Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ„

ĐH23A12_Nhóm 14
„

fMӨC LӨC
Mӣ đҫu
1. Khái niӋm Tín dөng chӭng tӯ (phương thӭc thanh toán bҵng L/C) ............. 3
2. Các bên tham gia và lӧi ích khi sӱ dөng dӏch vө tín dөng chӭng tӯ ............. 4
3. Văn bҧn pháp lý điӅu chӍnh giao dӏch L/C ..................................................... 10
4. Quy trình thӵc hiӋn L/C .................................................................................. 10
4.1. Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ trҧ ngay ............................ 11
4.2. Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ trҧ chұm ........................... 14
4.3. Quy trình nghiӋp vө L/C ngân hàng đưӧc chӍ đӏnh chiӃt khҩu ............ 15
4.4. Quy trình nghiӋp vө L/C có tham gia ngân hàng xác nhұn .................. 17
5. Nhӳng nӝi dung quan trӑng cҫn lưu ý khi kiӇm tra chӭng tӯ trong giao dӏch L/C
........... .................................................................................................................. 20
6. Xӱ lý khi L/C có sai sót ................................................................................... 24
7. Thư tín dөng .................................................................................................... 25
7.1. Khái niӋm ................................................................................................ 25
7.2. Nӝi dung cӫa thư tín dөng ...................................................................... 25
7.3. Tính chҩt cӫa thư tín dөng ..................................................................... 27
7.4. Phân loҥi L/C căn cӭ vào tính chҩt ........................................................ 30
7.4.1. L/C có thӇ hӫy ngang (Revocable L/C) .................................... 30
7.4.2. L/C không thӇ hӫy ngang (Irrevocable L/C) ........................... 30
7.4.3. L/C không thӇ hӫy ngang có xác nhұn (Confirmed Irrevocable L/C)
............................................................................................................ 33
7.4.4. L/C không thӇ hӫy ngang miӉn truy đòi (Irrevocable without
recourse L/C) ...................................................................................... 33

© „„
„ „

„ „„ „„ 

„„

ĐH23A12_Nhóm 14

Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ„

„
7.4.5. L/C không thӇ hӫy ngang có giá trӏ trӵc tiӃp (Irrevocable Straight
L/C) ..................................................................................................... 33
8. Vai trò phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ ....................................... 33
8.1. Đӕi vӟi ngưӡi xuҩt khҭu ........................................................................ 33
8.2. Đӕi vӟi ngưӡi nhұp khҭu ....................................................................... 34
8.3. Đӕi vӟi ngân hàng.................................................................................. 35
9. Nhӳng điӇm cҫn lưu ý khi thӵc hiӋn phương thӭc tín dөng chӭng tӯ .......... 35
9.1. Đӕi vӟi ngưӡi xuҩt khҭu ........................................................................ 35
9.2. Đӕi vӟi ngưӡi nhұp khҭu ....................................................................... 41
9.3. Đӕi vӟi nhân viên thanh toán quӕc tӃ tҥi ngân hàng mӣ L/C .............. 42
9.4. Đӕi vӟi nhân viên thanh toán quӕc tӃ tҥi ngân hàng thông báo .......... 43
10. Cơ hӝi tài trӧ cӫa ngân hàng đӕi vӟi phương thӭc thanh toán bҵng L/C ... 44
11. Nhӳng rӫi ro thưӡng gһp và biӋn pháp phòng tránh rӫi ro trong phương thӭc
thanh toán bҵng L/C ...................................................................................................... 48
11.1. Rӫi ro ................................................................................................... 48
11.1.1. Đӕi vӟi nhà nhұp khҭu ........................................................... 48
11.1.2. Đӕi vӟi nhà xuҩt khҭu ............................................................ 49
11.1.3. Đӕi vӟi ngân hàng ................................................................... 51
11.2. BiӋn pháp hҥn chӃ ................................................................................. 52
11.2.1. Đӕi vӟi nhà nhұp khҭu ........................................................... 52
11.2.2. Đӕi vӟi nhà xuҩt khҭu ........................................................... 53
11.2.3. Đӕi vӟi ngân hàng ................................................................... 54
12. Mӝt sӕ vө tranh chҩp L/C điӇn hình ............................................................. 55
13.Tình huӕng liên quan đӃn tranh chҩp L/C .................................................... 60

© „„
„ „

„ „„ „„ 

„„

Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ„

ĐH23A12_Nhóm 14
„
Mӣ đҫu

Trong bӕi toàn cҫu hóa nӅn kinh tӃ thӃ giӟi như hiӋn nay, thì viӋc trao đәi thương mҥi vӟi
các nưӟc khác là hoҥt đӝng kinh tӃ đưӧc đһt lên hàng đҫu và đưӧc coi là con đưӡng tҩt yӃu trong
chiӃn lưӧc phát triӇn kinh tӃ đҩt nưӟc. Thӵc tiӉn đã chӭng minh, mӝt quӕc gia không thӇ nào
phát triӇn nӃu thӵc hiӋn chính sách đóng cӱa, chӍ dӵa vào sӵ trao đәi cӫa nӅn kinh tӃ trong nưӟc
mà không chӏu kӃt hӧp nhӳng thӃ mҥnh cӫa mình vӟi môi trưӡng thӃ giӟi. Đi kèm vӟi viӋc mӣ
rӝng ngoҥi thương là sӵ ra đӡi và phát triӇn cӫa các phương thӭc thanh toán quӕc tӃ. Ngày nay,
hoҥt đӝng thanh toán quӕc tӃ đóng mӝt vai trò vô cùng quan trӑng trong viӋc phát triӇn kinh tӃ
cӫa mӝt đҩt nưӟc và là hoҥt đӝng tҩt yӃu cӫa mӝt nӅn kinh tӃ phát triӇn.
Vӟi sӵ cҫn thiӃt và quan trӑng cӫa mình đӕi vӟi nӅn kinh tӃ thì hoҥt đӝng thanh toán quӕc
tӃ là mӝt trong nhӳng hoҥt đӝng đưӧc quan tâm hàng đҫu trong mӛi ngân hàng. Trong thanh toán
quӕc tӃ, viӋc các bên tham gia lӵa chӑn phương thӭc thanh toán là mӝt điӅu kiӋn rҩt quan trӑng.
TuǤ theo nhӳng hoàn cҧnh và điӅu kiӋn cө thӇ, các bên tham gia trong thương mҥi quӕc tӃ sӁ lӵa
chӑn và thoҧ thuұn vӟi nhau, cùng sӱ dөng mӝt phương thӭc thanh toán thích hӧp trên nguyên
tҳc cùng có lӧi, ngưӡi bán thu đưӧc tiӅn nhanh và đҫy đӫ, ngưӡi mua nhұp hàng đúng sӕ lưӧng,
chҩt lưӧng và đúng hҥn. ĐӇ phù hӧp vӟi tính đa dҥng và phong phú cӫa mӕi quan hӋ thương mҥi
và thanh toán quӕc tӃ, các ngân hàng đã thiӃt lұp nhiӅu phương thӭc thanh toán khác nhau. Các
phương thӭc thanh toán quӕc tӃ dùng trong ngoҥi thương hiӋn nay gӗm có: phương thӭc thanh
toán chuyӇn tiӅn (Remittance), phương thӭc uӹ thác thu (Collection), phương thӭc thanh toán tín
dөng chӭng tӯ (Documentary Credit)«Trong thӵc tӃ, khi các bên mua bán chưa có sӵ tín nhiӋm
lүn nhau thì thanh toán tín dөng chӭng tӯ là phương thӭc phә biӃn, đưӧc các bên tham gia hӧp
đӗng ngoҥi thương ưa chuӝng vì nó bҧo vӋ quyӅn lӧi và bình đҷng cho tҩt cҧ các bên tham
gia(ngưӡi mua, ngưӡi bán, ngân hàng). HiӋn nay ӣ ViӋt Nam và các nưӟc trên thӃ giӟi, thanh
toán bҵng thư tín dөng đưӧc sӱ dөngnhiӅu nhҩt, chiӃm khoҧng 80% trong tәng sӕ kim ngҥch
hàng hoá xuҩt nhұp khҭu. ĐiӅu này cho thҩy vai trò quan trӑng cӫa tín dөng chӭng tӯ trong hoҥt
đӝng các ngân hàng.

© „„
„ „

„ „„ „„ „„ .

cho dù đưӧc gӑi tên hoһc mô tҧ như thӃ nào. 2. L/C thưӡng đưӧc sӱ dөng như là mӝt công cө thanh toán không dùng tiӅn mһt. Thông thưӡng là nhà nhұp khҭu yêu cҫu ngân hàng phөc vө mình phát hành mӝt L/C và có trách nhiӋm pháp lý vӅ viӋc nhân hàng phát hành trҧ tiӅn cho ngưӡi thө hưӣng L/C (thưӡng là nhà xuҩt khҭu). -„Không chӍ đưӧc hiӇu là mӝt khoҧn tín dөng thông thưӡng.Sӵ tín nhiӋm này là sӵ bҧo đҧm cho cam kӃt trҧ tiӅn cho nhà xuҩt khҭu khi xuҩt trình chӭng tӯ hӧp lӋ.ĐH23A12_Nhóm 14 Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ„ „ 1. là bên mà L/C đưӧc phát hành theo yêu cҫu cӫa hӑ. mà theo nghĩa rӝng hơn tín dөng chӭng tӯ còn là tín nhiӋm: Ngân hàng cho nhà nhұp khҭu vay sӵ tín nhiӋm. thӇ hiӋn mӝt cam kӃt chҳc chҳn và không hӫy ngang cӫa ngân hàng phát hành vӅ viӋc thanh toán khi xuҩt trình phù hӧp´. trưӡng Đҥi hӑc René Descartes (Paris V). do đó nhà xuҩt khҭu không còn phө thuӝc vào thiӋn chí trҧ nӧ cӫa nhà nhұp khҭu. Theo giáo sư Dominique Legeais. khoa Luұt.„ Khái niӋm Tín dөng chӭng tӯ (phương thӭc thanh toán bҵng L/C): Tҥi điӅu 2. Dù có nhӳng khái niӋm khác nhau thì tín dөng chӭng tӯ cũng đӅu có cùng mӝt bҧn chҩt: -„Là mӝt phương thӭc thanh toán rҩt thông dөng trong mua bán quӕc tӃ. „ Lӧi ích cӫa nhà nhұp khҭu khi mӣ L/C: © „„ „ „ .„ Các bên tham gia và lӧi ích khi sӱ dөng dӏch vө tín dөng chӭng tӯ: „ Ngưӡi yêu cҫu mӣ L/C (Applicant for L/C): Còn gӑi là ngưӡi mӣ hay ngưӡi xin mӣ L/C. mӝt ngân hàng (ngân hàng phát hành) theo yêu cҫu cӫa khách hàng (ngưӡi yêu cҫu mӣ thư tín dөng) cam kӃt sӁ trҧ mӝt sӕ tiӅn nhҩt đӏnh cho mӝt ngưӡi thӭ ba (ngưӡi thө hưӣng) hoһc chҩp nhұn hӕi phiӃu do ngưӡi thӭ ba ký phát trong phҥm vi sӕ tiӅn đó khi ngưӡi thӭ ba này xuҩt trình tҥi ngân hàng mӝt bӝ chӭng tӯ thanh toán phù hӧp vӟi nhӳng điӅu khoҧn trong thư tín dөng. phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ là mӝt sӵ thӓa thuұn mà trong đó. vӟi các điӅu khoҧn đưӧc áp dөng cӫa các quy tҳc này và vӟi tұp quán ngân hàng tiêu chuҭn quӕc tӃ. ³Xuҩt trình phù hӧp´ là viӋc xuҩt trình chӭng tӯ phù hӧp vӟi các điӅu kiӋn và điӅu khoҧn cӫa tín dөng. UCP 600 Tín dөng chӭng tӯ đưӧc đӏnh nghĩa: ³Tín dөng chӭng tӯ là mӝt thӓa thuұn bҩt kǤ.

„ „„ „„ „„ .

© „„ „ „ . ngưӡi xuҩt khҭu đưӧc bҧo đҧm rҵng khi xuҩt trình (cho ngân hàng phát hành. đӗng thӡi ngân hàng phát hành giúp kiӇm tra bӝ chӭng tӯ vӟi chuyên môn và trách nhiӋm cao nhҩt. thӡi gian vұn chuyӇn hàng tӯ nưӟc xuҩt khҭu đӃn nưӟc nhұp khҭu và thӡi gian nhà nhұp khҭu bán hàng). Ngưӡi nhұp khҭu có khҧ năng bҧo toàn đưӧc vӕn vì anh ta không phҧi ӭng trưӟc tiӅn. thông thưӡng là nhà xuҩt khҭu. „ Lӧi ích cӫa ngưӡi thө hưӣng khi sӱ dөng dӏch vө L/C: Là ngưӡi hưӣng lӧi L/C. nӃu đưӧc ngân hàng cho phép miӉn ký quӻ mӝt phҫn hay toàn bӝ trӏ giá L/C thì không khác gì ngân hàng đã cҩp tín dөng cho nhà nhұp khҭu. đó là điӅu thiӃt yӃu trong kinh doanh quӕc tӃ. chҩp nhұn hoһc chiӃt khҩu trên cơ sӣ chӭng tӯ xuҩt trình phù hӧp vӟi các điӅu khoҧn cӫa L/C.ĐH23A12_Nhóm 14 Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ„ „ Ngưӡi nhұp khҭu sӁ nhұn đưӧc các chӭng tӯ vӅ hàng hóa do mình quy đӏnh như ngân hàng phát hành ghi rõ trong L/C. Đҧm bҧo hàng hóa phù hӧp vӟi bӝ chӭng tӯ theo các điӅu kiӋn và điӅu khoҧn đã ký kӃt trong hӧp đӗng ngoҥi thương. thӡi gian giao hàng. chҩt lưӧng. Ngưӡi nhұp khҭu đưӧc bҧo đҧm rҵng sӁ chӍ bӏ ghi nӧ tài khoҧn sӕ tiӅn L/C khi tҩt cҧ các chӍ thӏ trong L/C đưӧc thӵc hiӋn đúng. Đây là lӧi thӃ vưӧt trӝi so vӟi phương thӭc ghi sә hay nhӡ thu. theo tӯng giai đoҥn nhұp hàng. Do đó. mà không cҫn phҧi chӡ đӃn khi ngưӡi nhұp khҭu chҩp nhұn hàng hóa hay chҩp nhұn bӝ chӭng tӯ. Vì có sӵ bҧo đҧm vӅ thanh toán. bӣi vì khoҧng thӡi gian tӯ lúc mӣ L/C cho đӃn khi thu đưӧc tiӅn hàng là khá dài (bao gӗm thӡi gian đӇ ngưӡi xuҩt khҭu chuҭn bӏ hàng. ngưӡi nhұp khҭu có thӇ thương lưӧng đӇ đҥt đưӧc giá cҧ tӕt hơn mà mӣ rӝng đưӧc quan hӋ khách hàng cũng như quy mô kinh doanh. Tình trҥng tài chính cӫa ngưӡi mua đưӧc thay thӃ bҵng cam kӃt cӫa NHPH là sӁ trҧ tiӅn. Tұn dөng đưӧc tín dөng cӫa ngân hàng. ngân hàng xác nhұn hoһc ngân hàng đưӧc chӍ đӏnh) bӝ chӭng tӯ phù hӧp vӟi các điӅu khoҧn cӫa L/C thì sӁ nhұn đưӧc tiӅn thanh toán. như sӕ lưӧng. „ Ngưӡi thө hưӣng L/C (Beneficiary): Là bên đưӧc hưӣng L/C sӕ tiӅn thanh toán hay sӣ hӳu hӕi phiӃu đã chҩp nhұn thanh toán theo L/C.

„ „„ „„ „„ .

Trách nhiӋm cӫa ngân hàng phát hành đưӧc quy đӏnh tҥi ĐiӅu 7 UCP 600: A. nhà xuҩt khҭu có thӇ đӗng ý đӇ nhà nhұp khҭu trҧ chұm trên cơ sӣ NHPH chҩp nhұn thanh toán hӕi phiӃu kǤ hҥn. ĐiӅu đó có nghĩa là . điӅu kiӋn khҧ thi và trong tҫm khҧ năng thӵc hiӋn cӫa mình: trên cơ sӣ đó kiӇm tra chһt chӁ các điӅu khoҧn và điӅu kiӋn cӫa L/C xem có phù hӧp vӟi hӧp đӗng ngoҥi thương gӕc hay không. t„ Chҩp nhұn bӣi ngân hàng chӍ đӏnh và ngân hàng đưӧc chӍ đӏnh này đã không chҩp nhұn hӕi phiӃu ký phát đòi tiӅn nó hoһc đã chҩp nhұn.„ Vӟi điӅu kiӋn là điӅu kiӋn là các chӭng tӯ quy đӏnh đưӧc xuҩt trình tӟi ngân hàng chӍ đӏnh hoһc tӟi ngân hàng phát hành và viӋc xuҩt trình chӭng tӯ đó là phù hӧp. do đó. t„ Trҧ ngay bӣi ngân hàng chӍ đӏnh nhưng ngân hàng đưӧc chӍ đӏnh này đã không trҧ tiӅn. nghĩa là đã cҩp tín dөng cho ngưӡi yêu cҫu.ĐH23A12_Nhóm 14 Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ„ „ Mӝt L/C không hӫy ngang có xác nhұn sӁ đһt trách nhiӋm thanh toán không nhӳng cho ngân hàng phát hành (NHPH) mà còn cho ngân hàng xác nhұn (NHXN). đӕi vӟi L/C có xác nhұn thì NHXN và NHPH sӁ cam kӃt bҧo đҧm rҵng viӋc thanh toán/ chiӃt khҩu/ chҩp nhұn quy đӏnh trong L/C đưӧc thӵc hiӋn theo nguyên tҳc không truy đòi ngưӡi thө hưӣng. thì ngân hàng phát hành phҧi thanh toán nӃu L/C có giá trӏ: t„ Trҧ ngay. nhҵm mөc đích lұp đưӧc bӝ chӭng tӯ hàng xuҩt phù hӧp vӟi L/C đã đưӧc mӣ. t„ Trҧ chұm bӣi ngân hàng chӍ đӏnh và ngân hàng đưӧc chӍ đӏnh này đã không cam kӃt trҧ chұm hoһc đã cam kӃt trҧ chұm nhưng không trҧ tiӅn khi đӃn hҥn. Ngân hàng này thưӡng đưӧc hai bên mua bán thӓa thuұn và quy đӏnh trong hӧp đӗng. nó cung cҩp sӵ an toàn tӕt nhҩt cho ngưӡi xuҩt khҭu. Nhà xuҩt khҭu có thӇ mang hӕi phiӃu đã chҩp nhұn đӃn ngân hàng phөc vө mình (hay bҩt kǤ ngân hàng nào khác) đӇ chiӃt khҩu nhұn tiӅn tӭc thӡi. nhà xuҩt khҭu phҧi ký đưӧc hӧp đӗng ngoҥi thương có các điӅu khoҧn. nhà nhұp khҭu đưӧc phép tӵ chӑn ngân hàng phát hành. „ Ngân hàng phát hành (Issuing bank): Là ngân hàng phát hành L/C theo đơn cӫa ngưӡi yêu cҫu. nhưng không trҧ tiӅn kho hӕi phiӃu đӃn hҥn. trҧ chұm hoһc chҩp nhұn bӣi ngân hàng phát hành. nӃu không. ĐӇ đҧm bҧo quyӅn lӧi cӫa mình. ĐӇ có ưu thӃ trong viӋc ký kӃt hӧp đӗng ngoҥi thương. hoһc © „„ „ „ .

„ „„ „„ „„ .

Ngân hàng thông báo phҧi chuyӇn nguyên văn chính xác. Sӵ cam kӃt hoàn trҧ tiӅn cӫa ngân hàng phát hành cho ngân hàng đưӧc chӍ đӏnh là đӝc lұp cam kӃt cӫa ngân hàng phát hành đӕi vӟi ngưӡi thө hưӣng. đҫy đӫ các điӅu kiӋn cӫa L/C hoһc sӫa đәi L/C đã nhұn đưӧc cho ngưӡi thө hưӣng mà không cҫn có lӡi dӏch hay giҧi thích nào. Trách nhiӋm cӫa ngân hàng thông báo: KiӇm tra tính chân thұt cӫa L/C: nӃu L/C không xác minh đưӧc tính chân thұt bӅ ngoài thì phҧi liên lҥc ngay vӟi ngân hàng phát hành đӇ làm rõ. B. các khoҧn thu nhұp liên quan đӃn chuyӇn đәi tiӅn tӋ.„ Ngân hàng phát hành bӏ ràng buӝc không hӫy ngang thӵc hiӋn thanh toán tính tӯ thӡi điӇm tín dөng đưӧc phát hành. thì các hoҥt đӝng khác cӫa ngân hàng cũng phát triӇn theo. làm tăng tiӅm năng kinh doanh đӕi ӭng giӳa các ngân hàng vӟi nhau. ViӋc hoàn trҧ tiӅn cho xuҩt trình phù hӧp đӕi vӟi tín dөng có giá trӏ chҩp nhұn hoһc trҧ chұm là vào thӡi điӇm đӃn hҥn.„ Ngân hàng phát hành cam kӃt hoàn trҧ cho ngân hàng chӍ đӏnh khi ngân hàng đưӧc chӍ đӏnh đã thanh toán hoһc đã chiӃt khҩu đӕi vӟi xuҩt trình phù hӧp và đã chuyӇn giao các chӭng tӯ cho ngân hàng phát hành. t„ Thông qua viӋc cung cҩp dӏch vө thanh toán giúp khách hàng phát triӇn kinh doanh. NӃu ngân hàng thông báo nhұn đưӧc chӍ thӏ khong hoàn chӍnh hoһc không rõ ràng vӅ thông báo hay sӱa đәi L/C thì phҧi liên lҥc ngay vӟi ngân hàng phát hành đӇ làm rõ.ĐH23A12_Nhóm 14 Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ„ „ t„ ChiӃt khҩu bӣi ngân hàng đưӧc chӍ đӏnh và ngân hàng đưӧc chӍ đӏnh này đã không chiӃt khҩu. cho dù ngân hàng đưӧc chӍ đӏnh đã trҧ tiӅn trưӟc hoһc đã mua trưӟc khi đӃn hҥn hay không. t„ Tăng cưӡng mӕi quan hӋ vӟi các ngân hàng đҥi lý. Ngân hàng thông báo thưӡng là ngân hàng đҥi lý hay mӝt chi nhánh cӫa ngân hàng phát hành ӣ nưӟc nhà xuҩt khҭu. „ Ngân hàng thông báo (Advising bank): Là ngân hàng thӵc hiӋn thông báo L/C cho ngưӡi thө hưӣng theo yêu cҫu cӫa ngân hàng phát hành. „ Lӧi ích cӫa ngân hàng phát hành: t„ Thu phí tӯ phát hành L/C và các khoҧn phí khác liên quan đӃn giao dӏch L/C. © „„ „ „ . C.

„ „„ „„ „„ .

nhưng ngân này đã không trҧ tiӅn. t„ Trҧ ngay bӣi mӝt ngân hàng đưӧc chӍ đӏnh nào khác.„ NӃu mӝt ngân hàng đưӧc ngân hàng phát hành ӫy quyӅn hoһc yêu cҫu xác nhұn L/C nhưng không sҹn sàng xác nhұn. C. „ Ngân hàng đưӧc chӍ đӏnh: © „„ „ „ . nhưng ngân hàng đưӧc chӍ đӏnh đã không chiӃt khҩu. Trách nhiӋm cӫa ngân hàng xác nhұn: đưӧc quy đӏnh theo điӅu 8 UCP 600: A. B. D. t„ Trҧ chұm bӣi mӝt ngân hàng đưӧc chӍ đӏnh khác nhưng ngân hàng đưӧc chӍ đӏnh này đã không cam kӃt trҧ chұm hoһc đã cam kӃt trҧ chұm. t„ ChiӃt khҩu bӣi mӝt ngân hàng đưӧc chӍ đӏnh khác.„ NӃu L/C quy đӏnh chӭng tӯ xuҩt trình đӃn ngân hàng xác nhұn hoһc đӃn bҩt cӭ ngân hàng đưӧc chӍ đӏnh nào khác và xuҩt trình là phù hӧp. nӃu L/C có giá trӏ chiӃt khҩu tҥi ngân hàng xác nhұn. ChiӃt khҩu miӉn truy đòi.„ Ngân hàng xác nhұn cam kӃt hoàn trҧ tiӅn cho mӝt ngân hàng đưӧc chӍ đӏnh khác khi ngân hàng này đã thanh toán hoһc đã chiӃt khҩu đӕi vӟi xuҩt trình phù hӧp và đã chuyӇn giao các chӭng tӯ cho ngân hàng xác nhұn.ĐH23A12_Nhóm 14 Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ„ „ „ Ngân hàng xác nhұn: Là ngân hàng bә sung sӵ xác nhұn cӫa mình vào L/C theo yêu cҫu hoһc theo sӵ ӫy quyӅn cӫa ngân hàng phát hành. thì ngân hàng xác nhұn phҧi: Thanh toán. ViӋc hoàn trҧ tiӅn cho lҫn xuҩt trình phù hӧp đӕi vӟi L/C có giá trӏ chҩp nhұn hoһc trҧ chұm là vào thӡi điӇm đӃn hҥn. nhưng không trҧ tiӅn khi đӃn hҥn.„ Ngân hàng xác nhұn bӏ ràng buӝc không hӫy ngang đӕi vӟi viӋc thanh toán hoһc chiӃt khҩu kӇ tӯ thӡi điӇm xác nhұn L/C. cho dù ngân hàng đưӧc chӍ đӏnh đã trҧ tiӅn trưӟc hoһc đã mua đӃn hҥn hay không. t„ Chҩp nhұn bӣi mӝt ngân hàng đưӧc chӍ đӏnh khác. nhưng không trҧ tiӅn khi đӃn hҥn. thì phҧi thông báo không chұm trӉ cho ngân hàng phát hành và có thӇ có thӇ thông báo L/C mà không có xác nhұn cӫa mình. trҧ chұm hoһc chҩp nhұn bӣi ngân hàng xác nhұn. Sӵ cam kӃt hoàn trҧ tiӅn cӫa ngân hàng xác nhұn cho ngân hàng đưӧc chӍ đӏnh là đӝc lұp vӟi sӵ cam kӃt cӫa ngân hàng xác nhұn đӕi vӟi ngưӡi thө hưӣng. nhưng ngân hàng đưӧc chӍ đӏnh này đã không chҩp nhұn hӕi phiӃu ký phát đòi tiӅn nó hoһc đã chҩp nhұn. nӃu L/C có giá trӏ: t„ Trҧ ngay.

„ „„ „„ „„ .

sau khi gӱi thông báo tӯ chӕi thanh toán có thӇ gӱi trҧ chӭng tӯ cho ngưӡi xuҩt trình vào bҩt cӭ thӡi gian nào. thì phҧi chuyӇn giao chӭng tӯ đӃn ngân hàng xác nhұn hoһc ngân hàng phát hành. quyӃt đӏnh rҵng xuҩt trình là không phù hӧp.„ Khi ngân hàng đưӧc chӍ đӏnh quyӃt đӏnh rҵng xuҩt trình là phù hӧp và thanh toán hoһc chiӃt khҩu. F.„ Văn bҧn pháp lý điӅu chӍnh giao dӏch L/C: © „„ „ „ .„ Khi ngân hàng đưӧc chӍ đӏnh hành đӝng theo sӵ chӍ đӏnh. 3. Trách nhiӋm cӫa ngân hàng đưӧc chӍ đӏnh: A. thì có thӇ tӯ chӕi thanh toán hoһc chiӃt khҩu. chiӃt khҩu sӁ không ràng buӝc ngân hàng đưӧc chӍ đӏnh bҩt cӭ nghĩa vө nào phҧi thanh toán hoһc chiӃt khҩu. B. trӯ khi có sӵ đӗng ý rõ ràng cӫa ngân hàng đưӧc chӍ đӏnh là sӁ thanh toán hoһc chiӃt khҩu và sӵ đӗng ý cӫa ngân hàng đưӧc chӍ đӏnh đã đưӧc thông báo cho ngưӡi thө hưӣng.„ ViӋc chӍ tiӃp nhұn hoһc kiӇm tra và gӱi chӭng tӯ bӣi ngân hàng đưӧc chӍ đӏnh (không phҧi là ngân hàng xác nhұn) sӁ không tҥo ra trách nhiӋm cho ngân hàng đưӧc chӍ đӏnh phҧi thanh toán hoһc chiӃt khҩu. t„ Góp phҫn phát triӇn các hoҥt đӝng khác cӫa ngân hàng. và cũng không cҩu thành viӋc thanh toán và chiӃt khҩu. nghĩa là ngân hàng phát hành đã ӫy quyӅn cho ngân hàng đưӧc chӍ đӏnh này trҧ tiӅn trưӟc hoһc mua mӝt hӕi phiӃu đã đưӧc chҩp nhұn hoһc cam kӃt trҧ chұm và trҧ tiӅn khi đӃn hҥn.„ Ngân hàng đưӧc chӍ đӏnh hành đӝng theo sӵ chӍ đӏnh.„ Trӯ khi ngân hàng đưӧc chӍ đӏnh là ngân hàng xác nhұn. ngân hàng đưӧc chӍ đӏnh: t„ Thu phí và các khoҧn thu nhұp liên quan đӃn chuyӇn đәi ngoҥi tӋ. H. D. thì viӋc ӫy quyӅn thanh toán. G.„ Bҵng cách chӍ đӏnh mӝt ngân hàng chҩp nhұn hӕi phiӃu hoһc cam kӃt trҧ chұm. làm tăng tiӅm năng kinh doanh đӕi ӭng giӳa các ngân hàng vӟi nhau.„ Khi ngân hàng đưӧc chӍ đӏnh hành đӝng theo sӵ chӍ đӏnh quyӃt đӏnh tӯ chӕi thanh toán hoһc chiӃt khҩu.ĐH23A12_Nhóm 14 Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ„ „ Là ngân hàng mà tҥi đó L/C có giá trӏ thanh toán hoһc chiӃt khҩu. thì phҧi gӱi mӝt thông báo riêng (đӝc lұp) vӅ quyӃt đӏnh đó cho ngưӡi xuҩt trình. „ Lӧi ích cӫa ngân hàng thông báo. ngân hàng xác nhұn. C.„ Trong vòng 5 ngày làm viӋc kӇ tӯ ngày xuҩt trình phҧi kiӇm tra viӋc xuҩt trình đӇ quyӃt đӏnh xem trên bӅ mһt cӫa chӭng tӯ có tҥo thành mӝt xuҩt trình phù hӧp hay không. E. t„ Tăng cưӡng mӕi quan hӋ vӟi các ngân hàng khác.

„ „„ „„ „ „ .

ĐH23A12_Nhóm 14 Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ„ „ Hoҥt đӝng thanh toán quӕc tӃ bҵng L/C chӏu sӵ điӅu chӍnh đӗng thӡi bӣi các nguӗn luұt. u  . công ưӟc quӕc tӃ. các nguӗn luұt quӕc gia và các thông lӋ. tұp quán quӕc tӃ.

.

bә sung thêm nhӳng điӅu khoҧn vào L/C mà UCP không đӅ cұp. Tұp quán ngân hàng tiêu chuҭn quӕc tӃ trong kiӇm tra chӭng tӯ theo L/C (ISBP). Luұt quӕc gia.1. t„ ChӍ khi trong L/C có dүn chiӃu áp dөng UCP. khi dүn chiӃu phҧi ghi rõ áp dөng UCP nào. t„ Các bên có thӇ thӓa thuұn trong L/C: không thӵc hiӋn hoһc thӵc hiӋn khác đi mӝt hoһc mӝt sӕ điӅu khoҧn quy đӏnh trong UCP. Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ trҧ ngay: © „„ „ „ . Thông lӋ và tұp quán quӕc tӃ. Trình tӵ ưu tiên vӅ tính pháp lý theo thӭ tӵ giҧm dҫn là: Công ưӟc và luұt quӕc tӃ mà ViӋt Nam ký kӃt. Bҧn phө trương UCP vӅ xuҩt trình chӭng tӯ điӋn tӱ (EUCP). phiên bҧn sau không phӫ đӏnh phiên bҧn trưӟc. t„ Trong giao dӏch L/C các bên trưӟc hӃt tuân thӫ các điӅu khoҧn cӫa L/C. Thông lӋ và tұp quán quӕc tӃ mà điӇn hình là UCP là nhӳng văn bҧn pháp luұt tùy ý: t„ Tҩt cҧ các bҧn UCP đӅu còn nguyên giá trӏ. Quy tҳc thӵc hành thӕng nhҩt vӅ tín dөng chӭng tӯ (UCP).„ Quy trình thӵc hiӋn L/C: 4. 4. thì nó mӟi trӣ nên có hiӋu lӵc pháp lý bҳt buӝc điӅu chӍnh các bên liên quan. Quy tҳc thӕng nhҩt vӅ hoàn trҧ liên hàng theo L/C (URR).

„ „„ „„ „!„ .

Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ„ ĐH23A12_Nhóm 14 „ Nhà xuҩt khҭu Exporter (4) Thông báo L/C Advising L/C (6¶) Bӝ chӭng tӯ (6) Xuҩt trình Ngân hàng thông báo L/C Advising bank Ngân hàng chuyӇn chӭng tӯ Advising bank (7)Trҧ tiӅn (Qua NH) (6¶) Bӝ chӭng tӯ (3) Phát hành L/C Issuing L/C Ngân hàng phát hành L/C Issuing bank (1) Hӧp đӗng ngoҥi thương Sales contract (2) Đơn mӣ L/C Apply L/C (5) Giao hàng Shipment of goods (8) Đòi tiӅn Retirement Nhà nhұp khҭu Importer Quy trình nghiӋp vө L/C trҧ ngay (1)Hai bên ký kӃt hӧp đӗng ngoҥi thương vӟi điӅu khoҧn thanh toán theo phương thӭc L/C. © „„ „ „ .

„ „„ „„ „„ .

4. nӃu thҩy không phù hӧp thì tӯ chӕi thanh toán và gӱi lҥi toàn bô. (6)và (6¶) Sau khi giao hàng. (7)Ngân hàng phát hành sau khi kiӇm tra bӝ chӭng tӯ. nguyên vҽn bӝ chӭng tӯ cho nhà xuҩt khҭu. (4)Khi nhұn đưӧc L/C ngân hàng thông báo thông báo L/C cho nhà xuҩt khҭu.2. (3)Căn cӭ vào đơn mӣ L/C nӃu đӗng ý. nhà nhұp khҭu làm đơn (theo mүu) gӱi đӃn ngân hàng phөc vө mình. nhà xuҩt khҭu lұp bӝ chӭng tӯ theo yêu cҫu cӫa L/C và xuҩt trình (thông qua ngân hàng thông báo hoһc mӝt ngân hàng khác) cho ngân hàng phát hành đӇ đưӧc thanh toán. nӃu thҩy xuҩt trình phù hӧp thì tiӃn hành thanh toán. bә sung L/C cho phù hӧp vӟi hӧp đӗng ngoҥi thương. ngân hàng phát hành lұp L/C và thông báo qua ngân hàng đҥi lý hoһc chi nhánh cӫa mình ӣ nưӟc nhà xuҩt khҭu đӇ thông báo L/C cho nhà xuҩt khҭu. (5)Nhà xuҩt khҭu kiӇm tra L/C. nӃu không phù hӧp thì đӅ nghӏ sӱ đәi. yêu cҫu ngân hàng này phát hành mӝt L/C cho nhà xuҩt khҭu thө hưӣng.ĐH23A12_Nhóm 14 Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ„ „ (2)Căn cӭa các điӅu khoҧn và điӅu kiӋn cӫa hӧp đӗng ngoҥi thương. Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ trҧ chұm: © „„ „ „ . (8)Ngân hàng phát hành đòi tiӅn nhà nhұp khҭu và chuyӇn bӝ chӭng tӯ cho nhà nhұp khҭu sau khi đã nhұn đưӧc tiӅn hoһc chҩp nhұn thanh toán. nӃu phù hӧp vӟi hӧp đӗng đã ký thì tiӃn hành giao hàng.

„ „„ „„ „„ .

Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ„ ĐH23A12_Nhóm 14 „ Nhà xuҩt khҭu Exporter (4) Thông báo L/C Advising L/C (6¶) Bӝ chӭng tӯ (6) Xuҩt trình (9)Trҧ tiӅn Khi đӃn hҥn Ngân hàng thông báo L/C Advising bank Ngân hàng chuyӇn chӭng tӯ Advising bank (7) Đӗng ý trҧ chұm (6¶) Bӝ chӭng tӯ (3) Phát hành L/C Issuing L/C Ngân hàng phát hành L/C Issuing bank (1) Hӧp đӗng ngoҥi thương Sales contract (2) Đơn mӣ L/C Apply L/C (5) Giao hàng Shipment of goods (8) Đòi tiӅn Retirement Nhà nhұp khҭu Importer Quy trình nghiӋp vө L/C trҧ chұm © „„ „ „ .

„ „„ „„ „„ .

(9)„Ngân hàng phát hành sӁ đòi tiӅn nhà nhұp khҭu . ChӍ khác ӣ mӝt sӕ điӇm: (8)„Ngân hàng phát hành không thanh toán ngay mà chӍ đӗng ý vӟi nhà xuҩt khҭu trҧ chұm.3. 4. (10)„Ngân hàng thanh toán cho nhà xuҩt khҭu khi đӃn hҥn.ĐH23A12_Nhóm 14 Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ„ „ Các bưӟc trên giӕng vӟi quy trình giao dӏch L/C trҧ ngay. Quy trình nghiӋp vө L/C ngân hàng đưӧc chӍ đӏnh chiӃt khҩu: © „„ „ „ .

„ „„ „„ „„ .

Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ„ ĐH23A12_Nhóm 14 „ Nhà xuҩt khҭu Exporter (4) Thông báo L/C Advising L/C (6) Xuҩt trình Presenting (6¶) Nhұn tiӅn chiӃt khҩu Ngân hàng đưӧc chӍ đӏnh Nominated bank Ngân hàng thông báo L/C Advising bank (9) Trҧ tiӅn khi đӃn hҥn (3) Phát hành L/C Issuing L/C Ngân hàng phát hành L/C Issuing bank (1) Hӧp đӗng ngoҥi thương Sales contract (2) Đơn mӣ L/C Apply L/C (7) Xuҩt trình Presenting (5) Giao hàng Shipment of goods (8) Đòi tiӅn Retirement Nhà nhұp khҭu Importer Quy trình nghiӋp vө L/C ngân hàng đưӧc chӍ đӏnh chiӃt khҩu © „„ „ „ .

„ „„ „„ „„ .

ngân hàng đưӧc chӍ đӏnh sӁ đӗng ý chiӃt khҩu bӝ chӭng tӯ. (8) NӃu chӭng tӯ xuҩt trình hӧp lӋ. và chuyӇn tiӅn cho nhà xuҩt khҭu. (6¶) Sau khi kiӇm tra bӝ chӭng tӯ xuҩt trình là hӧp lӋ. (7) Ngân hàng đưӧc chӍ đӏnh sӁ xuҩt trình chӭng tӯ đӃn ngân hàng phát hành.ĐH23A12_Nhóm 14 Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ„ „ Quy trình nghiӋp vө L/C ngân hàng đưӧc chӍ đӏnh chiӃt khҩu giӕng vӟi quy trình giao dӏch tҥi ngân hàng phát hành tӯ (1)-(5). (9) Ngân hàng phát hành sӁ thanh toán cho ngân hàng đưӧc chӍ đӏnh chiӃt khҩu. chiӃt khҩu hӕi phiӃu ký phát mӝt ngân hàng khác ngân hàng đưӧc chӍ đӏnh. 4. Quy trình nghiӋp vө L/C có tham gia ngân hàng xác nhұn: © „„ „ „ .4. ngân hàng phát hành sӁ đòi tiӅn nhà nhұp khҫu và giao chӭng tӯ đӇ nhұn hàng. Tuy nhiên có sӵ khác biӋt như: (6) Nhà xuҩt khҭu sӁ xuҩt trình chӭng tӯ đӃn ngân hàng đưӧc chӍ đӏnh.

„ „„ „„ „„ .

Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ„ ĐH23A12_Nhóm 14 „ Nhà xuҩt khҭu Exporter (4) Thông báo L/C Advising L/C (6) Xuҩt trình Presenting (6¶) Thanh toán Ngân hàng xác nhұn Confirming bank Ngân hàng thông báo L/C Advising bank (8) Trҧ tiӅn (7) Xuҩt trình Presenting (3) Phát hành L/C Issuing L/C Ngân hàng phát hành L/C Issuing bank (1) Hӧp đӗng ngoҥi thương Sales contract (2) Đơn mӣ L/C Apply L/C (5) Giao hàng Shipment of goods (9) Đòi tiӅn Retirement Nhà nhұp khҭu Importer Quy trình nghiӋp vө L/C có tham gia ngân hàng xác nhұn © „„ „ „ .

„ „„ „„ „„ .

(9) Ngân hàng phát hành đòi tiӅn nhà nhұp khҭu và giao chӭng tӯ đӇ nhұn hàng. NӃu ngân hàng phát hành đã ký quӻ 100% giá trӏ trong L/C thì sӁ trích tài khoҧn này đӇ trҧ tiӅn cho nhà xuҩt khҭu. Lưu ý: Ngân hàng xác nhұn thanh toán trong phҥm vi trách nhiӋm quy đӏnh tài điӅu 8 UCP 600. ngoài ra. (6) Nhà xuҩt khҭu xuҩt trình cho ngân hàng xác nhұn. (6¶) Ngân hàng xác nhұn trҧ tiӅn cho nhà xuҩt khҭu nӃu trong L/C quy đӏnh trҧ ngay. L/C có giá trӏ tҥi ngân hàng xác nhұn có thӇ xuҩt trình tҥi ngân hàng phát hành hoһc ngân hàng xác nhұn. © „„ „ „ .ĐH23A12_Nhóm 14 Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ„ „ Tương tӵ các bưӟc (1)-(5) giӕng các quy trình trên. (8) Ngân hàng xác nhұn gӱi chӭng tӯ cho ngân hàng phát hành và đòi tiӅn ngân hàng phát hành. đӗng ý thanh toán khi trong L/C quy đӏnh trҧ chұm hay chҩp nhұn hӕi phiӃu ký phát đòi tiӅn ngân hàng xác nhұn.

„ „„ „„ „„ .

Customs invoice. thì còn phҧi kiӇm tra các thông tin quan trӑng sau: Ký phát đòi tiӅn bên nào là do L/C quy đӏnh: t„ NӃu ³L/C available with bank X by paymanet/ acceptance´ thì B/E phҧi ký phát đòi tӅn ngân hàng X (ngân hàng X có thӇ là ngân hàng phát hành. © „„ „ „ . Sӱa chӳa thay đәi B/E phҧi đưӧc xác nhұn bӣi ngưӡi ký phát. không đưӧc phát hành cho ngưӡi mӣ. Final invoice. „ ‘óa đơn: Ngoài viӋc thӓa mãn nhӳng nguyên tҳc chung vӅ hóa đơn. Cosnular invoice« Ngoҥi trӯ ³Provisional invoice´ và ³Proforma invoice´ là không đưӧc chҩp nhұn. trong khi kiӇm tra chӭng tӯ cҫn chú ý nhӳng điӇm sau đây: NӃu L/C yêu cҫu invoice thì bҩt kì loҥi hóa đơn nào sau đây đӅu đưӧc chҩp nhұn: Commercial invoice. B/E phҧi do ngưӡi thө hưӣng ký phát.ĐH23A12_Nhóm 14 Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ„ „ 5. Ngân hàng thông báo căn cӭ vào điӋn chҩp nhұn đӇ chiӃt khҩu B/E. loҥi tiӅn theo quy đӏnh trong L/C.„ Nhӳng nӝi dung quan trӑng cҫn lưu ý khi kiӇm tra chӭng tӯ trong giao dӏch L/C: „ ‘ӕi phiӃu: Ngoài nhӳng bưӟc kiӇm tra thông thưӡng tính hӧp lӋ cӫa mӝt hӕi phiӃu như: sӕ tiӅn ghi trên hӕi phiӃu phҧi khӟp nhau vӅ sӕ và chӳ. Tax invoice. ngân hàng xác nhұn hay ngân hàng đưӧc chӍ đӏnh). t„ NӃu ³L/C available with bank X by negotiation´ thì B/E phҧi ký phát đòi tiӅn ngân hàng phát hành. nӃu phát hành B/E cho ngưӡi mӣ thì xem nó là chӭng tӯ phө.

„ „„ „„ „ „ .

