P. 1
Gioi Thieu Latex

Gioi Thieu Latex

|Views: 19|Likes:
Được xuất bản bởibigbigworld8

More info:

Published by: bigbigworld8 on Jun 06, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/16/2013

pdf

text

original

A Gi i Thi u LTEX

Tr n Anh Tu n
THPT Chuyên Vĩnh Phúc Email: tuanmath@gmail.com ĐT: 0974 396 391

Ngày 28 tháng 11 năm 2007

Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc)

A Gi i Thi u L TEX

Ngày 28 tháng 11 năm 2007

1 / 28

A Gi i thi u v L TEX

A A LTEX là gì và t i sao l i dùng LTEX

Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc)

A Gi i Thi u L TEX

Ngày 28 tháng 11 năm 2007

2 / 28

A Gi i thi u v L TEX

A A LTEX là gì và t i sao l i dùng LTEX

A LTEX là gì

Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc)

A Gi i Thi u L TEX

Ngày 28 tháng 11 năm 2007

2 / 28

A Gi i thi u v L TEX A A LTEX là gì và t i sao l i dùng LTEX A LTEX là gì A A LTEX là m t ph n m m x lý văn b n. do Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 2 / 28 . Lamport xây d ng d a trên TEX. châu âu. LTEX đư c ph bi n L.

LTEX đư c ph bi n L. A T i sao l i dùng LTEX châu âu. do Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 2 / 28 .A Gi i thi u v L TEX A A LTEX là gì và t i sao l i dùng LTEX A LTEX là gì A A LTEX là m t ph n m m x lý văn b n. Lamport xây d ng d a trên TEX.

do Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 2 / 28 . có c u trúc t đ ng. A T i sao l i dùng LTEX A V i LTEX b n có th t o ra các tài li u dài. r t phù h p v i các tài li u là các môn KHTN. Lamport xây d ng d a trên TEX. LTEX đư c ph bi n L.A Gi i thi u v L TEX A A LTEX là gì và t i sao l i dùng LTEX A LTEX là gì A A LTEX là m t ph n m m x lý văn b n. châu âu.

châu âu. A T i sao l i dùng LTEX A V i LTEX b n có th t o ra các tài li u dài. LTEX đư c ph bi n L. r t phù h p v i các tài li u là các môn KHTN. Lamport xây d ng d a trên TEX.A Gi i thi u v L TEX A A LTEX là gì và t i sao l i dùng LTEX A LTEX là gì A A LTEX là m t ph n m m x lý văn b n. do File ngu n c a TEX có dung lư ng r t nh . ít khi b virut. Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 2 / 28 . có c u trúc t đ ng.

. LTEX đư c ph bi n L. Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 2 / 28 . do File ngu n c a TEX có dung lư ng r t nh .A Gi i thi u v L TEX A A LTEX là gì và t i sao l i dùng LTEX A LTEX là gì A A LTEX là m t ph n m m x lý văn b n. có c u trúc t đ ng. Lamport xây d ng d a trên TEX. A T i sao l i dùng LTEX A V i LTEX b n có th t o ra các tài li u dài.pdf. LTEX có th t o ra các lo i file khác nhau như: . r t phù h p v i các tài li u là các môn KHTN. A Sau khi biên d ch file ngu n c a tài li u. .dvi. châu âu.ps. ít khi b virut.

A Gi i thi u v L TEX

A A LTEX là gì và t i sao l i dùng LTEX

A LTEX là gì A A LTEX là m t ph n m m x lý văn b n, LTEX đư c ph bi n L. Lamport xây d ng d a trên TEX. A T i sao l i dùng LTEX A V i LTEX b n có th t o ra các tài li u dài, có c u trúc t đ ng, r t phù h p v i các tài li u là các môn KHTN.

châu âu, do

File ngu n c a TEX có dung lư ng r t nh , ít khi b virut. A Sau khi biên d ch file ngu n c a tài li u, LTEX có th t o ra các lo i file khác nhau như: .pdf, .ps, .dvi. ...

Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc)

A Gi i Thi u L TEX

Ngày 28 tháng 11 năm 2007

2 / 28

A Gi i thi u v L TEX

A Dùng LTEX c n nh ng gì

Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc)

A Gi i Thi u L TEX

Ngày 28 tháng 11 năm 2007

3 / 28

A Gi i thi u v L TEX

A Dùng LTEX c n nh ng gì
A Có nhi u ph n m m qu n lý và biên d ch LTEX như: MikTeX, PcTeX, Scientific Work, TEX for Linux. Trong bài vi t này tôi HD s d ng ph n m m MikTeX v i h so n th o Viettex. Chúng ta c n c t đ t m t s A chương trình sau (đ u có trong CD LTEX).

Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc)

A Gi i Thi u L TEX

Ngày 28 tháng 11 năm 2007

3 / 28

PcTeX. Chúng ta c n c t đ t m t s A chương trình sau (đ u có trong CD LTEX).A Gi i thi u v L TEX A Dùng LTEX c n nh ng gì A Có nhi u ph n m m qu n lý và biên d ch LTEX như: MikTeX. Scientific Work. A MikTeX ph n m m qu n lý và biên d ch LTEX Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 3 / 28 . TEX for Linux. Trong bài vi t này tôi HD s d ng ph n m m MikTeX v i h so n th o Viettex.

A MikTeX ph n m m qu n lý và biên d ch LTEX Viettex ph n m m so n th o Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 3 / 28 . Scientific Work. Trong bài vi t này tôi HD s d ng ph n m m MikTeX v i h so n th o Viettex. TEX for Linux. Chúng ta c n c t đ t m t s A chương trình sau (đ u có trong CD LTEX).A Gi i thi u v L TEX A Dùng LTEX c n nh ng gì A Có nhi u ph n m m qu n lý và biên d ch LTEX như: MikTeX. PcTeX.

PcTeX. Scientific Work. A MikTeX ph n m m qu n lý và biên d ch LTEX Viettex ph n m m so n th o Ghostscript h tr font và chuy n *. TEX for Linux. Trong bài vi t này tôi HD s d ng ph n m m MikTeX v i h so n th o Viettex. Chúng ta c n c t đ t m t s A chương trình sau (đ u có trong CD LTEX).A Gi i thi u v L TEX A Dùng LTEX c n nh ng gì A Có nhi u ph n m m qu n lý và biên d ch LTEX như: MikTeX.pdf Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 3 / 28 .ps →*.

Trong bài vi t này tôi HD s d ng ph n m m MikTeX v i h so n th o Viettex.pdf Gsview ph n m m đ c file *. Scientific Work. Chúng ta c n c t đ t m t s A chương trình sau (đ u có trong CD LTEX). A MikTeX ph n m m qu n lý và biên d ch LTEX Viettex ph n m m so n th o Ghostscript h tr font và chuy n *.ps Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 3 / 28 .ps →*. TEX for Linux.A Gi i thi u v L TEX A Dùng LTEX c n nh ng gì A Có nhi u ph n m m qu n lý và biên d ch LTEX như: MikTeX. PcTeX.

A MikTeX ph n m m qu n lý và biên d ch LTEX Viettex ph n m m so n th o Ghostscript h tr font và chuy n *.A Gi i thi u v L TEX A Dùng LTEX c n nh ng gì A Có nhi u ph n m m qu n lý và biên d ch LTEX như: MikTeX. Scientific Work.pdf Gsview ph n m m đ c file *. Chúng ta c n c t đ t m t s A chương trình sau (đ u có trong CD LTEX). TEX for Linux.ps A Ex_Test so n đ thi tr c nghi m trong LTEX Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 3 / 28 . PcTeX. Trong bài vi t này tôi HD s d ng ph n m m MikTeX v i h so n th o Viettex.ps →*.

TEX for Linux. Chúng ta c n c t đ t m t s A chương trình sau (đ u có trong CD LTEX).ps →*. A MikTeX ph n m m qu n lý và biên d ch LTEX Viettex ph n m m so n th o Ghostscript h tr font và chuy n *.ps A Ex_Test so n đ thi tr c nghi m trong LTEX WinTpic ph n m m v hình trong TEX Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 3 / 28 .pdf Gsview ph n m m đ c file *.A Gi i thi u v L TEX A Dùng LTEX c n nh ng gì A Có nhi u ph n m m qu n lý và biên d ch LTEX như: MikTeX. Trong bài vi t này tôi HD s d ng ph n m m MikTeX v i h so n th o Viettex. PcTeX. Scientific Work.

ps A Ex_Test so n đ thi tr c nghi m trong LTEX WinTpic ph n m m v hình trong TEX wsW2LTX chuy n đ i đ nh d ng file nh Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 3 / 28 .pdf Gsview ph n m m đ c file *. PcTeX. Trong bài vi t này tôi HD s d ng ph n m m MikTeX v i h so n th o Viettex. Chúng ta c n c t đ t m t s A chương trình sau (đ u có trong CD LTEX). A MikTeX ph n m m qu n lý và biên d ch LTEX Viettex ph n m m so n th o Ghostscript h tr font và chuy n *. TEX for Linux.ps →*. Scientific Work.A Gi i thi u v L TEX A Dùng LTEX c n nh ng gì A Có nhi u ph n m m qu n lý và biên d ch LTEX như: MikTeX.

ps A Ex_Test so n đ thi tr c nghi m trong LTEX WinTpic ph n m m v hình trong TEX wsW2LTX chuy n đ i đ nh d ng file nh Acrobat reader ph n m m đ đ c file *.pdf Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 3 / 28 . Scientific Work. Chúng ta c n c t đ t m t s A chương trình sau (đ u có trong CD LTEX). PcTeX. TEX for Linux.ps →*. Trong bài vi t này tôi HD s d ng ph n m m MikTeX v i h so n th o Viettex. A MikTeX ph n m m qu n lý và biên d ch LTEX Viettex ph n m m so n th o Ghostscript h tr font và chuy n *.pdf Gsview ph n m m đ c file *.A Gi i thi u v L TEX A Dùng LTEX c n nh ng gì A Có nhi u ph n m m qu n lý và biên d ch LTEX như: MikTeX.

A Văn b n trong L TEX C u trúc m t tài li u Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 4 / 28 .

A Văn b n trong L TEX C u trúc m t tài li u C u trúc \documentclass[tùy ch n]{l pvănb n} \usepackage{amsmath..amssymb}% Gói Toán \usepackage[utf8]{vietnam} % Gói ti ng Vi t % \usepackage{.}% Các gói khác và ĐN m i \begin{document} N i dung c a văn b n so n đây. \end{document} Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 4 / 28 ..

}% Các gói khác và ĐN m i \begin{document} N i dung c a văn b n so n đây.amssymb}% Gói Toán \usepackage[utf8]{vietnam} % Gói ti ng Vi t \begin{document} Hãy gi i phương trình $x^2-1=0$ \end{document} Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 4 / 28 .amssymb}% Gói Toán \usepackage[utf8]{vietnam} % Gói ti ng Vi t % \usepackage{. \end{document} Ví d \documentclass[12pt]{article} \usepackage{amsmath.A Văn b n trong L TEX C u trúc m t tài li u C u trúc \documentclass[tùy ch n]{l pvănb n} \usepackage{amsmath...

A Văn b n trong L TEX Các l p tài li u Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 5 / 28 .

A Văn b n trong L TEX Các l p tài li u \documentclass[tùy ch n]{l pvănb n} Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 5 / 28 .

report. .. beamer. Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 5 / 28 .A Văn b n trong L TEX Các l p tài li u \documentclass[tùy ch n]{l pvănb n} 1 Có các l p: article. book. .

A Văn b n trong L TEX Các l p tài li u \documentclass[tùy ch n]{l pvănb n} 1 2 Có các l p: article. book. . landscape. beamer. Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 5 / 28 . m c đ nh 10pt). leqno. . twoside ( ho c oneside). . . report. Có các tùy ch n: 11pt (c font.. .

Có các tùy ch n: 11pt (c font. onside]{book} 3 Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 5 / 28 .A Văn b n trong L TEX Các l p tài li u \documentclass[tùy ch n]{l pvănb n} 1 2 Có các l p: article. Ví d như: \documentclass[12pt. report. book. landscape.. . . m c đ nh 10pt). . beamer. . . leqno. twoside ( ho c oneside).

leqno.. Ví d như: \documentclass[12pt. . Có các tùy ch n: 11pt (c font. beamer. . landscape. book. twoside ( ho c oneside). m c đ nh 10pt). report.A Văn b n trong L TEX Các l p tài li u \documentclass[tùy ch n]{l pvănb n} 1 2 Có các l p: article. . onside]{book} 3 Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 5 / 28 . . .

A Văn b n trong L TEX Các gói Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 6 / 28 .

A Văn b n trong L TEX Các gói \usepackage[tùy ch n]{tên gói} Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 6 / 28 .

A Văn b n trong L TEX Các gói \usepackage[tùy ch n]{tên gói} 1 Gói ti ng Vi t vietnam v i tùy ch n utf8 ho c tcvn Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 6 / 28 .

Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 6 / 28 . . .A Văn b n trong L TEX Các gói \usepackage[tùy ch n]{tên gói} 1 2 Gói ti ng Vi t vietnam v i tùy ch n utf8 ho c tcvn Các gói Toán amsmath. . amssymb.

A Văn b n trong L TEX Các gói \usepackage[tùy ch n]{tên gói} 1 2 3 Gói ti ng Vi t vietnam v i tùy ch n utf8 ho c tcvn Các gói Toán amsmath. . Gói căn l geometry v i tùy ch n top=3cm. amssymb. right=? Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 6 / 28 . . bottom=?. left=?. .

Gói căn l geometry v i tùy ch n top=3cm. . left=?. . right=? Gói t o liên k t hyperref v i tùy ch n unicode 4 Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 6 / 28 . . amssymb.A Văn b n trong L TEX Các gói \usepackage[tùy ch n]{tên gói} 1 2 3 Gói ti ng Vi t vietnam v i tùy ch n utf8 ho c tcvn Các gói Toán amsmath. bottom=?.

.A Văn b n trong L TEX Các gói \usepackage[tùy ch n]{tên gói} 1 2 3 Gói ti ng Vi t vietnam v i tùy ch n utf8 ho c tcvn Các gói Toán amsmath. right=? Gói t o liên k t hyperref v i tùy ch n unicode Gói đưa hình vào graphicx và picinpar 4 5 Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 6 / 28 . . left=?. bottom=?. Gói căn l geometry v i tùy ch n top=3cm. amssymb. .

Gói căn l geometry v i tùy ch n top=3cm. bottom=?. .A Văn b n trong L TEX Các gói \usepackage[tùy ch n]{tên gói} 1 2 3 Gói ti ng Vi t vietnam v i tùy ch n utf8 ho c tcvn Các gói Toán amsmath. right=? Gói t o liên k t hyperref v i tùy ch n unicode Gói đưa hình vào graphicx và picinpar Gói t o môi trư ng li t kê enumerate 4 5 6 Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 6 / 28 . . left=?. . amssymb.

Gói căn l geometry v i tùy ch n top=3cm. amssymb. left=?. t o b ng longtable 4 5 6 7 Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 6 / 28 . bottom=?. . right=? Gói t o liên k t hyperref v i tùy ch n unicode Gói đưa hình vào graphicx và picinpar Gói t o môi trư ng li t kê enumerate Gói t o header fancyhdr.A Văn b n trong L TEX Các gói \usepackage[tùy ch n]{tên gói} 1 2 3 Gói ti ng Vi t vietnam v i tùy ch n utf8 ho c tcvn Các gói Toán amsmath. . .

A Văn b n trong L TEX Các gói \usepackage[tùy ch n]{tên gói} 1 2 3 Gói ti ng Vi t vietnam v i tùy ch n utf8 ho c tcvn Các gói Toán amsmath. right=? Gói t o liên k t hyperref v i tùy ch n unicode Gói đưa hình vào graphicx và picinpar Gói t o môi trư ng li t kê enumerate Gói t o header fancyhdr. Gói căn l geometry v i tùy ch n top=3cm. 4 5 6 7 8 Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 6 / 28 . bottom=?. left=?. . . t o b ng longtable Gói t o môi trư ng đ nh lí ntheorem. . . . amssymb.

A Văn b n trong L TEX Kí hi u đ c bi t và d u ngo c Kí hi u đ c bi t Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 7 / 28 .

A Văn b n trong L TEX Kí hi u đ c bi t và d u ngo c Kí hi u đ c bi t 1 Các kí hi u đ c bi t là: # $ % & _ { } \ ^ ~ Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 7 / 28 .

A Văn b n trong L TEX Kí hi u đ c bi t và d u ngo c Kí hi u đ c bi t 1 2 Các kí hi u đ c bi t là: # $ % & _ { } \ ^ ~ Trong đó các kí t # $ % & _ { } ph i đánh b ng các l nh \# \$ \% \& \_ \{ \} Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 7 / 28 .

A Văn b n trong L TEX Kí hi u đ c bi t và d u ngo c Kí hi u đ c bi t 1 2 Các kí hi u đ c bi t là: # $ % & _ { } \ ^ ~ Trong đó các kí t # $ % & _ { } ph i đánh b ng các l nh \# \$ \% \& \_ \{ \} Còn các kí t \ ^ ~ ph i đánh b ng các l nh \char92 \char94 \char126 3 Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 7 / 28 .

A Văn b n trong L TEX Kí hi u đ c bi t và d u ngo c Kí hi u đ c bi t 1 2 Các kí hi u đ c bi t là: # $ % & _ { } \ ^ ~ Trong đó các kí t # $ % & _ { } ph i đánh b ng các l nh \# \$ \% \& \_ \{ \} Còn các kí t \ ^ ~ ph i đánh b ng các l nh \char92 \char94 \char126 3 D u ngo c Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 7 / 28 .

A Văn b n trong L TEX Kí hi u đ c bi t và d u ngo c Kí hi u đ c bi t 1 2 Các kí hi u đ c bi t là: # $ % & _ { } \ ^ ~ Trong đó các kí t # $ % & _ { } ph i đánh b ng các l nh \# \$ \% \& \_ \{ \} Còn các kí t \ ^ ~ ph i đánh b ng các l nh \char92 \char94 \char126 3 D u ngo c 1 V i ngo c [ và ) đư c đánh thông thư ng. . . \Big. Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 7 / 28 . đi u ch nh c c a ngo c b ng các l nh \big.. \bigg.

\bigg. đi u ch nh c c a ngo c b ng các l nh \big. Mu n t đ ng đi u ch nh chi u cao c a các ngo c theo chi u cao công th c ta dùng l nh \left[ và \right] (ch ng h n là dùng ngo c vuông). . \Big. . A Gi i Thi u L TEX 2 Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) Ngày 28 tháng 11 năm 2007 7 / 28 ..A Văn b n trong L TEX Kí hi u đ c bi t và d u ngo c Kí hi u đ c bi t 1 2 Các kí hi u đ c bi t là: # $ % & _ { } \ ^ ~ Trong đó các kí t # $ % & _ { } ph i đánh b ng các l nh \# \$ \% \& \_ \{ \} Còn các kí t \ ^ ~ ph i đánh b ng các l nh \char92 \char94 \char126 3 D u ngo c 1 V i ngo c [ và ) đư c đánh thông thư ng.

A Văn b n trong L TEX Xu ng dòng. Kho ng tr ng Xu ng dòng. ng t trang Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 8 / 28 . ng t trang.

A Văn b n trong L TEX Xu ng dòng. Kho ng tr ng Xu ng dòng. \newline. Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 8 / 28 . \par. Mu n xu ng dòng và t o thành đo n m i thì gõ Enter và đ tr ng m t dòng. ng t trang 1 Các l nh xu ng dòng: \\. ng t trang.

Kho ng tr ng Xu ng dòng. ng t trang 1 Các l nh xu ng dòng: \\. Mu n xu ng dòng và t o thành đo n m i thì gõ Enter và đ tr ng m t dòng. ng t trang. \newline. Xu ng dòng và mu n th t đ u dòng dùng \indent và ngư c l i dùng l nh \noindent 2 Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 8 / 28 . \par.A Văn b n trong L TEX Xu ng dòng.

Xu ng dòng và mu n th t đ u dòng dùng \indent và ngư c l i dùng l nh \noindent Sang trang m i dùng l nh \newpage 2 3 Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 8 / 28 . \newline. Kho ng tr ng Xu ng dòng.A Văn b n trong L TEX Xu ng dòng. ng t trang 1 Các l nh xu ng dòng: \\. Mu n xu ng dòng và t o thành đo n m i thì gõ Enter và đ tr ng m t dòng. \par. ng t trang.

\par. Mu n xu ng dòng và t o thành đo n m i thì gõ Enter và đ tr ng m t dòng. Xu ng dòng và mu n th t đ u dòng dùng \indent và ngư c l i dùng l nh \noindent Sang trang m i dùng l nh \newpage 2 3 Kho ng tr ng Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 8 / 28 . \newline. Kho ng tr ng Xu ng dòng.A Văn b n trong L TEX Xu ng dòng. ng t trang 1 Các l nh xu ng dòng: \\. ng t trang.

Xu ng dòng và mu n th t đ u dòng dùng \indent và ngư c l i dùng l nh \noindent Sang trang m i dùng l nh \newpage 2 3 Kho ng tr ng 1 Kho ng tr ng đơn gi n: \. ho c \. . ho c \quad ho c \qquad. . Kho ng tr ng Xu ng dòng. Mu n xu ng dòng và t o thành đo n m i thì gõ Enter và đ tr ng m t dòng. ng t trang. \newline. Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 8 / 28 .A Văn b n trong L TEX Xu ng dòng.. ng t trang 1 Các l nh xu ng dòng: \\. \par.

ng t trang 1 Các l nh xu ng dòng: \\. Kho ng tr ng ngang \hspace{2cm} ho c \phantom{123456} cách m t kho ng đúng b ng đ r ng c a ch trong {} Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 8 / 28 . ho c \.A Văn b n trong L TEX Xu ng dòng. Xu ng dòng và mu n th t đ u dòng dùng \indent và ngư c l i dùng l nh \noindent Sang trang m i dùng l nh \newpage 2 3 Kho ng tr ng 1 2 Kho ng tr ng đơn gi n: \. \par. ng t trang. ho c \quad ho c \qquad. \newline. Kho ng tr ng Xu ng dòng. Mu n xu ng dòng và t o thành đo n m i thì gõ Enter và đ tr ng m t dòng. . ..

Kho ng tr ng ngang \hspace{2cm} ho c \phantom{123456} cách m t kho ng đúng b ng đ r ng c a ch trong {} Kho ng tr ng d c \vspace{2cm} A Gi i Thi u L TEX 3 Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) Ngày 28 tháng 11 năm 2007 8 / 28 ..A Văn b n trong L TEX Xu ng dòng. . Mu n xu ng dòng và t o thành đo n m i thì gõ Enter và đ tr ng m t dòng. \par. . ng t trang 1 Các l nh xu ng dòng: \\. Kho ng tr ng Xu ng dòng. ho c \. Xu ng dòng và mu n th t đ u dòng dùng \indent và ngư c l i dùng l nh \noindent Sang trang m i dùng l nh \newpage 2 3 Kho ng tr ng 1 2 Kho ng tr ng đơn gi n: \. \newline. ho c \quad ho c \qquad. ng t trang.

A Văn b n trong L TEX Thay đ i ki u ch và c ch Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 9 / 28 .

A Văn b n trong L TEX Thay đ i ki u ch và c ch 1 Ch đ m {\bf văn b n} văn b n. ch in nghiêng {\it văn b n} văn b n Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 9 / 28 .

A Văn b n trong L TEX Thay đ i ki u ch và c ch 1 Ch đ m {\bf văn b n} văn b n. N p thêm gói extsizes và thay tùy ch n c font trên b ng c fonts m i. ch in nghiêng {\it văn b n} văn b n Thay đ i c ch toàn văn b n. 2 Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 9 / 28 .

A Văn b n trong L TEX Thay đ i ki u ch và c ch 1 Ch đ m {\bf văn b n} văn b n. Thay đ i c ch c c b Ngoài vi c dùng các l nh \large.\small.\scriptsize..\tiny. ch in nghiêng {\it văn b n} văn b n Thay đ i c ch toàn văn b n. . N p thêm gói extsizes và thay tùy ch n c font trên b ng c fonts m i. b n có th dùng l nh sau 2 3 Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 9 / 28 . .

ch in nghiêng {\it văn b n} văn b n Thay đ i c ch toàn văn b n. .A Văn b n trong L TEX Thay đ i ki u ch và c ch 1 Ch đ m {\bf văn b n} văn b n. .\tiny. Thay đ i c ch c c b Ngoài vi c dùng các l nh \large.\small. b n có th dùng l nh sau {\fontsize{29pt}{0}\selectfont Đây là font ch 29} 2 3 Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 9 / 28 . N p thêm gói extsizes và thay tùy ch n c font trên b ng c fonts m i.\scriptsize..

