SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
NĂM HỌC 2010 – 2011
Khóa ngày 2 tháng 6 năm 2011

BỘ BIÊN BẢN
HỘI ĐỒNG COI THI
Hội đồng coi thi THPT Hà Tông Huân

Thanh Hóa, tháng 6 - 2011

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT
Khoá thi ngày 2/6/2011.
Hội đồng thi : THPT Hà Tông Huân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG COI THI
Ngày 31 tháng 6 năm 2011
Buổi chiều
- Họp lãnh đạo hội đồng coi thi : Từ 14 giờ 30 phút đến 15 giờ 30 phút
- Lãnh đạo làm việc với bộ phận bảo vệ, phục vụ, lãnh đạo địa phương.
- Kiểm tra công tác chuẩn bị hồ sơ của hội đồng, kiểm tra sơ bộ CSVC của hội đồng thi
Ngày 01 tháng 6 năm 2011
Buổi sáng
- Họp toàn thể HĐ: Từ 8 giờ đến 10 giờ.
- Tiến hành học quy chế thi và kiểm tra CSVC của HĐ thi THPT Hà Tông Huân
Buổi chiều
Từ 15 giờ
- Khai mạc, giới thiệu bộ đề thi
- Thí sinh học tập nội quy phòng thi, xem số báo danh và phòng thi
Ngày 02/6, 03/6 và 4/6/2011 làm việc theo chương trình sau :
Ngày
Buổi
Thời gian
Công việc
Từ 7h 20 ph
- Mở đề thi môn Văn
Từ 7 h 30 ph
- Tính giờ làm bài
Sáng
Từ 10 h 00 ph
- Thu bài
Từ 9 h
- Báo cáo nhanh về Sở
02/6
Từ.....h....ph
- Mở đề thi môn Hóa học
Từ.....h....ph đến .....h....ph
- Tính giờ làm bài
Chiều
Từ.... h....ph
- Thu bài
Từ.... h....ph
- Báo cáo nhanh về Sở
Từ.....h....ph
- Mở đề thi môn : Địa lí
Sáng
Từ.....h....ph đến .....h....ph
- Tính giờ làm bài
Từ.... h....ph
- Thu bài
03/6
Từ.....h....ph
- Mở đề thi môn : Lịch sử
Từ.....h....ph đến .....h....ph
- Tính giờ làm bài
Chiều
Từ.... h....ph
- Thu bài
Từ.... h....ph
- Báo cáo nhanh về Sở
Từ.....h....ph
- Mở đề thi môn : Toán
Từ.....h....ph đến .....h....ph
- Tính giờ làm bài
Sáng
Từ.... h....ph
- Thu bài
Từ.... h....ph
- Báo cáo nhanh về Sở
04/6
Từ.....h....ph
- Mở đề thi môn Tiếng Anh
Từ.....h....ph đến .....h....ph
- Tính giờ làm bài
Chiều Từ.... h....ph
- Thu bài
Từ.....h....ph đến .....h....ph
- Họp tổng kết HĐ coi thi
Từ.... h....ph
- Báo cáo nhanh về Sở
05/6
Sáng
Nộp bài thi về Sở GD&ĐT
Chủ tịch Hội đồng coi thi

Ghi chú

Trịnh Văn Phong

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT
Khoá thi ngày 2/6/2011.
Hội đồng thi : THPT Hà Tông Huân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG COI THI
1.Thời gian :14 Giờ 30 phút, ngày 31 tháng 5 năm 2011
2.Địa điểm : VP HĐ Trường THPT Hà Tông Huân
3.Thành phần :
1/ Ông : Trịnh Văn Phong – Hiệu phó THPT Thạch Thành 1
- Chức vụ : Chủ tịch Hội đồng coi thi
2/ Ông: Phạm Ngọc Thắm
- Chức vụ : P.Chủ tịch Hội đồng coi
thi
3/ Bà: Nguyễn Thị Thanh Thủy
- Chức vụ : P.Chủ tịch Hội đồng coi
thi
4/ Ông: Lê Ngọc Phương – TKHĐ THPT Thạch Thành 1
- Chức vụ : Thư ký Hội đồng coi thi
5/ Ông: Trịnh Trọng Tuấn
6/ Bà
- Chức vụ : Thư ký Hội đồng coi thi
4.Nội dung:
a. Đọc QĐ thành lập HĐ coi thi.
b. Nghe báo đ/c Phạm Ngọc Thắm, PCT Hội đồng coi thi báo cáo về chuẩn bị hồ sơ và
CSVC của trường sở tại, đề xuất phương án bảo vệ kỳ thi với địa phương, kiểm tra sơ bộ công tác chuẩn
bị hồ sơ và các điều kiện phục vụ cho kỳ thi của trường sở tại...
Cụ thể: Có 20 phòng thi với 240 thí sinh, các phòng thi bố trí trên 2 dãy nhà (2 tầng và 3 tầng), tất
cả đã sẵn sàng phục phụ đầy đủ cho kỳ thi.
b. Phân công các công việc cho các thành viên của lãnh đạo HĐ:
+ Đ/c Trịnh Văn Phong: Chủ tịch Hội đồng coi thi. Phụ trách chung, bao gồm các vấn đề
về đề thi, bài thi, nộp bài, phân công giám thị coi thi, sơ đồ SBD.
+ Đ/c Phạm Ngọc Thắm: Phó chủ tịch. Phụ trách CSVC, lực lượng bảo về Hội đồng thi
(lên phương án bảo vệ cho từng buổi thi), giám sát và thu bài từ phòng 01 đến phòng 10. Phụ trách vvề
sinh trong và ngoài phòng thi.
+ Đ/c Nguyễn Thị Thanh Thủy. Phó chủ tịch
Phụ trách hiệu lệnh: Trống báo: 1 hồi 3 tiếng
Tập trung giám thị : 9 tiếng
Tập trung thí sinh: 6 tiếng
Phát đề: 3 tiếng
Tính giờ làm bài: 1 tiếng
Thu bài: 1 hồi
Phụ trách báo cáo nhanh (sau 2/3 thời gian làm bài), giám sát và thu bài từ phòng 11 đến
phòng 20.
+ Đ/cTrịnh Trọng Tuấn. Thư ký
Phụ trách văn phòng phẩm(cùng với PVT), lên sơ đồ phòng thi, niêm yết phòng thi và bảng
tin.
Giải quyết các sự cố ốm đau của TS.
+ Đ/c Lê Ngọc Phương. Thư ký
Hoàn tất các loại văn bản của hội đồng thi, thu đề thừa, thu hồ sơ thi.
Chủ tịch Hội đồng coi thi
Trịnh Văn Phong

