P. 1
Hoa Hoc Nguyen Trung Ngan Hung Yen

Hoa Hoc Nguyen Trung Ngan Hung Yen

|Views: 84|Likes:
Được xuất bản bởishaky3112

More info:

Published by: shaky3112 on Jun 06, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/06/2011

pdf

text

original

SỞ GD & ĐT HƯNG YÊN

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG NGẠN
Tổ Hoá - Sinh - Thể
Nhóm Hoá
THI THỬ ĐẠI H! !"# Đ$NG N%& '()( - '())
&*N+ H#, H! -H.I " / 0 123n '4
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề.
&5 67+ )89
Họ, tên thí sinh:..........................................................................
! b"o #anh:...............................................................................
$ho bi%t ng&'ên t( kh!i )th*o đ+$, -.a -"- ng&'ên t!: H = 1; He = 4; Li = 7; Be = 9; C = 12; N=14; O = 16;
Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe= 56; Ni = 59; C = 64;
!n = 65; Br = "0; #$ = "5; Sr = ""; Ag = 10"; Sn = 119; C% = 133; Ba=137; &$ = 207'
I: PH;N !HUNG !H# T<T != TH> SINH 1?( @AB CD @AB ) 6En @AB ?(4
!AB )+ C() *ng *+,( - g./ 0,09 /)l Na
0
; 0,05 /)l Ca
20
; 0,0" /)l Cl
1
; 0,1 /)l HCO
3
1
; 0,01 /)l NO
3
1
' 23
l)4i $5 (67 i)n Ca
20
7r)ng - ,8n *9ng 1 l:;ng <=a >? *ng *+,( ,(@a a ga/ CaAOHB
2
' CiD 7r+ ,?a a lEF
": 2,96 0: 4,44 !: 7,4 D: 3,7
!AB '+ C() ,D, ,(G7 %aF CH
3
COOH A1B, C
2
H
5
OH A2B, C
2
H
6
A3B, C
2
H
5
Cl A4B' H(@ 7I ,D, ,(G7 7Jng *8n n(iK7 >L
%Mi lEF
": 4, 3, 2, 1 0: 3, 4, 2, 1 !: 1, 2, 3, 4 D: 4, 3, 1, 2
!AB 9+ C() N(O H
2
S 7D, *Png <Qi ,D, ,(G7F *ng *+,( NaOH, N(O ,l), n:Q, ,l), *ng *+,( KMnO
4
RH
0
, N(O )Si
*: >n nTng, *ng *+,( FeCl
3
, *ng *+,( !nCl
2
' SU 7r:Vng (;W SXY ra W(Xn @ng <E %U 7r:Vng (;W 7r)ng >T l:
(Zn( $+ )Si (Ta l[n S
06
lEF
": 7 1 2 0: 6 1 3 !: 6 11 D: 6 12
!AB ?+ C8n (\a 7an $a) n(i[ ga/ &
2
O
5
<E) 500ga/ *ng *+,( H
3
&O
4
15] >3 7( >:;, *ng *+,( H
3
&O
4
30]^
": 73,1 ga/ 0: 69,44 ga/ !: 107,14 ga/ D: 5",26 ga/
!AB F+ Nng ",42g (_n (;W - g./ Al, Mg, Fe 7r)ng )Si %a /L7 7(Vi gian 7( >:;, 11,62g (_n (;W `' H\a
7an ()En 7)En ` 7r)ng *ng *+,( HNO
3
*: 7( >:;, 1,344 lO7 NO A>N7,B lE %Xn W(a/ N(b *Y n(G7' SU /)l
HNO
3
W(Xn @ng lEF
": 0,56 /)l 0: 0,64 /)l !: 0,4" /)l D: 0,72 /)l
!AB G+ C() ,D, ,(G7F FeS, C
2
S, FeSO
4
, H
2
S, Ag, Fe, KMnO
4
, Na
2
SO
3
, FeAOHB
2
' SU ,(G7 ,T 7(3 W(Xn @ng <Qi
H
2
SO
4
>c, nTng 74) ra SO
2
lEF
": 9 0: " !: 6 D: 7
!AB 8+ LGY *ng *+,( aSi7 ,T WH = 5 <E *ng *+,( $ade ,T WH = 9 7(e) 7f lK nE) >3 7( >:;, *ng *+,( ,T WH =
"^
":
9
11
=
a/it
ba0o
1
1
' 0:
11
9
=
a/it
ba0o
1
1
' !: g
$ade
= g
aS
' D: K(Mng SD, >+n( >:;,'
!AB H+ hiY ,D, ,(G7 nE) %a >jY >k không lE/ >li /E mZ 7O/F
": ASi7 gl7a/i,, <alin, alanin 0: ASi7 gl7a/i,, lY%in, glYSin
!: Alanin, lY%in, W(enYl a/in D: Anilin, glYSin, <alin
!AB I+ n%7e - ,T CH&H C
5
H
"
O
2
N(i 7D, *Png <Qi NaOH 74) ra 2 %Xn W(a/ >k ,T N(X nJng 7(a/ gia W(Xn @ng
7rDng g:eng' SU ,(G7 - 7(5a /in >ik NiKn 7r[n lEF
": 2 0: 1 !: 3 D: 4
!AB )(+ H([/ 7= 7= 70/l *ng *+,( H
2
SO
4
1M <E) 100/l *ng *+,( Na
2
CO
3
1M 7( >:;, *ng *+,( `' C()
BaAOHB
2
*: <E) *ng *+,( ` 7(o N(Ui l:;ng N67 7?a 7( >:;, lEF
": 22,22g 0: 11,"2g !: 2",13g D: 16,31g
!AB ))+ C(G7 nE) %a >jY ,T N(X nJng 74) ra 4 l)4i *pn SG7 /)n) $r)/^
": /1>i/e7Yl$enden 0: )1>i/e7Yl$enden !: W1>i/e7Yl$enden D: n7Yl$enden
!AB )'+ H\a 7an a /)l Fe 7r)ng *ng *+,( H
2
SO
4
7( >:;, 12,32 lO7 SO
2
A>N7,B lE %Xn W(a/ N(b *Y n(G7 <E
*ng *+,( -' CM ,4n *ng *+,( - 7( >:;, 75,2 ga/ /Ui N(an' CiD 7r+ ,?a a lEF
": 0,4 0: 0,6 !: 0,3 D: 0,5
!AB )9+ C() ,jn $qngF
2 2 3
2 A OB0O A OB 2 A OB 2 kh kh 2 kh
→
←
∆ H r 0' 23 ,jn $qng 7r[n ,(Y3n *+,( %ang W(Xi
7(o W(XiF
": CiX/ DW %G7, giX/ n(iK7 >L 0: HJng DW %G7, 7Jng n(iK7 >L
!: CiX/ DW %G7, 7Jng n(iK7 >L D: HJng DW %G7, giX/ n(iK7 >L
!AB )?+ - las (Mtn (euW 2 (i>r),a,$)n /au,( (ev, ,sng *atY >Msng >Jvng' 2[v >Mw7 ,(awY ([w7 2," ga/ - ,jsn 6,72 liw7 O
2
A>N7,B' HjwW 7(u 7)asn $Mu %avn W(jv/ ,(awY <as) n:ew, <Mi 7r)ng *: >:eu, / ga/ N[w7 7va' CiD 7riu / lE
2k 7(i g./ 04 7rang Mi >k 173 1
": 30 ga/' 0: 20 ga/' !: 25 ga/' D: 15 ga/'
!AB )F+ C() ,D, ,(G7 %aF Al, !nO, CH
3
COONH
4
, KHSO
4
, H
2
NCH
2
COOH, H
2
NCH
2
COONa, KHCO
3
,
&$AOHB
2
, ClH
3
NCH
2
COOH, HOOCCH
2
CHANH
2
BCOOH' SU ,(G7 ,T 7On( l:xng 7On( lEF
": 7 0: 6 !: " D: 5
!AB )G+ C() ,D, ,(G7F CH
3
CH
2
OH, C
2
H
6
, CH
3
OH, CH
3
CHO, C
6
H
12
O
6
, C
4
H
10
, C
2
H
5
Cl' SU ,(G7 ,T 7(3 >ik ,(6
7rI, 7i6W ra aSi7 aSe7i, A$qng 1 W(Xn @ngB lEF
": 2 0: 3 !: 4 D: 5
!AB )8+ H;W ,(G7 7(e/ - ,T ,Mng 7(@, W(jn 7b C
6
H
"
N
2
O
3
' C() 2",0" ga/ - 7D, *Png <Qi 200 /l *ng *+,(
KOH 2M %a W(Xn @ng 7( >:;, *ng *+,( `' CM ,4n *ng *+,( ` >:;, / ga/ ,(G7 ryn N(an' CiD 7r+ ,?a / lEF
": 21,5 ga/ 0: 3"," ga/ !: 30,5 ga/ D: 1",1 ga/
!AB )H+ H\a 7an Fe
3
O
4
7r)ng l:;ng *: *ng *+,( H
2
SO
4
l)ing >:;, *ng *+,( -' H5i *ng *+,( - 7D, *Png
>:;, <Qi $a) n(i[ ,(G7 7r)ng %U ,D, ,(G7 %aF C, NaOH, Br
2
, AgNO
3
, KMnO
4
, MgSO
4
, MgANO
3
B
2
, Al^
": 5 0: 6 !: 7 D: 4
!AB )I+ H;W ,(G7 A
1
,T CH&H C
3
H
6
O
2
7()X /in %e >.
A
1

** NaOH
→ A
2

2 4
** H SO
→ A
3

3 3
** AgNO R NH
→ A
4
CMng 7(@, ,G 74) ,?a A
1
lEF
": HCOO−CH
2
−CH
3
' 0: CH
3
−CO−CH
2
−OH' !: CH
3
−CH
2
−COOH' D: HO−CH
2
−CH
2
−CHO'
!AB '(+ hiY nE) %a >jY g./ ,D, Ni/ l)4i >k ,T 7(3 >ik ,(6 >:;, $qng W(:eng W(DW n(iK7 lYKnF
": !n, Mg, Ag 0: Ba, Fe, C !: Al, C, Ag D: Cr, Fe, C
!AB ')+ MM7
α
1 a/in)aSi7 n) - ,(f ,(@a 1 n(T/ 1NH
2
<E 1 n(T/ 1COOH' C() 3,56 ga/ - 7D, *Png <=a >?
<Qi H
2
SO
4
74) ra 5,52 ga/ /Ui' H[n gzi ,?a - lEF
": Alanin 0: galin !: LY%in D: ClYSin
!AB ''+ OSi (Ta ()En 7)En / ga/ /L7 an,)l >en ,(@, - $qng CO 7(o 7( >:;, (_n (;W N(O <E (ei ,T 7{ N(Ui
%) <Qi H
2
$qng 19' Sa W(Xn @ng ng:Vi 7a n(|n 7(GY N(Ui l:;ng ,(G7 ryn giX/ 4," g' CiD 7r+ ,?a / lEF
": 15 g 0: 1," g !: 12 g D: 1" g
!AB '9+ &(D7 $i3 nE) %a >jY JhKnL >}ng^
": 2D/ ,(DY /agie ,T 7(3 >:;, *|W 7y7 $qng ,D7 N(M'
0: &(U7 W() 7ryng ,T ,G 7r}, /4ng 7in( 7(3 W(jn 7b
!: Hr)ng W(\ng 7(O ng(iK/, N
2
>:;, >ik ,(6 $qng ,D,( >n nTng *ng *+,( NH
4
NO
2
$i) ()E'
D: CF
2
Cl
2
$+ ,G/ %b *Png *) N(i 7(Xi ra N(O mY3n 7(o W(D (?Y 78ng )d)n'
!AB '?+ C(f *9ng 1 (Ta ,(G7 >3 W(jn $iK7 ,D, ,(G7 %aF l\ng 7ryng 7r@ng, *ng *+,( gl,)de, *ng *+,(
gliSer)l, *ng *+,( /e7anal, e7an)l' HTa ,(G7 >T lEF
": CAOHB
2
ROH
1
' 0: KMnO
4
!: HNO
3
>c, D: HCl
!AB 'F+ C
6
H
12
N(i 7D, *Png <Qi *ng *+,( HBr ,(f 74) ra 1 %Xn W(a/ /)n)$r)/ *Y n(G7' SU ,Mng 7(@, ,G 74)
,?a C
6
H
12
7(5a /in >ik NiKn 7r[n lEF
": 4 0: 2 !: 3 D: 1
!AB 'G+ C() 27,4" ga/ aSi7 Wi,ri, <E) $on( NOn *ng 7O,( 20 lO7 r.i nng nTng ~ n(iK7 >L ,a) >3 W(Xn @ng SXY
ra ()En 7)En 7( >:;, (_n (;W N(O g./ CO
2
, CO, N
2
<E H
2
' Ci• $on( ~ 1223
0
C 7(o DW %G7 ,?a $on( lE & a7/'
CiD 7r+ ,?a & lEF
": 7,724 a7/ 0: 6,624 a7/ !: ",32 a7/ D: 5,21 a7/
!AB '8+ OSi ()D 25,6 ga/ CH
3
OH A,T S}, 7D,B 7( >:;, (_n (;W %Xn W(a/ -' C(ia - 7(En( (ai W(8n $qng
n(a &(8n 1 7D, *Png <Qi AgNO
3
*: 7r)ng NH
3
>n nTng 7( >:;, / ga/ Ag' &(8n 2 7D, *Png <=a >? <Qi
100/l *ng *+,( KOH 1M' HiK %G7 mD 7ron( )Si ()D CH
3
OH lE 75]' CiD 7r+ ,?a / lE
": 64,"' 0: 32,4' !: 129,6' D: 10"'
!AB 'H+ K(i 7(?Y W(jn /L7 ),7aWe7i7 - /4,( (~, ,T ,Mng 7(@, ,G 74) lE ClY1&(e1HYr1LY%1ClY1&(e1HYr1Ala
7(o 7( >:;, $a) n(i[ 7riWeW7i7 ,T ,(@a ClY^
": 4' 0: 3' !: 5' D: 6'
!AB 'I+ C() $L7 Fe <E) *ng *+,( NaNO
3
<E H
2
SO
4
' 26n W(Xn @ng ()En 7( >:;, *ng *+,( A, (_n (;W N(O -
g./ NO <E H
2
,T <E ,(G7 ryn N(Mng 7an' Bi67 *ng *+,( A N(Mng ,(@a /Ui a/)ni' Hr)ng *ng *+,( A ,(@a
,D, /UiF
": FeSO
4
, FeANO
3
B
2
, Na
2
SO
4
, NaNO
3
' 0: FeSO
4
, Fe
2
ASO
4
B
3
, NaNO
3
, Na
2
SO
4
'
!: FeSO
4
, Na
2
SO
4
' D: FeSO
4
, FeANO
3
B
2
, Na
2
SO
4
'
!AB 9(+ 2U7 ,(DY ()En 7)En /L7 l:;ng (_n (;W (ai e%7e >en ,(@, n), /4,( (~ ,8n 3,976 lO7 )Si A>N7,B 7(
>:;, 6,3" ga/ CO
2
' C() l:;ng e%7e nEY 7D, *Png <=a >? <Qi KOH 7( >:;, (_n (;W (ai an,)l N6 7i6W <E 3,92
ga/ /Ui ,?a /L7 aSi7 (• ,e' CMng 7(@, ,?a (ai ,(G7 (• ,e 7r)ng (_n (;W >8 lEF
2k 7(i g./ 04 7rang Mi >k 173 2
": HCOOC
3
H
7
<E HCOOC
2
H
5
0: CH
3
COOCH
3
<E CH
3
COOC
2
H
5
!: C
2
H
5
COOC
2
H
5
<E C
2
H
5
COOCH
3
D: CH
3
COOC
2
H
5
<E CH
3
COOC
3
H
7
!AB 9)+ Ng:Vi 7a ,T 7(3 >ik ,(6 ,a) % Bna 7= -enll)de 7(e) %e >. %aF
-enll)de   → 
% 3 5
gl,)de   → 
% " 0
C
2
H
5
OH   → 
% 6 0
B7a11,31>ien    → 
]B 100 A TH
Ca) % Bna
K(Ui l:;ng Senll)de ,8n >3 %Xn SG7 1 7Gn ,a) % Bna lE
": 25,625 7Gn' 0: 37,"75 7Gn' !: 5,"06 7Gn' D: 17,"57 7Gn'
!AB 9'+ CD, N(O 7(Xi ,Mng ng(iKW <E ,?a ,D, >Lng ,e M 7M, Se /DY'''lE ngY[n n(jn ,(? Y6 gjY ra /:a aSi7'
N(•ng 7(En( W(8n (Ta (z, ,(? Y6 7r)ng ,D, N(O 7(Xi 7rI, 7i6W gjY ra /:a aSi7 lEF
": SO
2
, CO, NO' 0: SO
2
, CO, NO
2
' !: NO, NO
2
, SO
2
' D: NO
2
, CO
2
, CO'
!AB 99+ C() 240 /l *ng *+,( KOH 1,5M <E) g lO7 *ng *+,( AlCl
3
aM 7( >:;, 7," ga/ N67 7?a' N6 ,()
100 /l *ng *+,( KOH 1,5M <E) g lO7 *ng *+,( AlCl
3
aM 7(o %U ga/ N67 7?a 7( >:;, lEF
": 5,"5 ga/ 0: 3,9 ga/ !: 2,6 ga/ D: 7," ga/
!AB 9?+ C() ",04 ga/ (_n (;W (ei g./ CH
3
CHO <E C
2
H
2
7D, *Png ()En 7)En <Qi *ng *+,( AgNO
3
RNH
3
7(
>:;, 55,2 ga/ N67 7?a' C() N67 7?a nEY <E) *ng *+,( HCl *:, %a N(i N67 7(}, W(Xn @ng ,\n l4i / ga/ ,(G7
N(Mng 7an' CiD 7r+ ,?a / lEF
": 41,69 ga/ 0: 55,2 ga/ !: 61,7" ga/ D: 21,6 ga/
!AB 9F+ -E W(\ng (Ta 265,2 Ng ,(G7 $€) ,T ,(f %U aSi7 $qng 7 ,8n 56,"4 Ng *ng *+,( NaOH 15]' K(Ui l:;ng
gliSer)l 7( >:;, lE AgiX %b W(Xn @ng SXY ra ()En 7)En <E ,(f %U aSi7 lE %U /g KOH *9ng >3 7rng (\a (67
l:;ng aSi7 7I *) ,T 7r)ng 1 ga/ ,(G7 $€)BF
": 5,9" Ng 0: 4,62 Ng !: 5,52 Ng D: 4,6 Ng
!AB 9G+ CT ,D, W(Xn @ng %aF A1BF W)liA<inYl,l)raB 0Cl
2