NӃu điӅu kiӋn thương mҥi gҳn vӟi mô tҧ hàng hóa hay gҳn vӟi sӕ tiӅn. NӃu chӭng tӯ bҧo hiӇm có ghi ngày hӃt hҥn hiӋu lӵc thì phҧi nói rõ đó là ngày liên quan đӃn ngày giao hàng chұm nhҩt. hay giá trӏ hóa đơn./C yêu cҫu chӭng tӯ bҧo hiӇm: NӃu L/C không quy đӏnh cө thӇ sӕ tiӅn bҧo hiӇm. NӃu L/C không yêu cҫu thì không cҫn phҧi ký và ghi ngày. không gian đưӧc bҧo hiӇm như trong L/C quy đӏnh. CIP). Không đưӧc thӇ hiӋn hàng hóa mà L/C không yêu cҫu dù có ghi chú là miӉn phí. hàng hoá đưӧc giao làm nhiӅu lҫn mà mӛi lҫn chӍ thanh toán mӝt phҫn cho đӃn khi bên giao hàng xong mӟi thanh toán dӭt khoát v. Các rӫi ro. thì sӕ tiӅn bҧo hiӇm tӕi thiӇu là 110% giá trӏ hàng hóa (CIF. thì phҧi thӵc hiӋn thêo quy đӏnh cӫa L/C. © „„ „ „ . Đơn giá và loҥi tiӅn phҧi giӕng trong L/C. NӃu L/C quy đӏnh sӕ tiӅn bҧo hiӇm theo cách thӭc khác. thì phҧi thӇ hiӋn như trong L/C. ‘      là loҥi chӭng tӯ có hình thӭc như hoá đơn. viӋc nhұn hàng vӅ sӕ lưӧng và chҩt lưӧng đưӧc thӵc hiӋn ӣ cҧng đӃn.v.. Sӕ tiӅn trong L/C: NӃu L. nhưng không dùng đӇ thanh toán bӣi vì nó không phҧi là yêu cҫu đòi tiӅn. chӭ không phҧi ngày xuҩt trình chӭng tӯ bҧo hiӇm đòi bӗi thưӡng.ĐH23A12_Nhóm 14 Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ„ „ ‘   là hóa đơn dùng trong viӋc thanh toán sơ bӝ tiӅn hàng trong các trưӡng hӧp như: Giá hàng mӟi là giá tҥm tính. Toàn bӝ sӕ bҧn gӕc chӭng tӯ bҧo hiӇm phҧi đưӧc xuҩt trình. „ Chӭng tӯ bҧo hiӇm: Ngưӡi phát hành chӭng tӯ bҧo hiӇm phҧi là ngưӡi có chӭc năng.. NӃu L/C quy đӏnh sӕ tiӅn bҧo hiӇm là 110%. Không đưӧc giao hàng vưӧt quá quy đӏnh cӫa L/C. thì đây đưӧc hiӇu là sӕ tiӅn bҧo hiӇm tӕi thiӇu theo giá trӏ cӫa L/C.

„ „„ „„ „!„ .

thì đưӧc phát hành bӣi bҩt kǤ bên nào.Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ„ ĐH23A12_Nhóm 14 „ UCP không quy đӏnh sӕ tiӅn bҧo hiӇm tӕi đa. thì mӝt chӭng tӯ bҧo hiӇm phát hành cho ngưӡi cҫm đưӧc chҩp nhұn. p . NӃu L/C không chӍ ra đưӧc ngưӡi đưӧc bҧo hiӇm cө thӇ là ai. NӃu L/C quy đӏnh ngưӡi phát hành cө thӇ: phҧi đưӧc phát hành bӣi ngưӡi mà L/C quy đӏnh. và ngưӧc lҥi. kӇ cҧ ngưӡi hưӣng lӧi. nhà xuҩt khҭu hay ngưӡi sҧn xuҩt. phòng thương mҥi có thӇ phát hành thay cho ngưӡi thө hưӣng. „ ©iҩy chӭng nhұn xuҩt xӭ: Phҧi đưӧc ký. thì mӝt chӭng tӯ bҧo hiӇm quy đӏnh viӋc đòi tiӅn theo lӋnh cӫa ngưӡi gӱi hàng hay ngưӡi thө hưӣng L/C sӁ bӏ tӯ chӕi. trӯ khi nhӳng ngưӡi này đã đưӧc ký hұu chӭng tӯ bҧo hiӇm. Chӭng tӯ bҧo hiӇm phҧi đưӧc phát hành hay bҵng thӫ tөc ký hұu đӇ quyӅn đưӧc nhұn tiӅn bӗi thưӡng xҧy ra trưӟc khi trao chӭng tӯ. p  NӃu L/C không quy đӏnh. vӟi điӅu kiӋn là trên chӭng nhұn xuҩt xӭ có thӇ hiӋn tên ngưӡi thө hưӣng. NӃu L/C yêu cҫu chӭng tӯ bҧo hiӇm phҧi đưӧc ký hұu bӓ trӕng. ghi ngày và có nӝi dung xác nhұn xuҩt xӭ hàng. nhà xuҩt khҭu hay ngưӡi sҧn xuҩt.

thì trên giҩy chӭng nhұn xuҩt xӭ có thӇ ghi tên cӫa ngưӡi mӣ L/C hay tên cӫa mӝt bên khác như L/C chӍ đӏnh. NӃu chӭng tӯ vұn tҧi là đích danh ngưӡi nhұn hàng. Giҩy chӭng nhұn xuҩt xӭ có thӇ ghi tên ngưӡi gӱi hàng hay ngưӡi xuҩt khҭu không phҧi là ngưӡi thө hưӣng L/C hay ngưӡi gӱi hàng ghi trên chӭng tӯ vұn tҧi.   NӃu chӭng tӯ vұn tҧi thuӝc loҥi: theo lӋnh hoһc theo lӋnh cӫa ngưӡi gӱi hàng. thì thông tin vӅ ngưӡi nhұn hàng trên giҩy chӭng nhұn xuҩt xӭ không đưӧc mâu thuүn vӟi thông tin trên chӭng tӯ vұn tҧi. theo lӋnh cӫa ngân hàng phát hành hay giao cho ngân hàng phát hành (ngưӡi nhұn hàng cuӕi cùng chưa rõ là ai). „ Vұn đơn đưӡng biӇn: © „„ „ „ .

„ „„ „„ „„ .

đӏa chӍ ngưӡi gӱi hàng. „ KiӇm tra vұn đơn hàng không: KiӇm tra tên. KiӇm tra vұn đơn có hoàn hҧo hay không:vұn đơn đưӧc cho là không hoàn hҧo khi có ghi chú các tӯ ³broken case´.ĐH23A12_Nhóm 14 Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ„ „ KiӇm tra sӕ bҧn gӕc. tên. KiӇm tra tên ngưӡi gӱi hàng: thông thưӡng nӃu L/C không quy đӏnh gì khác thì mөc Shipper đưӧc ghi tên và đӏa chӍ cӫa ngưӡi thө hưӣng chính xác như L/C quy đӏnh. ngưӡi nhұn hàng và ngưӡi đưӧc thông báo phҧi khӟp vӟi L/C. Issuing bank. KiӇm tra phҫn mô tҧ hàng hóa: thông tin mô tҧ hàng hóa phҧi chính xác thӕng nhҩt vӟi các chӭng tӯ khác. ³make out to order of shipper and blank endorsed«´ Thì consignee trong vұn đơn: ³to order of shipper´ ³make out to order of«(tên ngân hàng phát hành)´ Thì consignee trong vұn đơn: ³to order of«( tên ngân hàng phát hành). Mô tҧ hàng hóa. bҧn coppy cӫa vұn đơn có đưӧc xuҩt trình thêo yêu cҫu cӫa L/C hay không. © „„ „ „ . Sân bay đӃn và xuҩt phát phҧi đưӧc ghi rõ và phù hӧp vӟi L/C. ³ secondhand bags´. Theo nguyên tҳc trên B/L chӍ cҫn ký hұu cӫa Shipper. KiӇm tra cҧng bӕc hàng và cҧng dӥ hàng phҧi khӟp vӟi quy đӏnh trong L/C. ĐiӅu khoҧn cưӟc phí phҧi khӟp vӟi mөc Payable at. Negotiating bank thì ngưӡi nào cҫm B/L sӁ đưӧc nhұn hàng. Trưӡng hӧp phát hành nhiӅu bҧn thì nӝi dung cӫa các bҧn phҧi thӕng nhҩt vӟi nhau. KiӇm tra tên ngưӡi nhұn hàng: điӅu khoҧn quan trӑng trong L/C. KiӇm tra điӅu khoҧn cưӟc phí: thӇ hiӋn trên B/L theo đúng quy đӏnh cӫa L/C. Ví dө: 1). trӑng lưӧng phҧi đӗng nhҩt vӟi các chӭng tӯ khác. Phҫn này sӁ đưӧc quy đӏnh rҩt chһt chӁ trong L/C và ngưӡi lұp chӭng tӯ phҧi tuân thӫ theo quy đӏnh ҩy.

„ „„ „„ „„ .

Nhà chuyên chӣ đa phương thӭc: ³As multimodal transport operator´. „ Chӭng tӯ vұn tҧi đa phương thӭc: Nhұn biӃt chӭng tӯ đa phương thӭc: dùng ít nhҩt hai phương thӭc vұn tҧi khác nhau (chӭng tӯ vұn tҧi đa phương thӭc hoһc liên hӧp) cho dù đưӧc gӑi tên như thӃ nào. NӃu L/C yêu cҫu ngày giao hàng thӵc tӃ. nhưng nӃu nhiӅu bҧn AWB gӕc đưӧc xuҩt trình thӇ hiӋn viӋc giao hàng tӯ mӝt hay nhiӅu sân bay (L/C cho phép). ngân hàng phát hành có quyӅn tӯ chӕi thanh toán.„ Xӱ lý khi L/C có sai sót: Khi bӝ chӭng tӯ hӧp lӋ. Ngày lұp AWB phҧi trưӟc hoһc vào ngày giao hàng cuӕi cùng trong L/C. thì yêu cҫu này đưӧc đáp ӭng bҵng mӝt ghi chú riêng trên AWB thӇ hiӋn ngày giao hàng thӵc tӃ. 6. NӃu ngưӡi mӣ chưa ký quӻ hoһc ký quӻ chưa đӫ.ĐH23A12_Nhóm 14 Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ„ „ Cho dù L/C cҩm giao hàng tӯng phҫn. VӅ ngày gӱi hàng: nӃu L/C không yêu cҫu ngày giao hàng thӵc tӃ (bҵng ghi chú riêng). còn ngưӡi hưӣng sӁ mҩt quyӅn đòi tiӅn do không lұp đưӧc bӝ chӭng tӯ hӧp lӋ. Rӫi ro phát sinh do ngưӡi mӣ chӏu. thì ngay phát hành AWB luôn đưӧc xem là ngày giao hàng. miӉn là chúng đưӧc thӇ hiӋn trên cùng mӝt máy bay. thì nhӳng chӭng tӯ đó đưӧc chҩp nhұn. NӃu ngưӡi mӣ đã ký quӻ 100% giá trӏ L/C. ngay cҧ khi trên AWB thӇ hiӋn ngày giao hàng bҵng mӝt ghi chú riêng. Tuy nhiên. Ngưӡi ký phát chӭng tӯ phҧi ghi rõ năng lӵc pháp lý cӫa hӑ là: Nhà chuyên chӣ: As carrier. Đҥi lý do nhà chuyên chӣ đa phương thӭc: ³As agent for multimodakl transport operator«´ (tên hãng chuyên chӣ). cùng mӝt tuyӃn đưӡng và cùng mӝt sân bay đích. Rӫi ro phát sinh do chӭng tӯ bҩt hӧp lӋ là viӋc cӫa ngưӡi mӣ. thì ngân hàng cҫn xem xét hai khҧ năng: © „„ „ „ . ngân hàng phát hành cũng đưӧc khuyên tiӃp xúc vӟi ngưӡi mӣ đӇ xem ý kiӃn cӫa hӑ là có chҩp nhұn nhӳng bҩt hӧp lӋ này hay không. thì viӋc chҩp nhұn bӝ chӭng tӯ bҩt hӧp lӋ là viӋc cӫa ngưӡi mӣ.

„ „„ „„ „„ .

7. thì ngân hàng tiӃp xúc vӟi ngưӡi mӣ đӇ chҩp nhұn hay tӯ chӕi chӭng tӯ. Thư tín dөng ( Letter of Credit ) gӑi tҳt là L/C là văn bҧn pháp lý trong đó mӝt ngân hàng theo yêu cҫu cӫa khách hàng đӭng ra cam kӃt sӁ trҧ cho ngưӡi thө hưӣng mӝt sӕ tiӅn nhҩt đӏnh nӃu ngưӡi này xuҩt trình bӝ chӭng tӯ phù hӧp vӟi nhӳng quy đӏnh đã nêu trong văn bҧn đó. Thư tín dөng: 7. nӝi dung khác nhau. Khái niӋm: Tín dөng thư hay còn gӑi là thư tín dөng là văn bҧn quan trӑng nhҩt trong phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ. Vì vұy tә chӭc xuҩt khҭu nên xem xét có cҫn Ngân hàng thӭ ba đóng vai trò ngân hàng xác nhұn đӅ đưӧc đҧm bҧo hơn.ĐH23A12_Nhóm 14 Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ„ „ Khách hàng có uy tín.„ $%$&' !u: -„Sӕ hiӋu cӫa L/C: Dùng đӇ trao đәi thư tӯ. Sӕ hiӋu cӫa L/C còn đưӧc dùng đӇ ghi vào các chӭng tӯ có liên quan trong bӝ chӭng tӯ thanh toán cӫa L/C. -„Đӏa điӇm mӣ L/C: Là nơi mà ngân hàng mӣ L/C viӃt cam kӃt trҧ tiӅn cho ngưӡi xuҩt khҭu. bҧo đҧm khҧ năng thanh toán tӕt.1. quyӅn lӧi và nghĩa vө cӫa nhӳng ngưӡi có liên quan đӃn L/C đó cũng rҩt khác nhau. -„Ngày mӣ L/C: Là ngày bҳt đҫu phát sinh sӵ cam kӃt cӫa ngân hàng mӣ L/C đӕi vӟi ngưӡi © „„ „ „ . Nӝi dung cӫa thư tín dөng: Thư tín dөng chӭa đӵng nhӳng nӝi dung sau: 1. điӋn tín có liên quan đӃn viӋc thӵc hiӋn L/C. NӃu ngưӡi mӣ có dҩu hiӋu mҩt khҧ năng thanh toán. đӗng thӡi yêu cҫu chuyӇn tiӅn thanh toán hay làm thӫ tөc cҩp tín dөng. 7. Đӏa điӇm này có ý nghĩa quan trӑng trong viӋc chӑn luұt áp dөng khi xҧy ra tranh chҩp nӃu có xung đӝt pháp luұt.2.„ "# Là mӝt nӝi dung quan trӑng cӫa L/C vì mӛi loҥi L/C có tính chҩt. 3.„ p   !u Đҧm trách viӋc thanh toán cho bên xuҩt khҭu. 2. phá sҧn« thì ngân hàng có quyӅn không tiӃp xúc vӟi ngưӡi mӣ mà tӵ mình tӯ chӕi bӝ chӭng tӯ bҩt hӧp lӋ.

„ „„ „„ „„ .

không đưӧc trùng vӟi ngày giao hàng. Thӡi hҥn hiӋu lӵc cӫa L/C tính tӯ ngày mӣ L/C đӃn ngày hӃt hiӋu lӵc cӫa L/C. và cuӕi cùng là đӇ ngưӡi xuҩt khҭu kiӇm tra xem ngưӡi nhұp khҭu thӵc hiӋn viӋc mӣ L/C có đúng hҥn đã quy đӏnh trong hӧp đӗng hay không. !u: phҧi sau ngày giao hàng mӝt thӡi gian hӧp lý. ³đӝ chӯng´ hoһc các tӯ tương đương đưӧc hiӇu là cho phép dung sai 10%.„ p'( !u: Là ngưӡi sӁ lĩnh tiӅn cӫa L/C. rõ ràng. không nên ghi sӕ tiӅn dưӟi dҥng sӕ tuyӋt đӕi. 4. Thӡi gian tӕi đa là 21 ngày.ĐH23A12_Nhóm 14 Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ„ „ xuҩt khҭu. Tên đơn vӏ tiӅn tӋ phҧi cө thӇ. tӭc là mӝt khӃ ưӟc dân sӵ giӳa ngân hàng và nhà nhұp khҭu đã hình thành kӇ tӯ ngày đó. !ulà thӡi hҥn mà ngân hàng mӣ L/C cam kӃt trҧ tiӅn cho nhà xuҩt khҭu nӃu nhà xuҩt khҭu xuҩt trình bӝ chӭng tӯ trong thӡi hҥn đó và phù hӧp vӟi nhӳng điӅu quy đӏnh trong L/C.„ ): Sӕ tiӅn cӫa thư tín dөng đưӧc quy đӏnh chһt chӁ. $ „ *$+  !u -„ *. © „„ „ „ . -„ : NӃu kéo dài thӡi hҥn giao hàng thêm bao nhiêu ngày mà không đӅ cұp đӃn viӋc kéo dài thӡi hҥn hiӋu lӵc cӫa L/C thì đương nhiên ngân hàng mӣ L/C cũng phҧi hiӇu rҵng thӡi hҥn hiӋu lӵc cӫa L/C cũng mһc nhiӋn đưӧc kéo dài thêm bҩy nhiêu. -„p& phҧi nҵm trong thӡi hҥn hiӋu lӵc cӫa L/C và không đưӧc trùng vӟi ngày hӃt hҥn hiӋu lӵc cӫa L/C -„p& ' !u phҧi trưӟc ngày giao hàng mӝt thӡi gian hӧp lý. -„+ !u Trҧ trưӟc hay trҧ sau. NӃu trҧ tiӅn có kǤ hҥn thì có thӇ nҵm ngoài nhưng hӕi phiӃu có kǤ hҥn phҧi đưӧc xuҩt trình đӇ đưӧc chҩp nhұn trong thӡi hҥn hiӋu lӵc cӫa L/C. vì như vұy có thӇ có khó khăn trong viӋc giao hàng và nhұn tiӅn cӫa bên bán. NӃu trҧ tiӅn trưӟc thì thӡi hҥn trҧ tiӅn nҵm trong thӡi hҥn hiӋu lӵc cӫa L/C. Theo điӅu 30 UCP 600 thì các tӯ ³vào khoҧng´. -„p& *. đó là ngày bҳt đҫu tính thӡi hҥn hiӋu lӵc cӫa L/C. ³xҩp xӍ´. Nhưng chiӅu ngưӧc lҥi thì không đưӧc hiӇu như thӃ. là ngày ngân hàng mӣ L/C chính thӭc chҩp nhұn giҩy đӅ nghӏ mӣ L/C cӫa nhà nhұp khҭu. 5. phҧi đưӧc ghi cҧ bҵng sӕ lүn bҵng chӳ và phҧi thӕng nhҩt vӟi nhau.

„ „„ „„ „„ .

Tính chҩt cӫa L/C: © „„ „ „ . vӟi điӅu khoҧn này.„ p-123 456 +3 47 -„Các loҥi chӭng tӯ -„Sӕ lưӧng -„Yêu cҫu vӅ ký phát | „ *5+. Do đó tӕc đӝ thanh toán rҩt nhanh (thưӡng 3 ngày làm viӋc).ĐH23A12_Nhóm 14 Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ„ „ š „ p-. 11.'"# -„Là sӵ cam kӃt thӵc sӵ -„Là sӵ cam kӃt có điӅu kiӋn -„Là sӵ cam kӃt dӵ phòng. trong L/C cho phép ngân hàng dӏch vө ngưӡi hưӣng lӧi sau khi kiӇm tra tính hӧp lӋ cӫa bӝ chӭng tӯ phù hӧp vӟi điӅu kiӋn và điӅu khoҧn cӫa L/C. thì trên L/C không có chӳ ký mà có mұt mã quy ưӟc giӳa các ngân hàng đӇ tránh trưӡng hӧp giҧ mҥo.„p- 5 +89 5 -„Có đưӧc phép bӗi hoàn bҵng điӋn (TT Reimbursement is accepted)." +$ / -„ĐiӅu kiӋn cơ sӣ giao hàng -„Quy đӏnh hàng hóa đưӧc giao mӝt lҫn hay nhiӅu lҫn -„Quy đӏnh hàng hóa đưӧc phép chuyӇn tҧi hay không cho phép chuyӇn tҧi 9. có lӧi cho nhà xuҩt khҭu nahnh chóng nhұn đưӧc tiӅn. tӭc là ngân hàng chӍ cam kӃt tôn trӑng các hӕi phiӃu xuҩt trình đúng hҥn và phù hӧp vӟi thӡi hҥn cӫa L/C. 7. còn viӋc trҧ tiӅn hay không phө thuӝc vào viӋc xem xét bӝ chӭng tӯ thanh toán có phù hӧp vӟi L/C hay không và không mâu thuүn vӟi nhau. sӁ đưӧc phép đánh điӋn đòi tiӅn ngân hàng phát hành hoһc ngân hàng thanh toán đưӧc chӍ đӏnh trong thư tín dөng.3. -„NӃu L/C đưӧc mӣ bҵng telex hoһc bҵng điӋn (SWIFT)." / 0 „ p-.'"# -„Mӝt L/C đưӧc mӣ bҵng thư thì phҧi có chӳ ký ӫy quyӅn cӫa phía ngân hàng mӣ L/C. | „u-5:.

„ „„ „„ „„ .

. Thông thưӡng. không phө thuӝc vào giao dӏch liên quan đӃn hàng hoá. các miêu tҧ vӅ hàng hóa như sӕ lưӧng. các chi tiӃt vӅ thanh toán như thanh toán bҵng đӗng tiӅn nào. phương thӭc chuyӇn tiӅn hay phương thӭc nhӡ thu« thì rõ ràng rҵng L/C không đưӧc mӣ mà khi đó viӋc thanh toán giӳa nhà xuҩt khҭu và nhà nhұp khҭu sӁ đưӧc thӵc hiӋn bҵng mӝt phương thӭc khác. Các phương thӭc thanh toán khác như phương thӭc ӭng trưӟc. tiӃn hành thanh toán thì ngân hàng sӁ chӏu trách nhiӋm cho hành đӝng cӫa mình. Phҫn lӟn các điӅu khoҧn cӫa L/C xuҩt phát tӯ các nӝi dung cơ bҧn cӫa hӧp đӗng ngoҥi thương như: các điӅu kiӋn vӅ vұn chuyӇn (gӱi hàng theo thương thӭc nào). Thanh toán qua L/C đưӧc thӵc hiӋn theo nguyên tҳc ³thanh toán trưӟc. căn cӭ vào các điӅu khoҧn và điӅu kiӋn cӫa hӧp đӗng ngoҥi thương đó. khiӃu nҥi sau´. phương thӭc chuyӇn tiӅn hay phương thӭc nhӡ thu« cũng đưӧc hình thành trên cơ sӣ đã đưӧc quy đӏnh © „„ „ „ . L/C có nhӳng tính chҩt sau: -„ L/C hình thành trên cơ sӣ cӫa hӧp đӗng mua bán ngoҥi thương Theo quy trình nghiӋp vө giao dӏch L/C.Trên cơ sӣ đó. không liên quan đӃn hàng hoá. Như vұy. nhà xuҩt khҭu và nhà nhұp khҭu ký kӃt hӧp đӗng ngoҥi thương vӟi điӅu khoҧn thanh toán theo phương thӭc L/C. NӃu ngân hàng không phát hiӋn nhӳng sai biӋt. các công ty sӁ sӱ dөng L/C trong thӡi kǤ đҫu cӫa quan hӋ kinh doanh khi các bên chưa hiӇu rõ nhau. phương thӭc ghi sә. yêu cҫu ngân hàng này phát hành mӝt L/C cho nhà sҧn xuҩt hưӣng. a„ Nguyên tҳc tuân thӫ nghiêm ngһt: ngân hàng kiӇm tra hӃt sӭc chһt chӁ và kӻ lưӥng theo đúng chuҭn mӵc quӕc tӃ và chӍ thanh toán khi bӝ chӭng tӯ xuҩt trình hoàn toàn phù hӧp vӟi L/C. nhà nhұp khҭu làm đơn (theo mүu) gӱi tӟi ngân hàng phөc vө mình. Khi đó. ĐiӅu này có nghĩa là giao dӏch chӭng tӯ mһc dù dӵa trên cơ sӣ hӧp đӗng thương mҥi ký kӃt giӳa các bên mua bán song vүn hoàn toàn đӝc lұp vӟi hӧp đӗng gӕc này. phương thӭc ghi sә.ĐH23A12_Nhóm 14 Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ„ „ Thư tín dөng hoҥt đӝng theo hai nguyên tҳc: a„ Nguyên tҳc đӝc lұp: cam kӃt thanh toán cӫa ngân hàng là cam kӃt chҳc chҳn. khi các chӭng tӯ cӫa ngưӡi bán phù hӧp vӟi toàn bӝ các điӅu kiӋn trong tín dөng thư (chӭng tӯ hoàn hҧo). đӗng thӡi trách nhiӋm ngân hàng chӍ giӟi hҥn trên cơ sӣ xӱ lý chӭng tӯ.. đóng gói. nӃu trong hӧp đӗng ngoҥi thương không yêu cҫu nhà xuҩt khҭu thanh toán theo phương thӭc L/C mà yêu cҫu mӝt phương thӭc thanh toán khác như thanh toán theo phương thӭc ӭng trưӟc.