\scriptsize.A Văn b n trong L TEX Thay đ i ki u ch và c ch 1 Ch đ m {\bf văn b n} văn b n.\small. . N p thêm gói extsizes và thay tùy ch n c font trên b ng c fonts m i. b n có th dùng l nh sau {\fontsize{29pt}{0}\selectfont Đây là font ch 29} 2 3 Đây là font ch 29 Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 9 / 28 . . ch in nghiêng {\it văn b n} văn b n Thay đ i c ch toàn văn b n.\tiny.. Thay đ i c ch c c b Ngoài vi c dùng các l nh \large.

. ch in nghiêng {\it văn b n} văn b n Thay đ i c ch toàn văn b n..A Văn b n trong L TEX Thay đ i ki u ch và c ch 1 Ch đ m {\bf văn b n} văn b n.\small.\tiny. N p thêm gói extsizes và thay tùy ch n c font trên b ng c fonts m i.\scriptsize. Thay đ i c ch c c b Ngoài vi c dùng các l nh \large. b n có th dùng l nh sau {\fontsize{29pt}{0}\selectfont Đây là font ch 29} 2 3 Đây là font ch 29 4 Cách s d ng font c c b {\usefont{T5}{put}{b}{n} Văn b n} Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 9 / 28 . .

A Văn b n trong L TEX

Thay đ i ki u ch và c ch
1

Ch đ m {\bf văn b n} văn b n, ch in nghiêng {\it văn b n} văn b n Thay đ i c ch toàn văn b n. N p thêm gói extsizes và thay tùy ch n c font trên b ng c fonts m i. Thay đ i c ch c c b Ngoài vi c dùng các l nh \large,\small,\tiny,\scriptsize,. . . b n có th dùng l nh sau {\fontsize{29pt}{0}\selectfont Đây là font ch 29}

2

3

Đây là font ch 29
4

Cách s d ng font c c b {\usefont{T5}{put}{b}{n} Văn b n} Văn b n

Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc)

A Gi i Thi u L TEX

Ngày 28 tháng 11 năm 2007

9 / 28

A Văn b n trong L TEX

Căn ch nh đo n văn

Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc)

A Gi i Thi u L TEX

Ngày 28 tháng 11 năm 2007

10 / 28

A Văn b n trong L TEX

Căn ch nh đo n văn
CÁCH DÙNG MÔI TRƯ NG

Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc)

A Gi i Thi u L TEX

Ngày 28 tháng 11 năm 2007

10 / 28

A Văn b n trong L TEX Căn ch nh đo n văn CÁCH DÙNG MÔI TRƯ NG \begin{tên môi trư ng}[tùy ch n n u có] N i dung \end{tên môi trư ng} Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 10 / 28 .

A Văn b n trong L TEX Căn ch nh đo n văn CÁCH DÙNG MÔI TRƯ NG \begin{tên môi trư ng}[tùy ch n n u có] N i dung \end{tên môi trư ng} 1 Dùng môi trư ng center đ căn gi a. môi trư ng flushleft đ căn trái. môi trư ng flushright đ căn ph i Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 10 / 28 .

môi trư ng flushright đ căn ph i Các môi trư ng li t kê là itemize. description. môi trư ng flushleft đ căn trái.A Văn b n trong L TEX Căn ch nh đo n văn CÁCH DÙNG MÔI TRƯ NG \begin{tên môi trư ng}[tùy ch n n u có] N i dung \end{tên môi trư ng} 1 Dùng môi trư ng center đ căn gi a. \begin{tên môi trư ng}[tùy ch n n u có] \item N i dung th nh t \item N i dung th hai \end{tên môi trư ng} 2 Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 10 / 28 . enumerate.

A Văn b n trong L TEX Gói enumerate và môi trư ng enumerate Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 11 / 28 .

. Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 11 / 28 .]. . .A Văn b n trong L TEX Gói enumerate và môi trư ng enumerate Môi trư ng enumerate n u dùng thêm gói enumerate có tùy ch n là cách đánh s [1.] ho c [a.

]. \end{enumerate} Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 11 / 28 . . Cho PT $x^2-2(m-1)x+1=0$. \begin{enumerate}[a)] \item Gi i PT v i $m=3$. . \item Tìm $m$ PT có nghi m. .A Văn b n trong L TEX Gói enumerate và môi trư ng enumerate Môi trư ng enumerate n u dùng thêm gói enumerate có tùy ch n là cách đánh s [1.] ho c [a.

b) Tìm m PT có nghi m. . \item Tìm $m$ PT có nghi m. \begin{enumerate}[a)] \item Gi i PT v i $m=3$.] ho c [a.A Văn b n trong L TEX Gói enumerate và môi trư ng enumerate Môi trư ng enumerate n u dùng thêm gói enumerate có tùy ch n là cách đánh s [1. Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 11 / 28 . . .]. \end{enumerate} Cho PT x 2 − 2(m − 1)x + 1 = 0. a) Gi i PT v i m = 3. Cho PT $x^2-2(m-1)x+1=0$.

. \begin{enumerate}[a)] \item Gi i PT v i $m=3$. . \item Tìm $m$ PT có nghi m. \item Tìm $m$ PT có nghi m.A Văn b n trong L TEX Gói enumerate và môi trư ng enumerate Môi trư ng enumerate n u dùng thêm gói enumerate có tùy ch n là cách đánh s [1. . b) Tìm m PT có nghi m.].] ho c [a. Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 11 / 28 . Cho PT $x^2-2(m-1)x+1=0$. \end{enumerate} Cho PT $x^2-2(m-1)x+1=0$. \begin{enumerate}[\ding{51}] \item Gi i PT v i $m=3$. \end{enumerate} Cho PT x 2 − 2(m − 1)x + 1 = 0. a) Gi i PT v i m = 3.

. .  Gi i PT v i m = 3.]. \item Tìm $m$ PT có nghi m. \item Tìm $m$ PT có nghi m. a) Gi i PT v i m = 3.  Tìm m PT có nghi m. Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 11 / 28 . \end{enumerate} Cho PT $x^2-2(m-1)x+1=0$. .] ho c [a.A Văn b n trong L TEX Gói enumerate và môi trư ng enumerate Môi trư ng enumerate n u dùng thêm gói enumerate có tùy ch n là cách đánh s [1. \end{enumerate} Cho PT x 2 − 2(m − 1)x + 1 = 0. \begin{enumerate}[a)] \item Gi i PT v i $m=3$. Cho PT x 2 − 2(m − 1)x + 1 = 0. b) Tìm m PT có nghi m. Cho PT $x^2-2(m-1)x+1=0$. \begin{enumerate}[\ding{51}] \item Gi i PT v i $m=3$.

A Văn b n trong L TEX Các ví d khác v môi trư ng li t kê Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 12 / 28 .

] ho c [a. . . Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 12 / 28 .A Văn b n trong L TEX Các ví d khác v môi trư ng li t kê N u không khai báo gói enumerate thì s không dùng đư c tùy ch n cách A đánh s [1. Khi đó LTEX s đánh s các k t qu li t kê t đ ng. .].

. \item Tìm $m$ PT có nghi m. \end{enumerate} Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 12 / 28 . Cho PT $x^2-2(m-1)x+1=0$.A Văn b n trong L TEX Các ví d khác v môi trư ng li t kê N u không khai báo gói enumerate thì s không dùng đư c tùy ch n cách A đánh s [1. Khi đó LTEX s đánh s các k t qu li t kê t đ ng. . \begin{enumerate} \item Gi i PT v i $m=3$.].] ho c [a. .

\item Tìm $m$ PT có nghi m. 2 Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 12 / 28 .] ho c [a. Tìm m PT có nghi m.A Văn b n trong L TEX Các ví d khác v môi trư ng li t kê N u không khai báo gói enumerate thì s không dùng đư c tùy ch n cách A đánh s [1. \end{enumerate} Cho PT x 2 − 2(m − 1)x + 1 = 0. . Khi đó LTEX s đánh s các k t qu li t kê t đ ng. \begin{enumerate} \item Gi i PT v i $m=3$.]. 1 Gi i PT v i m = 3. . Cho PT $x^2-2(m-1)x+1=0$. .

