P. 1
41364291-Phuong-thuc-thanh-toan-tin-dụng-chứng-từ

41364291-Phuong-thuc-thanh-toan-tin-dụng-chứng-từ

|Views: 176|Likes:
Được xuất bản bởiYen Le Thi Hai

More info:

Published by: Yen Le Thi Hai on May 30, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/02/2011

pdf

text

original

Sections

  • 2. Các bên tham gia và l i ích khi s d ng d ch v tín d ng ch ng t :
  • 4. Quy trình th c hi n L/C:
  • Quy trình nghi p v L/C ngân hàng c ch nh chi t kh u
  • Quy trình nghi p v L/C có tham gia ngân hàng xác nh n
  • 7.4. Phân lo i L/C c n c vào tính ch t:
  • 7.4.1. L/C có th h y ngang (Revocable L/C):
  • 9.4. i v i nhân viên thanh toán qu c t t i ngân hàng thông báo L/C:

ĐH23A12_Nhóm 14 Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ

GVHD: Hoàng Thì Thanh Thúy, Nguyn Thiên Kim Page 1

fMӨC LӨC
Mӣ đҫu
1. Khái niӋm Tín dөng chӭng tӯ (phương thӭc thanh toán bҵng L/C) ............. 3
2. Các bên tham gia và lӧi ích khi sӱ dөng dӏch vө tín dөng chӭng tӯ ............. 4
3. Văn bҧn pháp lý điӅu chӍnh giao dӏch L/C ..................................................... 10
4. Quy trình thӵc hiӋn L/C .................................................................................. 10
4.1. Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ trҧ ngay ............................ 11
4.2. Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ trҧ chұm ........................... 14
4.3. Quy trình nghiӋp vө L/C ngân hàng đưӧc chӍ đӏnh chiӃt khҩu ............ 15
4.4. Quy trình nghiӋp vө L/C có tham gia ngân hàng xác nhұn .................. 17
5. Nhӳng nӝi dung quan trӑng cҫn lưu ý khi kiӇm tra chӭng tӯ trong giao dӏch L/C
........... .................................................................................................................. 20
6. Xӱ lý khi L/C có sai sót ................................................................................... 24
7. Thư tín dөng .................................................................................................... 25
7.1. Khái niӋm ................................................................................................ 25
7.2. Nӝi dung cӫa thư tín dөng ...................................................................... 25
7.3. Tính chҩt cӫa thư tín dөng ..................................................................... 27
7.4. Phân loҥi L/C căn cӭ vào tính chҩt ........................................................ 30
7.4.1. L/C có thӇ hӫy ngang (Revocable L/C) .................................... 30
7.4.2. L/C không thӇ hӫy ngang (Irrevocable L/C) ........................... 30
7.4.3. L/C không thӇ hӫy ngang có xác nhұn (Confirmed Irrevocable L/C)
............................................................................................................ 33
7.4.4. L/C không thӇ hӫy ngang miӉn truy đòi (Irrevocable without
recourse L/C) ...................................................................................... 33
ĐH23A12_Nhóm 14 Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ

GVHD: Hoàng Thì Thanh Thúy, Nguyn Thiên Kim Page 2

7.4.5. L/C không thӇ hӫy ngang có giá trӏ trӵc tiӃp (Irrevocable Straight
L/C) ..................................................................................................... 33
8. Vai trò phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ ....................................... 33
8.1. Đӕi vӟi ngưӡi xuҩt khҭu ........................................................................ 33
8.2. Đӕi vӟi ngưӡi nhұp khҭu ....................................................................... 34
8.3. Đӕi vӟi ngân hàng .................................................................................. 35
9. Nhӳng điӇm cҫn lưu ý khi thӵc hiӋn phương thӭc tín dөng chӭng tӯ .......... 35
9.1. Đӕi vӟi ngưӡi xuҩt khҭu ........................................................................ 35
9.2. Đӕi vӟi ngưӡi nhұp khҭu ....................................................................... 41
9.3. Đӕi vӟi nhân viên thanh toán quӕc tӃ tҥi ngân hàng mӣ L/C .............. 42
9.4. Đӕi vӟi nhân viên thanh toán quӕc tӃ tҥi ngân hàng thông báo .......... 43
10. Cơ hӝi tài trӧ cӫa ngân hàng đӕi vӟi phương thӭc thanh toán bҵng L/C ... 44
11. Nhӳng rӫi ro thưӡng gһp và biӋn pháp phòng tránh rӫi ro trong phương thӭc
thanh toán bҵng L/C ...................................................................................................... 48
11.1. Rӫi ro ................................................................................................... 48
11.1.1. Đӕi vӟi nhà nhұp khҭu ........................................................... 48
11.1.2. Đӕi vӟi nhà xuҩt khҭu ............................................................ 49
11.1.3. Đӕi vӟi ngân hàng ................................................................... 51
11.2. BiӋn pháp hҥn chӃ ................................................................................. 52
11.2.1. Đӕi vӟi nhà nhұp khҭu ........................................................... 52
11.2.2. Đӕi vӟi nhà xuҩt khҭu ........................................................... 53
11.2.3. Đӕi vӟi ngân hàng ................................................................... 54
12. Mӝt sӕ vө tranh chҩp L/C điӇn hình ............................................................. 55
13.Tình huӕng liên quan đӃn tranh chҩp L/C .................................................... 60

ĐH23A12_Nhóm 14 Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ

GVHD: Hoàng Thì Thanh Thúy, Nguyn Thiên Kim Page 3

Mӣ đҫu
Trong bӕi toàn cҫu hóa nӅn kinh tӃ thӃ giӟi như hiӋn nay, thì viӋc trao đәi thương mҥi vӟi
các nưӟc khác là hoҥt đӝng kinh tӃ đưӧc đһt lên hàng đҫu và đưӧc coi là con đưӡng tҩt yӃu trong
chiӃn lưӧc phát triӇn kinh tӃ đҩt nưӟc. Thӵc tiӉn đã chӭng minh, mӝt quӕc gia không thӇ nào
phát triӇn nӃu thӵc hiӋn chính sách đóng cӱa, chӍ dӵa vào sӵ trao đәi cӫa nӅn kinh tӃ trong nưӟc
mà không chӏu kӃt hӧp nhӳng thӃ mҥnh cӫa mình vӟi môi trưӡng thӃ giӟi. Đi kèm vӟi viӋc mӣ
rӝng ngoҥi thương là sӵ ra đӡi và phát triӇn cӫa các phương thӭc thanh toán quӕc tӃ. Ngày nay,
hoҥt đӝng thanh toán quӕc tӃ đóng mӝt vai trò vô cùng quan trӑng trong viӋc phát triӇn kinh tӃ
cӫa mӝt đҩt nưӟc và là hoҥt đӝng tҩt yӃu cӫa mӝt nӅn kinh tӃ phát triӇn.
Vӟi sӵ cҫn thiӃt và quan trӑng cӫa mình đӕi vӟi nӅn kinh tӃ thì hoҥt đӝng thanh toán quӕc
tӃ là mӝt trong nhӳng hoҥt đӝng đưӧc quan tâm hàng đҫu trong mӛi ngân hàng. Trong thanh toán
quӕc tӃ, viӋc các bên tham gia lӵa chӑn phương thӭc thanh toán là mӝt điӅu kiӋn rҩt quan trӑng.
TuǤ theo nhӳng hoàn cҧnh và điӅu kiӋn cө thӇ, các bên tham gia trong thương mҥi quӕc tӃ sӁ lӵa
chӑn và thoҧ thuұn vӟi nhau, cùng sӱ dөng mӝt phương thӭc thanh toán thích hӧp trên nguyên
tҳc cùng có lӧi, ngưӡi bán thu đưӧc tiӅn nhanh và đҫy đӫ, ngưӡi mua nhұp hàng đúng sӕ lưӧng,
chҩt lưӧng và đúng hҥn. ĐӇ phù hӧp vӟi tính đa dҥng và phong phú cӫa mӕi quan hӋ thương mҥi
và thanh toán quӕc tӃ, các ngân hàng đã thiӃt lұp nhiӅu phương thӭc thanh toán khác nhau. Các
phương thӭc thanh toán quӕc tӃ dùng trong ngoҥi thương hiӋn nay gӗm có: phương thӭc thanh
toán chuyӇn tiӅn (Remittance), phương thӭc uӹ thác thu (Collection), phương thӭc thanh toán tín
dөng chӭng tӯ (Documentary Credit)«Trong thӵc tӃ, khi các bên mua bán chưa có sӵ tín nhiӋm
lүn nhau thì thanh toán tín dөng chӭng tӯ là phương thӭc phә biӃn, đưӧc các bên tham gia hӧp
đӗng ngoҥi thương ưa chuӝng vì nó bҧo vӋ quyӅn lӧi và bình đҷng cho tҩt cҧ các bên tham
gia(ngưӡi mua, ngưӡi bán, ngân hàng). HiӋn nay ӣ ViӋt Nam và các nưӟc trên thӃ giӟi, thanh
toán bҵng thư tín dөng đưӧc sӱ dөngnhiӅu nhҩt, chiӃm khoҧng 80% trong tәng sӕ kim ngҥch
hàng hoá xuҩt nhұp khҭu. ĐiӅu này cho thҩy vai trò quan trӑng cӫa tín dөng chӭng tӯ trong hoҥt
đӝng các ngân hàng.
ĐH23A12_Nhóm 14 Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ

GVHD: Hoàng Thì Thanh Thúy, Nguyn Thiên Kim Page 4

1. Khái niӋm Tín dөng chӭng tӯ (phương thӭc thanh toán bҵng L/C):
Tҥi điӅu 2, UCP 600 Tín dөng chӭng tӯ đưӧc đӏnh nghĩa: ³Tín dөng chӭng tӯ là mӝt thӓa
thuұn bҩt kǤ, cho dù đưӧc gӑi tên hoһc mô tҧ như thӃ nào, thӇ hiӋn mӝt cam kӃt chҳc chҳn và
không hӫy ngang cӫa ngân hàng phát hành vӅ viӋc thanh toán khi xuҩt trình phù hӧp´.
³Xuҩt trình phù hӧp´ là viӋc xuҩt trình chӭng tӯ phù hӧp vӟi các điӅu kiӋn và điӅu khoҧn
cӫa tín dөng, vӟi các điӅu khoҧn đưӧc áp dөng cӫa các quy tҳc này và vӟi tұp quán ngân hàng
tiêu chuҭn quӕc tӃ.
Theo giáo sư Dominique Legeais, khoa Luұt, trưӡng Đҥi hӑc René Descartes (Paris V),
phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ là mӝt sӵ thӓa thuұn mà trong đó, mӝt ngân hàng
(ngân hàng phát hành) theo yêu cҫu cӫa khách hàng (ngưӡi yêu cҫu mӣ thư tín dөng) cam kӃt sӁ
trҧ mӝt sӕ tiӅn nhҩt đӏnh cho mӝt ngưӡi thӭ ba (ngưӡi thө hưӣng) hoһc chҩp nhұn hӕi phiӃu do
ngưӡi thӭ ba ký phát trong phҥm vi sӕ tiӅn đó khi ngưӡi thӭ ba này xuҩt trình tҥi ngân hàng mӝt
bӝ chӭng tӯ thanh toán phù hӧp vӟi nhӳng điӅu khoҧn trong thư tín dөng.
Dù có nhӳng khái niӋm khác nhau thì tín dөng chӭng tӯ cũng đӅu có cùng mӝt bҧn chҩt:
- Là mӝt phương thӭc thanh toán rҩt thông dөng trong mua bán quӕc tӃ. L/C thưӡng đưӧc
sӱ dөng như là mӝt công cө thanh toán không dùng tiӅn mһt.
- Không chӍ đưӧc hiӇu là mӝt khoҧn tín dөng thông thưӡng, mà theo nghĩa rӝng hơn tín
dөng chӭng tӯ còn là tín nhiӋm: Ngân hàng cho nhà nhұp khҭu vay sӵ tín nhiӋm.Sӵ tín nhiӋm
này là sӵ bҧo đҧm cho cam kӃt trҧ tiӅn cho nhà xuҩt khҭu khi xuҩt trình chӭng tӯ hӧp lӋ, do đó
nhà xuҩt khҭu không còn phө thuӝc vào thiӋn chí trҧ nӧ cӫa nhà nhұp khҭu.
2. Các bên tham gia và lӧi ích khi sӱ dөng dӏch vө tín dөng chӭng tӯ:
Ngưӡi yêu cҫu mӣ L/C (Applicant for L/C):
Còn gӑi là ngưӡi mӣ hay ngưӡi xin mӣ L/C, là bên mà L/C đưӧc phát hành theo yêu cҫu
cӫa hӑ. Thông thưӡng là nhà nhұp khҭu yêu cҫu ngân hàng phөc vө mình phát hành mӝt L/C và
có trách nhiӋm pháp lý vӅ viӋc nhân hàng phát hành trҧ tiӅn cho ngưӡi thө hưӣng L/C (thưӡng là
nhà xuҩt khҭu).
Lӧi ích cӫa nhà nhұp khҭu khi mӣ L/C:
ĐH23A12_Nhóm 14 Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ

GVHD: Hoàng Thì Thanh Thúy, Nguyn Thiên Kim Page 5

Ngưӡi nhұp khҭu sӁ nhұn đưӧc các chӭng tӯ vӅ hàng hóa do mình quy đӏnh như ngân hàng
phát hành ghi rõ trong L/C, đӗng thӡi ngân hàng phát hành giúp kiӇm tra bӝ chӭng tӯ vӟi chuyên
môn và trách nhiӋm cao nhҩt.
Ngưӡi nhұp khҭu đưӧc bҧo đҧm rҵng sӁ chӍ bӏ ghi nӧ tài khoҧn sӕ tiӅn L/C khi tҩt cҧ các
chӍ thӏ trong L/C đưӧc thӵc hiӋn đúng.
Ngưӡi nhұp khҭu có khҧ năng bҧo toàn đưӧc vӕn vì anh ta không phҧi ӭng trưӟc tiӅn.
Tұn dөng đưӧc tín dөng cӫa ngân hàng, đó là điӅu thiӃt yӃu trong kinh doanh quӕc tӃ; bӣi
vì khoҧng thӡi gian tӯ lúc mӣ L/C cho đӃn khi thu đưӧc tiӅn hàng là khá dài (bao gӗm thӡi gian
đӇ ngưӡi xuҩt khҭu chuҭn bӏ hàng, thӡi gian vұn chuyӇn hàng tӯ nưӟc xuҩt khҭu đӃn nưӟc nhұp
khҭu và thӡi gian nhà nhұp khҭu bán hàng). Do đó, theo tӯng giai đoҥn nhұp hàng, nӃu đưӧc
ngân hàng cho phép miӉn ký quӻ mӝt phҫn hay toàn bӝ trӏ giá L/C thì không khác gì ngân hàng
đã cҩp tín dөng cho nhà nhұp khҭu.
Đҧm bҧo hàng hóa phù hӧp vӟi bӝ chӭng tӯ theo các điӅu kiӋn và điӅu khoҧn đã ký kӃt
trong hӧp đӗng ngoҥi thương, như sӕ lưӧng, chҩt lưӧng, thӡi gian giao hàng.
Vì có sӵ bҧo đҧm vӅ thanh toán, ngưӡi nhұp khҭu có thӇ thương lưӧng đӇ đҥt đưӧc giá cҧ
tӕt hơn mà mӣ rӝng đưӧc quan hӋ khách hàng cũng như quy mô kinh doanh.
Ngưӡi thө hưӣng L/C (Beneficiary):
Là bên đưӧc hưӣng L/C sӕ tiӅn thanh toán hay sӣ hӳu hӕi phiӃu đã chҩp nhұn thanh toán
theo L/C, thông thưӡng là nhà xuҩt khҭu.
Lӧi ích cӫa ngưӡi thө hưӣng khi sӱ dөng dӏch vө L/C:
Là ngưӡi hưӣng lӧi L/C, ngưӡi xuҩt khҭu đưӧc bҧo đҧm rҵng khi xuҩt trình (cho ngân hàng
phát hành, ngân hàng xác nhұn hoһc ngân hàng đưӧc chӍ đӏnh) bӝ chӭng tӯ phù hӧp vӟi các điӅu
khoҧn cӫa L/C thì sӁ nhұn đưӧc tiӅn thanh toán, mà không cҫn phҧi chӡ đӃn khi ngưӡi nhұp khҭu
chҩp nhұn hàng hóa hay chҩp nhұn bӝ chӭng tӯ.
Tình trҥng tài chính cӫa ngưӡi mua đưӧc thay thӃ bҵng cam kӃt cӫa NHPH là sӁ trҧ tiӅn,
chҩp nhұn hoһc chiӃt khҩu trên cơ sӣ chӭng tӯ xuҩt trình phù hӧp vӟi các điӅu khoҧn cӫa L/C.
Đây là lӧi thӃ vưӧt trӝi so vӟi phương thӭc ghi sә hay nhӡ thu.
ĐH23A12_Nhóm 14 Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ

GVHD: Hoàng Thì Thanh Thúy, Nguyn Thiên Kim Page 6

Mӝt L/C không hӫy ngang có xác nhұn sӁ đһt trách nhiӋm thanh toán không nhӳng cho
ngân hàng phát hành (NHPH) mà còn cho ngân hàng xác nhұn (NHXN), do đó, nó cung cҩp sӵ
an toàn tӕt nhҩt cho ngưӡi xuҩt khҭu. ĐiӅu đó có nghĩa là , đӕi vӟi L/C có xác nhұn thì NHXN
và NHPH sӁ cam kӃt bҧo đҧm rҵng viӋc thanh toán/ chiӃt khҩu/ chҩp nhұn quy đӏnh trong L/C
đưӧc thӵc hiӋn theo nguyên tҳc không truy đòi ngưӡi thө hưӣng.
ĐӇ có ưu thӃ trong viӋc ký kӃt hӧp đӗng ngoҥi thương, nhà xuҩt khҭu có thӇ đӗng ý đӇ nhà
nhұp khҭu trҧ chұm trên cơ sӣ NHPH chҩp nhұn thanh toán hӕi phiӃu kǤ hҥn. Nhà xuҩt khҭu có
thӇ mang hӕi phiӃu đã chҩp nhұn đӃn ngân hàng phөc vө mình (hay bҩt kǤ ngân hàng nào khác)
đӇ chiӃt khҩu nhұn tiӅn tӭc thӡi.
ĐӇ đҧm bҧo quyӅn lӧi cӫa mình, nhà xuҩt khҭu phҧi ký đưӧc hӧp đӗng ngoҥi thương có
các điӅu khoҧn, điӅu kiӋn khҧ thi và trong tҫm khҧ năng thӵc hiӋn cӫa mình: trên cơ sӣ đó kiӇm
tra chһt chӁ các điӅu khoҧn và điӅu kiӋn cӫa L/C xem có phù hӧp vӟi hӧp đӗng ngoҥi thương gӕc
hay không, nhҵm mөc đích lұp đưӧc bӝ chӭng tӯ hàng xuҩt phù hӧp vӟi L/C đã đưӧc mӣ.
Ngân hàng phát hành (Issuing bank):
Là ngân hàng phát hành L/C theo đơn cӫa ngưӡi yêu cҫu, nghĩa là đã cҩp tín dөng cho
ngưӡi yêu cҫu. Ngân hàng này thưӡng đưӧc hai bên mua bán thӓa thuұn và quy đӏnh trong hӧp
đӗng, nӃu không, nhà nhұp khҭu đưӧc phép tӵ chӑn ngân hàng phát hành.
Trách nhiӋm cӫa ngân hàng phát hành đưӧc quy đӏnh tҥi ĐiӅu 7 UCP 600:
A. Vӟi điӅu kiӋn là điӅu kiӋn là các chӭng tӯ quy đӏnh đưӧc xuҩt trình tӟi ngân hàng chӍ
đӏnh hoһc tӟi ngân hàng phát hành và viӋc xuҩt trình chӭng tӯ đó là phù hӧp, thì ngân hàng phát
hành phҧi thanh toán nӃu L/C có giá trӏ:
Trҧ ngay, trҧ chұm hoһc chҩp nhұn bӣi ngân hàng phát hành;
Trҧ ngay bӣi ngân hàng chӍ đӏnh nhưng ngân hàng đưӧc chӍ đӏnh này đã không trҧ tiӅn;
Trҧ chұm bӣi ngân hàng chӍ đӏnh và ngân hàng đưӧc chӍ đӏnh này đã không cam kӃt trҧ
chұm hoһc đã cam kӃt trҧ chұm nhưng không trҧ tiӅn khi đӃn hҥn;
Chҩp nhұn bӣi ngân hàng chӍ đӏnh và ngân hàng đưӧc chӍ đӏnh này đã không chҩp nhұn
hӕi phiӃu ký phát đòi tiӅn nó hoһc đã chҩp nhұn, nhưng không trҧ tiӅn kho hӕi phiӃu đӃn hҥn;
hoһc
ĐH23A12_Nhóm 14 Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ

GVHD: Hoàng Thì Thanh Thúy, Nguyn Thiên Kim Page 7

ChiӃt khҩu bӣi ngân hàng đưӧc chӍ đӏnh và ngân hàng đưӧc chӍ đӏnh này đã không chiӃt
khҩu.
B. Ngân hàng phát hành bӏ ràng buӝc không hӫy ngang thӵc hiӋn thanh toán tính tӯ thӡi
điӇm tín dөng đưӧc phát hành.
C. Ngân hàng phát hành cam kӃt hoàn trҧ cho ngân hàng chӍ đӏnh khi ngân hàng đưӧc chӍ
đӏnh đã thanh toán hoһc đã chiӃt khҩu đӕi vӟi xuҩt trình phù hӧp và đã chuyӇn giao các chӭng tӯ
cho ngân hàng phát hành. ViӋc hoàn trҧ tiӅn cho xuҩt trình phù hӧp đӕi vӟi tín dөng có giá trӏ
chҩp nhұn hoһc trҧ chұm là vào thӡi điӇm đӃn hҥn, cho dù ngân hàng đưӧc chӍ đӏnh đã trҧ tiӅn
trưӟc hoһc đã mua trưӟc khi đӃn hҥn hay không. Sӵ cam kӃt hoàn trҧ tiӅn cӫa ngân hàng phát
hành cho ngân hàng đưӧc chӍ đӏnh là đӝc lұp cam kӃt cӫa ngân hàng phát hành đӕi vӟi ngưӡi thө
hưӣng.
Lӧi ích cӫa ngân hàng phát hành:
Thu phí tӯ phát hành L/C và các khoҧn phí khác liên quan đӃn giao dӏch L/C; các
khoҧn thu nhұp liên quan đӃn chuyӇn đәi tiӅn tӋ.
Thông qua viӋc cung cҩp dӏch vө thanh toán giúp khách hàng phát triӇn kinh doanh, thì
các hoҥt đӝng khác cӫa ngân hàng cũng phát triӇn theo.
Tăng cưӡng mӕi quan hӋ vӟi các ngân hàng đҥi lý, làm tăng tiӅm năng kinh doanh đӕi
ӭng giӳa các ngân hàng vӟi nhau.
Ngân hàng thông báo (Advising bank):
Là ngân hàng thӵc hiӋn thông báo L/C cho ngưӡi thө hưӣng theo yêu cҫu cӫa ngân hàng
phát hành. Ngân hàng thông báo thưӡng là ngân hàng đҥi lý hay mӝt chi nhánh cӫa ngân hàng
phát hành ӣ nưӟc nhà xuҩt khҭu.
Trách nhiӋm cӫa ngân hàng thông báo:
KiӇm tra tính chân thұt cӫa L/C: nӃu L/C không xác minh đưӧc tính chân thұt bӅ ngoài thì
phҧi liên lҥc ngay vӟi ngân hàng phát hành đӇ làm rõ. NӃu ngân hàng thông báo nhұn đưӧc chӍ
thӏ khong hoàn chӍnh hoһc không rõ ràng vӅ thông báo hay sӱa đәi L/C thì phҧi liên lҥc ngay vӟi
ngân hàng phát hành đӇ làm rõ.
Ngân hàng thông báo phҧi chuyӇn nguyên văn chính xác, đҫy đӫ các điӅu kiӋn cӫa L/C
hoһc sӫa đәi L/C đã nhұn đưӧc cho ngưӡi thө hưӣng mà không cҫn có lӡi dӏch hay giҧi thích
nào.
ĐH23A12_Nhóm 14 Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ

GVHD: Hoàng Thì Thanh Thúy, Nguyn Thiên Kim Page 8

Ngân hàng xác nhұn:
Là ngân hàng bә sung sӵ xác nhұn cӫa mình vào L/C theo yêu cҫu hoһc theo sӵ ӫy quyӅn
cӫa ngân hàng phát hành.
Trách nhiӋm cӫa ngân hàng xác nhұn: đưӧc quy đӏnh theo điӅu 8 UCP 600:
A. NӃu L/C quy đӏnh chӭng tӯ xuҩt trình đӃn ngân hàng xác nhұn hoһc đӃn bҩt cӭ ngân
hàng đưӧc chӍ đӏnh nào khác và xuҩt trình là phù hӧp, thì ngân hàng xác nhұn phҧi:
Thanh toán, nӃu L/C có giá trӏ:
Trҧ ngay, trҧ chұm hoһc chҩp nhұn bӣi ngân hàng xác nhұn.
Trҧ ngay bӣi mӝt ngân hàng đưӧc chӍ đӏnh nào khác, nhưng ngân này đã không trҧ tiӅn.
Trҧ chұm bӣi mӝt ngân hàng đưӧc chӍ đӏnh khác nhưng ngân hàng đưӧc chӍ đӏnh này
đã không cam kӃt trҧ chұm hoһc đã cam kӃt trҧ chұm, nhưng không trҧ tiӅn khi đӃn hҥn.
Chҩp nhұn bӣi mӝt ngân hàng đưӧc chӍ đӏnh khác, nhưng ngân hàng đưӧc chӍ đӏnh này
đã không chҩp nhұn hӕi phiӃu ký phát đòi tiӅn nó hoһc đã chҩp nhұn, nhưng không trҧ tiӅn khi
đӃn hҥn.
ChiӃt khҩu bӣi mӝt ngân hàng đưӧc chӍ đӏnh khác, nhưng ngân hàng đưӧc chӍ đӏnh đã
không chiӃt khҩu.
ChiӃt khҩu miӉn truy đòi, nӃu L/C có giá trӏ chiӃt khҩu tҥi ngân hàng xác nhұn.
B. Ngân hàng xác nhұn bӏ ràng buӝc không hӫy ngang đӕi vӟi viӋc thanh toán hoһc chiӃt
khҩu kӇ tӯ thӡi điӇm xác nhұn L/C.
C. Ngân hàng xác nhұn cam kӃt hoàn trҧ tiӅn cho mӝt ngân hàng đưӧc chӍ đӏnh khác khi
ngân hàng này đã thanh toán hoһc đã chiӃt khҩu đӕi vӟi xuҩt trình phù hӧp và đã chuyӇn giao các
chӭng tӯ cho ngân hàng xác nhұn. ViӋc hoàn trҧ tiӅn cho lҫn xuҩt trình phù hӧp đӕi vӟi L/C có
giá trӏ chҩp nhұn hoһc trҧ chұm là vào thӡi điӇm đӃn hҥn, cho dù ngân hàng đưӧc chӍ đӏnh đã trҧ
tiӅn trưӟc hoһc đã mua đӃn hҥn hay không. Sӵ cam kӃt hoàn trҧ tiӅn cӫa ngân hàng xác nhұn cho
ngân hàng đưӧc chӍ đӏnh là đӝc lұp vӟi sӵ cam kӃt cӫa ngân hàng xác nhұn đӕi vӟi ngưӡi thө
hưӣng.
D. NӃu mӝt ngân hàng đưӧc ngân hàng phát hành ӫy quyӅn hoһc yêu cҫu xác nhұn L/C
nhưng không sҹn sàng xác nhұn, thì phҧi thông báo không chұm trӉ cho ngân hàng phát hành và
có thӇ có thӇ thông báo L/C mà không có xác nhұn cӫa mình.
Ngân hàng đưӧc chӍ đӏnh:
ĐH23A12_Nhóm 14 Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ

GVHD: Hoàng Thì Thanh Thúy, Nguyn Thiên Kim Page 9

Là ngân hàng mà tҥi đó L/C có giá trӏ thanh toán hoһc chiӃt khҩu.
Trách nhiӋm cӫa ngân hàng đưӧc chӍ đӏnh:
A. Trong vòng 5 ngày làm viӋc kӇ tӯ ngày xuҩt trình phҧi kiӇm tra viӋc xuҩt trình đӇ quyӃt
đӏnh xem trên bӅ mһt cӫa chӭng tӯ có tҥo thành mӝt xuҩt trình phù hӧp hay không.
B. Trӯ khi ngân hàng đưӧc chӍ đӏnh là ngân hàng xác nhұn, thì viӋc ӫy quyӅn thanh toán,
chiӃt khҩu sӁ không ràng buӝc ngân hàng đưӧc chӍ đӏnh bҩt cӭ nghĩa vө nào phҧi thanh toán
hoһc chiӃt khҩu, trӯ khi có sӵ đӗng ý rõ ràng cӫa ngân hàng đưӧc chӍ đӏnh là sӁ thanh toán hoһc
chiӃt khҩu và sӵ đӗng ý cӫa ngân hàng đưӧc chӍ đӏnh đã đưӧc thông báo cho ngưӡi thө hưӣng.
C. Bҵng cách chӍ đӏnh mӝt ngân hàng chҩp nhұn hӕi phiӃu hoһc cam kӃt trҧ chұm, nghĩa là
ngân hàng phát hành đã ӫy quyӅn cho ngân hàng đưӧc chӍ đӏnh này trҧ tiӅn trưӟc hoһc mua mӝt
hӕi phiӃu đã đưӧc chҩp nhұn hoһc cam kӃt trҧ chұm và trҧ tiӅn khi đӃn hҥn.
D. ViӋc chӍ tiӃp nhұn hoһc kiӇm tra và gӱi chӭng tӯ bӣi ngân hàng đưӧc chӍ đӏnh (không
phҧi là ngân hàng xác nhұn) sӁ không tҥo ra trách nhiӋm cho ngân hàng đưӧc chӍ đӏnh phҧi thanh
toán hoһc chiӃt khҩu, và cũng không cҩu thành viӋc thanh toán và chiӃt khҩu.
E. Khi ngân hàng đưӧc chӍ đӏnh quyӃt đӏnh rҵng xuҩt trình là phù hӧp và thanh toán hoһc
chiӃt khҩu, thì phҧi chuyӇn giao chӭng tӯ đӃn ngân hàng xác nhұn hoһc ngân hàng phát hành.
F. Khi ngân hàng đưӧc chӍ đӏnh hành đӝng theo sӵ chӍ đӏnh, quyӃt đӏnh rҵng xuҩt trình là
không phù hӧp, thì có thӇ tӯ chӕi thanh toán hoһc chiӃt khҩu.
G. Khi ngân hàng đưӧc chӍ đӏnh hành đӝng theo sӵ chӍ đӏnh quyӃt đӏnh tӯ chӕi thanh toán
hoһc chiӃt khҩu, thì phҧi gӱi mӝt thông báo riêng (đӝc lұp) vӅ quyӃt đӏnh đó cho ngưӡi xuҩt
trình.
H. Ngân hàng đưӧc chӍ đӏnh hành đӝng theo sӵ chӍ đӏnh, sau khi gӱi thông báo tӯ chӕi
thanh toán có thӇ gӱi trҧ chӭng tӯ cho ngưӡi xuҩt trình vào bҩt cӭ thӡi gian nào.
Lӧi ích cӫa ngân hàng thông báo, ngân hàng xác nhұn, ngân hàng đưӧc chӍ
đӏnh:
Thu phí và các khoҧn thu nhұp liên quan đӃn chuyӇn đәi ngoҥi tӋ.
Góp phҫn phát triӇn các hoҥt đӝng khác cӫa ngân hàng.
Tăng cưӡng mӕi quan hӋ vӟi các ngân hàng khác, làm tăng tiӅm năng kinh doanh đӕi
ӭng giӳa các ngân hàng vӟi nhau.
3. Văn bҧn pháp lý điӅu chӍnh giao dӏch L/C:
ĐH23A12_Nhóm 14 Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ

GVHD: Hoàng Thì Thanh Thúy, Nguyn Thiên Kim Page 10

Hoҥt đӝng thanh toán quӕc tӃ bҵng L/C chӏu sӵ điӅu chӍnh đӗng thӡi bӣi các nguӗn luұt,
công ưӟc quӕc tӃ; các nguӗn luұt quӕc gia và các thông lӋ, tұp quán quӕc tӃ.
Các thông l͏ t̵p quán qu͙c t͇ thưͥng là:
Quy tҳc thӵc hành thӕng nhҩt vӅ tín dөng chӭng tӯ (UCP).
Tұp quán ngân hàng tiêu chuҭn quӕc tӃ trong kiӇm tra chӭng tӯ theo L/C (ISBP).
Bҧn phө trương UCP vӅ xuҩt trình chӭng tӯ điӋn tӱ (EUCP).
Quy tҳc thӕng nhҩt vӅ hoàn trҧ liên hàng theo L/C (URR).
Trình tӵ ưu tiên vӅ tính pháp lý theo thӭ tӵ giҧm dҫn là: Công ưӟc và luұt quӕc tӃ mà ViӋt
Nam ký kӃt; Luұt quӕc gia; Thông lӋ và tұp quán quӕc tӃ.
Thông lӋ và tұp quán quӕc tӃ mà điӇn hình là UCP là nhӳng văn bҧn pháp luұt tùy ý:
Tҩt cҧ các bҧn UCP đӅu còn nguyên giá trӏ, phiên bҧn sau không phӫ đӏnh phiên bҧn
trưӟc, khi dүn chiӃu phҧi ghi rõ áp dөng UCP nào.
ChӍ khi trong L/C có dүn chiӃu áp dөng UCP, thì nó mӟi trӣ nên có hiӋu lӵc pháp lý bҳt
buӝc điӅu chӍnh các bên liên quan.
Các bên có thӇ thӓa thuұn trong L/C: không thӵc hiӋn hoһc thӵc hiӋn khác đi mӝt hoһc
mӝt sӕ điӅu khoҧn quy đӏnh trong UCP; bә sung thêm nhӳng điӅu khoҧn vào L/C mà UCP không
đӅ cұp.
Trong giao dӏch L/C các bên trưӟc hӃt tuân thӫ các điӅu khoҧn cӫa L/C.
4. Quy trình thӵc hiӋn L/C:
4.1. Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ trҧ ngay:


ĐH23A12_Nhóm 14 Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ

GVHD: Hoàng Thì Thanh Thúy, Nguyn Thiên Kim Page 11
(1)Hai bên ký kӃt hӧp đӗng ngoҥi thương vӟi điӅu khoҧn thanh toán theo phương thӭc L/C.
Nhà xuҩt khҭu
Exporter
Nhà nhұp khҭu
Importer
(1) Hӧp đӗng
ngoҥi thương
Sales contract
Ngân hàng phát hành L/C
Issuing bank
(4) Thông báo L/C
Advising L/C
(8) Đòi tiӅn
Retirement
(5) Giao hàng
Shipment of goods
Ngân hàng thông báo L/C
Advising bank
Ngân hàng chuyӇn chӭng tӯ
Advising bank
Quy trình nghiӋp vө L/C trҧ ngay

(6) Xuҩt trình

(3) Phát hành L/C
Issuing L/C
(6¶) Bӝ chӭng tӯ

(6¶) Bӝ chӭng tӯ

(7)Trҧ tiӅn
(Qua NH)
(2) Đơn mӣ L/C
Apply L/C

ĐH23A12_Nhóm 14 Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ

GVHD: Hoàng Thì Thanh Thúy, Nguyn Thiên Kim Page 12

(2)Căn cӭa các điӅu khoҧn và điӅu kiӋn cӫa hӧp đӗng ngoҥi thương, nhà nhұp khҭu làm
đơn (theo mүu) gӱi đӃn ngân hàng phөc vө mình, yêu cҫu ngân hàng này phát hành mӝt L/C cho
nhà xuҩt khҭu thө hưӣng.
(3)Căn cӭ vào đơn mӣ L/C nӃu đӗng ý, ngân hàng phát hành lұp L/C và thông báo qua
ngân hàng đҥi lý hoһc chi nhánh cӫa mình ӣ nưӟc nhà xuҩt khҭu đӇ thông báo L/C cho nhà xuҩt
khҭu.
(4)Khi nhұn đưӧc L/C ngân hàng thông báo thông báo L/C cho nhà xuҩt khҭu.
(5)Nhà xuҩt khҭu kiӇm tra L/C, nӃu phù hӧp vӟi hӧp đӗng đã ký thì tiӃn hành giao hàng,
nӃu không phù hӧp thì đӅ nghӏ sӱ đәi, bә sung L/C cho phù hӧp vӟi hӧp đӗng ngoҥi thương.
(6)và (6¶) Sau khi giao hàng, nhà xuҩt khҭu lұp bӝ chӭng tӯ theo yêu cҫu cӫa L/C và xuҩt
trình (thông qua ngân hàng thông báo hoһc mӝt ngân hàng khác) cho ngân hàng phát hành đӇ
đưӧc thanh toán.
(7)Ngân hàng phát hành sau khi kiӇm tra bӝ chӭng tӯ, nӃu thҩy xuҩt trình phù hӧp thì tiӃn
hành thanh toán; nӃu thҩy không phù hӧp thì tӯ chӕi thanh toán và gӱi lҥi toàn bô, nguyên vҽn
bӝ chӭng tӯ cho nhà xuҩt khҭu.
(8)Ngân hàng phát hành đòi tiӅn nhà nhұp khҭu và chuyӇn bӝ chӭng tӯ cho nhà nhұp khҭu
sau khi đã nhұn đưӧc tiӅn hoһc chҩp nhұn thanh toán.
4.2. Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ trҧ chұm:

ĐH23A12_Nhóm 14 Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ

GVHD: Hoàng Thì Thanh Thúy, Nguyn Thiên Kim Page 13Nhà xuҩt khҭu
Exporter
Nhà nhұp khҭu
Importer
Ngân hàng phát hành L/C
Issuing bank
(4) Thông báo L/C
Advising L/C
(8) Đòi tiӅn
Retirement
(5) Giao hàng
Shipment of goods
Ngân hàng thông báo L/C
Advising bank
Ngân hàng chuyӇn chӭng tӯ
Advising bank
Quy trình nghiӋp vө L/C trҧ chұm

(6) Xuҩt trình

(3) Phát hành L/C
Issuing L/C
(6¶) Bӝ chӭng tӯ

(6¶) Bӝ chӭng tӯ

(7) Đӗng ý
trҧ chұm

(2) Đơn mӣ L/C
Apply L/C

(9)Trҧ tiӅn
Khi đӃn hҥn

(1) Hӧp đӗng
ngoҥi thương
Sales contract
ĐH23A12_Nhóm 14 Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ

GVHD: Hoàng Thì Thanh Thúy, Nguyn Thiên Kim Page 14

Các bưӟc trên giӕng vӟi quy trình giao dӏch L/C trҧ ngay. ChӍ khác ӣ mӝt sӕ điӇm:
(8) Ngân hàng phát hành không thanh toán ngay mà chӍ đӗng ý vӟi nhà xuҩt khҭu trҧ chұm.
(9) Ngân hàng phát hành sӁ đòi tiӅn nhà nhұp khҭu .
(10) Ngân hàng thanh toán cho nhà xuҩt khҭu khi đӃn hҥn.
4.3. Quy trình nghiӋp vө L/C ngân hàng đưӧc chӍ đӏnh chiӃt khҩu:


ĐH23A12_Nhóm 14 Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ

GVHD: Hoàng Thì Thanh Thúy, Nguyn Thiên Kim Page 15Nhà xuҩt khҭu
Exporter
Nhà nhұp khҭu
Importer
Ngân hàng phát hành L/C
Issuing bank
(4) Thông báo L/C
Advising L/C
(8) Đòi tiӅn
Retirement
(5) Giao hàng
Shipment of goods
Ngân hàng thông báo L/C
Advising bank
Ngân hàng đưӧc chӍ đӏnh
Nominated bank
Quy trình nghiӋp vө L/C ngân hàng đưӧc chӍ đӏnh chiӃt khҩu

(6¶) Nhұn tiӅn
chiӃt khҩu

(3) Phát hành L/C
Issuing L/C
(6) Xuҩt trình
Presenting

(7) Xuҩt trình
Presenting

(2) Đơn mӣ L/C
Apply L/C

(9) Trҧ tiӅn
khi đӃn hҥn

(1) Hӧp đӗng
ngoҥi thương
Sales contract
ĐH23A12_Nhóm 14 Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ

GVHD: Hoàng Thì Thanh Thúy, Nguyn Thiên Kim Page 16

Quy trình nghiӋp vө L/C ngân hàng đưӧc chӍ đӏnh chiӃt khҩu giӕng vӟi quy trình giao dӏch
tҥi ngân hàng phát hành tӯ (1)-(5). Tuy nhiên có sӵ khác biӋt như:
(6) Nhà xuҩt khҭu sӁ xuҩt trình chӭng tӯ đӃn ngân hàng đưӧc chӍ đӏnh.
(6¶) Sau khi kiӇm tra bӝ chӭng tӯ xuҩt trình là hӧp lӋ, ngân hàng đưӧc chӍ đӏnh sӁ đӗng ý
chiӃt khҩu bӝ chӭng tӯ, chiӃt khҩu hӕi phiӃu ký phát mӝt ngân hàng khác ngân hàng đưӧc chӍ
đӏnh; và chuyӇn tiӅn cho nhà xuҩt khҭu.
(7) Ngân hàng đưӧc chӍ đӏnh sӁ xuҩt trình chӭng tӯ đӃn ngân hàng phát hành.
(8) NӃu chӭng tӯ xuҩt trình hӧp lӋ, ngân hàng phát hành sӁ đòi tiӅn nhà nhұp khҫu và giao
chӭng tӯ đӇ nhұn hàng.
(9) Ngân hàng phát hành sӁ thanh toán cho ngân hàng đưӧc chӍ đӏnh chiӃt khҩu.
4.4. Quy trình nghiӋp vө L/C có tham gia ngân hàng xác nhұn:


ĐH23A12_Nhóm 14 Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ

GVHD: Hoàng Thì Thanh Thúy, Nguyn Thiên Kim Page 17Nhà xuҩt khҭu
Exporter
Nhà nhұp khҭu
Importer
Ngân hàng phát hành L/C
Issuing bank
(4) Thông báo L/C
Advising L/C
(9) Đòi tiӅn
Retirement
(5) Giao hàng
Shipment of goods
Ngân hàng thông báo L/C
Advising bank
Ngân hàng xác nhұn
Confirming bank
Quy trình nghiӋp vө L/C có tham gia ngân hàng xác nhұn

(6¶) Thanh toán


(3) Phát hành L/C
Issuing L/C
(6) Xuҩt trình
Presenting

(7) Xuҩt trình
Presenting

(2) Đơn mӣ L/C
Apply L/C

(8) Trҧ tiӅn


(1) Hӧp đӗng
ngoҥi thương
Sales contract
ĐH23A12_Nhóm 14 Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ

GVHD: Hoàng Thì Thanh Thúy, Nguyn Thiên Kim Page 18

Tương tӵ các bưӟc (1)-(5) giӕng các quy trình trên.
(6) Nhà xuҩt khҭu xuҩt trình cho ngân hàng xác nhұn.
Lưu ý: Ngân hàng xác nhұn thanh toán trong phҥm vi trách nhiӋm quy đӏnh tài điӅu 8 UCP
600; ngoài ra, L/C có giá trӏ tҥi ngân hàng xác nhұn có thӇ xuҩt trình tҥi ngân hàng phát hành
hoһc ngân hàng xác nhұn.
(6¶) Ngân hàng xác nhұn trҧ tiӅn cho nhà xuҩt khҭu nӃu trong L/C quy đӏnh trҧ ngay, đӗng
ý thanh toán khi trong L/C quy đӏnh trҧ chұm hay chҩp nhұn hӕi phiӃu ký phát đòi tiӅn ngân
hàng xác nhұn.
(8) Ngân hàng xác nhұn gӱi chӭng tӯ cho ngân hàng phát hành và đòi tiӅn ngân hàng phát
hành. NӃu ngân hàng phát hành đã ký quӻ 100% giá trӏ trong L/C thì sӁ trích tài khoҧn này đӇ trҧ
tiӅn cho nhà xuҩt khҭu.
(9) Ngân hàng phát hành đòi tiӅn nhà nhұp khҭu và giao chӭng tӯ đӇ nhұn hàng.

