Ánh sáng om óm có t

âu?

Th di nát trên t m t con om óm phát sáng, b n s th y l i trên m t t là m t v t dài, v n ti p t c nh p nháy, sau ó m i m d n r i m t h n. Nh v y, ánh sáng do om óm phát ra là s n ph m c a m t quá trình hoá h c, ch không ph i là quá trình sinh h c. B i vì, sau khi côn trùng ã ch t mà ánh sáng v n còn, thì rõ ràng con v t ch làm nhi m v liên t c sinh ra lo i ch t phát sáng mà thôi. om óm om óm có hai nhóm là om óm bay và om óm bò d i t. C hai nhóm này u có th phát ra cùng m t th ánh sáng l nh c bi t, không to nhi t nh ánh sáng nhân t o. ó là vì trong quá trình phát sáng, h u nh toàn b n ng l ng c sinh v t chuy n thành quang n ng, ch không tiêu hao thành nhi t nh nh ng ngu n sáng nhân t o khác. Ánh sáng c a om óm c phát ra t m t vài t cu i b ng. Ban ngày, các t này ch có màu tr ng xám, v êm m i phát ra ánh sáng huy n o qua l p da trong su t. Bên trong l p da b ng là dãy các t bào phát quang, trong cùng là l p t bào ph n quang, có ch c n ng nh m t g ng giúp ph n chi u ánh sáng ra ngoài. Các t bào phát quang có ch a hai lo i ch t là luciferin và luciferaza. Khi tách r i nhau, chúng ch là nh ng hoá ch t bình th ng, không có kh n ng phát sáng. Nh ng khi c nh nhau, men luciferaza s xúc tác, thúc y quá trình oxy hoá luciferin (quá trình dùng ôxy t cháy luciferin). Quá trình oxy hoá này t o ra quang n ng. om óm ch có th phát sáng l p loè mà không liên t c, b i vì chúng t kh ng ch vi c cung c p ôxy, sao cho ph n ng phát sáng th c hi n c lâu dài. (Theo Th Gi i M i) Ng i nh y dù r i nh th nào? Nhi u ng i th ng ngh r ng, khi ³r i nh hòn á´ mà không m dù, thì ng i s bay xu ng d i v i v n t c t ng lên mãi, và th i gian c a cú nh y ng dài s ng n h n nhi u. Song, th c t không ph i nh v y. S c c n c a không khí ã không cho v n t c t ng mãi lên. V n t c c a ng i nh y dù ch t ng lên trong vòng 10 giây u tiên, trên quãng ng m y tr m mét u tiên. S c c n không khí t ng khi v n t c t ng, mà l i t ng nhanh n n i ch ng m y ch c v n t c ã không th t ng h n c n a. Chuy n ng nhanh d n tr thành chuy n ng u. Tính toán cho th y, s r i nhanh d n c a ng i nh y dù (khi không m dù) ch kéo dài trong 12 giây u tiên hay ít h n m t chút, tùy theo tr ng l ng c a h . Trong

kho ng 10 giây ó, h r i c ch ng 400-500 mét và t c v n t c kho ng 50 mét/giây. Và v n t c này duy trì cho t i khi dù cm . Nh ng gi t n c m a c ng r i t ng t nh th . Ch có khác là, th i k r i u tiên c a gi t n c m a (t c là th i k v n t c còn t ng) kéo dài ch ng m t phút, th m chí ít h n n a. (Theo V t lý vui) Cách phân bi t m t s lo i tên l a Theo th ng kê, hi n trên th gi i có g n 600 lo i tên l a có tính n ng, công d ng khác nhau. D a trên s khác nhau c a c n c phóng tên l a và v trí m c tiêu t n công, có th chia tên l a thành m y lo i sau. c 1. Tên l a không i không: Là lo i tên l a g n trên máy bay tiêm kích, tiêm kích ném bom và máy bay tr c th ng v trang, dùng t n công các m c tiêu bay. Ng i ta phân lo i tên l a theo t m b n g m tên l a ng n ch n c ly xa (100-200 km), tên l a ng n ch n c ly trung bình (40-100 km), tên l a ánh ch n c ly g n (8-30 km), tên l a t n công h ng nh (5-10 km)... Ph ng th c d n ng c a các lo i tên l a này th ng là s d ng tia h ng ngo i, radar bán t ng, radar t ng hoàn toàn..., xác su t b n trúng th ng t trên 80%. 2. Tên l a không i t và tên l a không i h m: Là lo i v khí trang b cho máy bay, c trang b trên các máy bay tác chi n hi n i, nh máy bay ném bom, máy bay tiêm kích ném bom, máy bay c ng kích, máy bay tr c th ng v trang và máy t n công các m c tiêu trên m t bay tu n tra ch ng ng m. Lo i này c dùng t, trên m t bi n ho c tàu ng m ch y d i n c. B ph n u n c a các lo i tên l a này a ph n s d ng thu c n th ng, m t s ít c ng s d ng u n h t nhân c nh , t m b n t 6 n 60 km, l n nh t có th tt i 450 km. Ph ng th c d n ng c a tên l a không i t khá phong phú, nh : s d ng tia h ng ngo i, tia lade, s i quang, vô tuy n truy n hình, radar sóng milimet và nh h ng ngo i. 3. Tên l a t i t, tên l a t i h m, tên l a h m i h m: Tên l a t i t c phóng i t t li n, dùng t n công các m c tiêu trên t li n, nh n i óng quân, oàn xe b c thép, s ch huy m t t, tr n a phòng không, sân bay, c phân lo i thành lo i kho tàng, nh t là xe t ng... C n c theo t m b n, tên l a t m xa (t 100 km tr lên), t m trung (30-100 km), t m g n (4-30 km), s d ng nhi u ph ng th c d n h ng nh b ng tia h ng ngo i, tia lade, s i quang và radar bán t ng... Tên l a h m i h m c phân lo i theo t m b n g m t m xa (200-500 km), t m trung (40-200 km), t m g n (d i 40 km). Tên l a h m i h m áp d ng hai ph ng

th c là d n b ng radar t ng và radar bán t ng. Chúng th ng bay v i t c d i âm thanh, m t s ít có t c siêu âm. 4. Tên l a i không (bao g m tên l a t i không và tên l a h m i không) có th ánh ch n máy bay và ch t p kích, tên l a hành trình, tên l a không i t, t i t trên ng bay. T m b n c ng c chia thành 3 lo i bao g m: t m xa (t 100 km tr lên), t m trung (30-100 km), t m th p, r t th p (4-30 km). Ph ng th c d n c a lo i tên l a này ph n l n là s d ng radar bán t ng, vô tuy n i n, tia h ng ngo i và tia lade... Nhìn chung, tên l a lo i nào có u i m c a lo i ó, phát huy c b n l nh riêng trên các chi n tr ng khác nhau. (Theo sách 10 v n câu h i vì sao Viên n và ti ng n , cái gì ch y nhanh h n? T c viên n khi i ra kh i nòng súng là 900 mét/giây, âm thanh nhi t bình th ng có t c truy n i là 340 mét /giây. Viên n bay nhanh g p 2 l n âm thanh, vì v y, ph i ch ng là viên n bay nhanh h n? Không h n nh th . B i vì trong quá trình bay viên n không ng ng ma sát v i không khí, t c c a nó ngày càng ch m, còn t c c a âm thanh trong không khí trên m t o n ng không quá dài thì thay i r t ít. Nh ng bay c a viên n siêu thanh. v y, mu n bi t cái gì ch y nhanh h n, ta hãy xem cu c ch y ua gi a chúng. giai o n th nh t, 600 mét sau khi viên n r i kh i nòng súng, t c bay trung bình c a n là kho ng 450 mét/giây. Viên n bay nhanh h n âm thanh nhi u, luôn luôn i tr c. kho ng cách này, n u nghe th y ti ng súng thì viên n ã bay qua b n t lâu v phía tr c r i. Giai o n th hai, trong kho ng t 600 n 900 mét, s c c n c a không khí ã làm cho t c c a viên n gi m i r t nhi u, âm thanh d n u i k p nó, hai bên h u nh k vai nhau ch y t i ích 900 mét. Giai o n th ba, t 900 mét tr i, viên n càng bay càng ch m, âm thanh s v t nó. n ch 1.200 mét thì viên n ã m t t i m c s c cùng l c ki t, không th bay n i n a, âm thanh s ch y xa lên phía tr c. Lúc này, n u b n nghe th y ti ng súng và ti ng vèo vèo thì viên n còn ch a t i tr c m t b n. K t qu cu c thi là viên n ch giành ch c quán quân trong ph m vi 900 mét u tiên mà thôi. (Theo 10 v n câu h i vì sao B c tranh k l d i ánh ch p

Th hình dung b n ng gi a c n dông trong m t thành ph c . D i ánh ch p b n s th y m t quang c nh kì d . Ph ang nh n nh p d ng nh hóa á trong kho nh kh c: nh ng con ng a gi t th ang kéo xe, chân gi lên trong không khí; các c xe c ng ng im, trông th y rõ t ng chi c nan hoa... S d có s b t ng bi u ki n ó là vì tia ch p, c ng nh m i tia l a i n, t n t i trong m t kho ng th i gian c c k ng n ng i - ng n n n i không th o c b ng nh ng ph ng ti n thông th ng. Nh ng nh nh ng ph ng pháp gián ti p, ng i ta ã bi t c tia ch p t n t i t 0,001 n 0,2 giây (tia ch p gi a các ám mây thì kéo dài h n, t i 1,5 giây). Trong nh ng kho ng th i gian ng n nh th thì ch ng có gì di chuy n m t cách rõ r t i v i m t chúng ta c . M i nan hoa c a bánh xe c xe ch y nhanh ch k p chuy n i c m t ph n r t nh c a milimét, và i v i m t thì i u ó c ng ch ng khác gì b t ng hoàn toàn. n t ng càng c t ng c ng h n n a vì r ng nh c l u l i trong m t còn lâu h n th i gian t n t i c a tia ch p. (Theo V t lý vui) Cái túi c a ng v t có túi n m âu? Ch c b n s không ng n ng i mà tr l i r ng, nó n m b ng, phía tr c c a con v t. Nh ng b n ch v i vàng, có nh ng loài l i thích m túi ng« l ng c y. T t nhiên chúng có nguyên do c a mình. ng v t có túi là m t nhóm ng v t có vú b c th p, g m chu t túi, g u túi, ch n túi, chó sói túi« c i m l n nh t c a chúng là ph n b ng th ng có m t cái túi nuôi con. Trong chi c túi này có u vú, giúp a con ti p t c phát tri n hoàn ch nh, cho n khi có th ra ngoài an toàn. Tuy nhiên, i u k l là có nh ng con m túi v phía tr c (nh kanguru), trong khi có loài l i m v phía sau l ng (nh chu t túi - loài v t có b ngoài gi ng chu t, s ng trong các hang d i t). Mi ng túi nuôi con c a kanguru m v phía tr c. i u này có liên quan m t thi t n ph ng th c sinh s ng c a chúng. B i vì chi tr c c a kanguru nh , ng n, không phát tri n. a s th i gian chúng dùng hai chi sau ng, i l i, giúp cho c th t th ng th ng. N u mi ng túi nuôi con c a chúng mà m v phía sau, thì a con nh r t d b r i t trong túi ra. Chu t túi thì ng c l i. Vì là loài s ng trong hang, s tr ng là ào khoét t, nêu n u mi ng túi c a chúng c ng m v phía tr c gi ng nh kanguru, thì khi ào t c hang r t d làm cho t cát r i vào trong túi nuôi con. Túi m v phía sau có th tránh

s có lúc nó g n m t tr i h n. Mùa xuân b t u t ngày Xuân phân (23/1) n H chí (21/6) t c là kho ng 92 ngày 19 gi . m t tu n có th dài ra m y milimét. khi trái t quay trên qu o. mùa ông. Ch c n b n ki m tra k nh ng chi c t ho c nh ng v t n ng khác b chu t g m h ng. khi trái t xa m t tr i nh t. Vì sao b n mùa trong n m không dài nh nhau? M i mùa trong n m không ph i tròn tr a b ng s ngày m t n m chia cho 4. khi trái t g n m t tr i nh t. V n ng n dài này hoàn toàn liên quan n kho ng cách gi a trái t v i m t tr i m i th i i m xa hay g n. và th i gian c a mùa hè dài nh t trong m t n m. là hai mùa trung gian. Mùa hè b t u t H chí n Thu phân (23/9) dài kho ng 93 ngày 15 gi . s th y g n ó c m t ng v n nát. Vì th . do ó trái t quay ch m nh t. Hàm trên và hàm d i c a nó có m t ôi r ng c a có th m c dài ra liên t c. Nh v y mùa hè dài h n mùa ông nh ng 4 ngày 15 ti ng. Mi ng túi m v phía sau thì nh ng th b n bay lung tung khó có th r i c vào trong túi. Mùa ông t ông chí t i Xuân phân ch dài có 89 ngày. Ta bi t r ng trái t quay xung quanh m t tr i theo qu o hình b u d c. mà ch là m t tiêu i m trong hình b u d c thôi. m t tr i i v i nó là y u nh t. T ng t nh v y có th xét cho mùa xuân và mùa thu. thì ch ng ph i là y môi c a chúng há ra. Nh v y. V y t i sao chúng l i g m c ng nh ? Ho t ng này ch y u liên quan n r ng c a c a chu t. R ng c a ng v t nói chung m c n th i k nh t nh thì d ng l i. Hình mô ph ng chuy n ng c a trái Mùa h . không th khép l i c sao? Trên th c t không th x y ra .c r c r i này. Ng c l i. do ó trái t quay nhanh h n lúc nào h t. s c hút c a m t tr i tác ng lên nó m nh nh t. có lúc cách xa h n. s c hút c a t trong m t n m quanh m t tr i. mà c c n theo th i ti t ph c v nhà nông. nh ng chu t l i không nh v y. khi ch y nhanh. giúp chúng gi s ch s cho nh ng a con. móng chân làm cho lá và cành cây khô trên m t t bay tung lên. T i sao chu t thích g m v t c ng? Th c ra chu t không thích n v t c ng. nó ch ng liên quan gì n phép chia u. Mùa thu kéo dài t Thu phân t i ông chí (22/12) dài kho ng 89 ngày 19 gi . và ó là mùa ng n nh t trong n m. B n có th t ng t ng là n u r ng c m c dài ra liên t c nh v y. Ngoài ra. t chi c a chu t túi r t ng n. mà m t tr i không ph i là tâm i m c a hình b u d c ó.

quá trình bay h i càng m nh và do ó t ng c ng tác d ng làm l nh (tác d ng c a gió c ng có th th y khi ta m c áo t trong nh ng ngày nóng b c. càng nhi u. Còn các ng v t nh chu t và th . Và câu h i ây ph i là. Trong nh ng ngày nóng b c Trung Á. Khi có gió. n c trong vò v a ng th i l nh i l i v a b . nên r ng c a s m c ra liên t c. do khoang tu r ng không khép kín. Không khí càng nóng. Tuy nhiên. cung c p dinh d ng. khi n cho n c l nh i rõ r t. Ng c l i. mu n làm bay h i 1 lít n c (1kg) ph i m t ch ng 580 calo. tác d ng làm l nh c a lo i vò này ch ng có l i là bao. t i sao r ng chu t l i m c dài không ng ng nh v y? Chúng ta bi t r ng v t ch t t o thành ch y u c a r ng là ch t x c ng. Nó ph thu c r t nhi u i u ki n. ta có m t vò ng c 5 lít n c. làm cho n c trong vò càng l nh i. t bào ch t x không l y c dinh d ng thì c ng ng ng m c. khi nhi t k ch 33 C thì n c trong vò th ng ch 28 C. Cu i cùng r ng phá v niêm m c l i. n c trong vò ã bay h i m t 1/10kg thành ra c n ph i có 58 calo. m ch máu và th n kinh có th thông nhau. Gió càng th i nhanh. n c th m ra ngoài bình b c h i càng nhanh. (Theo 10 v n câu h i vì sao Vò t sét làm mát n c nh th nào? Lo i vò làm b ng t sét không nung có kh n ng làm cho n c bên trong tr nên mát h n. N u nh toàn b 58 calo này là do n c trong vò cung c p thì nhi t n c trong vò s gi m i 58/5. ph n d i c a khoang tu r ng này m . ta s th y mát m . Gi s r ng n c trong vò ã bay h i m t 1/10 lít. l ra bên ngoài. Nh v y. Bí m t v tác d ng làm l nh c a nh ng vò này r t n gi n: n c ng trong vò th m qua thành t sét ra ngoài và t t b c h i. d ch u).tình hu ng này.. trong không khí khô ráo thì s bay h i x y ra r t nhanh.. làm cho t bào trong khoang tu r ng không ng ng ti t ra ch t x . tác d ng làm l nh ây không l n l m. Chúng ta có th th tính xem n c trong vò "alicaratxa" l nh n m c nào. Thí d . khi b c h i nó s l y m t ph n nhi t t vò và t n c ng trong vò. S gi m nhi t trong các vò p mát th ng không quá 5 C. Nh ng a s nhi t c n thi t cho s bay h i l i c l y t thành vò. m t khác. t c là x p x 12 . Chu t ph i dùng r ng mài vào v t c ng nó cùn i. Khi ng v t còn bé. Lo i vò này r t thông d ng các n c Trung Á và có nhi u tên g i: Tây Ban Nha g i là "Alicaratxa". ph n d i c a khoang tu khép kín l i. Nói chung r ng c a các ng v t khác sau khi m c xong. Nh ng lo i vò này gi n c l nh r t t t và ng i ta dùng chúng ch y u là nh m vào m c ích ó. Ai C p g i là "Gâula". Trong nh ng ngày nóng 33 C. g i là khoang tu r ng. S l nh i còn ph thu c vào m c a không khí xung quanh: n u không khí có nhi u h i m thì quá trình b c h i x y ra r t ch m và n c l nh i không nhi u l m. thúc y r ng d n d n phát tri n. ph n gi a ch t x c a m i r ng có m t khoang r ng.

N u trong ngày b ng tan. ó là lý do t i sao m t d c c a nóc nhà c s i nóng m nh h n và tuy t trên ó có th tan ra. Mà ta bi t r ng góc h p b i tia sáng và m t ph ng nó chi u t i càng l n thì tia sáng càng m nh và s i nóng nhi u h n (tác d ng c a tia sáng t l v i sin c a góc ó. nh ng khi ch y n rìa mái gianh thì nó ông l i. d n d n hình thành m t m m b ng nho nh . nh ng c t n c á buông thõng t mái nhà xu ng hình thành trong giai o n b ng tan hay b ng giá. Ti p ó. Nói chung trên các c n nhà không c s i m.không khí nóng ti p giáp v i thành vò làm nóng lên.d i s không. nh tr ng h p hình trên. h i có gió. gi t n c tuy t th hai ch y n c ng ông l i« c th ti p t c mãi. nghiêng m t góc g n v i góc vuông h n. mà d ng d ng h n. tr i b ng giá v n là 1-2 d i không. cu i cùng tr thành nh ng c t b ng gi ng nh nh ng th ch nh á vôi trong các hang ng v y. t i nhi t trên s không. và nhi t làm óng b ng . . và nh ng m m b ng này c dài thêm ra. làm tuy t nhà d c tan ra vì ánh m t tr i s i nóng nó tan. Khó mà nói c. ngoài n ng thì n c bay h i nhanh h n. N c tuy t v a tan ch y thành t ng gi t. Góc m t tr i t i nóc nhà l n h n góc t i trên Trong th c t úng nh v y: Tuy t trên mái m t t.5 l n so v i tuy t trên m t t n m ngang.5 l n sin 20 ). song nh ng tia n ng xiên y không s i m trái t làm cho tuy t có th tan. Mu n hình thành nh ng c t b ng thì trong cùng m t lúc ph i có hai nhi t : nhi t làm tan b ng . vì nhi t ây d i s không. Nh ng bên d i rìa mái gianh. tuy t trên nóc nhà nh n c nhi t nhi u g p 2. thì ch ng l n c có th óng b ng nhi t trên s không? Còn n u trong ngày b ng giá. b i vì sin 60 l n g p 2. R i m t l n khác. B n hãy hình dung m t c nh th này. Vào m t ngày quang mây. âu vò l nh i nhi u h n ra ngoài hay trong bóng mát. t ng gi t xu ng rìa mái gianh. Nh ng ch c ch n nh t là vò trong bóng râm. nh ng ng th i nhi t i vào trong vò c ng nhi u h n. th i ti t c ng t ng t nh th . n c trong vò ch l nh i ch ng n a con s tìm c trên mà thôi. nên t nóng tuy t ây. thì l y âu ra n c trên mái nhà? V n không n gi n nh chúng ta t ng. M t tr i t a ánh sáng.trên s không. tia n ng chi u xu ng không xiên nh trên m t t. Nh ng trên mái d c h ng v phía m t tr i. nhi t th p h n s không và gi t n c (do còn b b c h i n a) nên óng b ng l i. Do ó. (Theo V t lý vui) B ng trên mái nhà hình thành nh th nào? ã bao gi b n t h i. các c t b ng c ng hình thành t ng t nh trên.

ta nghe th y nh ng ti ng ng inh i trong tai. do ó có th làm cho n c nguyên ch t trong l c ng sôi lên. (Theo V t lý v Khi nhai k o giòn. dù có un nóng nó th nào i n a. ó là lý do t i sao n c trong l dù có un nóng n th nào i n a c ng không sôi lên c. Nh th có ngh a là. còn nh ng ng i ng i c nh không nghe th y c. t i sao n c trong l l i không th sôi lên nh n c xoong c? ó là vì có l p th y tinh ng n không cho n c trong l tham d vào quá trình i l u trong xoong. và nó c ng ch có th làm cho n c trong l t t i 100 C mà thôi. không th nào un n c sôi b ng n c sôi c. ch có cách n c xoong b ng m t l p th y tinh. trong khi nh ng ng i ng i bên c nh c ng ang nhai th k o y mà l i ch ng phát ra âm thanh gì rõ r t. Nh ng n u ta r c m t nhúm mu i vào trong xoong thì tình hình s khác h n. Có th n y ra th c m c: n c trong l và n c trong xoong có gì khác nhau? trong l c ng là n c. n u un n c trong l theo ph ng pháp này. ta không th nào làm cho nó có thêm nhi t l ng c n thi t chuy n n c thành h i (m i m t gam n c ã nóng t i 100 C còn c n trên 500 calo n a m i có th chuy n thành h i). thì n c trong xoong không th ti p t c truy n nhi t vào l c n a. Do ó. chuy n sang tr ng thái k t t p khác. còn n c trong l thì ch có th ti p xúc v i n c sôi mà thôi. nhi t c a nó v n không th nào t ng h n lên c. H ã dùng m o gì tránh c th âm thanh l p c p vô duyên ó? Nguyên do là. Nh ng . truy n âm r t t t. nh ng ti ng ng m m y ch có tai mình m i nghe th y thôi. n c trong l dù có nóng lên nh ng c ng không th sôi c. sao cho chai không ch m t i áy xoong (b ng cách treo chai vào m t cái vòng s t). Khi n c trong xoong sôi. mà còn ph i truy n cho nó m t ph n r t l n nhi t l ng d tr n a. Vì sao v y? Mu n un sôi n c mà ch un nóng t i 100 C thôi thì ch a . ngu n nhi t mà ta dùng un nóng n c trong l có nhi t 100 C. Khi nhi t hai bên ã cân b ng nh th r i. X ng s c a chúng ta c ng gi ng nh h t th y nh ng v t r n àn h i khác. Do ó. t c là chuy n thành h i n c. N c nguyên ch t sôi 100 C.(Theo V t lý vui Có th un n c sôi b ng n c sôi không? t m t chai th y tinh nh ng n c vào trong m t xoong n c nguyên ch t ang un trên ng n l a. M i ph n t n c xoong u có th tr c ti p ti p xúc v i áy n i nóng b ng. Trong i u ki n th ng. N c mu i sôi không ph i 100 C mà nhi t cao h n chút ít. Nh ng ti ng v giòn tan c a k o khi truy n qua không khí n tai thì ch còn là nh ng ti ng ng nh .

sau khi b i c ã dùng m t cái g y nghe trong lúc ch i d ng c m: ông ch ng m t u g y vào d ng c m. ch ch ng vào mi ng c l y m t gi t. m t s nhà quý t c ã dùng m t ch i mua vui. Thì ra r u qua l E. gi ng nh trong m t câu th : "Tôi ã t ng u ng m t ong Nh ng ch làm râu t s ng" Nh ng. nh c s thiên tài ng i c. Làm th nào mà u ng c r u trong c c bây gi ? Nghiêng c c i ? Không th c b i vì r u s ch y h t ra ngoài qua các ch x . Phích kín nh v y thì gió âu ra nh . ó là nh âm truy n t i th n kinh thính giác qua sàn nhà và x ng. n u truy n n th n kinh thính giác qua nh ng x ng c ng s . nh ng ch d i kh p mình´.ti ng tích t c c a ng h ã c t ng c ng lên nh th y. t i m c h v n có th nh y theo i u nh c. (Theo V t lý vui Âm thanh trong phích n c t âu ra? Ghé sát tai vào phích n c r ng. ây ch là hi n t ng c ng h ng âm thanh bình th ng. Có r t nhi u ng i i c nh ng thính giác bên trong còn hoàn ch nh. r i ng m mi ng vào vòi c a bình và hút m nh là v n tu c r u. ch ng c n ph i nghiêng bình i. lu n theo m t cái rãnh trong quai bình. thì s bi n thành ti ng ng m m. S l n bi n i loãng . H ch ra m t cái c c (bình) có quai. Và ây là m t thí nghi m cùng tính ch t nh v y: b n hãy ng m m t chi c ng h qu quýt vào gi a hai hàm r ng. r i lu n theo c ph n kéo dài C c a cái rãnh này (ph n này còn thông ng m trong mi ng bình) mà t i vòi c a bình« Mãi g n ây các th g m n c Nga v n còn ch ra nh ng chi c c c ki u nh th . Tr c h t. b n s th y âm thanh o o nh ti ng gió lùa. c truy n i t ngu n âm t i m i h ng v i t c nh t nh. Th c t . Tr ng h p y qu Chi c bình có nh ng l r ng bên trên.c ng ti ng v y. ta hãy tìm hi u v hi n t ng c ng h ng âm: Sóng âm là s thay i m t lúc loãng lúc c c a không khí. Beethoven. r i l y ngón tay b t ch t hai l tai. mà ph n trên có nh ng l r ng. x y ra v i t t c các d ng c ch a mà thôi. Có nh ng chi c bình có quai mà bí m t c u t o c che kín r t khéo. a c c r u y cho m t ng i ch a bi t c i m c a c c thì có th s c m t tr n c i nôn ru t. Cái bình ánh l a ng i Vào th k 17-18.c trong m t . còn m t u kia thì l y r ng c n l y. ng i nào bi t c bí m t c a cái bình y thì ch c n l y ngón tay b t kín l B. b n s nghe th y nh ng ti ng ng r t m nh . ngoài bình ghi m t hàng ch : ³M i u ng.