→ 
0
t
A2B Ca) % 7(i[n n(i[n 0 HCl
→ 
0
t
A3B' Ca) % BNa • S 0 Br
2

→ 
0
t

A4B W)liA<inYlaSe7a7B 0 H
2
O
  → 
− 0
t 2H
A5B A/il)de 0 H
2
O
  → 
+ 0
t H
&(Xn @ng gi• ngY[n /4,( W)li/e lE
": A1B, A2B,A5B 0: A1B, A2B, A3B !: A1B, A2B, A3B, A4B D: A1B,A2B,A3B,A4B,A5B
!AB 98+ ‚)n M
20
,T ,G (on( eF ƒAr„3*
"
' g+ 7rO ,?a M 7r)ng $Xng 78n ()En lEF
": C( NZ 4, n(T/ g‚‚‚B 0: C( NZ 3, n(T/ g‚‚‚A
!: C( NZ 3, n(T/ g‚‚‚B D: C( NZ 4, n(T/ g‚‚‚A
!AB 9H+ Hr)ng mD 7ron( %Xn SG7 aSi7 %n…ri, >3 (GW 7(P SO
3
ng:Vi 7a *9ng F
": H
2
SO
4
>c, ()c, H
2
O 0: H
2
SO
4
l)ing !: H
2
O D: H
2
SO
4
>c,
!AB 9I+ C() / ga/ Fe <E) *ng *+,( ,(@a >.ng 7(Vi H
2
SO
4
<E HNO
3
7( >:;, *ng *+,( - <E 4,4" lO7 NOA*Y
n(G7B' H([/ 7i6W H
2
SO
4
<E) - 7(o l4i 7( >:;, 7([/ 1,792 lO7 N(O NO *Y n(G7 n•a <E *ng *+,( `' hng *+,( ` ()E
7an <=a (67 ",32 ga/ C N(Mng ,T N(O $aY ra A,D, N(O >) ~ >N7,B' K(Ui l:;ng ,?a Fe >i ,() <E) lEF
": 16,24 g' 0: 9,6 g' !: 11,2 g' D: 16," g'
!AB ?(+ 2iKn W(jn *ng *+,( ,(@a / ga/ (_n (;W 2 /Ui CSO
4
<E NaCl $qng >iKn ,I, 7re, ,T /Eng ngJng
>6n N(i n:Q, $+ >iKn W(jn ~ ,X 2 >iKn ,I, 7(o ng=ng >iKn W(jn' hng *+,( %a >iKn W(jn ()En 7an <=a >? 1,6
ga/ CO <E ~ an)7 ,?a $on( >iKn W(jn ,T 44" /l N(O $aY ra A>N7,B' CiD 7r+ ,?a / lE
": 7,14 ga/ 0: 4,95 ga/ !: 3,"75 ga/ D: 5,97 ga/
II: PH;N RIÊNG M)( @ABN
Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B)
":ThOo @hPQnL CRSnh !hBTn (1 c!"# t$ c!" %1 đ&n c!" ')
!AB ?)+ C() ,D, ,(G7 %aF C
2
H
5
OH, C
6
H
5
OH, C
6
H
5
NH
2
, *ng *+,( C
6
H
5
ONa, *ng *+,( NaOH, *ng *+,(
CH
3
COOH, *ng *+,( HCl' C() 7=ng ,cW ,(G7 7D, *Png <Qi n(a ,T S}, 7D,, %U ,cW ,(G7 ,T W(Xn @ng SXY ra lE