Cho PT $x^2-2(m-1)x+1=0$. \end{enumerate} Cho PT $x^2-2(m-1)x+1=0$. \item Tìm $m$ PT có nghi m. \begin{enumerate} \item Gi i PT v i $m=3$. Khi đó LTEX s đánh s các k t qu li t kê t đ ng. \item Tìm $m$ PT có nghi m. Tìm m PT có nghi m. .] ho c [a. \end{itemize} Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Cho PT x 2 − 2(m − 1)x + 1 = 0. . 1 Gi i PT v i m = 3. \begin{itemize} \item Gi i PT v i $m=3$.].A Văn b n trong L TEX Các ví d khác v môi trư ng li t kê N u không khai báo gói enumerate thì s không dùng đư c tùy ch n cách A đánh s [1. . 2 Ngày 28 tháng 11 năm 2007 12 / 28 .

Tìm m PT có nghi m. \item Tìm $m$ PT có nghi m. Cho PT $x^2-2(m-1)x+1=0$. \end{itemize} Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) Cho PT x 2 − 2(m − 1)x + 1 = 0. Gi i PT v i m = 3. . Tìm m PT có nghi m. \begin{enumerate} \item Gi i PT v i $m=3$. Khi đó LTEX s đánh s các k t qu li t kê t đ ng. . \item Tìm $m$ PT có nghi m. \begin{itemize} \item Gi i PT v i $m=3$. 2 Cho PT x 2 − 2(m − 1)x + 1 = 0.].] ho c [a. Ngày 28 tháng 11 năm 2007 12 / 28 A Gi i Thi u L TEX .A Văn b n trong L TEX Các ví d khác v môi trư ng li t kê N u không khai báo gói enumerate thì s không dùng đư c tùy ch n cách A đánh s [1. . 1 Gi i PT v i m = 3. \end{enumerate} Cho PT $x^2-2(m-1)x+1=0$.

A Văn b n trong L TEX T o m c l c .Header Tom cl c L nh t o Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 13 / 28 .

m c. Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 13 / 28 . B n nên biên dich 2-3 l n đ có m c l c đ y đ . chương.Header Tom cl c L nh t o \tableofcontents. m c l c s đư c t o t đ ng (ph n.A Văn b n trong L TEX T o m c l c . ti u m c).

A Văn b n trong L TEX T o m c l c . ti u m c). m c l c s đư c t o t đ ng (ph n. m c. B n nên biên dich 2-3 l n đ có m c l c đ y đ .Header Tom cl c L nh t o \tableofcontents. chương. L nh add thêm: Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 13 / 28 .

m c này đư c đ t cùng c p v i section.A Văn b n trong L TEX T o m c l c . m c l c s đư c t o t đ ng (ph n.Header Tom cl c L nh t o \tableofcontents. Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 13 / 28 . B n nên biên dich 2-3 l n đ có m c l c đ y đ . m c. L nh add thêm:\addcontentsline{toc}{section}{{\bf M đ u }} s add thêm m c M đ u vào trong m c l c. chương. ti u m c).

A Văn b n trong L TEX T o header v i gói fancyhdr Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 14 / 28 .

N p gói fancyhdr: \usepackage{fancyhdr} Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 14 / 28 .A Văn b n trong L TEX T o header v i gói fancyhdr .

Khai báo ki u trang (thư ng sau \begin{document}): \pagestyle{fancy} Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 14 / 28 .A Văn b n trong L TEX T o header v i gói fancyhdr .N p gói fancyhdr: \usepackage{fancyhdr} .

Khai báo header đưa ra: Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 14 / 28 .N p gói fancyhdr: \usepackage{fancyhdr} .A Văn b n trong L TEX T o header v i gói fancyhdr .Khai báo ki u trang (thư ng sau \begin{document}): \pagestyle{fancy} .

Khai báo ki u trang (thư ng sau \begin{document}): \pagestyle{fancy} . r. ph i. l (gi a. Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 14 / 28 . v i các tùy ch n là: c. . tên header có th đ tr ng (\empty) ho c s trang (\thepage).N p gói fancyhdr: \usepackage{fancyhdr} .Khai báo header đưa ra: + \fancyhead[tùy ch n]{tên header} ho c \fancyfoot[tùy ch n]{tên header}. . trái) . .A Văn b n trong L TEX T o header v i gói fancyhdr .

. .4pt} Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 14 / 28 .Khai báo ki u trang (thư ng sau \begin{document}): \pagestyle{fancy} . tên header có th đ tr ng (\empty) ho c s trang (\thepage). trái) . l (gi a. v i các tùy ch n là: c. ph i. r.Khai báo header đưa ra: + \fancyhead[tùy ch n]{tên header} ho c \fancyfoot[tùy ch n]{tên header}. .N p gói fancyhdr: \usepackage{fancyhdr} . + Dòng k c a header có th đ nh nghĩa l i b ng l nh: \renewcommand{\headrulewidth}{0pt} ho c \renewcommand{\footrulewidth}{0.A Văn b n trong L TEX T o header v i gói fancyhdr .

Văn b n Toán h c Đơn gi n Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 15 / 28 .

Văn b n Toán h c Đơn gi n 1 Công th c trên cùng m t dòng $CT toán$ Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 15 / 28 .

Văn b n Toán h c Đơn gi n 1 2 Công th c trên cùng m t dòng $CT toán$ Công th c riêng m t dòng và căn gi a $$CT toán$$ Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 15 / 28 .

Văn b n Toán h c Đơn gi n 1 2 3 Công th c trên cùng m t dòng $CT toán$ Công th c riêng m t dòng và căn gi a $$CT toán$$ M t s kí hi u thông d ng: phân s \frac{t }{m u}. căn b c hai \sqrt{bt}. . . mũ ^{s ch s _{ch s }. căn b c n \sqrt[b c]{bi u th c}. Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 15 / 28 . mũ}. tích phân \int_{c n dư i}^{c n trên}.

mũ ^{s ch s _{ch s }. Ví d Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 15 / 28 . mũ}. tích phân \int_{c n dư i}^{c n trên}. . căn b c n \sqrt[b c]{bi u th c}.Văn b n Toán h c Đơn gi n 1 2 3 Công th c trên cùng m t dòng $CT toán$ Công th c riêng m t dòng và căn gi a $$CT toán$$ M t s kí hi u thông d ng: phân s \frac{t }{m u}. căn b c hai \sqrt{bt}. .

căn b c hai \sqrt{bt}. mũ ^{s ch s _{ch s }. . tích phân \int_{c n dư i}^{c n trên}. .Văn b n Toán h c Đơn gi n 1 2 3 Công th c trên cùng m t dòng $CT toán$ Công th c riêng m t dòng và căn gi a $$CT toán$$ M t s kí hi u thông d ng: phân s \frac{t }{m u}. hãy tính giá tr c a bi u th c: $$S=x_{2}^{3}+x_2^{4}$$ Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 15 / 28 . mũ}. Ví d V i $x_{1}=\frac{12}{5}$ và $x_2=-\frac{1}{3}$. căn b c n \sqrt[b c]{bi u th c}.

Ví d V i $x_{1}=\frac{12}{5}$ và $x_2=-\frac{1}{3}$. tích phân \int_{c n dư i}^{c n trên}. căn b c n \sqrt[b c]{bi u th c}. hãy tính giá tr c a bi u th c: $$S=x_{2}^{3}+x_2^{4}$$ V i x1 = 12 và x2 = − 1 .Văn b n Toán h c Đơn gi n 1 2 3 Công th c trên cùng m t dòng $CT toán$ Công th c riêng m t dòng và căn gi a $$CT toán$$ M t s kí hi u thông d ng: phân s \frac{t }{m u}. . căn b c hai \sqrt{bt}. . mũ ^{s ch s _{ch s }. hãy tính giá tr c a bi u th c: 3 5 3 4 S = x2 + x2 Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 15 / 28 . mũ}.

Văn b n Toán h c Các hàm và các kí hi u toán h c Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 16 / 28 .

Văn b n Toán h c

Các hàm và các kí hi u toán h c

Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc)

A Gi i Thi u L TEX

Ngày 28 tháng 11 năm 2007

16 / 28

Văn b n Toán h c

Các hàm và các kí hi u toán h c

Các hàm và các kí hi u c th có th tra trong cu n amsldoc-vn.pdf có trong thư m c sách hư ng d n.

Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc)

A Gi i Thi u L TEX

Ngày 28 tháng 11 năm 2007

16 / 28

Văn b n Toán h c

Các hàm và các kí hi u toán h c

Các hàm và các kí hi u c th có th tra trong cu n amsldoc-vn.pdf có trong thư m c sách hư ng d n. Ví d

Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc)

A Gi i Thi u L TEX

Ngày 28 tháng 11 năm 2007

16 / 28

Văn b n Toán h c Các hàm và các kí hi u toán h c Các hàm và các kí hi u c th có th tra trong cu n amsldoc-vn.pdf có trong thư m c sách hư ng d n. Ví d $$\int_0^{\pi}\frac{\sin x+\cos x}{x}\ dx$$ Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 16 / 28 .

Văn b n Toán h c Các hàm và các kí hi u toán h c Các hàm và các kí hi u c th có th tra trong cu n amsldoc-vn.pdf có trong thư m c sách hư ng d n. Ví d $$\int_0^{\pi}\frac{\sin x+\cos x}{x}\ dx$$ π 0 Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) sin x + cos x dx x A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 16 / 28 .

Văn b n Toán h c Môi trư ng equation Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 17 / 28 .

Văn b n Toán h c Môi trư ng equation Mu n đánh s CT chúng ta dùng môi trư ng equation chương trình s đánh s t đ ng CT. ch ng h n CT (4) ta đánh \tag{4} ngay sau công th c và không đánh s dùng l nh \notag. n u không mu n t đ ng đánh s ta dùng môi trư ng equation* và đ đánh s CT. Và ta cũng th gán tham kh o chéo CT b ng l nh \label{nhãn} và g i CT b ng l nh \ref{nhãn} ho c l nh \eqref{nhãn} Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 17 / 28 .

Và ta cũng th gán tham kh o chéo CT b ng l nh \label{nhãn} và g i CT b ng l nh \ref{nhãn} ho c l nh \eqref{nhãn} \begin{equation}\label{eq:test} \epsilon<<1 \end{equation} t phương trình (\ref{eq:test}) chúng \ldots t phương trình \eqref{eq:test} chúng \ldots Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 17 / 28 . n u không mu n t đ ng đánh s ta dùng môi trư ng equation* và đ đánh s CT.Văn b n Toán h c Môi trư ng equation Mu n đánh s CT chúng ta dùng môi trư ng equation chương trình s đánh s t đ ng CT. ch ng h n CT (4) ta đánh \tag{4} ngay sau công th c và không đánh s dùng l nh \notag.

. t phương trình (1) chúng . n u không mu n t đ ng đánh s ta dùng môi trư ng equation* và đ đánh s CT. . . ch ng h n CT (4) ta đánh \tag{4} ngay sau công th c và không đánh s dùng l nh \notag. Và ta cũng th gán tham kh o chéo CT b ng l nh \label{nhãn} và g i CT b ng l nh \ref{nhãn} ho c l nh \eqref{nhãn} \begin{equation}\label{eq:test} \epsilon<<1 \end{equation} t phương trình (\ref{eq:test}) chúng \ldots t phương trình \eqref{eq:test} chúng \ldots << 1 t phương trình (1) chúng . Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX (1) Ngày 28 tháng 11 năm 2007 17 / 28 . .Văn b n Toán h c Môi trư ng equation Mu n đánh s CT chúng ta dùng môi trư ng equation chương trình s đánh s t đ ng CT.

Văn b n Toán h c

H và, h tuy n, ma tr n

Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc)

A Gi i Thi u L TEX

Ngày 28 tháng 11 năm 2007

18 / 28

Văn b n Toán h c

H và, h tuy n, ma tr n

H "và". Dùng môi trư ng cases

Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc)

A Gi i Thi u L TEX

Ngày 28 tháng 11 năm 2007

18 / 28

Văn b n Toán h c

H và, h tuy n, ma tr n

H "và". Dùng môi trư ng cases $\begin{cases} 3x+4y=5\\ 6x-2y=1 \end{cases}$

Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc)

A Gi i Thi u L TEX

Ngày 28 tháng 11 năm 2007

18 / 28

Văn b n Toán h c H và. ma tr n H "và". h tuy n. Dùng môi trư ng cases $\begin{cases} 3x+4y=5\\ 6x-2y=1 \end{cases}$ 3x + 4y = 5 6x − 2y = 1 Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 18 / 28 .

Dùng môi trư ng cases $\begin{cases} 3x+4y=5\\ 6x-2y=1 \end{cases}$ $ y=\begin{cases} 3x^3+4 &\text{ n u } x\ge 1\\ |x+1|&\text{ n u } x<1 \end{cases}$ 3x + 4y = 5 6x − 2y = 1 Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 18 / 28 . ma tr n H "và".Văn b n Toán h c H và. h tuy n.

Văn b n Toán h c H và. ma tr n H "và". Dùng môi trư ng cases $\begin{cases} 3x+4y=5\\ 6x-2y=1 \end{cases}$ 3x + 4y = 5 6x − 2y = 1 $ y=\begin{cases} 3x^3+4 &\text{ n u } x\ge 1\\ y = |x+1|&\text{ n u } x<1 \end{cases}$ 3x 3 + 4 |x + 1| n ux ≥1 n ux <1 Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 18 / 28 . h tuy n.

Văn b n Toán h c .

ma tr n H ho c Chúng ta dùng môi trư ng array. h tuy n. v i c u trúc Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 19 / 28 .Văn b n Toán h c H và.

ma tr n H ho c Chúng ta dùng môi trư ng array.$ Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 19 / 28 .Văn b n Toán h c H và. h tuy n. v i c u trúc $\left[ \begin{array}{ll} 3x^3+4&\text{ n u } x\ge 1\\ |x+1|&\text{ n u } x<1 \end{array} \right.

Văn b n Toán h c H và. ma tr n H ho c Chúng ta dùng môi trư ng array. h tuy n.$ 3x 3 + 4 |x + 1| n ux ≥1 n ux <1 Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 19 / 28 . v i c u trúc $\left[ \begin{array}{ll} 3x^3+4&\text{ n u } x\ge 1\\ |x+1|&\text{ n u } x<1 \end{array} \right.

ma tr n Ma tr n và đ nh th c Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 20 / 28 .Văn b n Toán h c H và. h tuy n.

c t 2 và 3 căn trái l.Văn b n Toán h c H và. h tuy n. ma tr n Ma tr n và đ nh th c Ch ng h n chúng ta c n đánh ma trân c p 3 × 4 v i c t đ u căn gi a c. c t 4 căn ph i r ta đánh như sau: Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 20 / 28 .

h tuy n. c t 2 và 3 căn trái l. c t 4 căn ph i r ta đánh như sau: $\left| \begin{array}{cllr} 123&12&123&123\\ 13&3&13&14523\\ 1234&12343&1243&123 \end{array}\right|$ Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 20 / 28 . ma tr n Ma tr n và đ nh th c Ch ng h n chúng ta c n đánh ma trân c p 3 × 4 v i c t đ u căn gi a c.Văn b n Toán h c H và.

c t 4 căn ph i r ta đánh như sau: $\left| \begin{array}{cllr} 123&12&123&123\\ 13&3&13&14523\\ 1234&12343&1243&123 \end{array}\right|$ 123 12 123 123 13 3 13 14523 1234 12343 1243 123 Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 20 / 28 . h tuy n. c t 2 và 3 căn trái l.Văn b n Toán h c H và. ma tr n Ma tr n và đ nh th c Ch ng h n chúng ta c n đánh ma trân c p 3 × 4 v i c t đ u căn gi a c.

Văn b n Toán h c Công th c nhi u dòng Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 21 / 28 .

Văn b n Toán h c Công th c nhi u dòng split-dùng trong môi trư ng toán \begin{equation*} \begin{split} a& =b+c-d\\ & \quad +e-f\\ & =g+h\\ & =i \end{split} \end{equation*} Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 21 / 28 .

Văn b n Toán h c Công th c nhi u dòng split-dùng trong môi trư ng toán \begin{equation*} \begin{split} a& =b+c-d\\ & \quad +e-f\\ & =g+h\\ & =i \end{split} \end{equation*} a=b+c −d +e −f =g +h =i Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 21 / 28 .