„ „„ „„ „„ .

mӝt sӕ nhà nhұp khҭu có thӇ sӱ dөng L/C như là mӝt công cө dӵ phòng đӇ cө thӇ hóa. L/C có tính chҩt quan trӑng. ngoài ra còn đӇ chӍnh sӱa. -„Trong thӵc tӃ. L/C là mӝt giao dӏch hoàn toàn đӝc lұp vӟi hӧp đӗng ngoҥi thương: -„Nhà xuҩt khҭu giao hàng theo quy đӏnh cӫa L/C chӭ không theo hӧp đӗng ngoҥi thương. -„ViӋc thanh toán L/C chӫ yӃu dӵa vào chӭng tӯ chӭ không phө thuӝc vào hӧp đӗng ngoҥi thương. -„Trưӡng hӧp nӃu chưa có hӧp đӗng ngoҥi thương. nó lҥi hoàn toàn đӝc lұp vӟi hӧp đӗng ngoҥi thương. nӃu hӧp lý thì thanh toán. Banks are in no way concerned with or bound by such contract. even if any reference whatsoever to it is included in the credit. „Như vұy. bҧng báo giá và sӵ đӗng ý cӫa nhà xuҩt khҭu đӇ mӣ L/C. -„ L/C hoàn toàn đӝc lұp vӟi hӧp đӗng mua bán ngoҥi thương A credit by its nature is a separate transaction from the sale or other contract on which it may be based. ( Trích điӅu 4 ± UCP600) VӅ bҧn chҩt.ĐH23A12_Nhóm 14 Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ„ „ trong hӧp đӗng mua bán ngoҥi thương nhưng vӟi nhӳng phương thӭc có sӵ khác nhau vӅ nӝi dung. nó hình thành trên cơ sӣ cӫa hӧp đӗng ngoҥi thương. Trong trưӡng hӧp này thì sӵ đӗng ý cӫa nhà xuҩt khҭu là quan trӑng. Tuy nhiên. bә sung nhӳng nӝi dung bҩt lӧi trong hӧp đӗng ngoҥi thương đã ký kӃt nhҵm mөc đích cá nhân. -„NӃu nhà xuҩt khҭu giao hàng không phù hӧp vӟi hӧp đӗng thương mҥi ký kӃt hay cӕ tình lӯa đҧo nhà xuҩt khҭu thì mӑi sӵ tranh chҩp sӁ do hai bên xuҩt nhұp khҭu tӵ giҧi quyӃt dӵa trên các điӅu khoҧn cӫa hӧp đӗng ngoҥi thương đӇ kiӋn ra tòa hoһc nhӡ trӑng tài giҧi quyӃt. không bӏ ràng buӝc gì đӃn hӧp đӗng ngoҥi thương. chi tiӃt hóa hoһc bә sung nhӳng điӅu khoҧn mà hӧp đӗng còn sót hoһc ký bӏ hӟ. nhưng sau khi đưӧc thiӃt lұp. Ngân hàng kiӇm tra bӝ chӭng tӯ. nӃu có tranh chҩp xҧy ra thì nhà xuҩt khҭu có thӇ kiӋn nhà nhұp khҭu ra tòa hoһc trӑng tài trên cơ sӣ các điӅu khoҧn cӫa hӧp đӗng thương mҥi mà hai bên đã ký kӃt. nhà nhұp khҭu dӵa vào đơn đһt hàng. Mӝt khi L/C đã mӣ và các bên đã chҩp nhұn thì cho dù L/C có phù hӧp vӟi các điӅu khoҧn trong hӧp © „„ „ „ . ngân hàng miӉn trách nhiӋm và xem như là không liên quan đӃn nhӳng tranh chҩp đó.

„ „„ „„ „„ .

-„Tính chҩt này còn thӇ hiӋn tính đӝc lұp cӫa L/C vӟi viӋc giao hàng thӵc tӃ cӫa nhà xuҩt khҭu. là đҥi diӋn cho hàng hóa đưӧc giao và do đó bӝ chӭng tӯ là căn cӭ đӇ ngân hàng thanh toán cho nhà xuҩt khҭu. nӃu thҩy phù hӧp thì ngân hàng mӟi chҩp nhұn thanh toán. gҳn liӅn vӟi trách nhiӋm cӫa ngân hàng nhҩt. -„ ©iao dӏch L/C chӍ dӵa vào chӭng tӯ và chӍ thanh toán căn cӭ vào chӭng tӯ. hàng hóa có phù hӧp vӟi bӝ chӭng tӯ hay không« thì ngân hàng không quan tâm đӃn.ĐH23A12_Nhóm 14 Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ„ „ đӗng ngoҥi thương hay không thì cũng không làm thay đәi quyӅn và nghĩa vө cӫa các bên liên quan đӃn L/C. là căn cӭ đӇ ngân hàng đòi tiӅn nhà nhұp khҭu cũng như là căn cӭ đӇ nhà nhұp khҭu có thӇ nhұn đưӧc hàng. ChӍ ӣ phương thӭc giao dӏch bҵng L/C thì vai trò cӫa bӝ chӭng tӯ mӟi đưӧc phát huy đҫy đӫ và rõ ràng nhҩt. còn lҥi nhӳng giҩy tӡ gì có trong bӝ chӭng tӯ thì ngân hàng không quan tâm và không chӏu trách nhiӋm vӟi bҩt cӭ nhӳng nӝi dung gì bên trong bӝ chӭng tӯ. Còn viӋc giao hàng như thӃ nào. Chӭng tӯ trong giao dӏch L/C là bҵng chӭng cӫa viӋc nhà xuҩt khҭu đã hoàn thành nghĩa vө giao hàng. Vӟi phương thӭc nhӡ thu. ViӋc thanh toán chӍ dӵa vào phía bӅ nәi bên ngoài là nhà nhұp khҭu chӏu thanh toán hay chҩp nhұn thanh toán đӇ đәi lҩy bӝ chӭng tӯ hay không. Ngân hàng phҧi căn cӭ vào L/C. thӇ hiӋn cam kӃt cӫa ngân hàng phát hành L/C thanh toán cho nhà xuҩt khҭu khi nhà xuҩt khҭu xuҩt trình bӝ chӭng tӯ phù hӧp. Trong khi đó quan hӋ trong L/C là giӳa ngân hàng phát hành L/C và nhà xuҩt khҭu. Bӝ chӭng tӯ hҫu như không có vai trò gì đӕi vӟi ngân hàng và viӋc thanh toán không căn cӭ vào chӭng tӯ. tuy nhà xuҩt khҭu có chuyӇn cho ngân hàng phөc vө mình bӝ chӭng tӯ kèm Đơn yêu cҫu nhӡ thu nhưng ngân hàng không quan tâm tӟi nhӳng nӝi dung. điӅu khoҧn cũng như nhӳng ràng buӝc liên quan đӃn bӝ chӭng tӯ. Tính chҩt này chӍ ra tҫm quan trӑng đһc biӋt cӫa chӭng tӯ. ghi sә hay ӭng trưӟc thì ngân hàng hҫu như không quan tâm đӃn bӝ chӭng tӯ và ³không nhìn thҩy bӝ chӭng tӯ´. Vӟi phương thӭc chuyӇn tiӅn. Ngân hàng chӏu trách nhiӋm thanh toán bӝ chӭng tӯ trong trưӡng hӧp bӝ chӭng tӯ đưӧc xuҩt trình phù hӧp. © „„ „ „ . Nghĩa là ngân hàng không chӏu trách nhiӋm vӅ sӵ thұt cӫa hàng hóa và như vұy nӃu có bҩt cӭ sӵ tranh chҩp nào phát sinh do hàng hóa đươc giao không đúng như trong chӭng tӯ thì nhà nhұp khҭu không có lý do gì đӇ kiӋn ngân hàng. -„Mӕi quan hӋ hai bên chӫ thӇ cӫa hӧp đӗng ngoҥi thương là quan hӋ hӧp đӗng giӳa ngưӡi mua và ngưӡi bán. ĐiӅu này khác vӟi các phương thӭc thanh toán khác. tra soát bӝ chӭng tӯ vӟi nhӳng điӅu kiӋn thanh toán.

„ „„ „„ „ „ .

„ L/C có thӇ hӫy ngang (Revocable L/C): © „„ „ „ . -„ L/C là công cө thanh toán. Lúc này nhà nhұp khҭu có quyӅn tӯ chӕi thanh toán cho ngân hàng. L/C và thӵc tӃ hàng giao. quan điӇm cӫa các bên có liên quan nên sӵ sai sót trong chӭng tӯ là rҩt phә biӃn. giá cҧ« mà L/C có thӇ bӏ lҥm dөng trӣ thành công cө đӇ gian lұn và lӯa đҧo. Trong thӵc tӃ. -„Vӟi bҧn chҩt cӫa L/C là giao dӏch bҵng chӭng tӯ. phương thӭc thanh toán bҵng L/C vүn có nhӳng hҥn chӃ do diӉn biӃn cӫa thӏ trưӡng. ViӋc sӱ dөng phương thӭc thanh toán L/C có ưu điӇm vưӧt trӝi so vӟi các phương thӭc thanh toán khác.4. ĐiӅu này cũng cho thҩy ưu điӇm cӫa L/C trong viӋc đҧm bҧo quyӅn lӧi cӫa nhà nhұp khҭu và nâng cao tín nhiӋm cӫa các bên liên quan. 7. Phân loҥi L/C căn cӭ vào tính chҩt: 7. tӯ chӕi thanh toán gây khó khăn cho nhà xuҩt khҭu. Tuy nhiên. Khoҧng cách đӏa lý lҥi xa nên viӋc kiӋn tөng tranh chҩp cũng gây rҩt nhiӅu khó khăn và tӕn kém cho các bên. Do sӵ khác nhau vӅ tұp quán. -„ L/C yêu cҫu tuân thӫ chһt chӁ bӝ chӭng tӯ Theo tính chҩt 3. Do đó tranh chҩp thưӡng xҧy ra do sӵ sai khác giӳa nӝi dung chӭng tӯ. do đó đӇ đưӧc thanh toán thì nhà xuҩt khҫu phҧi lұp đưӧc bӝ chӭng tӯ phù hӧp. do đó nhà xuҩt khҭu có thӇ lӧi dөng tính chҩt này đӇ lұp mӝt bӝ chӭng tӯ không đúng vӟi thӵc tӃ hàng giao hoһc không giao hàng nhưng vүn lұp bӝ chӭng tӯ đӇ đưӧc thanh toán.4. giao dӏch ngoҥi thương có rҩt nhiӅu rӫi ro. hҥn chӃ rӫi ro cho nhà xuҩt khҭu và nhà nhұp khҭu nhưng vүn còn nhiӅu kӁ hӣ dӉ bӏ lӧi dөng. hҥn chӃ rҩt nhiӅu rӫi ro cho nhà xuҩt nhұp khҭu (sӁ phân tích kӻ hơn ӣ phҫn sau).1. L/C cũng có thӇ bӏ nhà nhұp khҭu cӕ tình làm sai khác vӟi hӧp đӗng đӇ tӯ chӕi nhұn hàng. giao dӏch L/C chӍ dӵa vào chӭng tӯ và chӍ thanh toán căn cӭ vào chӭng tӯ.ĐH23A12_Nhóm 14 Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ„ „ -„Trưӡng hӧp nӃu như bӝ chӭng tӯ không phù hӧp vӟi L/C mà ngân hàng vүn chҩp nhұn thanh toán thì khi đó ngân hàng phҧi chӏu hoàn toàn trách nhiӋm. phát triӇn và đưӧc sӱ dөng phә biӃn trong các giao dӏch ngoҥi thương. cách hiӇu. Đây cũng là mӝt lý do đӇ phương thӭc thanh toán này tӗn tҥi. tuân thӫ chһt chӁ các điӅu khoҧn và điӅu kiӋn cӫa L/C và nӝi dung chӭng tӯ phҧi đáp ӭng đưӧc chӭng năng cӫa chӭng tӯ. nhҩt là khi nhà xuҩt khҭu và nhà nhұp khҭu không biӃt rõ nhau. Thӵc tӃ đã có rҩt nhiӅu vө tranh chҩp xҧy ra trong trưӡng hӧp đó. đҫy đӫ.

„ „„ „„ „!„ .

ViӋc đơn phương tuyên bӕ hӫy hay sӱa đәi L/C là không có giá trӏ pháp lý.Tuy nhiên. khi hàng hóa đã đưӧc giao. L/C không hӫy ngang không cho phép bҩt cӭ bên nào đơn phương tuyên bӕ hӫy hay sӱa đәi L/C mà không có sӵ chҩp thuұn cӫa mӝt/các bên còn lҥi. thì NHPH không đưӧc sӱa đәi. Nhưng mӝt L/C không hӫy ngang không có nghĩa là không thӇ hӫy bӓ. ³Mӝt tín dөng có thӇ là hӫy ngang hoһc không thӇ hӫy ngang. bә sung hay hӫy bӓ trong thӡi hҥn hiӋu lӵc cӫa L/C nӃu không có sӵ đӗng thuұn cӫa ngưӡi thө hưӣng và NHXK (nӃu có). ĐiӅu 3 UCP 600 qui đӏnh: ³Mӝt Tín dөng là không thӇ hӫy bӓ ngay cҧ khi không có quy đӏnh vӅ viӋc đó´.ĐH23A12_Nhóm 14 Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ„ „ Là L/C mà ngưӡi mӣ (nhà nhұp khҭu ) có quyӅn đӅ nghӏ NHPH sӱa đәi. Trong thӵc tӃ khách hàng thưӡng lҫm tưӣng là chӍ cҫn bên mua và bên bán đӗng ý hӫy bӓ L/C là đưӧc. coi như không có viӋc hӫy bӓ xҧy ra. ngân hàng này liên hӋ vӟi NHXN (nӃu có) đӇ có đưӧc xác thӵc đӗng ý hӫy bӓ L/C. bә sung. 7. Còn ĐiӅu 6 UCP 500 qui đӏnh ³Mӝt tín dөng không ghi rõ thuӝc loҥi nào. Như vұy. ngân hàng mӟi thông báo lӋnh hӫy bӓ hoһc sӱa đәi bә sung thì lӋnh này không có giá trӏ. thì tín dөng đó đưӧc coi là không thӇ hӫy bӓ´.„ L/C không thӇ hӫy ngang (Irrevocable L/C): Là L/C mà sau khi đã mӣ. mӝt L/C muӕn đưӧc hӫy bӓ phҧi đưӧc sӵ đӗng thuұn cӫa ngưӡi thө hưӣng. Do quyӅn lӧi cӫa ngưӡi xuҩt khҭu đưӧc bҧo đҧm. sau khi thӓa thuұn vӟi ngưӡi thө hưӣng vӅ hӫy bӓ L/C. Vì tình trҥng thanh toán bҩp bênh. hoһc hӫy bӓ bҩt cӭ lúc nào mà không cҫn có sӵ chҩp thuұn và thông báo trưӟc cӫa ngưӡi thө hưӣng (nhà xuҩt khҭu). do đó. nêu tín dөng không ghi rõ thì nó đưӧc xem là có thӇ hӫy ngang´. nghĩa là khi đó NHPH L/C vүn phҧi thӵc hiӋn nghĩa vө thanh toán như đã cam kӃt.4. ngưӡi mӣ phҧi thương lưӧng vӟi NHPH. do đó.2. NHPH và NHXN (nӃu có). Tuy nhiên. đһc biӋt là quyӅn lӧi ngưӡi xuҩt khҭu không đưӧc bҧo đҧm. Trong trưӡng hӧp các bên cùng nhau đӗng ý hӫy bӓ L/C thì nó đưӧc công nhұn không còn giá trӏ thӵc hiӋn. Rҩt có thӇ NHPH/NHXN không © „„ „ „ . loҥi L/C này hҫu như không đưӧc sӱ dөng trong thӵc tӃ mà chӍ tӗn tҥi trên lý thuyӃt. loҥi L/C này đưӧc sӱ dөng phә biӃn nhҩt hiӋn nay trong thanh toán quӕc tӃ. Theo ĐiӅu 7 UCP 400. mà coi nhҽ vai trò cua ngân hàng.

„ „„ „„ „„ .

7. Nguyên nhân sӱ dөng loҥi L/C này là do tә chӭc xuҩt khҭu không hoàn toàn tin tưӣng vào ngân hàng mӣ L/C và giá trӏ cӫa L/C tương đӕi lӟn. 7. hoһc tài trӧ xuҩt khҭu cho ngưӡi hưӣng.4. nên L/C loҥi này là đҧm bҧo nhҩt cho nhà xuҩt khҭu. 7.Đ  © „„ „ „ . Khi dùng loҥi này. cam kӃt bҧo đҧm viӋc trҧ tiӅn cho L/C này. vào tình hình kinh tӃ chính trӏ cӫa quӕc gia nơi NHPH có trө sӣ.4. Theo yêu cҫu cӫa NHPH. tә chӭc xuҩt khҭu khi ký phát hӕi phiӃu phҧi ghi ³without recourse to drawer´ (miӉn truy đòi lҥi ngưӡi ký phát´ và trong L/C cũng ghi như vұy.„ Thư tín dөng không hӫy ngang có giá trӏ trӵc tiӃp (Irrevocable Straight L/C) Đây là loҥi thư tín dөng không hӫy ngang.4. 8. mӝt ngân hàng khác xác nhұn. Do có hai ngân hàng đӭng ra cam kӃt trҧ tiӅn. trong đó quy đӏnh duy nhҩt chӍ có ngân hàng phát hành chӏu trách nhiӋm và có nghĩa vө thanh toán hӕi phiӃu hoһc chӭng tӯ đưӧc ký phát bӣi ngưӡi hưӣng lӧi. Vai trò cӫa phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ: 8.4. viӋc hӫy bӓ L/C dүn đӃn thiӋt hҥi cho nhӳng ngân hàng liên quan.„ L/C không hӫy ngang có xác nhұn (Confirmed Irrevocable L/C): Là L/C không thӇ hӫy bӓ.5. Tӹ lӋ ký quӻ có khi lên tӟi 100% trӏ giá cӫa L/C.ĐH23A12_Nhóm 14 Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ„ „ đӗng ý hӫy bӓ L/C vì hӑ đã cҩp tín dөng cho ngưӡi mӣ.1. Nhu cҫu xác nhұn L/C tùy thuӝc vào mӭc đӝ tín nhiӋm và tình hình tài chính cӫa NHPH.3. do đó NHPH phҧi trҧ phí xác nhұn và thưӡng là phҧi ký quӻ tҥi NHXN.„ Thư tín dөng không thӇ hӫy ngang miӉn truy đòi (Irrevocable without recourse L/C) Là loҥi L/C mà sau khi tә chӭc xuҩt khҭu đã đưӧc trҧ tiӅn thì ngân hàng mӣ L/C không còn quyӅn đòi lҥi tiӅn ӣ tә chӭc xuҩt khҭu trong bҩt cӭ trưӡng hӧp nào. Trách nhiӋm trҧ tiӅn L/C cӫa NHXN là giӕng như NHPH.

„ „„ „„ „„ .

Đưӧc ngân hàng cung cҩp nhiӅu dӏch vө: kiӇm tra L/C.  . Trong trưӡng hӧp L/C trҧ chұm có thӡi hҥn. nӃu bӝ chӭng tӯ phù hӧp vӟi quy đӏnh cӫa thư tín dөng. thông tin vӅ rӫi ro quӕc gia.ĐH23A12_Nhóm 14 Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ„ „ Tín dөng chӭng tӯ căn cӭ xác đӏnh cӫa ngân hàng phát hành vӅ viӋc thanh toán tiӅn hàng cho nhà xuҩt khҭu bҩt chҩp tình hình tài chính cӫa nhà nhұp khҭu như thӃ nào. thông báo vӅ điӋn mӣ L/C. viӋc thanh toán cho nhà xuҩt khҭu trong trưӡng hӧp hàng hóa không hӧp lӋ không phө thuӝc vào nhà nhұp khҭu. Trong phương thӭc tín dөng chúng tӯ. mua hàng hóa. ngưӡi xuҩt khҭu cũng có thӇ nhұn đưӧc tiӅn thanh toán trưӟc bҵng cách chiӃt khҩu bӝ chӭng tӯ vӟi ngân hàng cӫa mình. Ngay khi nhà nhұp khҭu muӕn trì hoãn hoһc ngăn cҧn viӋc thanh toán mӝt cách không trung thӵc thì nhà xuҩt khҭu vүn có thӇ đưӧc thanh toán nӃu nhà xuҩt khҭu xuҩt trình đưӧc bӝ chӭng tӯ phù hӧp vӟi L/C. Khi đó ngân hàng sӁ nhұn lҥi bӝ chӭng tӯ. tư vҩn và tài trӧ giúp các thӫ tөc trong mua bán quӕc tӃ. ngưӡi xuҩt khҭu có thӇ yêu cҫu ngân hàng phát hành mӣ mӝt loҥi L/C phù hӧp vӟi điӅu kiӋn hiӋn tҥi cӫa mình như: Nhà xuҩt khҭu yêu cҫu nhà nhұp khҭu phát hành mӝt loҥi L/C điӅu khoҧn đӓ đӇ đưӧc ӭng trưӟc tiӅn đӇ sҧn xuҩt. hoҥt đӝng ngoҥi hӕi.2. còn nhà xuҩt khҭu nhұn đưӧc tiӅn (có trӯ đi mӝt khoҧn suҩt chiӃt vӟi ngân hàng) đӇ quay vòng vӕn. các báo cáo vӅ năng lӵc tài chính Ngân hàng phát hành« 8. đҫu tư cho hoҥt đӝng sҧn xuҩt kinh doanh tiӃp theo cӫa mình. Đây là ưu điӇm cӫa phương thӭc thanh toán theo L/C mà các phương thӭc thanh toán khác không có đưӧc. Đһc biӋt vӟi sӵ linh đӝng cӫa phương thӭc tín dөng chӭng tӯ.

