÊN DOANH SÀN XUÁT BAO BÌ
TONG YUAN- CHÌ NHÁNH KHU CÔNG
NGHÌEP ÐÒNG AN 2.
Ðài Loan sán xuât bao bì nhua
Sô 6 duòng
sô 9
Ðông An 2 913667633 0
3
CÔNG TY TNHH THÌÉT B| DÀU KHÍ
SCHOELLER BLECKMANN VÌET NAM
Áo
sán xuât các thiêt bi co khí chính
xác (các sán phâm khoan công
nghê cao dùng trong ngành dâu
khí)
Lô B2.6,
duòng D3
Ðông An 2 905323133 0
Stt Tên Doanh nghiêp/Du án Nhà dâu tu Ngành nghê sán xuât Ðia diêm KCN Ðiên thoai Fax
4
CÔNG TY TNHH ÐÀU TU-SÀN XUÁT-GÌA
CÔNG CO KHÍ KÌM VÌET
Hoa Ky
sán xuât sán phâm tù cao su và
plastic; sán xuât sán phâm tù
khoáng phi kim loai khác; sán
xuât sán phâm tù kim loai dúc
sãn(trù máy móc, thiêt bi); sán
xuât sán phâm khác bãng kim
loai; các dich vu xú lý (không xi
ma).
duòng N14 Ðông An 2 0 0
5 CÔNG TY TNHH ASTEE HORÌE VN Nhât Bán
Sán xuât và bán các sán phâm
do doanh nghiêp làm ra gôm hôp
dung mÿ phâm, vó diên thoai di
dông, sán phâm diên tú, linh
kiên phu tùng xe máy.
Lô B2.5,
duòng Ð1
Ðông An 2 3589667 3589669
6 CÔNG TY TNHH G.B LÌGHT VÌET NAM Hàn Quôc
Sán xuât các vât liêu phán
quang nhu phim phán quang,
vái phán quang, TPU phán
quang và các vât liêu không
phán quang nhu phim, chât tông
hop; in lua; hàn bãng máy hàn
cao tân sô
Lô B2,7 Ðông An 2 933732617 0
7
CÔNG TY CÓ PHÀN JUPÌTER FOODS VÌET
NAM
Viêt Nam -
Ìndonesia -
Singapore
Sán xuât các sán phâm thuc
phâm tiêu dùng và các sán
phâm tù süa
lô A2.5,
duòng D2
Ðông An 2 908008819
8 CÔNG TY TNHH SUPER FOAM Ðài Loan
sán xuât và gia công các sán
phâm xôp déo PU
lô B1.3,
duòng Ð2
Ðông An 2 903932543
IX KCN KIM HUY
1 CÔNG TY TNHH K VÀ B Malaysia sán xuât gia công dô gô gia dung Lô CN 14-15 Kim Huy 0 0
2
CHÌ NHÁNH CÔNG TY TNHH ASTRO
ENGÌNEERÌNG VÌET NAM
Ðài Loan
sán xuât và gia công khung xe
dap, xe dap các loai, bô phân ròi
và phu tùng, khung, giá dõ các
loai bãng kim loai;
Ðuòng sô 1 Kim Huy 0 0
3
CÔNG TY TNHH ÐÒ GÖ GÌA DUNG DÌNH GÌA
VN
Ðài Loan
Chê biên, sán xuât gia công và
kinh doanh gô, các loai hàng gia
dung nôi ngoai thât.
Ðuòng H1,
Lô CN5
Kim Huy 783999 758241
4 CÔNG TY TNHH GARZÌTTO TÌMBER Ðài Loan
Sán xuât các sán phâm tù gô
(giuòng, tú, bàn, ghê các loai,
dô gia dung bãng gô, dô trang trí
nôi, ngoai thât bãng gô)
Lô CN5 Kim Huy
5
CÔNG TY TNHH MOASH ENTERPRÌSE VÌET
NAM
Hong Kong
sán xuât, chê biên và gia công
dô gô gia dung và vât trang trí
bãng gô, bãng gô kêt hop vói
kim loai, vái, mút
Lô CN16 Kim Huy 3631698 3631658
6
CHÌ NHÁNH CÔNG TY CÓ PHÀN ETERNAL
PROWESS VÌET NAM
Ðài Loan
Sán xuât dê giày, cao su làm dê
giày, EVA, giày dép các loai.
Lô CN 12,
giáp duòng
sô H1
Kim Huy
7 CÔNG TY TNHH KÌM PHONG
Viêt Nam- Ðài
Loan
Sán xuât, chê biên và gia công
dô gô gia dung
Lô CN 16 Kim Huy 0 0
X KCN MAI TRUNG
1 CÔNG TY TNHH SMÌTH MFG VÌET NAM Ðài Loan
Sán xuât gia công hàng gia dung
bãng kim loai và gô, dung cu thê
thao bãng kim loai, xe lãn, xe
dây, giuòng bênh viên, trang trí
nôi ngoai thât bãng kim loai và
các phu kiên cho các sán phâm
nêu trên.
lô CN1 Mai Trung 3581505
2 CÔNG TY TNHH CLEAR WATER METAL VN Ðài Loan
Sán xuât gia công các hôp dô
nghê, lò nuóng viba, các sán
phâm gò hàn, các mãt hàng gô,
sãt nôi thât vãn phòng; các loai
thép ông Ìnox, cáng nóng, cán
nóng, cán nguôi.
Lô CN2 Mai Trung 3581773
3 CÔNG TY TNHH SUN OCEAN VÌET NAM Ðài Loan
Sán xuât gia công các loai sán
phâm bãng kim loai màu; xú lý
bê mãt các loai sán phâm kim
loai màu; sán xuât, gia công các
sán phâm nhôm, cúa chóp
nhua, cúa chóp hop kim nhôm
và các sán phâm may mãc.
Lô C2 Mai Trung 3581865
XI KCN MY PHUÓC
1 CÔNG TY TNHH GOOD STEEL VÌET NAM Ðài Loan
sán xuât và gia công các dô
dùng bãng sãt, këm, thép; gia
công xú lý bê mãt kim loai.
Lô F-2-CN,
duòng D15
Mÿ Phuóc 3553538
2 CÔNG TY TNHH LÌ SHÌN Ðài Loan
sán xuât gia công soi dàn hôi
cho ngành dêt, sán phâm dêt có
liên quan và các loai linh kiên
làm bãng nhua và kim loai.
Lô A 6 CN Mÿ Phuóc 3553287
3
CÔNG TY TNHH CHUNG WOO ROPE (VÌET
NAM)
Hàn Quôc Sán xuât dây cáp thép các loai Lô A-11 Mÿ Phuóc 3567933-4-5
4 CÔNG TY TNHH SEEBERGER VÌET NAM Ðúc
sán xuât gia công các bô phân
kim loai
Lô A10 CN,
duòng D7
Mÿ Phuóc
5 CÔNG TY TNHH TANS ( VÌET NAM) Úc
Sán xuât gia công các loai sán
phâm nhua và nhãn mác bãng
nhua.
Lô F-3-CN,
duòng D1
Mÿ Phuóc
6 CÔNG TY TNHH MASON TECH (VÌET NAM) Ðài Loan
Sán xuât và gia công các loai
máy bom nuóc, máy cãt có, máy
phun suong, khuôn mâu, dèn
pha, linh phu kiên xe máy, xe hoi
và các linh phu kiên có liên quan.
Sán xuât và gia công các loai
môto cúa cuôn, rót gang và các
sán phâm dúc bãng gang, máy
móc thiêt bi và công cu dùng
trong kiên trúc xây dung, thiêt bi
công cu bãng diên và linh phu
kiên có liên quan khác.
Ðuòng D16 Mÿ Phuóc 3567987-8
7
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHÌEP GÖ CHEN
SHAN
Ðài Loan
sán xuât và gia công các loai
hàng gia dung , hàng mÿ nghê
và trang trí nôi thât làm bãng gô,
sán xuât hàng thú công mÿ
nghê, son mài, mây tre lá.
Lô H-4-CN,
D9
Mÿ Phuóc 3564610
8 CÔNG TY TNHH PRÌMACY VÌET NAM Ðài Loan
sán xuât gia công các loai quân
áo nam nü, mên, khãn trái bàn,
dra giuòng, khâu trang và các
sán phâm may mãc có liên quan
Lô F-2A-CN,
duòng N5
Mÿ Phuóc 3567318
9 CÔNG TY TNHH VÌNA RONG HSÌNG Mauritius
sán xuât gia công các loai da tù
thuôc da crôm và da tông hop
Lô D-6-CN,
D-7-CN,
duòng D1
Mÿ Phuóc 3567191
10 CÔNG TY TNHH VÌNEX Nhât Bán
sán xuât gia công luói dánh cá
và phu kiên có liên quan
lô K-2-CN Mÿ Phuóc 3558184
11 CÔNG TY TNHH ÐÌEN TÙ HÂN VÌET Ðài Loan
Sán xuât gia công các loai thiêt
bi Anten, bô phân chia và kêt
nôi, bô loc sóng và chông nhiêu,
bô khuêch dai, bô diêu khiên và
các linh kiên phu có liên quan
Lô C-8-CN,
duòng N5
Mÿ Phuóc 3567357
12 CÔNG TY TNHH CHANNO Ðài Loan
sán xuât gia công máy nuóc
nóng, công tãc diên, ông nhua,
dây nylon, sán phâm phun ép
bãng nhua và các phu kiên bãng
cao su, sán xuât máy phát diên
và dông co xãng
lô A-3-CN Mÿ Phuóc
Stt Tên Doanh nghiêp/Du án Nhà dâu tu Ngành nghê sán xuât Ðia diêm KCN Ðiên thoai Fax
13 CÔNG TY TNHH THÁÌ LONG VÌET NAM Ðài Loan
sán xuât gia công các loai
nguyên liêu nhuôm; chât phu gia
dùng trong công nghiêp, gia
dung; nguyên vât liêu nhua, cao
su; nguyên vât liêu nhe dùng
trong xây dung; các loai khuôn
mâu và các sán phâm có liên
quan
duòng N7 Mÿ Phuóc 3567001
14 CÔNG TY TNHH CHÌN HSÌN VÌET NAM Ðài Loan
Sán xuât gia công chi công
nghiêp và nguyên phu liêu cho
ngành giày, Sán xuât gia công lõi
chi bãng nhua các loai
duòng D9 Mÿ Phuóc 3558188
15
CÔNG TY TNHH SAM JÌN TEXTÌLE (VÌET
NAM)
Hàn Quôc
sán xuât gia công các loai chi
may
duòng N7 Mÿ Phuóc 3567003
16 CÔNG TY TNHH TÌEN WEÌ (VÌET NAM) Ðài Loan
Sán xuât và gia công khuôn dâp,
dâp các loai linh kiên ngü kim,
sán xuât các sán phâm dâp
bãng sãt thép
Ðuòng D15 Mÿ Phuóc 3567828
17 CÔNG TY TNHH CHEN TAÌ (VÌET NAM) Ðài Loan
sán xuât gia công dêt các loai
dây công nghiêp và soi màu
duòng 8 Mÿ Phuóc 3558233
18 CÔNG TY TNHH ELON VÌET NAM Hàn Quôc
sán xuât nguyên phu liêu may
mãc
Lô A-9b-CN,
duòng N6
Mÿ Phuóc 3556304-5
19 CÔNG TY TNHH DEWBERRY (VÌET NAM) Pháp
sán xuât gia công các sán phâm
dô gô trang trí, vât trang trí, các
sán phâm phu tro , vât phâm
quáng cáo dê xuât khâu
lô K-1-CN Mÿ Phuóc 3558085
20 CÔNG TY TNHH FTN VÌET NAM Hàn Quôc may mãc quân áo
Lô G2-CN,
duòng D1
Mÿ Phuóc 3566500
21 CÔNG TY TNHH SUPOR VÌET NAM Trung Quôc
sán xuât, tiêu thu, phát triên kÿ
thuât dung cu nhà bêp, sán
phâm inox, phu kiên các sán
phâm, sán phâm diên gia dung
loai nhó. Quyên nhâp khâu,
quyên xuât khâu
Lô A-1-CN Mÿ Phuóc 3559868
22
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHÌEP GÖ GRAND
ART (VÌET NAM)
Ðài Loan
Sán xuât, gia công các loai hàng
gia dung làm bãng gô, thúy tinh,
da, vái, ván tông hop và kim loai,
gô xé (duoc bào láng 2 canh) tù
nguôn góc nhâp khâu.
Ðuòng D17 Mÿ Phuóc 3558357
23
CÔNG TY TNHH TRY ON RUBBER (VÌET
NAM)
British Virgin
Ìslands
Sán xuât, gia công sán phâm dê
giày các loai
Lô J-3 Mÿ Phuóc 3553738
24
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHÌEP NHUA TAÌ
JAAN (VÌET NAM)
Ðài Loan
sán xuât gia công các loai van
nuóc, công tãt diên, các loai sán
phâm bãng nhua, khuôn mâu ép
nhua và các linh phu kiên có liên
quan; quyên nhâp khâu.
Lô M-1a-CN,
duòng D9
Mÿ Phuóc 3567222
25
CÔNG TY TNHH HUYCK.WANGNER VÌET
NAM
Hoa ky
Sán xuât vái dinh hình, màng
sây (dùng trong quy trình sán
xuât giây)
Lô M-7D-CN Mÿ Phuóc 3553876
26 CÔNG TY TNHH SAMRYONG VÌNA M-TEK Hàn Quôc
sán xuât, lãp ráp và gia công bô
phân truyên dông, bô ly, bánh
rãng và hôp sô xe gãn máy, ô tô,
thiêt bi nông nghiêp và thiêt bi
công nghiêp nãng khác,
duòng D1 Mÿ Phuóc 3566195
27
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHÌEP DET HUGE-
BAMBOO
Ðài Loan
Sán xuât, gia công dêt nhuôm
các loai vái và may mãc quân áo.
lô H-2-CN, H-
1B-CN
Mÿ Phuóc 3566566
28
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHÌEP CHÍNH XÁC
HÙNG CÀNG
Ðài Loan
sán xuât, gia công, kinh doanh
các loai thiêt bi, linh kiên co khí
chính xác, trang thiêt bi vãn
phòng và dô trang trí nôi thât;
sán xuât dao kéo, dung cu câm
tay và dô dùng kim loai thông
dung.
Lô D, duòng
D16
Mÿ Phuóc 3553097-8-9
29
CÔNG TY CÓ PHÀN CÔNG NGHÌEP GÖ
KAÌSER (VN)
Brunei- Ðài Loan
Sán xuât gia công các loai sán
phâm làm bãng gô, thúy tinh,
kim loai, ván tông hop, da, vái,
dá, PU foam, Polyster, nhua
tông hop, cao su, giây, gôm sú,
son nuóc; cho thuê vãn phòng,
nhà xuóng (chi phuc vu cho sán
xuât chê biên gô).
Ðuòng D9 Mÿ Phuóc 3558325
30 CÔNG TY TNHH TOLE BÌNH DUONG
Viêt Nam- Ðài
Loan
Sán xuât và gia công các loai
tole, xà gô; sán xuât lò xú lý rác y
tê và công nghiêp; sán xuât và
gia công các loai sãt thép, thép
den, thép không ri, gia công cán
phãng, xá bãng, tao hình và các
loai xà gô, cúa cuôn, sãt, thép lót
sàn, tôn sóng PC, cúa sãt, cúa
sô, giàn giáo.
Ðuòng N6 Mÿ Phuóc 3558328
31 CÔNG TY TNHH CHÌN PHONG (VÌET NAM) Ðài Loan
sán xuât gia công các loai quân
áo may mãc và các loai bán
thành phâm có liên quan
duòng N8 Mÿ Phuóc 3567262
32 CÔNG TY TNHH PANKO VÌNA Hàn Quôc
sán xuât gia công dêt, nhuôm,
may mãc quân áo các loai
Lô Ì-1,2,3,4-
CN;
Mÿ Phuóc 3566467
33
CÔNG TY TNHH XUÓNG GÌÁY CHÁNH
DUONG
Ðài Loan
sán xuât và gia công các loai
giây công nghiêp, sán xuât và
gia công các sán phâm liên quan
dên giây
Lô sô B-2,4-
CN, A-3A,5A-
CN, C-
3,4,5,6-CN,
duòng D15
Mÿ Phuóc 3558007
34 CÔNG TY TNHHH DE HEUS Hà Lan
Sán xuât thúc ãn chãn nuôi và
thúc ãn thúy sán, quyên phân
phôi các mãt hàng có mã HS
1005; 2303; 2304; 2306; 2835;
2309; 404; 2301; 2309; 2922;
2930
Lô G_2_CN Mÿ Phuóc 3558380
35 CÔNG TY TNHH DÌAMOND VÌET NAM Ðài Loan
Sán xuât gia công giày dép các
loai và bán thành phâm xuât
khâu, cho thuê nhà xuóng
Lô sô J-3 Mÿ Phuóc 3566720
36 CÔNG TY TNHH HUNG LONG Ðài Loan
xú lý nhiêt và xi ma các sán
phâm co khí. Sán xuât và gia
công các sán phâm ngü kim, ôc
vít và linh kiên co khí các loai,
son tïnh diên, diên giái, phun
son và son nuóc các sán phâm
trên; cho thuê nhà xuóng.
Lô F-8A-CN Mÿ Phuóc 2 3567975
37 CÔNG TY TNHH PHUÓC Ý Thái lan, Ðài Loan
sán xuât, gia công các sán phâm
gô mÿ nghê khung tranh, khung
ánh, khung hình, khung kính,
hôp châu báu, cây dài khung
hình và các loai sán phâm trang
trí làm bãng gô, mây, tre, lá, vái,
da, nhua kim loai, sành sú, kính.
LôF1-CN,
duòng N5
Mÿ Phuóc 3566631
38 CÔNG TY TNHH DET KONDO VÌET NAM Nhât Bán
Sán xuât gia công các loai soi,
chi, vái thuòng, chi xoãn và các
loai vái soi.
Ðuòng N6 Mÿ Phuóc 3567507-8-9
39 Cty TNHH Ìn Bao Bì Yow Chern VN Ðài Loan Sán xuât bao bì Ðuòng N7 Mÿ Phuóc 3567486
40 CN Cty TNHH Yazakieds Nhât Bán
sán xuât dây diên dùng cho xe
ôtô
Ðuòng D1 Mÿ Phuóc 3566413
Stt Tên Doanh nghiêp/Du án Nhà dâu tu Ngành nghê sán xuât Ðia diêm KCN Ðiên thoai Fax
41 Cty TNHH Shin Kwang Hàn Quôc
Sán xuât các hóa chât xú lý bê
mãt.
Ðuòng N6' Mÿ Phuóc 3567778
XII KCN MY PHUÓC 2
1
CÔNG TY TNHH THÌÉT B| CHÓNG TROM
YAMAMOTO
Nhât Bán
sán xuât, gia công và lãp ráp các
thiêt bi chông trôm (cúa kéo, ô
khoá, cúa sô, cúa chính, các
vách ngãn)
Lô K-5A-CN Mÿ Phuóc 2
2 CÔNG TY TNHH VÌET YÌN Hoa Ky
sán xuât, gia công các loai khuôn
mâu; Linh phu kiên bãng nhua
và kim loai cúa các thiêt bi diên
gia dung, ôtô và xe gãn máy
Lô K-4B-CN Mÿ Phuóc 2 3553167
3 CÔNG TY TNHH YES TEK Ðài Loan
sán xuât chê tao nguyên liêu
nhua, nguyên liêu nhuôm, phâm
màu, chât phu gia, nguyên liêu
chiu lúa, tao hình sán phâm
nhua và máy móc thiêt bi có liên
quan
Lô C_7_CN Mÿ Phuóc 2
4 CÔNG TY TNHH HANHÌM (VÌET NAM) Hàn Quôc
sán xuât gia công bình áp suât,
dung cu loc nuóc, các sán phâm
phu
lô L-3B-CN Mÿ Phuóc 2
5 CÔNG TY TNHH DONG HWA VÌNA Hàn Quôc
sán xuât các thiêt bi dùng dê sán
xuât vó xe (máy ép luu hoá, máy
bom, máy cãt vó), khung thép,
khung nhà xuóng
Lô M_3A_CN Mÿ Phuóc 2
6 CÔNG TY TNHH SHENG CHANG Ðài Loan
sán xuât chê tao các loai ãc quy,
bô luu diên (UPS) và các thiêt bi
có liên quan, thiêt bi ngoai vi máy
vi tính, tách lóng chì và các loai
nguyên liêu ãc-quy.
Lô Ì-1A-CN Mÿ Phuóc 2 3553577
7
CÔNG TY TNHH GEM MANUFACTURÌNG
(VÌET NAM)
Hoa Ky
Sán xuât và gia công linh phu
kiên co khí, diên, diên tú và diên
gia dung các loai.
Lô B-9A-CN Mÿ Phuóc 2 3553567
8 CÔNG TY TNHH CHÌNG CHUANG Ðài Loan
Sán xuât các loai chê phâm in ân
(tem, nhãn, hôp màu, sô ghi
chép, giây dán, in ân nhua, thé
treo, thé bài)
Lô J-2-CN Mÿ Phuóc 2
9 CÔNG TY TNHH MAJOR ÌNDUSTRÌES Malaysia
sán xuât và gia công thiêt bi vê
sinh, dung cu nhà bêp và nhà
tãm
Lô B-3-
CN&B-12-CN
Mÿ Phuóc 2
10 CÔNG TY TNHH GT Úc
sán xuât các sán phâm tù plastic
(cúa sô nhua, tú nhua, bàn ghê
nhua); gia công co khí khung
nhà thép tiên chê, các sán phâm
bãng kim loai (khung cúa, hàng
rào bãng sãt).
Lô F-9B-CN Mÿ Phuóc 2
11 CÔNG TY TNHH WELLCO Hàn Quôc
Sán xuât, gia công dô gô gia
dung
Lô C-9-CN Mÿ Phuóc 2
12
CÔNG TY CÓ PHÀN TOP AMERÌCAN VÌET
NAM
Hoa Ky
Sán xuât gia công tâm nhôm
nhua;, cho thuê nhà xuóng
chua sú dung
Lô G-4B-CN Mÿ Phuóc 2 3556310
13 CÔNG TY TNHH CF VÌNA Hàn Quôc
sán xuât gia công thú nhôi bông
các loai, các loai quân áo
thuòng, các sán phâm may
bãng vái giá lông (quân áo, giây,
dép, dép di trong nhà, bao tay,
vó, khãn quàng, nón, túi xách,
balô, bóp chìa khoá, dô choi tré
em)
Lô M-2A-CN Mÿ Phuóc 2 3553038
14 CÔNG TY TNHH ÐÒ GÖ THOMPSON Hàn Quôc
Sán xuât, gia công dô gô nôi thât
các loai
Lô D-1B-CN Mÿ Phuóc 2 3567528
15
CÔNG TY TNHH ÐÌEN TÙ JÌNG GONG (VÌET
NAM)
Ðài Loan
sán xuât gia công các sán phâm
và linh kiên diên tú
Lô G-5A-CN Mÿ Phuóc 2 3553993
16 CÔNG TY TNHH YOW CHENG VÌET NAM Mauritius
Sán xuât gia công thiêt bi, dung
cu y tê , báo hô thê thao, dung
cu câu cá; các sán phâm dùng
trong ngành y tê, sán phâm
nhua, kim loai, cao su (tù cao su
bán thành phâm), bãng da (tù
da thành phâm, bãng vái.
Lô E5-CN &
E11- CN
Mÿ Phuóc 2
17 CÔNG TY TNHH SUNG SHÌN VÌNA Hàn Quôc
sán xuât mô-to diên và linh kiên
có liên quan; cho thuê nhà xuóng
Lô -2A-CN Mÿ Phuóc 2 3553339
18 CÔNG TY TNHH CHENG-FENG (VÌET NAM) Ðài Loan
sán xuât và gia công các loai
màu gôc, nguyên liêu màu cho
cao su, nhua, soi polyester, muc
in, son.
lô B-4-CN,
duòng NA6
Mÿ Phuóc 2 3553937
19
CÔNG TY TNHH NEW STAR GOLF (VÌET
NAM)
Hàn Quôc
sán xuât, gia công các loai túi
dung dung cu dánh golf và các
sán phâm hô tro
Lô F-9C-CN Mÿ Phuóc 2 3553258
20
CÔNG TY TNHH CHÄN NUÔÌ C.P, VÌET NAM-
CHÌ NHÁNH TAÌ BÌNH DUONG
Thái Lan
Sán xuât thúc ãn gia súc, gia
câm và thúy sán
Lô M-5-CN,
Lô M-6-CN,
Lô M-7-CN,
Lô M-8-CN,
Lô M-9-CN,
Lô M-10-CN,
Lô M-11-CN,
M-12-CN
Mÿ Phuóc 2 3553534
21 CÔNG TY TNHH CHO CHEN (VÌET NAM) Ðài Loan sán xuât gia công tâm nhua Lô G-5B-CN Mÿ Phuóc 2 3559928
22 CÔNG TY TNHH SHÌN KWANG VÌNA Hàn Quôc
Sán xuât các hóa chât xú lý bê
mãt.
sô A-9a-CN Mÿ Phuóc 3567778
23
CÔNG TY TNHH WHÌTE FEATHERS
ÌNTERNATÌONAL
Malaysia
Sán xuât các loai ghê sofa,
giuòng sofa, ghê dua thuòng
(easy chair), ghê dua có diêu
chinh lung ghê (recliner), boc
nêm và các phu kiên hoàn chinh
cúa các loai ghê sofa (sofa parts)
sô L1,
duòng DA3-
NA7
Mÿ Phuóc 2 3553933
24
CÔNG TY TNHH MACHÌNERY & SAW
BLADES MANUFACTURÌNG
Nhât Bán
Chuyên sán xuât máy chê biên
gô, luõi cua tròn và phu kiên.
Cho thuê nhà xuóng.
Lô L-2B-CN Mÿ Phuóc 2
25 CÔNG TY TNHH DET WEÌ-DEAN(VÌET NAM) Ðài Loan
sán xuât gia công dêt các loai
dây (dây dai, dây thun, dây giày)
và các sán phâm dêt khác;
Nhuôm các sán phâm dêt do
doanh nghiêp sán xuât
Lô E - 4A -
CN
Mÿ Phuóc 2 3553889
26
CÔNG TY TNHH KÌAN JOO CANPACK (VÌET
NAM)
Nhât Bán
Sán xuât, gia công vô chai và
dóng chai các loai dô uông
không côn
Lô F-5-CN Mÿ Phuóc 2 3556228
27 CÔNG TY TNHH YÌ HUÌ VÌET NAM Ðài Loan
Sán xuât, gia công, kinh doanh
sán phâm trang trí nôi thât, ngoai
thât, hàng gia dung, chi tiêt co
khí bãng kim loai; Thi công lãp
dãt hê thông cúa di, lan can, sán
phâm trang trí nôi thât, ngoai
thât, các chi tiêt bãng kim loai
cho các công trình xây dung.
Lô F-8B-CN,
duòng NA2
Mÿ Phuóc 2 3553238
28 CÔNG TY TNHH THUC PHÁM ORÌON VÌNA Hàn Quôc
sán xuât thành phâm, bán thành
phâm bánh keo các loai, trông
khoai tây, nhâp khâu hàng hóa,
kinh doanh bât dông sán.
Lô E-13-CN,
duòng NA3
Mÿ Phuóc 2 3553016
Stt Tên Doanh nghiêp/Du án Nhà dâu tu Ngành nghê sán xuât Ðia diêm KCN Ðiên thoai Fax
29 CÔNG TY TNHH SECURENMAN VN Ðài Loan
sán xuât gia công các loai cúa,
vât trang trí nôi thât bãng gô và
kim loai, các loai máng dây diên
công nghiêp, các loai sán phâm
bãng gô, thép và các phu kiên
liên quan.Sán xuât gia công dán
ván lang, ván ép, ngu kim (khoá,
bán lê, tay dây hoi, tay nãm các
loai và các phu kiên có liên
quan), nhôm các loai (nhôm dúc,
nhôm dinh hình, lan can nhôm),
son tinh diên
Ðuòng NA 3 Mÿ Phuóc 2 3567735
30
CÔNG TY TNHH LÌÊN DOANH THUC PHÁM
VÌTA
Viêt Nam-Ý
Sán xuât, cung câp suât ãn công
nghiêp
Lô D1-7-TT Mÿ Phuóc 2 3556665
31 CÔNG TY TNHH OVÌ CABLES (VÌET NAM) Singapore
sán xuât, gia công dây cáp diên
các loai
Lô E-4A1-
CN và Lô E-
4B-CN
Mÿ Phuóc 2 3553534
32 CÔNG TY TNHH ÐÔNG DUONG Úc
sán xuât các sán phâm nhua
dúc ép, truc quay, các sán phâm
duoc phun thôi theo khuôn mâu
và sán xuât nguyên liêu
nhua.Quyên xuât khâu bìa,
thùng carton, Gioãng cao su, bôt
nhua PVC
Lô F-9B-CN Mÿ Phuóc 2 3553985
33 CÔNG TY TNHH TATUNG (VÌET NAM) Ðài Loan
sán xuât, gia công các loai sán
phâm diên máy gia dung; máy
fax, diên thoai dê bàn, diên thoai
công công, tông dài hüu tuyên
dùng nôi bô, máy vi tính, thiêt bi
mang vi tính, sán phâm nghe
nhìn; các thiêt bi diên trong
ngành công nghiêp, các linh
kiên, phu kiên có liên quan dên
các sán phâm nêu trên. Quyên
nhâp khâu, quyên xuât khâu các
loai sán phâm diên máy gia
dung; máy fax, diên thoai dê
bàn, diên thoai công công, tông
dài hüu tuyên dùng nôi bô, máy
vi tính, thiêt bi mang vi tính, sán
phâm nghe nhìn, các thiêt bi
diên trong ngành công nghiêp và
các linh kiên, phu kiên có liên
quan dên sán phâm nêu trên
Lô D4-CN,
D5-CN, D6-
CN, D7-
CN,D8-CN,
D9-CN
Mÿ Phuóc 2 3567800
34
CÔNG TY TNHH CO KHÍ JÌANGDONG (VÌET
NAM)
Trung Quôc
sán xuât máy móc (dông co dôt
trong, máy phát diên, máy bom
nuóc, máy nông nghiêp); Quyên
xuât khâu, quyên nhâp khâu các
sán phâm tuong tu trên
Lô F-2E-CN Mÿ Phuóc 2 3556807
35 CÔNG TY TNHH UNÌTED MECHANÌCAL Ðài Loan
sán xuât các loai dây sãt, dinh
ôc, sán phâm bãng nhua, kim
loai, gia công xú lý nhiêt (trong
ngành xây dung và vât dung
trong nhà)
Lô M-4A-CN Mÿ Phuóc 2 3556885
36 CÔNG TY TNHH MÌ SUNG VÌNA Hàn Quôc khách san Lô D1-3-TT Mÿ Phuóc 2
37 CÔNG TY TNHH V-EÌKOU Nhât Bán
sán xuât, gia công các loai sac,
mach diên và pin diên thoai di
dông; dèn sac các loai và các
loai pin sú dung cho các thiêt bi
diên, diên tú, kÿ thuât sô, thông
tin liên lac.
Lô L-4B-CN Mÿ Phuóc 2 3553842
38
CÔNG TY TNHH ÌSSEÌKÌ FURNÌTURE (VÌET
NAM)
Nhât Bán sán xuât các sán phâm tù gô; Lô K 1 CN Mÿ Phuóc 2 3553881-4
39 CÔNG TY TNHH TNA (VÌET NAM) Hàn Quôc
sán xuât gia công sán phâm may
mãc các loai
Ðuòng NA 4-
Lô D, 10A-
CN
Mÿ Phuóc 2 3567761
40 CÔNG TY TNHH DMC Hàn Quôc
sán xuât và gia công các mãt
hàng giá dá quý
Lô C-3B-CN Mÿ Phuóc 2 3556488
41
CÔNG TY TNHH DENSHÌ MARUWA (VÌET
NAM)
Nhât Bán
sán xuât gia công mach in déo
(FPC), các loai khuôn, các dung
cu kiêm tra trong lïnh vuc mach
in và lãp ráp các linh kiên diên tú
trên mach in déo
Lô K-5B-CN Mÿ Phuóc 2 3553591
42 CÔNG TY TNHH THYE MÌNG (VÌET NAM) Ðài Loan
sán xuât các loai chì; thu hôi và
tái chê các loai bình tích diên,
các loai chì và nhua phê phâm
trong nuóc; vân chuyên ãc quy
chì phê thái do công ty thu gom
tái chê (không kinh doanh dich
vu vân tái hàng hóa); quyên xuât
khâu; quyên nhâp khâu.
Lô C-8A-CN,
C-3A-CN
Mÿ Phuóc 2 3559997
43 CÔNG TY TNHH LÌON STAR Hàn Quôc
chê biên, báo quán thúy sán và
các sán phâm tù thúy sán; chê
biên và báo quán rau quá; chê
biên, báo quán thúy sán và các
sán phâm tù thúy sán khác;
khách san; nhà hàng, quán ãn,
hàng ãn uông; hoat dông tu vân
quán lý; nghiên cúu thi truòng
và thãm dò du luân; cho thuê
ôtô; tô chúc giói thiêu và xúc tiên
thuong mai.
Lô D1_6A,
6B_TT
Mÿ Phuóc 2
44 CÔNG TY TNHH OTTOGÌ VÌET NAM Hàn Quôc
sán xuât chê biên thuc phâm,
thuc phâm tu nhiên, thuc phâm
dông lanh và dô uông các loai;
Nhâp khâu thuc phâm các loai
và dô uông không côn; Xuât
khâu các sán phâm hòan chinh,
các bán thành phâm và các
nguyên liêu thô (bánh keo, mì ãn
liên, các sán phâm tù bo süa,
nông sán, hái sán, gia vi.
Lô G-3-CN Mÿ Phuóc 2 3556177
45 CÔNG TY CÔ PHÀN YAMAMOTO - TDC Nhât Bán
sán xuât, gia công, lãp dãt và
kinh doanh các lao5i cúa, cúa
cuôn, khóa các loai và thiêt bi
chông trôm.
lô K-5A1-CN Mÿ Phuóc 2
Stt Tên Doanh nghiêp/Du án Nhà dâu tu Ngành nghê sán xuât Ðia diêm KCN Ðiên thoai Fax
46 CÔNG TY TNHH TÌAN YOU Ðài Loan
sán xuât gia công các loai linh
phu kiên diên tú, sán phâm diên
gia dung, xe hoi, xe máy, xe dap;
thiêt bi phuc vu ngành chân
nuôi, linh kiên, phu kiên máy vi
tính, thê duc thê thao, y tê, công
cu làm vuòn và gia công co khí
bãng kim loai; các linh phu kiên
cúa giá trung bày, linh phu kiên
can dâu xách tay, linh phu kiên
các loai bánh xe, linh phu kiên
thiêt bi vân chuyên, thiêt kê gia
công chê tao súa chüa khuôn
mâu kim loai. Sán xuât sán
phâm tù nhua nhu giày, dô
dùng hàng ngày, linh kiên cúa
phuong tiên giao thông, sán
phâm diên tú, sán phâm diên gia
dung.
lô F-2D-CN Mÿ Phuóc 2 3553598
47 CÔNG TY TNHH JÌU YANG VÌET NAM Ðài Loan
sán xuât gia công các loai lan
can, cúa, cúa sô, phun son kim
loai, linh kiên ngü kim, ngü kim
máy móc thiêt bi, linh kiên xe
máy, gia công sãt tâm các loai;
sán xuât nhua thành hình các
loai (linh kiên máy lanh, máy giãt,
nôi diên các loai); tao mâu,
khuôn hình bãng kim loai, gia
công dây diên, ông dông tròn
các loai.
Lô F-2C-CN Mÿ Phuóc 2 3553839
48
CÔNG TY TNHH KY THUAT ÐÌEN TÙ
TATUNG (VÌET NAM)
Ðài Loan
sán xuât, gia công các thiêt bi
diên trong ngành công nghiêp,
các linh kiên, phu kiên có liên
quan dên các sán phâm nêu
trên; dich vu lãp dãt, báo trì các
sán phâm do công ty sán xuât;
quyên nhâp khâu; quyên xuât
khâu; sán xuât dây dông, dây
cáp diên luc và dây diên tú.
Lô C-6A-CN,
C-5A-CN.
Mÿ Phuóc 2 3567800
49 CÔNG TY TNHH KÌNG CHOU (VÌET NAM) Ðài Loan
sán xuât, gia công các loai dây,
luói dùng trong ngu nghiêp,
công nghiêp, nông nghiêp; các
loai máy dêt luói, thiêt bi xú lý
luói và nhüng phu kiên có liên
quan
Lô F-3-CN, F-
4-CN, F-9D-
CN, F-10-CN
Mÿ Phuóc 2 3553670
50
CÔNG TY CÓ PHÀN NHUA YOUL CHON
VÌNA
Viêt Nam- Hàn
Quôc
sán xuât và gia công màng nhua
BOPP; sán xuât các sán phâm
duoc tái chê tù màng nhua
BOPP.
Lô K 3 CN Mÿ Phuóc 2 3566177
51
CÔNG TY TNHH DONGÌL RUBBER BELT
VÌET NAM
Hàn Quôc
Sán xuât dây curoa, bãng
chuyên tái công nghiêp, các sán
phâm cao su(tù cao su bán
thành phâm) dùng trong công
nghiêp.
Lô F-1-
CN&F-7_CN
Mÿ Phuóc 2 3553967
52
CÔNG TY TNHH BEAUTÌFUL LUGGAGE
(VÌET NAM)
Ðài Loan
sán xuât các loai túi và va li vó
cúng mêm, sán xuât tâm nhua,
phun nhua.