ĐH23A12_Nhóm 14 Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ

GVHD: Hoàng Thì Thanh Thúy, Nguyn Thiên Kim Page 19

5. Nhӳng nӝi dung quan trӑng cҫn lưu ý khi kiӇm tra chӭng tӯ trong giao dӏch
L/C:
Hӕi phiӃu:
Ngoài nhӳng bưӟc kiӇm tra thông thưӡng tính hӧp lӋ cӫa mӝt hӕi phiӃu như: sӕ tiӅn ghi
trên hӕi phiӃu phҧi khӟp nhau vӅ sӕ và chӳ, loҥi tiӅn theo quy đӏnh trong L/C, thì còn phҧi kiӇm
tra các thông tin quan trӑng sau:
Ký phát đòi tiӅn bên nào là do L/C quy đӏnh:
NӃu ³L/C available with bank X by paymanet/ acceptance´ thì B/E phҧi ký phát đòi tӅn
ngân hàng X (ngân hàng X có thӇ là ngân hàng phát hành, ngân hàng xác nhұn hay ngân hàng
đưӧc chӍ đӏnh).
NӃu ³L/C available with bank X by negotiation´ thì B/E phҧi ký phát đòi tiӅn ngân
hàng phát hành.
B/E phҧi do ngưӡi thө hưӣng ký phát, không đưӧc phát hành cho ngưӡi mӣ; nӃu phát hành
B/E cho ngưӡi mӣ thì xem nó là chӭng tӯ phө.
Sӱa chӳa thay đәi B/E phҧi đưӧc xác nhұn bӣi ngưӡi ký phát.
Ngân hàng thông báo căn cӭ vào điӋn chҩp nhұn đӇ chiӃt khҩu B/E.
Hóa đơn:
Ngoài viӋc thӓa mãn nhӳng nguyên tҳc chung vӅ hóa đơn, trong khi kiӇm tra chӭng tӯ cҫn
chú ý nhӳng điӇm sau đây:
NӃu L/C yêu cҫu invoice thì bҩt kì loҥi hóa đơn nào sau đây đӅu đưӧc chҩp nhұn:
Commercial invoice.
Customs invoice.
Tax invoice.
Final invoice.
Cosnular invoice«
Ngoҥi trӯ ³Provisional invoice´ và ³Proforma invoice´ là không đưӧc chҩp nhұn.
ĐH23A12_Nhóm 14 Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ

GVHD: Hoàng Thì Thanh Thúy, Nguyn Thiên Kim Page 20

Hoá đơn t̩m tính (Provisional invoice) là hóa đơn dùng trong viӋc thanh toán sơ bӝ tiӅn
hàng trong các trưӡng hӧp như: Giá hàng mӟi là giá tҥm tính; viӋc nhұn hàng vӅ sӕ lưӧng và
chҩt lưӧng đưӧc thӵc hiӋn ӣ cҧng đӃn; hàng hoá đưӧc giao làm nhiӅu lҫn mà mӛi lҫn chӍ thanh
toán mӝt phҫn cho đӃn khi bên giao hàng xong mӟi thanh toán dӭt khoát v.v...
Hoá đơn chi͇u l͏ (Proforma invoice) là loҥi chӭng tӯ có hình thӭc như hoá đơn, nhưng
không dùng đӇ thanh toán bӣi vì nó không phҧi là yêu cҫu đòi tiӅn.
Đơn giá và loҥi tiӅn phҧi giӕng trong L/C.
NӃu điӅu kiӋn thương mҥi gҳn vӟi mô tҧ hàng hóa hay gҳn vӟi sӕ tiӅn, thì phҧi thӇ hiӋn
như trong L/C.
NӃu L/C không yêu cҫu thì không cҫn phҧi ký và ghi ngày.
Không đưӧc giao hàng vưӧt quá quy đӏnh cӫa L/C. Không đưӧc thӇ hiӋn hàng hóa mà L/C
không yêu cҫu dù có ghi chú là miӉn phí.
Chӭng tӯ bҧo hiӇm:
Ngưӡi phát hành chӭng tӯ bҧo hiӇm phҧi là ngưӡi có chӭc năng.
Toàn bӝ sӕ bҧn gӕc chӭng tӯ bҧo hiӇm phҧi đưӧc xuҩt trình.
Các rӫi ro, không gian đưӧc bҧo hiӇm như trong L/C quy đӏnh.
NӃu chӭng tӯ bҧo hiӇm có ghi ngày hӃt hҥn hiӋu lӵc thì phҧi nói rõ đó là ngày liên quan
đӃn ngày giao hàng chұm nhҩt, chӭ không phҧi ngày xuҩt trình chӭng tӯ bҧo hiӇm đòi bӗi
thưӡng.
Sӕ tiӅn trong L/C:
NӃu L./C yêu cҫu chӭng tӯ bҧo hiӇm:
NӃu L/C không quy đӏnh cө thӇ sӕ tiӅn bҧo hiӇm, thì sӕ tiӅn bҧo hiӇm tӕi thiӇu là 110%
giá trӏ hàng hóa (CIF, CIP), hay giá trӏ hóa đơn.
NӃu L/C quy đӏnh sӕ tiӅn bҧo hiӇm là 110%, thì đây đưӧc hiӇu là sӕ tiӅn bҧo hiӇm tӕi thiӇu
theo giá trӏ cӫa L/C.
NӃu L/C quy đӏnh sӕ tiӅn bҧo hiӇm theo cách thӭc khác, thì phҧi thӵc hiӋn thêo quy đӏnh
cӫa L/C.
ĐH23A12_Nhóm 14 Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ

GVHD: Hoàng Thì Thanh Thúy, Nguyn Thiên Kim Page 21

UCP không quy đӏnh sӕ tiӅn bҧo hiӇm tӕi đa.
NӃu L/C yêu cҫu chӭng tӯ bҧo hiӇm phҧi đưӧc ký hұu bӓ trӕng, thì mӝt chӭng tӯ bҧo hiӇm
phát hành cho ngưӡi cҫm đưӧc chҩp nhұn; và ngưӧc lҥi.
NӃu L/C không chӍ ra đưӧc ngưӡi đưӧc bҧo hiӇm cө thӇ là ai, thì mӝt chӭng tӯ bҧo hiӇm
quy đӏnh viӋc đòi tiӅn theo lӋnh cӫa ngưӡi gӱi hàng hay ngưӡi thө hưӣng L/C sӁ bӏ tӯ chӕi, trӯ
khi nhӳng ngưӡi này đã đưӧc ký hұu chӭng tӯ bҧo hiӇm.
Chӭng tӯ bҧo hiӇm phҧi đưӧc phát hành hay bҵng thӫ tөc ký hұu đӇ quyӅn đưӧc nhұn tiӅn
bӗi thưӡng xҧy ra trưӟc khi trao chӭng tӯ.
Giҩy chӭng nhұn xuҩt xӭ:
Phҧi đưӧc ký, ghi ngày và có nӝi dung xác nhұn xuҩt xӭ hàng.
Ngưͥi phát hành:
NӃu L/C không quy đӏnh, thì đưӧc phát hành bӣi bҩt kǤ bên nào, kӇ cҧ ngưӡi hưӣng lӧi.
NӃu L/C quy đӏnh ngưӡi phát hành cө thӇ: phҧi đưӧc phát hành bӣi ngưӡi mà L/C quy
đӏnh, phòng thương mҥi có thӇ phát hành thay cho ngưӡi thө hưӣng, nhà xuҩt khҭu hay ngưӡi
sҧn xuҩt, vӟi điӅu kiӋn là trên chӭng nhұn xuҩt xӭ có thӇ hiӋn tên ngưӡi thө hưӣng, nhà xuҩt
khҭu hay ngưӡi sҧn xuҩt.
Ngưͥi nh̵n hàng:
NӃu chӭng tӯ vұn tҧi thuӝc loҥi: theo lӋnh hoһc theo lӋnh cӫa ngưӡi gӱi hàng, theo lӋnh
cӫa ngân hàng phát hành hay giao cho ngân hàng phát hành (ngưӡi nhұn hàng cuӕi cùng chưa rõ
là ai), thì trên giҩy chӭng nhұn xuҩt xӭ có thӇ ghi tên cӫa ngưӡi mӣ L/C hay tên cӫa mӝt bên
khác như L/C chӍ đӏnh.
NӃu chӭng tӯ vұn tҧi là đích danh ngưӡi nhұn hàng, thì thông tin vӅ ngưӡi nhұn hàng trên
giҩy chӭng nhұn xuҩt xӭ không đưӧc mâu thuүn vӟi thông tin trên chӭng tӯ vұn tҧi.
Giҩy chӭng nhұn xuҩt xӭ có thӇ ghi tên ngưӡi gӱi hàng hay ngưӡi xuҩt khҭu không phҧi là
ngưӡi thө hưӣng L/C hay ngưӡi gӱi hàng ghi trên chӭng tӯ vұn tҧi.
Vұn đơn đưӡng biӇn:
ĐH23A12_Nhóm 14 Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ

GVHD: Hoàng Thì Thanh Thúy, Nguyn Thiên Kim Page 22

KiӇm tra sӕ bҧn gӕc, bҧn coppy cӫa vұn đơn có đưӧc xuҩt trình thêo yêu cҫu cӫa L/C hay
không. Trưӡng hӧp phát hành nhiӅu bҧn thì nӝi dung cӫa các bҧn phҧi thӕng nhҩt vӟi nhau.
KiӇm tra tên ngưӡi gӱi hàng: thông thưӡng nӃu L/C không quy đӏnh gì khác thì mөc
Shipper đưӧc ghi tên và đӏa chӍ cӫa ngưӡi thө hưӣng chính xác như L/C quy đӏnh.
KiӇm tra tên ngưӡi nhұn hàng: điӅu khoҧn quan trӑng trong L/C. Phҫn này sӁ đưӧc quy
đӏnh rҩt chһt chӁ trong L/C và ngưӡi lұp chӭng tӯ phҧi tuân thӫ theo quy đӏnh ҩy.
Ví dө:
1). ³make out to order of shipper and blank endorsed«´
Thì consignee trong vұn đơn: ³to order of shipper´
³make out to order of«(tên ngân hàng phát hành)´
Thì consignee trong vұn đơn: ³to order of«( tên ngân hàng phát hành).
Theo nguyên tҳc trên B/L chӍ cҫn ký hұu cӫa Shipper, Issuing bank, Negotiating bank thì
ngưӡi nào cҫm B/L sӁ đưӧc nhұn hàng.
KiӇm tra cҧng bӕc hàng và cҧng dӥ hàng phҧi khӟp vӟi quy đӏnh trong L/C.
KiӇm tra phҫn mô tҧ hàng hóa: thông tin mô tҧ hàng hóa phҧi chính xác thӕng nhҩt vӟi các
chӭng tӯ khác.
KiӇm tra điӅu khoҧn cưӟc phí: thӇ hiӋn trên B/L theo đúng quy đӏnh cӫa L/C. ĐiӅu khoҧn
cưӟc phí phҧi khӟp vӟi mөc Payable at.
KiӇm tra vұn đơn có hoàn hҧo hay không:vұn đơn đưӧc cho là không hoàn hҧo khi có ghi
chú các tӯ ³broken case´, ³ secondhand bags´.
KiӇm tra vұn đơn hàng không:
KiӇm tra tên, đӏa chӍ ngưӡi gӱi hàng, ngưӡi nhұn hàng và ngưӡi đưӧc thông báo phҧi khӟp
vӟi L/C.
Sân bay đӃn và xuҩt phát phҧi đưӧc ghi rõ và phù hӧp vӟi L/C.
Mô tҧ hàng hóa, tên, trӑng lưӧng phҧi đӗng nhҩt vӟi các chӭng tӯ khác.
ĐH23A12_Nhóm 14 Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ

GVHD: Hoàng Thì Thanh Thúy, Nguyn Thiên Kim Page 23

Cho dù L/C cҩm giao hàng tӯng phҫn, nhưng nӃu nhiӅu bҧn AWB gӕc đưӧc xuҩt trình thӇ
hiӋn viӋc giao hàng tӯ mӝt hay nhiӅu sân bay (L/C cho phép), thì nhӳng chӭng tӯ đó đưӧc chҩp
nhұn, miӉn là chúng đưӧc thӇ hiӋn trên cùng mӝt máy bay, cùng mӝt tuyӃn đưӡng và cùng mӝt
sân bay đích.
Ngày lұp AWB phҧi trưӟc hoһc vào ngày giao hàng cuӕi cùng trong L/C.
VӅ ngày gӱi hàng: nӃu L/C không yêu cҫu ngày giao hàng thӵc tӃ (bҵng ghi chú riêng), thì
ngay phát hành AWB luôn đưӧc xem là ngày giao hàng, ngay cҧ khi trên AWB thӇ hiӋn ngày
giao hàng bҵng mӝt ghi chú riêng. NӃu L/C yêu cҫu ngày giao hàng thӵc tӃ, thì yêu cҫu này đưӧc
đáp ӭng bҵng mӝt ghi chú riêng trên AWB thӇ hiӋn ngày giao hàng thӵc tӃ.
Chӭng tӯ vұn tҧi đa phương thӭc:
Nhұn biӃt chӭng tӯ đa phương thӭc: dùng ít nhҩt hai phương thӭc vұn tҧi khác nhau
(chӭng tӯ vұn tҧi đa phương thӭc hoһc liên hӧp) cho dù đưӧc gӑi tên như thӃ nào.
Ngưӡi ký phát chӭng tӯ phҧi ghi rõ năng lӵc pháp lý cӫa hӑ là:
Nhà chuyên chӣ: As carrier.
Nhà chuyên chӣ đa phương thӭc: ³As multimodal transport operator´.
Đҥi lý do nhà chuyên chӣ đa phương thӭc: ³As agent for multimodakl transport
operator«´ (tên hãng chuyên chӣ).
6. Xӱ lý khi L/C có sai sót:
Khi bӝ chӭng tӯ hӧp lӋ, ngân hàng phát hành có quyӅn tӯ chӕi thanh toán, còn ngưӡi
hưӣng sӁ mҩt quyӅn đòi tiӅn do không lұp đưӧc bӝ chӭng tӯ hӧp lӋ. Tuy nhiên, ngân hàng phát
hành cũng đưӧc khuyên tiӃp xúc vӟi ngưӡi mӣ đӇ xem ý kiӃn cӫa hӑ là có chҩp nhұn nhӳng bҩt
hӧp lӋ này hay không.
NӃu ngưӡi mӣ đã ký quӻ 100% giá trӏ L/C, thì viӋc chҩp nhұn bӝ chӭng tӯ bҩt hӧp lӋ là
viӋc cӫa ngưӡi mӣ. Rӫi ro phát sinh do chӭng tӯ bҩt hӧp lӋ là viӋc cӫa ngưӡi mӣ. Rӫi ro phát
sinh do ngưӡi mӣ chӏu.
NӃu ngưӡi mӣ chưa ký quӻ hoһc ký quӻ chưa đӫ, thì ngân hàng cҫn xem xét hai khҧ năng:
ĐH23A12_Nhóm 14 Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ

GVHD: Hoàng Thì Thanh Thúy, Nguyn Thiên Kim Page 24

Khách hàng có uy tín, bҧo đҧm khҧ năng thanh toán tӕt, thì ngân hàng tiӃp xúc vӟi ngưӡi
mӣ đӇ chҩp nhұn hay tӯ chӕi chӭng tӯ, đӗng thӡi yêu cҫu chuyӇn tiӅn thanh toán hay làm thӫ tөc
cҩp tín dөng.
NӃu ngưӡi mӣ có dҩu hiӋu mҩt khҧ năng thanh toán, phá sҧn« thì ngân hàng có quyӅn
không tiӃp xúc vӟi ngưӡi mӣ mà tӵ mình tӯ chӕi bӝ chӭng tӯ bҩt hӧp lӋ.
7. Thư tín dөng:
7.1. Khái niӋm:
Tín dөng thư hay còn gӑi là thư tín dөng là văn bҧn quan trӑng nhҩt trong phương thӭc
thanh toán tín dөng chӭng tӯ. Thư tín dөng ( Letter of Credit ) gӑi tҳt là L/C là văn bҧn pháp lý
trong đó mӝt ngân hàng theo yêu cҫu cӫa khách hàng đӭng ra cam kӃt sӁ trҧ cho ngưӡi thө
hưӣng mӝt sӕ tiӅn nhҩt đӏnh nӃu ngưӡi này xuҩt trình bӝ chӭng tӯ phù hӧp vӟi nhӳng quy đӏnh
đã nêu trong văn bҧn đó.
7.2. Nӝi dung cӫa thư tín dөng:
Thư tín dөng chӭa đӵng nhӳng nӝi dung sau:
1. Ngân hàng phát hành L/C: Đҧm trách viӋc thanh toán cho bên xuҩt khҭu. Vì vұy tә
chӭc xuҩt khҭu nên xem xét có cҫn Ngân hàng thӭ ba đóng vai trò ngân hàng xác nhұn đӅ đưӧc
đҧm bҧo hơn.
2. Lo̩i thư tín dͭng: Là mӝt nӝi dung quan trӑng cӫa L/C vì mӛi loҥi L/C có tính chҩt,
nӝi dung khác nhau, quyӅn lӧi và nghĩa vө cӫa nhӳng ngưӡi có liên quan đӃn L/C đó cũng rҩt
khác nhau.
3. S͙ hi͏u, đ͓a đi͋m, ngày mͧ L/C:
- Sӕ hiӋu cӫa L/C: Dùng đӇ trao đәi thư tӯ, điӋn tín có liên quan đӃn viӋc thӵc hiӋn L/C.
Sӕ hiӋu cӫa L/C còn đưӧc dùng đӇ ghi vào các chӭng tӯ có liên quan trong bӝ chӭng tӯ thanh
toán cӫa L/C.
- Đӏa điӇm mӣ L/C: Là nơi mà ngân hàng mӣ L/C viӃt cam kӃt trҧ tiӅn cho ngưӡi xuҩt
khҭu. Đӏa điӇm này có ý nghĩa quan trӑng trong viӋc chӑn luұt áp dөng khi xҧy ra tranh chҩp nӃu
có xung đӝt pháp luұt.
- Ngày mӣ L/C: Là ngày bҳt đҫu phát sinh sӵ cam kӃt cӫa ngân hàng mӣ L/C đӕi vӟi ngưӡi
ĐH23A12_Nhóm 14 Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ

GVHD: Hoàng Thì Thanh Thúy, Nguyn Thiên Kim Page 25

xuҩt khҭu, là ngày ngân hàng mӣ L/C chính thӭc chҩp nhұn giҩy đӅ nghӏ mӣ L/C cӫa nhà nhұp
khҭu, tӭc là mӝt khӃ ưӟc dân sӵ giӳa ngân hàng và nhà nhұp khҭu đã hình thành kӇ tӯ ngày đó,
đó là ngày bҳt đҫu tính thӡi hҥn hiӋu lӵc cӫa L/C, và cuӕi cùng là đӇ ngưӡi xuҩt khҭu kiӇm tra
xem ngưӡi nhұp khҭu thӵc hiӋn viӋc mӣ L/C có đúng hҥn đã quy đӏnh trong hӧp đӗng hay
không.
4. Ngưͥi hưͧng lͫi L/C: Là ngưӡi sӁ lĩnh tiӅn cӫa L/C.
5. Lo̩i ti͉n và t͝ng s͙ ti͉n: Sӕ tiӅn cӫa thư tín dөng đưӧc quy đӏnh chһt chӁ, phҧi đưӧc
ghi cҧ bҵng sӕ lүn bҵng chӳ và phҧi thӕng nhҩt vӟi nhau. Tên đơn vӏ tiӅn tӋ phҧi cө thӇ, rõ ràng,
không nên ghi sӕ tiӅn dưӟi dҥng sӕ tuyӋt đӕi, vì như vұy có thӇ có khó khăn trong viӋc giao hàng
và nhұn tiӅn cӫa bên bán. Theo điӅu 30 UCP 600 thì các tӯ ³vào khoҧng´, ³xҩp xӍ´, ³đӝ chӯng´
hoһc các tӯ tương đương đưӧc hiӇu là cho phép dung sai 10%.
6. Thͥi h̩n hi͏u l͹c, thͥi h̩n tr̫ ti͉n và thͥi h̩n giao hàng ghi trong L/C
- Thͥi h̩n hi͏u l͹c cͯa L/C: là thӡi hҥn mà ngân hàng mӣ L/C cam kӃt trҧ tiӅn cho nhà
xuҩt khҭu nӃu nhà xuҩt khҭu xuҩt trình bӝ chӭng tӯ trong thӡi hҥn đó và phù hӧp vӟi nhӳng điӅu
quy đӏnh trong L/C. Thӡi hҥn hiӋu lӵc cӫa L/C tính tӯ ngày mӣ L/C đӃn ngày hӃt hiӋu lӵc cӫa
L/C.
- Ngày giao hàng phҧi nҵm trong thӡi hҥn hiӋu lӵc cӫa L/C và không đưӧc trùng vӟi ngày
hӃt hҥn hiӋu lӵc cӫa L/C
- Ngày mͧ L/C: phҧi trưӟc ngày giao hàng mӝt thӡi gian hӧp lý, không đưӧc trùng vӟi
ngày giao hàng.
- Ngày h͇t h̩n hi͏u l͹c cͯa L/C: phҧi sau ngày giao hàng mӝt thӡi gian hӧp lý. Thӡi gian
tӕi đa là 21 ngày.
- Thͥi h̩n tr̫ ti͉n L/C: Trҧ trưӟc hay trҧ sau. NӃu trҧ tiӅn trưӟc thì thӡi hҥn trҧ tiӅn nҵm
trong thӡi hҥn hiӋu lӵc cӫa L/C. NӃu trҧ tiӅn có kǤ hҥn thì có thӇ nҵm ngoài nhưng hӕi phiӃu có
kǤ hҥn phҧi đưӧc xuҩt trình đӇ đưӧc chҩp nhұn trong thӡi hҥn hiӋu lӵc cӫa L/C.
- Thͥi h̩n giao hàng: NӃu kéo dài thӡi hҥn giao hàng thêm bao nhiêu ngày mà không đӅ
cұp đӃn viӋc kéo dài thӡi hҥn hiӋu lӵc cӫa L/C thì đương nhiên ngân hàng mӣ L/C cũng phҧi
hiӇu rҵng thӡi hҥn hiӋu lӵc cӫa L/C cũng mһc nhiӋn đưӧc kéo dài thêm bҩy nhiêu. Nhưng chiӅu
ngưӧc lҥi thì không đưӧc hiӇu như thӃ.
ĐH23A12_Nhóm 14 Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ

GVHD: Hoàng Thì Thanh Thúy, Nguyn Thiên Kim Page 26

7. Nhͷng n͡i dung v͉ hàng hóa
8. Nhͷng n͡i dung v͉ v̵n t̫i, giao nh̵n hàng hóa
- ĐiӅu kiӋn cơ sӣ giao hàng
- Quy đӏnh hàng hóa đưӧc giao mӝt lҫn hay nhiӅu lҫn
- Quy đӏnh hàng hóa đưӧc phép chuyӇn tҧi hay không cho phép chuyӇn tҧi
9. Nhͷng chͱng tͳ mà ngưͥi xṷt kẖu ph̫i xṷt trình
- Các loҥi chӭng tӯ
- Sӕ lưӧng
- Yêu cҫu vӅ ký phát
10. S͹ cam k͇t tr̫ ti͉n cͯa ngân hàng mͧ thư tín dͭng
- Là sӵ cam kӃt thӵc sӵ
- Là sӵ cam kӃt có điӅu kiӋn
- Là sӵ cam kӃt dӵ phòng, tӭc là ngân hàng chӍ cam kӃt tôn trӑng các hӕi phiӃu xuҩt trình
đúng hҥn và phù hӧp vӟi thӡi hҥn cӫa L/C, còn viӋc trҧ tiӅn hay không phө thuӝc vào viӋc xem
xét bӝ chӭng tӯ thanh toán có phù hӧp vӟi L/C hay không và không mâu thuүn vӟi nhau.
11. Nhͷng đi͉u kho̫n đ̿c bi͏t khác
- Có đưӧc phép bӗi hoàn bҵng điӋn (TT Reimbursement is accepted), vӟi điӅu khoҧn này,
trong L/C cho phép ngân hàng dӏch vө ngưӡi hưӣng lӧi sau khi kiӇm tra tính hӧp lӋ cӫa bӝ
chӭng tӯ phù hӧp vӟi điӅu kiӋn và điӅu khoҧn cӫa L/C, sӁ đưӧc phép đánh điӋn đòi tiӅn ngân
hàng phát hành hoһc ngân hàng thanh toán đưӧc chӍ đӏnh trong thư tín dөng. Do đó tӕc đӝ thanh
toán rҩt nhanh (thưӡng 3 ngày làm viӋc), có lӧi cho nhà xuҩt khҭu nahnh chóng nhұn đưӧc tiӅn.
12. Chͷ ký cͯa ngân hàng mͧ thư tín dͭng
- Mӝt L/C đưӧc mӣ bҵng thư thì phҧi có chӳ ký ӫy quyӅn cӫa phía ngân hàng mӣ L/C.
- NӃu L/C đưӧc mӣ bҵng telex hoһc bҵng điӋn (SWIFT), thì trên L/C không có chӳ ký mà
có mұt mã quy ưӟc giӳa các ngân hàng đӇ tránh trưӡng hӧp giҧ mҥo.
7.3. Tính chҩt cӫa L/C:
ĐH23A12_Nhóm 14 Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ

GVHD: Hoàng Thì Thanh Thúy, Nguyn Thiên Kim Page 27

Thư tín dөng hoҥt đӝng theo hai nguyên tҳc:
y Nguyên tҳc đӝc lұp: cam kӃt thanh toán cӫa ngân hàng là cam kӃt chҳc chҳn, không phө
thuӝc vào giao dӏch liên quan đӃn hàng hoá. ĐiӅu này có nghĩa là giao dӏch chӭng tӯ mһc dù dӵa
trên cơ sӣ hӧp đӗng thương mҥi ký kӃt giӳa các bên mua bán song vүn hoàn toàn đӝc lұp vӟi hӧp
đӗng gӕc này, đӗng thӡi trách nhiӋm ngân hàng chӍ giӟi hҥn trên cơ sӣ xӱ lý chӭng tӯ, không
liên quan đӃn hàng hoá.
y Nguyên tҳc tuân thӫ nghiêm ngһt: ngân hàng kiӇm tra hӃt sӭc chһt chӁ và kӻ lưӥng theo
đúng chuҭn mӵc quӕc tӃ và chӍ thanh toán khi bӝ chӭng tӯ xuҩt trình hoàn toàn phù hӧp vӟi L/C.
NӃu ngân hàng không phát hiӋn nhӳng sai biӋt, tiӃn hành thanh toán thì ngân hàng sӁ chӏu trách
nhiӋm cho hành đӝng cӫa mình.
Thông thưӡng, các công ty sӁ sӱ dөng L/C trong thӡi kǤ đҫu cӫa quan hӋ kinh doanh khi
các bên chưa hiӇu rõ nhau. Thanh toán qua L/C đưӧc thӵc hiӋn theo nguyên tҳc ³thanh toán
trưӟc, khiӃu nҥi sau´, khi các chӭng tӯ cӫa ngưӡi bán phù hӧp vӟi toàn bӝ các điӅu kiӋn trong tín
dөng thư (chӭng tӯ hoàn hҧo).Trên cơ sӣ đó, L/C có nhӳng tính chҩt sau:
- L/C hình thành trên cơ sӣ cӫa hӧp đӗng mua bán ngoҥi thương
Theo quy trình nghiӋp vө giao dӏch L/C, nhà xuҩt khҭu và nhà nhұp khҭu ký kӃt hӧp đӗng
ngoҥi thương vӟi điӅu khoҧn thanh toán theo phương thӭc L/C. Khi đó, căn cӭ vào các điӅu
khoҧn và điӅu kiӋn cӫa hӧp đӗng ngoҥi thương đó, nhà nhұp khҭu làm đơn (theo mүu) gӱi tӟi
ngân hàng phөc vө mình, yêu cҫu ngân hàng này phát hành mӝt L/C cho nhà sҧn xuҩt hưӣng.
Như vұy, nӃu trong hӧp đӗng ngoҥi thương không yêu cҫu nhà xuҩt khҭu thanh toán theo
phương thӭc L/C mà yêu cҫu mӝt phương thӭc thanh toán khác như thanh toán theo phương thӭc
ӭng trưӟc, phương thӭc ghi sә, phương thӭc chuyӇn tiӅn hay phương thӭc nhӡ thu« thì rõ ràng
rҵng L/C không đưӧc mӣ mà khi đó viӋc thanh toán giӳa nhà xuҩt khҭu và nhà nhұp khҭu sӁ
đưӧc thӵc hiӋn bҵng mӝt phương thӭc khác.
Phҫn lӟn các điӅu khoҧn cӫa L/C xuҩt phát tӯ các nӝi dung cơ bҧn cӫa hӧp đӗng ngoҥi
thương như: các điӅu kiӋn vӅ vұn chuyӇn (gӱi hàng theo thương thӭc nào); các miêu tҧ vӅ hàng
hóa như sӕ lưӧng, đóng gói; các chi tiӃt vӅ thanh toán như thanh toán bҵng đӗng tiӅn nào...
Các phương thӭc thanh toán khác như phương thӭc ӭng trưӟc, phương thӭc ghi sә, phương
thӭc chuyӇn tiӅn hay phương thӭc nhӡ thu« cũng đưӧc hình thành trên cơ sӣ đã đưӧc quy đӏnh
ĐH23A12_Nhóm 14 Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ

GVHD: Hoàng Thì Thanh Thúy, Nguyn Thiên Kim Page 28

trong hӧp đӗng mua bán ngoҥi thương nhưng vӟi nhӳng phương thӭc có sӵ khác nhau vӅ nӝi
dung.
- L/C hoàn toàn đӝc lұp vӟi hӧp đӗng mua bán ngoҥi thương
A credit by its nature is a separate transaction from the sale or other contract on which it
may be based. Banks are in no way concerned with or bound by such contract, even if any
reference whatsoever to it is included in the credit.
( Trích điӅu 4 ± UCP600)
VӅ bҧn chҩt, L/C là mӝt giao dӏch hoàn toàn đӝc lұp vӟi hӧp đӗng ngoҥi thương:
- Nhà xuҩt khҭu giao hàng theo quy đӏnh cӫa L/C chӭ không theo hӧp đӗng ngoҥi thương.
- ViӋc thanh toán L/C chӫ yӃu dӵa vào chӭng tӯ chӭ không phө thuӝc vào hӧp đӗng ngoҥi
thương. Ngân hàng kiӇm tra bӝ chӭng tӯ, nӃu hӧp lý thì thanh toán, không bӏ ràng buӝc gì đӃn
hӧp đӗng ngoҥi thương.
- NӃu nhà xuҩt khҭu giao hàng không phù hӧp vӟi hӧp đӗng thương mҥi ký kӃt hay cӕ tình
lӯa đҧo nhà xuҩt khҭu thì mӑi sӵ tranh chҩp sӁ do hai bên xuҩt nhұp khҭu tӵ giҧi quyӃt dӵa trên
các điӅu khoҧn cӫa hӧp đӗng ngoҥi thương đӇ kiӋn ra tòa hoһc nhӡ trӑng tài giҧi quyӃt, ngân
hàng miӉn trách nhiӋm và xem như là không liên quan đӃn nhӳng tranh chҩp đó.
- Trong thӵc tӃ, mӝt sӕ nhà nhұp khҭu có thӇ sӱ dөng L/C như là mӝt công cө dӵ phòng đӇ
cө thӇ hóa, chi tiӃt hóa hoһc bә sung nhӳng điӅu khoҧn mà hӧp đӗng còn sót hoһc ký bӏ hӟ;
ngoài ra còn đӇ chӍnh sӱa, bә sung nhӳng nӝi dung bҩt lӧi trong hӧp đӗng ngoҥi thương đã ký
kӃt nhҵm mөc đích cá nhân. Tuy nhiên, nӃu có tranh chҩp xҧy ra thì nhà xuҩt khҭu có thӇ kiӋn
nhà nhұp khҭu ra tòa hoһc trӑng tài trên cơ sӣ các điӅu khoҧn cӫa hӧp đӗng thương mҥi mà hai
bên đã ký kӃt.
- Trưӡng hӧp nӃu chưa có hӧp đӗng ngoҥi thương, nhà nhұp khҭu dӵa vào đơn đһt hàng,
bҧng báo giá và sӵ đӗng ý cӫa nhà xuҩt khҭu đӇ mӣ L/C. Trong trưӡng hӧp này thì sӵ đӗng ý
cӫa nhà xuҩt khҭu là quan trӑng.
Như vұy, L/C có tính chҩt quan trӑng, nó hình thành trên cơ sӣ cӫa hӧp đӗng ngoҥi
thương, nhưng sau khi đưӧc thiӃt lұp, nó lҥi hoàn toàn đӝc lұp vӟi hӧp đӗng ngoҥi thương. Mӝt
khi L/C đã mӣ và các bên đã chҩp nhұn thì cho dù L/C có phù hӧp vӟi các điӅu khoҧn trong hӧp
ĐH23A12_Nhóm 14 Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ

GVHD: Hoàng Thì Thanh Thúy, Nguyn Thiên Kim Page 29

đӗng ngoҥi thương hay không thì cũng không làm thay đәi quyӅn và nghĩa vө cӫa các bên liên
quan đӃn L/C.
- Mӕi quan hӋ hai bên chӫ thӇ cӫa hӧp đӗng ngoҥi thương là quan hӋ hӧp đӗng giӳa ngưӡi
mua và ngưӡi bán. Trong khi đó quan hӋ trong L/C là giӳa ngân hàng phát hành L/C và nhà xuҩt
khҭu, thӇ hiӋn cam kӃt cӫa ngân hàng phát hành L/C thanh toán cho nhà xuҩt khҭu khi nhà xuҩt
khҭu xuҩt trình bӝ chӭng tӯ phù hӧp.
- Giao dӏch L/C chӍ dӵa vào chӭng tӯ và chӍ thanh toán căn cӭ vào chӭng tӯ.
Tính chҩt này chӍ ra tҫm quan trӑng đһc biӋt cӫa chӭng tӯ. Chӭng tӯ trong giao dӏch L/C là
bҵng chӭng cӫa viӋc nhà xuҩt khҭu đã hoàn thành nghĩa vө giao hàng, là đҥi diӋn cho hàng hóa
đưӧc giao và do đó bӝ chӭng tӯ là căn cӭ đӇ ngân hàng thanh toán cho nhà xuҩt khҭu; là căn cӭ
đӇ ngân hàng đòi tiӅn nhà nhұp khҭu cũng như là căn cӭ đӇ nhà nhұp khҭu có thӇ nhұn đưӧc
hàng. ĐiӅu này khác vӟi các phương thӭc thanh toán khác. Vӟi phương thӭc chuyӇn tiӅn, ghi sә
hay ӭng trưӟc thì ngân hàng hҫu như không quan tâm đӃn bӝ chӭng tӯ và ³không nhìn thҩy bӝ
chӭng tӯ´. Bӝ chӭng tӯ hҫu như không có vai trò gì đӕi vӟi ngân hàng và viӋc thanh toán không
căn cӭ vào chӭng tӯ. Vӟi phương thӭc nhӡ thu, tuy nhà xuҩt khҭu có chuyӇn cho ngân hàng
phөc vө mình bӝ chӭng tӯ kèm Đơn yêu cҫu nhӡ thu nhưng ngân hàng không quan tâm tӟi
nhӳng nӝi dung, điӅu khoҧn cũng như nhӳng ràng buӝc liên quan đӃn bӝ chӭng tӯ. ViӋc thanh
toán chӍ dӵa vào phía bӅ nәi bên ngoài là nhà nhұp khҭu chӏu thanh toán hay chҩp nhұn thanh
toán đӇ đәi lҩy bӝ chӭng tӯ hay không, còn lҥi nhӳng giҩy tӡ gì có trong bӝ chӭng tӯ thì ngân
hàng không quan tâm và không chӏu trách nhiӋm vӟi bҩt cӭ nhӳng nӝi dung gì bên trong bӝ
chӭng tӯ. ChӍ ӣ phương thӭc giao dӏch bҵng L/C thì vai trò cӫa bӝ chӭng tӯ mӟi đưӧc phát huy
đҫy đӫ và rõ ràng nhҩt, gҳn liӅn vӟi trách nhiӋm cӫa ngân hàng nhҩt. Ngân hàng phҧi căn cӭ vào
L/C, tra soát bӝ chӭng tӯ vӟi nhӳng điӅu kiӋn thanh toán, nӃu thҩy phù hӧp thì ngân hàng mӟi
chҩp nhұn thanh toán.
- Tính chҩt này còn thӇ hiӋn tính đӝc lұp cӫa L/C vӟi viӋc giao hàng thӵc tӃ cӫa nhà xuҩt
khҭu. Ngân hàng chӏu trách nhiӋm thanh toán bӝ chӭng tӯ trong trưӡng hӧp bӝ chӭng tӯ đưӧc
xuҩt trình phù hӧp. Còn viӋc giao hàng như thӃ nào, hàng hóa có phù hӧp vӟi bӝ chӭng tӯ hay
không« thì ngân hàng không quan tâm đӃn. Nghĩa là ngân hàng không chӏu trách nhiӋm vӅ sӵ
thұt cӫa hàng hóa và như vұy nӃu có bҩt cӭ sӵ tranh chҩp nào phát sinh do hàng hóa đươc giao
không đúng như trong chӭng tӯ thì nhà nhұp khҭu không có lý do gì đӇ kiӋn ngân hàng.
ĐH23A12_Nhóm 14 Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ

GVHD: Hoàng Thì Thanh Thúy, Nguyn Thiên Kim Page 30

- Trưӡng hӧp nӃu như bӝ chӭng tӯ không phù hӧp vӟi L/C mà ngân hàng vүn chҩp nhұn
thanh toán thì khi đó ngân hàng phҧi chӏu hoàn toàn trách nhiӋm. Lúc này nhà nhұp khҭu có
quyӅn tӯ chӕi thanh toán cho ngân hàng.
- L/C yêu cҫu tuân thӫ chһt chӁ bӝ chӭng tӯ
Theo tính chҩt 3, giao dӏch L/C chӍ dӵa vào chӭng tӯ và chӍ thanh toán căn cӭ vào chӭng
tӯ, do đó đӇ đưӧc thanh toán thì nhà xuҩt khҫu phҧi lұp đưӧc bӝ chӭng tӯ phù hӧp, đҫy đӫ, tuân
thӫ chһt chӁ các điӅu khoҧn và điӅu kiӋn cӫa L/C và nӝi dung chӭng tӯ phҧi đáp ӭng đưӧc chӭng
năng cӫa chӭng tӯ. ĐiӅu này cũng cho thҩy ưu điӇm cӫa L/C trong viӋc đҧm bҧo quyӅn lӧi cӫa
nhà nhұp khҭu và nâng cao tín nhiӋm cӫa các bên liên quan.
- L/C là công cө thanh toán, hҥn chӃ rӫi ro cho nhà xuҩt khҭu và nhà nhұp khҭu
nhưng vүn còn nhiӅu kӁ hӣ dӉ bӏ lӧi dөng.
Trong thӵc tӃ, giao dӏch ngoҥi thương có rҩt nhiӅu rӫi ro, nhҩt là khi nhà xuҩt khҭu và nhà
nhұp khҭu không biӃt rõ nhau. Khoҧng cách đӏa lý lҥi xa nên viӋc kiӋn tөng tranh chҩp cũng gây
rҩt nhiӅu khó khăn và tӕn kém cho các bên. ViӋc sӱ dөng phương thӭc thanh toán L/C có ưu
điӇm vưӧt trӝi so vӟi các phương thӭc thanh toán khác, hҥn chӃ rҩt nhiӅu rӫi ro cho nhà xuҩt
nhұp khҭu (sӁ phân tích kӻ hơn ӣ phҫn sau). Đây cũng là mӝt lý do đӇ phương thӭc thanh toán
này tӗn tҥi, phát triӇn và đưӧc sӱ dөng phә biӃn trong các giao dӏch ngoҥi thương.
Tuy nhiên, phương thӭc thanh toán bҵng L/C vүn có nhӳng hҥn chӃ do diӉn biӃn cӫa thӏ
trưӡng, giá cҧ« mà L/C có thӇ bӏ lҥm dөng trӣ thành công cө đӇ gian lұn và lӯa đҧo.
- Vӟi bҧn chҩt cӫa L/C là giao dӏch bҵng chӭng tӯ, do đó nhà xuҩt khҭu có thӇ lӧi dөng
tính chҩt này đӇ lұp mӝt bӝ chӭng tӯ không đúng vӟi thӵc tӃ hàng giao hoһc không giao hàng
nhưng vүn lұp bӝ chӭng tӯ đӇ đưӧc thanh toán. Thӵc tӃ đã có rҩt nhiӅu vө tranh chҩp xҧy ra
trong trưӡng hӧp đó. L/C cũng có thӇ bӏ nhà nhұp khҭu cӕ tình làm sai khác vӟi hӧp đӗng đӇ tӯ
chӕi nhұn hàng, tӯ chӕi thanh toán gây khó khăn cho nhà xuҩt khҭu.
Do sӵ khác nhau vӅ tұp quán, cách hiӇu, quan điӇm cӫa các bên có liên quan nên sӵ sai sót
trong chӭng tӯ là rҩt phә biӃn. Do đó tranh chҩp thưӡng xҧy ra do sӵ sai khác giӳa nӝi dung
chӭng tӯ, L/C và thӵc tӃ hàng giao.
7.4. Phân loҥi L/C căn cӭ vào tính chҩt:
7.4.1. L/C có thӇ hӫy ngang (Revocable L/C):
ĐH23A12_Nhóm 14 Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ

GVHD: Hoàng Thì Thanh Thúy, Nguyn Thiên Kim Page 31

Là L/C mà ngưӡi mӣ (nhà nhұp khҭu ) có quyӅn đӅ nghӏ NHPH sӱa đәi, bә sung, hoһc
hӫy bӓ bҩt cӭ lúc nào mà không cҫn có sӵ chҩp thuұn và thông báo trưӟc cӫa ngưӡi thө hưӣng
(nhà xuҩt khҭu).
Tuy nhiên, khi hàng hóa đã đưӧc giao, ngân hàng mӟi thông báo lӋnh hӫy bӓ hoһc sӱa đәi
bә sung thì lӋnh này không có giá trӏ; nghĩa là khi đó NHPH L/C vүn phҧi thӵc hiӋn nghĩa vө
thanh toán như đã cam kӃt, coi như không có viӋc hӫy bӓ xҧy ra.
Vì tình trҥng thanh toán bҩp bênh, đһc biӋt là quyӅn lӧi ngưӡi xuҩt khҭu không đưӧc bҧo
đҧm, do đó, loҥi L/C này hҫu như không đưӧc sӱ dөng trong thӵc tӃ mà chӍ tӗn tҥi trên lý thuyӃt.
7.4.2. L/C không thӇ hӫy ngang (Irrevocable L/C):
Là L/C mà sau khi đã mӣ, thì NHPH không đưӧc sӱa đәi, bә sung hay hӫy bӓ trong thӡi
hҥn hiӋu lӵc cӫa L/C nӃu không có sӵ đӗng thuұn cӫa ngưӡi thө hưӣng và NHXK (nӃu có).
Do quyӅn lӧi cӫa ngưӡi xuҩt khҭu đưӧc bҧo đҧm, do đó, loҥi L/C này đưӧc sӱ dөng phә
biӃn nhҩt hiӋn nay trong thanh toán quӕc tӃ.
L/C không hӫy ngang không cho phép bҩt cӭ bên nào đơn phương tuyên bӕ hӫy hay sӱa
đәi L/C mà không có sӵ chҩp thuұn cӫa mӝt/các bên còn lҥi. ViӋc đơn phương tuyên bӕ hӫy hay
sӱa đәi L/C là không có giá trӏ pháp lý.
Theo ĐiӅu 7 UCP 400, ³Mӝt tín dөng có thӇ là hӫy ngang hoһc không thӇ hӫy ngang, nêu
tín dөng không ghi rõ thì nó đưӧc xem là có thӇ hӫy ngang´. Còn ĐiӅu 6 UCP 500 qui đӏnh
³Mӝt tín dөng không ghi rõ thuӝc loҥi nào, thì tín dөng đó đưӧc coi là không thӇ hӫy bӓ´. ĐiӅu
3 UCP 600 qui đӏnh: ³Mӝt Tín dөng là không thӇ hӫy bӓ ngay cҧ khi không có quy đӏnh vӅ viӋc
đó´.
Nhưng mӝt L/C không hӫy ngang không có nghĩa là không thӇ hӫy bӓ. Trong trưӡng hӧp
các bên cùng nhau đӗng ý hӫy bӓ L/C thì nó đưӧc công nhұn không còn giá trӏ thӵc hiӋn.Tuy
nhiên, sau khi thӓa thuұn vӟi ngưӡi thө hưӣng vӅ hӫy bӓ L/C, ngưӡi mӣ phҧi thương lưӧng vӟi
NHPH, ngân hàng này liên hӋ vӟi NHXN (nӃu có) đӇ có đưӧc xác thӵc đӗng ý hӫy bӓ L/C. Như
vұy, mӝt L/C muӕn đưӧc hӫy bӓ phҧi đưӧc sӵ đӗng thuұn cӫa ngưӡi thө hưӣng, NHPH và
NHXN (nӃu có). Trong thӵc tӃ khách hàng thưӡng lҫm tưӣng là chӍ cҫn bên mua và bên bán
đӗng ý hӫy bӓ L/C là đưӧc, mà coi nhҽ vai trò cua ngân hàng. Rҩt có thӇ NHPH/NHXN không
ĐH23A12_Nhóm 14 Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ

GVHD: Hoàng Thì Thanh Thúy, Nguyn Thiên Kim Page 32

đӗng ý hӫy bӓ L/C vì hӑ đã cҩp tín dөng cho ngưӡi mӣ, hoһc tài trӧ xuҩt khҭu cho ngưӡi hưӣng,
viӋc hӫy bӓ L/C dүn đӃn thiӋt hҥi cho nhӳng ngân hàng liên quan.
7.4.3. L/C không hӫy ngang có xác nhұn (Confirmed Irrevocable L/C):
Là L/C không thӇ hӫy bӓ. Theo yêu cҫu cӫa NHPH, mӝt ngân hàng khác xác nhұn, cam
kӃt bҧo đҧm viӋc trҧ tiӅn cho L/C này.
Trách nhiӋm trҧ tiӅn L/C cӫa NHXN là giӕng như NHPH, do đó NHPH phҧi trҧ phí xác
nhұn và thưӡng là phҧi ký quӻ tҥi NHXN. Tӹ lӋ ký quӻ có khi lên tӟi 100% trӏ giá cӫa L/C.
Do có hai ngân hàng đӭng ra cam kӃt trҧ tiӅn, nên L/C loҥi này là đҧm bҧo nhҩt cho nhà
xuҩt khҭu.
Nhu cҫu xác nhұn L/C tùy thuӝc vào mӭc đӝ tín nhiӋm và tình hình tài chính cӫa NHPH,
vào tình hình kinh tӃ chính trӏ cӫa quӕc gia nơi NHPH có trө sӣ.
Nguyên nhân sӱ dөng loҥi L/C này là do tә chӭc xuҩt khҭu không hoàn toàn tin tưӣng vào
ngân hàng mӣ L/C và giá trӏ cӫa L/C tương đӕi lӟn.
7.4.4. Thư tín dөng không thӇ hӫy ngang miӉn truy đòi (Irrevocable without
recourse L/C)
Là loҥi L/C mà sau khi tә chӭc xuҩt khҭu đã đưӧc trҧ tiӅn thì ngân hàng mӣ L/C không
còn quyӅn đòi lҥi tiӅn ӣ tә chӭc xuҩt khҭu trong bҩt cӭ trưӡng hӧp nào. Khi dùng loҥi này, tә
chӭc xuҩt khҭu khi ký phát hӕi phiӃu phҧi ghi ³without recourse to drawer´ (miӉn truy đòi lҥi
ngưӡi ký phát´ và trong L/C cũng ghi như vұy.
7.4.5. Thư tín dөng không hӫy ngang có giá trӏ trӵc tiӃp (Irrevocable Straight L/C)
Đây là loҥi thư tín dөng không hӫy ngang, trong đó quy đӏnh duy nhҩt chӍ có ngân hàng
phát hành chӏu trách nhiӋm và có nghĩa vө thanh toán hӕi phiӃu hoһc chӭng tӯ đưӧc ký phát bӣi
ngưӡi hưӣng lӧi.
8. Vai trò cӫa phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ:
8.1.Đ͙i vͣi ngưͥi xṷt kẖu:
ĐH23A12_Nhóm 14 Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ

GVHD: Hoàng Thì Thanh Thúy, Nguyn Thiên Kim Page 33

Tín dөng chӭng tӯ căn cӭ xác đӏnh cӫa ngân hàng phát hành vӅ viӋc thanh toán tiӅn hàng
cho nhà xuҩt khҭu bҩt chҩp tình hình tài chính cӫa nhà nhұp khҭu như thӃ nào, nӃu bӝ chӭng tӯ
phù hӧp vӟi quy đӏnh cӫa thư tín dөng.
Trong phương thӭc tín dөng chúng tӯ, viӋc thanh toán cho nhà xuҩt khҭu trong trưӡng
hӧp hàng hóa không hӧp lӋ không phө thuӝc vào nhà nhұp khҭu. Ngay khi nhà nhұp khҭu muӕn
trì hoãn hoһc ngăn cҧn viӋc thanh toán mӝt cách không trung thӵc thì nhà xuҩt khҭu vүn có thӇ
đưӧc thanh toán nӃu nhà xuҩt khҭu xuҩt trình đưӧc bӝ chӭng tӯ phù hӧp vӟi L/C.
Trong trưӡng hӧp L/C trҧ chұm có thӡi hҥn, ngưӡi xuҩt khҭu cũng có thӇ nhұn đưӧc tiӅn
thanh toán trưӟc bҵng cách chiӃt khҩu bӝ chӭng tӯ vӟi ngân hàng cӫa mình. Khi đó ngân hàng sӁ
nhұn lҥi bӝ chӭng tӯ, còn nhà xuҩt khҭu nhұn đưӧc tiӅn (có trӯ đi mӝt khoҧn suҩt chiӃt vӟi ngân
hàng) đӇ quay vòng vӕn, đҫu tư cho hoҥt đӝng sҧn xuҩt kinh doanh tiӃp theo cӫa mình. Đây là ưu
điӇm cӫa phương thӭc thanh toán theo L/C mà các phương thӭc thanh toán khác không có đưӧc.
Đһc biӋt vӟi sӵ linh đӝng cӫa phương thӭc tín dөng chӭng tӯ, ngưӡi xuҩt khҭu có thӇ yêu
cҫu ngân hàng phát hành mӣ mӝt loҥi L/C phù hӧp vӟi điӅu kiӋn hiӋn tҥi cӫa mình như: Nhà
xuҩt khҭu yêu cҫu nhà nhұp khҭu phát hành mӝt loҥi L/C điӅu khoҧn đӓ đӇ đưӧc ӭng trưӟc tiӅn
đӇ sҧn xuҩt, mua hàng hóa.
Đưӧc ngân hàng cung cҩp nhiӅu dӏch vө: kiӇm tra L/C; thông báo vӅ điӋn mӣ L/C; tư vҩn
và tài trӧ giúp các thӫ tөc trong mua bán quӕc tӃ, hoҥt đӝng ngoҥi hӕi; thông tin vӅ rӫi ro quӕc
gia; các báo cáo vӅ năng lӵc tài chính Ngân hàng phát hành«
8.2. Đ͙i vͣi ngưͥi nh̵p kẖu:
Phương thӭc Tín dөng chӭng tӯ đã tҥo cho nhà NK cҧm giác yên tâm rҵng ngưӡi XK sӁ
tuân thӫ theo nhӳng điӅu khoҧn, điӅu kiӋn cӫa L/C, bӣi vì ngưӡi XK không thӵc hiӋn đúng L/C
thì ngân hàng sӁ tӯ chӕi thanh toán. Còn nӃu có sӵ sai sót trong bӝ chӭng tӯ, nhà xuҩt khҭu
không xuҩt trình đưӧc bӝ chӭng tӯ hoàn hҧo mà ngân hàng vүn thanh toán thì nhà nhұp khҭu có
thӇ tӯ chӕi thanh toán cho ngân hàng.
NӃu tình tình tài chính không cho phép ngưӡi NK thanh toán ngay khi nhұn hàng hóa thì
hӑ có thӇ thương lưӧng vӟi nhà XK đӇ mӣ L/C tuҫn hoàn nhҵm giҧm bӟt chi phí mӣ L/C.
Có thӇ tұn dөng đưӧc tín dөng cӫa ngân hàng nӃu đưӧc ngân hàng cho phép miӉn ký quӻ
mӝt phҫn hay toàn bӝ trӏ giá L/C. Đӗng thӡi, nhà NK còn có khҧ năng nhұn đưӧc các khoҧn vay
ĐH23A12_Nhóm 14 Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ

GVHD: Hoàng Thì Thanh Thúy, Nguyn Thiên Kim Page 34

đӇ tài trӧ cho tiӅn hàng NK tӟi khi nhұn đưӧc tiӅn bán hàng. Khoҧn vay này nҵm trong ³hҥn mӭc
tín dөng nhұp khҭu´ do lãnh đҥo ngân hàng thu xӃp cho nhà NK. Ngoài ra, ngân hàng còn cung
cҩp các dӏch vө tài trӧ như: các loҥi tài trӧ phát hành thư tín dөng, bҧo lãnh thanh toán, bҧo lãnh
vұn đơn.
Do cam kӃt cӫa ngân hàng, nhà NK có thӇ thương lưӧng đӇ đҥt đưӧc giá cҧ tӕt hơn và
mӣ rӝng đưӧc quan hӋ khách hàng cũng như quy mô kinh doanh; giҧm thiӇu các tranh chҩp có
thӇ xҧy ra giӳa nhà NK và nhà XK.
8.3.Đ͙i vͣi ngân hàng:
Phương thӭc Tín dөng chӭng tӯ là mӝt nghiӋp vө quan trӑng trong hoҥt đӝng cӫa mӝt
NH. NghiӋp vө này đem lҥi khҧ năng sinh lӡi và thu nhұp tích lũy cho các NH như:
+ Lӧi nhuұn ngoҥi hӕi trên hӕi phiӃu ký phát bҵng ngoҥi tӋ. Khi nhà xuҩt khҭu muӕn bán
ngoҥi tӋ đӇ lҩy bҧn tӋ hay nhà NK cҫn mua ngoҥi tӋ thanh toán cho lô hàng nhұp, ngân hàng sӁ
thӵc hiӋn giao dӏch mua hay bán ngoҥi tӋ vӟi khách hàng. Sau khi xác nhұn giao dӏch, ngân hàng
tiӃn hành bán lҥi hay mua lҥi vӟi sӕ tiӅn đã giao dӏch vӟi khách hàng khác đӇ kiӃm chênh lӋch,
hoһc thӵc hiӋn giao dӏch đӕi ӭng trên thӏ trưӡng liên ngân hàng.
+ Ngân hàng thu đưӧc các khoҧn lãi do viӋc tài trӧ thương mҥi ví dө như các khoҧn cho
vay NK hoһc cho XK vay đӇ sҧn xuҩt thu mua hàng XK.
+ Ngân hàng thu đưӧc các khoҧn phí dӏch vө liên quan đӃn L/C như phí mӣ L/C, phí thông
báo, phí xác nhұn, phí tu chӍnh L/C«
Hoҥt đӝng NghiӋp vө Tín dөng chӭng tӯ giúp ngân hàng mӣ rӝng và hoàn thiӋn nghiӋp
vө kinh doanh cӫa NH như nghiӋp vө kinh doanh ngoҥi hӕi, tài trӧ cho vay xuҩt nhұp khҭu, bҧo
lãnh« Đӗng thӡi cũng giúp ngân hàng mӣ rӝng đưӧc quan hӋ vӟi các ngân hàng khác. Đây sӁ là
mӝt lӧi thӃ cҥnh tranh lӟn trong hӋ thӕng ngân hàng.
9. Nhӳng điӇm cҫn lưu ý khi thӵc hiӋn phương thӭc tín dөng chӭng tӯ:
9.1. Đӕi vӟi nhà xuҩt khҭu:
Nhҵm hҥn chӃ tӕi đa rӫi ro cho nhà xuҩt khҭu, khi nhұn đưӧc thư tín dөng do ngân hàng
thông báo chuyӇn giao, phҧi tiӃn hành kiӇm tra kĩ lưӥng toàn bӝ nӝi dung, xem kĩ tӯng điӅu
khoҧn đӇ chҳc chҳn rҵng thư tín dөng hoàn toàn phù hӧp nӝi dung cӫa hӧp đӗng thương mҥi đã
kí.
ĐH23A12_Nhóm 14 Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ

GVHD: Hoàng Thì Thanh Thúy, Nguyn Thiên Kim Page 35

Cҫn lưu ý kiӇm tra kĩ tӯng chi tiӃt cӫa thư tín dөng, kӇ cҧ các lӛi chính tҧ.
Nӝi dung cӫa thư tín dөng phҧi đúng vӟi các điӅu khoҧn trong hӧp đӗng đã đưӧc kí kӃt.
Nӝi dung thư tín dөng phҧi rõ ràng, không mơ hӗ và tӕi nghĩa. Các điӅu khoҧn không đưӧc
mâu thuүn nhau.
Nӝi dung cӫa thư tín dөng không đưӧc có thêm nhӳng điӅu khoҧn mà trong hӧp đӗng
không quy đӏnh. NӃu có, phҧi xem xét kĩ nӝi dung, tính chҩt cӫa nó, đӇ chҳc chҳn rҵng nó dӉ
dàng thӵc hiӋn và quyӅn lӧi cӫa nhà xuҩt khҭu không bӏ ҧnh hưӣng bӣi nhӳng điӅu khoҧn này.
NӃu phát hiӋn nhӳng nӝi dung không phù hӧp, không rõ ràng và bҩt lӧi cho mình, nhà xuҩt
khҭu có quyӅn yêu cҫu ngưӡi nhұp khҭu, đӅ nghӏ ngân hàng phát hành tu chӍnh lҥi cho phù hӧp.
Ngưӡi xuҩt khҭu chӍ chuyӇn giao hàng hóa cho ngưӡi nhұp khҭu sau khi đã có đưӧc thư tín
dөng đáp ӭng yêu cҫu cӫa mình.
Dӵa trên hӧp đӗng mua bán ngoҥi thương, nhà xuҩt khҭu cҫn kiӇm tra kӻ các nӝi dung cӫa
L/C:
1. Sӕ hiӋu, đӏa điӇm và ngày mӣ L/C ( No of L/C, place and date of issuing)
- Mӛi L/C đӅu có sӕ hiӋu riêng dùng đӇ trao đәi thư tӯ, điӋn tín có liên qua đӃn L/C và đӇ
ghi vào các chӭng tӯ có liên quan trong bӝ chӭng tӯ thanh toán
- Ðӏa điӇm mӣ L/C: có ý nghĩa trong viӋc chӑn luұt áp dөng khi xҧy ra tranh chҩp ( nӃu
có).
- Ngày mӣ L/C : là căn cӭ đӇ nhà xuҩt khҭu kiӇm tra xem nhà nhұp khҭu có mӣ L/C đúng
hҥn hay không.
2. Tên ngân hàng mӣ L/C ( opening bank; issuing bank)
Ngân hàng thông báo sӁ kiӇm tra xem tên và đӏa chӍ ngân hàng mӣ L/C có thұt không. Còn
ngưӡi xuҩt khҭu kiӇm tra xem L/C có đưӧc mӣ đúng tҥi ngân hàng như đã thoҧ thuұn trong hӧp
đӗng mua bán ngoҥi thương hay không.
3. Tên và đӏa chӍ ngân hàng thông báo ( advising bank), ngân hàng trҧ tiӅn (
negotiating bank or paying bank), ngân hàng xác nhұn ( confirming bank)
4. Tên và đӏa chӍ ngưӡi thө hưӣng ( beneficiary hoһc L/C có ghi In favour of«)
5. Tên và đӏa chӍ ngưӡi mӣ L/C
6. Sӕ tiӅn cӫa L/C ( amount)
ĐH23A12_Nhóm 14 Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ

GVHD: Hoàng Thì Thanh Thúy, Nguyn Thiên Kim Page 36

Sӕ tiӅn cӫa L/C vӯa ghi bҵng sӕ vӯa ghi bҵng chӳ và phҧi thӕng nhҩt vӟi nhau. Tên cӫa
đơn vӏ tiӅn tӋ phҧi ghi rõ ràng, phҧi kiӇm tra kӻ xem có phù hӧp vӟi hӧp đӗng không.
7. Loҥi L/C ( form of documentary credit)
Ðӕi vӟi nhà xuҩt khҭu, ngân hàng khuyӃn cáo loҥi L/C có lӧi nhҩt là L/C không huӹ ngang
miӉn truy đòi ( Irrevocable without recourse L/C).
NӃu lô hàng có giá trӏ lӟn, ngân hàng phát hành không phҧi là ngân hàng có uy tín thì nên
lӵa chӑn L/C có xác nhұn.
8. Ngày và đӏa điӇm hӃt hiӋu lӵc cӫa L/C
- Khi kiӇm tra phҧi lưu ý: Ngày hӃt hiӋu lӵc cӫa L/C phҧi sau ngày mӣ L/C ( date of issue)
và sau ngày giao hàng mӝt khoҧng thӡi gian hӧp lý, thưӡng đưӧc tính bҵng khoҧng thӡi gian
giao hàng cӝng vӟi thӡi gian lұp và kiӇm tra chӭng tӯ cӫa ngưӡi bán, cӝng vӟi thӡi gian lưu giӳ
và chuyӇn chӭng tӯ tӯ ngân hàng ngưӡi bán qua ngân hàng mӣ L/C.
HiӋn nay tҥi các công ty xuҩt nhұp khҭu tҥi Tp Hӗ Chí Minh, thӡi gian lұp bӝ chӭng tӯ
trung bình khoҧng 3-4 ngày.
Thӡi gian lưu giӳ chӭng tӯ tҥi Vietcombank HCM là 2 ngày.
Sӕ ngày chuyӇn chӭng tӯ bҵng DHL tӯ ViӋt Nam:
+ đi Nhұt Bҧn, TriӅu Tiên, Singapore, Hӗng Kông mҩt 3-4 ngày;
+ đi Châu Âu: Italia, Ðӭc, BӍ« mҩt 5-7 ngày.
Sӕ ngày chuyӇn chӭng tӯ bҵng thư đҧm bҧo tӯ VIӋt Nam:
+ đӃn các nưӟc châu Á hӃt 5-7 ngày;
+ đӃn các nưӟc Châu Âu hӃt 10-15 ngày.
- Ðӏa điӇm hӃt hiӋu lӵc : thưӡng là tҥi nưӟc ngưӡi bán.
9. Thӡi hҥn giao hàng ( shipment date or time of delivery)
Thӡi hҥn giao hàng có thӇ đưӧc ghi như sau:
* Ngày giao hàng chұm nhҩt hay sӟm nhҩt: shipment must be effected not later than «
hoһc ghi time of delivery: latest December 31st, 2000 or earliest September 1st, 2001
ĐH23A12_Nhóm 14 Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ

GVHD: Hoàng Thì Thanh Thúy, Nguyn Thiên Kim Page 37

* Trong vòng : shipment must be effected during«.
* Khoҧng: shipment must be about«¶
* Ngày cө thӇ: shipment must be effected on«.
Trong trưӡng hӧp hӧp đӗng quy đӏnh thӡi gian giao hàng bҵng cách nào thì L/C phҧi quy
đӏnh bҵng cách ҩy căn cӭ vào hӧp đӗng ,ngưӡi xuҩt khҭu kiӇm tra xem ngưӡi nhұp khҭu có mӣ
L/C theo đúng như vұy không?
10. Cách giao hàng
Có nhiӅu cách giao hàng khác nhau mà ngưӡi nhұp khҭu có thӇ cө thӇ hoá trong L/C như:
- Giao hàng mӝt lҫn: partial shipment not allowed
- Giao hàng nhiӅu lҫn trong thӡi gian quy đӏnh, sӕ lưӧng quy đӏnh; partial shipment
allowed:
+ during October 2000: 100 MTS
+ during November 2000: 100 MTS
- Giao hàng nhiӅu lҫn nhưng quy đӏnh giӟi hҥn trӑng lưӧng cӫa mӛi chuyӃn, giӟi hҥn sӕ
chuyӃn: Total 1000MTS, each shipment minimum 50 MTS to maximum 100 MTS the
interverning period between 20 to 10.
- Giao nhiӅu lҫn, mӛi lҫn có sӕ lưӧng như nhau: Shipment is equal monthly in September,
October, November and December 2000 for total 4000 MTS.
11. Cách vұn tҧi
- Trong L/C cho phép chuyӇn tҧi hay không, nӃu cho phép thì phҧi ghi transshipment
permitted; không cho phép ghi : transhipment not allowed.
- ChuyӇn tҧi có thӇ thӵc hiӋn tҥi mӝt cҧng chӍ đӏnh do ngưӡi chuyên chӣ và ngưӡi nhұp
khҭu lӵa chӑn : transhipment at«.port with through Bill of Lading acceptable.
Ngưӡi xuҩt khҭu không thӇ chҩp nhұn L/C quy đӏnh viӋc chuyӇn tҧi mӝt cách cӭng nhҳc
khiӃn cho ngưӡi xuҩt khҭu gһp khó khăn hoһc không thӇ thuê phương tiӋn vұn tҧi phù hӧp.
12. Phҫn mô tҧ hàng hoá ( Description of goods)
ĐH23A12_Nhóm 14 Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ

GVHD: Hoàng Thì Thanh Thúy, Nguyn Thiên Kim Page 38

Ngưӡi xuҩt khҭu phҧi kiӇm tra: tên hàng, quy cách, sӕ lưӧng hoһc trӑng lưӧng hàng, giá cҧ
hàng hoá phù hӧp vӟi hӧp đӗng ngoҥi thương đã thoҧ thuұn không? Ngưӡi bán có năng lӵc thӵc
hiӋn hay không?
13. Các chӭng tӯ thanh toán ( documents for payment)
Khi nhұn L/C, ngưӡi xuҩt khҭu phҧi kiӇm tra kӻ quy đӏnh vӅ bӝ chӭng tӯ trên các khía
cҥnh:
- Sӕ loҥi chӭng tӯ phҧi xuҩt trình
- Sӕ lưӧng chӭng tӯ phҧi làm đӕi vӟi tӯng loҥi ( thông thưӡng lұp 3 bҧn)
- Nӝi dung cơ bҧn đưӧc yêu cҫu đӕi vӟi tӯng loҥi
- Thӡi hҥn muӝn nhҩt phҧi xuҩt trình các chӭng tӯ
- Quy đӏnh cách thӭc trҧ tiӅn
Trong hӧp đӗng quy đӏnh cách nào thì L/C phҧi quy đӏnh bҵng cách đó.
Sau khi đã thӵc hiӋn nghĩa vө xuҩt chuyӇn hàng hóa cho nhà nhұp khҭu, nhà xuҩt khҭu
phҧi khҭn trương lұp bӝ chӭng tӯ thanh toán theo đúng nhӳng qui đӏnh trong thư và xuҩt trình
cho ngân hàng thông báo trong thӡi gian hiӋu lӵc cӫa thư tín dөng, đӇ chӭng minh rҵng mình đã
hoàn thành nghĩa vө chuyӇn giao hàng hóa cho nhà nhұp khҭu theo đúng cam kӃt. Trên cơ sӣ đó
yêu cҫu ngân hàng trҧ tiӅn theo đúng thӓa thuұn trong hӧp đӗng. Mӛi thư tín dөng yêu cҫu vӅ các
loҥi chӭng tӯ cҫn phҧi xuҩt trình có thӇ khác nhau vӅ sӕ lưӧng, sӕ loҥi và thұm chí ngay cҧ cách
thành lұp chúng tùy thuӝc vào nhӳng thӓa thuұn giӳa các bên trong hӧp đӗng thương mҥi.
Thông thưӡng bӝ chӭng tӯ gӗm có:
- Hӕi phiӃu thương mҥi (Commercial Bill of Exchange)
- Hóa đơn thương mҥi (Commercial Invoice)
- Vұn đơn hàng hҧi (Ocean Bill of Lading)
- Chӭng nhұn bҧo hiӇm (Insurance Policy)
- Chӭng nhұn xuҩt xӭ (Certificate of Orgin)
- Chӭng nhұn trӑng lưӧng (Certificate of quality)
- Danh sách đóng gói (Packing List)
- Chӭng nhұn kiӇm nghiӋm (Inspection Certificate)
ĐH23A12_Nhóm 14 Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ

GVHD: Hoàng Thì Thanh Thúy, Nguyn Thiên Kim Page 39

ViӋc lұp và kiӇm tra bӝ chӭng tӯ bӝ chӭng tӯ sao cho phù hӧp vӟi quy đӏnh trong thư tín
dөng là mӝt viӋc rҩt quan trӑng đӕi vӟi ngưӡi xuҩt khҭu. Vì bӝ chӭng tӯ có ý nghĩa quyӃt đӏnh
đӃn viӋc có đưӧc thanh toán hay không sӕ tiӅn trên thư tín dөng tӯ ngưӡi nhұp khҭu. Do đó, khi
lұp và kiӇm tra bӝ chӭng tӯ cҫn lưu ý:
Hóa đơn thương mҥi (Commercial Invoice)
- Sӕ bҧn cӫa Invoice (bҧn chính và sӕ copy) có đúng theo yêu cҫu cӫa thư tín dөng
không.
- Ngưӡi lұp Invoice có phҧi là ngưӡi hưӣng lӧi thư tín dөng không.
- Tên, đӏa chӍ ngưӡi nhұn hàng có phù hӧp thư tín dөng hay không (đӕi chiӃu vӟi
Applicant trên thư tín dөng).
- KiӇm tra phҫn mô tҧ hàng hóa: phҧi chính xác tӯng tӯ và đҫy đӫ như thư tín dөng yêu
cҫu (đӕi chiӃu vӟi Packing list và thư tín dөng«).
Trưӡng hӧp không cho phép giao hàng tӯng phҫn thì tәng giá trӏ cӫa Invoice phҧi bҵng vӟi
giá trӏ cӫa thư tín dөng hay trong phҥm vi dung sai cho phép.
KiӇm tra đơn giá và điӅu kiӋn giao hàng có đúng yêu cҫu cӫa hӧp đӗng không. Tәng giá
trӏ Invoice ghi bҵng chӳ và bҵng sӕ có khӟp nhau không?...
Bҧn kê đóng gói hàng hóa (Packing list)
Cҫn kiӇm tra cҭn thұn phҫn mô tҧ hàng hóa, bҵng cách xem xét sӵ phù hӧp cӫa Packing
list, vӟi yêu cҫu cӫa thư tín dөng và các chӭng tӯ khác như Invoice, B/L, C/O«
Vұn đơn đưӡng biӇn (Bill of Lading)
Chú ý kiӇm tra bҧn chính, phát hành có dҩu ³Original´ không. KiӇm tra sӕ bҧn vұn đơn
gӕc cҫn xuҩt trình cho ngân hàng theo yêu cҫu cӫa thư tín dөng. NӃu thư tín dөng yêu cҫu ³
Fullset of Bill of Lading´, thì cҫn phҧi hiӇu là cҫn xuҩt trình đӫ bӝ vұn đơn gӕc.
- KiӇm tra tên ngưӡi gӱi hàng (Shipper): tên và đӏa chӍ có đúng hay không.
- KiӇm tra tên ngưӡi nhұn hàng (Consignee). Đây là mөc rҩt quan trӑng cӫa B/L. NӃu
thư tín dөng qui đӏnh ³ Made out to order and blank endorsed´ thì trên B/L mөc ³Consignee´
phҧi ghi ³ To order´ và ngưӡi gӱi hàng là công ty phҧi ký hұu đӇ trӕng ӣ mһt sau cӫa B/L. NӃu
thư tín dөng qui đӏnh ³ Make out to order of Bank«´ thì trên mөc ³ Consignee´ cӫa B/L phҧi
ghi ³To order of Bank«´ khi đó công ty không đưӧc kí hұu vұn đơn.
- KiӇm tra tên cҧng bӕc, dӥ hàng. KiӇm tra tên cҧng đi và cҧng đӃn có đúng qui đӏnh
trong thư tín dөng không.
ĐH23A12_Nhóm 14 Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ

GVHD: Hoàng Thì Thanh Thúy, Nguyn Thiên Kim Page 40

- KiӇm tra ngưӡi kí phát vұn đơn: các ngân hàng chӍ chҩp nhұn giҩy tӡ vұn tҧi đưӧc phát
hành bӣi các hãng vұn tҧi và đưӧc kí tên hay chӭng thӵc bӣi thuyӅn trưӣng hay các hãng vұn tҧi
hoһc đҥi lý cӫa nó.
- KiӇm tra tính chҩt hoàn hҧo cӫa B/L: không có ghi chú xҩu, đưӧc đóng dҩu ³ Clean on
Board´.
- KiӇm tra sӵ phù hӧp cӫa ngày phát hành vұn đơn: phҧi trưӟc hoһc trùng vӟi ngày cuӕi
cùng cӫa thӡi hҥn giao hàng.
Hӕi phiӃu
- Đӏa điӇm và ngày kí phát: phҧi có ngày kí phát sau ngày giao hàng, đương nhiên là phҧi
trong thӡi hҥn hiӋu lӵc cӫa thư tín dөng.
- KiӇm tra chӳ kí cӫa ngưӡi đưӧc ӫy quyӅn đã có đӫ trên tҩt cҧ các bҧn chính cӫa hӕi
phiӃu chưa.
- KiӇm tra sӕ tiӅn ghi trên hӕi phiӃu: phҧi bҵng 100% trӏ giá Invoice và trong phҥm vi trӏ
giá thư tín dөng. NӃu chênh lӋch phҧi trong phҥm vi dung sai cho phép.
- KiӇm tra thӡi hҥn thanh toán cӫa hӕi phiӃu có phù hӧp thư tín dөng không.
- KiӇm tra tên, đӏa chӍ các bên có liên quan trên hӕi phiӃu. Phҧi đưӧc ghi đúng như
trong thư tín dөng.