Ví nh khi ánh tr ng. thì khi cho m t v t phát âm. ho c 3/4. N u bình ch a có ch h h ng khi n cho c t không khí không hoàn ch nh thì âm thanh c ng h ng c ng b thay i. khi nh ng âm thanh có b c sóng là 120 cm.giây g i là t n s . ra s c kéo b t hai bán c u b ng ng g n ch t v i nhau v hai phía. th tr ng thành ph . r ng nó có tr ng l ng và nén v i m t l c r t l n Bán c u Magdeburg. ch c n b c sóng b ng 4 l n. 24 cm« truy n vào phích thì u có th gây ra c ng h ng. ã c m c kích m t s vi c k l : 16 con ng a. T n s c a âm thanh càng cao. a m t v t phát âm t i g n mi ng m t d ng c ch a. nó s gây ra c ng h ng. âm thanh là do v t dao d ng gây ra. Nói chung. Chi u cao bên trong c a phích th ng kho ng 30 cm. t o thành ti ng o o mà khi ghé tai vào ta s nghe th y. Do c t không khí ng n. n u t n s ho c b c sóng c a ngu n âm phù h p v i t n s ho c b c sóng riêng c a c t không khí. Theo các nhà nghiên c u. nên b c sóng c a nh ng âm thanh c c ng h ng c ng ng n. Nh ng v t th khác nhau khi dao ng s phát ra nh ng âm thanh không cùng t n s . Vì v y. v t kia c ng có th phát âm theo. Hi n t ng này g i là c ng h ng. 4/5« dài c t không khí. do m t tr ng dao ng lên xu ng nên phát ra âm thanh trong không khí. (theo 10 v n câu h i vì sao S c m nh k l trong qu c u Magdeburg Ngày 8/5/1654. thì c t không khí s c ng h ng li n (t c là nó dao ng) và làm âm thanh l n lên r t nhi u. i u thú v là h u nh không khí (hay c t không khí) trong b t k d ng c ch a nào c ng u có th c ng h ng v i các v t phát âm. Chúng có th ng th i c ng h ng v i c t không khí trong phích. nh ng âm o o phát ra t m t chai nh s nh n s c h n t chi c phích phát ra. Chính vì th mà ng i ta th ng thông qua vi c nghe các ti ng o o ki m tra xem phích ng n c có b h ng hay không. nhà vua và các quý t c c. ng i dân thành ph Regensburg. ho c là b c sóng càng ng n thì âm i u nghe c càng cao. Kho ng cách gi a hai ph n c ho c hai ph n loãng k nhau g i là b c sóng. trên t t c m i v t trên trái t. T ó có th tính c r ng. Xung quanh chúng ta có m i lo i âm thanh to nh . ông Otto von Guericke. hai bán c u v n tr ra! B ng thí nghi m này. chia làm hai nhóm. Nh ng. N u có hai v t th phát ra âm thanh có t n s gi ng nhau và n m g n nhau. ho c 40 cm. ã ch ng minh r ng không khí hoàn toàn không ph i là ³không có gì c ´ nh m i ng i v n ngh . Và ây là . thì sau khi truy n vào d ng c ch a.

khi kéo bán c u ra.trích d ch m t o n v thí nghi m này c a Guericke: ³Thí nghi m ch ng minh r ng áp su t c a không khí g n hai bán c u vào v i nhau ch c n n i 16 con ng a c ng không tách n i chúng ra´. Do ó l c kéo 10. Nh ng ch c n v n vòi h i cho không khí t do i vào là l p t c có th l y tay tách hai bán c u y ra c d dàng´. Hai bán c u hoàn toàn n khít v i nhau. m t bán c u có l p m t vòi h i. Áp su t c a không khí bên ngoài si t ch t chúng ch c n n i. Di n tích c a vòng tròn có ng kính 37 cm là kho ng 1. Lúc y. N i vòi h i v i m t b m rút h t không khí trong qu c u ra. ng i ta ã th y. Không khí nén x p x 10 N trên m i centimét vuông.000 N m i th ng n i áp su t c a không khí bên ngoài. Và nh v y.000 N. V y m i nhóm 8 con ng a ph i kéo v i m t l c b ng 10. khi ph i kéo m t t n hàng hóa. Mà l c ma sát này. dùng làm ch lu n th ng bu c n i v i yên c a ng a. b i vì ng i th th ng không th làm th t úng nh yêu c u. qua vòi này ng i ta có th hút h t không khí trong ra. b i vì áp su t khí quy n ch có l n nh ã nói khi tác d ng vuông góc v i m t b m t.000/800 = 13 con ng a. ho c n u c thì c ng r t t n s c l c. t i sao l i ph i dùng m t l c l n n th tách hai bán c u ra. và không cho không khí ngoài l t vào. Cho nên mu n kéo l t c các bán c u Magdeburg ra (trong tr ng h p l c kéo c a các con ng a b ng nhau) thì m i bên ph i dùng 10. ngh a là l y di n tích c a vòng tròn l n). ng a b ra m t l c nh h n 10. 16 con ng a kéo c t l c c ng không tách n i chúng ra c. Trong tr ng h p này ta ph i l y hình chi u th ng góc c a m t c u lên m t ph ng.000N r t nhi u. r i em ngâm vòng da vào trong h n h p sáp v i d u thông.000 N c a ng a có th kéo c m t xe hàng 20 t n. Nh ng b n ch quên r ng. M t vài phép tính n gi n c ng có th làm chúng ta hi u rõ. .060 centimét vuông ( ây ta tính di n tích c a vòng tròn ch không ph i b m t c a bán c u. tám con ng a y úng là ã ph i kéo m t v t t ng ng v i m t u máy xe l a c nh không trên ng ray v y! Ng i ta ã o c là m t con tu n mã kéo xe v i m t l c c th y là 800N. t c là nó ch ph i th ng các l c ma sát gi a bánh xe v i tr c. qua vòng da. b ng kho ng 500 N ( ây chúng ta c ng b qua hi n t ng là khi tám con ng a cùng kéo m t v t n ng thì chúng b m t i 50% l c kéo). ³Tôi t làm hai bán c u b ng ng ng kính là ba ph n t kh u Magdeburg (kho ng 40 cm). hai bán c u ép ch t vào nhau m nh n m c nào. Nh ng th c t ng kính ch b ng kho ng 37 cm. trên ng nh a. Sau khi ã k p vòng da này vào gi a hai bán c u thì không khí không th l t vào trong c n a. và gi a bánh xe v i ng nh a mà thôi. Ngoài ra trên hai bán c u còn có 4 cái vòng. Khi ng a kéo c hai bán c u ra thì còn th y chúng phát ra ti ng n nh súng v y. Nh th ngh a là l c ép c a khí quy n trên m i bán c u ph i h n 10. còn khi tác d ng vào nh ng b m t n m nghiêng thì áp su t ó nh h n. Tôi l i sai hai ng i khâu m t cái vòng da. Nhìn qua thì t ng ch ng con s ó không l y gì làm quá n ng so v i tám con ng a (m i bên).

N u không có l p d u ó b o v . thì màng d u v n n i trên m t n c và không hoà tan c. (Theo 10 v n câu h i vì sao Không d gì v tranh tr c g ng Tr c m t m t t m g ng ph ng là m t t gi y. Cho dù b n có khu y n c m nh n âu. b n không c nhìn vào tay mà ph i theo s chuy n ng c a tay ph n chi u trong g ng. n c co l i h t m c nên ã kéo d u dãn ra thành m t màng m ng n i bên trên. nên b n c m a th m t và tr thành gà "rù". c ng là do m t nguyên nhân nh các bán c u Magdeburg. H n n a. thí d hình ch nh t v i các ng chéo. Vì sao v y? Chúng ta ã bi t n c su i có th nhô cao h n mi ng c c mà không tràn ra ngoài là vì s c c ng b m t kéo ch t các ph n t trên m t ch t l ng l i. b i vì kho ng tr ng gi a kh p x ng không có không khí. b i vì nó bày ra tr c m t chúng ta s . t tr ng d u l i nh h n n c r t nhi u. nh ng con v t h ng hái ch y i ch y l i mà lông không h b t. B n s th y cái vi c t ng nh quá d y h u nh không th c hi n c. Nh ng chú chim th ng xuyên ph i nhào ng p xu ng n c b t cá c ng d a vào c tính c a d u b o v mình. nh ng bây gi g ng ã phá ho i s phù h p y. nên dù có dùng s c khu y th nào. Có th th y vào lúc tr i m a. lông v s b t và khi ó chim s ch t chìm ngay. còn các chú gà do trên lông không có l p d u che ph . S c c ng b m t c a các lo i ch t l ng không gi ng nhau: c a d u nh h n c a n c. b n s th y chúng l p t c loang ra thành m t màng m ng n i trên m t n c. Tr c nay. Nh r ng khi v . th giác c a chúng ta phù h p v i c m giác v ng tác.Ch c h n b n c s vô cùng kinh ng c n u bi t r ng m t s kh p x ng trong c th chúng ta s d không r i nhau ra. Áp su t khí quy n ã si t ch t các x ng l i v i nhau. ngh b n v m t hình b t k lên t gi y này. (Theo V t lý vui Vì sao d u và n c không th hòa tan? Nh m y gi t d u vào n c trong. Khi d u r i vào m t n c. B lông v trên c th chúng th ng xuyên c "tráng" m t l p d u m c bi t ti t ra t các l chân lông. chúng c ng không th hoà tan làm m t.

B n hãy nhìn nh ng ch trên gi y th m và th c chúng. và y không khí nóng v phía h . b ng cách l y i không khí l nh xung quanh nh ng ng i khác. Nh ng ch vi t th m trên gi y c ng là nh ng hình i x ng trong g ng. N u l p không khí này không l u ng thì nó ch b không khí l nh xung quanh (và n ng h n) y lên trên m t cách h t s c ch m ch p. T ó. vi c phe ph y qu t giúp ta c m th y mát m .. (Theo V t lý vui (Theo 10 v n câu h i vì sao Con ng.chuy n ng ã b méo mó c a tay. ta luôn c m th y d ch u. (Theo V t lý vui (Theo 10 v n câu h i vì sao T i sao khi qu t l i th y mát? Khi phe ph y qu t. thân th chúng ta l nh i và c m th y mát m d ch u. G ng ã ph n chi u m t cách i x ng nh ng nét ch mà b n thân chúng là hình i x ng c a ch vi t th ng. Thói quen bao nhiêu n m nay ch ng i l i m i c ng c a b n: b n mu n v m t ng th ng v bên ph i. ngay c ch rõ ràng nh t: các ch nghiêng v bên trái m t cách khác th ng. Chính vì th . th t các nét không s p x p nh chúng ta v n th ng làm. trong m t c n phòng có ông ng i. và truy n nhi t sang các l p không khí y.. Th c t . Nh ng n u b n d ng ng m t t m g ng tr c t gi y th m. Nh ng khi chúng ta l y qu t xua "cái ch p" y i thì m t chúng ta s luôn ti p xúc v i nh ng l p không khí m i ch a nóng lên. nh ng tay l i kéo v bên trái. sau khi l p không khí tr c ti p dính sát vào m t ta nóng lên thì nó tr thành cái ch p không khí vô hình úp vào m t chúng ta. i u ó c ng có ngh a là. và quan tr ng h n. T i lúc l p khí m i này nóng lên thì nó l i c thay th b ng m t l p không khí ch a nóng khác.. thì b n s th y r ng t t c nh ng ch cái trong g ng hoàn toàn gi ng nh ng ch cái b n quen c. mà là m t hình ph c t p.. chúng ta ã xua u i l p không khí nóng m t i và thay th nó b ng l p không khí l nh. m b o r ng b n s không truy ra n i m t ch . " nóng" m t chúng ta.. ho c vi t m t gì ó v i i u ki n ch c nhìn vào các dòng trong g ng: b n s c m t m r i beng r t bu n c i. B n s còn ng c nhiên h n n a n u b n v tr c g ng không ph i là m t hình n gi n. t kéo xe ch y . ngh a là làm trì hoãn s ti p t c m t nhi t ó..

so v i m t viên n i bác thì nó còn bay nhanh h n nhi u! V i cái à ó. cung (hình v ). nó có th ch y mãi ct i u ng bên kia. Khi ch y n gi a ng ng m. nói cách khác. t t c các con ng trên trái t u bám theo cong c a b m t a c u. Peterburg. ta hãy g t b s c c n phi n toái này. Tính toán cho th y. Trong cái gi ng xiên nh th . thì ch c ch n s có m t c tính khác th ng: B t k chi c xe nào chui vào con ng y c ng u t chuy n ng c. oàn tàu m t 42 phút 12 giây ch y theo ng h m dài 600 km này. ngày càng ti n d n v phía áy con ng. Rotnuc (ng i Nga) t ng a ra m t án vui v ³ ng xe l a ng m th ng hoàn toàn n i li n St. Con ng ng m St. u tiên. ta hãy nh l i cái gi ng ng m ào xuyên qua tâm qu t. xe s t ng ch y (khi b qua s c c n không khí). n ây. t c là theo dây Trong ng h m này. không bao lâu s tt im t l n phi th ng. m i v t u b tr ng l c làm cho chuy n ng ti n lên và lùi l i. Peterburg và Maxc va´. cua sau khi n u chín bi n thành màu ? 2. (Theo V t lý vui NXB Khoa h c và K thu t. Peterburg t i Matxc va. tr ng l ng s thay th s c kéo c a u máy. B t c ai khi r i vào ó. Còn ng ng m v ch ra trong án này thì ch y theo m t ng th ng.Matxc va ch ng qua c ng là m t cái gi ng nh th . Màu và vàng c a ng v t nói lên i u gì? 3. Có i u là th i gian ó không ph thu c gì vào dài c a con ng ng m: i t Matxc va t i St. v n t c c a nó càng t ng lên. Nh ng s c thái k di u c a v ng tr ng . Nh ng. giá có th ào c. sò có trân châu? 5. có i u là nó c ào theo dây cung ch không ph i là theo ng kính. K th c.Ông A. c ng b ng i t i Vladivostoc hay t i Melbourne (Australia). N u t ng ray trong ng ng m thì toa tàu s t nó chuy n ng trên ó.A. oàn tàu ch y r t ch m. nên u là nh ng cung cong. Peterburg . Và n u hoàn toàn không có ma sát thì oàn tàu không c n u máy s t ch y c t St. d i tác d ng s c hút trái t (và n u b qua s c c n không khí). Càng ngày. s bay i bay v gi a hai u gi ng mãi không thôi. M t ng ng m nh th . T i sao trong trai. n m 2002 T i sao? 1. Mùi hôi c a ng v t có tác d ng gì? 4. oàn tàu s có m t v n t c c c l n. n n i không khí trong ng ng m c ng tr thành m t môi tr ng c n tr khá rõ r t i v i chuy n ng c a oàn tàu. T i sao tôm.

trong ó có màu tôm. t i sao có th lâu d i n c? 21. Có th un n c sôi b ng n c sôi không? 11. T i sao cá heo có th b i v i v n t c cao? 18. Cá nhà táng bi t 25. Nhìn v y có th bi t tu i c a cá 9. Hình d ng t nhiên c a ch t l ng là gì? 28. Thú bi n th b ng ph i. Làm tiêu b n trong su t nh th nào? 20. t nh cách m t nh th nào là h p lý? 30.loài v t ng t do nh t 23.6. T i sao hai m t cá th n b n cùng m c m t bên? 29. trên l ng có màu xanh en. Nh ng i u ch a bi t v ngh nhi p nh 31. Do màu tôm tr n l n v i các s c t khác nên bình th ng không th . T i sao cua l i nh b t? 7. Bí quy t gi mc ag uB cc c 26. nh ng sau khi lu c chín thì có màu cam t i. ng v t sa m c t n t i nh th nào? 27. Vì sao lò h i b n ? T i sao cua sau khi n u chín bi n thành màu ? Lúc cua s ng. Côn trùng có m i và tai hay không? 14. T m nh n m hình 17. T i sao ng a ng ng? 33. Vì sao l c s Sviatogo l i ch t? 32. Ch n t i màu lông 8. L t trang quy n sách ã quá c 19. Có th un n c sôi b ng tuy t? 10. G u B c c c . Cái gì m ng nh t? 15. Bí quy t giúp d i b t m i lúc n a êm 13. Có sinh v t nào b t t ? 12. M i không ch là loài n h i 16. ó là do trong v c ng c a cua có các lo i s c t . C quan c m giác c a hà mã m c âu? 22. R n không chân bò b ng cách nào? 24.

Thì ra. Các nhà khoa h c k t lu n. s phân b c a màu tôm c ng không u. n mình d i nh ng t ng á áy i d ng và tránh c các loài n th t. Ph n d i c a chân thì màu hi n lên nh t m t chút. M t ph n c a phân t này có th thay hình i d ng. và astaxanthin chuy n sang màu xanh. ó là do s thay i c u trúc c a m t lo i protein trên l p v . (Theo sách ng v t) Vì sao tôm hùm chuy n sang màu h ng khi b n u lên? Các nhà khoa h c Anh gi ây ã bi t chính xác câu tr l i cho bí n ó. Do ph n b ng c a cua v n không có màu tôm. Khi g n v i beta-crustacyanin. L p v này giúp tôm hùm ng y trang. ví d ph n l ng thì hi n lên r t . màu xanh en t nhiên trên v giáp c a tôm hùm m t i là do s thay i c u trúc c a protein Tôm hùm và t m áo xanh c a nó khi m t tr ng y u. kéo theo s bi n d ng c a m t phân t khác g n kèm v i nó là astaxanthin. ph n crustacyanin b tách ra. còn có tôm c ng bi n thành màu sau khi n u chín. kh n ng h p th ánh sáng c a nó b thay i. Khi tôm c un lên. Ngoài cua ra. Nh ng n u ch ng may b a lên b p. Nhóm nghiên c u c a i h c Hoàng gia London và i h c Manchester cho bi t. t t c cua n u chín u s bi n thành màu . chính ch t d ng caroten . có tên g i betacrustacyanin. các s c t khác b phá hu và phân gi i d i nhi t cao. khi chúng bi n m t thì màu s hi n ra. b i v y dù un n u th nào thì c ng không th có màu c. Trên v c ng c a cua. v tôm s chuy n d n sang h ng. Nh ng sau khi lu c chín. Ai t ng nhìn th y tôm hùm h n còn nh l p v xanh en t nhiên c a nó. T t c nh ng ch có nhi u màu tôm. d i tác d ng c a nhi t . d i bi n.hi n rõ s c t i v n có c a nó. và astaxanthin tr l i v i màu vàng cam nguyên th y c a nó. Do v y. b n thân astaxanthin có màu vàng cam.

tranh nhau th hi n tình c m mãnh li t c a mình. nhi t tình và m nh m .astaxanthin ch u trách nhi m v vi c làm tôm hùm bi n màu t xanh sang h ng trong quá trình un n u. có kh n ng b o v màng t bào và các mô kh i b t n th ng. n k sinh s n. Ch ng h n. hình d ng áng s này th ng làm cho nh ng loài khác ph i l ng tránh. các v t th có màu d ng nh t rõ s l n m nh h n các v t th có màu s c khác. Màu còn có tác d ng c nh gi i. ph n ch n. Chim quân h m s ng trên o và vùng ven bi n nhi t i.H. Chúng th ng xum xoe quanh m t con mái. ph n u và ng c c a chim tr ng có màu t i. Phân t này là m t ch t ch ng ôxy hóa m nh. phát hi n trên có th a t i nh ng li u pháp ch a tr m i cho nhi u c n b nh ng i. y t h u c a chim tr ng s phình ra r t to và l rõ màu th m. Nó c ng m ra ti m n ng v m t lo i ch t màu th c ph m t nhiên h n. d ng nh c nh cáo v i k xâm ph m r ng: "Không c n v t này". i a s loài trong h cá s t . toàn thân u có d ch màu . v y. Khi mùa sinh s n qua i thì y t h u c a chúng thu nh l i. trong ó có ung th . trên thân c a m t s th ng xu t hi n màu s c này. B. nhìn th ng trông nh m t qu khí c u l n màu d d chim mái. Do ng v t t ng i bé nh Cá s t . Vì v y. màu c ng bi n m t. M t i u l khác là tr ng c a m t s cá s t có màu t i và liên k t thành nh ng m ng r t l n. các bác s s s d ng astaxanthin nh là m t ch t v n chuy n các lo i thu c không hòa tan i vào c th . M t loài chim s ng Peru. (theo BBC) Màu và vàng c a ng v t nói lên i u gì? Màu là m t màu gây kích thích. .

Th i mùi hôi chính là m t ph ng th c c áo trong nh ng kh n ng di u k này. khi chim tr ng v cánh tr c m t chim mái s l ra m ng màu vàng ch m t i sáng. M t s nhà khoa h c cho r ng màu vàng này giúp chúng có th liên l c v i nhau. có mùi vô cùng khó ch u. bình th ng dùng phòng ch ng k ch. phía tr c m t có màu vàng sáng r t d nhìn th y. tuy n hôi l p t c ti t ra ch t l ng h i màu vàng. thân". mà còn hình thành các k t c u t ch c. gi i ng v t không ch phát tri n thành hàng v n ch ng loài khác nhau. d ng nh ra hi u ng m v i i ph ng r ng: "Tôi ang là k c Cá b m. i m m nh Chim u rìu. nh m t b c . Có m t loài chim m dài c a nó do 3 màu s c h p thành: ph n u là màu th m. ph n gi a màu xanh m. là m t ngôn ng "gào thét" không l i.i v i sinh v t thì màu vàng có s c h p d n k l . iv ib xít. Khi chúng sinh con thì mùi hôi này có th hình thành m t "vòng hôi" xung quanh u trùng. c a chúng là trong c th có gi u m t tuy n hôi. Mùi hôi c a ng v t có tác d ng gì? Trong l ch s ti n hoá dài m y t n m c a sinh v t. Côn trùng hình gáo là m t ví d i n hình. màu vàng sáng trên thân chúng n i lên r t rõ trên á san hô ng m d i áy bi n. Khi k thù xu t hi n. Cá b m và cá thiên s có màu s c r t k l . kh n ng khác nhau. n k sinh s n. c m nh danh là "Hoàng h u hôi". mi ng tuy n hôi c a nó n m b ng. làm cho k ch ng i th y ph i ch y m t.

trai ng c bi n và trai n c ng t. Chim chào mào (chim u rìu) c ng có kh n ng ti t ra mùi hôi. trai thì m i t o ra c h t trân châu. nh ng n lúc sinh . ây g i là "t ng trân châu". Th i gian lâu d n. mà còn là m t bi u hi n cá tính.t ng b o v con cái kh i s xâm h i c a k thù. cáo lông . mùi hôi không nh ng có tác d ng t v hi u qu . bên ngoài h t cát c bao b c b i ch t trân châu r t dày. Kho ng 20-30 loài ng v t nhuy n th có th s n sinh ra h t trân châu. nó là ch t trân châu do màng ngoài ti t ra c u thành. nh ng khi i m t v i hoàn c nh t i t nh v y c ng ph i rút lui. Tính ch t khác nhau c a mùi hôi có th là y u t quy t nh tìm ki m b n i. th i gian lâu d n s hình thành ra h t trân châu. t chim có mùi khó th . Kh n ng này bình th ng c gi kín. m t s loài ng v t nh ch n hôi. sau khi ch u nhi u s kích thích au n thì chúng ã nhanh chóng t màng ngoài ti t ra ch t trân châu d n d n bao vây l y nó. Khi ký sinh trùng chui vào v sò. Hi n nay. sò càng l n thì h t trân châu bên trong càng to. Th c t không ph i v y. ng i ta ã xây d ng n i . b ov c th . v trai c ng. Có lúc khi m t s h t cát r i vào trong con sò. T i sao trong trai. Trong m t kho ng th i gian. và c ng ã bi n thành m t h t trân châu tròn vo. con trai làm cho chúng nh t th i không có cách nào y nó ra c. màng ngoài c a con sò. Th tách m t v trai ho c sò ra thì th y t ng trong cùng c a v có ánh sáng r c r nh t. Ch khi nào có ký sinh trùng s ng ký sinh ho c có v t bên ngoài xâm nh p vào trong c th con sò. sò có trân châu? Cái nôi sinh ra h t trân châu là loài ng v t nhuy n th nh con sò. nh p nhánh màu s c nh h t trân châu. Nh v y. chim m ã thông qua tuy n hôi uôi ti t ra m t d ch l ng màu nâu en có mùi khó ng i. con trai s nhanh chóng ti t ra ch t trân châu bao quanh ký sinh trùng này. ch n sóc. Có nhi u ng i ngh trai. nh m giúp cho con cái ra i bình an. Dù r ng có m t s ng v t chuyên n tr m tr ng chim.

trong nh ng êm tr i quang ãng. Trong nh ng ngày có tr ng. Nhìn qua ánh sáng n n v n có màu s c h i . qua m t th i gian nh t nh thì s sinh ra h t trân châu nuôi nhân t o. Nh ng khi xu ng g n t i chân tr i. M t tr ng ch hoàn toàn tr ng vào ban ngày. m t tr ng tr nên vàng h n. N u quanh m t tr ng có nh ng ám mây h ng cam. khi v trí th p g n sát ng chân tr i. N u b n nhìn vào m t ng l a màu cam kho ng n a ti ng. Th giác c ng b ánh l a. S t ng ph n màu s c nh v y c th y rõ h n trong nh ng ngày tr ng l i li m. màu xanh da tr i y u i. Trong th i gian còn l i c a êm. Trong các khu v c duyên h i và h l c a Trung Qu c u dùng bi n pháp này nuôi tr ng trân châu. ôi khi s m nh màu máu. ánh tr ng chuy n sang màu lá cây pha xanh l . tr ng gi màu vàng sáng. và n m t lúc nào ó s g n nh vàng tuy n. khi tr ng lên cao có v tr ng h n. tr ng c ng s có màu xanh lá cây pha xanh l . các nhà thiên v n h c ã s d ng nh ng lo i phim nh c c nh y làm sáng t v màu tr ng. Nh ng s c thái k di u c a v ng tr ng Nói n ánh tr ng ng i ta th ng liên t ng n màu tr ng b c và cho r ng nh ng c m nh n khác nhau v màu là do xúc c m gây nên. i u này là do màu xanh da tr i c hoà vào màu vàng chính c a m t tr ng. Vào mùa ông. Khi hoàng hôn t t h n. vào bu i chi u ho c s m t i. sau khi nuôi l n m t s ng v t nhuy n th (ch y u là trai ng c). Th t ra i u này không ph i do xúc c m. S t ng ph n gi m b t khi tr ng y thêm. ó là do s khúc x các chùm tia sáng . M t tr ng c ng nh m t tr i. chúng có màu vàng cam. tr ng l i có màu và cam. tr ng l i tr nên tr ng vàng. trong t ch c k t màng ngoài c m nhân vào v trai. mà là do nh ng ph n ng quang h c khác nhau trong th i k sáng tr ng. b n s th y nó có màu lam. sau ó nhìn lên m t tr ng.nuôi tr ng nhân t o. T th p niên 1960. ngoài ra t nuôi tr ng h t trân châu bình th ng ã phát tri n nuôi tr ng h t màu và h t hình t ng. và trên nhân ph m t t m màng ngoài nh .

B u khí quy n trái t phân tán tia xanh nhi u h n tia . Khi b t u ch m d t nguy t th c. sau khi ch y qua mang c nh ra b i giác quan hai bên mi ng. Tài Hoa Tr (theo ask. ngay trên b m t m t tr ng. hàm l ng n c và không khí trong mang có ch a cùng nh ra ã hình thành vô s nh ng b t khí. T nh ng mi ng núi l a ã ng ng ho t ng t lâu n các vùng khác trên m t tr ng. trái t che khu t m t tr ng. do nh h ng c a các lo i qu ng kim lo i.trong khí quy n và c ng do tr ng thái c a chính khí quy n. Tuy cua th ng s ng trong n c nh ng nó l i khác v i cá.com T i sao cua l i nh b t? Cua là loài ng v t giáp xác s ng trong n c. nó gi ng nh cá c ng dùng mang th . nh ng tia i nm t tr ng nhi u h n. Khi cua s ng trong n c. c ng có n i t ng i xanh. t ph n càng cua và ph n chân g c hút n c s ch vào (ôxy hoà tan trong n c s i vào trong máu c a mao m ch mang). Qua s phân tích các tia h ng ngo i và t ngo i. b m t c bao ph b i v c ng. Trong th i gian nguy t th c. Vì ánh tr ng là do s ph n chi u ánh sáng m t tr i. B i vì không khí mà nó hít vào t ng i l n. Nó c ng có th không ng ng th . ngoài ra sau khi r i kh i n c nó c ng không b ch t khô. nó th ng xuyên bò lên t li n tìm ki m th c n. ó là nh ng thay i c a ánh tr ng nhìn t trái t. ó là ánh tr ng sau nguy t th c. càng ngày càng nhi u. khi r i kh i n c v n nh trong n c v y. mang c a cua không m c hai bên u mà là do r t nhi u mi ng x p m m gi ng nh h i miên h p thành. các nhà khoa h c còn tìm th y nh ng s thay i màu s c khác. hít vào m t s l ng l n không khí. m c hai bên phía trên c a c th . ánh tr ng t t tr l i bình th ng. Tuy v y. m t tr ng nh n tia nhi u h n và ph n chi u v trái t m t màu úa. có n i t ng i . Trong th i gian trái tb t u ra kh i vùng che m t tr ng. do v y phía tr c . y là do trong mang c a cua d tr r t nhi u n c. nh ra b i giác quan 2 bên mi ng. C ng có tr ng h p khác ánh tr ng mang s c máu. Sau ó.

chim và th n l n. b lông c a loài v t này bi n sang màu tr ng. B c và Trung Á. Ch n th s n còn là tay leo trèo c khôi và b i l i tuy t v i. i v i dân mua bán lông thú. Ch n Ermine i s n ch y u vào ban êm. nh ng vùng l nh giá. Ch n t i màu lông Ch n Ermine (Mustela Erminea) có lông trên l ng màu nâu. bên d i màu vàng ho c tr ng vàng. trên i núi. loài ch n khôn ranh này ti t ra m t mùi hôi khó ch u t nh ng tuy n uôi xua u i k thù. n ng kho ng 200 gram. chúng ngu trang trong tuy t. ây là cách Ch n Ermine. Chi u dài trung bình c a ch n c tr ng thành kho ng 24 cm. Con c to h n con cái. ch có chót uôi là màu en. nh ng con c có kích th c to h n c m chúng. uôi dài kho ng 10 cm. Chúng phân b B c M .mi ng ùn thành r t nhi u b t màu tr ng. có khi s n c cá nh . nh ng con v t x u s nào b ch n Ermine s n u i thì khó lòng thoát ch t. Ch n Ermine c ng ã c gây gi ng New Zealand. Ch n cái có th sinh s n t khi m i lên 3 hay 4 tháng tu i. Còn khi chúng b t n công thì sao? N u g p nguy hi m. S l ng loài ch n này ang ngày càng gi m sút trên th gi i. Ch n con ch m m t khi c 3 tu n tu i. Chính vì th . Sau th i gian mang thai kho ng 255 ngày. khi b t u mùa ông. n 7 tu n tu i. Tài Hoa Tr (theo Wide World of Animals . B c Âu. con cái con trong kho ng th i gian t tháng 4 n tháng 5. M i l a có t 4 n 5 con chào i. chúng có th gi t con m i ch b ng m t cú p m nh và chính xác vào gáy con v t có khi còn to h n c chúng. Loài ch n tuy t p này th ng ch s ng n l trong các k á n t hay trong hang d i lòng t. b lông tr ng c a ch n Ermine r t có giá. Ch n b bi t giúp trong vi c ch m sóc và nuôi n ng ch n con. Chúng s n chu t. Ch n Ermine sinh s ng trong r ng. Ch n Ermine có uôi ng n. Th nh tho ng chúng còn tr m tr ng t các t chim. Khi s n. V mùa ông. Mùa giao ph i di n ra t tháng 7 n tháng 8.

thông th ng ch c n bóc m t cái v y t trên thân cá. gi ng nh m t hình nón th p b c t m t chóp không quy t c l m. cá có vòng i ít thì tu i ít. V y là do nhi u t m m ng to nh khác nhau t o thành. Trong b n mùa c a m t n m. t c sinh tr ng c a cá không gi ng nhau. gi a 2 lo i này có ranh gi i r t rõ ràng. là s phân chia ranh gi i gi a vòng sinh tr ng n m th nh t và vòng sinh tr ng n m th hai. T i sao nhìn v y cá thì có th bi t tu i c a cá v y? T trong quy lu t sinh tr ng c a cá chúng ta bi t r ng. mùa ông l i ng ng sinh tr ng. hình thành nhi u vòng. mu n bi t tu i c a cá. s t m m ng c ng không ng ng t ng lên. mùa ông l i ng ng sinh tr ng. mùa xuân n m th hai l i khôi ph c sinh tr ng. T m m ng r ng c m c ra vào mùa xuân h x p th a th t. Cá có vòng i nhi u thì tu i l n. T m m ng r ng h p không gi ng nhau x p l i v i nhau có th t . Thông th ng.Nhìn v y có th bi t tu i c a cá Cá có con to. i a s cá n m u tiên b t u cu c i thì toàn thân ã m c y v y. cùng v i s gia t ng c a tu i cá. Có th un n c sôi b ng tuy t? . quan sát t m thì có th th y ngay. g i là "vòng i". l p phía trên cùng là nh nh t. ph n m c ra vào mùa thu t ng i h p. g i là "vòng n m sinh tr ng". bao quanh trung tâm t ng cái n i ti p nhau. bên trên m ng. V y cá c ng nh v y. ph n m c ra vào mùa xuân h t ng i r ng. t m m ng h p c m c ra vào mùa thu x p dày c. gi a dày. mùa xuân và h sinh tr ng nhanh. l p phía d i cùng to nh t nh ng là tr nh t. mùa thu sinh tr ng ch m. S vòng n m sinh tr ng v a v n phù h p v i s n m mà loài cá ã tr i qua. nh ng là già nh t. Khi v y l n lên thì trên b m t c a nó có t m m ng m i m c ra. con nh .

Có th un n c sôi b ng n c sôi không? t m t chai th y tinh nh ng n c vào trong m t xoong n c nguyên ch t ang un trên ng n l a. Trong khi ó chính m t b n trông th y n c trong bình ang sôi. i t i khi n c trong bình sôi lên thì l y bình ra kh i xoong và y kín bình th t nhanh b ng m t cái nút r t khít ã chu n b s n t tr c. áp su t c a không khí bên ngoài không g p tác d ng ch ng l i l n t phía trong bình ra nên có th ép v bình. n c không tài nào sôi lên c. t t nh t nên dùng nh ng bình hình tròn l i cho không khí ép lên thành n i thì không s v bình. Hãy th làm m t thí nghi m sau: n c vào ch ng n a bình.Tuy t có th làm c cái vi c mà c n c sôi c ng không th làm c. Bí m t là ch tuy t làm l nh thành bình. khi áp su t trên ch t l ng gi m i thì ch t l ng sôi nhi t th p h n. nh ng là n c sôi không nóng. V l i khi bình sôi trong xoong thì không khí trong bình ã b d n ra h t. b n d i n c sôi vào xung quanh bình . i cho t i lúc n c trong bình h t sôi. Bây gi b n d c ng c bình xu ng. Khi . Nh ng n u b n b m t ít tuy t lên áy bình ho c d i n c l nh lên áy bình thì b n trông th y là n c sôi lên. nhúng bình vào trong n c mu i un sôi. trong cái bình c a chúng ta tuy c ng là n c sôi. cho nên bây gi n c trong bình ch u m t áp su t nh h n tr c nhi u. Do ó. do ó h i n c trong bình ng ng l i thành nh ng gi t n c. Nh chúng ta ã bi t.khi y. sao cho chai không ch m t i áy xoong (b ng cách treo chai vào m t cái vòng s t). t c là làm cho n c sôi lên. Do ó. N u thành bình th t m ng thì s ng ng h i t ng t trong bình ng ng có th gây ra m t hi n t ng t ng t nh hi n t ng n . i u ng c nhiên h n n a là s vào bình ng thì không th y b ng tay mà ch th y h i nóng thôi.

Nh ng n u ta r c m t nhúm mu i vào trong xoong thì tình hình s khác h n. Trong i u ki n th ng. mà còn ph i truy n cho nó m t ph n r t l n nhi t l ng d tr n a. ch có cách n c xoong b ng m t l p th y tinh. n u un n c trong l theo ph ng pháp này. nhi t c a nó v n không th nào t ng h n lên c. không th nào un n c sôi b ng n c sôi c. N c nguyên ch t sôi 100 C. t i sao n c trong l l i không th sôi lên nh n c xoong c? ó là vì có l p th y tinh ng n không cho n c trong l tham d vào quá trình i l u trong xoong. ngu n nhi t mà ta dùng un nóng n c trong l có nhi t 100 C. dù có un nóng nó th nào i n a. Do ó. n c trong l dù có nóng lên nh ng c ng không th sôi c. Nh th có ngh a là. Có sinh v t nào b t t ? . do ó có th làm cho n c nguyên ch t trong l c ng sôi lên. ta không th nào làm cho nó có thêm nhi t l ng c n thi t chuy n n c thành h i (m i m t gam n c ã nóng t i 100 C còn c n trên 500 calo n a m i có th chuy n thành h i). còn n c trong l thì ch có th ti p xúc v i n c sôi mà thôi. Vì sao v y? Mu n un sôi n c mà ch un nóng t i 100 C thôi thì ch a .n c trong xoong sôi. Có th n y ra th c m c: n c trong l và n c trong xoong có gì khác nhau? trong l c ng là n c. Khi nhi t hai bên ã cân b ng nh th r i. M i ph n t n c xoong u có th tr c ti p ti p xúc v i áy n i nóng b ng. chuy n sang tr ng thái k t t p khác. Do ó. ó là lý do t i sao n c trong l dù có un nóng n th nào i n a c ng không sôi lên c. và nó c ng ch có th làm cho n c trong l t t i 100 C mà thôi. t c là chuy n thành h i n c. thì n c trong xoong không th ti p t c truy n nhi t vào l c n a. N c mu i sôi không ph i 100 C mà nhi t cao h n chút ít.

cu i cùng d n n cái ch t c a sinh v t. v y sao còn có sinh v t không bao gi ch t? Nguyên nhân là nh ng vi khu n hay m t s ng v t nguyên sinh y có m t kh n ng t ph c ch r t m nh. ô nhi m. t n th ng này có th b lo i b thông qua ch c n ng ph c h i c a chính t bào. r t cu c s tr thành t bào ung th . cu i cùng s hao mòn h t toàn b ch t dinh d ng trong c th sinh v t.R t nhi u sinh v t. hay có th nói là không th ph c h i c hoàn toàn. gi ng nh l p m t b phanh xe t t. (Theo sách 10 v n câu h i vì sa Bí quy t giúp d i b t m i lúc n a êm . B i v y. nh ng n m t m c nh t nh thì s ph c h i không cách nào ti n hành c. thì t bào ó s ti p t c phân tách sinh sôi không h n ch . s lão hoá c a các t bào. ch c n i u ki n dinh d ng cho phép thì chúng v n có th ph c ch không ng ng.. k c con ng i c ng u không tránh kh i cái ch t. trên th c t . Do tác d ng c a các nhân t bên ngoài nh tia t ngo i. Chúng ta u bi t b n ch t c a s s ng là gene di truy n. ây là m t hi n t ng t nhiên mà t t c m i v t u ph i ch p nh n. Nh v y s d n n s lão hoá c a các khí quan. n u nh b phanh xe ó m t tác d ng. có th ch t nh ng cá th khác v n ang ph c ch không ng ng. N u không ph i nh v y thì chúng ta không th t ng t ng n i loài ng i s ông n th nào. sinh v t lo i nh này có th trong th i gian r t ng n thông qua phân tách mà t ph c ch v i s l ng l n. ch t không ph i là m t k t qu t t y u. L y côn trùng bi n hình Amíp làm ví d . Nh ng n u nghiên c u t m m t chút thì s th y i v i vi khu n và i a s ng v t nguyên sinh. Thông th ng. Ch t là m t k t c c không th tránh c. ng i và ng v t a t bào khác có th ch t là do trong t bào c a loài ng i có c ch ng n ch n s phân tách không h n ch . và s thay i bên trong c a các t bào thì k t c u gene s không th tránh c phát sinh t n th ng nh t nh. Nh v y cho dù có nh ng cá th có th lão hoá.. H n n a.

m t t. t côn trùng.. có an nhi u s i thép. va p kh p n i. Có l là kh u giác c a d i ang phát huy tác d ng. trong khi th l c c a nó không h n gì m t ng i mù d . Ông làm mù m t m t c a nó. nên có th phán oán c kho ng cách và kích c to nh c a v t th . Sphanlantrani ngh v y. Ngoài ra. Hoá ra. cây c i. K t qu v n nh c . r i t con v t vào trong m t gian phòng kính cao r ng. thoát ra ngoài thông qua mi ng và l m i c a nó. i u này cho th y âm thanh ã giúp cho d i phân bi t c ph ng h ng và tìm c m i. c h ng c a d i có th phát sóng siêu âm r t m nh. Khi g p ph i v t th . Nó bay tán lo n h t ch này n ch khác. i u khi n ng i ta ng c nhiên là con d i này v n có th nhanh nh n lách qua s i thép. Sau ó ông l i dùng s n bôi y lên mình d i. Ti p theo. ch ng ng i v t. Song r t cu c ây là lo i âm thanh gì.D i có th tóm trúng m t con côn trùng nh xíu trong êm t i nh m c. Các nhà khoa h c g i ph ng th c c n c vào âm thanh ph n h i tìm v t th là ³h i thanh nh v ´. Cho dù d i b nhi u . Nó dùng cách gì phân bi t ph ng h ng và oán úng v trí i t ng? H n 260 n m tr c. Ch ng l l i là thính giác c a chúng ang phát huy tác d ng sao? Khi Sphanlantrani nút ch t tai c a m t con d i r i th cho nó bay. sóng siêu âm li n ph n x tr l i. i u khi n h kinh ng c là loài thú nh này trong m t giây có th nh n và phân bi t c 250 c m âm thanh ph n h i. Sphanlantrani v n ch a tìm ra. b t c côn trùng m t cách chính xác. cu i cùng ông th y nó bay kém h n. kh n ng ch ng nhi u c a h th ng nh v âm thanh ph n h i c a nó c ng r t m nh. n c côn trùng nh c ng không b t c. nhà khoa h c Italy Sphanlantrani l n u tiên ã nghiên c u c i m này c a d i. gi ng nh ch ng có gì thay i v y. Các nhà khoa h c sau này qua nghiên c u ã vén c b c màn bí m t ó.. ông l i làm h ng ch c n ng kh u giác c a d i nh ng d i v n bay c t t nh th ng. tai c a d i nghe c âm thanh ph n h i.

thì nó v n có th làm vi c hi u qu . do mùi c a chúng không gi ng nhau nên nh ng con ki n ngo i lai này s l p t c b c n ch t. mà còn có th phân bi t c âm thanh. Ngoài ra. m nh g p 100 l n so v i sóng siêu âm do con v t phát ra.nhân t o. Kh n ng thính giác c a côn trùng r t c bi t. trong o n th hai c a m i xúc tu n gi u m t c quan nghe âm thanh. còn có không ít côn trùng khác c ng l i d ng c quan kh u giác ó tìm th c n ho c tìm b n i. B i vì trên c th c a chúng có m t s b ph n có tác d ng nh ôi tai. nh ng chúng l i gi ng m i ch có th ng i mùi. Chúng có th phân bi t c nh p i u và quy lu t c a âm thanh . Côn trùng không nh ng có th ng i mùi. phía d i mi ng c a côn trùng còn có hai ôi râu ng n nh . Tai c a d l i m c trên o n th hai c a m t ôi chi tr c. i v i nhi u côn trùng. Loài d i còn c m nh danh là radar s ng. Ngoài ong và b m. Tuy b ngoài c a xúc tu và râu hoàn toàn khác so v i m i c a ng v t b c cao. d i có th nhanh nh n và t chính xác áng kinh ng c nh v y. Chính nh b n l nh c áo này mà khi b t côn trùng trong êm t i. Tai c a mu i m c trên hai xúc tu c a ph n u. nh ng u óng vai trò làm c quan kh u giác. N u b n b t c các lo i côn trùng. quan sát t m m t chút thì s phát hi n ra trên u chúng u có m t ôi xúc tu. còn v i con c thì m c ph n b ng. chi c ³m i´ c bi t này r t quan tr ng. Tuy nh ng ôi xúc tu c a các lo i côn trùng không gi ng nhau. v i con cái thì ph n ng c. Côn trùng có m i và tai hay không? Côn trùng th c s có m i. N u th vài con ki n t ki n này vào trong m t t ki n khác. trong m i l th ng ó có m t s t bào có th c m th mùi trong không khí. Ki u "tai" này r t k l và c ng m c nh ng ch r t khác th ng. ch ng h n loài ki n. Còn tai c a thiêu thân. M t ngoài c a xúc tu và râu có r t nhi u l th ng nh .

000 l n m i giây. t c là phóng i c th y lên 40.000 l n thì m i nhìn th y thi t c a màng xà phòng thành m t ng m nh. N u nh s l n t n i c a âm thanh trong m i giây ng h t ng i nhi u. ³Tai´ c a côn trùng ch y u là dùng tìm ³b n i´. Khi phóng i lên 200 l n. Màng xà phòng m ng h n s i tóc và t gi y cu n thu c lá t i 5.000 l n. nh ó chúng có th nhanh chóng r i kh i khu v c nguy hi m mà không r i vào mi ng c a k thù. s i tóc ng i có b dày ch ng 1cm.. thì tai ng i nghe không ra ch t n i. Ph i phóng i thêm lên 200 l n n a. ³M nh nh s i tóc´. thì c ng còn là dày ghê g m so v i màng xà phòng. ch c m nh n c là m t vùng âm thanh liên t c. Cái gì m ng nh t? Không m y ai bi t r ng màng bong bóng xà phòng là m t trong nh ng v t m ng nh t mà m t th ng có th nhìn th y c.c c k hi u qu .. M i không ch là loài n h i . nhi u loài còn có th nghe c siêu âm. th m chí là siêu âm dao ng 200. nh ng thi t c a màng xà phòng v n ch a nhìn th y b ng m t th ng c. ³m ng nh t gi y thu c lá´. Không nh ng v y. Nh ng v t mà ng i ta th ng dùng ví v i s m ng manh th t vô cùng thô k ch so v i nó. Ch ng h n nhi u con thiêu thân có th nghe c âm thanh c a d i (lo i sóng siêu âm tai ng i không nghe c). chúng có th nh n rõ s ng t quãng này. Tai c ng phát huy tác d ng r t l n trong vi c b o v an toàn. b y gi s i tóc ã có b dày trên 2 mét r i. Nh ng v i nhi u côn trùng.

giúp cho cây tr ng t t h n.C u trúc thông khí trong t m i. Khi làm t . nh h n và thoát ra ngoài. ây c ng nh Benin. T i Trung Phi. n c b t và phân c a m i c dùng làm b t ch nh hình ch a sai kh p. T i b bi n Ngà. Không khí bên ngoài lu n vào t qua các l trên m t t. t t m i g m h n h p t. b t c Zakara xem thông i p c a m i nh nh ng l i s m truy n. Tu theo m i n g y n m c nào mà h s có câu tr l i. Ban u không khí s l nh l i. Trong s 2. sau ó ti p xúc v i b y m i sâu bên trong nên nóng d n lên. h m t cây g y su t c ngày trên mi ng t m i. T m i có c u trúc thông khí r t t t. xây t . m i còn là món n r t c tr em a chu ng. C u trúc t m i c ng giúp gi cho t ai ít bào mòn và r a trôi. Burkina Faso.666 loài m i trên th gi i. m i ã gi l i v t ch t h u c khi n quá trình khoáng hoá ch m l i và các h p ch t khó phân hu s phân hu d dàng h n. nên c quan sát t m i ng i ta có th tìm th y d u v t các khoáng ch t và kim lo i quý. th t ra ch có . các n th H i giáo c xây d ng theo thi t k r t gi ng v i t m i. B máy tiêu hoá c a m i (chi m 70% tr ng l ng c th ) ho t ng gi ng nh nhà máy hoá ch t. khi t nông nghi p ã b c màu tr c ng ra nh á. M i s t o ra vô s h m hào d i lòng t giúp t d n n c t t h n trong mùa m a. Ngoài ra. ng i dân tr n m i v i phân h u c và nh i vào các l ào trên m t t. gi i áp m t v n gây nhi u tranh cãi. m i có th ùn t lên t d i sâu 20 mét. Ng i dân ây c ng s d ng h n h p này làm thu c ch a b nh thu u và b nh quai b . Chính vì v y t i Mali.

ã khám phá ra m t ph ng pháp có th bi n thân th ng i ta thành vô hình. Khi góc b ng 360/4 = 90 . gi a hai màn có m t khe h nh t v t kính. do ó ng i ta th ng ch ch p l y nh 5 hình. b n thân g ng (không có khung). Ng i c n ch p nh quay l ng v phía máy nh A. nhân v t chính . m t h ng v hai g ng ph ng ng th ng C.6 loài phá ho i nhà c a. Hai t m g ng s p x p nh v y s cho 4 hình ng i h ng v phía máy nh theo nh ng cách khác nhau. Trong khi y. d nhiên không in hình trong nh. Tàng hình có ph i là chuy n hoang ng? Trong cu n ti u thuy t ³Ng i tàng hình´ c a nhà v n Anh Herbert George Wells. khi góc b ng 45 thì c 8 hình« Tuy nhiên. ta s c 4 hình. c i m c a ng i c ch p.m t nhà v t lý h c thiên tài . Góc càng nh thì s hình ch p c càng nhi u. u i m rõ r t c a t m nh này 5 ki u ng i khác nhau c a cùng là bi u hi n c y m t ng i. h p thành t m nh 5 hình. là 72 . Làm th nào có c t m nh ó? D nhiên ph i dùng g ng ph ng. s l n ph n x càng nhi u thì nh càng m . Và mu n cho trong g ng không in hình máy nh. S hình ch p c trên t m nh ph thu c vào góc gi a hai t m g ng. Nh ng hình này c ng v i hình c a v t th t c máy nh ch p. D i ây là nh ng i u mà ông ta trình bày v i m t bác s v phát . làm cho nét m t c a h rõ nét nh t. ng i ta che nó b ng hai màn BB. khi góc b ng 60 ta s c 6 hình. Hai g ng này l p thành m t Ng i mu n ch p ng i góc b ng 1/5 c a 360 t c gi a các g ng CC. Ki n th c Ngày nay (theo Science et Vie) T m nh n m hình Trong ngh thu t ch p nh có m t ph ng pháp giúp ta ch p c 5 ki u khác nhau c a m t ng i trên cùng m t t m nh.

b i vì s ph n x và khúc x thu tinh t ng i ít. Hi u c i m ó. t a nh làm b ng b c v y.ây còn m t s th c n a mà m i h c sinh c ng u bi t. gi ng nh m t dòng khí carbonic ho c hydro trong không khí v y. thì qua con m t c a chúng ta. S d nh th là vì. nghi n nh th y tinh t c là làm t ng nh ng m t gây ra ph n x và khúc x c a th y tinh. Ngày nay. ho c ph n x hay khúc x ánh sáng. cho nên tia sáng có th xuyên qua nó r t ít. Nh ng n u th th y tinh tr ng ã nghi n nh vào trong n c. n u ta t nó vào trong m t môi tr ng có cùng chi t su t v i nó. anh s không nhìn th y c nó: t t c nh ng v t trong su t u tr nên không nhìn th y c. N u t t m thu tinh tr ng thông th ng vào trong n c. bác s d nhìn th y cái hòm màu không trong su t kia là do l p s n màu h p th m t ph n ánh sáng và ph n x (khu ch tán) nh ng tia sáng còn l i. h n n a.. Ch c bác bi t r ng v t th ho c h p th ánh sáng. anh ch c n suy ngh m t chút là có th tin ch c r ng chúng ta c ng có th làm cho th y tinh tr thành không nhìn th y ngay trong không khí: ngh cách làm cho chi t su t c a th y .Nh ng i u ó u n gi n. n u t nó vào trong m t ch t l ng nào ó có kh i l ng riêng l n h n kh i l ng riêng c a n c thì nó h u nh hoàn toàn m t h n.nó tr thành nh ng b t tr ng không trong su t. N u nghi n nát m t mi ng th y tinh thành b t. Thí d . do ó làm cho ánh sáng ph n x và khúc x r t ít lúc i t n c vào th y tinh ho c ng c l i. mà ph n x toàn b . Th y tinh ã tr thành không nhìn th y c.. thì nó không th t làm cho ta nhìn th y c. nó không rõ ràng nh cái hòm sáng bóng. Th y tinh ã nghi n nh vào n c g n gi ng nh có cùng chi t su t. nói .úng . ng i th y thu c. trong không khí. các h c sinh u hi u r t rõ. nh ng m i h t th y tinh thì u có th ph n x tia sáng i qua nó. Hòm th y tinh ít sáng h n. nó tr thành r t d nhìn th y . ³S d chúng ta nhìn th y m t v t là do v t ó có th tác d ng c v i ánh sáng. nó s là m t cái hòm tr ng chói loà.minh m i c a mình.Kemper. . T m th y tinh ch có hai m t. t th y tinh vào trong b t k m t ch t l ng nào ó có cùng chi t su t v i nó. . N u nh v t th không h p th mà c ng không ph n x ho c khúc x ánh sáng. qua con m t c a chúng ta. thì nó l p t c bi n m t. b i vì ánh sáng xuyên qua n c r i vào thu tinh b khúc x và ph n x r t y u. N u nh chi c hòm không h p th m t ph n ánh sáng nào c .

tr huy t t trong máu và s c t en trong tóc ra. t o nên. có th nhìn th y r t rõ các c quan bên trong và x ng« Qua thành b ng có th nhìn th y r t rõ tim và ru t c a con ch thi u s c t ó p và co bóp nh th nào´. m c b nh b ch t ng (trong các t ch c c a nó thi u s c t ) thì khá trong su t. Thí nghi m ã thu c thành tích huy hoàng b n thân nhà phát minh bi n thành m t ng i vô hình. B i vì. .Không ph i. Và anh ta ã ng d ng phát minh ó vào ngay chính b n thân mình. Không riêng gì gi y. s i len. m t nhà ng v t h c ã tìm c thôn Nhi ng (Trung Qu c) m t con ch b ch t ng và ã mô t nó nh sau: ³Da r t m ng. Nh ng n u bôi d u lên trên gi y tr ng. b n s bi t i u này có tr thành s th c hay không. . các c trong su t.Kemper nói . Có th l y s ki n sau ây làm c n c cho ý ki n ó: nh ng ng v t trên mình không có lông. lúc y. ánh sáng i t th y tinh vào không khí s không b ph n x và càng không b khúc x .Nói t m b y! . làm cho t gi y ch có th ph n x và khúc x ánh sáng b ng các m t ngoài c a nó thì t gi y ó s tr thành trong su t nh th y tinh. nguyên nhân làm cho nó tr ng và không ánh sáng l t qua c ng gi ng nh trong tr ng h p b t th y tinh tr ng và không cho ánh sáng l t qua v y. Mùa hè n m 1934. s i g . tóc.Các nhà khoa h c t nhiên c ng nói th y! L nào m i ch có m i n m mà bác ã quên h t v t lý h c r i ? Nh gi y ch ng h n là do nh ng s i trong su t t o nên. không màu. Uy l c th c s c a ng i tàng hình Tác gi cu n ³Ng i tàng hình´ ã ch ng minh m t cách r t thông minh và ch t ch r ng m t ng i sau khi ã tr thành trong su t không th nhìn th y c thì ng i y . h t th y nh ng thành ph n c a con ng i u do nh ng t ch c trong su t.úng. con ng i còn trong su t h n th y tinh . x ng th t. Do ó. móng tay và th n kinh c a chúng ta u nh th c ! Nói tóm l i. mu n làm cho chúng ta không nhìn th y nhau c ng không ph i là khó l m!´.nh ng nên nh r ng con ng i không ph i là th y tinh. mà ngay s i v i. Bài sau.tinh b ng chi t su t c a không khí. úng . Nhân v t chính trong cu n ti u thuy t c a Wells ã phát minh c m t ph ng pháp có th làm cho t t c các t ch c trong c th ng i u tr nên trong su t. cho d u tràn y vào các kho ng tr ng gi a các s i.

. ó là v n : Li u ng i tàng hình có nhìn th y ng i khác không? N u nh Wells. Con ng i áng s v i m ng làm hoàng y ch có th lang thang u ng xó ch . s th c không ph i th ! Ng i ta không th nhìn th y ng i tàng hình nên không th b t h n« Trong ti u thuy t. nn ib n c có th tin t ng ch c ch n vào nh ng s th c mà tác gi ã mô t . vì ch ng ai nhìn th y con ng i t i nghi p y c .. ng i vô hình th ng l i. thu tinh th và các b ph n khác trong m t u khúc x ánh sáng sao cho nh c a v t có th xu t hi n trên võng m c. khi i t m t môi tr ng t i m t môi tr ng khác có cùng chi t su t.s có c m t uy l c c h nh vô h n. s th c không ph i th ! Thì ra.. do trong m t anh ta không có s c t . Nh ng m i ng i c ng ch ng có cách nào giúp h n. tác gi thông minh c a cu n ti u thuy t ³Ng i tàng hình´ ã xem nh m t tr ng h p r t nh . Nh v y. Th t v y. Nh ng n u chi t su t c a m t và c a không khí gi ng nhau thì hi n t ng khúc x không x y ra. Nh ng. ó là vì ánh sáng. do ó không th h i t m t i m c. thì không i h ng. và ngh r ng ng i tàng hình qu th c là có uy l c nh t trong loài ng i. i m này ã phá tan cái o t ng v uy l c mãnh li t c a ng i vô hình. tr c khi h bút. Anh ta i c vào b t c gian phòng nào và có th t do l y i b t c v t gì. Chúng ta hãy nh l i tác d ng c a m t: thu tinh d ch. h t th y các b ph n trong c th c a nhân v t này . H t th y nh ng i u trình bày trong cu n ti u thuy t ã c tác gi suy xét r t k l ng. nên không khúc x . vì th chúng không th gây ra m t nh nào trong ý th c c a ng i vô hình c . do ó chi t su t c a chúng u b ng chi t su t c a không khí. nh ng c dân b uy hi p ã l t c ách th ng tr c a k ch vô hình có m ng làm hoàng y. mà c ng không l u l i trong m t. t ra cho mình câu h i nh trên thì thiên tuy t tác ³Ng i vô hình´ ch a ch c ã thành công. ng i vô hình ch ng nhìn th y gì h t. Ánh sáng i vào m t ng i vô hình hoàn toàn không g p i u gì tr ng i. m i u. Nh ng.trong ó có c m t u tr thành trong su t. Anh ta ph i là m t ng i mù! Khi vô hình. Nh ng u i m c a h n rõ ràng ch ng có l i gì cho h n c . Nh ng v sau. ng a tay xin n mà thôi.

các nhà khoa h c ã có th dùng da cá heo nhân t o b c bên ngoài nh ng chi c tàu c nh ho c tàu ng m. Do ó chúng còn c m nh danh là ki n t ng b i l n. làm cho t c c a chúng t ng cao. trên chân bì có nhi u m u n i lên hình núm. th m chí lên n 100 km/h khi b qu y nhi u ho c khi r t u i con m i. cá heo có th t 70 km/gi . do ó có . Khi ó. K t c u da này gi ng nh b gi m xóc. Lo i da này khi bu c vào ng lôi và thuy n thì u có tác d ng làm gi m m t n a l c c n khi chúng ti n lên phía tr c.5 mm. Các nhà khoa h c ã Cá heo. chúng còn có k t c u da r t c bi t. ng i ta c ng g p nh ng r c r i nho nh nh trên. l p trong là chân bì ch t ch và c ng r n. t c là làm cho các trang gi y mang i n. do ó làm cho l c c n ma sát c a n c gi m n m c nh nh t.T i sao cá heo có th b i v i v n t c cao? Lúc b i nhanh. h dùng i n gi i quy t v n . c k n n i lúc gi sách m c dù c n th n n âu c ng v n b rách. x p an xen nhau. V y mà trong vi n b o tàng. Vào th p k 60. Hi n nay. chuyên gia tên l a ng i c là Kelamoer ã dùng cao su b t ch c theo c u t o da cá heo ch t o thành công ³da cá heo nhân t o´. các nhà khoa h c v n th ng ph i c nh ng t gi y y. làm gi m c ch n ng c a dòng n c lên b m t c th . D i các m u này là nh ng s i d ng cao su c và s i có tính àn h i. dày kho ng 6 mm. Sau khi các trang gi y c nh nhau tích i n cùng d u thì chúng s y nhau. Nh v y. ây. V c b n da c a cá heo có th chia thành 2 l p: l p ngoài là bi u bì d ng x p r t m m. cá heo có th b i cv it c cao. phát hi n ra cá heo ngoài vi c có hình th ki u gi t n c. dày kho ng 1. gi a chúng có y m . ng n ch n s phát sinh các dòng n c xi t. Làm th nào l t c lo i sách ó bây gi ? Trong Vi n hàn lâm khoa h c Liên Xô c . L t trang quy n sách ã quá c Có nh ng cu n sách c . có m t phòng thí nghi m chuyên tu b l i nh ng v n ki n.

Và khó kh n là ch này .làm th nào th c hi n c i m ó thì n nay chúng ta v n ch a bi t.. ch c n chi t su t c a chúng sai kém nhau d i 0. Spantegonxo ã s d ng chính nh ng suy lu n v t lý làm c n c cho cu n ti u thuy t hoang ng trên: B t k m t v t trong su t nào t trong môi tr ng trong su t. Ngày nay. Các t ch c c a nh ng tiêu b n này ch không nhìn th y c khi nhúng chúng vào trong ch t n c có cùng chi t su t mà thôi.05 là v t trong su t y có th tr thành vô hình. cá. ây. Nói v n t t thì ph ng pháp ch tiêu b n trong su t do giáo s Spantegonxo ngh ra (n m 1911) là: u tiên ph i cho nh ng tiêu b n ó qua các phép ch bi n quen thu c . Còn n u nh chúng ngoài không khí thì ch khi nào chi t su t c a chúng b ng chi t su t c a không khí thì m i tr thành không nhìn th y c. c ch theo ph ng pháp y vào trong nh ng bình c ng ng ete metylic. các b ph n c a c th ng i.. Làm tiêu b n trong su t nh th nào? M i n m sau khi cu n ³Ng i tàng hình´ ra i. Tuy nhiên. ng nhiên ng i ta không nh làm cho các tiêu b n hoàn toàn trong su t. Cu i cùng. Gi các trang gi y theo cách này bao gi c ng d h n so v i cách gi b ng tay ho c v i cách dán nó lên trên gi y c ng.th tách riêng t ng t . r i ngâm tiêu b n vào trong ete metylic c a axit xalyxilic (m t ch t l ng không màu. b i vì nh th thì nh ng tiêu b n y s tr thành không nhìn th y c và do ó i v i gi i ph u s không giúp ích gì c . Th hai. t ây t i vi c th c hi n lý t ng c a Wells làm ng i s ng hoàn toàn trong su t n m c không nhìn th y c . c n ph i tìm c ph ng pháp ngâm thân th ng i s ng vào trong m t ch t l ng có tác d ng làm trong su t mà không t n th ng n các c n ng t ch c c a ng i y. tiêu b n c a giáo s Spantegonxo m i ch trong su t thôi ch ch a ph i là không nhìn th y c. ta có th nhìn th y nh ng tiêu b n này trong nhi u vi n b o tàng. Vì th nh t là.chu i tr ng và r a s ch. Ông không nh ng ch c các tiêu b n trong su t c a các c quan s ng mà còn ch c các tiêu b n trong su t c a ng v t ch t n a. Nh ng n u mu n thì ta c ng có th làm cho chúng tr thành hoàn toàn trong su t. có tác d ng khúc x r t m nh). em ngâm các tiêu b n chu t. . giáo s gi i ph u h c ng i c Spantegonxo ã bi n ý t ng ó thành s th t. mà ch ng t n h i gì.còn kho ng cách r t xa.

Albumin này càng nhi u. nh ng chúng có th d i n c m t th i gian t ng i dài. ngh a là o t ng c a nhà ti u thuy t Anh bi n thành s th t. tích tr trong c . hay th m chí 1-2 ti ng v i cá voi c l n. Khi chúng nhô lên kh i m t n c thay i không khí. r t d k t h p v i oxy. Ví d ng i. oxy c tích tr càng l n. t l máu so v i th tr ng c th c a thú bi n thông th ng l n nhi u h n so v i ng v t s ng trên c n. Trong c th t c a thú bi n có m t lo i albumin c h ng. t 20-30 phút v i rái cá bi n. Chúng ta bi t r ng. 43 phút v i báo bi n Wader. oxy c hít vào. Thú bi n th b ng ph i. Ngoài máu ra. báo bi n. chính là máu và c . Ng i .) c ng th b ng ph i nh thú c n.. và báo bi n là 18%. m t n c. So v i ng v t c n. trong máu ch a m t l ng l n oxy và th khí CO2. có l i cho cu c s ng d i n c c a chúng. Oxy d tr ki u này có th chi m h n 50% d tr oxy toàn thân chúng. Chính vì albumin trong c th t khá nhi u. s t bi n. nên màu s c c a th t cá voi và th t báo bi n u có màu tím th m. Ngoài ra. cá voi. t n s th bình th ng c a thú bi n tuy r t th p. máu chi m kho ng 7% th tr ng. albumin c h ng thú bi n cao h n nhi u. nh ng kh n ng hít oxy và nén khí CO2 l i r t m nh. cá heo. còn máu c a cá heo l i chi m kho ng 10-11% th tr ng c a nó.Nh ng gi s r ng có m t ngày nào ó.. c th t c ng có th tích tr ôxy. thì s ph n c a ng i vô hình này ra sao? Bài sau s cho b n bi t i u ó. M t khác. Tuy ph i th ng xuyên nhô lên Cá voi. T i sao d i n c trong th i gian dài nh v y mà chúng không ch t ng t? Các nhà nghiên c u ã phát hi n c th thú bi n có ³kho´ tích tr oxy c bi t. ta th c hi n c c hai i m trên. m t ph n k t h p v i albumin c h ng hình thành tr ng thái k t h p hóa h c. t i sao có th lâu d i n c? Thú bi n (nh rái cá bi n.

(Theo sách C quan c m giác c a hà mã m c âu? Quan sát k hình d ng c a hà mã b n s th y m t hi n t ng thú v . Nh v y. phù h p v i thói quen th này. hà mã v a có th n mình r t t t. Có ng i t ng th nghi m. nh ng l i D i n c. c quan c m giác c a nó ã chuy n d n lên trên nh u. k c ng i r t nh y c m v i CO2 trong máu. chúng hô h p khí có gi i h n. eo cho báo bi n m t m t n hô h p c bi t. hà r t thích ngâm mình trong n c. cá tr m en s ng d i n c c ng có i m t ng t v i hà mã v ph ng di n này. dù CO2 trong máu t ng lên c ng không x y ra s c ng ch th .loài v t ng t do nh t . s ng trong n c. ó chính là m t. H phát hi n th y khi hàm l ng CO2 trong ó cao n 10% thì ho t ng th c a báo bi n v n gi c bình th ng. còn cá voi l i có th thay i trên 80%. G u B c c c . N u hàm l ng CO2 trong không khí t ng lên. tai hít th không khí trong lành. m i và tai c a nó h u nh u m c trên nh u. i u này ã giúp cho chúng s ng c d i n c trong th i gian dài. nghe c ti ng ng xung quanh. m i. B i vì khi toàn b thân hình to l n ngâm trong n c. Hà mã tuy là ng v t c n. các giác quan s v a v n v t ra kh i m t n c m t chút. Cá s u. a s ng v t c n. khác v i dã thú thông th ng. Nh ng thú bi n l i không nh v y. mã c ng ch nhô th ng i n êm khuya m i bò lên lên r t ít nh b ki m n.bình th ng m t l n th ch có th thay i 15-20% khí trong ph i. v a có th thông qua m t. thì t n xu t th c a ng i s t ng lên g p 5 l n bình th ng. ch c n h i nhô u lên.

T i sao g u B c c c l i ng khác l nh v y? Các nhà khoa h c cho r ng g u B c c c là chúa t c a vùng này. nhóm bò sát này v n có th lao vun vút qua các sa m c hay cánh ng. riêng g u B c c c ch ng theo khuôn phép nào c . n a chân trên du i th ng v phía tr c trông gi ng nh m t chi c c n c u. Toàn thân r n bao ph m t l p v y. không có b t k k ch nào. Các nhà khoa h c khi quan sát thói quen sinh ho t c a g u B c c c còn phát hi n th y chúng th ng gác u lên m t ng b ng cao ng t. ôi khi chúng l i ng ng i trên tuy t. ch y tr n. Ch ng h n chó h ng u ra phía ngoài th ng xuyên theo dõi các bi n ng.H u nh m i ng v t u ng trong m t t th c nh và u có ý nh t nh. do v y hành vi c a chúng th ng c bi u hi n m t cách tu ti n. ng a ng ng d b G u B c c c. g u B c c c dùng nhi u t th ng a d ng. ho c n m ngang gi a hai ng b ng. Tuy v y. v i các c quan v n ng và ph ng th c v n ng c bi t. nh tr n. thú n ki n thì cong cái uôi ch i lên che mình. nh ng nh ng v y . Ngoài ra. r t có l i cho vi c gi m b t m i m t R n không chân bò b ng cách nào? a s các loài r n hi n t i u không có chân. ho c là cu n tròn toàn thân l i nh m t qu c u lông tr ng l n. còn thân thì n m ngang trong tuy t ng m t cách ngon lành. ho c n m ng a b n chân ch ng lên tr i và n m s p dán b ng xu ng t. Có lúc chúng c m mõm và b n chân vào trong tuy t. ch tr s ít loài. là còn có d u v t c a chi sau.

làm cho x ng s n di ng v phía tr c. hình nh h n. V y b ng thông qua c s n n i v i x ng s n. ng tác này không nh ng giúp cho r n bò. Tinh th n "t ng thân t ng ái" y th t hi m th y loài v t. u nh n c a v y v nh lên gi ng nh bàn chân gi m lên m t t ho c vào v t th khác. nên x ng x ng c a nó có th c ng t do tr c sau. R n không có x ng m ác. tr c h t trong c th chuy n ng tr t v phía tr c. N u t r n trên sàn nhà nh n bóng thì nó s ³khó nh c bò t ng tí m t´. Nh v y.này hoàn toàn khác v i v y c : v y r n là do t ng s ng phía ngoài cùng c a da bi n thành. V y r n khá d o dai. còn có m t ôi x ng cung l i c a t tr c v i x ng cung lõm c a t sau x ng s ng tr c t o thành kh p. mà còn là c u t o ch y u giúp r n bò c. Da c a r n r t nhão. V y trên thân r n có 2 lo i: m t lo i chính gi a b ng t ng i l n và có hình ch nh t. khi v y ti p xúc v i m t t. Sau khi l t xác. y c th ti n v phía tr c. x ng s ng c a r n tr kh p x ng thông th ng l i ra. Cá nhà táng bi t Khi có con cái nào s p chuy n d . nh v y không ch làm cho x ng s ng c a r n n i v i nhau v ng ch c. v y v a m i m c ra s l n h n v y c m t chút. lo i th hai n m hai bên v y b ng kéo dài n m t l ng. không ch có tác d ng ch ng s b c h i c a n c và giúp c th kh i b t n th ng. c g i là v y b ng. Chúng giúp cá con ngoi lên m t n c hít h i th u tiên. Còn v y c a i a s các loài cá là t ng chân bì phía trong cùng c a da bi n thành. làm cho thân r n v n ng theo hình sóng. mà còn là nguyên nhân r n có th trèo cây. nh ó v y b ng h i v nh lên. Ngoài ra. V y r n. nh ng con cá cái khác b i quanh " ". R n l n lên n m t th i gian nào ó c n ph i l t xác m t l n. mà còn làm t ng thêm kh n ng u n l n sang trái ph i c a c th . không th m n c. s y nó ti n lên phía tr c. m t bên c th r n không ng ng gây áp l c v i m t t. cho nên c ng c g i là v y s ng. . S l n lên c a v y c ng không t ng ng v i s l n lên c a c th . S v n ng này k t h p v i ho t ng c a v y b ng s làm cho r n bò nhanh h n. g i là v y thân. Khi c s n co bóp.

16 tháng sau. i u này cho th y b lông màu tr ng c a g u B c c c có th h p thu m t l ng l n tia t ngo i. cá con chào i.000 m và th m chí khi c n có th l n xu ng g p ôi sâu này b t m c ng lo i l n làm th c n. (Theo Tài Hoa Tr Bí quy t gi mc ag uB cc c Nh ng con g u tr ng có th sinh s ng vui v ch m b ng l nh l o phía b c trái t là nh m t b lông có k t c u c bi t khác th ng c a chúng. Hàm d i cá nhà táng có r ng nh ng không dùng làm gì c . Mùa giao ph i c a chúng di n ra vào kho ng tháng 4. cá nhà táng ch cho ra m t con. Cá nhà táng có kh n ng l n sâu n 1. sâu nh v y. chúng c thiên nhiên "trang b " m t h th ng phát sóng siêu âm (gi ng loài d i) tìm m i trong môi tr ng t i en d i áy i d ng. Nhìn bình th ng s d nó có màu tr ng là b i vì b m t bên trong c a ng t ng i thô ráp. Dù chúng ta hay g i loài này là cá nh ng chúng cx p vào loài ng v t có vú. T i sao b lông này có th h p thu nhi u tia t ngo i nh v y? D i kính hi n vi i n t . nh ng th nh tho ng c ng có tr ng h p sinh ôi. c ng con (ch không ph i tr ng) và cho con bú s a. N u nh chuy n sang dùng máy nh tia t ngo i thì s ch p c g u B c c c m t cách rõ nét. nh ng v i g u B c c c. Th ng th ng. Cá cái tr ng thành sau 9 n m. thân nhi t c a chúng và nhi t b ng tuy t c a vùng c c g n nh b ng nhau.Cá nhà táng (tên khoa h c Physeter catodon) n ng trung bình trên d i 30 t n. ng i ta phát hi n th y nh ng s i lông gi ng nh nh ng chi c ng r ng. bên trong không h có b t k m t s c t nào. Cá cái b ng kho ng 80% chi u dài và n ng kho ng 50-60% tr ng l ng cá c. ph ng pháp này là vô d ng. Hóa ra. Chi u dài c th con c kho ng 18 m. ng i ta có th dùng máy nh tia h ng ngo i hàng không ch p nh nh ng ng v t có thân nhi t cao h n so v i nhi t trái t. Nó có cái u chi m t i 1/3 chi u dài c th . Trong cái u to ó l i ch a dung l ng r t l n m t lo i ch t th ng c g i là d u cá nhà táng (Spermacati). l n nh t trong h hàng nhà cá voi có r ng. Cá m cho con bú n khi con c 2 tu i. M i l n sinh n . gi ng nh nh ng bông tuy t . còn cá c 25 n m. h n n a trên nh chúng còn m h n nhi u so v i màu s c c a b ng tuy t xung quanh. Cá nhà táng s ng trong các i d ng t kho ng 70 v b c n kho ng 70 v nam.

khi s ng mù g p c th l nh bu t c a con v t thì s ng ng t thành nh ng . (Theo 10 v n câu h i vì sao ng v t sa m c t n t i nh th nào? ng v t mu n t n t i trong sa m c thì ph i có ít nh t hai kh n ng. Ngoài ra cái l i dài c a nó còn có th li m s ng tr c m t r t linh ho t và khéo léo.trong su t khi r i xu ng t thì có màu tr ng v y. th n l n uôi v nh có nh ng c i m thu gom các gi t n c t i a. b i vì t cát b t c lúc nào c ng có th chôn vùi chúng. giúp cho g u không s cái l nh giá B c c c. i u ó ch ng t g u B c c c có th h p thu g n nh toàn b ánh sáng m t tr i bao g m c tia t ngo i chi u trên mình nó làm t ng thân nhi t lên. V ph ng th c v n ng. gi ng nh cái g t n c trên ôtô v y. gi ng nh m t ng d n tia t ngo i thông su t. c th và m t c a th n l n li n dùng kh n ng t i a t p h p nh ng gi t s ng. ph i h t m c t ng di n tích ti p xúc v i t cát. làm cho thân c a nó nghiêng sang m t bên. Quan sát k h n n a s phát hi n th y lo i ng lông này có th cho tia t ngo i xuyên qua tâm. Ngoài ra. M t là kh n ng i l i. vì khi r i kh i n c thì b t k sinh v t nào c ng ch còn con ng ch t. V kh n ng tr n c. M i khi s ng xu ng. V c hai ph ng di n thì th n l n có th coi là m t i n hình s ng mãnh li t: Ph n tr c t chi c a nó m ra thành màng l n. uôi c a nó v nh lên cao. hai là kh n ng tr n c. chính b lông c ng v a dài l i v a dày r m. quay l ng v phía có s ng t bi n th i t i. và hình thành nên thói quen v n ng nghiêng. ây là m t trong nh ng b lông ng v t gi nhi t t t nh t th gi i. nó l i bò lên nh c n cát. Khi màn êm buông xu ng. s ng mù bao ph . r n lao nh p gia tùy t c b ng m t ki u di chuy n không gi ng ai: ng n ch n b các h t cát chôn vùi b t c lúc nào. ch ng cho c th i l i tho i mái trên cát. nó cong ng i sang trái.

m i ch t l ng u có v ngoài t nhiên là hình c u. . s d ng toàn thân h ng s ng. Không ch d ng l i nh ng c i m này. Dùng xilanh b m m t ít d u oliu vào trong h n h p này. tr ng l c không tác d ng lên nó) và bây gi ch t l ng l y hình d ng t nhiên c a nó là hình c u. M t s th ng ngày gi u mình trong hang cát. ch t l ng l y hình d ng y. Nh ng khi bên trong lòng m t ch t l ng khác c ng có tr ng l ng riêng nh nó. ch t l ng ³m t´ tr ng l ng (nó úng là không n ng chút nào. D u oliu n i trong n c nh ng chìm trong r u. khi m a s ng xu ng thì l p t c bò lên m t t. Vì th có th hòa l y m t h n h p n c và r u nh th nào cho d u oliu không chìm xu ng áy mà c ng không n i lên m t. Th c t l i khác. theo nh lu t Archimede. ch t l ng ho c ch y lan thành l p m ng (n u không vào bình). ch y men theo l ng tr t vào mi ng th n l n. treo l l ng. Hình d ng t nhiên c a ch t l ng là gì? Chúng ta th ng quen ngh r ng các ch t l ng không có hình thù gì c . Vì th . ch ng h n có loài chuyên s ng ph thu c vào th c v t.gi t n c. hay nói cách khác. D u trong bình n c hòa l n r u thì tr ng l c ng n t l i thành kh i c u. ng v t sa m c m i con u có m t ph ng pháp t n t i riêng. ho c l y hình d ng c a bình (n u vào ó). không chìm c ng c n không cho không n i. b n s th y m t s k l : d u t l i thành m t gi t tròn l n. Thông th ng.

mà m c cùng m t phía c a c th . r i xuyên qua nó. Tuy nhiên.Ta hãy xuyên qua tâm c a kh i c u b ng d u ó m t que g dài ho c m t s i dây thép dài r i quay que. là nh ng gi t hình c u ti p t c quay tròn quanh kh i c u trung tâm. Vành ai này b phân ra thành nhi u ph n. cá th n b n gi ng nh các lo i cá khác u là s ng m t mình. do i ng nh n r ng ây là hai con s ng . Th c ra. Vì nh h ng N u quay nhanh kh i d u c a s quay. Thêm vào ó thân c a nó r t d t. thân dài n 1 cm. c vành gi y này ph i n m g n bên trong kh i c u). Còn hi n t ng hai m t m c cùng m t bên là k t qu c a quá trình thích nghi lâu dài v i môi tr ng. kh i c u trong r u b ng m t que nh u tiên d p xu ng. Kh i c u b ng d u c ng quay theo (thí nghi m s hay h n n u g n vào tr c quay m t vành bìa c ng nh t m d u. luôn mu n n i lên m t n c ch i ùa. hai bên c ng không i x ng. sau kho ng 20 ngày. thì s có m t sau m y giây thì có m t vòng d u tách ra kh i kh i vành ai d u tách ra c u. v y tr c kia có ng dính ch t vào nhau. hai m t v n m c i x ng hai bên u. kh i kh i ó. Lúc ó nó khá ³sôi n i´. do các b ph n c th phát tri n không cân b ng. khi b i c ng d n nghiêng m t bên? Th n b n có t ng m o k quái so v i các lo i cá thông th ng: m t c a nó không n m i x ng hai u. Khi tr ng th n b n n thành cá nh . T i sao hai m t cá th n b n cùng m c Cá b n.

ng th i. [. n u hai m t n m bên trái c th g i là ³cá bình´.] Quy t c th hai trong ngh thu t xem nh. hai m t hoàn toàn phía trên. N u ta chú ý r ng a s các máy nh th ng dùng có tiêu c v t kính là 12-15 cm ( ây tác gi nói t i nh ng máy nh thông d ng trong th i k ông vi t cu n sách này. v a có th ki m c th c n m t cách thu n ti n. qua s ng l ng t i v trí song song v i con m t v n có ó. còn ph n trên có màu nâu. n m bên ph i g i là ³cá tháp´. C nh ng t m nh treo t ng c ng cho c m giác ph ng vì ta ã nhìn chúng v i m t kho ng cách còn l n h n n a. Cá th n b n có r t nhi u lo i. ho c có th nói r ng. m t không di chuy n n a mà c nh l i. b ng góc trông mà v t kính ³nhìn´ v t c ch p. màu s c da th n b n c ng thay i r t c bi t. Nói khác i. b ngoài gi ng nh cái l i.. Hai lo i khác không có uôi. do h ng xu ng áy bi n trong th i gian dài nên s c t c ng t ng i nh t. v i m t phía d i. T ó ta suy ra r ng hình c a v t nh h n kích th c t nhiên bao nhiêu l n thì ph i t nh cách m t m t kho ng nh h n kho ng cách t v t n v t kính b y nhiêu l n. c n ph i t nh cách m t m t kho ng x p x b ng tiêu c c a v t kính. vì kho ng th y rõ i v i m t con m t bình th ng là 25 cm. g n v i màu c a t d i áy bi n. t nh cách m t nh th nào là h p lý? .. Khi ã n ch thích h p. n u không s làm h ng m t s ph i c nh chính xác. Ngoài ôi m t l lùng. nên v a tránh ct mm t c a k ch. Do th n b n s ng th i gian dài d i áy bi n. n m bên ph i g i là ³cá b n´. ó là ph i t nh cách m t m t kho ng thích h p. thì s th y r ng tr c nay ta ch a h xem nh v trí t m t chính xác. Vây uôi và vây l ng li n thành m t m ng. do s i dây m m d i m t không ng ng c ng lên. Nh ng kho ng cách ó là bao nhiêu? Mu n có c m t n t ng hoàn toàn thì ph i nhìn nh d i m t góc trông b ng góc trông mà v t kính c a máy nh ³nhìn´ hình trên kính m c a bu ng t i. n u m t u n m bên trái thân g i là ³cá tháp hình l i´. làm cho m t chuy n ng v phía trên. nhóm này. trong ó có 4 lo i l n. Hai lo i có uôi. v y là nó b t u n m nghiêng và s ng h n áy bi n.thân sang m t bên. ph n thân d i. g n g p ôi kho ng cách nói trên. r t có l i cho nó phát hi n ra k ch và b t m i. nh ng n m 1930-1940).

Khuy t i m c a ph ng pháp này là ng i c ch p ph i ng i r t lâu tr c máy nh . Ng i th ch p nh b o . ng i ã phát minh ra ph ng pháp y). th k 19. ng i phát minh ra ki u ch p nh c a chúng ta t nh ng n m 40 c a Daguerre. cho nên ch a d tin ngay c. Nh v y. m t v khách qu n áo ch nh t i ch p nh. Trong m t t t p chí c c a Nga (1845) có m t câu chuy n khá lý thú v v n này: ³Nhi u ng i n bây gi v n ch a tin r ng phép ch p nh c a Daguerre l i có tác d ng. Ngh ch p nh thâm nh p vào cu c s ng Louis Jacques Mandé Daguerre. nhà v t lý h c ng i St. u tiên d i hình th c nh ng ³t m nh ki u Daguerre´ (mang tên Daguerre. Có l n. và l i dùng hai m t nhìn th ch dành cho m t m t. vi c ch p nh nh v y mà không c n h a s là m t i u m i l .Ch nh ng ng i c n th có kho ng th y rõ t ng i ng n (c ng nh tr em có th nhìn rõ kho ng cách g n) khi nhìn m t t m nh thông th ng b ng ph ng pháp chính xác (b ng m t con m t) thì m i th y công hi u. Nh ng i u ch a bi t v ngh nhi p nh ³Ông n i tôi ã ph i ng i không nhúc nhích tr c máy nh su t b n m i phút ng h m i ch p c m t t m nh. ó là do chúng ta không bi t t nh cách m t m t kho ng thích h p. Peterburg. chúng ta th ng hay than phi n m t cách vô ích r ng nh không có s c s ng.hàng m y ch c phút! i v i qu n chúng. t c là nh ng t m nh in lên các b n kim lo i. g n nh th n bí. k v nh ng chi c máy nh u tiên. mà l i ch là m t t m c nh t không in thêm c!´. mà là m t hình n i gi ng nh nhìn th y trong kính xem nh n i v y. giáo s Veinberg. h s th y tr c m t mình không ph i là b c tranh ph ng. Khi t nh cách m t ch ng 12-15 cm.

ông ta ng i xu ng, i u ch nh ng kính, l p m t t m nh , nhìn ng h r i i ch khác. Khi ng i ch còn trong phòng thì ông khách áng kính y v n ng i r t ngay ng n, nh ng khi ông ta v a i kh i c a, v khách li n ng d y, l y thu c ra hút, nhìn t m kh p xung quanh máy nh, dán m t vào ng kính, l c l u, khen: ³Cái trò láu l nh´, và b t u i d o trong phòng. Ng i th ch p nh tr vào, s ng s t ng tr c c a và th t lên: - Ông làm gì th ? Tôi ã nói v i ông ph i ng i th t ngay ng n kia mà! - Tôi ã ng i r i, ch lúc bác ra tôi m i ng d y thôi. - C lúc ó ông v n ph i ng i ch . - Th nh ng t i sao tôi l i ph i vô công r i ngh ng i nh th ?´ Ch c h n b n c cho r ng i v i thu t ch p nh, ngày nay chúng ta làm gì còn có nh ng ý ngh ngây th nh th n a. Th t ra, v n còn nhi u ng i ch a th t hi u th u áo thu t ch p nh, th m chí c cách xem nh ng t m nh ã ch p c. Ch c b n s t nh r ng i u này có gì mà không bi t: c m nh lên tay r i nhìn ch sao. Nh ng s th c không n gi n nh v y, ph n l n nh ng ng i th ch p nh và nh ng ng i thích ngh này (ch ch a nói n qu n chúng), khi xem nh v n hoàn toàn không theo úng ph ng pháp. Vì sao l c s Sviatogo l i ch t? B n có còn nh câu chuy n i x a v anh chàng l c s Sviatogo, ng i t d ng ngh ra chuy n nh c b ng trái t lên hay không? Archimede c ng ã l m le hoàn thành m t k công nh th , và ã òi h i m t i m t a cho òn b y c a mình... Nh ng Sviatogo thì l i r t kh e, và ch ng có òn b y. Anh ta mu n tìm l y cái gì có th n m l y c cánh tay kh e m nh c a anh ta có n i mà dùng s c: ³Giá mà tôi tìm c m t cái gì kéo thì ch c là tôi ã nh c c c trái t lên r i´. Th t may m n, chàng l c s tìm th y trên m t t m t cái ³quai´ óng r t ch c, ³không long ra c, không xê xích c, không b t lên c´. "Chàng Sviatogo xu ng ng a, Hai tay n m l y quai, Nh c lên quá u g i, Và chân chàng c ng t t xu ng t n u g i. B m t nh t nh t c a chàng, không có n c m t mà có máu ch y ra. Sviatogo b m c ngh n ó, không nh c chân lên c. Và cu c i c a chàng n ây là h t".

Giá mà Sviatogo bi t rõ nh lu t tác d ng và ph n tác d ng, thì anh ta ã hi u c r ng s c m nh l c s c a mình t vào t s gây ra m t l c ph n tác d ng nh th , và do ó c ng là m t l c kh ng l kéo anh ta v m t t. Nh v y, loài ng i ã bi t ng d ng m t cách không có ý th c nh lu t ph n tác d ng trong hàng nghìn n m tr c khi Newton phát bi u nó l n u tiên trong quy n sách b t h c a mình ³Nh ng c s toán h c c a tri t h c t nhiên´ (t c là v t lý h c). T i sao ng a ng ng? Ng a có c tính không gi ng v i nh ng gia súc khác, ó là trong êm t i, b t k lúc nào chúng c ng u nh m m t ng ng. Thói quen này là do di truy n l i t t tiên ng a hoang. Nh ng con ng a hoang s ng trên th o nguyên sa m c r ng mênh mông, trong th i xa x a nó v a là i t ng s n b t c a loài ng i, v a là món n ngon c a các loài thú d . Ng a không gi ng nh trâu, dê có th dùng s ng quy t u, mà bi n pháp duy nh t ch là b ch y thoát thân. C th chúng dài, t chi kho , r t thích nghi v i kh n ng này. M t khác, nh ng ng v t n th t nh h , báo, chó sói« a s u ho t ng v êm. Vì v y, ng a hoang không dám th nh th i ng trong êm t i, ngay c ban ngày chúng c ng ch dám ng ng g t và luôn cao c nh giác. Ng a nhà m c dù không g p nguy hi m b i k thù ho c do con ng i gây ra gi ng nh ng a hoang, nh ng nó c thu n hoá t ng a hoang. Vì v y, thói quen ng ng c a ng a hoang v n còn c gi n ngày nay. Ngoài ng a, l a c ng có thói quen ng ng, b i vì môi tr ng s ng c a t tiên chúng g n gi ng v i ng a hoang. (Theo sách V t lý vu Vì sao l c s Sviatogo l i ch t? B n có còn nh câu chuy n i x a v anh chàng l c s Sviatogo, ng i t d ng ngh ra chuy n nh c b ng trái t lên hay không? Archimede c ng ã l m le hoàn thành m t k công nh th , và ã òi h i m t i m t a cho òn b y c a mình...

Nh ng Sviatogo thì l i r t kh e, và ch ng có òn b y. Anh ta mu n tìm l y cái gì có th n m l y c cánh tay kh e m nh c a anh ta có n i mà dùng s c: ³Giá mà tôi tìm c m t cái gì kéo thì ch c là tôi ã nh c c c trái t lên r i´. Th t may m n, chàng l c s tìm th y trên m t t m t cái ³quai´ óng r t ch c, ³không long ra c, không xê xích c, không b t lên c´. "Chàng Sviatogo xu ng ng a, Hai tay n m l y quai, Nh c lên quá u g i, Và chân chàng c ng t t xu ng t n u g i. B m t nh t nh t c a chàng, không có n c m t mà có máu ch y ra. Sviatogo b m c ngh n ó, không nh c chân lên c. Và cu c i c a chàng n ây là h t". Giá mà Sviatogo bi t rõ nh lu t tác d ng và ph n tác d ng, thì anh ta ã hi u c r ng s c m nh l c s c a mình t vào t s gây ra m t l c ph n tác d ng nh th , và do ó c ng là m t l c kh ng l kéo anh ta v m t t. Nh v y, loài ng i ã bi t ng d ng m t cách không có ý th c nh lu t ph n tác d ng trong hàng nghìn n m tr c khi Newton phát bi u nó l n u tiên trong quy n sách b t h c a mình ³Nh ng c s toán h c c a tri t h c t nhiên´ (t c là v t lý h c). (Theo sách V t lý vui) Vì sao lò h i b n ? N u b n ý s th y, sau khi un n c, trong m d n d n l ng ng m t l p c n tr ng, dày và c ng, bám ch c trên b m t kim lo i, r t khó r a s ch. Các lò h i l n trong nhà máy sau th i gian dài un nóng b c n óng dày, có th làm t c ng d n n c, gây n lò h i. B n thân n c không có c n, nh ng trong n c thiên nhiên ch a m t ít t p ch t nh canxi sunfat CaSO4, magie sunfat MgSO4, canxi bicacbonat Ca(HCO3)2, magie bicacbonat Mg(HCO3)2, cùng v i các mu i natri, mu i kali khác. Thông th ng n c ng m (n c gi ng) có ch a nhi u mu i h n n c trên m t t (sông, h «). N c có ch a nhi u mu i c g i là n c c ng, n c ch a ít mu i g i là n c m m. Khi un sôi n c trong lò h i, canxi bicacbonat và magie bicacbonat khi un nóng s b phân hu sinh ra các k t t a canxi cacbonat, magie cacbonat, l ng ng m t trong thành lò. Ngoài ra, canxi sunfat và magie sunfat c ng l ng l i m t bên trong lò h i làm cho l p c n càng b n ch c h n. C n lò d n nhi t kém, vì th làm cho

n c sôi c n nhi t cao h n, khi n cho nhi t trong lò h i quá cao, áp su t t ng m nh, vách lò h i không ch u ng cd n n nguy c làm n lò. làm m m n c (làm m t c ng c a n c), có th s d ng hai ph ng pháp: vôi - sô a và ph ng pháp trao i ion. Theo ph ng pháp u tiên, ng i ta cho vào n c m t nh t ng h n h p á vôi - sô a (natri cacbonat). Các ion canxi và magie trong n c c ng s b k t t a, sau ó cl c lo i b k t t a này. N c ã làm m m em un trong lò h i thì vách lò h i s không b óng c n n a. (Theo sách 10 v n câu h i vì sao

M

i v n câu h i vì sao
vnExpress 1- Vì sao ong chúa s ng lâu g p 10 l n ong th ng? 2- Vì sao m t tr ng i theo chúng ta? 3- Trí thông minh là gì? 4- T i sao không bi t au là áng s ? 5- T i sao l n thích d i vách và n t sét 6- Vì sao chúng ta không c m th y trái t chuy n ng? 7- T i sao lúc ngáp l i ch y n c m t? 8- Vì sao ng i ngã xu ng Bi n Ch t không chìm? 9- Vì sao êm mùa hè có nhi u sao h n êm mùa ông? 10- T i sao ng trên cao nhìn xu ng l i th y chóng m t? 11- Vì sao m t s cây c th r ng thân mà v n s ng? 12- Vì sao chim én bay th p thì tr i m a? 13- Vì sao các dòng sông u n khúc quanh co? 14- Vì sao lá trên ng n r ng cu i cùng? 15- Vì sao khi b ng cây i ph i c t b t m t ph n cành lá? 16âu ra nh núi b ng? 17- Vì sao m t s cây nhi t i có r khí sinh? 18- Có ph i nam thông minh h n n ? 19- Vì sao m t tr i l n vào mây thì êm s m a? 20- Bí quy t leo giàn c a cây xanh 21- Nói 'm t tr i m c ng ông' có úng không? 22- Vì sao n c su i có th nhô cao h n mi ng c c? 23- Vì sao m t h t quýt m c lên nhi u m m? 24- Không nghiêng ng i, b n ng d y kh i gh ! 25- T p luy n tay trái s thông minh h n 26- Vì sao ch c kêu r t to? 27- Vì sao cây d i có kh n ng ch ng b nh cao? 28- Vì sao hoa n v êm u nh t màu? 29- Th c v t thu sinh vì sao không th i r a?

Ong chúa ang c các con ong th ch m sóc. và chuyên m nh n nh ng công vi c n ng nh c nh xây t . Tuy nhiên. m t tr i trông to h n? Ch t nh t trên mình cá có tác d ng gì? Vì sao chó hay lè l i? Vì sao hoa trên núi có màu s c s c s ? B ng cách nào r n nu t con m i to g p nhi u l n u nó? T i sao d nh nh ng công vi c ch a xong? Vì sao êm n hoa hu m i to h ng ngào ng t? Ai ã m vòi n c c u ho ? i u gì giúp cá heo b i c c nhanh? T i sao tr i qu ng thì gió. ong chúa h u nh không ph i ch m trán v i k thù. Chúng c ng ph i ki m n và xây t . Trong khi các con khác ph i b n tr i bên ngoài ki m th c n. cây nhi t i r ng vào ông? T âu tr thích thú nh i bông? Vì sao bình minh và hoàng hôn. n ng không t i u". không h n úng nh v y. Nó c cung ph ng lo i m t hoa ngon nh t. ki m m i. Và th ba là ong chúa. thì ong chúa ch n m trong t . nó c nâng niu và b o v r t c n th n. Vì th . Cho dù c àn ong ph i nh n ói thì ong chúa v n no . Lo i th hai là ong c. ch ng k thù. C cu c i. ch m sóc ong con. Trong àn th ng có 3 lo i ong: Th nh t là ong th .Vì sao ong chúa s ng lâu g p 10 l n ong th ng? Có th b n s nói r ng. Ho c vì nó có nhi m v tr ng và duy trì nòi gi ng cho c àn.. g p 4 l n nh ng con ong th khác. nên không c phép ch t non. nh ng ít n ng nh c h n ong th . trong khi các con ong khác ch s ng c 6 tháng nm t n m mà thôi.. Trong àn ch có ong chúa là có quy n tr ng. mèo ng cài tai? Vì sao cây ôn i r ng lá mùa thu. "m a không t i m t. . ó là nh ng con cái không có kh n ng sinh . tr ng tán thì m a? Gi c ng "ng c" c a d i Vì sao v t không s n c mùa ông? S th t v các ³h c gi n´ 1. Chúng chi m s l ng ông nh t trong àn.3031323334353637383940414243444546474849- M i phân v n m i có ph i ã là hay? Có th m t lúc làm hai vi c không? Vì sao cây x u h c p lá khi có v t ng vào? Có ph i Ng u-Ch c m i n m g p nhau m t l n? Vì sao chó ng gi u mõm. Có l vì v y mà ong chúa có th s ng h t tu i th c a nó (5-6 n m). ong chúa s ng lâu b i nó to g p 3.

(chi m kho ng r t nh trong t m nhìn) thì trôi i r t ch m và r t lâu m i ra kh i t m m t. c t i n. Nh ng t m kho ng r t nh trong m t c a ta l i có gi i h n.Trí thông minh là gì? Edison c n tính dung tích m t bóng èn hình qu lê. n u m t quan sát các nh núi xa xa. Câu chuy n trên ây giúp chúng ta hi u i khái th nào là ³trí thông minh´. Chapton ã t t nghi p khoa Toán. t m nhìn c a ta. ta luôn có c m giác m t tr ng theo sát b c chúng ta. th t n gi n.Vì sao m t tr ng i theo chúng ta? Nh ng êm tr ng sáng. c bi t là m t tr ng. ông giao nhi m v ó cho tr lý Chapton. nh ng cây c i. nên ta m i v t g n quanh ta (chi m kho ng l n trong t m th y nó chuy n ng nhìn) trôi i r t nhanh. ó là dung tích c a bóng èn´. có th mà mình ngh mãi không ra". nói: ³Có gì ph c t p l m âu!´ Ông mang chi c bóng ra vòi. Ông ta c n c vào các công th c toán h c tính dung tích bóng èn. Edison i qua. 3. nh ng nh ng v t xa ch m. Không riêng gì m t tr ng. Chapton v trán: ³Chà. vì là v t to và sáng nh t trong êm nên nó n i b t h n h n các vì sao và v t th khác. Lúc ta i v phía tr c. mình. chúng ta không th Tr ng th ng chi m không chú ý t i m i v t xung quanh. Hi n t ng này gi ng h t nh khi m t tr ng. nhà c a phía xa xa thì trôi r t ch m. Nguyên do là khi ta i b . nh ng không ngh ra c cách n gi n nh Edison. còn dãy núi t n cu i chân tr i thì nh dán ch t vào c a s .2. còn Edison m i ch Thomas Edison v i bóng èn h c 3 tháng ti u h c. Các b n hãy nh l i c m giác trên xe l a i v i t c nhanh. n u v a i b v a chú ý nhìn tr ng. l i tu nghi p m t n m c. sau ó t h c v i m do ông phát minh. nên b n s th y nó r t lâu. Rõ ràng Chapton có tri th c chuyên môn cao h n Edison nhi u. cây c i. b n s th y nh ch H ng ang i theo b n. . Nó không ngang b ng v i trí th c. các vì sao. B n s th y các c t i n d c ng trôi qua vùn v t ngoài c a s . H n m t ti ng ng h . Nh ng v t này c ng chi m kho ng r t nh trong t m nhìn. Vì th . Chapton loay hoay mãi v i các công th c dày c mà v n ch a ra. xem dung tích là bao nhiêu. b n c ng s có c m giác t ng t . núi cao i theo b n. h ng y n c và nói v i Chapton: ³Anh vào ng o. i h c Primton.

nó là s c m nh t ng h p c a nhi u lo i n ng l c. B b ng.c m giác giúp c th nh n bi t nguy hi m t v . k n ng th c hành và sáng t o. K t c u trí thông minh c ng ví nh m t chi c xe p. t ng t ng. và sáng t o) ph i h p ng b . moay . óc t ng t ng. Theo i u tra tâm lý và quan i m c a các nhà tâm lý h c Trung Qu c. kh n ng c a trí nh . M t l n b gãy tay. au b ng báo cho ng i ta bi t d dày có v n . và nâng cao d n.. K t c u c a trí thông minh c ng v y. Nó có ý ngh a báo ng.T i sao không bi t au là áng s ? Bé gái Kinchen sau khi c 6 tháng tu i b ng m t c m giác au. N u có ph tùng nào ó b h ng. nh ng n u l p ghép x c x ch.. Nó c l p ghép b i nh ng ph tùng ch y u nh khung. Trí thông minh chính là s ph i h p t t các n ng l c ó làm thành m t k t c u h u hi u. trí nh . c xây d ng trên c s tri th c r ng. 4. R t hi m khi có tr ng h p m t c m giác au kéo dài. au ng c cho th y tim ph i ho c gì ó không n. Ví d ch m tay vào l a. trên th c t . nh ng u có chung m t nh n nh: Trí thông minh không ph i là m t n ng l c n c. tr c gi a. ng i ta có th "quên" c m giác au. các tín hi u c nh báo s nguy hi m trong não b t m th i nh ng ch cho các ho t ng khác. em c ng ch ng kêu. ho t ng u. Tuy v y. th m chí không i n i. ph i bó b t. N u không có c m giác y. Khi tiêm. c m giác au rát da làm ng i ta r t l i. trí thông minh chúng ta nói ây bao g m kh n ng quan sát. suy ngh . B i th c m giác au có ý ngh a tâm sinh lý c bi t. chúng ta có th g p nh ng hoàn c nh ch t ng i mà không nh n ra c Hi n t ng m t c m giác au th ng ch x y ra do m t bi n ng tâm sinh lý t ng t nào ó. bánh xe. giúp con ng i sinh t n. n u t p trung vào m t vi c nh t nh. Cho nên xe ph i i ít lâu. Kinchen th y v ng ã t tháo b ng ra. th c hành. chúng ta c n làm cho m i n ng l c c a chúng ta u c phát huy y . Ví d . ùi a« Có th ph tùng u r t t t. giúp c th s m nh n bi t và phòng hi m nguy. ng th i làm cho nh ng n ng l c ó (quan sát. m i có th bon bon trên ng m t cách êm ru. xe i vài hôm s h ng. . s nh h ng n toàn b xe. em không h khóc. Quan V ã dùng ý chí t p trung vào vi c ánh c Hoa à c o x ng tay mà không h kêu ca au . c i u ch nh l i. làm ch gãy không kh p l i c n a. s c suy ngh . S thông minh ó có th g i là trí thông minh m nh. V y trí thông minh là gì? Các nhà tâm lý h c có nh ng quan i m khác nhau và gi i thích khác nhau v v n này. ùa ngh ch v i cánh tay. Lúc y. au là m t lo i c m giác giúp con ng i phân bi t nh ng kích thích có th gây h i cho c th .Ph n ng nh y bén c a Edison ph n ánh trí thông minh c a ông.

Nay b ng i thu n hóa t lâu nh ng nó v n ch a b thói quen i. Khi i thuy n. trái tv t c ch ng ng 30 km quanh m t tr i. Trong t sét có nhi u ch t khoáng nh ph tpho. B i th b n th y nó l t i r t ch m. ch t nghe th y "ti ng g i n i hoang dã". d i x a kia. b i d i vách ch t au m i mà g m t ng thì au r ng. Ch ng bi t nó mu n tìm cái gì.gì. ó là ch a k t i vi c nó t quay quanh mình v i t c ng xích o là 465 mét/giây. Nh ng khi i tàu th y trên bi n r ng. n t sét L n c ng i nuôi. Sau này c ng i nuôi. m i l n r t c ng và r ng l n r t s c. l n th ng n c r cây và c dính t sét. mà luôn d i vách. B i v y. ch ng có vi c gì ngoài n r i ng . ch ng t t c c a thuy n càng l n. nó l i d i t ng cho nh Ngày x a i ki m n. T tiên c a nó s ng n i hoang dã. L n b ng i thu n hóa. ng mà c th nó r t c n. chim h i âu trông xa nh m t m tr ng l l ng trên Chúng ta bi t c trái không trung. N u cây c i ven b lao i càng nhanh. tr c m t là tr i bi n xanh bi c m t màu. N u bên c nh qu o 6. g m t ng. trong khi ch c n ng i lên xe. canxi. s t. cây c i hai bên b sông không di chuy n mà chính là thuy n di chuy n.T i sao l n thích d i vách và t chuy n ng? M i giây.Vì sao chúng ta không c m th y trái . Không l l n "ngu" th t? T t nhiên là l n không ng c ngh ch nh v y. Nh ng th nh tho ng nó l i không ch u nh v y. th ng ph i dùng m i i t ki m n. 5. V n chính là ch ó. Vì th . lúc ó. Nh ng trên bi n r ng không có gì làm m c ta th y tàu ang i nhanh. b n s th y thuy n l t r t nhanh. tuy không thi u th n gì. nh ng th nh tho ng d i t ng vách th y mi ng t nào "ngon" là theo thói quen c . cây c i và m i v t hai bên b c trôi qua vùn v t. b n s th y xe lao i nhanh chóng m t. b n s c m th y tàu th y i t chuy n ng là d a quá ch m. th m chí có lúc ng yên. nh ng lúc nhàn r i. Tr l i v i m t tình hu ng th ng g p: Khi i thuy n trên sông. các ngôi sao. Nh ng th ng ch sau khi h t t p trung. m c dù t c c a nó h n h n t c vào s thay i v trí c a thuy n trên sông. côban. c m giác au l i xu t hi n. nh ng không quên nh ng thói quen hoang dã. Trái t nh m t chi c tàu kh ng l trong không gian. V y mà có v nh trái t ang ng yên. l n "x i" luôn.

Nh ng các b n ch quên r ng. m t kh i khí l n t mi ng trút ra. nôn« u có th làm ch y n c m t. tuy n l coi nh ng ng làm vi c. Tuy n l có ng thoát n c ch y vào b m t con m t. Áp l c này nh h ng n khoang m i.c a nó c ng có nh ng v t m c nh cây c i bên b sông. t m th i ng n ng thoát c a n c m t xu ng m i. Cùng v i ng tác này. trong c th tích ng quá nhi u CO2. tuy n l ti t ra kho ng 0. bên trên và d i m i con m t u có m t tuy n l . chúng ta r t khó c m nh n th y trái t ang chuy n d ch. Ngoài ra. thông xu ng m i. Các vì sao này quá xa. C ng vì th .6 g n c m t. gi cho giác m c và k t m c lúc nào c ng t. chúng ta và m i v t trên ó c ng ang quay v i cùng m t t c . Nh ng g n trái t. Ban ngày lúc th c. Ch có nh ng vì sao xa tít t p giúp ta th y c trái t thay i v trí theo ngày. t m th i ng n ng thoát c a n c m t. N u th . Th c ra. trong vòng 16 gi . l i không có v t gì làm chu n. ch b ng h t u thôi. N c m t c ng có th trào ra Ngáp làm ch n ng r a s ch b i b n l t vào m t. Khi ng i ta m t m i ho c lâu không th không khí t i m i. hàng ngày. nên m i trào thành Thông th ng. làm t ng áp l c trong khoang mi ng. c m t? Khi ngáp. ng th i sát trùng.0. Khi ng m t nh m l i. ti c thay. chúng ta nhìn th y m t tr i. T i sao v y. Còn v vi c trái t t quay quanh nó v i t c khá nhanh. sinh áp l c trong mi ng. do ó n c m t t tuy n l tràn vào m t. khói. hình tròn d t. khi ch y n c m t bao gi c ng kèm theo n c m i ch y dài. góc trong m i con m t (y h c g i là n i x ) u có các l nh thu th p n c m t.T i sao lúc ngáp l i ch y n . 7. l i và h ng c a chúng ta co m nh. ánh sáng chói. m t. nh h ng n khoang m i. nên m i ngáp. ôi khi b i vào m t. c m t. Ngu n n c m t do âu mà có? Trong khoang m t. khi n m t ta m ìa. chúng ta s d dàng nh n th y trái t ang chuy n ng. l . m y giây. xu ng m i c a n c cho nên nó c coi là m t ³v s ´. h t h i. không ch có ngáp. hai con m t lúc nào c ng m ìa n c ? i u k di u c a con ng i chính là ch ó.5. m t tr ng và các vì sao m c ng ông và l n ng tây. ví d c i ng t ngh o. v a có b ph n s n xu t l i có b ph n tiêu th . nên trong m t th i gian ng n m y phút. kích thích th n kinh ph n x . N c m t i xu ng hoà cùng v i n c m i s ch y ra ngoài. tuy n l ch ti t ra m t ít n c m t. ch c các b n c ng suy lu n c r i. b i v y chúng ta không c m nh n c chuy n ng này. do ó n c t tuy n l tràn ng c vào trong m t. ó chính là k t qu c a vi c trái t t quay quanh mình nó. mà nh ng ng tác làm co c m t khác. có th s n sinh ra n c m t. tháng mà thôi. gió l nh c ng có th t o ra tình hu ng t ng t . ho.

ra. hàm l ng mu i trong bi n ngày càng nhi u. Ph n gi a chi c bánh trung tâm. còn mùa ông. b i vì hàm l ng mu i trong n c bi n ây cao t i 270 ph n nghìn. Vì th ta có th n i trên bi n nh m tt mg . v i s kho ng 100 t sao và ch y u phân b trong l ng các sao dày d c m t chi c ³bánh tròn´.Bi n ch t. Nh ng t i sao trong khi hàm l ng mu i trung bình c a n c bi n trên t ng m t các i d ng ch có kho ng 35 ph n nghìn. Chung quanh các sông ch y vào Bi n Ch t ph n l n là sa m c và nham th ch á vôi. n i có ít sao h n. Th c ra.Vì sao 8. này h i d y h n chung quanh. nhìn lên b u tr i chúng ta s th y chi chít các vì sao và rành rành là nhi u h n h n so v i êm mùa ông. v i m t s con sông không l n mang n c vào. vì th nó m i c mang cái tên không l y gì p .Vì sao ng . còn hàm l ng mu i trong Bi n Ch t l i cao n v y? Gi b n ra chúng ta s th y Bi n Ch t n m N i trên Bi n Ch t là vùng biên gi i phía tây c a Jordan. 9. T i sao v y? Lý do là mùa hè chúng ta ng g n trung tâm ngân hà. tr m t vài vi khu n. n i có nhi u sao nh t.sông Jordan . T tr ng n c bi n còn l n h n c t tr ng ng i b n. ng th i Jordan l i là vùng hanh khô. trái t c a chúng ta ng rìa ngân hà. l t th m trong vùng có a hình xung vì t tr ng c a b n i cao. Vì th . Trong khi ó. ngày càng m c.l i b rút b t áng k ph c v t i tiêu. Tháng n m qua. m t ngu n n c chính c a Bi n . M t tr i gay g t không ng ng làm cho n c trong cái ³v ng" kín này b c h i r t m nh. ít m a. K t qu là trong thu v c này. Các t ng nham th ch ó có ch a r t nhi u mu i khoáng. Ánh sáng i t phía mép ³bánh´ bên này n phía bên kia ph i m t 10 v n n m ánh sáng. Do bi n không có ng ra nên nh ng khoáng ch t này u b gi l i toàn b .i ngã xu ng Bi n Ch t không chìm? B i l i trong Bi n Ch t b n ng bao gi lo ch t u i. êm mùa hè có nhi u sao h n êm mùa ông? Nh ng êm hè tr i quang. Bi n Ch t không ph i nh h n t tr ng c a quanh t ng là bi n th c s mà ch là m t cái h không có ng n c. n c sông ch y vào Bi n Ch t u có hàm l ng mu i r t cao. là chi c h th p nh t th gi i. D i sáng gi a là m t Trong h ngân hà c a chúng ta (Milky Way) có ph ng c a Milky Way. Chính c i m này ã quy t nh tính ch t c a nó. không có sinh v t nào t n t i c. i t m t trên xu ng m t d i bánh c ng ph i m t 1 v n n m ánh sáng.

gây ra hàng lo t ho t ng i n sinh h c. 2. khi n ta chóng m t. V mùa hè trái t chuy n ng n khu v c gi a m t tr i và h ngân hà g i là i ngân hà. nhìn th y ít s th y khu v c ó dày c các vì sao. chúng ta g n trung nh ng h m t tr i cách trung tâm h tâm ngân hà. Ti u não c ng ph trách ng tác cân b ng. Khi nhi u sao h n. i u này làm ta nh t th i m t i c m giác th ng b ng. Các kích thích khi tác ng m nh vào l p v i não. H u h t nh ng sao mà chúng ta nhìn th y b ng m t th ng c ng un m trong ó. Ng i ta c m th y chóng m t chính là do nh ng ph n ng ó. t p trung nhi u sao c a h . nên r t khó nhìn th y. nên ban êm th y ngân hà kho ng 3 v n n m ánh sáng. khu v c i ngân hà n m v phía trái t ang ban ngày. Còn m t kia c a trái t (vùng ang là êm) s không th nhìn th y nó. s thông qua th giác. chân lông d ng lên. quan tr ng h n c là Nhà càng cao t ng làm co m ch máu. sao h n. 10. làm nhi u ch c n ng ti u não trong th i gian ng n. Nh ng nhân t này s nh h ng n c u trúc cân b ng trong tai. nh t là th n kinh giao c m b ng h ng ph n làm cho tim p nhanh. th m chí còn có th nôn m a. S c ng th ng này t o ra hàng lo t ph n x th n kinh. Th Mùa hè. i ngân hà là khu v c ch y u c a h ngân hà. Ng c l i. N u m t tr i n m gi a h thì dù chúng ta nhìn t phía nào c ng th y s l ng sao trên tr i nhi u nh nhau. ng t trên nóc nhà cao t ng nhìn xu ng chính là m t lo i kích thích b t th ng v i c ng m nh. gây chóng m t. l ng t giãn ra. Trái t không ng ng quay quanh m t tr i. B u tr i êm hè chúng ta nhìn th y chính là i ngân hà dày c các vì sao. ³b t l nh´ th n kinh cao c p nh t c a c th ng i. Mùa ông. chúng chúng ta nhìn v phía trung tâm ngân hà ta v phía i di n. n u nhìn v phía i di n trung tâm ngân hà s ch nhìn th y m t s ít sao trong m t ph n c a h . huy t áp t ng t ng t. gi ng nh say tàu xe v y. 1.T i sao ng trên cao nhìn xu ng l i th y chóng m t? i v i c th . C nh t ng t trên cao khi n ta c ng th ng. chóng m t. Hi n càng gây hi u ng t ng này làm cho ng i ta b chóng m t.M t tr i và nh ng hành tinh láng gi ng c a h m t tr i u n m trong h ngân hà. Lên cao s b kích thích b i áp l c không khí và ti ng gió. th g p. Nó gây ra ph n ng theo nhi u ng khác nhau. . cùng v i kích thích c a th giác khi nhìn xu ng. chân tay m hôi. V mùa ông và các mùa khác. thính giác tác ng vào ti u não. 3.

Mô ch t này n u c a cây. dù cho núi cao g p nhi u l n toà nhà.V y t i sao lên t ng cao m i có hi n t ng này. Trong thân cây có hai ng l u thông v t ch t nh n nh p. cành lá không c c p n c s ch t theo. nh ng do cao c a nó thoai tho i. Ph n ploem trong l p v là tuy n v n chuy n ch t h u c t ng h p c t trên xu ng r . N u l y quá nhi u v cây cùng lúc. n u b n bóc toàn b (ch không ph i m t ph n) v cây c th r ng. nên n u ch m t s tuy n b m t i. Ph n xylem lõi g là tuy n v n chuy n n c và ch t vô c t r lên. s ng d n này nhi u vô k . r cây không c cung c p th c n s ³ch t ói´. 12. ó là vì toàn b con ng v n chuy n ch t h u c ãb c t t. cây ch m t i m t lo i "ru t th a" mà thôi. Có m t v thu c ông y th ng dùng. t o nên l r ng. nh ng thân l i "v n không nhà tr ng". có th b ch t d n. Khi ó. Lên núi. t ng d n. ng ng n núi này v n th y nhi u ng n núi khác nh p nhô. khác bi t v i chung quanh không rõ r t. Có nh ng loài cây c bi t d b r ng ru t nh cây li u c th . 11. Nh v y. r i m i thu g n l i và nhìn th ng xu ng. vi c v n chuy n n c không b gián o n hoàn toàn. Vì t ng cao là lên th ng. ít nh h ng n th n kinh con ng i. t o ra s t ng ph n cao rõ r t v i c nh v t xung quanh. thân cây tuy r ng t i m c m t ng i vào trú m a c mà cây v n ra qu ! Th nh ng.Vì sao chim én bay th p thì tr i m a? . làm cho th giác. Trên m t cây. cây s ch t r t nhanh. còn lên núi cao l i không? V n r t n gi n. Khi r ch t. ta s không b chóng m t. Ph n lõi ph i là ph n quan tr ng nh t cây già tr nên vô tác d ng. t t nh t nên ng m nhìn phong c nh xa tr c. tr c khi i lên c n chu n b s n sàng t t ng. g i là tr ng. i u gì ã giúp chúng s ng tho i mái trong i u ki n th ng t t nh v y. i v i nh ng ng i ít khi lên t ng cao. b vi khu n xâm nh p ho c n c m a th m vào lâu ngày s m c nát. do ó cây già thân r ng v n sinh tr ng nh th ng. Hai tuy n ó g m nhi u ng ng.Vì sao m t s cây c th r ng thân mà v n s ng? ôi khi ta b t g p nh ng thân cây c th cành lá xum xuê. ó là vì r ng thân không ph i là c n b nh ch t ng i c a cây. Thân cây m i n m m t to ra. do ó kích thích m nh m h n. k t qu c thân cây s ch t theo. ch t g gi a Thân cây r ng mà v n s ng thân do ngày càng khó c cung c p ôxy và c là do ph n lõi không ch t dinh d ng. thính giác và tinh th n quen d n. T nh S n ông (Trung Qu c) có cây táo s ng m y tr m n m. cho nên không t o ra kích thích m nh.

có n i d b phá v . Khi áy sông cao h n m c n c ch y vào sông. nh ng c ng có các loài m i. Không l chim én có kh n ng d báo th i ti t? Nguyên nhân là tr c lúc tr tr i. n i khác n a có thêm dòng n c ch y bên c a dòng sông t o nên t bên ngoài vào« các khúc quanh. làm cho khúc cong và dòng ch y b tách r i. lòng sông th ng không ph ng. ng t ng t.Vì sao các dòng sông u n khúc quanh co? Vào lúc b t u hình thành dòng ch y. Cho nên. Nh ng n i n c sông ch y qua. bùn cát tích ng càng nhi u. Chim én sà th p xu ng b t côn Trong s các côn trùng này có loài l n nh chu n chu n. b l i vì n c ch y ch m. Nh ng hi n t ng ó u có th làm cho t c ch y c a sông m t n i nào ó nhanh lên ho c ch m i. bùn cát không nh ng b cu n i mà ng c l i còn tích t ngày càng nhi u khi n b l i ngày càng l i thêm. N i này b sông l m t chút. M t khi ã sinh ra khúc quanh. lòng sông t ng i sâu. khi n chúng ch có th bay là là sát m t t. làm t ng t i tr ng. h n n a n c t ng trên c ng t b l i ch y vào b lõm. có n i l i khá r n ch c. hai u c a khúc cong c . nên nhi u loài sâu b c ng chui lên kh i m t t. còn khi áy sông th p h n thì n c sông ch y u xâm th c vào hai bên. th m chí cu i cùng b xuyên qua. vì r t nhi u nguyên nhân. c m i khi th y chim én bay thành àn sà xu ng. Chim én bay xu ng th p chính là b t nh ng côn trùng. Vì th phía b lõm. sâu b này. b lõm do b không ng ng phá ho i mà ngày càng lõm.Vào cu i xuân u h . Trong khi ó n c b l i l i ch y t ng i ch m. ng vào nh ng b cánh m ng c a côn trùng. ng i ta l i nói r ng tr i s p có m a. D i tác d ng lâu dài c a n c sông. nó s ti p t c phát tri n. n u th y chim én bay thành àn sà th p xu ng m t t thì th ng sau ó. 13. cu i cùng . khi i ch i ngoài ng. ng th i v t ch t hai bên b c ng khác nhau. mu i nh mà chúng ta trùng. bùn cát d b cu n i. không nhìn th y. trong không khí có nhi u h i n c. b sông d c. T t c nh ng cái ó ã làm cho lòng sông tr thành u n khúc quanh co. B i vì h ng dòng n c là ch y th ng vào b lõm. n i kia m t m t Quá trình l i và lõm m i cái cây. nên t c ch y hai bên trái ph i không hoàn toàn b ng nhau. Ngoài ra vì áp th p. Dòng sông tr nên quanh co. k t qu c a s xâm th c là lòng sông d n r ng thêm ra. còn n c t ng d i l i t b lõm ch y ngang v phía b l i làm cho b lõm b phá ho i m nh m . i m b t u và i m k t thúc c a m t khúc ngày càng g n. tr i s m a. dòng sông ngày càng u n khúc. n ng l ng y u. n c sông ch y u xâm th c xu ng d i. tr thành n i lý t ng cho các b n c ng.

15. r ng d i tr c. cu i cùng trút n t chi c áo này. ây c ng là m t cách gi i thích. lá không t n t i c n a. tr c lá u cành nên r ng s m h n. Trong khi ó. lá cây v n quang h p và hô h p bình th ng. s thoát h i m t lá và cành r t m nh. Lá phía d i ra lâu h n. m i cây c i u v n t i s phát tri n y nh t. cá bi t có n i khi tr ng cây lá r ng. mà ho t ng này l i òi h i nhi u n c. b ph n ng n cây v n c u tiên ch m sóc. Ng n cành do c cung c p nhi u ch t dinh d ng nên v n dài mãi ra. Sau khi b ng i. v n t ng h p c m t s ch t dinh d ng. hay h hình móng ng a (h Tây là m t i n hình) 14. i u ki n th i ti t thay i theo chi u h ng không có l i. ng i ta th ng t a và c t b t m t ph n cành lá cây gi ng m i em tr ng. Khi ng n cây l n nm tm c nh t nh. R ng lá c ng v y. Nh ng m c dù v y. ng n cành. nh h ng n kh n ng hút n c c a cây. già tr c ch t tr c. sau ó lan d n n ng n cây. Nh v y. N u chú ý m t chút. ó là hi n t ng t nhiên c a tiên h n. Ph n ng n cây c u Có th b n s nói. th c n c cung c p nhi u nh t. cho nên nó luôn a nhi u th c n lên ng n t ng nhanh s sinh tr ng. tr n tr i ón mùa ông t i. Lúc này cây r ng lá là do hai i u ki n: Bên trong. còn ph i c t i m t n a ho c 2/3 m i lá. ch t di p l c trong lá cây ch a b phá hu . s r b th ng không còn kh n ng hút n c. h th ng r ít nhi u ub t. vi c cung c p dinh d ng b h n ch và bên ngoài. nên s ng sót gi i sinh v t. cây thay màu lá t xanh sang vàng. nh vào l ng d tr nó v n sinh t n thêm m t th i gian. càng lên trên ng n.Vì sao khi b ng cây Cây có lá càng to. lá càng r ng ch m. nên dù cây ng ng a th c n lên ng n.Vì sao lá trên ng n r ng cu i cùng? mi n ôn i. khi y lá cây c ng m c d n theo. lá c ng l i phát huy tác d ng t o ra ch t dinh d ng.hình thành nh ng chi c h hình cánh cung. nh ng còn có cách hi u sâu h n. lá trên ng n cây s r ng mu n h n các b ph n khác trên cây. sinh tr ng s ch m d n l i. c bi t khi có gió và n ng to. r i l t . ch c n ng t ng h p th c n c a lá kém d n. m i khi mùa thu n. ó là do khi b ng. khi b ng i tr ng ch khác càng ph i c xén b t lá. ng th i trong lúc ó. b n s th y lá trên cành chính i màu tr c tiên. l ng n c . i ph i c t b t m t ph n cành lá? Khi tr ng cây. Trong quá trình sinh tr ng.

N u b ng cây em tr ng mà không c t b t m t s cành và lá.m t i càng l n. khó b xâm th c phá ho i thì s gi c tr ng thái b ng ph ng lâu dài. Vì sao chúng l i b ng nh có ai g t o v y? Núi bàn Cape Town. d d n n héo khô ho c h i ph c ch m. vùng T Xuyên. Qua bao nhiêu n m tháng. làm cho l ng n c vào c th cây thì ít. Nam Phi. có th m i nâng cao c t l cây s ng. m b o cân b ng gi a s n c hút vào và s n c m t i. bùn và á cu i. 17. ngày m t dày. xa trông nh m t cái bàn vuông. nh ng t ng t t i v n ó d n d n tích t l i. Vì v y. ch c. Tuy v y. có cái là do nham th ch k t tinh t xa x a. su i l n nh . Các t ng th ch quy n này t áy n c nâng lên t ng i n nh. Có cái là do á bazan nóng ch y t núi l a phun ra che ph mà thành. còn hai bên d c ng nh b c t ng. Sau ó v trái t x y ra nh ng v n ng nhô lên m t cách ch m ch p. Trên áy bi n. b xâm th c phong hoá lâu dài mà thành. ó là do t ng nham th ch b ng ph ng phát tri n mà hình thành. áy h và vùng ng b ng r ng t th i i Thái vi n c . nên gi c tr ng thái b ng ph ng. Các dòng n c này xói mòn d n theo các rãnh. m t s núi không có các i u ki n trên. khi b ng cây em tr ng c n ph i c t b t m t s lá và cành v a ph i gi m b t s thoát h i n c. ra thì nhi u.Vì sao m t s cây nhi t i có r khí sinh? . n c ch y ã làm l ng ng nhi u t ng t cát. N u nh c a chúng là m t t ng th ch quy n c ng r n. r i t ng b c hoá thành t ng th ch quy n c ng r n. cây có th ch t do m t n c. m i khi ng i tàu th y qua m i H o V ng phía nam châu Phi. hình thành nh ng vùng núi ho c gò i nh p nhô. nh ng nh c a chúng c ng b ng ph ng. 16- âu ra nh núi b ng? Dù là khách du l ch hay thu th có kinh nghi m. R i trên t ng th ch quy n b ng ph ng ó xu t hi n nh ng sông. thu c lo i núi c c hi m trên th gi i. công vi c gi a b r và b ph n trên m t t s không i u hoà. Trung Qu c c ng có lo i núi này. th ng b "hút h n" b i m t ng n núi có nh ph ng l nh m t bàn.

tính suy di n và logic. Trong môi tr ng nhi t i n ng l m. vi c tìm h ng. nam có v khá h n m t chút. n c ng phát tri n s m h n. v i nhi u lo i cây có thân to l n nh a. r khí sinh còn có tác d ng ph tr là nâng . Chính vì v y r khí sinh là m t gi i pháp t t b sung kho d tr d ch l ng cho c th . còn trí t ng t ng c a n l i l ch v quan h gi a ng i v i ng i theo h ng hình t ng. a s thu c quan h gi a v t và v t theo h ng logic. g i là r khí sinh. Ch ng h n. các cây nh dây th ng xuân (hedera sinensis). tr u t ng. i u lan (chlorophytum capense). ch . nh t là sáng ki n trong h c t p. N th ng b gò bó trong khuôn kh c theo "tiêu chu n" mà làm. h n h n nam. Cây thoát h i n c c ng r t l n. nói n ng và phát âm l u loát. trí thông minh c a nam và n t ng ng nhau. nh ng bù l i. Ngoài ra trong môi tr ng m t. chúng có th hút n c trong không khí giúp cây phát tri n. rõ ràng h n nam gi i. vì v y không th hút c th c n. góc c nh h n. i u này c ng có th gi i thích t i sao trong s các nhà khoa h c và phát minh. n l ch v t duy hình t ng c th . buông lòng thòng nh dây th ng trong không trung ho c c m th ng xu ng t. kh n ng suy lu n t ng i m nh. tuy nhiên. Vì th . vi t. Do ó. theo kinh nghi m. m a Các r ph giúp nâng thân nhi u. ph nh cái c nêu ra ho c liên h v i nh ng cái khác. hình s c a cây a. M t khác. V kh n ng ngôn ng . V m t t duy. Hi n nhiên i u ó ph i do i u ki n c bi t m t m i có 18. h h n h n n m t b c. còn nam th ng có ý l . Nh ng v kh n ng thính giác. mang các s c thái khác nhau. Óc t ng t ng c a nam.Trên nhi u lo i cây vùng ông Nam Á. h c. V t ng th .Có ph i nam thông minh h n n ? Chuy n này qu là khó nói. dò ng. Do ó. có th quang h p t o ra ch t dinh d ng. ta th y r xu ng nh ng chi c r l n d ng t m. còn n l i r t ch m kh n ng nghe gi ng cao. Bài làm v n. V trí sáng t o. Các em nam thích i sâu nghiên c u. ôi khi là nh ng s i r dài. nam thiên v t duy logic. phái nam m nh h n trong kh n ng tri giác không gian. . n phân bi t và nh v âm thanh. d dàng ph n bác. n th ng mô t chi ti t và có màu s c h n. b c c nhi u bi n i. n t ng i hi m hoi. Chúng hình thành do s thích nghi c bi t v i không khí nóng m. th ch h c (dendrobium nobile). nh ng l i khiêm t n h n v s l ng t v ng. C ng có lo i r khí sinh ch a ch t di p l c. th m chí n dây nho c ng m c ra r khí sinh. phái y u l i Các em nam th ng có v t xa. R khí sinh không có lông hút và chóp r .

Khi ó. Darwin bu c dây cu n vào m t cành cây. dây tr ng xuân. n u xu t hi n nh ng ám mây en l n sát ng chân tr i.Vì sao m t tr i l n vào mây thì êm s m a? Vào lúc x m t i. m t tr i d ng nh l n vào trong nh ng ám mây y. m p. Thông th ng sau 20 tu i. Ch c n móc c vào m t thân cây. ch u n v ng lên t nhiên cong xu ng. o n leo lên giàn. m t o n dây cu n c a ng n hublon v n ra kho ng không.Bí quy t leo giàn c a cây xanh Bí. lúc ó s có m a. chúng ng ra r i u i d n và ch t. T tu i n tr ng cho n tu i d y thì. Nghiên c u cho th y. các cô bé nhanh nh y h n h n các b n khác gi i. su t ngày êm không ng theo dõi nó. ph n d i l ra m t kho ng tr ng r ng. Hoa hublon (hoa bia) ch m t o n ng n u cùng không bu c. tuy có hi n t ng m t tr i l n vào trong mây. Nh ng n u không có i m t a nào. ó là vì có nh ng ám mây nóng di chuy n qua ng chân tr i phía tây.ch a nhi u h i n c. u th c a n gi m xu ng trong khi trí thông minh c a phái mày râu l i t ng lên. que c i hay th m chí c t i n. Chúng leo ki u gì? Darwin t lâu ã chú ý n m t loài cây leo g i là hublon hay hoa bia. tr c tu i i h c. trí thông minh c a c hai gi i l i không có bi n i rõ theo tu i n a. Vào lúc n a êm. 19. m t lát sau b ng thay i. d i tác d ng c a nhi t . Ông t nó trong nhà. thì th ng là nn a êm tr i s m a. vì sao m t tr i l n vào trong ám mây. không ph i là d u hi u tr i Mây v t ng t p trung sát ng chân tr i m a. ng n không bu c ó v n ang th ng ng. tr c h t chúng ta ph i bi t. gi i thích hi n t ng này. phía tây. chúng s tho n tho t "bò lên". nho« r t có tài leo trèo. sau ó b t u .S khác bi t này còn phân theo l a tu i. nh ng khi mây t ng cu n lên cao. trí thông minh c a hai gi i không rõ r t. H mây này có th là mây t ng cao M t tr i l n vào mây. d a chu t. th i ti t m i có th thay i và tr i s m a. gió th i m nh. Lúc u. 20. c ng có tr ng h p m t tr i l n vào trong mây. nh ng ho c mây v t ng . nh ng l i không ph i i m báo tr i m a. mây s tích t l i khi nhi t h xu ng th p nh t. Tuy nhiên. s lan r ng và di chuy n t i khu v c ng i quan sát. Qua tu i này. Ch khi nào nh ng ám mây en l n ph kín sát ng chân tr i.

nh ng ng i ta c ng m c k . Tay cu n h t s c nh y c m. th là b t u s phát tri n xoay tròn. nên ta c ng th y m t tr i "m c" lên t h ng ông. Bu i sáng ng i ta th y rõ ràng là m t tr i m c lên phía ông. s phân b nhi u hay ít c a ch t kích thích s quy t nh t c phát tri n c a thân nhanh hay ch m. và l n xu ng phía tây vào bu i t i. ng i ta ngh trái t ph ng. kh n ng bò leo c ng xu t hi n. nó t ng ng vào m t v t nh cành cây ho c s i dây. Sau m y phút dây cu n phát hi n mình b l a. góc nghiêng gi a m t tr i và m t t c ng l n d n lên. nó l i kìm hãm th c v t sinh tr ng. d a chu t khác v i bìm bìm. D a chu t ã leo lên giàn b ng tay cu n nh th . Tay cu n c a dây leo n u không ti p xúc c v i c t ch ng ho c cành cây. chúng ta ph i nói "trái t quay v h ng ông. h g p nh ng th nh cành tre ho c s i dây là l p t c cu n ch t. ng ông' có úng không? Bu i sáng th c d y. Ông c xát vào tay cu n. nên c ng quen mi ng nói v y thôi.Vì sao n 21. nó s có hình xoáy c. Ph n trái t h ng v phía m t tr i là ngày. cu i cùng thì ch t khô. Th c ra. C ng b i vì trái t quay v h ng ông. hublon. nói v y là sai khoa h c. vì v y ta có c m t ng m t tr i "m c" t th p lên cao. Darwin ã t ng ùa v i lo i cây leo này. ch ng khác gì ng i leo c t b ng hai tay v y. úng ra. b u tr i tròn úp lên. Có lúc bên trái sinh tr ng nhanh h n bên ph i. có lúc bên ph i nhanh h n. nó l i v n th ng ra. trên th c t không có gì bám. li n cu n cong l i. trong c th th c v t có m t lo i ch t kích thích sinh tr ng có th làm t ng nhanh s phát tri n c a t bào. 22. Vì v y. trái t hình c u. vì v y m i có hi n t ng ngày và êm. M t ng i ta quen nhìn th y th . khu t là êm.Nói 'm t tr i m c c su i có th nhô cao h n mi ng c c? . Thì ra. Nh ng nói v y có l dài dòng quá. Th mà có ng i dám b o r ng m t tr i không m c phía ông! Không l l i có chuy n nh v y? Tr c ây. Chúng m c r t nhi u tay cu n. Khi trái t quay.chuy n ng xoay tròn. nhìn v phía ông. T t nhiên. b n s th y ông m t tr i i t t m c lên. ph n b che M t tr i m c bi n. nên ng i ta v n b o "m t tr i m c ng ông". Ph ng th c leo c a m p. ch khi nào cu n vào v t gì nh c y c nó m i bám ch c không r i. h ng v phía m t tr i". nh ng khi n ng quá cao. quay quanh tr c c a nó.

Còn nh ng h t ch a nhi u phôi nh quýt. ít bi n d . ngoài làm gi t Khi n c l n t p ch t. nên nh ng phân t n l không d gì b tách riêng ra. nên ch m c lên m t cây. nên có th dâng cao h n m t c c khá nhi u. h t a phôi nh quýt không nhi u. M t khác. Ng c l i. Các phân t n c trên b m t u hút nhau. c nh là c c c y b ng m t n p vô hình nào ó. t s m c lên nhi u cây. ho c c a các t bào ã th tinh. Tuy nhiên quýt. Cây chi t cành th ng là vô tính. ch t l ng nói chung có th nhô cao h n b m t S c c ng m t c c.Vì sao m t h t quýt m c lên nhi u m m? M t h t bình th ng ch có m t phôi. r i b nh t ng viên s i nh vào. cây m c t m m h u tính d b nh h ng c a tác ng ngo i c nh. Nh ó. quýt v n có qu và h t nh th ng. n c s nhô cao lên kh i mi ng mà không tràn ra ngoài. vì quýt có th s n sinh c phôi vô tính. N u t p ch t là b t xà phòng. Nguyên nhân a phôi là s phân chia c a các t bào tr ng. quýt ch có m t phôi c th tinh. có th là t t ho c x u. không qua th c các c tính c a cây m . dù h u tính hay vô tính. g i là phôi vô tính. Vì l ó. g i là phôi h u tính. 23. khi n ai c ng nhìn th y c. n u l n khoáng ch t. tinh. c tính này còn g i là s c c ng b m t. gi c c tính c a cây m . Trong i u ki n th ng. Trong thiên nhiên. s c c ng b m t s t ng lên. n c ph ng lên. Chúng co kéo nhau trên b m t. Nh ng phôi còn l i do s bi n Thông th ng ng i ta tr ng quýt d ng c a các vách t bào tr ng phát b ng chi t cành vì chúng duy trì tri n mà hình thành. m t h t quýt n y lên m y cây non.N ub n n c su i vào trong c c. Nói chung.Không nghiêng ng i. s c c ng b m t s gi m. n c su i u ch a m t l ng khoáng ch t nh t nh. khi gieo. cho nên có khi c t b nh c ho c b t kín nh cái. gi ng nh m t nhóm ng i tay c m tay nhau. Ng c l i. không cho cây th ph n. 24. phôi u có kh n ng n y m m và phát tri n. s c c ng b m t s b thay i. b n ng d y kh i gh ! .

g i là "bán c u u th không l i". 25. Do ó. tr ng l ng con ng i do l c ng d y thì ph n ng lên c ng khá ph c c a m t gh cân b ng. bán c u não ph i i u khi n tay trái. n u n a ng i phía trên không nghiêng v phía tr c. N u ta v n ng tay (nh t là ngón tay). tr ng tâm thân ng i ta r i vào trên m t gh . Th nh ng tr ng l c c a thân ng i i v i hai chân mà nói thì l i hình thành m t mô men l c.T p luy n tay trái s . m i b n th m t cái xem sao. Dù cho b n có dùng h t s c mình c ng u ng công thôi. Bán c u trái chi ph i ph n l n ho t ng c a n a ph i c th . và hình thành t duy tr u t ng. ng i m i có th ng d y c. Bình th ng khi ang ng i trên gh . li u b n có th ng d y c không? Có th b n s nói: quá d .. Vì sao v y? V n là khi ang ng i. i. n u ng i nào th ng dùng tay ph i. não trái s phát tri n h n. l c trên s m t t p y ch .. mu n ng v y chúng ta c ng ph i làm nh v y. làm cho não phát tri n. i u ó có ngh a là. Không nh ng ho t bát h n. b n s thông minh h n y! Vi t tay trái theo t Não b chia thành 2 bán c u: trái và ph i. g i là "bán c u u th ngôn ng ". các xung c m giác t o ra hình nh c th v v n v t. thông minh h n Ng i thu n tay trái nhanh nh n h n h n ng i thu n tay ph i. Bán c u não ph i chi ph i n a bên trái c th . có quan h c bi t v i s phát tri n ngôn ng . ho c hai chân không di ng v phía áy gh . Khi mông c a b n r i kh i m t gh . con ng i. mô men l c này luôn làm ng i ta ngã xu ng gh . N u nghiêng n a thân ng i trên v phía tr c cho ng th ng ng qua tr ng tâm r i vào hai bàn chân thì l c ch u ng c am t t s làm cho tr ng l c cân b ng. c th . Bán c u não trái i u khi n tay ph i. các xung c m giác t p h p m c cao nh t hình thành tín hi u ngôn ng và khái ni m tr u t ng. M t th i gian. Do ó. không gian và th i gian. và ng c l i. Theo th ng kê. M i bên nhiên có l i cho s có ch c n ng thiên v các ho t ng phía kia c a phát tri n trí tu . n u ch u khó luy n t p tay trái. ta có th kích thích t bào não khu v c nh t nh. Nào. ch c n ng c a bán c u trái thiên v giai o n nh n th c lý tính.B n ang ng i th ng trên gh . Thông qua s ch nh h p. 15 em trong i u ki m Pháp thì có 8 em thu n tay trái. già n a các thành viên trong i tuy n bóng bàn Trung Qu c không thu n tay ph i. ây. Ch ng qua là vì ng tác này ta ã làm theo ph n x m t cách vô cùng thành th o và nhanh chóng nên b n không ý mà thôi. bán c u ph i thiên v giai o n nh n th c c m tính. Th nào? Không ng d y c à.

B c th hai. Không khí t ph i lùa nhanh qua. M i l n ép.tay ph i".tay trái". ng i thu n tay trái: "bán c u não ph i . trí l c phát tri n ch m. th m chí không làm n i vi c nh c m a ch ng h n. Các nhà khoa h c ã làm cu c ph ng v n hai nhóm tr em: Nhóm th nh t g m các em thu n tay trái c "s a ch a" thành thu n tay ph i. và nhóm th hai g m các em thu n tay trái t nhiên. Riêng ch c còn có ôi túi kêu hai bên h u. Ng i thu n tay ph i. thúc vào nhau. ra s c s a ch a. B c th ba. N u có kinh nghi m. Trong hoàn c nh nào thì ch kêu? Khi chúng b k ch (nh r n) t n công. Khi nó kêu. dây thanh c a ch trong khoang h u. Có ng i coi thu n tay trái là m t t t x u. hãy làm b ng tay trái nh ng vi c tr c kia ch có tay ph i m i làm c cho n khi thành th o. không nh ng b n có ôi tay khéo léo. nh xâu kim. làm rung dây thanh. m i l n dùng tay trái u c m th y ng ng ng u. kêu b ng dây thanh. ng n i th n kinh có d ng: "bán c u não ph i . B n luy n t p tay trái. ng i thu n tay ph i. v tranh. v a h n ch và bù p cho nhau. Nhi u con chen chúc nhau m t ch . N u ta dùng ngón tr n vào l ng. i u này r t sai l m. vi c c công s a ch a cho ng i thu n tay trái ch có h i. b n có th oán bi t ch là m t trong r t ít loài ch nào ang kêu d a vào thanh âm c a nh ng ng v t th c s chúng. hai bán c u não h p tác v i nhau cùng ho t ng. Nhóm th hai ng c l i: Các em tr l i l u loát nh m i a tr bình th ng khác. ho c c m ch t hai bên thân. ch kêu d n d p.Vì sao ch . mà c th c ng s nhanh nh n h n. chúng c ng kêu. thu n tay ph i hay thu n tay trái u do b m sinh. Thanh âm và i u c a các loài ch không gi ng nhau. Nh v y. b n có th co du i ngón tay trái. c kêu r t to? C ng gi ng nh ng i. Hãy kiên trì. ch kêu m t ti ng.bán c u não trái . thông tin t th giác n ng tác ng i thu n tay trái b t c m t khâu. do ó anh ta ph n ng nhanh h n. Làm i làm l i cho n khi thành th o. Thông th ng. b sung. Rõ ràng. Nh v y. Trí thông minh phát tri n rõ r t! Sau cùng. Nên rèn luy n tay trái ra sao? Th c t . 26. h p tác. nhi u em nhóm th nh t nói n ng không l u loát. hai bán c u não v a có s phân công. b n s d n th y r ng. ch c ng kêu.Quá trình t th giác t i ph n ng ng i thu n tay ph i và tay trái có khác nhau. túi hai này phình ra phía ngoài. ngh c nhanh h n. B c th nh t. mà ch t ng c ng ho t ng phía bên trái. khi n âm thanh càng thêm vang d i. l n l t t ng ngón m t. làm m t s vi c khéo léo b ng tay trái. kích thích s phát tri n ng uc a não b . K t qu . b n m i có các c ng chính xác. không có ngh a là bi n mình thành ng i thu n tay trái. phát ra ti ng kêu.

nên th i k tr ng c a ch ây c ng s m h n.Vì sao hoa n 27. trong cùng m t hoàn c nh. là n i ch tr ng nhi u nh t. cúc. nho lông. Mi n nam mùa xuân n s m h n mi n b c. quy n r nh h ng. Các nhà khoa h c r t coi tr ng u i m kháng m nh c a cây d i.. Các i di n tiêu bi u cho v pv êm là hub lông. b nh d ch. Trong màn t i sáng b ng l ng. Chúng có thân th p. chúng có v x u xí h n cây tr ng. e do . Ch n c nông.T tc nh ng hình th c t v này u giúp cây ch ng tr k thù t t h n. Bìm bìm th ng c n lúc chi u ch p ch ng. h hy v ng t o ra nh ng gi ng cây tr ng m i hoàn thi n. Lý do là chúng có kh n ng ch ng b nh cao h n h n cây tr ng. ng th i có kh n ng kháng b nh t t. bìm bìm. Thì ra ó là ti ng g i c a tình yêu! Con cái nghe th y ti ng kêu c a con c li n ng n giao ph i. Vì s s ng còn. côn trùng. cành lá nh .Ví d . n ng ch ng b nh cao? Cây d i th ng s ng trên ng ru ng ho c nh ng n i t hoang hoá.. v i s c màu m. ch kêu râm ran nh giàn ng ca. l i b nhi u k thù nh gió tuy t. Nhìn b ngoài. cây ã thay ic ut o sinh lý bên trong. Không ít loài hoa . thích ng v i i u ki n kh c nghi t bên ngoài. ánh sáng y . ho c khi tr i s p sáng.. qu bé và chua. chúng chi n ut i này qua i khác. 28. m. h p d n v i nh ng côn trùng n êm.. có cây mang ct .. rèn luy n nên tính ch ng ch u ngoan c ng. cho thu nh p cao. b u và m p. h n hán. h ng d ng.. l t l i. có cây l i có r t nhi u gai. B ng cách lai t o. nh ng các nhà khoa h c gây t o gi ng l i r t c m tình v i chúng. kh n ng ch ng b nh m lá c a cây nho d i cao h n h n so v i cây nho tr ng: Trong khi phi n lá cây nho tr ng Cây nho tr ng hay y nh ng m en (m t d ng n m) thì lá cây nho m c b nh m lá. Ví d .. p tr êm u nh t màu? Hoa th ng n vào ban ngày. nh ng s c hoa tr ng vàng nh t nh t xem ra càng l l i. Nh ng c ng có loài ph i i n lúc hoàng hôn ã tàn. d i nh nho gai.Vì sao cây d i có kh v Bìm bìm . còn b u và m p l i lên h ng vào lúc b n. m i ch u khoe nhan s c.v bình minh. n m gi sáng.Mùa hè. sau c n m a. nhi u cây d i trên thân ho c trên phi n lá c a nó có r t nhi u lông nh . l i h u nh không có m en. c tính này cho ta bi t cây có kh n ng thích nghi v i i u ki n ngo i c nh b t l i cho s s ng hay không. Th i k sinh s n liên quan m t thi t v i nhi t . Vì sao v y? n gi n vì cây nho d i m c lên không c ng i quan tâm ch m sóc.

bông ch g p c n m a dai d ng vài ngày. thông v i nhau thành m t h th ng d n khí.Th c v t thu sinh vì sao không th i r a? Gi a m. Trong khi ó. 29. kiêu hãnh xoè lá và chìa hoa lên tr i. Màu này tuy khó nhìn. Nh v y. Ông cho r ng. cung c p y d ng khí cho b ph n này hô h p. Ngoài ra. c bi t. m nhi m tác d ng c a r . Vì v y ngó sen tuy n m sâu trong bùn nh ng v n s ng bình th ng nh t do th qua m t lá. t v ng n c là ã ng c ngo i r i ch t. cho phép l ng ôxy ít i hoà tan trong n c th m qua (th m th u). Ví d hoa ph n là m t ngo i l . c i m chung c a hoa êm là chúng có s c màu r t nh t. hoa u ván ho c hoa thu c lá. cánh ng ngô. th m chí ch t ng t. Nhà bác h Darwin là ng i u tiên gi i thích c bí m t v s "nh t màu" c a hoa êm. Chúng ã thích nghi hoàn h o v i môi tr ng "khó th " này. Nh ng l này n thông v i các l trên cu ng lá. th ng là tr ng hay vàng nh t. d i ánh sáng r t y u c a tr ng sao. hô h p t nhiên g p khó kh n. vào trong r . Khi r ã ch t thì thân cây c ng theo. ôxy c phân tán i kh p r . Nh ng r c a cây thu sinh l i khác. cây súng ngâm n a mình d i n c. côn trùng n êm m i nhìn th y chúng. nhi u loài côn trùng t ra r t nh y c m v i màu tím. r c a nó c ng m c trong bùn. N u r b ngâm lâu trong thu c c a các m l y. thi u không khí nó s ng ng sinh tr ng. K th c không ph i r th t mà là bi n d ng c a lá. Chúng n vào lúc ch p t i và có màu tím s c s . Tuy nhiên. M t ví d khác là c u. Hay nh bèo ong. nh ng trong ngó sen l i có r t nhi u l to nh khác nhau. . thích nghi v i môi tr ng n c. song th t k l . d l n vào êm. ch có các màu tr ng ho c vàng nh t m i hi n lên t ng i rõ. c i m rõ nh t là chúng u có th h p th ôxy trong n c. Trong l p v r cây thu sinh u có nh ng khoang r ng t ng i l n gi a các t bào. và chúng th ng có cánh to h n hoa n ban ngày. lâu d n th i r a. n c. và tìm n giúp cây truy n ph n hoa. hình thành r t nhi u túi khí. ch a khí cho r th . Ví d loài sen. nh ng cây sen.n vào gi a êm nh hoa ãi tiêu. nh ng cu ng lá phình to. nh ng c n ph i có không khí nó m i phát Hoa súng là c dân quen tri n bình th ng. m t s th c v t thu sinh còn có c u t o c bi t. bi u bì r cây là m t l p màng m ng m c. ng th i trong lá l i có nhi u khoang r ng n thông v i khí kh ng c a lá. không ph i t t c các loài hoa êm u có màu tr ng ho c màu nh t. ó là k t qu ch n l c t nhiên i v i sinh v t. Theo các khoang r ng gi a các t bào. Tuy chúng s ng trong bùn. di n ra hàng tr m tri u n m: Ban êm. v n th bình th ng trong i u ki n ít ôxy. m t môi tr ng r t y m khí. d i lá có r t nhi u r c . C ch nào ã giúp sen? R cây hút n c và ch t khoáng trong t.

Sau ó. ng i tho i mái nhâm nhi cà phê. nh ng kích thích có tính tr ng ph t nh oán trách. l i có ³th c n n´. i di n cho tr ng phái này là Bern và Croley. V B c ng gi i ph i h n . nh ng có khi m huy t i m nh c a thích h n ng i hoàn thi n. i u này ch ng t . L p cutin (v n gi cho kh i m t n c m t lá) không phát tri n ho c hoàn toàn không có.L p bi u bì c a thân th c v t thu sinh c ng có tác d ng nh r . nh ng ánh cà phê. hoa nghi m trên 4 v ti n s nh sau: H cho 4 v c ng ph i ghen. nên th c v t thu sinh có th s ng lâu dài trong n c mà không b th i r a. ng i có n ng l c cao. Các nhà tâm lý h c ph ng Tây nêu ra thuy t "c ng hoá h p d n giao ti p". s rút ng n kho ng cách tâm lý v i ng i khác. chúng ta càng yêu thích h . d n n xa lánh. A. thích m t ng i nào ó có ngh a là i ph ng có s c h p d n v i mình. l nh nh t.hu ng chi là c. các nhà khoa h c nh m y tr m sinh viên bình lu n. thông minh c ng i ta thích h n ngu n. nh y c m. ng i th p toàn th p m ch a h n ã c m i ng i a thích nh t. t t o ch t h u c . D. cao quá không v i t i. và ghét k tr ng ph t mình. tôn tr ng. thông minh. V y m t ng i bình th ng ph i nh th nào m i c yêu thích? Theo các nhà tâm lý. li u c ng này gi i m t bài t p khó. "Hi u ng b c l nh c i m" cho chúng ta bi t: Ng i u tú m i m t. i u ó liên quan n "hi u ng b c l nh c i m". c n th n« tóm l i là th p toàn th p m . khôi hài. n u có chút khi m khuy t nh . T bào l p v ch a ch t di p l c có kh n ng quang h p. Nh ng kích thích có tính bù p nh m m c i.« u làm cho ng i ta chán ghét tiêu c c. Nh có th hô h p bình th ng. l i ph m khuy t i m làm ng i ta ghét nh t. V C không gi i ng i? c. ti n t i gây h p d n. tán ng có th t o cho ng i ta c m giác vui s ng tích c c. ng i ta u thích nh ng ai mang l i cho h s bù p nào ó. nhi c móc.M i phân v n m i có ph i ã là hay? Ng i thanh thoát.li u có c m i ng i thích g n không? Ch a ch c! H th ng gây ra c m giác siêu phàm thoát t c. khi n h d g n h n. C. ành ph i ³ ng t xa mà nhìn´ v y. Theo ó. phóng khoáng. V D không gi i c và ánh cà phê. Các nhà tâm lý h c ã làm thí nghi m ch ng minh r ng. tháo vát. chân tình. Ng c l i. Ng i ta s d c n giao ti p là tho mãn nhu c u tâm lý c a cá nhân. Thí Ki u toàn v n n n i. Cho nên i t ng càng làm cho ta tho mãn nhu c u ó. Tuy v y. . m c yêu thích c a sinh viên dành cho b n v ti n s ó c x p theo th t : B. khiêm t n. K t qu . v n ng i u ng cà phê. 30. Còn ng i có n ng l c kém. V ti n s A gi i xong.

mà c v n v n lên gi cho ch ng bát trên u kh i . khi n ta có th chú ý thêm ôi ba vi c khác n a.m t lúc làm hai vi c không? S sách chép l i r ng Napoleon n c Pháp.Vì sao cây x u h c p lá khi có v t ng vào? Cây x u h còn c g i là cây trinh n . nó s ph n ng c c k mau l . b n c ng s th y ng i di n viên ph i làm vi c này khi v a dùng chân u a bàn p gi th ng b ng. nh th ch làm phân tán chú ý mà thôi. Ch ng 10 giây. ánh guitar ch là trung tâm h ng ph n y u. trong i não s có m t trung tâm h ng ph n. lá b ch n ng. i u này có liên quan t i "tác d ng s c c ng" c a lá x uh . lu t hình s . khi so n th o ³B lu t´ nhà n c. Cái h n ng i c a v hoàng này là bi t "phân ph i chú ý". vì v y s c chú ý c a di n viên ch còn t p trung vào vi c á bát lên u. nó l p t c th hi n ngay s "e l " c a mình b ng cách khép nh ng cánh lá l i. N u b n n ng tay. cu i cu ng lá có m t mô t bào m ng g i là b ng lá. n c trong t bào b ng lá l p g p m a gió. cùng m t lúc có th nói n các i u kho n c a lu t dân s . s c c k khó kh n. V i di n viên xi c. Khi ó. tr ng tâm h ng ph n là ánh àn.Có th 32. s cân b ng trên xe p cao và ch ng bát trên u ã t n trình t ng hoá. Còn ng i m i t p guitar. . Mu n th c hi n phân ph i chú ý ph i có m t i u ki n: trong các hành ng ph i m t ho c vài hành ng ã r t thành th o. ng nhiên. ông ta c ng ch có m t cái u và m t b óc mà thôi. v a làm bài s r t hi u qu . i u ó có ngh a là. L nào Napoleon l i có 4 b não? Th c ra. Khi b ng nh . các i m h ng ph n khác s m t i. t t c các lá u c p xu ng. còn xung quanh là m t s i m h ng ph n y u. 13 ng i v i vã ghi t c ký mà v n m t m hôi không theo k p ông. phân ph i chú ý thành th o c nh v y qu là m t công phu. lu t th ng m i. t c d n lên hai bên phía trên. trong khi m t chân khác l i á bát ti p t c ch ng cao thêm. bên trong ch a y n c. vì th không th hát c ng th i. "Phân ph i chú ý" là gì: Khi ta chú ý vào m t vi c. K t qu là h c t p s kém hi u qu . Ch ng h n ng i v a ánh àn guitar v a hát. Khi trong i não xu t hi n m t trung tâm h ng ph n r t m nh. l i mu n làm m t lúc 2-3 vi c. khi ta lao ng trí óc c ng th ng. Nh ng ng i này ph i bi t ch i guitar nm c nhu n nhuy n. trung tâm h ng ph n s là hát. 31. Khi b n ng tay Lá x u h thu l i khi vào. còn phía trên l i nh qu bóng b m c ng. Có b n cho r ng v a nghe ài. th m chí nm c t ng hoá. Th là ph n d i b ng lá x p xu ng nh qu bóng xì h i. N u xem xi c. S th c. có nhi m v duy trì mà thôi.

000 C (m t tr i: 7. khi n chúng c ng l n l t khép l i. Còn bên kia sông Ngân (d i ngân hà). cây x u h thu lá l i khi g p m a gió s giúp nó c u c các lá non 33.000 . ó chính là sao Ch c n . ch th c t . nên chúng ta ch th y hai thiên th này nh hai ch m sáng nh trên b u tr i. b ph n d i b ng lá l i d n y n c.Có ph i Ng u-Ch c m i n m g p nhau m t l n? Theo truy n thuy t. hàng n m c n ngày 7/7. Bên c nh có b n sao nh .ó là Ng u lang. 21 l n m t tr i! B m t Ng u lang nóng t i 9. nó s a tín hi u kích thích lan r ng n các lá khác. Khi m t lá khép l i. mèo ng cài tai? Gi u mõm i b o . Th c t . ph ng nam th ng g p nh ng tr n m a bão l n.. v i kho ng cách 16. Ch c n còn xa xôi h n n a: 23 n m ánh sáng. Sao Ng u lang cách trái t 16 n m ánh sáng. lá l i xoè ra nguyên d ng nh c . v i nhi t b m t cao h n Ng u Lang t i 1. g pv ! sao Ch c n và Vào s m t i mùa hè.4 n m ánh sáng. Vì xa nh v y. thích nghi v i i u ki n t nhiên. Ng u lang và Ch c n l i b c qua c u Ô Th c.i u ó làm cu ng lá s p xu ng. dù Ng u có phóng Spacy i m i (100 km/h) c ng ph i m t 43 t n m m i Sao Ng u lang. c tính này r t l i cho s sinh tr ng c a cây. Ng u lang và Ch c n là hai tinh c u l n h n c m t tr i. khép l i. nhìn gi ng b n chi c thoi d t v i.Vì sao chó ng gi u mõm. Th tích c a Ng u lang l n g p ôi và c a Ch c n g p.000 C) và c ng ánh sáng m nh g p 10 l n c a m t tr i. Không rõ h i ki u gì. Nh ng ch ít phút sau. b u tr i. Kho ng cách gi a Ng u lang và Ch c n n trái t c ng r t xa. Bên c nh còn có hai sao nh . ta nhìn th y m t sao r t sáng trên d i ngân hà. 34. Ch c n còn d d i h n n a.. ta th y ánh sáng phát ra có màu sáng xanh. b c qua sông Ngân g p nhau. v phía ông nam có ngôi sao khác h ng v phía Ch c n .

chúng sinh ra các ph n ng khác nhau. nó dùng tai nh n bi t s thay i môi tr ng xung quanh. Cu i cùng. Tuy v y. N u chó thích d u mõm xu ng d i chân tr c. i v i s thay i khác nhau. ngu n n c d tr trong lòng t c ng ít i. i v i nó. khi có âm thanh gì ó. L ng m a mùa thu mi n ôn i t ng i th p. Trong cu c s ng hàng ngày. i v i nó. 35. Cho nên lúc ng . nh ng v n có mùa khô và mùa m a. thì mèo ta l i b n b u cài tai xu ng chi tr c. Tuy nhiên. Mèo l i có thính giác c bi t nh y c m. lá cây v n xanh. vô cùng b t l i. m i nh n bi t s thay i c a môi tr ng xung quanh. tai l i là v t quý giá nh t. nhi t lúc này v n khá cao. và ch m i ch m ông. ng th i thu d n d n h th p xu ng. cây ã tr tr i ki u "m t áo".Vì sao cây ôn i r ng lá mùa thu. Gió thu th i t i. c ng v i khí h u khô th cung c p n c hanh. nó có bi n pháp hành ng ngay. i u này có ích gì v i chúng? ng v t dùng các c quan c m giác nh m t. chúng ng khì trong t th du i dài tho i mái nh th ng. Vì v y. nên lúc ng nó gi u mõm và m i c nh gi i ng t nh chung quanh. mèo và chó c ng ch ng c nh giác cho l m. m t khác tai dán trên m t t. mi n nhi t i tuy không có m i e d a vì giá l nh. cái m i hay c quan kh u giác là c bi t quý giá.T th ng c a chó và mèo hoàn toàn khác nhau. th m chí e d a tính m ng c a cây. Ho t ng hô Lá r ng vì cây không sang. m t m t gìn gi tai. Tai cài vào chân tr c. cây nhi t i r ng vào ông? mi n nhi t i. tai. nhi t h p c a r vì th mà y u i. lá s trút xu ng. chó dùng m i phân bi t m t s v t. khi thu sang. lá cây già i và khô. nó m i gi tai nh ³gi n tín´ v y. kh n ng h n ch thoát h i n c m t lá c ng cho nó. l ng n c do cây hút gi m nhi u. Hàng ngày. lúc th i ti t n ng m hay trong môi tr ng quá quen thu c. Kh u giác c a chó vô cùng nh y c m. Trong hoàn c nh ó. ngoài ch c n ng hô h p và quang h p còn th ng xuyên thoát nhi u h i n c. Vào tháng 11-12. dùng ngay m i phân bi t ho c s a d d i th uy. n u cây v n gi nguyên di n tích thoát h i n c (ch y u là m t lá) s x y ra tình tr ng "vào ít ra nhi u". N u không trút b t . i u gì khi n chúng trút b b cánh c a mình s m nh v y? Lá cây. khi n lá thoát ra r t nhi u h i n c. khí h u r t khô hanh. m ch d n trong cu ng lá không v n chuy n n c n n a. Khi b t chu t. lá ã r ng rào rào. Vì v y. m t khi có tình hu ng gì ó. do l ng n c ít. mèo c n n ôi tai th m dò n i c a con m i. ho c ch h i ch m vàng. Nh ng cùng th i i m ó vùng ôn i. phán oán tình hình c a k ch và phân bi t ng i. cu ng lá ch bám h vào cành. kém h n l i. v "b o b i".

cha m ph n l n u b n công vi c.. cây s không th cung c p n c cho lá. B m t thoát h i n c r t nh . Tâm lý h c còn cho bi t. lá c a nó có th tr qua mùa ông. V y t i sao tùng bách l i không b r ng lá trong ti t mùa ông khô l nh? ó là vì lá c a chúng dày và nh h n các loài cây khác (lá kim).m t ph n lá. Ngày nay. ch i v i nó và c m th y sung s ng. Trong hoàn c nh ó. thú nh i bông tr thành ng i b n thân thi t nh t c a chúng. nh ng không r ng h t cùng lúc mà khô héo d n t ng b ph n. Cho nên. nh ng con g u bông. ông Harry Frederick G u bông. chó bông. ng ngu y.T âu tr . sinh ng và k l . con m t ngày càng nhi u. i c a hàng. V y nh ng cây lá xanh b n mùa nh tùng. thích p phá. cáu g t. Ông cho chú kh thích c a tr . Kh n ng thoát h i n c c a lo i lá này ch b ng m t vài ph n ch c các lo i cây có lá to khác. tr em n u lâu ngày không c ôm p vu t ve kích thích da. các em c tho mãn. n xuân. vì th n c khó thoát h i. vì thông qua ti p xúc da. dù b t ng. " ói da" và nhu c u ôm p Thí nghi m này tuy là trên kh . ngoài nh ng lúc c n n nó m i i tìm con m kim lo i. S lá già khô r ng. vì ti p xúc v i thú nh i bông nó c m th y sung s ng. càng c m th y d ch u. thích thú nh i bông? G n nh là s thích muôn th a. hè. ng th i bên ngoài còn có l p cutin b o v . th bông. Kh con ch n ai? Trong thí nghi m. do ó r t nhi u em 5-6 tu i b ³ ói da´. s c m th y 36. Nh t là khi kh con b e d a. thú nh i bông giúp các em lo i b c c m giác này. còn h u nh m i lúc m i n i nó u coi ch c a con m nh i bông là nhà mình. trong vô s ch i b t m t. Ch có i u là tu i th c a lá cây tùng bách dài h n (s ng ct 3 n 5 n m). nh ng i v i tr em c ng úng. Hi n nay trên th tr ng còn có m t xu h ng là thú nh i bông càng to càng bán ch y. chúng s sinh ra c m giác ³ ói da´. nh ng có th cho kh con bú. gây nên hi n t ng ng a ngoáy. bao gi c ng là ni m c m th m kín c a tr . m h n là nh ng v t c ng và l nh.. nó ôm l y con m nh i bông coi nh ch d a v ng ch c cho mình. nh ng không bi t cho n. Chúng có gì c bi t mà quy n r các em n th ? Nhà tâm lý h c ng i M . M t con khác nh i bông v i l p v b ng nhung. l i càng ít có d p vui ùa v i con cái. con hai ng i m gi : m t m b ng l i kim lo i tr n tr i. Các em t tên cho thú nh i bông. b n ch i a Harlow ã thí nghi m v m t này. Nghiên c u quan sát cho th y tr em th ng thích nh ng v t m m. T i sao v y? Lý do r t n gi n là thú nh i bông to di n tích ti p xúc da càng l n. i v i nh ng em cô n không có b n. Vì th ng i ta t ng chúng không bao gi r ng lá. Tr em có c m t con thú nh i bông g n b ng mình. bách thì sao? Cây xanh quanh n m v n ph i r ng lá. tùng bách l i ra lá m i. không nhìn k không phát hi n c. không th ch m sóc chúng su t ngày.