E_10B2_CN
Mÿ Phuóc 2
53 CÔNG TY TNHH TNA VÌET NAM Hàn Quôc
Sán xuât, gia công sán phâm
may mãc các loai
lô D-10A-CN,
duòng NA A
Mÿ Phuóc 2
54 CÔNG TY TNHH SB (VÌET NAM) Hàn Quôc
sán xuât và gia công hàng dêt
may, các sán phâm vái không
qua dêt và phu phâm các loai.
Lô L - 3A -
CN
Mÿ Phuóc 2
55 CÔNG TY TNHH NOVA (VN) Ðài Loan
sán xuât gia công các loai cây
nang, xe lãn cho nguòi tàn tât và
các linh phu kiên có liên quan,
sán xuât gia công các loai ghê,
giuòng bênh , linh kiên làm bãng
nhua và kim loai cúa xe lãn cho
nguòi tàn tât.
duòng NA4 Mÿ Phuóc 2 3567268
56 CÔNG TY TNHH Ì & Y VÌNA Hàn Quôc
sán xuât, gia công hàng may
mãc các loai và các sán phâm có
liên quan; quyên xuât khâu;
quyên nhâp khâu; cho thuê nhà
xuóng.
Lô D-10B Mÿ Phuóc 2 3553430
57 CÔNG TY TNHH S&J HOSÌERY (VÌET NAM) Hàn Quôc
sán xuât, gia công các sán phâm
dêt, dêt kim
M-3B-CN Mÿ Phuóc 2 3553334
58 CÔNG TY TNHH HAYABUSA (VÌET NAM) Nhât Bán
Sán xuât, gia công và lãp ráp bô
luõi câu các loai và các linh phu
kiên kèm theo; son các loai phu
kiên câu cá; dúc chì dinh hình
làm phu kiên câu cá.
Lô C-8B-CN Mÿ Phuóc 2 3556060
59
CÔNG TY TNHH PHÂN PHÓÌ SABMÌLLER
VÌET NAM
Hà Lan
Thuc hiên quyên xuât khâu và
quyên nhâp khâu các sán phâm
bia, dô uông có côn vói hàm
luong thâp, các sán phâm nuóc
uông có gas, không có gas và
các sán phâm liên quan sú dung
cho các chuong trình khuyên
mãi, tiêp thi hô tro cho hoat dông
bán hàng vói các mã HS: 2201,
2202, 2203, 4821, 4911, 4819,
4820, 6106, 9101, 9102, 9103,
9105, 9613, 6201, 6202, 8513.
Thuc hiên quyên phân phôi bán
buôn (không thành lâp co só
bán buôn) và thuc hiên quyên
phân phôi bán lé (không thành
lâp co só bán lé) các hàng hóa
2201, 2202, 2203 theo quy dinh
cúa pháp luât Viêt Nam.
Lô A KCN Mÿ Phuóc 2
60 CÔNG TY TNHH KÌNG DA VÌET NAM Ðài Loan
sán xuât các loai soi, dây, luói
làm bãng nhua dùng trong ngu
nghiêp, công nghiêp và nông
nghiêp; các loai máy dêt luói,
thiêt bi xú lý luói và nhüng linh
phu kiên liên quan.
lô G-2-CN Mÿ Phuóc 2
61
CÔNG TY TNHH ASÌA PACKAGÌNG
ÌNDUSTRÌES VÌET NAM
Hong Kong; Nhât
Sán xuât và gia công các loai
sán phâm bao bì bao gôm các
loai vó lon, nãp lon, chai PET,
nãp nhua, túi nhôm và dóng gói
thuc phâm, dóng các loai nuóc
uông vào chai và lon
Lô E-6-CN;
E-12-CN
Mÿ Phuóc 2 3553131
62 CÔNG TY TNHH SUNGBO VÌNA Hàn Quôc
sán xuât linh kiên, thiêt bi cúa
motor diên
Lô L-2A-CN Mÿ Phuóc 2
63 CÔNG TY TNHH UAC Hàn Quôc
sán xuât gia công phu liêu cho
ngành may mãc
Lô CN-C2,
duòng NA5
Mÿ Phuóc 2 3567692
Stt Tên Doanh nghiêp/Du án Nhà dâu tu Ngành nghê sán xuât Ðia diêm KCN Ðiên thoai Fax
64 CÔNG TY TNHH SABMÌLLER VÌET NAM Hà Lan
sán xuât và kinh doanh các sán
phâm bia và nuóc uông có dô
côn hàm luong thâp (nhó hon
5% dô côn theo thê tích)vói công
xuât 100 triêu lít/nãm; Sán xuât
và kinh doanh các sán phâm
nuóc giái khát có ga và không có
ga (các loai nuóc ngot, trà xanh,
nuóc trái cây, nuóc uông có
huong vi trái cây, nuóc uông
dóng chai...); kinh doanh vãn
phòng, nhà xuóng, kho bãi.
Lô A KCN Mÿ Phuóc 2 3553004
65 CÔNG TY TNHH SUNG SHÌN A (VÌET NAM) Ðài Loan
sán xuât gia công sán phâm
nhua, nguyên liêu nhua, khuôn
mâu bãng kim loai; sán xuât gia
công các loai dê trung, dê dai,
nguyên liêu giày (hat nhua), các
loai giày dép sandal nhua, các
phu liêu giày khác, các loai dung
cu thê thao và dô gia dung làm
tù nhua EVA.
lô G4A_CN Mÿ Phuóc 2 3565798
66
CÔNG TY TNHH NUÓC GÌÀÌ KHÁT KÌRÌN
ACECOOK VÌET NAM
Nhât Bán
Saǚ n xuâǭ t vaǬ gia công nuoǭ c hoa
quaǚ doǭ ng chai, doǭ ng hôǯ p vaǬ caǭ c
loaǯ i nuoǭ c giaǚ i khaǭ t khaǭ c.
Lô D_3A_CN Mÿ Phuóc 2 3556383
67
CÔNG TY TNHH CHÍNH XÁC YOSHÌTA VÌET
NAM
Ðài Loan
sán xuât gia công các loai linh
kiên và thiêt bi máy móc, linh
kiên xe hoi, xe dap, xe có dông
co, linh kiên ngành hàng không,
linh kiên kim loai, các loai vât liêu
sãt, hop kim nhôm, thép không
gi, thép dãc biêt, hop kim nhôm,
dông, gang., các loai nhua
(POM).
lô Ì_1C2_CN Mÿ Phuóc 2
68 CÔNG TY TNHH SOUL GEAR VÌNA Hàn Quôc
sán xuât balô, túi xách, ví, bao
tay, bao chân, tâm dêm thê thao,
thãt lung, dây leo núi, dây deo,
áo mua, áo phao, áo cúu hô,
dây dai cúu hô và cò cúu hô
xuât khâu, vali và áo khoác
Lô M-1-CN Mÿ Phuóc 2 3553162
69 CÔNG TY TNHH ECO2 VÌET NAM Hà Lan
dich vu khú trùng, kiêm soát côn
trùng cho sán phâm nông sán,
xú lý chông môi mot các mãt
hàng gô và mây tre lá, hat diêu;
thu mua chê biên, làm sach,
dóng gói và xuât khâu hat diêu,
các loai nông sán khác; sán xuât
gia công máy móc thiêt bi cho
ngành khú trùng nông sán và
gô; xuât khâu, nhâp khâu máy
móc, thiêt bi khú trùng dùng cho
nông nghiêp, diêu tri chông môi
mot các mãt hàng mây tre và gô;
sán xuât và dóng gói chât hút âm
Ethylene.
11A2, lô B,
duòng NA5
Mÿ Phuóc 2 3567970
70 CÔNG TY TNHH SAEHWA-BANDO VÌNA Hàn Quôc
sán xuât, súa chüa các khuôn
mâu các loai và các linh kiên
kèm theo; sán xuât các thiêt bi ô
tô, cân truc, bãng tái; thiêt kê,
sán xuât khung thép mâu làm vó
xe ô tô và phu kiên kèm theo;
thiêt kê, sán xuât câu truc và các
bô phân câu thành; sán xuât các
sán phâm bãng thép; quyên xuât
khâu; quyên nhâp khâu.
Lô F-6A-CN Mÿ Phuóc 2 3553302
71
CÔNG TY TNHH SON AKZO NOBEL VÌET
NAM
Anh
Sán xuât gia công tât cá các loai
son, chât phú (bao gôm các loai
son phú gô, muc và son cho vât
liêu dóng gói, son nên và các
chât pha màu), keo dán, nhua
nhü tuong, nhua polyme, nhüng
vât liêu khác và hóa chât liên
quan dên sán phâm trên; Pha
chê, cung câp các loai son dãc
biêt, cung câp các loai dich vu tu
vân màu sãc và vê kÿ thuât pha
chê màu son, dich vu báo trì,
báo duõng cho khách hàng sú
dung sán phâm cúa công ty sán
xuât; cung câp các dich vu quán
lý, dich vu nghiên cúu và phát
triên nhãm hô tro các hoat dông
cúa các Công ty tâp doàn ÌCÌ tai
Viêt Nam; Cho thuê nhà xuóng;
Quyên nhâp khâu
Lô E-1-CN Mÿ Phuóc 2 3567759
72 CÔNG TY TNHH HKR (VÌET NAM) Hàn Quôc
sán xuât, gia công các sán phâm
diên lanh và phu kiên có liên
quan; sán xuât các sán phâm co
khí (không xi ma); sán xuât môi
nôi mêm bãng cao su
Lô B-11A-CN Mÿ Phuóc 2 3556613
73 CÔNG TY TNHH DAESAN VÌNA Hàn Quôc
sán xuât gia công nü trang giá
dá quý và phu kiên các loai
Lô F_6B_CN Mÿ Phuóc 2 3556050
74
CÔNG TY TNHH KDK ELECTRÌC WÌRE (VÌET
NAM)
Nhât Bán
Sán xuât và gia công dây dông,
sán phâm nhua, dây diên (bao
gôm cá vó), dây diên nguôn, giãc
nôi, phích cãm chuyên dôi, loa,
bô dây truyên tín hiêu, ô cãm da
nãng. Cho thuê xuóng
Lô G-6-CN Mÿ Phuóc 2 3565390
75 CÔNG TY TNHH NATÌON PUMP Ðài Loan
Sán xuât và gia công các loai
máy bom, mô-to và các linh phu
kiên có liên quan.
Ðuòng NA6,
Lô B-2-CN
Mÿ Phuóc 2 3567783
76
CÔNG TY TNHH KY THUAT XÂY DUNG
ÐÒNG PHONG (VÌET NAM)
Ðài Loan
nhân thâu, thâu phu thi công các
công trình nên và coc móng có
nguôn vôn trong và ngoài nuóc;
thuê và cho thuê, súa chüa, báo
duõng máy móc thiêt bi thi công
xây dung; thi công xây lãp các
công trình công nghiêp và dân
dung có nguôn vôn trong và
ngoài nuóc; sán xuât, lãp ráp
máy tính và các sán phâm diên
tú; gia công thuc phâm.
Lô E-10A-CN Mÿ Phuóc 2 8.54168188
77 Cty TNHH BB giây Chang Yuen VN Ðài Loan Sán xuât bao bì giây
Ðuòng NA3 -
DA3
Mÿ Phuóc 2 3567952
78 Cty TNHH Co khí chính xác Fullprosper Ðài Loan
sán xuât gia công cac loai linh
kiên truc co khí kim loai và dây
dân diên gia dung
Ðuòng NA5 Mÿ Phuóc 2 3567883
79 CÔNG TY TNHH GEOJÌN VÌNA Hàn Quôc
sán xuât, gia công Album, khung
ánh nghê thuât các loai
Ðuòng NA6 Mÿ Phuóc 2 3567917
Stt Tên Doanh nghiêp/Du án Nhà dâu tu Ngành nghê sán xuât Ðia diêm KCN Ðiên thoai Fax
80 CÔNG TYCty TNHH Reltex HCMC Pháp
sán xuât dê giày, dây san dô, các
sán phâm mút, các sán phâm tù
nhua cao su hoãc cao su
Ðuòng NA5 Mÿ Phuóc 2 3553091
81 Cty TNHH Securenman VN Ðài Loan
sán xuât gia công các loai cúa,
vât trang trí nôi thât bãng gô và
kim loai, các loai máng dây diên
công nghiêp, các loai sán phâm
bãng gô, thép và các phu kiên
liên quan.Sán xuât gia công dán
ván lang, ván ép, ngu kim (khoá,
bán lê, tay dây hoi, tay nãm các
loai và các phu kiên có liên
quan), nhôm các loai (nhôm dúc,
nhôm dinh hình, lan can nhôm),
son tinh diên
Ðuòng NA3 Mÿ Phuóc 2 3567735
82 Cty TNHH Wei Sheng Ðài Loan
sán xuât gia công các sán phâm
dê lót di dông, tâm lót ép nóng
và khuôn mâu các loai, sán xuât
phu liêu dê lót giày (miêng trang
trí dê lót giày), sán xuât các sán
phâm dê lót di dông tù nhua các
loai (nhua PU, TPU)
Ðuòng NA6,
Lô B5
Mÿ phuóc 2 3553605-6
83 Cty TNHH Leoter Ðài Loan Sán xuât keo Ðuòng NA4 Mÿ Phuóc 2 3553530
84 Cty TNHH K & V Ðài Loan
sán xuât và gia công các loai pin
công nghiêp và dân dung; quyên
xuât khâu; quyên nhâp khâu các
loai pin và ãc quy
Ðuòng NA5 Mÿ Phuóc 2 3567945
XIII KCN MY PHUÓC 3
1 CÔNG TY TNHH YUJÌN VÌNA Hàn Quôc
sán xuât gia công llãp dãt hê
thông thông gió, thiêt bi dâu nôi
bãng sãt thép các loai; sán xuât
máy móc thiêt bi thông gió
Lô D1Z-CN Mÿ Phuóc 3 3577040
2 CÔNG TY TNHH ECS- electronics (VÌET NAM) Hà Lan
sán xuât gia công hê thông cáp
diên và dây diên dùng trong
công nghiêp ô tô
Lô A-2L-CN Mÿ Phuóc 3 3577102
3 CÔNG TY TNHH HOÁ CHÁT- NHUA T&T Ìndonesia
sán xuât hóa chât co bán (axit
sunphuric và các phu phâm di
kèm), sán xuât sán phâm nhua,
bao bì nhua các loai
lô B-1A-CN Mÿ Phuóc 3
4 CÔNG TY TNHH JU SHÌN VÌNA Hàn Quôc
sán xuât và gia công nü trang dá
quý và phu kiên các loai tù thúy
tinh
Lô D 1W CN Mÿ Phuóc 3 3577656
5 CÔNG TY TNHH ÌN VÌNH QUANG Hàn Quôc
sán xuât, in các loai nhãn mã
vach, nhãn dán, nhãn treo, in vái
và in bao bì cung câp cho các
doanh nghiêp trong nuóc và
xuât khâu.
Lô D-1T-CN Mÿ Phuóc 3 3577050 3577051
6
CÔNG TY CÓ PHÀN UNÌTED ÌNDUSTRÌES
CORP
Hoa Ky
Sán xuât, lãp ráp linh kiên co
khí, diên, diên tú và diên gia
dung các loai. Cho thuê xuóng

D_4E_CN,
D_4F_CN,
D_4G_CN,
D_4H_CN,
D_4J_CN,
D_4K_CN,
D_4L_CN,
D_4M_CN
Mÿ Phuóc 3 3555041
7 CÔNG TY TNHH ALCO-MA (VÌET NAM) Nhât Bán sán xuât nuóc tây tiêt trùng
Nhà xuóng
TT-1, lô D-
7M-CN
Mÿ Phuóc 3 3577059
8 CÔNG TY TNHH DOM HOME Samoa
Sán xuât, gia công các loai thúy
tinh, kính
Lô D_4B Mÿ Phuóc 3 3577270-71
9 CÔNG TY TNHH CHOD VÌET NAM Ðài Loan
sán xuât và gia công các loai
công cu, dung cu bãng kim loai,
gia công CNC, gia công kim loai.
Lô C-8Q-CN Mÿ Phuóc 3 3577122
10
CÔNG TY TNHH NHUA SHUN SHÌNG (VÌET
NAM)
Ðài Loan
sán xuât và gia công các bao
nhua, túi xôp, in ân bao nhua và
túi xôp.
Lô D 8A1 CN Mÿ Phuóc 3 3577359
11 CÔNG TY TNHH LUCKY ART (VÌET NAM) Ðài Loan
chuyên sán xuât gia công các
loai viêt chì màu, bút sáp, màu
nuóc, phân,bút màu vë trên
nguòi, muc màu vë trên nguòi,
hôp nhua và vãn phòng phâm.
Lô D-4A1-CN Mÿ Phuóc 3 3577336
12
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHÌEP YEU TA
PETROCHEMÌCAL
Ðài Loan
sán xuât gia công nhua tái sinh
và cao su tù các sán phâm nhua
phê phâm và cao su phê phâm.
Lô C-8F-CN,
Ðuòng NE7C
Mÿ Phuóc 3 3577299
13 CÔNG TY TNHH SENGWUN VÌNA Hàn Quôc
sán xuât gia công khuôn mâu
bãng thép, bãng tái , mô to diên
và các sán phâm khác liên quan
dên co khí
LôD_1Y_CN Mÿ Phuóc 3 3577124
14
CÔNG TY TNHH MANGALAM THÉP VÀ HOP
KÌM
Án Ðô-
Singapore- Viêt
Nam
Sán xuât và gia công các sán
phâm thói, phiên, phôi, cây tròn,
tâm phãng, thanh, dây và sán
phâm dây, tâm, cuôn, tâm tròn,
các hình dang khác, ông, vât
dung, dao kéo tù thép, thép
không gi và thép hop kim.
Lô C_9A_CN Mÿ Phuóc 3 3577245
15
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHÌEP SÁT THÉP
CONNEX-AÌKO
Singapore
Sán xuât kinh doanh các loai két
sãt, dô dùng vãn phòng- gia dình
bãng sãt- thép, ô khóa; gia công
kinh doanh sãt thép.
Lô C-8D-CN Mÿ Phuóc 3 3577288
16 CÔNG TY TNHH JENQ YÌH VÌET NAM Ðài Loan
sán xuât, gia công các loai khuôn
mâu và linh phu kiên cúa các
thiêt bi diên tú và công nghiêp
làm bãng cao su, nhua tông hop
và kim loai.
Lô A-2JB-
CN, Ðuòng
NA4
Mÿ Phuóc 3
17 CÔNG TY TNHH XÌANG YUNG Ðài Loan
Sán xuât và gia công các loai
phê phâm nhua, da tông hop,
các loai vât liêu xây dung.
Lô A_5D_CN Mÿ Phuóc 3
18 CÔNG TY TNHH GREEN CERA (VÌET NAM) Hàn Quôc
sán xuât các sán phâm phu tùng
co khí, phu tùng ôtô, xe máy;
sán xuât và gia công các sán
phâm co khí phuc vu sán xuât
hàng dân dung (quat máy, bêp
gas.), sán xuât phôi nhua.
Lô A-1E-CN Mÿ Phuóc 3 3567915
19 CÔNG TY TNHH AMERÌCAN TECHNOLORY Ðài Loan
Sán xuât, gia công chê tao các
loai soi kim loai (loai soi dãt biêt
dùng trong gia công khuôn mâu,
cáp diên dùng trong công
nghiêp, dây diên, dây cáp)
Lô D-1R-CN Mÿ Phuóc 3
20 CÔNG TY TNHH SHARP CREATÌON Ðài Loan
sán xuât gia công các sán phâm
bãng kim loai
Lô A-6A2-CN Mÿ Phuóc 3
355832-
3558400
21 CÔNG TY TNHH KAE ÌOU Ðài Loan
sán xuât gia công chê tao sán
phâm tù nhua, khuôn mâu, máy
móc thiêt bi (dùng dê sán xuât
bình ãc quy, UPS)
Lô D-4A4-CN Mÿ Phuóc 3 3577396
22 CÔNG TY TNHH PÌONEER HÌ-TECH Ðài Loan
Sán xuât gia công các loai máy
móc thiêt bi: máy kéo dây, máy
cuôn tu dông.
Lô D- 1P-CN Mÿ Phuóc 3
Stt Tên Doanh nghiêp/Du án Nhà dâu tu Ngành nghê sán xuât Ðia diêm KCN Ðiên thoai Fax
23 CÔNG TY TNHH YAOKÌCHÌ VÌET NAM Nhât Bán
Sán xuât, gia công các loai mü
thòi trang
Lô A-2H-CN Mÿ Phuóc 3
24
CÔNG TY TNHH KUNÌMÌTSU LEATHER
GOODS (VÌET NAM)
Trung Quôc
Sán xuât và gia công các loai ví
da, dây thãt lung và túi xách da
Lô D-8F1-CN Mÿ Phuóc 3
25 CÔNG TY CÓ PHÀN SÌNH HÓA QUÓC TÉ VN- Malaysia
Sán xuât thuôc thú y, thuôc thú y
thúy sán, nguyên liêu và phu gia
bô sung thúc ãn gia súc, thúc
ãn thúy sán; nguyên liêu làm
thuôc thú y và thuôc thú y thúy
sán; hóa chât (trù hóa chât có
tính dôc hai manh) son gô và
muc in vái các loai; dô gô, thú
công mÿ nghê và vât dung trang
trí nôi-ngoai thât.
A-3A-CN Mÿ Phuóc 3 3553308
26 CÔNG TY TNHH SÌNH SUNG Hàn Quôc
sán xuât gia công và lãp ráp các
sán phâm bãng hop kim chông
cháy, khuôn dao dâp, các sán
phâm trang trí nôi, ngoai thât
bãng hop kim, sán xuât gia công
các tâm ôp bãng thúy tinh trang
trí, kính hai lóp cách âm; sán
xuât gia công dây chuyên son
tïnh diên, son dâu, son nuóc;
nhà thép tiên chê; mái tôn và
vách tôn cách âm, cách nhiêt;
dây cáp diên các loai; giàn giáo
công trình; dô nôi thât nhà bêpvà
dô dùng vãn phòng bãng gô; sán
xuât bêtông tuoi; bê tông côt
thép; cúa nhua PVC, ông nhua
PVC các loai.
Lô A-4D1-CN Mÿ Phuóc 3 3577361
27
CÔNG TY TNHH TAÌSEÌ BÌJUTSU PRÌNTÌNG
(VÌET NAM)
Nhât Bán Sán xuât và gia công in Lô D-8F2-CN Mÿ Phuóc 3 3577551
28 CÔNG TY TNHH BOOKANG VÌNA Hàn Quôc
sán xuât nuóc xá vái, chât loc
nuóc, chât tây các loai
Lô D-1V-CN Mÿ Phuóc 3
29 CÔNG TY TNHH SATO- SANGYO (VÌET NAM) Nhât Bán Ðuòng DE6 Mÿ Phuóc 3
30
CÔNG TY TNHH M.Ì.T. FURNÌTURE (VÌET
NAM)
Nhât Bán
sán xuât và gia công dô gô gia
dung, mÿ nghê và các sán phâm
trang trí nôi ngoai thât bãng kim
loai di kèm.
Lô D-4A5 Mÿ Phuóc 3 3565234
31 CÔNG TY TNHH VARÌVAS VÌET NAM Nhât Bán
sán xuât, gia công, lãp ráp các
loai dây câu, luõi câu và môi câu
và các phu kiên.
LôA-1F-CN Mÿ Phuóc 3 3553978
32 CÔNG TY TNHH FOXLÌNK (VÌET NAM). Ðài Loan
Sán xuât các mãt hàng diên tú
(máy vi tính, máy diên thoai di
dông, máy chup hình kÿ thuât
sô, màn hình phãng, thiêt bi
kiêm tra bãng diên tú, máy quay
phim kÿ thuât sô, dâu máy kÿ
thuât sô, thé nhó); linh kiên kim
loai, nhua (dây tiêp nôi máy vi
tính, thiêt bi tiêp nôi, linh phu
kiên dung cu sac pin); linh kiên
và thiêt bi thông tin vô tuyên
(Bluetooth, kêt nôi mang); sán
xuât các loai dây diên, các loai
pin.
Lô C-1A-CN Mÿ Phuóc 3
33
CÔNG TY LÌÊN DOANH SÀN XUÁT MUC ÌN
CÌTÌ
VN- Malaysia sán xuât muc in công nghiêp Lô A-2C-CN Mÿ Phuóc 2 3553318
34 CÔNG TY TNHH TSWEN HOEÌ VÌET NAM Ðài Loan
Sán xuât các loai dung cu phuc
vu vuòn cây và linh phu kiên liên
quan bãng nhua và kim loai.
Lô B-2A1-
CN, duòng
NE4
Mÿ Phuóc 3
35 CÔNG TY TNHH FÌSCHER ASÌA Ðúc
sán xuât caǭ c chi tiêǭ t vaǬ phuǯ tuǬ ng
bãǬ ng kim loaǯ i phuǯ c vuǯ ngaǬ nh
công nghiêǯ p ô tô
Nhà xuóng
sô TT-3, Lô
D-7M-CN
Mÿ Phuóc 3 3577415
36 CÔNG TY TNHH LEE KU VÌNA Hàn Quôc
Sán xuât bán thành phâm và
thành phâm các loai dây thép
không ri, dây dông thau.
lô C_8G_CN Mÿ Phuóc 3
37 CÔNG TY TNHH YUASA GLOVE VÌET NAM Nhât Bán
sán xuât (may và viên) bao tay
các loai, cãp, túi xách, quân áo
và giày
Lô A-1B-CN Mÿ Phuóc 2 3556024
38 CÔNG TY TNHH DAÌGAKU (VÌET NAM) Nhât Bán
sán xuât vaǬ gia coâng khung
tranh ánh caǭ c loaǯ i vaǬ caǭ c phuǯ
kiêǯ n keǬ m theo
Lô D-4X-CN Mÿ Phuóc 3 3577600
39
CÔNG TY TNHH PRECÌSÌON MACHÌNÌNG
ASSEMBLÌNG SERVÌCE
Hoa Ky
Sán xuât gia công thiêt bi y tê
các loai, cho thuê nhà xuóng xây
sãn
Lô A-2A-CN Mÿ Phuóc 2 3553321
40 CÔNG TY TNHH SPG VÌET NAM Hàn Quôc
sán xuât các loai dông co diên &
máy phát diên, thiêt bi diên tú và
các linh phu kiên
Lô B-2C-CN Mÿ Phuóc 3 3577700
41 CÔNG TY TNHH YONG JÌN VÌNA Hàn Quôc
sán xuât và gia công các chât
phu gia trong chê biên cao su và
các thiêt bi dùng dê sán xuât vó
xe.
Lô D-4U-CN,
D-4W-CN
Mÿ Phuóc 3 3577187
42 CÔNG TY TNHH TRENCÌLO VÌET NAM Tây Ban Nha
sán xuât các loai soi têt cho công
nghiêp, Sán xuât dây khóa kéo,
sán xuât nguyên phu liêu, bán
thành phâm cho viêc sán xuât
giày; cho thuê môt phân nhà
xuóng.
Lô D7G CN Mÿ Phuóc 3 3577242
43 CÔNG TY TNHH ASÌA VALVES Ðài Loan
sán xuât gia công các loai van và
linh phu kiên dùng trong công
nghiêp và dùng trong ngành
phòng cháy chúa cháy và ông
dân nuóc, các loai máy bom
Lô D-1S-CN,
D-1U-CN
Mÿ Phuóc 3 3510155
44
CÔNG TY TNHH HEÌSE ÌNDUSTRÌES (VÌET
NAM)
Hoa Ky
Sán xuât và gia công khuôn mâu
các loai
Lô A-2D-CN Mÿ Phuóc 3 3553557
45
CÔNG TY TNHH ÐÌEN LANH MÌDEA (VÌET
NAM).
British Virgin
Ìslands
gia công , sán xuât các loai sán
phâm diên máy gia dung, linh
kiên diên tú và các thiêt bi khuôn
liên quan (gôm máy lanh, tú
lanh, máy giãt).
Lô D-5A-CN,
D-5C-CN, D-
5E-CN
Mÿ Phuóc 3 3577198
46 CÔNG TY TNHH CREATECH VÌNA Hàn Quôc
Sán xuât và gia công sán phâm
tù kim loai dúc sãn, bao gôm:
lông dên, ron, bu lông, ôc, các
sán phâm thép; cho thuê nhà
xuóng.
Lô D-1X-CN Mÿ Phuóc 3 3577331
47
CÔNG TY TNHH S4 FASHÌON PARTNER
(VÌET NAM)
Ðúc
Thuc hiên các công viêc giám
sát, dào tao và kiêm tra chât
luong liên quan dên các hoat
dông gia công và sán xuât hàng
dêt may cúa các công ty tai Viêt
Nam; sán xuât và gia công hàng
dêt may các loai
Lô A-C1-CN,
Lô A-1H-CN
Mÿ Phuóc 3 3553546
Stt Tên Doanh nghiêp/Du án Nhà dâu tu Ngành nghê sán xuât Ðia diêm KCN Ðiên thoai Fax
48
CÔNG TY TNHH APPLÌED TECHNOLOGY
PRECÌSÌON
Hoa ky
Sán xuât và gia công linh kiên
diên tú và co khí chính xác các
sán phâm kim loai, sán xuât
khuôn phun thôi nhua nóng, sán
xuât sán phâm dây diên/cáp,
motors và thiêt bi, sán phâm diên
câm tay, gia công sán phâm
công nghê Ceramic chính xác;
cho thuê nhà xuóng; quyên
nhâp khâu..
Lô D-7A-CN Mÿ Phuóc 3 3577559
49 CÔNG TY TNHH FACTORY 45 FURNÌTURE Hà Lan
Sán xuât và gia công dô trang trí
nôi thât bãng gô, mây tre và bán
thành phâm khác liên quan dên
sán phâm; cho thuê nhà xuóng
Lô A 2K CN Mÿ Phuóc 3 3553937
50 CÔNG TY TNHH CHOKWANG VÌNA Hàn Quôc
Sán xuât son, các sán phâm liên
quan dên son và matít; quyên
nhâp khâu; quyên xuât khâu
Lô A-5E-CN Mÿ Phuóc 3 3848750
51 CÔNG TY TNHH POONGCHEON VÌNA Hàn Quôc
sán xuât và gia công diên lanh
công nghiêp, dân dung và thiêt
bi dông bô
Lô A-4A-CN Mÿ Phuóc 3 3556222
52
COLGATE-PALMOLÌVE (VÌET NAM)- CHÌ
NHÁNH MY PHUÓC
Úc
Sán xuât bàn chái dánh rãng và
gia công vât liêu sán xuât bàn
chái dánh rãng dê tiêu thu trên
thi truòng Viêt Nam và xuât
khâu; quyên nhâp khâu .
D-9-CN Mÿ Phuóc 3 3599100
53 CÔNG TY TNHH JEÌL A TECH, VÌNA Hàn Quôc
sán xuât gia công nü trang giá
dá quý và phu kiên các loai tù
thúy tinh
Lô A_1J_CN Mÿ Phuóc 3 3577639
54 CÔNG TY TNHH DUNG CU ÐÌEN VÌET NAM VN- Hoa Ky
Sán xuât các loai máy, dung cu,
thiêt bi diên và diên tú.
lô D_7A_CN Mÿ Phuóc 3
55 CÔNG TY TNHH BONFÌGLÌOLÌ VÌET NAM Ý
Sán xuât và lãp ráp các loai dông
co diên, hôp sô, máy dôi diên;
giái pháp cho các quy trình công
nghiêp và thiêt bi tu dông, các
trang thiêt bi dào dãp dât và xây
dung, các thiêt bi, nhà máy tái
tao nãng luong (máy phát diên
chay bãng gió và các thiêt bi
quang diên); quyên nhâp khâu;
quyên xuât khâu; quyên phân
phôi.
Lô C-9D CN Mÿ Phuóc 3 3577411
56 CÔNG TY TNHH MOMENTUM-VÌET NAM Hoa Ky
sán xuât sán phâm tiêu dùng:
sán phâm loc không khí, các sán
phâm làm sach sán phâm tiên
dung cá nhân, trang bi vãn
phòng, thiêt bi lãp ráp và phu
tro, thiêt bi tu dông.
Xuóng TT2,
lô D_7M_CN
Mÿ Phuóc 3 3510150
57 CÔNG TY TNHH GREEN LÌFE Hàn Quôc sán xuât keo dán các loai Lô D_1X_CN Mÿ Phuóc 3 3577331 3577330
58 CÔNG TY TNHH GOLDEN PACÌFÌC Hàn Quôc
sán xuât kinh doanh các sán
phâm tù giây do công ty sán
xuât ra
Lô A-5F-CN Mÿ Phuóc 3 3559822
59
CÔNG TY TNHH ÌWAÌ PLANT TECH VÌET
NAM
Nhât Bán
Sán xuât, gia công các phu tùng,
linh kiên cúa máy móc công
nghiêp (máy hàn, máy phay, máy
dâp, máy xoãn). Lãp ráp, súa
chüa, báo trì các sán phâm do
công ty sán xuât.thiêt kê dây
chuyên sán xuât thuc phâm,
nuóc uông, duoc phâm, mÿ
phâm, hóa chât, sán xuât các
thiêt bi máy móc có liên quan;
các hoat dông sau bán hàng
(báo trì, súa chüa); quyên xuât
khâu, nhâp khâu.
Lô A-1A-CN Mÿ Phuóc 3 3553262
60 CÔNG TY TNHH DJS (SEOHWA) Hàn Quôc
sán xuât và gia công phu tùng xe
hoi, dây chuyên tu dông dùng
cho máy và dai ôc các loai
Lô B-2B3-CN Mÿ Phuóc 3 3566100
61 CÔNG TY TNHH DONGBANG VÌNA Ðài Loan
sán xuât và gia công thiêt bi
dùng cho các nhà máy sán xuât
thép; quyên xuât khâu; quyên
nhâp khâu.
Lô D 4D CN Mÿ Phuóc 3 3577173
62 CÔNG TY TNHH BEL VÌET NAM Pháp
chê biên süa và các sán phâm
tù süa; sán xuât các sán phâm
khác chua phân vào dâu.
Xuóng A và
B cúa Công
ty TNHH
Acrylic Ìdea
Factory East,
lô D-7J-CN,
D-7L2-CN
Mÿ Phuóc 3
63 CÔNG TY TNHH TONG LAN Ðài Loan
sán xuât các loai keo, son dùng
trong công nghiêp, chât phu gia
,chât xú l¯ý, thuôc làm cúng, keo
dán trong ngành giày
Lô A-1G-CN Mÿ Phuóc 3 3553699
64
CÔNG TY TNHH TOYOTSU VEHÌTECS VÌET
NAM
Nhât Bán
Sán xuât hàng may mãc và các
sán phâm may thuê.
lô B_3B4_CN Mÿ Phuóc 3
65
CÔNG TY TNHH TRANS-PALMA
SPORTWEAR VÌET NAM
Nhât Bán sán xuât gia công hàng may mãc
Lô D-4T-CN
& D-4V-CN
Mÿ Phuóc 3 3577237
66
CÔNG TY TNHH NAWA PRECÌSÌON VÌET
NAM
Nhât Bán
Sán xuât và gia công các loai
thiêt bi co khí chính xác dùng
cho linh kiên diên tú ( thiêt bi kim
loai, nam châm plastic, thiêt bi
plastic)
Lô D-7H-CN Mÿ Phuóc 3 3577551
67 CÔNG TY TNHH CRESYN VÌET NAM Hàn Quôc
Sán xuât tâm nhua lót sàn nhà,
Quyên xuât khâu, quyên nhâp
khâu tâm nhua lót sàn nhà và
keo nóng cháy
A_5H_CN &
A_ 5G_ CN
Mÿ Phuóc 3 3577383-388
68
CÔNG TY TNHH SAKAÌ CHEMÌCAL (VÌET
NAM)
Nhât Bán
sán xuât gia công các loai hoá
chât công nghiêp vô co, hüu co
và các loai hoá chât công nghiêp
khác
Lô B-1A-CN Mÿ Phuóc 3
69 CÔNG TY TNHH HANÌL U.S.G VÌNA Hàn Quôc
sán xuât và gia công gãng tay
công nghiêp các loai; sán xuât
may mãc các loai.
Lô D-8B-CN Mÿ Phuóc 3 3577477
70 CÔNG TY TNHH NAMKYUNG VÌNA Hàn Quôc
sán xuât sán phâm phân mêm;
sán xuât bao bì PE, PP, HDPE,
bao bì nhôm, bao bì giây ghép
nhôm và các loai bao bì chuyên
dùng trong ngành thuc phâm.
lô B-3B2-CN Mÿ Phuóc 3 3220500
71 CÔNG TY TNHH TSE (VÌET NAM) Hàn Quôc
Sán xuât và gia công các linh
kiên diên tú các loai cho ngành
công nghiêp bán dân
Lô A_2B_CN Mÿ Phuóc 3
72
CÔNG TY TNHH KY THUAT CÔNG NGHE
ÐÌEN TÙ UNÌFLEX VÌET NAM
Ðài Loan
sán xuât chât bán dân và các
linh kiên diên tú kÿ thuât cao.
Lô 5G, 5H,
5J CN
Mÿ Phuóc 3
73 CÔNG TY TNHH MYUNG JÌN VÌNA Hàn Quôc
sán xuât và gia công phu tùng
dùng cho sán xuât xe hoi,dóng
tàu, linh kiên diên tú và phu tùng
máy các loai
Lô B-2B2-CN Mÿ Phuóc 3 3559891
Stt Tên Doanh nghiêp/Du án Nhà dâu tu Ngành nghê sán xuât Ðia diêm KCN Ðiên thoai Fax
74
CÔNG TY TNHH MEGA PLASTÌCS (VÌET
NAM)
Hàn Quôc
sán xuât gia công các loai bìa và
hôp nhua, nhua tâm, ông nhua
và các sán phâm nhua công
nghiêp liên quan, pallet nhua, kê
nhua và phu liêu ngành nhua,
ông kim loai, kê kim loai và phu
liêu kim loai làm kê dung hôp;
quyên nhâp khâu; quyên xuât
khâu.
Lô A-3J-CN Mÿ Phuóc 3 3553552
75 CÔNG TY TNHH BUZZ NANO PLASTÌCS. Ðài Loan
sán xuât chât phu gia cho ngành
nhua và sán xuât hat nhua.
Lô D- 4A2-
CN
Mÿ Phuóc 3 3577335
76 CÔNG TY TNHH XP POWER(VÌET NAM) Anh Sán xuât biên thê diên Lô D_4Q_CN Mÿ Phuóc 3
77 CÔNG TY TNHH DTEC Hoa ky
Sán xuât và lãp ráp các thiêt bi in
offset công nghê cao nhu cân
chinh muc tu dông tù xa, chinh
súa máy in bãng phân mêm truc
tuyên, dông co truyên dông
không láp, thiêt bi cho in giây
cuôn; sán xuât các thiêt bi co khí
chính xác.
Lô D_7L1B-
CN
Mÿ Phuóc 3
78
CÔNG TY TNHH FUJÌYA MANUFACTURÌNG
(VÌET NAM)
Nhât Bán
Sán xuât gia công các dung cu
co khí và các phu tùng máy
móc; quyên nhâp khâu
Nhà xuóng
Sô TT-4, Lô
D-7M -CN
Mÿ Phuóc 3 3577267
79
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHÌEP THÒÌ
TRANG VÌET NAM.
Bi
Sán xuât dô thòi trang, may
mãc; quyên xuât khâu.
Lô C-9B-CN Mÿ Phuóc 3 3577735
80 CÔNG TY TNHH UNÌTED ÌNDUSTRÌAL Ðài Loan
Sán xuât chê tao khuôn mâu,
phu tùng xe hoi, phu tùng xe
máy, linh kiên máy vi tính, các
sán phâm bãng nhua, bao bì
bãng (giây, ván ép), linh kiên
diên tú, linh kiên phun son vi
tính. Sán xuât dinh ôc, bu lông,
rãng, miêng chem, miêng dêm,
mü dinh ôc, linh kiên kim loai,
sán phâm tù nhua và dóng gói.
Lô A-3C-CN Mÿ Phuóc 3
81 CÔNG TY TNHH ÌMG Thai lan, Na uy
sán xuât và gia công dô gô và
các sán phâm liên quan.
Lô D-8C-CN Mÿ Phuóc 3 3577045
82
CÔNG TY TNHH SÌNG ÌNDUSTRÌAL GAS
VÌETNAM
Singapore
sán xuât, chiêt nap và phân phôi
các loai khí gas công nghiêp do
chính Công ty Sing Ìndustrial
Gas Viêt Nam sán xuât.
lô B_3B3_CN Mÿ Phuóc 3
83 CÔNG TY TNHH ACE WORLD VÌNA Hàn Quôc
sán xuât và gia công dê giày, dê
PU và miêng lót giày, giày dép
các loai.
Lô D-7F-CN Mÿ Phuóc 3 3577160
84 CÔNG TY TNHH BK VÌNA Hàn Quôc
sán xuât và gia công dung cu
nhà bêp các loai bãng nhua
Polycabonate; quyên xuât khâu;
quyên nhâp khâu.
Lô A-5C-CN Mÿ Phuóc 3 3559825
85 CÔNG TY TNHH KUBOTA VÌET NAM. Nhât Bán
sán xuât caǭ c loaǯ i máy công cu và
các phu tùng có liên quan;
quyên nhâp khâu.
Lô B-3A2-CN Mÿ Phuóc 3 3577507
86
CÔNG TY TNHH SUNJÌN ÌNDUSTRY (VÌET
NAM)
Hàn Quôc
Sán xuât và gia công chuôi hat
giá dá quý các loai
lô A_1K_CN,
lô A_1L_CN
Mÿ Phuóc 3 3553858
87 CÔNG TY TNHH NEX VÌNA Hàn Quôc
sán xuât và gia công phu tùng
dùng cho sán xuât xe hoi, dóng
tàu, linh kiên diên tú và phu tùng
máy các loai; quyên nhâp khâu
Lô B-2B1-CN Mÿ Phuóc 3 3556111
88 CÔNG TY TNHH SÀN XUÁT SUNMARK Ðan Mach
Sán xuât thiêt bi và hê thông thu
nãng luong mãt tròi, áp dung
công nghê cao bao gôm: tâm thu
nãng luong mãt tròi, bôn du trü
nãng luong mãt tròi, hê thông
ông dân di kèm vói hê thông
bom, vòi và thiêt bi diêu khiên,
hê thông thiêt bi thu hút, bô trao
dôi nãng luong, khuôn mâu cúa
nhüng bô phân trong hê thông
thu nãng luong mãt tròi.