Văn b n Toán h c Công th c nhi u dòng split-dùng trong môi trư ng toán \begin{equation*} \begin{split} a& =b+c-d\\ & \quad +e-f\\ & =g+h\\ & =i \end{split} \end{equation*} a=b+c −d +e −f =g +h =i multline CTđ u căn trái. các CT khác căn gi a \begin{multline} a+b+c+d+e+f\\ x+y+z\\ +i+j+k+l+m+n \end{multline} Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 21 / 28 . cu i căn ph i.

cu i căn ph i.Văn b n Toán h c Công th c nhi u dòng split-dùng trong môi trư ng toán \begin{equation*} \begin{split} a& =b+c-d\\ & \quad +e-f\\ & =g+h\\ & =i \end{split} \end{equation*} a=b+c −d +e −f =g +h =i multline CTđ u căn trái. các CT khác căn gi a \begin{multline} a+b+c+d+e+f\\ x+y+z\\ +i+j+k+l+m+n \end{multline} Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) a+b+c +d +e +f x +y +z + i + j + k + l + m + n (2) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 21 / 28 .

Văn b n Toán h c Công th c nhi u dòng Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 22 / 28 .

Văn b n Toán h c Công th c nhi u dòng gather \begin{gather} a_1=b_1+c_1\\ a_2=b_2+c_2-d_2+e_2 \end{gather} Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 22 / 28 .

Văn b n Toán h c Công th c nhi u dòng gather \begin{gather} a_1=b_1+c_1\\ a_2=b_2+c_2-d_2+e_2 \end{gather} a 1 = b 1 + c1 a 2 = b 2 + c2 − d 2 + e 2 (3) (4) Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 22 / 28 .

Văn b n Toán h c Công th c nhi u dòng gather \begin{gather} a_1=b_1+c_1\\ a_2=b_2+c_2-d_2+e_2 \end{gather} align \begin{align} a_1& =b_1+c_1\\ a_2& =b_2+c_2-d_2+e_2 \end{align} a 1 = b 1 + c1 a 2 = b 2 + c2 − d 2 + e 2 (3) (4) Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 22 / 28 .

Văn b n Toán h c Công th c nhi u dòng gather \begin{gather} a_1=b_1+c_1\\ a_2=b_2+c_2-d_2+e_2 \end{gather} align \begin{align} a_1& =b_1+c_1\\ a_2& =b_2+c_2-d_2+e_2 \end{align} a 1 = b 1 + c1 a 2 = b 2 + c2 − d 2 + e 2 (5) (6) a 1 = b 1 + c1 a 2 = b 2 + c2 − d 2 + e 2 (3) (4) Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 22 / 28 .

Văn b n Toán h c Gói ntheorem-Xem trong cu n ntheorem-doc-vn.pdf m c Sách HD. thư Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 23 / 28 .

Mu n đánh ĐN. ĐL.Văn b n Toán h c Gói ntheorem-Xem trong cu n ntheorem-doc-vn. và các môi trư ng t a ĐL chúng ta dùng gói thư ntheorem. Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 23 / 28 .pdf m c Sách HD.

pdf m c Sách HD. Mu n đánh ĐN. Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 23 / 28 . ĐL.Văn b n Toán h c Gói ntheorem-Xem trong cu n ntheorem-doc-vn. và các môi trư ng t a ĐL chúng ta dùng gói thư ntheorem.

Khai báo \usepackage[tùy ch n]{ntheorem} Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 23 / 28 . ĐL. Mu n đánh ĐN. và các môi trư ng t a ĐL chúng ta dùng gói thư ntheorem.pdf m c Sách HD.Văn b n Toán h c Gói ntheorem-Xem trong cu n ntheorem-doc-vn.

ĐL. Mu n đánh ĐN.pdf m c Sách HD. Khai báo \usepackage[tùy ch n]{ntheorem} Ch ng h n: \usepackage[thmmarks]{ntheorem} Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 23 / 28 . và các môi trư ng t a ĐL chúng ta dùng gói thư ntheorem.Văn b n Toán h c Gói ntheorem-Xem trong cu n ntheorem-doc-vn.

Văn b n Toán h c Cách dùng gói ntheorem Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 24 / 28 .

Văn b n Toán h c Cách dùng gói ntheorem Đ nh nghĩa môi trư ng m i Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 24 / 28 .

.Văn b n Toán h c Cách dùng gói ntheorem Đ nh nghĩa môi trư ng m i \newtheorem{vidu}{Ví d }: Đ nh nghĩa môi trư ng vidu. Ví d 2. . ) Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 24 / 28 . . v i tên Ví d (như v y b n s có Ví d 1.

v i tên Ví d (như v y b n s có Ví d 1. v i tên Ví d khác. Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 24 / 28 . Ví d 2. Môi trư ng này s d ng b đ m cùng v i b đ m c a môi trư ng vidu.. . ) \newtheorem{vidu2}[vidu]{Ví d khác}: Đ nh nghĩa môi trư ng vidu2.Văn b n Toán h c Cách dùng gói ntheorem Đ nh nghĩa môi trư ng m i \newtheorem{vidu}{Ví d }: Đ nh nghĩa môi trư ng vidu. .

n u b n đang section th 5).. v i tên Ví d khác.Văn b n Toán h c Cách dùng gói ntheorem Đ nh nghĩa môi trư ng m i \newtheorem{vidu}{Ví d }: Đ nh nghĩa môi trư ng vidu. .1. . . Ví d 2.2. . v i tên Ví d (như v y b n s có Ví d 1. Bài t p 5. \newtheorem{baitap}{Bài t p}[section]: Đ nh nghĩa môi trư ng baitap v i tên là Bài t p (như v y b n s có Bài t p 5.. Môi trư ng này s d ng b đ m cùng v i b đ m c a môi trư ng vidu. Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 24 / 28 . ) \newtheorem{vidu2}[vidu]{Ví d khác}: Đ nh nghĩa môi trư ng vidu2.

Văn b n Toán h c Cách dùng gói ntheorem Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 25 / 28 .

Văn b n Toán h c Cách dùng gói ntheorem Thay đ i ki u dáng Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 25 / 28 .

v i các ki u thông d ng: nonumberplain không đánh s (thư ng dùng cho môi trư ng ch ng minh).Văn b n Toán h c Cách dùng gói ntheorem Thay đ i ki u dáng \theoremstyle{ki u}. plain. empty. break. change. margin. nonumberbreak. Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 25 / 28 . changebreak. marginbreak.

margin. nonumberbreak. v i các ki u thông d ng: nonumberplain không đánh s (thư ng dùng cho môi trư ng ch ng minh).Văn b n Toán h c Cách dùng gói ntheorem Thay đ i ki u dáng \theoremstyle{ki u}. marginbreak. Nhưng v i môi trư ng Đ nh nghĩa ho c Bài t p (đ thi) font là ch thư ng (tên font thư ng là \rm). change. changebreak. break. m c đ nh là in nghiêng. plain. \theorembodyfont{tên font}: xác đ nh font cho ph n thân. Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 25 / 28 . empty.

v i các ki u thông d ng: nonumberplain không đánh s (thư ng dùng cho môi trư ng ch ng minh). \theoremsymbol{bi u tư ng}: cho d u k t thúc c a môi trư ng. \theorembodyfont{tên font}: xác đ nh font cho ph n thân. change. break. Nhưng v i môi trư ng Đ nh nghĩa ho c Bài t p (đ thi) font là ch thư ng (tên font thư ng là \rm). Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 25 / 28 . marginbreak.Văn b n Toán h c Cách dùng gói ntheorem Thay đ i ki u dáng \theoremstyle{ki u}. changebreak. m c đ nh là in nghiêng. nonumberbreak. plain. ch ng h n v i bi u tư ng $\square$ cho môi trư ng ch ng minh. margin. empty.

break.Văn b n Toán h c Cách dùng gói ntheorem Thay đ i ki u dáng \theoremstyle{ki u}. nonumberbreak. change. ch ng h n v i bi u tư ng $\square$ cho môi trư ng ch ng minh. margin. changebreak. marginbreak. plain. \theoremsymbol{bi u tư ng}: cho d u k t thúc c a môi trư ng. \theorembodyfont{tên font}: xác đ nh font cho ph n thân. Nhưng v i môi trư ng Đ nh nghĩa ho c Bài t p (đ thi) font là ch thư ng (tên font thư ng là \rm). v i các ki u thông d ng: nonumberplain không đánh s (thư ng dùng cho môi trư ng ch ng minh). m c đ nh là in nghiêng. empty. Chú ý Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 25 / 28 .

empty. ch ng h n v i bi u tư ng $\square$ cho môi trư ng ch ng minh. plain. break. Nhưng v i môi trư ng Đ nh nghĩa ho c Bài t p (đ thi) font là ch thư ng (tên font thư ng là \rm). change. nonumberbreak.Văn b n Toán h c Cách dùng gói ntheorem Thay đ i ki u dáng \theoremstyle{ki u}. \theorembodyfont{tên font}: xác đ nh font cho ph n thân. changebreak. Chú ý B n ph i đ t l nh thay đ i kiêu dáng trư c m i môi trư ng m i c a b n. margin. v i các ki u thông d ng: nonumberplain không đánh s (thư ng dùng cho môi trư ng ch ng minh). \theoremsymbol{bi u tư ng}: cho d u k t thúc c a môi trư ng. ch ng h n: Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 25 / 28 . m c đ nh là in nghiêng. marginbreak.