": 12 0: " !: 9 D: 10
!AB ?'+ H= $7an, ,(G7 <M ,e <E >ik NiKn W(Xn @ng ,T >?' SU W(:eng 7ron( W(Xn @ng 7Ui 7(i3 >3 >ik ,(6
gliSer)l lEF ": 5' 0: 4' !: 7' D: 6'
!AB ?9+ CT *ng *+,( - g./ AK‚ <E /L7 O7 (. 7in( $L7B' C() l8n l:;7 7=ng ,(G7 %aF O
3
, Cl
2
, H
2
O
2
, FeCl
3
,
AgNO
3
7D, *Png <Qi *ng *+,( -' SU ,(G7 lE/ *ng *+,( - ,(Y3n %ang /E San( lE
": 4 ,(G7 0: 5 ,(G7 !: 3 ,(G7 D: 2 ,(G7
!AB ??+ H\a 7an ()En 7)En 3,76 ga/ (_n (;WF S, FeS, FeS
2
7r)ng HNO
3
>c, *: >:;, 10,752 lO7 NO
2
A~ 27,3
0
C
<E 1,1 a7/B lE %Xn W(a/ N(b *Y n(G7 <E *ng *+,( -' C() *ng *+,( BaAOHB
2
*: <E) -, lz, N67 7?a nng >6n
N(Ui l:;ng N(Mng >li 7(o N(Ui l:;ng ,(G7 ryn 7( >:;, lEF
": 17,545 ga/ 0: 1",355 ga/ !: 15,145 ga/ D: 2,4 ga/
2k 7(i g./ 04 7rang Mi >k 173 3
!AB ?F+ C() 6,0 ga/ Mg 7D, *Png (67 <Qi *ng *+,( HCl 1",25] A<=a >?B' Sa W(Xn @ng 7( >:;, *ng *+,(
/Ui A <E (i>r) 7()D7 ra' Bi67 W(Xn @ng SXY ra ()En 7)En' g|Y n.ng >L W(8n 7rJ/ ,?a *ng *+,( /Ui %† lEF
": 22,41] 0: 22,51] !: 42,79] D: 42,41]
!AB ?G+ K(i n(iK7 W(jn ()En 7)En 7=ng /Ui -, ` 7(o >k 74) ra %U /)l N(O n(5 (en %U /)l /Ui 7:eng @ng'
2U7 /L7 l:;ng n(5 7in( 7(3 ` 7r[n >‡n N(O N(Mng /E, 7(GY ngzn lba ,T /E <Eng' Hai /Ui -, ` l8n l:;7 lEF
": NaNO
3
, KNO
3
' 0: CANO
3
B
2
, NaNO
3
' !: CaCO
3
, NaNO
3
' D: KMnO
4
, NaNO
3
'
!AB ?8+ SU >iWeW7i7 7Ui >a ,T 7(3 74) ra 7= /L7 (_n (;W g./ alanin <E glYSin lE
": 2 0: 3 !: 4 D: 1
!AB ?H+ C() %e >. ,(Y3n ()D gi•a ,D, (;W ,(G7 ,?a ,r)/ F
ACl KOHB H SO AFeSO H SO B KOH
2 2 4 4 2 4
3
CrAOHB - ` ! H
+ + + + + +
→ → → →
CD, ,(G7 -, `, !, H 7(e) 7(@ 7I lEF
": KCrO
2
; K
2
CrO
4
; K
2
Cr
2
O
7
; Cr
2
ASO
4
B
3
0: K
2
CrO
4
; KCrO