D_8A3_CN
Mÿ Phuóc 3 3577533-32
89
CÔNG TY TNHH ACRYLÌC ÌDEA FACTORY
EAST
Hoa Ky
Sán xuât và gia công sán phâm
tù nhua, cao su, kim loai, nhua
déo tông hop, dá granit, dá câm
thach, thúy tinh và các chât liêu
khác phù hop trong công
nghiêp, cho thuê nhà xuóng;
quyên xuât khâu.
Lô D-7J-CN
và D-7L2-CN
Mÿ Phuóc 3 3577149
90 CÔNG TY TNHH GÌÁY KRAFT VÌNA
Nhât Bán, Thái
Lan
Sán xuât giây bao bì (giây
carton, bìa, giây gói các loai, giây
don sóng và các loai giây khác
dùng dê làm bao bì) tù giây và
bao bì giây dã qua sú dung
D-6A-CN Mÿ Phuóc 3 3577677
91 CÔNG TY TNHH KÌNG JÌM (VÌET NAM) Nhât Bán
sán xuât và gia công các loai bìa
hô so vãn phòng (bãng giây,
nhua) và các phu kiên hô hô vãn
phòng
Lô D-4A-CN
và D-4C-CN
Mÿ Phuóc 3 3577053-54
92
CÔNG TY TNHH TUNG SHAN PEN VET NAM
2
Ðài Loan
chuyên sán xuât và gia công van
inox, phu kiên ông nuóc, phu
tùng máy móc thiêt bi.
Lô A-6A1-CN Mÿ Phuóc 3 3556116
93
CÔNG TY TNHH REMÌNGTON SROUFE
ÌNTERNATÌONAL
Hoa Ky
Sán xuât và gia công sán phâm,
thiêt bi và dung cu trong chinh
hình và y tê; quyên xuât khâu,
quyên nhâp khâu.
Lô C-8C-CN Mÿ Phuóc 3 3559908
94 CÔNG TY TNHH LÓP KUMHO VÌET NAM Hong Kong
sán xuât sãm lôp xe, sán xuât
mú cao su
Sô G-CN Mÿ Phuóc 3 3576929
95 CÔNG TY TNHH HWA DÌAN
Trung Quôc (Ðài
Loan)
sán xuât dông hô do áp suât các
loai, thuý tinh mÿ nghê, dèn
trang trí, dèn gia dung và linh
phu kiên liên quan; sán xuât gia
công ngü kim (không xi ma),
nhua; son gia công các thiêt bi
diên liên quan.
Lô A_1D_CN Mÿ Phuóc 3 3553123
96 CÔNG TY TNHH KY NGHE ÐÚC CHANG GU Ðài Loan
sán xuât các loai dung cu nhà
ãn, thiêt bi vê sinh, chê tao máy
ép, máy cãt kim loai, thiêt bi xú lý
nhiêt và linh phu kiên cúa các
thiêt bi liên quan làm bãng kim
loai; chê tao máy ép, máy cãt kim
loai, thiêt bi xú lý nhiêt và linh
phu kiên cúa các thiêt bi liên
quan làm bãng kim loai.
Lô A-2E-CN Mÿ Phuóc 3
97 Cty TNHH Great Hill VN Ðài Loan
sán xuât gia công các sán phâm
bãng kim loai ( linh kiên, vât tu
cho xe hoi, xe dap,trang trí nôi
thât, dung cu gia dình) ; Sán
xuât thanh dông, ông dông và
soi dông. Gia và xú lý bê mãt
kim loai
Ðuòng NA4 Mÿ Phuóc 3 3553158
Stt Tên Doanh nghiêp/Du án Nhà dâu tu Ngành nghê sán xuât Ðia diêm KCN Ðiên thoai Fax
98 Cty TNHH United Mechical Ðài Loan
sán xuât các loai dây sãt, dinh
ôc, sán phâm bãng nhua, kim
loai, gia công xú lý nhiêt (trong
ngành xây dung và vât dung
trong nhà)
Ðuòng DA4 Mÿ Phuóc 3 3556885
99 Cty TNHH SX Hàng May Mãc Nhât
sán xuât hàng may mãc thòi
trang các loai
Mÿ Phuóc 3 chua lây sô dt
XIV KCN NAM TÂN UYÊN
1 CÔNG TY TNHH DAMOOL VÌNA Hàn Quôc
sán xuât bê tông phuc vu xây
dung và bê tông nhua làm
duòng giao thông
Nam Tân Uyên 653145 653148
2
CÔNG TY TNHH SÀN XUÁT KÌM LOAÌ KÌNG
STAR VN
Ðài Loan
Sán xuât, chê tao, gia công và
mua bán các loai thép cuôn,
thép tâm, thép ông, sãt lá; Ðôt,
dâp kim loai; gia công các linh
phu kiên, các sán phâm khác có
liên quan; xú lý nhiêt; cho thuê
nhà xuóng.
Lô B10
duòng N4
Nam Tân Uyên 652861 3652867
3 CÔNG TY TNHH TANGE ÌNTERNATÌONAL VN Ðài Loan
sán xuât khung suòn xe dap,
phu tùng xe hoi, phu tùng xe
gãn máy, dung cu thê thao, các
sán phâm ngü kim
Lô C5,
Ðuòng N4
Nam Tân Uyên 782085 785088
4 CÔNG TY TNHH SUN SUNG VN. Ðài Loan
Sán xuât các sán phâm kim loai;
Sán xuât, gia công các sán
phâm gô; Sán xuât các sán
phâm nhua; Ðôt dâp kim loai
(këm, hop kim nhôm dúc, sãt,
dông); Xú lý xi ma, son tïnh
diên, ma acid, ma chân không;
Sán xúât, gia công bao bì giây;
May công nghiêp (may m
Lô C10,
duòng D2-N3
Nam Tân Uyên 3834675 3834675
5 CÔNG TY TNHH NGÜ KÌM RUÌ ZHAN VN Ðài Loan
sán xuât các sán phâm ngü kim;
Gia công co khí, xú lý tráng phú
kim loai; Sán xuât, gia công, chê
tao các sán phâm khuôn mâu;
Sán xuât các sán phâm nhua và
các chi tiêt khác có liên quan.
Lô D6,
duòng D1-N2
Nam Tân Uyên 758397 758395
6
CÔNG TY TNHH GÓM SÚ KÌNG KONG
ÌNTERNATÌONAL VN.
Brunei
sx các loai gôm, sú gia dung;
gôm, sú dùng trong trang trí và
xây dung; Các loai gôm, sú,
gach, ngói nghê thuât; Các loai
gôm, sú vê sinh.
Lô C3,
duòng N4
Nam Tân Uyên 652637-638 652636
7 CÔNG TY TNHH PROSH SAÌGON Nhât Bán
sán xuât thiêt kê, gia công , lãp
ráp, kinh doanh, xuât khâu các
mãt hàng trang trí nôi thât và
nhüng mãt hàng gia dung khác;
gia công xi ma kim loai, xú lý bê
mãt hàng trang trí nôi thât, diên
tú và nhüng mãt hàng phu tùng
khác.
Lô C4
Ðuòng N4
Nam Tân Uyên 3652617 3652618
8 CÔNG TY TNHH TOTAL BUÌLDÌNG SYSTEMS Singapore 0
Lô B5,
Ðuòng D2-
N5
Nam Tân Uyên 884301917 88432072
9
CÔNG TY TNHH MUC ÌN VAN THÔNG VÌET
NAM
Ðài Loan
Sán xuât và gia công các loai
muc in và hoá chât phu gia cho
ngành in.
Lô M4,
duòng N8-D3
Nam Tân Uyên 089895636 0
10 CÔNG TY TNHH SAN THAÌ Ðài Loan
Sán xuât các loai trang phuc lót
nam nü và các sán phâm may
mãc khác.
Lô F7,F8,
duòng N4
Nam Tân Uyên 0 0
11 CÔNG TY TNHH SON HUA BANG Ðài Loan
sán xuât và gia công các loai son
cho ngành gô gia dung và son
công nghiêp các loai.
Lô N6,
duòng N7-D3
Nam Tân Uyên 3652990
12 CÔNG TY TNHH LAUTAN LUAS VÌET NAM Singapore
sán xuât các loai hoá chât tông
hop phuc vu cho ngành công
nghiêp (thuc phâm, dêt, cao su,
da và giây); hoá chât chüa cháy
và xú lý nuóc. Sán xuât các loai
dâu nhòn, chât bôi tron, các loai
vât liêu xây dung( thach cao, phu
gia xi mãng), các lai hoá chât
Lô J2, J3,
J5, J6,
duòng sô
N1-N2-D2
Nam Tân Uyên 653556 0
13
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHE CAO SU HAC
KHANG
Brunei
sán xuât gia công các loai vó ruôt
xe ( xe hoi, xe hai bánh) và các
linh kiên cao su liên quan.
Lô O-1 Nam Tân Uyên 653331 653332
14
CÔNG TY TNHH MTV HÀN VÌET PLASTÌC CN
01
Hàn Quôc
Sán xuât hat nhua tái sinh, hat
nhua màu; sán xuât ông giây;
sán xuât dây dai nhua, sán xuât
vái bat PE, PP
Lô B9-
duòng N4
Nam Tân Uyên 0 0
15
CÔNG TY TNHH SÀN XUÁT KÌM LOAÌ HONG
YÌ (VN)
Hong Kong
Sán xuât các sán phâm gia
dung, diên tú bãng kim loai,
nhua; cho thuê nhà xuóng.
C1- Ðuòng
N4
Nam Tân Uyên 653157-8-9 653156
16 CÔNG TY TNHH TRUST VN Trung Quôc
sán xuât gia công các son công
nghiêp, son phú, vec-ni, bôt trét;
các loai muc in; in bao bì, nhãn
hiêu
Lô N2,
duòng sô 3
Nam Tân Uyên 653505-508 653507
17 CÔNG TY TNHH CHANG HAE Úc
so chê, phân loai, dóng gói sãn
lát khô
Lô G1-9,
duòng D2
Nam Tân Uyên
18 CÔNG TY TNHH PEGASUS MARÌNE New Zealand
Ðóng thuyên, xuông thê thao và
giái trí; sán xuât các câu kiên kim
loai, các dich vu xú lý, gia công
kim loai.
Lô K5,
duòng N1
Nam Tân Uyên 3653158 0
19
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHE YÌH DÌANN
VÌET NAM
Ðài Loan
Sán xuât và gia công các loai
khuôn mâu, các loai linh kiên
dâp, ép ngü kim loai, dông sãt,
thép, nhôm, các loai nguyên liêu
cao su. Sán xuât linh kiên diên
tú. Sán xuât các sán phâm nhua.
Lô C9,
Ðuòng N3
Nam Tân Uyên 768251 0
20 CÔNG TY TNHH PRÌNCEMATE VN Ðài Loan
sán xuât các sán phâm kim loai;
sán xuât gia công các sán phâm
gô, gôm sú; Ðôt dâp kim loai
(këm, hop nhôm dúc, sãt, dông),
Xú lý xi ma so tinh diên, ma
acid, ma chân không; chê tao gia
công khuôn kim loai; sán xuât
hàng gia bãng nhua (chai nhua,
can nhua
Lô K1-K4,
duòng D2-N2
Nam Tân Uyên 3653446 3653441
21 CÔNG TY TNHH PYLON VÌET NAM Hàn Quôc
sán xuât gia công bao tay, úng
bãng cao su và dê cuc tu diên
các loai.
lô B1, duòng
N5
Nam Tân Uyên
22 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHÌEP PHÚC CÀN Ðài Loan
sán xuât và gia công các loai sán
phâmtrang trí cho ngành gô gia
dung ( tù gô, inox, sãt thép,
nhôm, dông và các hop kim
Nicken); hàng trang trí nôi thât
và ngoài troi; các sán phâm
trang bi cho ngua và nguòi cuõi
ngua; sán xuât và gia công các
sán phâm n
Lô N3-N7,
duòng N1-D3
Nam Tân Uyên
087701460-
1463
087701454-
55
23 CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG CA Hàn Quôc
Sán xuât bê tông xi mãng, bê
tông nhua nóng và sán phâm bê
tông dúc sãn.
Lô O, duòng
N7 và N5
Nam Tân Uyên
24 CÔNG TY TNHH PMA ÌNDUSTRÌER VÌET NAM
Viêt Nam - Thuy
Ðiên
sán xuât dô trang trí nôi thât
bãng gô và kim loai
Module-M3-
04, lô D,
duòng D2
Nam Tân Uyên 3653624 3653625
Stt Tên Doanh nghiêp/Du án Nhà dâu tu Ngành nghê sán xuât Ðia diêm KCN Ðiên thoai Fax
25 CÔNG TY TNHH KY NGHE SHÌNCO Ðài Loan
sán xuât và gia công suòn máy
hop kim nhuôm, këm, magie; gia
công máy móc; thiêt kê chê tao
khuôn mâu các loai, chê tao
suòn máy, xú lý bê mãt; lãp dãt
máy móc thiêt bi do công ty sán
xuât
Lô K6,
duòng N1-D3
Nam Tân Uyên 3652969 0
26 CÔNG TY TNHH TRUÒNG VÌNH Ðài Loan
sán xuât gia công giây và bao bì
các loai, nuóc xá áo, nuóc rúa
chén, màn nhua tu thúy, may
mãc.
Lô N8,
duòng N7-D4
Nam Tân Uyên 0 0
27 CÔNG TY TNHH KEJÌN TECH (VÌET NAM) Hàn Quôc
sán xuât sán phâm nhua chuyên
dùng (bâc thâm); sán xuât sán
phâm co khí (câu truc máy dùng
trong xây dung); sán xuât sán
phâm diên tú (dèn, màn hình
LED).
nhà xuóng
sô 01, lô R4
duòng N10
Nam Tân Uyên
28
CHÌ NHÁNH CÔNG TY TNHH LÌÊN DOANH
MUC ÌN ARÌRANG
Hàn Quôc
sán xuât hat nhua màu cho
ngành nhua.
lô M7,
duòng D4
Nam Tân Uyên
29 CÔNG TY TNHH C A TOTAL WÌNDOW Hàn Quôc
sán xuât các loai cúa bãng gô,
nhua và kim loai; sán xuât các
linh kiên bãng gô, nhua và kim
loai nhu: bán lê, khóa; sán xuât
các phu kiên kèm theo nhu:
khung, mành và rèm cúa.
M1 Module
1, lô D,
duòng D2,
duòng D2
Nam Tân Uyên 936647649
XV KCN PHÚ GIA
1 CÔNG TY TNHH SUNJÌN VÌNA Hàn Quôc Sán xuât chi soi các loai Lô B2-8 Phú Gia 3628152 0
XVI KCN RACH BAP
XVII KCN SÓNG THÀN 1
1
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHÌEP THUC
PHÁM CHÜ THÌÊN
Ðài Loan
Sán xuât chê biên thuc phâm
chay, nông sán khô
0 Sóng Thân 1 752564
2 CÔNG TY TNHH JÌNG YÌNG Ðài Loan
Sán xuât, gia công bao bì (thùng
carton) các loai.
0 Sóng Thân 1 732789 732799
3 CÔNG TY TNHH DONG WANG Ðài Loan
sán xuât gia công các sán phâm
tù nhua PP, PE, PVC, ABS
0 Sóng Thân 1
4 CÔNG TY TNHH QUÀN THÁÌ Ðài Loan
sán xuât gia công, chê tao súa
chüa khuôn mâu, linh kiên máy
móc thiêt bi sán xuât gach men,
sành sú
Ðuòng sô 8 Sóng Thân 1 732599
5 CÔNG TY TNHH ÌN ÁN CHÍN BAN Hàn Quôc in nhãn, in bao bì 0 Sóng Thân 1 790440
6 CÔNG TY TNHH HANA VÌNA Hàn Quôc
sán xuât các loai vái dêt (screen
sheer)
0 Sóng Thân 1 737854
7 CÔNG TY TNHH HUY KHANG VÌET NAM Trung Quôc
sán xuât và gia công tinh chê các
sán phâm ong mât (mât ong,
süa ong chúa, tâng chân, xiro
duòng, phân hoa, vât tu nuôi
ong)
Lô 2 Sóng Thân 1
8 CÔNG TY TNHH TAÌMA Ðài Loan
sán xuât bôt dán gach và bôt chà
ron, bôt trét tuòng , chât chóng
thâm dùng làm vât liêu xây dung.
Lô D, kho A2 Sóng Thân 1 732751
9 CÔNG TY TNHH WANXÌNG VÌET NAM Ðài Loan
sán xuât các sán phâm nguyên
liêu men màu, men kêt tinh và
men thuòng dùng trong công
nghiêp sán xuât gach men, gôm
sú (Ceramic)
Lô E, duòng
sô 8
Sóng Thân 1 3737859
10 CÔNG TY TNHH AGRÌ DEVELOPMENT Singapore
xú lý , chê biên và dóng gói các
sán phâm tuoi và snack tù rau,
cú, quá và các sán phâm nông
nghiêp khác dê xuât khâu.
Lô MN, sô
2,duòng sô
10
Sóng Thân 1 737610 737611
11 CÔNG TY TNHH CAO SU SÌÊU VÌET Ðài Loan
sán xuât, lãp ráp, gia công, cung
úng, lãp dãt và kinh doanh các
loai dây curoa và hê thông bãng
tái chuyên cho các thiêt bi vân
tái, máy móc công nông ngu
nghiêp tai thi truòng Viêt Nam và
xuât khâu: dây curoa kÿ thuât,
bãng chuyên tái, dây curoa và
linh
Sô 16,
duòng sô 6
Sóng Thân 1 742404 742405
12
CÔNG TY TNHH STEÌNWER WAREHOUSÌNG
(VÌETNAM)
Singapore
sán xuât, chê biên các loai ca
phê nhân, các loai nông sán;
Cho thuê kho bãi chúa hàng;
Dich vu giao nhân, vân chuyên,
dóng gói hàng hoá xuât nhâp
khâu
Kho C, D, E
Lô 43,
duòng sô 9
Sóng Thân 1 08 9111823 08 9111825
13 CÔNG TY TNHH ENGAR VÌET NAM Ðài Loan
sán xuât nguyên liêu dâu in và
men dùng trong sán xuât gôm
sú, cho thuê nhà xuóng, nhà
kho, vãn phòng phuc vu kèm
theo.
Ðuòng sô 08 Sóng Thân 1 790873
14 CÔNG TY TNHH SUNG WON VÌNA Hàn Quôc
sán xuât, gia công hô soi bông
và dêt vái.
Lô O2,
duòng sô 9
Sóng Thân 1 0650737239 0650737279
15 CÔNG TY TNHH HAN-SOLL VÌNA (HSV) Hàn Quôc
sán xuât, gia công xuât khâu
hàng dêt may.

