sa GIAo Dl}C vA DAo T40

sf>: '7>1 ISGDDT-VP v Iv thong bao k~t qua xep loai £)~ Uti
SK~"\f nam h9C 2010-2011

UBND

TINH BIEN

BIEN

C<)NG

HoA xA

H<)I

cau NGHiA

VIJ!:T NAM

Dqc l~p - TV do - Hanh phuc
Di¢n Bien Phil, ngay" thong 6 ndm 2011

Kinh gtri: Cac tnrong THPT; cac dan vi true thuoc Sa, Can cu kSt qua thAm dinh DS tai, Sang kiSn kinh nghiem (SKKN) cua HQi d6ng Thfun dinh DS tai, SKKN nam hoc 2010-2011 cua Sa Giao due va Dao t<;1O; Sa thong bao toi cac dan vi kSt qua xep loai DS tai SKKN nam hQC 2010-20 11. Tren co sa do, cac dan vi co can cir binh xet thi dua cu6i nam hoc cho cac ca nhan dang IcY danh hieu CSTD cac dp nam hoc 2010-2011.

I. Danh gia chung: 1. TflDJi! D~ titi SKKN dlf9'C thAm dinh: 298. - Xep loai A: 47 - XSp loai B: 214 - XSp loai C: 31 - Khong xSp loai: 06 2. Danh gia chung ch§t Ilf9'Dg D~ tai SKKN Dam hQC 2009 - 2010:

sa

2.1.

Un di~m:

- Hinh thirc: Phat huy iru diSm cua nam tnroc, hftu hSt cac D~ tai, sang kiSn kinh nghiem duoc lam d.n than, dong quyen, trinh bay bra dep, ro rang, sach se. B6 cue kha chat che, khoa hoc, 10gic, dam bao quy dinh. Mot s5 D~ tai, SKKN duoc thiSt kS trinh bay cong phu, irng dung cong nghe thong tin van vi~c trinh bay D~ tai mot each linh hoat, sang tao, - NQi dung: Nhin chung cac d~ tai SKKN co ch~t hrong tirong d6i t6t, thS hien duoc y tuong, sir dfiu tu thai gian, nghien ciru kha nghiem tuc cua cac tac gia, Cac D~ tai nghien ciru t~p trung chu y~u van cac v~n dS vS chuyen mon, nghiep vu, d~c biet 1<'1 cong tac gUM ly Giao due cua cac dan vi va ca nhan. M9t s6 vEin dS moi dtroc dQi ngil quan tam nghien ciru nhu: Giao due ky nang song eho hoc sinh; V~n dung ttr tuong dao due H6 chi Minh van day ODCD; kinh nghiem t6 chirc trien khai phong trao Xay dung tnrong h9C than thien, hoc sinh tich ClJC ... NhiSu DS tai, SKKN th~ hien sir tim toi nghien ciru kha day cong v@cac v~n dS trong cong tac gUM ly Giao due, co tinh thirc ti@ncao, co thS trien khai ap dung
rong rai,

2.2. Nhlflrc di~m: - Hlnh thirc: Lap lai nhtroc diSm cua nam tnroc, nhieu tac gia chon ten f)S tai qua dai. C\lC thieu chat che, chua khoa hoc, chua thS hien ro nhfrng noi dung cftn co cua mot bao cao kSt qua nghien ciru Db tai, MQt s6 d@tai, SKKN th§ hien viec tac gia hi6u chua th~u dao co sa ly luan cua dS tai, trinh bay l&n 19n gifra Iy do chon

Ba

a~ tai voi co sa ly luan cua D§ tai nghien ciru ho~c thieu co sa ly luan; Viec sir dung tir ngir, cau, ky thuat danh may can nhieu sai sot, nhi@u 16i chinh tao .. - N9i dung: Ph:ln 1611cac D~ tai nghien ciru t~p trung nhi~u v~ ly luan, tinh thuc tiSn con han che; mot s6 nghien ciru neu ra pham vi noi dung nghien ciru qua rong nen ch&t hrong khong cao, khong co kha nang irng d1,U1g van thtrc tS. MQt s6 D~ tai sa sai chua co tinh khai quat dS due kSt thanh kinh nghiem, chu ySu la sao chep tai lieu, chua th~ hien dtroc S\l d~u tu nghien ciru cua tac gia, M9t s6 D§ tai c6 ten DS tai va n9i dung nghien ctru cua D€ tai kh6ng nrong img. Thuc trang d6i nrong nghien ciru va k~t qua nghien ciru trinh bay sa sai, thieu sire thuyet phuc, nhieu d~ tai SKKN thieu kSt qua nghien ciru, vi v?y k@t qua x@p Ioai cua D~ tai, SKKN chua cao. - D~c biet, mQt hien nrong ph6 biSn c:ln duoc ch~m dill la viec tham khao sir dung tai lieu tren mang internet. Nhi~u ca nhan d§: lam dung thai qua viec tham khao tai lieu tren mang internet. DS tai, SKKN chi la sir tim toi tai lieu, nQi dung COlien quan tren mang, ch~p n6i thanh bai viSt mang tinh ly thuyet, co chi ti@ttac gia con vo tinh, c~u tha giu nguyen ca ten dan vi cu thS cua tai li~u ... Co 03 tnrong hop (co danh sach kern theo) sir dung y nguyen d€ tai, SKKN cua nam hoc tnroc va sao chep y nguyen nQi dung tren mang internet d~ nop lam dS tai, SKKN cho narn h9C nay. Sa yeu C&U cac tnrong h9P kiSm diem ca nhan vi pham, dS xu~t hinh thtrc ky luat va giri van ban v~ Sa tnroc ngay 15/6/2011. II. K~t qua C\1 th~: (Co danh sach kern theo) Nghien ciru khoa h9C, ap dung sang kien kinh nghiem d~ khong ngung nang cao chfrt IUQ"11gio day va hieu qua quan Iy giao due la thiSt thirc a&y manh phong g trao thi dua "M6i th:ly co giao la mot tb girong v€ dao dire, tu h9C va sang tao", K~t qua m6i cong trinh nghien ciru pharr anh ca y thirc trach nhiem, pham chAt nha giao ciing nhir tai nang, nang lire sang tao cua m6i th§.y co giao. Cong tac nay phai duoc thuc hien nghiem tuc va k@t qua nghien ciru phai thirc chAt, c6 nhu vay moi thuc a&y phong trao nghien ciru khoa h9C, ap dung cai tiSn khoa h9C ky thuat, nang cao ch:1t luong, hieu qua cong tac trong dQi ngii can be>giao vien toan nganh, NMn diroc thong bao k8t qua tham dinh DS tai SKKN, Hieu tnrong, Thu tnrong cac dan vi thong bao toi toan the can bQ, giao vien trong don vi bi~t dS phat huy nhirng Uti ai~m, khac phuc nhfrng nhiroc diem, rut kinh nghiem cho viec nghien ciru f)~ tai, SKKN ella cac nam h9C sau dat k8t qua cao hon; Cac ca nhan co di~m ae tai, SKKN tir 14 ai@m trc len va xep loai A hoac B moi dira van danh sach binh xet danh hieu Chi@n sy thi dua, Tren day la thong bao ai~m va xSp loai dS tai, SKKN nam h9C 2010-2011 cua Sa GD&f)T, co van dS gi chua r5 dS nghi cac don vi thong tin v@Thirong tnrc thi Qua nganh qua die Cao Mai Hoa a~ duoc giai thich, Dien thoai lien h~: 3828.355.
NO'i nhfJn: - Nlm tren;

- Mang HSCV
- Liru VT,YP.