\theorembodyfont{tên font}: xác đ nh font cho ph n thân. margin. Chú ý B n ph i đ t l nh thay đ i kiêu dáng trư c m i môi trư ng m i c a b n. plain. change. changebreak. ch ng h n v i bi u tư ng $\square$ cho môi trư ng ch ng minh.Văn b n Toán h c Cách dùng gói ntheorem Thay đ i ki u dáng \theoremstyle{ki u}. nonumberbreak. ch ng h n: \theoremsymbol{$\square$} \newtheorem{proof}{Ch ng minh} Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 25 / 28 . Nhưng v i môi trư ng Đ nh nghĩa ho c Bài t p (đ thi) font là ch thư ng (tên font thư ng là \rm). empty. \theoremsymbol{bi u tư ng}: cho d u k t thúc c a môi trư ng. v i các ki u thông d ng: nonumberplain không đánh s (thư ng dùng cho môi trư ng ch ng minh). break. m c đ nh là in nghiêng. marginbreak.

Văn b n Toán h c B ng-Hình v Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 26 / 28 .

Văn b n Toán h c B ng-Hình v B ng-Xem bang.tex trong m c ví d Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 26 / 28 .

longtable Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 26 / 28 .Văn b n Toán h c B ng-Hình v B ng-Xem bang.tex trong m c ví d 1 Chúng ta thư ng dùng hai môi trư ng tabular.

multirow.tex trong m c ví d 1 2 Chúng ta thư ng dùng hai môi trư ng tabular. longtable Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 26 / 28 .Văn b n Toán h c B ng-Hình v B ng-Xem bang. longtable Và các gói kèm theo array.

pdf Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 26 / 28 . multirow.Văn b n Toán h c B ng-Hình v B ng-Xem bang.tex trong m c ví d 1 2 Chúng ta thư ng dùng hai môi trư ng tabular. longtable Hình v -Xem Dua hinh vao LaTeX. longtable Và các gói kèm theo array.

Văn b n Toán h c B ng-Hình v B ng-Xem bang. longtable Và các gói kèm theo array. multirow. r i đưa hình vào b ng l nh \input{tên hình} Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 26 / 28 .pdf 1 V hình b ng WinTpic. longtable Hình v -Xem Dua hinh vao LaTeX.tex trong m c ví d 1 2 Chúng ta thư ng dùng hai môi trư ng tabular.

*. r i đưa hình vào b ng l nh \input{tên hình} Đưa hình b ng các đ nh d ng khác *.jpg.Văn b n Toán h c B ng-Hình v B ng-Xem bang. *.pdf 1 2 V hình b ng WinTpic.eps.png.pdf. longtable Và các gói kèm theo array. *.tex trong m c ví d 1 2 Chúng ta thư ng dùng hai môi trư ng tabular. *. longtable Hình v -Xem Dua hinh vao LaTeX. multirow.ps b ng l nh \includegraphics[tùy ch n]{tên file-không có ph n m r ng} và dùng thêm gói graphicx Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 26 / 28 .

longtable Hình v -Xem Dua hinh vao LaTeX. *.pdf.ps b ng l nh \includegraphics[tùy ch n]{tên file-không có ph n m r ng} và dùng thêm gói graphicx Đưa hình vào các v trí thích h p c a văn b n dùng gói picinpar 3 Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 26 / 28 .Văn b n Toán h c B ng-Hình v B ng-Xem bang. longtable Và các gói kèm theo array. *.png. r i đưa hình vào b ng l nh \input{tên hình} Đưa hình b ng các đ nh d ng khác *. *. *.eps.pdf 1 2 V hình b ng WinTpic. multirow.tex trong m c ví d 1 2 Chúng ta thư ng dùng hai môi trư ng tabular.jpg.

Văn b n Toán h c A Làm tr c nghi m trong LTEX Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 27 / 28 .

Văn b n Toán h c A Làm tr c nghi m trong LTEX Ex_Test 1 Cài chương trình Ex_Test Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 27 / 28 .

Văn b n Toán h c A Làm tr c nghi m trong LTEX Ex_Test 1 2 Cài chương trình Ex_Test Vào C:/Program file/Ex_Test xem hư ng d n chi ti t và các ví d m u. Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 27 / 28 .

Văn b n Toán h c A Làm tr c nghi m trong LTEX Ex_Test 1 2 Cài chương trình Ex_Test Vào C:/Program file/Ex_Test xem hư ng d n chi ti t và các ví d m u.tex trong ph n ví d 3 Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 27 / 28 . So n m t đáp án c a đ thi t lu n xem dapan.

Văn b n Toán h c Đ nh nghĩa vi t t t Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 28 / 28 .

Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 28 / 28 .Văn b n Toán h c Đ nh nghĩa vi t t t Hai cách đơn gi n 1 \def\viettat{N i dung l nh}.

Ví d \def\vec{\overrightarrow}. Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 28 / 28 .Văn b n Toán h c Đ nh nghĩa vi t t t Hai cách đơn gi n 1 \def\viettat{N i dung l nh}. và khi −→ − gõ ta vi c g i \vec{MN} và đư c MN.

}.Văn b n Toán h c Đ nh nghĩa vi t t t Hai cách đơn gi n 1 \def\viettat{N i dung l nh}. . L nh có tham s \newcommand{\viettat}[s tham s ]{N i dung# 1. và khi −→ − gõ ta vi c g i \vec{MN} và đư c MN.Ví d \def\vec{\overrightarrow}. . 2 Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 28 / 28 . # 2. . .

# 2. L nh có tham s \newcommand{\viettat}[s tham s ]{N i dung# 1. .Ví d \def\vec{\overrightarrow}.Ví d \newcommand{\haicot}[4]{ \begin{tabular}{p{5cm}p{5cm}} #1&#2\\ #3&#4 \end{tabular} } 2 Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 28 / 28 . .Văn b n Toán h c Đ nh nghĩa vi t t t Hai cách đơn gi n 1 \def\viettat{N i dung l nh}. và khi −→ − gõ ta vi c g i \vec{MN} và đư c MN. . . }.

. và khi −→ − gõ ta vi c g i \vec{MN} và đư c MN. }. L nh có tham s \newcommand{\viettat}[s tham s ]{N i dung# 1.Văn b n Toán h c Đ nh nghĩa vi t t t Hai cách đơn gi n 1 \def\viettat{N i dung l nh}.Ví d \def\vec{\overrightarrow}. # 2. .Ví d \newcommand{\haicot}[4]{ \begin{tabular}{p{5cm}p{5cm}} #1&#2\\ #3&#4 \end{tabular} } và g i l nh: \haicot{Phương án 1}{Phương án 2}{Phương án 3}{Phương án 4} s đư c 2 Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) A Gi i Thi u L TEX Ngày 28 tháng 11 năm 2007 28 / 28 . . .

. L nh có tham s \newcommand{\viettat}[s tham s ]{N i dung# 1.Ví d \newcommand{\haicot}[4]{ \begin{tabular}{p{5cm}p{5cm}} #1&#2\\ #3&#4 \end{tabular} } và g i l nh: \haicot{Phương án 1}{Phương án 2}{Phương án 3}{Phương án 4} s đư c Phương án 1 Phương án 2 Phương án 3 Phương án 4 A Gi i Thi u L TEX 2 Tr n Anh Tu n (THPT Chuyên Vĩnh Phúc) Ngày 28 tháng 11 năm 2007 28 / 28 . . . và khi −→ − gõ ta vi c g i \vec{MN} và đư c MN. }. .Văn b n Toán h c Đ nh nghĩa vi t t t Hai cách đơn gi n 1 \def\viettat{N i dung l nh}.Ví d \def\vec{\overrightarrow}. # 2.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->