115,116,124,
125, môt
phân lô sô
117, 126
duòng sô 06
Sóng Thân 1 3732930 3732931
16 CÔNG TY UNÌTED POTTERÌES SÀÌ GÒN Ðúc
Sán xuât kinh doanh các sán
phâm gôn sú các loai và phu
kiên; các sán phâm thú công mÿ
nghê khác;Thiêt kê, chê tao,
cung câp là lãp dãt cho thi
truòng trong nuóc các loai lò ga
và các phu kiên lò ga dùng trong
sán xuât gôm sú
khu B, Tông
kho Hông
Long
Sóng Thân 1 0650 742243
0650
742246
17
CÔNG TY TNHH SWÌRE COLD STORAGE
VÌET NAM
Úc
cho thuê kho lanh; cung câp dich
vu hô tro kÿ thuât cho nhà nhâp
khâu nuóc ngoài dôi vói các
hàng chê biên dông lanh xuât
khâu Viêt Nam, các dich vu liên
quan truc tiêp dên hàng dông
lanh; cho thuê phuong tiên vân
tái dông lanh và các dich vu vân
chuyên c
Lô 66,71,
Ðuòng sô 6
và Lô 67, 72,
78, 84,
Ðuòng sô 2
Sóng Thân 1 790012-015 742373
18
CÔNG TY TNHH V J ENGÌNEERÌNG (VÌET
NAM)
Hoa Ky
thiêt kê, gia công, chê tao các
chi tiêt kim loai chính xác trong
ngành công nghiêp ô tô, hàng
không và khuôn mâu chính xác.
Kho B1, lô D,
sô 7 Ðai lô
Ðôc Lâp
Sóng Thân 1 3793237 3793239
19 CÔNG TY TNHH SRÌTHAÌ (VÌET NAM) Thái Lan
Sán xuât các sán phâm nhua
công nhiêp cao câp và các sán
phâm nhua khác, kê cá sán
phâm nhua melamine; sán xuât
các phu kiên, chi tiêt không phái
bãng nhua di kèm vói các sán
phâm nhua.
Sô 9, duòng
sô 2
Sóng Thân 1 790023-790025
Stt Tên Doanh nghiêp/Du án Nhà dâu tu Ngành nghê sán xuât Ðia diêm KCN Ðiên thoai Fax
20 CÔNG TY TNHH CHENYES VÌET NAM Ðài Loan
Sán xuât và gia công các sán
phâm bãng nhua nhu: Áo mua,
vali- túi xách, túi dung dung cu
dánh golf, nó báo hiêm, các phu
tùng bãng nhua dùng cho xe có
dông co (ôtô, xe máy) và các
phu kiên liên quan dên các sán
phâm bãng nhua trên.
Kho 09, lô
03A, duòng
sô 10
Sóng Thân 1 793367 793368
21
CÔNG TY LÌÊN DOANH SÀN XUÁT BAO BÌ
TONG YUAN.
Ðài Loan sán xuât bao bì nhua
Sô 6 duòng
sô 9
Sóng Thân 1 0650742250
22 Công ty TNHH HÌGHLAND DRAGON Hoa Ky
Sán xuât và kinh doanh hàng
thúy sán dóng hôp, thúy sán
dông lanh và bôt cá dùng dê
xuât khâu và tiêu thu nôi dia.
Nhâp khâu nguyên phu liêu, bao
bì phuc vu ngành thúy sán,
luong thuc thuc phâm dóng hôp.
Sô 15,
Ðuòng sô 06
Sóng Thân 1 650790201 650790210
23 CÔNG TY TNHH VÌNH TU Ðài Loan
Sán xuât dâu gây dánh golf, chi
tiêt máy móc, phu tùng trong xây
dung, gia công thành phâm, bán
thành phâm các sán phâm nói
trên
Sô 10,
duòng sô 6
Sóng Thân 1 0650.742227-9
0650.
742226
24 CÔNG TY TNHH ACME Ðài Loan
Sán xuât và gia công các loai
nguyên phu liêu nhu khung
thép, dây thép, khung gô dán và
khung nhua plastic dùng trong
sán xuât vali, túi xách; xán xuât
hat nhua.
kho 5A,
duòng sô 10
Sóng Thân 1 650732860 65073862
25
CÔNG TY TNHH PLASTÌC ÌNTERCON VÌET
NAM
Thái Lan
sán xuât gia công móc treo quân
áo, nút chãn và bao bì bãng
nhua.
Ðuòng sô
10, Tông kho
Ngân Hàng
Thuong Tín
Sài Gòn
Sóng Thân 1 737437
26
CÔNG TY TNHH LÌÊN DOANH KHO VAN
GÌAO NHAN GÌA Ð|NH
Viêt Nam, Hàn
quôc
Dich vu kho bãi và chuyên chó
hàng hóa nôi dia, dich vu kho
ngoai quan, dich vu giao nhân
hàng hóa quôc nôi và quôc tê
bãng duòng biên, hàng không,
duòng thúy và duòng sãt.
Kho 1 Lô O,
duòng sô 10
Sóng Thân 1 650732638 650732637
27
CÔNG TY TNHH MAY MAC HUNG WAH (VÌET
NAM)
Hong Kong
Sán xuât và gia công sán phâm
may mãc xuât khâu
Sô 11,
Ðuòng sô 6
Sóng Thân 1 732869
28 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHÌEP KOREA Hàn Quôc
Thiêt kê hê thông diêu hòa và hê
thông ông dân cho phòng lanh,
sán xuât máy diêu hòa không khí
trung tâm và hê thông ông dân
trong công nghiêp. Sán xuât máy
thông dung khác.
Lô D, sô 7,
duòng Ðôc
Lâp
Sóng Thân 1
29 CÔNG TY TNHH TÌGER ELECTRÌC Hong Kong
Sán xuât thành phâm và bán
thành phâm hàng diên tú và
diên gia dung.
Kho 28, 29,
30, duòng
sô 10
Sóng Thân 1
30 CÔNG TY TNHH UNÌ EASTERN VÌET NAM Hàn Quôc
sán xuât gach xi mãng các loai,
bê tông nhua nóng và bê tông
trôn sãn
sô 3, duòng
sô 6
Sóng Thân 1 650791112 650752838
31 CÔNG TY TNHH TAÌ GU ÌNDUSTRÌAL Ðài Loan
sán xuât gia công, kinh doanh
linh kiên phu tùng xe hoi, xe gân
máy, xe dap và máy thê thao;
sán xuât dây dai PP và dây ni
lông các loai.
Lô O3A,
duòng sô 10
Sóng Thân 1
32 CÔNG TY TNHH ÐAÌ LÂM (VN) Hàn Quôc sán xuât vái dêt các loai
Kho, lô MN1,
duòng sô 10
Sóng Thân 1 650732925 650732926
33 CÔNG TY TNHH SNET Hàn Quôc
gia công in thêu, dính hoa, hat
nhua, hat cuòm tron, hàng may
mãc bán thành phâm
Tông kho
ngân hàng
Thuong Tín,
duòng sô 7
Sóng Thân 1 732833-5
34 CÔNG TY TNHH QUÓC TÉ CHU SHENG Ðài Loan
sán xuât dây thép, các loai ôc víc
(không xi ma), lò xú lý nhiêt câu
kiên bãng kim loai. Cho thuê nhà
xuóng.
Sô 12,
duòng sô 6
Sóng Thân 1 3793948 3793948
35
CÔNG TY TNHH TRÌUMPH ÌNTERNATÌONAL
VÌET NAM
Thuy Sÿ
Sán xuât và kinh doanh hàng
may mãc dê xuât khâu và bán tai
thi truòng nôi dia. Quyên nhâp
khâu trang phuc lót, hàng may
mac dành cho nam nü; các mãt
hàng dô boi, dô ngú, quân áo
thê thao thòi trang nam nü do
các công ty trong tâp doàn
Triumph sán xuât.
Sô 2, duòng
sô 3
Sóng Thân 1 742137 742130
36 CÔNG TY TNHH SCANCOM VÌET NAM Ðan Mach
sán xuât-kinh doanh, gia công và
bãng các hình thúc khác sán
xuât các loai sán phâm gô, nêm
vái, dù và dô gôm; sán xuât-kinh
doanh các sán phâm trang trí nôi
thât kim loai, dâu báo quán gô,
mãt bàn Polystone, soi dây dan
bãng nhua, khung bàn ghê bãng
nhôm
lô 10, duòng
sô 8; lô J3;
sô 22 duòng
sô 6; lô MN3;
lô MN4A-B;
lô 43 duòng
sô 9
Sóng Thân 1 791054-055 791053
37
CÔNG TY CP GÌA CÔNG HOÀN THÌEN MAY
MAC BÌNH DUONG
VN- Trung Quôc
sán xuât gia công dây khóa kéo
các loai (phuc vu may mãc). May
mãc
sô 75, Lô M
kho Ðai
Duong,
Ðuòng 10,
Sóng Thân 1 0650 732793
0650
732883
38
CÔNG TY TNHH DONG MYUNG
CONSTRUCTÌON
Hàn Quôc
sán xuât, gia công lãp ráp bàn úi
hoi, hê thông úi hoi, nôi hoi
(dùng cho hê thông úi hoi ngành
may mãc); xe dây vái, sán phâm
co khí cho ngành may mãc; ròng
roc, palãng, ông lõi giây (tù giây
thành phâm phuc vu cho ngành
dêt may). Sán xuât, gia công thiê
duòng 09,
kho 09
Sóng Thân 1 793190-4 793195
39
CÔNG TY TNHH KY THUAT VÀ XÂY DUNG
KOVÌS
Thái Lan - Hàn
Quôc
Thi công xây dung công trình
dân dung, công nghiêp, giao
thông ha tâng kÿ thuât. Sán xuât
ông, vòi và các dô làm môi nôi
bãng sãt dúc, bãng thép dúc.
Sán xuât các câu kiên kim loai;
sán xuât thùng , bê chúa và
dung cu chúa dung bãng kim
loai; Sán xuât thi
Ðuòng sô
10, tông kho
Sacombank
Sóng Thân 1
40 CÔNG TY TNHH SAMHUNG VÌNA Hàn Quôc
Sán xuât và gia công hàng may
mãc, ba lô, túi xách, dô choi may
bãng vái, in trên các sán phâm,
thêu tay trên vái.
Ðuòng sô 7 Sóng Thân 1 0650732833 0650732825
41 CÔNG TY TNHH JOON SAÌ GON ÌÌ Hàn Quôc
sán xuât gia công các loai sán
phâm may mãc, túi xách, túi
hành lý , giày dép (các bô phân
cúa giày, dép; kê cá mü giày dã
hoãc chua gãn lên dê, trù dê
ngoài, miêng lót cúa giày, dép có
thê tháo ròi, gót giày và các sán
phâm tuong tu nhu ghêt, ông
giày, c
46-51 duòng
sô 6
Sóng Thân 1 0650-7377700
0650-
737698
Stt Tên Doanh nghiêp/Du án Nhà dâu tu Ngành nghê sán xuât Ðia diêm KCN Ðiên thoai Fax
42
CÔNG TY TNHH SÀN XUÁT MÓC ÁO
CAPTAÌN HOOK
Hàn Quôc - Hoa
Ky
Sán xuât móc áo và dây buôc
giày
Kho 01, Lô
03A, Ðuòng
sô 10
Sóng Thân 1
43
CÔNG TY TNHH SCREENLÌNE
EMBELLÌSHERS VÌET NAM
Sri Lanka
sán xuât, in, thêu các sán phâm
may mãc; gia công in thêu trên
các sán phâm may mãc
Sô 8A,
duòng sô 8
Sóng Thân 1 737762 737759
44 CÔNG TY TNHH CASA Ðài Loan
chê biên dóng gói xuât khâu và
tiêu thu nôi dia trà, cà phê và
nông sán (dâu) các loai và thuc
phâm ( hat trân châu, hat trái
cây, thach trái cây, sirô, bôt bánh
lãn, bôt trái cây, mút trái cây các
loai)
16 duòng
Ðôc lâp
Sóng Thân 1 650791085 650791086
45 CÔNG TY TNHH SYNTHOMER VÌET NAM Malaysia
Sán xuât và tiêp thi các loai keo
tông hop bao gôm keo dán gô,
keo dán giây, keo phu gia cho
son, keo dán bao gói nhua, keo
dán các loai
Sô 8, Ðuòng
sô 6 (Lô 101,
109)
Sóng Thân 1 790027 742376
46
CHÌ NHÁNH CÔNG TY CÓ PHÀN SHANG
ONE VÌET NAM
Brunei
Darussalam
Sán xuât dê giày cao su thê thao
các loai, sán xuât dê lót xôp giày
cao su các loai
Sô 10, Ðai
Lô Ðôc Lâp
Sóng Thân 1 3793648
47
CÔNG TY TNHH SÀN XUÁT OLYMPÌC PRO
VÌET NAM
Ðài Loan
sán xuât, gia công xe dap
nguyên chiêc, khung suòn và bô
ohân ròi cúa xe dap, xe gãn
máy, xe lãn móc, xe em bé, ghê
có bánh xe, dung cu thê thao,
máy may, máy hút bui.
Sô 6, duòng
sô 23
Sóng Thân 1
48
CÔNG TY CÓ PHÀN CÔNG NGHÌEP BAO BÌ
NGAÌ MEE
Singapore
Sán xuât bao bì nhua và in nhán
hiêu trên bao bì
9A, Ðuòng 6 Sóng Thân 1 742302
49 CÔNG TY TNHH JU YOUNG VÌNA Nhât Bán Sán xuât gãng tay soi
lô 76, duòng
sô 9, tông
kho
Sacombank
Sóng Thân 1 3794021
50
CÔNG TY TNHH SCHENKER-GEMADEPT
LOGÌSTÌCS VÌET NAM
Singapore- Viêt
Nam
Dich vu kho bãi, dich vu kho bãi
container, dich vu thông quan
J2, duòng
sô 8
Sóng Thân 1 3772772 790961
51 CÔNG TY TNHH ELTETE (VÌET NAM) Malaysia
Sán xuât bao bì giây và các sán
phâm khác tù giây
Tông kho
SacomBank,
duòng sô 10
Sóng Thân 1
52 CÔNG TY TNHH ECRU VÌNA Hàn Quôc
Sán xuât ví da và túi xách, các
loai vât dung làm bãng da
Sô 01,
duòng sô 06
Sóng Thân 1 752958
53 CÔNG TY TNHH BAO BÌ GÌÁY DOANH THÁÌ Ðài Loan
Sán xuât gia công bao bì, thùng
carton và các sán phâm khác tù
giây; Sán xuât in lua nhãn, mác,
logo các loai, sô ghi chép, thé
treo, thé bài; Sán xuât các sán
phâm tù nhua; Quyên xuât
khâu, quyên nhâp khâu các sán
phâm tù giây và nhua;
Lô MN1,
Tông kho
Sacombank,
duòng sô 7
Sóng Thân 1
54
CÔNG TY TNHH PLANTATÌON GROWN
TÌMBERS (VÌET NAM)
Úc
thiêt kê, gia công và sán xuât dô
gô gia dung xuât khâu.
sô 9, duòng
sô 10
Sóng Thân 1 0650790390 0650732542
55 CÔNG TY CÓ PHÀN BETTER RESÌN Trung Quôc
Các sán phâm hóa chât gôm
hôn hop dúc Melamine và keo
Urea, keo nhua dán Melamine và
Urea, chât làm cúng dinh hình,
keo nhua tông hop dê son phú,
formalin, nhua PVAC, keo cho
công nghiêp dêt và các loai keo
nhua tông hop khác. Hoat dông
mua bán hàng hóa,
Ðuòng sô
10, lô 40
Sóng Thân 1 742256 742255
56 CÔNG TY TNHH S.C. JOHNSON & SON Philippines
Sán xuât các loai chât diêt côn
trùng, chât xit thom phòng, chât
làm sach, các chât thanh trùng
và kinh doanh các sán phâm do
công ty sán xuât ra.Thuc hiên
Quyên nhâp khâu, quyên xuât
khâu dôi vói tât cá các sán phâm
cúa S.C Johnson & Son và các
sán phâm
Lô 1 duòng
sô 9
Sóng Thân 1 742230 742234
57 CÔNG TY TNHH BEST SOUTH VÌET NAM Ðài Loan
Keo dán tông hop cao câp và
nhua tông hop cao câp
Sô 11,
duòng sô 2
Sóng Thân 1 3742427 3742425
58
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHÌEP TRUNG
TRÁN VÌET NAM
Ðài Loan
Sán xuât vái các loai, hoàn thiên
các sán phâm dêt (không nhuôm
vái)
Sô 16, Ðai lô
Ðôc lâp
Sóng Thân 1
59 CÔNG TY TNHH TEX YEAR VÌET NAM Ðài Loan
sán xuât các loai keo dùng trong
công nghiêp
Lô sô 92
Tông kho
Sóng Thân
Sóng Thân 1 0650-3737492
0650-
3737491
60 CÔNG TY TNHH ASÌA POLY TEC Hàn Quôc
Sán xuât màng nhua, túi nhua
PE, PP
Kho C2, lô
D, tông kho
Sóng Thân,
sô 7 Ðai lô
Ðôc lâp
Sóng Thân 1 732566
61
CÔNG TY TNHH POWERWELL (PHÍA NAM
VÌET NAM)
Malaysia
Sán xuât và lãp ráp tú báng diên
diêu khiên, trung thê và ha thê;
Cung câp dich vu báo hành, báo
trì cho các sán phâm diên công
nghiêp và các sán phâm liên
quan.
Ðuòng sô 10 Sóng Thân 1
62 CÔNG TY TNHH VÌNH KÌÉT Trung Quôc
Sán xuât các loai bóng dèn chiêu
sáng, quat làm mát công nghiêp,
tú diên, thiêt bi diên; Sán xuât
máy tha keo, thiêt bi, dung cu,
linh phu kiên làm giày; lãp dãt hê
thông diên, hê thông câp thoát
nuóc
Kho sô 12, lô
03, Ðuòng
sô 10
Sóng Thân 1 3793294
63 CÔNG TY TNHH PUNGKOOK SAÌ GON ÌÌ Hàn Quôc
sán xuât gia công các loai sán
phâm may mãc, túi xách, túi
hành lý , giày dép (các bô phân
cúa giày, dép; kê cá mü giày dã
hoãc chua gãn lên dê, trù dê
ngoài, miêng lót cúa giày, dép có
thê tháo ròi, gót giày và các sán
phâm tuong tu nhu ghêt, ông
giày, c
Sô 2A,
duòng sô 8
Sóng Thân 1 0650-732999
0650-
732717
64 CÔNG TY TNHH SON JOTUN VÌET NAM Na Uy
Sán xuât các loai son cao câp
nhu son giàn khoan, son tàu
biên và son trang trí. Cung câp
son tron gói cho khách hàng
theo nguyên tãc cung câp son
do công ty sán xuât dôi vói phân
công viêc thuc hiên tai Viêt Nam
và ký hop dông thâu phu cung
câp son vói c
Sô 1, duòng
sô 10
Sóng Thân 1 0650 742206
6050
742205
65 CÔNG TY TNHH ÐÔNG THÁÌ Ðài Loan
Sán xuât nêm lò xo boc xo dùa
các loai dùng cho xuât khâu và
tiêu thu nôi dia
Kho 2, lô O,
duòng sô 10
Sóng Thân 1 6503742372 6503742372
Stt Tên Doanh nghiêp/Du án Nhà dâu tu Ngành nghê sán xuât Ðia diêm KCN Ðiên thoai Fax
66 CÔNG TY TNHH NGÜ KÌM HUA SHENG Ðài Loan
Sán xuât các loai linh kiên ngü
kim cho xe ôtô, gãn máy, gia
dình (linh kiên dô diên gia dung,
chuôi dèn, bóng dèn, chup dèn,
bónh dèn, dèn trang trí, kep tóc);
sán xuât gia công khuôn mâu,
dông hô do áp suât, xú lý tráng
phú kim loai.
Sô 10A,
duòng sô 6
Sóng Thân 1 650 3737679
650
3737677
XVIII KCN SÓNG THÀN 2
1 CÔNG TY TNHH LONG TAÌ Ðài Loan
Sán xuât, gach men, gach câm,
gôm mÿ thuât
0 Sóng Thân 2 740512 740511
2
CÔNG TY TNHH HWA PAO RESÌNS VÌET
NAM
Ðài Loan
Sán xuât keo, nhua PU, chât tao
cúng, kêt dính
0 Sóng Thân 2 790558
3
CÔNG TY TNHH THUC PHÁM THUONG MAÌ
ÐAÌ PHÁT
Ðài Loan Chê biên thuc phâm 0 Sóng Thân 2 790540 790542
4 CÔNG TY TNHH CHUTEX ÌNTERNATÌONAL
British Virgin
Ìslands
Dêt, nhuôm, may mãc 0 Sóng Thân 2 7907930-780 790770
5 CÔNG TY TNHH KAO SHA TEXTÌLE Ðài Loan
SX bông, vái jean, vái các loai và
hàng may mãc
0 Sóng Thân 2 790675-76
6 CÔNG TY TNHH DET NAM PHONG Ðài Loan
thêu các loai giày, quân áo, nón,
túi xách, logo, vali, vó, khãn, bao
tay.
0 Sóng Thân 2
7 CÔNG TY TNHH ÌN ÁN MÌNG SHENG Ðài Loan Sx in ân decal, card 0 Sóng Thân 2 732668 732672
8 CÔNG TY TNHH TAÌ SHAN GASES
British Virgin
Ìslands
SX khí hoá lóng ( Oxy, Nitro,
Argon)
0 Sóng Thân 2 730590
9 CÔNG TY TNHH BEAUTEC VÌNA Hàn Quôc May mãc, diên tú 0 Sóng Thân 2 732061-612
10 CÔNG TY TNHH QUÓC TÉ WÌMBLEDON Malaysia
sán xuât gia công các loai dô gô
gia dung và các loai vât dung
bãng gô khác
0 Sóng Thân 2 790260-1 732970
11
CÔNG TY TNHH VÌET NAM CHUAN LÌ CAN
MANUFACTURÌNG
Ðài Loan
sán xuât kinh doanh, gia công
bao bì lon rông bãng kim loai, in
ân trên thép tâm ma thiêc, sán
xuât các
sô 7 duòng
19
Sóng Thân 2 650 7327793
650
7327796
12 CÔNG TY TNHH ÍCH SAÌ Ðài Loan
Sán xuât máy loc chât lóng mài,
máy mài kÿ thuât sô 3 truc. Bô
giao thiêt bi, dao phay, dao hình,
dao kéo, dung cu làm, dung cu
kep, dung cu do, khuôn mâu,
luõi cua tròn, cua dây bãng kim
cuong, gôm sú dãc chúng, thép
den carbon hóa. Giây nhám
bãng nhám k
Ðuòng sô 2 Sóng Thân 2 793066-98 793669
13 CÔNG TY TNHH SUN DUCK VÌNA Hàn Quôc
Sán xuât gia công hàng dêt mai,
hàng may mãc; gia công dinh
hình giãt tây (wash) các sán
phâm dêt may, hàng may mãc.
Ðuòng sô 12 Sóng Thân 2 737603
14
CÔNG TY TNHH THÙY SÀN JEÌ-WANG (VÌET
NAM)
Ðài Loan
sán xuât gia công chê biên thúy
sán dônng lanh, tuoi sông; dâu
tu nuôi trông thúy sán; cho thuê
nhà xuóng; chê biên và báo
quán các loai rau quá xuât khâu
Sô 12,
duòng 23
Sóng Thân 2 729355-377
15 CÔNG TY TNHH BÌNH MÌNH (VÌET NAM) Ðài Loan
sán xuât gia công may mãc hàng
dêt kim các loai
sô 28, Thông
Nhât
Sóng Thân 2 650 790588 650 790791
16 CÔNG TY TNHH VÌET NAM 3 KÌNGS Ðài Loan
Sán xuât gia công muc nuóc,
muc dâu, son nuóc, son dâu
các loai.
Lô N Sóng Thân 2 3727786
17
CÔNG TY CÓ PHÀN UNÌVERSAL
PETROLEUM VÌET NAM
Malaysia
Chê biên và nap/chiêt bình khí
hóa lóng (LPG) và pentane (C5).
Tiêp thi, phân phôi, kinh doanh
và thuc hiên các ich vu liên quan
dên các sán phâm khí hóa lóng
(LPG) và pentane (C5); Nhâp
khâu cung câp và lãp ráp các
thiêt bi chuyên dôi cho xe ôtô sú
dung
Lô N, duòng
26
Sóng Thân 2
18
CÔNG TY LÌÊN DOANH TNHH ÌN MEÌ VÌET
NAM
Ðài Loan
Sán xuât muc in các loai (muc in
máy, muc in phun, muc in lua)
Lô J, Ðuòng
sô 06
Sóng Thân 2 790995 790996
19 CÔNG TY TNHH ÐÔNG HÀO VÌNA Ðài Loan
sán xuât chê biên nông sán, thúy
hái sán, luong thuc thuc phâm,
thuc phâm dông lanh, bánh keo
các loai, cho thuê kho lanh
Lô K duòng
06
Sóng Thân 2
20
CÔNG TY TNHH ARYSTA LÌFESCÌENCE VÌET
NAM
Nhât Bán
sán xuât, kinh doanh thuôc báo
vê thuc vât
sô 26,
duòng 26
Sóng Thân 2 0650 740971
0650
710413
21 CÔNG TY TNHH ÌN HUÌ CHENG Ðài Loan
Thiêt kê và in trên sán phâm may
mãc, nón, giày.
Lô F, duòng
sô 12
Sóng Thân 2 3793263 3793261
22 CÔNG TY TNHH NAN PAO RESÌNS VÌET NAM
British Virgin
Ìslands
Sán xuât keo làm giày, nhua PU,
chât tôi, chât tao kêt dính giüa 2
bê mãt, nhú tuong EVA, PVAC,
dung môi xú lý và chât làm khô
cúng keo, son lót, son nuóc,
nhua PU nuóc, son dâu, son
tinh diên các loai.
Lô sô 10, Ðai
lô Thông
Nhât
Sóng Thân 2 790379 790038
23
CÔNG TY TNHH ASAMA YUH JÌUN
ÌNTERNATÌONAL VÌET NAM
British Virgin
Ìslands
Sán xuât, gia công, kinh doanh
xuât nhâp khâu xe dap và phu
tùng xe dap các loai.
Lô N, duòng
DT 743
Sóng Thân 2 0650 730103-6
0650
730107
24
CÔNG TY TNHH GREAT EASTERN RESÌNS
ÌNDUSTRÌAL (VÌETNAM)
Ðài Loan
sán xuât gia công, kinh doanh
keo polychloroprene, keo grafted
polychloroprene, polyurethane,
keo chông thâm PU, keo cao su
tu nhiên, chât xú lý các loai, chât
làm cúng keo polyslene và các
loai keo công nghiêp khác tai
Viêt Nam.
lô C2+C3
duòng 17
Sóng Thân 2 650790856 650790855
25
CÔNG TY TNHH TSAÌYARN ÌNTERNATÌONAL
VÌET NAM
Ðài Loan
Sán xuât, gia công , kinh doanh
linh kiên phu tùng xe dap, xe gãn
máy, xe ô tô, máy bay, dung cu
thê thao, thiêt bi phòng cháy
chüa cháy, thiêt bi gia dung, linh
kiên máy vi tính, dông hô nuóc,
dung cu do luòng, kê truong
bày, thép ngü kim, xi ma; sán xuâ
sô 27B
duòng
DT743
Sóng Thân 2 710555-558 710589
26 CÔNG TY TNHH KÌM ÚC PHONG Ðài Loan
sán xuât các sán phâm, vât dung
bãng gô các loai(gia dung, mÿ
nghê, trang trí nôi thât), sán xuât
thành phâm, bán thành phâm vê
gô , sán xuât dô choi bãng gô
sô 8 Sóng Thân 2 650790226 650790227
27 CÔNG TY TNHH EVERYOUNG Ðài Loan
Sán xuât hóa chât và thiêt bi môi
truòng; cung câp tu vân thiêt kê
kÿ thuât, xây dung dánh giá tác
dông môi truòng và báo duõng
vân hành các công trình xú lý ô
nhiêm; sán xuât thiêt bi xú lý
nuóc tinh khiêt; sán xuât linh
kiên và thiêt bi tu dông dùng tro
lô 05, duòng
18
Sóng Thân 2 0650732588 ko
28
CÔNG TY TNHH BOR YUEH
ÌNTERNATÌONAL (V. N.)
Ðài Loan
Sán xuât xe dap, xe thê thao, xe
dây tré em, xe dap tré em các
loai, phu tùng xe dap, xe máy, xe
ôtô các loai , dô gia dung kim loai
.
sô 26 ÐT 743 Sóng Thân 2 650730301 650730300
Stt Tên Doanh nghiêp/Du án Nhà dâu tu Ngành nghê sán xuât Ðia diêm KCN Ðiên thoai Fax
29 CÔNG TY CÓ PHÀN SHÌNEX COATÌNGS Malaysia
sán xuât kinh doanh phân phôi
tât cá các loai son chât luong
cao dùng cho bê mãt gô, kim
loai, các vât liêu tông hop và
nhân tao
Sô 9, duòng
26
Sóng Thân 2 730888 730988
30
CÔNG TY TNHH WANG SHENG
ÌNTERNATÌONAL VÌET NAM
Ðài Loan
Sán xuât gia công, kinh doanh
linh phu kiên: xe dap các loai,
dung cu thê thao, xe máy, gia
công xú lý bê mãt kim loai
sô 18 Lô M,
ÐT 743
Sóng Thân 2 650730389 650730391
31 CÔNG TY TNHH C.M.C VÌNA Hoa Ky
sán xuât kinh doanh các sán
phâm dêt, may
lô 11, duòng
20
Sóng Thân 2 0650732781 0650732784
32 CÔNG TY CÓ PHÀN POH HUAT VN Malaysia
Sán xuât, gia công dô gô gia
dung các loai
Ðuòng sô 26 Sóng Thân 2 729101 729102
33
CÔNG TY TNHH NÄNG LUONG VÀ KY
THUAT MÔÌ TRUÒNG FUJÌKASUÌ
Nhât Bán
Sán xuât hóa chât; Sán xuât và
lãp dãt thêt bi báo vê môi
truòng; Cung câp tu vân thiêt kê
kÿ thuât, xây dung, kháo sát,
phân tích và do dac trong phòng
thí nghiêm, dánh giá tác dông
môi truòng, báo duóng vân
hành các công trình xú lý ô
nhiêm, cung câp má
Sô 3, duòng
20
Sóng Thân 2 790524 790526
34 CÔNG TY TNHH SHENG LUNG VÌET NAM Ðài Loan
sán xuât gia công nguyên liêu
giày (nhu gia công dán keo da
bò, da heo, da dê dã thuôc); giá
da PU, giá da PVC ,cãt chi, móc
duòng chi, ngâm, dán vái, báng
luói, mút xôp, gót giày, dê giày;
in nhãn bao bì; sán xuât keo dán
các loai.
sô 16,
duòng 26
Sóng Thân 2 0650727747 ko
35 CÔNG TY TNHH HOCHANG VÌNA Hàn Quôc
Sán xuât và kinh doanh nón, mü
các loai; quân áo, ba lô, túi xách;
thêu trên sán phâm; in trên sán
phâm.
Sô 10,
duòng 26
Sóng Thân 2 0650731500 ko
36 CÔNG TY CÓ PHÀN LÂM ÐAT HUNG Ðài Loan
Sán xuât hàng môc gia dung, dô
gô trang trí nôi thât, gia công
diêu khãc bãng laser, sán phâm
nhua, dô nhua, sán phâm hàng
thú công mÿ nghê; lãp ráp mach
diên tú, monitor; Sán xuât gia
công các loai sán phâm nhua gia
dung, công nghiêp; sán xuât súa
khuôn
37 Ðai lô
Thông Nhât
Sóng Thân 2 0650-790038
0650-
790735
37 CÔNG TY TNHH O'LEER VÌET NAM
British Virgin
Ìslands
sán xuât gia công kinh doanh
giày dép các loai
Sô 25, lô N,
duòng
ÐT743
Sóng Thân 2 0650 729036
0605
729038
38
CÔNG TY TNHH KERRY ÌNTEGRATED
LOGÌSTÌCS (VÌET NAM)
Hong Kong
Dich vu luu kho bãi, vân tái, giao
nhân, phân phôi hàng hoá; Luu
trü báo quán hô so, dich vu giao
nhân hàng hóa xuât nhâp khâu
và dich vu logistics.
sô 20, Ðai lô
Thông nhât,
Lô D
Sóng Thân 2 0650 737573
0650
737574
39
CÔNG TY TNHH PERFETTÌ VAN MELLE
(VÌET NAM)
Hà Lan
sán xuât gia công các loai bánh
keo, tiêp thi và phân phôi các
sán phâm do công ty sán xuât
Lô N, duòng
26
Sóng Thân 2 08 7240759 08 8967094
40
CÔNG TY TNHH HSÌN MEÌ KUANG (VÌET
NAM)
Hoa Ky
án xuât và gia công, kinh doanh
muc in ân, dung môi muc nuóc,
nhú tuong , chât làm cúng, keo,
chât lót, nguyên liêu liên quan,
bôt màu, thuôc nhuôm, phu gia
hoá chât.
sô 03, dai lô
thông nhât
Sóng Thân 2 790860
41
CÔNG TY TNHH ATLAS COPCO VÌET NAM-
CHÌ NHÁNH BÌNH DUONG
Canada
tu vân kÿ thuât, thiêt kê, lãp dãt,
súa chüa, báo trì và cung úng
thiêt bi thay thê cho các thiêt bi
xây dung và công nghiêp mang
nhãn hiêu Atlas Copco cho
khách hàng tai Viêt Nam; cung
câp và cho thuê các thiêt bi, máy
móc chuyên dung cúa Atlas
Copco cho
Lô F, duòng
sô 12
Sóng Thân 2 3738484 3738485
42
CÔNG TY LÌÊN DOANH KHO LANH
PANASATO
VN- Singapore
Cho thuê kho lanh, báo quán,
tôn trü và vân chuyên các mãt
hàng thúy sán, thuc phâm, duoc
phâm và rau quá tuoi sông. Khai
thuê hái quan; dich vu tái chê,
dóng gói và thay bao bì hàng hóa
Sô 1, duòng
20
Sóng Thân 2 3737477 3732962
43 CÔNG TY TNHH MHY VÌET NAM Singapore
sán xuât và xuât nhâp khâu dâu,
dâu phông nguyên vó, dâu chiên
giòn, bánh keo các loai, tái dông
gói các loai nguyên liêu thô và
thuc phâm
sô 06 Ðai lô
Thông Nhât
Sóng Thân 2 0650790880 650790882
44 CÔNG TY TNHH E-MY GRAPHÌC Malaysia Sán xuât bán in
37, Ðai Lô
Thông Nhât
Sóng Thân 2 6503737988
0650373796
6
45 CÔNG TY TNHH TÂN HÌEP PHONG Ðài Loan Sán xuât phu liêu giày
Sô 12,
duòng
DT743
Sóng Thân 2 742677 790201
46 CÔNG TY TNHH FRAMAS VÌET NAM Ðúc
Sán xuât các bô phân, chi tiêt
nhua công nghê cao bãng
khuôn ép cung câp cho ngành
sán xuât giày và các ngành công
nghiêp khác; sán xuât khuôn
mâu. Sán xuât hat nhua, cao su
tông hop
Sô 9, duòng
12
Sóng Thân 2 790761-63 790762
47 CÔNG TY TNHH ÐÀU TU KLN (VÌET NAM) Hong Kong Dich vu vãn phòng cho thuê
Lô D, Ðai lô
Thông Nhât
Sóng Thân 2
48 CÔNG TY TNHH SEÌWA KAÌUN VÌET NAM Nhât Bán
Cung câp dich vu luu trü hàng
hoá và quán lý kho hàng, và các
dich vu hô tro (xú lý, lãp ráp,
dóng gói hàng hoá); Cung câp
dich vu vân tái hàng hoá nôi dia
bãng duòng bô
sô 8, duòng
22
Sóng Thân 2 0650737941 ko
49
CÔNG TY TNHH CHÉ BÌÉN THUC PHÁM
TRANG GÌA PHÁT.
Ðài Loan
sán xuât gia công bánh keo và
chê biên hàng nông sán các loai.
Sô 22,
duòng sô 12
Sóng Thân 2 737100 737138
50 CÔNG TY TNHH UNÌ-PRESÌDENT VÌET NAM Cayman Ìslands
Sán xuât và kinh doanh bôt mì,
mì ãm liên, phó ãn liên, bún gao,
dâu thuc vât, gia câm và thúy
sán; thúc ãn cho gia súc và thúy
sán; sán xuât tôm giông; Sán
xuât nuóc giái khát nhu trà,
nuóc trái cây các loai tù nguyên
liêu trong nuóc.
Sô 16- 18
duòng
ÐT743
Sóng Thân 2 06503790811 ko
51
CÔNG TY TNHH YANG LÌN GLOBAL (VÌET
NAM)
Ðài Loan
sán xuât gia công kính xe hoi,
kính xe chãn suong mù, kính xe
hoi keo hop, gia công kính xây
dung, sán xuât khuôn uôn kính,
phu tùng kính xe ôtô.
Lô B, duòng
sô 20
Sóng Thân 2 732955-56 732966
52 CÔNG TY TNHH ALHONGA VÌET NAM Ðài Loan
sán xuât, gia công kinh doanh bô
thãng, vó ruôt dây thãng, phu
tùng xe dap, xe máy và ôtô, gia
công xú lý xi ma, phun son bê
mãt.
sô 27,
duòng
ÐT743
Sóng Thân 2 6503731236 6503731238
53 CÔNG TY TNHH ÐÒ GÖ QUANG MÌNH Ðài Loan sán xuât gia công dô gô gia dung
Lô sô F19,
21, dai lô
Thông Nhât
Sóng Thân 2
Stt Tên Doanh nghiêp/Du án Nhà dâu tu Ngành nghê sán xuât Ðia diêm KCN Ðiên thoai Fax
54 CÔNG TY TNHH THÁÌ PHONG Ðài Loan
Sán xuât gia công kinh doanh xe
dap phu tùng xe dap xe máy
dung cu the thao các loai, sán
phâm bãng nhua , bãng giây
carton các loai ( bao bì carton,
phu tùng xe dap bãng nhua)
Lô O duòng
23
Sóng Thân 2
55 CÔNG TY TNHH MÌNH PHÚ Ðài Loan
sán xuât kinh doanh bao bì
carton, giây vê sinh cao câp,
khãn giây dùng cho tiêu thu nôi
dia và xuât khâu.
sô 25,
duòng
Thông Nhât
Sóng Thân 2 0650790360 0650790358
56 CÔNG TY TNHH TÌGER ALWÌN Ðài Loan
sán xuât và gia công các sán
phâm hop kim nhôm chât luong
cao dùng trong lïnh vuc sán xuât
mach diên tú, hàng không và lãp
ráp bê ngoài các nhà cao tâng
phuc vu cho nhu câu trong
nuócvà xuât khâu. Thiêt kê, súa
chüa, sán xuât và gia công các
loai phu kiên
Lô M, duòng
26
Sóng Thân 2 710880-5
57 CÔNG TY TNHH LONG HUEÌ Ðài Loan
Sán xuât gia công lãp ráp nón
báo hô, nón an toàn, phu tùng
nón, sán xuât các loai môp xôp
dóng gói các sán phâm diên tú,
môp tâm và bao bì dóng gói hái
sán, khuôn thành phâm
Sô 23 lô N,
duòng DT
743
Sóng Thân 2 731161-162 731160
58
CÔNG TY TNHH SÀN XUÁT OLYMPÌC PRO
VÌET NAM
Ðài Loan
sán xuât, gia công xe dap
nguyên chiêc, khung suòn và bô
ohân ròi cúa xe dap, xe gãn
máy, xe lãn móc, xe em bé, ghê
có bánh xe, dung cu thê thao,
máy may, máy hút bui.
Sô 6, duòng
sô 23
Sóng Thân 2 782085
59 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHÌEP TUNG SHÌN Ðài Loan
Sán xuât các sán phâm tù hop
kim nhôm, nhôm kÿ thuât và các
phu kiên di kèm (phuc vu lãp dãt
các sán phâm bãng nhôm, các
sán phâm và phu kiên bãng
nhôm dùng trong lïnh vuc y tê,
thê thao, thành phâm và bán
thành phâm buloong bãng
nhôm), xú lý bê mãt các s
sô 08,
duòng 18
Sóng Thân 2 0650790889 0650730800
60 CÔNG TY TNHH ASÌALAND VÌET NAM Hong Kong
Sán xuât thúc ãn bô duõng,
thuôc phòng và chüa bênh cho
gia súc, gia câm và ngành nuôi
trông thúy sán. Tiêp thi và kinh
doanh các sán phâm do Doanh
nghiêp sán xuât; Cung câp dich
vu cho thuê kho lanh chuyên
dùng cho các sán phâm thúc ãn
bô duõng, thuôc ph
Sô 24,
duòng 26
Sóng Thân 2 728634
61
CÔNG TY TNHH SHEANG LÌH CYCLE (VÌET
NAM)
Ðài Loan
Sán xuât xe dap, xe xêp, xe dây
tré em, xe dap tré em, phu tùng
xe dap các loai, chât tráng kim
loai, phu tùng honda và dung cu
gia dình khác bãng kim loai
Sô 21,
duòng DT
743, lô N
Sóng Thân 2 730188 730218
62 CÔNG TY TNHH ESPRÌNTA (VÌET NAM) Ðài Loan
Sán xuât gia công hàng may
mãc; thêu sán phâm may
Ðuòng sô 12 Sóng Thân 2 737161-62 373160
63 CÔNG TY TNHH CRESTEC VÌET NAM Nhât Bán Sán xuât nhãn, bao bì, miêng lót
C2-C3,
duòng 19
Sóng Thân 2 8.9307536/99 8.9307538
64 CÔNG TY TNHH CHÁNH KÌÉT Ðài Loan
sán xuât và gia công dây viên
giày các loai bãng PVC, TPR, gia
công dán dê giày; bao gót giày
nü bãng da, nhua, sán xuât các
loai düa chông giày bãng nhua
PVC, phun son dây viên giày, dê
giày các loai, sán xuât các loai
khuôn mâu, khuôn dúc giày
bãng kim
Lô H1,
duòng 743
Sóng Thân 2 790212 790214
65 CHÌ NHÁNH CÔNG TY TNHH GF VÌET NAM
Nhât Bán - Hong
Kong
Kiêm tra chât luong, súa chüa,
phuc hôi các loai sán phâm vái
soi, sán phâm dêt may, thuôc
da, thú nhôi bông phuc vu xuât
khâu.
duòng sô 6 Sóng Thân 2 737310
66
CÔNG TY CÓ PHÀN LATÌTUDE TREE VÌET
NAM
Malaysia
sán xuât gia công kinh doanh
các sán phâm môc gia dung
nhu: bàn, ghê, bô giuòng tú, tú
chén và các vât dung bãng gô
khác. Tham gia nghiên cúu, phát
triên, nâng câp các quy trình liên
quan dên viêc chê tao, sán xuât,
phân phôi, tiêp thi nhüng sán
phâm cúa
Sô 29,
duòng DT
743
Sóng Thân 2
0650,731386/7/
8
0650,73138
9
67 CÔNG TY TNHH DU PONT VÌET NAM Hoa Ky
sán xuât và kinh doanh truc tiêp
nhüng sán phâm báo vê thuc
vât: Sán xuât nhüng sán phâm
phuc vu nông nghiêp (các sán
phâm hóa hoc báo vê mùa màng
hay CPC), gôm cá thuôc diêt có,
diêt côn trùng và diêt trù nâm
môc dê tiêu thu tai thi truòng
trong nuóc và
sô 12 Lô B,
Ðuòng
Thông Nhât
Sóng Thân 2 790502 8243191
68
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHÌEP CHÍNH XÁC
VÌE WOEÌ
Ðài Loan
sán xuât kinh doanh khuôn mâu
các loai; sán xuât gia công các
loai khuôn mâu chua hoàn chinh
bãng thép, gia công tiên CNC,
xú lý nhiêt, tôi luyên, xú lý bê
mãt khuôn mâu các loai
sô 07 duòng
18,
Sóng Thân 2 650 732767 650 732768
69
CÔNG TY TNHH SONG TAÌN ÌNDUSTRÌAL
(VÌET NAM)
Ðài Loan
Sán xuât gia công xe dap tré em,
phu tùng xe dap; xe gãn máy,
vât dung dùng trong nhà bêp, dô
choi tré em và xe dô choi tré em
có dông co các loai và xe dap
diên các loai, phu tùng xe ô tô,
linh kiên nôi thât xe ô tô các loai
sô 17 Sóng Thân 2 650730226 650730227
70 CÔNG TY TNHH YEN YUE VÌET NAM Ðài Loan
Sán xuât, gia công kinh doanh
phuôc nhún, gãp truóc, phuôc
hoi; miêng diêm lãp bac dan cúa
ông truóc, ông gãp truóc, ông
giüa; linh kiên làm bàn ghê vãn
phòng; Xú lý bê mãt, son.
Lô N, duòng
23
Sóng Thân 2 731326 731328
71 CÔNG TY TNHH RÌNORS (VÌET NAM) Ðài Loan
Sán xuât thiêt bi son, bãng
chuyên
0 Sóng Thân 2 730450 730659
72 CÔNG TY TNHH OVAL VÌET NAM Ðài Loan
Sán xuât kinh doanh dung cu
vãn phòng, bãng xóa, viêt xóa,
viêt báng, viêt da quang, keo
nuóc, hô dãc các loai, keo, bãng
keo, viêt bi, viêt bâm các loai
Lô 26, Ðai lô
Thông Nhât
Sóng Thân 2
650791141-
3791142
650791143
73 CÔNG TY TNHH DET KAOSHA (VÌET NAM) Ðài Loan
SX bông, vái jean, vái các loai và
hàng may mãc
Sô 5 Ðai lô
Thông Nhât
Sóng Thân 2 790675-76
Stt Tên Doanh nghiêp/Du án Nhà dâu tu Ngành nghê sán xuât Ðia diêm KCN Ðiên thoai Fax
74 CÔNG TY CÓ PHÀN FULL POWER Ðài Loan
Thiêt kê thi công lãp dãt hê
thông diên công nghiêp trong
nhà máy và các tòa nhà dân
dung, hê thông câp thóat nuóc,
hê thông lanh, trang trí nôi ngoai
thât, sân vuòn; Nhâp khâu các
vât tu, thiêt bi trong nuóc chua
sán xuât duoc dê phuc vu thi
công các côn
Sô 27C,
duòng
DT743
Sóng Thân 2 0650 730566
0650
730568
75
CÔNG TY TNHH ACTÌVE ÌNTERNATÌONAL
VÌET NAM
Ðài Loan
Sán xuât, gia công, kinh doanh
xe dap, xe máy, dung cu thê
thao, linh kiên trang trí nôi thât,
các loai yên xe, chê phâm kim
loai, mút thành phâm, in ân các
sán phâm do doanh nghiêp sán
xuât, chê phâm bàn máy may và
phu tùng các loai.
sô 5, lô
N,duòng sô
23
Sóng Thân 2 0650730299 0650730298
76 CÔNG TY TNHH THUONG HÀO Ðài Loan
Sán xuât gia công khuôn mâu,
khuôn dúc giày bãng kim loai,
nhua, gia công in, diêu khãc
nhãn hiêu theo yêu câu khách
hàng trên nguyên liêu nhua, vái,
da cao su; gia công sán xuât
muc dâu, muc nuóc; sán xuât
gia công nguyên phu liêu bãng
nhua và cao su.
Lô H1 Sóng Thân 2 790215 790214
77 CÔNG TY TNHH EÌNS VÌNA Hàn Quôc
Sán xuât gia công hàng may
mãc bãng thun, áo so mi các
loai, các sán phâm dêt may.
7A Thông
Nhât
Sóng Thân 2 737322-326 737330
78 CÔNG TY TNHH YC. TEC Hàn Quôc
Sán xuât và gia công giày, dê
giày Và phu liêu cho ngành công
nghiêp giày dép xuât khâu. Cho
thuê nhà xuóng xây sãn
Sô 7, duòng
12
Sóng Thân 2 650732819 650732820
79
CÔNG TY TNHH LÌM YEE FANCY PLYWOOD
(VN)
Ðài Loan
sán xuât gia công và kinh doanh
các sán phâm do công ty sán
xuât nhu ván ép, ván ép trang trí
và sán phâm gô các loai, tham
gia nghiên cúu, phát triên nâng
câp các công trình liên quan dên
viêc chê tao, sán xuât, phân phôi
tiêp thi nhüng sán phâm cúa
công
sô 11 duòng
26
Sóng Thân 2 0650-711191 650 711192
80
CÔNG TY TNHH WAN SÌNG RADÌATOR
(VÌET NAM)
Ðài Loan
Sán xuât và xuât nhâp khâu các
loai thiêt bi giái nhiêt cho xe máy,
xe hoi, tàu thuyên và cho tât cá
các loai dông co.
Sô 6, duòng
sô 6
Sóng Thân 2 0650,3731016
0650,37310
19
81
CÔNG TY TNHH YABAN CHAÌN ÌNDUSTRÌAL
VÌET NAM
Ðài Loan
Sán xuât, gia công, kinh doanh,
nhâp khâu mãt hàng dây sên
các loai và các nguyên vât liêu có
liên quan (sên xe dap, bánh
rãng, sên xe máy, sên dông co,
và các loai sên công nghiêp
khác); các linh kiên xe dap, xe
máy loai bánh nhó, xe tu dông;
các máy móc
Sô 19, Lô J,
duòng 6
Sóng Thân 2 650790566 650790569
XIX KCN SÓNG THÀN 3
1
CÔNG TY LÌÊN DOANH HOÁ CHÁT BÌÊN HÀ
VÌET NAM
Viêt Nam-
Singapore
sán xuât, pha chê dung môi,
chât phu gia, hat nhua, hat màu,
muc in, keo các loai dùng trong
công nghiêp
Sóng Thân 3 0 0
2 CHÌ NHÁNH PEPSÌCO BÌNH DUONG Hà Lan
Sán xuât, chê biên và kinh
doanh thuc phâm dóng gói, các
sán phâm tù süa, nuóc giái khát
không côn (có gas và không gas)
Sô 3-4-5, lô
CN2, duòng
sô 2
Sóng Thân 3 0 0
3
TRAM BÊ TÔNG SÓNG THÀN 3, BÌNH
DUONG
Singapore- Viêt
Nam
Sán xuât kinh doanh bê tông
trôn sãn
Ô 4A, lô
CN3, duòng
N3
Sóng Thân 3 0 0
4 CÔNG TY TNHH NOZOMÌ Nhât Bán
sán xuât gia công các loai dô gô
gia dung, hàng mÿ nghê, các
sán phâm khác bãng gô
Lô 4, duòng
sô 1
Sóng Thân 3 0 0
5
CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG YAMAKEN VÌET
NAM
Nhât Bán
sán xuât bê tông trôn sãn và các
sán phâm bê tông dùng cho xây
dung
Lô CN2 Sóng Thân 3 3631617 861873
6 CÔNG TY TNHH OMA ÌNDUSTRÌAL Ðài Loan
Sán xuât công cu làm sach và
sán phâm làm sach dùng cho cá
nhân bao gôm: khãn lau bui phi
soi, quét bui, khãn lau nhà, khãn
uót lau sàn, khãn uót lau cúa
sô, khãn uót làm sach dâu mõ,
khãn uót lau chén dïa, dung cu
hút bui 3 chiêu, dô loc bui phi
CN4 ô sô 7 Sóng Thân 3 0 0
7 CÔNG TY TNHH SHÌN CHANG VÌET NAM. Ðài Loan
sán xuât gia công in, nguyên liêu
vât tu ngành in và muc in các
loai.
Lô CN1 sô 5,
giáp duòng
sô 3
Sóng Thân 3 0 0
8 CÔNG TY TNHH BÌNH DUONG CHÌNH LONG Ðài Loan
Sán xuât các loai thùng carton,
giây bao bì, giây vê sinh, Sán
xuât các loai pallet, vách ngãn
hoãc các sán phâm khác bãng
giây, Ìn ân loai flexo, litho trên
bao bì, thùng carton
Lô CN8,
duòng N6
Sóng Thân 3 0 0
9 CÔNG TY TNHH THÉP KHÔNG RÌ HOA NAM Ðài Loan
sán xuât gia công thép không ri.
Cho thuê nhà xuóng
Sô 3A, Lô
CN3, giáp
duòng N3
Sóng Thân 3
3829605-
3860168
0
10 CÔNG TY TNHH JÌNYONG VÌET NAM Hong Kong
Sán xuât các chât phú gô, các
loai dâu, son và phu da có liên
quan, sán xuât dô gô gia dung,
sán xuât các loai ngü kim (dinh,
ôc, víc) (không xi ma).
Lô CN7,
duòng N5
Sóng Thân 3 3815088 0
11 CÔNG TY TNHH ÌN ÁN MÌNG THÁÌ Ðài Loan
Sán xuât gia công in ân biêu
mâu, cataloge, tò buóm, decal,
danh thiêp, hôp giây, thé treo,
thé châm công, các loai nhãn
dán, in nhãn vái; gia công cãt
các loai nguyên liêu giây cuôn vái
cuôn
Lô CN4, giáp
duòng N3
Sóng Thân 3 3628628 0
12
CÔNG TY TNHH PRESTAR ÌNDUSTRÌES
VÌET NAM
Malaysia
sán xuât gia công sán phâm
thép các loai (vât liêu dung cu,
thành lan cang ven duòng; vât
liêu xây dung bãng thép, thép
tâm, thép cuôn, thép cuôn và
các sán phâm tù thép khác
Lô CN7, sô
1, 2, 3,
Sóng Thân 3 3631642 0
13 CÔNG TY TNHH CKL (VN) Singapore
Sán xuât, chê biên nuóc uông tù
hoa quá và huong vi nhân tao có
mùi hoa quá có gas và không có
gas, xirô hoa quá, các nuóc
uông tù trà tháo môc, cà phê và
dâu nành.
Lô CN5,
duòng sô 1
Sóng Thân 3 0 0
Stt Tên Doanh nghiêp/Du án Nhà dâu tu Ngành nghê sán xuât Ðia diêm KCN Ðiên thoai Fax
14 CÔNG TY TNHH TOP WÌN VÌET NAM Ðài Loan
sán xuât máy móc, thiêt bi, vât tu
ngành in.Ìn và gia công : in luói,
in lua, ép nôi, khãc chü, khãc
mâu. Sán xuât gia công các
nguyên liêu làm giày, dép, hàng
may mãc. Thiêt kê các loai mâu,
nhãn hiêu, logo; sán xuât và gia
công các loai dây dêt, dây gi
Ðuòng sô 3 Sóng Thân 3 0 0
15
CÔNG TY TNHH THÉP CHÁNH TRÌÉN (VÌET
NAM)
Ðài Loan
sán xuât, gia công nguyên vât
liêu, linh kiên bãng sãt, thép,
hop kim dê làm khuôn mâu. Gia
công, thiêt kê, chê tao khuôn
mâu các loai. Gia công ép linh
kiên bãng kim loai.
Sô 8 lô CN,
duòng sô 3
Sóng Thân 3 0 0
16
CÔNG TY TNHH MEJONSON ÌNDUSTRÌAL
VÌET NAM
Ðài Loan
Sán xuât, gia công ông thép, ông
và các sán phâm khác bãng kim
loai
sô 5-6, lô
CN7 duòng
N5
Sóng Thân 3 3631981 0
17 CÔNG TY TNHH KAZU Nhât Bán
Sán xuât, gia công các loai dô gô
gia dung, hàng mÿ nghê, các
sán phâm khác bãng dô gô có
son
sô 3, Lô
CN5, duòng
sô 1
Sóng Thân 3 3631805-07 0
18 CÔNG TY TNHH LU-FA MECHANÌCAL Ðài Loan
Sán xuât máy câu, kêt câu bãng
thép
thúa sô 1, lô
CN21,duòng
N3
Sóng Thân 3 3631966
XX KCN TÂN ÐÔNG HIEP A
1 CÔNG TY TNHH SUNHOME VÌET NAM Ðài Loan
Sán xuât , gia công sán phâm
cao su và vó xe các loai; Sán
phâm nhua các loai.
0 Tân Ðông Hiêp A
2 CÔNG TY TNHH TOP CHEMÌCAL TECH Ðài Loan
sán xuât hóa chât xú lý bê mãt
kim loai và gia công xi ma .
Lô 7, Ðuòng
sô 02
Tân Ðông Hiêp A
3 CÔNG TY TNHH BAO BÌ SAHA DHARAWAT VN - Thái Lan
Sán xuât và tiêu thu các loai vó
hôp bãng kim loai tráng thiêc
chât luong cao.
Lô 1.1,
duòng sô 2
Tân Ðông Hiêp A
4 CÔNG TY TNHH SON TOA VÌET NAM Thái Lan Sán xuât son các loai
Lô L2.3,
duòng sô 2
Tân Ðông Hiêp A
5 CÔNG TY CÓ PHÀN TÌNH CÔNG VN - Hoa Ky
sán xuât các vât dung trang trí
nôi thât, phu liêu ngành giày da,
chê biên gô, may mãc, diên tú,
phu tùng xe máy; gia công xi ma,
diên giái
Lô 7, duòng
sô 2
Tân Ðông Hiêp A 0650 729907
0650
729908
6 CÔNG TY CÓ PHÀN CÔNG NGHÌEP MASAN Viêt Nam, Nga
Sán xuât và chê biên thuc phâm,
các loai nuóc châm và gia vi.
Kinh doanh cho thuê nhà xuóng.
Sán xuât các loai bao bì nhua
cao câp, các loai bao bì bãng
giây.
Lô 06 Tân Ðông Hiêp A
XXI KCN TÂN ÐÔNG HIEP B
1
CÔNG TY TNHH SÀN XUÁT VÀ XÂY DUNG
CHÂU ÂU
Pháp sán xuât gach block 0 Tân Ðông Hiêp B
2
CÔNG TY TNHH ÌNCHEM VÌET NAM
COATÌNGS
Malaysia
Sán xuât chât phú bê mãt, các
loai keo dán và các sán phâm
chuyên dung dùng trong công
nghiêp ôtô, xây dung, dùng cho
gô, song mây tre, nhua, kim loai.
Lô B2-39, Tân Ðông Hiêp B
3 CÔNG TY TNHH THUAN LOÌ Ðài Loan
sán xuât kinh doanh thót nhua
công nghiêp, sán xuât bã màu
(master batch) và sán xuât
suncal (cacium carbonat -
masterbatch)
Lô B2-35 Tân Ðông Hiêp B 650728921 650728920
4 CÔNG TY TNHH ÐÌEN TÙ TT Hàn Quôc
Sán xuât lãp ráp và gia công các
sán phâm tiêu dùng bãng nhua
(vó ti vi, loa), các sán phâm diên
tú tiêu dùng (ãngten tivi, biên
diên - adaptor, cum dây máy
giãt, bô diêu khiên tù xa - remote
control), vó ti vi bãng gô nguyên
phu liêu nhâp khâu. Sán xuât
duòng sô 4 Tân Ðông Hiêp B
XXII KCN THÓI HÒA
XXIII KCN VIET HUONG
1 CÔNG TY TNHH EVERWÌN VN Ðài Loan May túi xách, túi du lich Lô F6,F7 Viêt Huong 3753316 3753315
2
CÔNG TY TNHH COSMOS KNÌTTÌNG
ÌNTERNATÌONAL
Ðài Loan Thun bán, thun soi, dây xách dai