2
; K
2
Cr
2
O
7
; Cr
2
ASO
4
B
3
!: KCrO
2
; K
2
Cr
2
O
7
; K
2
CrO
4
; CrSO
4
D: KCrO
2
; K
2
Cr
2
O
7
; K
2
CrO
4
; Cr
2
ASO
4
B
3
!AB ?I+ H)E 7an ()En 7)En 24,4 ga/ (_n (;W g./ FeCl
2
<E NaCl A,T 7f lK %U /)l 7:eng @ng lE 1 F 2B <E) /L7
l:;ng n:Q, A*:B, 7( >:;, *ng *+,( -' C() *ng *+,( AgNO
3
A*:B <E) *ng *+,( -, %a N(i W(Xn @ng SXY ra
()En 7)En %in( ra / ga/ ,(G7 ryn' CiD 7r+ ,?a / lEF ": 6",2 0: 2",7 !: 10," D: 57,4
!AB F(+ K(i n(iK7 W(jn ()En 7)En 100 ga/ /_i ,(G7 %a F KClO
3
AS}, 7D, MnO
2
B, KMnO
4
, KNO
3
<E AgNO
3
'
C(G7 74) ra l:;ng O
2
lQn n(G7 lEF ": KNO
3
0: AgNO
3
!: KMnO
4
D: KClO
3
0:ThOo @hPQnL CRSnh NAnL @Uo (1 c!"# t$ c!" '1 đ&n c!" ()
!AB F)+ &(en)l W(Xn @ng >:;, <Qi $a) n(i[ ,(G7 7r)ng %U ,D, ,(G7 %aF NaOH, HCl, Br
2
, ACH
3
COB
2
O,
CH
3
COOH, Na, NaHCO
3
, CH
3
COClF ": 4 0: 6 !: 5 D: 7
!AB F'+ C() NH
3
*: <E) l8n l:;7 ,D, *ng *+,( %aF CrCl
3
, CCl
2
, !nCl
2
, AgNO
3
, NiCl
2
'
SU 7r:Vng (;W N67 7?a (on( 7(En( $+ 7an lEF ": 4' 0: 3' !: 1' D: 5'
!AB F9+ C() mZ 7O/ <E) l8n l:;7 ,D, *ng *+,(F CH
3
COOK, FeCl
3
, NH
4
NO
3
, K
2
S, !nANO
3
B
2
, Na
2
CO
3
'
SU *ng *+,( lE/ >li /E giGY mZ lEF ": 4 0: 6 !: 5 D: 3
!AB F?+ C() %G7 >iKn >Lng ,(an ,?a ,D, Win >iKn ()DF Mg1Ni lE 2,11 g; Ni1Ag lE 1,06 g' Bi67 7(6 >iKn ,I,
,(an ,?a ,cW Ag
0
RAg $qng 0,"g' H(6 >iKn ,I, ,(an ,?a ,cW Mg
20
RMg <E ,cW Ni
20
RNi l8n l:;7 lEF
": 12,37g <E 10,26g' 0: 11,"7g <E 00,26g' !: 11,46g <E 10,34g' D: 10,76g <E 10,26g'
!AB FF+ H(I, (iKn W(Xn @ng 7(?Y W(jn a /)l /an7)de 7r)ng /Mi 7r:Vng aSi7A HiK %G7 7(?Y W(jn lE (B, %a >T
7rng (\a aSi7 $qng Nik/ r.i ,() (_n (;W %a W(Xn @ng 7D, *Png <Qi ƒAgANH
3
B
2
„OH

