P. 1
Giai Phau Rang Mieng

Giai Phau Rang Mieng

|Views: 337|Likes:
Được xuất bản bởinhakhoanhungoc

More info:

Published by: nhakhoanhungoc on Jun 08, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX or read online from Scribd
See more
See less

12/03/2013

original

Ts.

Võ Truong Nhu Ngçc
Truóng Bô môn Rãng Tré Em
Viên Ðào Tao Rãng hàm Mãt
Truòng Ðai Hoc Y Hà Nôi
< Trình tµ và thòi gian
mçc rång süa
2 rång cúa giüa hàm duói,
2 rång cúa giüa hàm trên,
2 rång cúa bên hàm trên,
2 rång cúa bên hàm duói
TT/tháng Rång cúa
giüa
Rång cúa
bên
Rång hàm
süa 1
Rång nanh Rång hàm
süa 2
Hàm trên 7 8 12-16 16-20 21-30
Hàm duói 6.5 7 12-16 16-20 21-30
Rång cúa giüa (21): 7-8 tuôi
Rång nanh (23): 11-12 tuôi
Rång cúa bên (22): 8-9 tuôi
Rång côi nhó 1 (24): 10-11 tuôi
Rång côi nhó 2 (25): 10-12 tuôi
Rång sô 6 (26): 6-7 tuôi
Rång sô 7 (27): 12-13 tuôi
Rång sô 8 (28): 17-21 tuôi
Rång sô 7 (37): 12-13 tuôi
Rång nanh (33): 9-10 tuôi
Rång cúa bên (32): 7-8 tuôi
Rång cúa giüa (31): 6-7 tuôi
Rång sô 6 (36): 6-7 tuôi
Rång côi nhó 2 (35): 11-12 tuôi
Rång côi nhó 1 (34): 10-12 tuôi
< Men
< Ngà
< Túy
< Xê mãng
< Dây chãng quanh rãng
< Xuong ô rãng
1
2
3
1: Xê mgng
2: X..ng ô rgng
3: Dây chång nha chu
0n rgng
Ngà vó
Ranh giói m0n-xê
mång
Biêu mô
Ranh giói xê mång-ngà
Lóp hat Tom0 trong ngà
rång
Xê mång bào trong
xê mång
Nguyên bào tao xê mgng
Bám dính biêu mô
Lamina propria cúa Içi viên
Nhóm sçi bám vào Içi
Sçi Sharp0y
ào x..ng ô rgng
Dây chång nha chu
1: sçi quanh chóp
2: Sçi chéo
3: sçi ngang
4: sçi mào x..ng ô
5. sçi xuyên vách
6: nhóm Içi
3
4
5
6
1
2
9
10
11
12 8
7
: Bán trong; B: Bán ngoài, C: Ióp nggn cách vói x..ng nên; 1,9:ào x..ng ô rgng, 2: X..ng
nâng ; 3,11: vách giüa các rgng; 6,12: Vách giüa các chân rgng, 5: ô rgng sáu; 4,10: Bán trong,
<< iai iai doan doan ""v[t v[t con con xâu xâu xí xí""

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->