D11,12,H5,Ì4
Viêt Huong 743186-7-8 743189
3 CÔNG TY TNHH ASÌA PAÌNT (VÌET NAM) Singapore Sán xuât son CN và dân dung Lô Ì5, Ì6 Viêt Huong 743627\8
747698-
747698
4 CÔNG TY TNHH TÚÌ XÁCH SÀÌ GÒN Tây Ban Nha
sán xuât gia công các loai túi
xách, bao gôm: túi xách tay, vali,
ví, túi du lich và các sán phâm
phu tro có liên quan
Lô O1, O2 Viêt Huong 3717309 3717310
5 CÔNG TY TNHH DER CHANG RESÌN Ðài Loan
Sx thuôc nhuôm, chât phu tro,
son quét bê mãt
Lô K2 Viêt Huong 717004-5-6-7 717009
6 CÔNG TY TNHH VASTCO GARMENTS
British Virgin
Ìslands
Sán xuât, gia công hàng may
mãc, các loai quân áo ( áo
khoác, quân dài, áo gilê, áo
jacket, quân ngãn ).
Lô D1 Viêt Huong 3718830 3718829
7 CÔNG TY TNHH TÂN KÌM LÝ Ðài Loan
Sán xuât hoá chât các loai dùng
trong công nghê sáp hô, in
nhuôm vái
Lô G3 Viêt Huong 3718131 3718130
8 CÔNG TY TNHH TAÌ YOU ENTERPRÌSE (VN) Ðài Loan
Sán xuât, gia công bãng thêu
may vi tính ( các loai nhãn hiêu,
biêu tuong, huy hiêu, vât trang
trí ) dê xuât khâu và cung câp
cho các doanh nghiêp sán xuât
hàng may mãc, túi xách, giày
dép.
Lô J1 Viêt Huong 3718650-1-2 3718655
9 CÔNG TY TNHH HAO SÌ ÌNDUSTRÌAL VN Hong Kong
Sán xuât, gia công, kinh doanh
các loai muc in, son phun, các
nguyên liêu vê hoá chât.
Lô Ì2 Viêt Huong 718688-785088 718689
10 CÔNG TY TNHH SHAN ZHOU Bi-Ðài Loan
sán xuât gia công các dung cu
làm thâm mÿ (móng tay, móng
chân, da mãt). Ghê mat-xa. Dép
làm bãng PE (di trong nhà). Ðèn
hiên vi (chuyên dùng cho thâm
mÿ). Mo-to (1/8-:-1/6 HP). Ban
chái bãng mút nhám. Các sán
phâm bãng nhua và các vât tu
dung cu liên qua
Lô N3 Viêt Huong 717242-3 717241
11 CÔNG TY TNHH NHUA NHÃ CHÁNH Ðài Loan
sán xuât gia công hat nhua màu,
bôt nhua màu, hat nhua, chât
phu gia, các sán phâm làm tù
nhua
Lô P1 Viêt Huong 717358 717359
12 CÔNG TY TNHH KARBOW TECH Ðài Loan
sán xuât gia công cho các thiêt
bi diên tú cho máy vi tính, xe
hoi, máy móc thiêt bi khác; biên
áp diên tú; Hê thông thiêt bi tiêp
hop
Lô N4 Viêt Huong 716353 716454
13 CÔNG TY TNHH M-DEC VÌET NAM Singapore
sán xuât và gia công các loai
muc in, châp phú bê mãt, dâu
bóng, dâu vecni, dâu kim tuyên,
truc in và khuôn bán in
Lô Q2 Viêt Huong 716504-716083 716084
Stt Tên Doanh nghiêp/Du án Nhà dâu tu Ngành nghê sán xuât Ðia diêm KCN Ðiên thoai Fax
14 CÔNG TY TNHH KOREAFOAM Hàn Quôc
sán xuât, kinh doanh các loai
mút xôp
Lô J2 Viêt Huong 718650 - 2 718655
15 CÔNG TY TNHH SMB ELECTRÌC VÌET NAM Singapore
sán xuât và thi công lãp dãt các
loai bán chuyên mach diên, tú
diêu kiên tu dông, hôp sô diêu
khiên và các sán phâm chi tiêt
linh phu kiên liên quan khác. Các
sán phâm báo cháy, chông cháy
và các sán phâm liên quan khác.
Cung câp dich vu và các công
viêc
Lô N1 Viêt Huong 715193 715194
16 CÔNG TY TNHH SAMA VÌNA Hàn Quôc
sán xuât gia công và nhuôm chi
soi các loai.
Lô G4 Viêt Huong 717080/1 171082
17 CÔNG TY TNHH FUDA (VÌET NAM) Ðài Loan
Gia công sán xuât các sán phâm
bãng giây
Lô D9- D10 Viêt Huong 3716570 3716563
18 CÔNG TY TNHH NHUA RAVENSEAL (VN) Ðài Loan
Sán xuât, gia công dây kéo
nylông, vãn phòng phâm bãng
nhua, túi dóng gói, áo mua bãng
nhua, tú áo bãng nhua, và các
sán phâm bãng nhua, sán xuât
hàng may mãc
Lô D5 Viêt Huong 715198 715197
19 CÔNG TY TNHH NEW SWEET HOUSE Ðài Loan
sán xuât áo mua, liêu bat, tú
quân áo tù nhua và vái, túi xách,
túi ngú, gia công in ân trên các
sán phâm nêu trên, sán xuât
hàng may mãc.
C9 Viêt Huong 715272-753613
715273-
753612
20 CÔNG TY TNHH ALLOVER WORLD. Ðài Loan
Sán xuât gia công áo mua, liêu
bac, tú áo nhua và vái, túi xách,
túi ngú, gia công in ân, sán xuât
hàng may mãc, gia công quai
giày, dép, chi tiêt giày, dép các
loai.
Lô D3-D4 Viêt Huong 753613 753612
21 CÔNG TY TAUNG LÌANG (VN) TNHH Ðài Loan
Sán xuât và gia công bêp gas
dân dung và bêp gas công
nghiêp, các chi tiêt bêp gas bãng
gang
Lô E1-E2 Viêt Huong
753966-
7,747434
753965
22 CÔNG TY TNHH JORN TECHNOLOGY Ðài Loan
sán xuâ,t kinh doanh, gia công
xuât khâu các loai bãng dán
bãng vái ( vái dán mút, dán vái
dêt kim, vái dêt kim dán mút, vái
dêt kim dán eva, dán vái không
dêt, vái dán giây tách ròi). Các
loai bãng keo:( Bãng keo vãn
phòng, bãng keo phuc vu ngành
giày dé
Lô M1, M2,
M3
Viêt Huong 753070-718462 753726
23 CÔNG TY TNHH THUC PHÁM HÒNG THÁÌ Ðài Loan
sán xuât gia công các loai thuc
phâm
Lô C5 Viêt Huong 718935-6-7 718934
24 CÔNG TY TNHH SON LONG BÀO VÌET NAM Ðài Loan
sán xuât gia công các loai bôt
trám trét, son nuóc, son bóng,
son lót,tinh màu nông dô cao và
các sán phâm có liên quan
Lô P5 Viêt Huong 3715539 3715538
25 CÔNG TY SUNDÌA BÌNH DUONG 2 Nhât Bán
Sán xuât hàng gia công may
mãc không cô công doan giãt tây.
Lô Ô3 Viêt Huong
3728164-
3715421
3715420
26 CÔNG TY TNHH QUÓC TÉ NHUA VÌET HOA Ðài Loan
Sán xuât, gia công, kinh doanh
nhãn mác, khoen, dâu móc bãng
nhua dùng trong giày thê thao,
hàng may mãc, quân tây, nón,
bao tay, túi xách, dô dê chìa
khóa.
Lô D2 Viêt Huong 747397-8-6 747399
27 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHÌEP MÌNH CHÌÊU
British Virgin
Ìslands
Sán xuât chê biên thuc phâm
dóng hôp, dông lanh, khô, tuoi
tù nông sán, rau, quá, dâu; sán
xuât chê biên bánh keo các loai
Lô D6 Viêt Huong 718901-2 753990
28 CÔNG TY TNHH JM CAPS VÌET NAM Ðài Loan
Sán xuât các loai mü, áo so mi,
áo thun, túi xách tay, ví da
lô C7, Viêt Huong 753256-7-8 753255
29 CÔNG TY TNHH NHUA CHÌNLÌ Ðài Loan
Sán xuât , gia công tâm xôp eva,
eva tái sinh, dê phylon, tâm lót
dê, dép di trong nhà và nêm lát
sàn màu, khuôn dúc phuc vu
sán xuât giày.
Lô H7 Viêt Huong 753716-7-8 753719
30 CÔNG TY TNHH HER KUANG Ðài Loan
Sán xuât và gia công, kinh
doanh các loai chi may, túi xách,
áo di mua, tú áo, gây dánh golf,
nhuôm.
Lô E3 Viêt Huong 747808-718904 747447
31
CÔNG TY TNHH SÀN XUÁT GÌÁY NHÁM
MERÌT VÌET NAM
Singapore
Sán xuât giây nhám, vái nhám,
dâu dùi, mài phi kim loai; bánh
xe mài có ránh và không có ránh;
truc mút, ruôt nhua sú dung cho
máy chà nhám; Sán xuât gia
công các loai dèn cây, áo phât
bãng vái và các dô vât dung
trong cúng lê chùa
Lô 10 C Viêt Huong 746318-747613 746327
32 CÔNG TY TNHH NHUA SÀÌ GÒN DARYAR Ðài Loan sán xuât túi nhua xuât khâu C6 Viêt Huong 753083-2-4 753085
33
CÔNG TY TNHH TOUNG LOONG TEXTÌLE
MFG VÌET NAM
Ðài Loan
sán xuât, gia công chi may và soi
dêt các loai,
Lô E5-E6 Viêt Huong 743219-743369 753719
34 CÔNG TY TNHH MÌNG KUAN Ðài Loan
Sán xuât gia công bao bì carton,
bao bì gô; sán xuât thiêt kê
khuôn, bán in bãng kim loai.
Lô F5, Viêt Huong 743115 743114
35 CÔNG TY TNHH PAÌFUNG TECHNOLOGY Ðài Loan
Phun son, phun màu, hâp sây
chân không các sán phâm bãng
kim loai, nhua các loai, dô gôm,
dô gô các loai.
Lô K3 Viêt Huong 3715998 3718714
36 CÔNG TY TNHH KUM KANG LABELS VÌNA Hàn Quôc
Sán xuât nhãn mác in các loai tù
giây, nhua, kiêng bóng.
Lô K 0 Viêt Huong 3715822 3718655
37 CÔNG TY TNHH QUÓC TÉ WÌN FENG Ðài Loan
sán xuât khãn lông và hàng gia
dung các loai tù vái khãn long,
vái và các chât liêu khác
lô C2 Viêt Huong 716557 716559
38 CÔNG TY TNHH PLAY VÌNA Hàn Quôc
Sán xuât tiêu thu dèn diên các
loai và thiêt bi chiêu sáng các
loai. Sán xuât dèn diên và dèn
bóng, dèn trang trí, dèn tông
hop và thiêt bi chiêu sáng quáng
cáo.
Lô H6 Viêt Huong 3715909 3715864
39 CÔNG TY CÓ PHÀN FANNY VÌET NAM
British Virgin
Ìslands
Sán xuât các loai kem lanh, kem
dá, bánh kem, các loai bánh
ngot và thúc uông không côn;
dich vu cho thuê tú dông dê báo
quán và trung bày kem.
Lô C1 Viêt Huong 3715822 3718655
40
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHÌEP SHÌNWON
VN
Hàn Quôc
sán xuât vái luói (không thuc
hiên nhuôm)
Lô N2, Khu C Viêt Huong 717301-2 717303
41 CÔNG TY TNHH GÌAÌ MY VÌET NAM Ðài Loan
Sán xuât gia công dán vái, vái
lót, vái PVC; dán giá da; dán mút
xôp cho ngành may mãc, ngành
giày; sán xuât, gia công, in ân,
dôi màu các loai nguyên liêu cao
su, nhua (TPU), bao bì, tem,
giày, dép, nón, túi xách.
Lô K1 Viêt Huong 718637-718638 718639
42 CÔNG TY TNHH KPACK
British Virgin
Ìslands
Sán xuât ông laminate chât
luong cao dê sú dung trong
ngành sán xuât kem dánh rãng,
sán xuât các loai bao bì cao câp
khác dê sú dung trong công
nghiêp
Khu C, lô N5 Viêt Huong 3716205 3716210
Stt Tên Doanh nghiêp/Du án Nhà dâu tu Ngành nghê sán xuât Ðia diêm KCN Ðiên thoai Fax
43 CÔNG TY TNHH NEÌKEN SWÌTCHGEAR VN Malaysia
sán xuât gia công dây diên và
các thiêt bi diên (công tãc, ô
cãm, câu dao, dèn sac, kep dây
câp diên, quat, tú diên âm
tuòng), phu kiên thiêt bi diên;
nhâp khâu các thiêt bi diên (công
tãc, ô cãm, câu dao, dèn sac,
kep dây câp diên, quat, tú diên
âm tuòng
Lô P2 Viêt Huong
716233-245-
246-248
716247
44
CÔNG TY TNHH UP STATE ENTERPRÌSES
(VN)
Ðài Loan
sán xuât gia công các loai bao bì
giây gói quà, gói dô choi; vât liêu
giây dùng trong mÿ thuât, trang
trí, dóng gói hoa nghê thuât, bao
bì mÿ thuât; các loai bao bì mÿ
thuât bãng giây nhua, bãng vái
không dêt
lô Q1 Viêt Huong 3716668 3716678
45
CÔNG TY TRÁCH NHÌEM HÜU HAN HENKEL
VÌET NAM
Ìndonesia
Sán xuât các sán phâm khú mùi,
süa tãm và các sán phâm chãm
sóc tóc, rãng miêng và da. Sán
xuât các sán phâm dùng trong
nhà, các sán phâm keo dán,
chât bit trám và các sán phâm
xú lý bê mãt. Nhâp khâu mÿ
phâm; các sán phâm khú mùi,
süa tãm và các sán phâm
Lô G1 Viêt Huong 3741120 3747123
46 CÔNG TY TNHH TÌGER TEAM ÌNDUSTRY Pháp sán xuât gia công nón báo hiêm Lô P2 Viêt Huong
716233-245-
246-248
716247
XXIV KCN VIET HUONG 2
1 CÔNG TY TNHH C.S. (VÌET NAM) Singapore
sán xuât gia công các loai ghê
xoay, tú, giuòng, bàn ghê khác
Lô E6 Viêt Huong 2
2
CÔNG TY TNHH THUOC DA FOREST (VÌET
NAM)
Ðài Loan
sán xuât gia công các loai da
thuôc, các sán phâm bãng da tù
nguyên liêu da muôi không dôc
tô , không vi khuân dôc hai
Lô C1_C6 Viêt Huong 2
3 CÔNG TY TNHH THUOC DA CHÍ PHÚ Ðài Loan
Sán xuât gia công các loai sán
phâm da thuôc tù da muôi
(không có dôc tô, không có vi
khuân dôc hai), da xanh, da
xanh lóp hai và da da thuôc
crôm.
Lô H, Viêt Huong 2
4 CÔNG TY TNHH THUOC DA VÌET PHÚ Hong Kong
gia công sán xuât các loai da
thuôc tù da muôi các loai không
có dôc tô, không có vi khuân dôc
hai.
Lô F1-F6A;
F8-F14, E13-
E14
Viêt Huong 2
5
CÔNG TY TNHH DET DÂY VÀ LÁP RÁP MÁY
ÌN UU MY
Hong Kong
sán xuât dây dai dêt các loai, dêt
nhuôm nhãn mác các loai, gia
công dêt và lãp ráp máy in.
Lô B9, B10,
B15
Viêt Huong 2 3579168
6 CÔNG TY TNHH FOOTFORWARD SOCKS VN Trung Quôc
Sán xuât gia công các loai vó,
các sán phâm dêt kim và các
sán phâm có liên quan.
Lô G2 Viêt Huong 2
7
CÔNG TY TNHH TAÌRONG GROUP (VÌET
NAM)
Trung Quôc
Sán xuât gia công chi soi các
loai và các sán phâm có liên quan
Lô G1 Viêt Huong 2
8
CÔNG TY TNHH TONG YU TEXTÌLE (VÌET
NAM)
Samoa
sán xuât gia công may mãc, dêt
nhuôm vái dêt kim, vái dêt thoi
và các loai vái khác.
Lô B11, B12,
B13, B14
Viêt Huong 2 3578432
9 CÔNG TY TNHH KWG VÌET NAM Hoa Ky
sán xuât gia công túi nhua và
các sán phâm nhua liên quan.
Lô C1 Viêt Huong 2
10 CÔNG TY TNHH HÌTÌSA VÌNA Hàn Quôc
sán xuât các phu kiên may mãc
nhu: chi soi các loai, tâm dôn vai
và bãng dàn hôi
Lô C3 Viêt Huong 2
11 CÔNG TY TNHH S. D. K. Hàn Quôc
sán xuât gia công bãng, khoá
dán các loai
Lô E6d Viêt Huong 2 3579112
12 CÔNG TY TNHH FOAMAX (VÌET NAM) Malaysia
Sán xuât gia công dô gô gia
dung, Xôp PU, ghê xô pha, nêm
lò xo, mên bông, tâm mút boc
vái, khung gô.
Lô P4 Viêt Huong 2
13
CÔNG TY TNHH THUOC DA YÌ SHENG (VÌET
NAM)
Ðài Loan
sán xuât, gia công các loai da
thuôc tù nguyên liêu da muôi
không dôc tô, không vi khuân
dôc hai; các sán phâm bãng da
lô C7-C14,
D1-D9
Viêt Huong 2 3579308
14
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHÌEP THUOC DA
POLYGRACE (VÌET NAM)
Ðài Loan
Sán xuât gia công các loai sán
phâm da thuôc tù da muôi
(không có dôc tô, không có vi
khuân dôc hai)
Lô C7- C14 Viêt Huong 2
15
CÔNG TY TNHH KHOY ENGÌNEERÌNG VÌET
NAM
Malaysia
sán xuât gia công lãp dãt hê
thông ông dân hoi, khí và các
sán phâm liên quan
Lô D11 Viêt Huong 2
16
CÔNG TY TNHH SAMCHEMSPHERE
ÌNDOCHÌNA (VÌET NAM)
Malaysia
Sán xuât các loai dung môi (có
nguôn gôc tù dâu mó)
Lô C2 Viêt Huong 2
17 CÔNG TY TNHH YUE CAÌ Trung Quôc
gia công sán xuât son dang bôt,
son dùng cho kim loai.
Lô C1b Viêt Huong 2
18
CÔNG TY TNHH SX MÁY MÓC & THÌÉT B|
CHUAN LÌH FA (VÌET NAM).
Ðài Loan
Sán xuât gia công lãp dãt máy
ép phun nhua và các thiêt bi,
phu tùng liên quan; sán xuât gia
công sán phâm nhua các loai.
Lô B1-B2 Viêt Huong 2 3579118
19 CÔNG TY TNHH CREST ASÌA (VÌET NAM) Anh
sán xuât da thành phâm, da thô
môc, da lát móng thuôc tù da
xanh uót và da thô môc; sán
xuât các sán phâm tù da.
Lô N1-N9 Viêt Huong 2
20
CÔNG TY TNHH MOT THÀNH VÌÊN CHEÌL
TRÌMS VÌET NAM
Hàn Quôc
Sán xuât và gia công nguyên
phu liêu dùng trong ngành may
mãc bao gôm: kêt soi, kêt cuòm,
kêt dá trên bê mãt và dinh hình
vái dùng trang trí ngành may;
sán xuât các sán phâm thêu tay.
Lô B3-B4 Viêt Huong 2
21 CÔNG TY TNHH UEÌ LONG ENTERPRÌSE Ðài Loan
Sán xuât gia công dây dai các
loai (tù nguyên liêu soi các loai)
và các sán phâm dêt liên quan.
Lô N1, N6 Viêt Huong 2
22 CÔNG TY TNHH CHUN YAO ENTERPRÌSE Ðài Loan
Sán xuât gia công vái nylon các
loai, vái PU, vái nhua các loai,
vái ployster và các loai vái khác.
Lô P6-P10 Viêt Huong 2
23 CÔNG TY TNHH TÌANLONG (VÌET NAM) Trung Quôc
Sán xuât dêt vái, nhuôm vái các
loai, thuôc nhuôm và các chât
phu tro dùng trong ngành dêt
may.
Lô G3- G9 Viêt Huong 2
24
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHÌEP CHENG HO
STEEL
Ðài Loan
sán xuât gia công lãp dãt giàn
giáo và các phu tùng kèm theo,
các loai cúa cuôn, thép hình(chü
[), cán kéo tôn sóng, tôn lanh,
thép tâm dinh hình bãng vi tính,
kêt câu vì kèo (khung kèo thép)
và các sán phâm tù sãt thép khác
Lô F17 Viêt Huong 2 3581589-99
25 CÔNG TY TNHH SÌLSARANG ASÌA Hàn Quôc
gia công nhuôm; sán xuât chi
soi, chi may thiêu và các loai chi
khác, phu liêu may các loai, gia
công dánh cuôn.
Lô Ì3 Viêt Huong 2 3579125
26 CÔNG TY TNHH DK VÌNA Hàn Quôc
sán xuât gia công chi may, chi
thêu các loai và các sán phâm có
liên quan, gia công nhuôm, dánh
cuôn
Lô D10 Viêt Huong 2 3581991
Stt Tên Doanh nghiêp/Du án Nhà dâu tu Ngành nghê sán xuât Ðia diêm KCN Ðiên thoai Fax
27
CÔNG TY TNHH THUOC DA SÀÌ GÒN
TANTEC
British Virgin
Ìslands
Sán xuât gia công các loai da
thuôc, các sán phâm bãng da tù
nguyên liêu da xanh hoãc da
xanh thuôc Crôm.
Lô M2, M3 Viêt Huong 2 3579101-02
28 CÔNG TY TNHH YOU YOUNG VÌNA Hàn Quôc
gia công sán xuât dêt nhuôm vái
các loai
Lô E11, E12,
E15, E16
Viêt Huong 2 3579008
29 CÔNG TY TNHH THUOC DA HÒNG PHÚC Ðài Loan
sán xuât gia công các loai da
thuôc, các sán phâm bãng da tù
nguyên liêu da xanh hoãc da dã
thuôc crome
Lô M4 M5 Viêt Huong 2 3579226
30
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHÌEP GOLDEN
TREE PLASTÌCS (VÌET NAM)
Ðài Loan
Sán xuât, gia công các loai túi
PE, PP, túi LDPE, túi dêt, túi
giây, túi Jumbo, màng nhua v à
các loai túi tinh khiêt khác, in ân
bao bì sán phâm do công ty sán
xuât.
Lô E8-E19 Viêt Huong 2 3581686
31 CÔNG TY TNHH ENSURE ENTERPRÌSE Ðài Loan
xuât gia công các loai da ( dã
thuôc ), hoàn thiên cung câp cho
các loai sán phâm da
Lô E7/E20 Viêt Huong 2 3581667
32
CÔNG TY LÌÊN DOANH DET NHUOM VÌET
HÒNG
VN- Hoa Ky
sán xuât gia công dêt nhuôm vái
jean, vái kaki và các loai vái khác
Lô E1, E5 Viêt Huong 2
33 Cty TNHH KN SH Viêt Khang (Jbi Chem) Ðaì Loan
sán xuât và gia công chât D-
Glucosamine hydrochloride
(C6H13NO5.HCl) tú vó hái sán
dã qua so chê
Viêt Huong 2 3581708

 'l&%.. 5399E3

  $99  %H34.335.

 5.9 E.3  %% '% l4.9.3 2E ..9. :3 :3 :3 .3.. 032E. 8.8352 97.:3. 33H36:.8.6:2-3 3. .5:.E.3 $3:9. 39E4 O. .49E. 93 3":.3 :3   %% &$%#$ $3.38 K3l.9  83:9593..E.. %%# %%$& ' 3":..:9:..8.49:H3. 43 83:9..935.-3 ..93: E4 .99.883:9...g3...E.992E .5470 $3:9-E34 g38   : 3.3 .3 9: 9E ** :3 .49.3 6:39 ...3 .6: .335   :3 24.332  3. %%$  !# %%%# % '% %%  $$ #$&%&# 3":. 8352-33.O036:.3 .4-.3 83:9 ...3. 3:H3:9..3 K3l.3./3 83:9.. 52E.339. K3l.3  %% '% l4.OH36:...4.E. .E. .:3-g3 93 %7:3 24.42E9J3 99-.3 3":.E.49 J.3 .3 :3   %%&'% %!# %%$ 3":.3 ** 04.-K3...8352 9 3:3 2992:2 3.3 83:9.93. 83:9..8..3 8  :3    :3   ** :3  :3 ** :3 83:92Kg33 823 9.3  32 83:9.3 :3 83 !.E..E3 %  &  %%%%$& :9..J3 0. l.397J..3 K3l.E.3 :3  %%! $'% l4.E.E...4 2O..-39.E..E. 3  .4 53 3 39 $3:96:3E42.42 H $3:9.99- .38993 83:9.339F5 3":.OH3 ** 6:.4 3O3 E48.3 539J..4.203.E../...4-K.9: &!$ .453 53 -K3 3./:83:98. 3E2 3E2.9:.4/3974383:98.E. $ .432E 9.339..5H 8 K3l. 3383:9 l.3 J92 -92.2. 2.2 6:3E4 95/ 9E.3 83:92Kg33 823 9.82-3 3..E. :3 ** :3  :3 .3      %$ l.3... ..-3.83 52E.3  3:H3:33 9:2:.4/39743.2.4 .3E2 043.E.383 :9.4 $3:9 .3. l4.E..8.E.E.4..43 9.3 /:. 2 l394 .  %%$'% 93 $3:9-3841.4 83:9.E. .38352 :3  %%$$' %  %%$#'%  %%'$%'%  %%  ' %%'$%"&&%&# '% %%$& '%  83:9..9  $3:9.E. K3l..3 8  35 3/3-3 2 97.E..3     .835297. 983 . 80 **  ** :3  %%& . 3.. 2  4 83:93:H3:...E. 33/3 .E..E..g39.48: $3:9.-354903. /3974383:99.3 -4 8 6:3.. g3.3/9F5 3":. l4..3   %!$&&' %%&#&!!'% 3":.g3. $3:9.9:83 .....8 /9   %%%&#%&# '% . . 9 3/3.3H3-g3 ":.4.9H:97H3.E.4  :3  %%%&% % '% l4.   :3.E.8352-3 24 83:9..397J E.E.38 3.3. .g39.3/4.. 04 -g304.....3 K3l.3  %% %%'% 93 :3  %% # &'% 93 ** :3  %% '% 93 $3:9.3    %%$'# # '% l.3 :3  %%'% $%# l4..99 2E .8. %%$ ' %%%& .232.../.... 83:9 . E4 ./.E.3  l4..8 /9 '    l. 332E.6:3E43.38 K3l.-..'9..3.E E44E..K 83:9593..330 3 . 2 .4.E.9.4/ 3 ..E.E.2 83:9:3. 032E 3532E   :3 2O. .35:2.3.48 $3:9..E.53 83:9..3 .5.8.   :3  %%#&%$& '% 93 $3:9. ** 52E.

$99 %H34.335.

