P. 1
Sổ tay KTQD

Sổ tay KTQD

|Views: 812|Likes:
Được xuất bản bởiTrinh Quoc Cuong

More info:

Published by: Trinh Quoc Cuong on Jun 07, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/17/2013

pdf

text

original

Sections

 • LỜI NÓI ĐẦU
 • Thành tích
 • MỘT SỐ SỐ ĐIỆN THOẠI CẦN NHỚ
 • CHƯƠNG 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • CHƯƠNG 2: TỔ CHỨC ĐÀO TẠO
 • CHƯƠNG 5: KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT
 • MỤC 2. QUY ĐỊNH VỀ THỰC TẬP VÀ VIẾT CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP
 • khoa
 • MỤC 4. QUY ĐỊNH HỌC NÂNG ĐIỂM
 • Phần III
 • Phần IV
 • MỤC 8. QUY ĐỊNH HỌC PHÍ HỌC CHẾ TÍN CHỈ HỆ CHÍNH QUY
 • MỤC 9. QUY ĐỊNH VỀ MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
 • MỤC 12. HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN
 • TTTªn vô viÖc vi ph¹m
 • Ghi chó
 • ĐƠN ĐĂNG KÝ Ở NỘI TRÚ
 • THÔNG TIN CÁ NHÂN

trêng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n

nh÷ng ®iÒu sinh viªn
®¹i häc kinh tÕ quèc d©n cÇn
biÕt
(Lu hµnh néi bé)
Hµ Néi !"#"
1
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU ......................................................................... 7
Trường Đại học Kinh tế Quốc !n "# $%t tr&ng nh'ng
trường (ại học "!u (ời) c* +u, $- .# u, t/n nh0t tr&ng h1
thống c2c trường (ại học .3 4inh tế) +u5n "6 .# +u5n tr7
4inh &8nh 9 :i1t N8$. L# $%t trường trọng (i;$ c<8 :i1t
N8$) Trường Đại học Kinh tế Quốc !n c* c2c chư=ng
tr>nh (#& tạ& t? @Ac (ại học tBi tiến CD) .Bi E ng#nh (#& tạ&
.3 4inh tế) +u5n "6 .# +u5n tr7 4inh &8nh) FG chu,Hn
ng#nh 4h2c nh8u. .................................................................... 7
Ii .ọng rJng cuốn C2ch nhK n#, CL (Mng h#nh cNng c2c @ạn
Cinh .iHn tr&ng Cuốt +u2 tr>nh học tAO tại Trường Đại học
Kinh tế Quốc !n. Tr&ng "Pn Qu0t @5n (Pu tiHn c* th; cRn
C8i C*t) r0t $&ng nhAn (ưSc CT (*ng g*O 6 4iến c<8 c2c c2n
@%) gi2& .iHn .# Cinh .iHn Đại học Kinh tế Quốc !n (; "Pn
Qu0t @5n C8u (ưSc h&#n thi1n h=n. ........................................ E
UhPn I ....................................................................................... V
WIXI TIIYU :Z .................................................................... V
T[\ỜNW Đ]I I^C KINI T_ QU`C abN ....................... V
Thành tích .............................................................................. 11
I\XNW acN de aỤNW ĐIYN TIf]I ........................... gh
KII W^I Ti NWfjI :jf T[\ỜNW ............................... gh
MkT d` d` ĐIYN TIf]I CẦN NIX .............................. gl
UhPn II .................................................................................... gG
2
CmC :nN opN :Z Đjf T]f ......................................... gG
TIqf I^C CI_ TrN CIs Ctu ........................................ gG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN ...................... 15
MC 1 ................................................................................... 1!
QU" Đ#NH $% Đ&' TẠ' ĐẠI HỌC H( CH)NH QU"
TH*' HỌC CHẾ T)N CH+ ................................................. 1!
TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN .............. 1!
CHƯƠNG 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG .................. 16
CHƯƠNG 2: TỔ CHỨC ĐÀO TẠO ............................... 19
CHƯƠNG 3: KIỂM TR! THI H"C #H$N %À Đ&NH
GI& K'T QU( H"C T)# ............................................... 29
CHƯƠNG *: TH+C T)# CU,I KHO&! -.T %À C/NG
NH)N T,T NGHI0# ...................................................... 39
CHƯƠNG 1: KH2N THƯ3NG! K4 5U)T ..................... *6
MC 2. QU" Đ#NH $% TH,C T-. $& $IẾT CHU"/N
Đ% TH,C T-. .................................................................... 01
.............................................................................................. 01
MC 2. QU" Đ#NH $% $I(C TH*' HỌC Đ3NG THỜI 5!
H4I CHƯ5NG TR6NH ........................................................ 5!
MC 0. QU" Đ#NH HỌC NÂNG ĐI7M ............................ 51
UhPn III .................................................................................. vh
MkT d` :nN opN :Z QUpN Lw dINI :IxN Ctu
T[\ỜNW Đ]I I^C KINI T_ QU`C abN .................... vh
MỤC G. ĐmNI WIm K_T QUp [yN LUzYN .................. vl
Ctu dINI :IxN .................................................................. vl
MC !. QU"%N 89I $& NGH:4 $ ............................... !;
C<4 HỌC =INH> =INH $I/N ............................................. !;
MC ?. QU"%N 89I $& NGH:4 $ ............................... ?1
C<4 HỌC =INH> =INH $I/N NG'ẠI TR@ ...................... ?1
2
UhPn I: .................................................................................. Eh
CmC :nN opN :Z I^C UIr :j CI_ Đk \U Đ{I ..... Eh
Đ`I :XI dINI :IxN .......................................................... Eh
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN ..................... ;2
MC ;. QU" Đ#NH HỌC .H) HỌC CHẾ T)N CH+ ......... ;2
H( CH)NH QU" .................................................................. ;2
ACBn cC ThDnE FGH IJ ?1!KTLMĐHKTQD cNO HPQR tSTUnE
nEàV 1WKW;K2W1W XY ZCc thR h[c \hí hQ ]àH t^H ]^P h[c chính
_RV` ........................................................................................ ;2
1. H[c \hí ]àH t^H Đ^P h[c chính _RV tSHnE nEan IGch ......... ;2
=TT ........................................................................................ ;2
NhbZ h[c \hcn ..................................................................... ;2
MCc nd\ h[c \híK 1TC .......................................................... ;2
1 ............................................................................................. ;2
NhbZ 41e EfZ cGc h[c \hcn thRdc ghJP gPhn thCc nEành Xà
chRVin nEànhe NEan hànE j TàP chính> Kh tHGn Xà KPnh th
]cR tTe .................................................................................... ;2
2 ............................................................................................. ;2
NhbZ 42> cGc h[c \hcn thRdc ghJP gPhn thCc Xà chRVin
nEành ckn l^Pe ........................................................................ ;2
MCc h[c \hí h[c nanE ]PmZ Xà ]BnE gn h[c tSHnE hoe ZCc
nd\ h[c \híK1TC p ZCc nd\ h[c \híK1TC thRdc ghJP gPhn
thCc nEành Xà chRVin nEành h[c nanE ]PmZ hHqc ]BnE gn
h[c ho nhan Ar` hQ IJ 1.5. ...................................................... ;2
2. H[c \hí ]àH t^H Đ^P h[c chính _RV nEHàP nEan IGch ........ ;0
=TT ........................................................................................ ;0
NhbZ h[c \hcn ..................................................................... ;0
MCc nd\ h[c \híK 1TC .......................................................... ;0
1 ............................................................................................. ;0
NhbZ 41e EfZ cGc h[c \hcn thRdc ghJP gPhn thCc nEành Xà
chRVin nEànhe NEan hànE j TàP chính> Kh tHGn Xà KPnh th
]cR tTe .................................................................................... ;0
2 ............................................................................................. ;0
0
NhbZ 42> cGc h[c \hcn thRdc ghJP gPhn thCc Xà chRVin
nEành ckn l^Pe ........................................................................ ;0
MCc h[c \hí h[c nanE ]PmZ Xà ]BnE gn h[c tSHnE hoe ZCc
nd\ h[c \híK1TC p ZCc nd\ h[c \híK1TC thRdc ghJP gPhn
thCc nEành Xà chRVin nEành h[c nanE ]PmZ hHqc ]BnE gn
h[c ho nhan Ar` hQ IJ 1.1. ...................................................... ;0
MỤC V. QUz Đ|NI :Z MI}N WIpM I^C UIr .............. Ev
MC 1W. QU" Đ#NH $% HỌC LsNG .............................. ;;
$& TR9 Ct. ĐỐI $uI =INH $I/N .................................. ;;
MC 11. $% T)N DNG .................................................... 12
ĐỐI $uI HỌC =INH> =INH $I/N ...................................... 12
UhPn : .................................................................................... V7
CmC :nN opN :Z I~ T[• I^C T€U ......................... V7
Đ`I :XI dINI :IxN .......................................................... V7
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN ..................... 1?
MC 12. H'ẠT ĐvNG NGHI/N CwU KH'4 HỌC C<4
=INH $I/N ........................................................................... 1;
UhPn :I ................................................................................ ggh
CmC UIỤ LỤC :j McU oI•U ....................................... ggh
ajNI CIf dINI :IxN .................................................. ggh
TT ......................................................................................... ghg
Txn XD XPyc XP \hzZ ............................................................ 121
Whi ch* ................................................................................. ghg
Đ‚N ĐnNW Kw ƒ NkI T[„ ............................................ glh
TI…NW TIN Cm NIbN ..................................................... glE
Iọ tHn Cinh .iHn† ................................................................. glE
Ng#, Cinh† ........................................................................... glE
5
dinh .iHn "BO† ...................................................................... glE
M‡ Cinh .iHn† ...................................................................... glE
Đ78 chˆ n=i 9† ....................................................................... glE
Đi1n th&ại† ........................................................................... glE
dố ch‰ng $inh thư nh!n !n† ........................................... glE
q$8i"† .................................................................................. glE
Khi cPn) Qin @2& tin ch&† .................................................... glE
Đ78 chˆ† ................................................................................ glE
Đi1n th&ại† ........................................................................... glE
Ch' 46 Cinh .iHn .................................................................. glE
!
LỜI NÓI ĐẦU
ST{nE Đ^P h[c KPnh th QRJc |an là Zdt
tSHnE nh}nE tST{nE ]^P h[c laR ]{P> cb _RV
ZD Xà RV tín nh~t tSHnE hQ thJnE cGc
tST{nE ]^P h[c XY gPnh th> _R•n ln Xà _R•n tS€ gPnh
|HOnh U $PQt NOZ. 8à Zdt tST{nE tS[nE ]PmZ cNO
$PQt NOZ> TST{nE Đ^P h[c KPnh th QRJc |an cb cGc
chT•nE tS‚nh ]àH t^H tƒ F„c ]^P h[c t…P tPhn I†> X…P ;
nEành ]àH t^H XY gPnh th> _R•n ln Xà _R•n tS€ gPnh
|HOnh> 05 chRVin nEành ghGc nhOR.
T
TST{nE Đ^P h[c KPnh th QRJc |an ghDnE ch‡ là
]€O ch‡ RV tín cRnE c~\ nERfn nhan lˆc ch~t lT‰nE
cOH chH $PQt NOZ Zà ckn là ]JP tGc tPn c„V cNO cGc
c• _ROn Chính \hN> |HOnh nEhPQ\> cGc tŠ chCc _RJc
th> tŠ chCc \hP chính \hN> XPQn nEhPin cCR> cGc
tST{nE ]^P h[c cb RV tín tSin thh EP…P. NhPYR |ˆ Gn
h‰\ tGc _RJc th XY ]àH t^H Xà nEhPin cCR cb ch~t
lT‰nE cOH ]‹ Xà ]OnE thˆc hPQn t^P TST{nE. NhPYR
cDnE nEhQ _R•n ln gPnh th Xà _R•n tS€ gPnh |HOnh
]T‰c chRVmn EPOH tƒ nEDP tST{nE nàV.
TPhn XàH thh gŒ ••I> tT•nE lOP ZU SO X…P EPGH
|Žc ]^P h[c $PQt NOZ ]m tPhn FT…c tSin cHn ]T{nE
hdP nh„\ Xà \hGt tSPmn. $…P RV tín Xà gPnh nEhPQZ>
TST{nE Đ^P h[c KPnh th QRJc |an ZHnE ]T‰c c•nE
cGc F^n tPhn t…P tT•nE lOP. ĐT‰c h[c t„\ Xà IPnh hH^t
|T…P ZGP tST{nE Đ^P h[c KPnh th QRJc |an là nPYZ
?
tˆ hàH Xà XPnh h^nh l…n lOH cNO cGc F^n IPnh XPin.
Đm EP•\ IPnh XPin n‘Z ]T‰c cGc thDnE tPn c•
F•n Xà ccn thPht XY tŠ chCc Xà _R•n ln ]àH t^H>
ghRnE chT•nE tS‚nh h[c Xà cGc hH^t ]dnE ghGc cb
lPin _ROn tSHnE IRJt ghHG h[c> Nhà tST{nE tŠ chCc
FPin IH^n cRJne 6N789: ;<=> ?<97 @<A9 TBCD9: ĐE<
7FG K<97 HI Q>JG KL9 GM9 N<IHO. NhbZ FPin IH^n hP
X[nE S’nE Z“P IPnh XPin I” I• |ŽnE cRJn IGch nàV
nhT c–Z nOnE tˆ _R•n ln XPQc h[c t„\> Son lRVQn Xà
IPnh hH^t> _RO ]b EP•\ IPnh XPin rGc ]€nh nPYZ tPn>
lknE ViR nEành> tˆ hàH X…P tSRVYn thJnE Xà X€ thh
cNO nhà tST{nE> ]fnE th{P raV |ˆnE thGP ]d h[c t„\
Xà \hT•nE hT…nE \h~n ]~R ]•nE ]‘n.
HP X[nE S’nE cRJn IGch nh— nàV I” ]fnE hành
c•nE cGc F^n IPnh XPin tSHnE IRJt _RG tS‚nh h[c t„\
t^P TST{nE Đ^P h[c KPnh th QRJc |an. TSHnE lcn
rR~t F•n ]cR tPin cb thm ckn IOP Ibt> S~t ZHnE nh„n
]T‰c Iˆ ]bnE Eb\ n gPhn cNO cGc cGn Fd> EPGH XPin
Xà IPnh XPin Đ^P h[c KPnh th QRJc |an ]m lcn rR~t
F•n IOR ]T‰c hHàn thPQn h•n.
Xin trân trọng cảm ơn và giới thiệu cùng quý
bạn đọc.
Nh*$ t2c gi5
;
UhPn I
WIXI TIIYU :Z
T[\ỜNW Đ]I I^C KINI T_ QU`C abN
Trường Đại học Kinh tế Quốc !n AtPhnE 4nhe NPH<Q9PR
2GQ9QS<G? U9<@TB?<HU> XPht t‘t là N2U` là Zdt tSHnE nh}nE
tST{nE ]^P h[c hànE ]cR $PQt NOZ tSHnE l˜nh Xˆc gPnh th>
chRVin ]àH t^H cGn Fd _R•n ln gPnh th Xà _R•n tS€ gPnh |HOnh
F„c ]^P h[c Xà IOR ]^P h[c. NEHàP SO> TST{nE ckn làZ nhPQZ XŽ
tT X~n cGc chính IGch X˜ ZD chH Nhà nT…c $PQt NOZ> chRVmn
EPOH Xà tT X~n cDnE nEhQ _R•n ln Xà _R•n tS€> ]qc FPQt là cGc
chRVin nEành gPnh th _RJc th.
TST{nE Đ^P h[c KPnh th QRJc |an là tST{nE tS[nE ]PmZ
_RJc EPO Xà là tST{nE ]^P h[c ]cR nEành tSHnE ghJP cGc tST{nE
]àH t^H XY gPnh th> _R•n ln> _R•n tS€ gPnh |HOnh. TST{nE ]^P h[c
KPnh th QRJc |an là IGnE l„\ XPin> ChN t€ch HdP cGc tST{nE ]àH
t^H XY gPnh th Xà _R•n tS€ gPnh |HOnh U $PQt NOZ.
TST{nE ]T‰c thành l„\ th™H NEh€ ]€nh IJ !?;MTTE nEàV 25
thGnE 1 nBZ 115!> X…P tin tST{nE Kinh tế Š T#i ch/nh> n’Z
tSHnE hQ thJnE Đ^P h[c Nhan |an cNO $PQt NOZ Dan chN CdnE
hkO.
Th™H NEh€ ]€nh IJ 252MTTE SO nEàV 22 thGnE 5 nBZ 115;
cNO ThN tT…nE Chính \hN> TST{nE KPnh th M TàP chính ]ŠP tin
1
thành tST{nE Đại học Kinh tế T#i ch/nh tSˆc thRdc Ld GPGH |Žc.
ThGnE 1 nBZ 11!5> ]ŠP tin thành tST{nE Đại học Kinh tế
Kế h&ạch.
NEàV 22 thGnE 1W nBZ 11;5> Ld tSTUnE Ld Đ^P h[c Xà
THCN SO QRVht ]€nh IJ 1002KQĐMKH ]ŠP tin tST{nE thành
TST{nE Đại học Kinh tế Quốc !n.
d‰ $1nh
8à tST{nE tS[nE ]PmZ _RJc EPO> tST{nE ]^P h[c hànE ]cR XY
gPnh th> _R•n ln Xà _R•n tS€ gPnh |HOnh tSHnE hQ thJnE cGc
tST{nE ]^P h[c cNO $PQt NOZ> TST{nE Đ^P h[c KPnh th QRJc
|an cb IC ZQnh cRnE c~\ chH r‹ hdP cGc I•n \h–Z ]àH t^H>
nEhPin cCR ghHO h[c> tT X~n> CnE |ŽnE Xà chRVmn EPOH cDnE
nEhQ cb ch~t lT‰nE cOH> cb thT•nE hPQR Xà |Onh tPhnE> ]^t ]šnE
c~\ ghR Xˆc Xà _RJc th XY l˜nh Xˆc gPnh th> _R•n ln Xà _R•n tS€
gPnh |HOnh> Eb\ \hcn _ROn tS[nE XàH Iˆ nEhPQ\ CNHMHĐH ]~t
nT…c tSHnE FJP c•nh hdP nh„\ gPnh th thh EP…P.
TP$ nh>n
TST{nE Đ^P h[c KPnh th QRJc |an \h~n ]~R \hGt tSPmn thành
tST{nE ]^P h[c ]€nh hT…nE nEhPin cCR> tST{nE ]^P h[c ]O nEành
cb RV tín> ]^t ch~t lT‰nE ]šnE c~\ ghR Xˆc Xà _RJc th tSHnE l˜nh
Xˆc _R•n ln gPnh th> _R•n tS€ gPnh |HOnh Xà Zdt IJ l˜nh Xˆc Z›P
nh[n ghGc. MŽc tPiR \h~n ]~R cNO TST{nE ]hn nBZ 2W2W là tSU
thành một trường đại học hiện đại với đầy đ c!c tr"ng thi#t b$
ti%n ti#n. Đm ]•Z F•H ch~t lT‰nE EP•nE |^V Xà h[c t„\ ]^t tPiR
chR–n _RJc th> TST{nE ]OnE nanE c~\ hQ thJnE \hknE h[c> ZRO
1W
cGc thPht F€ hPQn ]^P> FPin IH^n Xà rR~t F•n EPGH tS‚nh Xà cGc tàP
lPQR thOZ gh•H> hQ thJnE thDnE tPn \hŽc XŽ ]àH t^H Xà nEhPin
cCR> ]ŠP Z…P Xà nanE c~\ c• IU X„t ch~t hPQn cb X…P nh}nE tSOnE
thPht F€ hPQn ]^P.
&hành t'ch
M HRan chT•nE 8OH ĐdnE h^nE LO A9VS 19W2`œ h^nE Nh‚ A9VS
19WX` Xà h^nE Nh~t A9VS 19X3`œ
M HRan chT•nE Đdc 8„\ h^nE LO A9VS 19X6`œ h^nE Nh‚ A9VS
1991` Xà h^nE Nh~t A9VS 1996`œ
M DOnh hPQR 4nh h•nE 8OH ]dnE Th{P g• ]ŠP Z…P A9VS
2YYY`œ
M HRan chT•nE Hf Chí MPnh A9VS 2YY1`œ
M HRV chT•nE H}R nEh€ NT…c CdnE hkO |an chN nhan |an
8àH A19XW! 2YYX`.
$à nhPYR \hcn thTUnE cOH _Rn ghGc.
C2c c0O (#& tạ&e Đ^P h[c> Th^c I†> TPhn I†.
C2c h>nh th‰c (#& tạ& (ại họce
M Đ^P h[c chính _RVœ
M Đ^P h[c XƒO làZ XƒO h[c ATE< G7ZG`œ
M ĐàH t^H l~V F’nE ]^P h[c thC hOP A%V9 N[9: 2`œ
M ĐàH t^H lPin thDnE tƒ COH ]šnE lin Đ^P h[cœ
M ĐàH t^H lPin thDnE tƒ TSRnE c~\ lin Đ^P h[cœ
M 8Pin ght ]àH t^H _RJc th.
11
I\XNW acN de aỤNW ĐIYN TIf]I
KII W^I Ti NWfjI :jf T[\ỜNW
g. Wọi t? c2c thuH @8& tr&ng th#nh Ohố I# N%i ‹nội hạtŒ
()m *+ t,ng đài- ./ 012 012
=OR l{P chàH> F~Z IJ ZGV lž ccn E[P> hHqc F~Z IJ W ]m nh„n
]T‰c tS‰ EP•\ cNO nhan XPin tŠnE ]àP.
h. Wọi t? c2c thuH @8& ng&ại tˆnh h&•c i (%ng
()m *+- 23 ./ 012 012
=OR l{P chàH> F~Z IJ ZGV lž ccn E[P> hHqc F~Z IJ ŸW ]m
nh„n ]T‰c Iˆ tS‰ EP•\ cNO nhan XPin tŠnE ]àP. M[P chP tPht tSHnE
_RG tS‚nh I• |ŽnE rPn lPin hQ Fd \h„n g† thR„t tŠnE ]àP cNO
tST{nE th™H IJe ‹ŽFŒ lv hEŽ hEŽ) Cố $2, "• vvVE) v7EE.
G7< G7\:
TSO |Onh F^ ]PQn thH^P ndP Fd tSin ¡™FIPt™†
•••.n‘u.‘u..n
HHqc E¢ ]T{nE lPnge
•••.n‘u.‘u..n’8nh@8i‘nth&8i
12
MkT d` d` ĐIYN TIf]I CẦN NIX
4+ t,ng đài- ./ 012 012
TT C2c UhRng Đ78 chˆ ĐT n%i @%
g 5h6ng 78 9à: tạ: N1W M TcnE 1 GgŽv“ vVŽh
h 5h6ng ;&;& <784= N? M .11W G7gV“ G7gŽ
l 5h6ng &,ng h>? N? M TcnE 1
M .hknE ]bnE |~R .1W5 G7gg
M .hknE c~\ thž IPnh XPin .1W! G7gl
M .hknE c~\ F•n IOH .1W? GggG
F 5h6ng &ài ch'nh @ A#
t:!n
N? M .1W2 G7ŽV
G 5h6ng 7uản tr$ thi#t b$ N? M .112 G7hV
v 5h6ng &h"nh tr"B
9(;8CD và Ahả: th'
M Ld \h„n ThOnh tSO TcnE 2 M TT "
th
GFEG
M Ld \h„n Kh•H thí N1W M .2W0 GgGŽ
M Ld \h„n CJ X~n h[c t„\ N10 M .1W1œ 1W2
7 5h6ng 7uản Eý Fh:" học N! M .1W? GvŽl
E 5h6ng G>? t!c qu+c t# N? M .1W; Gghv
V 5h6ng (ả: vệ GVVG
gŽ &rạm H t# Gcn cŠnE KT• GF7G
gg =In 5h6ng đ:àn N1 M t–nE 1 GV7g
gh =In ?h6ng 9ảng y N1 M t–nE 1 GVŽG
12

10
UhPn II
CmC :nN opN :Z Đjf T]f
TIqf I^C CI_ TrN CIs Ctu
T[\ỜNW Đ]I I^C KINI T_ QU`C abN
15
MỤC g
QUz Đ|NI :Z Đjf T]f Đ]I I^C IY CIrNI QUz
TIqf I^C CI_ TrN CIs
T]I T[\ỜNW Đ]I I^C KINI T_ QU`C abN
ATSích ŸQ>U ;]97 ;^Q HEQ ;E< 7FG G7_97 `>U H7TQ 7a H7J9: H_9 G7b
HE< TBCD9: ĐE< 7FG K<97 HI Q>JG KL9 FOn hành goZ th™H
QRVht ]€nh IJ 15KQĐMKTQD nEàV 10K1K2WW; cNO HPQR tSTUnE
TST{nE Đ^P h[c KPnh th QRJc |an`
CI\‚NW g† NI”NW QUz Đ|NI CIUNW
g.g. M%t Cố 4h2i ni1$
J.J.J. Gọc ?hần- 8à ghJP lT‰nE gPhn thCc tT•nE ]JP tS[n
X£n> thR„n tPQn chH nET{P h[c tích lR† tSHnE _RG tS‚nh h[c t„\.
.hcn l…n h[c \hcn cb ghJP lT‰nE tƒ 2 M 5 tín ch‡ ]T‰c FJ tSí
EP•nE |^V tS[n X£n Xà \han FJ ]YR tSHnE Zdt h[c g•. KPhn thCc
tSHnE Z“P h[c \hcn \h•P E‘n X…P Zdt tS‚nh ]d th™H nBZ h[c
thPht gh Xà ]T‰c ght c~R SPinE nhT Zdt \hcn A7PU HQ^9 c7M9`
cNO ZDn h[c hHqc ]T‰c ght c~R |T…P |^nE tŠ h‰\ tƒ nhPYR ZDn
h[c. TƒnE h[c \hcn \h•P ]T‰c gn hPQR F’nE Zdt Z‹ SPinE |H
Nhà tST{nE _RV ]€nh.
J.J.0. ;K h"i E:ại học ?hần- H[c \hcn F‘t FRdc Xà h[c \hcn
tˆ ch[ne
Pd HFG c7M9 NeH N>fG: 8à nh}nE h[c \hcn chCO ]ˆnE nh}nE
ndP |RnE gPhn thCc chính VhR cNO Z“P chT•nE tS‚nh Xà F‘t FRdc
IPnh XPin \h•P tích lR†.
Nd HFG c7M9 Hg G7F9: 8à nh}nE h[c \hcn chCO ]ˆnE nh}nE
ndP |RnE gPhn thCc ccn thPht ]T‰c IPnh XPin tˆ ch[n tSin c• IUe
M Tˆ ch[n th™H hT…nE |¤n cNO tST{nE nh’Z ]O |^nE hHG
1!
hT…nE chRVin ZDn hHqcœ
M ĐT‰c tˆ ch[n tR• n AHBQ9: 9789: 7FG c7M9 HBCD9: H7h9:
NiQ :<j9: KEU HBQ9: 7FG kl` nh’Z tích lR† ]N IJ h[c \hcn _RV
]€nh cNO Z“P chT•nE tS‚nh.
J.J... Gọc ch# t'n chL- .hT•nE thCc tŠ chCc ]àH t^H lPnh
hH^t> tSHnE ]b IPnh XPin ]T‰c chN ]dnE l„\ gh hH^ch Xà ]BnE gn
h[c t„\> tích lR† tƒnE \hcn gPhn thCc th™H tPhn ]d \h• h‰\ X…P
]PYR gPQn Xà nBnE lˆc cNO F•n than nh’Z hHàn t~t chT•nE tS‚nh
]àH t^H ]m ]T‰c c~\ F’nE tJt nEhPQ\. H[c chh tín ch‡ ckn t^H
]PYR gPQn thR„n l‰P chH IPnh XPin h[c lPin thDnE> chRVmn tPh\>
th™H h[c hOP chT•nE tS‚nh A@V9 N[9: 7P<> 9:^97 c7m`.
J.J.3. &'n chL M&;N- Đ•n X€ ghJP lT‰nE h[c t„\> cb _ROn hQ
X…P th{P EPOn h[c t„\ nhT IORe Mdt tín ch‡ ]T‰c _RV ]€nh F’nE
15 tPht h[c ln thRVhtœ 2W M 05 tPht thˆc hành> thí nEhPQZ hHqc
th•H lR„nœ F’nE 05 M 1W EP{ thˆc t„\ t^P c• IUœ 05 M !W EP{ làZ
tPmR lR„n> FàP t„\ l…n hHqc ]f Gn> ghHG lR„n tJt nEhPQ\.
ĐJP X…P nh}nE h[c \hcn ln thRVht hHqc thˆc hành> thí
nEhPQZ> ]m tPh\ thR ]T‰c Zdt tín ch‡> IPnh XPin \h•P |ành ít nh~t
2W EP{ ]m chR–n F€ cG nhan.
J.J.O. &i#t học- M“P tPht h[c tính F’nE 05 \h•t.
g.h. Qu,3n .# ngh•8 .– c<8 Cinh .iHn
J.0.J. 7uyPn c" *inh vi%n
O` ĐT‰c ghHO> Fd ZDn chRVin nEành cRnE c~\ ndP |RnE
chT•nE tS‚nh> gh hH^ch ]àH t^H chRnE tHàn ghHG h[c cNO chRVin
nEành Zà IPnh XPin th™H h[cœ cGc _RV ]€nh cNO tST{nE XY tŠ
chCc ]àH t^H> thP> gPmZ tSO> ]Gnh EPG _RV chh Son lRVQn Xà cDnE
nh„n tJt nEhPQ\.
F` ĐT‰c nh„n h[c FŠnE> ZP¥n EP•Z h[c \hí nhR ]^t cGc ViR
ccR _RV ]€nh hPQn hành XY chh ]d h[c FŠnE> ZP¥n EP•Z h[c \hí.
1?
c` ĐT‰c S•t nE‘n hHqc g¦H |àP th{P EPOn ]àH t^H t^P tST{nE
_RV ]€nh th™H ZŽc ŸT7D< :<P9 @^ kI 7QEG7 ;^Q HEQ.
|` ĐT‰c nhà tST{nE FJ tSí cJ X~n h[c t„\.
J.0.0. QghR" vS c" *inh vi%n
O` .h•P tích cˆc chN ]dnE nEhPin cCR ndP |RnE chT•nE tS‚nh>
gh hH^ch ]àH t^H Xà th{P ghHG FPmR cNO ghHG h[c> cNO tHàn
tST{nE ]m raV |ˆnE chH Z‚nh gh hH^ch h[c t„\ tHàn ghHG> nBZ
h[c> h[c g•œ ]BnE gn cGc l…\ h[c \hcn> cGc l…\ h[c \hcn thOV
thh A9I> N] 7>n Roc` th™H ]•nE l€ch.
F` NEhPin cCR Xà thˆc hPQn ]•nE _RV ]€nh cNO tST{nE XY
]àH t^H th™H hQ thJnE tín ch‡ XY ]àH t^H Xà cGc _RV ]€nh ghGc.
c` ChN ]dnE lPin hQ X…P cJ X~n h[c t„\> th™H |¢P ght _R•
]BnE gn cGc l…\ h[c \hcn> cGc l…\ F€ hRŒ AHBA9 pTN?<HT GqP
HBCD9: @^ HE< @V9 c7r9: k7QP! Nf Sh9 G7>UA9 9:^97`> th™H |¢P
ght _R• gPmZ tSO> ]Gnh EPG> thP hht h[c \hcn> tˆ tính ]PmZ cNO
tƒnE h[c \hcn> tˆ ]Gnh EPG ght _R• h[c t„\ th™H _RV ]€nh.
|` Tˆ EPGc ch~\ hành cGc _RV ]€nh XY gŒ lR„t h[c t„\ tSin
l…\> hHàn thành cGc ViR ccR thˆc hành> làZ FàP t„\> thˆc t„\
th™H Iˆ hT…nE |¤n cNO EP•nE XPin \hŽ tSGch.
™` ThOZ EPO IPnh hH^t l…\ IPnh XPin ]€nh g•.
E` ĐbnE h[c \hí ]cV ]N IJ h[c \hcn ]BnE gn h[c tSHnE h[c
g•> th™H hOP ]‰te
M 5W§ h[c \hí ]bnE nEOV tƒ ]cR h[c g•œ
M =J ckn l^P> ch„Z nh~t 1W nEàV tST…c ghP thP h[c g•.
g.l. TiHu ch/ (2nh gi2 4ết +u5
Kht _R• h[c t„\ cNO IPnh XPin ]T‰c ]Gnh EPG _RO cGc tPiR chí
IORe
1. =J tín ch‡ cNO cGc h[c \hcn Zà IPnh XPin ]BnE gn h[c XàH
1;
]cR Z“P h[c g• Xà ]T‰c tST{nE ch~\ nh„n A:F< HeH R^ k7J< RCs9:
7FG Htc ;V9: ku`.
2. ĐPmZ tSRnE F‚nh chRnE h[c t„\ h[c g• ATvCHT` là F‚nh
_Ran EPO _RVYn ]PmZ cNO t~t c• cGc h[c \hcn Zà IPnh XPin
]BnE gn h[c tSHnE h[c g• ]b> X…P _RVYn IJ là IJ tín ch‡ cNO
Z“P h[c \hcn.
2. ĐPmZ TLC cGc h[c \hcn là F‚nh _Ran EPO _RVYn cNO t~t c• cGc
]PmZ h[c \hcn Zà IPnh XPin ]BnE gn h[c tƒ ]cR ghHG h[c t…P th{P
]PmZ tính> X…P _RVYn IJ là IJ tín ch‡ cNO Z“P h[c \hcn.
0. KhJP lT‰nE gPhn thCc tích lR† là ghJP lT‰nE tính F’nE IJ
tín ch‡ tích lR† tƒ ]cR ghHG h[c. Tín ch‡ tích lR† là tín ch‡ cNO
nh}nE h[c \hcn tích lR† A7FG c7M9 ;EH Hw 1 ;<xS HBy RA9`.
5. ĐPmZ TLC tích lR† là ]PmZ TLC cNO t~t c• cGc h[c \hcn
Zà IPnh XPin ]‹ tích lR† ]T‰c> tính tƒ ]cR ghHG h[c chH t…P th{P
]PmZ ]T‰c r™Z r¦t XàH l•c ght th•c Z“P h[c g• Xà tHàn ghHG h[c.
CI\‚NW h† T— CI˜C Đjf T]f
h.g. Nh# trường t™ ch‰c (#& tạ& th‘& 4h*8 học) nš$ học
.# học 4›†
Š KhbO h[c là th{P EPOn ]T‰c thPht gh ]m IPnh XPin hHàn
thành Zdt chT•nE tS‚nh cŽ thm. Th{P EPOn cNO ghbO h[c là 0 nBZ
h[c ]JP X…P nET{P cb F’nE tJt nEhPQ\ TH.T hHqc tT•nE ]T•nE.
M Mdt nBZ h[c cb hOP h[c g• chính ANeH N>fG` Xà Zdt h[c g•
ho Ak7h9: NeH N>fG` ]m IPnh XPin cb cGc h[c \hcn F€ ]Gnh EPG
ghDnE ]^t U cGc h[c g• chính ]T‰c h[c hHqc ]m IPnh XPin h[c
EP—P cb ]PYR gPQn h[c XT‰t> ght th•c I…Z chT•nE tS‚nh h[c t„\.
M Mdt ghHG h[c ]T‰c thPht gh thành ; h[c g• chính> 0 h[c g•
ho> tSHnE ]b cb 1 g• thˆc t„\ cRJP ghHG. M“P h[c g• chính cb ít
11
nh~t 15 tRcn thˆc h[c> 1 tRcn ]BnE gn> 1 tRcn |ˆ tS} Xà 0 tRcn
Dn Xà thP. H[c g• \hŽ cb ít nh~t 5 tRcn thˆc h[c Xà 1 tRcn thP.
M CGc h[c \hcn EP•nE |^V tSHnE h[c g• \hŽ ]T‰c FJ tSí tR•
th™H ]PYR gPQn thˆc th cNO tST{nE. CGc DnE> Fà tSTUnE ghHO> Fd
ZDn cb tSGch nhPQZ FJ tSí chH cGc EP•nE XPin EP•nE |^V tSHnE h[c
g• \hŽ ]T‰c _RV ]€nh tSHnE _RV chh thR chP ndP Fd cNO tST{nE.
M CBn cC XàH ghJP lT‰nE gPhn thCc tJP thPmR _RV ]€nh chH cGc
chT•nE tS‚nh> cGc tSTUnE ghHO> Fd ZDn |ˆ gPhn \han FŠ IJ h[c
\hcn F‘t FRdc> tˆ ch[n chH tƒnE nBZ h[c> tƒnE h[c g•.
h.h. Thời gi8n h&#n th#nh chư=ng tr>nh† TR• th™H gh•
nBnE h[c t„\> IPnh XPin ]T‰c S•t nE‘n tJP ]O 1 nBZ h[c hHqc g¦H
|àP tJP ]O 2 nBZ h[c.
TST{nE h‰\ ]qc FPQt |H HPQR tSTUnE _RVht ]€nh th™H cGc _RV
]€nh hPQn hành.
CGc ]JP tT‰nE ]T‰c hTUnE chính IGch TR tPin th™H _RV ]€nh
t^P QRV chh tRVmn IPnh Đ^P h[c> COH ]šnE A7a C7_97 `>U` ]T‰c
g¦H |àP thiZ th{P EPOn ]àH t^H tJP ]O W1 nBZ h[c IH X…P ]JP
tT‰nE ghDnE TR tPin.
h.l. Đšng 46 nhAO học†
.hknE QR•n ln ĐàH t^H rh\ |Onh IGch l…\ IPnh XPin th™H
chRVin nEành Xà Fàn EPOH chH cGc ghHO> Fd ZDn chRVin nEành>
]fnE th{P thDnE FGH tSin tSOnE ¨™F cNO TST{nE.
M“P IPnh XPin cb Zdt Z‹ IJ IPnh XPin SPinE Xà ]T‰c I• |ŽnE
tSHnE tHàn Fd _RG tS‚nh h[c t„\ t^P TST{nE. .hknE QR•n ln ĐàH
t^H l„\ Z‹ IJ IPnh XPin> cGc ]•n X€ cb lPin _ROn I• |ŽnE thJnE
nh~t Z‹ IJ IPnh XPin nàV.
=OR ghP IPnh XPin nh„\ h[c> cGc tSTUnE ghHO> Fd ZDn cb
tSGch nhPQZ cRnE c~\ ]cV ]N cGc thDnE tPn XY ndP |RnE Xà gh
hH^ch h[c t„\ cNO cGc chT•nE tS‚nh ]àH t^H> _RV chh ]àH t^H>
nEh˜O XŽ Xà _RVYn l‰P cNO nET{P h[c.
2W
.hknE TŠnE h‰\ làZ thž chH IPnh XPin tSHnE th{P h^n 0 tRcn
]cR cNO ghbO h[c.
h.F. T™ ch‰c "BO học† Nhà tST{nE tŠ chCc W2 lH^P l…\e 8…\
chRVin nEành Xà l…\ h[c \hcn.
0.3.J. 8ớ? chuy%n ngành- 8à l…\ ]T‰c tŠ chCc tƒ ]cR ghHG
h[c FOH EfZ nh}nE IPnh XPin c•nE ghHG h[c Xà c•nE chRVin
nEành ]àH t^H.
8…\ chRVin nEành \h•P ]T‰c tŠ chCc Šn ]€nh th™H ghHG h[c
nh’Z |RV tS‚ cGc IPnh hH^t ]Hàn thm> cGc \hHnE tSàH thP ]RO> cGc
hH^t ]dnE chính tS€ r‹ hdP> XBn hHG thm thOH> ]m _R•n ln IPnh
XPin th™H _RV ]€nh cNO TST{nE.
M“P chRVin nEành tSHnE Zdt ghHG ]àH t^H cb thm cb Zdt
hHqc nhPYR l…\ IPnh XPin.
0.3.0. 8ớ? học ?hần-
O` 5oc 7FG c7M9: 8à l…\ ]T‰c tŠ chCc chH nh}nE IPnh XPin
c•nE h[c Zdt h[c \hcn th™H c•nE th{P ghHG FPmR> c•nE EP•nE
]T{nE Xà ]T‰c tŠ chCc |ˆO tSin ght _R• ]BnE gn ghJP lT‰nE h[c
t„\ cNO IPnh XPin U tƒnE h[c g•. M“P l…\ h[c \hcn ]T‰c gn hPQR
F’nE Zdt Z‹ IJ SPinE |H TST{nE QRV ]€nh. TST{nE _RV ]€nh IJ
lT‰nE IPnh XPin tJP thPmR chH Z“P l…\ h[c \hcn nhT IORe
M H[c \hcn nEH^P nE}e 2W IPnh XPinK l…\.
M H[c \hcn thRdc gPhn thCc ghHO h[c tˆ nhPin hHqc thˆc
hànhe 0W IPnh XPinK l…\.
M H[c \hcn ln thRVhte !W IPnh XPinK l…\.
NhR IJ lT‰nE IPnh XPin ]BnE gn |T…P ZCc chR–n tJP thPmR>
l…\ h[c I” F€ hRŒ. TSHnE th{P EPOn 5 nEàV> IOR ghP .hknE QR•n
ln ]àH t^H thDnE FGH hRŒ l…\> IPnh XPin \h•P ]BnE gn l…\ h[c
\hcn thOV thh nhR chTO ]N IJ tín ch‡ _RV ]€nh XY ghJP lT‰nE h[c
21
t„\ tJP thPmR chH Z“P h[c g•.
=J IPnh XPin tJP ]O chH tƒnE l…\ h[c \hcn |H TSTUnE .hknE
QR•n ln ]àH t^H ]Y nEh€> HPQR tSTUnE _RVht ]€nh Xà ]T‰c thDnE
FGH cŽ thm ghP ]BnE gn h[c.
ĐJP X…P nh}nE l…\ h[c \hcn ]qc FPQt> TSTUnE Ld ZDn FGH
cGH HPQR tSTUnE _RVht ]€nh Xà FGH chH .hknE QR•n ln ]àH t^H
tST…c 2 thGnE ]m raV |ˆnE th{P ghHG FPmR.
Nd G<j9: @<A9 :<j9: KEU 7FG c7M9 G7b ;]97 Gi9 ?g Roc 7FG
c7M9 EfZ 1 l…\ tSTUnE Xà 1 l…\ \hb nEOV tSHnE tRcn ]cR cNO
h[c g• Xà thDnE FGH tST…c l…\ h[c \hcn> ]fnE th{P E•P |Onh
IGch cGn Iˆ h[c \hcn XY ghHO> Fd ZDn chRVin nEành TST{nE
A`>P #7r9: CTCTzQ5{%`.
CGn Iˆ l…\ h[c \hcn là ]^P |PQn chH _RVYn l‰P Xà tSGch
nhPQZ h[c t„\ cNO t„\ thm l…\ h[c \hcn. ĐJP X…P cGc l…\ h[c
\hcn thRdc gPhn thCc nEành Xà chRVin nEành> nhR tSHnE l…\ ]‹
cb FOn cGn Iˆ l…\ chRVin nEành> th‚ F— chh ]d cGn Iˆ l…\ h[c
\hcn. NhR l…\ h[c \hcn ghDnE cb cGn Iˆ l…\ chRVin nEành th‚
EP•nE XPin EP•nE |^V h[c \hcn ch‡ ]€nh cGn Iˆ h[c \hcn.
CGn Iˆ h[c \hcn ]T‰c TR tPin tSHnE XPQc r¦t ch[n gh™n
thTUnE cGc |Onh hPQR thP ]RO Xà ]Gnh EPG Son lRVQn tƒnE h[c g•>
nBZ h[c> ghbO h[c.
h.G. Đšng 46 4hối "ưSng học tAO
0.O.J 9Ing Fý học tT?-
1. =Pnh XPin \h•P ]BnE gn h[c th™H _RV ]€nh cNO TST{nE XY
ghJP lT‰nE h[c t„\ tJP thPmR> tJP ]O tính chH Z“P h[c g•.
2. © h[c g• 1 cNO ghHG h[c> IPnh XPin h[c th™H th{P ghHG
FPmR |H TST{nE I‘\ rh\. Tƒ h[c g• 2 tSU ]P> tST…c ghP F‘t ]cR
Z“P h[c g•> IPnh XPin ]BnE gn h[c cGc h[c \hcn tSHnE h[c g• ]b
tSin c• IU th{P ghHG FPmR chRnE cNO TST{nE> tPhn tS‚nh h[c cNO
22
chRVin nEành ]OnE th™H h[c Xà tR• th™H gh• nBnE> ]PYR gPQn
h[c t„\ cNO Z‚nh.
2. CBn cC XàH gh hH^ch ]àH t^H cNO ghHG h[c> ch„Z nh~t 1
thGnE XàH cRJP Z“P h[c g•e
O` .hknE QR•n ln ]àH t^H thDnE FGH ]hn IPnh XPin XY IJ l…\
h[c |ˆ gPhn tŠ chCc chH Z“P h[c \hcn Xà th{P ghHG FPmR cNO
tƒnE l…\ h[c \hcn ]b.
F` CGc ghHO> Fd ZDn chRVin nEành thDnE FGH |Onh ZŽc cGc
h[c \hcn> IJ lT‰nE tín ch‡ cNO Z“P h[c \hcn |ˆ gPhn IPnh XPin
I” h[c tSHnE h[c g• t…P> ]PYR gPQn ]m ]BnE gn h[c \hcn ]b.
0.O.0. Ah+i Eư>ng học tT? mà *inh vi%n ?hải đIng Fý quy
đ$nh như *"u-
| M}< 7FG kl G7_97e tJP thPmR là 2W tín ch‡ Xà tJP ]O là 25 tín ch‡.
| HFG kl 7~e tJP ]O là 1W tín ch‡.
| T7gG Htc G>J< k7Qi Xà làZ ]f Gn> chRVin ]Y tJt nEhPQ\e 10
tín ch‡.
CGc ghHO> Fd ZDn chRVin nEành Xà tSˆc tPh\ là cGn Fd cJ
X~n h[c t„\ hT…nE |¤n IPnh XPin nEhPin cCR g† cGc _RV ]€nh Xà
cGc ViR ccR ]JP X…P tƒnE h[c \hcn tST…c ghP ]BnE gn.
0.O... &hời gi"n đIng Fý- TST{nE tŠ chCc chH IPnh XPin
]BnE gn h[c ít nh~t là 2 tRcn l¥ tST…c th{P ]PmZ F‘t ]cR h[c g•.
0.O.3. 5hương thUc đIng Fý- ĐBnE gn tSin ZGV tính cb nJP
Z^nE. M“P ]‰t ]BnE gn> TST{nE I” thDnE FGH \hT•nE thCc G\
|ŽnE cŽ thm. =Pnh XPin \h•P thˆc hPQn ]•nE l€ch ]BnE gn h[c t„\
cGc h[c \hcn th™H _RV ]€nh cNO TST{nE ]JP X…P tƒnE ]JP tT‰nE
cŽ thm.
H‚nh thCc ]BnE gn h[c t„\ ]T‰c thˆc hPQn _RO Z^nE tSin
tSOnE ¨™F ¨¨¨.n™R.™|R.Xn. M“P IPnh XPin ]T‰c c~\ Zdt tàP
ghH•n cNO hQ thJnE. =Pnh XPin \h•P cb tSGch nhPQZ F•H _R•n
22
Z„t gh–R cNO Z‚nh. M[P hT…nE |¤n chP tPht XY cGch thCc ]BnE
gn h[c t„\ Xà rPn l^P Z„t gh–R F€ _Rin cb tSin tSOnE ¨™F.
h.v. o™ Cung h&•c rœt @Bt c2c học OhPn C8u 4hi (šng 46
0./.J. 7uy đ$nh vP thời gi"n
O` =Pnh XPin ch‡ ]T‰c ]BnE gn FŠ IRnE thiZ h[c \hcn tSHnE
tRcn thC nh~t cNO g•.
F` =Pnh XPin ch‡ ]T‰c S•t F…t Zdt IJ h[c \hcn IH X…P ghJP
lT‰nE h[c t„\ ]‹ ]BnE gn tSHnE tRcn thC 2 gm tƒ ]cR h[c g•
chính hHqc tSHnE tRcn thC 2 gm tƒ ]cR h[c g• ho.
NEHàP th{P h^n tSin> cGc h[c \hcn X¤n EP} nERVin nhT IPnh
XPin ]‹ ]BnE gn h[c. NhR IPnh XPin ghDnE ]P h[c> tST{nE cHP
nhT IPnh XPin tˆ n F— h[c> tSHnE tST{nE h‰\ nàV> IPnh XPin X¤n
\h•P ch€R h[c \hí Xà nh„n ]PmZ ghDnE AY`.
9iPu Fiện đV *inh vi%n rWt bớt c!c học ?hần đX đIng Fý
M =Pnh XPin \h•P tˆ XPht ]•nœ
M KhDnE XP \h^Z cGc ghH•n U ZŽc 5œ
M =Pnh XPin ch‡ ]T‰c \h¦\ F— l…\ ]JP X…P h[c \hcn rPn S•t
F…t IOR ghP EP•nE XPin \hŽ tSGch h[c \hcn nh„n ]T‰c EP~V FGH
cNO .hknE QR•n ln ]àH t^H.
0./.0. =iệc Yin b, *ung h:Zc rWt bớt học ?hần \h•P ]G\ CnE
ViR ccR cNO _RV chh nàV XY ghJP lT‰nE h[c t„\ tJP thPmR> tJP ]O
_RV ]€nh U Z“P h[c g• Xà IJ lT‰nE IPnh XPin tJP thPmR> tJP ]OKl…\
h[c \hcn.
0./... &h tSc b, *ung và rWt bớt học ?hần như *"u-
O` TSHnE th{P EPOn 2 tRcn ]cR cNO h[c \hcn> IPnh XPin XPht
]•n rPn FŠ IRnE hHqc S•t F…t h[c \hcn ]‹ ]BnE gn nd\ chH
.hknE QR•n ln ĐàH t^H.
F` CBn cC XàH ]•n cNO IPnh XPin Xà cGc _RV ]€nh cNO
20
TST{nE> .hknE QR•n ln ĐàH t^H r• ln Xà thDnE FGH ght _R• ]hn
EP•nE XPin \hŽ tSGch l…\ h[c \hcn Xà cGc ]•n X€ cb lPin _ROn>
IPnh XPin cb tSGch nhPQZ r™Z ght _R• t^P .hknE QR•n ln ĐàH
t^H. =OR ghP cb ght _R• ]T‰c FŠ IRnE hHqc S•t F…t h[c \hcn>
IPnh XPin Z…P ]T‰c \h¦\ ]hn |ˆ hHqc ghDnE |ˆ l…\.
h.7. Đšng 46 học OhPn chư8 (ạt .# học n!ng (i;$
1` =Pnh XPin cb h[c \hcn F‘t FRdc ghDnE ]^t IOR lcn thP l^P
A;<xS 7FG c7M9 KCo< 1.Y` \h•P ]BnE gn h[c l^P h[c \hcn ]b U
cGc h[c g• tPh\ th™H chH ]hn ghP ]PmZ h[c \hcn ]^t tƒ 5.W ]PmZ
tSU lin Ak7h9: H• G7ZG ;sH 7FG RE< B<A9:`.
2` =Pnh XPin cb h[c \hcn tˆ ch[n ghDnE ]^t IOR lcn thP l^P
A;<xS 7FG c7M9 KCo< 1.Y` \h•P ]BnE gn h[c l^P h[c \hcn ]b hHqc
h[c ]ŠP IOnE h[c \hcn tˆ ch[n tT•nE ]T•nE ghGc hHqc tˆ
nERVQn ]BnE gn h[c \hcn tT•nE CnE |ành chH chRVin nEành
Ah[c \hcn c•nE tin Xà cb IJ tín ch‡ nhPYR h•n` U cGc h[c g• tPh\
th™H IOR chH ]hn ghP ]PmZ h[c \hcn ]^t tƒ 5.W ]PmZ tSU lin.
TSHnE tST{nE h‰\ nàV> IPnh XPin \h•P nd\ h[c \hí th™H IJ h[c
\hcn cb IJ tín ch‡ nhPYR h•n.
2` NEHàP 2 ]JP tT‰nE IPnh XPin _RV ]€nh U tSin> nh}nE IPnh
XPin ]‹ ]^t ]PmZ h[c \hcn tƒ 5.W ]PmZ ]hn c„n ?.W ]PmZ ]T‰c
\h¦\ ]BnE gn h[c ]m thP nanE ]PmZ Xà ]PmZ tích lR† h[c \hcn là
]PmZ cOH nh~t.
h.E. Nghˆ ố$ .# nghˆ học tạ$ thời
0.1.J. QghL học tạm thời ng[n hạn
=Pnh XPin nEh‡ h[c t^Z th{P Zdt th{P EPOn nE‘n |H JZ ]OR
tSHnE _RG tS‚nh h[c t„\ hHqc tSHnE ]‰t thP \h•P XPht ]•n rPn \h¦\
E•P t…P tSTUnE ghHO> Fd ZDn Q8=$ tSHnE tRcn l¥ ]cR gm tƒ nEàV
JZ A?<97 @<A9 Hg @<IH ;€9 7Q•G 97D G7P S‚ 7Q•G 9:CD< ;ƒ ;M>
7sc c7ic GqP ?<97 @<A9 @<IH ;€9` goZ th™H EP~V chCnE nh„n cNO
25
TS^Z " th TST{nE hHqc cNO FQnh XPQn hRVQn hHqc c• _ROn V th
tT•nE ]T•nE.
TSTUnE ghHO> Fd ZDn Q8=$ thDnE FGH g€\ th{P ]hn cGc Fd
ZDn ]m tSTUnE Fd ZDn FGH chH EP•nE XPin EP•nE |^V cGc h[c
\hcn FPht hHqc tŠ chCc chH IPnh XPin thP F•> nhR nEh‡ tSHnE ]‰t
thP.
=OR ghP nEh‡ h[c t^Z th{P> IPnh XPin \h•P FGH l^P chH tSTUnE
ghHO> Fd ZDn Q8=$ Xà ]P h[c th™H l€ch.
0.1.0. QghL học tạm thời \ài hạn
=Pnh XPin nEh‡ h[c t^Z th{P |àP h^n E•P ]•n ]hn tSTUnE
ghHO> Fd ZDn Q8=$ ]Y nEh€ nEh‡ h[c Xà F•H lTR ght _R• ]‹ h[c
tSHnE cGc tST{nE h‰\ IOR ]aVe
O` ĐT‰c hRV ]dnE XàH lˆc lT‰nE X› tSOnEœ
F` L€ JZ hHqc tOP n^n FRdc \h•P ]PYR tS€ th{P EPOn |àP
ATBCD9: 7sc 9^U c7j< k~S H7TQ :<„U …iG 97t9 GqP TBES Y HI
TBCD9: 7Q•G GqP Na97 @<a9 7>Ua9 7Q•G HC€9: ;C€9: HBy RA9`.
c` $‚ nhR ccR cG nhan.
TST{nE h‰\ nEh‡ h[c X‚ nhR ccR cG nhan ch‡ G\ |ŽnE ]JP X…P
IPnh XPin ]‹ h[c ít nh~t Zdt h[c g• U tST{nE Xà \h•P ]^t ]PmZ
TLC h[c g• tƒ 5.WW ]PmZ tSU lin. Th{P EPOn nEh‡ h[c t^Z th{P X‚
nhR ccR cG nhan \h•P ]T‰c tính XàH th{P EPOn h[c _RV ]€nh t^P
ZŽc 2.2.
=Pnh XPin nEh‡ h[c t^Z th{P ghP ZRJn _ROV tSU l^P h[c tPh\
t^P TST{nE \h•P E•P ]•n ]hn tSTUnE ghHO> Fd ZDn Q8=$ ít nh~t
Zdt tRcn tST…c ghP F‘t ]cR h[c g• Z…P.
CGc lH^P ]•n ]Y nEh€ \h•P th™H Z¤R _RV ]€nh cNO TST{nE.
h.V. Iọc (Mng thời h chư=ng tr>nh
=Pnh XPin h[c ]fnE th{P hOP chT•nE tS‚nh là IPnh XPin cb nhR
2!
ccR ]BnE gn h[c thiZ Zdt chT•nE tS‚nh thC hOP t^P TST{nE ]m
ghP tJt nEhPQ\ ]T‰c c~\ hOP XBn F’nE.
CGc _RV ]€nh h[c c•nE l•c hOP chT•nE tS‚nhe
1. NEành ]àH t^H U chT•nE tS‚nh thC hOP \h•P ghGc X…P
nEành ]àH t^H U chT•nE tS‚nh thC nh~t.
2. =Pnh XPin cb ]PmZ TLCHT U hOP g• lPin tPh\ U chT•nE
tS‚nh thC nh~t tƒ ?>WW tSU lin.
2. =Pnh XPin ]OnE h[c thiZ chT•nE tS‚nh thC hOP> nhR cb
]PmZ TLCHT nBZ h[c ]b cNO chT•nE tS‚nh thC hOP |T…P !>WW
]PmZ th‚ \h•P |ƒnE h[c chT•nE tS‚nh thC hOP U cGc nBZ h[c tPh\
th™H.
0. Th{P EPOn tJP ]O ]T‰c \h¦\ h[c ]JP X…P IPnh XPin ]BnE gn
h[c ]fnE th{P hOP chT•nE tS‚nh là th{P EPOn tJP ]O th™H _RV ]€nh
t^P MŽc 2.2.
5. KhP h[c chT•nE tS‚nh thC hOP> IPnh XPin ]T‰c F•H lTR
]PmZ cNO nh}nE h[c \hcn cb ndP |RnE Xà ghJP lT‰nE gPhn thCc
tT•nE ]T•nE hHqc l…n h•n ]‹ tích lR† tSHnE chT•nE tS‚nh thC
nh~t.
!. =Pnh XPin ch‡ ]T‰c r¦t tJt nEhPQ\ chT•nE tS‚nh thC hOP IOR
ghP ]‹ ]T‰c c~\ F’nE ]^P h[c U chT•nE tS‚nh thC nh~t.
?. =Pnh XPin nd\ F•n ]BnE gn h[c chT•nE tS‚nh thC hOP t^P
ghHO> Fd ZDn Q8=$ ZRdn nh~t là 1 tRcn tST…c ghP XàH h[c g•>
nBZ h[c Z…P. Đ•n \h•P cb n gPhn cNO cJ X~n h[c t„\. =Pnh XPin
nh„n Z¤R ]BnE gn t^P XBn \hknE ghHO> Fd ZDn Q8=$ hHqc t•P
tƒ ¨™FIPt™ cNO TST{nE.
TSTUnE ghHO> Fd ZDn Q8=$ FGH cGH chH TST{nE A_RO
.hknE QR•n ln ]àH t^H`.
.hknE QR•n ln ]àH t^H t„\ h‰\ nhR ccR FGH cGH HPQR
2?
tSTUnE.
HPQR tSTUnE _RVht ]€nh tƒnE tST{nE h‰\ cŽ thm.
h.gŽ. Đi3u 4i1n @u%c th-i học
0.J2.J. 4inh vi%n buộc th]i học n#u rơi và: một tr:ng c!c
trường h>? *"u-
O` Cb ]PmZ TLC h[c t„\ cNO nBZ h[c |T…P 2.5Wœ
F` Cb ]PmZ TLC h[c t„\ cNO t~t c• cGc h[c \hcn tính tƒ ]cR
ghHG h[c |T…P 0.WW IOR 2 nBZ h[cœ |T…P 0.5W IOR 2 nBZ h[c Xà
|T…P 0.;W IOR tƒ 0 nBZ h[c tSU linœ
c` $T‰t _RG th{P h^n tJP ]O ]T‰c \h¦\ h[c t^P tST{nE nhT
_RV ]€nh t^P ZŽc 2.2.
|` L€ gŒ lR„t lcn thC hOP X‚ ln |H ]P thP hd> gPmZ tSO hd hHqc
nh{ nET{P ghGc thP hd> gPmZ tSO hd.
0.J2.0. ;hTm nh)t Eà một tuần IOR ghP IPnh XPin cb _RVht
]€nh FRdc thDP h[c> cGc ghHO> Fd ZDn Q8=$ \h•P thDnE FGH XY
]€O \hT•nE n•P IPnh XPin cb hd gh–R thT{nE tS•. Nh}nE IPnh
XPin thRdc |PQn _RV ]€nh t^P ZŽc O> F> c U tSin ]T‰c _RVYn ]Y
nEh€ chRVmn IOnE hQ ]àH t^H ghDnE chính _RV tT•nE CnE Xà
]T‰c r™Z r¦t F•H lTR cGc h[c \hcn ]‹ tích lR† U chT•nE tS‚nh
]àH t^H c› ghP h[c U cGc chT•nE tS‚nh Z…P nàV.
HPQR tSTUnE _RVht ]€nh ght _R• h[c t„\ ]T‰c F•H lTR chH
tƒnE tST{nE h‰\ cŽ thm.
h.gg. Chu,;n trường
0.JJ.J. 4inh vi%n đư>c Y^t chuyVn trường n#u cK đ c!c
điPu Fiện \ưới đây-
O` TSHnE th{P EPOn h[c t„\> nhR EPO ]‚nh chRVmn n•P cT tS•
hHqc IPnh XPin cb hHàn c•nh ghb ghBn> ccn thPht \h•P chRVmn
]hn tST{nE Z…P Ecn n•P cT tS• cNO EPO ]‚nh ]m thR„n l‰P tSHnE
2;
h[c t„\œ
F` •Pn chRVmn ]hn tST{nE cb nEành ]àH t^H tS•nE hHqc thRdc
c•nE nhbZ nEành X…P nEành ]àH t^H Zà IPnh XPin ]OnE h[cœ
c` ĐT‰c Iˆ ]fnE n cNO HPQR tSTUnE tST{nE rPn chRVmn ]P Xà
tST{nE rPn chRVmn ]hn.
0.JJ.0. 4inh vi%n Fh]ng đư>c ?h^? chuyVn trường tr:ng
c!c trường h>? *"u-
O` =Pnh XPin ]‹ |ˆ thP tRVmn IPnh nhTnE ghDnE tS•nE tRVmn
hHqc cb ]PmZ thP th~\ h•n ]PmZ r¦t tRVmn cNO tST{nE rPn chRVmn
]hn tSHnE tST{nE h‰\ chRnE ]Y thP tRVmn IPnh.
F` =Pnh XPin cb hd gh–R thT{nE tS• n’Z nEHàP X•nE tRVmn
cNO tST{nE rPn chRVmn ]hn.
c` =Pnh XPin nBZ thC nh~t Xà nBZ cRJP ghHG.
|` =Pnh XPin ]OnE ch€R ZCc gŒ lR„t tƒ c•nh cGH tSU lin.
0.JJ... &h tSc chuyVn trường
O` =Pnh XPin rPn chRVmn tST{nE \h•P làZ hf I• rPn chRVmn
tST{nE th™H _RV ]€nhœ
F` HPQR tSTUnE _RVht ]€nh tPh\ nh„n hHqc ghDnE tPh\ nh„nœ
_RVht ]€nh XPQc h[c t„\ tPh\ tŽc cNO IPnh XPin> cDnE nh„n cGc h[c
\hcn Zà IPnh XPin chRVmn ]hn TST{nE ]T‰c F•H lTR ght _R• Xà
IŠ h[c \hcn \h•P h[c FŠ IRnE> tSin c• IU IH IGnh chT•nE tS‚nh U
tST{nE rPn chRVmn ]P Xà TST{nE Đ^P h[c KPnh th QRJc |an.
CI\‚NW l† KI•M T[u) TII I^C UIẦN :j ĐmNI
WIm K_T QUp I^C T€U
l.g. C2c "&ại 8nh C2ch Cinh .iHn†
.hknE CTCTªQ8=$ cBn cC XàH ght _R• ]BnE gn h[c cNO
IPnh XPin AKQ #7r9: Q>j9 Ru Đ^Q HEQ G7>Ux9 ;I9` Pn Xà E•P t…P
cGc Fd ZDn \hŽ tSGch EP•nE |^V DOnh IGch l…\ h[c \hcn Xà cGc
21
lH^P |Onh IGch ]Gnh EPG ght _R• h[c t„\ cNO IPnh XPin AKP97
?iG7 G7Q ;<xS ;i97 :<i GqP :<j9: @<A9! KP97 ?iG7 ;x k<xS HBP
;]97 kl 7FG c7M9! KP97 ?iG7 H7< kIH H7\G 7FG c7M9...`.
l.h. Ki;$ tr8 học OhPn ‹KTIUŒ
..0.J. 4+ Eần A&G5- M“P h[c \hcn cb Zdt FàP gPmZ tSO>
ghDnE gPmZ tSO l^P.
TST{nE h‰\ IPnh XPin X‘nE gPmZ tSO cb lí |H chính ]GnE
AHB†9: R]G7 k<xS HBP GiG 7FG c7M9! JS ;P>! HP< 9E9 7Q•G R Ru KQ
;fH …>„H k7iG` \h•P E•P ]•n ]Y nEh€ hH‹n gPmZ tSO ]hn ghHO> Fd
ZDn Q8=$ tST…c hHqc tSHnE nEàV gPmZ tSO. TSTUnE ghHO> Fd
ZDn Q8=$ rGc nh„n Xà chRVmn tSTUnE Fd ZDn EP•nE |^V h[c
\hcn ]m FGH chH EP•nE XPin EP•nE |^V h[c \hcn tŠ chCc gPmZ tSO
F• chH IPnh XPin.
..0.0. G_nh thUc A&G5 FOH EfZ gPmZ tSO XPht AHg R>t9! kIH
7sc Hg R>t9 @o< HBeG 9:7<aS`> tS‘c nEhPQZ tSin ZGV tính> thˆc
hành> làZ FàP t„\ th™H nhbZ...
..0... &hời điVm A&G5- =OR ghP ]‹ lin l…\ tƒ 5W§ ]hn
!W§ ghJP lT‰nE gPhn thCc h[c \hcn> EP•nE XPin tŠ chCc KTH..
Th{P ]PmZ KTH. ]T‰c EhP tSHnE l€ch tS‚nh EP•nE |^V Xà ]T‰c
thDnE FGH chH IPnh XPin.
..0.3. 9P A&G5B thời gi"n Eàm bài A&G5
O. ĐY KTH. h‚nh thCc tˆ lR„n> |H EP•nE XPin tSˆc tPh\ EP•nE
|^V h[c \hcn FPin IH^n ít nh~t là 0 ]YKl…\.
ACiG RQE< ;= k<xS HBP k7iG: Đ= k<xS HBP HBA9 SiU H_97! ;=
k<xS HBP kIH 7sc Hg R>t9 @^ HBeG 9:7<aS! H7jQ R>t9 H• @^ H7TQ
97‡S ?<97 @<A9... vf Sh9 NiQ GiQ ;= 9:7] H<a> HBCy9: @^ G‡
`>UIH ;]97 B<A9:`.
F. Th{P EPOn làZ FàP KTH.e
2W
M ĐJP X…P h‚nh thCc XPht là 1 tPht A*1 c7\H`.
M ĐJP X…P cGc h‚nh thCc ghGc |H tSTUnE Fd ZDn ]Y nEh€ HPQR
tSTUnE |RVQt.
c. CGc _RV ]€nh XY h‚nh thCc KTH.> th{P ]PmZ KTH.> th{P
lT‰nE làZ FàP KTH.> l€ch KTH. ]T‰c _RV ]€nh tSHnE ]Y cT•nE
chP tPht cNO h[c \hcn Xà EP•nE XPin cb tSGch nhPQZ thDnE FGH
]hn IPnh XPin tSHnE tRcn ]cR h[c g•. GP•nE XPin EP•nE |^V tSˆc
tPh\ tŠ chCc chH IPnh XPin làZ FàP KTH. th™H ]•nE l€ch th{P
EPOn ]‹ thDnE FGH chH IPnh XPin.
..0.O. ;h)m bài A&G5- GP•nE XPin EP•nE |^V h[c \hcn
ch~Z FàP th™H thOnE ]PmZ 1W> l~V ]PmZ nERVin. =OR Zdt tRcn
tính tƒ nEàV gPmZ tSO> EP•nE XPin ch}O FàP Xà tS• FàP chH IPnh
XPin. GP•nE XPin l„\ F•nE ]PmZ KTH.> \hHtHcH\V F•nE ]PmZ cb
ch} gn IPnh XPin> ch} gn cNO EP•nE XPin EP•nE |^V h[c \hcne
:ˆ< Y1 Nj9 G7Q Roc 7FG c7M9! Y1 Nj9 ;x H_97 ;<xS 7FG c7M9 @^
G7>Ux9 G7Q HBCy9: Nf Sh9 Nj9 :JG.
..0./. KPmZ tSO F• chH ]JP tT‰nE IPnh XPin ]T‰c _RV ]€nh U
ZŽc 2.2.1 ch„Z nh~t W1 tRcn IOR ghP ght th•c ln thRVht.
..0.`. =Pnh XPin F— KTH. ghDnE cb ln |H chính ]GnE F€ tSƒ
2 ]PmZ tSHnE ]PmZ h[c \hcn. TST{nE h‰\ ]qc FPQt |H HPQR
tSTUnE _RVht ]€nh.
l.l. Đi;$ (2nh gi2 c<8 gi5ng .iHn (ối .Bi Cinh .iHn
CGc cBn cC ]m EP•nE XPin ]Gnh EPG IPnh XPin l…\ h[c \hcne
M Kht _R• th™H |¢P tPnh thcn thGP ]d h[c t„\ tSin l…\ cNO IPnh
XPin nhTe RA9 Roc ;\9: :<D! HBP9: c7mG G7b97 H=! G7>‰9 N] HJH N^<
Htc! N^< H7jQ R>t9! H^< R<a> c7mG @m 7FG HtcŠ H_G7 GgG H7PS :<P
?<97 7QEH! H7jQ R>t9 97‡S @= GiG N^< Htc H‹97 7>J9: H7TQ UA>
GM> GqP :<j9: @<A9Š R^S ;MU ;q @^ G‡ G7„H RCs9: N^< k<xS HBP
@^ N^< Htc HE< RocŠ :<\c ;ƒ ?<97 @<A9 HBQ9: RocŠ H7gG 7<a9 GiG
21
`>U ;]97 GqP Roc 7FG: @^Q Roc ;TQ T7Œ ?<97 @<A9! k7h9: ?ˆ Km9:
;<a9 H7QE< K< ;f9: HBQ9: Roc! 9:7<AS H\G 7FG Htc @^ :7< G7•c
N^<! k7h9: R^S @<aG B<A9:! H7gG 7<a9 GiG `>U ;]97 GqP :<j9:
@<A9 :<j9: KEU 7FG c7M9! GqP k7QP! Nf Sh9 @^ N7^ HBCD9:Š
H>L9 H7q ?g `>j9 Ru GqP Gi9 ?g 7FG c7M9 @^ :<j9: @<A9.
M Kht _R• th™H |¢P IPnh XPin thOZ EPO h[c t„\ tSin l…\> ]JP
X…P h[c \hcn cb _RV ]€nh th{P EPOn lin l…\ AQ>U ;]97 HBQ9: ;=
GC€9: G7< H<IH 7FG c7M9`.
GP•nE XPin EP•nE |^V h[c \hcn tSˆc tPh\ ch~Z ]PmZ ]JP X…P
tƒnE IPnh XPin U l…\ h[c \hcn. TST{nE h‰\ cb tƒ hOP EP•nE XPin
tSU lin EP•nE Zdt l…\ h[c \hcn th‚ tSOH ]ŠP thJnE nh~t ]m chH
]PmZ ]JP X…P IPnh XPin. ĐPmZ nàV E[P t‘t là ]PmZ ]Gnh EPG cNO
EP•nE XPin. GP•nE XPin ch~Z th™H thOnE ]PmZ 1W> ]PmZ nERVin.
ĐPmZ ]Gnh EPG cNO EP•nE XPin \h•P ]G\ CnE ViR ccR là ghDnE
ZaR thR¤n X…P thành \hcn ghGc.
L•nE ]PmZ ]Gnh EPG cNO EP•nE XPin Xà ]PmZ KTH. EP•nE
XPin l„\ Xà E•P chH tSTUnE Fd ZDn ch„Z nh~t W1 tRcn IOR ghP
ght th•c ln thRVht.
TSTUnE Fd ZDn E•P W1 F•nE ]PmZ nàV chH .hknE CTCT ª
Q8=$.
l.F. K› thi) h>nh th‰c thi .# "7ch thi 4ết thœc học OhPn
..3.J. Aa thi F#t thWc học ?hần
M“P h[c g•> TST{nE tŠ chCc hOP g• thPe
M Mdt g• thP chính ]m thP ght th•c cGc h[c \hcn ]‹ EP•nE |^V
tSHnE h[c g•œ
M Mdt g• thP \hŽ tŠ chCc I…Z nh~t IOR 2 tRcn gm tƒ g• thP
chính> |ành chH cGc ]JP tT‰nE IORe
O` =Pnh XPin cb ]PmZ h[c \hcn chTO ]^t 5.W ]PmZœ
22
F` =Pnh XPin ghDnE thOZ |ˆ g• thP chính |H tS•nE l€ch
thP hHqc cb ln |H F~t gh• ghGnE.
=Pnh XPin X‘nE thP cb ln |H chính ]GnE U g• thP chính AHB†9: R]G7
H7<! JS ;P>! HP< 9E9 7Q•G Ru KQ G7_97 ;i9: k7iG` E•P ]•n ]Y
nEh€ hH‹n thP ]hn ghHO> Fd ZDn Q8=$ tST…c hHqc tSHnE nEàV
thP I” ]T‰c thP F• XàH g• thP \hŽ. Kht _R• thP nàV ]T‰c tính ght
_R• thP lcn ]cR.
c` =Pnh XPin cb nhR ccR h[c Xà thP nanE ]PmZ ]JP X…P cGc
h[c \hcn ]^t ]PmZ tƒ 5.W ]PmZ ]hn c„n ?.W ]PmZ.
Nh}nE IPnh XPin nàV \h•P cb ]•n ]Y nEh€ h[c Xà thP h[c
\hcn. =OR ghP TST{nE cb _RVht ]€nh> IPnh XPin ]T‰c F•H lTR
]PmZ ]Gnh EPG cNO EP•nE XPin A1YŽ`> ]PmZ gPmZ tSO h[c \hcn
A2YŽ` Xà ]T‰c l~V ]PmZ cOH nh~t tSHnE cGc lcn thP.
=Pnh XPin \h•P nd\ h[c \hí cNO h[c \hcn ]Y nEh€ h[c Xà thP
nanE ]PmZ.
..3.0. G_nh thUc thi học ?hần
M ThP XPht AHg R>t9! kIH 7sc Hg R>t9 @o< HBeG 9:7<aS! kIH 7sc
Hg R>t9 @o< R^S N^< Htc`œ
M ThP tSin ZGV tínhœ
M ThP X~n ]G\œ
M ThP ght h‰\ EP}O cGc h‚nh thCc tSinœ
M ThP thˆc hành ]JP X…P cGc h[c \hcn GDTC Xà Zdt IJ h[c
\hcn GDQ.œ
..3... 8$ch thi
.hknE QR•n ln ĐàH t^H làZ Xà thDnE FGH l€ch thP cNO cGc g•
thP chính> .hknE CTCTªQ8=$ l„\ Xà thDnE FGH l€ch thP cNO g•
thP \hŽ.
8€ch thP ]T‰c E•P ]hn cGc ghHO> Fd ZDn Q8=$> cGc ]•n X€
22
cb lPin _ROn Xà thDnE FGH tSin ¡™FIPt™ cNO tST{nE ch„Z nh~t 2W
nEàV tST…c g• thP chính Xà W5 nEàV tST…c g• thP \hŽ.
CGc ghHO> Fd ZDn Q8=$ thDnE FGH l€ch thP t^P XBn \hknE
ghHO> Fd ZDn Q8=$. =Pnh XPin cb tSGch nhPQZ r™Z l€ch thP t^P
XBn \hknE ghHO> Fd ZDn Q8=$ hHqc tSin ¨™FIPt™ cNO TST{nE.
l.G. Đi3u 4i1n T thi 4ết thœc học OhPn
=Pnh XPin ]T‰c |ˆ thP ght th•c h[c \hcn nhR ]N cGc ]PYR
gPQn IORe
O` Đ•Z F•H th{P EPOn lin l…\ |H tSTUnE Fd ZDn _RV ]€nh
tSHnE ]Y cT•nE chP tPht h[c \hcn ]‹ thDnE FGH.
F` HHàn thành nEh˜O XŽ h[c \hí> lQ \hí th™H _RV ]€nh cNO
TST{nE.
l.v. Đ3 thi 4ết thœc học OhPn
J. 9P thi ?hải đảm bả: ?hân E:ại đư>c tr_nh độ c" *inh
vi%n.
| C€ G„> ;= H7< :•S 7P< c7M9e .hcn ln thRVht tJP ]O là ?W§
Xà \hcn lPin hQ X„n |ŽnE thˆc tP¥n> thˆc hành> FàP t„\ tJP thPmR
là 2W§. ĐJP X…P h‚nh thCc thP tˆ lR„n> Z“P ]Y thP cb ít nh~t W2
caR. ĐJP X…P h‚nh thCc thP tS‘c nEhPQZ cb ít nh~t 0W caR. ĐJP X…P
cGc h‚nh thCc thP ghGc> tŒ lQ tƒnE \hcn> IJ lT‰nE caR h—P thP |H
tSTUnE Fd ZDn ]Y nEh€> HPQR tSTUnE _RVht ]€nh.
| Đ= H7< c7j< G‡ ;ic i9. ThOnE ]PmZ ch~Z thP là thOnE ]PmZ
1W> cGc n nh— ]T‰c ch~Z lž ]hn W.25 ]PmZ.
0. &hời gi"n Eàm bài thi ]T‰c _RV ]€nh nhT IORe
M ĐJP X…P ]Y thP tˆ lR„n Xà tˆ lR„n ght h‰\ X…P tS‘c nEhPQZ là
1W \h•t.
M ĐJP X…P ]Y thP tS‘c nEhPQZ tSin ZGV tính là 05 M !W \h•t.
M ĐJP X…P ZDn EPGH |Žc thm ch~t ]T‰c thˆc hPQn th™H _RV
]€nh hPQn hành.
20
M TST{nE h‰\ ]qc FPQt |H TSTUnE Fd ZDn ]Y nEh€> HPQR
tSTUnE _RVht ]€nh.
Th{P EPOn làZ FàP thP ]T‰c EhP tSin ]Y thP.
l.7. T/nh .# th-ng @2& (i;$ học OhPn
..`.J. GP•nE XPin EP•nE |^V h[c \hcn tính ]PmZ h[c \hcn
chH IPnh XPin th™H c• c~R ]PmZ thành \hcn nhT IORe
TT C= c0u (i;$ th#nh OhPn T• "1 ‹žŒ
1 ĐPmZ ]Gnh EPG cNO EP•nE XPin 1YŽ
2 ĐPmZ gPmZ tSO h[c \hcn 2YŽ
2 ĐPmZ thP ght th•c h[c \hcn WYŽ
..`.0. ;]ng thUc t'nh điVm học ?hần-
Đi;$ học OhPn ‹8
i
Œ Ÿ Đi;$ (2nh gi2 c<8 W: Q gŽž Đi;$ 4i;$ tr8 IU
Q hŽž Đi;$ thi IU Q 7Žž
..`... Ciảng vi%n trbc ti#? t'nh điVm học ?hần thc: quy
tr_nh *"u-
O` Nh„n F•nE ]PmZ thP h[c \hcn tƒ tSTUnE Fd ZDn chRVmn
]hn AHBCy9: Nf Sh9 97t9 Nj9: ;<xS Hw #7r9: T7P97 HBP! ĐjS
NjQ C5G• @^ K7jQ H7_ | ;J< @o< 7FG c7M9 KQ TBCD9: H• G7ZG
G7„S H7< 7Q•G Hw HBCy9: Nf Sh9 G7>UA9 9:^97 | ;J< @o< 7FG
c7M9 G7>UA9 9:^97`.
F` ĐPYn tPh\ XàH F•nE ]PmZ h[c \hcn cGc ]PmZ thành \hcne
;<xS ;i97 :<i 1YŽ @^ ;<xS k<xS HBP 2YŽ.
c` Tính ]PmZ h[c \hcn th™H cDnE thCc t^P ZŽc 2.?.2. ĐPmZ
h[c \hcn l~V ]PmZ lž ]hn W1 ch} IJ th„\ \han.
|` L•nE ]PmZ h[c \hcn cb ch} gn cNO TSTUnE .hknE ThOnh
25
tSO> Đ•Z F•H C8GD Xà Kh•H thí A9I> KQ TBCD9: H• G7ZG
G7„S`œ cNO EP•nE XPin EP•nE |^V A7FG c7M9 KQ GiG G7>UA9
9:^97 G7„S` Xà rGc nh„n cNO tSTUnE Fd ZDn.
™` TSTUnE Fd ZDn E•P chH .hknE CTCTªQ8=$ W1 F•n Xà chŽ\
thiZ W1 F•n ]m lTR U Fd ZDn.
..`.3. 5h6ng ;&;&<784= tGch F•nE ]PmZ thP H. th™H l…\
chRVin nEành> gn rGc nh„n |Onh IGch ]PmZ thP cNO l…\ Xà
chRVmn F•nE ]PmZ th™H l…\ chRVin nEành ARoc ?<97 @<A9` chH
ghHO> Fd ZDn Q8=$.
.hknE CTCTªQ8=$ \hJP h‰\ X…P TSRnE taZ CNTT> cGc
]•n X€ lPin _ROn ]m thDnE FGH ]PmZ thP h[c \hcn tSin Z^nE.
..`.O. ;!c Fh:"B bộ m]n 784= nh„n ]PmZ thP tƒ .hknE
CTCTªQ8=$> thDnE FGH ]PmZ thP h[c \hcn> ]PmZ h[c \hcn>
]PmZ TLC tích lR† ]hn cGc l…\ IPnh XPin.
..`./. &r%n cơ *d điVm đ!nh gi! c" giảng vi%n A1YŽ`>
]PmZ gPmZ tSO A2YŽ`> ]PmZ thP H. AWYŽ`œ hHqc r™Z ght _R• tSin
¡™FIPt™ cNO TST{nE> IPnh XPin tính ]PmZ h[c \hcn> ]PmZ
TLCHT cNO Z‚nh Xà ]JP chPhR X…P ]PmZ h[c \hcn> ]PmZ
TLCHT |H ghHO> Fd ZDn Q8=$ thDnE FGH.
l.E. T/nh (i;$ trung @>nh chung học tAO ‹ToCITŒ) (i;$
trung @>nh chung t/ch "uD ‹ToCTLŒ
..1.J. .hknE CTCTªQ8=$ tính ]PmZ TLCHT Xà TLCT8
cNO IPnh XPin th™H tƒnE h[c g•> nBZ h[c> ghHG h[c Xà chRVmn XY
cGc ghHO> Fd ZDn Q8=$ ]m _R•n ln Xà I• |ŽnE.
..1.0. ĐPmZ TLCHT> TLCT8 là c• IU ]m ]Gnh EPG Son lRVQn
IPnh XPin> r¦t thDP h[c> t^Z nEƒnE h[c> lTR FOn> ]T‰c h[c tPh\>
r¦t tJt nEhPQ\> rh\ lH^P ght _R• h[c t„\ ]T‰c tính th™H ]PmZ cOH
nh~t cNO h[c \hcn IOR cGc lcn thP.
2!
ĐPmZ TLCHT> TLCT8 là c• IU ]m r¦t thP ]RO> gh™n thTUnE>
h[c FŠnE> ]T‰c tính th™H ]PmZ h[c \hcn IOR lcn thP thC nh~t.
2?
..1... 9iVm &(;G& đư>c t'nh như *"u-
O` CDnE thCc tínhe


=
=
×
=
N
<
<
N
H
< <
9
9 P

1
1
TBQ9: ;‡:
4 là ]PmZ TLCHT h[c g• hHqc ]PmZ TLCT8.
O
P
là ]PmZ cNO h[c \hcn thC P.
n
P
là IJ tín ch‡ cNO h[c \hcn thC P.
N là tŠnE IJ h[c \hcn.
F` ĐPmZ TLCHT ]T‰c ]m lž hOP ch} IJ th„\ \han.
..1.3. Kht _R• cGc h[c \hcn GDQ. Xà GDTC ghDnE tính
XàH ]PmZ TLCHT.
..1.O. ĐPmZ TLCT8 tính chH nh}nE h[c \hcn ]‹ tích lR† Xà
tính th™H cDnE thCc t^P ZŽc 2.;.2.
l.V. ¡ếO "&ại Cinh .iHn
..e.J. 4"u mfi nIm học> cBn cC XàH ghJP lT‰nE gPhn thCc
tích lR† cNO IPnh XPin> tST{nE rh\ h^nE nBZ ]àH t^H nhT IORe
Qu, (7nh QếO hạng nš$
(#& tạ&
Qu, (7nh 4hối "ưSng 4iến
th‰c t/ch "uD
=Pnh XPin nBZ thC nh~t « 05 tín ch‡
=Pnh XPin nBZ thC hOP 05 « 1W tín ch‡
=Pnh XPin nBZ thC FO 1W « 125 tín ch‡
=Pnh XPin nBZ thC tT ¬ 125 tín ch‡
..e.0. X#? E:ại F#t quả học tT?
2;
=OR Z“P h[c g•> nBZ h[c> cBn cC XàH ]PmZ TLCHT> IJ tín
ch‡ tích lR†> TST{nE rh\ lH^P h[c lˆc cNO IPnh XPin thành 2 lH^Pe
O. 8H^P ]^te =Pnh XPin cb ]PmZ TLCHT tƒ 5.W tSU lin.
F. 8H^P KhDnE ]^te =Pnh XPin cb ]PmZ TLCHT |T…P 5.W
]PmZ. CŽ thme
L&ại
Đi3u 4i1n
Đi;$ ToC học 4› dố t/n chˆ t/ch "uD’
học 4›
g. Đạt
•R~t I‘c ¬ 1.W ¬ 20
GP—P ;.W M « 1.W ¬ 20
KhG ?.W M « ;.W ¬ 22
TL ghG !.W M « ?.W ¬ 2W
TSRnE F‚nh 5.W M « !.W ¬ 2W
h. Kh-ng (ạt
"hR 0.W M « 5.W
K¦Z
« 0.W
nhTnE ghDnE thRdc |PQn
F€ thDP h[c
CI\‚NW F† TI¢C T€U CU`I KIfm) ¡£T :j C…NW
NI€N T`T NWIIYU
F.g. ThTc tAO cuối 4h&2) "#$ (M 2n h&•c chu,Hn (3 tốt
nghi1O
3.J.J. 9V F#t thWc FhK" họcB *inh vi%n ?hải thbc hiện đg !n
h:Zc chuy%n đP t+t nghiệ? tr:ng Fa thbc tT? cu+i FhK".
O` HànE nBZ> Nhà tST{nE tŠ chCc chH IPnh XPin nBZ cRJP
ghHG ]N ]PYR gPQn thˆc t„\ ]BnE gn ]P thˆc t„\ t^P ghHO> Fd ZDn
chRVin nEành th™H hOP ]‰te
M Љt 1œ ThGnE W;œ
M Љt 2e ThGnE 12.
21
F` Th{P EPOn thˆc t„\ cRJP ghHG là 15 tRcn> chPO làZ hOP EPOP
]H^ne
| G<P< ;QE9 H7gG Htc H•9: 7sc Y1 7Q•G Y6 H>M9:
- W1 tRcn AH>M9 ;M>` chR–n F€ thˆc t„\œ
- W0 ]hn W5 tRcn thˆc t„\ t^P c• IU.
- GPOP ]H^n thˆc t„\ tŠnE h‰\ ]T‰c ]Gnh EPG F’nE FGH cGH
thˆc t„\ tŠnE h‰\. =Pnh XPin cb FGH cGH thˆc t„\ tŠnE h‰\ ]T‰c
]Gnh EPG tƒ lH^P ]^t tSU lin Z…P ]T‰c thˆc t„\ chRVin ]Y.
| G<P< ;QE9 H7gG Htc G7>UA9 ;= Y9 7Q•G 1Y H>M9.
Kht th•c EPOP ]H^n nàV IPnh XPin \h•P hHàn thành ]f Gn hHqc
chRVin ]Y tJt nEhPQ\.
M =Pnh XPin cb ]f Gn hHqc chRVin ]Y tJt nEhPQ\ |T…P 5 ]PmZ
Xà IPnh XPin F€ c•nh cGH tHàn TST{nE I” F€ hRŒ chRVin ]Y> ]f Gn
tJt nEhPQ\ Xà FRdc \h•P thˆc t„\ l^P A?P> k7< G‡ kIH R>t9 GqP
T7P97 HBP TBCD9:` \h•P thˆc t„\ l^P c•nE ghbO IOR. Nh}nE IPnh
XPin nàV \h•P nd\ h[c \hí W1 h[c g•.
M =Pnh XPin F€ c•nh cGH tHàn TST{nE I” F€ hRŒ chRVin ]Y> ]f
Gn tJt nEhPQ\ Xà \h•P XPht l^P chRVin ]Y> ]f Gn tJt nEhPQ\ A?P>
k7< G‡ kIH R>t9 GqP T7P97 HBP TBCD9:` \h•P XPht l^P chRVin ]Y>
]f Gn tJt nEhPQ\. Nh}nE IPnh XPin nàV \h•P nd\ h[c \hí n•O h[c
g•.
M HPQR tSTUnE _RV ]€nh _RV tS‚nh thˆc t„\ cRJP ghHG SPinE
]JP X…P XPQc làZ ]f Gn> chRVin ]Y tJt nEhPQ\ cNO nh}nE nEành
]àH t^H cb tính ch~t g† thR„t> cDnE nEhQ ]qc th•.
c` KhJP lT‰nE cDnE XPQc làZ ]f Gn hHqc chRVin ]Y tJt
nEhPQ\ tSHnE th{P g• thˆc t„\ cRJP ghHG ]T‰c tính là 12 tín ch‡.
3.J.0. 9Ing Fý Eàm đg !n h:Zc chuy%n đP t+t nghiệ? và
thbc tT? cu+i Fh:!.
0W
O` $àH h[c g• ]cR tPin cNO nBZ h[c cRJP ghHG> =$ cb ]N
]PYR gPQn ]P thˆc t„\> lˆO ch[n cGc ]‰t thˆc t„\ Xà ]BnE gn thˆc
t„\ cRJP ghHG th™H 1 tSHnE 2 ]‰t nbP tSin Xà ]Y nEh€ EP•nE XPin
hT…nE |¤n thˆc t„\œ tSTUnE ghHO> Fd ZDn chRVin nEành _RVht
]€nh Xà thDnE FGH chH =$ W1 tRcn tST…c ghP F‘t ]cR cGc ]‰t thˆc
t„\ A`>U ;]97 HE< ;<xS N SmG *.1.1`.
F` ĐPYR gPQn ]m =$ thˆc t„\ cRJP ghHGe
M =$ ]T‰c ]P thˆc t„\ cRJP ghHG ]m làZ ]f Gn hHqc chRVin
]Y tJt nEhPQ\ nhR cb ]N nh}nE ]PYR gPQn IOR ]aVe
- Đ‹ tích lR† ít nh~t 1W§ IJ tín ch‡ th™H _RV ]€nh cNO
chT•nE tS‚nh EPGH |Žc ]^P h[c> tSHnE ]b \h•P cb ]N IJ tín ch‡
thRdc \hcn gPhn thCc nEành> chRVin nEànhœ
- ĐOnE tSHnE th{P EPOn tJP ]O hHàn thành chT•nE tS‚nh th™H
_RV ]€nh> tính c• th{P EPOn thˆc t„\ cRJP ghHG.
- KhDnE ]OnE tSHnE th{P EPOn F€ tSRV cCR tSGch nhPQZ h‚nh
Iˆ.
M ĐBnE gn làZ ]f Gn hHqc chRVin ]Y tJt nEhPQ\e
- =Pnh XPin nEành KhHO h[c ZGV tính ]BnE gn làZ ]f Gn tJt
nEhPQ\.
- =Pnh XPin cGc nEành KPnh th> QR•n tS€ gPnh |HOnh> TàP
chính nEan hànE> Kh tHGn> HQ thJnE thDnE tPn gPnh th> 8R„t Xà
TPhnE 4nh ]BnE gn làZ chRVin ]Y tJt nEhPQ\.
3.J... ;huhn b$ đ$" điVm thbc tT? cu+i Fh:!
=$ tˆ lPin hQ ]€O ]PmZ thˆc t„\ A7Q•G ;]P N^9 H7gG HI` ]m
thˆc hPQn ]f Gn> chRVin ]Y tJt nEhPQ\.
KhHO> Fd ZDn tŠ chCc chH =$ ]BnE gn thˆc t„\ Xà tSHnE
tRcn ]cR chR–n F€ cNO ]‰t thˆc t„\> tSTUnE ghHO> Fd ZDn chRVin
nEành _RVht ]€nh EP•nE XPin ch‡ ]^H thˆc t„\> hT…nE |¤n làZ ]f
01
Gn> chRVin ]Y tJt nEhPQ\> _RV ]€nh gh hH^ch cŽ thm cNO ]‰t thˆc
t„\ Xà tŠ chCc> gPmZ tSO thˆc hPQn gh hH^ch nàV.
3.J... ;h)m đg !nB chuy%n đP t+t nghiệ?
O` Ch~Z ]f Gn> chRVin ]Y tJt nEhPQ\ |H 2 EP•nE XPin ]•Z
nhPQZ> tSHnE ]b cb EP•nE XPin hT…nE |¤n. HPQR tSTUnE _RVht
]€nh |Onh IGch EP•nE XPin ch~Z ]f Gn> chRVin ]Y tJt nEhPQ\
th™H ]Y nEh€ cNO cGc ghHO> Fd ZDn chRVin nEành.
F` ĐPmZ ]f Gn> chRVin ]Y tJt nEhPQ\ FOH EfZ 2 \hcne Đ<xS
NiQ GiQ H7gG Htc H•9: 7sc @^ ;<xS H7gG Htc G7>UA9 9:^97.
Đi;$ (M 2n) chu,Hn (3 tốt nghi1O Ÿ ‹.2i Y điVm (; thbc
tT? t,ng h>?Œ ‹`2i Y điVm thbc tT? chuy%n ngànhŒ.
c` ĐPmZ ]f Gn> chRVin ]Y tJt nEhPQ\ là ]PmZ TLC ]PmZ cNO
EP•nE XPin hT…nE |¤n Xà ]PmZ cNO nET{P ch~Z thC 2.
ĐPmZ ]f Gn> chRVin ]Y tJt nEhPQ\ ch~Z th™H thOnE ]PmZ 1W>
l~V lž ]hn 1 ch} IJ th„\ \han.
|` Kht _R• ch~Z ]f Gn> chRVin ]Y tJt nEhPQ\ ]T‰c cDnE FJ
ch„Z nh~t là 2 tRcn l¥> gm tƒ nEàV nd\ ]Y Gn> chRVin ]Y tJt nEhPQ\.
™` ĐPmZ cNO ]f Gn> chRVin ]Y tJt nEhPQ\ ]T‰c tính XàH ]PmZ
TLCT8 cNO IPnh XPin tHàn ghbO h[c Xà tính 12 tín ch‡.
F.h. Đi3u 4i1n Q¤t tốt nghi1O .# c-ng nhAn tốt nghi1O
3.0.J. 9iPu Fiện đIng Fý t+t ngiệ?
Nh}nE IPnh XPin cb ]N cGc ]PYR gPQn tJt nEhPQ\ cb thm làZ
]BnE gn tJt nEhPQ\ t^P ghHO> Fd ZDn Q8=$. TSTUnE ghHO> Fd
ZDn Q8=$ ]Y nEh€ HdP ]fnE Nhà tST{nE r¦t tJt nEhPQ\ ]^P h[c
Xà c~\ F’nE tJt nEhPQ\ ]^P h[c chH nh}nE IPnh XPin cb ]N cGc
]PYR gPQn IOR ]aVe
O` ChH ]hn th{P ]PmZ r¦t cDnE nh„n tJt nEhPQ\> =$ ghDnE
]OnE tSHnE th{P EPOn F€ tSRV cCR tSGch nhPQZ h‚nh Iˆ.
02
F` Tích lR† ]N IJ h[c \hcn _RV ]€nh tSHnE chT•nE tS‚nh EPGH
|Žc ]^P h[c.
c` ĐPmZ TLCT8 cNO tHàn ghHG h[c ]^t tƒ 5.W ]PmZ tSU lin.
|` Cb ]N cGc chCnE ch‡ GPGH |Žc _RJc \hknE AGDQ.`> GPGH
|Žc thm ch~t AGDTC`.
3.0.0. 4+ đ>t Y^t t+t nghiệ?
M HànE nBZ> Nhà tST{nE r¦t tJt nEhPQ\ chH =$ cb ]N ]PYR
gPQn tJt nEhPQ\ W2 ]‰t XàH thGnE W2 Xà thGnE W?.
M CBn cC FPin F•n ]Y nEh€ cNO cGc DnE> Fà tSTUnE ghHO> Fd
ZDn Q8=$ cb =$ tJt nEhPQ\> ThT{nE tSˆc HdP ]fnE FGH cGH
tŠnE h‰\ ght _R• r¦t tJt nEhPQ\ Xà l„\ |Onh IGch =$ ]N ]PYR
gPQn tJt nEhPQ\ tS‚nh HdP ]fnE Nhà tST{nE r™Z r¦t tJt nEhPQ\
chH =$.
3.0... CBn cC FPin F•n cNO HdP ]fnE r¦t cDnE nh„n tJt
nEhPQ\ Xà |Onh IGch =$ ]N ]PYR gPQn tJt nEhPQ\> HPQR tSTUnE gn
_RVht ]€nh cDnE nh„n tJt nEhPQ\ Xà c~\ F’nE tJt nEhPQ\ ]^P h[c
chH nh}nE =$ ]N ]PYR gPQn tJt nEhPQ\ th™H _RV ]€nh.
F.l. C0O @Jng tốt nghi1O (ại học) @5& "ưu 4ết +u5 học tAO)
chu,;n chư=ng tr>nh (#& tạ& .# chu,;n "&ại h>nh (#& tạ&
3...J. (jng t+t nghiệ? đại học đư>c ghi thc: ngành đà:
tạ:.
O` L’nE tJt nEhPQ\ ]^P h[c ]T‰c EhP th™H nEành ]àH t^H Xà
goZ th™H F•nE ]PmZ. L•nE ]PmZ c~\ goZ th™H F’nE tJt nEhPQ\
EhP S¢ nEành Xà chRVin nEành ]àH t^H. L•nE ]PmZ EhP ght _R•
h[c t„\ ]‹ tích lR† th™H tƒnE h[c \hcn cNO =$ th™H W2 thC tPhnEe
tPhnE $PQt Xà tPhnE 4nh.
F` L’nE tJt nEhPQ\ ]^P h[c ]T‰c c~\ chH =$ tJt nEhPQ\ IOR
W1 thGnE gm tƒ ghP cb _RVht ]€nh cDnE nh„n tJt nEhPQ\ cNO HPQR
02
tSTUnE.
c` M“P =$ tJt nEhPQ\ ch‡ ]T‰c c~\ W1 F’nE tJt nEhPQ\ ]^P
h[c> Z~t TST{nE ghDnE c~\ l^P. TST{nE h‰\ cb nhR ccR> =$ làZ
]•n ]Y nEh€ Xà TST{nE c~\ GP~V chCnE nh„n th™H _RV ]€nh hPQn
hành cNO Ld GDªĐT.
|` L’nE tJt nEhPQ\ ]^P h[c ch‡ ]T‰c c~\ chH =$ ghP ]‹ EhP
]cV ]N> chính rGc cGc ndP |RnE tSin t~Z F’nE th™H _RV ]€nh
hPQn hành cNO Ld GDªĐT XY _R•n ln XBn F’nE.
™` H^nE tJt nEhPQ\ ]^P h[c ]T‰c rGc ]€nh th™H ]PmZ TLCT8
cNO tHàn ghHG h[c nhT IORe
M 8H^P rR~t I‘c tƒ 1.W ]hn 1W.W ]PmZœ
M 8H^P EP—P tƒ ;.W ]hn c„n 1.W ]PmZœ
M 8H^P ghG tƒ ?.W ]hn c„n ;.W ]PmZœ
M 8H^P tSRnE F‚nh ghG tƒ !.W ]hn c„n ?.W ]PmZœ
M 8H^P tSRnE F‚nh tƒ 5.W ]hn c„n !.W ]PmZ.
®` H^nE tJt nEhPQ\ ]^P h[c cNO nh}nE =$ cb ght _R• h[c t„\
tHàn ghHG lH^P rR~t I‘c Xà EP—P I” F€ EP•Z ]P Zdt ZCc nhR S•P
XàH Zdt tSHnE cGc tST{nE h‰\ IORe
M Cb th{P EPOn h[c t„\ XT‰t _RG th{P EPOn _RV ]€nh chH tHàn
ghHG h[cœ
M Cb ghJP lT‰nE cNO cGc h[c \hcn \h•P thP l^P XT‰t _RG 5§
IH X…P tŠnE IJ tín ch‡ th™H _RV ]€nh cNO tHàn chT•nE tS‚nh ]àH
t^Hœ
M Đ‹ F€ gŒ lR„t tSHnE th{P EPOn h[c tƒ ZCc c•nh cGH c~\
TST{nE tSU lin.
E` TST{nE tŠ chCc Fh EP•nE ghHG h[c Xà tSOH F’nE tJt nEhPQ\
]^P h[c chH nh}nE =$ ]T‰c cDnE nh„n tJt nEhPQ\ Xà c~\ F’nE
tJt nEhPQ\ ]^P h[c W1 ]‰t XàH ghH•n thGnE ; hànE nBZ AH†U
00
H7>fG @^ ;<=> k<a9 Gm H7x @^ H‹97 7‹97 H7gG HI GqP TBCD9:`.
3...0. 4= chư" t+t nghiệ? đại học
M =$chTO hht th{P EPOn _RV ]€nh chH tHàn ghHG h[c AH7TQ
;V9: ku ;M> k7Qi 7FG` làZ ]•n ]Y nEh€ Xà tSTUnE ghHO> Fd ZDn
_RVht ]€nh chH =$ g¦H |àP thiZ W1 h[c g• ]m tích lR† cGc h[c
\hcn ckn thPhR A?J 7FG c7M9 G7CP H_G7 R>‘ GqP HQ^9 k7Qi 7FG 1
7FG c7M9 k7Qj9: 2Y H_9 G7b`.
TST{nE h‰\ ]qc FPQt |H HPQR tSTUnE _RVht ]€nh.
M Nh}nE =$ ckn n‰ cGc chCnE ch‡ GDTC Xà GDQ. nhTnE
]‹ hht th{P EPOn tJP ]O ]T‰c \h¦\ h[c> tSHnE th{P h^n 5 nBZ tính
tƒ nEàV \h•P nEƒnE h[c> ]T‰c tSU XY tST{nE tS• n‰ ]m cb ]N ]PYR
gPQn tJt nEhPQ\.
M Nh}nE =$ nàV \h•P làZ ]•n rPn tS• n‰ cGc h[c \hcn ckn
thPhR> cb rGc nh„n cNO chính _RVYn ]€O \hT•nE n•P cT tS• XY n
thCc ch~\ hành \hG\ lR„t cNO F•n than gm tƒ IOR ghP \h•P nEƒnE
h[c.
3..... 4= Fh]ng t+t nghiệ? đại học
M =$ ]‹ hht th{P EPOn tJP ]O _RV ]€nh chH tHàn ghHG h[c
nhTnE ghDnE tJt nEhPQ\ ]^P h[c ]T‰c tST{nE c~\ EP~V chCnE
nh„n XY cGc h[c \hcn ]‹ h[c tSHnE chT•nE tS‚nh cNO tST{nE.
M Nh}nE =$ ghDnE tJt nEhPQ\ ]^P h[c _RV ]€nh t^P ZŽc nàV>
nhR cb nhR ccR ]T‰c _RVYn làZ ]•n rPn \h¦\ chRVmn _RO h[c
th™H \hT•nE thCc ]àH t^H ghDnE chính _RV> =$ ]T‰c F•H lTR
nh}nE h[c \hcn ]‹ tích lR†.
05
CI\‚NW G† KIqN TI\ƒNW) K¥ LU€T
G.g. Kh‘n thư9ng
O.J.J. Ahcn thưdng học FaB nIm học
TƒnE h[c g•> nBZ h[c> TST{nE r¦t gh™n thTUnE cGc |Onh
hPQR =$ rR~t I‘c> =$ TR t•.
Nh}nE =$ ]T‰c gh™n thTUnE \h•P tích lR† ít nh~t 05 tín
ch‡KW1 nBZ h[c A22 H_9 G7b’Y1 7FG kl` Xà \h•P ]^t cGc ]PYR gPQn
ghGc th™H _RV ]€nh hPQn hành XY cDnE tGc gh™n thTUnE ]JP X…P
=$ TST{nE Đ^P h[c KPnh th QRJc |an.
O.J.0. Ahcn thưdng Fh:! học
=$ ]T‰c r¦t gh™n thTUnE cGc |Onh hPQR =$ TR t•> =$ rR~t
I‘c ghHG h[c \h•P ]^t cGc ]PYR gPQn th™H _RV ]€nh hPQn hành XY
cDnE tGc gh™n thTUnE ]JP X…P =$ TST{nE Đ^P h[c KPnh th
QRJc |an.
G.h. ¡¦ "6 4• "uAt (ối .Bi d: .i Ohạ$ c2c +u, (7nh .3
4i;$ tr8) thi) .iết chu,Hn (3) (M 2n tốt nghi1O
O.0.J. TSHnE ghP gPmZ tSO h[c \hcn> thP ght th•c h[c \hcn>
XPht chRVin ]Y tJt nEhPQ\> nhR XP \h^Z _RV chh cNO Ld Xà _RV
]€nh cNO TST{nE> =$ I” F€ r• ln gŒ lR„t th™H cGc ZCc ]d XP
\h^Z> cŽ thm làe
"N G_nh thUc FhiVn tr!ch G\ |ŽnE ]JP X…P =$ \h^Z l“P Zdt
lcne 97‹9 N^< GqP NE9! HBPQ ;•< N^< @o< NE9. =$ F€ ghPmn tSGch
tSHnE ghP thP> gPmZ tSO h[c \hcn nàH th‚ F€ tSƒ 25§ ]PmZ FàP thP>
gPmZ tSO h[c \hcn ]b.
bN G_nh thUc cảnh c!: G\ |ŽnE ]JP X…P =$ XP \h^Z Zdt
tSHnE cGc l“P IORe
| Đ“ N] k7<x9 HBiG7 SfH RM9 97C9: HBQ9: :<D H7<! k<xS HBP
7FG c7M9 ;‡ @”9 H<Ic HmG @< c7ESŠ
0!
| TBPQ ;•< N^< R^S 7Q•G :<„U 97ic G7Q NE9Š
| C7•c N^< GqP 9:CD< k7iGŠ
=$ F€ c•nh cGH tSHnE ghP thP> gPmZ tSO h[c \hcn nàH th‚ F€
tSƒ 5W§ ]PmZ FàP thP> gPmZ tSO h[c \hcn ]bœ
H‚nh thCc ghPmn tSGch Xà c•nh cGH |H cGn Fd cHP thP> gPmZ
tSO l„\ FPin F•n Xà _RVht ]€nh.
cN G_nh thUc đ_nh chL thiB đ_nh chL FiVm tr" G\ |ŽnE ]JP
X…P =$ XP \h^Z Zdt tSHnE cGc l“P IORe
| Đ“ N] Gj97 GiQ SfH RM9 97C9: HBQ9: :<D H7<! k<xS HBP 7FG
c7M9 ;‡ @”9 H<Ic HmG @< c7ES.
| K7< @^Q c7r9: H7<! k<xS HBP SP9: H7TQ H^< R<a> HBi< c7•c!
c7C€9: H<a9 k‘ H7>tH H7> c7iH HB>U=9 H<9! :7< LS.
| ĐTS ;= H7<! k<xS HBP BP 9:Q^< k7> @gG H7<! k<xS HBP 7Q•G
97t9 N^< :<j< Hw 9:Q^< @^Q c7r9: H7<.
| %<IH! @• 9789: 9f< K>9: k7h9: R<A9 `>P9 ;I9 N^< H7<! k<xS
HBP.
| T7< 7f! k<xS HBP 7f! 97D 9:CD< H7< 7f! k<xS HBP 7fŠ R^S 7f!
97D 9:CD< R^S 7Q•G ?PQ G7•c H<x> R>t9! ;• i9! k7Qi R>t9 HJH
9:7<ac –5M9 1d.
| C‡ 7^97 ;f9: @h R— @o< Gi9 Nf GQ< H7<! k<xS HBP! HBgG H7<!
7Q•G ;T KQE {% k7iG.
H‚nh thCc ]‚nh ch‡ |H cGn Fd cHP thP> gPmZ tSO l„\ FPin F•n>
thR tOnE X„t Xà |H tSTUnE Fd ZDn A;J< @o< H7< 7FG c7M9` hHqc
tSTUnE ]PmZ thP A;J< @o< H7< HJH 9:7<ac` ]Y nEh€ HPQR tSTUnE
_RVht ]€nh.
=$ F€ ]‚nh ch‡ thP> gPmZ tSO tSHnE ghP thP> gPmZ tSO h[c \hcn
nàH th‚ FàP thP> gPmZ tSO h[c \hcn ]b F€ ]PmZ ghDnE AW`.
0?
O.0.0. =$ thP hd> gPmZ tSO hd> hHqc nh{ thP hd> gPmZ tSO hdœ làZ
hd> nh{ nET{P làZ hd hHqc IOH ch¦\ ]f Gn> tPmR lR„n> ghHG lR„n tJt
nEhPQ\ ]YR F€ g‡ lR„t U ZCc ]‚nh ch‡ h[c t„\ 1 nBZ ]JP X…P tST{nE
h‰\ XP \h^Z lcn thC nh~t Xà FRdc thDP h[c ]JP X…P tST{nE h‰\ XP
\h^Z lcn thC hOP.
O.0... Xk Eý 4= *": ch^? chuy%n đPB đg !n t+t nghiệ? c"
người Fh!c
TT M‰c (% .i Ohạ$ I>nh th‰c Q¦ "6
1
=OH ch¦\ chRVin ]Y> ]f Gn tJt
nEhPQ\ cNO nET{P ghGc |T…P
1W§
T7h9: NiQ 97eG 97y.
2
=OH ch¦\ chRVin ]Y> ]f Gn tJt
nEhPQ\ cNO nET{P ghGc tƒ 1W§
]hn |T…P 2W§
K7<x9 HBiG7 @^ HBw _H 97„H Y1
;<xSŠ ;<xS Gr9 RE< HJ< ;P R^ 6.Y
;<xS –9I> ;<xS G7>UA9 ;=
:<j9: @<A9 G7„S ;EH Hw W.Y ;<xS
HBy RA9d.
2
=J tSOnE cNO chRVin ]Y tJt
nEhPQ\ ít h•n IJ tSOnE _RV ]€nh
cNO ghHO> Fd ZDn
0
=OH ch¦\ chRVin ]Y> ]f Gn tJt
nEhPQ\ cNO nET{P ghGc tƒ 2W§
]hn |T…P 0W§
Cj97 GiQ @^ 7>n kIH `>j
G7>UA9 ;=! k7Qi R>t9 HJH 9:7<ac
@^ @<IH RE< G7>UA9 ;= HJH 9:7<ac.
5
=OH ch¦\ chRVin ]Y> ]f Gn tJt
nEhPQ\ cNO nET{P ghGc tƒ 0W§
tSU lin
Cj97 GiQ @^ 7>n G7>UA9 ;=! {%
c7j< H7gG Htc RE<.
NhR =$ XP \h^Z c• ZŽc 2 Xà 2 th‚ r• ln nhT ZŽc 0. TST{nE
h‰\ ]qc FPQt ghGc |H HPQR tSTUnE _RVht ]€nh.
O.0.3. &rl trường h>? quy đ$nh tại mSc O.0.JB O.0.0B O.0..>
ZCc ]d IOP \h^Z Xà ghRnE r• ln gŒ lR„t ]JP X…P IPnh XPin XP
\h^Z ]T‰c thˆc hPQn th™H cGc _RV ]€nh cNO QRV chh tRVmn IPnh
]^P h[c> cOH ]šnE hQ chính _RV.
0;
MỤC h. QUz Đ|NI :Z TI¢C T€U :j :I_T CIUzxN
ĐZ TI¢C T€U
ATB_G7 67uy đ$nh vP thbc tT? và vi#t chuy%n đP thbc tT?
đ+i với hệ đại học ch'nh quy đà: tạ: thc: học ch# t'n chL tại
&rường 9ại học Ainh t# 7u+c \ânO vP9 7^97 k~S H7TQ Q>UIH
;]97 ?J W93’QĐ|KTQ• GqP H<a> HBCy9: 9:^U 29’*’2YY9`

g. Wi5i th/ch t? ng'
TSHnE _RV ]€nh nàV> cGc tƒ nE} |T…P ]aV ]T‰c hPmR nhT IORe
1.1. Ÿ&hbc tT? là hH^t ]dnE G\ |ŽnE ln thRVht> cGc gPhn
thCc ]‹ h[c XàH thˆc tP¥n> _RO ]b> cNnE cJ Xà nanE cOH gPhn
thCc chRVin ZDn nEhPQ\ XŽ.
1.2. Ÿ9Ing Fý đP tài nghi%n cUu và vi#t chuy%n đP thbc
tT? là XPQc IPnh XPin ]BnE gn thˆc hPQn> thOZ EPO Zdt hT…nE
hHqc Zdt ]Y tàP nEhPin cCR. ĐY tàP nEhPin cCR cb thm hHàn thPQn
thành chRVin ]Y thˆc t„\.
1.2. =Pnh XPin ]BnE gn làZ chRVin ]Y thˆc t„\> ]f Gn.
ChRVin ]Y thˆc t„\ G\ |ŽnE ]JP X…P cGc nEành KPnh th> QTKD>
TCNH> Kh tHGn> HTTTKT> 8R„t Xà TPhnE 4nh. Đf Gn G\ |ŽnE
]JP X…P nEành KhHO h[c ZGV tính.
1.0. TSTUnE KhHO> LM tSˆc thRdc IOR ]aV E[P là TSTUnE
ghHO.
h. M–c (/ch thTc tAO
2.1. G‘n h[c X…P hành> ln lR„n X…P thˆc tP¥n> EP•\ IPnh XPin
làZ _R™n Xà tBnE cT{nE g† nBnE thˆc th> nBnE lˆc chRVin ZDn
\h• h‰\ X…P nEành> chRVin nEành ]àH t^H.
2.2. GP•\ IPnh XPin hQ thJnE hbO Xà cNnE cJ nh}nE gPhn
thˆc c• F•n XY gPnh th r‹ hdP> gPhn thCc chRVin ZDn ]‹ ]T‰c
01
tSOnE F€> X„n |ŽnE XàH thˆc th ]m \han tích cGc chính IGch hHqc
EP•P _RVht cGc X~n ]Y thRdc nEành Xà chRVin nEành ]àH t^H.
2.2. GP•\ IPnh XPin Son lRVQn g† nBnE> gPhn thCc nEhY
nEhPQ\> h‚nh thành cGc \h–Z ch~t tSí tRQ> \hT•nE \hG\ tPh\ c„n>
EP•P _RVht Zdt X~n ]Y thˆc th.
2.0. T^H chH IPnh XPin cb c• hdP \hGt tSPmn nh}nE gPhn thCc
Xà g† nBnE ckn thPhR ]m cb gh hH^ch FŠ IRnE hHàn thPQn.
l. Đi3u 4i1n (šng 46 thTc tAO .# .iết chu,Hn (3 thTc tAO
2.1. T~t c• IPnh XPin ]YR \h•P ]BnE gn nEhPin cCR Xà XPht
chRVin ]Y thˆc t„\.
2.2. ĐPYR gPQn ]BnE gn nEhPin cCR> XPht chRVin ]Y thˆc t„\e
=Pnh XPin ]‹ tích l›V ít nh~t 5W§ IJ tín ch‡ cNO chT•nE tS‚nh ]àH
t^H cNO chRVin nEành.
2.2. ĐPYR gPQn thˆc t„\e =Pnh XPin ]N cGc ]PYR gPQn IOR ]aV
]T‰c ]P thˆc t„\e
O` Đ‹ tích l›V ít nh~t ?5§ IJ tín ch‡ th™H _RV ]€nh cNO
chT•nE tS‚nh ]àH t^H cNO nEành> chRVin nEànhœ
F` Đ‹ h[c hHqc ]OnE h[c cGc h[c \hcn F‘t FRdc cNO ghJP
gPhn thCc nEành> chRVin nEành ]àH t^Hœ
c` ĐOnE tSHnE th{P EPOn hHàn thành chT•nE tS‚nh ]àH t^H
th™H _RV ]€nhœ
|` KhDnE ]OnE tSHnE th{P EPOn F€ tSRV cCR tSGch nhPQZ h‚nh
Iˆ.
F. Thời gi8n (šng 46 thTc tAO .# .iết chu,Hn (3 thTc tAO
0.1. HànE nBZ> Nhà tST{nE r¦t chH IPnh XPin ]N ]PYR gPQn
]BnE gn nEhPin cCR thˆc t„\ Xà XPht chRVin ]Y thˆc t„\ th™H 2 ]‰te
O` Љt 1 XàH thGnE ;œ
F` Љt 2 XàH thGnE 12.
5W
TSTUnE cGc ghHO _R•n ln IPnh XPin r¦t |Onh IGch IPnh XPin
]N ]PYR gPQn thˆc t„\ Xà E•P FGH cGH XY TST{nE A`>P #7r9:
Q>j9 Ru Đ^Q HEQ`.
0.2. CGc EPOP ]H^n thˆc t„\
M TŠnE th{P EPOn thˆc t„\ là 15 tRcn.
M T•V th™H ]qc ]PmZ cNO cGc nEành> chRVin nEành ]àH t^H
Zà TSTUnE ghHO cb thm tŠ chCc chH IPnh XPin thˆc t„\ thành 2
EPOP ]H^nœ hOP EPOP ]H^n ]b cb thm lPin tŽc hHqc tGch S{P nhOR.
G<P< ;QE9 H7Z 97„H E[P là EPOP ]H^n thˆc t„\ tŠnE h‰\œ :<P< ;QE9
H7Z 2 E[P là EPOP ]HOn thˆc t„\ chRVin ]Y.
M ĐJP X…P Zdt IJ chRVin nEành ]qc th• nhT DR l€chMKhGch
I^n> KTªQ8 MDP tST{nE... TSTUnE ghHO cb thm tŠ chCc chH IPnh
XPin ]P gh•H IGt thˆc th t^P c• IU thOV chH thˆc t„\ tŠnE h‰\.
G. T™ ch‰c ch& Cinh .iHn (šng 46 .iết chu,Hn (3 .# thTc
tAO
5.1. TSTUnE ghHO hHqc TSTUnE Fd ZDn ]T‰c tSTUnE ghHO NV
_RVYn ch€R tSGch nhPQZ tŠ chCc \han cDnE EP•nE XPin hT…nE
|¤n IPnh XPin thˆc t„\ Xà XPht chRVin ]Y thˆc t„\.
5.2. =Pnh XPin ]Y rR~t 2 X~n ]Y> hHqc ]€nh hT…nE nEhPin cCR
]m FGH cGH EP•nE XPin hT…nE |¤n nh’Z rGc ]€nh ]Y tàP nEhPin
cCR XPht chRVin ]Y thˆc t„\. TSin c• IU tŠnE h‰\ cNO Fd ZDn>
TSTUnE ghHO \hi |RVQt Ÿ•P97 SmG ;= H^<.
5.2. T•V th™H ]qc ]PmZ cNO tƒnE chRVin nEành> IPnh XPin cb
thm ]BnE gn thˆc t„\ th™H nhbZ> Z“P nhbZ cb tƒ 2 ]hn 2 IPnh
XPin. GP•nE XPin hT…nE |¤n EPOH tƒnE \hcn SPinE FPQt cNO ]Y tàP
chH tƒnE IPnh XPin Xà cb c• chh ghRVhn ghích nhbZ IPnh XPin
\hJP h‰\ nEhPin cCR> tSin c• IU ]b ]Gnh EPG chH ]PmZ tƒnE IPnh
XPin tSHnE nhbZ ]•nE X…P Iˆ ]bnE Eb\ cNO h[.
51
5.0. ChH \h¦\ IPnh XPin hHqc nhbZ IPnh XPin \hGt tSPmn ]Y
tàP ghHO h[c thành ]Y tàP cNO chRVin ]Y thˆc t„\ Xà nET‰c l^P ]m
ghRVhn ghích IPnh XPin thOZ EPO nEhPin cCR ghHO h[c.
v. Đ78 (i;$ thTc tAO
!.1. T•V XàH ]qc th• cŽ thm cNO tƒnE nEành> chRVin nEành
Xà ndP |RnE chRVin ]Y thˆc t„\ cNO IPnh XPin> TSTUnE ghHO _RV
]€nh cŽ thm XY ]€O ]PmZ thˆc t„\. =Pnh XPin cb thm cb Zdt hHqc
nhPYR ]€O ]PmZ thˆc t„\ hHqc ghDnE ccn ]€O ]PmZ thˆc t„\.
!.2. TST{nE h‰\ IPnh XPin cb ]€O ]PmZ thˆc t„\ cJ ]€nh th‚
ght th•c ]‰t thˆc t„\> \h•P cb rGc nh„n cNO c• IU thˆc t„\.
!.2. TST{nE h‰\ IPnh XPin ghDnE ccn ]€O ]PmZ thˆc t„\> IPnh
XPin cb thm I• |ŽnE cGc thDnE tPn tƒ cGc nERfn ghGc nhOR ]m
XPht chRVin ]Y thˆc t„\.
7. Kết c0u chu,Hn (3 thTc tAO
`.J. 4+ tr"ng c" chuy%n đP thbc tT?e T•V th™H ]qc th• cNO
tƒnE chRVin nEành Zà TSTUnE ghHO _RV ]€nh IJ tSOnE cNO Zdt
chRVin ]Y thˆc t„\> IJ tSOnE tJP thPmR cNO chRVin ]Y ghDnE |T…P
2W tSOnE. ChRVin ]Y thˆc t„\ \h•P ]T‰c tS‚nh FàV th™H \hDnE
ch} TPZ™I N™¨ RHZOn c¯ ch} 12> cGch |knE 1>2œ gPmR E¢
UnPcH|™> lY tSin 2>5cZ> lY |T…P 2>WcZ> lY tSGP 2>5cZ> lY \h•P
2>WcZ. =J tSOnE ]Gnh U EP}O> tSin ]cR Z“P tSOnE.
`.0. =P F#t c)u c" chuy%n đP thbc tT?e T•V th™H ]qc ]PmZ
cNO tƒnE chRVin nEành Zà TSTUnE ghHO _RV ]€nh ght c~R c•R
chRVin ]Y thˆc t„\e .hcn ZU ]cR> cGc chT•nE Xà \hcn ght lR„n.
.hcn ln lR„n chRnE cb thm ghDnE ccn ]TO XàH chRVin ]Y.
?.2. ĐJP X…P Z“P ghbO h[c> TSTUnE ghHO FGH cGH HPQR
tSTUnE A`>P #7r9: Q>j9 Ru Đ^Q HEQ` _RV ]€nh cNO ghHO XY ght
c~R> IJ tSOnE cNO chRVin ]Y thˆc t„\ chH cGc chRVin nEành
thRdc \h^Z XP _R•n ln cNO Z‚nh.
52
E. Qu, tr>nh hưBng §n Cinh .iHn .iết chu,Hn (3 thTc tAO
TSTUnE ghHO ch€R tSGch nhPQZ XY _RV tS‚nh hT…nE |¤n IPnh
XPin thˆc t„\ Xà ViR ccR EP•nE XPin thˆc hPQn th™H cGc FT…c
IOR ]aVe
O` HT…nE |¤n IPnh XPin> nhbZ IPnh XPin lˆO ch[n Xà ]BnE
gn cGc ]Y tàP nEhPin cCR> ghRVhn ghích IPnh XPin hHqc nhbZ
IPnh XPin nEhPin cCR ]Y tàP ghHO h[c E‘n X…P thˆc t„\.
F` DRVQt F•n th•H ]Y cT•nE I• Fd Xà ]Y cT•nE chP tPht
c` HT…nE |¤n IPnh XPin thR th„\ IJ lPQR> tàP lPQR thOZ gh•H>
t‚nh h‚nh Xà r• ln IJ lPQR> t‚nh h‚nh \hŽc XŽ chH XPQc XPht
chRVin ]Y.
|` $Pht F•n th•H.
™` =•O F•n th•H.
®` HHàn thPQn F•n chRVin ]Y.
E` Ch~Z chRVin ]Y.
h` .hJP h‰\ thOnh tSO chRVin ]Y.
V. Ch0$ chu,Hn (3 thTc tAO
e.J. ;h)m chuy%n đP thbc tT? \: 0 giảng vi%n ]•Z nhPQZ>
tSHnE ]b cb EP•nE XPin hT…nE |¤n IPnh XPin thˆc t„\.
e.0. &rưdng bộ m]n ?hân c]ng EP•nE XPin thC hOP ch~Z
chRVin ]Y thˆc t„\ Xà FGH cGH TSTUnE ghHO.
e... 9iVm chuy%n đP thbc tT?-
O` ĐJP X…P cGc chRVin nEành ghDnE chPO thˆc t„\ thành 2
EPOP ]H^n tGch FPQt> ]PmZ cRJP c•nE chRVin ]Y thˆc t„\ là ]PmZ
tSRnE F‚nh cdnE ]PmZ cNO 2 EP•nE XPin ch~Z.
F` ĐJP X…P cGc chRVin nEành chPO thˆc t„\ thành 2 EPOP ]H^n
tGch S{P nhOR> ]PmZ ]Gnh EPG ght _R• chRVin ]Y thˆc t„\ cb
tS[nE IJ |H TSTUnE ghHO _RV ]€nh> tSHnE ]b tŒ lQ ]PmZ thˆc t„\
52
tŠnE h‰\ tƒ 2W§ M 0W§. HànE nBZ> XàH ]cR nBZ h[c> TSTUnE
ghHO FGH cGH HPQR tSTUnE A`>P #7r9: Q>j9 Ru Đ^Q HEQ` tS[nE
IJ cGc ]PmZ thành \hcn.
Đi;$ thTc tAO chu,Hn (3 Ÿ trung @>nh c%ng (i;$ c<8 h
gi5ng .iHn ch0$.
Đi;$ cuối cNng c<8 CĐTT Ÿ ‹ž Q (i;$ thTc tAO t™ng
hSOŒ ‹žQ (i;$ thTc tAO chu,Hn (3Œ. ĐPmZ thˆc t„\ chRVin
]Y |H EP•nE XPin hT…nE |¤n ch~Z.
c` Chinh lQch ]PmZ chRVin ]Y EP}O 2 EP•nE XPin ch~Z Xà
cGch r• ln
M Chinh lQch ]PmZ thˆc t„\ chRVin ]Y EP}O 2 EP•nE XPin
ch~Z ghDnE _RG 1>W ]PmZ> tSHnE tST{nE h‰\ nàV> ]PmZ cRJP
c•nE là ]PmZ tSRnE F‚nh cdnE ]PmZ cNO 2 EP•nE XPin ch~Z.
M TST{nE h‰\ chinh lQch EP}O 2 EP•nE XPin ch~Z l…n h•n
1>W ]PmZ> TSTUnE Fd ZDn EPOH chH nET{P thC 2 ch~Z Xà r• ln
th™H nERVin t‘c IOR ]aVe
- KhP 2 tSHnE 2 nET{P ch~Z cb ]PmZ EPJnE nhOR> th‚ TSTUnE
Fd ZDn l~V ]PmZ EPJnE nhOR là ]PmZ cRJP c•nE.
- KhP c• 2 nET{P ch~Z lQch ]PmZ nhOR th‚ hT…nE r• ln nhT
IORe
T>nh huống ’.C2ch Q¦ "6
8Qch nhOR l…n nh~t tƒ 1>W
]hn 2>5 ]PmZ
TBCy9: vM R„U ;<xS TvC GqP 3 9:CD< G7„S
R^S ;<xS G>J< G†9:
8Qch nhOR l…n nh~t tSin
2>5 ]PmZ
TBCy9: vM H• G7ZG G7„S Htc H7x. Đ<xS G7„S
RM9 9^U R^ ;<xS G>J< G†9:
|` ĐPmZ FGH cGH thˆc t„\ Xà ]PmZ thˆc t„\ chRVin ]Y chH ]hn
W>5 ]PmZœ ]PmZ cRJP c•nE cNO chRVin ]Y thˆc t„\ l~V ]hn W1 ch}
IJ th„\ \han. T~t c• ]PmZ thành \hcn ch~Z th™H thOnE ]PmZ 1W.
50
e.3. A#t quả ch)m chuy%n đP thbc tT? ]T‰c cDnE FJ ch„Z
nh~t là 2 tRcn l¥> gm tƒ nEàV nd\ chRVin ]Y thˆc t„\.
e.O. 9iVm chuy%n đP thbc tT? t'nh XàH ]PmZ TSRnE F‚nh
chRnE tích l›V ATLCT8` cNO IPnh XPin tHàn ghbO h[c X…P ghJP
lT‰nE 12 tín ch‡.
gŽ. IưBng §n thTc hi1n
1W.1. CBn cC cGc _RV ]€nh nbP tSin> TSTUnE ghHO cŽ thm hbO
ZŽc tPiR> ndP |RnE> \hT•nE \hG\> _RV tS‚nh hT…nE |¤n thˆc t„\>
chh ]d FGH cGH Xà cDnE tGc gPmZ tSO thˆc hPQn tPhn ]d thˆc t„\
Xà FGH cGH HPQR tSTUnE A`>P #7r9: Q>j9 Ru Đ^Q HEQ`.
1W.2. KhRVhn ghích IPnh XPin E‘n ]Y tàP chRVin ]Y thˆc t„\
Xà thOZ EPO NCKH IPnh XPinœ \hŽ EP•\ EP•nE XPin tSHnE XPQc
nEhPin cCR ]Y tàP ghHO h[cœ ghRVhn ghích IPnh XPin ]hn cGc ]€O
\hT•nE thˆc t„\.
QRV ]€nh nàV G\ |ŽnE ]JP X…P hQ ]^P h[c chính _RV Xà ]JP
X…P cGc hQ ]^P h[c ghGc ]àH t^H th™H h[c chh tín ch‡ thˆc hPQn tƒ
ghbO tRVmn IPnh nBZ 2WW!. TSHnE _RG tS‚nh thˆc hPQn> nhR \hGt
IPnh X~n ]Y Z…P> TSTUnE ghHO Xà cGc ]•n X€ cb lPin _ROn g€\
th{P \h•n Gnh XY TST{nE A`>P #7r9: Q>j9 Ru Đ^Q HEQ` ]m tŠnE
h‰\ FGH cGH HPQR tSTUnE.K.
55
MỤC l. QUz Đ|NI :Z :IYC TIqf I^C ШNW TIỜI
IuI CI\‚NW T[©NI
–vP9 7^97 k~S H7TQ Q>UIH ;]97 ?J 119W’QĐ| ĐHKTQ• GqP
H<a> HBCy9: 9:^U 2X’YX’2YY9 @^ Ch9: @V9 ?J Y6’Q5ĐT
9:^U Y1’Y1’2Y1Y GqP H<a> HBCy9: @= @<aG ;V9: ku 7FG
;•9: H7D< 2 G7C€9: HB‹97d.
g. =Pnh XPin \h•P nEhPin cCR g† QRVht ]€nh IJ 02K2WW?KQĐM
LGDĐT nEàV 15K;K2WW? cNO Ld GPGH |Žc Xà ĐàH t^H FOn hành
QRV chh ]àH t^H ]^P h[c Xà cOH ]šnE hQ chính _RV th™H hQ thJnE
tín ch‡œ
QRVht ]€nh IJ 15KQĐMKTQD nEàV 10KW1K2WW; cNO HPQR
tSTUnE FOn hành QRV ]€nh XY ]àH t^H ]^P h[c chính _RV th™H hQ
thJnE tín ch‡ t^P TST{nE Đ^P h[c KPnh th QRJc |an.
h. =Pnh XPin ch‡ ]T‰c ]BnE gn Zdt chT•nE tS‚nh ]àH t^H thC
hOP Ak7h9: ;CsG H7PU ;•<`> Xà \h•P ]^t ]T‰c cGc ]PYR gPQn _RV
]€nh t^P ZŽc 2.
l. Đi3u 4i1n Cinh .iHn (šng 46 học chư=ng tr>nh (#& tạ&
th‰ h8i
2.1. =Pnh XPin ]OnE h[c Đ^P h[c hQ chính _RV cNO TST{nEœ
2.2. =Pnh XPin \h•P cb ]cV ]N ght _R• h[c t„\ cGc h[c \hcn
cNO nBZ thC nh~t> SPinE IPnh XPin nBZ thC nh~t ]‹ h[c rHnE h[c
g• I nBZ h[c ]cR tPinœ
2.2. Đ^t IJ tín ch‡ tJP thPmR Xà ]PmZ TSRnE F‚nh chRnE tích
l›V ATvCT5` tính ]hn th{P ]PmZ ]BnE gn nhT IORe
NBZ thC nh~te 1; tín ch‡> ]PmZ TLCT8 ]^t ?>W tSU linœ
5!
NBZ thC hOPe 05 tín ch‡> ]PmZ TLCT8 ]^t ?>W tSU linœ
NBZ thC FOe 1W tín ch‡> ]PmZ TLCT8 ]^t ?>W tSU linœ
NBZ thC tTe 125 tín ch‡> ]PmZ TLCT8 ]^t ?>W tSU linœ
2.0. =Pnh XPin ]OnE h[c chT•nE tS‚nh thC hOP> nhR cb ght _R•
h[c t„\ rh\ h^nE VhR A;<xS TvC H_G7 R˜U KCo< 1!Y` cNO chT•nE
tS‚nh thC hOP> \h•P |ƒnE h[c thiZ chT•nE tS‚nh thC hOP U h[c g•
tPh\ th™H AN7^ HBCD9: BP Q>UIH ;]97 Kw9: 7FG G7C€9: HB‹97 H7Z
7P<`. =Pnh XPin ch‡ ]T‰c _ROV tSU l^P h[c chT•nE tS‚nh thC hOP ghP
]PmZ TSRnE F‚nh chRnE tích l›V ]T‰c c•P thPQn Xà ]^t tƒ ?>W ]PmZ
tSU linœ Nhà tST{nE r¦t Xà SO _RVht ]€nh tSin c• IU IPnh XPin làZ
]•n rPn h[c l^P> cb n gPhn cJ X~n h[c t„\ Xà ghHO _R•n ln.
2.5. =Pnh XPin ]BnE gn chT•nE tS‚nh thC hOP ghDnE F€ gŒ lR„t
tƒ ZCc c•nh cGH ghHO Xà cGc tŠ chCc tT•nE ]T•nE ghHO U
chT•nE tS‚nh thC nh~t> _RV ]€nh t^P ZŽc 2 nbP tSin.
2.!. Th{P EPOn tJP ]O ]m IPnh XPin h[c c•nE l•c hOP chT•nE
tS‚nh là th{P EPOn tJP ]O _RV ]€nh chH chT•nE tS‚nh thC nh~te
=Pnh XPin thRdc ]JP tT‰nE TR tPin tSHnE ]àH t^H ]T‰c g¦H |àP tJP
]O 2 nBZ> IPnh XPin ghDnE thRdc ]JP tT‰nE TR tPin tSHnE ]àH t^H
]T‰c g¦H |àP tJP ]O 2 nBZ. KhP h[c chT•nE tS‚nh thC hOP> IPnh
XPin ]T‰c F•H lTR ]PmZ cNO nh}nE h[c \hcn ]‹ tích l›V cb ndP
|RnE Xà ghJP lT‰nE gPhn thCc tT•nE ]T•nEœ
2.?. =Pnh XPin ch‡ ]T‰c r¦t tJt nEhPQ\ U chT•nE tS‚nh thC hOP>
IOR ghP ]T‰c cDnE nh„n tJt nEhPQ\ Xà c~\ F’nE ]^P h[c U
chT•nE tS‚nh thC nh~t.
F. Thời gi8n .# (78 (i;$ .# (šng 46
0.1. Th{P EPOn th™H _RV ]€nh cNO nhà tST{nEœ
0.2. ĐBnE gn h[c chT•nE tS‚nh thC hOP t^P ghHO> Fd ZDn _R•n
ln IPnh XPinœ
0.2. Đ•n ]BnE gn h[c chT•nE tS‚nh thC hOP nh„n t^P XBn
5?
\hknE ghHO> Fd ZDn Q8=$ hHqc t•P tƒ tSOnE ¨™F cNO TST{nE>
Z“P IPnh XPin làZ 2 t{ ]•n EPJnE nhORœ
0.0. Đ•n ]BnE gn h[c chT•nE tS‚nh thC hOP \h•P cb n gPhn cNO
cJ X~n h[c t„\ AC%HT` cNO chT•nE tS‚nh thC nh~t> hHqc C$HT
U chT•nE tS‚nh thC hOP AH7TQ Q>UIH ;]97 GqP TBCy9: K7QP! vf
Sh9 G7C€9: HB‹97 H7Z 7P< c7L9 Gh9:`.
G. L1 Oh/ Q¤t tu,;n học chư=ng tr>nh (#& tạ& th‰ h8i
=Pnh XPin nd\ 5W.WWW ]fnE lQ \hí r¦t tRVmn t^P $Bn \hknE
KhHO> Ld ZDn QR•n ln IPnh XPin goZ th™H ]•n A3 Nj9 ;€9
H7TQ S”>`.
5;
MỤC F. QUz Đ|NI I^C NbNW ĐI•M
–CV9 GZ 7Co9: K”9 ?J 9X6’Q5ĐT 9:^U 29 H7i9: 12 9VS 2YYX @=
@<aG 7Co9: K”9 H7gG 7<a9 `>U ;]97 @= 7FG 9L9: ;<xSd
g. Tr2ch nhi1$ c<8 Cinh .iHn
M“P IPnh XPin \h•P nEhPin cCR g† chT•nE tS‚nh ]àH t^H tHàn
ghHG \h• h‰\ X…P gh hH^ch cNO F•n than Xà rPn n gPhn cNO CJ
X~n h[c t„\ tST…c ghP _RVht ]€nh h[c ]m thP nanE ]PmZ.
h. Th< t–c (šng 46 học (; thi n!ng (i;$
=Pnh XPin \h•P làZ ]•n ]BnE gn h[c ]m thP nanE ]PmZ> cb n
gPhn ]fnE n cNO CJ X~n h[c t„\> E•P XY \hknE QR•n ln ]àH t^H
tSHnE th{P EPOn 2 tRcn ]cR cNO ]‰t h[cKh[c g•.
l. dố học OhPn (ưSc (šng 46 học (; thi n!ng (i;$
=Pnh XPin ch‡ ]T‰c ]BnE gn h[c ]m thP nanE ]PmZ tJP ]O
ghDnE _RG ; tín ch‡Kh[c g• chính. M“P h[c \hcn ch‡ ]T‰c ]BnE
gn h[c Xà thP nanE ]PmZ ghDnE _RG W1 lcn.
F. Qu,3n "Si .# ngh•8 .– c<8 Cinh .iHne
0.1. =Pnh XPin ]BnE gn h[c Xà thP nanE ]PmZ \h•P nd\ h[c \hí
th™H _RV ]€nh t^P ZŽc 2.! |T…P ]aV. =Pnh XPin ghDnE nh~t thPht
\h•P lin l…\ h[c ]m thP nanE ]PmZ Zà cb thm ]Y nEh€ ]T‰c F•H
lTR ]PmZ 1W§ Xà 2W§ U lcn h[c tST…c Xà ch‡ thOZ EPO g• thP.
=Pnh XPin \h•P ]Y nEh€ XPQc F•H lTR nàV nEOV tƒ ghP nd\ ]•n
]BnE gn h[c nanE ]PmZ. ĐPmZ tích lR† h[c \hcn là ]PmZ cOH
nh~t tSHnE 2 lcn h[c Xà thP.
0.2. =Pnh XPin ]BnE gn h[c Xà thP nanE ]PmZ ]T‰c Nhà
tST{nE r¦t c~\ h[c FŠnE ghRVhn ghích h[c t„\ nhR ]•Z F•H cGc
]PYR gPQn FOn hành t^P th™H QRVht ]€nh IJ 2WWWKQĐMKTQD
nEàV 25K1K2WW? cNO HPQR tSTUnE ŸQ>U ;]97 @= G„c 7FG N•9:
51
k7>UI9 k7_G7 7FG Htc ;J< @o< ?<97 @<A9 7a G7_97 `>U. RPinE ]JP
X…P IPnh XPin ]BnE gn h[c ]m thP nanE ]PmZ FŠ IRnE thiZ ]PYR
gPQn IORe
M KhJP lT‰nE h[c \hcn tích lR† ]m r¦t h[c FŠnE ghRVhn ghích
FOH EfZ cGc h[c \hcn tích lR† Z…P ARM9 ;M>` tSHnE h[c g• chính
]^t tƒ 25 tín ch‡ tSU lin - AGf9:` cGc h[c \hcn h[c ]m thP nanE
]PmZœ
M =Pnh XPin g¦H |àP th{P EPOn ghHG h[c tSin 0 nBZ> tƒ nBZ thC
5 tSU ]P I” ghDnE ]T‰c r¦t c~\ h[c FŠnE ghRVhn ghích h[c t„\
n}O.
G. Thời hạn (šng 46 h&•c hu• c2c học OhPn học (; thi
n!ng (i;$
=Pnh XPin cb thm hRŒ h[c \hcn ]‹ ]BnE gn h[c Xà thP nanE
]PmZ tSHnE 2 tRcn ]cR cNO h[c g•. TSHnE th{P EPOn nàV> nhR Nhà
tST{nE thDnE FGH hRŒ cGc l…\ h[c \hcn Zà IPnh XPin ]‹ ]BnE gn
h[c nanE ]PmZ> IPnh XPin cb thm chRVmn IOnE ]BnE gn cGc h[c
\hcn ghGc th™H _RV ]€nh cŽ thm cNO tƒnE h[c g•. QRG th{P EPOn
tSin Nhà tST{nE ghDnE hRŒ h[c \hcn cNO IPnh XPin.
v. Iọc Oh/
=Pnh XPin nd\ h[c \hí chH h[c \hcn h[c Xà thP nanE ]PmZ ]JP
X…P h[c g• chính th™H _RV ]€nh hPQn hànhœ ]JP X…P h[c g• ho
ZCc h[c \híKtín ch‡ th™H hQ IJ 1>5 IH X…P h[c g• chính.
!W
!1
UhPn III
MkT d` :nN opN :Z QUpN Lw dINI :IxN
Ctu T[\ỜNW Đ]I I^C KINI T_ QU`C abN
!2
MỤC G. ĐmNI WIm K_T QUp [yN LUzYN
Ctu dINI :IxN
–CV9 GZ 6Q>U ;]97 ;i97 :<i kIH `>j B~9 R>Ua9 GqP ?<97 @<A9 G7_97
`>UO NP9 7^97 Q>UIH ;]97 2X1’QĐ|ĐHKTQ• @= @<aG NP9 7^97d
g. N%i ung (2nh gi2 .# th8ng (i;$
1.1. •™Z r¦t> ]Gnh EPG ght _R• Son lRVQn cNO IPnh XPin là
]Gnh EPG \h–Z ch~t chính tS€> ]^H ]Cc> lJP IJnE cNO tƒnE IPnh
XPin th™H cGc ZCc ]PmZ ]^t ]T‰c tSin cGc Zqte
O` ° thCc h[c t„\œ
F` ° thCc Xà ght _R• ch~\ hành ndP _RV> _RV chh tSHnE nhà
tST{nEœ
c` ° thCc Xà ght _R• thOZ EPO cGc hH^t ]dnE chính tS€ j r‹
hdP> XBn hHG> XBn nEhQ> thm thOH> \hknE chJnE cGc tQ n^n r‹ hdPœ
|` .h–Z ch~t cDnE |an Xà _ROn hQ X…P cdnE ]fnEœ
™` ° thCc> ght _R• thOZ EPO \hŽ tSGch l…\> cGc ]Hàn thm> tŠ
chCc ghGc tSHnE nhà tST{nE hHqc cGc thành tích ]qc FPQt tSHnE
h[c t„\> Son lRVQn cNO h[c IPnh> IPnh XPin.
1.2. ĐPmZ Son lRVQn ]T‰c ]Gnh EPG F’nE thOnE ]PmZ 1WW.
h. Đ2nh gi2 .3 6 th‰c học tAO
2.1. CBn cC ]m rGc ]€nh ]PmZ là tPnh thcn XT‰t ghb> \h~n
]~R XT•n lin tSHnE h[c t„\> tích cˆc thOZ EPO nEhPin cCR ghHO
h[c> thOZ EPO cRdc thP IPnh XPin NCKH> IGnE t^H ghHO h[c cDnE
nEhQ Xà 'lVZ\Pc U cGc c~\.
2.2. KhRnE ]PmZ ]Gnh EPG tƒ W ]hn 2W ]PmZ.
l. Đ2nh gi2 .3 6 th‰c .# 4ết +u5 ch0O h#nh n%i +u,) +u,
chế tr&ng nh# trường
2.1. CBn cC ]m rGc ]€nh ]PmZ là n thCc Xà ght _R• XPQc ch~\
!2
hành cGc ndP _RV> _RV chh Xà cGc _RV ]€nh ghGc ]T‰c G\ |ŽnE
tSHnE tST{nE.
2.2. KhRnE ]PmZ ]Gnh EPG tƒ W ]hn 25 ]PmZ.
F. Đ2nh gi2 .3 6 th‰c .# 4ết +u5 th8$ gi8 c2c h&ạt (%ng
ch/nh tr7 ª Q‡ h%i) .šn h&2) .šn ngh1) th; th8&) OhRng chống
c2c t1 nạn Q‡ h%i
0.1. CBn cC ]m rGc ]€nh ]PmZ là ght _R• thOZ EPO cGc hH^t
]dnE Son lRVQn XY chính tS€ j r‹ hdP> XBn hHG> XBn nEhQ> thm thOH
Xà \hknE chJnE cGc tQ n^n r‹ hdP.
0.2. KhRnE ]PmZ ]Gnh EPG tƒ W ]hn 2W ]PmZ.
0.2. =Pnh XPin ghDnE hHàn thành h[c Chính tS€ ]cR ghHG I”
F€ tSƒ 1W ]PmZ XàH ]PmZ Son lRVQn cRJP ghHG.
G. Đ2nh gi2 .3 Oh«$ ch0t c-ng !n .# +u8n h1 .Bi c%ng
(Mng
5.1. CBn cC ]m rGc ]€nh ]PmZ là ght _R• ch~\ hành cGc chN
tST•nE cNO Đ•nE> chính IGch> \hG\ lR„t cNO Nhà nT…c> thành
tích tSHnE cDnE tGc r‹ hdP Xà EP} E‚n On nPnh chính tS€> tS„t tˆ On
tHàn r‹ hdPœ ZJP _ROn hQ cdnE ]fnE> tPnh thcn EP•\ ]¯ F^n Fo>
cTR ZOnE nET{P Eq\ ghb ghBn.
5.2. KhRnE ]PmZ ]Gnh EPG tƒ W ]hn 15 ]PmZ.
v. Đ2nh gi2 .3 6 th‰c .# 4ết +u5 th8$ gi8 c-ng t2c Oh–
tr2ch "BO) c2c (&#n th;) t™ ch‰c tr&ng nh# trường h&•c (ạt
(ưSc th#nh t/ch (•c @i1t tr&ng học tAO) r¬n "u,1n c<8 Cinh
.iHn
!.1. CBn cC ]m rGc ]€nh ]PmZ là n thCc> ZCc ]d hHàn thành
nhPQZ XŽ ]JP X…P IPnh XPin ]T‰c \han cDnE _R•n ln l…\> cGc tŠ
chCc Đ•nE> ĐHàn thOnh nPin> HdP IPnh XPin Xà cGc tŠ chCc ghGc
tSHnE nhà tST{nEœ Xà nh}nE IPnh XPin ghGc cb thành tích ]qc FPQt
tSHnE h[c t„\> Son lRVQn.
!0
!.2. KhRnE ]PmZ ]Gnh EPG tƒ W ]hn 1W ]PmZ.
$PQc cŽ thm hHG cGc ndP |RnE tPiR chí tƒ ]PYR 0 ]hn ]PYR 1
]T‰c thm hPQn tSHnE \hPhR ]Gnh EPG ght _R• Son lRVQn cNO IPnh
XPin.
7. Uh!n "&ại 4ết +u5 r¬n "u,1n
?.1. Kht _R• Son lRVQn ]T‰c \han thành cGc lH^Pe rR~t I‘c>
tJt> ghG> tSRnE F‚nh ghG> tSRnE F‚nh> VhR Xà g¦Z.
O` Tƒ 1W ]hn 1WW ]PmZe lH^P rR~t I‘cœ
F` Tƒ ;W ]hn |T…P 1W ]PmZe lH^P tJtœ
c` Tƒ ?W ]hn |T…P ;W ]PmZe lH^P ghGœ
|` Tƒ !W ]hn |T…P ?W ]PmZe lH^P tSRnE F‚nh ghGœ
]` Tƒ 5W ]hn |T…P !W ]PmZe lH^P tSRnE F‚nhœ
™` Tƒ 2W ]hn |T…P 5W ]PmZe lH^P VhRœ
E` DT…P 2W ]PmZe lH^P g¦Z.
?.2. Nh}nE IPnh XPin F€ gŒ lR„t tƒ ZCc c•nh cGH tSU lin _RV
]€nh nhT IORe
O` L€ gŒ lR„t C•nh cGH c~\ tST{nEe ĐPmZ Son lRVQn h[c g•
F€ gŒ lR„t ghDnE ]T‰c XT‰t _RG lH^P TSRnE F‚nh.
F` L€ gŒ lR„t Đ‚nh ch‡ c~\ tST{nEe ĐPmZ Son lRVQn c• nBZ F€
]‚nh ch‡ rh\ lH^P g¦Z. KhP r¦t ]PmZ Son lRVQn cRJP ghbO \h•P
cdnE c• ]PmZ Son lRVQn nBZ IPnh XPin F€ ]‚nh ch‡ ]m tính ]PmZ
Son lRVQn F‚nh _Ran chRnE.
E. Qu, tr>nh (2nh gi2 4ết +u5 r¬n "u,1n
;.1. TƒnE IPnh XPin cBn cC XàH ght _R• Son lRVQn> tˆ ]Gnh
EPG th™H ZCc ]PmZ chP tPht |H tST{nE _RV ]€nh.
;.2. TŠ chCc h[\ l…\ cb EPGH XPin chN nhPQZ> cJ X~n h[c
t„\ hHqc tS‰ ln ghHO thOZ EPO. 8…\ tPhn hành r™Z r¦t Xà thDnE
!5
_RO ZCc ]PmZ cNO tƒnE IPnh XPin tSin c• IU \h•P ]T‰c _RG n•O
n gPhn ]fnE n cNO t„\ thm ]•n X€ l…\ Xà \h•P cb rGc nh„n cNO
LOn cGn Iˆ l…\ XàH .hPhR ]Gnh EPG Son lRVQn cNO IPnh XPin ]b.
;.2. CJ X~n h[c t„\ |ˆO tSin c• IU chH ]PmZ cNO LC= l…\>
tPhn hành ]Gnh EPG Xà ]PYR ch‡nh ZCc ]PmZ nhR r¦t th~V ccn thPht.
;.0. Kht _R• ]PmZ Son lRVQn cNO tƒnE IPnh XPin ]T‰c
TSTUnE ghHO |RVQt IOR ghP TS‰ ln ghHO Sà IHGt rGc nh„n.
ĐJP X…P ghHO cb IJ lT‰nE IPnh XPin ]DnE th‚ thành l„\ HdP
]fnE ]Gnh EPG ght _R• Son lRVQn cNO IPnh XPin c~\ ghHO ]m EP•\
TSTUnE ghHO r™Z r¦t tST…c ghP tS‚nh HPQR tSTUnE.
;.5. TSTUnE KhHO tŠnE h‰\ |Onh IGch ]Gnh EPG Son lRVQn
IPnh XPin th™H l…\> gn rGc nh„n E•P XY .hknE CTCTªQ8=$.
;.!. HPQR tSTUnE r™Z r¦t Xà cDnE nh„n IOR ghP ]‹ thDnE _RO
HdP ]fnE ]Gnh EPG ght _R• Son lRVQn cNO IPnh XPin c~\ tST{nE.
;.?. Kht _R• ]Gnh EPG> \han lH^P Son lRVQn cNO IPnh XPin
]T‰c cDnE FJ cDnE ghOP Xà thDnE FGH chH IPnh XPin FPht.
V. Thời gi8n (2nh gi2 4ết +u5 r¬n "u,1n
1.1. $PQc ]Gnh EPG ght _R• Son lRVQn cNO IPnh XPin ]T‰c tPhn
hành th™H tƒnE h[c g•> nBZ h[c Xà tHàn ghHG h[c.
1.2. ĐPmZ Son lRVQn cNO h[c g• là tŠnE ]PmZ ]^t ]T‰c cNO 5
ndP |RnE ]Gnh EPG chP tPht cNO tST{nE.
1.2. ĐPmZ Son lRVQn cNO nBZ h[c là tSRnE F‚nh cdnE cNO
]PmZ Son lRVQn hOP h[c g• cNO nBZ h[c ]b. =Pnh XPin nEh‡ h[c
t^Z th{P> ghP nhà tST{nE r™Z r¦t chH h[c tPh\ th‚ th{P EPOn nEh‡
h[c ghDnE tính ]PmZ Son lRVQn.
1.0. ĐPmZ Son lRVQn tHàn ghHG là tSRnE F‚nh chRnE cNO ]PmZ
Son lRVQn cGc nBZ h[c cNO ghHG h[c Xà ]T‰c tính th™H cDnE
thCc IORe
!!

TBQ9: ;‡:
O` R là ]PmZ Son lRVQn tHàn ghHGœ
F` S
P
là ]PmZ Son lRVQn cNO nBZ h[c thC Pœ
c` N là tŠnE IJ nBZ h[c cNO ghHG h[c> Np 0
|` CTĐK
g
là ghDnE hHàn thành h[c chính tS€ ]cR ghHG.
gŽ. d¦ –ng 4ết +u5 r¬n "u,1n
1W.1. Kht _R• \han lH^P Son lRVQn nBZ h[c cNO tƒnE IPnh là
c• IU ]m r¦t h[c FŠnE ghRVhn ghích h[c t„\> tS‰ c~\ r‹ hdP.
1W.2. Kht _R• \han lH^P Son lRVQn tHàn ghHG h[c cNO tƒnE
IPnh XPin ]T‰c lTR tSHnE hf I• _R•n ln IPnh XPin cNO tST{nE Xà
EhP XàH F•nE ]PmZ ght _R• h[c t„\ cNO IPnh XPin ghP SO tST{nE.
1W.2. =Pnh XPin cb ght _R• Son lRVQn rR~t I‘c ]T‰c nhà
tST{nE r™Z r¦t FPmR |T•nE> gh™n thTUnE.
1W.0. =Pnh XPin F€ rh\ lH^P Son lRVQn g¦Z tSHnE c• nBZ h[c
th‚ \h•P t^Z nEƒnE h[c Zdt nBZ h[c U nBZ h[c tPh\ th™H
Ak7h9: H_97 N] ;‹97 G7b 7FG …Ic RQE< k•S` Xà nhR F€ rh\ lH^P Son
lRVQn g¦Z c• nBZ lcn thC hOP th‚ I” F€ FRdc thDP h[c.
gg. Qu,3n 4hiếu nại
=Pnh XPin cb _RVYn ghPhR n^P lin .hknE CTCT Xà Q8=$ Xà
HPQR tSTUnE nhR th~V XPQc ]Gnh EPG ght _R• Son lRVQn chTO
chính rGc. KhP nh„n ]T‰c ]•n ghPhR n^P> nhà tST{nE cb tSGch
nhPQZ EP•P _RVht> tS• l{P th™H _RV ]€nh hPQn hành.
!?
MỤC v. QUzZN L•I :j NWI-u :Ụ
Ctu I^C dINI) dINI :IxN
–CV9 GZ Q>UIH ;]97 ?J *2’2YYW’QĐ|vG•ĐT 9:^U 13 H7i9: YX 9VS
2YYW @= Q>U G7I 7FG ?<97! ?<97 @<A9 GiG HBCD9: ;E< 7FG! GPQ ;™9:
@^ TCCN 7a G7_97 `>Ud
g. Qu,3n "Si c<8 Idd:
1.1. ĐT‰c nh„n XàH h[c ]•nE nEành nEhY ]‹ ]BnE gn |ˆ
tRVmn nhR ]N cGc ]PYR gPQn tS•nE tRVmn th™H _RV ]€nh cNO Ld
GPGH |Žc Xà ĐàH t^H Xà nhà tST{nE.
1.2. ĐT‰c nhà tST{nE tDn tS[nE Xà ]JP r• F‚nh ]šnEœ ]T‰c
cRnE c~\ ]cV ]N thDnE tPn cG nhan XY XPQc h[c t„\> Son lRVQn
th™H _RV ]€nh cNO nhà tST{nEœ ]T‰c nhà tST{nE \hŠ FPhn ndP
_RV> _RV chh XY h[c t„\> thˆc t„\> thP tJt nEhPQ\> Son lRVQn> XY
chh ]d chính IGch cNO Nhà nT…c cb lPin _ROn ]hn H==$.
1.2. ĐT‰c t^H ]PYR gPQn tSHnE h[c t„\ Xà Son lRVQn> FOH EfZe
O` ĐT‰c I• |ŽnE thT XPQn> cGc tSOnE thPht F€ Xà \hT•nE tPQn
\hŽc XŽ cGc hH^t ]dnE h[c t„\> thí nEhPQZ> nEhPin cCR ghHO
h[c> XBn hHG> XBn nEhQ> thm |Žc> thm thOHœ
F` ĐT‰c thOZ EPO NCKH> thP 'lVZ\Pc cGc ZDn h[c> thP IGnE
t^H tàP nBnE tSžœ
c` ĐT‰c chBZ lH> F•H XQ ICc ghHž th™H chh ]d hPQn hành cNO
Nhà nT…cœ
|` ĐT‰c ]BnE gn |ˆ tRVmn ]P h[c U nT…c nEHàP> h[c chRVmn
tPh\ U cGc tS‚nh ]d ]àH t^H cOH h•n th™H _RV ]€nh hPQn hành cNO
Ld GPGH |Žc Xà ĐàH t^Hœ
]` ĐT‰c t^H ]PYR gPQn hH^t ]dnE tSHnE tŠ chCc Đ•nE CdnE
I•n $PQt NOZ> ĐHàn TNC= Hf Chí MPnh> HdP =Pnh XPin $PQt
!;
NOZ> HdP 8HTN $PQt NOZœ thOZ EPO cGc tŠ chCc tˆ _R•n cNO
H==$> cGc hH^t ]dnE r‹ hdP cb lPin _ROn U tSHnE Xà nEHàP nhà
tST{nE th™H _RV ]€nh cNO \hG\ lR„tœ cGc hH^t ]dnE XBn hHG>
XBn nEhQ> thm thOH lành Z^nh> \h• h‰\ X…P ZŽc tPiR ]àH t^H
cNO nhà tST{nEœ
™` ĐT‰c nEh‡ h[c t^Z th{P> t^Z nEƒnE h[c> h[c th™H tPhn ]d
ch„Z> tPhn ]d nhOnh> h[c c•nE l•c hOP chT•nE tS‚nh> chRVmn
tST{nE th™H _RV ]€nh cNO _RV chh XY ]àH t^H cNO Ld GPGH |Žc
Xà ĐàH t^Hœ ]T‰c nEh‡ ho> nEh‡ tht> nEh‡ l¥ th™H _RV ]€nh.
1.0. ĐT‰c hTUnE cGc chh ]d> chính IGch TR tPin th™H _RV ]€nh
cNO Nhà nT…cœ ]T‰c r¦t nh„n h[c FŠnE |H cGc tŠ chCc> cG nhan
tSHnE Xà nEHàP nT…c tàP tS‰œ ]T‰c ZP¥n EP•Z \hí ghP I• |ŽnE cGc
|€ch XŽ cDnE cdnE XY EPOH thDnE> EP•P tSí> thOZ _ROn XPQn F•H tànE>
|P tích l€ch I•> cDnE tS‚nh XBn hHG th™H _RV ]€nh cNO Nhà nT…c.
1.5. ĐT‰c tSˆc tPh\ hHqc thDnE _RO ]^P |PQn h‰\ \hG\ cNO
Z‚nh gPhn nEh€ X…P nhà tST{nE cGc EP•P \hG\ Eb\ \hcn raV |ˆnE
nhà tST{nEœ ]T‰c ]Y ]^t nERVQn X[nE Xà ghPhR n^P lin HPQR
tSTUnE EP•P _RVht cGc X~n ]Y cb lPin _ROn ]hn _RVYn> l‰P ích
chính ]GnE cNO H==$.
1.!. ĐT‰c r¦t tPh\ nh„n XàH gn t•c rG th™H _RV ]€nh cNO
tST{nE. $PQc TR tPin ghP I‘\ rh\ XàH U gn t•c rG th™H _RV ]€nh
t^P QRV chh cDnE tGc H==$ ndP tS• cNO Ld GPGH |Žc Xà ĐàH t^H.
1.?. H==$ ]N ]PYR gPQn cDnE nh„n tJt nEhPQ\ ]T‰c nhà
tST{nE c~\ F’nE tJt nEhPQ\> F•nE ]PmZ h[c t„\ Xà Son lRVQn> hf
I• H==$> cGc EP~V t{ cb lPin _ROn ghGc Xà EP•P _RVht cGc thN tŽc
hành chính.
1.;. ĐT‰c hTUnE chính IGch TR tPin cNO Nhà nT…c tSHnE
tRVmn |ŽnE XàH cGc c• _ROn Nhà nT…c nhR tJt nEhPQ\ lH^P EP—P>
Son lRVQn tJt Xà ]T‰c hTUnE cGc chính IGch TR tPin ghGc th™H
_RV ]€nh XY tRVmn |ŽnE cGn Fd> cDnE chCc> XPin chCc.
!1
h. Ngh•8 .– c<8 Idd:
2.1. Ch~\ hành chN tST•nE> chính IGch cNO Đ•nE> \hG\ lR„t
cNO Nhà nT…c Xà cGc _RV chh> ndP _RV> ]PYR lQ nhà tST{nE.
2.2. TDn tS[nE nhà EPGH> cGn Fd Xà nhan XPin cNO nhà tST{nEœ
]Hàn ght> EP•\ ]¯ l¤n nhOR tSHnE _RG tS‚nh h[c t„\ Xà Son lRVQnœ
thˆc hPQn tJt nh\ IJnE XBn ZPnh.
2.2. GP} E‚n Xà F•H XQ tàP I•n cNO nhà tST{nEœ Eb\ \hcn raV
|ˆnE> F•H XQ Xà \hGt hRV tSRVYn thJnE cNO nhà tST{nE.
2.0. Thˆc hPQn nhPQZ XŽ h[c t„\> Son lRVQn th™H chT•nE tS‚nh>
gh hH^ch EPGH |Žc> ]àH t^H cNO nhà tST{nEœ chN ]dnE tích cˆc tˆ
h[c> nEhPin cCR> IGnE t^H Xà tˆ Son lRVQn ]^H ]Cc> lJP IJnE.
2.5. Thˆc hPQn ]cV ]N _RV ]€nh XY XPQc ghGZ ICc ghHž ghP
Z…P nh„\ h[c Xà ghGZ ICc ghHž ]€nh g• tSHnE th{P EPOn h[c t„\
th™H _RV ]€nh cNO nhà tST{nE.
2.!. ĐbnE h[c \hí ]•nE th{P h^n th™H _RV ]€nh.
2.?. ThOZ EPO lOH ]dnE Xà hH^t ]dnE r‹ hdP> hH^t ]dnE F•H
XQ ZDP tST{nE \h• h‰\ X…P nBnE lˆc Xà ICc ghHž th™H ViR ccR
cNO nhà tST{nE.
2.;. Ch~\ hành nEh˜O XŽ làZ XPQc cb th{P h^n th™H Iˆ ]PYR
]dnE cNO Nhà nT…c ghP ]T‰c hTUnE h[c FŠnE> chP \hí ]àH t^H
|H Nhà nT…c c~\ hHqc |H nT…c nEHàP tàP tS‰ th™H HPQ\ ]€nh gn
ght X…P Nhà nT…c> nhR ghDnE ch~\ hành \h•P FfP hHàn h[c
FŠnE> chP \hí ]àH t^H th™H _RV ]€nh.
2.1. ThOZ EPO \hknE> chJnE tPiR cˆc> EPOn l„n tSHnE h[c t„\>
thP c• Xà cGc hH^t ]dnE ghGc cNO H==$> cGn Fd> EPGH XPinœ g€\
th{P FGH cGH X…P ghHO> \hknE chCc nBnE> HPQR tSTUnE nhà
tST{nE hHqc cGc c• _ROn cb th–Z _RVYn ghP \hGt hPQn nh}nE
hành XP tPiR cˆc> EPOn l„n tSHnE h[c t„\> thP c• hHqc nh}nE hành
?W
XP XP \h^Z \hG\ lR„t> XP \h^Z ndP _RV> _RV chh ghGc cNO H==$>
cGn Fd> EPGH XPin tSHnE tST{nE.
2.1W. ThOZ EPO \hknE chJnE tdP \h^Z> tQ n^n ZO tRn> Z^P
|aZ Xà cGc tQ n^n r‹ hdP ghGc.
l. C2c h#nh .i Idd: 4h-ng (ưSc "#$
2.1. ••c \h^Z nhan \h–Z> |Onh |ˆ> raZ \h^Z than thm nhà
EPGH> cGn Fd> nhan XPin nhà tST{nE Xà H==$ ghGc.
2.2. GPOn l„n tSHnE h[c t„\ nhTe _ROV cb\> ZOnE tàP lPQR XàH
\hknE thP> rPn ]PmZœ h[c> thP> thˆc t„\> tSˆc hd nET{P ghGc hHqc
nh{ nET{P ghGc h[c> thP> thˆc t„\> tSˆc hdœ IOH ch¦\> nh{ hHqc
làZ hd tPmR lR„n> ]f Gn> ghHG lR„n tJt nEhPQ\œ tŠ chCc hHqc thOZ
EPO tŠ chCc thP hd hHqc cGc hành XP EPOn l„n ghGc.
2.2. H•t thRJc> RJnE ST‰R> FPO tSHnE EP{ h[cœ IOV ST‰R> FPO
ghP ]hn l…\.
2.0. GaV SJP On nPnh> tS„t tˆ tSHnE tST{nE hHqc n•P cDnE cdnE.
2.5. ThOZ EPO ]RO r™ hHqc cŠ X› ]RO r™ tSGP \h¦\.
2.!. ĐGnh F^c |T…P Z[P h‚nh thCc.
2.?. =•n rR~t> FRDn FGn> X„n chRVmn> \hGt tGn> tànE tS}> I•
|ŽnE hHqc lDP g¦H nET{P ghGc I• |ŽnE X› ghí> ch~t nŠ> cGc ch~t
ZO tRn> cGc lH^P hHG ch~t c~Z I• |ŽnE> cGc tàP lPQR> ~n \h–Z>
thDnE tPn \h•n ]dnE> ]fP tSŽV Xà cGc tàP lPQR c~Z ghGc th™H _RV
]€nh cNO Nhà nT…cœ tŠ chCc> thOZ EPO> tSRVYn FG cGc hH^t ]dnE
Zi tín |€ ]HOn> cGc hH^t ]dnE tDn EPGH tSHnE nhà tST{nE Xà cGc
hành XP XP \h^Z ]^H ]Cc ghGc.
2.;. Thành l„\> thOZ EPO cGc hH^t ]dnE ZOnE tính ch~t chính
tS€ tSGP \hG\ lR„tœ tŠ chCc> thOZ EPO cGc hH^t ]dnE t„\ thm ZOnE
|Onh nEh˜O nhà tST{nE ghP chTO ]T‰c HPQR tSTUnE chH \h¦\.
?1
F. LBO học Cinh) Cinh .iHn
0.1. 8…\ H==$ ]T‰c tŠ chCc FOH EfZ nh}nE H==$ c•nE
nEành> nEhY> ghHG h[c Xà ]T‰c |RV tS‚ Šn ]€nh tSHnE c• ghHG h[c.
ĐJP X…P H==$ h[c th™H h[c chh tín ch‡> nEHàP XPQc I‘\ rh\ XàH
l…\ H==$ ]m tŠ chCc> _R•n ln XY thˆc hPQn cGc nhPQZ XŽ h[c t„\>
Son lRVQn> cGc hH^t ]dnE ]Hàn thm> cGc hH^t ]dnE r‹ hdP> thP ]RO>
gh™n thTUnE> gŒ lR„t> nh}nE H==$ ]BnE gn c•nE h[c Zdt h[c
\hcn ]T‰c I‘\ rh\ XàH l…\ h[c tín ch‡ th™H tƒnE h[c g•.
3.0. ("n c!n *b Eớ? G44= ggm-
Pd 5oc HBCy9: @^ GiG Roc c7‡ |H t„\ thm H==$ tSHnE l…\
FcR> HPQR tSTUnE AhHqc tSTUnE ghHO> ]•n X€ \hŽ tSGch cDnE tGc
H==$ th™H \han c~\ cNO HPQR tSTUnE` cDnE nh„n. NhPQZ g•
FOn cGn Iˆ l…\ H==$ th™H nBZ h[cœ
Nd N7<aS @m GqP NP9 Gi9 ?g Roc H{{%:
M TŠ chCc thˆc hPQn cGc nhPQZ XŽ h[c t„\> Son lRVQn> cGc hH^t
]dnE IPnh hH^t> ]{P IJnE Xà cGc hH^t ]dnE r‹ hdP th™H gh hH^ch
cNO tST{nE> ghHO> \hknE> FOnœ
M ĐDn ]Jc H==$ tSHnE l…\ ch~\ hành nEhPiZ ch‡nh ndP
_RV> _RV chh XY h[c t„\> Son lRVQn. •aV |ˆnE nY nh\ tˆ _R•n
tSHnE l…\œ
M TŠ chCc> ]dnE XPin EP•\ ]¯ nh}nE H==$ Eq\ ghb ghBn
tSHnE h[c t„\> Son lRVQn. ThOV Zqt chH H==$ cNO l…\ lPin hQ
X…P EPGH XPin chN nhPQZ Xà cGc EPGH XPin Fd ZDnœ ]Y nEh€ cGc
ghHO> ]•n X€ \hŽ tSGch cDnE tGc H==$ Xà FOn EPGZ hPQR nhà
tST{nE EP•P _RVht nh}nE X~n ]Y cb lPin _ROn ]hn _RVYn Xà nEh˜O
XŽ cNO H==$ tSHnE l…\œ
M .hJP h‰\ chqt ch” Xà thT{nE rRVin X…P tŠ chCc ĐHàn
TNC= Hf Chí MPnh> HdP 8Pin hPQ\ ThOnh nPin $PQt NOZ Xà
HdP IPnh XPin $PQt NOZ tSHnE hH^t ]dnE cNO l…\œ
?2
M LGH cGH ]cV ]N> chính rGc t‚nh h‚nh h[c t„\> Son lRVQn th™H
h[c g•> nBZ h[c Xà nh}nE XPQc ]dt rR~t cNO l…\ X…P ghHO hHqc
]•n X€ \hŽ tSGch cDnE tGc H==$œ
Gd Q>U=9 GqP NP9 Gi9 ?g Roc H{{%:
ĐT‰c TR tPin cdnE ]PmZ Son lRVQn Xà cGc chh ]d ghGc th™H
_RV ]€nh cNO tST{nE.
0.2. LOn cGn Iˆ l…\ h[c tín ch‡ EfZ l…\ tSTUnE Xà cGc l…\
\hb |H nhà tST{nE ch‡ ]€nh. LOn cGn Iˆ l…\ h[c tín ch‡ cb tSGch
nhPQZ FGH cGH XPQc ch~\ hành ndP _RV> _RV chh cNO H==$ tSHnE
l…\ X…P ]•n X€ \hŽ tSGch cDnE tGc H==$. LOn cGn Iˆ l…\ h[c tín
ch‡ ]T‰c TR tPin cdnE ]PmZ Son lRVQn Xà cGc chh ]d ghGc th™H
_RV ]€nh cNO tST{nE.
G. N%i ung) h>nh th‰c thi (u8) 4h‘n thư9ng
5.1. ThP ]RO> gh™n thTUnE thT{nE rRVin ]JP X…P cG nhan Xà
t„\ thm l…\ H==$ cb thành tích ccn FPmR |T•nE> ghRVhn ghích
g€\ th{P. CŽ thme
O` ĐH^t EP•P tSHnE cGc cRdc thP H==$ EP—P> 'lVZ\Pc cGc ZDn
h[c> cb cDnE tS‚nh nEhPin cCR ghHO h[c cb EPG tS€œ
F` ĐbnE Eb\ cb hPQR _R• tSHnE cDnE tGc Đ•nE> ĐHàn thOnh
nPin> HdP IPnh XPin> tSHnE hH^t ]dnE thOnh nPin rRnE gích>
H==$ t‚nh nERVQn> EP} E‚n On nPnh tS„t tˆ> cGc hH^t ]dnE tSHnE
l…\> ghHO> tSHnE gn t•c rG> tSHnE hH^t ]dnE r‹ hdP> XBn hHG> XBn
nEhQ> thm thOHœ
c` Cb thành tích tSHnE XPQc cCR nET{P F€ n^n> |›nE c•Z F‘t
gž EPOn> chJnE tPiR cˆc> thOZ nh›nEœ
|` CGc thành tích ]qc FPQt ghGc.
NdP |RnE> ZCc gh™n thTUnE thT{nE rRVin |H HPQR tSTUnE
_RV ]€nh.
?2
5.2. ThP ]RO> gh™n thTUnE tHàn |PQn ]€nh g• ]JP X…P cG nhan
Xà t„\ thm l…\ H==$ ]T‰c tPhn hành XàH cRJP Z“P Zdt h[c g•
hHqc nBZ h[c. CŽ thme
O` ĐJP X…P cG nhan H==$e
M DOnh hPQR cG nhan EfZ 2 lH^Pe KhG> GP—P> •R~t I‘c.
M TPiR chR–n rh\ lH^P |Onh hPQR cG nhan nhT IORe
- Đ^t |Onh hPQR H==$ KhG> nhR rh\ lH^P h[c t„\ Xà Son
lRVQn tƒ KhG tSU linœ
- Đ^t |Onh hPQR H==$ GP—P nhR rh\ lH^P h[c t„\ tƒ GP—P tSU
lin Xà rh\ lH^P Son lRVQn tƒ TJt tSU linœ
- Đ^t |Onh hPQR H==$ •R~t I‘c nhR rh\ lH^P h[c t„\ Xà Son
lRVQn •R~t I‘c.
•h\ lH^P h[c t„\ rGc ]€nh th™H _RV ]€nh cNO QRV chh ]àH t^H
cNO tƒnE tS‚nh ]d ]àH t^H> rh\ lH^P Son lRVQn rGc ]€nh th™H _RV
]€nh cNO Ld GPGH |Žc Xà ĐàH t^H XY ]Gnh EPG ght _R• Son lRVQn.
M DOnh hPQR cG nhan cNO H==$ ]T‰c EhP XàH hf I• H==$.
M KhDnE r¦t gh™n thTUnE ]JP X…P H==$ F€ gŒ lR„t hHqc cb
]PmZ thP ght th•c h[c \hcn U lcn thP thC nh~t tSHnE h[c g• hHqc
nBZ h[c ]b |T…P ZCc tSRnE F‚nh.
F` ĐJP X…P t„\ thm l…\ H==$e
M DOnh hPQR t„\ thm l…\ H==$ EfZ 2 lH^Pe 8…\ H==$ TPin
tPhn Xà 8…\ H==$ •R~t I‘c.
M Đ^t |Onh hPQR 8…\ H==$ TPin tPhn nhR ]^t cGc tPiR chR–n
IORe
- Cb tƒ 25§ H==$ ]^t |Onh hPQR H==$ KhG tSU linœ
- Cb cG nhan ]^t |Onh hPQR H==$ GP—P tSU linœ
- KhDnE cb cG nhan rh\ lH^P h[c t„\ g¦Z hHqc Son lRVQn
g¦Z> F€ gŒ lR„t tƒ ZCc c•nh cGH tSU linœ
?0
- T„\ thm ]Hàn ght> EP•\ ]¯ l¤n nhOR tSHnE h[c t„\> Son
lRVQn> tŠ chCc nhPYR hH^t ]dnE thP ]RO Xà tích cˆc hTUnE CnE
\hHnE tSàH thP ]RO tSHnE nhà tST{nE.
M Đ^t |Onh hPQR 8…\ H==$ •R~t I‘c nhR ]^t cGc tPiR chR–n
cNO |Onh hPQR l…\ H==$ TPin tPhn Xà cb tƒ 1W§ H==$ ]^t
|Onh hPQR H==$ GP—P tSU lin> cb cG nhan ]^t |Onh hPQR H==$
•R~t I‘c.
v. Tr>nh tT) th< t–c Q¤t 4h‘n thư9ng
!.1. $àH ]cR nBZ h[c> nhà tST{nE tŠ chCc chH H==$> cGc
l…\ H==$ ]BnE gn |Onh hPQR thP ]RO cG nhan Xà t„\ thm l…\
H==$.
!.2. ThN tŽc r¦t gh™n thTUnEe
O` CBn cC XàH thành tích ]^t ]T‰c tSHnE h[c t„\ Xà Son lRVQn
cNO H==$> cGc l…\ H==$ tPhn hành l„\ |Onh IGch goZ th™H F•n
thành tích cG nhan Xà t„\ thm l…\> cb rGc nh„n cNO EPGH XPin chN
nhPQZ> ]Y nEh€ lin ghHO hHqc ]•n X€ \hŽ tSGch cDnE tGc H==$
r™Z r¦tœ
F` KhHO hHqc ]•n X€ \hŽ tSGch cDnE tGc H==$ tŠ chCc h[\>
r¦t Xà ]Y nEh€ lin HdP ]fnE thP ]RO> gh™n thTUnE Xà gŒ lR„t cNO
tST{nE r¦t |RVQtœ
c` CBn cC XàH ]Y nEh€ cNO ghHO hHqc ]•n X€ \hŽ tSGch cDnE
tGc H==$> HdP ]fnE thP ]RO> gh™n thTUnE Xà gŒ lR„t cNO tST{nE
tŠ chCc r¦t Xà ]Y nEh€ HPQR tSTUnE cDnE nh„n |Onh hPQR ]JP X…P
cG nhan Xà t„\ thm l…\ H==$.
7. I>nh th‰c 4• "uAt .# n%i ung .i Ohạ$
?.1. Nh}nE H==$ cb hành XP XP \h^Z th‚ tR• tính ch~t> ZCc
]d> h„R _R• cNO hành XP XP \h^Z> \h•P ch€R Zdt tSHnE cGc h‚nh
thCc gŒ lR„t IORe
?5
"N AhiVn tr!che G\ |ŽnE ]JP X…P H==$ cb hành XP XP \h^Z
lcn ]cR nhTnE U ZCc ]d nh£œ
bN ;ảnh c!:e G\ |ŽnE ]JP X…P H==$ ]‹ F€ ghPmn tSGch Zà tGP
\h^Z hHqc XP \h^Z U ZCc ]d nh£ nhTnE hành XP XP \h^Z cb tính
ch~t thT{nE rRVin hHqc Z…P XP \h^Z lcn ]cR nhTnE ZCc ]d tT•nE
]JP nEhPiZ tS[nEœ
cN 9_nh chL học tT? J nIm họce G\ |ŽnE ]JP X…P nh}nE
H==$ ]OnE tSHnE th{P EPOn F€ c•nh cGH Zà X¤n XP \h^Z gŒ lR„t
hHqc XP \h^Z nEhPiZ tS[nE cGc hành XP H==$ ghDnE ]T‰c làZœ
\N (uộc th]i họce G\ |ŽnE ]JP X…P H==$ ]OnE tSHnE th{P
EPOn F€ ]‚nh ch‡ h[c t„\ Zà X¤n tPh\ tŽc XP \h^Z gŒ lR„t hHqc XP
\h^Z lcn ]cR nhTnE cb tính ch~t Xà ZCc ]d XP \h^Z nEhPiZ
tS[nE> EaV •nh hTUnE r~R ]hn nhà tST{nE Xà r‹ hdPœ XP \h^Z
\hG\ lR„t F€ r• \h^t t• Akx Gj HBCD9: 7sc N] …ˆ c7EH H† ;CsG
7Cy9: i9 HBTQ`.
?.2. H‚nh thCc gŒ lR„t cNO H==$ \h•P ]T‰c EhP XàH hf I•
H==$. TST{nE h‰\ H==$ F€ gŒ lR„t ZCc ]‚nh ch‡ h[c t„\ 1
nBZ h[c Xà FRdc thDP h[c> nhà tST{nE ccn E•P thDnE FGH chH ]€O
\hT•nE Xà EPO ]‚nh H==$ FPht ]m _R•n ln> EPGH |Žc.
?.2. NdP |RnE XP \h^Z Xà ghRnE r• ln gŒ lR„t thˆc hPQn th™H
_RV ]€nh .hŽ lŽc goZ th™H QRV chh nàV.
E. Tr>nh tT) th< t–c .# hM C= Q¤t 4• "uAt
1.J. &h tSc Y^t Fm EuTt-
O` H==$ cb hành XP XP \h^Z \h•P làZ F•n tˆ gPmZ ]PmZ Xà
tˆ nh„n h‚nh thCc gŒ lR„tœ
F` GPGH XPin chN nhPQZ chN tS‚ h[\ X…P t„\ thm l…\ H==$>
\han tích Xà ]Y nEh€ h‚nh thCc gŒ lR„t E•P lin ghHO hHqc ]•n X€
\hŽ tSGch cDnE tGc H==$œ
?!
c` KhHO hHqc ]•n X€ \hŽ tSGch cDnE tGc H==$ r™Z r¦t> ]Y
nEh€ lin HdP ]fnE thP ]RO> gh™n thTUnE Xà gŒ lR„t cNO nhà
tST{nEœ
|` HdP ]fnE thP ]RO> gh™n thTUnE Xà gŒ lR„t nhà tST{nE tŠ
chCc h[\ ]m r¦t gŒ lR„t> thành \hcn FOH EfZe cGc thành XPin
cNO HdP ]fnE> ]^P |PQn t„\ thm l…\ H==$ cb H==$ XP \h^Z Xà
H==$ cb hành XP XP \h^Z. H==$ XP \h^Z gŒ lR„t ]‹ ]T‰c Z{P
Zà ghDnE ]hn |ˆ AnhR ghDnE cb ln |H chính ]GnE` th‚ HdP ]fnE
X¤n tPhn hành h[\ Xà r¦t thiZ ghRVht ]PmZ thPhR n thCc tŠ chCc
gŒ lR„t.
HdP ]fnE gPhn nEh€ G\ |ŽnE h‚nh thCc gŒ lR„t> ]Y nEh€ HPQR
tSTUnE SO _RVht ]€nh gŒ lR„t F’nE XBn F•n.
1.0. Gg *ơ Yk Eý Fm EuTt c" G44=-
O` L•n tˆ gPmZ ]PmZ AtSHnE tST{nE h‰\ H==$ cb ghRVht
]PmZ ghDnE ch~\ hành XPQc làZ F•n tˆ gPmZ ]PmZ th‚ HdP ]fnE
X¤n h[\ ]m r• ln tSin c• IU cGc chCnE cC thR th„\ ]T‰c`œ
F` LPin F•n cNO t„\ thm l…\ h[\ gPmZ ]PmZ H==$ cb hành XP
XP \h^Zœ
c` ° gPhn cNO ghHO hHqc ]•n X€ \hŽ tSGch cDnE tGc H==$œ
|` CGc tàP lPQR cb lPin _ROn.
TSHnE tST{nE h‰\ cb ]N chCnE cC H==$ XP \h^Z \hG\ lR„t>
ndP _RV> _RV chh> ]•n X€ \hŽ tSGch cDnE tGc H==$ IOR ghP tSOH
]ŠP X…P TSTUnE ghHO> ]^P |PQn tŠ chCc ĐHàn TNC= Hf Chí
MPnh> HdP 8Pin hPQ\ ThOnh nPin $PQt NOZ Xà HdP IPnh XPin
$PQt NOZ AnhR cb` l„\ hf I• tS‚nh HPQR tSTUnE _RVht ]€nh h‚nh
thCc r• ln.
V. Ch0$ ‰t hi1u "Tc c<8 +u,ết (7nh 4• "uAt
1.1. ĐJP X…P tST{nE h‰\ F€ ghPmn tSGche IOR 2 thGnE gm tƒ nEàV
cb _RVht ]€nh gŒ lR„t> nhR H==$ ghDnE tGP \h^Z hHqc ghDnE cb
??
nh}nE XP \h^Z ]hn ZCc \h•P r• ln gŒ lR„t th‚ ]T•nE nhPin ]T‰c
ch~Z |Ct hPQR lˆc cNO _RVht ]€nh gŒ lR„t Xà ]T‰c hTUnE _RVYn l‰P
cNO H==$ gm tƒ nEàV ch~Z |Ct hPQR lˆc cNO _RVht ]€nh gŒ lR„t.
1.2. ĐJP X…P tST{nE h‰\ F€ c•nh cGHe IOR ! thGnE gm tƒ nEàV cb
_RVht ]€nh gŒ lR„t> nhR H==$ ghDnE tGP \h^Z hHqc ghDnE cb
nh}nE XP \h^Z ]hn ZCc \h•P r• ln gŒ lR„t th‚ ]T•nE nhPin ]T‰c
ch~Z |Ct hPQR lˆc cNO _RVht ]€nh gŒ lR„t Xà ]T‰c hTUnE _RVYn l‰P
cNO H==$ gm tƒ nEàV ch~Z |Ct hPQR lˆc cNO _RVht ]€nh gŒ lR„t.
1.2. ĐJP X…P tST{nE h‰\ ]‚nh ch‡ h[c t„\ chH XY ]€O \hT•nEe
ghP hht th{P h^n ]‚nh ch‡> H==$ \h•P rR~t tS‚nh chCnE nh„n cNO
]€O \hT•nE r‹> \hT{nE> th€ tS~n n•P cT tS• XY XPQc ch~\ hành tJt
nEh˜O XŽ cDnE |an t^P ]€O \hT•nE ]m nhà tST{nE r™Z r¦t> tPh\
nh„n XàH h[c tPh\.
1.0. C~\ cb th–Z _RVYn _RVht ]€nh gŒ lR„t \h•P cb ]PYR
ghH•n EhP S¢ th{P EPOn H==$ F€ thP hành gŒ lR„t> tính tƒ ghP FOn
hành _RVht ]€nh gŒ lR„t ]hn th{P ]PmZ hht th{P h^n F€ gŒ lR„t
th™H _RV ]€nh.
?;
MỤC 7. QUzZN L•I :j NWI-u :Ụ
Ctu I^C dINI) dINI :IxN NWf]I T[„
–CV9 GZ T7h9: HC ?J 2W’2YY9’TT|vG•ĐT 9:^U 19 H7i9: 1Y 9VS 2YY9
GqP vf HBCy9: vf G<iQ KmG Đ^Q HEQd
g. Qu,3n c<8 Idd: ng&ại trœ
1.1. H==$ nEH^P tS• ]T‰c hTUnE cGc _RVYn th™H _RV ]€nh
hPQn hành cNO QRV chh H==$ cGc tST{nE Đ^P h[c> COH ]šnE Xà
TSRnE c~\ chRVin nEhPQ\ hQ chính _RV |H Ld GPGH |Žc ĐàH t^H
FOn hành.
1.2. ĐT‰c hTUnE cGc _RVYn cDnE |an cT tS• tSin ]€O Fàn>
]T‰c chính _RVYn ]€O \hT•nE> nhà tST{nE t^H ]PYR gPQn thR„n
l‰P Xà EP•\ ]¯ tSHnE XPQc nEH^P tS•.
1.2. ĐT‰c _RVYn ghPhR n^P> ]Y ]^t nERVQn X[nE cNO Z‚nh
]hn chính _RVYn ]€O \hT•nE> HPQR tSTUnE nhà tST{nE Xà cGc c•
_ROn h}R _ROn ]JP X…P cGc X~n ]Y lPin _ROn ]hn _RVYn> l‰P ích
chính ]GnE t^P n•P cT tS•.
h. Ngh•8 .– c<8 Idd: ng&ại trœ
2.1. Thˆc hPQn ]cV ]N nEh˜O XŽ th™H _RV ]€nh hPQn hành cNO
QRV chh H==$ tST{nE ]^P h[c> cOH ]šnE Xà tSRnE c~\ chRVin
nEhPQ\ hQ chính _RV |H Ld GPGH |Žc ĐàH t^H FOn hành.
2.2. Thˆc hPQn nEh˜O XŽ cDnE |an th™H _RV ]€nh cNO \hG\
lR„t. Ch~\ hành cGc _RV ]€nh XY F•H ]•Z On nPnh> tS„t tˆ> On
tHàn r‹ hdP> tích cˆc thOZ EPO cGc hH^t ]dnE XBn hHG> XBn nEhQ>
thm |Žc thm thOH> \hknE chJnE ZO tRn> \hknE chJnE tdP \h^Z>
cGc tQ n^n r‹ hdP> F•H XQ ZDP tST{nE Xà cGc hH^t ]dnE ghGc |H
]€O \hT•nE tŠ chCc.
2.2. .h•P ]BnE gn t^Z tS• X…P cDnE On r‹> \hT{nE Xà FGH X…P
?1
nhà tST{nE XY ]€O ch‡ nEH^P tS• cNO Z‚nh tSHnE th{P h^n 2W
nEàV> gm tƒ nEàV nh„\ h[c.
2.0. KhP cb Iˆ thOV ]ŠP XY n•P cT tS• \h•P FGH ]€O ch‡ n•P cT
tS• Z…P cNO Z‚nh X…P nhà tST{nE tSHnE th{P h^n 2W nEàV.
2.5. H==$ nEH^P tS• cb hd gh–R thT{nE tS• Xà ]OnE cT tS•
t^P n•P cb hd gh–R thˆc hPQn cGc nEh˜O XŽ _RV ]€nh t^P cGc ghH•n
2.1> 2.2> 2.0 U tSin.
;W
;1
UhPn I:
CmC :nN opN :Z I^C UIr :j CI_ Đk \U Đ{I
Đ`I :XI dINI :IxN
T[\ỜNW Đ]I I^C KINI T_ QU`C abN
;2
MỤC E. QUz Đ|NI I^C UIr I^C CI_ TrN CIs
IY CIrNI QUz
–CV9 GZ T7h9: NiQ ?J W96’Tv|ĐHKTQ• GqP H<a> HBCy9: 9:^U
1Y’YX’2Y1Y @= SZG H7> 7FG c7_ 7a ;^Q HEQ ;E< 7FG G7_97 `>Ud
g. Iọc Oh/ (#& tạ& Đại học ch/nh +u, tr&ng ng!n C2ch
dTT Nh*$ học OhPn M‰c n%O học
Oh/’ gTC
1
NhbZ 41e EfZ cGc h[c \hcn thRdc ghJP gPhn
thCc nEành Xà chRVin nEànhe NEan hànE j TàP
chính> Kh tHGn Xà KPnh th ]cR tTe
- ĐBnE gn h[c ]€nh g•
- ĐBnE gn h[c tSHnE ho> h[c nanE ]PmZ
;0.WWW ]fnE
12!.WWW ]fnE
2
NhbZ 42> cGc h[c \hcn thRdc ghJP gPhn thCc Xà
chRVin nEành ckn l^Pe
- ĐBnE gn h[c ]€nh g•
- ĐBnE gn h[c tSHnE ho> h[c nanE ]PmZ
!!.5WW ]fnE
11.5WW ]fnE
MCc h[c \hí h[c nanE ]PmZ Xà ]BnE gn h[c tSHnE hoe ZCc
nd\ h[c \híK1TC p ZCc nd\ h[c \híK1TC thRdc ghJP gPhn thCc
nEành Xà chRVin nEành h[c nanE ]PmZ hHqc ]BnE gn h[c ho
nhan Ar` hQ IJ 1.5.
;2
h. Iọc Oh/ (#& tạ& Đại học ch/nh +u, ng&#i ng!n C2ch
dTT Nh*$ học OhPn
M‰c n%O học
Oh/’ gTC
1
NhbZ 41e EfZ cGc h[c \hcn thRdc ghJP gPhn thCc
nEành Xà chRVin nEànhe NEan hànE j TàP chính>
Kh tHGn Xà KPnh th ]cR tTe
- ĐBnE gn h[c ]€nh g•
- ĐBnE gn h[c tSHnE ho> h[c nanE ]PmZ
22W.WWW ]fnE
2!W.WWW ]fnE
2
NhbZ 42> cGc h[c \hcn thRdc ghJP gPhn thCc Xà
chRVin nEành ckn l^Pe
- ĐBnE gn h[c ]€nh g•
- ĐBnE gn h[c tSHnE ho> h[c nanE ]PmZ
2?5.WWW ]fnE
2WW.WWW ]fnE
MCc h[c \hí h[c nanE ]PmZ Xà ]BnE gn h[c tSHnE hoe ZCc
nd\ h[c \híK1TC p ZCc nd\ h[c \híK1TC thRdc ghJP gPhn thCc
nEành Xà chRVin nEành h[c nanE ]PmZ hHqc ]BnE gn h[c ho
nhan Ar` hQ IJ 1.1.
l. Iọc Oh/ (#& tạ& (ại học ch/nh +u, th‘& Chư=ng tr>nh
tiHn tiến .# UfIq
..J. 9+i với Fh:! 3e và O2 chương tr_nh ti%n ti#n
M .hT•nE thCc thR nd\ h[c \hí th™H ]àH t^H nPin chh Ath™H g•`.
M H[c \híe 1.25W.WWW ]fnEKthGnEKIPnh XPin.
M H[c \hí nd\ tính th™H g•e
5 thGnE r 1.25W.WWW] p !.25W.WWW]K1 g•KIPnh XPin.
..0. 9+i với Fh:! OJ và O0 chương tr_nh ti%n ti#n
M .hT•nE thCc thR nd\ h[c \hí th™H ]àH t^H nPin chh Ath™H g•`.
M H[c \híe 1.!5W.WWW ]fnEKthGnEKIPnh XPin.
M H[c \hí nd\ tính th™H g•e
5 thGnE r 1.!5W.WWW] p ;.25W.WWW]K1 g•KIPnh XPin.
;0
.... 9+i với Fh:! O2B OJ và O0 chương tr_nh 5nGo
M .hT•nE thCc thR nd\ h[c \hí th™H ]àH t^H nPin chh Ath™H g•`.
M H[c \híe 1.25W.WWW ]fnEKthGnEKIPnh XPin.
M H[c \hí nd\ tính th™H g•e
5 thGnE r 1.25W.WWW] p !.?5W.WWW]K1 g•KIPnh XPin.
F. Iọc Oh/ (#& tạ& (ại học ch/nh +u, (ối .Bi i1n c¦
tu,;n .# th‘& (78 chˆ
3.J. 9+i với *inh vi%n ck tuyVn c!c Fh:!
M .hT•nE thCc thR nd\ h[c \hí th™H ]àH t^H nPin chh Ath™H g•`.
M H[c \híe 21W.WWW ]fnEKthGnEKIPnh XPin.
M H[c \hí nd\ tính th™H g•e
5 thGnE r 21W.WWW] p 1.05W.WWW]K1 g•KIPnh XPin.
3.0. 9+i với *inh vi%n đà: tạ: thc: đ$" chL
M .hT•nE thCc thR nd\ h[c \hí th™H ]àH t^H nPin chh Ath™H g•`.
M H[c \híe 1.1WW.WWW ]fnEKthGnEKIPnh XPin.
M H[c \hí nd\ tính th™H g•e
5 thGnE r 1.1WW.WWW] p 5.5WW.WWW]K1 g•KIPnh XPin.
G. Đối .Bi "ưu học Cinh nưBc ng&#i thu%c i1n tT tœc học
tại trường ĐI KTQa
M .hT•nE thCc thR nd\ h[c \hí th™H ]àH t^H nPin chh Ath™H g•`.
M H[c \híe 1.!5W.WWW ]fnEKthGnEKIPnh XPin.
M H[c \hí nd\ tính th™H g•e
5 thGnE r 1.!5W.WWW] p ;.25W.WWW]K1 g•KIPnh XPin.
v. Đ78 (i;$ n%O† UhRng T#i ch/nh Š Kế t&2n
A#7r9: 1Y2! 1Y3 97^ W`.
;5
MỤC V. QUz Đ|NI :Z MI}N WIpM I^C UIr
–CV9 GZ Q>UIH ;]97 ?J Y1’QĐ|CTCTzQ5{% 9:^U Y1’Y1’2Y1Y GqP
H<a> HBCy9: HBCD9: ĐE< 7FG K<97 HI Q>JG KL9 @= @<aG ;<=> G7b97 ;J<
HCs9: G7_97 ?iG7 S<—9! :<jS 7FG c7_d
g. Đối tưSng $i®n học Oh/
M =Pnh XPin ]T‰c hTUnE chính IGch TR ]‹P th™H _RV ]€nh t^P
NEh€ ]€nh IJ 2;KNĐMC. nEàV 21K0K1115 cNO Chính \hN.
M =Pnh XPin cb chO Z£ thT{nE tS• t^P X•nE cOH ZPYn n•P AHBw
H7^97 c7J! H7] …“! H7] HB„9` Xà X•nE IaR> h•P ]•H.
M =Pnh XPin F€ tàn t„t Xà cb ghb ghBn XY gPnh th> gh• nBnE lOH
]dnE F€ IRV EP•Z 21§ tSU lin Xà ]T‰c HdP ]fnE " ghHO rGc nh„n.
M =Pnh XPin ZfP cDP c• chO l¤n Z£> ghDnE n•P nT•nE tˆO.
M =Pnh XPin thRdc ]JP tT‰nE ch[n U cGc tST{nE |ˆ F€ ]^P h[c
|an tdc> tST{nE \hŠ thDnE DTNT> tST{nE |^V nEhY chH nET{P
tàn t„t> tST{nE ghRVht t„t AH7<x> 9V9:`.
M =Pnh XPin Zà EPO ]‚nh thRdc |PQn hd ]bP th™H _RV ]€nh hPQn
hành cNO Nhà nT…c.
h. Đối tưSng gi5$ học Oh/
M H==$ là cHn cGn Fd CN$C Zà chO Z£ F€ TN8Đ ]T‰c
hTUnE tS‰ c~\ thT{nE rRVin.
M =Pnh XPin Zà EPO ]‚nh thRdc |PQn hd nEhoH th™H _RV ]€nh
hPQn hành cNO Nhà nT…c.
l. Th< t–c $i®n) gi5$ học Oh/
=Pnh XPin thRdc cGc ]JP tT‰nE ZP¥n> EP•Z h[c \hí \h•P làZ
]•n ZP¥n> EP•Z h[c \hí th™H Z¤R thJnE nh~t |H HPQR tSTUnE
FOn hành> cb rGc nh„n ndP |RnE gi ghOP cNO EPO ]‚nh IPnh XPin
|H c• _ROn cb th–Z _RVYn U ]€O \hT•nE A97C #7r9: T7C€9:
;!
N<97 …“ 7f<! Un NP9 97L9 KL9 …“! c7CD9:` gn tin Xà ]bnE |~R>
cb n gPhn ]Y nEh€ cNO EPGH XPin chN nhPQZ l…\.
M HPQR tSTUnE cBn cC XàH cGc _RV ]€nh cNO Nhà nT…c> cBn cC
XàH n gPhn rGc nh„n cNO ]€O \hT•nE Xà n gPhn ]Y nEh€ cNO EPGH
XPin chN nhPQZ l…\ ]m _RVht ]€nh XPQc ZP¥n> EP•Z h[c \hí ]JP
X…P IPnh XPin Xà l„\ |Onh IGch FGH cGH c• _ROn _R•n ln EPGH |Žc
Xà ]àH t^H c~\ tSin tSˆc tPh\.
M $PQc ZP¥n> EP•Z h[c \hí ]T‰c thˆc hPQn tSHnE IRJt th{P
EPOn h[c t„\ cNO h[c IPnh t^P tST{nE Xà cGc c• IU EPGH |Žc ]àH
t^H> tSƒ tST{nE h‰\ EPO ]‚nh thRdc |PQn hd ]bP> hd nEhoH ]T‰c
r™Z r¦t tSHnE tƒnE nBZ h[c.
M Nh}nE tST{nE h‰\ ]dt rR~t ghP cb thPin tOP l…n r•V SO
tSHnE ghR Xˆc> Nhà tST{nE _RVht ]€nh EP•Z h[c \hí chH cGc ]JP
tT‰nE IPnh XPin tƒnE X•nE> th™H ZCc ]d thPQt h^P Xà tSHnE th{P
h^n nh~t ]€nh. TST{nE h‰\ cG FPQt> EPO ]‚nh> F•n than h[c IPnh>
IPnh XPin cb ghb ghBn ]dt rR~t ]T‰c ]€O \hT•nE rGc nh„n th‚
nhà tST{nE r™Z r¦t cŽ thm Xà _RVht ]€nh XPQc ZP¥n> EP•Z h[c
\hí tSHnE th{P EPOn nh~t ]€nh.
;?
MỤC gŽ. QUz Đ|NI :Z I^C o—NW
:j T[• C¯U Đ`I :XI dINI :IxN
–CV9 GZ Q>UIH ;]97 ?J 19*’2YY1’QĐ|TT: GqP T7q HCo9: C7_97 c7q
9:^U 21’12’2YY1 @= ;<=> G7b97 SZG 7FG N•9: G7_97 ?iG7 @^ HBs G„c …“
7f< ;J< @o< H{{% R^ 9:CD< KL9 HfG! H7<x> ?J 7FG HE< GiG HBCD9: ;^Q HEQ
Gh9: Rtc `>U ;]97 HE< Q>UIH ;]97 ?J 1121’199W’QĐ|TT: 9:^U 23 H7i9:
12 9VS 199W GqP T7q HCo9: C7_97 c7qŠ Q>UIH ;]97 ?J 16W’QĐ|
ĐHKTQ• 9:^U 1W’ 1’2Y1Y GqP H<a> HBCy9: TBCD9: ĐH KTQ•d
g. TiHu chu«n .# $‰c Q¤t c0O học @™ng 4hu,ến 4h/ch
học tAO
". &i%u chuhn Y^t
M =Pnh XPin cb ght _R• h[c t„\> Son lRVQn tƒ lH^P ghG tSU lin.
M =Pnh XPin ghDnE F€ gŒ lR„t tƒ ZCc ghPmn tSGch c~\ tST{nE
tSU lin tSHnE h[c g• r¦t h[c FŠnE. TSHnE tST{nE h‰\ F€ gŒ lR„t
tST…c ]b> nhR th{P EPOn cb hPQR lˆc gŒ lR„t n’Z tSHnE th{P EPOn
r¦t c~\ h[c FŠnE c›nE ghDnE thRdc ]JP tT‰nE r™Z r¦t.
b. pUc Y^t c)? học b,ng Fhuy#n Fh'ch học tT?
H[c FŠnE ghRVhn ghích h[c t„\ chH IPnh XPin ]N tPiR chR–n
tSHnE \h^Z XP _R† h[c FŠnE ghRVhn ghích h[c t„\ cNO tST{nE
th™H cGc ZCc IORe
- MCc h[c FŠnE E:ại Fh!e Cb ]PmZ TSRnE F‚nh chRnE h[c
t„\ ATvCHT` ]^t lH^P ghG tSU lin AW!Y | Ct9 X!1` Xà ]PmZ Son
lRVQn ]^t lH^P KhG tSU lin.
M‰c học @™ng† hFŽ.ŽŽŽ (Mng’th2ng.
- MCc h[c FŠnE E:ại giqie Cb ]PmZ TLCHT ]^t lH^P EP—P tSU
lin A;>5 j 1W` Xà ]PmZ Son lRVQn ]^t lH^P TJt tSU lin.
M‰c học @™ng † lvŽ.ŽŽŽ (Mng’th2ng.
ĐPmZ TLCHT nbP tSin ]T‰c rGc ]€nh th™H QRV chh ]àH t^H Đ^P
;;
h[c Xà COH ]šnE hQ chính _RV ALOn hành goZ th™H QRVht ]€nh IJ
02K2WW?KQĐMLGDĐT nEàV 15K;K2WW? cNO Ld tSTUnE Ld GPGH |Žc
Xà ĐàH t^H`> ch‡ ]T‰c l~V ]PmZ thP> ]PmZ gPmZ tSO hht ZDn lcn thC
nh~t> tSHnE ]b ghDnE cb ]PmZ thP> ]PmZ gPmZ tSO |T…P 5>W.
Kht _R• Son lRVQn cNO IPnh XPin ]T‰c rGc ]€nh th™H ŸQ>U
;]97 ;i97 :<i kIH `>j B~9 R>Ua9 GqP ?<97 @<A9 7a G7_97 `>U
HBCD9: ĐE< 7FG K<97 HI Q>JG KL9 AvP9 7^97 H7TQ Q>UIH ;]97
?J 2X1’QĐ| ĐHKTQ• 9:^U 2*’3’2Y1Y GqP H<a> HBCy9: TBCD9:
ĐE< 7FG K<97 HI Q>JG KL9d
H[c FŠnE ghRVhn ghích h[c t„\ c~\ th™H tƒnE g• Xà c~\ 1W thGnE
tSHnE nBZ h[c.
h. NguMn c0O học @™ng 4hu,ến 4h/ch học tAO
QR† h[c FŠnE ghRVhn ghích h[c t„\ cNO tST{nE Đ^P h[c KPnh
th QRJc |an F’nE 15§ nERfn thR h[c \hí hQ chính _RV |àP h^n.
l. Th< t–c .# tr>nh tT Q¤t c0O học @™ng 4hu,ến 4h/ch học tAO
"N &h tSc Y^t c)?
1. Nhà tST{nE cBn cC XàH QR† h[c FŠnE ghRVhn ghích h[c
t„\ rGc ]€nh IJ lT‰nE IR~t h[c FŠnE ghRVhn ghích h[c t„\ chH
tƒnE ghbO h[c> nEành h[c.
2. CBn cC XàH ght _R• h[c t„\ Xà Son lRVQn cNO IPnh XPin h[c
g• tST…c> Nhà tST{nE tPhn hành r¦t> c~\ h[c FŠnE chH IPnh XPin
U g• tPh\ th™H> th™H thC tˆ tƒ lH^P EP—P tSU rRJnE ]hn hht IJ IR~t
h[c FŠnE ]‹ ]T‰c rGc ]€nh |ˆO tSin QR† h[c FŠnE ghRVhn
ghích h[c t„\ cNO tST{nE.
2. =Pnh XPin ]àH t^H th™H h[c chh tín ch‡ ]T‰c r¦t> c~\ h[c FŠnE
ghRVhn ghích h[c t„\ th™H IJ lT‰nE tín ch‡ A?<97 @<A9 9VS H7Z 97„H
HJ< H7<x> 22 H_9 G7b @^ ?<97 @<A9 9VS H7Z 7P< HBy RA9 HJ< H7<x> 21 H_9
G7b: ;CsG H_97 HC€9: ;C€9: @o< SfH 7FG kl ;x …•H 7FG N•9:`.
bN &r_nh tb Y^t c)? học b,ng-
vCoG 1e ĐcR h[c g•> .hknE CTCTªQ8=$ \hJP h‰\ X…P
;1
\hknE TCMKT \han FŠ h[c FŠnE ghRVhn ghích h[c t„\ chH IPnh
XPin hQ chính _RV th™H cGc ghHO> Fd ZDn.
vCoG 2: TSin c• IU ch‡ tPiR h[c FŠnE \han FŠ XàH ]cR nBZ
h[c Xà ]cR h[c g• II> cGc KhHO Xà Ld ZDn _R•n ln IPnh XPin cBn
cC XàH ght _R• h[c t„\> Son lRVQn h[c g• tST…c cNO IPnh XPin tP¦n
hành r¦t Xà l„\ |Onh IGch ]Y nEh€ tST{nE c~\ h[c FŠnE ghRVhn
ghích h[c t„\ A`>P c7r9: CTCT @^ Q5{%`.
vCoG 3: .hknE CTCT Xà Q8=$ tŠnE h‰\ |Onh IGch cNO ghHO>
Fd ZDn E•Pœ tPhn hành gPmZ tSO Xà l„\ _RVht ]€nh c~\ h[c FŠnE
ghRVhn ghích h[c t„\ chH IPnh XPin tS‚nh LOn EPGZ hPQR \hi |RVQt.
vCoG *: .hknE CTCTªQ8=$ E•P _RVht ]€nh ]T‰c \hi |RVQt
chH .hknE TàP chính M Kh tHGn> cGc KhHO Xà Ld ZDn ]m thDnE FGH
Xà thˆc hPQn.
F. ĐPYR ch‡nh ZCc h[c FŠnE chính IGch Xà tS‰ c~\ r‹ hdP ]JP
X…P H==$ là nET{P |an tdc> thPmR IJ h[c t^P cGc tST{nE ]àH t^H
cDnE l„\ _RV ]€nh t^P QRVht ]€nh IJ 1121K111?KQĐMTTE nEàV 22
thGnE 12 nBZ 111? cNO ThN tT…nE Chính \hN> cŽ thm nhT IORe
0.1. NanE ZCc h[c FŠnE chính IGch tƒ 12W.WWW ]fnEKnET{P
KthGnE lin 1!W.WWW ]fnEKnET{PKthGnE G\ |ŽnE ]JP X…P IPnh XPin
h[c hQ c• tRVmn> IPnh XPin cGc tST{nE |ˆ F€ ]^P h[c |an tdc> h[c
IPnhc Gc tST{nE \hŠ thDnE |an tdc ndP tS•.
0.2. NanE ZCc tS‰ c~\ r‹ hdP tƒ 1WW.WWW ]fnEKnET{PKthGnE
lin 10W.WWW ]fnEKnET{PKthGnE G\ |ŽnE ]JP X…P h[c IPnh> IPnh
XPin U X•nE cOH> X•nE IaR Xà X•nE cb ]PYR gPQn gPnh th M r‹ hdP
]qc FPQt ghb ghBn h[c t^P cGc tST{nE ]àH t^H cDnE l„\> hQ chính
_RV> |àP h^n t„\ tSRnE.
G. MCc h[c FŠnE chính IGch ]T‰c tính F’nE ;W§ ZCc lT•nE
tJP thPmR> ]T‰c G\ |ŽnE tƒ nEàV W1 thGnE W1 nBZ 2WW; th™H
ThDnE tT IJ 22K2WW;KTT8TKLGDĐTML8ĐTL•HMLTC nEàV
2;K0K2WW; cNO Ld GPGH |Žc ĐàH t^H M Ld 8OH ]dnE ThT•nE
1W
FPnh r‹ hdP M Ld TàP chính.
11
MỤC gg. :Z TrN aỤNW
Đ`I :XI I^C dINI) dINI :IxN
–CV9 GZ Q>UIH ;]97 ?J 11W’2YYW’QĐ|TT: 9:^U 2W’9’2YYW
GqP T7q HCo9: C7_97 c7q @= H_9 Km9: ;J< @o< 7FG ?<97! ?<97 @<A9d
g. Đối tưSng (ưSc .8, .ốn
H==$ cb hHàn c•nh ghb ghBn th™H h[c t^P cGc tST{nE ĐH
A7Q•G HC€9: ;C€9: ĐH`> cOH ]šnE> tSRnE c~\ chRVin nEhPQ\ Xà
t^P cGc c• IU ]àH t^H nEhY ]T‰c thành l„\ Xà hH^t ]dnE th™H _RV
]€nh cNO \hG\ lR„t $PQt NOZ> EfZe
1.1. H==$ Zf cDP c• chO l¤n Z£ hHqc ch‡ Zf cDP chO hHqc
Z£ nhTnE nET{P ckn l^P ghDnE cb gh• nBnE lOH ]dnE.
1.2. H==$ là thành XPin cNO hd EPO ]‚nh thRdc Zdt tSHnE cGc
]JP tT‰nEe
M Hd nEhoH th™H tPiR chR–n _RV ]€nh cNO \hG\ lR„t.
M Hd EPO ]‚nh cb ZCc thR nh„\ F‚nh _Ran ]cR nET{P tJP ]O
F’nE 15W§ ZCc thR nh„\ F‚nh _Ran ]cR nET{P cNO hd EPO ]‚nh
nEhoH th™H _RV ]€nh cNO \hG\ lR„t.
1.2. H==$ Zà EPO ]‚nh Eq\ ghb ghBn XY tàP chính |H tOP n^n>
FQnh t„t> thPin tOP> hH• hH^n> |€ch FQnh tSHnE th{P EPOn th™H h[c
cb rGc nh„n cNO ULND r‹> \hT{nE> th€ tS~n n•P cT tS•.
h. Uhư=ng th‰c ch& .8,
2.1. $PQc chH XOV ]JP X…P H==$ ]T‰c thˆc hPQn th™H \hT•nE
thCc chH XOV thDnE _RO hd EPO ]‚nh. Đ^P |PQn hd EPO ]‚nh là
nET{P tSˆc tPh\ XOV XJn Xà cb tSGch nhPQZ tS• n‰ NEan hànE
C=•H. TST{nE h‰\ H==$ Zf cDP c• chO l¤n Z£ hHqc ch‡ Zf
cDP chO hHqc Z£ nhTnE nET{P ckn l^P ghDnE cb gh• nBnE lOH
]dnE> ]T‰c tSˆc tPh\ XOV XJn t^P NEan hànE C=•H n•P nhà
tST{nE ]bnE tSŽ IU.
12
2.2. GPOH NEan hànE C=•H thˆc hPQn chH XOV ]JP X…P
H==$.
l. Đi3u 4i1n .8, .ốn
2.1. H==$ ]OnE IPnh IJnE tSHnE hd EPO ]‚nh cT tS• h‰\ \hG\
t^P ]€O \hT•nE n•P chH XOV cb ]N cGc tPiR chR–n _RV ]€nh t^P
ĐPYR 2 QĐ nàV.
2.2. ĐJP X…P H==$ nBZ thC nh~t \h•P cb EP~V FGH tS•nE
tRVmn hHqc EP~V rGc nh„n ]T‰c XàH h[c cNO nhà tST{nE.
2.2. ĐJP X…P H==$ tƒ nBZ thC hOP tSU ]P \h•P cb rGc nh„n
cNO nhà tST{nE XY XPQc ]OnE th™H h[c t^P tST{nE Xà ghDnE F€ r•
\h^t hành chính tSU lin XY cGc hành XPe GD NEG! 9:7<a9 7\H! HBfS
Gec! N>h9 Rt>.
F. M‰c .ốn ch& .8,
0.1. MCc XJn chH XOV tJP ]O là ;WW.WWW ]fnEKthGnEKH==$.
0.2. NEan hànE C=•H _RV ]€nh ZCc chH XOV cŽ thm ]JP X…P
H==$ cBn cC XàH ZCc thR h[c \hí cNO tƒnE tST{nE Xà IPnh hH^t
\hí th™H X•nE nhTnE ghDnE XT‰t _RG ZCc chH XOV _RV ]€nh t^P
ZŽc 0.1.
0.2. KhP chính IGch h[c \hí cNO Nhà nT…c cb thOV ]ŠP Xà EPG
c• IPnh hH^t cb FPhn ]dnE> NEan hànE C=•H thJnE nh~t X…P
Ld tSTUnE LTC tS‚nh TTC. r™Z r¦t> QĐ ]PYR ch‡nh ZCc XJn
chH XOV.
G. Thời hạn ch& .8,
5.1. Th{P h^n chH XOV là ghH•nE th{P EPOn ]T‰c tính tƒ nEàV
]JP tT‰nE ]T‰c XOV XJn F‘t ]cR nh„n XJn XOV chH ]hn nEàV tS•
hht n‰ AEJc Xà l‹P` ]T‰c EhP tSHnE h‰\ ]fnE tín |ŽnE. Th{P h^n
chH XOV FOH EfZ th{P h^n \hGt tPYn XOV Xà th{P h^n tS• n‰.
5.2. Th{P h^n \hGt tPYn XOV là ghH•nE th{P EPOn tính tƒ nEàV
12
]JP tT‰nE ]T‰c XOV XJn nh„n Zbn XOV ]cR tPin chH ]hn nEàV
H==$ ght th•c ghHG h[c> gm c• th{P EPOn H==$ ]T‰c cGc tST{nE
chH \h¦\ nEh‡ h[c cb th{P h^n Xà ]T‰c F•H lTR ght _R• h[c t„\
AnhR cb`. Th{P h^n \hGt tPYn XOV ]T‰c chPO thành cGc g• h^n
\hGt tPYn XOV |H NEan hànE C=•H _RV ]€nh hHqc thH• thR„n X…P
]JP tT‰nE ]T‰c XOV XJn.
5.2. Th{P h^n tS• n‰ là ghH•nE th{P EPOn tính tƒ nEàV ]JP
tT‰nE ]T‰c XOV XJn tS• Zbn n‰ ]cR tPin ]hn nEàV tS• hht n‰
AEJc Xà l‹P`. ĐJP X…P cGc chT•nE tS‚nh ]àH t^H cb th{P EPOn ]àH
t^H ghDnE _RG 1 nBZ> th{P h^n tS• n‰ tJP ]O F’nE 2 lcn th{P h^n
\hGt tPYn XOV> ]JP X…P cGc chT•nE tS‚nh ]àH t^H ghGc> th{P h^n
tS• n‰ tJP ]O F’nE th{P h^n \hGt tPYn XOV. Th{P h^n tS• n‰ ]T‰c
chPO thành cGc g• h^n tS• n‰ |H NEan hànE C=•H _RV ]€nh.
v. L‡i Cu0t ch& .8,
!.1. 8‹P IR~t chH XOV TR ]‹P ]JP X…P H==$ là W>5§KthGnE.
!.2. 8‹P IR~t n‰ _RG h^n ]T‰c tính F’nE 12W§ l‹P IR~t ghP
chH XOV.
7. IM C= .8, .ốn) tr>nh tT .# th< t–c ch& .8,) tr5 nS
NEan hànE C=•H _RV ]€nh hf I• XOV XJn> tS‚nh tˆ Xà thN tŽc
chH XOV> tS• n‰ F•H ]•Z ]•n EP•n> S¢ SànE> |¥ thˆc hPQn.
E. Tr5 nS gốc .# "‡i ti3n .8,
;.1. TSHnE th{P h^n \hGt tPYn XOV ]JP tT‰nE ]T‰c XOV XJn chTO
\h•P tS• n‰ EJc Xà l‹Pœ l‹P tPYn XOV ]T‰c tính gm tƒ nEàV ]JP tT‰nE
]T‰c XOV XJn nh„n Zbn XOV ]cR tPin ]hn nEàV tS• hht n‰ EJc.
;.2. ĐJP tT‰nE ]T‰c XOV XJn \h•P tS• n‰ EJc Xà l‹P tPYn XOV
lcn ]cR tPin nEOV IOR ghP H==$ cb $8> cb TN nhTnE ghDnE _RG
12 thGnE gm tƒ nEàV H==$ ght th•c ghHG h[c.
;.2. MCc tS• n‰ Z“P lcn |H NEan hànE C=•H hT…nE |¤n Xà
]T‰c thJnE nh~t tSHnE h‰\ ]fnE tín |ŽnE.
10
V. \u (‡i "‡i Cu0t tr&ng trường hSO tr5 nS trưBc hạn
TST{nE h‰\ ]JP tT‰nE XOV XJn tS• n‰ tST…c h^n ]‹ cOZ ght
tSHnE h‰\ ]fnE tín |ŽnE l‹P IR~t \h•P tS• I” ]T‰c EP•Z l‹P XOV.
NEan hànE C=•H _RV ]€nh cŽ thm ZCc TR ]‹P l‹P IR~t tSHnE
tST{nE h‰\ tS• n‰ tST…c h^n.
gŽ. Đi3u chˆnh 4› hạn tr5 nS) gi8 hạn tr5 nS .# chu,;n nS
+u2 hạn
1W.1. Đhn g• tS• n‰ cRJP c•nE> nET{P XOV cb ghb ghBn chTO
tS• ]T‰c n‰> \h•P cb XBn F•n ]Y nEh€ EPO h^n n‰ th‚ ]T‰c NEan
hànE C=•H r™Z r¦t chH EPO h^n n‰ chH ]JP tT‰nE XOV XJnœ th{P
EPOn EPO h^n n‰ tJP ]O F’nE 1K2 th{P h^n tS• n‰.
1W.2. TST{nE h‰\ ]JP tT‰nE ]T‰c XOV XJn ghDnE tS• n‰ ]•nE
h^n th™H g• h^n tS• n‰ cRJP c•nE Xà ghDnE ]T‰c \h¦\ EPO h^n n‰>
NEan hànE C=•H chRVmn thành n‰ _RG h^n. NEan hànE C=•H
\hJP h‰\ X…P chính _RVYn ]€O \hT•nE> cGc tŠ chCc chính tS€ M r‹
hdP cb FPQn \hG\ thR hfP n‰.
1W.2. NEan hànE C=•H _RV ]€nh cŽ thm XPQc ]PYR ch‡nh g•
h^n tS• n‰> EPO h^n tS• n‰ Xà chRVmn n‰ _RG h^n.
gg. ¡¦ "6 r<i r& & ngu,Hn nh!n 4h2ch +u8n
$PQc r• ln n‰ F€ SNP SH |H nERVin nhan ghGch _ROn ]T‰c
thˆc hPQn th™H _RV ]€nh XY _RV chh r• ln n‰ F€ SNP SH t^P NEan
hànE C=•H.
15
1!
UhPn :
CmC :nN opN :Z I~ T[• I^C T€U
Đ`I :XI dINI :IxN
T[\ỜNW Đ]I I^C KINI T_ QU`C abN
1?
MỤC gh. If]T ĐkNW NWIIxN C˜U KIfu I^C
Ctu dINI :IxN
–CV9 GZ Q>UIH ;]97 ?J 131W’QĐKH GqP H<a> HBCy9: TBCD9:
ĐE< 7FG K<97 HI Q>JG Kš9 @= @<aG NP9 7^97 Q>UIH ;]97 N:7<A9
GZ> k7QP 7FG GqP {<97 @<A9d
NCKH cNO IPnh XPin là Zdt ndP |RnE _ROn tS[nE tSHnE
chT•nE tS‚nh ]àH t^H U tST{nE ]^P h[c> _RO ]b h‚nh thành tT |RV
Xà \hT•nE \hG\ NCKH> thˆc hPQn \hT•nE chaZ ±EP•nE |^V ght
h‰\ X…P thˆc nEhPQZ Xà NCKH±.
g. M–c (/ch .# ,Hu cPu c<8 h&ạt (%ng NCKI
1.1. MŽc ]ích hH^t ]dnE nEhPin cCR ghHO h[c nh’Ze
- Thˆc hPQn nERVin ln EPGH |Žc cNO Đ•nE ±H[c ]P ]DP X…P
hành> EPGH |Žc ght h‰\ X…P lOH ]dnE I•n rR~t> nhà tST{nE E‘n
lPYn X…P r‹ hdP± Eb\ \hcn nanE cOH ch~t lT‰nE ]àH t^H tHàn |PQn.
- GP•\ chH IPnh XPin tPh\ c„n> làZ _R™n X…P \hT•nE \hG\
nEhPin cCR ghHO h[c> cGch EP•P _RVht X~n ]Y thˆc tP¥n nEOV tƒ
ghP ckn h[c t„\ t^P tST{nE.
1.2. "iR ccR hH^t ]dnE nEhPin cCR ghHO h[c nh’Ze
- HH^t ]dnE NCKH là nhPQZ XŽ cNO Z[P IPnh XPin.
- MCc ]d hH^t ]dnE NCKH \h• h‰\ X…P tS‚nh ]d Xà ViR ccR
h[c t„\ cNO IPnh XPin tƒnE nBZ> tƒnE EPOP ]H^n.
1.2. ĐJP tT‰nE thOZ EPO nEhPin cCR ghHO h[c EfZ t~t c• cGc
IPnh XPin ]OnE thOZ EPO h[c t„\ t^P ]^P h[c KPnh th _RJc |ane
IPnh XPin thRdc hQ ]^P h[c chính _RV> ]^P h[c t^P chCc> cOH ]šnE
gPnh th.
1;
h. NCKI c<8 Cinh .iHn "# $%t h&ạt (%ng ch/nh 4h&2) @8&
gM$ c2c n%i ung ch/nh C8u (!,†
TSOH ]ŠP XY \hT•nE \hG\> gPnh nEhPQZ h[c t„\ U F„c ]^P
h[c> nEhPin cCR tSOH ]ŠP ndP |RnE cGc ZDn h[c c• F•n thDnE
_RO cGc hH^t ]dnE ghHO h[c nhT tSOH ]ŠP gPnh nEhPQZ h[c t„\>
XPht tPmR lR„n> ]Y Gn ZDn h[c.
NEhPin cCR thDnE _RO cGc FRŠP IPnh hH^t ghHO h[c ]m tSOH
]ŠP XY \hT•nE \hG\ nEhPin cCR Zdt ]Y tàP ghHO h[c> XPht tPmR
lR„n Xà ]Y Gn ZDn h[c thOZ EPO nEhPin cCR> \hŽc XŽ thˆc tP¥n>
XPht chRVin ]Y> lR„n XBn tJt nEhPQ\.
NEHàP cGc ndP |RnE hH^t ]dnE th™H tƒnE EPOP ]H^n> hànE nBZ
IPnh XPin cb thm thOZ EPO XàH cGc cRdc thP chRVin ]Y> thP h[c
IPnh EP—P> nEhPin cCR cGc ]Y tàP ghHO h[c cNO tST{nE EPOH hOV
cGc h‰\ ]fnE X…P Fin nEHàP> |ˆ cGc FRŠP IPnh hH^t ghHO h[c U
c~\ ghHO> tST{nE. ThOZ EPO thˆc hPQn cGc ]Y tàP ghHO h[c cNO
thcV EPGH |T…P |^nE ]PYR tSO> gh•H IGt thR th„\ IJ lPQR \hŠ FPhn
ghHO h[c tSHnE _Rcn ch•nE nhan |an.
l. Qu,3n "Si c<8 Cinh .iHn tr&ng nghiHn c‰u 4h&8 học
M ĐT‰c ch[n FGH cGH ghHO h[c U ghHO> tST{nE> |ˆ cGc hdP
th•H ghHO h[c tSHnE Xà nEHàP tST{nE.
M Nh}nE IPnh XPin cb ]Y tàP nEhPin cCR ]T‰c ch[n FGH cGH
IPnh hH^t ghHO h[c tƒ l…\ tSU lin ]T‰c TR tPin ghP r¦t cGc |Onh
hPQR IPnh XPin rR~t I‘c> tPin tPhn> r¦t cGc lH^P h[c FŠnE XY h[c
t„\ Xà ghRVhn ghích tàP nBnE.
M =Pnh XPin ]^t ght _R• tJt tSHnE g• thP chRVin ]Y> h[c IPnh
EP—P> cb cGc cDnE tS‚nh nEhPin cCR ghHO h[c ]T‰c ]Gnh EPG rR~t
I‘c> ]T‰c nhà tST{nE r¦t cdnE ]PmZ hHqc chH ZP¥n thP ZDn h[c
cb lPin _ROn.
=Pnh XPin cb ]Y tàP nEhPin cCR ]T‰c FGH cGH t^P hdP nEh€
11
ghHO h[c tƒ c~\ ghHO tSU lin ]T‰c cdnE ]PmZ ghP r¦t nEành h[c
EPOP ]H^n hOP.
=Pnh XPin ]T‰c r¦t chRVmn tPh\ nEhPin cCR IPnh tSHnE Xà
nEHàP nT…c \h•P cb ít nhGt 1 cDnE tS‚nh nEhPin cCR ]T‰c gh™n
thTUnE tƒ c~\ tST{nE tSU lin.
F. .hknE QR•n ln NEhPin cCR ghHO h[c là c• _ROn thOZ
ZTR EP•\ HPQR tSTUnE thJnE nh~t _R•n ln> ch‡ ]^H cGc hH^t
]dnE XY NCKH IPnh XPin. HànE nBZ l„\ gh hH^ch XY ndP |RnE
hH^t ]dnE NCKH IPnh XPin tS‚nh HPQR tSTUnE |RVQt> IOR ]b
thJnE nh~t ch‡ ]^H tŠ chCc thˆc hPQn.
G. CGc ghHO AFd ZDn` _R•n ln IPnh XPin cBn cC XàH gh hH^ch
chRnE cNO tST{nE Xà nhPQZ XŽ NCKH cNO IPnh XPin> \hJP h‰\
X…P \hknE QR•n ln NEhPin cCR ghHO h[c Xà ]•n X€ cb lPin _ROn
]m tŠ chCc tSPmn ghOP> thˆc hPQn cGc hH^t ]dnE XY NCKH cNO
IPnh XPin tSHnE ]•n X€œ rGc nh„n Xà ]Y nEh€ X…P nhà tST{nE XY
_RVYn l‰P cNO IPnh XPin tSHnE NCKH.
v. LOn cGn Iˆ l…\ IPnh XPin tƒnE nhPQZ g• X…P Iˆ EP•\ ]¯
cNO EPGH XPin chN nhPQZ l…\> EPGH XPin chRVin ZDn cb tSGch
nhPQZ tŠ chCc thˆc hPQn cGc hH^t ]dnE XY NCKH cNO l…\ th™H
cGc ndP |RnE Xà nhPQZ XŽ _RV ]€nh nhTe TŠ chCc IPnh hH^t ghHO
h[c> cGc cRdc thP chRVin ]Y> h[c IPnh EP—P...
7. CGc cGn Fd EPGH XPin thOZ EPO tŠ chCc hT…nE |¤n NCKH
chH IPnh XPin tR• th™H tính ch~t cNO cDnE XPQc ]T‰c hTUnE chh
]d th™H _RV ]€nh.
E. KPnh \hí chH hH^t ]dnE XY NCKH IPnh XPin hànE nBZ
]T‰c I• |ŽnE tƒ cGc nERfne
M KPnh \hí ghHO h[c cNO Ld c~\
M LŠ IRnE tƒ _R† ]àH t^H Xà _R† tˆ cb th™H tính ch~t cNO cGc
hH^t ]dnE cŽ thm.
1WW
M H“ tS‰ tƒ nERfn _R† ghRVhn ghích \hGt tSPmn tàP nBnE IPnh
XPin.
M CGc nERfn gPnh \hí ghGc.
V. CG nhan IPnh XPin hHqc t„\ thm IPnh XPin cb thành tích
rR~t I‘c tSHnE hH^t ]dnE NCKH> nEHàP XPQc ]T‰c hTUnE _RVYn
l‰P nhT ]PYR 2 ckn ]T‰c nhà tST{nE r¦t gh™n thTUnE hànE nBZ
Xà ]dt rR~t.
Nh}nE IPnh XPin cb hành XP c•n tSU hH^t ]dnE NCKH th‚ tR•
ZCc ]d I” \h•P ch€R cGc h‚nh thCc r• ln thích h‰\.
gŽ. QRV ]€nh XY hH^t ]dnE NCKH IPnh XPin nàV cb hPQR lˆc
gm tƒ nEàV gn Xà thOV chH cGc XBn F•n> _RV ]€nh XY NCKH IPnh
XPin tST…c ]aV.
QRG tS‚nh thˆc hPQn ccn thOV ]ŠP FŠ IRnE> \hknE QR•n ln
NCKH cb tSGch nhPQZ tŠnE h‰\ tS‚nh HPQR tSTUnE _RVht ]€nh.
1W1
MỤC gl. QUz CI_ C…NW TmC I^C dINI)
dINI :IxN NkI T[„ T[fNW CmC T[\ỜNW
Đ]I I^C) Cuf Đ°NW) TICN :j a]z NWIZ
AvP9 7^97 H7TQ Q>UIH ;]97 ?J 213W’vG•zĐT 9:^U 2X’6’199W
@^ ;“ ?ˆP ;•<! N• ?>9: H7TQ Q>UIH ;]97 ?J *1’2YY2’QĐ|vG•zĐT
9:^U 1X’1Y’2YY2 GqP vf HBCy9: vf G•zĐT`
g. Th< t–c (šng 46 9 n%i trœ
g.g. H=M=$ cb nERVQn X[nE U ndP tS• \h•P nd\ hf I• ]BnE
gn X…P TSTUnE FOn _R•n ln KNT cNO tST{nE.
1. ĐJP X…P nET{P Z…P rPn U ndP tS• lcn ]cR> hf I• FOH EfZe
M Đ•n rPn XàH ndP tS• At^P Z¤R t^P \hŽ lŽc IJ 2`.
M CGc EP~V t{ chCnE nh„n là ]JP tT‰nE TR tPin AnhR cb`.
M GP~V FGH tS•nE tRVmn A9I> R^ H{|{% 9VS H7Z 97„H` hHqc
thž H=M=$ A9I> R^ H{|{% Hw 9VS H7Z 2 HBy RA9`.
2. ĐJP X…P nET{P ]‹ ]T‰c FJ tSí U ndP tS• ghP h‰\ ]fnE ndP
tS• hht th{P h^n \h•P gn l^P h‰\ ]fnE U ndP tS• chH nBZ h[c hHqc
h[c g• IOR.
=OR ghP nh„n ]N hf I• h‰\ lQ ]BnE gn U ndP tS• cNO H=M=$>
tSHnE th{P h^n tJP ]O là 15 nEàV> TSTUnE FOn _R•n ln KNT cNO
tST{nE \h•P tS• l{P chH H=M=$ XY XPQc ch~\ nh„n hOV ghDnE
ch~\ nh„n chH U ndP tS•. TST{nE h‰\ ghDnE ch~\ nh„n ccn EP•P
thích S¢ ln |H.
g.h. TSHnE th{P h^n tJP ]O là ? nEàV gm tƒ ghP H=M=$ ]T‰c
ch~\ nh„n ndP tS•> TSTUnE FOn _R•n ln KNT cNO tST{nE Xà H=M
=$ \h•P gn h‰\ ]fnE ndP tS• A H7TQ S”> HE< #7m RmG ?J 3`.
Mdt thGnE tST…c ghP h‰\ ]fnE hht h^n> TSTUnE FOn _R•n ln
KNT cNO tST{nE ccn FGH chH nET{P U ndP tS• FPht.
1W2
KhP h‰\ ]fnE hht hPQR lˆc> nET{P U ndP tS• \h•P SO gh—P ghR
ndP tS•.
$PQc EPO h^n h‰\ ]fnE hHqc gn h‰\ ]fnE Z…P ]YR \h•P tRan
thN _RV chh nàV.
h. Qu,3n .# ngh•8 .– c<8 IdŠd: n%i trœ
0.J. G4@4= nội trW đư>c quyPn InB dB tb họcB *inh h:ạt
tr:ng Fhu nội trW th™H ]•nE h‰\ ]fnE ndP tS• ]‹ gn X…P TSTUnE
FOn _R•n ln KNT cNO tST{nEœ ]T‰c _RVYn I• |ŽnE cGc tSOnE
thPht F€ |H KNT cRnE c~\ ]m \hŽc XŽ chH XPQc Bn> U> tˆ h[c> IPnh
hH^tœ ]T‰c _RVYn thOZ EPO cGc hH^t ]dnE \hŽc XŽ ]{P IJnE XBn
hHG> tPnh thcn |H ghR ndP tS• tŠ chCcœ ]T‰c _RVYn ghPhR n^P
hHqc ]Y ]^t nERVQn X[nE> ViR ccR ]hn tSTUnE FOn _R•n ln KNT
cNO tST{nE hHqc ]hn HPQR tSTUnE XY nh}nE X~n ]Y lPin _ROn ]hn
cDnE tGc H=M=$ ndP tS•.
0.0. G4@4= nội trW ?hải thbc hiện đWng h>? đgng nội trW
đX Fý và cK tr!ch nhiệm
1. Nd\ ]N Xà ]•nE h^n \hí ndP tS• th™H _RV ]€nh tSHnE h‰\
]fnE. Nh}nE H=M=$ ndP tS• thRdc |PQn chính IGch r‹ hdP ZRJn
]T‰c ZP¥n EP•Z ndP tS• \h•P làZ ]•n tS‚nh HPQR tSTUnE r™Z r¦t
_RVht ]€nh.
2. KhDnE ]T‰c tˆ n I•O ch}O> c•P t^H \hknE U> ghDnE |P
chRVmn tSOnE F€ X„t tT cNO KNT gh—P X€ tSí ]‹ FJ tSí.
2. Ch€R tSGch nhPQZ ]Yn F• XY nh}nE hT h—nE> Z~t ZGt |H
Z‚nh EaV SO ]JP X…P cGc tSOnE thPht F€ cNO KNTœ tˆ F•H _R•n tT
tSOnE Xà ]f ]^c cNO Z‚nh.
0. Thˆc hPQn ]•nE _RV ]€nh XY ]BnE gn t^Z tS•.
5. KhDnE ]T‰c chRVmn nhT‰nE hHqc chH thRi l^P h‰\ ]fnE
ndP tS•.
!. Thˆc hPQn ViR ccR cNO TSTUnE FOn _R•n ln KNT XY XPQc
chRVmn ch“ U tSHnE tST{nE h‰\ ccn thPht Xà cb ln |H rGc ]GnE.
1W2
0... G4@4= nội trW cK tr!ch nhiệm gir g_n trTt tbB tr$ "n
Fhu nội trW và ch)? hành đWng c!c quy đ$nh vP trTt tb và vệ
*inh Fhu nội trW
1. HHàn thành nhPQZ XŽ tSˆc \hknE> tSˆc tcnE AK“U` th™H
l€ch \han cDnE. ThOZ EPO ]cV ]N gh hH^ch làZ XQ IPnh ZDP
tST{nE cNO KNT.
2. QRcn GH> tT tSOnE> chBn Zàn> ]f |•nE cG nhan> IGch XU
\h•P E[n EànE nEBn n‘\ ]•nE n•P _RV ]€nh tSHnE \hknE U.
2. Ch‡ ]T‰c t‘Z EPqt> \h•P _Rcn GH> chBn> chPhR> Zàn ]•nE
n•P _RV ]€nh.
0. •™ ]^\> r™ ZGV Xà cGc X„t |ŽnE cfnE gYnh \h•P ]m ]•nE
n•P _RV ]€nh tSHnE KNT.
5. TPh\ ghGch ]•nE n•P _RV ]€nh tSHnE ghR ndP tS• tST…c 22
EP{> nhR ]T‰c Iˆ ]fnE n cNO TSTUnE FOn _R•n ln KNT Xà cGc
thành XPin c•nE U tSHnE \hknE.
!. Ch‡ ]T‰c tŠ chCc hdP h[\> cO hGt> nh•V Z•O ]•nE n•P _RV
]€nh ghP ]T‰c \h¦\ cNO TSTUnE FOn _R•n ln KNT.
?. Tích cˆc thOZ EPO EP•P _RVht cGc tST{nE h‰\ F~t thT{nE
nhT hH• hH^n> SNP SH... r•V SO tSHnE KNT.
;. Cb tSGch nhPQZ thOZ EPO EP} E‚n tS„t tˆ tS€ On tSHnE KNT.
0.3. Qghi%m c)m G4@4= nội trW
1. T^H SO hHqc tànE tS}> I• |ŽnE cGc lH^P X› ghí> \hGH nŠ>
ch~t nŠ> ch~t EaV chGV> hHG ch~t ]dc h^P.
2. T^H SO hHqc tànE tS}> FRDn FGn |T…P Z[P h‚nh thCc cGc
ch~t ZO tRn Xà chh \h–Z cNO nb> cGc lH^P nT…c RJnE cb ]d cfn
tƒ 12
H
A 12 ]d` tSU lin.
2. TànE tS}> lTR hành hHqc tSRVYn FG \hPZ •nh> FBnE ]˜O
h‚nh> FBnE ]˜O nh^c Xà cGc XBn hHG \h–Z cb ndP |RnE ]fP tSR²>
ghPiR |aZ> gích thích F^H lˆc hHqc cGc tàP lPQR chPhn tSOnh taZ
ln cNO ]€ch.
1W0
0. TŠ chCc hHqc thOZ EPO cGc hH^t ]dnE ]Gnh F^c> IJ ]Y> Z^P
|aZ |T…P F~t cC h‚nh thCc nàH hHqc cb _ROn hQ nOZ n} F~t
chính.
5. GaV EŠ> ]Gnh nhOR hHqc gích ]dnE ]Gnh nhOR> tŠ chCc
FBnE nhbZ> \h™ \hGP> tŽ t„\ EaV SJP tS„t tˆ tS€ On |T…P F~t cC
h‚nh thCc nàH.
!. Cb hành XP \hG hH^P hHqc Bn c‘\ tàP I•n cDnE> I• |ŽnE tàP
I•n cDnE ghDnE ]•nE ZŽc ]íchœ Bn c‘\ tàP I•n cDnE |an> tS~n ldt
?. ChCO ch~\> ch™ |~R hànE l„R Xà tdP \h^Z.
;. ĐTO nET{P l^ XàH tSHnE \hknE U cNO Z‚nhœ tPh\ ghGch
tSHnE \hknE U _RG EP{ _RV ]€nh.
1. Cb hành ]dnE> tGc \hHnE thPhR XBn hHG> EaV Z~t tS„t tˆ>
EaV D nhP¥Z XQ IPnh ZDP tST{nEe
| N‡< HmG! G7ˆ< H7=.
| -j BiG! k7EG 97•! V9 y R>fS H7>fS! S„H @a ?<97! :LU h
97<—S Sh< HBCD9: HBQ9: c7r9: y @^ k7> @gG 9f< HB\.
| N„> V9 HBQ9: c7r9: y –HBw GiG RQE< c7r9: y G‡ H7<IH kI NIc
@^ ;CsG TBCy9: NP9 `>j9 Ru KNT G7Q c7•c 9„> V9 HE< c7r9: yd.
| C7T G7e9 c7r9: y! :<CD9: 9:q R^S :LU S„H S‘ `>P9 7Q•G
97[S SmG ;_G7 k7h9: R^97 SE97.
| %<IH @• NtU @^ H>l H<a9 Ki9 `>j9: GiQ! ic c7_G7.
| Đ•H NiH 7C€9:! H7D G\9: HBQ9: c7r9: y KNT.
1W. GaV tPhnE fn> I• |ŽnE cGc \hT•nE tPQn EaV tPhnE fn XT‰t
_RG _RV ]€nh cNO nhà tST{nE.
11 •aZ \h^Z ghH tànE Xà cGc ghR Xˆc c~Z U KNT.
0.O. ;]ng t!c tb quản c" G4@4= nội trW.
Đm \hGt hRV XOP tSk tˆ _R•n cNO H=M=$ ndP tS• nh’Z thˆc
hPQn tJt QRV chh H=M=$ ndP tS• Xà ndP _RV KNT> |T…P Iˆ ch‡
1W5
]^H cNO Đ•nE RŒ Xà HPQR tSTUnE> TSTUnE FOn _R•n ln KNT \hJP
h‰\ X…P ĐHàn TNC= Hf Chí MPnh Xà HdP IPnh XPin tŠ chCc Xà
ch‡ ]^H hH^t ]dnE cNO LOn tˆ _R•n cNO H=M=$ ndP tS•.
Thành \hcn cNO LOn tˆ _R•n FOH EfZ ]^P |PQn ĐHàn TNC=
Hf Chí MPnh |H LCH ĐHàn tST{nE EP…P thPQR> ]^P |PQn HdP IPnh
XPin |H HdP IPnh XPin tST{nE EP…P thPQR Xà ]^P |PQn cNO H=M=$
ndP tS• |H LOn ChN nhPQZ ghHO EP…P thPQRœ TSTUnE LOn _R•n ln
KNT _RVht ]€nh thành l„\> ]PYR hành Xà F•H ]•Z cGc ]PYR gPQn
XY tSŽ IU> tSOnE F€ Xà chP \hí ccn thPht chH hH^t ]dnE cNO FOn tˆ
_R•n. LOn tˆ _R•n \hJP h‰\ X…P TSTUnE FOn _R•n ln KNT ch[n
c• nh}nE H=M=$ cb tSGch nhPQZ Xà nhPQt t‚nh thOZ EPO cGc ]dP
thOnh nPin rRnE gích On nPnh.
QRVYn h^n Xà tSGch nhPQZ cNO ]dP ThOnh nPin rRnE gích On
nPnhe
1. ThT{nE rRVin ]Dn ]Jc Xà ]€nh g• gPmZ tSO XPQc thˆc hPQn
_RV chh H=M=$ ndP tS• Xà ndP _RV KNT t^P \hknE U Xà cGc ghR
Xˆc ghGc cNO KNT.
2. TŠ chCc chH H=M=$ ndP tS• thOZ EPO làZ XQ IPnh ZDP
tST{nE hHqc thOZ EPO EP•P _RVht cGc tST{nE h‰\ F~t thT{nE r•V
SO tSHnE KNT nhT hH• hH^n> SNP SH...
2. K€\ th{P \hGt hPQn cGc XP \h^Z> l„\ FPin F•n Xà gPhn nEh€
cGc FPQn \hG\ r• ln thích h‰\.
0./. Gọc *inhB *inh vi%n vi ?hạm 7uy ch# G4@4= nội trW>
tR• th™H ZCc ]d I” F€ r• ln gŒ lR„t> th™H ghRnE gŒ lR„t _RV ]€nh
t^P \hŽ lŽc 0> tƒ h‚nh thCc ghPmn tSGch> c•nh cGH> ]TO SO gh—P
KNT> ]‚nh ch‡ h[c t„\> FRdc thDP h[c ]hn tSRV cCR tSGch nhPQZ
h‚nh Iˆ.
1W!
MỤC gF. QUz Đ|NI TIuM KIpf TjI LIYU
T]I T[UNW TbM TI…NW TIN TI\ :IYN
‹("n hành thc: Q>U ;]97 ?J 1YX’QĐ|TTTT.T%
GqP G<iS ;JG TB>9: HLS T7h9: H<9 T7C @<a9 9:^U Y*’11’2YY9Œ
g. Qu, (7nh chung
J.J. &hời gi"n ?hSc vS t^P TSRnE taZ ThDnE tPn ThT XPQn
]T‰c _RV ]€nh nhT IORe
› T7D< :<P9 c7mG @m HBQ9: :<D:
- =GnEe ?h2W ]hn 11h2W
- ChPYRe 12hWW ]hn 1?hWW
› T7D< :<P9 c7mG @m 9:Q^< :<D:
œ Tƒ ?h2W ]hn 21h2W thDnE tSTO> chPYR ]hn tJP AĐJ< @o<
#7r9: ;FG Hg G7F9 ?iG7 %<aH! N:QE< @V9`.
M ChPYR thC ! hànE tRcn \hŽc XŽ ]hn 15hWW ]bnE c•O |[n XQ
IPnh cGc \hknE ][c> ghH IGch> tƒ 1?hWW tPh\ tŽc \hŽc XŽ ]hn 21h2W`.
M NEàV thC ? \hŽc XŽ tƒ ?h2W ]hn 1?hWW.
M M“P FRŠP thR Xà I‘\ rh\ l^P tàP lPQR tST…c ghP nEh‡ 15 \h•t.
s ;h nhTt và c!c ngày Et &rung tâm &h]ng tin &hư viện
Fh]ng ?hSc vS.
J.0. (ạn đọc và: &rung tâm &h]ng tin &hư viện thOZ gh•H
tàP lPQR \h•P r™Z g† ndP _RV> I• ]f ch‡ |¤n cGc \hknE ][c>
\hknE chCc nBnE cNO TSRnE taZœ ghDnE ]P l^P tˆ |H tSHnE TSRnE
taZœ EP} E‚n tS„t tˆ> XQ IPnh chRnE> ghDnE h•t thRJc lG> ghDnE
nhOP g£H cOH IR> ghDnE Bn _Rà XCt SGc FƒO F‹Pœ tSOnE \hŽc E[n
EànE> nEhPiZ t•c.
1.2. TST…c ghP thOZ gh•H tàP lPQR> F^n ][c \h•P h[c l…\
ŸHCo9: K”9 HBP GZ> @^ H7PS k7jQ H^< R<a> |H TSRnE taZ ThDnE
1W?
tPn ThT XPQn tŠ chCc.
1.0. L^n ][c ]hn TSRnE taZ ThDnE tPn ThT XPQn ][c tàP lPQR
\h•P ZOnE thž cDnE chCc> thž h[c XPin> thž nEhPin cCR IPnh> thž
IPnh XPin cb Z‹ X^ch.
M KhDnE ]T‰c ZT‰n thž cNO nET{P ghGc hHqc chH nET{P
ghGc ZT‰n thž. 4P cb cGc hành XP> EP• Z^H thž ]YR F€ r• ln th™H
_RV ]€nh.
h. Qu, (7nh tr8 c‰u t>$ tin) $ưSn) (ọc t#i "i1u
M L^n ][c ZT‰n tàP lPQR ]‹ cb ]N thDnE tPn XY tàP lPQR ZT‰n>
A%_ Km: TA9 ?iG7! NiQ! HEc G7_! ?J ;V9: ku Gi N<aHŠ ?J NiQ! HEc
G7_ BP 9:^U...H7i9:...` th‚ ]hn \hknE ZT‰n EhP ]cV ]N cGc ZŽc
ViR ccR tSHnE \hPhR Xà thž chH thN thT ]m ZT‰n tàP lPQR.
M NhR F^n ][c chTO FPht thDnE tPn XY tàP lPQR Z‚nh ccn ZT‰n
th‚ ]hn \hknE ŸTSO cCR t‚Z tPn .hknE 212 M TcnE 2 ]m t‚Z
gPhZ thDnE tPn.
M NhR F^n ][c XàH \hknE tˆ ch[n th‚ ]hn EPG rh\ tàP lPQR
th™H thDnE tPn ]‹ FPht ]m t‚Z ][c.
l. Qu, (7nh $ưSn .# th8$ 4h5& t#i "i1u
HPQn nOV tSRnE taZ cb hOP lH^P |} lPQR chH F^n ][c ZT‰n Xà
thOZ gh•He
- D} lPQR tSRVYn thJnE Pn tSin EP~V
- D} lPQR ]PQn t• tSin Z^nE> tSin ]˜O CD SHZ.
..J. Dr Eiệu truyPn th+ng in tr%n gi)y
3.1.1. #7r9: ;FG Hg G7F9 –;FG H^< R<a> HE< G7}d:
NEHàP cGc _RV ]€nh chRnE> F^n ][c ckn \h•P thˆc hPQn cGc
_RV ]€nh IORe
O. KhP XàH \hknE ][c \h•P nd\ thž chH thN thT Xà l~V tích gi
1W;
ch“ nEfP ][c. .h•P F•H _R•n tích gi> nhR ]m Z~t I” r• ln th™H
_RV ]€nh.
F. Cq\ IGch> ]f |•nE \h•P E•P \hknE L•H XQ. L^n ][c ghDnE
]T‰c ]m tPYn> ]PQn thH^P> ZGV tính rGch tOV Xà nh}nE ]f |•nE tàP
I•n _Rn tSHnE t•P> cq\ IGch E•P> ]m tSGnh tST{nE h‰\ nhcZ l¤n> Z~t.
c. TSHnE \hknE ][c ]P l^P nh£ nhànE> EP} tS„t tˆ> ghDnE h•t
thRJc lG> ghDnE nhOP g£H cOH IR> ghDnE Bn _Rà Xà XCt SGc FƒO F‹P.
|. L^n ][c tˆ ch[n tàP lPQR Xà ][c t^P ch“> Z“P lcn ch‡ ]T‰c
l~V W1 F•n. Đ[c rHnE tàP lPQR F^n ][c \h•P ]m ]•nE X€ tSí cNO nb
nhT FOn ]cR> IOR ]b Z…P l~V tPh\ F•n ghGc ]m ][c.
]. KhDnE ]T‰c tˆ ]dnE ZOnE tàP lPQR SO gh—P \hknE. 4P ccn
tàP lPQR XY nhà nEhPin cCR th‚ ]BnE gn X…P thN thT ]m ]qt
\hHtHcH\V tàP lPQR ]b.
™. KhDnE ]T‰c |•nE ZGV •nh> ]PQn thH^P |P ]dnE IOH chŽ\
tàP lPQR> nhR cJ t‚nh XP \h^Z I” F€ r• ln th™H _RV ]€nh.
E. KhDnE ]T‰c nEfP ][c cGc tàP lPQR ghDnE cb tSHnE \hknE.
3.1.2. #7r9: G7Q SCs9 H^< R<a> @= 97^
NEHàP nh}nE _RV ]€nh chRnE> F^n ][c ckn \h•P thˆc hPQn
cGc _RV ]€nh IORe
O. L^n ][c ]T‰c ZT‰n tàP lPQR XY nhà thOZ gh•H t^P .hknE
MT‰n IGch tPhnE $PQt .hknE 1W2 M TcnE 1 M ŸTBP GZ> H‹S H<9
t^P \hknE 212 M TcnE 2.
F. KhP ]hn ZT‰n tàP lPQR F^n ][c \h•P rR~t tS‚nh thž \hPhR
ViR ccR ZT‰n IGch> cb EhP ]cV ]N tin tàP lPQR> IJ ]BnE gn cG FPQt.
c. Th{P h^n F^n ][c ]T‰c ZT‰n tàP lPQR là 2 tRcn> Z“P lcn tJP
]O 2 cRJn> IOR ghP tS• hht Z…P ]T‰c ZT‰n tPh\ tin IGch ghGc.
|. L^n ][c ZT‰n IGch th™H l€ch _RV ]€nh> tS• IGch XàH t~t c•
cGc nEàV làZ XPQc cNO ThT XPQn.
]. MT‰n tàP lPQR \h•P tS• ]•nE th{P h^n> OP tS• _RG th{P h^n I”
1W1
F€ r• ln th™H _RV ]€nh .
™. 8àZ Z~t tàP lPQR hHqc Z~t tSOnE I” F€ r• ln th™H _RV ]€nh.
MT‰n ]T‰c tàP lPQR> F^n ][c \h•P gPmZ tSO l^P tàP lPQR r™Z cb
]•nE ViR ccR Z‚nh ccn ghDnE> nhR F€ SGch> hHqc Z~t tSOnE \h•P
FGH nEOV chH thN thT. NhR ghDnE F^n ][c I” \h•P ch€R tSGch
nhPQZ Xà F€ r• ln th™H _RV ]€nh.
..0. 5h6ng đọc tài Eiệu \r Eiệu điện tk và 5h6ng tr" cUu
tim tin.
NEHàP nh}nE _RV ]Pnh chRnE> F^n ][c \h•P thˆc hPQn nh}nE
_RV ]€nh IORe
O. KhP XàH \hknE ][c \h•P nd\ thž chH thN thT.
F. Cq\ IGch Xà ]f |•nE E•P t^P \hknE F•H XQ. L^n ][c ghDnE
]T‰c ]m tPYn> ]PQn thH^P> ZGV tính rGch tOV Xà nh}nE ]f |•nE tàP
I•n _Rn tSHnE t•P> cq\ IGch E•P ]f> ]m tSGnh tST{nE h‰\ nhcZ
l¤n> Z~t tàP I•n.
c. TSHnE \hknE ][c ]P l^P nh£ nhànE> EP} tS„t tˆ> ghDnE h•t
thRJc lG> ghDnE nhOP g£H cOH IR> ghDnE Bn _Rà Xà XCt SGc FƒO F‹P.
|. L^n ][c I• |ŽnE ZGV tính ]m tSO cCR t‚Z t‚Z tPn Xà ghOP
thGc |} lPQR thDnE tPn tSin Z^nE ]m \hŽc XŽ h[c t„\> nEhPin cCR.
]. L^n ][c ghDnE ]T‰c ghOP thGc nh}nE c• IU |} lPQR F€ c~Z.
™. L^n ][c ghDnE ]T‰c tˆ n IOH> cH\V |} lPQR.
E. KhDnE ]T‰c tˆ ]dnE |P chRVmn> thGH ZU cGc thPht F€ ZGV>
tSHnE \hknE.
F. o5& .1 t#i "i1u
M NEhPiZ c~Z c‘t r¦> hHqc XPht X” XàH tàP lPQR.
M KhP ZT‰n tàP lPQR F^n ][c \h•P gPmZ tSO g† tàP lPQR> nhR th~V
tàP lPQR ]‹ F€ Z~t tSOnE hHqc ]‹ F€ XPht X”> \h•P FGH nEOV chH thN
thT FPht. NhR ghDnE F^n ][c \h•P hHàn tHàn ch€R tSGch nhPQZ.
G. ¡¦ "6 .i Ohạ$† T~t c• cGc hành XP XP \h^Z _RV ]€nh cNO
11W
TSRnE taZ ThDnE tPn ThT XPQn ]YR F€ r• ln th™H _RV ]€nh cNO
Nhà tST{nE.
111
UhPn :I
CmC UIỤ LỤC :j McU oI•U
ajNI CIf dINI :IxN
T[\ỜNW Đ]I I^C KINI T_ QU`C abN
112
Uh– "–c g
Lv GI³' DC $& Đ&' TẠ'
TR¦êNG §¹I HäC KINH TÕ
QUèC !N
CkNW I±u ¡{ IkI CIt NWI-u :IYT
NuM
Đ%c "AO Š TT & Š Iạnh Ohœc
UII_U ĐmNI WIm K_T QUp [yN LUzYN
Ctu dINI :IxN
A&c Km9: ;i97 :<i Hw9: 7FG kl`
H[ Xà tin IPnh XPine.................................NEàV IPnhe....................
8…\ e............................KhHOe.........................KhbOe......................
M‹ IPnh XPine..........................H[c g•e.............NBZ h[ce..............
N"I UNG §#NH GI#
§i$% d&
'inh
(i)n t*
®#nh
gi#
§i$%
+C' ,-.
®#nh
gi#
§i$% Cè
(/n häc
t0.
®#nh
gi#
§i$%
H"i
®1ng
Kh&2
®#nh
gi#
I §#nh gi# (3 4 th5c häc t0. (Tæng
®iÓm kh«ng qu¸ 30)$
# §iÓm thëng vÒ häc tËp (ChØ tÝnh ®iÓm lÇn 1, chän 1 tiªu chÝ phï hîp)$
% &' ®i() *+& häc t,- t. / t01 2ªn 3
®
b &' ®i() *+& häc t,- t. 4 ®Õn c,n
/
5
®
c &' ®i() *+& häc t,- t. 6 ®Õn c,n
4
7
®
d &' ®i() *+& häc t,- t. 3 ®Õn c,n
6
8
®
9 &' ®i() *+& häc t,- t. 5 ®Õn c,n
3
!
®
: &' ®i() *+& häc t,- d;i 5 "
®
! Nghiªn cøu Khoa häc, thi O!mpic (Tèi ®a kh«ng qu¸ " #iÓm, chän 1
tiªu chÝ phï hîp)$
% <¹t gi=i >? >>? >>> c@- bé? c@- thµnh
-hè? tAµn quèc
3
®
b <¹t gi=i khuBÕn khCch c@- bé? c@- 5
112
N"I UNG §#NH GI#
§i$% d&
'inh
(i)n t*
®#nh
gi#
§i$%
+C' ,-.
®#nh
gi#
§i$% Cè
(/n häc
t0.
®#nh
gi#
§i$%
H"i
®1ng
Kh&2
®#nh
gi#
thµnh -hè? tAµn quèc ®
c <¹t gi=i >? >>? >>> c@- *0Dng 7
®
d <¹t gi=i khuBÕn khCch c@- t0Dng 8
®
9 <¹t gi=i >? >>? >>> c@- EhA% !
®
: *h%) gi% nghiªn cFu khA% häc? thi
G2B)-ic
#
®
8 $h%c hi&n n'i qu!, qu! ch( häc tËp (Tèi ®a kh«ng qu¸ )* #iÓm,
chän tiªu chÝ phï hîp)$
% EhHng vi -h¹) quB chÕ thi? ki() t0% #"
®
b <i häc ®ÇB ®I? ®Jng giD? nghiª)
tJc t0Ang giD häc
!
®
c *h%) gi% ®ÇB ®I cKc buLi t0%A
®Li kinh nghiM) häc t,-? néi quB?
quB chÕ häc t,-? cKc buLi sinh hA¹t
2;-
3
®
d Ni -h¹) quB chÕ thi bO ®Pnh chQ
(Gi¶m ®iÓm, kh«ng t+nh m,c 3a)
!
®
9 Ni -h¹) quB chÕ thi bO c=nh cKA
(Gi¶m ®iÓm, kh«ng t+nh m,c 3a)
3
®
: Ni -h¹) quB chÕ thi bO khi(n t0Kch
(Gi¶m ®iÓm, kh«ng t+nh m,c 3a)
4
®
h NghQ häc khHng 2R dA? bS häc
(Gi¶m ®iÓm, kh«ng t+nh m,c 3-)
"
®
II §#nh gi# (3 4 th5c (6 kÕt qu7
ch/. h6nh n"i qu89 qu8 chÕ
tr&ng nh6 trêng
(Tæng ®iÓm kh«ng qu¸ ./)
# &h@- hµnh tèt quB chÕ? néi quB?
quB ®Onh khKc ngAµi TuB chÕ
78U!""6UT<+VW<* cI% +VWX<*
!"
®
! <'ng häc -hC ®Jng quB ®Onh 5
®
110
N"I UNG §#NH GI#
§i$% d&
'inh
(i)n t*
®#nh
gi#
§i$%
+C' ,-.
®#nh
gi#
§i$% Cè
(/n häc
t0.
®#nh
gi#
§i$%
H"i
®1ng
Kh&2
®#nh
gi#
8 +O kY 2u,t khi(n t0Kch
(Kh«ng tÝnh mc 0011, !" t#$ 1% ®)
#"
®
7 <'ng häc -hC khHng ®Jng h¹n
(Gi¶m ®iÓm,&h«ng tÝnh mc 001')
"
®
II
I
§#nh gi# (3 4 th5c (6 kÕt qu7
th2% gi2 c#c h&¹t ®"ng ch:nh tr;
<= h"i9 (>n h?29 (>n ngh@9 th$
th2& .hAng chèng t@ n¹n <= h"i
(Tæng ®iÓm kh«ng qu¸ .0)
<i()
Zinh
viªn t[
®Knh
giK
<i()
+&Z
2;-
®Knh
giK
<i()
&è v@n
häc t,-
®Knh
giK
<i()
Héi
®\ng
EhA%
®Knh
giK
% *h%) gi% ®ÇB ®I cKc hA¹t ®éng
t,- th( cI% chi ®Aµn? Liªn chi
®Aµn? Liªn chi héi? <Aµn t0Dng? Héi
ZN
#5
®
b &' thµnh tCch ®@u t0%nh -h]ng
chèng tM n¹n ^_ héi? v`n nghM th(
th%A ®ac kh9n th1ng
(chän m(t tiªu chÝ n)u c*)$
+ C,p T#ung -ng 5
®
+ C,p Th.nh phè, &hu /0c 7
®
+ C,p T#1ng, Kh2a 3h24c t-ng ®5
-ng6
8
®
c EhHng sinh hA¹t t,- th( (72.n, 8(i,
9:p, Kh2a, T#1ng)

!
®
U

n
I
B
§#nh gi# (3 .hC% ch/t cDng d©n
(6 qu2n h@ (-i c"ng ®1ng (Tæng
®iÓm kh«ng qu¸ )/)
# &h@- hµnh tèt )äi chI t0bng chCnh
sKch? -hK- 2u,t cI% nhµ n;c (c* ;<c
nh=n n-i c t#>)
#"
®
! *h%) gi% -hAng t0µA t[ qu=n 1 t0Dng 5
115
N"I UNG §#NH GI#
§i$% d&
'inh
(i)n t*
®#nh
gi#
§i$%
+C' ,-.
®#nh
gi#
§i$% Cè
(/n häc
t0.
®#nh
gi#
§i$%
H"i
®1ng
Kh&2
®#nh
gi#
vµ nbi c t0J ®
8 Ni -h¹) -hK- 2u,t (cha ®)n m?c
t#u@ c?u t#<ch nhiAm hBnh C0)?
thiÕu R thFc th%) gi% t0,t t[ %n
tAµn ^_ héi?khHng ch@- hµnh ®ÇB
®I chI t0bng chCnh sKch -hK- 2u,t
cI% nhµ n;c
(Kh«ng ®îc tÝnh mc 0211, gi¶m D
®iÓm cEnF
1%® 5 D® G D ®)
5
®
7 *huª nhµ khHng t0= tiÒn ®Jng thDi
h¹n chI nhµ khiÕu n¹i ®Õn nhµ t0Dng?
thiÕu R thFc gi÷ gPn cI% cHng? bO
khiÕu n¹i s%i -h¹)
(Kh«ng ®îc tÝnh mc 0211, gi¶m D
®iÓm cEnF
1%® 5 D®G D®)
5
®
5 V©B )@t ®Aµn kÕt t0Ang 2;-? t0Ang
*0Dng? t0Ang kR tJc ^K
(Kh«ng ®îc tÝnh mc 021', gi¶m D
®iÓm cEnF
D® 5 D® G % ®)
"
®
B §#nh gi# (3 4 th5c (6 kÕt qu7 th2%
gi2 .hE tr#ch ,-.9 c#c ®&6n th$
tr&ng trêng (Tæng ®iÓm kh«ng qu¸
)0)
# &Kn bé hAµn thµnh nhiM) vc? tCch c[c
tuBªn t0uBÒn? v,n ®éng 2Hi cuèn ngDi
khKc cdng th%) gi% cHng viMc t,- th(
c' hi(u qu=
5
®
! &Kn bé ®ac kh9n th1ng vÒ thµnh
tCch cHng tKc L;-? Héi? <Aµn$ FChän
G ti)u ch: nÕu c?HI
C,p T#1ngF 8
®
C,p t#ung -ng, Th.nh Hhè, Khu /0c 5
®
11!
N"I UNG §#NH GI#
§i$% d&
'inh
(i)n t*
®#nh
gi#
§i$%
+C' ,-.
®#nh
gi#
§i$% Cè
(/n häc
t0.
®#nh
gi#
§i$%
H"i
®1ng
Kh&2
®#nh
gi#
B
I
Trêng hJ. ®Kc Li@t
# ZN bO kY 2u,t ®Pnh chQ c@- t0Dng$ <i() eL c= n`) ®Knh giK )Fc KM%
(T-ng ?ng 'I®)
! ZN bO kY 2u,t c=nh cKA c@- t0Dng$ <i() eL häc kf khHng quK )Fc Trung
LNnh( O PQ®)
TRng ®i$%
ĐPmZ ght lR„n cNO HdP ]fnE ]Gnh EPG c~\ KhHOe ...................
L’nE ch}e .............•h\ lH^P........
H^ Nf<! 9:^U......H7i9:...... 9VS......

11?
Uh– "–c h
T[\ỜNW Đ]I I^C KINI T_ QU`C abN
UI±NW C…NW TmC CIrNI T[| ²QLd:
CkNW I±u ¡{ IkI CIt NWI-u :IYT NuM
Đ%c "AO Š TT & Š Iạnh Ohœc
I\XNW acN TrNI ĐI•M
Uhiếu (2nh gi2 4ết +u5 r¬n "u,1n c<8 Cinh .iHn
g. T™ng (i;$ tối (8 (2nh gi2† gŽŽ (i;$
´ MŽc Ie ĐGnh EPG XY n thCc h[c t„\ M 2W ]PmZ
´ MŽc IIe ĐGnh EPG n thCc> ght _R• ch~\ hành ndP _RV> _RV chh nhà
tST{nE M 25 ]PmZ
´ MŽc IIIe ĐGnh EPG XY n thCc Xà ght _R• thOZ EPO cGc hH^t ]dnE
chính tS€ r‹ hdP> $H$N> TDTT> \hknE chJnE TN•H M 2W ]PmZ.
´ MŽc I$e ĐGnh EPG XY \h–Z ch~t cDnE |an Xà _ROn hQ X…P cdnE
]fnE M 15 ]PmZ
´ MŽc $e ĐGnh EPG n thCc Xà ght _R• thOZ EPO \hŽ tSGch l…\> cGc ]Hàn
thm tSHnE tST{nE j 1W ]PmZ
h. IưBng §n c– th;
0.J. 9!nh gi! vP ý thUc học tT? MpSc u N
| MmG I.1e ĐPmZ thTUnE XY h[c t„\. =Pnh XPin ch‡ ]T‰c ch[n 1 tSHnE
cGc ZŽc tƒ O ]hn ®> ZCc tJP ]O là ! ]PmZ> th~\ nh~t W ]PmZ
| MmG I.2e N:7<A9 GZ> K7QP 7FG! H7< ORUSc<G
MŽc nàV cGc ZCc _RV ]€nh chRnE chH XPQc thOZ EPO NCKH Xà
thP ORUSc<G. {<97 @<A9 ch[n tPiR chí \h• h‰\! ch‡ ]T‰c ch[n 1 tSHnE cGc
ZŽc tƒ O ]hn ®> ZCc tJP ]O là ! ]PmZ> th~\ nh~t 1 ]PmZ AC‡ H7PS :<P
NCKH! H7< ORUSc<G G„c HBCD9:`.
| MmG I.3e T7gG 7<a9 9f< `>U! `>U G7I 7FG Htc. ĐPmZ ZŽc nàV tJP
]O ghDnE _RG 1; ]PmZ A:•S H•9: H<A> G7_ 3P œ 3N œ 3G`. TSHnE tST{nE
h‰\ IPnh XPin XP \h^Z _RV chh> ch‡ ]T‰c \h¦\ tính U cGc tPiR chí 2|>
2™> 2® Xà 2h tT•nE CnE.
11;
$í |Že =$ F€ ghPmn tSGch c~\ tST{nE> ch‡ ]T‰c tính U ]PmZ 2™ p !
]PmZ AN] HBw S„H * ;<xS`
0.0. 9!nh gi! vP ý thUc và F#t quả ch)? hành nội quyB quy ch# nhà
trường M pSc uuN
MŽc nàV _RV ]€nh nhR IPnh XPin ch~\ hành tJt _RV chh> ndP _RV>
_RV ]€nh ghGc nEHàP _RV chh 02K2WW?KQĐMLGDĐT cNO LGDªĐT Xà
]bnE h[c \hí ]•nE _RV ]€nh I” ]T‰c tJP ]O 25 ]PmZ AH•9: H<A> G7_
1œ2`. NET‰c l^P> ch‡ ]T‰c tính 1 tSHnE 2 tPiR chí hHqc c• hOP tPiR chí
A tPiR chí 2> 0`œ Thˆc th tSHnE tST{nE h‰\ nàV =Pnh XPin F€ tSƒ tJP ]O
15 ]PmZ.
0... 9!nh gi! vP ý thUc và F#t quả th"m gi" c!c h:ạt động ch'nh
tr$ YX hộiB =G=QB &D&&B ?h6ng ch+ng tệ nạn YX hội MpSc uuuN
NhR ]G\ CnE tPiR chR–n U ]PmZ 1 Xà 2 cNO ZŽc nàV> IPnh XPin ]T‰c
tính tJP ]O 2W ]PmZ.
NhR ghDnE IPnh hH^t t„\ thm AĐHàn> HdP> 8…\> KhHO> TST{nE`> F€
tSƒ 2 ]PmZKlcn. TŠnE IJ ]PmZ F€ tSƒ EhP tŠnE IJ AM` \hcn ]Gnh EPG.
0.3. 9!nh gi! vP ?hhm ch)t c]ng \ân và qu"n hệ với cộng
đgng MpSc u=N
NhR IPnh XPin Son lRVQn tJt I” ]T‰c tính ]PmZ tJP ]O 15 ]PmZ
A ]PmZ 1- ]PmZ 2`.NER‰c l^P IPnh XPin Z‘c l“P \h•P tính U cGc ]PmZ
tT•nE CnE A ]PmZ 2> 0> 5`
0.O. 9!nh gi! ý thUc và F#t quả th"m gi" ?hS tr!ch Eớ?B c!c đ:àn thV
tr:ng trường MpSc =N
MŽc nàV |ành chH cGn Fd l…\ Xà ]Hàn thm. NhR ]G\ CnE cGc ndP |RnE
cNO ZŽc nàV th‚ ]T‰c tính tŠnE ]PmZ ghDnE _RG 1W> th~\ nh~t là 5 ]PmZ
0./. &rường h>? đZc biệt MpSc =uN
MŽc nàV \h• h‰\ X…P QRV ]€nh !WK2WW?KQĐMLGDĐT cNO
LGDªĐT.
M NhR IPnh XPin F€ gŒ lR„t ]‚nh ch‡ h[c> th‚ ]PmZ R8 c• nBZ là
g¦Z> tT•nE ]T•nE 21 ].
111
M TST{nE h‰\ IPnh XPin F€ gŒ lR„t c•nh cGH tHàn tST{nE> th‚ ]PmZ
R8 h[c g• F€ gŒ lR„t ch‡ ]T‰c tính tJP ]O là TSRnE F‚nh –• 19 ;<xS`>
tCc là cb thm X¤n cb tST{nE h‰\ IPnh XPin F€ gŒ lR„t X¤n rh\ U ZCc
|T…P TSRnE F‚nh nhR cb tŠnE ]PmZ |T…P 5W.
0.`. &h"ng điVm Y#? E:ại F#t quả rvn Euyện học FaB t:àn Fh:!e
CBn cC th™H QRVht ]€nh !WK2WW?KQĐMLGDĐT cNO LGDªĐT Xà XBn
F•n hPQn hành cNO Nhà tST{nE.
0.1. 7uy tr_nh đ!nh gi!e
=$ tˆ ]Gnh EPG  LOn cGn Iˆ l…\  CJ X~n h[c t„\ ]Gnh EPG
KPmZ tSO rGc nh„n cNO TS‰ ln ghHO  HdP ]fnE ghHO |RVQt 
KhHO tŠnE h‰\ F’nE XBn F•n E•P .hknE CTCTªQ8=$.
12W
+" Gi#& dEc (6 §6& t¹& Uh– "–c
l
S"t Tè n"i dung
(i .h¹% (6 khung <U ,4 kV ,u0t
3KJm thK2 Lu@)t ®"nh Cè M'N'%%ONL75PGQ7T ng.@ 1RN
SN'%%O
cTa P( t#Ung P( Gi<2 Vc /. 7.2 tW26
TTT)n (E (i@c (i .h¹%
'ố ,Pn (i .hạ% (#
hWnh th‰c <¦ ,4
(ZJ 2cn t;nh t0Ang c•
khAS h[c)
Ghi chX Ehi(
n
t0Kch
&=n
h
cKA
<Pnh
chQ
häc #
n`)
häc
+uéc
thHi
häc
1 ' R M D X O
'
Y
<Õn )uén giD häc? giD th[c
t,-g nghQ häc khHng -hh-
hAic quK -hh-
Zh. t#1ng [u@ ®"nh c thÓ
8
j
k@t t0,t t[? 2µ) viMc 0iªng
t0Ang giD häc? giD th[c t,-
vµ t[ häc
Zh. t#1ng [u@ ®"nh c thÓ
7
j
NH 2l v;i thÇB? cH giKA vµ
&+&& nhµ t0Dng
Tu\ thK2 m?c ®(, ;] l^ t$
&hiÓn t#<ch ®)n !u(c th«i
häc
5
j
Häc hé hAic nhD ngDi khKc
häc hé
Tu\ thK2 m?c ®(, ;] l^ t$
&hiÓn t#<ch ®)n !u(c th«i
häc
3
j
*hi? ki() t0% hé? hAic nhD
thi? ki() t0% hég 2µ) hé? nhD
2µ) hAic s%A chh- ti(u
2u,n? ®\ Kn? khAK 2u,n tèt
nghiM-
LÇn # LÇn
!
6
j
*L chFc häc? thi? ki() t0%
hég tL chFc 2µ) hé ti(u
2u,n? ®\ Kn? khAK 2u,n tèt
nghiM-
LÇn
#
Tu\ thK2 m?c ®( c* thÓ
gia2 ch2 c- [uan ch?c n_ng
;] l^ thK2 [u@ ®"nh cTa
ph<p lu=t
4 k%ng tµi 2iMu vµA -h]ng thi? `] l^ thK2 [u@ ch) ®.2 tW2
121
TTT)n (E (i@c (i .h¹%
'ố ,Pn (i .hạ% (#
hWnh th‰c <¦ ,4
(ZJ 2cn t;nh t0Ang c•
khAS h[c)
Ghi chX Ehi(
n
t0Kch
&=n
h
cKA
<Pnh
chQ
häc #
n`)
häc
+uéc
thHi
häc
1 ' R M D X O
®% ®Ò thi 0% ngAµi nhD 2µ)
hé? nh) tµi 2iMu vµA -h]ng
thi? vm b,B vµA bµi thig bS thi
khHng c' 2R dA chCnh ®Kng
/
j
EhHng ®'ng häc -hC ®Jng
quB ®Onh vµ quK thDi h¹n ®ac
t0Dng chA -hh- hA_n
Tu\ thK2 m?c ®(, ;] l^ t$
&hiÓn t#<ch ®)n !u(c th«i
häc
#
"
j
Lµ) h hSng tµi s=n t0Ang
E*n vµ cKc tµi s=n khKc cI%
t0Dng
Tu\ thK2 m?c ®( ;] l^ t$
&hiÓn t#<ch ®)n !u(c th«i
häc /. ph¶i !ai th1ng thiAt
hWi
#
#
j
oèng 0au? bi% t0Ang giD häcg
s%B 0au? bi% khi ®Õn 2;-j
LÇn
#
LÇn
!
LÇn 8 LÇn
7
#
!
j
HJt thuèc 2K t0Ang giD häc?
-h]ng hä-? -h]ng thC
nghiM) vµ nbi c@) hJt
thuèc th9A quB ®Onh
T$ lÇn R t#U lªn, ;] l^ t$
&hiÓn t#<ch ®)n c¶nh c<2
#
8
j
&hbi cD b¹c d;i )äi hPnh
thFc
LÇn
#
LÇn
!
LÇn 8 LÇn
7
Tu\ thK2 m?c ®( c* thÓ
gia2 ch2 c- [uan ch?c n_ng
;] l^ thK2 [u@ ®"nh cTa
ph<p lu=t
#
7
j
*µng t0÷? 2u hµnh? t0uB c,-?
sp dcng s=n -hq) v`n hAK
®\i t0cB hAic th%) gi% cKc
hA¹t ®éng )ª tCn dO ®A%n?
hA¹t ®éng tHn giKA t0Ki -hh-
LÇn
#
LÇn
!
LÇn 8 LÇn
7
Z)u nghiªm t#äng gia2 ch2
c- [uan ch?c n_ng ;] l^
thK2 [u@ ®"nh cTa ph<p
lu=t
#
5
j
+uHn bKn? v,n chuB(n? tµng
t0÷? 2Hi khA ngDi khKc sp
dcng )% tuR
LÇn
#
Gia2 ch2 c- [uan ch?c n_ng
;] l^ thK2 [u@ ®"nh cTa
ph<p lu=t
#
3
j
Zp dcng )% tuR `] l^ thK2 [u@ ®"nh /b ;]
l^ 8ccd C] Vng ma tu^
# &hF% ch@-? )Hi gi;i hA¹t LÇn Gia2 ch2 CL ch?c n_ng ;] l^
122
TTT)n (E (i@c (i .h¹%
'ố ,Pn (i .hạ% (#
hWnh th‰c <¦ ,4
(ZJ 2cn t;nh t0Ang c•
khAS h[c)
Ghi chX Ehi(
n
t0Kch
&=n
h
cKA
<Pnh
chQ
häc #
n`)
häc
+uéc
thHi
häc
1 ' R M D X O
®éng )¹i d©) # thK2 [u@ ®"nh cTa ph<p
lu=t
#
4
j
HA¹t ®éng )¹i d©) LÇn # LÇn
!
#
/
j
L@B cr- tµi s=n? chF% ch@-?
tiªu thc tµi s=n dA 2@B cr-
)µ c'
Tu\ thK2 m?c ®( ;] l^ t$
c¶nh c<2 ®)n !u(c th«i
häcY Z)u nghiªm t#äng, gia2
ch2 c- [uan ch?c n_ng ;]
l^ thK2 [u@ ®"nh cTa ph<p
lu=t
!
"
j
&hF% ch@- buHn bKn vs khC?
ch@t nL? ch@t dl chKB vµ
cKc hµng c@) th9A quB
®Onh cI% Nhµ n;cj
LÇn
#
Gia2 ch2 CL ch?c n_ng ;] l^
thK2 [u@ ®"nh cTa ph<p
lu=t
!
#
j
<% -hÇn tp ^@u vµA t0Ang t0
Dng? E*n g©B =nh h1ng ^@u
®Õn %n ninh? t0,t t[ t0Ang
nhµ t0Dngj
Tu\ thK2 m?c ®( ;] l^ t$
c¶nh c<2 ®)n !u(c th«i häc
!
!
j
<Knh nh%u g©B thbng tCch?
tL chFc hAic th%) gi% tL
chFc ®Knh nh%u
LÇn # LÇn
!
Z)u nghiªm t#äng, gia2 ch2
c- [uan ch?c n_ng ;] l^
thK2 [u@ ®"nh cTa ph<p
lu=t
!
8
j
ECch ®éng? 2Hi khA ngDi
khKc bi(u tPnh? viÕt t0uBÒn
®bn? K- -hCch t0Ki -hK- 2u,t
LÇn # LÇn
!
Z)u nghiªm t#äng, gia2 ch2
c- [uan ch?c n_ng ;] l^
thK2 [u@ ®"nh cTa ph<p
lu=t
!
7
j
Ni -h¹) cKc quB ®Onh vÒ %n
tAµn gi%A thHng
Tu\ thK2 m?c ®(, ;] l^ t$
&hiÓn t#<ch ®)n !u(c th«i
häc
Uh– "–c F
TI˜ T¢ \U TIxN :jf NkI T[„ Kw T„C ¡m
122
1. H=M=$ là 4nh h•nE lˆc lT‰nE X› tSOnE> 4nh h•nE lOH ]dnE>
thT•nE FPnh> FQnh FPnh Xà nET{P hTUnE chính IGch nhT
thT•nE FPnh.
2. CHn lPQt I˜.
2. CHn thT•nE FPnh Xà FQnh FPnh ]‹ rh\ h^nE A…•H H7TQ H7Z Hg
…Ic 7E9:: 1’*! 2’*! 3’*! *’*`.
0. H=M=$ là nET{P |an tdc thPmR IJœ là nET{P KPnh> nET{P HHO
cb hd gh–R thT{nE tS• t^P X•nE cOH> X•nE IaR> X•nE cb ]PYR
gPQn gPnh th r‹ hdP ]qc FPQt ghb ghBn tƒ 2 nBZ tSU lin tST…c
ghP ]hn nh„\ h[c.
5. H=M=$ n}.
!. H=M=$ cb FJ Z£ thRdc |PQn rHG ]bP> EP•Z nEhoH th™H _RV
]€nh cNO nhà nT…c> hHqc cb hHàn c•nh ghb ghBn ]dt rR~t .
?. H=M=$ cb nhPYR thành tích ]bnE Eb\ tSHnE cDnE tGc t„\ thm.
;. H=M=$ thOZ EPO cDnE tGc l…\> ĐHàn> HdP IPnh XPin> FOn tˆ
_R•n.
120
Uh– "–c Cố G
NkI aUNW :I UI]M :j KIUNW ¡e Lw K¥ LU€T
KII :I UI]M NkI QUz Kw T„C ¡m
AvP9 7^97 k~S H7TQ Q>UIH ;]97 ?J *1’2YY2’QĐ|vG•ĐT
9:^U 1X’1Y’2YY2`
'T
T
N"i dung (i .h¹%
S5c ®" <U ,4
Ghi chX
Khi$n tr#ch
C7nh
c#&
# Lµ) hSng *µi s=n néi t0J Tu\ thK2 m?c ®( /i phWm
;] l^ t] &hiÓn t#<ch ®)n
!u(c th«i häc /. ph¶i Pai
th 1ng thiAt hWi
! Wi chuB(n tµi s=n khu
néi t0J t0Ki v;i quB ®Onh
# 2Çn ! 2Çn Chu@Ón t#¶ t.i C¶n lWi n-i
ce
8 *0é) cr- tµi s=n cI%
khu néi t0J vµ &K nh©n
# 2Çn 9=p Piªn !¶n ;] l^ thK2
[u@ ch) C«ng t<c häc
Cinh, Cinh /iªn
7 *[ ®éng th%B ®Li cht 1 # 2Çn ! 2Çn 9=p !iªn !¶n C] l^ thK2
[u@ ch) c«ng t<c häc Cinh,
Cinh /iªn
5 oèng 0au bi% t0Ang -h]ng
1
# 2Çn ! 2Çn 9=p !iªn !¶n C] l^ thK2
[u@ ch) c«ng t<c häc Cinh,
Cinh /iªn
3 V©B \n µA? )@t t0,t t[ # 2Çn ! 2Çn Tu\ thK2 m?c ®( /i phWm,
Cf ;] l^
6 <Knh nh%u ! 2Çn Tu\ thK2 m?c ®( /i phWm,
Cf ;] l^
4 <Knh nh%u g©B thbng
tCch
# 2Çn 9=p !iªn !¶n ;] l^ thK2
[u@ ch) c«ng t<c häc, Cinh
/iªn
/ <Knh bµi t0Ang giD t[ häc
t¹i khu néi t0J
! 2Çn `] l^ thK2 [u@ ch) C«ng
t<c häc Cinh, Cinh /iªn
#
"
<Knh bµi `n tiÒn d;i )äi
hPnh thFc
# 2Çn 9=p !iªn !¶n, ;] l^ thK2
Lu@ ch) C«ng t<c häc
Cinh, Cinh /iªn
#
#
*µng t0÷? sp dcng )%
tuR
`] l^ thK2 [u@ ®"nh hiAn
h.nh
#
!
Wun drt? chF% ch@- gKi
k¹i d©)
`] l^ thK2 [u@ ®"nh hiAn
h.nh
# *µng t0÷ Ns khC? ch@t `] l^ thK2 [u@ ®"nh hiAn
125
8 nL? ch@t chKB? ch@t ®éc?
Z=n -hq) v`n h'% ®\i
t0uv
h.nh
#
7
&hF% ch@- kw gi%n téi
-h¹)j <èt -hKA t0Ang khu
néi t0J
`] l^ thK2 [u@ ®"nh hiAn
h.nh
#
5
<( ngDi khKc vµA 1 t0Ki
quB ®Onh
! 2Çn
#
3
TuK h¹n ®'ng -hC néi
t0J
TuK h¹n #
thKng khHng
c' 2R dA
chCnh ®Kng
Th«ng !<2 ch2 Gia ® Bnh
12!
M§u g
CkNW I±u ¡{ IkI CIt NWI-u :IYT NuM
Đ%c "AO Š TT & Š Iạnh Ohœc

Đ‚N ĐnNW Kw I^C CI\‚NW T[©NI TI˜ IuI
T]I T[\ỜNW Đ]I I^C KINI T_ QU`C abN
A'nh gki- …ng Ii1u trư9ng Trường Đại học Kinh tế Quốc !n
‹qu" wng &rưdng ?h6ng 7uản Eý đà: tạ:Œ
TDP tin
là..............................................................N%)Un÷jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
=Pnh nEàV...........................T^P............................ M‹ IPnh XPin..............
HPQn nOV tHi ]OnE häc chYng trNnh th5 nh/t$
L;-.................................................ghbO..........
Chu,Hn ng#nh.........................................Ng#nh...................................
KhHO> Fd ZDn QR•n ln IPnh XPin............................................................
Kht _R• h[c t„\ 1 chT•nE tS‚nh ]àH t^H thC nh~t e
<i() *0ung bPnh chung häc t,- cI% n`) häc t0;c
2iÒn kÒ$jjjjjjjj®i()
<i() *0ung bPnh chung häc t,- cI% häc kf t0;c
2iÒn kÒ (nÕu c')jjjjjjjj®i()j
HPQn nOV Nhà tST{nE FOn hành QRV ]€nh t^Z th{P XY XPQc chH
\h¦\ IPnh XPin ]^P h[c hQ chính _RV h[c c•nE l•c hOP chT•nE tS‚nh
AQ>UIH ;]97 ?J 111W’QĐ|ĐHKTQ• 9:^U 2X’X’2YY9 GqP H<a> HBCy9:`.
Th9A quB ®Onh? tHi ®I ®iÒu kiMn ®( ®ac ®`ng kR
häc cdng 2Jc h%i chbng t0Pnh tHi 2µ) ®bn ®`ng kR h[c
12?
chư=ng tr>nh th‰ h8i. &c thme
Chu,Hn ng#nh.......................................Ng#nh.....................................
|H KhHO> Ld ZDn _R•n ln.......................................................................
NÕu ®ac Nhµ t0Dng ^ht vµA häc chbng t0Pnh thF h%i> tDP
rPn hCOe
M Thˆc hPQn nEhPiZ t•c _RV ]€nh cNO Nhà tST{nE XY h[c c•nE l•c
hOP chT•nE tS‚nh.
M <'ng ®ÇB ®I häc -hC th9A quB ®Onhj
Th< …<9 G7L9 H7^97 GjS €9ž
N:^U...... H7i9:...... 9VS 2Y1Y
4 kiÕn cZ2
Tr[ng kh&29 L"
%Dn
qu7n ,4 Tinh
(i)n
3K^ /. ghi #g häc
tªn6
4 kiÕn cZ2
Cè (/n häc t0.
3K^ /. ghi #g häc
tªn6
Người "#$ (=n
–Ku @^ :7< Bš 7F HA9 `
12;
M§u h
CkNW Ifj ¡{ IkI CIt NWI-u :IYT NuM
Đ%c "AO Š TT & Š Iạnh Ohœc
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
Đ‚N ¡IN MI}N WIpM I^C UIr
Tin tDP làe............................................................... M‹ =$e...................
=Pnh nEàVe ...... thGnE ...... nBZ 11....
HPQn cb hd gh–R thT{nE tS• t^Pe .............................................................
................................................................................................................
HPQn ]OnE h[c t^P 8…\e ............................................ KhHGe ...................
NBZ thCe ...................... KhHOe. .............................................................
LJ AZ£` tDP làe ........................................................................................
ThRdc ]JP tT‰nE chính IGch ZP¥n EP•Z h[c \hí A:7< Bš RQE< ;J< HCs9:
9^Q`e .................................................................................
goZ th™H EP~V chCnE nh„n cNO chính _RVYn ]€O \hT•nE.
CBn cC XàH ThDnE tT lPin t€ch IJ 50K111;KTT8TMLGDªĐTMLTC
hT…nE |¤n thˆc hPQn thR chP Xà _R•n ln h[c \hí U cGc c• IU ]àH t^H
cDnE l„\> tDP làZ ]•n nàV ]Y nEh€ nhà tST{nE r™Z r¦t ZP¥n A:<jS`
h[c \hí h[c g•............... nBZ h[c .................................... chH tDP.
N:^U ...... H7i9: ....... 9VS 2Y...
¡2c nhAn c<8 c= +u8n
–;]P c7C€9: `>j9 Ru 7• ?€ GqP NJ S‚
7Q•G :<P ;‹97d
...........................................................................
...........................................................................
N:^U ...... H7i9: ...... 9VS 2Y...
–:7< Bš G7ZG @m! ku HA9! ;‡9: K„>d
Người "#$ (=n
121
M§u l
Lv GI³' DC $& Đ&' TẠ'
T[\ỜNW Đ]I I^C KINI T_ QU`C
abN
NGÂN H&NG NHª.TNT $I(T
N4M
CII NImNI NuM Ij NkI
WI¯z ĐZ NWI|
UImT IjNI TI³ dINI :IxN LIxN K_T TI³ uTM
K/nh g¦i† Š o8n gi2$ hi1u trường ĐI Kinh tế Quốc !n
Š Ng!n h#ng N&²UTNT N8$ I# N%i
I. UIẦN ajNI CIf dINI :IxN
H[ Xà tine ...................................................................... GP…P tínhe NOZ N}
NEàV IPnhe ......K.......K..........
=J CMNDe.................................. NEàV c~\e.......K........K........ N•P c~\e............................
Đ€O ch‡ thT{nE tS•e.........................................................................................................
ĐPQn thH^Pe.................................... *ZOPle......................................................................
ChRVin nEànhe....................................................8…\e....................................................
KhbOe..............ATw 9VS 2Y....... ;I9 9VS 2Y........`HQ ]àH t^He.........................................
‹´Œ dố (i1n th&ại (šng 46 C¦ –ng 7ch .–†.................................................................
Đšng 46 7ch .– dMdŠo8n4ing (Registration for SMS Banking) 
Đšng 46 7ch .– :nT&OuO (Registration for VnTopup service) 
| Th< …iG 97t9 9789: H7h9: H<9 HBA9 ;LU R^ ;\9: ?g H7tH @^ 7Q^9 HQ^9 G7]> HBiG7
97<aS @= 9789: H7h9: H<9 ;“ G>9: G„c.
@ TBCD9: 7sc Hh< ;“ G‡ H7Œ TM GqP :B<NP9k | k_97 ;= 9:7] N:L9 7^9: c7iH 7^97
RE< H7Œ So< G7Q Hh< H7TQ S”> H7Œ R<A9 kIH ?<97 @<A9 GqP 97^ HBCD9:.
Hà NdP> nEàV ..... thGnE..... nBZ
2W1W
dinh .iHn
–Ku @^ :7< Bš 7F HA9d
CH@ °e NhR {% N] S„H H7Œ c7j< :ˆ< G<„U ;= 9:7] 9^U k~S H7TQ: Y2 j97 3…*! Y1 Nj9
c7QHQ CMN• –2S•Hd @= #7r9: 1Y1 97^ W @^Q H7Z 3 @^ H7Z 1 | TBCD9: ĐHKTQ• ;x
N7^ HBCD9: @^ N:L9 7^9: c7iH 7^97 H7Œ.
II. ¡mC NI€N Ctu T[\ỜNW ĐI KINI T_ QU`C abN
TST{nE ĐH KTQD rGc nh„n cGc thDnE tPn lPin _ROn ]hn IPnh XPine................. hPQn
]OnE th™H h[c t^P tST{nE là hHàn tHàn ]•nE.
T8K HI(U TRƯ©NG
KT. TRƯ©NG .HµNG TsNG
H9.
.H¶ TRƯ©NG .HµNG
C0n unh Tu0n
12W
·nh 2r0
oµT oUkC
M{ d:†¸¸¸¸¸
III. UIẦN ajNI CIf NWbN IjNW
NEàV tPh\ nh„n hf I•e .....K......K........ dố t#i 4h&5n† ............................
NEàV tS• thže.......K........K........
Wi8& 7ch .iHn Ki;$ C&2t .iHn Wi2$ Đốc
121
M§u F
CkNW Ifj ¡{ IkI CIt NWI-u :IYT NuM
Đ%c "AO Š TT & Š Iạnh Ohœc
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
Đ‚N ĐnNW Kw ƒ NkI T[„
AGx; Ay .........Qzp Gx; 02J... @ 02J...`
K/nh g¦i† &rung tâm D$ch vS
Trường Đại học Kinh tế Quốc !n

1. H[ Xà tin IPnh
XPine....................
2. NOZ AN8`e........2. Dan tdce........
0. NEàV
IPnhe...................................
5. TDn EPGHe.....................................
!. Hd gh–R thT{nE tS•e Th-n†........ ¡‡ A#7CD9:`e..................................
Iu,1n AQ>t9`e............................... Tˆnh AT7^97 c7J`e..........................
?. KhR Xˆce..................................... ;. ĐJP tT‰nEe...................................
1. 8à IPnh XPin l…\e......................... 1W. KhHOe................11. KhbOe........
12. =J CMNDe................................ 12. M==$e......................................
10. H[ Xà tin FJe............................ 15. NEhY nEhPQ\e............ TRŠPe......
1!. QRi _RGne............................................................................................
1?. H[ Xà tin Z£e........................... 1;. NEhY nEhPQ\e.............TRŠPe.......
11. QRi _RGne............................................................................................
2W. ĐPQn thH^P IPnh XPine................ 21. KhP ccn FGH tPnh th™H =ĐTe......
=OR ghP nEhPin cCR L•nE _RV chh cDnE tGc H==$ ndP tS• |H Ld
GPGH |Žc Xà ĐàH t^H FOn hành goZ th™H QRVht ]€nh 122?KGDĐT
122
nEàV 22K!K111? cNO Ld GDªĐT> ndP _RV cNO HPQR tSTUnE TST{nE
Đ^P h[c KPnh th QRJc |an FOn hành nEàV W1K?K2WW1 Xà t‚nh h‚nh thˆc
th cNO KT• hPQn nOV> tDP làZ ]•n nàV rPn ]T‰c XàH ndP tS• tSHnE KT•
cNO TST{nE.
TDP cOZ ght thˆc hPQn ]cV ]N tSGch nhPQZ cNO nET{P IPnh XPin
ndP tS• th™H _RV ]€nh tSHnE cGc XBn F•n nbP tSin. NhR cb IOP \h^Z> tDP
rPn ch€R hHàn tHàn tSGch nhPQZ tST…c \hG\ lR„t Xà Nhà tST{nE.
H^ Nf<! 9:^U ......H7i9: ......9VS 2Y...
aUzYT Ctu T[UNW TbM a|CI :Ụ
WImM Đ`C

ĐfnE n> rh\ U Nhà
IJe...........................
.hknE IJe ..............................................
Tƒ nEàV ..........thGnE .........nBZ 2W.....
Đhn nEàV .........thGnE .........nBZ 2W.....
NW\ỜI LjM Đ‚N
AKu @^ :7< Bš 7F HA9`
Whi chœe
1. ĐY nEh€ IPnh XPin U ]•nE \hknE _RV ]€nh> ghDnE ]T‰c ]ŠP ch“ chH IPnh
XPin ghGc.
2. ĐY nEh€ IPnh XPin ]PYn S¢ SOnE> ]cV ]N cGc thDnE tPn cG nhan th™H Z¤R ]•n
]m XPQc r¦t |RVQt U KT• ]T‰c thR„n l‰P.
122
M§u G
CkNW I±u ¡{ IkI CIt NWI-u :IYT NuM
Đ%c "AO Š TT & Š Iạnh Ohœc
MMMMMMMMMMMMMMM
Đ‚N ¡IN ¡mC NI€N Lj dINI :IxN
K/nh g¦i† M &rường 9ại học Ainh t# 7u+c \ân
@ 5h6ng ;]ng t!c ;h'nh tr$ và 7uản Eý *inh vi%n
@ Ah:" M(ộ m]nN† ..........................................................
Tin ™Z làe........................................................................
=Pnh nEàVe .......................................................................
QRi _RGne ......................................................................
=J CMTNDe ...................................................................
M‹ IJ IPnh XPine ............................................................
HPQn là IPnh XPin l…\e .....................................................
KhHOe .............................................................................
KhHGe...............................................................................
*Z làZ ]•n nàV gính ZHnE Nhà tST{nE rGc nh„n chH
™Z hPQn là IPnh XPin cNO tST{nE Đ^P h[c KPnh th QRJc |an ]m
...............................................................................................
...............................................................................................
om Yin chân thành cảm ơn.
H^ Nf<! 9:^U......H7i9:......9VS 2Y...
T8.HI(U TRƯ©NG
T[\ƒNW UI±NW
CTCT²QLd:
¡mC NI€N Ctu
KIfu ‹({ pwQŒ
NW\ỜI LjM Đ‚N
120
M§u v
M¤R IJe W1KTD=$ A•Q H{{% Rtc`
Lv GI³' DC $& Đ&' TẠ'
TR¦êNG §¹I HäC KINH TÕ QUèC
!N
CkNW I±u ¡{ IkI CIt NWI-u :IYT NuM
Đ%c "AO Š TT & Š Iạnh Ohœc
ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ
WI¯z ¡mC NI€N

H[ Xà tin h[c IPnh A{<97 @<A9`e ................................................
NEàV IPnhe .............................GP…P tínhe NOZ N}
CMND IJe ........................................NEàV c~\ ......K......K......
N•P c~\........................
M‹ tST{nE th™H h[c AM“ `>U CoG HBQ9: H>Ux9 ?<97 ĐH!
CĐ! TCCN`e .....................
Tin tST{nEe ............................................................................
NEành h[ce .............................................................................
HQ ]àH t^H AĐE< 7FG! CPQ ;™9:! KEU 9:7=`e.......................
KhbOe...................................8H^P h‚nh ]àH t^He.....................
8…\e ............................................ =J thž H==$.....................
KhHOe .......................................................................................
NEàV nh„\ h[ce...........K...........K........... Th{P EPOn SO tST{nE
AH7i9:’9VS`e.........K.........
AT7D< :<P9 7FG HE< TBCD9:: .......................................thGnE`
M =J tPYn h[c \hí hànE thGnEe.....................]fnE.
125
ThRdc |PQne
M KhDnE ZP¥n EP•Z

M GP•Z h[c \hí

M MP¥n h[c \hí

ThRdc ]JP tT‰nEe
M Mf cDP

M KhDnE Zf cDP

M TSHnE th{P EPOn th™H h[c t^P TST{nE> 4nh AC7]`e ..................
ghDnE F€ r• \h^t hành chính tSU lin XY cGc hành XPe GD NEG!
9:7<a9 7\H! HBfS Gec! N>h9 Rt>.
M =Pnh XPin IOR ghP nh„n tPYn XOV> nd\ tPYn h[c \hí chH
TST{nEe ...........................
$àH tàP ghH•ne .......................... =J tàP ghH•ne.....................
T^P NEan hànEe ...........................................................................
H^ Nf<! 9:^U.........H7i9:.........9VS 2Y....
T’L IIYU T[\ƒNW
T[\ƒNW UI±NW
C…NW TmC CIrNI T[| ² QLd:
12!
M§u 7
CvNG Hµ4 •¹ HvI CH< NGH:4 $I(T N4M
Đ%c "AO Š TT & Š Iạnh Ohœc
MMMMMMMMMMMMMMMMMM
Đ‚N ¡IN C¯U L]I M€T KI¶U

K/nh g¦ie @ 5h6ng 7uản Eý 9à: tạ:
@ Ah:"|(ộ m]ne........................
Trường Đại học Kinh tế Quốc !n
H[ tin IPnh XPine ..............................................................................
8…\e ............................................................
M‹ IPnh XPine ...........................................
8n |H F€ th~t l^c Z„t gh–Re ............................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
*Z XPht ]•n nàV gính ]Y nEh€ .hknE QR•n ln ĐàH t^H c~\
l^P chH ™Z Z„t gh–R.
*Z rPn hCO I” _R•n ln tàP ghH•n c–n th„n h•n.
H^ Nf<! 9:^U......H7i9:...... 9VS 2Y...
¡mC NI€N Ctu KIfu’ok M…N NW\ỜI LjM Đ‚N
12?
TI…NW TIN Cm NIbN
H[ tin IPnh XPine............................................................................
NEàV IPnhe......................................................................................
=Pnh XPin l…\e................................................................................
M‹ IPnh XPine.................................................................................
Đ€O ch‡ n•P Ue.................................................................................
ĐPQn thH^Pe.....................................................................................
=J chCnE ZPnh thT nhan |ane........................................................
*ZOPle............................................................................................
KhP ccn> rPn FGH tPn chHe...............................................................
Đ€O ch‡e..........................................................................................
ĐPQn thH^Pe.....................................................................................
GhP ch•e.........................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
Ch' 46 Cinh .iHn
12;

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU.........................................................................7 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân là một trong những trường đại học lâu đời, có quy mô và uy tín nhất trong hệ thống các trường đại học về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh ở Việt Nam. Là một trường trọng điểm của Việt Nam, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân có các chương trình đào tạo từ bậc đại học tới tiến sỹ, với 8 ngành đào tạo về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh, 45 chuyên ngành khác nhau.....................................................................7 Hi vọng rằng cuốn sách nhỏ này sẽ đồng hành cùng các bạn sinh viên trong suốt quá trình học tập tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Trong lần xuất bản đầu tiên có thể còn sai sót, rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các cán bộ, giáo viên và sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân để lần xuất bản sau được hoàn thiện hơn.........................................8 Phần I.......................................................................................9 GIỚI THIỆU VỀ ....................................................................9 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN.......................9

Thành tích..............................................................................11
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI ...........................12 KHI GỌI TỪ NGOÀI VÀO TRƯỜNG...............................12 MỘT SỐ SỐ ĐIỆN THOẠI CẦN NHỚ..............................13 Phần II....................................................................................15

2

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->