Có thӇ tұn dөng đưӧc tín dөng cӫa ngân hàng nӃu đưӧc ngân hàng cho phép miӉn ký quӻ mӝt phҫn hay toàn bӝ trӏ giá L/C. NӃu tình tình tài chính không cho phép ngưӡi NK thanh toán ngay khi nhұn hàng hóa thì hӑ có thӇ thương lưӧng vӟi nhà XK đӇ mӣ L/C tuҫn hoàn nhҵm giҧm bӟt chi phí mӣ L/C. nhà NK còn có khҧ năng nhұn đưӧc các khoҧn vay © „„ „ „ . Phương thӭc Tín dөng chӭng tӯ đã tҥo cho nhà NK cҧm giác yên tâm rҵng ngưӡi XK sӁ tuân thӫ theo nhӳng điӅu khoҧn. điӅu kiӋn cӫa L/C. Đӗng thӡi. nhà xuҩt khҭu không xuҩt trình đưӧc bӝ chӭng tӯ hoàn hҧo mà ngân hàng vүn thanh toán thì nhà nhұp khҭu có thӇ tӯ chӕi thanh toán cho ngân hàng. Còn nӃu có sӵ sai sót trong bӝ chӭng tӯ. bӣi vì ngưӡi XK không thӵc hiӋn đúng L/C thì ngân hàng sӁ tӯ chӕi thanh toán.

„ „„ „„ „„ .

Nhӳng điӇm cҫn lưu ý khi thӵc hiӋn phương thӭc tín dөng chӭng tӯ: 9.1. © „„ „ „ .Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ„ ĐH23A12_Nhóm 14 „ đӇ tài trӧ cho tiӅn hàng NK tӟi khi nhұn đưӧc tiӅn bán hàng.3. phҧi tiӃn hành kiӇm tra kĩ lưӥng toàn bӝ nӝi dung. + Ngân hàng thu đưӧc các khoҧn phí dӏch vө liên quan đӃn L/C như phí mӣ L/C. nhà NK có thӇ thương lưӧng đӇ đҥt đưӧc giá cҧ tӕt hơn và mӣ rӝng đưӧc quan hӋ khách hàng cũng như quy mô kinh doanh. giҧm thiӇu các tranh chҩp có thӇ xҧy ra giӳa nhà NK và nhà XK. bҧo lãnh« Đӗng thӡi cũng giúp ngân hàng mӣ rӝng đưӧc quan hӋ vӟi các ngân hàng khác. Sau khi xác nhұn giao dӏch. phí tu chӍnh L/C« Hoҥt đӝng NghiӋp vө Tín dөng chӭng tӯ giúp ngân hàng mӣ rӝng và hoàn thiӋn nghiӋp vө kinh doanh cӫa NH như nghiӋp vө kinh doanh ngoҥi hӕi. ngân hàng còn cung cҩp các dӏch vө tài trӧ như: các loҥi tài trӧ phát hành thư tín dөng. Do cam kӃt cӫa ngân hàng.   Phương thӭc Tín dөng chӭng tӯ là mӝt nghiӋp vө quan trӑng trong hoҥt đӝng cӫa mӝt NH. + Ngân hàng thu đưӧc các khoҧn lãi do viӋc tài trӧ thương mҥi ví dө như các khoҧn cho vay NK hoһc cho XK vay đӇ sҧn xuҩt thu mua hàng XK. phí thông báo. tài trӧ cho vay xuҩt nhұp khҭu. Đӕi vӟi nhà xuҩt khҭu: Nhҵm hҥn chӃ tӕi đa rӫi ro cho nhà xuҩt khҭu. Khoҧn vay này nҵm trong ³hҥn mӭc tín dөng nhұp khҭu´ do lãnh đҥo ngân hàng thu xӃp cho nhà NK. bҧo lãnh thanh toán. phí xác nhұn. 8. Đây sӁ là mӝt lӧi thӃ cҥnh tranh lӟn trong hӋ thӕng ngân hàng. ngân hàng tiӃn hành bán lҥi hay mua lҥi vӟi sӕ tiӅn đã giao dӏch vӟi khách hàng khác đӇ kiӃm chênh lӋch. bҧo lãnh vұn đơn. Ngoài ra. Khi nhà xuҩt khҭu muӕn bán ngoҥi tӋ đӇ lҩy bҧn tӋ hay nhà NK cҫn mua ngoҥi tӋ thanh toán cho lô hàng nhұp. NghiӋp vө này đem lҥi khҧ năng sinh lӡi và thu nhұp tích lũy cho các NH như: + Lӧi nhuұn ngoҥi hӕi trên hӕi phiӃu ký phát bҵng ngoҥi tӋ. xem kĩ tӯng điӅu khoҧn đӇ chҳc chҳn rҵng thư tín dөng hoàn toàn phù hӧp nӝi dung cӫa hӧp đӗng thương mҥi đã kí. khi nhұn đưӧc thư tín dөng do ngân hàng thông báo chuyӇn giao. hoһc thӵc hiӋn giao dӏch đӕi ӭng trên thӏ trưӡng liên ngân hàng. ngân hàng sӁ thӵc hiӋn giao dӏch mua hay bán ngoҥi tӋ vӟi khách hàng. 9.

„ „„ „„ „„ .

không mơ hӗ và tӕi nghĩa. issuing bank) Ngân hàng thông báo sӁ kiӇm tra xem tên và đӏa chӍ ngân hàng mӣ L/C có thұt không. nhà xuҩt khҭu cҫn kiӇm tra kӻ các nӝi dung cӫa L/C: 1. 2. Nӝi dung cӫa thư tín dөng không đưӧc có thêm nhӳng điӅu khoҧn mà trong hӧp đӗng không quy đӏnh. Còn ngưӡi xuҩt khҭu kiӇm tra xem L/C có đưӧc mӣ đúng tҥi ngân hàng như đã thoҧ thuұn trong hӧp đӗng mua bán ngoҥi thương hay không. ngân hàng xác nhұn ( confirming bank) 4.ĐH23A12_Nhóm 14 Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ„ „ Cҫn lưu ý kiӇm tra kĩ tӯng chi tiӃt cӫa thư tín dөng. Tên ngân hàng mӣ L/C ( opening bank. không rõ ràng và bҩt lӧi cho mình. Sӕ hiӋu. Nӝi dung cӫa thư tín dөng phҧi đúng vӟi các điӅu khoҧn trong hӧp đӗng đã đưӧc kí kӃt. Các điӅu khoҧn không đưӧc mâu thuүn nhau. Nӝi dung thư tín dөng phҧi rõ ràng. 3. nhà xuҩt khҭu có quyӅn yêu cҫu ngưӡi nhұp khҭu. . ngân hàng trҧ tiӅn ( negotiating bank or paying bank). đӅ nghӏ ngân hàng phát hành tu chӍnh lҥi cho phù hӧp. kӇ cҧ các lӛi chính tҧ. Tên và đӏa chӍ ngưӡi thө hưӣng ( beneficiary hoһc L/C có ghi In favour of«) 5. phҧi xem xét kĩ nӝi dung. Sӕ tiӅn cӫa L/C ( amount) © „„ „ „ .Ngày mӣ L/C : là căn cӭ đӇ nhà xuҩt khҭu kiӇm tra xem nhà nhұp khҭu có mӣ L/C đúng hҥn hay không.Ðӏa điӇm mӣ L/C: có ý nghĩa trong viӋc chӑn luұt áp dөng khi xҧy ra tranh chҩp ( nӃu có). Dӵa trên hӧp đӗng mua bán ngoҥi thương. NӃu có. NӃu phát hiӋn nhӳng nӝi dung không phù hӧp.Mӛi L/C đӅu có sӕ hiӋu riêng dùng đӇ trao đәi thư tӯ. place and date of issuing) . đӏa điӇm và ngày mӣ L/C ( No of L/C. đӇ chҳc chҳn rҵng nó dӉ dàng thӵc hiӋn và quyӅn lӧi cӫa nhà xuҩt khҭu không bӏ ҧnh hưӣng bӣi nhӳng điӅu khoҧn này. Tên và đӏa chӍ ngân hàng thông báo ( advising bank). tính chҩt cӫa nó. điӋn tín có liên qua đӃn L/C và đӇ ghi vào các chӭng tӯ có liên quan trong bӝ chӭng tӯ thanh toán . Ngưӡi xuҩt khҭu chӍ chuyӇn giao hàng hóa cho ngưӡi nhұp khҭu sau khi đã có đưӧc thư tín dөng đáp ӭng yêu cҫu cӫa mình. Tên và đӏa chӍ ngưӡi mӣ L/C 6.

„ „„ „„ „„ .

2001 © „„ „ „ . ngân hàng khuyӃn cáo loҥi L/C có lӧi nhҩt là L/C không huӹ ngang miӉn truy đòi ( Irrevocable without recourse L/C). Sӕ ngày chuyӇn chӭng tӯ bҵng thư đҧm bҧo tӯ VIӋt Nam: + đӃn các nưӟc châu Á hӃt 5-7 ngày. Ðӭc.ĐH23A12_Nhóm 14 Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ„ „ Sӕ tiӅn cӫa L/C vӯa ghi bҵng sӕ vӯa ghi bҵng chӳ và phҧi thӕng nhҩt vӟi nhau. + đӃn các nưӟc Châu Âu hӃt 10-15 ngày. 2000 or earliest September 1st. Singapore. thӡi gian lұp bӝ chӭng tӯ trung bình khoҧng 3-4 ngày.Khi kiӇm tra phҧi lưu ý: Ngày hӃt hiӋu lӵc cӫa L/C phҧi sau ngày mӣ L/C ( date of issue) và sau ngày giao hàng mӝt khoҧng thӡi gian hӧp lý. 9. thưӡng đưӧc tính bҵng khoҧng thӡi gian giao hàng cӝng vӟi thӡi gian lұp và kiӇm tra chӭng tӯ cӫa ngưӡi bán. NӃu lô hàng có giá trӏ lӟn. ngân hàng phát hành không phҧi là ngân hàng có uy tín thì nên lӵa chӑn L/C có xác nhұn. HiӋn nay tҥi các công ty xuҩt nhұp khҭu tҥi Tp Hӗ Chí Minh. . Thӡi hҥn giao hàng ( shipment date or time of delivery) Thӡi hҥn giao hàng có thӇ đưӧc ghi như sau: * Ngày giao hàng chұm nhҩt hay sӟm nhҩt: shipment must be effected not later than « hoһc ghi time of delivery: latest December 31st.Ðӏa điӇm hӃt hiӋu lӵc : thưӡng là tҥi nưӟc ngưӡi bán. Thӡi gian lưu giӳ chӭng tӯ tҥi Vietcombank HCM là 2 ngày. 8. + đi Châu Âu: Italia. Sӕ ngày chuyӇn chӭng tӯ bҵng DHL tӯ ViӋt Nam: + đi Nhұt Bҧn. TriӅu Tiên. BӍ« mҩt 5-7 ngày. phҧi kiӇm tra kӻ xem có phù hӧp vӟi hӧp đӗng không. Loҥi L/C ( form of documentary credit) Ðӕi vӟi nhà xuҩt khҭu. cӝng vӟi thӡi gian lưu giӳ và chuyӇn chӭng tӯ tӯ ngân hàng ngưӡi bán qua ngân hàng mӣ L/C. Tên cӫa đơn vӏ tiӅn tӋ phҧi ghi rõ ràng. Hӗng Kông mҩt 3-4 ngày. Ngày và đӏa điӇm hӃt hiӋu lӵc cӫa L/C . 7.

„ „„ „„ „„ .

11. November and December 2000 for total 4000 MTS. không cho phép ghi : transhipment not allowed. .ĐH23A12_Nhóm 14 Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ„ „ * Trong vòng : shipment must be effected during«. mӛi lҫn có sӕ lưӧng như nhau: Shipment is equal monthly in September.Giao nhiӅu lҫn. Trong trưӡng hӧp hӧp đӗng quy đӏnh thӡi gian giao hàng bҵng cách nào thì L/C phҧi quy đӏnh bҵng cách ҩy căn cӭ vào hӧp đӗng .Giao hàng nhiӅu lҫn nhưng quy đӏnh giӟi hҥn trӑng lưӧng cӫa mӛi chuyӃn. Phҫn mô tҧ hàng hoá ( Description of goods) © „„ „ „ . Cách giao hàng Có nhiӅu cách giao hàng khác nhau mà ngưӡi nhұp khҭu có thӇ cө thӇ hoá trong L/C như: . sӕ lưӧng quy đӏnh. 12.Giao hàng mӝt lҫn: partial shipment not allowed . partial shipment allowed: + during October 2000: 100 MTS + during November 2000: 100 MTS .ngưӡi xuҩt khҭu kiӇm tra xem ngưӡi nhұp khҭu có mӣ L/C theo đúng như vұy không? 10. . October.Giao hàng nhiӅu lҫn trong thӡi gian quy đӏnh.ChuyӇn tҧi có thӇ thӵc hiӋn tҥi mӝt cҧng chӍ đӏnh do ngưӡi chuyên chӣ và ngưӡi nhұp khҭu lӵa chӑn : transhipment at«. Cách vұn tҧi . Ngưӡi xuҩt khҭu không thӇ chҩp nhұn L/C quy đӏnh viӋc chuyӇn tҧi mӝt cách cӭng nhҳc khiӃn cho ngưӡi xuҩt khҭu gһp khó khăn hoһc không thӇ thuê phương tiӋn vұn tҧi phù hӧp.port with through Bill of Lading acceptable. giӟi hҥn sӕ chuyӃn: Total 1000MTS. each shipment minimum 50 MTS to maximum 100 MTS the interverning period between 20 to 10. nӃu cho phép thì phҧi ghi transshipment permitted.Trong L/C cho phép chuyӇn tҧi hay không. * Khoҧng: shipment must be about«¶ * Ngày cө thӇ: shipment must be effected on«.

„ „„ „„ „„ .

sӕ lưӧng hoһc trӑng lưӧng hàng.Sӕ loҥi chӭng tӯ phҧi xuҩt trình . Trên cơ sӣ đó yêu cҫu ngân hàng trҧ tiӅn theo đúng thӓa thuұn trong hӧp đӗng.Sӕ lưӧng chӭng tӯ phҧi làm đӕi vӟi tӯng loҥi ( thông thưӡng lұp 3 bҧn) . sӕ loҥi và thұm chí ngay cҧ cách thành lұp chúng tùy thuӝc vào nhӳng thӓa thuұn giӳa các bên trong hӧp đӗng thương mҥi. Mӛi thư tín dөng yêu cҫu vӅ các loҥi chӭng tӯ cҫn phҧi xuҩt trình có thӇ khác nhau vӅ sӕ lưӧng. nhà xuҩt khҭu phҧi khҭn trương lұp bӝ chӭng tӯ thanh toán theo đúng nhӳng qui đӏnh trong thư và xuҩt trình cho ngân hàng thông báo trong thӡi gian hiӋu lӵc cӫa thư tín dөng.Thӡi hҥn muӝn nhҩt phҧi xuҩt trình các chӭng tӯ . Các chӭng tӯ thanh toán ( documents for payment) Khi nhұn L/C. Thông thưӡng bӝ chӭng tӯ gӗm có: -„ Hӕi phiӃu thương mҥi (Commercial Bill of Exchange) -„ Hóa đơn thương mҥi (Commercial Invoice) -„ Vұn đơn hàng hҧi (Ocean Bill of Lading) -„ Chӭng nhұn bҧo hiӇm (Insurance Policy) -„ Chӭng nhұn xuҩt xӭ (Certificate of Orgin) -„ Chӭng nhұn trӑng lưӧng (Certificate of quality) -„ Danh sách đóng gói (Packing List) -„ Chӭng nhұn kiӇm nghiӋm (Inspection Certificate) © „„ „ „ . Sau khi đã thӵc hiӋn nghĩa vө xuҩt chuyӇn hàng hóa cho nhà nhұp khҭu. ngưӡi xuҩt khҭu phҧi kiӇm tra kӻ quy đӏnh vӅ bӝ chӭng tӯ trên các khía cҥnh: . đӇ chӭng minh rҵng mình đã hoàn thành nghĩa vө chuyӇn giao hàng hóa cho nhà nhұp khҭu theo đúng cam kӃt. quy cách.Quy đӏnh cách thӭc trҧ tiӅn Trong hӧp đӗng quy đӏnh cách nào thì L/C phҧi quy đӏnh bҵng cách đó. giá cҧ hàng hoá phù hӧp vӟi hӧp đӗng ngoҥi thương đã thoҧ thuұn không? Ngưӡi bán có năng lӵc thӵc hiӋn hay không? 13.ĐH23A12_Nhóm 14 Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ„ „ Ngưӡi xuҩt khҭu phҧi kiӇm tra: tên hàng.Nӝi dung cơ bҧn đưӧc yêu cҫu đӕi vӟi tӯng loҥi .

„ „„ „„ „„ .

-„ KiӇm tra phҫn mô tҧ hàng hóa: phҧi chính xác tӯng tӯ và đҫy đӫ như thư tín dөng yêu cҫu (đӕi chiӃu vӟi Packing list và thư tín dөng«). thì cҫn phҧi hiӇu là cҫn xuҩt trình đӫ bӝ vұn đơn gӕc. © „„ „ „ . B/L.ĐH23A12_Nhóm 14 Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ„ „ ViӋc lұp và kiӇm tra bӝ chӭng tӯ bӝ chӭng tӯ sao cho phù hӧp vӟi quy đӏnh trong thư tín dөng là mӝt viӋc rҩt quan trӑng đӕi vӟi ngưӡi xuҩt khҭu. -„ Ngưӡi lұp Invoice có phҧi là ngưӡi hưӣng lӧi thư tín dөng không. KiӇm tra tên cҧng đi và cҧng đӃn có đúng qui đӏnh trong thư tín dөng không. khi lұp và kiӇm tra bӝ chӭng tӯ cҫn lưu ý: „ ‘óa đơn thương mҥi (Commercial Invoice) -„ Sӕ bҧn cӫa Invoice (bҧn chính và sӕ copy) có đúng theo yêu cҫu cӫa thư tín dөng không. -„ KiӇm tra tên cҧng bӕc. KiӇm tra đơn giá và điӅu kiӋn giao hàng có đúng yêu cҫu cӫa hӧp đӗng không. -„ KiӇm tra tên ngưӡi gӱi hàng (Shipper): tên và đӏa chӍ có đúng hay không. KiӇm tra sӕ bҧn vұn đơn gӕc cҫn xuҩt trình cho ngân hàng theo yêu cҫu cӫa thư tín dөng.. Đây là mөc rҩt quan trӑng cӫa B/L. Do đó. NӃu thư tín dөng qui đӏnh ³ Make out to order of Bank«´ thì trên mөc ³ Consignee´ cӫa B/L phҧi ghi ³To order of Bank«´ khi đó công ty không đưӧc kí hұu vұn đơn. -„ Tên. dӥ hàng. Vì bӝ chӭng tӯ có ý nghĩa quyӃt đӏnh đӃn viӋc có đưӧc thanh toán hay không sӕ tiӅn trên thư tín dөng tӯ ngưӡi nhұp khҭu. vӟi yêu cҫu cӫa thư tín dөng và các chӭng tӯ khác như Invoice. Trưӡng hӧp không cho phép giao hàng tӯng phҫn thì tәng giá trӏ cӫa Invoice phҧi bҵng vӟi giá trӏ cӫa thư tín dөng hay trong phҥm vi dung sai cho phép. phát hành có dҩu ³Original´ không. „ Bҧn kê đóng gói hàng hóa (Packing list) Cҫn kiӇm tra cҭn thұn phҫn mô tҧ hàng hóa. -„ KiӇm tra tên ngưӡi nhұn hàng (Consignee). bҵng cách xem xét sӵ phù hӧp cӫa Packing list.. Tәng giá trӏ Invoice ghi bҵng chӳ và bҵng sӕ có khӟp nhau không?. NӃu thư tín dөng qui đӏnh ³ Made out to order and blank endorsed´ thì trên B/L mөc ³Consignee´ phҧi ghi ³ To order´ và ngưӡi gӱi hàng là công ty phҧi ký hұu đӇ trӕng ӣ mһt sau cӫa B/L. NӃu thư tín dөng yêu cҫu ³ Fullset of Bill of Lading´. đӏa chӍ ngưӡi nhұn hàng có phù hӧp thư tín dөng hay không (đӕi chiӃu vӟi Applicant trên thư tín dөng). C/O« „ Vұn đơn đưӡng biӇn (Bill of Lading) Chú ý kiӇm tra bҧn chính.