3 l4.94..39.7:88.3   '  llf %% &' %%$#! % '% %%&!!## &! l4.3 83:9. 83:9 .4/-g3/9 3.4353 24 .. 4:39F5 8    K3l.3 .E.4-g304 -g3 83:9.E.3-.E. 8352E.3.33 $3:9..2 $3:9.4.3 llg3   %%%A!!$ &$%# l4.E. 99- E33:.E.433.38 5-E3-:3.E. . .3.52.  llg3 9:3-G $3:9 .83529 .7083  8 54:709...4 2.4 97E312 -..E. 2 3 9H: l.48.397J399999.E.4.39:..3 4343 llg3 llg3   l4. .E./3 3/4.F5.3  %%'% # !$%$ l4.83 5224 3.8352-3 24 6:3:9: 6:3 35: $3:9../08.J 99- 3. 02E 2 333.3 33.48:3.3 $3:99F5E 3:H3: 9F5.E..7083 .E.9./04183909..293.  llg3 . 8.E.335 llg3   %%! # '% 7:30 .3 l394 .9935 ..7083 :709.  llg3   %% &# 7:30 ..4 .3/ .4. 453.4. /. 93 3397:392 .E..E.3E2. E.:79:8 83:9 .E.307083 %!&7083 8.E.33-324 .35 9.3 $3:9.3/:97397H383     %%&& l4.3-K..93 .E.E.4 3E2 -g3.  893:..397J399 83:9.: .& ' .24. K3l.E.3 94.E.E.E.3  %% .3 llg3    %%$&!##$' %7:3":.4 3:H3:O.3 :3 53.48:935$3:9 . .E.  llg3   %%'% $% 4.35.39:93 5.3..4 :33 33 24 .7:88...O.. 4-.3 ..99- .3:22:..39 . 9:3E2 $3:9. 97H3.3 llg3 llg3    8 llg3   llg3  %% &!#& . .3E2..397J O.4 332.7943.E.3./3-3 3.. -39.E./ .7:88.9H: .3  llg3   %%& l4.4. 97.  .3/9 83:98352E..52 $3:9-.4 .38.4/9!! 95.. .3:32: -324 /4EF4.38 $3:9.2.. ..E.49./: .3J3536:. 9393 $3:9 .8352-32  4 %9 .E.. .3 .43 //E923 /339 / 32:.08847 370/039.:79:8 llg3   %%%% $ '% l4. 42E2O......38.7.439..4 8352 39 $3:9.3 llg3    %% ' l&%.3:3 92.E..4-KE..9 !.4.335 $3:992.-K.. 5 93.4 :33 ! .E. H/32 97. $3:92E2O..K3/E3E.  3.3 29/: 5.3.:9F5.  %%$& '% 3":.E.2.l 798'73 lf 8.E.2  llg3    ..E. :28 $3:9 $3:9. 32E  llg3   %% #$$$ l4.3.33-.36:.89.: 23 O9E43.43 530.9: E3-O3 .4.3 $3:92E397:392 ":993O.483 52E.4-K9.3-.39.E. 39  llg3 %99.8889..4/.  llg3 3.3.02E -//3 032E 3902 332E. ..3..9H:9. /.E.92:E.3.3-E2- .48: ..2 llg3   %%'%&$& l4.4E  ..3 $3:9.992:20 .4 3 $3:9.3 .F5 .4 83:9 .E..E... l4.3 $. / .3 /-g3 97.E349F5K3 . 99-2383:9  . .. 09 0 ./5 3O3 $3:9.E9.E..9. -g3..4. 297.83523.307 -.3  llg3    %%$!$$ 7:30 ..36:353 l.9   llg3    %% !$%#  %% % '%  %%& %% %! l4..23/E38. ":3535 l:9. 83:9 -4.E.9.E..9.324.89.OH36:.307083 ..E3 %% ' :9.O 2$         $3:9..4-K $3:9. 3383:9 l.     %%%# &! l4.04.3 97. :9:.399-33 2 33.3.-: 443 -49 $3 :9. & & l4. 3":.02.$3:999--4.E..4-K5 -.E.E.4.3 4.E33O39F59299.4-K 3 397H3-.

335.$99 %H34.

32 - 2924 $3:9 . 3.  l4.   %%l&%.:3. .9 .K 34 ..9H:9  -g304 .9:2:3 -3899F5243:H3 . .5 .323.  %%$&%%&'% 4343 l9:.3.99/J3 ..3  .3 .. 5 8352 $3:9. .: llg3   %%!% l4.92.3 .8352 93.3.3   %%l l4.3.48: .32 . :3-.4 .9 . .3.48:8352.. 2 $3:9.8352.3 7039.E.92 3.3 l9:..99/J3 3.9J3 $3:9.3 97J 6:9 3 /3.% 4343 l9:..  8352-3/.43 .4-43 .9 9...E. 3. 97. .95.E. .E. .835293.3  %%!%% l4. l.4.3.5 29 9.8352 995.E3973 .E....3 l9:.3:9 97.3 $3:92E2.9:2.2:.89..J9  3:H3:9F53:H3: 029. 23 83:94E.E. llg3   %% %#& '% %7:3":.E./.E.6:0352/39743 9. -.g3 53   9:. 23 3.  .4-43 .3 83:9.E.E.5 3 83:9.J9 /89 9..E3 :9. l9:..5.3 llg3  ' l%& %%! %%#%&.E.3.3 43 O3O 83:9.89.g353 $3:9 59309 032E -324 $3:933 39/3. :39 83:9. 3383:9 l.  %%&$ $. 9 $3:9 .3:3  2:. 93 l9:.9528952. l9:. 3.3 3/4.30 83:9.33 3. llg3   %%& &$%#!#$ l4.  8352-3/... ' %%$%  '% %%..9 /454:709.3  .3 .83529 5.3.  %%'##$$% l4.24 l9:.3 .E./.42 4 3 89 9F5 2 ..   %:.E3 . $3:9. llg3   %%"&% $.3 l9:..3  $3:9 . .4O.9: $3:9..3.3  l394 ..43g34 3 99--g39 99- 33.4. l.4 35.9:5. ..E..E3O9835.9 28.2.3.9 5.24..3 2.   %%%A!l $% l4... 3. 23 2352 83:9:32: 33 ...397J . %7:3":. l.4  ./.397J  97.49:H3.9/J3 .J .4....3/24 . .E3 3.E-3 3.9E833.E..3 $3:9835228.E..3  l9:./39743332   l.99-.3 $3:9.9  97. 42-33.3-3 3.9743.-.99F5 8.92 ..3.-9 .9-9J3 .  ..E..3 l9:.E.        l9:.83:9.5 597K3 2E.   %% %' l4.24.E.H3 3.3 .E.3.3 8352E.83:9. 83:99 3.-9  l9:.2:. & $3:9.  4 l.36:335: ..   -g30483:92.3.E397.-93.E. 89 9F5 32 3 34 $3:9.95.83:9.3 llg3    %% !%# '% l4.    %%l%& %7:3":.8352 .3.

.

  83:9.3 l.   %%%$# &!'% 4343    %% !'% .E.3    2397. 4. :9: $3:9/.38 l9:.38 l.  %%%.3  %% $' 3":.& l4.2. 9F5 .8.9E.9:. $3:9.:39 935:38.  %% & l4.42E/.5 935:38.3 $3:9..2 3 ":.  l9:.433 9:.3. l4. $352.4 .    .8352 /3 2E3O2g3.   '   l % $ %#% %%#$! %%$. 8352-3/.3 l9:.339.-E39352 $3:9 .3 99-5 938..&%'% %% '% # # %% $.3.397J399-3 l9:. l33 l33 l33 l33      .  ' 4.3 3":.E.38 l.4 24.E.J:32: -3983 $8..824..83:9.. 9:.  3.../.323.3 83:94E.. l..E. ..E.38 l33   %% $&' %% '' 3":.E..3/9 3:2 2..3. .3 l9:.   %%$&%'% %%$&%%& '% 3":.:3.8..3.2:.3 $3:9532.. 5932E3O :3.57E5 .. 3  l9:.  24 ./.3. 3":. . 297. 3":.9. /. .38 l33 l33  . l.   %% '9.335.3 H36:..:32 .3.

335.$99 %H34.

3 l. 2 83:9..5470   .33583:9 9E..9/4!4709.9743 $3:9.83 52 l.9/4!4.328 9-9 8/3974333.  %% !$%' 3":.45930 5 09 9.3:32: .30 2.E3 %%% % :9.24 83:9-.38 l33   %% ! '%  %%$%$#' $3.38 l33 3583:98352/. 8. l33 l394 .4252.4 0 9702 02E 0 98352.. l4.-3 .2/0 . $3:9.3.339.2g.4 /F5 2.E.3 ./3 33 2E9J3-33. 9 7E.E.3/4.4-K 23-.E.93 923. l33  %% %&$& '% 3":.9 3H3 /.3 3383:9 l. ..

.3:3 .4-K.3 J.93. l33 .. 83:9 3/4. l4.4 397H3..335 .   l33 2.4-K.     3":. 3 -.3/4.38 52284E96:97K3. '9.3. l4.E.3 3 /3.33 .E.4   %7:3":..3.95 . 83:9 57E5932E .4 .E.E.3 ..3 l33 l. 4/: 8.38 l33 8 l.38 83:9 /3-324 3. -497K l.4 l.38 /3.38 3:H35:33 l33  %% $! #%$' %% # '%  %%# #$%#$ '% %%!'% % $'%  %%"&%& '% 3":. 3g3.3 83:9-...E..E....7943. 4/..E.. J 83:9..3383:99.8.3 ../3.3 2:24 l33   %%%# $$%'% %  4.483 l.E. $3:93/4.383522.3.38 l33 /F5 9E..4..38 l33  %% ' 3":.99-33 3:9.J3E.3 l33    l.   4343 83:9.38 932E..38 l33   %% !#% l4.335 $. 499-.7943 83:9 3:H3:29E. . l33    %% $#'$ 4.E.33: -.OH3 6:.89. 5.J9 4E -:43 .E.4 83:9-.5.3 l. ./339 .3.32 3 83:9. l.33597H3 $3:9..38 l33    %%!$' %%'% 3":..38 l33    l..E...E.2 l. 4 39 .49 39 3 83:9 .J9 .E../3-324 83:9 /.33:2 l.2E 2O.99.3 l.- 537-324 9-9 5.4-K 6:3E4 l.2-339.42.57E5..

 -533.30 . :3 2:/3... 83:9:32:/3.43 1.333 3 9 $3:9.42E . $3:9:3 $ .  %%&$&!#$ 3":.38 l33 .E..33 ..4 42E.38 l33    %% # '% %%!'% 3":.  ... 2.J .4..3 l33 2:.3./.332.3 l33 8 l.9 . 3":.:399 - 3 l.:9: $3:999-93.493 $3:9.

.:3.E.433/.4..38 l33 39.493.4 33/.3 l33 .2.3/4.335.38 l33 /3.5.  ..3..3 /:-O3 9..2. 949 83:9 .   %% # '% 4... 2.3.4.3.. 8 83:9 3/4.335 39 9.E.335 39.835224 .835232 /3.33F5 l.9 E..   %%& '% l4.5:35.333: 5:-3.2. .E.3 83:9.32. $3:9.

 2..E3  ..433.E.4 l.    %%'%$&$$ 93   %%&'% l4... .-497K.83522.3943/3..-3 l. -3 ...3.E.E.3 l...4 333 .38 l33   %%!!#'%  %%A%$% %E. 42E2O./3    %% &'% 3":.8352 l.E.3 l33 .433.3   %%$&'% %%%'% l4.2.3 !E5      %%&$'% 3":. .335 .E..83 52/4.335.32933.3 O953  .J:32: $3:9 .39..3983:9 5 :..33.E.3.3 $3:9F989 33F989 ..4.38 l33 5.3 9 3 3":.E. 83:9 .3 35 83:9.38 .:H3/3.4 5.38 ..29303 32.4 ./3 :3.3 ..335.E.3 57E5.E../3 83:9.3/4. 8 $3:9 3/4.99-.38 l33   l33 .38 l33 .

.38 l33 .9 ..4 0 9702 .2E.33/4.3 l33    %%"&%$ $'% l4.3 :32:.4. 3-.3 $3:9.4 5930 50 2E 09.-33 .   %%%# l4.4-K 33:97H32 .48352 l.4 .E.30 5 099.E./3 .9J3-3 3.E.24.

 .

335.$99 %H34.

 .E.E. 2 83:92O. $3:9.3/3..3 $3:9 3/4.3 -997F9 4'  .38 l33 2E2O.E..E. $3:9 3/4. -537 3. 97.4 l33   %% l4.38 9.99- 83:95 9302E 09 83:9 593032E 09.83 2.E.3 :..E.8352O.483 :9 3/4. l...483 :93/4.4 :32: 83:9:33 .3383:9 83:983523.E./:.9704 -3.3 .3.E.3983:95 : 33.E. 52 93.E.43/9E. $3 :99.38 l33   %!l%'% 4.E..3.E.E.2.3 5..38 4-32449:H3 .3:30 5 0 5.3 98..3 l33 8O3-4.2:9 35: $3:9..4 9E.38 52 39/3/343 .3 l33 8  . l.E.835224 $3:9 :33.3 5. 993 24 $3:9.3/4.E.4 $3:98.4-K!! ! $3:96:3E4.E.4 83:98.433...5 35 3 3-5.39733383 9.9/.357E53 3 39 93.9.9 $ .3/4. $3:933 3983 l.. $3:9.38 l33   %%$$'% 3":.J9 . 83:9.E..4-.J9 83:9.4-K .!35: :9: .99.0.8352-.2. 4 F53.335 83:9 /F5.3   %%'% 3":.E3 %%$& :9.OH36:./3 6:.3. .3 l33   %% ' %#.57E5 $3:9 3/4.  %% !& % '% l4./3/3.-3 %l3 ":3:9: 6:335 :.7-43 ' . 83:99.383:9 /. 2E.57E5 3..3 l33 l. :3..38 l.3983:97..E.4 E49:3. .3.3.5293383 l.3 83:9.293 33 $3:93/4.3. !E5 l4.8.38 .4/3 E3-O3 l.3 2: /:32.3$ l33  l. 4/3 E3-O3.38 l..2 4.2.E./ 3.3 E3 -O3. ./3 -95!& .9....936:.3 l33    %%# %# '% 3l l33     %%' %%#&$%# %$'% %%$&%$.2.:9: $3:9.3 438.9702 .:.97.E.33E2.38  %%$%# #'% l4.38 :3.4 :2.  .3 $3:93/4.E.4393:3 2: 33:3 lE3-O3 %7:3":...4-K.9393029 $3:9:32:.3 3383:9 l.9E83 33.3 l33 l33         .-.38 l.35:38.593 :3 E ..83 5229-38.3 22 l.53.8983:9  89.3.35: -E39352 5.4933. 3 32 3.E 9 E..   %% !& '% l4.38 l33     %%$& '% 3":.83 523483:9. . $3:9../3 $3:9/3. 83:9.3 l33 52. '9. 93.2E 2O.-537H3 6:.3 /F5.9 39:.2 .E.3 l.38 l33 l33    l33   %%%!#% 4.. .E./.3-. .83 52/4..E.3:9: 03 97020 5 -E3 .99.-E38352 39 93 .4-K .3973 /3.. l4.J83:9.3   %%$#%  !# &%$ '% l4.3 98 l33 l./E3 -O3 -3.4-K 3.  ..23K3.E..4.g353  ...52/..9J3 394 2E30  .: 32 .5 .38 l33  %% '% 3":.433.8352.994/.3 /4.3 35/3-9.8383 :9. 24. 4.38 l33 l33 l33  %%## '%  %%'% 83:9..38    %%%##'% 4..E.38 l33 l394 .E.9252 $3:9.35.H36:.357E599- 39 83:9.3 .. 3324 39.E.338. $3:933 39 $3:932.4 -537 .3..E.32../3 .332 3 3 .OH36:.l % l4.  %%'%% %7:3":.E..4  89.3-33.4.E.3 .4.E.E..9..E..  %%!&&'% 3":.E.3.3 -38.38.-537-33.3/4.-E332E 83:95 $3:932.3 l33 8   %% '% l. .. .3-53 5.483522.48352 . -537 .3/4.99. -.4  .3..33:H3 l..3 l33 3. 9.48. l.9/3293 93 .3.38 32. 3. l33  .3 l33 8  %% # '% 4343  %%$&' 3":.E. .3 293.433-.8352 l4.2.  %%# ! $%$ '% %!l"& $ ! %!$ .

$99 %H34.335.

3 9H: J34...g353.:3.5-3.-E3 9352 $3:9O.3$3 :9 3/4.E.5.297.5: 332.3 3 33/4./..332..J 83:9-3 9..2.2.3. 3383:9 l.3499 .E.397J 399./3 l. 9 .32 -53709 58 3/33H3: $3:932.  %%$%#&#%&# '% l4.E.. /3-3 ..E. 2 l394 .93.4 l33 .3..995 9.99. .38 .8.E.3. .J 39.99-. .97.E3 :9. 8352. .

:333..3 8 l33   %%!% % %&% '% "& 4343  ...3.:4983 33  .  .  .3. -3. . .: 83:9 3/4...38 l33  .35 93.99.9:. -: 3 .45. .52..J9 .7943 5.4.....E..09 236:35..2 l.:3939.3.09 23! 2397!..3 .3.4 3 7.OH36:.38 l33   %%%% 3":.4 l33   %% $ #!# '9.E.3 3.3 2 . :39/.3 $%#$'% .9:9..H3.3.3.2 5293:33:H3: 97433..38 83 33.4-4 2.3:935 : 83:9. .09 3.3 l33 8    %! ! l4..E.38 l33   %% %%' %! '% 3":.-3.E. .OE97.5470 '9 .. 83 :99.. 3O83 33 83 83 9. .4 .E $3:9.g3 .4333.-3 89 $3:92.:9 :. l.09 / . 83:9.-3-9.   %% 3":.E.43.E 9.2 .3g3 3.3 l33 8  %!' l  %$ $3.J9 .. 4.E.83 83.335.

.

433.E.  l.3. 3/4.3  3.2 $3:9 .8352 33 83:9 .3 l33 5.6:3535 .4 8.3.3O38H:.499 -.4.E...3  l.-39.E..E..E. 83:9 .32997 .335 .907 .J3E.34.4-K3.83/3.E.E.8352/4...47G2 .5470  3l l33   %% '% 93  %%# $!#$ 3 $3:9.E. .99-.J3E.3 $ .32 .95 43!74...2. 3 2E 3.2522 53 -99 9:./3:9 : 83:9.J ...9 /454:709.O H36:.3:9:-32.3. 3 9 . -E3...426:3 3 9H397H39.3.3 $3:9.335 83:9-.   ' l  %% #!%$ '% .83 9797.2-083:99'9.43O..-E3.235 :.4 .E..5470 .E.48.2 -.E. 35: $3:939.99-.3 99 3 /4.99-..E.83524.38 l33   %%l%$&' l4.8352.2 l3 $3:9.8.E.39.33 83:9  .30 $3:9-g3.9.E.4'9. %. l33   % $&%  % & & !l %%%%& $ #'% l4.8352 .57E5.43 .3 J l33  .94 2E   %% '% 93    %%#'% $3.4/3974333/: .4-K-3 4:80 -.E. .333.8 99- .8352/4.3 32../38/3.J .38 l33  %%!# %# '% $3.3-. -.38 l33 3.3 l33 8  %% %#& '% %7:3":.95 43 ! 83:99'9.8352. 528/3.89.9  97... .. ...O2$   $3:9.4-K -3 33/E3 :32: F53...35 /:-46:3 2: /:3 2. : l33  %%!# %# l ./3 . ..397J  ..O 6:353534E O9 '9. $3.E. .E.E..E.8..7G2 ":3:9:.83 3 529429.3./38/3 3.335.-E3. 3 92E9J3 33 -53 7.8..8352 39.38 l33    %%$% 93 .4O.95. .3 l33 399.! 83:9 l.5-29  E..5470 ' 3 l.-33g3 .38 93.8353. 3E3E.38:9 93 :33.E.E.3 83:9 ..36:3:9 35:..J.E.2 l33 -E3.J3 E.94.99./39743.92 3.E.: 83:9.497.9/J3 ./:32 .4-K9!.3 l33 8  4 83:9. E3 7g3 3.

335.$99 %H34.

25  3252 . .E.%7:3   %%#%#%' l4. !..E.g3 !.E.E59F5.-3. 3 33.3.33.OH36:.3.-3 3.3..397J 33499-324. $3.3. - :3.83 523 ..593 :3 E ..3.3l 3 8352 39 3 359302E $3:9../3  2: 83:9.. ..OH36:..3 $3:9.E33: $3:9.2 3/4308.3 l33  %%$% #' 93 $3:9. 29 l4..3  2:   %%#%% %# l4.483 523.. 8352 .935 83:9.:79:8 93   %%l% '% l4.4938 $3:9.  %% l4.g353..83 :98352924 .335..3 2E 2O.E. 3.3 9 -3 ......3E. 394/ .32 2970E !...83529.E.83522.433/9 8352/9..483 52-3242: -29.55232 .3 .332E..3 2:  %% $%#!#$'% 4343  %!%# !# $$'% %%!  2:   l4.E..3 ' l.  529H:/3. !. %% $%'% l4.8352 3H:97H3 $3:9..E.3:30 5 0 5.E..2 l 4.24 $3:9/.4 -537 .E../3 99- .E.3.3.E.3 .33: ..E.. $&%  .52 .3 83:9.89.83:983529 4E3524E.E.3     .E33O3 .   .3 83:9./3 -324.E.3 :32: G3 5.-3.4/.97.32E3..3.  %%l&%.4-324 0g3 0 .3 83:9..E..3-3..4 2E-./.53.E..E. 83:9. 2 83:983529.23..%7:3  %%$& '% l4.3l l33   %% %'% 3":. 4-324 -3 83:9.39.3 .9:53 6:.46:3 E43.E.3 . 83:9.8352 /4/4.83 .E. .3 !.3 -2924 83:9.536:..E.E.3 !..E.48:2 E5 .3 '9.997.3   . E3.2.E.. /7.3 !.9.5 3./.E.3.32 3 8.33.   %% ! $ l4.3.4 l./. 3O3 .9:3 536:..3 .3  !./3 9743397.3 . 3 2 l394 .E3 :9.48: 83:92E5E9 3 . 3383:9 l....-53 24 $3:9..3 83522.38 2:  %%l l4.3 !..E.9   3 -.23 23 g397-3   !.83529 .3. .-32 4. 2E 5:38.35 3.33.4.E./3 323   .OH36:. 83 972E2O. . .. '% 4.E.293  89399.4 . ..43.53-3 .E. l..3 .3 :97.E.E...E.%7:3  !.  %%$ %%& # ! '% l4.3. /3.E.397J -3 -395./3.5 3 3.-3.E.9 9.E.3..-3 3.E .3 29. l33   %!&!%#  %%$&!# $'% '9. 2E.3 ' /F5.3..   3":.483522 42:83:9 .52536:..O H36:.499 -3903 -53.3 -:.E. !.. 99- 83 :98352E.38 3 .8O3.4 3. /343 83525:3F5  -33.3.OH36:.3..397J3992-3  83:939..3 97.4 8 $3:9 .   /3-389 2 9F5. 83:9.E.53.72.-E3..   %%$##'% %%%$ '%  %%$ % '% l4..83  525/4!& .3-32E3 .E. 35302E 0...99-. ...3..9 9:.. 83:9.33527.4 9F5334 .397J 3 3499-3 83:9 ..-. .E.3 2: 2: %#&  %%$%'% l4..E. /333.. 3/4.3.3.3 $3:9.  %%!#'% l4. .OH36:.3 $3:9.993 53.3.4 83:9. 24 .48:.3 %!&53  6:. 5..8.E3 3O3 .2. 835232 .99 $3:9.353.3 .5470 l4...433 2-33.3  $3:9 ...3 l33 l33    & %%'  %%$%# #'% ....3 l./3 $3:9.3 5298.3.:3 7O9../3-3 97.3 .3... !...   %%'# $ %%' ....

$99 %H34.335.

E.393 3 3 5:3 8.4../:3 .3   . l394 .4:3 2:.2 !48907 3.-E39352:9 : ...E. 2 83:9.48: 28 8.353.3 .483 :9.9:3.   %%! '% %%! ' l4..3 8  83:9...49:H3.. 9.499- 33.4 3:H3:3:2.3..399-. 8 3E4 83:9.9:3/3 9743/3. .OH3 6:.5.  !.. .E.g3.2.2 9.3 33 $3:9.3..O2$       $3:9../3 43 ":335: 6:3:9: $3:9 ..3 !.3 5. 97..OH3 6:.8352 97H3..24 838 J3 93 l4...24 l.4K4073' 9%.952 6:3.49:H3..3 39.399 3 .3:H35:.E..335 ..4 940 83:9 7E..   %%% '%  %% '% l4...J ..3.3 3.3 3":.3/9 3:2 2.4   .3- 5397:3 3 - -E3 7g3. .   %%$'% %%$%% '%  %%% '% l4.J9. 3.3..E. E !&14. 4. !.-4E3. !.E.E.4F4 /3.  %%% '% l4.4.3:3/5 /5.8352H36:.    .3..  3":.3 53 -g3 94K3.4899F5 9F5 03 9F537 .2. 4 .3.. 4..6:3E4.2.  %%!..3   %%&$ . 3K3 23 8 /397436:97K383 :9 83:9 57E5.3 8:3:3..E.E.E3935 /.3 !.3    3 ..E...3 97J2-3 2 970 E ..E...E..3 $3:9. .  %% !%& l4..-3 $3:9.  !.43...3 .3 l4. .3. 3383:9 l.4835297..  %%& #'% 4.3.835232 ..E./32-3 993 /.E.335 83:9.  52-33.8352.89 ..35: $3:9 . .0/8 !.335.E.E.397J .4-K 83:9/ 3/3.8352/5 -3899F5 83:9.3... 9.49:H.2..43332 l. .3.3 !.   %%..E..3 l. :32:F5 !. .38352  .6:3E4  83:9 . .2.82: 83:93:H35:2.2 l 4..  !.  %% '% l4.3 $3:9.3 3.997..    %! ! $# ' 7:30 l4.33533E...3 K3. l4. $3:9. ..E.E3935.3/93:2   !. ..E..4-E3 9352. l4.E.3 93 $3:9. /32493 /3  %% !  l4.40 9 l.99- ..6:3E4 .3  %%## '% !E5  %%%'% 3":.3 . !.... .g353 3.3 935 . 2.33.J3E..3 3/4..483 522-3 993 24 .4 .E..36:335: $3:9.8..8352 97.E..3 #% '% !.3 $3:9 .E.3. .33.397J .E.E3 l. l...2..3 3":.  %%.:-E: .293.3 ** !....83 52.397J399 83:9/.3 /... 97. /33:3.  8352597 .  %% !# l4.8 $3:9-..3/F5.4   8.E..E. !.3 83:9..3 83:9.3.4 .. .4.  %%$&! #'% %7:3":.   -  !.J $3:9.4 !..3/8 !.3 !.3 !.58032E 9 99-3335. 83:9 ..3 !.E. !.8352 23:397.  l4.3 83:9.3.3    !. .E.3.  l4.3...  %%%# #&# '%  %% !% '% 798'73 8.E.E..3 9 3:3O.3 8 !.3-5 83 5234 53.E3 :9.   %%% '% 9%3.:3 89 9F5O9 83 938O3! ..3 35.33583:9.  %%$# ' % 3":.3/9.4 .483 .E4 :9:  2..E.E.E.3 .9...48 .E. /39743.  %%% .46:3 E42.4 83:9.4 .3 !.3 !.3 $3:99.3 2.3 . 83:9.E.. '9.95.33.3...OH36:.83  52 8352 3..3 83:9 9H:9 5E9973 9:9/3.g33:.. ..3.J. !.g3983 6:353 5.E. !.3 l. /.43 .-33.E.3 :3 3 :3K3 :3J3   %E.g3 53...

$99 %H34.335.

8352/3  !.49 3/3. -.E.E.397J399 34 99 3.6: -. /3.7 /.57E5. 3..3 8 0.3-9 383  %%%! # ' 3":..E.E. 9743339 8352  3.3 83:9.O.. 94K38352 3. 9 9704 9- 83:9.399-. 3:H3:3:2 52 2: .  %%l% '% l4.3972 .39232 3.... !. 83:92 9..9 -499.3 !. 4..3   !..  %% ' 3":.48: 3.3 83:9.  %% '% l4.E.4 /3 ..E.. l394 .3 $3:9 ..2E  . .3 . E341. -3. 3 74-389 $3:9 ..4   .99...0 2EF5.E.95.E. 83 /3.  .  %% ! '% 93  !.83.3 3 8.  !..94.   %% '% %%$' l4.3.3 ./3 9.O.8352 -324 :3..E..O : . $3:99.:./3.  %%&'% l4. 6: $3:9..3.3 .:. ... -.3.. /. ..    !. 99-.  %%&%&# '% 4..3 :9.53 49:H3.33583:9 $3:9 ..8352/9E.4841..4..E.335 3. 2 $3:9.E.4 / / . !...8. . 32.33 39    !..46:3E4 9.8/3 83:9.  %%$&$' 3":..  !..OH36:.032E !. -O5.49:H3.. $3:9.J3 ..3 83 ..2E2O.J 3 39..3 83:9 .3 99-34..:79:8 $3:9.9J3 9E.2 2E. O3.  %%'% 4.3 835297. .3.... 3 .8352 . 24 .3.49:H3. 3":.48: 9. !.4../3 .4:3 2:353-33. 3:H3: ** !. /9:3 / .. 83:9.3 3":..  !.. 93.E.3 70.F4   4E ..3 % ..3 83:9.3-5.E. :2.F5 /E3 333. 841.3 399 .  %%' 3":.. .2..K.3.99- 3 .E.3923.835295.E...4.89. 3:H3:2:.3841.OH3 6:.33  ..E.E.....3/9..4 973   !. .24.5233 902 33 52: 8 .  %% #&$%#$ .3 !.83522.E.  %% %!% !#'% 3":.E. 9 /.3..3 5297.399- /3 ..E..J:3  39F593.9...3 83:9.9...E.397K3/3 83:99352 -E393 52-E34. $3:9.99-/3 83 :9.798 :H383:92E.  835297 !.397J399 34 99 .3 92   %%$ l4.E.3  %% '% 3":.E. !.  %%# $ $&%&# 93  %%% '% l4..g3.8352/9/4 /4. J-324%..  . ..E.4E .:4E 2E ** !.3. 993..K.393-3 . /3 $3:9.8.4 :3 3.5343. g36:3 3O3 9E.OH36:.3  !.E.3  !.    %%% .8.E.  %%$%# '% 3":.3 3/4.4 $3:9..99- .973.3 !.3 6:3E4  /F5 /F5 97433 -.9 35:3O.E. 4.. . !. -3 3.35   !.97 02 $3:9 ..E...3 !. 83:9. :39F5 :33..3g3 83:9 .307 -.3-K3E58:9 !.5.99-. .943:H3: 3.49..48: -E39352 -g3/.  %%& l4.4 83:9..8..          8 ..-3 . %%%%%# % 93 83:9 .E.8352  5: 83:9.4 2:. .: 3 &!$ .4841.3 .4 ... !.3  %% '% ..E....   %%l% !$ 3":.3.3.... !.983         !. ..99-324 ..9352 -g3. ..E..E.. 85408907 2.3. .E..  %%$% l4.  %%f& ! '% %E.9 - 29   %%%%#$ %#% . .. !...E.E3 9%$3. 3383:9 l. 83:9..3.8 .3 3/4..4 3:H3:.9 - 29 l.E.E.

$99 %H34.335.

E.E..E5 3 .3. .. 4538/3.:3. .3 ...83529983. 83:9. 2.E.53 394/ 3 G38.3997H3 83:9./32E 1..33 53.83529 !..E.  % ! % % 93  !.297..2 $3. ..3 6:3 3H3.48: -9 3.E.  %% !.483 52 32E.9g2//.E..6:.E.. 8352-33...383522. 6:3:9 :6:335: .   .4.E. !.E.32.E.  %%$&#' l4.8352 . 3":. 3 E6: 83:9.E.E....  %%$&' 3":.83523.E.3/4 ! .397J399-3.42E3/ 3 ...5:39904:32:  .52 33.-46:37.3.. .3..48.57E5..5470   %%l .-39.3 83:9..3 83:9.E. ..58:9g3.3.29  !.53 H36:. ..332 8..4.E.83529-. ..3.4.E.E..  3. :33.9J3 83 52303K3 .8333 6:E3g3 *%% 3g3:349 39.. 3.E.E..E.4/89 3 .:997.E. 2. -3 39.. ":3:9:-K.E.. 39.   %%&% l4. -3.3 39 9743 33/3.3.. 83529983E.32.E.E.4.:3 O...   %% %! '% %% '$ '% '9.E..-3 -46:3983.3 93 :9:3/33- 2E .. -3 -46:3983. 3 .. !.33 39 97H32. 3. 83:9 . .93 9.3/. 32 3K3 .E.3 $3:9. !.  %%%%& '% l4.. !. ..  '% %7:3":.OH3 6:.4 83:9.-E39352.83 83:9 .4 5:9..3:9  :..552 97433.3 93 :9:3 /33- 2E.3 383523H:97H3 83:92E2O.E.393 3 $3:9 ..99- 3974333. .52 9. 9 9743 2E5E9 3 2E-42 3.3 83:9.99- 3 39 9:98 93 93H3.  /32E1.E. * E.OH3 6:.3.4.997.3 !.E.OH36:.:3..393O..6:   !.F5 97.4.3. 3383:9 l.E.97433..52.4 32 .83523H:97H3 ":3  35: 6:3:9:. .32 83:9.E.3  3 53.E.4:3 .9J3 99- 23.:3.83:93:H3: 3..E33 ..4  83:9.   %%$$&#%&# '%  %%% '% %% 93 3":.5293H3 9.E. 93. ..3 3  .  %%% '% l4. 24 . 2 l394 ..3  !.3/E3 l..2..   l.399:42  9E.  %%.4..48352 -3 9F5.  !. 2E3335 ":3  :9: 6:335:.. .E. !.. 3:H3:9 -E34 2Kg3 3 .8.K59/4. 394 -3 394 . 83529. ..335 .3.9:.  %% %% '% 3":.9J3 835230 3K3.E.3.E.99- 39743 33.E3F5 3:2 4E -3 9.3 32.53.8352. 9E.:6:.335 ./3 . . 33/4.E.3972  %% $%# 3":.8352 32E.!' 83:9 .E.99- . 9.3 !.. :3.9/3 97433 E. 3383 83 .3/.K.E..4-K39J.3/4  %%$#& '% 93 !.  %%' & 93  !.3.E3 :9.E.K9:. 2 4 ..9J3 99-23....E. 4.335.. 3/4.3 .3  %% 35  83:9 . !.7943 4g3.E.3 5 9.49:H 99.

$99 %H34.335.

 .3.3.4.     %% & '% l4.:3 99.9E.3 6:.3. :3.  %%% & l4.4. .33 35..45  3.24.  /333 33.E.3O...E..E.3.E.3233.   9046: 3 .. 2..948.. !!83:9.52 O3. 3":.8352..2.  %%&$ '% 93 !. :3.49:H3 .E.O.33 53.36:3:9: 6:335:. 33 0g3.49.  %%&'% l4..3.38352 2.83 52.E..3 83:9.397K3:3 2 95997.    !..OH3 6:.  %%'% l4.3 !. 3383:9 l.  %% #&#% '% 3":.4 942: :3K3-324 ..3 83:9.E.3.. . 83:93.E....E %.E.J -324.552.:..E...  8352/4.E ..322 83:9923.4...9399./ 39 83:9 .E.E.E.E.35:.4.4.K 3K3 253.3   !.8 -E3-:3 . 2-33..3  !..38/3 .3 .4.:74.48: 9.  %% ' 3":..493 83 52 39 8352 3.43 83:933 99-. O3O 9.... 02E 0 5 99-5.4-E30 353 99-..E. !.E3 :9..:.. 332.. $3:9 .E...E.33.E. 2 83:9.3. 4 332E3 2E9 3 3.2.E.42. .E.E. .43 3543 .. 932.43 53 39 8352 3 .4 8352-.4 9 .8352  /9 /92 $3:9 ...3 3: 33 532E.33/9 2.3983:9 6:335:6:3:9 :83:9/ 3 / .E..3 !..3.9233.8352H36:. 9J3 9/.48 / .E.5E5:9'9.393..3 83:9 .8 3.32 4 3332 32 2E2O..3.4 83:9 . !.4     !.9399 83:9 .3 !.4 3..4 3":. !. * *   !.O.O..3/:E..4 .2 .E.3.E.3. 99- .  !.335./397433.36:3:9:. 5.!% 43439 353.8-E3 ..395 .E...O  H36:.335 3335.9.449 3 -E33.:.E..333 53H36:. 353  . 3":./3 0.3- 353 .8352 -.3 83:9..332.  %% ' ' l4.4  !.43.8...:3 2:24 $3:983 5293.8352 ..E97.... 42E/9..35 .3./9. !..:39. -g3 ...83523H:   97H3/.3 !.99- 3974333.. 4.  %%$ '% 3":.99- 330 2E . .353 .83523.48:-E3 9352 /39743....E.E.38992. 5:33.OH36:.57E5- . .E...3 83:9.3 .E. !! $3:9/..0g3. 99- .  %%$ $# '% 3":.E. !.  *  %%&%&& '% %%%'% l4.35 3G29048. 6:335:.E.OH3 6:.3.43.36:3 535-E3 393 5.2.99...E.E.2 83:9.3..3.2 3 ":.3/ 3 3 3973 .3 .E.. /3  l394 ...36:3535-E3 -:3 3935.E...9.3  %%%&%l% %%& '% l4.E5 3..2$               %.   %%! !$# '% .335 . .3 35 83:9.3 !..3353. 24947 3 83:9.353.4-K-.  %%$! &$%#$'%  %%$& ' %%& $3:9..3.. 35 .3-3 332-3 3.93K3.. :3.335 .8 5:38. ..E.    .E.3 3.3 ./397433.E.42E/9.4 83:9.8352.3  %! & ' '9.4/ .5 9 -497K..

