CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP
Kính gửi:

- Ban Giám đốc công ty

-Phòng Hành chính nhân sự
Tôi tên: .........................................................................................................................................
Bộ phận.........................................................................................................................................
Xin được nghỉ phép:.........................ngày.
Kể từ: ...............................................đến......................................................................................
Lý do:...........................................................................................................................................
Thời gian nghỉ phép được tính vào phép năm:..............................................................................
Kính mong Ban giám đốc xét duyệt và giải quyết.
Xin chân thành cảm ơn!
Hà Nội, ngày…tháng… năm 20…
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BỘ PHẬN

NGƯỜI LÀM ĐƠN