XÁC ĐỊNH CHÍNH XÁC HỆ SỐ GIẢM CHIỀU CAO ĐỈNH

RĂNG TRONG THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG
DỊCH CHỈNH
DETERMINING THE ADDENDUM REDUCTION FACTOR ACCURATELY
IN DESIGNING NON-STANDARD GEAR TRAIN
NGUYỄN VĂN YẾN
Đại học Đà Nẵng
NGUYỄN THỊ PHƢƠNG THẢO
Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

TÓM TẮT
Thiết kế bộ truyền bánh răng dịch chỉnh góc cần giảm chiều cao đỉnh răng để đảm bảo khe hở
cạnh răng và khe hở chân răng. Trong các tài liệu thiết kế bánh răng, hệ số giảm chiều cao
đỉnh răng thường được xác định gần đúng bằng cách sử dụng các toán đồ. Bài báo giới thiệu
các bảng tra cứu, giúp người thiết kế xác định chính xác giá trị của hệ số giảm chiều cao đỉnh
răng.
ABSTRACT
Designing non-standard gear trains needs addendum reducing in order to ensure the backlash
and the clearance. In the current gear train designing documents, the addendum reduction
factor is approximately determined by using mathematical graphs. This paper presents a table
which helps designers in determining the addendum reduction factor accurately.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Trong nhiều trƣờng hợp, cần sử dụng
các bánh răng dịch chỉnh để tránh một số
khuyết tật, hoặc cần có một khoảng cách trục
cho trƣớc, ngƣời ta phải thiết kế bộ truyền
bánh răng dịch chỉnh góc (tổng hệ số dịch
chỉnh của hai bánh răng khác 0). Khi thiết kế
bộ truyền bánh răng dịch chỉnh góc, cần phải
giảm khoảng cách trục, giảm chiều cao đỉnh
răng một lƣợng nhỏ, để đảm bảo khe hở cạnh
răng hợp lý. Khoảng cách trục của bộ truyền
bánh răng dịch chỉnh góc và chiều cao của
răng (h) đƣợc tính nhƣ sau [1, 4]:

Rb1

rw1

wt

O1
aw

Thông thƣờng, ngƣời ta thiết kế bộ
truyền bánh răng không dịch chỉnh (còn gọi là
bộ truyền bánh răng chuẩn), hoặc dịch chỉnh
đều (tổng hệ số dịch chỉnh của hai bánh răng
bằng 0). Khoảng cách trục (aw) của bộ truyền
bánh răng (Hình 1) bằng một phần hai tích của
tổng số răng (Z1+Z2) và mô đun (m). Chiều
cao răng bằng 2,25 lần mô đun.

rwt

O2

Rb2

Hình 1: Sơ đồ bộ truyển bánh răng trụ

50 9.80 8.0 4.0 3.aw = [(Z1+Z2)/2 + X1+X2 .30 2.80 32.70 9.04 0.80 5.0 2.60 31.0 1.75 Г 22.50 8.70 6.20 1.20 31.30 1.08 0.90 3.40 36.0 0.40 7.0 3.14 0.0 5.0 3.0 42. giảm chiều cao răng y.60 41.02 0.cos/(Z1+Z2) Khi làm bài tập.03 0.00 6.0 2.0 29.0 3.0 4.0 0.0 5. cơ .0 49.0 1.06 0.10 13.60 37.80 9.0 2.30 7.0 11.50 0.008 Г 1.0 41.0 47.0 48.05 0.80 23. dung sai kích thƣớc khoảng cách trục thƣờng rất nhỏ (khoảng 0.16 0. hoặc làm đồ án tốt nghiệp.30 16.0 50.20 8.10 7.m h = (2.0 11.50 5.60 8.0 4.07 0.60 3.80 0.90 6.0 9.90 8.50 7.0 0.40 20. Lúc đó sinh viên phải biết giá trị chính xác của hệ số giảm khoảng cách trục.50 4.10 19.40 Г 51.0 3.0 2.0 43.0 27.90 7.50 40.50 2.60 12.60 6.90 5.12 0.0 24.90 18.40 8.0 9. hoặc tính hệ số dịch chỉnh X1.50 6.10 39.(X1+X2).00 5. hay hệ số giảm chiều cao đỉnh răng của bánh răng.0 2. làm đồ án môn học.20 4.30 8. 21.40 4.60 9.70 7.90 9.0 B 2.0 B 17.70 7.50 26.00 7.80 3. sinh viên có thể gặp bài toán thiết kế bộ truyền bánh răng cho biết trƣớc hệ số dịch chỉnh của bánh răng dẫn là X1.0 44.00 1.10 5.0 1.90 45.00 8.80 6.0 4.cos/(Z1+Z2) Г = 1000.20 14.80 0.0 46.0 2. X2 cho các bánh răng.70 8.40 1.30 3. Trong tính toán thiết kế bộ truyền bánh răng thông dụng.01 0.0 10.40 6.0 3.0 30. để tính khoảng cách trục aw.20 5.0 28.2 mm).90 34.00 3.0 4.30 6.60 1.20 0.00 35.20 6.10 2. Bộ truyền bánh răng rất nhạy cảm với sự thay đổi của khoảng cách trục.y].0 8.0 4. Hoặc bài toán thiết kế bộ truyền bánh răng có khoảng cách trục sai khác với khoảng cách trục của bộ truyền chuẩn một lƣợng a.60 0.30 9.0 Г B Г Hình 2: Toán đồ xác định giá trị hệ số giảm chiều cao đỉnh răng y Trong đó: B = 1000.0 6.10 9.01 đến 0.40 5.18 0.25 – y).70 B 7.10 6.0 21.0 2.30 5.00 1. Hiện nay.10 8.70 33.70 38.90 0.40 9.0 1.10 0.70 10. của bánh bị dẫn là X2.20 9.30 25.20 15.0 7.80 7.m Trong đó y gọi là hệ số giảm khoảng cách trục của bộ truyền.0 B 0.y.70 5.0 4.00 4.