335.$99 %H34.

3 :9 97:J9.:3. .3.3 ... 2 83:9.E.395 3.3/4. 3383:9 l.390499J.3.83 52-.32..O .E3 :9.

3 973.3 3. !.3 92 299.  09. -9 .3 E6: .397.: :9: .3/ 3 83523.E.E.E..5.97E..4 .4 97:3   3:H3: 93.E..  %%$' 3":. O3O. 343.397K333.E.3   9%.3.. 435.E. 83:9.3-:2 :3 l..39743..2:8.3995 439 '9.9.992 9030 83:9 8.4 2.9:E.O 3 .. 9E..  %%$ ' 3":.33..4.E.333.3 397..3.4/.9 : O3O 8. 6:. ..4 99..53.38352 3.3 /043 / 04   E42.3.33 G290483:9.397K3./ /3 3.483523383  . .4-K l.:3 4.4 ** !...E.8352.O.E.97E.3 !. 2E-.O ..4E.99- 9 ..:. 99-973/3.2 2 9.95 -.E.E. .343..35  3..3/4.2..  %%.2O3.3H3.E..E.E.E..99-.49:H 8..:.3./3 83:9 . 89 5232 9F53 9F5 . 9:H.... -/97:39J3: .E.3 !.3 ":335:  %%  $%'% l4.3 3.43 l..3 339: 9:59. /.3..3. 3:H3:3.J.4..8352 33.E. 4..3 .42..  %% '% .E.E.3 4- 83:9..:3. ..:3.32:8.32 29..53G2904 99 83:9.O .83:9  .E..J -.E.E9.83:9 57E5 2E9J3.  !.3:03' 9%. :9: 35:2E 2O...J3E.8352 3 9.53.99..95.2932970. O3O.   %%%## '% 93 $3:9. 333333 3324 .48: 83:9..  %%# '% 3":.29 3.. 83:9..  %%$#'% . 3 30.4 8..39. !.2: 04/E3 3.E..:97.4.. .3 339:9..2 ..:9:9 : .3 3":.:9383:9. 5:E...E.:3.E. / 33:3 .  3 5J.....6:3 /../..8352 3.. / 3 -.3 !.E.E.5420 33 .3:9.52 $3:9-.: / .3 !.335. -.E.3 l4... 3. * 4/F58.4 l.39 97..3 !.43. .3g2$3:9 ..48....49 3 .3397.E44E.   %%$.. 83:9 .249:H3.3  %%$ &#' 3":.O.  83:9.3 !.. .4..3 $3:9.. E45.32E2O../3 /3./32 93.39743.9..4 E4.... 39..3 /. 3/4.-9 5232 3 .35 2.O 3:3. !..-497K -4/.-3 28.E.E.973 284E9.4/3 . J 32 83:92 322-3.35.9: ** !.399. .. :3 2:-32483:9.99-9. !.383:9.5. ** !..  %%%&% l! '% l4..4 9. 3g3 49:H.3.3 ..O3:3..4 8.3229.E..:3 2:..5.9H3 6:.. %# '% 93 $..3....8..43. 3.3.3.E. ! 83:9-.9:95.3 /39.4...OH3 6:. .E.4.:3..:3 O3.38 /38352.E. 8352-39F56:3:9 :6:335: $3:9.3983 :9...3.3.4 3335 :97. .E....   !.  %%% !&! l4. -53.  .:5748507 %% ' l4.4 .. 43. 0 5 0.3..' l394 .. -4 /. -g3999 83:9:39F52:2.J24.32E2O..g3 53 3..3 339733383.3 .OH36:..E.43383E.3/. ..43 3.3.99-2E2O. . .5E9 9733297.3 3835297H3!. '% 3 !..2970E 9 : 9:2:.   %%$&$ '% l4.

$99 %H34.335.

3/E3 l.  %% '% %%  93 $.E.353.9 8:35:7..E.2  %% !$%%A!  $3....E.. .3...E..3 83:9. 3.. 32 3K3 ... 53.E.9.9..g35352  %%&#% '% l4.4F499F5 9F5 3.. ..:7032.E33 ...  %%#% # l4.49 * !.3 .E.24.E..  !.499 !.973 9253 9. . l. 2O. 33/E3 339704 3.9483 5293...99-93O 83:9.3.H36:.3 E 6: .E5 !.3.94.83  52...42E3/ 3 .  9%0$03 l4..3.E.E.8352 O9/ 3 92O9F53O3 .  %%& l4...-3 .99- /3 83:9 -K3. .3 $3:9. 93 J3 83:9.99-2EF4/ 2E ! !. /.  %%&$' 3":.  %% !&% !%# l4..3899F5 83:9 .3 !.53 H36:./3/36:3 l.3 83:9.4 49:H. !..3  !..9 /3 /.48:4. ** !..4-K3...33.9F552 $3:93/4..4 5523.  %!&%&$%#$ #! 4. 95 33-.:H383:9.5470  %%"'% l4..4F9 89 /3..6: &!$ $3:9..E. -324 83:9. :32: 2E  !.E. 97J O9 83:9. 2.393 3 !.. 93 83:9 3.E.83529 l..3 5..J 5939 02E 83:9..4.42E 2O.4 83:9 l.:3 92973 ** !.48352 -3 9F5..3.332 8.3 l4.E.97H33.9E83   . % !.-.. ..393. -389 9F5 O. 24 . :9: ** ** $3:9 57E533..3 32. 95 .3 :9:6:335:.  %%$#!#% l4.. 53 -92:.453 .J $3:9.3 3..3 !.!& %!& $3:904 l.3.3 83:9.E5 3/39743.83 52 O9/ 393.997.   9%04907 9% ' l4.E..E.E.4 .E.:3.4 32 ...E.83 529 53 5 .3 3. 9.E..999973 !.. 4824 48 9-9 /39743... /4.48:9./ 3/39743 ..552/  G2 83:983523..  %%## '% 3":. ** J 3 39.3.3..8352E..E.48: 83:9.9743.43.53..3 .E...3 83:9.4. 4.3  %%! # % l4.E.483:9 2E2O. /3.3.2:. 3 ** !. 4 3... 83:9O.OH3 6:...32.3397.3  !.97H3 3.E. l394  ..3 83:9.E. 9%$0.E...3.E.3 3/4.3  %% & l4. 3 . 99- 39.8352593 .       %% '% l4.g353 .3.3   !.E.E.3' l4..83 52/ 92 .  3l  %%%A!' ! $3.9:/3  l. %%&' 3":.K2: -98E5 2: 3. %%   $3:9 ..   %% % % % 3/4308.3 83:93.E3F5 3:2 4E -3 9. 835229 .E..3 552.3 . 4. /3..335 .4 3.3:32: -39F5 -g39 29..3.E.35 9 9393O 99- :3 -3899F5.8 83:953. !E5 3383:9 l.E.3.3 35 //3 /.935 .-324  " .53.3 /.   %%$ 00.3.4.E.935 ..3  %%$&$ '% l4.397J399-3.83523.E.5470 '9 ..8 '% .3. 453...3 5: O9 2397..3.E. $3:9 . . K3  !.3 ** !.J5.33597433.E..3..3 ** ** ** ** ..8352  !....335 2-3.K3/3E. 2 83:9 /8.....E.4-K.3.E.83:9 3/3/3 6:92E -5 .4:3 2:.5.. !.3:32:  # . 83:9.48: 3...335... !.E.:39 3  .E.3359 !.:32:.24 $3:9.4 !.3 !..E5 3....48:552 83:9.  %%'"& 3":.3   %%$&' 3":.4332 . 83:9.324 !. -.6: 83:9.E3 %9%#090 :9...3-.E..

335.$99  %H34.

/3 3 3 39.5...  %% ' 3":../3974333 !.  3":.E...3 ..  %% '% l4. 83:9.... 39F593.4/3..39 /.  !. !.3 %..3 -..E.: . 3 2E5E9 3 99- 39.99.. -8:39.9J3 2E 394/ 3 2E.E.E..2E93.3 83 83:9.O 9J3 .3 35 $3:9/O. .83:9 ..83:93 /92.J /.. g39833:H3:2 9:. 3383:9 l. /3 23.3 93 3 8.. $3:99:.83 -.E.3 $3:9.99  83O.:  .4 3. !.5K39:9 8 23K353 99- 297. .  %%$#$ l.33 /92. /3.49.9:3 :09449 9323 83 :9.    %%%# '% %..83 5297.4/9F5 37 / 39.99-9393.E.4  !.2 $3:9.483 52 32E.   %%$&$%#$ '%  %%l '% 4.   %%& '%  %%!#$ $$$#' %%$!'% 93  !.  !.3.8..4/ 3 ..33.E.3 .9..-3..E.E..353H3  ..397J33499-32 4 G2 83:9 . l394 .E. 9J3 99-953 35 3/3..9H9.:3.283 :9.E.3 8%%   !.  %!$ "&% ' .9 983 3:H3:.E.2 .3 97J J3.4 $3:9.....4.5.283:9.5.23 8.4 9 .399'9 . 93 %7:3":.3 .-H93... 3.3:32: .E.. /99.3.9.3 .  %%'#'$'% 93 !..E.-3 39 2E6:..  798'73 8.  %%$''$ l4.E.  !.3/: 8. ' l..E.  4.9E.33 83:93.  % $&% % %%%$ '% ' .3.:..5:9:3 -g324......293 39 2E.9 .E.3..E.33. 2 $3:9 . .8..5:.3.3. 8352-352.42 3 3 743 -:3 .E. 9352.   ..38352 924 .49 3..9 5.2..E.53 33 ... 529:98 :2E 9:98 93 332  4 3.g353-383 :9-H939.E.3 83:9.   %%$$& 3":.4 .397K3 3993-5.E..4 53 83:92.3 ..3. 0 83:9.5: H302904 $3:9....43:3 97.   !. .353 83:9.   %%%$&%$&!#% '% %% ' 93 3":.9 9:.3 3.E. !.93.E3 %% '% %%&%$&%# $ '% :9..3 83:9..3 $3:9.4.4 .3. 6:3E4 .4.3..:38...  %%&' 3":.4/5 ... .3 57E5...  .3/.E. ** !... . !'.3..323.3 83:9. 4/..9.3H36:. 83529F5.99-:3 H36:.9743...33H59 $3:9-E39352....48:.. .925-399397..335  !. 9.E.  %%&$ ''% 93  !.E2 8E9 494.297..3 6:..F4 83:93:H35: -E3 9352..E5 3..E.3.42E-.: 83:9 2..3 22E3 9 3 2E9 $3:9.E.E :3/.4  !.E..  !.24 83:9..g3.!' 33.3...3. /9532E.E.. 353/39743..9 9F5..E.E.3 $  35..3 !.   %%#%' 3":.3.399-9 . 93  %%$% $ '% %% % &#%&# '%  93 !.E.57E5.53 $3:9. &  !....8.E.E. !.9 97O.  !..49:H3 . 83:9.5 9E.397J3 3499 -352 83:9.  !.8352  97.3/8     !.  %%$$ !#%# '% l.49:H3.42 997.3-33.99-/3 83:9..E...8. & 53.3 97J3 3499 !.E.  l4...E.9:.9/397.3.E.4../.4899. .43E4 .E.3 /33...3.4.49:H29533 .E....4 . 2.

$99 %H34.335.

J....E. 2 $3:9. 3383:9 l...333 39.3O3 83 :98352/ 3. 835224 83:9 :35:393.J3E.E3 :9.

49:H3.   %%% %$&'%$'%  %%%#$ ! $! #%#'% %%!#$ '% 93 93 ** !.4-KF5 32.335 E. ' 4.8352H3 6:. $3:9.9:83:9-3 .3 04 /E3974333 $3:932.57E5. 3 58 2E 3 5E5..  %%&' 3":.E..9J96:3  35:6:3:9: 83:9..  %% ' 3":.. !.4-K32 -.3.4. $3:9923.OH36:.2.3 ** !. 97.2.4 99-.3307.3.3g39.E.9 9:.4.:383:99.. !.E.-E3 9352E...36:3 35: $3:9.7..335.95.3 83:9.335-E3/3 83:9.... .3'9.E33 97.3 33 .. .8352 E. . .E.593 33.335 .. ** !.E.. .3 35..3..433 39 99-2 4 3..  %%!!%  !#$ 4.   !.:-E33 -497K 8.9:H 83:9. :.  .4 !..  %% '% $3:9.3 2E5E9 3 ..E. 3":.   %%!%%'% 93 $3:9 .  !..25.3%% !...52   3.4 83:983525322 83:9-..E...E.3 E6: .483:904 O3 9: 33 39. E37g3.g3 53 99-57E5...3.99-9 3 ..83 5228.   %%% ' %%l'% 3":. 39   l394 .89      %%% l4. 99-2E2O. ** !.3 9% .3-./0...49:H3....E.44E.399- /3.3983:9 99/ .J3E.52 2 52 O.2. 83:9.E. .3 35 2E3 2E5..2E2O.32E83:9 9F56:3:9:6:3 35:  %% ' l4..4 3 .E. ** !.835293 /3.  !.42E.J3E./3 .89.:H3 /39743339.8352 98.O9833 ":3:9: 6:335 :923.83 529/4..2..2.2.  !. 99- 3.E. .99- 32E9E  943g3... 83:9...83:9.E. 043O3.H36:.E.E.E.5 97 99-9 3 83:904/E3.. %  '   !.E. 6:3:9 : 35: !.E.O9833.6:97K3.3593 /3. !..9-E3/3..593 2E. 2E /5 2E43 57E5 8..  %% %& '% 4.E.332.3...2.  %%! ' 3":...38352 .4.3.-38.E.35930 4 /.. l4..3 97.29.E.4-K.4-.42E /3.335.. 83522..4 83:93/4.  93 !.:3 /.  %%% #&#%&# .53..E..   %%%$ '% %%%&% l%&'% %%&' 3":..2.J.947.3 3 6:335: 6:3:9:6:353 5 83:983529H:/3 8352. ** !.44E ..E. E37g3 9H:997H3 997.9. /3 .3 3 8352..E.  % ! ' '%  !..89.404 8.-3O.E...  %%$ $ 3":.  %%& $ ' 3":.  !. !.9. 83:9..335 /3/3.4 83:9.E.99 - 3- $3:9-3.  %%'% !E5 .. !.3/3 9743.  %%#$'% 3":..3983 :97.4-K! !! ! -.  !..4 : ..:39 3/3  !..3 $3:98.483:9 2.433 .52 $3:9.. . .E. **   %%# %% ! 3":.49 993 $3:9..9 83:9. **   %%$ '% 93  !...E5   249478..8352/4 . -497K.E.E..397J 399-3 2970.. 3":. .3J .:9 :6:335: 83:9.399- 4 5 9. 99- 5.E.3 . 33 399:9. ..3 !.99- 6:.53.3 ..3.3 !.3.3 3 39. ..99- 8352 3 .3397.49 38.... ..3 38.4 83:9.E.

335.$99 %H34.

.4 3g3. $3:9.32997 93 3/3 G2.53.  !...J .433  3.97:3 3 3E5 99-.99- 3H36:. -.. 83:9. .5 :242 35 6:335:6:3:9 : 83:9.559743.  %%& %'% %%$&&$%# '% 93  3":.32-324 83:9..2E....8'9. ..3 .. 2.3 ..3593 /3. 2.83:993.3  !. .9743.3 8.3. O.02 23 2 2 3.. O3O 83:9.OH36:.2E3-3532297...924 99- 39.593.9J3 .4.3.3..3.32997 -3/97 3g3.3 99 /3.935.. 3.3 !..5470 83:9 . ....:383:9. $3:9.99-.   %%& !$%$ %%!! # '% l4.  $3:9-39 3 l394 .3    !.:9 E6: ..4-K .3 6:335: $3:9. 99-H36:..093.  !.383:9. /4935 E7.3 . !.:  !.3.. -:3 7g3 23.9: ..7943 -K. 5930 2E 332E.E.   %%&%&$%# l4.3 %7:3":.  E..E.J3E.3 !. . 9%70. .E....8352 -324 33 .E. $3:9.39 E.593 2E.   %%$&$%#$ '% $3.3  !..4-33.483:90.3 4343 83:9..4E.9' l4.3.3 35 . 9: 33 39.48: 24 3.E..3/3. K3 $3 :99. -29 24   %%l & l4. 3383:9 l..8.3 53.4J. .J339$33/:897...3. *"* !..4-K 9.    %%#% $# & %#% 4. ** !.  /3 2-.942EF5 2E. 3324 835293.23O9 /F5 .  8...33..E.E.E.335/4 ** !..43 .3 $%%     !.. 3.E.99-H3 6:. **  %% #' 3":.6:3:9: $3:9./3.99.83523.. .:H383:9...93 ** -.94:32: 5930.E.942E F5 2E.3 .g3 .43. !..E.E..J...... 8 3 .32997 E5/3 ./3..3.E.92 33.  %%' 3":.2 .E...38352 93.32997  %%$&%$&# l.3 .5:333.E..E.  %% %.3. 9J3 $3:9 3.4 /38O3. l 53H36:.3  K3..-43..E.. 0 5 97.906:3:9: 6:335: 83:9.332 32 3..3 5..  %%&&%&# '% %% !% %#'% 93 !..8/3  %%#%' 93 %E .3 35H36:.49:H3. 4.48: 83:9 3 4E58:9...33.. 9.  %% '% 93  %%%&$!'% l4.95.4-K 6:.  %%' 3":.4-K.42929: 3g3.   3.99-3 411809.3 2. 993. ... -..32-32  4..8. . !. 3-5.E.3 g3 99-...96:3:9: 6:335: !.E.. 2 83:9..E. 4 9:9323 G3 97.939: 3g3.92 4 99- 39.E3F5 33 39 335:38.4-K. 33-53974393 9:3g3.5932E 2O.E..40.3 6:3:9: $3:9-.3 83:9..397J G3..3 3 !.2  !. O3  !. 8352-33. . 53..   %%#% # $% 4.6:335: $3:9 997.  %%% 4.   %%!& '%  %% 83:98g250 83:9 $ !. 34 5333./3.E.99- $3:9..8352H36:.83 .  %%!$%$ '% 3":..E.4-.E3 :9.. 324 24. !&.283:9 83:9.4-K -3 .3.9 39.397J3 l. * 9:3 3.4/3..E. 5 932E2O.g353 -3 !.46:335: $3:999-.38352 99-.4 ** !..3.3 :32:.3 !..353.535 .  53 . !4.57E5.E..32.4 83:9.99- :3 9399-9:9 -97.3 3 3 3..

$99 %H34.335.

99E.E..3 2.. .E.83:9.9E83 9 3.3. $3:9.3 333 $3:9.3   %%$ %#% ' 7:30 .-33..3 .2%3&H3   %%! '% 3":.8.3-.E.493 $3:9 . :9.E.E.43..3 39.O H36:.3 .E.3 53 . 3.3. 3 -3.E.3224 - l..& l4. $3:9 . 534 O3O83 E9 lO39:3 :399.2%3&H3   %%%%#% ' l4. 83:9-H935.E.2%3&H3  %%$.2 % l3  .2%3&H3     %% .E.2%3&H3 .3 .. 3.E. 29397.3.4E. 2:. .3 . /3 9 34 899F5 32 3. .42 8.42 8 .83523....397J399 3 9. ..E.E.33.397J399.E. 83:9.2%3&H3   %%!# $$ 93 .24  .4.9   %%#&' l4.E.E.4-K ..8352:32: $3:9..8352 28l9/524 2 532 .E.3.3.2%3&H3 ..3:32483:9 3.8352E.3. 97J83:9.835232 .3 5 7E5 3/4.2%3&H3 .33 $39 .49:H 3. 3O39:9E.30 5  5930.3     %% % 3":.3 24  ..4 ./.-E3..3.335.3 l..3  .E.3 ..393 3 2.52 ..94 .l9/52.3 835232 .3. /3.335 2.O9  3.  %% !! l4.E.3.3 .83523..3 83:9.83522. l./3E.E.E.3 39 9743 33/3.397J..E.33-.. ..2 83:9.3.3 35 9.42.3 $3:9. 2 4 ...3 94. 4/:0   .3 :9:.E..48: /.4 2 8.397J.2%3&H3   %%!&$%##'% .3 .4 5 .9..E. .38  .2%3&H3 ..99.2%3&H3   %%$&% $%#' l4.433.3 . 83:9.3 83:9:38.-H933.3 83:9.83522.49F5.E.E ..:32 4 .3.4 /:33 .E.2%3&H3  %% $& 7:30 83:9.48: $3:93H3 3 9 $3:9. 2 83:9.E.:3 9F592 9F53 89El9  /524.3  ..2%3&H3    %%$&$&' l4.3 .3497.2%3&H3  %%!$&$# 00.3O3.2:83:93 83:9/ .3  .3 .2%3&H3   l4.9:/3 9..  .35. ../ 2. '9.2 . 5930 32E /3. 89 ..4 l.9 3 .E.2%3&H3  %% '% l4..4/89 3 .93 3 2 .48.E.3 . 9%$3.  %%$&%  4343 ' .38  ..4E.2%3&H3 ..483 5297. .33293593 E. .E.4 83:9.83 83:999 .9 97. 3 -997F9 .E. 4E.397J399 .23..4-K 33 : 8.44E.3.33.35 .835224 83:9...3 $3:9.9-97.0.83 83:9 97..7:9 0 04 0...OH36:.E.43H3 /5 F5324 389  9F5 32 ..4 :32: .E..4 83:9.03 397.2g3 .9/3 97433 83:932.3 29397.3 8.2%3&H3   %%% %&$$%$ $3.3  .95..3-.E.3 !.2%3&H3  l4...48:.3 35 8.3 .3...  33. 8352-33.3 ..E3 9%&390/0.8352-H 93 .5470    .E.993 55.  2 5232 .2%3&H3 .3..8/9 ' % &  %% ' 3":.3 .3.3 3 2 8.94.4 .49:H3.8. 83523 $3:9-H932g3 -H 933.E../ 2.. 83:9 .83 52$3:9..433.8352 97.497.4  2.3/ ..3.3 .2%3&H3  %%&%&$'% $3.4 .49./3 2 8/3974397. 89 3   28.E.3.3.3 $3:9.-9! !! $3:9.E.4.5470 %%'% '%  %%$% .3 .48:H36:.2%3&H3   %%%' '%!$% 3":.E.-E3 ..3-.. .52 /9 .433..  l..E./3.. . l4.2.3 .. .9 !..2%3&H3    %%%#&$%' %7:3":. /3 39-324 3..E.83 523.3 3383:9 l. 33293.3.43:H3: l.8352.E..E.J 97E35 24$3:9 .E.2%3&H3  %%!#%' l4..397J399 -3...  /3E... l394 .3 $3:993..

$99 %H34.335.

2%3&H3 ' !  %%$&' 3":. .E. :9:/.  .3 l4.38 $O3%3   %%$& ' 3":././9.%9 ..3.5470 '% $O3%3   %%#'% l4.E. 3383:9 l.3 ..3 8 3583:9.3  %%#' !% $3.:3.2%3&H3  %%  ## 3":.203 2 8 07.3 83:9 57E5 .83 523. 5H33 .32E -295 9 2E2O.3 8 # .3 ..:39 /.23083:9 8 .4335 :3.4 333.52 .2 43.34 .3...3 l.:3.393.8.93-g3 9.E.83529.3-.E.335.:74.2E/3 9743/3 83:983 52 39 G3 23K3 83:993.E..3'9....4-K $O3%3 83:9.3 .4.3.E3 :9.3 534. .E.38-3 .948. 3":.3 $3:9. 83:983523.49:H43.  .. 83:9.E.20.32E 523:2 2 2.38 $O3%3    %%$%## &$ $3.E..94 :32:.3 3 4 .E.83 $ .7G2. 2 83:9...3 l4..38 $O3%3    %% $ ' $' 3":.5..0..3/4.:3.: .E...2%3&H3 .49:H5.92 83:983 52..97..!! ! !' $ $O3%3 $O3%3 $O3%3    %%"&%  %%  %%' l4.J .9924.E. 33-3 3.. 83:9. 83:9 .9:9 -g3.E.:3 3 5 9.-3 3.' l4.3 ..9935 -33.7003 $O3%3 8007 83:9...-3.94 8.3359 3 l.G2 904 83:9 . .E.43383 49:H4-.4.4-K . :9: 8 .g3535.55 9..99 2.4-K 93 .43.  .38    %%'# '% 4.4.94.  %%&'% %7:3":.4. 203/3974383:92 8 .3 3":.53 .83 523. 3. 83529.9:/3 83:9.83523:H3 :2032: 203993. O3O. 93.7943 . $3:93/4.49 97. 3383 $3:9 .3 .3 9 33.32 3E.83523. .:32:.E.5 3.99.3.-3 O..:H3 /3 -. $3:9.3 .397433.3333. 3..E.3  %%'% l4.  %%% % 3":.:3 O3O34E:935 : 83:93:H3:/:3./39743 83:928 .9743 8l $O3%3 33. .   %%$#% '% %E. 2./...O3 4 $O3%3 92/32.2.E.E.99-/4.4 .38. .-3 33:9 :'9.3 $ 9 2E2O.:74.95 33 3 3.5470   %% $&$ &'% l4.5/...49:H3.397.3 4/:0  . : %3 43 $O3%3 43     l.E./9 8.3   .99-83:9.E.   29 $O3%3 538  .99-.3  .203 838 333 3-.38 359997.:32: 332E l...2:.E..2%3&H3 .38 .83.83:9 .8352 93.3 .32E2O.3 $O3%3 2039.  !. 83524329 2943  $O3%3 8..3   %%%#.2 .E..3983 :9 83:9.3  . ..E..3:9: 3/92.J3E.4.E.38 $O3%3    %%% l4.F3 233.3.9.38 $O3%3 2O.3 .J3E. l394 . G2.E.99..433 .  $O3%3  l.83 5238. 4   .-3..38   %&%! %%#$$  l.E.94 ..E.7.835233 35E. $3:9.  %%$ l4.5 3.3  .3/39743.  %%$# $% # '% . 743 -997F99.:3.53.-9.4.4 3..:74.-39.E.. .393.E.. 6:. :3 23. 4/.E.. 4  ..H3 6:.3  %%% '% 3":.E.E4 3...2483:9.4. 99 .4 83:9...-.:97.3: 43 83:9-9/E3.. .3 74 . ' '  #! $ % %% !% !%  %% %% l4.E. 3 83:9 . .53G29043.2.979:9.3 $O3%3 523..2%3&H3 .

335.$99 %H34.

2..38 :33.4332..83 529.3-3 33 .E..3 $3:9.3 8    %%%#&!%#% '% %$   %%$ '% l..E. :3-3-3 32  . 3O.4997. 9E.    %!  .3.3 . 933/3.:9:     %%'% l4.933/3 5 9743. 0 . %. $O3%3 %.2. .E.3%J3 2.33. 03 2E 0 5.38  %%l ' 3":..3 8 $O3%3  %%%#%# 4343 $O3%3  %%&$%#'% 3":. $O3%3   %%%&%'  '$ %E. 83:9.-E39352 .32O.3 3.3. 53H36:.2.E./3 3.F4 4l ..83 :9. $3:9 ...83523O 97H3 $3:9. 3383:9 l.297.3.52 O35 $3:9 : E341 .3 /.E.-9. 3..38 83:9/9F5 . %./3..33 983 O35 983 33.3.5  .E3 :9....E.9..83 52-33. 42. l.E.3 3 ":. %993 :.E.. l..3 32.. -3.4-K-3 33 $O3%3 3.E/3 $ $O3%3 :9:.38 83:9.3J .433 3O.5. /3.35.E.. .3 8 8 .. 3.E.3H3 97 8 34 23O9. l.2. /.73 4 7.. -39F5 .3%J3 $3 .J.4533  8 83:92E :.. ...-.393.357E5-3 .38 9352.4 5.. /3.E.3:9 93. -.2 3 6:.29 8 3 -.3 $O3%3 93-33. /F5.3/O.3  ..2.2  .3 .. 9E.4 -H933.3 $O3%3 4.397J3 9924 /:-46:3 29-3!489430 8/ .4 346:.8352 9H:9.40./39743 83:9.  %%$'% l4.433 /92. 9E.38    %%$% 3":.E.J.-E3 93523 39. :9:.3  39%# 4.O 99E47 O9.3 -33.  934 $O3%3 $3:9.4 83:9/ . 2.../3..332.-E39 997.2g3.83 52-33.3/4.... 4  E341 3O-42 .3 335930. 9 3 /F5 .. 3-32 4$3:99 $3:9.3 %34 .3l.39974395 43 %7:2583:9 83:9 3/4.E.493.3 8 $O3%3  .2. 3 6:3E4 99.4 3:H35:3. % ' %7:3":.339H: J34.389 $3:9.23/4 .3    %%!$%%# '% %E.43.-H93 97383 83:9.. $3:99352.2E99. . 5.3. 4  $O3%3 .42-. .  %%"&%&$ l4. $3:9.38352 2. 397H3.E.3 $O3%3 2..97046:3 %34 E4 39.3  %%  ' l '9.:.4 93939:9 $3:9 3 . 9.g3 3 9 93525..E.97H3 83:9-. 49:H3 .E.335 $3:92E 93/3E. l.E..38 .23./9. 223 l.6:.33 2.9 -3 .3.33 2.397K3 /3/3 .:324 $. ":335 :97.  %% $ 3":.4-.-53 . 2 l394 . 4 $O3%3 .E./3 83:9. 9 333 3..9 3 .3/4.9H:93 .4 -K5.48352 32 ..3 2.39.4.335 .. 97:392.3 83:9 .835297..E.3O3. /F5. 9 02E ..3.   .3.6:..E..K39.89.33983 .:H3.2.38 5:3:H35: -..!!.3 $O3%3 8    %%%&&$%# l4. /.3 3/4.: $ $O3%3 3-32.4-K3.39352 -E3 . 283:9 3 /4. 8352 .3     %% l4.3 83:993 -.    %%$&' 3":.E.3 $3:9..39..4 83:9.4 4   . $ .E. 9 3/3.3 $O3%3 8   % $&%  % & l4. 8 83:9. 9E.3/3.. 992E2O.33 ...E... $ .3  $O3%3 .483 522.. 4 $O3%3 .38    %%& '% 4343 $ l.38 -389 . 5939743 $ $O3%3 /3 . 93.O 8 3.38 $O3%3  %% ! # 3":...97H3.3.38 $O3%3 -3. 8 . 32 39.:3 9F5 /9F5 :3/E3.39 $O3%3    %% & $%#&% 3":.O9 32..2.

335.$99 %H34.

- 437..$ 43843 $43..4-K.404/39743 $O3%3 %34 ..39: -3.3  %%$! % 3":.  %!%%##$ %7:3":.397.38            %%l % l4.9 $3:9.5    %!$ '% 7:30 ..9 28..38 ...E.8352 3.0 5 03 $ .92 35 . $3:9324-.2 $O3%3  %%$&% !!# '% l4.  %34 44.3 l. 2997E. $ l.5 .!' 04. 3383:9 l..5470 93   %%$# !% $%$'% $3.3 $O3%3 8 /4.E4.E.E.38 $3:9.E.4O3...9 $3:93..936:.38 043.04 &70.83522../3:9: 8 E.8.9973. $O3%3   %%$  $ $ !55308 $O3%3   %%$%$ &%'% %% !%#& %#'% %%%#'% l4.E.E.E.O-E30 /3.935E.E.E.  .4:9:.48:.E..4.3 8 $O3%3   %! !   %%& &' $3.48.97E.2.230...4 83:9 O95 .58.4204/E3 04/E3 045..  l394 .339H:97H3 .5/. $O3%3 $O3%3 ! !! 8l l.3 $3:9. /F5.. /F5..0.9.E. 99 . 5 39:5.E.4 4393 $ l $O3%3 .83 529. %34 $.335 48 9 3 99- 3$3:9 l..3-..3 .594E9 3. 9H:93 .83 529.5. 4  $O3%3 . ...2.E.83 52E.3 973 .3 $O3%3 8  %%$# $#$'% $7. 043.-3 O3O:9:.8. 4  l.253 .E..3 $O3%3 2E 0g32O.3 l4../E30.92../-:.58.57E59-3 3 :3 97:39.959..3H3 97 .3.4 8..3.3.E.3 04/E3-.48:99. 9H:93 97 .4-K3.E.8352 $ 2. .9E.-E33O.3 $3:9-.2.. 8352    %%!%% # %#$ '% .4-K  .4 . 2 $3:92O.42-.E..99.439.E.30 5 3:H3.E.4. &70.4- ..8352O..  %%!& $ 3":.3 8 ":335: 6:3:9 : ..  %%$.3973 .3 8  $O3%3  $ l l. 9E.E.2 $ $O3%3 4..7943.3 $3:9.38 : 6:335:.404 3..483 522.99.2   %%%% '% ..3 8. :38.3 .2 .E.42-.3 9704 9-$3:9.3 35...38   %%#&' 3":.. %.3 $O3%3 2E9..9/9.:3 .4 8.E.397J :3. .3 8 93 $3:9g39.E. 87 -9-E3 g3 -997E.3 .404 935-.3 $O3%3 .4-K 93 .9.53 .8352/9 33:2 l. 2E9- $3:9-..":3:9 .4E. $ $O3%3 3. 04 /E3. 4. .  %%'% %7:3":.F5 9 $O3%3 $.307 /./.333 l.99.3 9043:H39.J/.8.83:9 8 .4.  %%  % l4.3 l4.38 $  $O3%3 .4-O3 G3...E.5 8. 9 3 /F5 .E.4 2E2..4.3.3 $O3%3 :97H3-. %&'% ...-43 -4 l.8.: 8E3 6:922E9..5 $3:9.3/4.42.-53 .5H. 52 .4.3973O.E. 8 83:9..04 99- /3.  %%! # ! '% .3..935 8.230.9 3 .3 $O3%3 .4- /.935.4.5 3.83 5293.35  1472.4/3.3 83:9 .335/9.8352H3 6:.8352E.E.3   .3.3983:9 .3 $ .393.7:88. 35325 9 8 93 3 93.3 3.9/32-3/.E.8352 . 4.: 997E . 4 $3:9. .334. 3":.335 $O3%3 4  934 $3:9233.5 .E3 %%$&% !%  :9.8. 002-F 8 .8352/4 .. $3:9.5 $O3%3     %%$% #'% .38 $O3%3 97K.3. 83:9.4 .3.. $3:9..5470 '9 . 9.999.E.3.4 $O3%3   %%$ l4. 49 3 2:.38 34 23O9. 3383 : .& 04/E3935.9 :3.8 $O3%3 4 $. 83:9 3 9H:.3983:97.33 2E.3 3K3 l.O 99E47 O9.E.E.39'9.:3. 93.4 $3:9 .

335.$99 %H34.

 39 83:9. K3 33 3.2.E3 :9.3 $O3%3 $O3%3 $O3%3 $O3%3 $O3%3 $O3%3 $O3%3 $O3%3 $O3%3 $O3%3                %%! #$$'% l4..3 $O3%3    %%$&&' 3":. $33/0.-39 83 333 9.52 9 3:2 2..83 : $ 9.E. 32.4 6:3E4 3O3 9E.E.0. .4333 2. 83 :9... /.E./-32 . . .3 9F5 03. 32.5 G3 $  -O3 G3 G397.397J 59O.3 798'73 8.3 -.35..4 $3:9.8.E.3:973983.3/: .2 /3./3.E. 2 $3:9..3.7/ $J4E3  974 743 .7-43O.83 52/92.3 397H39F59229... .4.38 .!& .203 .3  %%%!%. 83:93/4.2.E.2 229:9 $3:904 3.3 3...994 . 2.499- /..3 l4.3/8 %% $%% %%%!  %%$ %%%$$$ %%&%' %%"&% l4.3 $-3 .4 -3. 32.3 3 l..33/92.3 l4.4F4 /3.2g.2..-3...E.32. 83:9. 3E2 -g33E2 $O3%3    %% $ l4./3 ..3 28 .49:H .  %%&$ l4..E.3.4 9.3/8 3":. 3383:9 l.4-K4373-324 3 8 .3 .38 $O3%3 K399 .4K3 /.E.... $3:92E..3 /92.. $3:9. 9H:. ..3./: 8.3 9/J3 -39.3.409 32E .3 .4.973 .45.932 2E29:9897.33..E.  %%'%& &%&# l4. 44 .-4 6:3. 4 :32: l. l4.3 $O3%3   '      $ % %% % l4.38 83:9...9/3 -3E.2.2. 5 /3. l394 .8 .47.3:32: 3 4E58:9 97E3 524 $3:9 ..32. 8..:6::9: 83:9..: G3 -O3 G3 . g3 -..4 .3 l! % 798'73 %%&%%#% 8.