7( >:;, $ /)l Ag'
MUi li[n (K gi•a (iK %G7 ( <Qi a <E $ lEF
": (= A$1aBRa 0: (= A$1 2aBR 2a !: (= A$1aB R2a D: H= A2$1aBRa
!AB FG+ N(iK7 W(jn ,D, /Ui %aF ANH
4
B
2
Cr
2
O
7
, CaCO
3
, CANO
3
B
2
, KMnO
4
, MgAOHB
2
, AgNO
3
, NH
4
Cl, BaSO
4
'
SU W(Xn @ng SXY ra <E %U W(Xn @ng )Si (Ta N(b lEF
": " 1 5 0: 7 1 4 !: 6 1 4 D: 7 1 5
!AB F8+ ML7 (_n (;W - g./ Na, Al <E Fe A<Qi 7f lK /)l Na <E Al 7:eng @ng lE 5F4B 7D, *Png <Qi H
2
O *: 7(o
7( >:;, g lO7 N(O, *ng *+,( ` <E ,(G7 ryn !' C() ! 7D, *Png <Qi *ng *+,( H
2
SO
4
l)ing *: 7(o 7( >:;,
0,25g lO7 N(O A,D, N(O >) ~ ,9ng >ik NiKnB' H(En( W(8n ] 7(e) N(Ui l:;ng ,?a Fe 7r)ng (_n (;W - lE
": 14,4] 0: 33,43] !: 20,07] D: 34,"]'
!AB FH+ K(i 7i[wn (asn( >Msng 7rsng (euW a,ril)ni7rin <as $7a11,31>ien 7( >:eu, /Mu7 l)aui ,a) % Bna1N ,(:wa
",69] Ni7e <[s N(Mwi l:eung' Hiv l[u %Mw /)l a,ril)ni7rin <as $7a11,31 >ien 7r)ng ,a) % 7( >:eu, lasF
": 1F2 0: 3F1 !: 1F1 D: 2F1
!AB FI+ H\a 7an ()En 7)En 30,4 ga/ ,(G7 ryn - g./ C, CS, C
2
S <E S $qng HNO
3
*: 7(GY 7()D7 ra 20,16 lO7
N(O NO *Y n(G7 A>N7,B <E *ng *+,( `' H([/ *ng *+,( BaAOHB
2
*: <E) *ng *+,( ` >:;, / ga/ N67 7?a'
CiD 7r+ ,?a / lEF ": "1,55 ga/' 0: 115,"5 ga/' !: 110,95 ga/' D: 29,4 ga/'
!AB G(+ Hr)ng 7I n(i[n >.ng <+
37
Cl ,(i6/ 24,23] %U ngY[n 7b ,l)' NgY[n 7b N(Ui 7rng $on( ,?a ,l) $qng
35,5' H(En( W(8n W(8n 7rJ/ <k N(Ui l:;ng ,?a
37
Cl ,T 7r)ng HClO
4
lE A<Qi
1
H,
16
OBF
": 9,"2]' 0: ",65]' !: ",56]' D: ",92]'
----------- HVT ----------
!hW X+
1 H(O %in( >:;, %b *Png /DY 7On(, N(Mng >:;, %b *Png 7Ei liK go li[n man >6n HTa (z,'
1 CDn $L ,)i 7(i N(Mng giXi 7(O,( go 7([/'
2k 7(i g./ 04 7rang Mi >k 173 4

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->