 đƣợc gọi là góc nghiêng của răng. Cho hai bánh răng chuẩn ăn khớp với nhau. Nếu tổng hệ số dịch chỉnh của hai bánh răng trong bộ truyền bằng 0. các lƣỡi cắt của dụng cụ bao hình thành biên dạng răng. Xuất phát từ thực tế trên. ta cắt đƣợc bánh răng dịch chỉnh. Nếu tổng hệ số dịch chỉnh của hai bánh răng trong bộ truyền khác 0. CƠ SỞ LÝ THUYẾT Trong thực tế.(X1+X2) – mt. dùng góc sinh  = 200).sở để chọn giá trị của hệ số y chỉ là các “ Toán đồ” in trong các tài liệu thiết kế. Chuyển động bao hình đƣợc tạo nên khi đƣờng lăn của thanh răng sinh lăn không trƣợt với vòng tròn lăn của phôi bánh răng. 3. hoặc dịch chỉnh âm (X<0). Bảng tra cứu sẽ giúp sinh viên và các kỹ sƣ cơ khí giảm bớt khó khăn trong quá trình thiết kế bộ truyền bánh răng dịch chỉnh góc. y là hệ số giảm khoảng cách trục.y = mt.cost/coswt/2 .a* = mt.y. ta phải lấy chiều cao của đỉnh răng giảm đi một lƣợng bằng mt.(X1+X2) – mt. Trên cơ sở phân tích hình học sơ đồ ăn khớp của cặp bánh răng. Nếu hai đƣờng này lệch nhau. ta cắt đƣợc bánh răng nghiêng. ta đƣợc bộ truyền bánh răng dịch chỉnh. khi gia công bánh răng. Bộ truyền bánh răng chuẩn và bộ truyền bánh răng dịch chỉnh đều. 3].(Z1+Z2). hoặc aw = mt. có khoảng cách trục của hai bánh răng đƣợc tính theo công thức [5]: aw = mt.a* Trong đó mt là mô đun của răng trong mặt phẳng mút. 2. độ lệch khoảng cách trục giữa bộ truyền bánh răng dịch chỉnh góc và bộ truyền bánh răng chuẩn là: a = mt. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN Kết quả nghiên cứu đƣợc trình bày trong bài báo thể hiện ở những nội dung sau: . tính toán lập Bảng tra cứu giá trị của hệ số giảm chiều cao đỉnh răng y theo giá trị cho trƣớc của tổng hệ số dịch chỉnh. ta đƣợc bộ truyền bánh răng chuẩn. Nếu thanh răng vuông góc với đƣờng trục của phôi bánh răng.(Z1+Z2)/2 Bộ truyền bánh răng dịch chỉnh góc có góc ăn khớp (wt) khác với góc sinh của thanh răng.y Nhƣ vậy. quan hệ giữa góc ăn khớp và tổng hệ số dịch dao của hai bánh răng đƣợc xác định theo công thức [4]: (X1+X2) = (Z1+Z2). cũng là hệ số giảm chiều cao đỉnh răng. khoảng cách trục của hai bánh răng đƣợc tính theo công thức: aw = mt. ta cắt đƣợc bánh răng chuẩn.wt invt = tgt .t Khi thiết kế bộ truyền bánh răng dịch chỉnh góc. Nếu đƣờng chia của thanh răng sinh trùng với đƣờng lăn. Cho hai bánh răng dịch chỉnh ăn khớp với nhau. và giá trị cho trƣớc của lƣợng thay đổi khoảng cách trục. có độ chính xác rất thấp (Hình 2) [2. chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu.y . ta cắt đƣợc bánh răng thẳng.(X1+X2) – mt. có góc ăn khớp bằng góc sinh của thanh răng (Theo tiêu chuẩn. ta có bộ truyền bánh răng dịch chỉnh đều. ta có bộ truyền bánh răng dịch chỉnh góc. Nếu thanh răng lệch với phƣơng vuông góc một góc . a* gọi là hệ số lệch khoảng cách trục so với bộ truyền chuẩn.(Z1+Z2)/2 + mt.(invwt-invt)/2/tg invwt = tgwt . lấy khoảng cách trục lệch với bộ truyền bánh răng chuẩn một lƣợng: mt. Bánh răng có thể dịch chỉnh dƣơng (X>0).

2264 0.1449 0.1291 I I I I I I I I I I I I I I I 0.70 I I I I I I I I I I I I I I I I 0.1019 0.2588 0.(X1+X2). để xác định góc ăn khớp wt Tính giá trị hệ số y y = (Z1+Z2)/2.1473 0.2508 0.0 với số gia là 0.(Z1+Z2)/2/aw.2705 0.50 I 1.1560 0.1771 0.1608 0.2392 0.30 I 1.0982 I I I I I I I I I I I I I I I 0.1133 I I I I I I I I I I I I I I I 0.1394 0.1896 0.  = 200 Tính tgt = tg/cos. lần lƣợt cho góc nghiêng  các giá trị bằng 00.2022 0.1104 0.1152 0.  = 200 Tính mt = m/cos Tính hệ số lệch a* = a/mt Tính tgt = tg/cos.1813 0.1599 0.2474 0.1851 0.2211 0.wt .1939 0.2020 0.1515 0.2079 0.1633 I I I I I I I I I I I I I I I 0. Bảng 1: Hệ số giảm chiều cao răng theo Tổng X.1691 0.2065 0. 200. tính góc t = acrtgt Tính invt = tgt . cho tổng số răng (Z1+Z2) của hai bánh răng thay đổi từ 20 răng đến 1000 răng.1823 0.1271 0.1447 0.1204 0.1339 0.2161 0. tính giá trị tƣơng ứng của hệ số giảm chiều cao đỉnh răng y và lập thành bảng tra.1897 0.1839 0.Tính giá trị của hệ số giảm chiều cao đỉnh răng khi biết trƣớc tổng hệ số dịch chỉnh (X1+X2) của hai bánh răng trong bộ truyền và góc nghiêng của răng (): Lấy  theo tiêu chuẩn.1324 0.2635 0.2267 0.1734 0.1948 0.wt .1325 0.1715 0.1458 I I I I I I I I I I I I I I I 0.1645 0.1687 0.3026 0.1261 0.2143 0.1879 0.2399 0.1910 0.2938 0. tổng (Z1+Z2) và góc nghiêng .2449 0.2517 0.2665 0.1175 0.2287 0.1698 0.40 I 1.2202 0. 250.2330 0.1963 0. Mỗi trang chứa đƣợc 40 dòng số liệu theo chiều ngang tờ giấy.1384 0.1520 0. 100.Viết chƣơng trình tính toán giá trị của hệ số y và lập bảng tra: Lần lƣợt cho tổng hệ số dịch chỉnh (X1+X2) các giá trị từ -1 đến 2.1507 0.1977 0. ứng với mỗi giá trị của tổng số răng Z có 3 dòng số liệu.t Tính giá trị invwt = 2.1569 0. chúng tôi lập đƣợc 120 trang A4 bảng số liệu giá trị của y (Bảng 1). 150.mt Tính Coswt = cost. với góc  = 0 TongX = 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 TongZ TongZ TongZ TongZ TongZ TongZ TongZ TongZ TongZ TongZ TongZ TongZ TongZ TongZ TongZ = 40 = 42 = 44 = 46 = 48 = 50 = 54 = 58 = 62 = 66 = 70 = 74 = 78 = 82 = 86 I 1.1221 0.2856 0.1958 0.2385 0.2191 0.1660 0.1573 0. 350.Tính giá trị của hệ số giảm chiều cao đỉnh răng khi biết trƣớc độ lệch khoảng cách trục (a) của hai bánh răng so với bộ truyền chuẩn và góc nghiêng của răng (): Lấy  theo tiêu chuẩn.(cost/coswt – 1) .2036 0. 300.20 I 1.1060 0.2103 0.1.2143 0..1815 I I I I I I I I I I I I I I I Hình 3: Bảng tra giá trị của y theo tổng X.1755 0.t Tính aw = mt.2746 0.tg/(Z1+Z2) + invt Giải phƣơng trình invwt = tgwt .1391 0.1631 0.2778 0.1725 0. tính wt = arccoswt Tính invwt = tgwt . 400. tính góc t = acrtgt Tính invt = tgt . Trên Hình 3 giới thiệu một phần nhỏ của bảng tra giá trị của hệ số y theo giá trị của tổng (X1+X2).1785 0. tổng Z và góc nghiêng  .mt.60 I 1.(Z1+Z2)/2 + a*.1512 0.