9.2. Đӕi vӟi nhà nhұp khҭu:
Thông thưӡng, khi nhӳng nhà nhұp khҭu chưa có đӫ mӭc đӝ tín nhiӋm cҫn thiӃt đӕi vӟi
nhà xuҩt khҭu vӅ thiӋn chí hoһc khҧ năng thanh toán thì phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng
tӯ sӁ đưӧc sӱ dөng phә biӃn trong điӅu khoҧn thanh toán cӫa hӧp đӗng thương mҥi. Khi đó, ngân
hàng sӁ trӵc tiӃp đӭng ra thay mһt ngưӡi nhұp khҭu cam kӃt viӋc thanh toán tiӅn cho ngưӡi xuҩt
khҭu. Vì vұy, nhà xuҩt khҭu phҧi chӑn ngân hàng có uy tín đӇ có thӇ tư vҩn cho nhà xuҩt khҭu
thӵc hiӋn tín dөng chӭng tӯ mӝt cách chһt chӁ và an toàn nhҩt, đҧm bҧo cho viӋc thương mҥi
đưӧc diӉn ra thuұn lӧi, nhanh chóng.
Nhưng vì viӋc thanh toán bҵng tín dөng chӭng tӯ vүn dӵa trên chӭng tӯ, tách biӋt vӟi hàng
hóa nên nhà nhұp khҭu vүn phҧi chӏu nhiӅu rӫi ro. Do đó, khi sӱ dөng phương thӭc thanh toán
bҵng chӭng tӯ, nhà nhұp khҭu cҫn lưu ý nhӳng điӇm sau:
Trưӟc khi mӣ L/C, nhà nhұp khҭu cҫn thӓa thuұn cө thӇ vӟi ngưӡi bán vӅ các khoҧn thanh
toán, lӏch giao hàng, phương tiӋn giao hàng, và các chӭng tӯ cҫn xuҩt trình.
ĐH23A12_Nhóm 14 Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ

GVHD: Hoàng Thì Thanh Thúy, Nguyn Thiên Kim Page 41

Nhà nhұp khҭu phҧi nhұn thӭc rҵng L/C không phҧi là hình thӭc thanh toán an toàn tuyӋt đӕi vì
ngân hàng chӍ giao dӏch trên chӭng tӯ chӭ không biӃt đӃn hàng hóa. NӃu chӭng tӯ phù hӧp vӟi
các điӅu kiӋn, điӅu khoҧn cӫa L/C thì ngưӡi mua phҧi trҧ tiӅn mһc dù hàng hóa đã giao không
đúng vӟi hӧp đӗng.
Đҧm bҧo chҳc chҳn là L/C phù hӧp vӟi hӧp đӗng.
Các điӅu kiӋn cӫa L/C phҧi đҧm bҧo ngҳn gӑn, dӉ hiӇu, không nên đưa vào L/C các nӝi dung quá
chi tiӃt và các quy cách kӻ thuұt quá phӭc tҥp.
Trong quá trình giao dӏch nӃu có nghi ngӡ, Quý khách hàng nên liên hӋ ngay vӟi ngân hàng đӇ
phӕi hӧp xӱ lý.
Nhà nhұp khҭu cҫm xem xét đӇ tránh rӫi ro do biӃn đӝng tӹ giá ngoҥi tӋ.
9.3. Đӕi vӟi nhân viên thanh toán quӕc tӃ tҥi ngân hàng mӣ LC:
Trưӟc khi mӣ L/C cho khách hàng có nhu cҫu, nhân viên thanh toán quӕc tӃ phҧi xem
khách hàng có đáp ӭng đӫ các điӅu kiӋn mà ngân hàng yêu cҫu không. Thông thưӡng, các ngân
hàng thưӡng có mӝt sӕ yêu cҫu sau đӕi vӟi khách hàng:
- Có tài khoҧn tiӅn gӱi ngoҥi tӋ tҥi ngân hàng phát hành.
- Đơn yêu cҫu phát hành thư tín dөng.
- Hӧp đӗng ngoҥi thương (bҧn sao).
- Giҩy phép đăng kí hành nghӅ kinh doanh.
- Vӟi thư tín dөng trҧ chұm, ngoài nhӳng tài liӋu trên còn có thêm:
+ Phương án tiêu thө hàng đӇ thanh toán tiӅn hàng nhұp khҭu.
+ Đơn xin bҧo lãnh và cam kӃt trҧ nӧ.
Sau đó phҧi căn cӭ vào đơn xin mӣ L/C và hӧp đӗng thương mҥi đӇ xem xét đӕi chiӃu vӟi
yêu cҫu mӣ L/C cӫa khách hàng. NӃu phù hӧp thì ngân hàng tiӃn hành mӣ L/C.
Khi thӵc hiӋn phát hành L/C, nhân viên thanh toán quӕc tӃ phҧi căn cӭ nӝi dung đơn yêu
cҫu phát hành thư tín dөng, kӃt hӧp vӟi hӧp đӗng ngoҥi thương đã kí kӃt đӇ đҧm bҧo thư tín
dөng đưӧc mӣ không vi phҥm điӅu khoҧn hӧp đӗng. Các điӅu khoҧn, điӅu kiӋn cӫa thư tín dөng
phҧi đưӧc lұp đҫy đӫ, rõ ràng đӇ tránh bҩt lӧi, chұm trӉ hay nҧy sinh các chi phí tu chӍnh không
cҫn thiӃt.
NӃu trong quá trình thӵc hiӋn hӧp đӗng ngoҥi thương, nҧy sinh nhӳng thay đәi so vӟi
nhӳng thӓa thuұn ban đҫu dүn đӃn có sӵ thӓa thuұn trong viӋc điӅu chӍnh hӧp đӗng thì sӁ phát
sinh nhu cҫu tu chӍnh nӝi dung thư tín dөng đã mӣ.
ĐH23A12_Nhóm 14 Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ

GVHD: Hoàng Thì Thanh Thúy, Nguyn Thiên Kim Page 42

Vӟi thư tín dөng không hӫy ngang thì viӋc tu chӍnh chӍ đưӧc ngân hàng phát hành thӵc
hiӋn trên cơ sӣ có sӵ thӓa thuұn giӳa tҩt cҧ các bên: nhà xuҩt khҭu, nhà nhұp khҭu, ngân hàng
thanh toán.
Vӟi thư tín dөng không hӫy ngang có xác nhұn thì viӋc tu chӍnh còn phҧi có thêm sӵ chҩp
thuұn cӫa cҧ ngân hàng xác nhұn.
Khi thư tín dөng đã hӃt hҥn hiӋu lӵc sau 60 ngày, ngân hàng phát hành sӁ hӫy sӕ dư thư tín
dөng và hoàn trҧ tiӅn kí quӻ ( nӃu có) cho khách hàng mӣ thư tín dөng. Trong trưӡng hӧp khách
hàng đã nhұn đưӧc hàng thông qua bҧo lãnh nhұn hàng cӫa ngân hàng, hoһc có tranh chҩp
thương mҥi (mһc dù hai bên mua bán đã thӓa thuұn, nhưng chưa đưӧc sӵ chҩp thuұn hӫy bӓ thư
tín dөng cӫa các ngân hàng có liên quan) thì ngân hàng phát hành sӁ không chҩp nhұn yêu cҫu
hӫy bӓ thư tín dөng.
Sau khi nhұn đưӧc bӝ chӭng tӯ thanh toán tӯ phía nhà nhұp khҭu, nhân viên thanh toán
quӕc tӃ phҧi thông báo ngay cho khách hàng biӃt đӇ hӑ có kӃ hoҥch chuҭn bӏ thanh toán và nhұn
hàng.
Trưӟc khi trao cho khách hàng bӝ chӭng tӯ, nhân viên ngân hàng phҧi tiӃn hành kiӇm tra
kĩ lưӥng dӵa trên các tiêu chuҭn và nguyên tҳc sau:
Tiêu chuҭn:
- Đҫy đӫ chӭng tӯ cҧ vӅ sӕ loҥi và sӕ lưӧng cӫa mӛi loҥi.
- Hoàn chӍnh vӅ mһt hình thӭc bӅ ngoài cӫa bӝ chӭng tӯ phát hành.
- Không mâu thuүn.
- Xuҩt trình bӝ chӭng tӯ phҧi đúng thӡi gian qui đӏnh cӫa thư tín dөng.
Nguyên tҳc:
ChӍ kiӇm tra đӇ bҧo đҧm sӵ phù hӧp vӅ mһt hình thӭc vӟi nhӳng qui đӏnh trong thư tín
dөng, không kiӇm tra đưӧc tính xác thӵc cӫa bӝ chӭng tӯ.
ViӋc kiӇm tra sӁ đưӧc tiӃn hành thông qua viӋc đӕi chiӃu vӟi thư tín dөng, đӕi chiӃu giӳa
các chӭng tӯ vӟi nhau và có sӵ phӕi hӧp vӟi nhiӅu bӝ phұn khác trong ngân hàng ( thanh toán
viên,kiӇm soát viên, cán bӝ phө trách bӝ phұn thanh toán).
NӃu có nhӳng bҩt hӧp lӋ trong bӝ chӭng tӯ đưӧc kiӇm tra, tùy thuӝc vào tính chҩt sӁ có
nhӳng cách giҧi quyӃt cө thӇ. Đӕi vӟi nhӳng bҩt hӧp lӋ lӟn, phҧi lұp mӝt thông báo bҩt hӧp lӋ
gӣi cho nhà nhұp khҭu và đӅ nghӏ hӑ cho biӃt ý kiӃn trong vòng 5 ngày kӇ tӯ ngày ngân hàng
nhұn đưӧc bӝ chӭng tӯ, nӃu không có phҧn hӗi, ngân hàng sӁ thông báo tӯ chӕi thanh toán.
ĐH23A12_Nhóm 14 Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ

GVHD: Hoàng Thì Thanh Thúy, Nguyn Thiên Kim Page 43

9.4. Đӕi vӟi nhân viên thanh toán quӕc tӃ tҥi ngân hàng thông báo L/C:
Khi nhұn đưӧc thông báo vӅ thư tín dөng đã mӣ và bҧn gӕc cӫa thư tín dөng đó, nhân viên
thanh toán quӕc tӃ phҧi có trách nhiӋm chuyӇn giao kӏp thӡi cho ngưӡi xuҩt khҭu.
Khi nhұn đưӧc bӝ chӭng tӯ thanh toán cӫa bên xuҩt khҭu, phҧi kiӇm tra đӇ xác đӏnh đưӧc
tính chân thӵc cӫa thư, sau đó chuyӇn giao kӏp thӡi và nguyên vҽn bӝ chӭng tӯ đó đӃn ngân hàng
phát hành. Lưu ý là phҧi có chӭng tӯ chӭng minh rҵng mình đã chuyӇn nguyên vҽn và đúng hҥn
bӝ chӭng tӯ đó cho ngân hàng phát hành đӇ không phҧi chӏu trách nhiӋm trong trưӡng hӧp có sӵ
chұm trӉ hoһc mҩt mát chӭng tӯ trên đưӡng chuyӇn đӃn ngân hàng phát hành.
10. Cơ hӝi tài trӧ cӫa ngân hàng đӕi vӟi phương thӭc L/C:
Sau khi gӱi hàng, nhà xuҩt khҭu xuҩt trình bӝ chӭng tӯ hàng xuҩt cùng vӟi L/C gӕc và đӅ
nghӏ ngân hàng tài trӧ. Sau khi xem xét bӝ chӭng tӯ, nӃu thҩy phù hӧp thì ngân hàng sӁ mua (
chiӃt khҩu) bӝ chӭng tӯ. Như vұy, nhà xuҩt khҭu sӁ đưӧc thanh toán ngay lұp tӭc mà không cҫn
chӡ đӧi tiӅn thành toán tӯ nhà nhұp khҭu.
Căn cӭ vào chҩt lưӧng bӝ chӭng tӯ ( bao gӗm tính phù hӧp vӟi L/C, mһt hàng xuҩt khҭu,
thӏ trưӡng, nưӟc nhà nhұp khҭu, danh tiӃng cӫa ngân hàng mӣ L/C«.) mà ngân hàng quyӃt đӏnh
chiӃt khҩu bӝ chӭng tӯ có truy đòi ( With Recourse ) hay miӉn truy đòi ( Without Recourse).
ChiӃt khҩu bӝ chӭng tӯ miӉn truy đòi là viӋc ngân hàng trên cơ sӣ bӝ chӭng tӯ xuҩt, sau
khi đã trӯ đi lãi suҩt phát sinh và các chi phí liên quan đӃn nghiӋp vө thu tiӅn tӯ ngân hàng mӣ
L/C sӁ thanh toán sӕ tiӅn còn lҥi cho nhà xuҩt khҭu vӟi điӅu kiӋn là miӉn truy đòi nhà xuҩt khҭu.
Như vұy, ngân hàng đã mua đӭt bӝ chӭng tӯ và chӏu rӫi ro trong trưӡng hӧp nhà nhұp khҭu
không thanh toán.
ChiӃt khҩu bӝ chӭng tӯ có truy đòi là viӋc ngân hàng trên cơ sӣ giá trӏ bӝ chӭng tӯ hàng
xuҩt , sau khi đã trӯ đi các lãi suҩt phát sinh và các chi phí liên quan đӃn nghiӋp vө thu tiӅn tӯ
ngân hàng mӣ L/C sӁ thanh toán sӕ tiӅn còn lҥi cho nhà xuҩt khҭu vӟi điӅu kiӋn có truy đòi nhà
xuҩt khҭu, nӃu ngân hàng không thu đưӧc tiӅn tӯ ngân hàng mӣ L/ C. Như vұy, ngoài điӅu kiӋn
bӝ chӭng tӯ hoàn hҧo thì khҧ năng thu đưӧc tiӅn tӯ bӝ chӭng tӯ phө thuӝc vào năng lӵc tài chính
và thiӋn chí cùa ngân hàng mӣ L/C cũng như luұt pháp cӫa nưӟc nhà nhұp khҭu ( chӫ yӃu liên
quan đӃn quҧn lý ngoҥi hӕi và các phán quyӃt cӫa tòa án).
ĐH23A12_Nhóm 14 Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ

GVHD: Hoàng Thì Thanh Thúy, Nguyn Thiên Kim Page 44

Sau đây là mӝt vài ví dө vӅ tài trӧ xuҩt khҭu đӕi vӟi phương thӭc thanh toán L/C tҥi các
ngân hàng thương mҥi.
Ngân hàng thương mҥi cә phҫn Đҥi Tín ( Trust Bank )
Thông báo L/C cho nhà xuҩt khҭu
TRUSTBank sӁ kiӇm tra nӝi dung L/C và tư vҩn cho khách hàng nӃu phát hiӋn có điӇm
bҩt lӧi cho nhà xuҩt khҭu.
Khách hàng có thӇ đӃn TRUSTBank đӇ nhұn trӵc tiӃp hoһc L/C sӁ đưӧc gӱi thông qua
dӏch vө chuyӇn phát nhanh.
ChuyӇn nhưӧng L/C xuҩt khҭu
Đi͉u ki͏n chuy͋n nhưͫng:
‡ L/C không huӹ ngang và có thӇ chuyӇn nhưӧng;
‡ L/C chӍ đӏnh TRUSTBank là NH chuyӇn nhưӧng;
‡ L/C còn hiӋu lӵc;
‡ Nӝi dung cӫa L/C đҫy đӫ, rõ ràng.
H͛ sơ yêu c̯u:
‡ L/C gӕc và các sӱa đәi gӕc (nӃu có) kèm Thư thông báo có đҫy đӫ chӳ ký xác thӵc.
‡ Yêu cҫu chuyӇn nhưӧng L/C (theo mүu).
Chi͇t kh̭u b͡ chͱng tͳ
Nhҵm hӛ trӧ cho doanh nghiӋp TRUSTBank thӵc hiӋn viӋc chiӃt khҩu đӃn 95% cho các
bӝ chӭng tӯ hàng xuҩt phù hӧp vӟi các điӅu khoҧn cӫa L/C. TRUSTBank cung cҩp cho khách
hàng mӭc lãi suҩt tính trên sӕ ngày chiӃt khҩu thӵc tӃ, linh hoҥt theo tӯng thӡi điӇm hoһc theo
thoҧ thuұn.
H͛ sơ g͛m:
‡ Thư yêu cҫu thanh toán chӭng tӯ hàng xuҩt, có nêu rõ yêu cҫu chiӃt khҩu.
‡ Bӝ chӭng tӯ hàng xuҩt phù hӧp vӟi các điӅu khoҧn cӫa L/C.
Ngân hàng đҫu tư và phát triӇn ViӋt Nam ( BIDV)
ĐH23A12_Nhóm 14 Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ

GVHD: Hoàng Thì Thanh Thúy, Nguyn Thiên Kim Page 45

Thông báo L/C và các sӱa đәi (nӃu có)
y Khách hàng có thӇ nhұn L/C giao tҥi trө sӣ BIDV hoһc chuyӇn qua đưӡng bưu điӋn
hoһc giao tұn tay nӃu khách hàng có doanh sӕ giao dӏch lӟn và có yêu cҫu.
y Khi đӃn BIDV đӇ nhұn L/C, cán bӝ giao dӏch mang theo giҩy giӟi thiӋu có đóng dҩu
cӫa ngưӡi có thҭm quyӅn kèm theo CMND.
y NӃu khách hàng không có tài khoҧn tҥi BIDV, phҧi nӝp phí khi nhұn chӭng tӯ gӕc.
Tư vҩn nӝi dung L/C
y Các L/C do BIDV thông báo sӁ đưӧc kiӇm tra nӝi dung và lưu ý đӃn khách hàng các
điӇm bҩt lӧi, điӇm đһc biӋt,« khi lұp chӭng tӯ và luôn sҹn lòng tư vҩn các vҩn đӅ khác liên quan
đӃn L/C trong thӡi gian khách hàng chuҭn bӏ chӭng tӯ đӇ đòi tiӅn L/C.
y Khách hàng khi nhұn đưӧc L/C hoһc sӱa đәi L/C cҫn phҧi kiӇm tra cҭn thұn ngay lұp
tӭc nӝi dung L/C, đӕi chiӃu vӟi các điӅu khoҧn cӫa hӧp đӗng đã ký kӃt. NӃu thҩy không có thӇ
thӵc hiӋn đưӧc đҫy đӫ, đúng các điӅu kiӋn, điӅu khoҧn quy đӏnh trong L/C thì phҧi lұp tӭc yêu
cҫu ngưӡi mӣ L/C sӱa đәi L/C thông qua ngân hàng mӣ L/C (quy đӏnh sӱa đәi L/C thông qua
NH mӣ L/C là mӝt quy đӏnh rҩt quan trӑng).
Gӱi bӝ chӭng tӯ hàng xuҩt đӇ thanh toán
Khách hàng nên xuҩt trình chӭng tӯ tҥi BIDV trưӟc ngày quy đӏnh cӫa L/C (trưӡng hӧp
trong L/C không qui đӏnh ngày xuҩt trình chӭng tӯ thì đưӧc hiӇu là trong vòng 21 ngày kӇ tӯ
ngày xӃp hàng lên tàu), tuy nhiên cũng nên xuҩt trình sӟm mӝt vài ngày đӇ BIDV có thӡi gian
kiӇm tra chӭng tӯ, hơn nӳa nӃu chӭng tӯ đưӧc phát hiӋn có sӵ khác biӋt/không đӗng bӝ thì
khách hàng còn có thӡi gian đӇ bә sung, sӱa chӳa phù hӧp vӟi qui đӏnh cӫa L/C.
y Khách hàng gӱi đӃn BIDV:
- L/C gӕc và các tu chӍnh (nӃu có)
- Bӝ chӭng tӯ theo L/C
- Thư chӍ thӏ xӱ lý bӝ chӭng tӯ


ĐH23A12_Nhóm 14 Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ

GVHD: Hoàng Thì Thanh Thúy, Nguyn Thiên Kim Page 46

y Sau khi nhұn hӗ sơ, BIDV sӁ kiӇm tra ngay và thông báo cho khách hàng vӅ các điӇm
chưa phù hӧp đӇ khách hàng chӍnh sӱa. Doanh nghiӋp có quyӅn yêu cҫu bҧo lưu các điӇm chưa
phù hӧp cӫa bӝ chӭng tӯ trên phiӃu kiӇm tra bӝ chӭng tӯ hàng xuҩt do BIDV gӱi đӃn khách
hàng.
y Sau khi gӱi bӝ chӭng tӯ đi đòi tiӅn, tình hình thanh toán bӝ chӭng tӯ sӁ đưӧc BIDV
thông báo đӃn khách hàng.
ChiӃt khҩu bӝ chӭng tӯ hàng xuҩt:
Nӝi dung: Là hình thӭc cҩp tín dөng, theo đó BIDV ӭng cho Ngưӡi thө hưӣng mӝt
khoҧn tiӅn đӇ nhұn quyӅn đòi tiӅn tӯ bӝ chӭng tӯ hàng xuҩt; có 2 hình thӭc:
y ChiӃt khҩu miӉn truy đòi: BIDV sӁ mua đӭt bӝ chӭng tӯ và chӏu rӫi ro khi nưӟc
ngoài không trҧ tiӅn.
y ChiӃt khҩu truy đòi: BIDV thӵc hiӋn chiӃt khҩu chӭng tӯ và đưӧc quyӅn truy đòi
khách hàng nӃu nưӟc ngoài tӯ chӕi thanh toán .
Hӗ sơ:
y L/C gӕc và các sӱa đәi (nӃu có)
y Thư chӍ thӏ xӱ lý bӝ chӭng tӯ
y Giҩy đӅ nghӏ kiêm hӧp đӗng chiӃt khҩu có truy đòi bӝ chӭng tӯ theo L/C
Các tài liӋu liên quan đӃn hoҥt đӝng kinh doanh và tình hình tài chính cӫa khách hàng
trong 2 năm liӅn kӅ đӇ xây dӵng hҥn mӭc chiӃt khҩu (đӕi vӟi các Doanh nghiӋp chưa có
quan hӋ tín dөng vӟi BIDV).
y ChiӃt khҩu theo hҥn mӭc: Khi nhұn đưӧc bӝ chӭng tӯ đӅ nghӏ chiӃt khҩu, tuǤ tình trҥng
bӝ chӭng tӯ, BIDV sӁ chiӃt khҩu tӟi mӭc tӕi đa trӏ giá bӝ chӭng tӯ nӃu khoҧn tiӅn chiӃt
khҩu trong hҥn mӭc tín dөng thưӡng xuyên cӫa khách hàng tҥi BIDV.
y ChiӃt khҩu theo món: Đӕi vӟi bӝ chӭng tӯ hoàn hҧo hoһc bӝ chӭng tӯ có bҩt đӗng đưӧc
Ngân hàng nưӟc ngoài chҩp nhұn bҵng điӋn:
Đӕi vӟi bӝ chӭng tӯ có bҩt đӗng chưa đưӧc Ngân hàng nưӟc ngoài chҩp nhұn
đang chӡ ý kiӃn, tuǤ theo mӭc đӝ bҩt đӗng, BIDV sӁ căn cӭ thӵc tӃ tӯng giao dӏch và
chính sách khách hàng tӯng thӡi kǤ đӇ quyӃt đӏnh mӭc chiӃt khҩu.
ĐH23A12_Nhóm 14 Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ

GVHD: Hoàng Thì Thanh Thúy, Nguyn Thiên Kim Page 47

11. Nhӳng rӫi ro thưӡng gһp và biӋn pháp phòng tránh rӫi ro trong phương thӭc thanh
toán tín dөng chӭng tӯ:
11.1. Rӫi ro:
Mһc dù phương thӭc thanh toán tín dөng thư có rҩt nhiӅu ưu điӇm, tuy nhiên cũng như bҩt
kì hình thӭc thanh toán nào khác, tín dөng thư cũng hàm chӭa rҩt nhiӅu rӫi ro như rùi ro kĩ thuұt,
rӫi ro chính trӏ, rùi ro đҥo đӭc hay như rӫi ro khách quan tӯ nӅn kinh tӃ, tuy nhiên chúng ta chӍ
tұp trung nghiên cӭu các rӫi ro kĩ thuұt đӕi vӟi các bên liên quan đӃn các bên tham gia mà thôi.
11.1.1. Đӕi vӟi nhà nhұp khҭu:
Ngưӡi mua phҧi nhұn thӭc đưӧc rҵng L/C không phҧi là hình thӭc thanh toán an toàn
tuyӋt đӕi vì NH chӍ giao dӏch trên chӭng tӯ chӭ không biӃt đӃn hàng hóa. Ngân hàng chӍ kiӇm tra
tính chân thұt bӅ ngoài cӫa chӭng tӯ mà không chӏu trách nhiӋm vӅ tính chҩt bên trong cӫa
chӭng tӯ cũng như chҩt lưӧng và sӕ lưӧng hàng hóa. NӃu chӭng tӯ phù hӧp vӟi các điӅu kiӋn ,
điӅu khoҧn cӫa L/C thì ngưӡi mua phҧi trҧ tiӇn mһc dù hàng hóa đã giao không đúng vӟi hӧp
đӗng. Mӝt sӕ nhà xuҩt khҭu chӫ trương gian lұn có thӇ xuҩt trình bӝ chӭng tӯ giҧ mҥo, trong
trưӡng hӧp này, nhà nhұp khҭu vүn phҧi hoàn trҧ đҫy đӫ tiӅn đã thanh toán cho ngân hàng phát
hành.
Khi nhà NK chҩp nhұn bӝ chӭng tӯ hàng hoá sӁ có nguy cơ gһp rӫi ro. Bӝ chӭng tӯ là cơ
sӣ pháp lý đҫu tiên vӅ tính đúng đҳn cӫa hàng hoá. NӃu nhà NK không chú ý kiӇm tra kӻ bӝ
chӭng tӯ (tӯ lӛi, câu chӳ, sӕ lưӧng các loҥi chӭng tӯ, cơ quan có thҭm quyӅn cҩp các loҥi giҩy
chӭng nhұn«) mà chҩp nhұn bӝ chӭng tӯ có lӛi sӁ bӏ thiӋt hҥi và gһp khó khăn trong viӋc khiӃu
nҥi sau này.
Mӝt rӫi ro mà nhà NK hay gһp là hàng đӃn trưӟc bӝ chӭng tӯ, nhà NK chưa nhұn đưӧc bӝ
chӭng tӯ mà hàng đã cұp cҧng. Bӝ chӭng tӯ bao gӗm vұn đơn, mà vұn đơn lҥi là chӭng tӯ sӣ
hӳu hàng hoá nên thiӃu vұn đơn thì hàng hoá không đưӧc giҧi toҧ. NӃu nhà NK cҫn gҩp ngay
hàng hoá thì phҧi thu xӃp đӇ NH phát hành phát hành mӝt thư bҧo lãnh gӱi hãng tàu đӇ nhұn
hàng. ĐӇ đưӧc bҧo lãnh nhұn hàng, nhà NK phҧi trҧ thêm mӝt khoҧn phí cho NH. Hơn nӳa, nӃu
nhà NK không nhұn hàng theo qui đӏnh thì tiӅn bӗi thưӡng giӳ tàu quá hҥn sӁ phát sinh.
Nhӳng thay đәi trong hӧp đӗng ngoҥi thương giӳa nhà xuҩt khҭu và nhà nhұp khҭu phҧi
theo thӫ tөc sӱa đәi, bә sung L/C làm kéo dài thӡi gian giao dӏch tăng chi phí.
ĐH23A12_Nhóm 14 Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ

GVHD: Hoàng Thì Thanh Thúy, Nguyn Thiên Kim Page 48

NӃu không quy đӏnh bӝ vұn đơn đҫy đӫ ( full of sets bill of lading ) thì mӝt ngưӡi khác có
thӇ lҩy đưӧc hàng hóa khi xuҩt trình mӝt phҫn cӫa bӝ vұn đơn.
11.1.2. Đӕi vӟi nhà xuҩt khҭu:
Khi nhұn đưӧc L/C tӯ NH thông báo, nӃu nhà XK kiӇm tra các điӅu kiӋn chӭng tӯ
không kĩ, chҩp nhұn cҧ nhӳng yêu cҫu bҩt lӧi mà nhà XK không thӇ đáp ӭng đưӧc trong khâu
lұp chӭng tӯ sau này. Khi các yêu cҫu đó không đưӧc thoҧ mãn, NH phát hành tӯ chӕi bӝ chӭng
tӯ và không thanh toán. Lúc đó, nhà NK sӁ có lӧi thӃ đӇ thương lưӧng lҥi vӅ giá cҧ nҵm ngoài
các điӅu khoҧn cӫa L/C và nhà XK sӁ gһp bҩt lӧi.
Trong thanh toán TDCT, ngân hàng mӣ L/C đӭng ra cam kӃt thanh toán cho ngưӡi XK
khi hӑ xuҩt trình bӝ chӭng tӯ phù hӧp vӟi nӝi dung cӫa L/C, NH chӍ làm viӋc vӟi các chӭng tӯ
quy đӏnh trong L/C. Phương thӭc thanh toán TDCT đòi hӓi sӵ chính xác tuyӋt đӕi giӳa bӝ chӭng
tӯ thanh toán vӟi nӝi dung quy đӏnh trong L/C. ChӍ cҫn mӝt sơ suҩt nhӓ trong viӋc lұp chӭng tӯ
thì nhà XK cũng có thӇ bӏ NH mӣ L/C và ngưӡi mua bҳt lӛi, tӯ chӕi thanh toán. Do đó, viӋc lұp
bӝ chӭng tӯ thanh toán là mӝt khâu quan trӑng và rҩt dӉ gһp rӫi ro đӕi vӟi nhà XK.
Mӝt bӝ chӭng tӯ thanh toán phù hӧp vӟi L/C phҧi đáp ӭng đưӧc các yêu cҫu sau:
* Các chӭng tӯ phҧi phù hӧp vӟi luұt lӋ và tұp quán thương mҥi mà hai nưӟc ngưӡi mua và
ngưӡi bán đang áp dөng và đưӧc dүn chiӃu trong L/C.
* Nӝi dung và hình thӭc cӫa các chӭng tӯ thanh toán phҧi đưӧc lұp theo đúng yêu cҫu đӅ
ra trong L/C.
* Nhӳng nӝi dung và các sӕ liӋu có liên quan giӳa các chӭng tӯ không đưӧc mâu thuүn
vӟi nhau, nӃu có sӵ mâu thuүn giӳa các chӭng tӯ mà tӯ đó ngưӡi ta không thӇ xác đӏnh mӝt cách
rõ ràng, thӕng nhҩt nӝi dung thuӝc vӅ tên hàng, sӕ lưӧng, trӑng lưӧng, giá cҧ, tәng trӏ giá, tên
cӫa ngưӡi hưӣng lӧi«thì các chӭng tӯ đó sӁ bӏ ngân hàng tӯ chӕi thanh toán vì bӝ chӭng tӯ đó
mâu thuүn vӟi nhau.
* Bӝ chӭng tӯ phҧi đưӧc xuҩt trình tҥi đӏa điӇm qui đӏnh trong L/C và trong thӡi hҥn
hiӋu lӵc cӫa L/C.
Trên thӵc tӃ có rҩt nhiӅu sai sót xҧy ra trong quá trình lұp chӭng tӯ, thưӡng gһp vүn là:
* Lұp chӭng tӯ sai lӛi chính tҧ, sai tên, đӏa chӍ cӫa các bên tham gia, cӫa hãng vұn tҧi
ĐH23A12_Nhóm 14 Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ

GVHD: Hoàng Thì Thanh Thúy, Nguyn Thiên Kim Page 49

* Chӭng tӯ không hoàn chӍnh vӅ mһt sӕ lưӧng.
* Các sai sót trên bӅ mһt chӭng tӯ : sӕ tiӅn trên chӭng tӯ vưӧt quá giá trӏ cӫa L/C; các
chӭng tӯ không ghi sӕ L/C, không đánh dҩu bҧn gӕc; các chӭng tӯ không khӟp nhau hoһc không
khӟp vӟi nӝi dung cӫa L/C vӅ sӕ lưӧng, trӑng lưӧng, mô tҧ hàng hoá«; các chӭng tӯ không tuân
theo quy đӏnh cӫa L/C vӅ cҧng bӕc dӥ hàng, vӅ hãng vұn tҧi, vӅ phương thӭc vұn chuyӇn hàng
hóa«
Tҩt cҧ nhӳng sai sót trên đӅu là nhӳng nguyên nhân gây nên rӫi ro cho nhà XK khi lұp bӝ
chӭng tӯ thanh toán.
Ngoài ra, do sӵ khác biӋt vӅ tұp quán, luұt lӋ ӣ mӛi nưӟc cho nên dӉ dүn đӃn nhӳng sai sót
khi nhà XK hoàn tҩt bӝ chӭng tӯ hàng hoá đӇ gӱi NH xin thanh toán.
Mһt khác ngưӡi bán phҧi có kinh nghiӋm trong giao dӏch L/C. Nhӳng thay đәi trong hӧp
đӗng ngoҥi thương giӳa nhà xuҩt khҭu và nhà nhұp khҭu phҧi tiӃn hành theo thӫ tөc sӱa đәi bә
sung L/C.
L/C loҥi hӫy ngang có thӇ đưӧc NHPH sӱa đәi, bә sung hay hӫy bӓ bҩt kì lúc nào trưӟc
khi nhà xuҩt khҭu xuҩt trình bӝ chӭng tӯ mà không cҫn có sӵ đӗng ý cӫa ngưӡi này.
NӃu nhà xuҩt khҭu xuҩt trình bӝ chӭng tӯ không phù hӧp vӟi L/C thì mӑi khoҧn thanh toán
chҩp nhұn có thӇ bӏ tӯ chӕi và nhà xuҩt khҭu phҧi tӵ xӱ lý hàng hóa như dӥ hàng, lưu kho« cho
đӃn khi vҩn đӅ đưӧc giҧi quyӃt hoһc phҧi tìm đưӧc ngưӡi mua mӟi, bán đҩu giá hoһc chӣ hàng
quay vӅ nưӟc. Nhà xuҩt khҭu phҧi chӏu các chi phí như lưu tàu quá hҥn, phí lưu kho và mua bҧo
hiӇm cho hàng hóa trong khi đó không biӃt rõ lұp trưӡng cӫa nhà nhұp khҭu là sӁ đӗng ý hay tӯ
chôi nhұn hàng vì lí do bӝ chӭng tӯ có sai sót.
Trong trưӡng hӧp nӃu L/C không có xác nhұn, nӃu NH mҩt khҧ năng thanh toán thì cho dù
bӝ chӭng tӯ xuҩt trình là phù hӧp thì cũng không đưӧc thanh toán. Tương tӵ nӃu ngân hàng chҩp
nhұn hӕi phiӃu kì hҥn bӏ phá sҧn trưӟc khi hӕi phiӃu đӃn hҥn thì hӕi phiӃu cũng không đưӧc trҧ
tiӅn. Trӯ khi L/C đưӧc xác nhұn bӣi mӝt ngân hàng thӵc sӵ có uy tín. NӃu nhà xuҩt khҭu nhұn
đưӧc mӝt L/C trӵc tiӃp tӯ NHPH ( không gӱi qua 1 ngân hàng thông báo ) thì đó có thӇ là mӝt
L/C giҧ. Nhà xuҩt khҭu phҧi yêu cҫu có 1 NH trong nưӟc xác nhұn L/C hoһc phҧi đưӧc NH
phөc vө mình xác nhұn L/C là thұt.
11.1.3 Đӕi vӟi ngân hàng:
ĐH23A12_Nhóm 14 Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ

GVHD: Hoàng Thì Thanh Thúy, Nguyn Thiên Kim Page 50

Ngân hàng phát hành
Khi nhұn đưӧc bӝ chӭng tӯ xuҩt trình, nӃu NH phát hành trҧ tiӅn hay chҩp nhұn thanh toán
hӕi phiӃu kǤ hҥn mà không có sӵ kiӇm tra mӝt cách thích đáng bӝ chӭng tӯ, đӇ bӝ chӭng tӯ có
lӛi, nhà NK không chҩp nhұn, thì NH không thӇ đòi tiӅn nhà NK.
Ngân hàng phát hành phҧi thӵc hiӋn thanh toán cho ngưӡi thө hưӣng theo qui đӏnh cӫa
L/C ngay cҧ trong trưӡng hӧp nhà NK chӫ tâm không hoàn trҧ, mҩt khҧ năng thanh toán hoһc bӏ
phá sҧn do kinh doanh thua lӛ.
Trong trưӡng hӧp hàng đӃn trưӟc bӝ chӭng tӯ thì NH phát hành hay đưӧc yêu cҫu chҩp
nhұn thanh toán cho ngưӡi thө hưӣng mà chưa nhìn thҩy bӝ chӭng tӯ. NӃu không có sӵ chҩp
nhұn trưӟc cӫa ngưӡi NK vӅ viӋc hoàn trҧ, thì NH phát hành sӁ gһp rӫi ro khi bӝ chӭng tӯ có sai
sót, khi đó nhà NK không chҩp nhұn và NH sӁ không truy hoàn đưӧc tiӅn tӯ nhà NK.
NӃu trong L/C ngân hàng phát hành không qui đӏnh bӝ vұn đơn đҫy đӫ(full set off bills of
lading) thì mӝt ngưӡi NK có thӇ lҩy đưӧc hàng hoá khi chӍ cҫn xuҩt trình mӝt phҫn cӫa bӝ vұn
đơn, trong khi đó ngưӡi trҧ tiӅn hàng hoá lҥi là ngân hàng phát hành theo cam kӃt cӫa L/C.
Ngân hàng thông báo
NH thông báo có trách nhiӋm phҧi đҧm bҧo rҵng thư tín dөng là chân thұt, đӗng thӡi phҧi
xác minh chӳ ký, mã khoá (test key), mүu điӋn cӫa NH phát hành trưӟc khi gӱi thông báo cho
nhà XK. Rӫi ro xҧy ra vӟi NH thông báo là khi NH này thông báo mӝt L/C giҧ hoһc sӱa đәi mӝt
L/C không có hiӋu lӵc trong khi chính NH chưa xác nhұn đưӧc tình trҥng mã khoá hay chӳ ký
uӹ quyӅn cӫa NH mӣ L/C.
Ngân hàng xác nh̵n
NӃu bӝ chӭng tӯ đưӧc xuҩt trình là hoàn hҧo thì NH xác nhұn phҧi trҧ tiӅn cho nhà XK bҩt
luұn là có truy hoàn đưӧc tiӅn tӯ NH phát hành hay không. Như vұy, NH xác nhұn chӏu rӫi ro tín
dөng như đӕi vӟi NH phát hành.
NӃu NH xác nhұn trҧ tiӅn hay chҩp nhұn thanh toán hӕi phiӃu kǤ hҥn mà không có sӵ
kiӇm tra bӝ chӭng tӯ mӝt cách thích đáng, đӇ bӝ chӭng tӯ có lӛi, NH phát hành không chҩp nhұn
thanh toán thì NH xác nhұn không thӇ đòi tiӅn NH phát hành.
Ngân hàng đưͫc ch͑ đ͓nh
ĐH23A12_Nhóm 14 Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ

GVHD: Hoàng Thì Thanh Thúy, Nguyn Thiên Kim Page 51

Các NH đưӧc chӍ đӏnh không có trách nhiӋm thanh toán cho nhà XK trưӟc khi nhұn đưӧc
tiӅn hàng tӯ NH phát hành. Tuy nhiên trong thӵc tӃ, trên cơ sӣ bӝ chӭng tӯ đưӧc xuҩt trình, các
NH đưӧc chӍ đӏnh thưӡng ӭng trưӟc cho nhà XK vӟi điӅu kiӋn truy đòi đӇ trӧ giúp nhà XK, do
đó NH này phҧi chӏu rӫi ro tín dөng đӕi vӟi NH phát hành hoһc nhà XK.
11.2. BiӋn pháp hҥn chӃ:
11.2.1. Đӕi vӟi nhà nhұp khҭu:
Rӫi ro do ngưӡi xuҩt khҭu không cung cҩp hàng hoá
-Tìm hiӇu bҥn hàng kӻ lưӧng.
-Tham khҧo ý kiӃn ngân hàng vӅ quá trình kinh doanh cӫa ngưӡi xuҩt khҭu
- Quy đӏnh trong hӧp đӗng điӅu khoҧn Penalty, trong đó quy đӏnh phҥt bên nào không
thӵc hiӋn nghĩa vө cӫa mình mӝt cách đҫy đӫ.
- Yêu cҫu cҧ hai bên ký quĩ tҥi mӝt ngân hàng đӇ đҧm bҧo thӵc hiӋn hӧp đӗng.
- Yêu cҫu nhӳng công cө cӫa ngân hàng như: Standby L/C, Bank Guarantee,
Performance Bond.. ( chӍ áp dөng đӕi vӟi nhӳng hӧp đӗng lӟn và khách hàng không quen
biӃt nhau) đӇ đҧm bҧo quyӅn lӧi nhà nhұp khҭu.
Rӫi ro do thanh toán dӵa trên chӭng tӯ giҧ, chӭng tӯ không trung thӵc, mâu thuүn
giӳa hàng hóa và chӭng tӯ
- Yêu cҫu vӅ nӝi dung và hình thӭc chӭng tӯ phҧi rҩt chһt chӁ, không yêu cҫu chung chung.
-Chӭng tӯ phҧi do nhӳng cơ quan đáng tin cұy cҩp.
- Vұn đơn do hãng tàu đích danh lұp. Khi xӃp hàng hoá phҧi có sӵ giám sát cӫa đҥi diӋn phía
nhà nhұp khҭu đӇ kӏp thӡi đӕi chiӃu sӵ thұt giҧ cӫa vұn đơn và lӏch trình tàu ( đӕi vӟi lô hàng
có giá trӏ lӟn).
- ÐӅ nghӏ nhà xuҩt khҭu gӱi thҷng 1/3 bӝ vұn đơn gӕc ( bҧn chính) thҷng tӟi nhà nhұp khҭu.
- Hoá đơn thương mҥi đòi hӓi phҧi có sӵ xác nhұn cӫa đҥi diӋn phía nhà nhұp khҭu hoһc cӫa
Phòng Thương mҥi hoһc hoá đơn lãnh sӵ ( Consular's invoice).
- Giҩy chӭng nhұn chҩt lưӧng do cơ quan có uy tín ӣ nưӟc xuҩt khҭu hoһc quӕc tӃ cҩp hoһc
có sӵ giám sát kiӇm tra và ký xác nhұn vào giҩy chӭng nhұn cӫa đҥi diӋn phía nhà nhұp
khҭu.
ĐH23A12_Nhóm 14 Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ

GVHD: Hoàng Thì Thanh Thúy, Nguyn Thiên Kim Page 52

- Giҩy chӭng nhұn sӕ lưӧng cũng phҧi có sӵ giám sát cӫa đҥi diӋn phía nhà nhұp khҭu hoһc
đҥi diӋn thương mҥi ViӋt Nam.
- Cung cҩp giҩy chӭng nhұn kiӇm tra ( Certificate of inspection).
Các rӫi ro khác như: lӵa chӑn hãng tàu không tin cұy, hư hӓng hàng hoá do
xӃp hàng không đúng quy đӏnh
- Giành quyӅn chӫ đӝng thuê tàu ( nhұp khҭu theo điӅu kiӋn nhóm F).
- ChӍ đӏnh hãng tàu nәi tiӃng, đһc biӋt nên thuê tàu cӫa các hãng có văn phòng giao dӏch tҥi
nưӟc nhà nhұp khҭu.
- Mua bҧo hiӇm cho hàng hoá.
- Trong hӧp đӗng nên ràng buӝc trách nhiӋm cӫa nhà xuҩt khҭu trong vҩn đӅ xӃp hàng lên.
tàu như nhұp khҭu theo điӅu kiӋn FOB stowed, CFR stowed, CIF stowed...
11.2.2. Đӕi vӟi nhà xuҩt khҭu:
Hҥn chӃ rӫi ro do ngân hàng mҩt khҧ năng thanh toán:
ĐӇ hҥn chӃ trưӡng hӧp ngân hàng mҩt khҧ năng thanh toán thì nhà xuҩt khҭu nên Yêu cҫu
nhà nhұp khҭu mӣ L/C tҥi các ngân hàng uy tín, có tên tuәi, ngân hàng xác nhұn đưӧc chӍ đích
danh hay là ngân hàng đҥi lý cӫa ngân hàng phát hành L/C tҥi nưӟc xuҩt khҭu.
Hҥn chӃ nhӳng rӫi ro liên quan đӃn chӭng tӯ thanh toán:
- Nhà xuҩt khҭu phҧi lұp kӃ hoҥch kinh doanh phù hӧp.
- Chuҭn bӏ và tә chӭc lұp chӭng tӯ.
- Tӵ kiӇm tra bӝ chӭng tӯ trưӟc khi xuҩt trình.
- Xuҩt trình đúng hҥn.
- KiӇm soát và kiӇm tra thưӡng xuyên.
11.2.3. Đӕi vӟi các ngân hàng:
Ngân hàng phát hành:
- Trưӟc khi chҩp nhұn mӣ L/C ngân hàng phát hành cҫn thҭm đӏnh khách hàng chһt chӁ.
- Ngân hàng phát hành có thӇ cҩp 1 hҥn mӭc tín dөng nhұp khҭu đӇ cho nhà nhұp khҭu mӣ
L/C trӏ giá bҵng hҥn mӭc tín dөng nhұp khҭu.
Ngân hàng thông báo:
ĐH23A12_Nhóm 14 Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ

GVHD: Hoàng Thì Thanh Thúy, Nguyn Thiên Kim Page 53

- NӃu nghi ngӡ vӅ tính chân thұt cӫa ngưӡi thө hưӣng, cҫn điӋn ngay cho ngân hàng phát
hành và ngân hàng thông báo cho quan điӇm cӫa mình.
- Thұn trӑng vӟi các L/C nhұn đưӧc tӯ các ngân hàng không có quan hӋ đҥi lí đһc biӋt là
các ngân hàng không quen biӃt.
- Bҩt kì L/C hoһc sӱa đәi L/C là không xác minh đưӧc tính chân thұt thì phҧi liên lҥc ngay
ngân hàng phát hành đӇ làm rõ.
- Dӵa vào quy tҳc xác đӏnh tính chân thұt cӫa L/C: L/C bҵng thư, xác minh chӳ kí, L/C
bҵng điӋn talex, xác minh testkey, L/C bҵng swift, xác minh bҵng swift code«
Ngân hàng xác nhұn:
- Không xác nhұn nhӳng L/C mà không có dүn chiӃu tӟi UCP 600.
- Không bao giӡ xác nhұn nӃu không có yêu cҫu cӫa ngân hàng phát hành.
- Không bao giӡ xác nhұn L/C có thӇ huӹ ngang.
- Khi xác nhұn L/C phҧi nҳm vӳng tình hình tài chính cӫa ngân hàng phát hành.
- NӃu L/C có các điӅu kiӋn rõ ràng có thӇ nhұn đưӧc tiӅn hoàn trҧ ngay thu đưӧc phí thoҧ
đáng thì càng lưu ý: uy tín cӫa ngân hàng phát hành, các rӫi ro quӕc gia hoһc sӕ tiӅn L/C
quá lӟn.
BiӋn pháp chung:
HiӋn đҥi hoá công nghӋ hoҥt đӝng TTQT cӫa NH theo mһt bҵng trình đӝ quӕc tӃ. Công
nghӋ ngân hàng là mӝt trong nhӳng yӃu tӕ quyӃt đӏnh sӵ thành công cӫa ngân hàng trong quá
trình hoҥt đӝng. Do vұy, các NHTM cҫn tiӃp tөc đҫu tư cӫng cӕ nӅn tҧng công nghӋ, tăng cưӡng
khai thác tiӋn ích, tҥo các sҧn phҭm có giá trӏ gia tăng phөc vө khách hàng. HiӋn đҥi hoá cơ sӣ kӻ
thuұt đáp ӭng yêu cҫu tăng khӕi lưӧng TTQT, hӝi nhұp vӟi khu vӵc và thӃ giӟi.
Chú trӑng đào tҥo đӝi ngũ cán bӝ nhân viên vӅ chuyên môn, nghiӋp vө, kiӃn thӭc pháp
luұt, đҥo đӭc nghӅ nghiӋp và ý thӭc phòng ngӯa rӫi ro. Kinh nghiӋm cӫa nhiӅu nưӟc trên thӃ giӟi
và khu vӵc cho thҩy công tác đào tҥo là mӝt trong nhӳng nhân tӕ quyӃt đӏnh thành công đӕi vӟi
sӵ phát triӇn cӫa đҩt nưӟc nói chung cũng như cӫa tӯng NHTM nói riêng. Vì vұy, đӇ giҧm thiӇu
rӫi ro trong hoҥt đӝng TTQT nói riêng, thì vҩn đӅ đào tҥo đưӧc mӝt đӝi ngũ cán bӝ quҧn lý, cán
bӝ làm công tác chuyên môn có trình đӝ, năng lӵc, phҭm chҩt là hӃt sӭc quan trӑng và cҫn thiӃt.
ĐH23A12_Nhóm 14 Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ

GVHD: Hoàng Thì Thanh Thúy, Nguyn Thiên Kim Page 54

Nâng cao năng lӵc quҧn trӏ rӫi ro đӕi vӟi đӝi ngũ cán bӝ quҧn trӏ, điӅu hành các cҩp và
tăng cưӡng công tác kiӇm tra giám sát rӫi ro trong hoҥt đӝng TTQT.
Tăng cưӡng công tác thông tin phòng ngӯa rӫi ro. Các NH cҫn cұp nhұt đҫy đӫ thông tin
kinh tӃ, đһc biӋt là thông tin phòng ngӯa rӫi ro nhҵm mөc đích giҧm thiӇu rӫi ro cho quá trình
hoҥt đӝng TTQT cӫa NHTM. Lӵa chӑn, áp dөng nhӳng phương pháp và công cө phòng ngӯa,
hҥn chӃ rӫi ro thích hӧp theo thông lӋ và chuҭn mӵc quӕc tӃ.
Tăng cưӡng công tác đӕi ngoҥi vӟi các NH nưӟc ngoài. Các NHTM cҫn phҧi thiӃt lұp mӟi
và cӫng cӕ mҥng lưӟi các NH đҥi lý và các văn phòng đҥi diӋn ӣ nưӟc ngoài. Thông qua đó cung
cҩp thông tin, hӛ trӧ cho doanh nghiӋp tìm kiӃm bҥn hàng và thӵc hiӋn các hoҥt đӝng TTQT mӝt
cách an toàn, hiӋu quҧ và nhanh chóng.
12.Mӝt sӕ vө tranh chҩp L/C điӇn hình:
12.1. Tranh chҩp do không mӣ thư tín dөng (L/C) đӇ thanh toán tiӅn hàng
PHÁN QUYӂT SӔ 23
Các bên:
Nguyên đơn: Ngưӡi bán Hӗng Kông
Bӏ đơn : Ngưӡi mua ViӋt Nam
Các vҩn đӅ đưӧc đӅ cұp:
Không đưa vào hӧp đӗng các điӅu khoҧn giӕng như trong hӧp đӗng mүu
Ký hӧp đӗng bҵng tiӃng nưӟc ngoài
Đơn phương sӱa đәi hӧp đӗng
Tóm tҳt vө viӋc:
Nguyên đơn, mӝt công ty Hӗng Kông, đàm phán ký kӃt hӧp đӗng vӟi Bӏ đơn, mӝt doanh
nghiӋp ViӋt Nam. Sau khi thӕng nhҩt đưӧc vӟi nhau hàng hoá và giá cҧ, Bӏ đơn đã chuyӇn cho
Nguyên đơn mӝt hӧp đӗng mүu mà Bӏ đơn đã ký vӟi bҥn hàng nưӟc ngoài trưӟc đây đӇ Nguyên
đơn tham khҧo soҥn thҧo các điӅu khoҧn cӫa hӧp đӗng.
ĐH23A12_Nhóm 14 Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ

GVHD: Hoàng Thì Thanh Thúy, Nguyn Thiên Kim Page 55

Sau đó, Nguyên đơn và Bӏ đơn đã chính thӭc ký hӧp đӗng mua bán (ngày 6 tháng 12 năm
1992), theo đó Nguyên đơn bán cho Bӏ đơn 10.000 MT s 5% UREA vӟi giá 215 USD/MT CFR
cҧng Quy Nhơn, L/C phҧi đưӧc mӣ chұm nhҩt ngày 15 tháng 12 năm 1996, quá hҥn này mà chưa
mӣ bên mua phҧi nӝp phҥt 3% trӏ giá hӧp đӗng, tiӅn phҥt này phҧi đưӧc trҧ trong vòng 3 ngày kӇ
tӯ ngày hӃt hҥn mӣ L/C, ngưӡi bán phҧi giao hàng trong vòng 30 ngày kӇ tӯ ngày mӣ L/C.
Ngày 8 tháng 12 năm 1996, Bӏ đơn đã gӱi cho Nguyên đơn bҧn dӵ thҧo giҩy yêu cҫu mӣ
L/C vӟi mӝt sӕ điӇm khác biӋt so vӟi các điӅu khoҧn cӫa hӧp đӗng đã ký và đӅ nghӏ nӃu Nguyên
đơn chҩp nhұn thì Bӏ đơn sӁ mӣ L/C.
Ngày 10 tháng 12 năm 1996, Nguyên đơn gӱi trҧ Bӏ đơn bҧn dӵ thҧo giҩy yêu cҫu mӣ
L/C, trong đó chӍ đӗng ý ba điӇm sӱa đәi, tӯ chӕi viӋc sӱa đәi bӕn điӇm khác. Bӏ đơn lҥi tiӃp tөc
đàm phán đӅ nghӏ Nguyên đơn chҩp nhұn bӕn điӇm sӱa đәi còn lҥi. ĐӃn ngày 14 tháng 12 năm
1996, Nguyên đơn trҧ lӡi dӭt khoát là không đӗng ý vӟi bӕn điӇm sӱa đәi đó.
ĐӃn ngày 20 tháng 12 năm 1996, Bӏ đơn vүn chưa mӣ L/C nên Nguyên đơn điӋn khiӃu
nҥi đòi Bӏ đơn nӝp phҥt ngày 3% trӏ giá hӧp đӗng vӟi sӕ tiӅn 64.500 USD theo đúng quy đӏnh
cӫa hӧp đӗng.
Bӏ đơn tӯ chӕi yêu cҫu này cӫa Nguyên đơn vӟi lý do là Nguyên đơn không đưa vào hӧp
đӗng nhӳng điӅu khoҧn giӕng như trong hӧp đӗng mүu mà Bӏ đơn đã chuyӇn cho công ty trưӟc
khi chính thӭc ký kӃt hӧp đӗng và không thiӋn chí trong viӋc đàm phán đӇ tiӃp tөc hӧp đӗng.
Sau nhiӅu lҫn thương lưӧng (trong đó Nguyên đơn đã đӗng ý giҧm mӝt phҫn tiӅn bӗi
thưӡng) nhưng không đҥt kӃt quҧ, Nguyên đơn kiӋn Bӏ đơn ra trӑng tài đòi nӝp phҥt 64.500
USD.
Phán quyӃt cӫa trӑng tài:
Trong bҧn giҧi trình, Bӏ đơn trình bày rҵng Bӏ đơn chӍ đӗng ý ký kӃt hӧp đӗng vӟi điӅu
kiӋn hӧp đӗng đó tuân thӫ hӧp đӗng mүu mà Bӏ đơn chuyӇn cho Nguyên đơn. ViӋc trên thӵc tӃ
Bӏ đơn đã ký vào hӧp đӗng vӟi nhӳng điӅu khoҧn khác là do Bӏ đơn không thҥo tiӃng Anh (mà
hӧp đӗng lҥi đưӧc ký bҵng tiӃng Anh).
Uӹ ban trӑng tài cho rҵng các điӅu khoҧn trong hӧp đӗng là do các bên thoҧ thuұn vӟi
nhau. Trong vө viӋc này, viӋc Nguyên đơn đưa hay không đưa vào hӧp đӗng nhӳng điӅu khoҧn
giӕng như hӧp đӗng mүu do Bӏ đơn chuyӇn cho đó là quyӅn cӫa Nguyên đơn. Bӏ đơn có quyӅn
ĐH23A12_Nhóm 14 Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ

GVHD: Hoàng Thì Thanh Thúy, Nguyn Thiên Kim Page 56

chҩp nhұn hoһc tӯ chӕi Hӧp đӗng do Nguyên đơn soҥn thҧo. Trưӟc khi ký hӧp đӗng cҫn phҧi
đӑc kӻ nӝi dung hӧp đӗng, nӃu không đӗng ý thì Bӏ đơn có quyӅn không ký. Mӝt khi đã ký vào
bҧn hӧp đӗng thì các bên phҧi có nghĩa vө thӵc hiӋn hӧp đӗng đó. Vì thӃ lý do "không thҥo tiӃng
Anh" không phҧi là mӝt căn cӭ hӧp pháp cho viӋc không mӣ L/C (không thӵc hiӋn hӧp đӗng).
Sau khi hӧp đӗng đã đưӧc ký, mӑi thay đәi, bә sung hӧp đӗng phҧi đưӧc làm bҵng văn bҧn, có
chӳ ký cӫa hai bên. Mӝt bên không thӇ bҵng đӅ nghӏ đơn phương cӫa mình mà sӱa đәi hӧp đӗng
ban đҫu. Do đó, Bӏ đơn không thӇ viӋn dүn lý do nêu trên đӇ tӯ chӕi mӣ L/C. Trên thӵc tӃ Bӏ đơn
không mӣ L/C đúng hҥn thì phҧi có nghĩa vө mӣ L/C đúng hҥn theo quy đӏnh cӫa hӧp đӗng.
Không mӣ L/C đúng hҥn, Bӏ đơn phҧi nӝp phҥt theo đúng quy đӏnh cӫa hӧp đӗng.
Tӯ nhӳng điӅu phân tích trên, trӑng tài ra phán quyӃt buӝc Bӏ đơn phҧi nӝp phҥt cho công
ty Hӗng Kông 64.500 USD.
Bình luұn và lưu ý:
Khi chính thӭc ký kӃt các hӧp đӗng, các bên đưӧc suy đoán là đã tӵ nguyӋn chҩp thuұn tҩt cҧ các
điӅu khoҧn trong hӧp đӗng đó và có nghĩa vө thӵc hiӋn đúng các qui đӏnh trong hӧp đӗng đó. Vì
thӃ, khi ký kӃt các bên phҧi cҭn trӑng xác đӏnh chính xác các nӝi dung cӫa hӧp đӗng. NӃu hӧp
đӗng đưӧc ký bҵng tiӃng nưӟc ngoài thì các bên phҧi có chuyên gia trong lĩnh vӵc này đӇ đҧm
bҧo hӧp đӗng ký kӃt phҧn ánh đúng ý chí cӫa mình. Mӝt khi hӧp đӗng đã ký kӃt, viӋc sӱa đәi
phҧi đưӧc sӵ thӕng nhҩt cӫa các bên. Mӝt bên không thӇ tӵ mình đơn phương sӱa đәi hӧp đӗng.
12.2. Tranh chҩp liên quan đӃn thư tín dөng không hӫy ngang:
PHÁN QUYӂT SӔ 27
Các bên:
Nguyên đơn: Công ty Tây Ban Nha
Bӏ đơn : Ngân hàng Cô-oét
Các vҩn đӅ đưӧc đӅ cұp:
Tӯ chӕi nhұn hàng
Đӏnh nghĩa và cách hiӇu "Thư tín dөng không huӹ ngang"
Tóm tҳt vө viӋc:
ĐH23A12_Nhóm 14 Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ

GVHD: Hoàng Thì Thanh Thúy, Nguyn Thiên Kim Page 57

Nguyên đơn, vӟi tư cách là bên nhұn uӹ thác cho mӝt công ty Tây Ban Nha khác, đã bán
mӝt lô sҧn phҭm lương thӵc cho mӝt Công ty Cô-oét. VӅ phҫn mình, vào ngày 1 tháng 7 năm
1978, Công ty Cô-oét đã mӣ tҥi ngân hàng cӫa mình mӝt thư tín dөng không huӹ ngang và
chuyӇn nhưӧng đưӧc trӏ giá 76.244 đô la Mӻ cho công ty uӹ thác Tây Ban Nha thө hưӣng qua
mӝt ngân hàng Tây Ban Nha.
Hàng sӁ đưӧc giao thành hai chuyӃn, mӛi chuyӃn cách nhau 20 ngày muӝn nhҩt là vào
ngày 20 tháng 9 năm 1978. TiӅn hàng cũng đưӧc thanh toán làm hai lҫn. Hàng giao theo giá
C&F và áp dөng Quy t̷c và Th͹c hành th͙ng nh̭t v͉ tín dͭng chͱng tͳ cͯa ICC (bҧn sӱa đәi
năm 1974).
Có hai điӅu kiӋn đưӧc quy đӏnh cho thư tín dөng. Thӭ nhҩt, Ngân hàng Tây Ban Nha sӁ
tiӃn hành thanh toán khi nhұn đưӧc mӝt bӝ đҫy đӫ vұn đơn đưӡng biӇn đã xӃp hàng hoàn hҧo.
Thӭ hai, Ngân hàng Tây Ban Nha sӁ phҧi đӧi giҩy phép do Ngân hàng Cô-oét (Bӏ đơn) cҩp. Giҩy
phép này sӁ đưӧc cҩp sau khi có thông báo cӫa Công ty Cô-oét (Ngưӡi mua) rҵng hӑ đã nhұn
đưӧc hàng và hàng đã đưӧc cơ quan y tӃ Cô-oét tҥi cҧng chҩp nhұn. Ngày 30 tháng 9 năm 1978,
Ngân hàng Cô-oét đã sӱa đәi lҥi điӅu kiӋn 2 rҵng Ngân hàng sӁ cҩp giҩy phép trong vòng 75
ngày kӇ tӯ ngày nhұn đưӧc vұn đơn đưӡng biӇn "vͣi đi͉u ki͏n là hàng đã đưͫc nh̵n bͧi ngưͥi
mͧ thư tín dͭng và đưͫc cơ quan Y t͇ cͯa chính phͯ Cô-oét ch̭p nh̵n" mà không có ý kiӃn
chҩp nhұn cӫa ngưӡi đưӧc hưӣng lӧi (Nguyên đơn).
Ngày 25 tháng 11 năm 1978, Ngân hàng Tây Ban Nha đã gӱi bӝ chӭng tӯ cӫa chuyӃn
hàng thӭ hai cho Bӏ đơn (Ngân hàng Cô-oét) và đã bӏ Bӏ đơn tӯ chӕi vӟi lý do thӡi gian giӳa hai
chuyӃn giao hàng đã vưӧt quá 20 ngày. Ngân hàng Tây Ban Nha đã không chҩp nhұn điӅu này.
Do vұy Ngân hàng Cô-oét đã thuyӃt phөc ngưӡi mua Cô-oét chҩp nhұn điӅu không đúng
nguyên tҳc trên, nhưng đӗng thӡi Công ty Cô-oét vүn đӧi sӵ chҩp nhұn lô hàng cӫa Bӝ Y tӃ Cô-
oét, cơ quan mà công ty Cô-oét nӝp đơn xin kiӇm tra hàng.
Hai ngày sau, ngày 13 tháng 2 năm 1979, Bӏ đơn thông báo rҵng ngưӡi mua Cô-oét đã tӯ
chӕi hàng vì Cơ quan Y tӃ tҥi cҧng đã cҩp mӝt giҩy chӭng nhұn rҵng hàng sӁ hӃt hҥn sӱ dөng
trong hai tháng nӳa.
Ngân hàng Tây Ban Nha đã lұp luұn rҵng giҩy chӭng nhұn cӫa Cơ quan y tӃ đã không
bác bӓ hàng. Bӏ đơn vүn giӳ nguyên quan điӇm cӫa mình và lұp luұn rҵng: lô hàng vүn chưa
ĐH23A12_Nhóm 14 Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ

GVHD: Hoàng Thì Thanh Thúy, Nguyn Thiên Kim Page 58

đưӧc nhұn bӣi ngưӡi mua (Công ty Cô-oét) và điӅu này đưӧc khҷng đӏnh sau đó bҵng tuyên bӕ
"theo thông lӋ, hàng thӵc phҭm phҧi đӫ đӝ tin cұy đӇ lưu kho trong vòng 12 tháng".
Trong đơn kiӋn gӱi trӑng tài Nguyên đơn tuyên bӕ rҵng viӋc Bӏ đơn tӯ chӕi bӝ chӭng tӯ
là không hӧp thӭc và yêu cҫu đưӧc thanh toán khoҧn tiӅn 38.122 đô la Mӻ cӝng lãi suҩt hàng
năm 13% tính tӯ ngày 5 tháng 1 năm 1979.
Phán quyӃt cӫa trӑng tài:
Trưӟc hӃt Uӹ ban trӑng tài cho rҵng lý do duy nhҩt mà hàng chưa thuӝc quyӅn sӣ hӳu cӫa
ngưӡi mua Cô-oét, ngưӡi mӣ thư tín dөng, là do hӑ đã tӯ chӕi lô hàng đó khi hàng đã đӃn nơi và
giҩy chӭng nhұn y tӃ cũng đã đưӧc cҩp.
Vҩn đӅ cҫn giҧi quyӃt là viӋc xác đӏnh rҵng trong tình huӕng này liӋu điӅu kiӋn "hàng hoá
đã đưͫc nh̵n bͧi ngưͥi mͧ thư tín dͭng" đã đưӧc thoҧ mãn hay chưa.
Uӹ ban trӑng tài đӏnh nghĩa bҧn chҩt cӫa thư tín dөng không huӹ ngang và cách mà ngưӡi
ta phҧi hiӇu nó như sau:
Mӝt thư tín dөng không thӇ huӹ ngang là mӝt sӵ cam kӃt chҳc chҳn cӫa ngân hàng mӣ
thư tín dөng rҵng ngân hàng sӁ thanh toán nӃu các điӅu kiӋn cӫa thư tín dөng đưӧc thoҧ mãn, nӃu
thư tín dөng đó dùng đӇ thanh toán (ĐiӅu 3 Quy tҳc và Thӵc hành thӕng nhҩt tín dөng chӭng tӯ).
Bҧn chҩt cӫa thư tín dөng không huӹ ngang là ngưӡi hưӣng lӧi chҳc chҳn sӁ đưӧc
thanh toán nӃu xuҩt trình đúng bӝ chӭng tӯ.
Mӝt đһc tính cơ bҧn cӫa tín dөng chӭng tӯ là tính hình thӭc cӫa nó. Các chӭng tӯ đưӧc
xuҩt trình chӍ có thӇ là đúng hoһc không đúng. Sӵ mұp mӡ ӣ đây không đưӧc chҩp nhұn.
Mӝt tín dөng chӭng tӯ không đưӧc hiӇu theo bҩt cӭ 1 luұt quӕc gia nào mà các bên
không có thoҧ thuұn mà phҧi đưӧc hiӇu theo các thông lӋ đưӧc áp dөng cho đӕi tưӧng này trong
thương mҥi quӕc tӃ.
Mӝt đһc tính nӳa cӫa thư tín dөng là viӋc thanh toán bҵng phương thӭc tín dөng chӭng
tӯ không phө thuӝc vào ý muӕn chӫ quan cӫa các bên. ChӍ cҫn các điӅu kiӋn trong thư tín dөng
đưӧc thoҧ mãn và ngưӡi hưӣng lӧi xuҩt trình đúng bӝ chӭng tӯ thì viӋc thanh toán sӁ đưӧc thӵc
hiӋn.
ĐH23A12_Nhóm 14 Phương thӭc thanh toán tín dөng chӭng tӯ

GVHD: Hoàng Thì Thanh Thúy, Nguyn Thiên Kim Page 59

Bӏ đơn lұp luұn rҵng trong trưӡng hӧp này, hàng giao không đưӧc ngưӡi mӣ thư tín dөng
chҩp nhұn, điӅu kiӋn "hàng đã đưͫc nh̵n bͧi ngưͥi mͧ thư tín dͭng" đã không đưӧc thoҧ mãn.
Nói mӝt cách khác viӋc thư tín dөng có đưӧc thanh toán hay không phө thuӝc vào thiӋn chí cӫa
ngưӡi mӣ thư tín dөng. ViӋc hiӇu điӅu kiӋn "hàng đã đưͫc nh̵n bͧi ngưͥi mͧ thư tín dͭng" như
vұy mâu thuүn vӟi mөc đích cӫa thư tín dөng chӭng tӯ theo đó viӋc thanh toán không đưӧc phө
thuӝc vào thiӋn ý cӫa ngưӡi mӣ thư tín dөng, vì điӅu đó có nghĩa là tín dөng chӭng tӯ không hӅ
an toàn cho ngưӡi hưӣng lӧi.
Bӣi vұy Uӹ ban trӑng tài cho rҵng điӅu kiӋn "hàng đưͫc nh̵n bͧi ngưͥi mͧ thư tín dͭng"
cũng cҫn phҧi đưӧc hiӇu ӣ cҧ nghĩa là ngưӡi mӣ thư tín dөng đã có thӇ nhұn đưӧc hàng nӃu anh
ta muӕn (vì trên thӵc tӃ hàng đã đӃn nơi và ngưӡi mua đã có đӫ các điӅu kiӋn đӇ nhұn hàng).
Như thӃ điӅu kiӋn này mӟi có ý nghĩa và chҩp nhұn đưӧc trong thương mҥi quӕc tӃ.
Như vұy rõ ràng Bӏ đơn đã sai khi tӯ chӕi thanh toán Nguyên đơn.
Bӣi vұy, Uӹ ban trӑng tài quyӃt đӏnh Nguyên đơn đưӧc hưӣng sӕ tiӅn là 38.122 USD.
Sau khi đưa ra phán quyӃt vӅ khiӃu nҥi chính, Uӹ ban trӑng tài xét tiӃp đӃn mӭc lãi suҩt
hàng năm 13% tính tӯ tháng 2 năm 1979.
Nguyên đơn yêu cҫu mӭc lãi suҩt là 13%/năm tính tӯ ngày 1 tháng 12 năm 1979. Bӏ đơn không
phҧn đӕi yêu cҫu này vì viӋc thanh toán đã không đưӧc thӵc hiӋn vào ngày đã đӏnh và mӭc lãi
suҩt mà Nguyên đơn yêu cҫu trong thӡi hҥn nêu trên cũng không có gì là vô lý trong thương mҥi
quӕc tӃ. Vì thӃ, Uӹ ban trӑng tài đã đӗng ý vӟi mӭc lãi suҩt nêu trên.

H23A12_Nhóm 14

Ph

ng th c thanh toán tín d ng ch ng t

7.4.5. L/C không th h y ngang có giá tr tr c ti p (Irrevocable Straight L/C) ..................................................................................................... 33 8. Vai trò ph 8.1. 8.2. 8.3. ng th c thanh toán tín d ng ch ng t ....................................... 33 i xu t kh u ........................................................................ 33 i nh p kh u ....................................................................... 34

i v i ng i v i ng

i v i ngân hàng.................................................................................. 35 ng th c tín d ng ch ng t .......... 35

9. Nh ng i m c n l u ý khi th c hi n ph 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. i v i ng i v i ng

i xu t kh u ........................................................................ 35 i nh p kh u ....................................................................... 41

i v i nhân viên thanh toán qu c t t i ngân hàng m L/C .............. 42 i v i nhân viên thanh toán qu c t t i ngân hàng thông báo .......... 43 i v i ph ng th c thanh toán b ng L/C ... 44 ng th c

10. C h i tài tr c a ngân hàng 11. Nh ng r i ro th

ng g p và bi n pháp phòng tránh r i ro trong ph

thanh toán b ng L/C ...................................................................................................... 48 11.1. R i ro ................................................................................................... 48 11.1.1. 11.1.2. 11.1.3. i v i nhà nh p kh u ........................................................... 48 i v i nhà xu t kh u ............................................................ 49 i v i ngân hàng ................................................................... 51

11.2. Bi n pháp h n ch ................................................................................. 52 11.2.1. 11.2.2. 11.2.3. i v i nhà nh p kh u ........................................................... 52 i v i nhà xu t kh u ........................................................... 53 i v i ngân hàng ................................................................... 54

12. M t s v tranh ch p L/C i n hình ............................................................. 55 13.Tình hu ng liên quan n tranh ch p L/C .................................................... 60

GVHD: Hoàng Thì Thanh Thúy, Nguyn Thiên Kim

Page 2

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->