Sa GD&DT;

IStt
1 2

HQ va ten

Dun

vi

Le HuyBinh
N guy~n Hiru Hoan Tran Thi Phong

THPT Muong Ang THPT Muong Ang THPT Thanh pho DBP

x~p loai d~ tili KXL KXL

Ghi clni

S11dung S11dung

de tai de tai

eli eli

3

KXL

Sao chep tren mang

sa GIAo Dl)C vA DAo T~o DI$N BIEN DANH

sxcu

DE TAl SANG KIEN KINH NCHI$M DUQ'C THAM DINH NAM HQC 2010 - 2011

HQ va ten

Don vi
THPT THPT THPT THPT THPT Phan Dinh Gi6t Phan Dinh Gi6t Pharr Dinh Gi6t Phan Dinh Gi6t Phan Dinh Gi6t THPTPhanDinhGi6t CfmgtacGVcbunhi~matruangTHPT

Ten

de tai

Diem 18 18

Xep loai

1. 2.

4-.
5.
6.

3.

Nguyen Thi Hien Nguyen Thj Kim Chi Tran Truong Sinh Le Thj Thu Hi!
Ph\lID
Ngd

M.so bp quan Iy hoat dong doi moi PP giang day & tnrong PDG? CasioFx-500MS voi vi~c giai toan Mi)t sAb.phap QL nham n.cao c.lU9'11g d';'i ngii GV

A
A B B

16
17

Nang cao vai tro nh~n to chu quarr trong GD dao dire hs THPT 17,5 B ng dung tinh dan dieu cua ham so de giai m';'t so bai toan ve 14 B phirong trinh, bftt phirong trinh va h~ phirong trinh 7inh+"ta"" r-N-J-gluy~n Thj Thuy---+TH=P;;;;T;;-P"'h;-an----OD""i""nh;--;:;G:;-i6;-t-+~C"'ac::;h::ckh~ii'-'-C"'p?-hu-". i"'c7'h c':::m:..to'O'~t:'::s7:o~lo~· -";ch""o:O:h:-:s:c-':tru""--'Un=g"=T~H:;:;P:::T:-:P::-:D::-G::;------+-1-:-8-+-----cA-I 1--~8c'.-E-N:.cg'-':o:.lT=hO'j:-:H:-=o'a-=-'i =-=H~i!-:_,;_--+-;OT;;-;H;;;P:;;T;-;P';-hanDinhG"'i-;-6t:-t--;S:-:lrC'd"'1,lIl-g-c-;-ac'-v...:.e-c.,-ta-'d:;]e'g-:-ia""'i-c-,-ac""b;-,,"'i-:-to""an-:--:-hi""'nh-;--;hC'Q-c--=tOY-An-g--;h-Qp-----ctr-o-n-g--if----'1-

Van Quae

CUOng Hung

rr

7 .: -.
9. 10_

Dang Ngoc Binh Mai

THPT THPT THPT THPT

Phan Dinh Gi6t Phan Dinh Gi6t Phan Dinh Gi6t Pharr Dinh Gi6t

Duong Thu
Van Hili

II.
12.

Nguyen Dong Bui

Khanh Linh
M~iHuang Thi Mai

m\it phang Ke hoach tuyen chon va PP huan luyen VDV tham gia thi dau HKPD toan tinh PP on thi tot nghiep lop 12 man Lsir THPT d\lt hieu qua cao M.so giai phap nham nfing cao tinh trr giac, tich cue trong man hoc th~ due cua hs kh6i II truong THPT PDG PP tieh hop GD moi tnrong trong gi.day b';' man sinh h9C lap 12

14 15 15 18,5

B

B B
B

:-r~~.
15.
Liru

c----lL
17.

1---:1--:3--=-.---+::'NC=g:':::u""ye"'An:.::;o:I_::'hj;=;T:OohC:-an=O=h=;H'-;;o-a-+I:T~~H~C;;~P;T~P:;-harr----cD;:;:·;-inh-~·~G~:-;i~6-:-t-:--:--;D~To-l;-·-=-'m-=-0'1-;c'-·~P~P~d:\l-y'--;--:C'tu-=-"-;--vun_c-.;---=g~e:_h:::_o-:-:--:;-h-S~-l __:__-_-_-'-_-_-_-:-~,.:1~7~~~~B~~-1

__+T;;;cH=PT~P:;-h_an""D;:::-;-inh~G:;:-i~6t:-t-;S;:_;lr-d-O-,1,lIl-:;-';-g-tr""o;_;c::-ho_i--:r:;-im-;-lu-'-y-'-:~n_t_ir_vun_:.--Fg_T--;ieCfn_"g_AI;-c1hc__;_I--'&p'--I-I-;------:__;__:-t--'1:..: THPT Pharr Dinh Gi6t Khai thac nhiing dich V\1 tnrc tuyen mien phi phuc V\1 day va h9C 18 A

18. 19. 20.

'N_glly~n' Thj Nhul1g___+T;;;cH;-;;P",T~P:;-h_arr_D;:::-;-inh~G:;:-io-,-' t:-t-;M-;;;-.SO_A ;-bi...:.~_n_"_p_ha-;,' p::-t--:;lrn_cg:;,---bu",o-' e_x-,-ii-;-y_d_:_\ffi-,-;g~t_ru_an_' --=g,-;-I_:19-,-;c-;-th,iin-;-rth_i-,:~n,--'_"r-;-:-;-!~1_,,8-:-+-,-A'--I Ph\lID Thi IEI THPT Phan Dinh Gi6t V~n dung pp ky thuat day va hoc tich eire van thiet ke mt)l so bai i 18,5 A hoc man ngu van THPT Nguyen Thj L¢ THPT Phan Dinh Gi6t Doi moi PP day hoc man GDCD o tnrong THPT IS B Trieu Th] Kim Kieu Nguyen Th] DV THPT THPT Phan Dinh Giot Phan Dinh Gi6t
.-

Mot s6 giai phap giam ty l~ hs bo h9C gifra chirng
giira bubi

va tron hoc

14 16,5 15

B B B

1---:2--1-. --+-T-'=ra;""n-"--=TC'h-=-'j =T~h-u-cH"-=a.,-' --~T;;-;H;;O:P"'T:-;P::-h-an---:=:D.,-inh-;---,G"'i-;-6t----l--;M--;c-.s60~ cau dieu v& d~y

PP day bai thuc hanh H6a h9C hfru C<Y lap 12 kien man T.Anh cho hs lap 10

--

22.

Nguyen

Thi Ha

THPT Phan Dinh Gi6t THPT THPT THPT THPT Phan Phan Phan Phan Dinh Dinh Dinh Dinh Gi6t Gi6t Gi6t Gi6t

23. 24. 25. ___16. 27. 2S. ~9. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. -39. 40. 41.