0679 0. tổng Z và góc nghiêng  .1085 0.Viết chƣơng trình tính toán giá trị của hệ số y và lập bảng tra: Lần lƣợt cho hệ số lệch khoảng cách trục a* các giá trị từ -1 đến 2.0883 0.Tính giá trị X1+X2 = (invwt .1449.0898 0.1048 0.5 = 0. Ví dụ 2: Cần thiết kế bộ truyền bánh răng có mô đun m=5 mm.0983 0. Các bảng tra đƣợc thiết lập với số gia của tổng hệ số dịch chỉnh (X1+X2).0700 0. chúng tôi nêu ra đây hai ví dụ: Ví dụ 1: cần thiết kế bộ truyền bánh răng có mô đun m=10 mm.1428 0.0887 I I I I I I I I I I I I I I I 0. với góc  = 0 Delta a = 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 = = = = = = = = = = = = = = = TongZ TongZ TongZ TongZ TongZ TongZ TongZ TongZ TongZ TongZ TongZ TongZ TongZ TongZ TongZ 107 109 111 113 115 117 119 121 123 125 127 129 131 133 135 I 1.60 I I I I I I I I I I I I I I I I 0.0940 0.0781 0.1066 0. Nhƣ vậy ta phải giảm chiều cao răng một lƣợng h = 10. Giá trị của hệ số giảm chiều cao đỉnh răng đã đƣợc tính chính xác trên cơ sở phân tích hình học sơ đồ ăn khớp của bộ truyền bánh răng.1209 0. hệ số dịch chỉnh X1=0. 350. góc nghiêng =0.1135 0.0734 0.(30+90)/2 = 7 mm. Tra Bảng 2 ứng với tổng Z = 119 có y=0.0954 0.1144. nên việc tra cứu đạt độ chính xác cao.0770 0.m)/m = (7+0.0869 0. Với mô đun m = 5 mm.0999 0. Mỗi trang chứa đƣợc 40 dòng số liệu theo chiều ngang tờ giấy.1514 0.1337 0. Z2=45. 400. X2=0.1171 0.0817 0.0 với số gia là 0. kỹ sƣ cơ khí sử dụng thiết kế bộ truyền bánh răng dịch chỉnh góc.8.(Z1+Z2)/2/tg Tính giá trị hệ số y y = X1+X2 .1153. yêu cầu khoảng cách trục của bộ truyền là 307 mm.0855 0. Z2=90. 200. ta tính đƣợc a = 307 .0660 0.0690 0.(X1+X2) – 1.0798 0. ứng với tổng Z=121 có y=0. 150.0759 0. tổng hệ số dịch chỉnh của hai bánh răng X1+X2 = (a+y.1404 0.1359 0. Nhƣ vậy ta phải giảm chiều cao răng của bánh răng một lƣợng h= 0.0929 0. 300.1404 0.1381 0.551 mm.1643 0.0785 0.0926 0. ứng với tổng Z=120.1229 0.1563 0. ứng với tổng Z=60.1345 0.0722 0.1103 0.1589 0.30 I 1.1296 0.1031 0. Tra Bảng 1 ứng với tổng Z = 58 có y=0.0669 0.1069 0. có a* = 7/5 = 1.0.1015 0.10 I 1.572)/5 = 1.0771 0. tính giá trị tƣơng ứng của hệ số giảm chiều cao đỉnh răng y và lập thành bảng tra.1171 I I I I I I I I I I I I I I I 0.4.0913 0. 250.a* .0746 0.1484. góc nghiêng =0. ứng với tổng Z=62 có y=0.1272 0.invt). lấy khoảng cách trục của bộ truyền aw = 10.0641 I I I I I I I I I I I I I I I 0.0760 I I I I I I I I I I I I I I I 0.1491 0.1101 0. rất thuận tiện cho sinh viên.1084 0. dùng phép nội suy có y=0. Để thấy rõ điều này.1317 0.449 mm.0793 0.50 I 1. 100.0842 0.5.0805 0.572 mm.1190 0. Bảng 2: Hệ số giảm chiều cao răng theo a*.1468 0.1239 0.1204 0.1446 0.1039 0.0968 0.1250 0. Trên Hình 4 giới thiệu một phần nhỏ của bảng tra giá trị của hệ số y theo giá trị của hệ số a*. tổng (Z1+Z2) và góc nghiêng . Bảng tra đƣợc thiết lập một cách khoa học. chúng tôi lập đƣợc 120 trang A4 bảng số liệu giá trị của y (Bảng 2).0945 0.1187 0.(15+45)/2+10. số gia của tổng số răng (Z1+Z2) và góc nghiêng  khá nhỏ.1326 I I I I I I I I I I I I I I I Hình 4: Bảng tra giá trị của y theo hệ số lệch a*.1153 0. ứng với mỗi giá trị của tổng số răng Z có 3 dòng số liệu.1258 0. lần lƣợt cho góc nghiêng  các giá trị bằng 00.1616 0.1449 = 1.114.5.1.1222 0. số răng Z1=30.449 = 311.1277 0.1135.1118 0. dùng phép nội suy có y=0. số răng Z1=15.514.1364 0.1383 0.0829 0.1452 0.1538 0.0711 0.1424 0.0650 0.40 I 1.1024 I I I I I I I I I I I I I I I 0.20 I 1.0913 0.1520.0900 0. cho tổng số răng (Z1+Z2) của hai bánh răng thay đổi từ 20 răng đến 1000 răng.1054 0.