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Khoá thi ngày 2/6/2011.
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Hội đồng thi : THPT Hà Tông Huân
BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG COI THI
1.Thời gian :..............Giờ ............phút, ngày 01 tháng 6 năm 2011.
2.Địa điểm : Phòng HĐ THPT Hà Tông Huân
3.Thành phần :
Tổng số lãnh đạo và giám thị (theo QĐ của Sở ):45 ; có mặt :45; vắng mặt: không
4. Nội dung
a. Đọc QĐ thành lập HĐ coi thi.
b. Nghe báo đ/c Phạm Ngọc Thắm, PCT Hội đồng coi thi báo cáo về chuẩn bị hồ sơ và
CSVC của trường sở tại, đề xuất phương án bảo vệ kỳ thi với địa phương, kiểm tra sơ bộ công tác chuẩn
bị hồ sơ và các điều kiện phục vụ cho kỳ thi của trường sở tại...
Cụ thể: Có 20 phòng thi với 240 thí sinh, các phòng thi bố trí trên 2 dãy nhà (2 tầng và 3 tầng), tất
cả đã sẵn sàng phục phụ đầy đủ cho kỳ thi.
b. Phân công các công việc cho các thành viên của lãnh đạo HĐ:
+ Đ/c Trịnh Văn Phong: Chủ tịch Hội đồng coi thi. Phụ trách chung, bao gồm các vấn đề
về đề thi, bài thi, nộp bài, phân công giám thị coi thi, sơ đồ SBD.
+ Đ/c Phạm Ngọc Thắm: Phó chủ tịch. Phụ trách CSVC, lực lượng bảo về Hội đồng thi
(lên phương án bảo vệ cho từng buổi thi), giám sát và thu bài từ phòng 01 đến phòng 10. Phụ trách vvề
sinh trong và ngoài phòng thi.
+ Đ/c Nguyễn Thị Thanh Thủy. Phó chủ tịch
Phụ trách hiệu lệnh: Trống báo: 1 hồi 3 tiếng
Tập trung giám thị : 9 tiếng
Tập trung thí sinh: 6 tiếng
Phát đề: 3 tiếng
Tính giờ làm bài: 1 tiếng
Thu bài: 1 hồi
Phụ trách báo cáo nhanh (sau 2/3 thời gian làm bài), giám sát và thu bài từ phòng 11 đến
phòng 20.
+ Đ/cTrịnh Trọng Tuấn. Thư ký
Phụ trách văn phòng phẩm(cùng với PVT), lên sơ đồ phòng thi, niêm yết phòng thi và bảng
tin.
Giải quyết các sự cố ốm đau của TS.
+ Đ/c Lê Ngọc Phương. Thư ký
Hoàn tất các loại văn bản của hội đồng thi, thu đề thừa, thu hồ sơ thi.
Thư kí

Lê Ngọc Phương

Chủ tịch Hội đồng coi thi

Trịnh Văn Phong

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT
Khoá thi ngày 2/6/2011.
Hội đồng thi : THPT Hà Tông Huân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM TRA CƠ SỞ VẬT CHẤT
1.Thời gian :..............Giờ ............phút, ngày .......tháng......năm 2011..
2.Địa điểm :......................................................................................
3.Thành phần :
1/ ...................................................Chức vụ : Giám thị ; đơn vị :..............................................................
2/ ...................................................Chức vụ : Giám thị ; đơn vị :..............................................................
3/ ...................................................Chức vụ : Giám thị ; đơn vị :..............................................................
4/ ...................................................Chức vụ : Giám thị ; đơn vị :..............................................................
4. Nội dung :
Kiểm tra CSVC của HĐ thi :..............................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
5. Kết luận:
- Số phòng thi đảm bảo cho việc thi: ............................................
- Số không đảm bảo cho việc thi: (ghi rõ phòng số mấy và nêu rõ lý do không đủ điều kiện cho việc thi...),
cách giải quyết
-Tường rào, cổng ra vào Hội đồng thi : ( có đảm bảo hay không dảm bảo an toàn cho kỳ thi?...)
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Các thành viên kiểm tra ( Ký, ghi rõ họ, tên)

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT
Khoá thi ngày 2/6/2011.
Hội đồng thi : THPT Hà Tông Huân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN CHỨNG KIẾN BỘ ĐỀ THI
1.Thời gian : 6 Giờ 30 phút, ngày 02 tháng 6 năm 2011
2.Địa điểm : trường THPT Hà Tông Huân
3.Thành phần :
1/ Chức vụ : Giám thị ; đơn vị :..............................................................
2/ ...................................................Chức vụ : Giám thị ; đơn vị :..............................................................
3/ ...................................................Chức vụ : Thí sinh ; SBD :.................................................................
4/ ...................................................Chức vụ : Thí sinh ; SBD :.................................................................
4. Nội dung :
Chứng kiến bộ đề thi : Tốt nghiệp THPT năm học : 2010 - 2011
5. Kết luận :
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Các thành viên chứng kiến ( Ký, ghi rõ họ, tên)

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT
Khoá thi ngày 2/6/2011.
Hội đồng thi : THPT Hà Tông Huân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN CHỨNG KIẾN BÌ ĐỀ THI MÔN : NGỮ VĂN
(Buổi thi thứ ba ngày 01/6/2011 )
1.Thời gian :..............Giờ ............phút, ngày 30 tháng 6 năm 2011
2.Địa điểm : Phòng làm việc của hội đồng coi thi THPT Hà Tông Huân
3.Thành phần :
1/ ...................................................Chức vụ : Thanh tra; đơn vị :
2/ ...................................................Chức vụ : Giám thị ; đơn vị :..............................................................
3/ ...................................................Chức vụ : Giám thị ; đơn vị :..............................................................
4. Nội dung :
Chứng kiến bì đề thi TỐT NGHIỆP THPT môn : Ngữ Văn
Năm học : 2009 – 2011
5. Kết luận :
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Các thành viên chứng kiến ( Ký, ghi rõ họ, tên)

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT
Khoá thi ngày 2/6/2011.
Hội đồng thi : THPT Hà Tông Huân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN CHỨNG KIẾN BÌ ĐỀ THI MÔN : NGỮ VĂN
1.Thời gian : 7 giờ 15 phút, ngày 1 tháng 7 năm 2011
2.Địa điểm :.Phòng thi số........... Hội đồng coi thi: THCS Phạm Văn Hinh
3.Thành phần :
1/ Giám thị 1 : . ........................................... Đơn vị công tác . ……………………....................................
2/ Giám thị 2:.............................................. Đơn vị công tác . ……………………....................................
3/ Thí sinh 1:............................................... Số báo danh ………… HS trường ..........................................
4/ Thí sinh 2................................................ Số báo danh ………… HS trường ..........................................
4. Nội dung :
Chứng kiến bì đề thi Vào 10 THPT môn : Ngữ văn
Năm học : 2009 - 2011
5. Kết luận :
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Các thành viên chứng kiến ( Ký, ghi rõ họ, tên)

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT
Khoá thi ngày 2/6/2011.
Hội đồng thi : THPT Hà Tông Huân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN PHÂN CÔNG COI THI - MÔN: VĂN
(Buổi thi thứ nhất ngày 2/ 6 / 2011).
1. Thời gian : 7 Giờ 0 phút, ngày 2 tháng 6 năm 2011
2. Địa điểm : HĐ coi thi THPT Hà Tông Huân
3. Nội dung : Phân công coi thi buổi thi thứ nhất – Môn: Ngữ văn
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Phòng
thi số
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Họ, tên Giám thị 1

Họ, tên Giám thị 2

Họ, tên Giám thị 3

Chủ tịch Hội đồng coi thi

Trịnh Văn Phong

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT
Khoá thi ngày 2/6/2011.
Hội đồng thi : THPT Hà Tông Huân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN PHÂN CÔNG COI THI - MÔN: NGỮ VĂN
(Buổi thi thứ ba ngày 1/ 7/ 2011).
1. Thời gian : 7 Giờ 0 phút, ngày 1 tháng 7 năm 2011
2. Địa điểm : HĐ coi thi THPT Hà Tông Huân
3. Nội dung : Phân công coi thi buổi thi thứ ba – Môn: NGỮ VĂN

TT
1

Phòng
thi số
18

2

19

3

20

4

21

5

22

6

23

7

24

8

15

9

26

10

27

11

28

Họ, tên Giám thị 1

Họ, tên Giám thị 2

Họ, tên Giám thị 3

Chủ tịch Hội đồng coi thi

Trịnh Văn Phong

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT
Khoá thi ngày 2/6/2011.
Hội đồng thi : THPT Hà Tông Huân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN PHÂN CÔNG COI THI - MÔN: LỊCH SỬ
(Buổi thi thứ tư ngày 3/ 6 / 2011).
1. Thời gian : 7 Giờ 0 phút, ngày 3 tháng 6 năm 2011
2. Địa điểm : HĐ coi thi THPT Hà Tông Huân
3. Nội dung : Phân công coi thi buổi thi thứ tư – Môn: Lịch sử

TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Phòng
thi số
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Họ, tên Giám thị 1

Họ, tên Giám thị 2

Họ, tên Giám thị 3

Chủ tịch Hội đồng coi thi

Trịnh Văn Phong

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT
Khoá thi ngày 2/6/2011.
Hội đồng thi : THPT Hà Tông Huân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN PHÂN CÔNG COI THI - MÔN: TOÁN
(Buổi thi thứ năm ngày 4/ 6 / 2011).
1. Thời gian : 7 Giờ 0 phút, ngày 4 tháng 6 năm 2011
2. Địa điểm : HĐ coi thi THPT Hà Tông Huân
3. Nội dung : Phân công coi thi buổi thi thứ năm – Môn: Toán

TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Phòng
thi số
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Họ, tên Giám thị 1

Họ, tên Giám thị 2

Họ, tên Giám thị 3

Chủ tịch Hội đồng coi thi

Trịnh Văn Phong

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT
Khoá thi ngày 2/6/2011.
Hội đồng thi : THPT Hà Tông Huân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN PHÂN CÔNG COI THI - MÔN: TIẾNG ANH
(Buổi thi thứ sáu ngày 4/ 6 / 2011).
1. Thời gian : 7 Giờ 0 phút, ngày 4 tháng 6 năm 2010
2. Địa điểm : HĐ coi thi THPT Hà Tông Huân
3. Nội dung : Phân công coi thi buổi thi thứ năm – Môn: Tiếng Anh

TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Phòng
thi số
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Họ, tên Giám thị 1

Họ, tên Giám thị 2

Họ, tên Giám thị 3

Chủ tịch Hội đồng coi thi

Trịnh Văn Phong

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT
Khoá thi ngày 2/6/2011.
Hội đồng thi : THPT Hà Tông Huân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

SƠ ĐỒ ĐÁNH SỐ BÁO DANH – MÔN: ĐỊA LÝ
(Buổi thi thứ hai ngày 2/ 6 /2011 )
1.Thời gian :6 Giờ 45 phút, ngày 2 tháng 6 năm 2011
2.Địa điểm : Hội đồng coi thi THPT Hà Tông Huân
3. Nội dung : Sơ đồ đánh số báo danh môn: Địa lý

BẢNG

1

3

5

7

15

13

11

9

17

19

21

23

8

6

4

2

10

12

14

16

24

22

20

18

Chủ tịch Hội đồng coi thi

Trịnh Văn Phong

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT
Khoá thi ngày 2/6/2011.
Hội đồng thi : THPT Hà Tông Huân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

SƠ ĐỒ ĐÁNH SỐ BÁO DANH – MÔN: NGỮ VĂN
(Buổi thi thứ ba ngày 1/ 7 /2011 )
1.Thời gian : ……giờ ….. phút, ngày 1 tháng 7 năm 2011
2.Địa điểm : Hội đồng coi thi THPT Hà Tông Huân
3. Nội dung : Sơ đồ đánh số báo danh môn: NGỮ VĂN

BẢNG

BGV

18

CỬA VÀO

20

22

24

16

14

12

10

2

4

6

8

23

21

9

11

7

5

19

17

13

15

3
Chủ tịch Hội đồng coi thi

Trịnh Văn Phong

1

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT
Khoá thi ngày 2/6/2011.
Hội đồng thi : THPT Hà Tông Huân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

SƠ ĐỒ ĐÁNH SỐ BÁO DANH – MÔN: LỊCH SỬ
(Buổi thi thứ bốn ngày 3/ 6 /2011 )
1.Thời gian :..............Giờ ............phút, ngày .......tháng 6 năm 2011
2.Địa điểm : Hội đồng coi thi THPT Hà Tông Huân
3. Nội dung : Sơ đồ đánh số báo danh môn: Lịch sử

BẢNG
BÀN GIÁO VIÊN
7

3

11

15

23

19
8

5

1

9

13

21

17

4
6

12

24

16

20

2

10

22

Chủ tịch Hội đồng coi thi

Trịnh Văn Phong

14

18

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT
Khoá thi ngày 2/6/2011.
Hội đồng thi : THPT Hà Tông Huân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

SƠ ĐỒ ĐÁNH SỐ BÁO DANH – MÔN: TIẾNG ANH
(Buổi thi thứ 6 ngày 4/ 6 /2011)
1.Thời gian :..............Giờ ............phút, ngày .......tháng 6 năm 2011
2.Địa điểm : Hội đồng coi thi THPT Hà Tông Huân
3. Nội dung : Sơ đồ đánh số báo danh môn: Tiếng anh

BẢNG

21

2

23

4

17

6

19

8

13

10

15

12

9

14

11

16

5

18

7

20

1

22

3

24

Chủ tịch Hội đồng coi thi

Trịnh Văn Phong

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT
Khoá thi ngày 2/6/2011.
Hội đồng thi : THPT Hà Tông Huân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

SƠ ĐỒ ĐÁNH SỐ BÁO DANH – MÔN: LỊCH SỬ
(Buổi thi thứ ........... ngày ......./ 6 /2011 )
1.Thời gian :..............Giờ ............phút, ngày .......tháng 6 năm 2011
2.Địa điểm : Hội đồng coi thi THPT Hà Tông Huân
3. Nội dung : Sơ đồ đánh số báo danh môn: Lịch sử

BẢNG

7

5

3

1

9

11

13

15

23

21

19

17

2

4

6

8

16

14

12

10

18

20

22

24

Chủ tịch Hội đồng coi thi
Trịnh Văn Phong

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT
Khoá thi ngày 2/6/2011.
Hội đồng thi : THPT Hà Tông Huân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

SƠ ĐỒ ĐÁNH SỐ BÁO DANH – MÔN: TOÁN
(Buổi thi thứ 5 ngày 4/ 6 /2011 )
1.Thời gian :..............Giờ ............phút, ngày .......tháng 6 năm 2010
2.Địa điểm : Hội đồng coi thi THPT Hà Tông Huân
3. Nội dung : Sơ đồ đánh số báo danh môn: Địa lý

BẢNG
BÀN GIÁO VIÊN
24

13

12

1

23

14

11

2

22

15

10

3

21

16

9

4

20

17

8

5

19

18

7

6

Chủ tịch Hội đồng coi thi

Trịnh Văn Phong

TỐT NGHIỆP THPT
Khoá thi ngày 2/6/2011.
Hội đồng thi : THPT Hà Tông Huân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO ĐỀ THI MÔN: Ngữ văn
(Buổi thi thứ ba ngày 1 / 7 /2010 )
1. Thời gian : ………… Giờ ……. phút, ngày 1 tháng 7 năm 2011
2. Địa điểm : Phòng HĐ coi thi THPT Hà Tông Huân
3. Nội dung : Giao đề thi cho giám thị 1

1

Phòng thi
số
18

Ngữ văn

2

19

Ngữ văn

3

20

Ngữ văn

4

21

Ngữ văn

5

22

Ngữ văn

6

23

Ngữ văn

7

24

Ngữ văn

8

25

Ngữ văn

9

26

Ngữ văn

10

27

Ngữ văn

11

28

Ngữ văn

TT

Môn thi

Số lượng
túi đề thi

Họ, tên người nhận đề

Ký nhận

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT
Khoá thi ngày 2/6/2011.
Hội đồng thi : THPT Hà Tông Huân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN NIÊM PHONG ĐỀ THỪA
1. Thời gian : …… giờ ……… phút, ngày …… tháng …….. năm 2011
2. Địa điểm : Phòng HĐ coi thi THPT Hà Tông Huân.
3. Nội dung : Niêm phong đề thừa
Số lượng đề thừa:……………………………………………………..
Bằng chữ:……………………………………………………………..
Thư ký

Giám thị 1

Giám thị 2

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT
Khoá thi ngày 2/6/2011.
Hội đồng thi : THPT Hà Tông Huân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO ĐỀ THI MÔN NGOẠI NGỮ
(Buổi thi thứ …… ngày ......./ 6 /2011 )
1. Thời gian :..............Giờ ............phút, ngày .......tháng 6 năm 2011
2. Địa điểm : Phòng HĐ coi thi THPT Hà Tông Huân.
3. Nội dung : Giao đề thi cho giám thị 1
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Phòng thi
số
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Môn thi
N. ngữ
N. ngữ
N. ngữ
N. ngữ
N. ngữ
N. ngữ
N. ngữ
N. ngữ
N. ngữ
N. ngữ
N. ngữ
N. ngữ
N. ngữ
N. ngữ
N. ngữ
N. ngữ
N. ngữ
N. ngữ
N. ngữ
N. ngữ

Số lượng túi
đề thi

Họ, tên người nhận đề

Ký nhận

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT
Khoá thi ngày 2/6/2011.
Hội đồng thi : THPT Hà Tông Huân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO ĐỀ THI MÔN HOÁ
(Buổi thi thứ hai ngày 2/ 6 /2011)
1. Thời gian : 13 giờ 35 phút, ngày 2 tháng 6 năm 2011
2. Địa điểm : Phòng HĐ coi thi THPT Hà Tông Huân.
3. Nội dung : Giao đề thi cho giám thị 1
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Phòng thi
số
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Môn thi
Hoá
Hoá
Hoá
Hoá
Hoá
Hoá
Hoá
Hoá
Hoá
Hoá
Hoá
Hoá
Hoá
Hoá
Hoá
Hoá
Hoá
Hoá
Hoá
Hoá

Số lượng túi
đề thi

Họ, tên người nhận đề

Ký nhận

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT
Khoá thi ngày 2/6/2011.
Hội đồng thi : THPT Hà Tông Huân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO ĐỀ THI MÔN LỊCH SỬ
(Buổi thi thứ tư ngày 3/ 6 /2011 )
1. Thời gian :13 giờ 5 phút, ngày 3 tháng 6 năm 2011
2. Địa điểm : Phòng HĐ coi thi THPT Hà Tông Huân.
3. Nội dung : Giao đề thi cho giám thị 1
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Phòng thi
số
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Môn thi
Lịch sử
Lịch sử
Lịch sử
Lịch sử
Lịch sử
Lịch sử
Lịch sử
Lịch sử
Lịch sử
Lịch sử
Lịch sử
Lịch sử
Lịch sử
Lịch sử
Lịch sử
Lịch sử
Lịch sử
Lịch sử
Lịch sử
Lịch sử

Số lượng túi
đề thi

Họ, tên người nhận đề

Ký nhận

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT
Khoá thi ngày 2/6/2011.
Hội đồng thi : THPT Hà Tông Huân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO ĐỀ THI MÔN ĐỊA LÝ
(Buổi thi thứ ba ngày 3/ 6 /2011 )
1. Thời gian :7 giờ 5 phút, ngày 3 tháng 6 năm 2011
2. Địa điểm : Phòng HĐ coi thi THPT Hà Tông Huân.
3. Nội dung : Giao đề thi cho giám thị 1
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Phòng thi
số
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Môn thi
Địa lý
Địa lý
Địa lý
Địa lý
Địa lý
Địa lý
Địa lý
Địa lý
Địa lý
Địa lý
Địa lý
Địa lý
Địa lý
Địa lý
Địa lý
Địa lý
Địa lý
Địa lý
Địa lý
Địa lý

Số lượng túi
đề thi

Họ, tên người nhận đề

Ký nhận

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT
Khoá thi ngày 2/6/2011.
Hội đồng thi : THPT Hà Tông Huân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN THU BÀI THI MÔN ………..
(Buổi thi thứ ……… ngày ….. / 6/ 2011)
1.Thời gian :..............Giờ ............phút, ngày .......tháng 6 năm 2011
2.Địa điểm : Phòng HĐ coi thi THPT Hà Tông Huân .
3. Nội dung : Thu bài thi môn ……….
Phòng Môn thi Số bài
thi số

Họ, tên người giao
( GT1, GT2)

Ký giao

18

....................................
..........................

........................
................

19

....................................
..........................

........................
................

20

....................................
..........................

........................
................

21

....................................
..........................

........................
................

22

....................................
..........................

........................
................

23

....................................
..........................

........................
................

24

....................................
..........................

........................
................

25

..............................
...............................

........................
................

26

....................................
..........................

........................
................

27

....................................
..........................

........................
................

28

Số
tờ

Biên bản
vi phạm

Ký nhận

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT
Khoá thi ngày 2/6/2011.
Hội đồng thi : THPT Hà Tông Huân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN THU BÀI THI MÔN ………..
(Buổi thi thứ ……… ngày ….. / 6/ 2011)
1.Thời gian :..............Giờ ............phút, ngày .......tháng 6 năm 2010
2.Địa điểm : Phòng HĐ coi thi THPT Hà Tông Huân.
3. Nội dung : Thu bài thi môn ……….
Phòng Môn thi Số bài
thi số

Số
tờ

Biên bản
vi phạm

Họ, tên người giao
( GT1, GT2)

Ký giao

11

....................................
..........................

........................
................

12

....................................
..........................

........................
................

13

....................................
..........................

........................
................

14

....................................
..........................

........................
................

15

....................................
..........................

........................
................

16

....................................
..........................

........................
................

17

....................................
..........................

........................
................

18

..............................
...............................

........................
................

19

....................................
..........................

........................
................

20

....................................
..........................

........................
................

Ký nhận

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT
Khoá thi ngày 2/6/2011.
Hội đồng thi : THPT Hà Tông Huân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN VỀ SỰ VIỆC BẤT THƯỜNG XẢY RA TRONG PHÒNG THI
Hồi ......giờ.....phút, ngày .....tháng.....năm 2011....
Trong giờ thi môn :..................tại phòng thi số :..................
Đã xảy ra sự việc sau :
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Biện pháp giải quyết
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Chủ tịch HĐ coi thi
Giám thị số 1
Giám thị số 2
Người giám sát phòng thi
(Họ, tên và chữ ký)
(Họ, tên và chữ ký) (Họ, tên và chữ ký)
(Họ, tên và chữ ký)

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT
Khoá thi ngày 2/6/2011.
Hội đồng thi : THPT Hà Tông Huân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN VỀ VIỆC THI SINH VI PHẠM NỘI QUY PHÒNG THI
Hồi ......giờ.....phút, ngày .....tháng.....năm 2011....
Trong giờ thi môn :..................tại phòng thi số :..................
Họ và tên thí sinh vi phạm quy chế :..................................................................................
Số báo danh :......................................................................................................................
Hiện tượng :
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Tài liệu thu được kèm theo biên bản:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Biện pháp giải quyết
............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Đề nghị hình thức kỷ luật:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Thí sinh vi phạm
(Họ, tên và chữ ký)

Giám thị số 1
(Họ, tên và chữ ký)

Giám thị số 2
(Họ, tên và chữ ký)

Người giám sát phòng thi
(Họ, tên và chữ ký)

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT
Khoá thi ngày 2/6/2011.
Hội đồng thi : THPT Hà Tông Huân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN VI PHẠM QUY CHẾ THI
(người coi thi, cán bộ bảo vệ)
Họ và tên :........................................................................................................................
Chức vụ trong Hội đồng....................................................................................................
Chức vụ nơi công tác:.......................................................................................................
Vào hồi ......giờ.....phút, ngày .....tháng.....năm 200.... đã vi phạm khoản ........điều .......
trong quy chế thi tốt nghiệp do Bộ GD&ĐT ban hành.
Hiện tượng cụ thể :
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Những biện pháp đã giải quyết:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Đề nghị của tập thể HĐ coi thi
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

Người vi phạm
(Họ, tên và chữ ký)

Người coi thi cùng phòng
(Họ, tên và chữ ký)

Các phó CT Hội đồng
Chủ tịch HĐ
(Họ, tên và chữ ký)
(Họ, tên và chữ ký)

KỲ THI VÀO 10 THPT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Khoá thi ngày 2/6/2011.
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Hội đồng thi : THPT Hà Tông Huân
BIÊN BẢN TỔNG KẾT HỘI ĐỒNG COI THI
Thời gian : Vào hồi 16 giờ 00 phút, ngày 1 tháng 7 năm 20111
Địa điểm: Tại VP hội đồng coi thi trường THPT Hà Tông Huân
Thành phần :
+ Chủ tịch : Trịnh Văn Phong
+ Phó chủ tịch : Đỗ Thận Do
+ Thư ký :
Lê Ngọc Phương
+ Giám sát thi : Nguyễn Gia Thạch
+ Giám thị : Tổng số ( theo QĐ của Sở) 28 có mặt : 28
Vắng mặt : Không.
Phần thứ nhất :
Kiểm điểm công tác coi thi, nêu rõ những hiện tượng tốt, chưa tốt trong việc thực hiện quy
chế thi, các chủ trương và biện pháp đã giải quyết.
Phần thứ hai : Ghi chi tiết nội dung từng loại hồ sơ của Hội đồng coi thi :
+ Số thí sinh ghi tên dự thi : 247; số học sinh dự thi : 246
+ Số học sinh vắng mặt : 01
Nguyễn Thị Thuyết – SBD 762113
Phũng thi số 22
+ Họ, tên, SBD của những thí sinh vi phạm quy chế thi đến mức phải lập biên bản :
Không có
+ Số bài mỗi môn thi :
Số bài
Số tờ
TT
Môn thi
Bằng số
Bằng chữ
Bằng số
Bằng chữ
Hai trăm bốn
Hai trăm năm
1
Toỏn
246
259
mươi sỏu
chín
Hai trăm bốn
Hai trăm bốn
2
Húa
246
246
mươi sỏu
sáu
Hai trăm bốn
Hai trăm sáu
3
Văn
246
262
mươi sỏu
hai
Bảy trăm ba
Bảy trăm sáu
Tổng
738
767
mươi tám
bảy
Phần thứ ba :
1.Nhận xét chung về việc tiến hành kỳ thi
Kì thi diễn ra an toàn nghiêm túc, đúng quy chế.
2.Các vấn đề đặc biệt qua việc coi thi :
Không có
Nhận xét sơ bộ về đề thi :
Đề thi đầy đủ, rõ ràng không mờ nhòe.
Những người đi nộp bài thi:
Trịnh Văn Phong - Chủ tịch hội đồng
Lê Ngọc Phương – Thư kí
Phiên họp kết thúc vào hồi 10 giờ 45 phút, ngày 1 tháng 7 năm 2010

Họ tên và chữ ký của các thành viên hội đồng coi thi
TT

Họ tờn

Chức vụ, đơn vị

Chức vụ nơi

Chữ kớ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Trịnh Văn Phong
Đỗ Thận Do
Lê Ngọc Phương
Lờ Thị Lan
Lờ Trần Thiờm
Đinh Thế Thắng
Nguyễn Văn Nam
Lê Văn Bảo
Trịnh Quốc Thương
Nguyễn Thị Tõm
Phạm Thị Hà
Hoàng Thị Hà
Lờ Thị Hạnh
Nguyễn Thị Thắm
Bựi Thị Thanh
Lờ Thị Võn
Hoàng Thị Võn
Trần Thị Bỡnh
Nguyễn Thị Thọ
Vũ Thị Loan
Đỗ Thị Lệ
Lương Thị Chi
Trịnh Thị Mai
Vũ Thị Xuõn
Nguyễn Trung Thành
Nguyễn Ngọc Hà
Bùi Thị Hường
Phạm Hùng Vương

P. Hiệu trưởng Thạch Thành 1
TP-THPT Thạch Thành 1
GV-THPT Thạch Thành 1
GV-THPT Thạch Thành 1
GV-THPT Thạch Thành 1
GV-THPT Thạch Thành 1
GV-THPT Thạch Thành 1
GV-THPT Thạch Thành 1
GV-THPT Thạch Thành 1
GV-THPT Thạch Thành 1
GV-THPT Thạch Thành 1
GV-THPT Thạch Thành 1
GV-THPT Thạch Thành 1
GV-THPT Thạch Thành 1
GV-THPT Thạch Thành 1
GV-THPT Thạch Thành 1
GV-THPT Thạch Thành 1
GV-THPT Thạch Thành 1
GV-THPT Thạch Thành 1
GV-THPT Thạch Thành 1
GV-THPT Thạch Thành 1
GV-THPT Thạch Thành 1
GV-THPT Thạch Thành 1
GV-THPT Thạch Thành 1
GV-THPT Thạch Thành 1
GV-THPT Thạch Thành 1
GV-THPT Thạch Thành 1
GV-THPT Thạch Thành 1

đến
Chủ tịch
Phú chủ tịch
Thư ký
Giỏm thị
Giỏm thị
Giỏm thị
Giỏm thị
Giỏm thị
Giỏm thị
Giỏm thị
Giỏm thị
Giỏm thị
Giỏm thị
Giỏm thị
Giỏm thị
Giỏm thị
Giỏm thị
Giỏm thị
Giỏm thị
Giỏm thị
Giỏm thị
Giỏm thị
Giỏm thị
Giỏm thị
Giỏm thị
Giỏm thị
Giỏm thị
Giỏm thị

HỒ SƠ CỦA HỌC SINH ĐƯỢC MIỄN THI, ĐẶC CÁCH TỐT NGHIỆP
1. Học sinh được miễn thi tốt nghiệp :
- Học bạ lớp 12 THPT : Bản phô tô công chứng
- Công văn đề nghị miễn thi của cơ quan tuyển chọn.(Bộ GD và cơ quan ngang Bộ)
- Công văn đề nghị của nhà trường mà học sinh học lớp 12 THPT
2. Học sinh được xét đặc cách tốt nghiệp
a) Đối với HS ốm ngay trước ngày thi (không quá 10 ngày trước ngày tổ chức kỳ thi)
- Đơn của cha mẹ hoặc người giám hộ
- Biên bản đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp của nhà trường nơi học sinh đăng ký dự thi
- Hồ sơ nhập viện, ra viện do bệnh viện từ cấp huyện trở lên cấp
- Học bạ lớp 12 THPT (Bản phô tô công chứng)
b) Đối với học sinh bị ốm đột xuất khi đang thi
- Điểm bài thi của những môn đã thi đều đạt từ 5,0 điểm trở lên (do HĐ chấm cung cấp)
- Đơn của cha mẹ hoặc người giám hộ
- Biên bản xác nhận hợp lệ và đề nghị của HĐ coi thi
- Hồ sơ nhập viện, ra viện do bệnh viện từ cấp huyện trở lên cấp
- Học bạ lớp 12 THPT: Bản phô tô công chứng
c) Đối với học sinh bị tai nạn giao thông trên đường đi thi
- Đơn của cha mẹ hoặc người giám hộ
- Biên bản hiện trường của công an (bản phô tô công chứng)
- Biên bản xác nhận hợp lệ và đề nghị của HĐ coi thi
- Biên bản hợp lệ của cơ quan y tế và bệnh án (phô tô công chứng) kèm theo
- Học bạ lớp 12 THPT : Bản phô tô công chứng
d) Đối với học sinh khiếm thị :
- Đơn của cha mẹ hoặc người giám hộ
- Văn bản đề nghị của Hội người mù
- Văn bản đề nghị của nhà trường mà học sinh đã tham gia học bậc THPT
- Hồ sơ cá nhân của người khiếm thị, bao gồm : Học bạ THPT, bằng VàO 10 THCS, Giấy khai sinh, Hồ
sơ vào học lớp 10 (đơn xin vào học lớp 10 của cha mẹ hoặc người giám hộ, văn bản vào học lớp 10 của cơ
quan có thẩm quyền), các giấy tờ ưu tiên khác (nếu có)

Xem lại qc mới
NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA CÁC GIÁM THỊ PHÒNG THITRONG KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2007-2008
(Trích quy chế thi tốt nghiệp)
1/ Thái độ dịu dàng, bình tĩnh, tránh gây căng thẳng, quát nạt làm mất tinh thần của thí
sinh. Cần lấy việc nhắc nhở, ngăn ngừa để hạn chế việc xảy ra những hiện tượng vi phạm nội quy
phòng thi là chính, tránh đợi xảy ra rồi mới xử lý .
2/ Phải nghiêm khắc với những hiện tượng gian lận, không bỏ qua, dung túng cho thí sinh
phạm quy trong phòng thi.
3/ Cả hai giám thị phải có mặt ở trong phòng thi trong suốt giờ thi. Trường hợp thật đặc
biệt phải ra ngoài, một người ở lại phải bao quát phòng thi không ra ngoài quá 5 phút (nếu cần
thiết phải ra ngoài quá 5 phút cần báo cáo với Chủ tịch hội đồng để cử người khác thay thế).
4/ Trong khi coi thi cần ở đúng vị trí quy định. Trong trường hợp cần thiết có thể đi lại
trong phòng nhưng phải hạn chế đến mức ít nhất. Phải bao quát phòng thi, không được làm bất cứ
việc gì khác; tuyệt đối không được làm thử bài thi, trao đổi với nhau về nội dung đề thi, nói
chuyện...
5/ Khi coi thi không đeo kính râm, trừ trường hợp đặc biệt : Đau mắt, mắt bị tật...; không
hút thuốc lá khi đang coi thi, không sử dụng điện thoại và các phương tiện thông tin trong khi làm
nhiệm vụ.
6/ Không đứng lâu bên cạnh một thí sinh nào; không cầm bài của thí sinh lên xem ; không
gợi ý hoặc có cử chỉ tỏ ý nhắc thí sinh làm bài như gật đầu, lắc đầu ... không nói nhỏ với thí sinh
nào .
7/ Cứ 45 phút, một giám thị trong phòng nhắc thí sinh để báo giờ bằng một câu ngắn gọn :
“Còn......phút “. Khi còn 15 phút thì hết giờ, nhắc một lần cuối để thí sinh chuẩn bị soát lại bài
làm.
8/ Thu bài và bảo quản bài thi của thí sinh cần cẩn thận không để mất mát, thất lạc; soát kỹ
lại việc ghi vào tờ bao ngoài và cả hai giám thị phải ký đầy đủ vào giấy thi. Xếp bài thi theo đúng
quy định.
9/ Giám thị ngoài phòng thi có nhiệm vụ trông nom trật tự xung quanh phòng thi và hướng
dẫn, kiểm soát việc ra vào của thí sinh, tránh để xảy ra quay cóp, ném bài từ ngoài vào phòng thi là
chính. Nếu thấy có hiện tượng quay cóp trong phòng thi phải kịp thời báo ngay cho người coi thi
trong phòng biết .
10/ Giám thị trong phòng và ngoài phòng thi không thay đổi vị trí và nhiệm vụ cho nhau nếu
không có ý kiến của ban lãnh đạo hội đồng coi thi.

NHỮNG QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI THÍ SINH DỰ THI TRONG KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2010 - 2011
I./ Các vật dụng được mang, không được mang vào phòng thi .
1. Thí sinh được phép mang vào phòng thi các vật dụng liên quan đến việc làm bài
thi:
a) Bút viết, thước kẻ, bút chì đen, tẩy chì, compa, êke, thước vẽ đồ thị, dụng cụ vẽ
hình . Các không được gắn vật dụng này không được gắn linh kiện điện, điện tử ;
b) Máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ.
c) Atlat Địa lí Việt Nam đối với môn Địa lí, do NXB Giáo dục ấn hành; không được
đánh dấu hoặc ghi bất cứ nội dung gì trong tài liệu.
2. Thí sinh mang theo tài liệu, vật dụng liên quan đến việc làm bài thi hoặc các
phương tiện thu phát thông tin không được quy định tại khoản 1 ở trên dù sử dụng hay chưa
sử dụng đều bị đình chỉ thi.
II./ Nội quy thí sinh trong phòng thi:
1. Đến trường thi đúng giờ quy định và theo đúng mọi hiệu lệnh cũng như sự điều khiển
của những người coi thi.
2. Chỉ được mang những đồ dùng đã được quy định. Xuất trình thẻ học sinh cho người
coi thi khi nghe tên gọi và số báo danh của mình, người coi thi cho phép mới được vào phòng
thi.
3. Ngồi đúng chỗ ghi số báo danh trong phòng thi.
4. Khi làm bài, tuyệt đối không được trao đổi, bàn bạc, gian lận, quay cóp hoặc có những
cử chỉ hành động dung túng việc quay cóp và làm mất trật tự phòng thi.
5. Trong suốt thời gian ở phòng thi phải tuyệt đối giữ trật tự. Nếu muốn phát biểu phải
giơ tay báo cho người coi thi biết. Khi được phép nói, thí sinh phải đứng báo cáo rõ với
người coi thi ý kiến của mình.
6. Khi có sự việc bất thường xảy ra thí sinh phải tuyệt đối tuân theo sự chỉ dẫn của ngưồi
coi thi.
7. Khi có hiệu lệnh hết giờ làm bài thí sinh phải ngừng viết ngay, không được viết thêm.
8. Chỉ nộp bài thi và ra khỏi phòng thi khi có lệnh của người coi thi.