Vii Hong Phong Nguyen Van Hoa Nguyen Thi Hong Lien Nguyen Thi Thu Huyen Pham Viin Tfm Pham Thj Hi Bjnh Tran Thi Thanh ThUy Nguyen Thi Nhung

THPT Le Quy Bon THPT Le Quy Bon THPT Le Quy Bon THPT Le Quy Bon THPT Le Quy Bon THPT

PP giai nhanh cac bai toan ve mach di~n xoay chieu khi thay doi cac thong s6 cua mach di~n- V%tIy lop 12 PP soan gi.an tiet on t(ip chuang phan quang hinh hoc lop 11 Giai thich dinh tinh cac hien urong quang hoc v(it If 12 Hinh thanh PP tir hoc va t6 chirc tu hoc mon L.slr a tnrong TI IP GD vi su phat trien ben virng qua day hoc Dja If lop 12 THPT Ung dung CNTT trong day hoc Mot so PP giai M phtrong trinh Ung dung PP toa do giai m.s6 bai toan thi HSG hinh hoc phang

16 15 16 16 18 17,5 18,5 18,5 lS,5 17,5 17,5 16 16,5 18 17 15,5 15,5 17 19 17 17,5 15,5 14,5 13 14 15 16 14

B B I3
B

A
B

Xay dung va s.dung ban do, luoc do tre~ nrong day hoc Lsu
Soan thao tai lieu h.diin hs on t(!p, h~ thong hoa kien thirc phan "Cac hrc co hoc" SGK v%t!i_ 10 nang eao Nang cao hieu qua gio on t(ip kiem tra mon th~d\lc .Hrrimgdiin PP l\f hoc doi voi hs chuyen Van Doi moi kiem tra danh gia nang eao chat hrong bo men L.Sir Nang cao hieu quit cua tiet day nghe va giai phap day nhung bai nghe kh6 Tieng Anh 12- he co ban M.so thu thuat khai (hac tir vung trong cac bai hoc T.Anh 12 Lap cong tlnrc phan nr cua chat dua vao thanh phan din h hrong Danh gia thuc trang va de xuat giai phiip nang cao chat luong hoat dong cua Doan vien thanh nien twang LQt) Su dung PP day hoc tlch eire de nang cao chat luc;rngbai len lop mon Hoa hoc Huang diin hs sir dung atlat dia If VN trong on thi HSG quoc gia Mot s6 bp QL chi dao nham thirc hien tot cong tac GD huang nghi~p a truOrlg Nghien CUu giai bai toan H6a hoc bang nhieu eiieh Lap eh6 hong ve "Thi" trong Tieng Anh cho hs THPT T.Giio Doi rnoi PP day tiet doc hieu (y tnrong THPT Str dung bat dang thirc C6si trong viec tim gia tri too nhat, nho nhat cua m\\t bieu thirc va giai phirong trinh, b,lt ph. trinh Cue tri cua ham so va cac bai toan lien quan den cue tri ham s6 V(in dung m\\t so quy tac trong hu~n luyen the thao vao day toan Nhtrng sai lam khi giai phuang trinh Luong giiie Nang cao nang hrc giai toan eho hs qua c~c bai toan tich phan

A A A
B B B B

Le Xuan Thong
N_gLI)'~n Thi Tinh Vii ThiHu~ NgoThiHu~

i.s Quy

Bon

Nguyen Bich Ngoc Duong Thi Huang Vii Manh Cirong
Luu Van Twin Luang Truang Thi Hong Thi Vy
--

THPT Le Quy Don THPT r.e Quy Bon THPT r.e Quy Bon THPT Le Quy Bon THPT i.e Quy Bon THPT Le Quy Bon THPT r.s Quy Bon THPT Quy Don THPT Tuan Giao THPT Tuan Giao THPT Tuan Giao THPT Tuan Giao THPT Tuan Giao THPT Tuan Giao THPT Tuan Giao THPT Tuan Giao THPT Tuan Giao

A B
B

I3 B A B B B B C
B B

r.s

Le Thi Hong

r---±~. 43.
44. 45. 46. 47. 48. 49.

r.s Thi

Thuy Hoim Tran Thj Lan Anh Dinh Thi Hue Nguy~n Thj""Oanh

Nguy~n

Truong Thanh Til Manh Hung

Pham Van Ngoc Tran Thi Viin

B B

50. 51. 52.
f-----

PhanBaIIai Le Ngoc Lan

THPT THPT THPT THPT THPT THPT THPT THPT THPT

Twin Giao Tuan GiiLQ Tuan Gi{LQ Tuan Giao Tuan Giao Tuiin Giao Tuiin Giao Tuan Giao Tuan Giao
I

Nguyen Thi Hoa
NguySn Phan

53. 54.

Quoc Thang

PP day truyen co dan gian tren ca sa so sanh dac trung the loai (sir thi, truyen thuyet, truyen cli tich) Ung dung CNTT vito giang day men C6ng nghe a tnrong THPT Huang d&nOn thi HSG giai toan tren may tinh cam tay mon Vat ly 11 ban co ban Tich hop GO bao v~ moi tnnrng trong day hoc mon C.ngh~ 10 PP day tfeh hop ND GO bao v~ moi tnrong Sinh hoc 11 Dong gop cua dong bao cac diin t('>cthieu so Tay Bac trong khang chien chong Phap (1945-1954) Tang cirong GD ky nang song cho hs THPT qua mon ODCD Nhtmg bat c\ip trong giang day va viec hra chon m.so BT nham phat tri~n th~ luc mon C:1u long eho hs lap 10 TIIPT Cai d(it ket noi manh Lan, Internet ap dung vao mo hinh tnrong hoc hien nay Cac buoc giai mot bai toan eho lap bai loan tren may vi tinh trong chuang trinh Tin hoc lap II ren ky nang lam van nghi luan cho hs lap 12 a tnrong Kinh nghiem day ky nang viet Tieng Anh lap 12 lI1.so kin day hoc chuang so phirc eho doi urong hs yeu, TB MQt vai kin on thi TN man Ngu van cho hs tnrong DTNT MQt vai kin ung dung phan mem violet trong SO(ll1 giang man Tin hoc lap 11 tai tnrong M.80 kin huang d§llon t~p phan phirong trinh dirong thang trong khong gian 6 tnrong Ap dung CNTT:rong giang day mon cong nghe lap 11,12 Lira chon cac BT phat trien sue ben chuyen man trong huan luyen CIT Iy chay 800m, 1500m eho dQi tuyen dien kinh a tnrong V (in dung Quy luat nhan xac xuat de gilti nhaclt cac bill toan trong quy lu~t Meriden a tnrong. Ly thuyet the loai voi viec day Ca dao 6 lap 10 THPT den de tai "Ly thuyet th@ loai va viec hoc tho moi a lap 11" tai tnrong Sir dung phan rnem Mapinfo 6.0 trong thieeys ke ban d6 day hoc cia Iy a tnrong Met vai kin giai cac bai loan di~11 xoay chieu cho hs lap 12

M.so bp on dinh ne nep eho hs cua Doan TN trong nha tnrong Suy nghi ve nQi'dung va PP day-hoc nghi lu(ln xii h('>ia THPT

14 13 16,5 16 17,5 16 15 . 14,5 17,5 14,5 15,5 14 18 18 15 15 18,5 17 16
18 16

B
C
B

B
B B B

Thi Van Thu Thanh

55. 56. 57. 58. 59. 60. 61.
62.

Nguyen

Lam Ngoc Ngu_y~t D6Thi Hien

B

Le Anh Son Nguyen Van Ninh
Tong Hoang Nguyen Nguven NguySn Manh Xuan Thiing Long

THPT Tuan Giao
THPT THPT Tuan Giao Tuan Giao

B
B

B

B
A A

Thi Ha Bich Nga Thi Hu~

PTDTNTtinh PTDTNTtinh PTDTNTtinh PTDTNTtinh PTDThTtinh PTDTNTtinh PTDTNTtinh PTDTNTtinh

63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72.

Vu Kim Tuyen Pham Thi Lan Huang
D6Lam T&i

!
B B A B B A
I

B

Di_ingThiMai Tran Thi Lan Vii Thi Hong Nguyen NgQC Ha

PTDTNTtinh PTDTNTtinh PTDTNTtinh PTDTNTtinh

BaD

17 19 17

D6 Khiic Phuong Tran Manh Hong

-n:

B

74. 75. 76. 77.

VuMai

Hien

PTDTNTtinh PTDTNTtinh PTDTNTtinh PTDTNTtinh PTDTNT tinh

VuMinhDuc Hoang Minh Phuong

Khai thac va sir dung thi nghiem hoa h9C thea huang tich C\IC vao bai day C\Ithb trong chuang trinh 1(YP co ban. II Nang cao chat IUQ'Ilggio day thirc hanh mon nghe sua chua xc
may o tnrong

-

16,5 16 18 18,5 16 14,5

--

B B

Pham Thi Van Khanh Pham Thi Huyen

Van dung mQt s6 BT b6 tro giang day kt nhay xa "Uan than" cho hs lop 12 tai tnrong. Mot s6 kin xd va sir dung sa d6 trong day Dia ly lap 10 tai wan V~n dung quan diem HO Chi Minh de nang cao hieu qua day h9C Lsir th~ gioi can dai lop 10 THPT. __ ._ Nang cao chat IUQ'Ilg day h9C m6n Hoa hoc a tnrong THPT bang viec nang cao hieu qua thi nghiem bi€u di~n trong day H6a h9C Kiem tra thuc hien quy che eM cua GV M.s6 bp QL hoat dong NGLL

A A
B B

78.
79.
_.

Di.ing Vi~t Dung D~ng Kim Lien

PTDTNTtinh

80. 81. 82. 83. 84.
I

Nguysn Van Luong
Tran Hong Nguy~n Quill Due Trung

Muong Chi! Muong Chi! THPT Muong Chit
THPT THPT THPT THPT H.Dbien H.Dbien

a tnrong

17,5_ 18 13,5 17 15 18,5 18,5 18 15 17,5 15 16 14 16,5 16 17,5 14 16 17,0. 15,5 14

B A
C B

Xay dung t~p tbe su pham dean ket trong truong M.s6 bp ehi 0(10 cong tac GD hs e6 kh6 khan trong ren luyen dao due o tnrong Mot s6 PP giang day va huan luyen phat trien sue ben cho hs GD dao due hs thong qua ra de van nghi luan xii hQi a tnrong M.s6 bp tich 'C\ICnham nang cao hieu qua day h9C ca dao lap 10

85. 86. 87.

La Van Tam Luong Thi Ha
Phan Bi Hien Ng6 T. Thu HUOng HfI Thj Thu Trang Ciim Dinh Mai Nguyen Nguy~n Quang Hoang Thj Tim Thj Cue' Thi Hien

THPT H.Dbien THPT H.Dbien THPT H.Dbien THPT THPT THPT THPT THPT THPT THPT THPT THPT THPT THPT THPT H.Dbien H.Dbien H.Dbien H.Dbien H.Dbien H.Dbien H.Dbien H.Dbien H.Dbien Thanh Thanh Thanh Chan Chan Chan THPT H.Dbien

B A
A A

De h9C tot chuang I:S\! di~n Ii-Hoa lap 11
PP Grap trong day h9C Sinh h9C THPT M.s6 bp chi dao nham nang cao cMt hrong GD TT dao due hs SU dung Atlat trong giang day Dia

88.
,___j_9. 90. 91.

B
B B B B B B

Iy

nr nhien 12

Huang dftn hs S11 dung Atlat Dia ly VN trong hoc ti!p 8\1i

Iy

12

92.
93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

Nguyen Thi Huven Cong Huy

Sir dung phieu kenh hinh sach giao khoa day h9C Dia 1y 10 Mso kin de lam tOt c6ng tac chu nhiem lap 12CI0 tnrong .... Phan t~ch nhirng sai lam. cua hs khi hoc Chuang V ng dung dao ham de khao sat va ve d6 thi ham so-hrrong khac phuc M.so bp to Ch11C hoat d/?ng NGLL cho hs lop 11 tnrong ... HU&ng dk h9C sinh pban loai viet phuang trinh m;:itphang PP giang day co hieu qua cac tiet c6 sir dung thiet b] va d6 dung day h9C m6n Cong nghe THPT V.d\lng k.thuat khan trai ban va p.tien hien dai day V~t ly 10 Sir dung mo hinh day h9C kien tao "SEs" voi mon V.ly Kh6ng khi voi con ngtroi

HaNg<;>cMai Tran The DUng Nguyen DB Thanh

Sy Thiem
Lam

B B
B

Dang Duy Dung

a tnrong

13B

B

Dang Dinh Buonz

101. 102. 103. 104. 105. 106. 107.

Nguyen Thu Thtiy Tran Thl Khanh Hoan Hoang Thi Hoan m Thi Thuy Hang Vii Thi T6 Loan Le Thi Hong Hal LUll Trong Hieu

THPT

Thanh

Chan Chiin Chan Chan Chan Chan Chan Chan Chan Chan Chan Chan Chan Chan Chan Chan

Cong tac chi dao day hQC,KT daub gill.theo chuan KTKN M.so kin giup hs thich hoc mon Ngu Van 0 tnrong Vng dung H thirc IU9'ng trong tam giac ue giai toan Sjr dung tai lieu Van h9C trong day Lsir THPT Kinh nghiem duy tri sy so h9C sinh lop chu nhiem PP giai BT Sinh h9C Doi moi PP day bai thirc hanh H6a h9C nharn phat huy tfnh t.circ cua hoc sinh V ng dung CNTT trong giang day cap THPT Cach ket hop cac phan mem vito XD bai giang di~n tir Ren luyen m.so ky nang song cho hs trong tnrong THPT M.so PP giang day va huan luyen phat trien sire bSn cho hs THP Day hs ycu kern K 12 khao sat ham so va cac bai loan lien quan Su dung tinh don di~u cua ham so de giai PT, bat PT, h~ PT va chirng minh btit d~ng thuc PP giai nhanh cac hili toan dao di,ing co Ve m.so BT phat trien sire manh nham nang cao thanh tich nhay cao ki6u nk nghieng cho hs lap 10 THPT Dung PP ham so de giai mi,itso loai BT Mut so bp giang day ky nang song thong qua hoat dong GD NGLL eho hs tnrong THPT Lchua. Thiet ke bai giang bang phan mem VIOLET Mot so bp chi dao nham nang cao hi~lI qua GD dao dire hs tnron PP sir dung M thong cau hoi phat huy tinh tieh cue cua hs trung day hoc Lich su a tnrong Mi,it so kin giang day rim ky nang doc hieu men T.Anh tai tnron , Mi,it so PP age hieu lac pham VH Trugn dai cho hs lap 10 Thiet h~ day tiet Bai 4\p V?t Iy MQt so bien phap QL day va h9C 0 tnrong nham dap ling yeu ciiu dbi moi cua GD trong giai doan hien nav Nang cao hi~u qua ling dung CNTT trong day hoc L.su (; tnrimg M.s6 bien phap QL nham nang cao chat hrong di,iingu (; truimg Cac bi~n phap QL viec str dung thiet hi day hoc (; tru(;~g Rim ky nang giai toan ph. Trinh cho hs trong day dai s6 va gi.tich

THPT Thanh THPT Thanh THPT Thanh THPT Thanh THPT Thanh THPT Thanh THPT THPT THPT THPT THPT THPT Thanh Thanh Thanh Thanh Thanh Thanh

17 11 13 14 18,5 16 18 18 18 15 14 15,5 15,5 17,5 16,5 18,5 18 17 15 14,5 16,5 15 18 15,5 17 14 14

BC C

B A A A B B B B B

!

108. Pham Doan Dung 109. Doan Thl Van Anh 110. Pham Quang Tuan
111. Nguyen Van Trung

112. Vii Thanh Trung 113. Pham Thanh Luan 114. Nguy~n 115. Nguyen
Van Hieu Thanh Trung

THPT Thanh THPT Thanh THPT Thanh

KXL B

116. Tran Thl Hoa 117. Hoang Tuyet Ban
J 18. Nguy~n Thi Thurn 119. NgLly~n Van Hu~nh 120. Nguyen T'Tuyet Nhung

THPT Tua Chua THPT Tlra Chua THPT Tua Chua THPT Tua Chua

A A B B B B B A B B B B

121. 122. ] 23. 124. 125. 126. 127. 128.

Dinh Ba Phuong D6MyH;tnh Nguy~n Nguyen Van Thin Hong Son

THPT Tua Chua THPT T ua Chua THPT Tua Chua THPT Ta Sin Thang THPT

Tran Huy Hoang Bui Trung Pham Nguy~n Thanh Van H\1 Minh Nguyet

nSin

Thang ang ang

THPT Muong THPT Muong

THPT Muong ang

129. Duong Thi Phuong 130. 131. 132. 133. Le HuyBinh Nguyen Huu Hoan Sung A Chu Nguyen Thi Thirong

TrITT Muong . THPT Muong

ang ang

THPT Muong ang THPT Bung Lao THPT Bung Lao THPT Bung Lao

134. Ng6 Van Xuyen
1-----

135. Tran NgQc Son 136. Ng~ySn Thi Phan Diu

THPT Bung Lao THPT Bung Lao

137. Mai Thi Lan Huang 138. 139. 140. 141. 142. Tong Van

THPT Bung Lao THPT Bung Lao THPT Bung Lao THPT Bung Lao THPT Moo Chung THPT Mun Chung THPT Muong THPT Muong THPT Muong TI-lPT lvfuang THPT Muong THPT THPT THPT THPT THPT Muong Muong Muong Nha Nha Nhi Nha Nha Nhi Nhi Nhi Nha Nhi

D6

D6
Tien

Nhdn dang va PP giai cac dang BT co so v~t chat di truyen a cap d(l phan til (AND va ARN) M.so bp chi dao to chirc thirc hien hoat di)ng GDNGLL co hieu qua a tnrong THPT Bung Lao M.so bp chi dao heat d9ng cua cac to chuyen m6n 0 tr. THPT Giai phap giup da hs yeu kern tnrong THPT vung d(ic bi~t kk M.sa bp cai tien QL d9i ngfi GVCN lop & tnrong BUng Lao M9t s6 kin ve xay dung boi dirfrng nang cao chat IU0lg d9i ngii SU dung tim To Hiru trong day hoc nQi dung Lsir VN 19541975 (SGK L.su lop 12) M9t so bi~n phap QL chi dao nang cao chat luong tot nghiep THPT, Bo tuc THPT a tnrong YHPT Muong Nha M9t s6 bien phap QL chuyen m6n nham nang cao chat IUQ11g day, hoc 0 tnrong M.Nhit Mot so bien phap QL cong tac BDHSG 0 tnrong M'Nha M.so bp QL lap chu nhiem nang cao c.hrong GD hs trong truon Cong tac dau tranh phong chong '0 nhiem van hoa hoc duong" tai tr,uOng M.Nhil tlnrc trang va giai phap M.so bp QL ren ky nang lam van, cam thu VH eho h.sinh Mvai kin 6n thi HSG tnrong THPT vung kho khan Huang di'in hs khai thac kien thirc, su dung ban do ... dia Iy 10 Mot s6 kin gay hirng thu ... Bien phap day hieu qua diu bi dong Cac hinh tlurc luyen t~p va kiem tra tit virng PhM huy tinh tieh eire, ch.dong s. tao va nang hrc tu' h9C cua hIs

Van dung TT tam guong dao due HCM trogn giang day phan Cong dan voi dao dire mon GDCD lop 10 Tiep tuc doi moi PP giang day Mot vai kin doi moi PP day man tin hoc lop 10 M9t sO kin cua GV chit nhiem trong viec giam ty I~ hs bo hoc Vai tro cua GVCN trong viec nang cao chat IU<;Yl1g GDHS lop 12C2 tnrong THPT Bung Lao Nang cao hieu qua day hoc mon Sinh hoc bang viec Sf! dung Grap trong giang day ph:1n Sinh hoc t€ bao lop 10 Quy trinh thiet ke bai giang di~n tir mon H6a hoc

14

B KXL KXL

12,5 10,5 14 14,5 13 14 14,5 17,5 17 17 14 18 13 18,5 13,5 17 6,0 17 15,5 14,5 14 14 15,5

i

C C
-

B B C B B B B B B A C A C B KXL B B B B B B

Quyet

Hoang

Xuan Binh

Dao Xuan Manh
Bui Xuan Nguyen San

143. Tran Truong
f---

144. Chu Cong Dien

145. Ng6 Xuan Chinh 146. Nguyen Dang Thieu 147. Nguyen Thi Ngoc Hoa 148. 149. 150. 151. 152. 53 . 54.
T:;t

ru Thu

Hoili Trung

Tran Thi Van Anh Nguyen Trong VU Kien Cuong VU Thi Huyen Nguv~n Nguyen Tieu Phong Thanh Chi

MuongNha Muong Tau

0

THPT Muong THPTNa

155_ 156_ 157_ ISS.
f-----.

Tran Ngoc Hung Le Xuan Lam
Nguyen Van Khiem Binh PIWm Thanh

THPTNa THPTNa THPTNa THPTNa THPTNa THPTNa

Tau Tau Tau Tau Tau Tau

MOLso PP giai hili toan Viet pt tiep tuyen ella duong cong PP giai nhanh cac bai toan khao sat mach di~n xoay chieu V~n dung PP thao Iuan nhom trong day man GDeD lap 11 ~_so kin trong c.tac nang cao chat luong QL viec chap himh ne nep hoc sinh. Lua chon m.so BT khac phuc nhtrng sai Him thuong g.;iptrong KT chay da, darn nhay cua KT nhay xa trim than 1&011, 12 Huang dan on thi TN eho his lop 12 phan lam van tv luan XH M_so giai phap phu dao hs yeu kern man h6a hoc tai tnrong M_so bp nham tiep t\ICday manh cuoc v~ d9ug "hoc t~p ___ " Nang cao chat IUQ'Ilg day hoc man Sinh h9C \&P 12 Mso bp nham nang cao hieu qua day hoc man Vat If M_so bp nharn nang cao hieu qua day hoc man Ngjr Van Rphap QL nhiim nang eao chat h~qng day hoc 0 truimg Nhtrng giai phap han che hs b6 hoc
(y

11 14,5 15,5 14 15 11,5 14,5 15 14 15 7,0 13 17,5 14 19 14 17 16 16 17 12 18,5 13 12 18 19 17,5

C B B

-

B B
C

159_ Vii Bien ThUy
Trinh Van Nguyen Hoan Vii Phong

160_ 161. 162_ 163_ _~64_ 165_ 166_ 167_ 168_ 169. 170. 171. 172. 173_ 174. 175. 176_

Vii Trunz Nguyen

Nguyen Hiru Bit
Tran Viet Can Nguy The Vinh Ha Van Tuan Tran Binh Quang Luong THong Chuyen Nguyen Tuan Anh

THPT Tran Can THPT Tran Can THPT Triin Can THPT Triin Can THPT Triin Can THPT

B B B B
KXL C

Muong Luan

THPT Muong Luan THPT Muong Luan THPT THPT THPT THPT THPT THPT Cha Cang CM Cang Cha Cang

tnrong

Luang Binh Tuan Nguyen Van Tu Tran Truong Nguyen LeNgQc Thi~n

K!n on thi TN Ngfr van 12 phan lam van nghi luan XH Phat trien trang TTFH tnrong THPT Chit Cang nham nang cao hieu qua trong cong tac QL va giang day M_so bp tang cuong QL ella BGH doi v61 cong tac chit nhiem 16 Tich h91' m.so tro choi dan gian vao tiel h9C the due lam tang hirna thu trona luyen t(io ella hoc sinh Phan loai va PP giai met so dang toan ve ung dung cua dao ham PP,

B B A B B B B B
C

Van T~p Ha

eM Cang

Cha Cang Cang

ky nang lam bai van

nghi lu~ VH ve mQt hai tho, doan tho

Ph\UTI Xuiin Chinh

THPT_Cha

Bien phap nang cao chat hrong hs yeu kern trong hoc t(ip D(lYhoc tac pham (doan trich) SU thi tai tnrong Chi! Cang Goi d9ng CO' heat d(lng trong viec giang day chuang trinh eON & b9 man Tin hoc 11 trong tnrong THPT CM Cang GV chu nhiem lap trong c6ng tac GD dao due cho hs a tnrong M';'t viii kin de day va hoc tot phan Van hoc ruroc ngoai- Ngu van lap 11 a tnrong, Giai phap chi dao nang cao chat hrong GDQP-AN trong twang M(\t s6 bp chi dao hoat dQng NGLL gop phan nang cao chat ; hrong GD dao due PP giai BT ve chu ky can lac dan Thirc trang va bp nang cao chat luong GD dao due his _.T.Nua

CM Cang

Nguyen Manh Tuan

THPT Cha Cang THPT Cha Cang THPT Cha Cang THPT Thanh THPT Thanh THPT Thanh THPT Thanh Nua

A
C

177. LeQuocKMnh 178_ Duong Manh quan

C A
A

--

179_ Vii Elinh Hong 180_ Le Thj Kieu Oanh
Dang Quang Huy

Nua
Nua Nira

__l~I. __l82-

Tran Thi Rai Ven

14,5

B B

183. Le Xuan Kim 184. r,s Thl Hang 185. Tran Thi Thanh Huyen 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197.
To Thanh Lam Nguyen Thi Mai Nguyet Pham Thi Hien Trinh Thi Minh Tiin T~ Thi ThuHa HoangThi Ha Nguyen Thi H~ Luang Thi Blch Thuy Nguyen Thi Nga Dao ThiLy Nguyen Thi Tuyet Lan Nguyen Thi Bich

THPT Thanh Nua THPT Thanh Nua THPT Thanh Nua THPT Thanh pho THPT Thanh pho THPT Thanh pho THPT Thanh pho THPT Thanh pho THPT Thanh ph6 THPT Thanh ph6 THPT Thanh pho THPT Thanh ph6 THPT Thanh pho THPT Thanh pho THPT Thanh pho THPT Thanh ph6 THPT Thanh ph6 Thanh ph6

Vai tro cua GV ch.nhiem trong hinh thanh '1 thirc hoc t~p eho hs Mot vai kn viCirng dung CNTT trong d1),Y L.su i:r tnrong hoc tfch hop ky nang song cho hs Nang cao uy tin dQi ngu CBQL tnrong THPT thanh pho M.so bp nharn trien khai c6 hieu qua pt "Xay dung ... tieh cue" M.so bp nham nang cao chat luong thi TN mon toan THPT Day giai PT mil vii PT Iogarit doi voi hs yeu kern a tnrong Day PT Luong giac lap 11 M.so kin trien khai CVD "thanh nien tien tien lam theo loi Bac" v(\n dung PP day hoc tich
C\IC

16,5 15 Mot vai kn heat di?ng ngoai kh6a VH dan gian Vi~t Nam lap 1O, 18 19 17 18,5 15,5 15,5 16 18,5 18 18 15 14,5 16 15,5 16,5 14,5 13 17 16 14,5 16,5 15 15 15 15,5

B B

A A
B

A
B B B

trogn gio Van hoc su

a THPT

Sir dung ky tbust "Su do nr duy" trong day vii hoc mon Ngtt Van M.so kin giang day lam van nghi lu~ XH trong tnrong THPT M.so kin day tu chon m6n Ngtr van 11 M.so PP GO dao drrc cho hs THPT qua gio doc Van De tai the Sll qua cai nhin cua N guy~n Minh Chau trong truyen ng;fu "ChiSc thuyen ngoai xa" . M.so giai yMp nang cao hieu quit su dung phong hoc b9 rnon V~t 1'1nharn tich cu hoa hoat d(mg nhan thrrc cua hs tai tnrong Huong dik hs giai BT "Nhan bier-tach" trang d<LY mon H6a hoc vo co lap 12 Huang dik hs giai nhanh BT trac nghiem hoa htru co Nang cao kha nang hoc H6a hOOco II thong qua BT H6a M.so kin veovai (1'0cua GVCN lap trong GO hs

A A A
B

B
B B B

198. D6 Le thu

I
I

199. Trinh Thi Thu Huang

200. Nguy~n T. Hong Nhung THPT THPT 201. VfiDucHien THPT 202. Tran Thi Phong THPT 203. Nguyen T.Thu Van , THPT 204. Him Thanh Thuy 205. Pham Thi Kim Oanh THPT

B

Thanh ph6 Thanh pho Thanh ph6 Thanh pho Thanh pho Thanh pho

a tnrong

C
KXL

ru

M.s6 kin img dung CNTT trong day hoc Sinh hoc II HO hs giai BT te bao hoc mon Sinh hoc 10 Mot so kin khi HO hs hoc phan di truyen hoc quan the trong phan di truyen hoc, Sinh hoc 12 Day hs PP hoc bi? mon Sinh hoc tai tnrong M.sO bp nang cao hieu qua cac tiet thi nghiem thuc hanh m. Hoa HO hs khai thac do dung day hoc Lsu 10,11 theo huang t.cuc M.so kin trang to chirc day hoc nham nang cao hung thu eho hs trong hoc tap bo mon Lsir a tnrong Sir dung PP dam thoai ket hop voi p.tien tnrc quan trong day hoc Dia Iy lap 10

B
B

B B B D B
B

206. Hoang Thi Lan 207. Nguyen Tien Dung 208. Nang Thj Hong 209. Nguyen Th] Minh ~10.
~"

THPT

THPT Thanh pho THPT Thanh pho THPT Thanh pho THPT Thanh ph6

Nguyen

Thi Thuy

211. f--212. 213. 214. _____:? 15. 216. 217. 218. 219. -. 220. 221. 222. 223. 224.

Nguyen

Manh

Hung

THPT

Thanh

pho pho pho

Tran Thj Rai Ly U~Manh Hllng Truong Xu an Ha Bui Viln Thanh

THPT Thanh THPT Thanh

Nguyen Dinh Ngfr
Bao Thj Kim Oanh Hoang Thi Hong Thao Pham Thi Hang

THPT Thanh pho THPT Thanh pho THPT Muong Lay THPT THPT THPT THPT THPT THPT THPT THPT THPT THPT DTNT DTNT DTNT DTNT DTNT DTNT DTNT DTNT DTNT DTNT DTNT DTNT Muong Muong Muong Muong Muong Muong Muong Muong Muong Lay Lay Lay Lay Lay Lay Lay Lay Lay

trong giang day phan trng dung dong co dot trong a mon Cong nghe lap 11 tai tnrong M(it so kin nang cao chat hrong day mon GDQP-AN PP giitng day mon bong chuyen lop 11 PP clurng minh va irng dung cua bat dang thirc Cauchy Mso giai phap QL nham nang cao hieu quit GD cho hs nQi tru .. S11 dung van h9C vao day mQt so bai Lich S11 a tnrong THPT V~ dung m.so PP day hoc hien dai voa giang day nhiing ND cu the mon GDCD lap 10 THPT Thiet ke va Slr dung phieu hoc t~p trong giang day men Sinh hoc ci\p THPT M.sO giai phap phat huy vai tro CD co so trong tham gia QL ph6i hQ'Phoat d9ng xiiy dung dan vi viing manh tai tnrong PP quan 11'h6 sa cong dean co sa tnrong THPT M.so giai phap doi moi PP day hoc Lich sir (y tnzong PP giai nhanh mot so dang hili t\ip H6a hoc hira co thuong g(ip.. M.so giai phap nang cao chat hrong GO dao duc eho hs dan tQc Xay dung phat trien website trang tnrong h9C lVI.s6b:phap QI nham XD va ph.trien doi ngii GV M.so bp xay dung ke hoach nam hoc cua ngiroi CBQL Hinh thanh ky nang giai BT di truyen Sinh hoc 9 Nang caokhi nang nhan dien, cat nghia va dung

Xay dung va ung dung pham mem QL thi lai a truong KIn day chuang trinh CON men Tin hoc a tnrong

19 16,5 15,5

A

~
B B B B B B B

14
17,5

14
14 16 14 14,5 15,5 16,5 15,5 15,5 13 17 17 14 14 14 14 17 14 10 14 15,5 17 14

Nguyen Bang Bac Nguyen Mai Hang Buc Thj Hang Thu

I3
B B B

Nguyen Thi Phuonz
Hoang Thuv Phuong Thj BichNg9C

c---125.
I-- 226.

vo

c---127.
228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235.

Doan Thi Bien Nguyen Thanh Thao Tran Dang Khoa

C
B B B B B B B B

vu Xuan

Muong Lay DB.Dong DB.Dong DB.Dong BB.Dong DB.Dang DB.Dang DB.Dang DB.Dong DB.Dang Muong Muong Muong Ang Ang Ang
!

Hong

a tnrong.

Pham ThiHoa Nguy€n Xuan Hoan Nguyen Thj Kim Lien Truong Nguyen Nguyen UThi Huu Nghi

tu Han Vi~t

Ren luyen m.so ky nang Slr dung atlat dia 11'VN cho hs THCS, " Ng.ciru cac BT giup phat trien sire ben eho hs THPT M{>ts6 PP gilti toan vo ty QL kiem tra CSVC trong tnrong hoc M.so. bp dam biI,? VSATTP de nang cao chat hrong nuoi duong tai bep an t~p the nha tnrong, M.so bien phap tic QL va s.dung TI3DH a truong ..M.img Khai thac dich V\] hop thir di~n ttt mi@nphi (gmail.comjde tao ra kcnh di6u hanh tac nghiep 6 tnrong DTNT M.ang . Mi)t s6 bp nang cao chat IUQ'nggio thuc hanh mon Sinh lap 9

Khiic Hung
T.Nhu Vui Binh

C
B B

_____:?36. Pham Quoc Cuong 217. Ca Ng9c Chung
~.

13

_____:?38. Nguyen

Thj Hang

B

239. 240. 241. 1----242.

Nguyen Nguyen

Van Bay Van Truong

DTNT DTNT DTNT DTNT DTNT DTNT DTNT DTNT DTNT DTNT DTNT DTNT DTNT DTNT DTNT DTNT DTNT DTNT DTNT DTNT DTNT DTNT DTNT DTNT DTNT DTNT DTNT DTNT

Muong Muong Muong Muong

Ang Ang Ang Ang

thea chuan kien thirc ky nang L\Ia chon illi;>t o BT nham phat trien the lire mon da cau 1.11 s Mdt so kin trong pp day ky nang nghe TA 9 truimg ..M.lmg Mot s6 kin doc dien cam trong day hoc mon Van lap 9 Mot s6 kin giang day giup his THPT ElienBien nang cao hieu qua viet van nghi lu~n To chuc hoat dQng NGLL tai twang Cac PP vao bai t\LOtam the cho hs trong gio d\LYNgit van Nang cao chat IUQ'1lg hoc thtrc hanh modun.Lap d~t mang day dien trong nha mon Cong ngh~ 9 M.so bp giup hs d;; ghi nho kien thirc lich sir M.so giai phap nang cao chat hrong men T.Anh eho hs dan t~c M.so hoat d(\ng hieu qua de thu hut GV, hs den thu vien

. D6 Thi Dulin Tran Ai Chin

15 10 14,5 15 16,5 18 16 15,5 14 14 14 13,5 10 14 13 10,5 16 15 16 16 14 17,5 14,5 15,5 15 14 17,5 10

R C B

I3
B

243. Nguyen Thi Tung 244. Bili Thj Thanh Huang 245. Pharn Ngoc Canh
~.

TUM Giao TUM Giao Tuan Giao Tuiln Giao Tulin Giao TUM Giao Tuiln Giao

A
B

_Trill Thi Minh Hang 247. Hoang Thi Vui 248. Nguyen Thi Thuy 249. Nguyen Van Hung 250. Nguyen
HoangThj Anh Tuan

B I3
B B C C B C C B B B B B B B B B B B C

1--.

Tuan Giao
Tuan Tuan Tuan Tuan Giao Giao Giao Giao

~.

Hi

Sl'rdung giao an di~n ill de gop phan nang cao chat luong day hoc men Dia ly i:J THPT M.st; PP t~p luyen de nang cao thanh tich mon nhay xa cho hs nit Ngoai kh6a noi chuyen Ljch su. nhan biet va each ve bieu do mon Dia ly Doi moi PP day hoc mon The due trong tnrong THCS Lam the nao de day tot cac chit de nhay cam

252. Luang Thi Hia 253. Khong Minh Til _.254. Nguyen Thi HUll
255. Ngo Thanh Hoa

Ky nang

Twin Giao Di~n Bien Di~n Bien Di~n Bien Di~n Bien Di~n Bien Di~n Bien Dien Bien Muong Muong Muong NM Nh6 Nh6

B6i duong tu duy sang tao eho hs thong qua day bai t~p hoa 119C xay dung boi dtreng di)i ngil GV M{>lso kin trong cong tac chi dao boi du6ng HSG i:J tnrong M.so kin thirc hien d&irnoi danh gia ket qua hoc l~p men Sinh 9 M.so kin nang cao ch.hrong day va hQCtich cue mon Dia THCS M.so kin soan bill giang di~n tir va trinh chieu trong mon Toan Mso bp nang cao chat hrong day va h9C men toan THCS thong qua cac gio luyen t~p tren lap Ung dung CNTT nham nang cao chat luc;mgday va hoc man Am nhac thirong tlurc cho hs THCS. Mso bien phap quan Iy nang cao chat Itr911g d(\i ngii

256. Ha Quang Lich 257. Tran Thi To Uyen -_. 258. ' Le Th] Kim Ngan 259. Nong Th] Nhung 260. D~ng Viet CUOng 261. Pham Thi Bich Thao 262. Phung
Thanh

Tam

263. Ca vim Minh 264. Le Van Duan Tnin Thi Luyen ~5. 266. Nguyen Van Phuc

Ren ky nang ve bieu d6 trong phan BT SGK Dia lap 9 M.so SKKN GD dao due hs a truong M.so kin giai loan hinh hoc khong gian b~ng PP toa dQ

Muong Nhe

267.

Le Truong Giang

DTNT DTNT DTNT DTNT DTNT DTNT

Muong

Nhc

268. Nguyen T.Hong Van 269. Mac Van Dung 270. Ngo Thi Kim Thu 271. Pham T.Minh Huang 272. Nguyen Thj Hang Nga 273. Dao Thi Toan 274. Bui Khac Duy 275. Tran Ngoc Bac
~-

Muo-ng Nh6 Muo-ng CM Muo-ng CM Muo-ng Chs. Tua Chua

M.so bp s.dung bim do giao khoa treo nrong nham phat huy tinh tich ClJC cua hs trong day hoc Lsir (, tnrong THPT M(Jt viti kin trong day hoc cac loai thS VH mroc ngoai THCS Nang cao chat ltrong cho hs yeu kern men Tieng Anh Bp chi dao hoat dong GD giai tri nhan van cho hs tnrong ... M.su bp chi dao GD dao due hs trong tnrong Kln SU dung so do trong day hoc lich sir & tnrong . .T. Chua M.so bien phap QL nham doi moi PP day hoc a tnrong THPT S. dung cac PP trong Ktra daub gia ket qua hoc t~p trong nghe di~n dan dung thea huang t.cuc Mot viii kin trong viec soan giao an di~n tu ~on T.anh
Th\IC trang, giai phap nang cao cong tac QL hoat d9ng day hoc

14

B

DTNT Tua Chua TT KTTIHIN tinh TT KTTIHIN tinh TT Tin hoc- NN TT Tin hoc- NN TT Tin hoc- NN TT TT TT TT GDTX GDTX GDTX GDTX M.Cha M.Cha M.Cha M.Nhe M.Nhe DBDong T.Giao T.Giao TGiao D.Bien D.Bien D.Bien

14,5 B 14 B 14 B 16 ___lL 14,5 14 ~_ ... 14 B._ 14,5 B 18 15 19 13,5 13 13 15,5 14 17 16 15 14 13 15 15 15 14,5 18 17 A
B

Pham ThUy

277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287.

Pham Thien Vuong
VuMinh UThi San Nga

Duong Thj Kieu Nguyen Thi Lanz
Tran Thj Mang Nguyen Van Quan D~gVanSy Nguyen Nguyen Thi Thai Van DOM

PP ren ky nang n6i T.Anh cho his lap 4 Sir dung phan mem ma nguon rna trong hoat d(Jng cua co quan, 16 clnrc nha mroc-thlet k~ website thong tin Trung tam .. M.so bp de thuc hi~n cong tac phu dao hs yeu doi voi HV bo tuc M.so b.phap QL doi moi PPDH (}Trung tam M.so bp trong cong tao QL ho sa hoc vien trong Trung tam M.so bp giam ty l~ hs bo hoc tai Trung tam Bien phap QL nham nang cao chat hrong day hoc (] Trung tam M.so bi~n phap nang cao hieu qua cong tac quan tru M9t so bien phap quan Iy di)i ngii GV a TTGDTX DBD M.so bp chi dao thuc hien hoat di)ng NGLL SU dung may tinh cam tay de h6 tro gai cac bai toan thi TN b6 tuc THPT (] cac trung tam GDTX M(Jt so bp trong cong tac chu nhiem lap Thuc trang hoc vien b6 hoc va nhtrng giai phap PP su dung h~ thong cau hoi de phat huy tinh tich cue cua hoc vien b6 tuc THPT trong ti8t day Lich su . Phoi hop gifra CD va CQ trong viec nang cao y thirc thuc hien quy ch~ CM cua GV tai Trung tam. . M.so kin ren ky nang him van cho hoc vien Mso b.phap QL nang cao chat luong 10<.\i hlnh dao 1\10 khong chinh guy tai TTGDTX tinh M.so bp giup hoc vien .... ngfr phap Tieng Viet

A
C C

C
B B B B B B

TT GDTX TT GDTX IT GDTX TT GDTX TT GDTX TT GDTX TT GDTX TT GDTX TTGDTXtinh TTGDTXtinh IT GDTX

TT GDTX M.Nh6

Pham Thi Xuan

288. TOng Thi Cue 289. Hoang Vi~t Xuan 290. Tran Ninh Nam 291. Nguyen
Thi TMp

C
B B B B

292. Pham Thi Duyen 293. ve Th\ Bieh Lien 294. V6Th\
Tam

A

i
B

T.Chua

295. 296. 297. [_298.

r------

Pham Minh Tuan Nguyen Thi Chinh Nguyen Huy Viin Nguy€n Van Hai

THPT THPT THPT THPT TAng

Muong Nhe MUOn_g Nh6 Muong Nh6 Muong Nh6

Su dung PP thao luan nhom trong giang day GDeD 11 GD dao duc eho hs thong qua bai giang mfin GDeD lap 10 H~ thong va rni)t so PP giai BT di truyen h9C quan the M.so kin trong khai thac do dung tnrc quan de day Sinh h9C 12
OlfQ"C

12,5 JO 14 14,5

C C B B

s8 trong

danh sach gAm 298 d€ tai, SKKN

thftm djnh