K t h p hai ví d trên. Th mà có lúc ta th y m t tr i ho c m t tr ng to nh cái nia. vì v y ta có c m giác chúng nh to h n ra. phía ng chân tr i ch có m t góc kho ng không. nhà c a ho c các v t khác. b n phía u m t i khi n ta có c m giác chúng sáng h n (nh ví d 2. Chúng ta hãy xét hai ví d : 1) Khi ta m t v t vào gi a các v t khác nh h n. m c dù chúng to nh nhau. G n ó l i là núi i. vòng tròn tr ng gi a n n en). Kho ng cách gi a trái t và hai thiên th này t sáng n t i h u nh không thay i. Khi ó. Hình 2: Hình tròn màu tr ng nhìn có v to h n hình tròn màu en. còn lúc khác l i ch bé nh qu b i. T i sao v y? Lý do là trong nh ng i u ki n nh t nh. ta l i th y nó nh nh l i. m t tr i trông to h n? M t tr ng quay quanh qu o c a trái t. M t khác. m t c a con ng i nhìn m i v t d sinh o giác. 37. m c dù chúng b ng nhau. ta s th y nó to h n bình th ng. m t ta s th y chúng to h n. chúng ta có th gi i thích hi n t ng thay i l n c a m t tr i và m t tr ng nh sau: Hình 2. hay còn g i là tác d ng th u quang. cây c i. Ng c l i n u nó gi a các v t khác to h n. Khi m t tr i và m t tr ng m i m c ho c s p l n. Hình 1. 38.nh b n mình. khi m t tr i ho c m t tr ng m i m c ho c s p l n. các v ph huynh c ng không nên c m oán. Nh th .Ch t nh t trên mình cá có tác d ng gì? . Hình1: Vòng tròn nh gi a bên ph i nhìn có v l n h n bên trái. ch c t sao gi cho chúng s ch s là c. M t chúng ta t nhiên s so sánh m t tr i ho c m t tr ng v i các v t k trên.Vì sao bình minh và hoàng hôn. trái t quanh m t tr i. to h n n a l i có c m giác cb ov . thói quen ng chung v i thú nh i bông ch ng có h i gì. Nh ng khi lên t i nh u. chúng ta th y chúng nh h n l i. (2) Hi n t ng o giác quang h c. b u tr i bao la không có v t gì khác.

làm cho n c thêm trong. c th b nóng lên. Sau khi cá ch t. Th c t . tr ng cá cái s dính vào d i nh ng bong bóng ó. Ch t nh n này bao ph kh p mình cá giúp chúng b i l i d dàng trong n c. Ngoài ra. l i. m hôi thoát ra. th ch t tr n nh y này còn có tác dùng k t t và l ng trong ch t bùn trong n c.Vì sao hoa trên núi có màu s c s c s ? . da loài cá gai c ti t ra nhi u ch t nh y k t ch t các cây c d i n c thành t cho cá gai cái tr ng vào ó. b c h i. vi c lè l i th t dài c ng giúp chó ph b t h i nóng bên trong. lúc nóng quá. b n c ng ph i t n khá nhi u calo m i b t c nó. L cá s ng môi tr ng n c trong. ng th i giúp cá không b các loài ng v t ký sinh. Ch t nh n giúp b o qu n cá t nhiên vài gi sau khi b ánh b t. thúc y s to nhi t c a c th . gi cho mang cá s ch s hô h p bình th ng. Khi tr i nóng. dù không ph i là mùa hè. L p áo nh n bao quanh mình cá ã phát huy ph n nào tác d ng l i h i c a mình. B i v y. nó ch còn cách làm mát nh lè dài l i ra. d u không "th m m " chút nào! M t khác. Nh ng chó l i không có tuy n m hôi d i da mà . nó c ng lè l i to b t nhi t l ng.Vì sao chó hay lè l Chó lè l i thoát nhi t l ng. 40. thì dù nó trong ch u. nh h ng t i s c kho . Ch khi nào vi khu n phân hu h t l p ch t nh n trên mình cá (kho ng vài gi ) cá m i n và th i r a. n mùa sinh . làm gi m nhi t b m t c th .. 39. i? Ng i có tuy n m hôi d i da.. ch t nh n trên mình chúng có vai trò nh "phèn chua" t nhiên làm k t l ng bùn b n. Có m t loài cá rô c còn th i ra nh ng bong bóng nh k t h p v i ch t nh n ti t t da t o nên nh ng bong bóng n i trên m t n c. Ch t nh n c ng giúp cho da cá có kh n ng th m th u bình th ng và ng n các ch t b n trong n c th m vào mình. m i khi có n c l ho c m a to làm c n c. vi khu n và các sinh v t nh d i n c xâm nh p qua da. trên da c a nó có m t l p t bào hình thoi luôn luôn ti t ra ch t nh n r t tr n.V i m t con cá trôi hay m t chú cá chép ang tràn tr s c l c. do da cá v n còn l p ch t nh n bao b c ng n vi khu n thâm nh p nên cá không th i r a ngay. mà ngay c nh ng lúc chó ch y nhanh ho c ánh nhau. Khi cá còn s ng. kéo dài tu i th c a nh ng loài th ng xuyên ph i s ng trong môi tr ng n c c.

41. nh ng tr c khi nu t th c n. Trung Qu c. mà còn m c ra hai bên ph i trái không b h n ch . do v y r n có th nu t nh ng con m i to h n g p nhi u l n mi ng nó. Nguyên do là u r n và các x ng h u quan m khép không gi ng nh các ng v t khác. b i vì các caroten làm cho hoa hi n màu da cam. b n s th y chúng r c r . vì u r n n i v i m y cái x ng c m. Mi ng c a ng i ch có th m to n 30 . khi nu t nh r ng hình móc câu giúp a th c n vào h ng. vì v y mi ng r n không nh ng có th m ra th t to.. làm cho nhi m s c th c a t bào th c v t b phá hu .C ng là hoa. lam.. không nh ng x ng hàm mà x ng kh u cái. s ng c a cây. u nó? o H i Nam. n n n n thành s i dài. x ng cánh. vì v y th c n t h u xu ng h ng. ng th i r n còn ti t ra r t nhi u n c b t. còn r n lao có th t ng vào mi ng c con chim l n g p 10 l n u nó. còn antocyan làm cho hoa có màu . nhi u màu s c l k . 130 . nh ng còn y u t gì n a m i khi n chúng muôn màu nh th ? Nguyên do là tia t ngo i trên núi cao chi u r t m nh. Loài r n có th chén c nh ng con m i chu t b này trong to xác h n nó nhi u l n. H n n a.. màu vàng t i r c r . Dù cho ki u mi ng c a r n r t khéo. Vi c t o ra nhi u ch t d ng caroten và antocyan ng th i c ng khi n màu hoa vô cùng s c s . Tr i qua quá trình u tranh lâu dài v i môi tr ng s ng kh c nghi t ó. ít b i nên màu hoa "nguyên ch t h n". tím« Trong hoa có nhi u s c t nh v y. r t b t l i cho s r t a s c. d i ánh sáng càng tr nên r c r h n. u n i v i nhau b ng dây ch ng r t àn h i. làm cho t bào d n thích ng v i môi tr ng. vì hai ch t ó h p th nhi u tia t ngo i.B ng cách nào r n nu t con m i to g p nhi u l n .. có th c ng c. ng i ta b t c con r n c p nong còn nguyên c m t con dê nh trong b ng. x ng ngang. còn r n thì n. gây tr ng i cho s t ng h p ch t nucleotid. vào th ng n i da b ng có th phình to. không gi ng v i các ng v t khác là g n ch t v i x ng u. v y r n có ch t ngh n không? R n nu t g n chú Không h .. loài bò sát này còn ph i em con m i ã b t gia công m t phen. th t ch ng khác gì cho thêm l ng l n ³d u nh n´. các x ng c a b hàm u kh p ng v i nhau. Kh n ng này n m c u t o nháy m t. Ng c r n không có x ng m ác xuyên t i x ng s n. Nó bóp bóp. nên x ng s n có th t do c ng.. C m r n (t c hàm d i) m r t r ng xu ng phía d i. cây trên núi cao ã t o ra nhi u ch t d ng caroten (trong ó có carotin và carotinol) ch ng . Con r n chuông có th nu t ch ng m t con tr n to ngang ng a. mi ng c a nó. " n tham ch t ngh n". c nh không c ng. Ngoài i u ki n không khí trên núi trong lành. phá ho i Hoa trên núi cao ph n ng trao i ch t c a t bào. có th m r ng ra hai bên. nh ng n u lên các nh núi cao.

v y mà n lúc ph i làm ta l i quên i. Chegoenik. th là vi c th t s ph i làm s quên i. ta ã ghi vi c nh làm vào s tay. l i còn nói r t chính xác nh ng vi c ch a hoàn thành ó. nh ng sai l m ch a s a l i ám nh ta mãi không thôi. H không nh ng nh nhanh. b n không nên thao thao b t tuy t nói h t. B t k môn h c nào. Hi u ng này âu ra? Các nhà tâm lý cho r ng. Thí d . ó chính là vì khi ghi vào s . s c c ng c a s chú ý chùng xu ng. ông yêu c u h nh c l i tên các u vi c. mu n hi u thêm. c nh ch a h hi n di n v y. ³gánh n ng trút b ´. H c t p luôn có ng c . Trong i s ng có r t nhi u bi u hi n c a hi u ng Chagoenik. Ông cho nh ng ng i tham gia thí nghi m làm nh ng vi c ã hoàn liên t c 22 u vi c.Vì sao . b n s ti n b r t nhanh. ta có c m giác nh ã xong m t vi c. Có nh ng h c sinh. iv i nh ng vi c ã làm xong. i u ó có ngh a là i m h ng ph n trong não i v i vi c ch a xong không d gì m t i. có nh ng vi c hoàn thành hôm tr c. ng i ta làm vi c gì u chú ý. hôm sau nó ã bay s ch kh i u ta. Khi vi c ã làm xong.T i sao d nh ng công vi c ch a xong? Trong cu c s ng. m t nhà tâm lý h c ng i c. Thí d : n u b n mu n ai ó ghi nh vi c gì. bài v thu c làu làu. m t s ang d dang thì ông yêu c u h làm vi c khác. Luôn t cho mình tr ng thái ³ch a xong vi c´ hi u ng Chagoenik phát huy tác d ng. d n dò u uôi m t cách r t c n th n. v y mà thi xong l i quên s ch. không sao nh l i c nh v y. b n c ng nên t o cho mình c m giác còn ch a hi u h t. Sau khi k t thúc. K t qu là tuy t i as u nói n vi c d dang tr c. ó chính là b nh quên tâm lý ³ i s ã xong´. Vì sao có hi n t ng ó? N m 1927. do ó ng i ta c ng khó quên c. qua thí nghi m ã phát hi n nh ng hi n t ng k l v Không d gì nh l i trí nh . Sau này. y th mà nh ng vi c ch a xong. còn vi c d dang thì s c c ng v n ti p t c. B n ng ng i b t l i chút ít ng i ó oán vi c. Trong cu c s ng b n có th v n d ng hi u ng Chagoenik th c hi n các m c ích c a mình.42. trong ó m t s vi c làm tr n v n t t. t u n cu i. ng i ta g i hi n t ng ó là hi u ng Chagoenik. êm n hoa hu m i to h ng ngào ng t? nh 43. tr c khi i thi. Nh v y ng i ta s nh r t k .

Chính lúc nguy c p.87 C. ã ném u m u thu c vào xó nhà. nhi t t ng lên.T c ng ta có câu "hoa không ph i n ng không th m".79 C. hu khí kh ng m to cho mùi th m thoát ra. nh ng ban êm nó l i th m ngào ng t. hoa hu c ng th m h n ngày n ng. Ai ã t t b ng làm vi c này? Ng i th kho ngh mãi không ra. Các h p kim nóng ch y L i gi i ây chính là h p kim ch t o b ph n th ng c dùng ch t o kh ng ch khoá c a vòi c u ho . antimon t o thành các lo i h p kim ãm vòi n . Vì v y. m không khí cao. mà ngay c ban ngày. nh ng nhi t th ng thì thu ngân th l ng. Các kim lo i khác u có i m nóng ch y cao nên không dùng làm ch t d nóng ch y c. M i khi không khí có m cao. ng i th kho sau khi m màng qua khói thu c lá. v y mà hoa hu l i to mùi th m h n c ban ngày. c ng to mùi th m ngào tuy ban ngày hoa hu ch to h ng thoang ng t. T p tính này c a hu có l ã hình thành qua nhi u th h ti n hoá. r i ng say. Tuy nhiên. Nó ph i c các b ph n khoá c a vòi làm t m t h p kim d nóng ch y. vì v y chúng n vào ban ngày quy n r ong b m.Ai c c u ho ? Trong kho c a nhà máy d t n . hoa hu có c u t o cánh khá c bi t. Bình th ng. Nh ng êm thì làm gì có n ng. nh ng gali khá hi m nên qúa t. hoa hu th m v êm c ng vì m t l r t n gi n. Vì l ó. tho ng. nh ng m không khí l i cao h n ban ngày. hoa hu th ph n nh b m êm. ám cháy bùng lên. làm d u th m trong cánh hoa thoát ra nhi u. Ngoài th y ngân còn có kim lo i gali c ng có th ch y ra 29. M t khác. a s hoa th ph n nh vào các lo i côn trùng ho t ng vào ban ngày. nên n u chú ý b n s th y không ch ban êm. vào nh ng hôm có m a. hoa t a ra mùi th m m i côn trùng n th ph n. thu ngân có i m nóng ch y th p nh t là -38. nh ng khí kh ng (l trao i khí) trên cánh hoa t ng m to d u th m thoát ra ngoài. y là vì khi ánh n ng r i xu ng. C ng vì hoa hu to mùi th m theo m. duy trì nòi gi ng. Trong s các kim lo i. không dùng làm ch t li u d nóng ch y c. cho nên các Nh ng ngày tr i m a. T i sao v y? So v i các loài hoa n ban ngày. 44. bismut có th cùng chì. vòi c u h a t nhiên m ra cho n c ch y. thi c. hoa hu còn có tên là d lai h ng (th m ban êm) ho c v lai h ng (th m lúc m a). y là a s các gi ng hu un v êm. Ban êm tuy không có n ng. c u ho . d p t t ng n l a. Tuy nhiên. nên nó ph i chuy n gi n sang êm chi u lòng "khách" v y.

n u b m t v t th có m m phù h p. r i n bi u bì và chân bì. làm gi m t i a l c c n c a n c. Trong i u ki n bình th ng. nhi t trong phòng t ng cao. Khi gi i ph u cá heo. Khi ch y v i t c cao. Sau nhi u nghiên c u. nó có th b xa các lo i tàu thu . Nh ng ngay c trong tr ng h p này. N u trong nhà dùng các thi t b i n công su t l n v t quá công su t thi t k c a dây d n và tr nên quá t i. b ph n làm t h p kim d nóng ch y vòi n c s ch y ra. Trên chân bì m c ra vô s m u ru t r ng. C ch nào ã g n " ng c " cho chúng v y? M t v t th mu n b i nhanh ph i có hình gi t n c. V i t c lên t i 15 m/giây. t a nh nh ng ng tròn nh "c m" trong l p bi u bì màu en. dòng i n ch y qua dây d n không cao. N u v t chuy n ng ch m. Nh ng khi nó chuy n ng nhanh. m t tàu l n v b c thép ph i chi t i 90% n ng l ng cho vi c kh c ph c s c c n c a n c. khoá cm . B y gi nhi t c a dây d n.có i m nóng ch y th p trên d i 50 C. C u t o tinh th c a lo i h p kim này d thay i khi t ng nhi t . H p kim d ch y c ng r t quen thu c v i m i ng i. dòng i n b ng t. s d cá heo b i nhanh vì l p da c a nó có c u t o c bi t. b m t ti p xúc v n n y sinh Cá heo có th b i v i ma sát. ó là c u dao i n. nhi t c a dây d n s không ti p t c t ng lên nên không x y ra h a ho n. có th tri t tiêu ph n l n l c c n c a n c. i u gì giúp cá heo b i c c nhanh? Cá heo là tay b i l n c khôi bi n c . v i nh ng ch l i lõm nho nh . không gây s c gì. do ó cá heo có th di chuy n d i i d ng v i t c áng n . dây b o hi m t ng nhanh có th gây h a ho n. n c theo ó tràn ra ngoài d p t t l a. thi c. ng i ta c ng có th dùng nó làm b ph n kh ng ch khoá m trong các thi t b d p l a. chì. m c h n lo n c a n c trên b m t ti p xúc c ng gia t ng. Khi h a ho n x y ra. Nh ng ng này àn h i r t t t. n c còn nh . Trong c u dao có hai s i dây b o hi m làm b ng h p kim d nóng ch y ch t o t bismut. N u em lo i h p kim có nhi t nóng ch y th p. dòng i n ch y qua c u dao không sinh nhi t cao l m. tàu l n thông th ng. Nh ng do dây b o hi m có nhi t nóng ch y th p. Còn m t lo i h p kim c bi t là h p kim niken . ng i ta ã ch t o ra lo i cao su c bi t. l c c n c a t c 15 m/s. h p thu và tri t tiêu m t cách khéo léo nh ng h n lo n trên m t ti p xúc. gi m t i a l c c n do n c gây ra. các nhà khoa h c phát hi n b m t da c a nó chia làm 3 l p: màng ngoài làm b ng ch t s ng nh n r t m ng. các nhà khoa h c cho bi t. s t o ra m t h th ng t ng d p l a. Mô ph ng c u trúc da cá heo. ch t o m t c c u vòi n c c u ho . thì v t có th chuy n ng nhanh c. khi nhi t t ng cao. cadmi. do v y. l c c n c ng vì th mà t ng v t. Vì v y h gi thuy t.titan. dây b o hi m b ch y. 45- .

nhi t c a kh i khí b gi m d n.. và khi h i nóng t m t t b c lên ngày càng lan n g n n i b ng. ông bà l i nh c con cháu thu thóc ang ph i. lam. lu ng không khí nóng m ang giao tranh v i lu ng không khí l nh. b ng li ti t o thành. tàu ng m ph lo i màng m ng này có th gi m b t l c c n do dòng n c sinh ra.T i sao tr i qu ng thì gió. gió m nh d n lên. Nh v y.giàu tính àn h i. Qu ng xu t hi n quanh m t tr ng ph n l n là màu tr ng. Không khí d n m nóng và bay lên theo m t nghiêng c a kh i không khí l nh. da cam. mây ngày càng th p. Qu ng ánh sáng xu t hi n xung quanh m t tr i ph n l n là có màu s c theo th t t trong ra ngoài là h ng. D n d n xu t hi n mây v t ng dày. L p Qu ng sáng quanh mây này là nh ng mây t ng cao do vô vàn tinh th m t tr ng. vàng. K t qu là trên b m t cao su có m t màng m ng. cao ng ng k t h i n c c ng d n d n t ng lên. ³Qu ng´ xu t hi n khi b u tr i có mây ti t ng. Trong quá trình không khí nóng lên cao. th i ti t Không khí nóng ch m lên không v n bình th ng. chàm. 46. tr ng tán thì m a? M i khi quanh m t tr i ho c m t tr ng xu t hi n nh ng vòng ánh sáng khá l n màu tr ng ho c nhi u màu. Vì mây ti hình thành cao trên 6 km. ng ng t r t cao trên b u tr i. do m t front nóng (m t phân cách kh i khí nóng l nh) càng cách xa m t t. Tuy nhiên. . Khi tia n ng m t tr i và ánh tr ng chi u qua tinh th b ng này s t o ra qu ng m t tr i ho c qu ng m t tr ng. c t qu n áo. Càng lên cao. l c. do ó có th t o thành nh ng tinh th b ng hình tr ho c hình l c l ng. làm gi m b t l c ma sát v i n c. h i n c ng ng ng thành t ng mây. m t tr ng có qu ng. lo i mây này th ng cho m a th i gian kéo dài và i n r ng t i kho ng 300 km. Bên trong có vô s ng ru t r ng nh và có ng ng thông gi a các ng r ng này. do ó cao c a chân mây c ng d n cao h n. áy l p mây cách m t t kho ng h n 6 km. th i ti t v n t t. V ng sáng y c g i là tán hay qu ng. H b o nhau m a gió s p n y. lên cao h n n a là mây ti. hình thành các tinh th hi n không khí nóng. tr n nh n.20 C. Khi ta nhìn th y qu ng m t tr i ho c qu ng m t tr ng ch ng t m t t n i ta ng tuy v n có không khí l nh kh ng ch . thành mây cao t ng và mây ti t ng. Không khí ây lúc này v n còn l nh. th y m t tr i. có s c co dãn. nh ng trên cao ã xu t khí l nh. n i xa (cách ó kho ng m y tr m km). thì nh h ng ti p theo s là qua ó. d n m t lo i d ch nh t ch y lên b m t. t o nên mây ti.. nhi t không khí lúc này ã h xu ng kho ng . tím. Ta nhìn ta ng h n. óng c a s .

d i c ng ng ông trong t th treo ng c mình. Chính vì th d i ch thích h p v i vi c trèo lên m t n i cao. t nó xu ng t.Gi c ng 48. sau qu ng các ám mây d n d n dày lên và en c. ki u ng ki u trái khoáy này r t phù h p Ng ng c. l d i t p n p vào ra. N u t d i vào m t cái s t b ng dây thép. D i là loài thú duy nh t bi t bay th c s . Ch y u ây là th i ti t s x u i. nó s trèo lên chung quanh s t. cùng v i b lông n m m c dày trên mình nó. Ngoài ra. ch dùng vu t c a hai chi sau móc vào khe á.Vì sao v t không s n c mùa ông? . không có ngh a là h m t tr i có qu ng. khi gió rét n. ành l t ch m ch p t ng b c nh . ti p ó s có m a to gió l n. v a nh . khi g p nguy hi m m i có th k p th i giang r ng hai màng cánh mà bay lên. qu ng là d u hi u u tiên cho th y s có m a gió. treo ng c mình. trong các hang ng cao ráo hay trong gác xép nhà kho. nh v y s gi m c s ti p xúc tr c ti p v i tr n hang l nh giá. càng không th giang r ng cánh màng mà bay lên. qu c c a d i. Không ai làm tình làm t i. s th y d i dùng vu t c a ngón th nh t chi tr c và 5 ngón c a chi sau bò lê l t. T p tính s ng này và b n n ng phòng ng c a d i u là k t qu c a s ti n hoá lâu dài c a ng v t. c ng không i l i c. mà sao chúng ph i ng trong tr ng thái kh s th ? Th c ra. ho c có m t s thì vùi u và thân vào trong màng cánh. Cho nên khi b r i xu ng t. gi ng nh con kh . cho n khi trèo c lên m t cây g th ng ng ho c vách t ng r i t ây l i b t u bay ti p. không th ng lên c. s n có màng cánh v a to v a r ng. Chân sau thì v a ng n. còn m a gió hay không l i ph thu c vào nhi u y u t khác n a. l i còn b n i li n v i màng cánh. t i khu v c ngo i vi c a bão c ng th ng có l p mây cu n và qu ng. Nh ng. ho c nh c h i r i xu ng bay lên th t nhanh nh n. Ngoài ra. 47. d i còn m i cách n m ph ph c. "ng c" c a d i Màn êm buông xu ng. thân th và cánh u dán trên m t t. u chúc xu ng. lên n nh s t thì treo ng c mình lên ó. có tác d ng ng n cách h n v i không khí l nh bên ngoài. Vì v y.Cu i cùng là nh ng gi t m a r i. N u b n b t m t con d i. Chúng treo ng c mình lên. v ng tr ng có tán thì nh t nh có m a gió. s thích k v i c u t o c th d i.

làm cho lông không b th m n c. c u qu là thiên tài. nh v y thân nhi t t ng lên. th t v các ³h c gi n´ B n ã nghe nói v ³h c gi n´ ch a? Có l b n s coi là chuy n b a. Thân nhi t bình th ng c a v t là trên d i 42 C. Chúng có th thu t gì mà tài v y? Quanh n m. n c l nh bu t. ã là m t h c gi . ã ngu n thì không th là h c gi . c u ta không th theo h c m t l p h c bình th ng nào do quá ngu d t. sao l i có th ngu n. h n n a v t ho t ng b i l i liên t c. Vì v y v t không s rét. v t quay u v phía uôi r a lên tuy n m phao câu. V m t này. n u ngâm lâu. x ng bàn chân r t th p. x ng c chân. quá n a th i gian v t s ng trong n c. nói ngay c t ng s c a 10-12 s h ng có 2 con s . N m 1985. Các nhà nghiên c u tâm lý Trung Qu c g n ây c ng nghiên c u m t em khác v i cái tên là M. c l p lông khá dày bao b c. h s IQ là. nh ng trí l c th y có nhi u i m mâu thu n nhau. nh có nhi u m trong c th và chung quanh các n i t ng. Nh ng m t khác. ng th i. C u ta có th nói t n m 1880 n 1950 b t k ngày nào là th m y.ông n. có kh n ng ch ng m t nhi t. hai th y có trong cùng m t ng i c ? Có y! Xu t chúng khi tính Các nhà tâm lý h c M ã theo dõi m t c u bé v i cái nh m không có ngh a tên là L t n m 1937 n n m 1943. nó tím tái nh màu cà.. 50. Vì lâu ngày t n t i trong môi tr ng này nên c th v t ã ti n hoá nhi u i m thích V t làm ng mùa ông. Rõ ràng ³ n´ và ³h c gi ´ là hai khái ni m hoàn toàn i l p. v n ch a nói c m t câu 49. C u ta có th hát b t c o n nào c a b n anh hùng ca Osceola. có th c ng nhanh. phao câu có m t ôi tuy n m r t phát tri n. r i r a lên lông. ho c chim) i m ông cc a tu trong x ng s ng chân. nhi t không khí ngoài phòng nhìn chung th p h n nhi t n c h m t chút. bên ngoài c th ph m t l p lông v dày. c ng có tác d ng ch ng rét. khó th m n c. M c trao i ch t c a v t t ng i cao. th m chí óng b ng. kh p c th . Th mà àn v t v n ung dung ngang d c trên h . Thêm vào ó. Thò chân xu ng là r t lên ngay nh ph i b ng.S .. nghi. n ng l ng mà c th v t to ra. r h t n c trên lông. qua sáu n m là thiên tài. B n thân v t c ng có kh n ng i u ti t thân nhi t. M ã 11 tu i. r i bôi lên ó m t l p m . i n não không có v n gì. vì v y vt ng lâu trong n c óng b ng d ch th trong chân v n l u thông. phát tri n t t. các loài chim s ng trong n c (v t. ch thu c m y ch cái. Khi t n c i lên b . ch i s a các lông t b t. V mùa ông. ki m tra. s c kho c a L bình th ng. bàn chân không b cóng.

. Nh ng hành vi này kích thích m nh ³h th ng khen th ng´ trong não h . hình thành ³kích thích t mình´ . tr . không có tình c m v i b t k ai. Khi trí n ng thông th ng b th ng t n. Cho n nay. ch có th c vi t vài ch . ³H c gi n´ chính là hi n t ng này. tu n ti t và ngày tháng. o v ng thiên tài ã làm h i i chúng. nh ng v m t m t cá bi t nào ó l i có tài n ng xu t chúng. tính nh m và ghi nh nh ng con s . và coi kích thích b n thân là ph n th ng tho mãn. Em có th tính m t cách nhanh chóng và chính xác b n phép tính c ng. M còn nh c c s trang sách và k t qu nh ng con tính mãi không quên. c a thu c lá. Tình tr ng này gi ng nh ng i nghi n. dành ph i dành th i gian vào m t hành vi n i u là nh ngày tháng và tính nh m m t cách t giác ho c không t giác. nhân chia v i các s h ng nhi u con s . M t d ng khác c a hành vi này là tính nh m c ng i ngoài khen th ng. Trí n ng th p và tài l Cái g i là ³h c gi n´ là nói nh ng ng i có trí n ng th p. nguyên lý ho t ng c a ch c n ng não c b n là nh nhau.hoàn ch nh. nh ng em có th tính i âm l ch. r u. nên không th ti p thu c s giáo d c bình th ng. ã quá khích l con. Nhi u ông b bà m th y con em mình có chút n ng khi u. Vì s phát tri n trí l c c a h kém c i. v a có trí n ng c bi t. không t làm l y c vi c gì. d n n a tr càng c g ng h c v t c n i ti ng. h u nh m i tr ng h p u ph ng di n tính i. có th tính nh m lu th a và c n s b c t 2 n 5. h th ng này c coi là ng c c a hành vi. ch a phát hi n c ³h c gi n´ nào v ngôn ng . Tâm lý h c phân tích cho r ng ng i ta v a có trí n ng thông th ng.t mình tìm ki m và ti n hành m t kích thích c bi t nào ó. thèm s kích thích c a ma tuý. ng i ta v n có th huy ng và phát tri n trí n ng c bi t là th ít b t n th ng. nh ng không ph i là m t h c gi th t s .