„ „„ „„ „ „ .

nhà nhұp khҭu cҫn lưu ý nhӳng điӇm sau: Trưӟc khi mӣ L/C. nhà xuҩt khҭu phҧi chӑn ngân hàng có uy tín đӇ có thӇ tư vҩn cho nhà xuҩt khҭu thӵc hiӋn tín dөng chӭng tӯ mӝt cách chһt chӁ và an toàn nhҩt. Khi đó. nhanh chóng. Do đó. 9. -„ KiӇm tra tên. ngân hàng sӁ trӵc tiӃp đӭng ra thay mһt ngưӡi nhұp khҭu cam kӃt viӋc thanh toán tiӅn cho ngưӡi xuҩt khҭu.2. nhà nhұp khҭu cҫn thӓa thuұn cө thӇ vӟi ngưӡi bán vӅ các khoҧn thanh toán. khi sӱ dөng phương thӭc thanh toán bҵng chӭng tӯ. -„ KiӇm tra tính chҩt hoàn hҧo cӫa B/L: không có ghi chú xҩu. -„ KiӇm tra sӵ phù hӧp cӫa ngày phát hành vұn đơn: phҧi trưӟc hoһc trùng vӟi ngày cuӕi cùng cӫa thӡi hҥn giao hàng. Phҧi đưӧc ghi đúng như trong thư tín dөng. NӃu chênh lӋch phҧi trong phҥm vi dung sai cho phép. Nhưng vì viӋc thanh toán bҵng tín dөng chӭng tӯ vүn dӵa trên chӭng tӯ. khi nhӳng nhà nhұp khҭu chưa có đӫ mӭc đӝ tín nhiӋm cҫn thiӃt đӕi vӟi nhà xuҩt khҭu vӅ thiӋn chí hoһc khҧ năng thanh toán thì phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ sӁ đưӧc sӱ dөng phә biӃn trong điӅu khoҧn thanh toán cӫa hӧp đӗng thương mҥi. đương nhiên là phҧi trong thӡi hҥn hiӋu lӵc cӫa thư tín dөng.ĐH23A12_Nhóm 14 Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ„ „ -„ KiӇm tra ngưӡi kí phát vұn đơn: các ngân hàng chӍ chҩp nhұn giҩy tӡ vұn tҧi đưӧc phát hành bӣi các hãng vұn tҧi và đưӧc kí tên hay chӭng thӵc bӣi thuyӅn trưӣng hay các hãng vұn tҧi hoһc đҥi lý cӫa nó. „ ‘ӕi phiӃu -„ Đӏa điӇm và ngày kí phát: phҧi có ngày kí phát sau ngày giao hàng. tách biӋt vӟi hàng hóa nên nhà nhұp khҭu vүn phҧi chӏu nhiӅu rӫi ro. © „„ „ „ . và các chӭng tӯ cҫn xuҩt trình. lӏch giao hàng. đӏa chӍ các bên có liên quan trên hӕi phiӃu. Vì vұy. đưӧc đóng dҩu ³ Clean on Board´. -„ KiӇm tra thӡi hҥn thanh toán cӫa hӕi phiӃu có phù hӧp thư tín dөng không. phương tiӋn giao hàng. đҧm bҧo cho viӋc thương mҥi đưӧc diӉn ra thuұn lӧi. -„ KiӇm tra chӳ kí cӫa ngưӡi đưӧc ӫy quyӅn đã có đӫ trên tҩt cҧ các bҧn chính cӫa hӕi phiӃu chưa. Đӕi vӟi nhà nhұp khҭu: Thông thưӡng. -„ KiӇm tra sӕ tiӅn ghi trên hӕi phiӃu: phҧi bҵng 100% trӏ giá Invoice và trong phҥm vi trӏ giá thư tín dөng.

„ „„ „„ „!„ .

Nhà nhұp khҭu cҫm xem xét đӇ tránh rӫi ro do biӃn đӝng tӹ giá ngoҥi tӋ. Đҧm bҧo chҳc chҳn là L/C phù hӧp vӟi hӧp đӗng. -„ Đơn yêu cҫu phát hành thư tín dөng. +„ Đơn xin bҧo lãnh và cam kӃt trҧ nӧ. NӃu phù hӧp thì ngân hàng tiӃn hành mӣ L/C. không nên đưa vào L/C các nӝi dung quá chi tiӃt và các quy cách kӻ thuұt quá phӭc tҥp. điӅu kiӋn cӫa thư tín dөng phҧi đưӧc lұp đҫy đӫ. 9.3. Quý khách hàng nên liên hӋ ngay vӟi ngân hàng đӇ phӕi hӧp xӱ lý. dӉ hiӇu. kӃt hӧp vӟi hӧp đӗng ngoҥi thương đã kí kӃt đӇ đҧm bҧo thư tín dөng đưӧc mӣ không vi phҥm điӅu khoҧn hӧp đӗng. nhân viên thanh toán quӕc tӃ phҧi căn cӭ nӝi dung đơn yêu cҫu phát hành thư tín dөng. điӅu khoҧn cӫa L/C thì ngưӡi mua phҧi trҧ tiӅn mһc dù hàng hóa đã giao không đúng vӟi hӧp đӗng. chұm trӉ hay nҧy sinh các chi phí tu chӍnh không cҫn thiӃt. nҧy sinh nhӳng thay đәi so vӟi nhӳng thӓa thuұn ban đҫu dүn đӃn có sӵ thӓa thuұn trong viӋc điӅu chӍnh hӧp đӗng thì sӁ phát sinh nhu cҫu tu chӍnh nӝi dung thư tín dөng đã mӣ. Các điӅu kiӋn cӫa L/C phҧi đҧm bҧo ngҳn gӑn.Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ„ ĐH23A12_Nhóm 14 „ Nhà nhұp khҭu phҧi nhұn thӭc rҵng L/C không phҧi là hình thӭc thanh toán an toàn tuyӋt đӕi vì ngân hàng chӍ giao dӏch trên chӭng tӯ chӭ không biӃt đӃn hàng hóa. nhân viên thanh toán quӕc tӃ phҧi xem khách hàng có đáp ӭng đӫ các điӅu kiӋn mà ngân hàng yêu cҫu không. các ngân hàng thưӡng có mӝt sӕ yêu cҫu sau đӕi vӟi khách hàng: -„ Có tài khoҧn tiӅn gӱi ngoҥi tӋ tҥi ngân hàng phát hành. Thông thưӡng. ngoài nhӳng tài liӋu trên còn có thêm: +„ Phương án tiêu thө hàng đӇ thanh toán tiӅn hàng nhұp khҭu. NӃu trong quá trình thӵc hiӋn hӧp đӗng ngoҥi thương. -„ Hӧp đӗng ngoҥi thương (bҧn sao). Đӕi vӟi nhân viên thanh toán quӕc tӃ tҥi ngân hàng mӣ LC: Trưӟc khi mӣ L/C cho khách hàng có nhu cҫu. -„ Giҩy phép đăng kí hành nghӅ kinh doanh. Sau đó phҧi căn cӭ vào đơn xin mӣ L/C và hӧp đӗng thương mҥi đӇ xem xét đӕi chiӃu vӟi yêu cҫu mӣ L/C cӫa khách hàng. -„ Vӟi thư tín dөng trҧ chұm. Các điӅu khoҧn. rõ ràng đӇ tránh bҩt lӧi. NӃu chӭng tӯ phù hӧp vӟi các điӅu kiӋn. Khi thӵc hiӋn phát hành L/C. Trong quá trình giao dӏch nӃu có nghi ngӡ. © „„ „ „ .

„ „„ „„ „„ .

Trưӟc khi trao cho khách hàng bӝ chӭng tӯ. Sau khi nhұn đưӧc bӝ chӭng tӯ thanh toán tӯ phía nhà nhұp khҭu. ngân hàng phát hành sӁ hӫy sӕ dư thư tín dөng và hoàn trҧ tiӅn kí quӻ ( nӃu có) cho khách hàng mӣ thư tín dөng. © „„ „ „ . nhà nhұp khҭu. tùy thuӝc vào tính chҩt sӁ có nhӳng cách giҧi quyӃt cө thӇ. nhân viên ngân hàng phҧi tiӃn hành kiӇm tra kĩ lưӥng dӵa trên các tiêu chuҭn và nguyên tҳc sau: „ Tiêu chuҭn: -„ Đҫy đӫ chӭng tӯ cҧ vӅ sӕ loҥi và sӕ lưӧng cӫa mӛi loҥi. Khi thư tín dөng đã hӃt hҥn hiӋu lӵc sau 60 ngày. cán bӝ phө trách bӝ phұn thanh toán). nӃu không có phҧn hӗi. -„ Xuҩt trình bӝ chӭng tӯ phҧi đúng thӡi gian qui đӏnh cӫa thư tín dөng. -„ Không mâu thuүn. Trong trưӡng hӧp khách hàng đã nhұn đưӧc hàng thông qua bҧo lãnh nhұn hàng cӫa ngân hàng. nhưng chưa đưӧc sӵ chҩp thuұn hӫy bӓ thư tín dөng cӫa các ngân hàng có liên quan) thì ngân hàng phát hành sӁ không chҩp nhұn yêu cҫu hӫy bӓ thư tín dөng. phҧi lұp mӝt thông báo bҩt hӧp lӋ gӣi cho nhà nhұp khҭu và đӅ nghӏ hӑ cho biӃt ý kiӃn trong vòng 5 ngày kӇ tӯ ngày ngân hàng nhұn đưӧc bӝ chӭng tӯ.ĐH23A12_Nhóm 14 Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ„ „ Vӟi thư tín dөng không hӫy ngang thì viӋc tu chӍnh chӍ đưӧc ngân hàng phát hành thӵc hiӋn trên cơ sӣ có sӵ thӓa thuұn giӳa tҩt cҧ các bên: nhà xuҩt khҭu. Vӟi thư tín dөng không hӫy ngang có xác nhұn thì viӋc tu chӍnh còn phҧi có thêm sӵ chҩp thuұn cӫa cҧ ngân hàng xác nhұn. NӃu có nhӳng bҩt hӧp lӋ trong bӝ chӭng tӯ đưӧc kiӇm tra. -„ Hoàn chӍnh vӅ mһt hình thӭc bӅ ngoài cӫa bӝ chӭng tӯ phát hành. không kiӇm tra đưӧc tính xác thӵc cӫa bӝ chӭng tӯ.kiӇm soát viên. ngân hàng thanh toán. „ Nguyên tҳc: ChӍ kiӇm tra đӇ bҧo đҧm sӵ phù hӧp vӅ mһt hình thӭc vӟi nhӳng qui đӏnh trong thư tín dөng. đӕi chiӃu giӳa các chӭng tӯ vӟi nhau và có sӵ phӕi hӧp vӟi nhiӅu bӝ phұn khác trong ngân hàng ( thanh toán viên. nhân viên thanh toán quӕc tӃ phҧi thông báo ngay cho khách hàng biӃt đӇ hӑ có kӃ hoҥch chuҭn bӏ thanh toán và nhұn hàng. ViӋc kiӇm tra sӁ đưӧc tiӃn hành thông qua viӋc đӕi chiӃu vӟi thư tín dөng. ngân hàng sӁ thông báo tӯ chӕi thanh toán. hoһc có tranh chҩp thương mҥi (mһc dù hai bên mua bán đã thӓa thuұn. Đӕi vӟi nhӳng bҩt hӧp lӋ lӟn.

„ „„ „„ „„ .

nưӟc nhà nhұp khҭu.„Cơ hӝi tài trӧ cӫa ngân hàng đӕi vӟi phương thӭc L/C: Sau khi gӱi hàng. ngoài điӅu kiӋn bӝ chӭng tӯ hoàn hҧo thì khҧ năng thu đưӧc tiӅn tӯ bӝ chӭng tӯ phө thuӝc vào năng lӵc tài chính và thiӋn chí cùa ngân hàng mӣ L/C cũng như luұt pháp cӫa nưӟc nhà nhұp khҭu ( chӫ yӃu liên quan đӃn quҧn lý ngoҥi hӕi và các phán quyӃt cӫa tòa án). Như vұy. ChiӃt khҩu bӝ chӭng tӯ có truy đòi là viӋc ngân hàng trên cơ sӣ giá trӏ bӝ chӭng tӯ hàng xuҩt . nhân viên thanh toán quӕc tӃ phҧi có trách nhiӋm chuyӇn giao kӏp thӡi cho ngưӡi xuҩt khҭu. nӃu thҩy phù hӧp thì ngân hàng sӁ mua ( chiӃt khҩu) bӝ chӭng tӯ.) mà ngân hàng quyӃt đӏnh chiӃt khҩu bӝ chӭng tӯ có truy đòi ( With Recourse ) hay miӉn truy đòi ( Without Recourse). nhà xuҩt khҭu sӁ đưӧc thanh toán ngay lұp tӭc mà không cҫn chӡ đӧi tiӅn thành toán tӯ nhà nhұp khҭu. Căn cӭ vào chҩt lưӧng bӝ chӭng tӯ ( bao gӗm tính phù hӧp vӟi L/C. Lưu ý là phҧi có chӭng tӯ chӭng minh rҵng mình đã chuyӇn nguyên vҽn và đúng hҥn bӝ chӭng tӯ đó cho ngân hàng phát hành đӇ không phҧi chӏu trách nhiӋm trong trưӡng hӧp có sӵ chұm trӉ hoһc mҩt mát chӭng tӯ trên đưӡng chuyӇn đӃn ngân hàng phát hành. mһt hàng xuҩt khҭu. Như vұy. thӏ trưӡng.4. nhà xuҩt khҭu xuҩt trình bӝ chӭng tӯ hàng xuҩt cùng vӟi L/C gӕc và đӅ nghӏ ngân hàng tài trӧ. sau khi đã trӯ đi lãi suҩt phát sinh và các chi phí liên quan đӃn nghiӋp vө thu tiӅn tӯ ngân hàng mӣ L/C sӁ thanh toán sӕ tiӅn còn lҥi cho nhà xuҩt khҭu vӟi điӅu kiӋn là miӉn truy đòi nhà xuҩt khҭu. sau khi đã trӯ đi các lãi suҩt phát sinh và các chi phí liên quan đӃn nghiӋp vө thu tiӅn tӯ ngân hàng mӣ L/C sӁ thanh toán sӕ tiӅn còn lҥi cho nhà xuҩt khҭu vӟi điӅu kiӋn có truy đòi nhà xuҩt khҭu.ĐH23A12_Nhóm 14 Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ„ „ 9. danh tiӃng cӫa ngân hàng mӣ L/C«. ChiӃt khҩu bӝ chӭng tӯ miӉn truy đòi là viӋc ngân hàng trên cơ sӣ bӝ chӭng tӯ xuҩt. sau đó chuyӇn giao kӏp thӡi và nguyên vҽn bӝ chӭng tӯ đó đӃn ngân hàng phát hành. nӃu ngân hàng không thu đưӧc tiӅn tӯ ngân hàng mӣ L/ C. Như vұy. phҧi kiӇm tra đӇ xác đӏnh đưӧc tính chân thӵc cӫa thư. ngân hàng đã mua đӭt bӝ chӭng tӯ và chӏu rӫi ro trong trưӡng hӧp nhà nhұp khҭu không thanh toán. © „„ „ „ . Khi nhұn đưӧc bӝ chӭng tӯ thanh toán cӫa bên xuҩt khҭu. Sau khi xem xét bӝ chӭng tӯ. Đӕi vӟi nhân viên thanh toán quӕc tӃ tҥi ngân hàng thông báo L/C: Khi nhұn đưӧc thông báo vӅ thư tín dөng đã mӣ và bҧn gӕc cӫa thư tín dөng đó. 10.

„ „„ „„ „„ .

„ ChuyӇn nhưӧng L/C xuҩt khҭu c 5 &( ‡ L/C không huӹ ngang và có thӇ chuyӇn nhưӧng. „ Ngân hàng thương mҥi cә phҫn Đҥi Tín ( Trust Bank ) „ Thông báo L/C cho nhà xuҩt khҭu TRUSTBank sӁ kiӇm tra nӝi dung L/C và tư vҩn cho khách hàng nӃu phát hiӋn có điӇm bҩt lӧi cho nhà xuҩt khҭu.ĐH23A12_Nhóm 14 Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ„ „ Sau đây là mӝt vài ví dө vӅ tài trӧ xuҩt khҭu đӕi vӟi phương thӭc thanh toán L/C tҥi các ngân hàng thương mҥi. ‘ ‡ Thư yêu cҫu thanh toán chӭng tӯ hàng xuҩt. linh hoҥt theo tӯng thӡi điӇm hoһc theo thoҧ thuұn. ‘&. Khách hàng có thӇ đӃn TRUSTBank đӇ nhұn trӵc tiӃp hoһc L/C sӁ đưӧc gӱi thông qua dӏch vө chuyӇn phát nhanh. ‡ L/C chӍ đӏnh TRUSTBank là NH chuyӇn nhưӧng. ‡ Yêu cҫu chuyӇn nhưӧng L/C (theo mүu). ‡ Bӝ chӭng tӯ hàng xuҩt phù hӧp vӟi các điӅu khoҧn cӫa L/C. ‡ L/C còn hiӋu lӵc. „ u Nhҵm hӛ trӧ cho doanh nghiӋp TRUSTBank thӵc hiӋn viӋc chiӃt khҩu đӃn 95% cho các bӝ chӭng tӯ hàng xuҩt phù hӧp vӟi các điӅu khoҧn cӫa L/C. ‡ Nӝi dung cӫa L/C đҫy đӫ. có nêu rõ yêu cҫu chiӃt khҩu. < ‡ L/C gӕc và các sӱa đәi gӕc (nӃu có) kèm Thư thông báo có đҫy đӫ chӳ ký xác thӵc. „ Ngân hàng đҫu tư và phát triӇn ViӋt Nam ( BIDV) © „„ „ „ . TRUSTBank cung cҩp cho khách hàng mӭc lãi suҩt tính trên sӕ ngày chiӃt khҩu thӵc tӃ. rõ ràng.

„ „„ „„ „„ .

đúng các điӅu kiӋn. cán bӝ giao dӏch mang theo giҩy giӟi thiӋu có đóng dҩu cӫa ngưӡi có thҭm quyӅn kèm theo CMND.ĐH23A12_Nhóm 14 Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ„ „ „ Thông báo L/C và các sӱa đәi (nӃu có) a„ Khách hàng có thӇ nhұn L/C giao tҥi trө sӣ BIDV hoһc chuyӇn qua đưӡng bưu điӋn hoһc giao tұn tay nӃu khách hàng có doanh sӕ giao dӏch lӟn và có yêu cҫu. đӕi chiӃu vӟi các điӅu khoҧn cӫa hӧp đӗng đã ký kӃt. a„ Khách hàng khi nhұn đưӧc L/C hoһc sӱa đәi L/C cҫn phҧi kiӇm tra cҭn thұn ngay lұp tӭc nӝi dung L/C. tuy nhiên cũng nên xuҩt trình sӟm mӝt vài ngày đӇ BIDV có thӡi gian kiӇm tra chӭng tӯ. phҧi nӝp phí khi nhұn chӭng tӯ gӕc. NӃu thҩy không có thӇ thӵc hiӋn đưӧc đҫy đӫ. a„ NӃu khách hàng không có tài khoҧn tҥi BIDV. hơn nӳa nӃu chӭng tӯ đưӧc phát hiӋn có sӵ khác biӋt/không đӗng bӝ thì khách hàng còn có thӡi gian đӇ bә sung.« khi lұp chӭng tӯ và luôn sҹn lòng tư vҩn các vҩn đӅ khác liên quan đӃn L/C trong thӡi gian khách hàng chuҭn bӏ chӭng tӯ đӇ đòi tiӅn L/C. điӇm đһc biӋt. a„ Khách hàng gӱi đӃn BIDV: -„ L/C gӕc và các tu chӍnh (nӃu có) -„ Bӝ chӭng tӯ theo L/C -„ Thư chӍ thӏ xӱ lý bӝ chӭng tӯ © „„ „ „ . a„ Khi đӃn BIDV đӇ nhұn L/C. „ Tư vҩn nӝi dung L/C a„ Các L/C do BIDV thông báo sӁ đưӧc kiӇm tra nӝi dung và lưu ý đӃn khách hàng các điӇm bҩt lӧi. sӱa chӳa phù hӧp vӟi qui đӏnh cӫa L/C. „ ©ӱi bӝ chӭng tӯ hàng xuҩt đӇ thanh toán Khách hàng nên xuҩt trình chӭng tӯ tҥi BIDV trưӟc ngày quy đӏnh cӫa L/C (trưӡng hӧp trong L/C không qui đӏnh ngày xuҩt trình chӭng tӯ thì đưӧc hiӇu là trong vòng 21 ngày kӇ tӯ ngày xӃp hàng lên tàu). điӅu khoҧn quy đӏnh trong L/C thì phҧi lұp tӭc yêu cҫu ngưӡi mӣ L/C sӱa đәi L/C thông qua ngân hàng mӣ L/C (quy đӏnh sӱa đәi L/C thông qua NH mӣ L/C là mӝt quy đӏnh rҩt quan trӑng).

„ „„ „„ „„ .

a„ ChiӃt khҩu theo món: Đӕi vӟi bӝ chӭng tӯ hoàn hҧo hoһc bӝ chӭng tӯ có bҩt đӗng đưӧc Ngân hàng nưӟc ngoài chҩp nhұn bҵng điӋn: Đӕi vӟi bӝ chӭng tӯ có bҩt đӗng chưa đưӧc Ngân hàng nưӟc ngoài chҩp nhұn đang chӡ ý kiӃn. BIDV sӁ kiӇm tra ngay và thông báo cho khách hàng vӅ các điӇm chưa phù hӧp đӇ khách hàng chӍnh sӱa. tuǤ theo mӭc đӝ bҩt đӗng.Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ„ ĐH23A12_Nhóm 14 „ a„ Sau khi nhұn hӗ sơ. tuǤ tình trҥng bӝ chӭng tӯ. có 2 hình thӭc: a„ ChiӃt khҩu miӉn truy đòi: BIDV sӁ mua đӭt bӝ chӭng tӯ và chӏu rӫi ro khi nưӟc ngoài không trҧ tiӅn. BIDV sӁ căn cӭ thӵc tӃ tӯng giao dӏch và chính sách khách hàng tӯng thӡi kǤ đӇ quyӃt đӏnh mӭc chiӃt khҩu. a„ Sau khi gӱi bӝ chӭng tӯ đi đòi tiӅn. © „„ „ „ . Doanh nghiӋp có quyӅn yêu cҫu bҧo lưu các điӇm chưa phù hӧp cӫa bӝ chӭng tӯ trên phiӃu kiӇm tra bӝ chӭng tӯ hàng xuҩt do BIDV gӱi đӃn khách hàng. theo đó BIDV ӭng cho Ngưӡi thө hưӣng mӝt khoҧn tiӅn đӇ nhұn quyӅn đòi tiӅn tӯ bӝ chӭng tӯ hàng xuҩt. a„ ChiӃt khҩu theo hҥn mӭc: Khi nhұn đưӧc bӝ chӭng tӯ đӅ nghӏ chiӃt khҩu. BIDV sӁ chiӃt khҩu tӟi mӭc tӕi đa trӏ giá bӝ chӭng tӯ nӃu khoҧn tiӅn chiӃt khҩu trong hҥn mӭc tín dөng thưӡng xuyên cӫa khách hàng tҥi BIDV. tình hình thanh toán bӝ chӭng tӯ sӁ đưӧc BIDV thông báo đӃn khách hàng. „ ‘ӗ sơ: a„ L/C gӕc và các sӱa đәi (nӃu có) a„ Thư chӍ thӏ xӱ lý bӝ chӭng tӯ a„ Giҩy đӅ nghӏ kiêm hӧp đӗng chiӃt khҩu có truy đòi bӝ chӭng tӯ theo L/C Các tài liӋu liên quan đӃn hoҥt đӝng kinh doanh và tình hình tài chính cӫa khách hàng trong 2 năm liӅn kӅ đӇ xây dӵng hҥn mӭc chiӃt khҩu (đӕi vӟi các Doanh nghiӋp chưa có quan hӋ tín dөng vӟi BIDV). „ ChiӃt khҩu bӝ chӭng tӯ hàng xuҩt: „ Nӝi dung: Là hình thӭc cҩp tín dөng. a„ ChiӃt khҩu truy đòi: BIDV thӵc hiӋn chiӃt khҩu chӭng tӯ và đưӧc quyӅn truy đòi khách hàng nӃu nưӟc ngoài tӯ chӕi thanh toán .

„ „„ „„ „„ .

