CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP
Kính gửi:

- Ban Giám đốc công ty

-Phòng Hành chính nhân sự
Tôi tên: .........................................................................................................................................
Bộ phận.........................................................................................................................................
Xin được nghỉ phép:.........................ngày.
Kể từ: ...............................................đến......................................................................................
Lý do:...........................................................................................................................................
Thời gian nghỉ phép được tính vào phép năm:..............................................................................
Kính mong Ban giám đốc xét duyệt và giải quyết.
Xin chân thành cảm ơn!
Hà Nội, ngày…tháng… năm 20…
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BỘ PHẬN

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful