P. 1
Cau Hoi on Tap Toan Roi Rac

Cau Hoi on Tap Toan Roi Rac

|Views: 500|Likes:
Được xuất bản bởikhuongnn

More info:

Published by: khuongnn on Jun 04, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/04/2014

pdf

text

original

Hệ thống các vấn đề ôn tập toán rời rạc 2011

CHƢƠNG 1. MỆNH ĐỀ
A. LÝ THUYẾT
Câu 1. Khái niệm mệnh đề và chân trị của mệnh đề? Cho ví dụ ?
Câu 2. Các phép toán trên mệnh đề và bảng chân trị của các phép toán đó ? Cho ví dụ ?
Câu 3. Định nghĩa dạng mệnh đề và bảng chân trị của dạng mệnh đề? Cho ví dụ ?
Câu 4. Phát biểu các luật logic trên dạng mệnh đề ? Cho ví dụ ?
Câu 5. Thế nào là 2 dạng mệnh đề tƣơng đƣơng logic ? Cho ví dụ ?
Trả lời :
Hai dạng mệnh đề (biểu thức mệnh đề) E, F được gọi là tương đương logic nếu chúng
nhận giá trị như nhau ứng với từng thể hiện. Khi đó ta viết E⇔ F.
Câu 5. Nêu 2 phƣơng pháp để chứng minh dạng mệnh đề là hằng đúng hoặc hằng sai ?
Cho ví dụ ?
Câu 6. Nêu các quy tắc suy diễn? Cho ví dụ ?

Hệ thống các vấn đề ôn tập toán rời rạc 2011

B. BÀI TẬP
Bài 1. Trong các phát biểu sau, cho biết phát biểu nào là mệnh đề. Khi là mệnh đề, cho
biết chân trị của nó:
Bài 2. Đặt P, Q lần lƣợt là các mệnh đề:
P := “ Minh học chăm”, Q:= “ Minh có kết quả học tập tốt”
R:= “ Minh học giỏi môn Tóan”.
Hãy việt lại các mệnh đề sau dƣới dạng hình thức trong đó có sử dụng các phép nối.
a) Minh học chăm và có kết quả học tập tốt.
b) Minh học chăm nhƣng không có kết quả học tập tốt.
c) Minh học chăm hay Minh có kết quả học tập tốt.
d) Nếu Minh học chăm thì Minh có kết quả học tập tốt.
e) Minh có kết quả học tập tốt khi và chỉ khi Minh học chăm.
Bài 3. Lập bảng chân trị cho các dạng mệnh đề sau và cho biết dạng mệnh đề nào là hằng
đúng.


Hệ thống các vấn đề ôn tập toán rời rạc 2011

Bài 4. Mệnh đề nào dƣới đây là hằng đúng

Bài 5. Trong các biến đổi tƣơng đƣơng dƣới đây hãy cho biết đã sử dụng quy luật tƣơng
đƣơng logic nào?

Bài 6. Hãy kiểm tra các suy luận sau và cho biết đã sử dụng quy tắc suy diễn nào?
Hệ thống các vấn đề ôn tập toán rời rạc 2011


Bài 7. Sử dụng logic mệnh đề để giải bài toàn sau :
Trong một phiên tòa xử án 3 bị can có liên quan đến vấn đề tài chánh, trƣớc
tòa cả 3 bị cáo đều tuyên thệ khai đúng sự thật và lời khai nhƣ sau :
Anh A: Chị B có tội và anh C vô tội
Chị B : Nếu anh A có tội thì anh C cũng có tội
Anh C: Tôi vô tội nhƣng một trong hai ngƣời kia là có tội Chƣơng 1: Đại số mệnh đề
Hãy xét xem ai là ngƣời có tội ?
Bài 8. Cho các mệnh đề đƣợc phát biểu nhƣ sau, hãy tìm số lớn nhất các mệnh đề đồng
thời là đúng.
a/ Quang là ngƣời khôn khéo
b/ Quang không gặp may mắn
c/ Quang gặp may mắn nhƣng không khôn khéo
d/ Nếu Quang là ngƣời khôn khéo thì nó không gặp may mắn
e/ Quang là ngƣời khôn khéo khi và chỉ khi nó gặp may mắn
f/ Hoặc Quang là ngƣời khôn khéo, hoặc nó gặp may mắn nhƣng không
đồng thời cả hai.
Hệ thống các vấn đề ôn tập toán rời rạc 2011

Bài 9. Cho a và b là hai số nguyên dƣơng. Biết rằng, trong 4 mệnh đề sau đây có 3 mệnh
đề đúng và 1 mệnh đề sai. Hãy tìm mọi cặp số (a, b) có thể có.
1/ a+1 chia hết cho b
2/ a = 2b + 5
3/ a+b chia hết cho 3
4/ a+7b là số nguyên tố
Bài 10. Không lập bảng chân trị, sử dụng các công thức tƣơng đƣơng logic, chứng
minh rằng các biểu thức mệnh đề sau là hằng đúng
a/ (P∧Q)→P
b/ P→(¬ P → P)
c/ P→((Q→ (P∧Q))
d/ ¬ (P ∨ ¬Q)→¬ P
e/ ((P→Q) ∧ (Q→R)) → (P→R)
Bài 11. Không lập bảng chân trị, sử dụng các công thức tƣơng đƣơng logic, xét xem
biểu thức mệnh đề G có là hệ quả của F không ?
a/ F = P∧(Q∨R) G = (P∧Q)∨R
b/ F = (P→Q)∧(Q→R) G = P→ (Q →R)
c/ F = P∧Q G = (¬P→Q) ∨ (P→ ¬Q)
Bài 12. Tƣơng tự bài tập 4 và 5, chứng minh các tƣơng đƣơng logic sau đây:
a/ (P∨Q)∧¬ (¬P∧Q) ⇔ P
b/ ¬(¬((P∨Q)∧R) ∨ ¬Q) ⇔ Q∧R
c/ ((P∨Q) ∧ (P ∨ ¬Q)) ∨ Q ⇔ P∨Q
d/ ¬(P∨Q) ∨ ((¬P ∧Q) ∨ ¬Q) ⇔ ¬(Q∧P)
e/ (P→Q) ∧ (¬Q ∧ (R ∨ ¬Q)) ⇔ ¬ (Q∨P)
Hệ thống các vấn đề ôn tập toán rời rạc 2011

f/ P ∨ (P ∧ (P∨Q) ⇔ P
g/ P ∨ Q ∨ (¬P ∧ ¬Q ∧ R) ⇔ P∨Q∨R
h/ ((¬P ∨ ¬Q) → (P∧Q∧R ) ⇔ P∧Q
i/ P ∧ ((¬Q → (R∧R)) ∨ ¬ (Q ∨ (R∧S) ∨ (R ∧ ¬S))) ⇔ P
j/ (P∨Q∨R) ∧ (P ∨ S ∨ ¬Q) ∧ (P ∨ ¬S ∨ R) ⇔ P ∨ (R ∧ (S ∨ ¬Q)
Bài 13. Sau khi nƣớng 1 chiếc bánh cho 2 đứa cháu trai và 2 đứa cháu gái đến thăm, Dì
Nellie lấy bánh ra khỏi lò nƣớng và để nguội. Sau đó, cô rời khỏi nhà để đến đóng cửa
hàng ở gần đó. Lúc trở về thì có ai đó đã ăn 1/4 chiếc bánh và thậm chí còn đặt lại cái dĩa
dơ bên phần bánh còn lại. Vì không còn ai đến nhà Dì ngày hôm đó trừ 4 đứa cháu nên
Dì biết ngay là 1 trong 4 đứa đã ăn mà chƣa đƣợc cho phép. Dì Nellie bèn hỏi 4 đứa thì
đƣợc các câu trả lời nhƣ sau:
- Charles : Kelly đã ăn phần bánh
- Dawn : Con không ăn bánh
- Kelly : Tyler ăn bánh
- Tyler : Con không ăn, Kelly nói chơi khi bảo rằng con ăn bánh.
Nếu chỉ 1 trong 4 câu trả lời trên là đúng và chỉ 1 trong 4 đứa cháu là thủ phạm, hãy tìm
ra ngƣời mà Dì Nellie phải phạt ?
Bài 14. Kiểm tra tính tƣơng đƣơng logic của 2 mệnh đề sau :
F = P → Q
G = ¬ (P∨Q)
Trả lời :
C1.
Hệ thống các vấn đề ôn tập toán rời rạc 2011


Vậy F ⇔ G hay P → Q = ¬ (P∨Q)
C2.

Bài 15. a. Nếu biết mệnh đề P→Q là sai, hãy cho biết chân trị của các mệnh đề sau:
P∧Q ¬P ∨ Q Q→P
b. Cho các biểu thức mệnh đề sau:
(( P∧Q)∧R) → (S∨M)
Xác định chân trị của các biến mệnh đề P, Q, R, S, M nếu các biểu thức mệnh
đề trên là sai.
Bài 16. Nếu Q có chân trị là T, hãy xác định chân trị của các biến mệnh đề P, R, S nếu
biểu thức mệnh đề sau cũng là đúng
(Q → ((¬P∨R) ∧ ¬S)) ∧ (¬S → (¬R∧Q))
Hệ thống các vấn đề ôn tập toán rời rạc 2011


CHƢƠNG 2. LOGIC VỊ TỪ
A. LÝ THUYẾT
Câu 1. Định nghĩa vị từ ? Cho ví dụ?
Câu 2. Các phép toán trên vị từ? Cho ví dụ ?
- Phủ định
- Phép nối liền
- Phép nối rời
- Phép kéo theo
- Phép kéo theo hai chiều
Câu 3. Lƣợng từ là gì? Nêu ý nghĩa của lƣợng từ (với mọi, tồn tại) ?Cho ví
dụ?
Câu 4. Nêu chức năng và dạng của phép toán phủ định của mệnh đề lƣợng từ
hoá vị từ cho vị từ một biến và vị từ 2 biến? Cho ví dụ ?
BÀI TẬP
Câu 1. Biểu diễn câu: "Nếu một ngƣời nào đó là phụ nữ và đã sinh con, thì
ngƣời đó sẽ là mẹ của một ngƣời nào khác" thành một biểu thức logic
Câu 2. Cho 2 vị từ P(x) xác định nhƣ sau: P(x) = {x s 3}
Q(X) = {x+ 1 là số lẻ}
Nếu không gian là tập số nguyên, hãy xác định chân trị của những mệnh đề sau:
a) P(1 b) Q(1) c) ÷ P(3)
d) Q(6) e) P(7).Q(7) f) P(3).Q(4)
g) P(4) h) ÷ (P(-4)vQ(-3) i) ÷ P(-4) .÷ Q(-3)
Câu 3. Các vị từ P(x), Q(x) đƣợc cho nhƣ bài tập 1. R(x) = {x > 0}. Nếu không
Hệ thống các vấn đề ôn tập toán rời rạc 2011

gian vẫn là tập số nguyên.
a) Xác định chân trị của những mệnh đề sau:
1. P(3) v [Q(3)v÷ R(3)] 2. ÷P(3) . [Q(3) v [Q(3) v R(3)]
3. P(2) ÷ [Q(2) ÷ R(2)] 4. [P(2) · Q(2)] ÷ R(2)
5. P(0) ÷ [÷ Q(1) · R(1) 5. [P(-1) · Q(-2) · R(-3)
b) Xác định tất cả các giá trị x sao cho [P(x) . Q(x)] . R(x) là một mệnh đề
đúng.
c) Tìm 5 giá trị nguyên dƣơng nhỏ nhất cảu x sao cho vị từ.
P(x) ÷ [÷ Q(x) . R(x) là mệnh đề đúng.
Câu 4. Cho vị từ P(x) đƣợc xác định nhƣ sau: P(x) = {x
2
= 2x} trên không gian
là tập hợp số nguyên. Xác định giá trị đúng, sai của những mệnh đề:
a) P(0) b) P(1) c) P(2)
d) P(-2) e) -x P(x) f) ¬x P(x)
Câu 5. Cho 2 vị từ 2 biến P(x,y) và Q(x,y) đƣợc xác định nhƣ sau:
P(x,y) = {x
2
> y} Q(x,y) = {x+2 <y}
Nếu không gian là tập số thực, xác định chân trị của các mệnh đề

Câu 6. Trong một chƣơng trình Pascal, n là một biến nguyên và A là mảng chứa
20 giá trị nguyên A[1],A[2],...A[20] đƣợc khai báo nhƣ sau:
for n:=1 to 20 do
A[n]:=n*n-n;
Hãy viết dạng kí hiệu của những mệnh đề sau: nếu xem A[n] nhƣ vị từ một biến
n trên không gian các số nguyên từ 1 đến 20:
a) Mọi phần tử của mảng đều không âm.
Hệ thống các vấn đề ôn tập toán rời rạc 2011

b) Số nguyên A[20] là phần tử lớn nhất trong mảng.
c) Tồn tại 2 phần tử trong mảng A mà phần tử sau gấp 2 lần phần tử trƣớc
d) Các phần tử trong mảng đƣợc xếp theo thứ tự tăng dần. e)
Mọi phần tử trong mảng đều khác nhau.
Chứng minh các mệnh đề trên.
Câu 7. Trên không gian là tập số nguyên, cho các vị từ sau: P(x) = {x>0)
Q(x) = {x là số chẵn}
R(x) = {x là số chính phƣơng} S(x) = {x chia hết cho 4}
T(x) = {x chia hết cho 5}
a) Viết dạng ký hiệu của những mệnh đề sau:
1. Có ít nhất 1 số nguyên chẵn.
2. Tồn tại 1 số nguyên dƣơng là số chẵn.
3. Nếu x chẵn, thì x không chia hết cho 5.
4. Không có số nguyên chẵn nào là chia hết cho 5.
5. Tồn tại 1 số nguyên chẵn chia hết cho 4.
6. Nếu x chẵn và x là số chính phƣơng, thì x chia hết cho 4.
b) Xác định chân trị của mỗi mệnh đề a). Với mỗi mệnh đề sai, hãy cho một dẫn
chứng cụ thể.
c) Viết thành lời các dạng ký hiệu sau:
1. ¬x [R(x) ÷ P(x)] 2. ¬x [S(x) ÷ Q(x)]
3. ¬x [S(x) ÷ ÷T(x)] 4. -x [S(x) .÷ R(x)]
5. ¬x [÷ R(x) v÷ Q(x) v S(x)]
Câu 8. Cho các vị từ trên không gian là tập số thực nhƣ sau: P(x) = {x > 0)
Q(x) = {x
2
> 0}
R(x) = {x
2
- 3x -4 = 0} S(x) = {x
2
- 3 > 0}
Xác định giá trị đúng, sai của những mệnh đề sau. Theo dẫn chứng hoặc giải
thích cụ thể:
a) -x [P(x) R(x)] b) ¬x [P(x) ÷ Q(x)]
Hệ thống các vấn đề ôn tập toán rời rạc 2011

c) ¬x [Q(x) ÷ S(x)] d) ¬x [R(x) v S(x)]
e) ¬x [R(x) ÷ P(x)]
Câu 9. Cho 3 vị từ P(x), Q(x), R(x) đƣợc xác định nhƣ sau:
P(x) = {x
2
- 8x + 15 = 0)
Q(x) = {x là số lẻ} R(x) = {x > 0}
Trên tập không gian là tất cả các số nguyên, hãy xác định giá trị đúng, sai của
những mệnh đề sau. Cho dẫn chứng hoặc giải thích cụ thể:
a) ¬x [P(x) ÷ Q(x)] b) ¬x [Q(x) ÷ P(x)]
c) -x [P(x) ÷ Q(x)] d) -x [Q(x) ÷ P(x)]
e) -x [R(x) . P(x)] f) ¬x [P(x) ÷ R(x)]
g) -x [R(x) ÷ P(x)] h) ¬x [÷ Q(x) ÷÷ P(x)]
i) -x [P(x) ÷ (Q(x) . R(x))] j) ¬x [(P(x) v Q(x) ÷ R(x)]
Câu 10. Cho 3 vị từ P(x), Q(x), R(x) nhƣ sau: P(x) = {x
2
- 7x + 10 = 0)
Q(x) = {x
2
- 2x -3 = 0}
R(x) = {x < 0}
a) Xác định giá trị đúng, sai của những mệnh đề sau, cho dẫn chứng hoặc giải
thích cụ thể, nếu không gian là tập số nguyên.
1. ¬a [P(x) ÷÷ R(x)] 2. [Q(x) ÷ R(x)]
3. -x [Q(x) ÷ R(x)] 3. -x [P(x) ÷ R(x)]
b) Câu hỏi nhƣ phần a) nhƣng không gian là tập Z
'

c) Câu hỏi nhƣ phần a) nhƣng không gian chỉ gồm 2 số nguyên 2, 5.
Câu 11. Cho P(x) = {x học ở lớp hơn 5 giờ mỗi ngày trong tuần}
Không gian là tập hợp các sinh viên. Hãy diễn đạt các lƣợng từ sau thành câu
thông thƣờng.
a) -x P(x) b) ¬x P(x)
c) -x ÷ P(x) d) ¬x ÷ P(x)
Câu 12. Cho vị từ P(x,y) = {x đã học môn y} với không gian của x là tập hợp tất
Hệ thống các vấn đề ôn tập toán rời rạc 2011

cả các sinh viên lớp bạn và không gian của y là tập hợp tất cả các môn tin học của học
kỳ mà bạn đang học.
Hãy diễn đạt các lƣợng từ sau thành các câu thông thƣờng:
a) -x -y P(x,y) b) -x ¬y P(x,y) c) ¬x -y P(x,y)
d) -y ¬x P(x,y) e) ¬y -x P(x,y) f) ¬x ¬y P(x,y)
Câu 13. Cho vị từ:
P(x) = {x nói đƣợc tiếng anh}
Q(x) = {x biết ngôn ngữ C
++
}
Cho không gian là tập hợp các sinh viên lớp bạn. Hãy diễn đạt các câu sau bằng
cách dùng P(x), Q(x), các lƣợng từ và các phép toán logic.
a) Có một sinh viên ở lớp bạn nói đƣợc tiếng Anh và biết C
++

b) Có một sinh viên ở lớp bạn nói đƣợc tiếng Anh nhƣng không biết C
++

c) Mọi sinh viên ở lớp bạn đều nói đƣợc tiếng Anh hoặc biết C
++

d) Không có một sinh viên nào ở lớp bạn nói đƣợc tiếng Anh hoặc biết C
++

Câu 14. Cho tân từ:
P(x) = {xl là sinh viên) Q(x)
= {x là kẻ ngu dốt} R(x) =
{x là kẻ vô tích sự}
Bằng cách dùng các lƣợng từ, các phép toán logic và với các vị từ P(x), Q(x),
R(x). Hãy diễn đạt các câu sau với không gian là toàn thể sinh viên:
a) Không có sinh viên nào là kẻ ngu dốt b)
Mọi kẻ ngu dốt đều là vô tích sự.
c) Không có sinh viên nào là vô tích sự.

Hệ thống các vấn đề ôn tập toán rời rạc 2011

CHƢƠNG 3. TẬP HỢP VÀ PHÉP ĐẾM
A. LÝ THUYẾT
Câu 1. Trình bày nguyên tắc cộng ? Cho ví dụ?
Câu 2. Trình bày nguyên tắc nhân? Cho ví dụ ?
Câu 3. Trình bày nguyên lý bù trừ ?Cho ví dụ?
Câu 4. Trình bày nguyên lý Dirichlet tổng quát? Cho ví dụ ?
BÀI TẬP
Bài 1. Trong tổng số 2504 sinh viên của một khoa công nghệ thông tin, có 1876 theo học
môn ngôn ngữ lập trình Pascal, 999 học môn ngôn ngữ Fortran và 345 học ngôn ngữ C.
Ngoài ra còn biết 876 sinh viên học cả Pascal và Fortran, 232 học cả Fortran và C, 290
học cả Pascal và C. Nếu 189 sinh viên học cả 3 môn Pascal, Fortran và C thì trong trƣờng
hợp đó có bao nhiêu sinh viên không học môn nào trong 3 môn ngôn ngữ lập trình kể
trên.
Bài 2. Một cuộc họp gồm 12 ngƣời tham dự để bàn về 3 vấn đề. Có 8 ngƣời phát biểu về
vấn đề I, 5 ngƣời phát biểu về vấn đề II và 7 ngƣời phát biểu về vấn đề III. Ngoài ra, có
đúng 1 ngƣời không phát biểu vấn đề nào. Hỏi nhiều lắm là có bao nhiêu ngƣời phát biểu
cả 3 vấn đề.
Bài 3. Chỉ ra rằng có ít nhất 4 ngƣời trong số 25 triệu ngƣời có cùng tên họ viết tắt bằng
3 chữ cái sinh cùng ngày trong năm (không nhất thiết trong cùng một năm).
Bài 4. Một tay đô vật tham gia thi đấu giành chức vô địch trong 75 giờ. Mỗi giờ anh ta
có ít nhất một trận đấu, nhƣng toàn bộ anh ta có không quá 125 trận. Chứng tỏ rằng có
những giờ liên tiếp anh ta đã đấu đúng 24 trận.
Bài 5. Cho n là số nguyên dƣơng bất kỳ. Chứng minh rằng luôn lấy ra đƣợc từ n số đã
cho một số số hạng thích hợp sao cho tổng của chúng chia hết cho n.
Bài 6. Trong một cuộc lấy ý kiến về 7 vấn đề, ngƣời đƣợc hỏi ghi vào một phiếu trả lời
sẵn bằng cách để nguyên hoặc phủ định các câu trả lời tƣơng ứng với 7 vấn đề đã nêu.
Chứng minh rằng với 1153 ngƣời đƣợc hỏi luôn tìm đƣợc 10 ngƣời trả lời giống
hệt nhau.
Hệ thống các vấn đề ôn tập toán rời rạc 2011

Bài 7. Có 17 nhà bác học viết thƣ cho nhau trao đổi 3 vấn đề. Chứng minh rằng luôn tìm
đƣợc 3 ngƣời cùng trao đổi một vấn đề.
Bài 8. Trong kỳ thi kết thúc học phần toán học rời rạc có 10 câu hỏi. Có bao nhiêu cách
gán điểm cho các câu hỏi nếu tổng số điểm bằng 100 và mỗi câu ít nhất đƣợc 5 điểm.


Hệ thống các vấn đề ôn tập toán rời rạc 2011

CHƢƠNG 4. ĐỒ THỊ
A. LÝ THUYẾT
Câu 1. Trình bày các phƣơng pháp biểu diễn đồ thị trong máy tính điện tử ? Cho ví dụ?
Câu 2. Định nghĩa đơn đồ thị vô hƣớng? Tính chất của đơn đồ thị vô hƣớng? Cho ví dụ ?
Câu 3. Định nghĩa đa đồ thị vô hƣớng? Tính chất của đa đồ thị vô hƣớng? Cho ví dụ ?
Câu 4. Định nghĩa đơn đồ thị có hƣớng? Tính chất của đơn đồ thị có hƣớng? Cho ví dụ ?
Câu 5. Định nghĩa đa đồ thị có hƣớng? Tính chất của đa đồ thị có hƣớng? Cho ví dụ ?
Câu 6. Phát biểu định lý bắt tay cho đồ thị có hƣớng? Cho ví dụ ?
Câu 7. Định nghĩa đồ thị con cảm sinh? Cho ví dụ ?
Câu 8. Định nghĩa đồ thị con cảm sinh cạnh? Cho ví dụ ?
Câu 9. Định nghĩa đồ thị đẳng cấu? Điều kiện cần để 2 đồ thị đẳng cấu? Cho ví dụ ?
Câu 10.Trình bày thuật toán kiểm tra tính liên thông của đồ thị? Cho ví dụ ?
Câu 11. Định nghĩa đồ thị Euler ? Đồ thị nửa Euler? Dấu hiệu nhận biết đƣờng Euler và
chu trình Euler? Cho ví dụ ?
Câu 12. Định nghĩa đồ thị Hamilton ? Đồ thị nửa Hamilton ? Dấu hiệu nhận biết đƣờng
Hamilton và chu trình Hamilton? Cho ví dụ ?
Câu 13. Định nghĩa đồ thị đối ngẫu? Cho ví dụ ?
Câu 14. Trình bày thuật toán tham lam trong bài toán tô màu đồ thị? Cho ví dụ ?
Câu 15. Định nghĩa đồ thị phẳng? Cho ví dụ ?
BÀI TẬP
Bài 1. Chứng minh mệnh đề sau : Mọi đơn đồ thị n đỉnh (n > 2) có tổng bậc của hai đỉnh
tuỳ ý không nhỏ hơn n đều là đồ thị liên thông.
Bài 2. Chứng minh mệnh đề sau : Nếu một đồ thị có đúng hai đỉnh bậc lẻ thì hai đỉnh này
phải liên thông, tức là có một đƣờng đi nối chúng.
Hệ thống các vấn đề ôn tập toán rời rạc 2011

Bài 3. Cho G là đồ thị có v đỉnh và e cạnh, còn M, m tƣơng ứng là bậc lớn nhất và nhỏ
nhất của các đỉnh của G. Chứng tỏ rằng
m s
2e
v
s M.
Bài 4. Chứng minh rằng nếu G là đơn đồ thị phân đôi có v đỉnh và e cạnh, khi đó
e s v
2
/4.
Bài 5. Trongmột phƣơng án mạng kiểu lƣới kết nối n=m
2
bộ xử lý song song, bộ xử lý
P(i,j) đƣợc kết nối với 4 bộ xử lý (P(i±1) mod m, j), P(i, (j±1) mod m), sao cho các kết
nối bao xung quanh các cạnh của lƣới. Hãy vẽ mạng kiểu lƣới có 16 bộ xử lý theo
phƣơng án này.
Bài 6. Hãy vẽ các đồ thị vô hƣớng đƣợc biểu diễn bởi ma trận liền kề sau:
a)
1 2 3
2 0 4
3 4 0
|
\

|
.
|
|
|
, b)
1 2 0 1
2 0 3 0
0 3 1 1
1 0 1 0
|
\

|
.
|
|
|
|
, c)
0 1 3 0 4
1 2 1 3 0
3 1 1 0 1
0 3 0 0 2
4 0 1 2 3
|
\

|
.
|
|
|
|
|
|
.
Bài 7. Nêu ý nghĩa của tổng các phần tử trên một hàng (t.ƣ. cột) của một ma trận liền kề
đối với một đồ thị vô hƣớng ? Đối với đồ thị có hƣớng ?
Bài 8. Tìm ma trận liền kề cho các đồ thị sau:
a) K
n
, b) C
n
, c) W
n
, d) K
m,n
, e) Q
n
.
Bài 9. Hai đơn đồ thị với ma trận liền kề sau đây có là đẳng cấu không?
|
|
|
|
|
.
|

\
|
0 1 1 1
1 0 0 0
1 0 0 1
1 0 1 0
,
|
|
|
|
|
.
|

\
|
0 1 1 1
1 0 0 1
1 0 0 1
1 1 1 0
.
Bài 10. Hai đơn đồ thị với ma trận liền kề sau đây có là đẳng cấu không?
Hệ thống các vấn đề ôn tập toán rời rạc 2011

|
|
|
|
|
.
|

\
|
0 1 1 1 0
1 1 0 0 0
1 0 1 0 1
0 0 0 1 1
,
|
|
|
|
|
.
|

\
|
1 0 1 0 1
0 1 0 0 1
0 1 1 1 0
1 0 0 1 0
.
Bài 11. Các đồ thị G và G’ sau có đẳng cấu với nhau không?
a)

b)


Bài 12. Cho V={2,3,4,5,6,7,8} và E là tập hợp các cặp phần tử (u,v) của V sao cho u<v
và u,v nguyên tố cùng nhau. Hãy vẽ đồ thị có hƣớng G=(V,E). Tìm số các đƣờng đi phân
biệt độ dài 3 từ đỉnh 2 tới đỉnh 8.
Bài 13. Một cuộc họp có ít nhất ba đại biểu đến dự. Mỗi ngƣời quen ít nhất hai đại biểu
khác. Chứng minh rằng có thể xếp đƣợc một số đại biểu ngồi xung quanh một bàn tròn,
để mỗi ngƣời ngồi giữa hai ngƣời mà đại biểu đó quen.
Bài 14. Một lớp học có ít nhất 4 sinh viên. Mỗi sinh viên thân với ít nhất 3 sinh viên
khác. Chứng minh rằng có thể xếp một số chẵn sinh viên ngồi quanh một cái bàn tròn để
mỗi sinh viên ngồi giữa hai sinh viên mà họ thân.
Bài 15. Trong một cuộc họp có đúng hai đại biểu không quen nhau và mỗi đại biểu này
có một số lẻ ngƣời quen đến dự. Chứng minh rằng luôn luôn có thể xếp một số đại biểu
ngồi chen giữa hai đại biểu nói trên, để mỗi ngƣời ngồi giữa hai ngƣời mà anh ta quen.
Bài 16. Một thành phố có n (n > 2) nút giao thông và hai nút giao thông bất kỳ đều có số
đầu mối đƣờng ngầm tới một trong các nút giao thông này đều không nhỏ hơn n. Chứng
u
1
u
2
u
3
u
4
u
5
u
6
v
1
v
2
v
4
v
3
v
5
v
6
u
1
u
2
u
3
u
4
u
5
u
6
v
1
v
2
v
6
v
3
v
5
v
4
Hệ thống các vấn đề ôn tập toán rời rạc 2011

minh rằng từ một nút giao thông tuỳ ý ta có thể đi đến một nút giao thông bất kỳ khác
bằng đƣờng ngầm.
Bài 17. Trong một cuộc họp có 15 ngƣời mỗi ngày ngồi với nhau quanh một bàn tròn
một lần. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp sao cho mỗi lần ngồi họp, mỗi ngƣời có hai ngƣời
bên cạnh là bạn mới, và sắp xếp nhƣ thế nào ?
Bài 18. Hiệu trƣởng mời 2n (n > 2) sinh viên giỏi đến dự tiệc. Mỗi sinh viên giỏi quen ít
nhất n sinh viên giỏi khác đến dự tiệc. Chứng minh rằng luôn luôn có thể xếp tất cả các
sinh viên giỏi ngồi xung quanh một bàn tròn, để mỗi ngƣời ngồi giữa hai ngƣời mà sinh
viên đó quen.
Bài 19. Một ông vua đã xây dựng một lâu đài để cất báu vật. Ngƣời ta tìm thấy sơ đồ của
lâu đài (hình sau) với lời dặn: muốn tìm báu vật, chỉ cần từ một trong các phòng bên
ngoài cùng (số 1, 2, 6, 10, ...), đi qua tất cả các cửa phòng, mỗi cửa chỉ một lần; báu vật
đƣợc giấu sau cửa cuối cùng.
Hãy tìm nơi giấu báu vật
Bài 20. Đồ thị cho trong hình sau gọi là đồ thị Peterson P.2 1
3
4 5 6
7
8 9 10
11 12 13 14
15
16 1
7
18
19 20 21
a

e

k

i

b

g

f

h

d

c

a) Tìm một đƣờng đi Hamilton trong P.
b) Chứng minh rằng P \ {v}, với v là một
đỉnh bất kỳ của P, là một đồ thị Hamilton.
Hệ thống các vấn đề ôn tập toán rời rạc 2011

Bài 20. Giải bài toán ngƣời phát thƣ Trung Hoa với đồ thị cho trong hình sau:

Bài 21. Chứng minh rằng đồ thị G cho
trong hình sau có đƣờng đi Hamilton
(từ s đến r) nhƣng không có chu trình Hamilton.Bài 22. Cho thí dụ về:
1) Đồ thị có một chu trình vừa là chu trình Euler vừa là chu trình Hamilton;
2) Đồ thị có một chu trình Euler và một chu trình Hamilton, nhƣng hai chu trình
đó không trùng nhau;
3) Đồ thị có 6 đỉnh, là đồ thị Hamilton, nhƣng không phải là đồ thị Euler;
4) Đồ thị có 6 đỉnh, là đồ thị Euler, nhƣng không phải là đồ thị Hamilton.
Bài 23. Chứng minh rằng con mã không thể đi qua tất cả các ô của một bàn cờ có 4 x 4
hoặc 5 x 5 ô vuông, mỗi ô chỉ một lần, rồi trở về chỗ cũ.
a

c

b

s

r

f

e

d

g

h

Hệ thống các vấn đề ôn tập toán rời rạc 2011

CHƢƠNG 5. CÂY
A. LÝ THUYẾT
Câu 1. Định nghĩa cây và các tính chất của cây ? Cho ví dụ?
Câu 2. Định nghĩa cây khung của đồ thị? Cho ví dụ ?
Câu 3. Trình bày thuật toán Kruskal cho bài toán tin cây khung nhỏ nhất? Cho ví dụ
minh hoạ?
Câu 4. Trình bày thuật toán Prim cho bài toán tin cây khung nhỏ nhất? Cho ví dụ minh
hoạ?
Câu 5. Định nghĩa cây nhị phân? Cho ví dụ minh hoạ?
Câu 6. Định nghĩa cây m- phân? Cho ví dụ minh hoạ?
BÀI TẬP
Bài 1. Vẽ tất cả các cây (không đẳng cấu) có:
a) 4 đỉnh b) 5 đỉnh c) 6 đỉnh
Bài 2. Một cây có n
2
đỉnh bậc 2, n
3
đỉnh bậc 3, …, n
k
đỉnh bậc k. Hỏi có bao nhiêu đỉnh
bậc 1?
Bài 3. Tìm số tối đa các đỉnh của một cây m-phân có chiều cao h.
Bài 4. Có thể tìm đƣợc một cây có 8 đỉnh và thoả điều kiện dƣới đây hay không? Nếu có,
vẽ cây đó ra, nếu không, giải thích tại sao:
a) Mọi đỉnh đều có bậc 1.
b) Mọi đỉnh đều có bậc 2.
c) Có 6 đỉnh bậc 2 và 2 đỉnh bậc 1.
d) Có đỉnh bậc 7 và 7 đỉnh bậc 1.
Bài 5. Chứng minh hoặc bác bỏ các mệnh đề sau đây.
a) Trong một cây, đỉnh nào cũng là đỉnh cắt.
b) Một cây có số đỉnh không nhỏ hơn 3 thì có nhiều đỉnh cắt hơn là cầu.
Bài 6. Có bốn đội bóng đá A, B, C, D lọt vào vòng bán kết trong giải các đội mạnh khu
vực. Có mấy dự đoán xếp hạng nhƣ sau:
Hệ thống các vấn đề ôn tập toán rời rạc 2011

a) Đội B vô địch, đội D nhì.
b) Đội B nhì, đội C ba.
c) Đọi A nhì, đội C tƣ.
Biết rằng mỗi dự đoán trên đúng về một đội. Hãy cho biết kết quả xếp hạng của
các đội.
Bài 7. Cây Fibonacci có gốc T
n
đuợc dịnh nghĩa bằng hồi quy nhƣ sau. T
1
và T
2
đều là
cây có gốc chỉ gồm một đỉnh và với n=3,4, … cây có gốc T
n
đƣợc xây dựng từ gốc với
T
n-1
nhƣ là cây con bên trái và T
n-2
nhƣ là cây con bên phải.
a) Hãy vẽ 7 cây Fibonacci có gốc đầu tiên.
b) Cây Fibonacci T
n
có bao nhiêu đỉnh, lá và bao nhiêu đỉnh trong. Chiều cao của
nó bằng bao nhiêu?
Bài 8. Hãy tìm cây khung của đồ thị sau bằng cách xoá đi các cạnh trong các chu trình
đơn.
a)
b)
Bài 9. Đồ thị K
n
với n=3, 4, 5 có bao nhiêu cây khung không đẳng cấu?
Bài 10. Tìm cây khung nhỏ nhất của đồ thị sau theo thuật toán Kruskal và Prim.
a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

a

b

c

d

e

h

f

i

k

g

j

l

42
Hệ thống các vấn đề ôn tập toán rời rạc 2011Bài 11. Tìm cây khung nhỏ nhất bằng thuật toán Prim của đồ thị gồm các đỉnh A, B, C,
D, E, F, H, I đƣợc cho bởi ma trận trọng số sau.|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.
|

\
|
·
·
·
·
·
·
·
·
18 14 21 12 19 11 20
18 17 23 21 20 19 32
14 17 34 30 21 20 18
21 23 34 22 29 24 19
12 21 30 22 13 33 23
19 20 21 29 13 13 15
11 19 20 24 33 13 16
20 32 18 19 23 15 16
.
Yêu cầu viết các kết quả trung gian trong từng bƣớc lặp, kết quả cuối cùng cần đƣa ra tập
cạnh và độ dài của cây khung nhỏ nhất.
Bài 12. Duyệt các cây sau đây lần lƣợt bằng các thuật toán tiền thứ tự, trung thứ tự và
hậu thứ tự.
a) b)


a

b

c

d

e

f

g

h

14
10
4
3 1 11
3
15
5
7
20
9
A
B C D E F G
A
H
B
C
D
E
F
G
H
a

c

b

d

e

g

f

h

i

j

e

d

g

f

b

c

a

h

i

m

n

j

k

p

q

l

o

Hệ thống các vấn đề ôn tập toán rời rạc 2011
B. BÀI TẬP Bài 1. Trong các phát biểu sau, cho biết phát biểu nào là mệnh đề. Khi là mệnh đề, cho biết chân trị của nó:

Bài 2. Đặt P, Q lần lƣợt là các mệnh đề: P := “ Minh học chăm”, Q:= “ Minh có kết quả học tập tốt” R:= “ Minh học giỏi môn Tóan”. Hãy việt lại các mệnh đề sau dƣới dạng hình thức trong đó có sử dụng các phép nối. a) Minh học chăm và có kết quả học tập tốt. b) Minh học chăm nhƣng không có kết quả học tập tốt. c) Minh học chăm hay Minh có kết quả học tập tốt. d) Nếu Minh học chăm thì Minh có kết quả học tập tốt. e) Minh có kết quả học tập tốt khi và chỉ khi Minh học chăm. Bài 3. Lập bảng chân trị cho các dạng mệnh đề sau và cho biết dạng mệnh đề nào là hằng đúng.

Hệ thống các vấn đề ôn tập toán rời rạc 2011 Bài 4. Mệnh đề nào dƣới đây là hằng đúng Bài 5. Trong các biến đổi tƣơng đƣơng dƣới đây hãy cho biết đã sử dụng quy luật tƣơng đƣơng logic nào? Bài 6. Hãy kiểm tra các suy luận sau và cho biết đã sử dụng quy tắc suy diễn nào? .

hoặc nó gặp may mắn nhƣng không đồng thời cả hai. trƣớc tòa cả 3 bị cáo đều tuyên thệ khai đúng sự thật và lời khai nhƣ sau : Anh A: Chị B có tội và anh C vô tội Chị B : Nếu anh A có tội thì anh C cũng có tội Anh C: Tôi vô tội nhƣng một trong hai ngƣời kia là có tội Chƣơng 1: Đại số mệnh đề Hãy xét xem ai là ngƣời có tội ? Bài 8. . Sử dụng logic mệnh đề để giải bài toàn sau : Trong một phiên tòa xử án 3 bị can có liên quan đến vấn đề tài chánh. hãy tìm số lớn nhất các mệnh đề đồng thời là đúng. a/ Quang là ngƣời khôn khéo b/ Quang không gặp may mắn c/ Quang gặp may mắn nhƣng không khôn khéo d/ Nếu Quang là ngƣời khôn khéo thì nó không gặp may mắn e/ Quang là ngƣời khôn khéo khi và chỉ khi nó gặp may mắn f/ Hoặc Quang là ngƣời khôn khéo.Hệ thống các vấn đề ôn tập toán rời rạc 2011 Bài 7. Cho các mệnh đề đƣợc phát biểu nhƣ sau.

trong 4 mệnh đề sau đây có 3 mệnh đề đúng và 1 mệnh đề sai. Hãy tìm mọi cặp số (a. xét xem biểu thức mệnh đề G có là hệ quả của F không ? a/ F = P∧(Q∨R) G = (P∧Q)∨R b/ F = (P→Q)∧(Q→R) G = P→ (Q →R) c/ F = P∧Q G = (¬P→Q) ∨ (P→ ¬Q) Bài 12. chứng minh các tƣơng đƣơng logic sau đây: a/ (P∨Q)∧¬ (¬P∧Q) ⇔ P b/ ¬(¬((P∨Q)∧R) ∨ ¬Q) ⇔ Q∧R c/ ((P∨Q) ∧ (P ∨ ¬Q)) ∨ Q ⇔ P∨Q d/ ¬(P∨Q) ∨ ((¬P ∧Q) ∨ ¬Q) ⇔ ¬(Q∧P) e/ (P→Q) ∧ (¬Q ∧ (R ∨ ¬Q)) ⇔ ¬ (Q∨P) . Không lập bảng chân trị. Biết rằng. Tƣơng tự bài tập 4 và 5. b) có thể có. Cho a và b là hai số nguyên dƣơng. Không lập bảng chân trị. chứng minh rằng các biểu thức mệnh đề sau là hằng đúng a/ (P∧Q)→P b/ P→(¬ P → P) c/ P→((Q→ (P∧Q)) d/ ¬ (P ∨ ¬Q)→¬ P e/ ((P→Q) ∧ (Q→R)) → (P→R) Bài 11. 1/ a+1 chia hết cho b 2/ a = 2b + 5 3/ a+b chia hết cho 3 4/ a+7b là số nguyên tố Bài 10. sử dụng các công thức tƣơng đƣơng logic.Hệ thống các vấn đề ôn tập toán rời rạc 2011 Bài 9. sử dụng các công thức tƣơng đƣơng logic.

cô rời khỏi nhà để đến đóng cửa hàng ở gần đó. Nếu chỉ 1 trong 4 câu trả lời trên là đúng và chỉ 1 trong 4 đứa cháu là thủ phạm. Dì Nellie bèn hỏi 4 đứa thì đƣợc các câu trả lời nhƣ sau: . Vì không còn ai đến nhà Dì ngày hôm đó trừ 4 đứa cháu nên Dì biết ngay là 1 trong 4 đứa đã ăn mà chƣa đƣợc cho phép.Hệ thống các vấn đề ôn tập toán rời rạc 2011 f/ P ∨ (P ∧ (P∨Q) ⇔ P g/ P ∨ Q ∨ (¬P ∧ ¬Q ∧ R) ⇔ P∨Q∨R h/ ((¬P ∨ ¬Q) → (P∧Q∧R ) ⇔ P∧Q i/ P ∧ ((¬Q → (R∧R)) ∨ ¬ (Q ∨ (R∧S) ∨ (R ∧ ¬S))) ⇔ P j/ (P∨Q∨R) ∧ (P ∨ S ∨ ¬Q) ∧ (P ∨ ¬S ∨ R) ⇔ P ∨ (R ∧ (S ∨ ¬Q) Bài 13. Lúc trở về thì có ai đó đã ăn 1/4 chiếc bánh và thậm chí còn đặt lại cái dĩa dơ bên phần bánh còn lại. hãy tìm ra ngƣời mà Dì Nellie phải phạt ? Bài 14.Tyler : Con không ăn. Sau đó. Kelly nói chơi khi bảo rằng con ăn bánh. Sau khi nƣớng 1 chiếc bánh cho 2 đứa cháu trai và 2 đứa cháu gái đến thăm. Dì Nellie lấy bánh ra khỏi lò nƣớng và để nguội. . Kiểm tra tính tƣơng đƣơng logic của 2 mệnh đề sau : F=P→Q G = ¬ (P∨Q) Trả lời : C1.Charles : Kelly đã ăn phần bánh .Kelly : Tyler ăn bánh .Dawn : Con không ăn bánh .

Bài 16. Nếu biết mệnh đề P→Q là sai. Nếu Q có chân trị là T. M nếu các biểu thức mệnh đề trên là sai. S.Hệ thống các vấn đề ôn tập toán rời rạc 2011 Vậy F ⇔ G hay P → Q = ¬ (P∨Q) C2. R. S nếu biểu thức mệnh đề sau cũng là đúng (Q → ((¬P∨R) ∧ ¬S)) ∧ (¬S → (¬R∧Q)) Q→P . Cho các biểu thức mệnh đề sau: (( P∧Q)∧R) → (S∨M) Xác định chân trị của các biến mệnh đề P. Q. R. Bài 15. hãy xác định chân trị của các biến mệnh đề P. hãy cho biết chân trị của các mệnh đề sau: P∧Q ¬P ∨ Q b. a.

thì ngƣời đó sẽ là mẹ của một ngƣời nào khác" thành một biểu thức logic Câu 2. LÝ THUYẾT Câu 1.Phép kéo theo .Phủ định . Các vị từ P(x). Q(x) đƣợc cho nhƣ bài tập 1. Nêu chức năng và dạng của phép toán phủ định của mệnh đề lƣợng từ hoá vị từ cho vị từ một biến và vị từ 2 biến? Cho ví dụ ? BÀI TẬP Câu 1.Phép kéo theo hai chiều Câu 3.Phép nối rời . Định nghĩa vị từ ? Cho ví dụ? Câu 2.Phép nối liền . Các phép toán trên vị từ? Cho ví dụ ? . LOGIC VỊ TỪ A. tồn tại) ?Cho ví dụ? Câu 4. hãy xác định chân trị của những mệnh đề sau: a) P(1 d) Q(6) g) P(4) b) Q(1) e) P(7)Q(7) h)  (P(-4)Q(-3) c)  P(3) f) P(3)Q(4) i)  P(-4)  Q(-3) Câu 3. R(x) = {x > 0}. Nếu không . Cho 2 vị từ P(x) xác định nhƣ sau: P(x) = {x  3} Q(X) = {x+ 1 là số lẻ} Nếu không gian là tập số nguyên. Lƣợng từ là gì? Nêu ý nghĩa của lƣợng từ (với mọi. Biểu diễn câu: "Nếu một ngƣời nào đó là phụ nữ và đã sinh con.Hệ thống các vấn đề ôn tập toán rời rạc 2011 CHƢƠNG 2.

y) và Q(x. P(x)  [ Q(x)  R(x) là mệnh đề đúng. P(2)  [Q(2)  R(2)] 5. P(3)  [Q(3) R(3)] 3. Cho vị từ P(x) đƣợc xác định nhƣ sau: P(x) = {x2 = 2x} trên không gian là tập hợp số nguyên. P(3)  [Q(3)  [Q(3)  R(3)] 4. a) Xác định chân trị của những mệnh đề sau: 1. Xác định giá trị đúng.. Cho 2 vị từ 2 biến P(x. Trong một chƣơng trình Pascal. [P(2)  Q(2)]  R(2) 5.A[2].y) đƣợc xác định nhƣ sau: P(x. [P(-1)  Q(-2)  R(-3) b) Xác định tất cả các giá trị x sao cho [P(x)  Q(x)]  R(x) là một mệnh đề đúng. Hãy viết dạng kí hiệu của những mệnh đề sau: nếu xem A[n] nhƣ vị từ một biến n trên không gian các số nguyên từ 1 đến 20: a) Mọi phần tử của mảng đều không âm.. P(0)  [ Q(1)  R(1) 2.y) = {x+2 <y} Nếu không gian là tập số thực. xác định chân trị của các mệnh đề Câu 6. Câu 4.. n là một biến nguyên và A là mảng chứa 20 giá trị nguyên A[1]. c) Tìm 5 giá trị nguyên dƣơng nhỏ nhất cảu x sao cho vị từ. .A[20] đƣợc khai báo nhƣ sau: for n:=1 to 20 do A[n]:=n*n-n. sai của những mệnh đề: a) P(0) d) P(-2) b) P(1) e) x P(x) c) P(2) f) x P(x) Câu 5.Hệ thống các vấn đề ôn tập toán rời rạc 2011 gian vẫn là tập số nguyên.y) = {x2  y} Q(x.

Với mỗi mệnh đề sai. cho các vị từ sau: P(x) = {x>0) Q(x) = {x là số chẵn} R(x) = {x là số chính phƣơng} S(x) = {x chia hết cho 4} T(x) = {x chia hết cho 5} a) Viết dạng ký hiệu của những mệnh đề sau: 1. x [S(x)  R(x)] . Chứng minh các mệnh đề trên. Câu 7.3  0} Xác định giá trị đúng. hãy cho một dẫn chứng cụ thể. Theo dẫn chứng hoặc giải thích cụ thể: a) x [P(x) R(x)] b) x [P(x)  Q(x)] 2. 6. c) Viết thành lời các dạng ký hiệu sau: 1. x [R(x)  P(x)] 3. Nếu x chẵn. thì x chia hết cho 4. 5. x [S(x)  Q(x)] 4. Tồn tại 1 số nguyên dƣơng là số chẵn. sai của những mệnh đề sau. x [S(x)  T(x)] 5. c) Tồn tại 2 phần tử trong mảng A mà phần tử sau gấp 2 lần phần tử trƣớc d) Các phần tử trong mảng đƣợc xếp theo thứ tự tăng dần. Cho các vị từ trên không gian là tập số thực nhƣ sau: P(x) = {x  0) Q(x) = {x2  0} R(x) = {x2 . e) Mọi phần tử trong mảng đều khác nhau. Tồn tại 1 số nguyên chẵn chia hết cho 4. x [ R(x)  Q(x)  S(x)] Câu 8. Có ít nhất 1 số nguyên chẵn. b) Xác định chân trị của mỗi mệnh đề a). 4. Không có số nguyên chẵn nào là chia hết cho 5. 2.3x -4 = 0} S(x) = {x2 . thì x không chia hết cho 5. Nếu x chẵn và x là số chính phƣơng. Trên không gian là tập số nguyên.Hệ thống các vấn đề ôn tập toán rời rạc 2011 b) Số nguyên A[20] là phần tử lớn nhất trong mảng. 3.

R(x) nhƣ sau: P(x) = {x2 .2x -3 = 0} R(x) = {x  0} a) Xác định giá trị đúng. R(x) đƣợc xác định nhƣ sau: P(x) = {x2 .y) = {x đã học môn y} với không gian của x là tập hợp tất . a [P(x)  R(x)] 3. a) x P(x) c) x  P(x) b) x P(x) d) x  P(x) 2. hãy xác định giá trị đúng.7x + 10 = 0) Q(x) = {x2 . Hãy diễn đạt các lƣợng từ sau thành câu thông thƣờng. Q(x). Cho 3 vị từ P(x). Cho 3 vị từ P(x). 1. Q(x). Câu 11. [Q(x)  R(x)] 3. Cho dẫn chứng hoặc giải thích cụ thể: a) x [P(x)  Q(x)] c) x [P(x)  Q(x)] e) x [R(x)  P(x)] g) x [R(x)  P(x)] i) x [P(x)  (Q(x)  R(x))] b) x [Q(x)  P(x)] d) x [Q(x)  P(x)] f) x [P(x)  R(x)] h) x [ Q(x)  P(x)] j) x [(P(x)  Q(x)  R(x)] d) x [R(x)  S(x)] Câu 10. cho dẫn chứng hoặc giải thích cụ thể. Cho P(x) = {x học ở lớp hơn 5 giờ mỗi ngày trong tuần} Không gian là tập hợp các sinh viên. sai của những mệnh đề sau. 5.8x + 15 = 0) Q(x) = {x là số lẻ} R(x) = {x  0} Trên tập không gian là tất cả các số nguyên. x [Q(x)  R(x)] b) Câu hỏi nhƣ phần a) nhƣng không gian là tập Z' c) Câu hỏi nhƣ phần a) nhƣng không gian chỉ gồm 2 số nguyên 2. nếu không gian là tập số nguyên. sai của những mệnh đề sau.Hệ thống các vấn đề ôn tập toán rời rạc 2011 c) x [Q(x)  S(x)] e) x [R(x)  P(x)] Câu 9. Cho vị từ P(x. x [P(x)  R(x)] Câu 12.

y) Câu 13.y) c) x y P(x. Hãy diễn đạt các lƣợng từ sau thành các câu thông thƣờng: a) x y P(x.y) f) x y P(x. Cho tân từ: P(x) = {xl là sinh viên) Q(x) = {x là kẻ ngu dốt} R(x) = {x là kẻ vô tích sự} Bằng cách dùng các lƣợng từ.y) e) y x P(x. các phép toán logic và với các vị từ P(x). Hãy diễn đạt các câu sau bằng cách dùng P(x). các lƣợng từ và các phép toán logic. Hãy diễn đạt các câu sau với không gian là toàn thể sinh viên: a) Không có sinh viên nào là kẻ ngu dốt b) Mọi kẻ ngu dốt đều là vô tích sự.y) .y) d) y x P(x. c) Không có sinh viên nào là vô tích sự. b) x y P(x. Cho vị từ: P(x) = {x nói đƣợc tiếng anh} Q(x) = {x biết ngôn ngữ C++} Cho không gian là tập hợp các sinh viên lớp bạn. a) Có một sinh viên ở lớp bạn nói đƣợc tiếng Anh và biết C++ b) Có một sinh viên ở lớp bạn nói đƣợc tiếng Anh nhƣng không biết C++ c) Mọi sinh viên ở lớp bạn đều nói đƣợc tiếng Anh hoặc biết C++ d) Không có một sinh viên nào ở lớp bạn nói đƣợc tiếng Anh hoặc biết C++ Câu 14. Q(x). Q(x).Hệ thống các vấn đề ôn tập toán rời rạc 2011 cả các sinh viên lớp bạn và không gian của y là tập hợp tất cả các môn tin học của học kỳ mà bạn đang học. R(x).

TẬP HỢP VÀ PHÉP ĐẾM A. Một cuộc họp gồm 12 ngƣời tham dự để bàn về 3 vấn đề. Hỏi nhiều lắm là có bao nhiêu ngƣời phát biểu cả 3 vấn đề. Nếu 189 sinh viên học cả 3 môn Pascal. Bài 2. . Trong tổng số 2504 sinh viên của một khoa công nghệ thông tin. Ngoài ra còn biết 876 sinh viên học cả Pascal và Fortran. Trình bày nguyên tắc nhân? Cho ví dụ ? Câu 3. 232 học cả Fortran và C. 290 học cả Pascal và C. Trình bày nguyên tắc cộng ? Cho ví dụ? Câu 2. Trình bày nguyên lý bù trừ ?Cho ví dụ? Câu 4. LÝ THUYẾT Câu 1. Trình bày nguyên lý Dirichlet tổng quát? Cho ví dụ ? BÀI TẬP Bài 1. Fortran và C thì trong trƣờng hợp đó có bao nhiêu sinh viên không học môn nào trong 3 môn ngôn ngữ lập trình kể trên. Bài 4. 5 ngƣời phát biểu về vấn đề II và 7 ngƣời phát biểu về vấn đề III. Chỉ ra rằng có ít nhất 4 ngƣời trong số 25 triệu ngƣời có cùng tên họ viết tắt bằng 3 chữ cái sinh cùng ngày trong năm (không nhất thiết trong cùng một năm). Ngoài ra. Bài 6. 999 học môn ngôn ngữ Fortran và 345 học ngôn ngữ C.Hệ thống các vấn đề ôn tập toán rời rạc 2011 CHƢƠNG 3. Chứng tỏ rằng có những giờ liên tiếp anh ta đã đấu đúng 24 trận. ngƣời đƣợc hỏi ghi vào một phiếu trả lời sẵn bằng cách để nguyên hoặc phủ định các câu trả lời tƣơng ứng với 7 vấn đề đã nêu. Bài 3. nhƣng toàn bộ anh ta có không quá 125 trận. có đúng 1 ngƣời không phát biểu vấn đề nào. Bài 5. Chứng minh rằng với 1153 ngƣời đƣợc hỏi luôn tìm đƣợc 10 ngƣời trả lời giống hệt nhau. Chứng minh rằng luôn lấy ra đƣợc từ n số đã cho một số số hạng thích hợp sao cho tổng của chúng chia hết cho n. Mỗi giờ anh ta có ít nhất một trận đấu. có 1876 theo học môn ngôn ngữ lập trình Pascal. Một tay đô vật tham gia thi đấu giành chức vô địch trong 75 giờ. Có 8 ngƣời phát biểu về vấn đề I. Trong một cuộc lấy ý kiến về 7 vấn đề. Cho n là số nguyên dƣơng bất kỳ.

Chứng minh rằng luôn tìm đƣợc 3 ngƣời cùng trao đổi một vấn đề. . Trong kỳ thi kết thúc học phần toán học rời rạc có 10 câu hỏi. Có 17 nhà bác học viết thƣ cho nhau trao đổi 3 vấn đề. Bài 8.Hệ thống các vấn đề ôn tập toán rời rạc 2011 Bài 7. Có bao nhiêu cách gán điểm cho các câu hỏi nếu tổng số điểm bằng 100 và mỗi câu ít nhất đƣợc 5 điểm.

Định nghĩa đồ thị đối ngẫu? Cho ví dụ ? Câu 14. LÝ THUYẾT Câu 1. Phát biểu định lý bắt tay cho đồ thị có hƣớng? Cho ví dụ ? Câu 7. ĐỒ THỊ A. Định nghĩa đa đồ thị vô hƣớng? Tính chất của đa đồ thị vô hƣớng? Cho ví dụ ? Câu 4. Trình bày thuật toán tham lam trong bài toán tô màu đồ thị? Cho ví dụ ? Câu 15. Trình bày các phƣơng pháp biểu diễn đồ thị trong máy tính điện tử ? Cho ví dụ? Câu 2. . tức là có một đƣờng đi nối chúng. Bài 2.Trình bày thuật toán kiểm tra tính liên thông của đồ thị? Cho ví dụ ? Câu 11. Định nghĩa đồ thị Hamilton ? Đồ thị nửa Hamilton ? Dấu hiệu nhận biết đƣờng Hamilton và chu trình Hamilton? Cho ví dụ ? Câu 13. Chứng minh mệnh đề sau : Mọi đơn đồ thị n đỉnh (n  2) có tổng bậc của hai đỉnh tuỳ ý không nhỏ hơn n đều là đồ thị liên thông. Định nghĩa đồ thị đẳng cấu? Điều kiện cần để 2 đồ thị đẳng cấu? Cho ví dụ ? Câu 10. Chứng minh mệnh đề sau : Nếu một đồ thị có đúng hai đỉnh bậc lẻ thì hai đỉnh này phải liên thông. Định nghĩa đồ thị phẳng? Cho ví dụ ? BÀI TẬP Bài 1. Định nghĩa đơn đồ thị vô hƣớng? Tính chất của đơn đồ thị vô hƣớng? Cho ví dụ ? Câu 3. Định nghĩa đồ thị con cảm sinh cạnh? Cho ví dụ ? Câu 9. Định nghĩa đơn đồ thị có hƣớng? Tính chất của đơn đồ thị có hƣớng? Cho ví dụ ? Câu 5.Hệ thống các vấn đề ôn tập toán rời rạc 2011 CHƢƠNG 4. Định nghĩa đồ thị con cảm sinh? Cho ví dụ ? Câu 8. Định nghĩa đa đồ thị có hƣớng? Tính chất của đa đồ thị có hƣớng? Cho ví dụ ? Câu 6. Định nghĩa đồ thị Euler ? Đồ thị nửa Euler? Dấu hiệu nhận biết đƣờng Euler và chu trình Euler? Cho ví dụ ? Câu 12.

P(i. còn M. Tìm ma trận liền kề cho các đồ thị sau: a) Kn . b)  0     3 4 0 1 0  2 0 1 1  0 3 0 . Hãy vẽ các đồ thị vô hƣớng đƣợc biểu diễn bởi ma trận liền kề sau: 1 1 2 3     2 a)  2 0 4 . Chứng tỏ rằng m 2e  M. m tƣơng ứng là bậc lớn nhất và nhỏ nhất của các đỉnh của G.  3 0 0 2  0 1 2 3 Bài 7. e) Qn. j). Hai đơn đồ thị với ma trận liền kề sau đây có là đẳng cấu không? 0  1 0  1  1 0 1  0 0 1 . Trongmột phƣơng án mạng kiểu lƣới kết nối n=m2 bộ xử lý song song. 0 0 1  1 1 0  0  1 1  1  1 1 1  0 0 1 . Chứng minh rằng nếu G là đơn đồ thị phân đôi có v đỉnh và e cạnh.ƣ. Hãy vẽ mạng kiểu lƣới có 16 bộ xử lý theo phƣơng án này. Hai đơn đồ thị với ma trận liền kề sau đây có là đẳng cấu không? .j) đƣợc kết nối với 4 bộ xử lý (P(i1) mod m.Hệ thống các vấn đề ôn tập toán rời rạc 2011 Bài 3. Bài 6. Nêu ý nghĩa của tổng các phần tử trên một hàng (t. khi đó e  v2/4. Bài 5. d) Km. c)  3  3 1 1  0 0 1 0  4 1 3 0 4  2 1 3 0 1 1 0 1 . cột) của một ma trận liền kề đối với một đồ thị vô hƣớng ? Đối với đồ thị có hƣớng ? Bài 8. bộ xử lý P(i. Bài 9. (j1) mod m). b) Cn.n . 0 0 1  1 1 0  Bài 10. Cho G là đồ thị có v đỉnh và e cạnh. c) Wn . v Bài 4. sao cho các kết nối bao xung quanh các cạnh của lƣới.

E). Bài 15. Cho V={2.4. 0  1  Bài 11. Bài 14. Mỗi ngƣời quen ít nhất hai đại biểu khác. Trong một cuộc họp có đúng hai đại biểu không quen nhau và mỗi đại biểu này có một số lẻ ngƣời quen đến dự.3. Các đồ thị G và G’ sau có đẳng cấu với nhau không? a) u1 u2 u3 u4 u5 u1 u2 u6 u3 v6 v4 v3 v5 v6 v1 v2 v1 v2 v3 b) u4 u5 u6 v5 v4 Bài 12.5. Một lớp học có ít nhất 4 sinh viên. để mỗi ngƣời ngồi giữa hai ngƣời mà đại biểu đó quen. Tìm số các đƣờng đi phân biệt độ dài 3 từ đỉnh 2 tới đỉnh 8.8} và E là tập hợp các cặp phần tử (u. Một cuộc họp có ít nhất ba đại biểu đến dự.v) của V sao cho u<v và u.7.Hệ thống các vấn đề ôn tập toán rời rạc 2011 1  1 0  0  1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0  1 .v nguyên tố cùng nhau. Mỗi sinh viên thân với ít nhất 3 sinh viên khác. Chứng . Bài 16.6. Chứng minh rằng luôn luôn có thể xếp một số đại biểu ngồi chen giữa hai đại biểu nói trên. Một thành phố có n (n  2) nút giao thông và hai nút giao thông bất kỳ đều có số đầu mối đƣờng ngầm tới một trong các nút giao thông này đều không nhỏ hơn n. để mỗi ngƣời ngồi giữa hai ngƣời mà anh ta quen. Chứng minh rằng có thể xếp một số chẵn sinh viên ngồi quanh một cái bàn tròn để mỗi sinh viên ngồi giữa hai sinh viên mà họ thân. 1  0  0  0 1  1  1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1  0 . Hãy vẽ đồ thị có hƣớng G=(V. Chứng minh rằng có thể xếp đƣợc một số đại biểu ngồi xung quanh một bàn tròn. Bài 13.

Một ông vua đã xây dựng một lâu đài để cất báu vật.. là một đồ thị Hamilton. với v là một đỉnh bất kỳ của P. Bài 19. Bài 17. a e f k d i c g h b a) Tìm một đƣờng đi Hamilton trong P. Chứng minh rằng luôn luôn có thể xếp tất cả các sinh viên giỏi ngồi xung quanh một bàn tròn. mỗi ngƣời có hai ngƣời bên cạnh là bạn mới. 10. b) Chứng minh rằng P \ {v}. mỗi cửa chỉ một lần. . để mỗi ngƣời ngồi giữa hai ngƣời mà sinh viên đó quen. và sắp xếp nhƣ thế nào ? Bài 18. Hiệu trƣởng mời 2n (n  2) sinh viên giỏi đến dự tiệc. Hãy tìm nơi giấu báu vật 1 3 7 11 12 4 8 13 5 9 14 15 2 6 10 16 20 1 7 18 21 19 Bài 20.Hệ thống các vấn đề ôn tập toán rời rạc 2011 minh rằng từ một nút giao thông tuỳ ý ta có thể đi đến một nút giao thông bất kỳ khác bằng đƣờng ngầm. Trong một cuộc họp có 15 ngƣời mỗi ngày ngồi với nhau quanh một bàn tròn một lần. 2. Ngƣời ta tìm thấy sơ đồ của lâu đài (hình sau) với lời dặn: muốn tìm báu vật. . đi qua tất cả các cửa phòng. Mỗi sinh viên giỏi quen ít nhất n sinh viên giỏi khác đến dự tiệc. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp sao cho mỗi lần ngồi họp.. Đồ thị cho trong hình sau gọi là đồ thị Peterson P. chỉ cần từ một trong các phòng bên ngoài cùng (số 1. 6. báu vật đƣợc giấu sau cửa cuối cùng.).

rồi trở về chỗ cũ. . 3) Đồ thị có 6 đỉnh. Chứng minh rằng đồ thị G cho trong hình sau có đƣờng đi Hamilton (từ s đến r) nhƣng không có chu trình Hamilton.Hệ thống các vấn đề ôn tập toán rời rạc 2011 Bài 20. nhƣng hai chu trình đó không trùng nhau. b s d c e g r f a h Bài 22. mỗi ô chỉ một lần. nhƣng không phải là đồ thị Hamilton. Giải bài toán ngƣời phát thƣ Trung Hoa với đồ thị cho trong hình sau: Bài 21. nhƣng không phải là đồ thị Euler. Chứng minh rằng con mã không thể đi qua tất cả các ô của một bàn cờ có 4 x 4 hoặc 5 x 5 ô vuông. Bài 23. là đồ thị Euler. Cho thí dụ về: 1) Đồ thị có một chu trình vừa là chu trình Euler vừa là chu trình Hamilton. là đồ thị Hamilton. 2) Đồ thị có một chu trình Euler và một chu trình Hamilton. 4) Đồ thị có 6 đỉnh.

CÂY A. b) Mọi đỉnh đều có bậc 2. d) Có đỉnh bậc 7 và 7 đỉnh bậc 1. Định nghĩa cây nhị phân? Cho ví dụ minh hoạ? Câu 6.Hệ thống các vấn đề ôn tập toán rời rạc 2011 CHƢƠNG 5. B. Chứng minh hoặc bác bỏ các mệnh đề sau đây. Hỏi có bao nhiêu đỉnh bậc 1? Bài 3. Bài 6. LÝ THUYẾT Câu 1. Vẽ tất cả các cây (không đẳng cấu) có: a) 4 đỉnh b) 5 đỉnh c) 6 đỉnh Bài 2. Trình bày thuật toán Prim cho bài toán tin cây khung nhỏ nhất? Cho ví dụ minh hoạ? Câu 5. Có bốn đội bóng đá A. giải thích tại sao: a) Mọi đỉnh đều có bậc 1. Có mấy dự đoán xếp hạng nhƣ sau: .phân? Cho ví dụ minh hoạ? BÀI TẬP Bài 1. c) Có 6 đỉnh bậc 2 và 2 đỉnh bậc 1. Định nghĩa cây khung của đồ thị? Cho ví dụ ? Câu 3. D lọt vào vòng bán kết trong giải các đội mạnh khu vực. Trình bày thuật toán Kruskal cho bài toán tin cây khung nhỏ nhất? Cho ví dụ minh hoạ? Câu 4. Tìm số tối đa các đỉnh của một cây m-phân có chiều cao h. Bài 5. Định nghĩa cây và các tính chất của cây ? Cho ví dụ? Câu 2. Một cây có n2 đỉnh bậc 2. …. Có thể tìm đƣợc một cây có 8 đỉnh và thoả điều kiện dƣới đây hay không? Nếu có. n3 đỉnh bậc 3. Bài 4. nk đỉnh bậc k. đỉnh nào cũng là đỉnh cắt. nếu không. a) Trong một cây. Định nghĩa cây m. C. b) Một cây có số đỉnh không nhỏ hơn 3 thì có nhiều đỉnh cắt hơn là cầu. vẽ cây đó ra.

Biết rằng mỗi dự đoán trên đúng về một đội. b) Đội B nhì. Đồ thị Kn với n=3. đội C tƣ. … cây có gốc Tn đƣợc xây dựng từ gốc với Tn-1 nhƣ là cây con bên trái và Tn-2 nhƣ là cây con bên phải. Bài 7. T1 và T2 đều là cây có gốc chỉ gồm một đỉnh và với n=3. c) Đọi A nhì.4. Hãy cho biết kết quả xếp hạng của các đội. 4. b) Cây Fibonacci Tn có bao nhiêu đỉnh. Chiều cao của nó bằng bao nhiêu? Bài 8. a) Hãy vẽ 7 cây Fibonacci có gốc đầu tiên. đội C ba. Hãy tìm cây khung của đồ thị sau bằng cách xoá đi các cạnh trong các chu trình đơn. 42 . 5 có bao nhiêu cây khung không đẳng cấu? Bài 10. a) a b c d e f g h i b j b) a c d e g f h k i j l Bài 9. đội D nhì.Hệ thống các vấn đề ôn tập toán rời rạc 2011 a) Đội B vô địch. Tìm cây khung nhỏ nhất của đồ thị sau theo thuật toán Kruskal và Prim. lá và bao nhiêu đỉnh trong. Cây Fibonacci có gốc Tn đuợc dịnh nghĩa bằng hồi quy nhƣ sau.

H. C. F. Tìm cây khung nhỏ nhất bằng thuật toán Prim của đồ thị gồm các đỉnh A. kết quả cuối cùng cần đƣa ra tập cạnh và độ dài của cây khung nhỏ nhất. a) b d g i e h j a c f h m p d i n q b) b e j a c f k o g l . B A A  16 15  C D E F G H  B16 C15  D 23   E 19  F18  G 32   H 20  23  13 33 13  13 33 13  18 32 20   20 19 11  21 20 19   30 21 12  . Duyệt các cây sau đây lần lƣợt bằng các thuật toán tiền thứ tự. B. D. E.Hệ thống các vấn đề ôn tập toán rời rạc 2011 a 4 10 3 5 14 b 3 11 9 c 15 d 1 20 e f g 7 h Bài 11. trung thứ tự và hậu thứ tự. 24 29 22  34 23 21  20 21 30 34  17 14   19 20 21 23 17  18  11 19 12 21 14 18    19 24 29 22 Yêu cầu viết các kết quả trung gian trong từng bƣớc lặp. I đƣợc cho bởi ma trận trọng số sau. Bài 12.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->