E 99-. 83:9 . 3.59..99-9 3/3974 $3:90 5 099.3O9 8.9J3 33.3 .9 8 .3    ..E.4 ..399 9:9 /3 E3E9E. /3. 404..397J399 83:9 8 9352 -E39352.52 33 -E34 .. 4 5930 5 02E 0 8l% $O3%3 9.3  %%#$%$'% 93  %%& l4.30  %59 535 3/4.9.3 3.35:3 2..E.48:  $O3%3 93H3 .E.-33383 9 83 .3 97.3  .9949/J3.3 8 %3 $O3%3 9 $O3%3     %!&'#$ !%# &'% .397H383522..E..3 0454.3.3 $3:9O.3.30 5 :.:3../3 3 % 32E.3 - 9F532 283: 83:9.E..8.3 2.3 $O3%3 9.E.3.-4 .5039.47457030 047..3 ! .3 $O3%3 2.9.3     %%%$#%#% l4./3 2 3 97.. 3O3 8 $3:9042 3.8352 .E.47457030 54:709.3 $O3%3  % %'% l4.9-K3J O.9 '9.:3 .3 $O3%3 :935:0 5.  . 99-.33.57E5.5039.:3.39:. 3297.4 0 9702 0 59702.99-2 97.4 83:9.335E..5.!& .9/3 -3.3 $O3%3 .!&3.3 $O3%3     %%'# & l4..4 99-53.99 .30 04.-3  %%! #$$'% 798'73 8.392!& 04.4 2.52  .3 ! .3  .3 .-4/..3 335930 5 03 2E 09 2E-.3 $O3%3 2E 2. /3.E.4 .3     %9..93983:93 3..  .397K3  3283:999- 3.3 $O3%3    %%l ' l4./324  4  %% #& %#% ' l4.3 3/4.9.E.49:H43 83:9 3/4..3 93 3.9 . 4.4 .3 3/4.4098 /3   %%%$ '% l4.H36:. 8 83:9.3 l4.4 .304548030.E.E.E.2 $3:9 ..3/8    %%$&& %#% '% 798'73 8.9. 8.3' !' 8 l /:32 ..3 l.E ..33.5 % 930 5.8352JO.E.3 $O3%3   %% '% %%'%$ l4.3 $3:92.190/ 54.E.3.3/: 8. 8 99..3 '% $O3%3    %%! l4.3/8       %%#%$%##$$ &$%# '% l4.3..304 8.9 .39. -29 39..4 $3:9 .3 3/4.92 %3 $O3%3 9 .

$99 %H34.335.

4. .9.:973 4E...8..E.3. $ $O3%3 .9E.. O3O.4..32 J30 ..-3.9 8383:9923$3 :93..38 $O3%3      %%f.32357E52. 4E.g353. ..3 -2924 83:93/4.3.3-92K 2Kg23 5g33 -34 /:9..3 $O3%3 52.9O9 3:H3:H36:.4.3 H:.489.9 839.4 $3:9O.-53 ..83 .3/8 $O3%3     %%##%#% $%$ '% 4343 ... 2 83:93/4.83:9:3 2: $3:993.3-E34.E3 %!$ %$ :9.3    %%$& '% 4.59.4 33 53534E.045 .3 $O3%3  4  %% ' 3":.3/8 $ .99 3.483523..:935: .3 3/4..5470   %%'% $3.3 $O3%3 8   %% '% l4.3535 99.7:9/93 5 930 5 02E.33/4..3:2 5.3 33:9. '% 4343 $O3%3  %%$&'% 93 $O3%3  4  %%%! %#! % l4..99.-333383./3  97.43:H3:9.3 8 ..E.E.46:3E4 -.E.8..E.3 l% $O3%3  4  %% '% l4.39 . l4.. 8352/4.:H3/3. 8 . -3 .9 .E93.4 $O3%3 8 E.3-   %%%$ ! '%  .5.3 % $3:9.535.:33 99-9..3/E304/.3 3530 5.807 8352 3..49:H %39 :3.9.9. 9:6:.:3..99- /3.3 .E./../H 9:. :3 83:9.3..4 $  .38 $3:9.E.3 $O3%3  %%$ %#% '% %% ' %!! &%' l4.3 83:9.3 $O3%3    %%$&'% l4.. 32 /E3.E..33. $O3%3    %%l&%. 4 .52 /.5...3:3.38.3 $O3%3 $O3%3      %%#$'% l.E.&$& 93 $ .3 $3:932.83 52/9 2. 9E. J30.29 3983 9.:3.33.4-3 :3F5.49:H..48: 935 l .. 3 297.:3 ..3 04 8  $O3%3 9339 .4.6:3 43 . - /.3/.3 .4/3.3...52E 83:9. $ .3983:9  .39'9.493:H3 :97433. 3:9.:3.!' ..3 -92: 9:.3/4... .3 3.: 8 l 97-46:38.3- 93 .3- 29   %%& !#$%'% . 3383:9 l..E..4 /3.9 9.2.97 3. 83523 l 9...397J399 .8.E./3  %39 $O3%3 .845.5/.. %39 39 243947$3:9.4 $3:9..3 -4/.  $ .. :..33/4. /..g3.52 l $3:9-33 %39 $ $3:95: ..   %  !$% ' $3.:4- . 83:9.E. 39. .3 ..3 35E.3 8 .9 .2 97.3 $O3%3     %%!#%%' '% .4 .E.4 %339 $O3%3 333O.3J3 /3 83:9:3:3J3 593J309 83:9 ..3 83:9.E.3 8 l% $O3%3     4.4 9E 3 %39 O.3 /F5.3.3352...399 9:9 /3 48E9 539J. .3 3/4. 2O.3 2.3  .4-E3 4 959. 83:9. 9.38.4-K3O.3. .3.97 57E5  O3O34E :3. -497K. .' %&% %#....33:H3: 3. 3.3J30.33 /:322.E.3 l% $O3%3    %%l"& l4.33O3 2 . 5 999--4.3 8 83:9.92.99- 2E 2O.4-29 2 4 ...!& /. $ . /.33583:98.. 3394 $3:9.48.9.974353 9J32 E3E9E.4 02E .97E. -3 . /3 .8 45.3 $O3%3  4  %! l%./.H3 8 l 3 -E34..397K3 32 .4-K83:904/E3 .9. $3:9 ..E.3/4..E.5470 $O3%3     %% #! %%% !! .3.3  .E.:935: : :533:H3.5 /..:6:9.E.E.-.3 $O3%3 l. /3.3934E3 ..8 83:9..433 $ .3 /.39:9 99 5 9 8.9$3:9.4 49:H43 -46:3 9397..E.. 9H:97H38352397H383 52 l394  ...8.3. .3 2 5:38.7.  .2.3 . l4.04 /.9:935.E. 295 O9  333-..3 l% $O3%3     %% #'% 798'73 8.2.

335.$99 %H34.

.E.53..  ..5 $3:90 5 05 0 9702 0 59702 593 $ 0 5.3.357E53O3 -4 3O3....-3. -. 83:93/4.:909.33/4.83 525232. -3 .3.3..9 99.9. 453 $3:9.E.-E3 9352-:443-3 32 -29.4255 O3O.3 9:.E..E.3 %39 $O3%3     %%! l4... 2 l394 ..E.. .. 002-F 8 .49:H43.E.3 7E5-34.5 9 . 83  . 53 G2 5.3 $O3%3 2E 0g32O.3 $ /4..997E32 .4.502E /:3.3% 4 59343/.30 55930 ..4-K O3O 83 :39352   %% & l4.3 9:..8352 39 2592. .3 .E.3 3583:9:3..3 $ .3.3 32/397433.43:. 2.3-.3.8352-332 .4 ..0 5 03 $ .E3 :9.-324 $3:9.E.5/..3 $O3%3    %%$!#% '% %%#$%'% l4.O-E30 /3.493 $O3%3 5.83.38 $O3%3 $O3%3   .3 $3:9..9H:83522.3 . 3383:9 l.835295 232 329:9. 83:9.4. :38..E.  %%% ! l4.- 437./3. 8  8352.49H:93 ..3 $O3%3 52-33.333: 973983 %59.3 l. 39 33.E.3943 593 3O3 83:9.30 5 3:H3.:9743 3.8352/44.3 83:9.7943 .E.99..E.3  %%%# l4.4.4 .. ..g3 -/.4-K .:9: %9 8...3 $O3%3     %%$'% 4343 $O3%3  %%$ '% l4. 2E9- $3:9.E..:9: 8 .4 9352..   %% !%&$ l4..7943..:H3 /3.E. K3E.2.5  .3 83:9 .83529.53-3 .E..332.5 g3/3..3% $O3%3   %%$&% !!# '% l4.8.83:9 2.4-K.7943 5930 5-33.8 $3:99.g3-/.-.4/397433.4 2E2.

3335 ./3 3. 43 /.3 4 . -32 297..! 2... 52O.3/.E..9.3/4....F3. . %..5.94 83:9 535 9593383 52.  l4.3973.83522.6:97K3H3 6:. 3.E.23 l.4 83:9. 9:.33/4.4 :32: :3 .-3 -. 83:9.. . 9H:99997.83 8 4./99732 2.3  .    %% %  %%'%  %!%%&%#'%  %%&! %'%  93 $3:933 -...E.9:.9$3:9338352 5.4-K 23O9 .3/E3 -.2.:9 : 83:9.3 3. E./9. .9.4O9 3-3/. $O3%3   $O3%3 $O3%3 .8.E...3 83:9.3/.2.E..3 !' 5:38..E.39 9 $ . 83:9.. %39 /9.95 338352-4.3-33.E.3H3.397.3 .3 .4-3!' %!# .3 8.38 8 8352/92...9/3-3 .48352.E.-4.: 5E9 .3 97433. 93-35.. 93 43 .E.. 5.3 .3% 973 33.

.

E.. ..3:32: .4 $3:9.g353 -g3O.43.4. .E.33 597.E..4    %%$ %&$%# '% l4..0 5 3.E.3 04 $O3%3 %39 3.3    %% ''% l4.3 -g3 .3 $O3%3 397.30 59702 5930 5032E .23 25-.3 ' 83:93/4.9O.4.9-3 .3/3. 3 .E. 4:32:.0.E.E.3 $O3%3 -39F5 .  .E.4 59309 3339909.332-3..:3 $O3%3   %%# #$ '% l4...3 $O3%3     %%&'% l4. $l 32.3.3 $3:999-8..4 $-3 . 3. 5:.2.393   39 9:3 - 29:32:. .3 8 .9702.9-2.O 3. ....E.3 $3:9 ..3 5:.3  ..  l .g3 53 -29 8.4 04 -g3 04 .9/6:..33/4.9- .0 ..483:9...3 .9702 8 . 3597. %39 $O3%3    %%% $ '% l4.   $O3%3    %% !  l4.3 $3:93/4.9/3/397433-5  .

335.$99 %H34.

4 /3 $3:9.9 9.:.:3...3 83:9 .3.O.E.:3 9F5.3H3. .3 .3:H3.3 $O3%3    %% '% 4343 $O3%3   %%% l4. 499-39.3./3 83:9.:39 4./:32 .: 5E997333 . $O3%3 8352-H93/3.928.397J .3. % .E.2 $3.O 24.4 3.2. 5.. 9:9:3.E.4.E.O H36:.E.E.3 ...83:9 .. .3:3:. 33:904H:..    %%! ' l4.-3 334104 9497H3 -...9 . 2 %99.. .3 $3:9. 92: 2. 4/: 8..E.3/3 /3 93..433.3 $O3%3     %%%'%#% '% l4.:E.40 9-:2 /0..E. %3 2.48:.E..8352.397J399 8 .E.42g3.4 9.383:9 2. 99-97433...3.E.52-32E2.E..3 83:9.3  '5:.5470 '9 .3 .2 ..45.3 8H30 5 -E3 $  $O3%3 7g3 8H302E 8H3 3.E.3..3 $O3%3 8     %%&$%# l4.-39:3 E48.E3F5 .E.48H3. 83:9 5. 8352/4/4.E.:83 g3.3 8 .335 E.:3 g3 8 .3359743 32E.3..     %%%.3.3 99 83. 9 4 .. 8 g3.9.E. l4.3 $O3%3  %# % $ %  .: 4.3 $  /4.E.9. $O3%3   %% % 3":.99. 397H33:H3:3.E.. /.E.  %!&! # l4.3 $O3%3    %%$#% # '% l4. %%  %% % '% $3.3 3/4..7943 -. .3.-5   %% &$%# l4.8.2 93  93 83:9.2.33583 :9 .09 ..3  .E./3 323 ..9.-3 83:9-H9397383.33:H35:-3 3.333-: 2: .. .4/39743 .3-H93 97383   .3 $3:9 .5470 $O3%3  !!$ .E3F597.52 O3O .03 .3.. 8   $O3%3  %% ' $3. 93. 83:9 ..33 3:H3: 8 .3 $3:9 ./3. .:3.E.4 3397.3g3 4....4-K ./:2 g3.402E 0.4  .4H30 .O. 32  ..8.8352/92.2E2O.  .3 $3:9..  /.E.8 74.59O.F3 .E.4-K 93.397J33.5H..E.3.3 $O3%3 4 8 $3:9.9 :/3-39F5 9F5 92 9F5. 835228.E.5/.:.3.94 83:9 535 959338352.835299F5E.7943  %% ..3 $O3%3  %%$'% l4. 3383:9 l.335     $ % %  '% %  '9. 93.3 0 5 02E /3.3 3 ..E.E... .3 .8352/4. 3.O  .522 .3 3/4.E..8.38 .3.432 3 . 9-.3 $O3%3 835298.E.38352 9F5.95. l4.5./: 2.  %%!#$%#&$%#$ '% . :3997942.3 $ 83:9.E.499.3 $O3%3 .9.330 5 0 2E4-E33 09 3 .E.. .3 '% $3:9 .5470 $3:9 . .:935:.9:..28.E. $ 933 97.3 $ ....3 l394 .E9 8 3.3 $O3%3 35/F5:9: 4 9:H3...493. 593.395 5 99704  E5 $O3%3 9. 8 8352E..E 33-.OH3 6:. .35:.4 .332.3 $ ..8352E.83 $3 :9.3:32: :3 .333. $3:9.35 9 93 3.3 $3:9.39F537  E5 49:H3..3/4.3.95 .-3.-33. /3.6: ..9.. .9 .33 H:.E.J.397K3H36:...3 04..3 /E3 333.93.E. E5 ...E.3 $O3%3  %%%A! # l4.2.:-5 8 6:F9- g3.48: $3:9..E....9:/3.3 35:293/8H3 ..4 $3:9.3983 :93.6:.-324 3. :33 $O3%3 .4.3.38 $O3%3 4 299352 33..3394.E3 :9.3.3 $O3%3    %%$' 3":.. ..383 83:9.:3 83:9.8 $3:93/4.39...99..33 .6:.3 .

335.$99 %H34.

.-33:H3 5:35: $3:9 %3l35     ..4  % l ! %%$& '% l4.J 9/:..3 '9.2.3 99 .09 6:333 $3:94E.3 l4.3.E..7-43...3-39H: 2..3   %%% &%#!#$ ' l4. $3:9 .4 83:9O. 2: $3:9.9.95-29 ..2. 404/E3. 99- .E.3 $3..4//9 / 83:9 .3 3/4.5470  '9.8907-.       %%% $  %.0... .3.4/3 9743.E.94:3 2:.332.4 .5 .4-.3 798'73 8.3 9. . .3993.: 9.:3..9 ..9H:9...E.3. .3 8.9.3F53 3-324 $3:9 .38 3:H3:2 /F5 3 2.   '9.38 %3l35 %3l35  %%% !% l4./4.33. 2O3 . .3..4E.3  %% $#% %%$.8352 3 99H:/3 g39039.339F5 3 .3  359 /3 /3...33:H3.3  %3l35 $3:9.9J3 . .-4.. .. . %3l35  %%%& l4.3 $9:. 8436:F9-2g9 $3:9 .43974 .9E. 83529H:/3-33. ..:H3/3/39743.2.3.3 %:3-3 9:38 /E../3 323 .46:3E4 E4 4E. 9E.3 83:9.E.E.9 2.52 ...E.3     %%'$% #%$ '9.  .9 : 33-389 9F5 52 2:32: .E.38 %3l35   % '%. 9/:.29 2.429E.E.3 '9..:2. 2922 2O39..E.E.:H3/3.4.% '% ' %E.9  '9..E.3    %%$ & l4. 6:3/ E4H E4 .3 . %9. %%'#' %% $ $%% %#%  %%$!% '% l4.E. 3.9597.2 .997.3   %%% l4.3.E..97E39.. /F5 $3:9 .4$3 523.8907-.. 3/4. $3:957E5. .43.3.3 %3l35 . l.:-3 ...38  .3 %3l35 l.5947 .9.3 .3 97J :9:.3  %3l35    %%l%%% 3":. 2. .35:3 .3/8 '9.3 $O3%3  %%& 93 8  ..5 .8352E...-39..3  %!% ' 4.42.8 $3:92E.E.4.2/2E 9 - :39.  %%% !'% l4..O 8.3 $O3%3 9F5 $3:9 .E3 :9.49:H3.E.3 :: .8352 597.-32 4 $3:9 .3:2 .-3 2./.3 %3l35 8   ./3/3 83:9. F5 2-3! 97433 lG3 3..9/397..9.9 -29 24.3 $ .E.8..E..8352 . ..E.4 $3:98.32 $3:9..3    %% $&$%#' 4343 '9.3. 4.49 E.E.99.492 2 4 9.4 ..3 $O3%3 8   %%& l4.E.48:.E.  % l ! %%$&%'  & & %%'% %$ !E5 83:9.3   $3:98. -3 3 ..E. .9.3 8  . 3:H3:.3. 39 8 59302E. .3 %E./3. 24 83:93/4..3 l394 ..335 83:9-2: 2..  %! !$ '9.E... .4-K-3 83:9. '9. $3:9.338E5 3 3:2.3 $O3%3  %%%A! %# '% l4.3   %%##$ l4. 3383:9 l.33583:9 32..4.3.-3 . 5-32. F53 .32 3 $3:9. 702490 .433: -:9.4 8432970 3.9.E. .38 $O3%3  %% $ &$%# '% l4.4-.38352 .E.397J 399 5:33/. -.4-K3.E. 8352E..3 /...3.. 2 83:92E2O..2: 33: 4483:9.E. 333 3..OH36:.83:9 8:3.2..9.

 .

3 /:29:3 97..:3-33 '9.-3293E2 E..E.835229 3.3   %% '% $3.3. .3 .0.3 '9.4. 2E2O.3.3. /3.83 52-33.E.99-E.E.3   %%  l4.3 '9. . 83:9.393.-3 E5 399399-95 5 83:9.3   %%# % l4.H36:.55-29 /: " -O3 /:. 83:9..5470 '9.99 - 39.2: 93.2: -93.42E.4 2..3    ......E..9 ! 5.3 .9J3 0 .99.! ..

335.$99 %H34.

3 l394  . 9E.8. 4-3.5/.2.3E42.33397H3.. 3383:9 l.3 35 .. 8...3E. 9 O3O E42.3 ..E.E3 %% #  :9.3  '9.. :3.8 /3/3.. l4. 8352-33. .3E.99-5.3 '9..35 9.E. $3:9. 2 83:9 3/4. 83:9 32.. 9E4-33. 83523H:97H3 83:9 32.8352 -3 $3:9 .99 /F5..E..333 83:9 32..-5.3.8-3 .383:9.4 . 9E43...E.2..E ..3  ..E.E...E...5470 '9.E. 93 ..3. 3 9 :39 3 58 : 3.36:..3  '9.:32.E. E.3   %%$' %%& '% 3":..3.  %%$%#'% $3.-3 3. 8352-E4. 9E... .g35352-3 3.2.8352H36:. /F5 ... : -. 83:9E42.E..E.4 295 83:9. 4 $3:9.E .3/F4 33 . 83:9. 93 . 3":. :-9 9 6:3E493.8352.9.3-5.99 353H36:.3:2.

E.7943 -.3 .g3 53 -g3045.3 l4.E. 93 '9.8352.3    %%!$'% l4... '9... 9E.3 /.29 7:93.4023 02 E -E302 .3. .32.3.23.3.52 O35 33 9.3 3 /4.4332.. 9E.:9: 83:9 .3E2$3:9.K.4 $3:9332E..4-K... 6:39 3O3 -./E329 5..3      l4.3 4399 $3:9 .3-02 83:9.5 E..3    %% '# # l4. 83:9 $3:9.. /3. .O73..8  /9..3/8 '9. O9 .9E83 543 92O9 /F5 97433.-3-E34.3-O3 ! 8..3   %%! 798'73 8.4-K..7 E.:8E3.. 8.3  '9.E.9/3 9743.4 G3..5.J/.E.E.E.3O9 932:33 .9.3.2  E49:3 9E.3   %%!&%  l4.4-. $3:9.E.397J G393 5...49.. 4-g304 g304. E459 -3.3   '9..4  32.3. 8/39743..  2.9.  ..g343 .E. .E. .E. 4.39250.2..4-K 902  /F5 3O3 9E.. .3....3   %%"&%'% l4.. : '9.4 8/39743 3383:902 E37g3 : '9... 9E4 E341 3:2 $3:93E2 .3 '9.3   %!'% 798'73 8.33 /F 83:9. l4.3 33  2:.3 '9..3    %%!' 3":.:33.3.3   %% !$ ' 3":.3  %% l4..3    %%$ ## %%% & %% '% %%& l4.9 .33..3   %%& ' % l4.3  %%#& l4.E.3   %%&$' %%"&% 3":.4.. $3:99H:9 G3 3.E.. .3 35  .3 $3:93.3    %%'% l4.32E9 832: :3 .3 3/4.  E4 2.3    %% #%  l4.3   %%$% &$ l4..3.E.4 '9. $3:9 .3 '9.!'/E3/.3-....E.4.4-E3 39.3E2 :/ 2524-E3 02.3..3 '9..99-.3.3 83:9..4 8: 3.4.. '9.3 '9. 4 $3:9 G3 3. 0.4  2E.3   '9.E.3 $3:9.4-9 97E297F9 8.49.8352-3 24 3.3 332E.3/8 $3:9.-3 3. 93383 7.3    %%$.E.9:E.3 '9.3 83: 93/4..E4 '9. G3 -O3 G397.3    %%%!% l4.3 '9.3 :9:..3 /9 .E.  /92/E30.3  '9.E...3 83:9. 3-O3 83:9g33./92/E329 . 52 '9.E.49.3 $3:9. 403 :2O. 83:993./3974399.E. /92 .:8E36:3 .    %%#'$ ' l4.43:H3:.3 '9.OH36:. 39.49:H9 3 -4 6:3.49 3.4-g3/E3 -3.99-...2..E.8/3./E39E./E329 /E3.3    %% ! & 798'73 8.4 2 ..3  '9..2..97.3/8 $3:93.5470 '9.3/E3.3   %$& ..: 6: :83 :9..3 5:32: 58 . O.42 E48.-39..3    %%$&% #%'% $3.4-K83:999  :3 -33-324 !:38.33.E.. '% l4. /E3...3. 33 83:9 . %!& -..90...4 $3:9.3 '9.2. 33:2 '9.O73 97.

335.$99 %H34.

4 $3:9..E.3/9.E.35 9 933/3. E. %7:3":. 2...33:283:9.3  %%' 3":.2:..& %% % ##$ $' %7:3":.3 '9.9/.E. 9 . 4 93:H3:8...548907.9 597/3974333/9 2. 3":.835204/E3 . '9.E9239:.3  '9.8352./.E.99- 3 . :3 .343.4 ..9/.3/3.3 -3E./994 .E.  - '9. 2 83:9.E...O.9352 /.2: 3 . $3:9/9.:3 .3  %%& %#!#$ l4.3/ .3   / '9.8352/9H36:.3   %%%#%&$%# !E5 '9.92.57E52E3 $3:9...E..g2 8O.E.E.3.8.E. ...:3 '9. ..E.3 5399- 3 35:./92 ./...3.E.E.9/.:3 83:9.E.E.397J332.33:2 E3 .E. 9:.3.4-. 4..4.O . /3 5!& 5. -3.E.39:9 -.24.483 52/.E.. /.3 $3:9..3..9 3:H3:/.E. :3 83:9 .3  %%%% ' %#$'% 3":.92...532.3    '9.E. :3 .9H:..3.3 83:9.E. ..2 . %% $ '% $3..3    %%&!$%%%#!#$$ ' l4..3 /../397. 32 4 23-3 9229-.83 :9. 9H:.3.:3 . '9.E. J./. . ! '9. 8 ...3/3-9 8..E.. 3K3 .9/.3 $3:9. 8352H36:.3  %%#$%$ '% 3  '9.3  . . ..3 .3 $3:9.3 83:9. 3/9 $3:9.99-  593H36:. .3   %% '% .3.5 3 6:9 9 3 29....3  %%%&'%! 4343   '9.3 ! ! '9. 3:2.:/.383:9.8352-3/.9J3 9.3 '9..8. 4.9:.3   ' '%.4 /9 3:2332E. 4 .3  %%& %#!#$ l4. 5/.3  %%%# # &! '%  %%% &%% '%  %%'% %%%$' %%$  %7:3":.4-. /.E..99- 3 .4/.-. .5470 83:9.92.O 3:3. /9 3:2.4.E.E..8352/39743 3 .593G2904 . .4/.3/ 3..483 52/..3 9.:/.E.9 3.E.83529899F5E.... 83:9.8352 -29 5:2 52.E...O .E.E3 :9.3. $3:9..9/:2 .4 83:9/.383523.72 . 83:9.8.5 3 6:9 9 32 ! 9.9 3. 3383:9 l. $3:9.. ..E. 9:.E.32..3   $. '9.83529H:9.8352.8352.3  %%%& #$% '% l4..2. .E.3 * '9. .. 3":.83523.E.4/..9-997E2.4-K2 9:9-33... '9.4 G38..3  '9.383:9.E.E.9 3.E.9 3.4 .35 93 E4. . $3:9.2: 3.9:.2:3 . . 9 3.4. 83:9...OH36:.E.9: /3974329:9 97.4 .:3 9F5K3 .  '9..35 92E F55:33.4.3  %%%&$ '% l4..2  9 E97H3-29.E.E..E.3 .3   %%$$#$ 3":.  '9.E...35..E.2.OH36:.O H36:..2..4.  %%$%#' ... 9:..39.3    '9.3.. .3..83522 8..2 .9 2..E.KG4 :3G49F5 . 5/ ..E.93:H3:/..3  %% ! l4.4 G38..9.83522 8..O. $3 :9.H36:.383:98.4 92 3.3  %%% '% %7:3":.3 97J O3O4.:3 ..2: 3. 9:.E..O.3 .  '9.3.8. .3 '9.-g3 3 83:9.83529/./9. ..33O3-42 ! l394 . 3. 5:2.2.E3F4938O3 933  9F592 3K3-3.393. 7g323. 83:9.43 .3 E3.. '% '9.3 '9.3 '9.3   %% !%& ! # '% %% #'%  %%$$!#  '% %%& l4..8.E.E.3.8352-3/.3 83:9....3-g3 4E /E3...3 '9.4.4/:32 . $3:9.4 " -K29:9..O . 83:9/ .E. '9.3:2..:.3 $% 83:9..E.33:H3 5:/39743332.E.3  %%$  %% & '% l4.E.3  %%% ' !# ! 4343 . $3:9.3   %%# & 3/4308.4298 9. 4 9:.8352 83:9.E. .8352/92.8.!& .3 '9.4-K O6: O .E.3  %%%& ! l4....424 '9. 8352..4 .E.9O..4 4.

$99 %H34.335.

.39:.E.E.4  83:9. / 9:.4-K8352/4.9  3:H3:/.E. 9:. 33 -. .3 l394  .E3 %%%&$  %% :9../.:3.49 ! !! 9! 9/9 9 9:2-4 233..383:9/93:2.3.  '9../. .. 4393. .E.8352-3/.  %% & &' 3":.5. 2 $3:9.9 3:H3:/. 9:.  .E..34. .E.8352-3/.. 798'73 8.. 9:.3.4 .3.4/.E.3.3983 :9 :9.72 '9.4/.7420 $3:9 .4/.3 ...3/8 3383:9 l.E.34.49939E..

.230/74.3  . '9.  0.3 '9.48.3 -02 l..47/0  9...3.3 .E..3  ' 4.3 '9....E. 83:9..48352/.3  %%$&#%#!#$ % %&'% l4.3 '9.83 6:.   %%%&! l4...3 '9..3 9%$'9.3/93:2. .4.E.K4. 83:9.9 :.8.3  %% ! %#!$%$ '% l4.

KCN Sóng Thần 1 Điện thoại Fax Sóng Thần 1 737762 737759 Sóng Thần 1 650791085 650791086 Sóng Thần 1 790027 742376 Sóng Thần 1 3793648 Sóng Thần 1 Sóng Thần 1 742302 Sóng Thần 1 3794021 Sóng Thần 1 3772772 790961 Sóng Thần 1 Sóng Thần 1 752958 Sóng Thần 1 Sóng Thần 1 0650790390 0650732542 Sóng Thần 1 742256 742255 Sóng Thần 1 742230 742234 .

KCN Sóng Thần 1 Sóng Thần 1 Điện thoại 3742427 Fax 3742425 Sóng Thần 1 0650-3737492 0650-3737491 Sóng Thần 1 732566 Sóng Thần 1 Sóng Thần 1 3793294 Sóng Thần 1 0650-732999 0650-732717 Sóng Thần 1 0650 742206 6050 742205 Sóng Thần 1 6503742372 6503742372 Sóng Thần 1 650 3737679 650 3737677 Sóng Thần 2 Sóng Thần 2 Sóng Thần 2 Sóng Thần 2 Sóng Thần 2 Sóng Thần 2 Sóng Thần 2 Sóng Thần 2 Sóng Thần 2 732061-612 7907930-780 790675-76 740512 790558 790540 740511 790542 790770 732668 730590 732672 .

KCN Sóng Thần 2 Điện thoại 790260-1 Fax 732970 Sóng Thần 2 650 7327793 650 7327796 Sóng Thần 2 793066-98 793669 Sóng Thần 2 737603 Sóng Thần 2 729355-377 Sóng Thần 2 Sóng Thần 2 650 790588 3727786 650 790791 Sóng Thần 2 Sóng Thần 2 790995 790996 Sóng Thần 2 Sóng Thần 2 Sóng Thần 2 0650 740971 3793263 0650 710413 3793261 Sóng Thần 2 790379 790038 Sóng Thần 2 0650 730103-6 0650 730107 Sóng Thần 2 650790856 650790855 .

KCN Điện thoại Fax Sóng Thần 2 710555-558 710589 Sóng Thần 2 650790226 650790227 Sóng Thần 2 0650732588 ko Sóng Thần 2 650730301 650730300 Sóng Thần 2 730888 730988 Sóng Thần 2 650730389 650730391 Sóng Thần 2 Sóng Thần 2 0650732781 729101 0650732784 729102 Sóng Thần 2 790524 790526 Sóng Thần 2 0650727747 ko Sóng Thần 2 0650731500 ko Sóng Thần 2 0650-790038 0650-790735 Sóng Thần 2 0650 729036 0605 729038 .

KCN Điện thoại Fax Sóng Thần 2 0650 737573 0650 737574 Sóng Thần 2 08 7240759 08 8967094 Sóng Thần 2 790860 Sóng Thần 2 3738484 3738485 Sóng Thần 2 3737477 3732962 Sóng Thần 2 0650790880 650790882 Sóng Thần 2 Sóng Thần 2 6503737988 06503737966 742677 790201 Sóng Thần 2 790761-63 790762 Sóng Thần 2 Sóng Thần 2 0650737941 ko Sóng Thần 2 737100 737138 Sóng Thần 2 06503790811 ko Sóng Thần 2 732955-56 732966 .

9307536/99 373160 8.9307538 .KCN Sóng Thần 2 Điện thoại 6503731236 Fax 6503731238 Sóng Thần 2 Sóng Thần 2 Sóng Thần 2 0650790360 0650790358 Sóng Thần 2 710880-5 Sóng Thần 2 731161-162 731160 Sóng Thần 2 782085 Sóng Thần 2 0650790889 0650730800 Sóng Thần 2 728634 Sóng Thần 2 730188 730218 Sóng Thần 2 Sóng Thần 2 737161-62 8.

731386/7/8 0650.KCN Điện thoại Fax Sóng Thần 2 790212 790214 Sóng Thần 2 737310 Sóng Thần 2 0650.731389 Sóng Thần 2 790502 8243191 Sóng Thần 2 650 732767 650 732768 Sóng Thần 2 650730226 650730227 Sóng Thần 2 731326 731328 Sóng Thần 2 730450 730659 Sóng Thần 2 650791141-3791142 650791143 Sóng Thần 2 790675-76 Sóng Thần 2 0650 730566 0650 730568 .

3731016 0650.KCN Điện thoại Fax Sóng Thần 2 0650730299 0650730298 Sóng Thần 2 790215 790214 Sóng Thần 2 737322-326 737330 Sóng Thần 2 650732819 650732820 Sóng Thần 2 0650-711191 650 711192 Sóng Thần 2 0650.3731019 Sóng Thần 2 650790566 650790569 Sóng Thần 3 0 0 Sóng Thần 3 0 0 Sóng Thần 3 0 0 Sóng Thần 3 0 0 Sóng Thần 3 3631617 861873 Sóng Thần 3 0 0 .

KCN Sóng Thần 3 Điện thoại 0 Fax 0 Sóng Thần 3 0 0 Sóng Thần 3 3829605-3860168 0 Sóng Thần 3 3815088 0 Sóng Thần 3 3628628 0 Sóng Thần 3 3631642 0 Sóng Thần 3 0 0 Sóng Thần 3 0 0 Sóng Thần 3 0 0 Sóng Thần 3 3631981 0 Sóng Thần 3 3631805-07 0 Sóng Thần 3 3631966 Tân Đông Hiệp A Tân Đông Hiệp A Tân Đông Hiệp A Tân Đông Hiệp A .

KCN Tân Đông Hiệp A Điện thoại 0650 729907 Fax 0650 729908 Tân Đông Hiệp A Tân Đông Hiệp B Tân Đông Hiệp B Tân Đông Hiệp B 650728921 650728920 Tân Đông Hiệp B Việt Hương Việt Hương Việt Hương 743186-7-8 743627\8 3753316 3753315 743189 747698-747698 Việt Hương 3717309 3717310 Việt Hương 717004-5-6-7 717009 Việt Hương 3718830 3718829 Việt Hương 3718131 3718130 Việt Hương 3718650-1-2 3718655 Việt Hương 718688-785088 718689 .

KCN Điện thoại Fax Việt Hương 717242-3 717241 Việt Hương 717358 717359 Việt Hương 716353 716454 Việt Hương 716504-716083 716084 Việt Hương 718650 .747434 753965 Việt Hương 753070-718462 753726 Việt Hương 718935-6-7 718934 Việt Hương 3715539 3715538 .2 718655 Việt Hương 715193 715194 Việt Hương Việt Hương 717080/1 3716570 171082 3716563 Việt Hương 715198 715197 Việt Hương 715272-753613 715273-753612 Việt Hương 753613 753612 Việt Hương 753966-7.

KCN Việt Hương Điện thoại 3728164-3715421 Fax 3715420 Việt Hương 747397-8-6 747399 Việt Hương 718901-2 753990 Việt Hương 753256-7-8 753255 Việt Hương 753716-7-8 753719 Việt Hương 747808-718904 747447 Việt Hương 746318-747613 746327 Việt Hương Việt Hương 753083-2-4 743219-743369 753085 753719 Việt Hương 743115 743114 Việt Hương 3715998 3718714 Việt Hương Việt Hương 3715822 716557 3718655 716559 Việt Hương 3715909 3715864 Việt Hương 3715822 3718655 Việt Hương 717301-2 717303 Việt Hương 718637-718638 718639 Việt Hương 3716205 3716210 .

KCN Điện thoại Fax Việt Hương 716233-245-246-248 716247 Việt Hương 3716668 3716678 Việt Hương 3741120 3747123 Việt Hương 716233-245-246-248 716247 Việt Hương 2 Việt Hương 2 Việt Hương 2 Việt Hương 2 Việt Hương 2 3579168 Việt Hương 2 Việt Hương 2 Việt Hương 2 Việt Hương 2 Việt Hương 2 Việt Hương 2 3578432 3579112 Việt Hương 2 Việt Hương 2 3579308 .

KCN Việt Hương 2 Điện thoại Fax Việt Hương 2 Việt Hương 2 Việt Hương 2 Việt Hương 2 3579118 Việt Hương 2 Việt Hương 2 Việt Hương 2 Việt Hương 2 Việt Hương 2 Việt Hương 2 3581589-99 Việt Hương 2 3579125 Việt Hương 2 3581991 Việt Hương 2 3579101-02 Việt Hương 2 3579008 Việt Hương 2 3579226 Việt Hương 2 3581686 Việt Hương 2 3581667 Việt Hương 2 .

KCN Việt Hương 2 Điện thoại 3581708 Fax .