Hàm số – Hàm lượng giác ngược – Hàm hyperbol

Nguồn: thunhan.wordpress.com

I. Các khái niệm cơ bản: 1. Định nghĩa hàm số 1 biến: Cho Hàm số f từ tập hợp D vào R là một ánh xạ (quy tắc) tương ứng với mỗi giá trị với duy nhất 1 giá trị . Ký hiệu

- D được gọi là miền xác định của hàm số. Tập hợp tất cả cá giá trị y ( thỏa y = f(x) ) được gọi là tập giá trị của hàm số. Ký hiệu: 2. Đơn ánh: - Nếu với mỗi phần tử y thuộc miền giá trị T, tồn tại duy nhất 1 giá trị x X sao cho y = f(x) thì f được gọi là đơn ánh (ánh xạ 1-1). Nghĩa là: (

3. Hàm số đồng biến, hàm số nghịch biến: Cho hàm số 1. Hàm số y = f(x) được gọi là hàm số tăng nghiêm ngặt (đồng biến) trên D khi và chỉ khi:

2. Hàm số y = f(x) được gọi là hàm số giảm nghiêm ngặt (nghịch biến) trên D khi và chỉ khi:

3. Hàm số đồng biến hoặc nghịch biến trên X được gọi là hàm đơn điệu trên X. 4. Hàm số y = f(x) được gọi là hàm số không giảm trên X khi và chỉ khi:

5. hàm số lẻ: .Hàm số y = f(x) bị chặn trên khi và chỉ khi tồn tại sao cho . đồ thị hàm số lẻ đối xứng qua gốc tọa độ. 5.Hàm số y = f(x) được gọi là hàm chẵn trên D nếu: D đối xứng qua 0 và .Đồ thị hàm số chẵn đối xứng qua trục tung. Hàm số bị chặn: . Hàm số y = f(x) được gọi là hàm số không tăng (nghịch biến) trên X khi và chỉ khi: 4. Ví dụ: y = sinx là hàm số tuần hoàn với chu kỳ T = 2π.Tập X đối xứng qua 0: D được gọi là tập đối xứng qua 0 nếu: Ví dụ: Thật vậy: . Hàm số tuần hoàn: Hàm số y = f(x) được gọi là hàm số tuần hoàn trên D nếu tồn tại số T khác 0 sao cho: (*) Số dương bé nhất trong số các giá trị T thỏa mãn (*) được gọi là chu kỳ của hàm số tuần hoàn.Hàm số y = f(x) bị chặn dưới khi và chỉ khi tồn tại sao cho là tập đối xứng qua 0. .Hàm số y = f(x) được gọi là hàm lẻ trên D nếu: X đối xứng qua 0 và . Hàm số y = c = const (hằng số) là 1 hàm tuần hoàn nhưng không có chu kỳ 6. Hàm số chẵn.

Hàm số ngược: a. Ảnh ngược: Từ hàm số y = f(x) với y là hàm theo biến số x. Hàm số hợp: Cho ánh xạ và của g thì hàm số g(f(x)) Khi đó. hàm số là hàm ngược b. ta ký hiệu: . giả sử x = g(y) thì ánh xạ g được gọi là ảnh ngược của y cho bởi ánh xạ f.Để ảnh ngược với 1 giá trị x. nếu miền giá trị của f thuộc miền xác định được gọi là hàm hợp của g và f. Định nghĩa hàm số ngược: Hàm số g gọi là hàm ngược của hàm số f và kí hiệu nếu: là .Khi đó. xét hàm số Ví dụ: Ta có: là một hàm số thì ứng với mỗi giá trị y chỉ tương ứng thì hàm số này được gọi là hàm số ngược của hàm . Khi đó. Ký hiệu: Ví dụ: Khi đó: Nhận xét: 8. Khi đó. Khi đó.Ta có: của hàm số ..Hàm số y = f(x) bị chặn khi và chỉ khi tồn tại sao cho 7. ta biểu diễn x theo y. hàm số là hàm ngược của hàm số . .

với mọi x thuộc miền xác định của g với mọi x thuộc miền xác định của f Lưu ý: .Tính chất: . . vì có ảnh không duy nhất nên không có hàm số ngược. Hàm số y = arcsinx.b) thuộc đồ thị hàm số y = f(x) thì f(a) = b. Nói cách khác: Điểm (a. Ví dụ: Hàm ngược hàm ngược d.Hàm ngược là một đơn ánh.Rõ ràng. Vậy Hay điểm (b.Đồ thị hàm số ngược: Đồ thị của hai hàm số ngược nhau đối xứng qua đường phân giác thứ nhất.Hàm ngược của hàm số (nếu có) là duy nhất.2009 Để lại phản hồi Go to comments 1 Lượt bình chọn II. Mọi hàm số đơn điệu nghiêm ngặt đều có hàm số ngược. . không là hàm đơn điệu trên toàn bộ miền xác định. Khi đó: . nếu (a.a) thuộc đồ thị hàm số Hàm số – Hàm lượng giác ngược – Hàm hyperbol 23.a) thuộc đồ thị hàm ngược Thật vậy.09.Hàm số g là hàm ngược của f khi và chi khi f là hàm ngược của g.Mọi hàm số đơn ánh đều có hàm ngược. Tuy nhiên. hàm số là 1 đơn ánh và có ảnh ngược là nên hàm số có là hàm ngược của vì: . . c.b) thuộc đồ thị hàm số y = f(x) khi và chỉ khi điểm (b. hàm lượng giác ngược: 1.

Miền xác định: D: .Hàm đồng biến trên [-1.1] Tính chất: Ví dụ: .Miền giá trị: . Tuy nhiên. nghĩa là x là cung mà sin bằng y). Và Do đó hàm ngược của y = sinx là (y là cung mà sin bằng x) Vậy: . và ảnh ngược đó được ký hiệu x = arcsiny (đọc là ác-sin y. nếu xét trên đoạn thì hàm số y = sinx là hàm đồng biến nên tồn tại duy nhất ảnh ngược.Hàm số y = sinx không là đơn ánh trên toàn bộ miền xác định.

Hàm số y = arccosx. (vì: và ) Xét hàm số y = cosx trên đoạn thì hàm số y = cosx là hàm giảm nên tồn tại duy nhất ảnh ngược. Vậy .Vd1. nghĩa là x là cung mà cosin bằng y). Ta không thể kết luận Do Tuy vậy: Nên: 2. Ta có: Do đó: Vd2. và ảnh ngược đó được ký hiệu x = arccosy (đọc là ác-cos y.

1] Tính chất: Ví dụ: Vd1.Miền xác định: D: .Miền giá trị: . Ta có: Nên: Vd2. .Hàm nghịch biến trên [-1.Do đó hàm ngược của y = cosx là (y là cung mà cosin bằng x) Vậy: .

nên ) Hàm y = arctanx là hàm ngược của hàm y = tanx.4) = 0. Hàm số y = arctanx (do . Suy ra cosy = cos(arccos0.4 .Ta cần xác định arccos0. Hàm ngược y = arccotgx có miền xác định và miền giá trị 5. Một số tính chất của hàm lượng giác ngược: và miền giá trị . Hàm số y = arccotgx Hàm y = arccotgx là hàm ngược của hàm y = cotgx. Hàm ngược y = arctanx có miền xác định 4. Đặt y = arccos0.4.4 Khi đó: Vậy: 3.

6. . 8. 5. 2. Bài tập áp dụng: 1. 7.6. 4. 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful