P. 1
Tap Bien Ban Hoi Coi Thi THPT

Tap Bien Ban Hoi Coi Thi THPT

|Views: 1,144|Likes:
Được xuất bản bởiphuong

More info:

Published by: phuong on Jun 07, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/31/2013

pdf

text

original

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
NĂM HỌC 2! " 2!!
K#$% &'() 2 *#+&' , &-. 2!!
/0 /I1N /2N
H0I Đ3NG COI THI
H45 67&' 895 *#5 THPT H( T:&' H;<&
Thanh Hóa, tháng 6 - 2011
KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT C0NG HOÀ => H0I CH? NGH@A VIỆT NAM
Khoá thi ngày 2/6/2011. Độc lập - Tự do H!nh ph"c
Hội #$ng thi % TH&T Hà T'ng H()n
CHABNG TRCNH DÀM VIỆC C?A H0I Đ3NG COI THI
N'() E! *#+&' , &-. 2!!
*(+i chi,(
- H-p l.nh #!o hội #$ng coi thi % T/ 10 gi1 20 ph"t #3n 14 gi1 20 ph"t
- 5.nh #!o là6 7i8c 79i :ộ phận :;o 78, ph<c 7<, l.nh #!o #=a ph>?ng.
- Ki@6 tAa c'ng tác ch(Bn := h$ C? cDa hội #$ng, Ei@6 tAa C? :ộ FGHF cDa hội #$ng thi
N'() ! *#+&' , &-. 2!!
*(+i Cáng
- H-p toàn th@ HĐ% T/ I gi1 #3n 10 gi1.
- Ti3n hành h-c J(y ch3 thi 7à Ei@6 tAa FGHF cDa HĐ thi TH&T Hà T'ng H()n
*(+i chi,(
T/ 14 gi1
- Khai 6!c, gi9i thi8( :ộ #, thi
- ThK Cinh h-c tập nội J(y phLng thi, MN6 CO :áo danh 7à phLng thi
N'() 2F,G EF, H( IF,F2!! J(. H5K8 *#L9 8#MN&' *OP&# Q%; R
Pgày *(+i Th1i gian F'ng 7i8c Qhi ch"
02/6
Gáng
T/ Rh 20 ph
T/ R h 20 ph
T/ 10 h 00 ph
T/ S h
- TU #, thi 6'n HVn
- TKnh gi1 là6 :ài
- Th( :ài
- *áo cáo nhanh 7, GU
Fhi,(
T/.....h....ph
T/.....h....ph #3n .....h....ph
T/.... h....ph
T/.... h....ph
- TU #, thi 6'n Hóa h-c
- TKnh gi1 là6 :ài
- Th( :ài
- *áo cáo nhanh 7, GU
02/6
Gáng
T/.....h....ph
T/.....h....ph #3n .....h....ph
T/.... h....ph
- TU #, thi 6'n % Đ=a lK
- TKnh gi1 là6 :ài
- Th( :ài
Fhi,(
T/.....h....ph
T/.....h....ph #3n .....h....ph
T/.... h....ph
T/.... h....ph
- TU #, thi 6'n % 5=ch CW
- TKnh gi1 là6 :ài
- Th( :ài
- *áo cáo nhanh 7, GU
00/6
Gáng
T/.....h....ph
T/.....h....ph #3n .....h....ph
T/.... h....ph
T/.... h....ph
- TU #, thi 6'n % Toán
- TKnh gi1 là6 :ài
- Th( :ài
- *áo cáo nhanh 7, GU
Fhi,(
T/.....h....ph
T/.....h....ph #3n .....h....ph
T/.... h....ph
T/.....h....ph #3n .....h....ph
T/.... h....ph
- TU #, thi 6'n Ti3ng Xnh
- TKnh gi1 là6 :ài
- Th( :ài
- H-p t+ng E3t HĐ coi thi
- *áo cáo nhanh 7, GU
04/6 Gáng Pộp :ài thi 7, GU QYZĐT
C#S *T8# H45 67&' 895 *#5
TOT&# V-& P#9&'
KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT C0NG HOÀ => H0I CH? NGH@A VIỆT NAM
Khoá thi ngày 2/6/2011. Độc lập - Tự do H!nh ph"c
Hội #$ng thi % TH&T Hà T'ng H()n
*[\P *]P H^& 5_PH Đ`a Hb[ ĐcPQ Fa[ TH[
!UT#V5 '5%& %10 Qi1 20 ph"t, ngày 21 tháng 4 nV6 2011
2UĐT% 65W. % H& HĐ TA>1ng TH&T Hà T'ng H()n
EUT#(&# X#Y& R
1/ dng % TA=nh HVn &hong Hi8( phó TH&T Th!ch Thành 1 - Fhec 7< % FhD t=ch Hội #$ng coi thi
2/ dng% &h!6 Pg-c Thf6 - Fhec 7< % &.FhD t=ch Hội #$ng coi
thi
2/ *à% Pg(ygn Th= Thanh ThDy - Fhec 7< % &.FhD t=ch Hội #$ng coi
thi
0/ dng% 5h Pg-c &h>?ng TKHĐ TH&T Th!ch Thành 1 - Fhec 7< % Th> Ei Hội #$ng coi thi
4/ dng% TA=nh TA-ng T(jn
6/ *à - Fhec 7< % Th> Ei Hội #$ng coi thi
IUN45 Z;&'%
%. Đ-c kĐ thành lập HĐ coi thi.
[. PghN :áo #/c &h!6 Pg-c Thf6, &FT Hội #$ng coi thi :áo cáo 7, ch(Bn := h$ C? 7à
FGHF cDa tA>1ng CU t!i, #, M(jt ph>?ng án :;o 78 El thi 79i #=a ph>?ng, Ei@6 tAa C? :ộ c'ng tác ch(Bn
:= h$ C? 7à các #i,( Ei8n ph<c 7< cho El thi cDa tA>1ng CU t!i...
C\ *#W% Fó 20 phLng thi 79i 200 thK Cinh, các phLng thi :O tAK tAhn 2 d.y nhà m2 tnng 7à 2 tnngo, tjt
c; #. Cpn Càng ph<c ph< #ny #D cho El thi.
[. &h)n c'ng các c'ng 7i8c cho các thành 7ihn cDa l.nh #!o HĐ%
q Đ/c TA=nh HVn &hong% FhD t=ch Hội #$ng coi thi. &h< tAách ch(ng, :ao g$6 các 7jn #,
7, #, thi, :ài thi, nộp :ài, ph)n c'ng giá6 th= coi thi, C? #$ G*Y.
q Đ/c &h!6 Pg-c Thf6% &hó chD t=ch. &h< tAách FGHF, lực l>rng :;o 7, Hội #$ng thi
mlhn ph>?ng án :;o 78 cho t/ng :(+i thio, giá6 Cát 7à th( :ài t/ phLng 01 #3n phLng 10. &h< tAách 77,
Cinh tAong 7à ngoài phLng thi.
q Đ/c Pg(ygn Th= Thanh ThDy. &hó chD t=ch
&h< tAách hi8( l8nh% TAOng :áo% 1 h$i 2 ti3ng
Tập tA(ng giá6 th= % S ti3ng
Tập tA(ng thK Cinh% 6 ti3ng
&hát #,% 2 ti3ng
TKnh gi1 là6 :ài% 1 ti3ng
Th( :ài% 1 h$i
&h< tAách :áo cáo nhanh mCa( 2/2 th1i gian là6 :àio, giá6 Cát 7à th( :ài t/ phLng 11 #3n
phLng 20.
q Đ/cTA=nh TA-ng T(jn. Th> Ei
&h< tAách 7Vn phLng phB6mcsng 79i &HTo, lhn C? #$ phLng thi, nih6 y3t phLng thi 7à :;ng
tin.
Qi;i J(y3t các Cự cO O6 #a( cDa TG.
q Đ/c 5h Pg-c &h>?ng. Th> Ei
Hoàn tjt các lo!i 7Vn :;n cDa hội #$ng thi, th( #, th/a, th( h$ C? thi.
C#S *T8# H45 67&' 895 *#5
TOT&# V-& P#9&'
KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT C0NG HOÀ => H0I CH? NGH@A VIỆT NAM
Khoá thi ngày 2/6/2011. Độc lập - Tự do H!nh ph"c
Hội #$ng thi % TH&T Hà T'ng H()n
*[\P *]P H^& Hb[ ĐcPQ Fa[ TH[
!UT#V5 '5%& %..............Qi1 ............ph"t, ngày 01 tháng 6 nV6 2011.
2UĐT% 65W. % &hLng HĐ TH&T Hà T'ng H()n
EUT#(&# X#Y& %
T+ng CO l.nh #!o 7à giá6 th= mthNo kĐ cDa GU o%04 t có 6ut %04t 7fng 6ut% Eh'ng
IU N45 Z;&'
%. Đ-c kĐ thành lập HĐ coi thi.
[. PghN :áo #/c &h!6 Pg-c Thf6, &FT Hội #$ng coi thi :áo cáo 7, ch(Bn := h$ C? 7à
FGHF cDa tA>1ng CU t!i, #, M(jt ph>?ng án :;o 78 El thi 79i #=a ph>?ng, Ei@6 tAa C? :ộ c'ng tác ch(Bn
:= h$ C? 7à các #i,( Ei8n ph<c 7< cho El thi cDa tA>1ng CU t!i...
C\ *#W% Fó 20 phLng thi 79i 200 thK Cinh, các phLng thi :O tAK tAhn 2 d.y nhà m2 tnng 7à 2 tnngo, tjt
c; #. Cpn Càng ph<c ph< #ny #D cho El thi.
[. &h)n c'ng các c'ng 7i8c cho các thành 7ihn cDa l.nh #!o HĐ%
q Đ/c TA=nh HVn &hong% FhD t=ch Hội #$ng coi thi. &h< tAách ch(ng, :ao g$6 các 7jn #,
7, #, thi, :ài thi, nộp :ài, ph)n c'ng giá6 th= coi thi, C? #$ G*Y.
q Đ/c &h!6 Pg-c Thf6% &hó chD t=ch. &h< tAách FGHF, lực l>rng :;o 7, Hội #$ng thi
mlhn ph>?ng án :;o 78 cho t/ng :(+i thio, giá6 Cát 7à th( :ài t/ phLng 01 #3n phLng 10. &h< tAách 77,
Cinh tAong 7à ngoài phLng thi.
q Đ/c Pg(ygn Th= Thanh ThDy. &hó chD t=ch
&h< tAách hi8( l8nh% TAOng :áo% 1 h$i 2 ti3ng
Tập tA(ng giá6 th= % S ti3ng
Tập tA(ng thK Cinh% 6 ti3ng
&hát #,% 2 ti3ng
TKnh gi1 là6 :ài% 1 ti3ng
Th( :ài% 1 h$i
&h< tAách :áo cáo nhanh mCa( 2/2 th1i gian là6 :àio, giá6 Cát 7à th( :ài t/ phLng 11 #3n
phLng 20.
q Đ/cTA=nh TA-ng T(jn. Th> Ei
&h< tAách 7Vn phLng phB6mcsng 79i &HTo, lhn C? #$ phLng thi, nih6 y3t phLng thi 7à :;ng
tin.
Qi;i J(y3t các Cự cO O6 #a( cDa TG.
q Đ/c 5h Pg-c &h>?ng. Th> Ei
Hoàn tjt các lo!i 7Vn :;n cDa hội #$ng thi, th( #, th/a, th( h$ C? thi.
T#M ]^ C#S *T8# H45 67&' 895 *#5
D_ N'`8 P#MN&' TOT&# V-& P#9&'
KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT C0NG HOÀ => H0I CH? NGH@A VIỆT NAM
Khoá thi ngày 2/6/2011. Độc lập - Tự do H!nh ph"c
Hội #$ng thi % TH&T Hà T'ng H()n
*[\P *]P K[vT TwX Fx Gy HzT FH{T
!UT#V5 '5%& %..............Qi1 ............ph"t, ngày .......tháng......nV6 2011..
2UĐT% 65W. %......................................................................................
EUT#(&# X#Y& %
1/ ...................................................Fhec 7< % Qiá6 th= t #?n 7= %..............................................................
2/ ...................................................Fhec 7< % Qiá6 th= t #?n 7= %..............................................................
2/ ...................................................Fhec 7< % Qiá6 th= t #?n 7= %..............................................................
0/ ...................................................Fhec 7< % Qiá6 th= t #?n 7= %..............................................................
IU N45 Z;&' %
Ki@6 tAa FGHF cDa HĐ thi %..............................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
aU Kb* J;c&R
- GO phLng thi #;6 :;o cho 7i8c thi% ............................................
- GO Eh'ng #;6 :;o cho 7i8c thi% mghi A| phLng CO 6jy 7à nh( A| li do Eh'ng #D #i,( Ei8n cho 7i8c thi...o,
cách gi;i J(y3t
-T>1ng Aào, c+ng Aa 7ào Hội #$ng thi % m có #;6 :;o hay Eh'ng d;6 :;o an toàn cho El thi}...o
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
C+8 *#(&# H5_& ]5W. *O% m Ki, ghi A| h-, thno
KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT C0NG HOÀ => H0I CH? NGH@A VIỆT NAM
Khoá thi ngày 2/6/2011. Độc lập - Tự do H!nh ph"c
Hội #$ng thi % TH&T Hà T'ng H()n
*[\P *]P FH~PQ K[•P *b Đ€ TH[
!UT#V5 '5%& % 6 Qi1 20 ph"t, ngày 02 tháng 6 nV6 2011
2UĐT% 65W. % tA>1ng TH&T Hà T'ng H()n
EUT#(&# X#Y& %
1/ Fhec 7< % Qiá6 th= t #?n 7= %..............................................................
2/ ...................................................Fhec 7< % Qiá6 th= t #?n 7= %..............................................................
2/ ...................................................Fhec 7< % ThK Cinh t G*Y %.................................................................
0/ ...................................................Fhec 7< % ThK Cinh t G*Y %.................................................................
IU N45 Z;&' %
Fheng Ei3n :ộ #, thi % Td* &'#5KX THPT &-. #`8 R 2! e 2!!
aU Kb* J;c& %
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
C+8 *#(&# H5_& 8#f&' ]5b& m Ki, ghi A| h-, thno
KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT C0NG HOÀ => H0I CH? NGH@A VIỆT NAM
Khoá thi ngày 2/6/2011. Độc lập - Tự do H!nh ph"c
Hội #$ng thi % TH&T Hà T'ng H()n
/I1N /2N CHgNG KIhN /C Đi THI MÔN % NGj VĂN
m*(+i thi the :a ngày 01/6/2011 o
!UT#V5 '5%& %..............Qi1 ............ph"t, ngày 20 tháng 6 nV6 2011
2UĐT% 65W. % &hLng là6 7i8c cDa hội #$ng coi thi TH&T Hà T'ng H()n
EUT#(&# X#Y& %
1/ ...................................................Fhec 7< % Thanh tAat #?n 7= %
2/ ...................................................Fhec 7< % Qiá6 th= t #?n 7= %..............................................................
2/ ...................................................Fhec 7< % Qiá6 th= t #?n 7= %..............................................................
IU N45 Z;&' %
Fheng Ei3n :• #, thi T‚T PQH[ƒ& TH&T 6'n % Pg„ HVn PV6 h-c % 200S 2011
aU Kb* J;c& %
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
C+8 *#(&# H5_& 8#f&' ]5b& m Ki, ghi A| h-, thno
KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT C0NG HOÀ => H0I CH? NGH@A VIỆT NAM
Khoá thi ngày 2/6/2011. Độc lập - Tự do H!nh ph"c
Hội #$ng thi % TH&T Hà T'ng H()n
*[\P *]P FH~PQ K[•P *… Đ€ TH[ TdP % PQ† H‡P
!UT#V5 '5%& % R gi1 14 ph"t, ngày 1 tháng R nV6 2011
2UĐT% 65W. %.&hLng thi CO........... Hội #$ng coi thi% THFG &h!6 HVn Hinh
EUT#(&# X#Y& %
1/ Qiá6 th= 1 % . ........................................... Đ?n 7= c'ng tác . ˆˆˆˆˆˆˆˆ....................................
2/ Qiá6 th= 2%.............................................. Đ?n 7= c'ng tác . ˆˆˆˆˆˆˆˆ....................................
2/ ThK Cinh 1%............................................... GO :áo danh ˆˆˆˆ HG tA>1ng ..........................................
0/ ThK Cinh 2................................................ GO :áo danh ˆˆˆˆ HG tA>1ng ..........................................
IU N45 Z;&' %
Fheng Ei3n :• #, thi Hào 10 TH&T 6'n % Pg„ 7Vn PV6 h-c % 200S - 2011
aU Kb* J;c& %
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
C+8 *#(&# H5_& 8#f&' ]5b& m Ki, ghi A| h-, thno
KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT C0NG HOÀ => H0I CH? NGH@A VIỆT NAM
Khoá thi ngày 2/6/2011. Độc lập - Tự do H!nh ph"c
Hội #$ng thi % TH&T Hà T'ng H()n
/I1N /2N PHkN CÔNG COI THI e MÔNR VĂN
m*(+i thi the nhjt ngày 2/ 6 / 2011o.
!U T#V5 '5%& % R Qi1 0 ph"t, ngày 2 tháng 6 nV6 2011
2U ĐT% 65W. % HĐ coi thi TH&T Hà T'ng H()n
EU N45 Z;&' % &h)n c'ng coi thi :(+i thi the nhjt T'n% N'l H-&
TT &hLng
thi CO
H`G *_& G5+. *#T ! H`G *_& G5+. *#T 2 H`G *_& G5+. *#T E
1 !
2 2
2 E
0 I
4 a
6 ,
R m
I n
S o
10 !
11 !!
12 !2
12 !E
10 !I
14 !a
16 !,
1R !m
1I !n
1S !o
20 2
C#S *T8# H45 67&' 895 *#5
TOT&# V-& P#9&'
KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT C0NG HOÀ => H0I CH? NGH@A VIỆT NAM
Khoá thi ngày 2/6/2011. Độc lập - Tự do H!nh ph"c
Hội #$ng thi % TH&T Hà T'ng H()n
/I1N /2N PHkN CÔNG COI THI e MÔNR NGj VĂN
m*(+i thi the :a ngày 1/ R/ 2011o.
!U T#V5 '5%& % R Qi1 0 ph"t, ngày 1 tháng R nV6 2011
2U ĐT% 65W. % HĐ coi thi TH&T Hà T'ng H()n
EU N45 Z;&' % &h)n c'ng coi thi :(+i thi the :a T'n% NGj VĂN
TT &hLng
thi CO
H`G *_& G5+. *#T ! H`G *_& G5+. *#T 2 H`G *_& G5+. *#T E
1 !n
2 !o
2 2
0 2!
4 22
6 2E
R 2I
I !a
S 2,
10 2m
11 2n
C#S *T8# H45 67&' 895 *#5
TOT&# V-& P#9&'
KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT C0NG HOÀ => H0I CH? NGH@A VIỆT NAM
Khoá thi ngày 2/6/2011. Độc lập - Tự do H!nh ph"c
Hội #$ng thi % TH&T Hà T'ng H()n
/I1N /2N PHkN CÔNG COI THI e MÔNR DpCH Sq
m*(+i thi the t> ngày 2/ 6 / 2011o.
!U T#V5 '5%& % R Qi1 0 ph"t, ngày 2 tháng 6 nV6 2011
2U ĐT% 65W. % HĐ coi thi TH&T Hà T'ng H()n
EU N45 Z;&' % &h)n c'ng coi thi :(+i thi the t> T'n% 5=ch CW
TT &hLng
thi CO
H`G *_& G5+. *#T ! H`G *_& G5+. *#T 2 H`G *_& G5+. *#T E
1 !
2 2
2 E
0 I
4 a
6 ,
R m
I n
S o
10 !
11 !!
12 !2
12 !E
10 !I
14 !a
16 !,
1R !m
1I !n
1S !o
20 2
C#S *T8# H45 67&' 895 *#5
TOT&# V-& P#9&'
KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT C0NG HOÀ => H0I CH? NGH@A VIỆT NAM
Khoá thi ngày 2/6/2011. Độc lập - Tự do H!nh ph"c
Hội #$ng thi % TH&T Hà T'ng H()n
/I1N /2N PHkN CÔNG COI THI e MÔNR TOÁN
m*(+i thi the nV6 ngày 0/ 6 / 2011o.
!U T#V5 '5%& % R Qi1 0 ph"t, ngày 0 tháng 6 nV6 2011
2U ĐT% 65W. % HĐ coi thi TH&T Hà T'ng H()n
EU N45 Z;&' % &h)n c'ng coi thi :(+i thi the nV6 T'n% Toán
TT &hLng
thi CO
H-, thn Qiá6 th= 1 H-, thn Qiá6 th= 2 H-, thn Qiá6 th= 2
1 1
2 2
2 2
0 0
4 4
6 6
R R
I I
S S
10 10
11 11
12 12
12 12
10 10
14 14
16 16
1R 1R
1I 1I
1S 1S
20 20
C#S *T8# H45 67&' 895 *#5
TOT&# V-& P#9&'
KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT C0NG HOÀ => H0I CH? NGH@A VIỆT NAM
Khoá thi ngày 2/6/2011. Độc lập - Tự do H!nh ph"c
Hội #$ng thi % TH&T Hà T'ng H()n
/I1N /2N PHkN CÔNG COI THI e MÔNR TIhNG ANH
m*(+i thi the Cá( ngày 0/ 6 / 2011o.
!U T#V5 '5%& % R Qi1 0 ph"t, ngày 0 tháng 6 nV6 2010
2U ĐT% 65W. % HĐ coi thi TH&T Hà T'ng H()n
EU N45 Z;&' % &h)n c'ng coi thi :(+i thi the nV6 T'n% Ti3ng Xnh
TT &hLng
thi CO
H-, thn Qiá6 th= 1 H-, thn Qiá6 th= 2 H-, thn Qiá6 th= 2
1 1
2 2
2 2
0 0
4 4
6 6
R R
I I
S S
10 10
11 11
12 12
12 12
10 10
14 14
16 16
1R 1R
1I 1I
1S 1S
20 20
C#S *T8# H45 67&' 895 *#5
TOT&# V-& P#9&'
KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT C0NG HOÀ => H0I CH? NGH@A VIỆT NAM
Khoá thi ngày 2/6/2011. Độc lập - Tự do H!nh ph"c
Hội #$ng thi % TH&T Hà T'ng H()n
SB Đ3 ĐÁNH SỐ /ÁO DANH " MÔNR ĐpA Dr
m*(+i thi the hai ngày 2/ 6 /2011 o
!UT#V5 '5%& %6 Qi1 04 ph"t, ngày 2 tháng 6 nV6 2011
2UĐT% 65W. % Hội #$ng coi thi TH&T Hà T'ng H()n
EU N45 Z;&' % G? #$ #ánh CO :áo danh 6'n% Đ=a li
! E a m
!a !E !! o
!m !o 2! 2E
n , I 2
! !2 !I !,
2I 22 2 !n
C#S *T8# H45 67&' 895 *#5
TOT&# V-& P#9&'
BẢNG
KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT C0NG HOÀ => H0I CH? NGH@A VIỆT NAM
Khoá thi ngày 2/6/2011. Độc lập - Tự do H!nh ph"c
Hội #$ng thi % TH&T Hà T'ng H()n
SB Đ3 ĐÁNH SỐ /ÁO DANH " MÔNR NGj VĂN
m*(+i thi the :a ngày 1/ R /2011 o
!UT#V5 '5%& % ˆˆgi1 ˆ.. ph"t, ngày 1 tháng R nV6 2011
2UĐT% 65W. % Hội #$ng coi thi TH&T Hà T'ng H()n
EU N45 Z;&' % G? #$ #ánh CO :áo danh 6'n% NGj VĂN
!n 2 22 2I
!, !I !2 !
2 I , n
2E 2!

!o !m
o !! !E !a
m a E !
C#S *T8# H45 67&' 895 *#5
TOT&# V-& P#9&'
BẢNG BGV
CỬA VÀO
KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT C0NG HOÀ => H0I CH? NGH@A VIỆT NAM
Khoá thi ngày 2/6/2011. Độc lập - Tự do H!nh ph"c
Hội #$ng thi % TH&T Hà T'ng H()n
SB Đ3 ĐÁNH SỐ /ÁO DANH " MÔNR DpCH Sq
m*(+i thi the :On ngày 2/ 6 /2011 o
!UT#V5 '5%& %..............Qi1 ............ph"t, ngày .......tháng 6 nV6 2011
2UĐT% 65W. % Hội #$ng coi thi TH&T Hà T'ng H()n
EU N45 Z;&' % G? #$ #ánh CO :áo danh 6'n% 5=ch CW
m E

a !
!! !a
o !E
2E !o 2! !m
n I
, 2
!2 !, ! !I
2I 2 22 !n
C#S *T8# H45 67&' 895 *#5


TOT&# V-& P#9&'
/2NG
/ÀN GIÁO VI1N
KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT C0NG HOÀ => H0I CH? NGH@A VIỆT NAM
Khoá thi ngày 2/6/2011. Độc lập - Tự do H!nh ph"c
Hội #$ng thi % TH&T Hà T'ng H()n
SB Đ3 ĐÁNH SỐ /ÁO DANH " MÔNR TIhNG ANH
m*(+i thi the 6 ngày 0/ 6 /2011o
!UT#V5 '5%& %..............Qi1 ............ph"t, ngày .......tháng 6 nV6 2011
2UĐT% 65W. % Hội #$ng coi thi TH&T Hà T'ng H()n
EU N45 Z;&' % G? #$ #ánh CO :áo danh 6'n% Ti3ng anh
2! 2 2E I
!m , !o n
!E ! !a !2
o !I !! !,
a !n m 2
! 22 E 2I
C#S *T8# H45 67&' 895 *#5
TOT&# V-& P#9&'
/2NG
KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT C0NG HOÀ => H0I CH? NGH@A VIỆT NAM
Khoá thi ngày 2/6/2011. Độc lập - Tự do H!nh ph"c
Hội #$ng thi % TH&T Hà T'ng H()n
SB Đ3 ĐÁNH SỐ /ÁO DANH " MÔNR DpCH Sq
m*(+i thi the ........... ngày ......./ 6 /2011 o
!UT#V5 '5%& %..............Qi1 ............ph"t, ngày .......tháng 6 nV6 2011
2UĐT% 65W. % Hội #$ng coi thi TH&T Hà T'ng H()n
EU N45 Z;&' % G? #$ #ánh CO :áo danh 6'n% 5=ch CW
m a E !
o !! !E !a
2E 2! !o !m
2 I , n
!, !I !2 !
!n 2 22 2I
C#S *T8# H45 67&' 895 *#5
TOT&# V-& P#9&'
/2NG
KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT C0NG HOÀ => H0I CH? NGH@A VIỆT NAM
Khoá thi ngày 2/6/2011. Độc lập - Tự do H!nh ph"c
Hội #$ng thi % TH&T Hà T'ng H()n
SB Đ3 ĐÁNH SỐ /ÁO DANH " MÔNR TOÁN
m*(+i thi the 4 ngày 0/ 6 /2011 o
!UT#V5 '5%& %..............Qi1 ............ph"t, ngày .......tháng 6 nV6 2010
2UĐT% 65W. % Hội #$ng coi thi TH&T Hà T'ng H()n
EU N45 Z;&' % G? #$ #ánh CO :áo danh 6'n% Đ=a li
2I !E !2 !
2E !I !! 2
22 !a ! E
2! !, o I
2 !m n a
!o !n m ,
C#S *T8# H45 67&' 895 *#5
TOT&# V-& P#9&'
/2NG
/ÀN GIÁO VI1N
TỐT NGHIỆP THPT C0NG HOÀ => H0I CH? NGH@A VIỆT NAM
Khoá thi ngày 2/6/2011. Độc lập - Tự do H!nh ph"c
Hội #$ng thi % TH&T Hà T'ng H()n
/I1N /2N /ÀN GIAO Đi THI MÔNR Pg„ 7Vn
(Buổi thi thứ ba ngày 1 / 7 /2010 )

!U T#V5 '5%& % ˆˆˆˆ Qi1 ˆˆ. ph"t, ngày 1 tháng R nV6 2011
2U ĐT% 65W. % &hLng HĐ coi thi TH&T Hà T'ng H()n
EU N45 Z;&' % Qiao #, thi cho giá6 th= 1
TT
P#s&' *#5
Qd
M:& *#5
Sd JMt&'
*u5 6v *#5
H`G *_& &'MV5 &#c& 6v Kw &#c&
1 !n Pg„ 7Vn
2 !o Pg„ 7Vn
2 2 Pg„ 7Vn
0 2! Pg„ 7Vn
4 22 Pg„ 7Vn
6 2E Pg„ 7Vn
R 2I Pg„ 7Vn
I 2a Pg„ 7Vn
S 2, Pg„ 7Vn
10 2m Pg„ 7Vn
11 2n Pg„ 7Vn
KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT C0NG HOÀ => H0I CH? NGH@A VIỆT NAM
Khoá thi ngày 2/6/2011. Độc lập - Tự do H!nh ph"c
Hội #$ng thi % TH&T Hà T'ng H()n
/I1N /2N NI1M PHONG Đi THxA

!U T#V5 '5%& % ˆˆ gi1 ˆˆˆ ph"t, ngày ˆˆ tháng ˆˆ.. nV6 2011
2U ĐT% 65W. % &hLng HĐ coi thi TH&T Hà T'ng H()n.
EU N45 Z;&' % Pih6 phong #, th/a
Sd JMt&' 6v *#y%%ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ..
/z&' 8#l%ˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆˆ..
T#M ]w G5+. *#T ! G5+. *#T 2
KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT C0NG HOÀ => H0I CH? NGH@A VIỆT NAM
Khoá thi ngày 2/6/2011. Độc lập - Tự do H!nh ph"c
Hội #$ng thi % TH&T Hà T'ng H()n
/I1N /2N /ÀN GIAO Đi THI MÔN NGOẠI NGj
(Buổi thi thứ …… ngày ......./ 6 /2011 )

!U T#V5 '5%& %..............Qi1 ............ph"t, ngày .......tháng 6 nV6 2011
2U ĐT% 65W. % &hLng HĐ coi thi TH&T Hà T'ng H()n.
EU N45 Z;&' % Qiao #, thi cho giá6 th= 1
TT
P#s&' *#5
Qd
M:& *#5
Sd JMt&' *u5
6v *#5
H`G *_& &'MV5 &#c& 6v Kw &#c&
1 ! P. ng„
2 2 P. ng„
2 E P. ng„
0 I P. ng„
4 a P. ng„
6 , P. ng„
R m P. ng„
I n P. ng„
S o P. ng„
10 ! P. ng„
11 !! P. ng„
12 !2 P. ng„
12 !E P. ng„
10 !I P. ng„
14 !a P. ng„
16 !, P. ng„
1R !m P. ng„
1I !n P. ng„
1S !o P. ng„
20 2 P. ng„
KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT C0NG HOÀ => H0I CH? NGH@A VIỆT NAM
Khoá thi ngày 2/6/2011. Độc lập - Tự do H!nh ph"c
Hội #$ng thi % TH&T Hà T'ng H()n
/I1N /2N /ÀN GIAO Đi THI MÔN HOÁ
(Buổi thi thứ hai ngày 2/ 6 /2011)

!U T#V5 '5%& % 12 gi1 24 ph"t, ngày 2 tháng 6 nV6 2011
2U ĐT% 65W. % &hLng HĐ coi thi TH&T Hà T'ng H()n.
EU N45 Z;&' % Qiao #, thi cho giá6 th= 1
TT
P#s&' *#5
Qd
M:& *#5
Sd JMt&' *u5
6v *#5
H`G *_& &'MV5 &#c& 6v Kw &#c&
1 ! Hoá
2 2 Hoá
2 E Hoá
0 I Hoá
4 a Hoá
6 , Hoá
R m Hoá
I n Hoá
S o Hoá
10 ! Hoá
11 !! Hoá
12 !2 Hoá
12 !E Hoá
10 !I Hoá
14 !a Hoá
16 !, Hoá
1R !m Hoá
1I !n Hoá
1S !o Hoá
20 2 Hoá
KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT C0NG HOÀ => H0I CH? NGH@A VIỆT NAM
Khoá thi ngày 2/6/2011. Độc lập - Tự do H!nh ph"c
Hội #$ng thi % TH&T Hà T'ng H()n
/I1N /2N /ÀN GIAO Đi THI MÔN DpCH Sq
(Buổi thi thứ tư ngày 3/ 6 /2011 )

!U T#V5 '5%& %12 gi1 4 ph"t, ngày 2 tháng 6 nV6 2011
2U ĐT% 65W. % &hLng HĐ coi thi TH&T Hà T'ng H()n.
EU N45 Z;&' % Qiao #, thi cho giá6 th= 1
TT
P#s&' *#5
Qd
M:& *#5
Sd JMt&' *u5
6v *#5
H`G *_& &'MV5 &#c& 6v Kw &#c&
1 ! 5=ch CW
2 2 5=ch CW
2 E 5=ch CW
0 I 5=ch CW
4 a 5=ch CW
6 , 5=ch CW
R m 5=ch CW
I n 5=ch CW
S o 5=ch CW
10 ! 5=ch CW
11 !! 5=ch CW
12 !2 5=ch CW
12 !E 5=ch CW
10 !I 5=ch CW
14 !a 5=ch CW
16 !, 5=ch CW
1R !m 5=ch CW
1I !n 5=ch CW
1S !o 5=ch CW
20 2 5=ch CW
KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT C0NG HOÀ => H0I CH? NGH@A VIỆT NAM
Khoá thi ngày 2/6/2011. Độc lập - Tự do H!nh ph"c
Hội #$ng thi % TH&T Hà T'ng H()n
/I1N /2N /ÀN GIAO Đi THI MÔN ĐpA Dr
(Buổi thi thứ ba ngày 3/ 6 /2011 )

!U T#V5 '5%& %R gi1 4 ph"t, ngày 2 tháng 6 nV6 2011
2U ĐT% 65W. % &hLng HĐ coi thi TH&T Hà T'ng H()n.
EU N45 Z;&' % Qiao #, thi cho giá6 th= 1
TT
P#s&' *#5
Qd
M:& *#5
Sd JMt&' *u5
6v *#5
H`G *_& &'MV5 &#c& 6v Kw &#c&
1 ! Đ=a li
2 2 Đ=a li
2 E Đ=a li
0 I Đ=a li
4 a Đ=a li
6 , Đ=a li
R m Đ=a li
I n Đ=a li
S o Đ=a li
10 ! Đ=a li
11 !! Đ=a li
12 !2 Đ=a li
12 !E Đ=a li
10 !I Đ=a li
14 !a Đ=a li
16 !, Đ=a li
1R !m Đ=a li
1I !n Đ=a li
1S !o Đ=a li
20 2 Đ=a li
KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT C0NG HOÀ => H0I CH? NGH@A VIỆT NAM
Khoá thi ngày 2/6/2011. Độc lập - Tự do H!nh ph"c
Hội #$ng thi % TH&T Hà T'ng H()n

/I1N /2N THU /ÀI THI MÔN {{{UU
m*(+i thi the ˆˆˆ ngày ˆ.. / 6/ 2011o
!UT#V5 '5%& %..............Qi1 ............ph"t, ngày .......tháng 6 nV6 2011
2UĐT% 65W. % &hLng HĐ coi thi TH&T Hà T'ng H()n .
EU N45 Z;&' % Th( :ài thi 6'n ˆˆˆ.
&hLng
thi CO
T'n thi GO :ài GO
t1
*ihn :;n
7i ph!6
H-, thn ng>1i giao
m QT1, QT2o
Ki giao Ki nhận
!n ....................................
..........................
........................
................
!o ....................................
..........................
........................
................
2 ....................................
..........................
........................
................
2! ....................................
..........................
........................
................
22 ....................................
..........................
........................
................
2E ....................................
..........................
........................
................
2I ....................................
..........................
........................
................
2a ..............................
...............................
........................
................
2, ....................................
..........................
........................
................
2m ....................................
..........................
........................
................
2n
KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT C0NG HOÀ => H0I CH? NGH@A VIỆT NAM
Khoá thi ngày 2/6/2011. Độc lập - Tự do H!nh ph"c
Hội #$ng thi % TH&T Hà T'ng H()n

/I1N /2N THU /ÀI THI MÔN {{{UU
m*(+i thi the ˆˆˆ ngày ˆ.. / 6/ 2011o
!UT#V5 '5%& %..............Qi1 ............ph"t, ngày .......tháng 6 nV6 2010
2UĐT% 65W. % &hLng HĐ coi thi TH&T Hà T'ng H()n.
EU N45 Z;&' % Th( :ài thi 6'n ˆˆˆ.
&hLng
thi CO
T'n thi GO :ài GO
t1
*ihn :;n
7i ph!6
H-, thn ng>1i giao
m QT1, QT2o
Ki giao Ki nhận
!! ....................................
..........................
........................
................
!2 ....................................
..........................
........................
................
!E ....................................
..........................
........................
................
!I ....................................
..........................
........................
................
!a ....................................
..........................
........................
................
!, ....................................
..........................
........................
................
!m ....................................
..........................
........................
................
!n ..............................
...............................
........................
................
!o ....................................
..........................
........................
................
2 ....................................
..........................
........................
................

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT C0NG HOÀ => H0I CH? NGH@A VIỆT NAM
Khoá thi ngày 2/6/2011. Độc lập - Tự do H!nh ph"c
Hội #$ng thi % TH&T Hà T'ng H()n
*[\P *]P H€ G‰ H[ƒF *{T THŠ‹PQ Œ]• wX TwaPQ &HŽPQ TH[
H$i ......gi1.....ph"t, ngày .....tháng.....nV6 2011....
TAong gi1 thi 6'n %..................t!i phLng thi CO %..................
Đ. M;y Aa Cự 7i8c Ca( %
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
*i8n pháp gi;i J(y3t
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
FhD t=ch HĐ coi thi Qiá6 th= CO 1 Qiá6 th= CO 2 Pg>1i giá6 Cát phLng thi
(Họ, tên và chữ ký) (Họ, tên và chữ ký) (Họ, tên và chữ ký) (Họ, tên và chữ ký)
KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT C0NG HOÀ => H0I CH? NGH@A VIỆT NAM
Khoá thi ngày 2/6/2011. Độc lập - Tự do H!nh ph"c
Hội #$ng thi % TH&T Hà T'ng H()n
*[\P *]P H€ H[ƒF TH[ G[PH H[ &H`T Pb[ k•• &HŽPQ TH[
H$i ......gi1.....ph"t, ngày .....tháng.....nV6 2011....
TAong gi1 thi 6'n %..................t!i phLng thi CO %..................
H- 7à thn thK Cinh 7i ph!6 J(y ch3 %..................................................................................
GO :áo danh %......................................................................................................................
Hi8n t>rng %
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Tài li8( th( #>rc E•6 thNo :ihn :;n%
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
*i8n pháp gi;i J(y3t
............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Đ, ngh= h•nh thec E‘ l(ật%
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
ThK Cinh 7i ph!6 Qiá6 th= CO 1 Qiá6 th= CO 2 Pg>1i giá6 Cát phLng thi
(Họ, tên và chữ ký) (Họ, tên và chữ ký) (Họ, tên và chữ ký) (Họ, tên và chữ ký)
KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT C0NG HOÀ => H0I CH? NGH@A VIỆT NAM
Khoá thi ngày 2/6/2011. Độc lập - Tự do H!nh ph"c
Hội #$ng thi % TH&T Hà T'ng H()n
*[\P *]P H[ &H`T k•• FH• TH[
mng>1i coi thi, cán :ộ :;o 78o
H- 7à thn %........................................................................................................................
Fhec 7< tAong Hội #$ng....................................................................................................
Fhec 7< n?i c'ng tác%.......................................................................................................
Hào h$i ......gi1.....ph"t, ngày .....tháng.....nV6 200.... #. 7i ph!6 Eho;n ........#i,( .......
tAong J(y ch3 thi tOt nghi8p do *ộ QYZĐT :an hành.
Hi8n t>rng c< th@ %
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Ph„ng :i8n pháp #. gi;i J(y3t%
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Đ, ngh= cDa tập th@ HĐ coi thi
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

Pg>1i 7i ph!6 Pg>1i coi thi csng phLng Fác phó FT Hội #$ng FhD t=ch HĐ
(Họ, tên và chữ ký) (Họ, tên và chữ ký) (Họ, tên và chữ ký) (Họ, tên và chữ ký)
KỲ THI VÀO ! THPT C0NG HOÀ => H0I CH? NGH@A VIỆT NAM
Khoá thi ngày 2/6/2011. Độc lập - Tự do H!nh ph"c
Hội #$ng thi % TH&T Hà T'ng H()n
/I1N /2N TỔNG KhT H0I Đ3NG COI THI
T#V5 '5%& R Hào h$i 16 gi1 00 ph"t, ngày 1 tháng R nV6 20111
Đ=a #i@6% T!i H& hội #$ng coi thi tA>1ng TH&T Hà T'ng H()n
T#(&# X#Y& R
q FhD t=ch % TA=nh HVn &hong
q &hó chD t=ch % Đ’ Thận Yo
q Th> Ei % 5h Pg-c &h>?ng
q Qiá6 Cát thi % Pg(ygn Qia Th!ch
q Qiá6 th= % T+ng CO m thNo kĐ cDa GUo 2I có 6ut % 2I
Hfng 6ut % Kh'ng.
P#Y& *#f &#|* %
Ki@6 #i@6 c'ng tác coi thi, nh( A| nh„ng hi8n t>rng tOt, ch>a tOt tAong 7i8c thực hi8n J(y
ch3 thi, các chD tA>?ng 7à :i8n pháp #. gi;i J(y3t.
P#Y& *#f #%5 % Qhi chi ti3t nội d(ng t/ng lo!i h$ C? cDa Hội #$ng coi thi %
q GO thK Cinh ghi thn dự thi % 2Imt CO h-c Cinh dự thi % 2I,
q GO h-c Cinh 7fng 6ut % 01
Pg(ygn Th= Th(y3t G*Y R62112 &h“ng thi CO 22
q H-, thn, G*Y cDa nh„ng thK Cinh 7i ph!6 J(y ch3 thi #3n 6ec ph;i lập :ihn :;n %
Không có
q GO :ài 6’i 6'n thi %
TT
T'n thi
GO :ài GO t1
*”ng CO *”ng ch„ *”ng CO *”ng ch„
1 To•n 2I,
Hai tAV6 :On
6>?i C•(
2ao
Hai tAV6 nV6
chKn
2 H"a 2I,
Hai tAV6 :On
6>?i C•(
2I,
Hai tAV6 :On
Cá(
2 HVn 2I,
Hai tAV6 :On
6>?i C•(
2,2
Hai tAV6 Cá(
hai
T+ng mEn
*;y tAV6 :a
6>?i tá6
m,m
*;y tAV6 Cá(
:;y
P#Y& *#f [% %
1.Phận M–t ch(ng 7, 7i8c ti3n hành El thi
K• thi dign Aa an toàn nghih6 t"c, #"ng J(y ch3.
2.Fác 7jn #, #uc :i8t J(a 7i8c coi thi %
Không có
Phận M–t C? :ộ 7, #, thi %
Đề thi đầy đủ, rõ ràng không mờ nh!"
Ph„ng ng>1i #i nộp :ài thi%
TOT&# V-& P#9&' e C#S *T8# #45 67&'
D_ N'`8 P#MN&' " T#M ]^
&hihn h-p E3t th"c 7ào h$i 10 gi1 04 ph"t, ngày 1 tháng R nV6 2010
H- thn 7à ch„ Ei cDa các thành 7ihn hội #$ng coi thi
TT H- t1n Fhec 7<, #?n 7= Fhec 7< n?i Fh„ E9
#3n
1 TA=nh HVn &hong &. Hi8( tA>Ung Th!ch Thành 1 FhD t=ch
2 Đ’ Thận Yo T&-TH&T Th!ch Thành 1 &h" chD t=ch
2 5h Pg-c &h>?ng QH-TH&T Th!ch Thành 1 Th> Ei
0 51 Th= 5an QH-TH&T Th!ch Thành 1 Qi•6 th=
4 51 TAnn Thi16 QH-TH&T Th!ch Thành 1 Qi•6 th=
6 Đinh Th3 Thfng QH-TH&T Th!ch Thành 1 Qi•6 th=
R Pg(ygn HVn Pa6 QH-TH&T Th!ch Thành 1 Qi•6 th=
I 5h HVn *;o QH-TH&T Th!ch Thành 1 Qi•6 th=
S TA=nh k(Oc Th>?ng QH-TH&T Th!ch Thành 1 Qi•6 th=
10 Pg(ygn Th= T|6 QH-TH&T Th!ch Thành 1 Qi•6 th=
11 &h!6 Th= Hà QH-TH&T Th!ch Thành 1 Qi•6 th=
12 Hoàng Th= Hà QH-TH&T Th!ch Thành 1 Qi•6 th=
12 51 Th= H!nh QH-TH&T Th!ch Thành 1 Qi•6 th=
10 Pg(ygn Th= Thf6 QH-TH&T Th!ch Thành 1 Qi•6 th=
14 *ựi Th= Thanh QH-TH&T Th!ch Thành 1 Qi•6 th=
16 51 Th= H|n QH-TH&T Th!ch Thành 1 Qi•6 th=
1R Hoàng Th= H|n QH-TH&T Th!ch Thành 1 Qi•6 th=
1I TAnn Th= *—nh QH-TH&T Th!ch Thành 1 Qi•6 th=
1S Pg(ygn Th= Th- QH-TH&T Th!ch Thành 1 Qi•6 th=
20 H“ Th= 5oan QH-TH&T Th!ch Thành 1 Qi•6 th=
21 Đ’ Th= 58 QH-TH&T Th!ch Thành 1 Qi•6 th=
22 5>?ng Th= Fhi QH-TH&T Th!ch Thành 1 Qi•6 th=
22 TA=nh Th= Tai QH-TH&T Th!ch Thành 1 Qi•6 th=
20 H“ Th= Œ(|n QH-TH&T Th!ch Thành 1 Qi•6 th=
24 Pg(ygn TA(ng Thành QH-TH&T Th!ch Thành 1 Qi•6 th=
26 Pg(ygn Pg-c Hà QH-TH&T Th!ch Thành 1 Qi•6 th=
2R *si Th= H>1ng QH-TH&T Th!ch Thành 1 Qi•6 th=
2I &h!6 Hsng H>?ng QH-TH&T Th!ch Thành 1 Qi•6 th=
H3 SB C?A HỌC SINH ĐA}C MI~N THIG Đ•C CÁCH TỐT NGHIỆP
!U H`8 Q5&# 6Mt8 .5€& *#5 *d* &'#5KX R
- H-c :! l9p 12 TH&T % *;n ph' t' c'ng cheng
- F'ng 7Vn #, ngh= 6ign thi cDa c? J(an t(y@n ch-n.m*ộ QY 7à c? J(an ngang *ộo
- F'ng 7Vn #, ngh= cDa nhà tA>1ng 6à h-c Cinh h-c l9p 12 TH&T
2U H`8 Q5&# 6Mt8 •‚* 6ƒ8 8+8# *d* &'#5KX
ao ĐOi 79i HG O6 ngay tA>9c ngày thi mEh'ng J(á 10 ngày tA>9c ngày t+ chec El thio
- Đ?n cDa cha 6˜ houc ng>1i giá6 hộ
- *ihn :;n #, ngh= M–t #uc cách tOt nghi8p cDa nhà tA>1ng n?i h-c Cinh #Vng Ei dự thi
- H$ C? nhập 7i8n, Aa 7i8n do :8nh 7i8n t/ cjp h(y8n tAU lhn cjp
- H-c :! l9p 12 TH&T m*;n ph' t' c'ng chengo
:o ĐOi 79i h-c Cinh := O6 #ột M(jt Ehi #ang thi
- Đi@6 :ài thi cDa nh„ng 6'n #. thi #,( #!t t/ 4,0 #i@6 tAU lhn mdo HĐ chj6 c(ng cjpo
- Đ?n cDa cha 6˜ houc ng>1i giá6 hộ
- *ihn :;n Mác nhận hrp l8 7à #, ngh= cDa HĐ coi thi
- H$ C? nhập 7i8n, Aa 7i8n do :8nh 7i8n t/ cjp h(y8n tAU lhn cjp
- H-c :! l9p 12 TH&T% *;n ph' t' c'ng cheng
co ĐOi 79i h-c Cinh := tai n!n giao th'ng tAhn #>1ng #i thi
- Đ?n cDa cha 6˜ houc ng>1i giá6 hộ
- *ihn :;n hi8n tA>1ng cDa c'ng an m:;n ph' t' c'ng chengo
- *ihn :;n Mác nhận hrp l8 7à #, ngh= cDa HĐ coi thi
- *ihn :;n hrp l8 cDa c? J(an y t3 7à :8nh án mph' t' c'ng chengo E•6 thNo
- H-c :! l9p 12 TH&T % *;n ph' t' c'ng cheng
do ĐOi 79i h-c Cinh Ehi36 th= %
- Đ?n cDa cha 6˜ houc ng>1i giá6 hộ
- HVn :;n #, ngh= cDa Hội ng>1i 6s
- HVn :;n #, ngh= cDa nhà tA>1ng 6à h-c Cinh #. tha6 gia h-c :ậc TH&T
- H$ C? cá nh)n cDa ng>1i Ehi36 th=, :ao g$6 % H-c :! TH&T, :”ng Hàa 10 THFG, Qijy Ehai Cinh, H$
C? 7ào h-c l9p 10 m#?n Min 7ào h-c l9p 10 cDa cha 6˜ houc ng>1i giá6 hộ, 7Vn :;n 7ào h-c l9p 10 cDa c?
J(an có thB6 J(y,no, các gijy t1 >( tihn Ehác mn3( cóo

=L. J„5 …8 .†5

NHIỆM VỤ CỤ TH‡ C?A CÁC GIÁM THp PHˆNG THIe
TRONG KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2me2n
mTAKch J(y ch3 thi tOt nghi8po
1/ Thái #ộ d=( dàng, :•nh t™nh, tAánh g)y cVng thšng, J(át n!t là6 6jt tinh thnn cDa thK
Cinh. Fnn ljy 7i8c nhfc nhU, ngVn ng/a #@ h!n ch3 7i8c M;y Aa nh„ng hi8n t>rng 7i ph!6 nội J(y
phLng thi là chKnh, tAánh #ri M;y Aa A$i 69i MW li .
2/ &h;i nghih6 Ehfc 79i nh„ng hi8n t>rng gian lận, Eh'ng :• J(a, d(ng t"ng cho thK Cinh
ph!6 J(y tAong phLng thi.
2/ F; hai giá6 th= ph;i có 6ut U tAong phLng thi tAong C(Ot gi1 thi. TA>1ng hrp thật #uc
:i8t ph;i Aa ngoài, 6ột ng>1i U l!i ph;i :ao J(át phLng thi Eh'ng Aa ngoài J(á 4 ph"t mn3( cnn
thi3t ph;i Aa ngoài J(á 4 ph"t cnn :áo cáo 79i FhD t=ch hội #$ng #@ cW ng>1i Ehác thay th3o.
0/ TAong Ehi coi thi cnn U #"ng 7= tAK J(y #=nh. TAong tA>1ng hrp cnn thi3t có th@ #i l!i
tAong phLng nh>ng ph;i h!n ch3 #3n 6ec Kt nhjt. &h;i :ao J(át phLng thi, Eh'ng #>rc là6 :jt ce
7i8c g• Eháct t(y8t #Oi Eh'ng #>rc là6 thW :ài thi, tAao #+i 79i nha( 7, nội d(ng #, thi, nói
ch(y8n...
4/ Khi coi thi Eh'ng #No EKnh A)6, tA/ tA>1ng hrp #uc :i8t % Đa( 6ft, 6ft := tật...t Eh'ng
h"t th(Oc lá Ehi #ang coi thi, Eh'ng CW d<ng #i8n tho!i 7à các ph>?ng ti8n th'ng tin tAong Ehi là6
nhi86 7<.
6/ Kh'ng #eng l)( :hn c!nh 6ột thK Cinh nàot Eh'ng cn6 :ài cDa thK Cinh lhn MN6 t Eh'ng
gri i houc có cW ch› t• i nhfc thK Cinh là6 :ài nh> gật #n(, lfc #n( ... Eh'ng nói nh• 79i thK Cinh
nào .
R/ Fe 04 ph"t, 6ột giá6 th= tAong phLng nhfc thK Cinh #@ :áo gi1 :”ng 6ột c)( ngfn g-n %
œFLn......ph"t œ. Khi cLn 14 ph"t th• h3t gi1, nhfc 6ột lnn c(Oi #@ thK Cinh ch(Bn := Coát l!i :ài
là6.
I/ Th( :ài 7à :;o J(;n :ài thi cDa thK Cinh cnn cBn thận Eh'ng #@ 6jt 6át, thjt l!ct Coát E•
l!i 7i8c ghi 7ào t1 :ao ngoài 7à c; hai giá6 th= ph;i Ei #ny #D 7ào gijy thi. Œ3p :ài thi thNo #"ng
J(y #=nh.
S/ Qiá6 th= ngoài phLng thi có nhi86 7< tA'ng no6 tAật tự M(ng J(anh phLng thi 7à h>9ng
džn, Ei@6 Coát 7i8c Aa 7ào cDa thK Cinh, tAánh #@ M;y Aa J(ay cóp, n–6 :ài t/ ngoài 7ào phLng thi là
chKnh. P3( thjy có hi8n t>rng J(ay cóp tAong phLng thi ph;i E=p th1i :áo ngay cho ng>1i coi thi
tAong phLng :i3t .
10/ Qiá6 th= tAong phLng 7à ngoài phLng thi Eh'ng thay #+i 7= tAK 7à nhi86 7< cho nha( n3(
Eh'ng có i Ei3n cDa :an l.nh #!o hội #$ng coi thi.

NHjNG ‰UŠ ĐpNH ĐỐI V‹I THŒ SINH D• THI e
TRONG KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM HỌC 2! e 2!!
IUF C+8 Hc* Z\&' 6Mt8 .%&'G ]#:&' 6Mt8 .%&' H(9 X#s&' *#5 U
!U T#^ Q5&# 6Mt8 X#‚X .%&' H(9 X#s&' *#5 8+8 Hc* Z\&' J5_& …;%& 6b& H5K8 J(. [(5
*#5R
%Ž /u* H5b*G *#M†8 ]•G [u* 8#P 6L&G *•) 8#PG 89.X%G _]LG *#M†8 H‘ 67 *#TG Z\&' 8\ H‘
#P&# U C+8 ]#:&' 6Mt8 '’& Hc* Z\&' &() ]#:&' 6Mt8 '’& J5&# ]5K& 65K&G 65K& *“ ”
[Ž M+) *^&# 8Y. *%) ]#:&' 8$ 8#f8 &-&' Q9„& *#•9 H-& [•& H( ]#:&' 8$ *#• &#†U
8Ž A*J%* ĐT% J^ V5K* N%. 6d5 H†5 .:& ĐT% J^G Z9 N=/ G5+9 Z\8 |& #(&#” ]#:&' 6Mt8
6+&# Z|; #9ƒ8 '#5 [|* 8f &45 Z;&' 'P *O9&' *(5 J5K;U
2U T#^ Q5&# .%&' *#L9 *(5 J5K;G Hc* Z\&' J5_& …;%& 6b& H5K8 J(. [(5 *#5 #9ƒ8 8+8
X#MN&' *5K& *#; X#+* *#:&' *5& ]#:&' 6Mt8 …;) 6T&# *„5 ]#9•& ! – *O_& Z— Q“ Z\&' #%) 8#M%
Q“ Z\&' 6v; [T 6P&# 8#˜ *#5U
IIUF N45 …;) *#^ Q5&# *O9&' X#s&' *#5R
!U Đb& *OMV&' *#5 6u&' '5V …;) 6T&# H( *#L9 6u&' .`5 #5K; JK&# 8™&' &#M Qš 65v; ]#5W&
8S% &#l&' &'MV5 895 *#5U
2U C#˜ 6Mt8 .%&' &#l&' 67 Z—&' 6› 6Mt8 …;) 6T&#U =;|* *OP&# *#• #`8 Q5&# 8#9 &'MV5
895 *#5 ]#5 &'#L *_& '`5 H( Qd [+9 Z%&# 8S% .P&#G &'MV5 895 *#5 8#9 X#‚X .†5 6Mt8 H(9 X#s&'
*#5U
EU N'75 6u&' 8#œ '#5 Qd [+9 Z%&# *O9&' X#s&' *#5U
IU K#5 J(. [(5G *;)K* 6d5 ]#:&' 6Mt8 *O%9 6•5G [(& [„8G '5%& Jc&G …;%) 8$X #9ƒ8 8$ &#l&'
8“ 8#˜ #(&# 64&' Z;&' *u&' H5K8 …;%) 8$X H( J(. .|* *Oc* *š X#s&' *#5U
aU TO9&' Q;d* *#V5 '5%& – X#s&' *#5 X#•5 *;)K* 6d5 '5l *Oc* *šU Nb; .;d& X#+* [5W; X#•5
'5N *%) [+9 8#9 &'MV5 895 *#5 [5b*U K#5 6Mt8 X#‚X &$5G *#^ Q5&# X#•5 6f&' [+9 8+9 Ož H†5
&'MV5 895 *#5 w ]5b& 8S% .P&#U
,U K#5 8$ Qš H5K8 [|* *#MV&' ••) O% *#^ Q5&# X#•5 *;)K* 6d5 *;<& *#L9 Qš 8#˜ ZŸ& 8S% &'M75
895 *#5U
mU K#5 8$ #5K; JK&# #b* '5V J(. [(5 *#^ Q5&# X#•5 &'y&' H5b* &'%)G ]#:&' 6Mt8 H5b* *#_.U
nU C#˜ &4X [(5 *#5 H( O% ]#5 X#s&' *#5 ]#5 8$ JK&# 8S% &'MV5 895 *#5U

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->