C ch kinh t là gì?

C ch kinh t là toàn b h th ng nh ng tác ng có ý th c và có t ch c c a con ng i n kinh t v mô và vi mô, ph n ánh úng các quy lu t kinh t khách quan, b o m cho n n kinh t v n hành theo nh h ng m c tiêu ã xác nh. C ch kinh t mang tính khách quan và có vai trò quan tr ng trong vi c nh n th c, ph n ánh và v n d ng quy lu t khách quan. Các b ph n c u thành c a c c u kinh t : Các ph m trù, quy lu t tác ng trong n n kinh t ( nh quy lu t giá tr , quy lu t cung c u, quy lu t c nh tranh, quy lu t l u thông ti n t ) Pháp lu t, nh t là pháp lu t v kinh t v i tính ng b và hi u l c th c hi n c a nó. Th tr ng. K ho ch-y u t b o m n n kinh t hàng hóa phát tri n theo h ng m c tiêu t ng th i k và m c tiêu nh h ng XHCN. Chính sách kinh t -xã h i và vi c th c hi n nó trong hi n th c kinh t ( chính sách tài chính qu c gia, chính sách ti n t , tín d ng, giá c , kinh t i ngo i..) nh nh ng òn b y kích thích. Các công c kinh t khác nh : kinh t qu c doanh, d tr qu c gia, h ch toán kinh doanh«

-