Bӝ chӭng tӯ bao gӗm vұn đơn. Bӝ chӭng tӯ là cơ sӣ pháp lý đҫu tiên vӅ tính đúng đҳn cӫa hàng hoá. nhà NK phҧi trҧ thêm mӝt khoҧn phí cho NH. nhà nhұp khҭu vүn phҧi hoàn trҧ đҫy đӫ tiӅn đã thanh toán cho ngân hàng phát hành. rӫi ro chính trӏ. cơ quan có thҭm quyӅn cҩp các loҥi giҩy chӭng nhұn«) mà chҩp nhұn bӝ chӭng tӯ có lӛi sӁ bӏ thiӋt hҥi và gһp khó khăn trong viӋc khiӃu nҥi sau này.1. trong trưӡng hӧp này. Hơn nӳa. mà vұn đơn lҥi là chӭng tӯ sӣ hӳu hàng hoá nên thiӃu vұn đơn thì hàng hoá không đưӧc giҧi toҧ. NӃu chӭng tӯ phù hӧp vӟi các điӅu kiӋn .1. câu chӳ. Nhӳng rӫi ro thưӡng gһp và biӋn pháp phòng tránh rӫi ro trong phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ: 11. Đӕi vӟi nhà nhұp khҭu: Ngưӡi mua phҧi nhұn thӭc đưӧc rҵng L/C không phҧi là hình thӭc thanh toán an toàn tuyӋt đӕi vì NH chӍ giao dӏch trên chӭng tӯ chӭ không biӃt đӃn hàng hóa. ĐӇ đưӧc bҧo lãnh nhұn hàng. rùi ro đҥo đӭc hay như rӫi ro khách quan tӯ nӅn kinh tӃ. NӃu nhà NK cҫn gҩp ngay hàng hoá thì phҧi thu xӃp đӇ NH phát hành phát hành mӝt thư bҧo lãnh gӱi hãng tàu đӇ nhұn hàng. tuy nhiên cũng như bҩt kì hình thӭc thanh toán nào khác. Mӝt rӫi ro mà nhà NK hay gһp là hàng đӃn trưӟc bӝ chӭng tӯ. điӅu khoҧn cӫa L/C thì ngưӡi mua phҧi trҧ tiӇn mһc dù hàng hóa đã giao không đúng vӟi hӧp đӗng. © „„ „ „ . sӕ lưӧng các loҥi chӭng tӯ. tuy nhiên chúng ta chӍ tұp trung nghiên cӭu các rӫi ro kĩ thuұt đӕi vӟi các bên liên quan đӃn các bên tham gia mà thôi.ĐH23A12_Nhóm 14 Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ„ „ 11. Rӫi ro: Mһc dù phương thӭc thanh toán tín dөng thư có rҩt nhiӅu ưu điӇm.1. Mӝt sӕ nhà xuҩt khҭu chӫ trương gian lұn có thӇ xuҩt trình bӝ chӭng tӯ giҧ mҥo. nhà NK chưa nhұn đưӧc bӝ chӭng tӯ mà hàng đã cұp cҧng. Ngân hàng chӍ kiӇm tra tính chân thұt bӅ ngoài cӫa chӭng tӯ mà không chӏu trách nhiӋm vӅ tính chҩt bên trong cӫa chӭng tӯ cũng như chҩt lưӧng và sӕ lưӧng hàng hóa. bә sung L/C làm kéo dài thӡi gian giao dӏch tăng chi phí. tín dөng thư cũng hàm chӭa rҩt nhiӅu rӫi ro như rùi ro kĩ thuұt. Khi nhà NK chҩp nhұn bӝ chӭng tӯ hàng hoá sӁ có nguy cơ gһp rӫi ro. NӃu nhà NK không chú ý kiӇm tra kӻ bӝ chӭng tӯ (tӯ lӛi. Nhӳng thay đәi trong hӧp đӗng ngoҥi thương giӳa nhà xuҩt khҭu và nhà nhұp khҭu phҧi theo thӫ tөc sӱa đәi. 11. nӃu nhà NK không nhұn hàng theo qui đӏnh thì tiӅn bӗi thưӡng giӳ tàu quá hҥn sӁ phát sinh.

„ „„ „„ „„ .

nӃu có sӵ mâu thuүn giӳa các chӭng tӯ mà tӯ đó ngưӡi ta không thӇ xác đӏnh mӝt cách rõ ràng. Trong thanh toán TDCT.ĐH23A12_Nhóm 14 Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ„ „ NӃu không quy đӏnh bӝ vұn đơn đҫy đӫ ( full of sets bill of lading ) thì mӝt ngưӡi khác có thӇ lҩy đưӧc hàng hóa khi xuҩt trình mӝt phҫn cӫa bӝ vұn đơn. * Nӝi dung và hình thӭc cӫa các chӭng tӯ thanh toán phҧi đưӧc lұp theo đúng yêu cҫu đӅ ra trong L/C. Mӝt bӝ chӭng tӯ thanh toán phù hӧp vӟi L/C phҧi đáp ӭng đưӧc các yêu cҫu sau: * Các chӭng tӯ phҧi phù hӧp vӟi luұt lӋ và tұp quán thương mҥi mà hai nưӟc ngưӡi mua và ngưӡi bán đang áp dөng và đưӧc dүn chiӃu trong L/C. ChӍ cҫn mӝt sơ suҩt nhӓ trong viӋc lұp chӭng tӯ thì nhà XK cũng có thӇ bӏ NH mӣ L/C và ngưӡi mua bҳt lӛi. giá cҧ. 11. sai tên. sӕ lưӧng.2. thưӡng gһp vүn là: * Lұp chӭng tӯ sai lӛi chính tҧ. Đӕi vӟi nhà xuҩt khҭu: Khi nhұn đưӧc L/C tӯ NH thông báo. viӋc lұp bӝ chӭng tӯ thanh toán là mӝt khâu quan trӑng và rҩt dӉ gһp rӫi ro đӕi vӟi nhà XK. thӕng nhҩt nӝi dung thuӝc vӅ tên hàng. tên cӫa ngưӡi hưӣng lӧi«thì các chӭng tӯ đó sӁ bӏ ngân hàng tӯ chӕi thanh toán vì bӝ chӭng tӯ đó mâu thuүn vӟi nhau. * Nhӳng nӝi dung và các sӕ liӋu có liên quan giӳa các chӭng tӯ không đưӧc mâu thuүn vӟi nhau. đӏa chӍ cӫa các bên tham gia. tӯ chӕi thanh toán. nhà NK sӁ có lӧi thӃ đӇ thương lưӧng lҥi vӅ giá cҧ nҵm ngoài các điӅu khoҧn cӫa L/C và nhà XK sӁ gһp bҩt lӧi. trӑng lưӧng. Do đó. nӃu nhà XK kiӇm tra các điӅu kiӋn chӭng tӯ không kĩ. Trên thӵc tӃ có rҩt nhiӅu sai sót xҧy ra trong quá trình lұp chӭng tӯ. * Bӝ chӭng tӯ phҧi đưӧc xuҩt trình tҥi đӏa điӇm qui đӏnh trong L/C và trong thӡi hҥn hiӋu lӵc cӫa L/C. Phương thӭc thanh toán TDCT đòi hӓi sӵ chính xác tuyӋt đӕi giӳa bӝ chӭng tӯ thanh toán vӟi nӝi dung quy đӏnh trong L/C. Lúc đó. NH phát hành tӯ chӕi bӝ chӭng tӯ và không thanh toán. ngân hàng mӣ L/C đӭng ra cam kӃt thanh toán cho ngưӡi XK khi hӑ xuҩt trình bӝ chӭng tӯ phù hӧp vӟi nӝi dung cӫa L/C. chҩp nhұn cҧ nhӳng yêu cҫu bҩt lӧi mà nhà XK không thӇ đáp ӭng đưӧc trong khâu lұp chӭng tӯ sau này.1. cӫa hãng vұn tҧi © „„ „ „ . Khi các yêu cҫu đó không đưӧc thoҧ mãn. NH chӍ làm viӋc vӟi các chӭng tӯ quy đӏnh trong L/C. tәng trӏ giá.

„ „„ „„ „„ .

Trong trưӡng hӧp nӃu L/C không có xác nhұn. * Các sai sót trên bӅ mһt chӭng tӯ : sӕ tiӅn trên chӭng tӯ vưӧt quá giá trӏ cӫa L/C. bә sung hay hӫy bӓ bҩt kì lúc nào trưӟc khi nhà xuҩt khҭu xuҩt trình bӝ chӭng tӯ mà không cҫn có sӵ đӗng ý cӫa ngưӡi này. NӃu nhà xuҩt khҭu nhұn đưӧc mӝt L/C trӵc tiӃp tӯ NHPH ( không gӱi qua 1 ngân hàng thông báo ) thì đó có thӇ là mӝt L/C giҧ.ĐH23A12_Nhóm 14 Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ„ „ * Chӭng tӯ không hoàn chӍnh vӅ mһt sӕ lưӧng. 11.3 Đӕi vӟi ngân hàng: © „„ „ „ . các chӭng tӯ không khӟp nhau hoһc không khӟp vӟi nӝi dung cӫa L/C vӅ sӕ lưӧng. vӅ phương thӭc vұn chuyӇn hàng hóa« Tҩt cҧ nhӳng sai sót trên đӅu là nhӳng nguyên nhân gây nên rӫi ro cho nhà XK khi lұp bӝ chӭng tӯ thanh toán. luұt lӋ ӣ mӛi nưӟc cho nên dӉ dүn đӃn nhӳng sai sót khi nhà XK hoàn tҩt bӝ chӭng tӯ hàng hoá đӇ gӱi NH xin thanh toán. mô tҧ hàng hoá«. vӅ hãng vұn tҧi. Trӯ khi L/C đưӧc xác nhұn bӣi mӝt ngân hàng thӵc sӵ có uy tín. bán đҩu giá hoһc chӣ hàng quay vӅ nưӟc. Ngoài ra. lưu kho« cho đӃn khi vҩn đӅ đưӧc giҧi quyӃt hoһc phҧi tìm đưӧc ngưӡi mua mӟi. Nhӳng thay đәi trong hӧp đӗng ngoҥi thương giӳa nhà xuҩt khҭu và nhà nhұp khҭu phҧi tiӃn hành theo thӫ tөc sӱa đәi bә sung L/C. L/C loҥi hӫy ngang có thӇ đưӧc NHPH sӱa đәi. không đánh dҩu bҧn gӕc. Tương tӵ nӃu ngân hàng chҩp nhұn hӕi phiӃu kì hҥn bӏ phá sҧn trưӟc khi hӕi phiӃu đӃn hҥn thì hӕi phiӃu cũng không đưӧc trҧ tiӅn. Mһt khác ngưӡi bán phҧi có kinh nghiӋm trong giao dӏch L/C. Nhà xuҩt khҭu phҧi yêu cҫu có 1 NH trong nưӟc xác nhұn L/C hoһc phҧi đưӧc NH phөc vө mình xác nhұn L/C là thұt. do sӵ khác biӋt vӅ tұp quán. phí lưu kho và mua bҧo hiӇm cho hàng hóa trong khi đó không biӃt rõ lұp trưӡng cӫa nhà nhұp khҭu là sӁ đӗng ý hay tӯ chôi nhұn hàng vì lí do bӝ chӭng tӯ có sai sót. nӃu NH mҩt khҧ năng thanh toán thì cho dù bӝ chӭng tӯ xuҩt trình là phù hӧp thì cũng không đưӧc thanh toán. các chӭng tӯ không ghi sӕ L/C.1. các chӭng tӯ không tuân theo quy đӏnh cӫa L/C vӅ cҧng bӕc dӥ hàng. Nhà xuҩt khҭu phҧi chӏu các chi phí như lưu tàu quá hҥn. trӑng lưӧng. NӃu nhà xuҩt khҭu xuҩt trình bӝ chӭng tӯ không phù hӧp vӟi L/C thì mӑi khoҧn thanh toán chҩp nhұn có thӇ bӏ tӯ chӕi và nhà xuҩt khҭu phҧi tӵ xӱ lý hàng hóa như dӥ hàng.

„ „„ „„ „ „ .

đӇ bӝ chӭng tӯ có lӛi. thì NH phát hành sӁ gһp rӫi ro khi bӝ chӭng tӯ có sai sót. đӗng thӡi phҧi xác minh chӳ ký. Rӫi ro xҧy ra vӟi NH thông báo là khi NH này thông báo mӝt L/C giҧ hoһc sӱa đәi mӝt L/C không có hiӋu lӵc trong khi chính NH chưa xác nhұn đưӧc tình trҥng mã khoá hay chӳ ký uӹ quyӅn cӫa NH mӣ L/C. đӇ bӝ chӭng tӯ có lӛi. mҩt khҧ năng thanh toán hoһc bӏ phá sҧn do kinh doanh thua lӛ. thì NH không thӇ đòi tiӅn nhà NK. trong khi đó ngưӡi trҧ tiӅn hàng hoá lҥi là ngân hàng phát hành theo cam kӃt cӫa L/C p9 NH thông báo có trách nhiӋm phҧi đҧm bҧo rҵng thư tín dөng là chân thұt. nӃu NH phát hành trҧ tiӅn hay chҩp nhұn thanh toán hӕi phiӃu kǤ hҥn mà không có sӵ kiӇm tra mӝt cách thích đáng bӝ chӭng tӯ. NӃu NH xác nhұn trҧ tiӅn hay chҩp nhұn thanh toán hӕi phiӃu kǤ hҥn mà không có sӵ kiӇm tra bӝ chӭng tӯ mӝt cách thích đáng. NӃu không có sӵ chҩp nhұn trưӟc cӫa ngưӡi NK vӅ viӋc hoàn trҧ. p(=% © „„ „ „ . Như vұy. khi đó nhà NK không chҩp nhұn và NH sӁ không truy hoàn đưӧc tiӅn tӯ nhà NK. Ngân hàng phát hành phҧi thӵc hiӋn thanh toán cho ngưӡi thө hưӣng theo qui đӏnh cӫa L/C ngay cҧ trong trưӡng hӧp nhà NK chӫ tâm không hoàn trҧ. NӃu trong L/C ngân hàng phát hành không qui đӏnh bӝ vұn đơn đҫy đӫ(full set off bills of lading) thì mӝt ngưӡi NK có thӇ lҩy đưӧc hàng hoá khi chӍ cҫn xuҩt trình mӝt phҫn cӫa bӝ vұn đơn. nhà NK không chҩp nhұn. mүu điӋn cӫa NH phát hành trưӟc khi gӱi thông báo cho nhà XK. mã khoá (test key).ĐH23A12_Nhóm 14 Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ„ „ p  Khi nhұn đưӧc bӝ chӭng tӯ xuҩt trình. p3  NӃu bӝ chӭng tӯ đưӧc xuҩt trình là hoàn hҧo thì NH xác nhұn phҧi trҧ tiӅn cho nhà XK bҩt luұn là có truy hoàn đưӧc tiӅn tӯ NH phát hành hay không. NH xác nhұn chӏu rӫi ro tín dөng như đӕi vӟi NH phát hành. Trong trưӡng hӧp hàng đӃn trưӟc bӝ chӭng tӯ thì NH phát hành hay đưӧc yêu cҫu chҩp nhұn thanh toán cho ngưӡi thө hưӣng mà chưa nhìn thҩy bӝ chӭng tӯ. NH phát hành không chҩp nhұn thanh toán thì NH xác nhұn không thӇ đòi tiӅn NH phát hành.

„ „„ „„ „!„ .

11. . -Chӭng tӯ phҧi do nhӳng cơ quan đáng tin cұy cҩp. Khi xӃp hàng hoá phҧi có sӵ giám sát cӫa đҥi diӋn phía nhà nhұp khҭu đӇ kӏp thӡi đӕi chiӃu sӵ thұt giҧ cӫa vұn đơn và lӏch trình tàu ( đӕi vӟi lô hàng có giá trӏ lӟn). . trên cơ sӣ bӝ chӭng tӯ đưӧc xuҩt trình. -Tham khҧo ý kiӃn ngân hàng vӅ quá trình kinh doanh cӫa ngưӡi xuҩt khҭu .Giҩy chӭng nhұn chҩt lưӧng do cơ quan có uy tín ӣ nưӟc xuҩt khҭu hoһc quӕc tӃ cҩp hoһc có sӵ giám sát kiӇm tra và ký xác nhұn vào giҩy chӭng nhұn cӫa đҥi diӋn phía nhà nhұp khҭu.2.ÐӅ nghӏ nhà xuҩt khҭu gӱi thҷng 1/3 bӝ vұn đơn gӕc ( bҧn chính) thҷng tӟi nhà nhұp khҭu.Vұn đơn do hãng tàu đích danh lұp.Quy đӏnh trong hӧp đӗng điӅu khoҧn Penalty.Yêu cҫu nhӳng công cө cӫa ngân hàng như: Standby L/C. mâu thuүn giӳa hàng hóa và chӭng tӯ . Tuy nhiên trong thӵc tӃ. không yêu cҫu chung chung. ( chӍ áp dөng đӕi vӟi nhӳng hӧp đӗng lӟn và khách hàng không quen biӃt nhau) đӇ đҧm bҧo quyӅn lӧi nhà nhұp khҭu. .Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ„ ĐH23A12_Nhóm 14 „ Các NH đưӧc chӍ đӏnh không có trách nhiӋm thanh toán cho nhà XK trưӟc khi nhұn đưӧc tiӅn hàng tӯ NH phát hành.. do đó NH này phҧi chӏu rӫi ro tín dөng đӕi vӟi NH phát hành hoһc nhà XK. Bank Guarantee. các NH đưӧc chӍ đӏnh thưӡng ӭng trưӟc cho nhà XK vӟi điӅu kiӋn truy đòi đӇ trӧ giúp nhà XK.Yêu cҫu cҧ hai bên ký quĩ tҥi mӝt ngân hàng đӇ đҧm bҧo thӵc hiӋn hӧp đӗng.Hoá đơn thương mҥi đòi hӓi phҧi có sӵ xác nhұn cӫa đҥi diӋn phía nhà nhұp khҭu hoһc cӫa Phòng Thương mҥi hoһc hoá đơn lãnh sӵ ( Consular's invoice). trong đó quy đӏnh phҥt bên nào không thӵc hiӋn nghĩa vө cӫa mình mӝt cách đҫy đӫ.Yêu cҫu vӅ nӝi dung và hình thӭc chӭng tӯ phҧi rҩt chһt chӁ. Đӕi vӟi nhà nhұp khҭu: „ Rӫi ro do ngưӡi xuҩt khҭu không cung cҩp hàng hoá -Tìm hiӇu bҥn hàng kӻ lưӧng. chӭng tӯ không trung thӵc. . © „„ „ „ . BiӋn pháp hҥn chӃ: 11. .2. . Performance Bond.1. „ Rӫi ro do thanh toán dӵa trên chӭng tӯ giҧ.

„ „„ „„ „„ .

-„ Tӵ kiӇm tra bӝ chӭng tӯ trưӟc khi xuҩt trình.3. hư hӓng hàng hoá do xӃp hàng không đúng quy đӏnh -„ Giành quyӅn chӫ đӝng thuê tàu ( nhұp khҭu theo điӅu kiӋn nhóm F).2. Đӕi vӟi nhà xuҩt khҭu: „ ‘ҥn chӃ rӫi ro do ngân hàng mҩt khҧ năng thanh toán: ĐӇ hҥn chӃ trưӡng hӧp ngân hàng mҩt khҧ năng thanh toán thì nhà xuҩt khҭu nên Yêu cҫu nhà nhұp khҭu mӣ L/C tҥi các ngân hàng uy tín. Đӕi vӟi các ngân hàng: „ Ngân hàng phát hành: -„ Trưӟc khi chҩp nhұn mӣ L/C ngân hàng phát hành cҫn thҭm đӏnh khách hàng chһt chӁ. CFR stowed. -„ Xuҩt trình đúng hҥn. -„ Chuҭn bӏ và tә chӭc lұp chӭng tӯ. ngân hàng xác nhұn đưӧc chӍ đích danh hay là ngân hàng đҥi lý cӫa ngân hàng phát hành L/C tҥi nưӟc xuҩt khҭu. đһc biӋt nên thuê tàu cӫa các hãng có văn phòng giao dӏch tҥi nưӟc nhà nhұp khҭu. 11. 11. có tên tuәi. tàu như nhұp khҭu theo điӅu kiӋn FOB stowed.Cung cҩp giҩy chӭng nhұn kiӇm tra ( Certificate of inspection).ĐH23A12_Nhóm 14 Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ„ „ .. -„ Trong hӧp đӗng nên ràng buӝc trách nhiӋm cӫa nhà xuҩt khҭu trong vҩn đӅ xӃp hàng lên.2.Giҩy chӭng nhұn sӕ lưӧng cũng phҧi có sӵ giám sát cӫa đҥi diӋn phía nhà nhұp khҭu hoһc đҥi diӋn thương mҥi ViӋt Nam. -„ KiӇm soát và kiӇm tra thưӡng xuyên. „ Các rӫi ro khác như: lӵa chӑn hãng tàu không tin cұy. CIF stowed.. „ ‘ҥn chӃ nhӳng rӫi ro liên quan đӃn chӭng tӯ thanh toán: -„ Nhà xuҩt khҭu phҧi lұp kӃ hoҥch kinh doanh phù hӧp. „ Ngân hàng thông báo: © „„ „ „ . -„ Mua bҧo hiӇm cho hàng hoá. -„ ChӍ đӏnh hãng tàu nәi tiӃng. . -„ Ngân hàng phát hành có thӇ cҩp 1 hҥn mӭc tín dөng nhұp khҭu đӇ cho nhà nhұp khҭu mӣ L/C trӏ giá bҵng hҥn mӭc tín dөng nhұp khҭu.2.

„ „„ „„ „„ .

„ BiӋn pháp chung: HiӋn đҥi hoá công nghӋ hoҥt đӝng TTQT cӫa NH theo mһt bҵng trình đӝ quӕc tӃ. L/C bҵng swift. -„ NӃu L/C có các điӅu kiӋn rõ ràng có thӇ nhұn đưӧc tiӅn hoàn trҧ ngay thu đưӧc phí thoҧ đáng thì càng lưu ý: uy tín cӫa ngân hàng phát hành. -„ Thұn trӑng vӟi các L/C nhұn đưӧc tӯ các ngân hàng không có quan hӋ đҥi lí đһc biӋt là các ngân hàng không quen biӃt. cán bӝ làm công tác chuyên môn có trình đӝ. tăng cưӡng khai thác tiӋn ích. Chú trӑng đào tҥo đӝi ngũ cán bӝ nhân viên vӅ chuyên môn. L/C bҵng điӋn talex. Kinh nghiӋm cӫa nhiӅu nưӟc trên thӃ giӟi và khu vӵc cho thҩy công tác đào tҥo là mӝt trong nhӳng nhân tӕ quyӃt đӏnh thành công đӕi vӟi sӵ phát triӇn cӫa đҩt nưӟc nói chung cũng như cӫa tӯng NHTM nói riêng. -„ Khi xác nhұn L/C phҧi nҳm vӳng tình hình tài chính cӫa ngân hàng phát hành. Do vұy. năng lӵc.ĐH23A12_Nhóm 14 Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ„ „ -„ NӃu nghi ngӡ vӅ tính chân thұt cӫa ngưӡi thө hưӣng. đҥo đӭc nghӅ nghiӋp và ý thӭc phòng ngӯa rӫi ro. © „„ „ „ . các NHTM cҫn tiӃp tөc đҫu tư cӫng cӕ nӅn tҧng công nghӋ. hӝi nhұp vӟi khu vӵc và thӃ giӟi. -„ Dӵa vào quy tҳc xác đӏnh tính chân thұt cӫa L/C: L/C bҵng thư. các rӫi ro quӕc gia hoһc sӕ tiӅn L/C quá lӟn. xác minh testkey. thì vҩn đӅ đào tҥo đưӧc mӝt đӝi ngũ cán bӝ quҧn lý. tҥo các sҧn phҭm có giá trӏ gia tăng phөc vө khách hàng. kiӃn thӭc pháp luұt. đӇ giҧm thiӇu rӫi ro trong hoҥt đӝng TTQT nói riêng. -„ Không bao giӡ xác nhұn nӃu không có yêu cҫu cӫa ngân hàng phát hành. cҫn điӋn ngay cho ngân hàng phát hành và ngân hàng thông báo cho quan điӇm cӫa mình. Công nghӋ ngân hàng là mӝt trong nhӳng yӃu tӕ quyӃt đӏnh sӵ thành công cӫa ngân hàng trong quá trình hoҥt đӝng. Vì vұy. HiӋn đҥi hoá cơ sӣ kӻ thuұt đáp ӭng yêu cҫu tăng khӕi lưӧng TTQT. phҭm chҩt là hӃt sӭc quan trӑng và cҫn thiӃt. xác minh chӳ kí. -„ Bҩt kì L/C hoһc sӱa đәi L/C là không xác minh đưӧc tính chân thұt thì phҧi liên lҥc ngay ngân hàng phát hành đӇ làm rõ. nghiӋp vө. xác minh bҵng swift code« „ Ngân hàng xác nhұn: -„ Không xác nhұn nhӳng L/C mà không có dүn chiӃu tӟi UCP 600. -„ Không bao giӡ xác nhұn L/C có thӇ huӹ ngang.

„ „„ „„ „„ .

Lӵa chӑn. hҥn chӃ rӫi ro thích hӧp theo thông lӋ và chuҭn mӵc quӕc tӃ. Các NHTM cҫn phҧi thiӃt lұp mӟi và cӫng cӕ mҥng lưӟi các NH đҥi lý và các văn phòng đҥi diӋn ӣ nưӟc ngoài. 12. hӛ trӧ cho doanh nghiӋp tìm kiӃm bҥn hàng và thӵc hiӋn các hoҥt đӝng TTQT mӝt cách an toàn. áp dөng nhӳng phương pháp và công cө phòng ngӯa. © „„ „ „ . mӝt doanh nghiӋp ViӋt Nam.Mӝt sӕ vө tranh chҩp L/C điӇn hình: 12. Tăng cưӡng công tác thông tin phòng ngӯa rӫi ro. Tăng cưӡng công tác đӕi ngoҥi vӟi các NH nưӟc ngoài. điӅu hành các cҩp và tăng cưӡng công tác kiӇm tra giám sát rӫi ro trong hoҥt đӝng TTQT. Tranh chҩp do không mӣ thư tín dөng (L/C) đӇ thanh toán tiӅn hàng P‘ N QUYӂT SӔ 23 Các bên: Nguyên đơn: Ngưӡi bán Hӗng Kông Bӏ đơn : Ngưӡi mua ViӋt Nam Các vҩn đӅ đưӧc đӅ cұp: h„ Không đưa vào hӧp đӗng các điӅu khoҧn giӕng như trong hӧp đӗng mүu h„ Ký hӧp đӗng bҵng tiӃng nưӟc ngoài h„ Đơn phương sӱa đәi hӧp đӗng Tóm tҳt vө viӋc: Nguyên đơn. hiӋu quҧ và nhanh chóng. đһc biӋt là thông tin phòng ngӯa rӫi ro nhҵm mөc đích giҧm thiӇu rӫi ro cho quá trình hoҥt đӝng TTQT cӫa NHTM. Các NH cҫn cұp nhұt đҫy đӫ thông tin kinh tӃ. Bӏ đơn đã chuyӇn cho Nguyên đơn mӝt hӧp đӗng mүu mà Bӏ đơn đã ký vӟi bҥn hàng nưӟc ngoài trưӟc đây đӇ Nguyên đơn tham khҧo soҥn thҧo các điӅu khoҧn cӫa hӧp đӗng.1. Sau khi thӕng nhҩt đưӧc vӟi nhau hàng hoá và giá cҧ. đàm phán ký kӃt hӧp đӗng vӟi Bӏ đơn. Thông qua đó cung cҩp thông tin. mӝt công ty Hӗng Kông.Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ„ ĐH23A12_Nhóm 14 „ Nâng cao năng lӵc quҧn trӏ rӫi ro đӕi vӟi đӝi ngũ cán bӝ quҧn trӏ.

„ „„ „„ „„ .

L/C phҧi đưӧc mӣ chұm nhҩt ngày 15 tháng 12 năm 1996.500 USD. ngưӡi bán phҧi giao hàng trong vòng 30 ngày kӇ tӯ ngày mӣ L/C. Phán quyӃt cӫa trӑng tài: Trong bҧn giҧi trình. Trong vө viӋc này. ViӋc trên thӵc tӃ Bӏ đơn đã ký vào hӧp đӗng vӟi nhӳng điӅu khoҧn khác là do Bӏ đơn không thҥo tiӃng Anh (mà hӧp đӗng lҥi đưӧc ký bҵng tiӃng Anh). Ngày 8 tháng 12 năm 1996. Bӏ đơn tӯ chӕi yêu cҫu này cӫa Nguyên đơn vӟi lý do là Nguyên đơn không đưa vào hӧp đӗng nhӳng điӅu khoҧn giӕng như trong hӧp đӗng mүu mà Bӏ đơn đã chuyӇn cho công ty trưӟc khi chính thӭc ký kӃt hӧp đӗng và không thiӋn chí trong viӋc đàm phán đӇ tiӃp tөc hӧp đӗng. tiӅn phҥt này phҧi đưӧc trҧ trong vòng 3 ngày kӇ tӯ ngày hӃt hҥn mӣ L/C. Uӹ ban trӑng tài cho rҵng các điӅu khoҧn trong hӧp đӗng là do các bên thoҧ thuұn vӟi nhau. Nguyên đơn trҧ lӡi dӭt khoát là không đӗng ý vӟi bӕn điӇm sӱa đәi đó. Nguyên đơn và Bӏ đơn đã chính thӭc ký hӧp đӗng mua bán (ngày 6 tháng 12 năm 1992). Bӏ đơn có quyӅn © „„ „ „ .000 MT ü 5% UREA vӟi giá 215 USD/MT CFR cҧng Quy Nhơn. theo đó Nguyên đơn bán cho Bӏ đơn 10. Bӏ đơn vүn chưa mӣ L/C nên Nguyên đơn điӋn khiӃu nҥi đòi Bӏ đơn nӝp phҥt ngày 3% trӏ giá hӧp đӗng vӟi sӕ tiӅn 64. ĐӃn ngày 20 tháng 12 năm 1996. Ngày 10 tháng 12 năm 1996. Sau nhiӅu lҫn thương lưӧng (trong đó Nguyên đơn đã đӗng ý giҧm mӝt phҫn tiӅn bӗi thưӡng) nhưng không đҥt kӃt quҧ. Nguyên đơn kiӋn Bӏ đơn ra trӑng tài đòi nӝp phҥt 64.ĐH23A12_Nhóm 14 Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ„ „ Sau đó. Nguyên đơn gӱi trҧ Bӏ đơn bҧn dӵ thҧo giҩy yêu cҫu mӣ L/C. Bӏ đơn trình bày rҵng Bӏ đơn chӍ đӗng ý ký kӃt hӧp đӗng vӟi điӅu kiӋn hӧp đӗng đó tuân thӫ hӧp đӗng mүu mà Bӏ đơn chuyӇn cho Nguyên đơn. Bӏ đơn lҥi tiӃp tөc đàm phán đӅ nghӏ Nguyên đơn chҩp nhұn bӕn điӇm sӱa đәi còn lҥi. tӯ chӕi viӋc sӱa đәi bӕn điӇm khác.500 USD theo đúng quy đӏnh cӫa hӧp đӗng. quá hҥn này mà chưa mӣ bên mua phҧi nӝp phҥt 3% trӏ giá hӧp đӗng. trong đó chӍ đӗng ý ba điӇm sӱa đәi. Bӏ đơn đã gӱi cho Nguyên đơn bҧn dӵ thҧo giҩy yêu cҫu mӣ L/C vӟi mӝt sӕ điӇm khác biӋt so vӟi các điӅu khoҧn cӫa hӧp đӗng đã ký và đӅ nghӏ nӃu Nguyên đơn chҩp nhұn thì Bӏ đơn sӁ mӣ L/C. viӋc Nguyên đơn đưa hay không đưa vào hӧp đӗng nhӳng điӅu khoҧn giӕng như hӧp đӗng mүu do Bӏ đơn chuyӇn cho đó là quyӅn cӫa Nguyên đơn. ĐӃn ngày 14 tháng 12 năm 1996.

„ „„ „„ „„ .

Trưӟc khi ký hӧp đӗng cҫn phҧi đӑc kӻ nӝi dung hӧp đӗng. Vì thӃ lý do "không thҥo tiӃng Anh" không phҧi là mӝt căn cӭ hӧp pháp cho viӋc không mӣ L/C (không thӵc hiӋn hӧp đӗng). Do đó. Mӝt khi đã ký vào bҧn hӧp đӗng thì các bên phҧi có nghĩa vө thӵc hiӋn hӧp đӗng đó. Không mӣ L/C đúng hҥn. Mӝt khi hӧp đӗng đã ký kӃt. Mӝt bên không thӇ tӵ mình đơn phương sӱa đәi hӧp đӗng. nӃu không đӗng ý thì Bӏ đơn có quyӅn không ký. Vì thӃ. Bình luұn và lưu ý: Khi chính thӭc ký kӃt các hӧp đӗng. Tӯ nhӳng điӅu phân tích trên. các bên đưӧc suy đoán là đã tӵ nguyӋn chҩp thuұn tҩt cҧ các điӅu khoҧn trong hӧp đӗng đó và có nghĩa vө thӵc hiӋn đúng các qui đӏnh trong hӧp đӗng đó. Sau khi hӧp đӗng đã đưӧc ký. Tranh chҩp liên quan đӃn thư tín dөng không hӫy ngang: P‘ N QUYӂT SӔ 27 Các bên: Nguyên đơn: Công ty Tây Ban Nha Bӏ đơn : Ngân hàng Cô-oét Các vҩn đӅ đưӧc đӅ cұp: h„ Tӯ chӕi nhұn hàng h„ Đӏnh nghĩa và cách hiӇu "Thư tín dөng không huӹ ngang" Tóm tҳt vө viӋc: © „„ „ „ . Trên thӵc tӃ Bӏ đơn không mӣ L/C đúng hҥn thì phҧi có nghĩa vө mӣ L/C đúng hҥn theo quy đӏnh cӫa hӧp đӗng. khi ký kӃt các bên phҧi cҭn trӑng xác đӏnh chính xác các nӝi dung cӫa hӧp đӗng. mӑi thay đәi. 12.2. Bӏ đơn phҧi nӝp phҥt theo đúng quy đӏnh cӫa hӧp đӗng.500 USD. có chӳ ký cӫa hai bên. bә sung hӧp đӗng phҧi đưӧc làm bҵng văn bҧn. viӋc sӱa đәi phҧi đưӧc sӵ thӕng nhҩt cӫa các bên. Bӏ đơn không thӇ viӋn dүn lý do nêu trên đӇ tӯ chӕi mӣ L/C.Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ„ ĐH23A12_Nhóm 14 „ chҩp nhұn hoһc tӯ chӕi Hӧp đӗng do Nguyên đơn soҥn thҧo. Mӝt bên không thӇ bҵng đӅ nghӏ đơn phương cӫa mình mà sӱa đәi hӧp đӗng ban đҫu. NӃu hӧp đӗng đưӧc ký bҵng tiӃng nưӟc ngoài thì các bên phҧi có chuyên gia trong lĩnh vӵc này đӇ đҧm bҧo hӧp đӗng ký kӃt phҧn ánh đúng ý chí cӫa mình. trӑng tài ra phán quyӃt buӝc Bӏ đơn phҧi nӝp phҥt cho công ty Hӗng Kông 64.

„ „„ „„ „„ .

Ngày 30 tháng 9 năm 1978. Hàng giao theo giá C&F và áp dөng Ë &>*4"#12. TiӅn hàng cũng đưӧc thanh toán làm hai lҫn.244 đô la Mӻ cho công ty uӹ thác Tây Ban Nha thө hưӣng qua mӝt ngân hàng Tây Ban Nha. Công ty Cô-oét đã mӣ tҥi ngân hàng cӫa mình mӝt thư tín dөng không huӹ ngang và chuyӇn nhưӧng đưӧc trӏ giá 76. Thӭ nhҩt. VӅ phҫn mình. Hàng sӁ đưӧc giao thành hai chuyӃn. Thӭ hai. Ngân hàng Tây Ban Nha sӁ phҧi đӧi giҩy phép do Ngân hàng Cô-oét (Bӏ đơn) cҩp.ĐH23A12_Nhóm 14 Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ„ „ Nguyên đơn. Có hai điӅu kiӋn đưӧc quy đӏnh cho thư tín dөng. Giҩy phép này sӁ đưӧc cҩp sau khi có thông báo cӫa Công ty Cô-oét (Ngưӡi mua) rҵng hӑ đã nhұn đưӧc hàng và hàng đã đưӧc cơ quan y tӃ Cô-oét tҥi cҧng chҩp nhұn.?uu (bҧn sӱa đәi năm 1974). vào ngày 1 tháng 7 năm 1978. đã bán mӝt lô sҧn phҭm lương thӵc cho mӝt Công ty Cô-oét. Ngân hàng Cô-oét đã sӱa đәi lҥi điӅu kiӋn 2 rҵng Ngân hàng sӁ cҩp giҩy phép trong vòng 75 ngày kӇ tӯ ngày nhұn đưӧc vұn đơn đưӡng biӇn @ 5 A( 9' '  "# ( . Ngân hàng Tây Ban Nha sӁ tiӃn hành thanh toán khi nhұn đưӧc mӝt bӝ đҫy đӫ vұn đơn đưӡng biӇn đã xӃp hàng hoàn hҧo. mӛi chuyӃn cách nhau 20 ngày muӝn nhҩt là vào ngày 20 tháng 9 năm 1978. vӟi tư cách là bên nhұn uӹ thác cho mӝt công ty Tây Ban Nha khác.

Bӏ đơn vүn giӳ nguyên quan điӇm cӫa mình và lұp luұn rҵng: lô hàng vүn chưa © „„ „ „ . nhưng đӗng thӡi Công ty Cô-oét vүn đӧi sӵ chҩp nhұn lô hàng cӫa Bӝ Y tӃ Côoét. cơ quan mà công ty Cô-oét nӝp đơn xin kiӇm tra hàng. ngày 13 tháng 2 năm 1979. . Ngân hàng Tây Ban Nha đã lұp luұn rҵng giҩy chӭng nhұn cӫa Cơ quan y tӃ đã không bác bӓ hàng. Ngân hàng Tây Ban Nha đã không chҩp nhұn điӅu này. uC 4  @ mà không có ý kiӃn chҩp nhұn cӫa ngưӡi đưӧc hưӣng lӧi (Nguyên đơn) Ngày 25 tháng 11 năm 1978. Bӏ đơn thông báo rҵng ngưӡi mua Cô-oét đã tӯ chӕi hàng vì Cơ quan Y tӃ tҥi cҧng đã cҩp mӝt giҩy chӭng nhұn rҵng hàng sӁ hӃt hҥn sӱ dөng trong hai tháng nӳa. Hai ngày sau. Ngân hàng Tây Ban Nha đã gӱi bӝ chӭng tӯ cӫa chuyӃn hàng thӭ hai cho Bӏ đơn (Ngân hàng Cô-oét) và đã bӏ Bӏ đơn tӯ chӕi vӟi lý do thӡi gian giӳa hai chuyӃn giao hàng đã vưӧt quá 20 ngày. Do vұy Ngân hàng Cô-oét đã thuyӃt phөc ngưӡi mua Cô-oét chҩp nhұn điӅu không đúng nguyên tҳc trên. B .

„ „„ „„ „„ .

ChӍ cҫn các điӅu kiӋn trong thư tín dөng đưӧc thoҧ mãn và ngưӡi hưӣng lӧi xuҩt trình đúng bӝ chӭng tӯ thì viӋc thanh toán sӁ đưӧc thӵc hiӋn. Phán quyӃt cӫa trӑng tài: Trưӟc hӃt Uӹ ban trӑng tài cho rҵng lý do duy nhҩt mà hàng chưa thuӝc quyӅn sӣ hӳu cӫa ngưӡi mua Cô-oét.ĐH23A12_Nhóm 14 Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ„ „ đưӧc nhұn bӣi ngưӡi mua (Công ty Cô-oét) và điӅu này đưӧc khҷng đӏnh sau đó bҵng tuyên bӕ "theo thông lӋ. h„ Bҧn chҩt cӫa thư tín dөng không huӹ ngang là ngưӡi hưӣng lӧi chҳc chҳn sӁ đưӧc thanh toán nӃu xuҩt trình đúng bӝ chӭng tӯ. Sӵ mұp mӡ ӣ đây không đưӧc chҩp nhұn. Vҩn đӅ cҫn giҧi quyӃt là viӋc xác đӏnh rҵng trong tình huӕng này liӋu điӅu kiӋn " A( 9''"#" đã đưӧc thoҧ mãn hay chưa. Các chӭng tӯ đưӧc xuҩt trình chӍ có thӇ là đúng hoһc không đúng. h„ Mӝt đһc tính nӳa cӫa thư tín dөng là viӋc thanh toán bҵng phương thӭc tín dөng chӭng tӯ không phө thuӝc vào ý muӕn chӫ quan cӫa các bên. © „„ „ „ . Uӹ ban trӑng tài đӏnh nghĩa bҧn chҩt cӫa thư tín dөng không huӹ ngang và cách mà ngưӡi ta phҧi hiӇu nó như sau: h„ Mӝt thư tín dөng không thӇ huӹ ngang là mӝt sӵ cam kӃt chҳc chҳn cӫa ngân hàng mӣ thư tín dөng rҵng ngân hàng sӁ thanh toán nӃu các điӅu kiӋn cӫa thư tín dөng đưӧc thoҧ mãn. h„ Mӝt đһc tính cơ bҧn cӫa tín dөng chӭng tӯ là tính hình thӭc cӫa nó. là do hӑ đã tӯ chӕi lô hàng đó khi hàng đã đӃn nơi và giҩy chӭng nhұn y tӃ cũng đã đưӧc cҩp. Trong đơn kiӋn gӱi trӑng tài Nguyên đơn tuyên bӕ rҵng viӋc Bӏ đơn tӯ chӕi bӝ chӭng tӯ là không hӧp thӭc và yêu cҫu đưӧc thanh toán khoҧn tiӅn 38. ngưӡi mӣ thư tín dөng. h„ Mӝt tín dөng chӭng tӯ không đưӧc hiӇu theo bҩt cӭ 1 luұt quӕc gia nào mà các bên không có thoҧ thuұn mà phҧi đưӧc hiӇu theo các thông lӋ đưӧc áp dөng cho đӕi tưӧng này trong thương mҥi quӕc tӃ. nӃu thư tín dөng đó dùng đӇ thanh toán (ĐiӅu 3 Quy tҳc và Thӵc hành thӕng nhҩt tín dөng chӭng tӯ).122 đô la Mӻ cӝng lãi suҩt hàng năm 13% tính tӯ ngày 5 tháng 1 năm 1979. hàng thӵc phҭm phҧi đӫ đӝ tin cұy đӇ lưu kho trong vòng 12 tháng".

„ „„ „„ „„ .

Bӏ đơn không phҧn đӕi yêu cҫu này vì viӋc thanh toán đã không đưӧc thӵc hiӋn vào ngày đã đӏnh và mӭc lãi suҩt mà Nguyên đơn yêu cҫu trong thӡi hҥn nêu trên cũng không có gì là vô lý trong thương mҥi quӕc tӃ. Uӹ ban trӑng tài đã đӗng ý vӟi mӭc lãi suҩt nêu trên. Bӣi vұy Uӹ ban trӑng tài cho rҵng điӅu kiӋn "( 9''"#" cũng cҫn phҧi đưӧc hiӇu ӣ cҧ nghĩa là ngưӡi mӣ thư tín dөng đã có thӇ nhұn đưӧc hàng nӃu anh ta muӕn (vì trên thӵc tӃ hàng đã đӃn nơi và ngưӡi mua đã có đӫ các điӅu kiӋn đӇ nhұn hàng). Bӣi vұy. vì điӅu đó có nghĩa là tín dөng chӭng tӯ không hӅ an toàn cho ngưӡi hưӣng lӧi. hàng giao không đưӧc ngưӡi mӣ thư tín dөng chҩp nhұn. Nói mӝt cách khác viӋc thư tín dөng có đưӧc thanh toán hay không phө thuӝc vào thiӋn chí cӫa ngưӡi mӣ thư tín dөng. Nguyên đơn yêu cҫu mӭc lãi suҩt là 13%/năm tính tӯ ngày 1 tháng 12 năm 1979.ĐH23A12_Nhóm 14 Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ„ „ Bӏ đơn lұp luұn rҵng trong trưӡng hӧp này. Như vұy rõ ràng Bӏ đơn đã sai khi tӯ chӕi thanh toán Nguyên đơn. Uӹ ban trӑng tài quyӃt đӏnh Nguyên đơn đưӧc hưӣng sӕ tiӅn là 38. Vì thӃ. điӅu kiӋn "A( 9''"#" đã không đưӧc thoҧ mãn. ViӋc hiӇu điӅu kiӋn "A( 9''"#" như vұy mâu thuүn vӟi mөc đích cӫa thư tín dөng chӭng tӯ theo đó viӋc thanh toán không đưӧc phө thuӝc vào thiӋn ý cӫa ngưӡi mӣ thư tín dөng. © „„ „ „ . Uӹ ban trӑng tài xét tiӃp đӃn mӭc lãi suҩt hàng năm 13% tính tӯ tháng 2 năm 1979. Như thӃ điӅu kiӋn này mӟi có ý nghĩa và chҩp nhұn đưӧc trong thương mҥi quӕc tӃ. Sau khi đưa ra phán quyӃt vӅ khiӃu nҥi chính.122 USD.

„ „„ „„ „ „ .