KẾT LUẬN Trong quá trình thiết kế bộ truyền bánh răng dịch chỉnh góc. việc chọn đúng hệ số giảm khoảng cách trục. Műszaki könyvkiadó. Các bảng tra sử dụng thuận tiện và kết quả tra cứu có độ chính xác cao. giảm chiều cao đỉnh răng (y) của bánh răng có ý nghĩa rất lớn.Lê Văn Uyển. đƣợc in trên các tài liệu thiết kế. Nguyễn Văn Lẫm. [2] Nguyễn Trọng Hiệp. để xác định giá trị hệ số giảm chiều cao đỉnh răng (y) có sai số rất lớn. NXB Giáo dục. Các bảng tra giá trị của hệ số y đƣợc thiết lập khoa học. . 1999. NXB Giáo dục. Cơ sở thiết kế máy và chi tiết máy.4. Ngƣợc lại. nếu lấy nhỏ hơn giá trị cần thiết sẽ làm tăng khe hở cạnh răng. [5] Trịnh Chất . Erney György. Thiết kế Chi tiết máy. tăng va đập trong quá trình bánh răng làm việc. [4] Dr. [3] Nguyễn Trọng Hiệp. Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí. Chi tiết máy. NXB Giáo dục. TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Trịnh Chất. 1999. NXB Khoa học và Kỹ thuật. 1983. 1998. Nếu lấy giá trị của y lớn hơn giá trị cần thiết sẽ làm giảm hệ số trùng khớp của bộ truyền. số liệu trong bảng đƣợc tính toán chính xác trên cơ sở phân tích hình học sơ đồ ăn khớp của cặp bánh răng. là tài liệu cần thiết cho sinh viên và kỹ sƣ cơ khí trong việc thiết kế bộ truyền bánh răng dịch chỉnh góc. 2000. Dùng toán đồ. Fogaskerekek.