PHÂN TÍCH DUPONT

LNST ROA= Tổng TS = = DT LNST x Tổng TS ROS x vòng quay Tổng TS
Năm 2010 18,43% 9,08% 2,34 Năm 2009 50,10% 21,67% 2,59 Năm 2008 8,43% 4,01% 2,15

DT

Chỉ tiêu ROA ROS Vòng quay tổng Tài sản

- Chỉ tiêu ROA của công ty có xu hướng tăng dần. Có thể thấy rằng ROA tăng lên chủ yếu là do sự tăng lên của doanh lợi doanh thu ROS. Từ năm 2008 đến năm 2010, vòng quay Tổng tài sản của DRC thay đổi không đáng kể do tốc độ tăng của Doanh thu không hơn nhiều so với tốc độ tăng của Tổng TS. Thậm chí năm 2010 tốc độ tăng của doanh thu còn thấp hơn tốc độ tăng của Tổng TS. Trong khi đó ROS của công ty tăng khá nhiều, đặc biệt là năm 2009, ROS đã đạt 21,67% => DN đã gia tăng khả năng cạnh tranh nhằm nâng cao doanh thu đồng thời có chính sách quản lý chi phí hợp lý, tiết kiệm được chi phí => LNST gia tăng mạnh => ROS tăng mạnh LNST ROA= Tổng TS = VCSH LNST x Tổng TS VCSH

= ROE x Hệ số tự chủ tài chính
Chỉ tiêu ROA ROE Hệ số tự chủ tài chính Năm 2010 18,43% 26,81% 68,75% Năm 2009 50,10% 70,59% 70,96% Năm 2008 8,43% 23,90% 35,26%

- Hệ số tự chủ tài chính của công ty DRC có xu hướng tăng và còn tăng khá nhiều. Còn ROE của công ty cũng có xu hướng tăng nhưng năm 2010

ROA tăng chủ yếu là do sự tăng lên của hệ số tự chủ tài chính.1% năm 2009.43% 2. ROA của công ty đã tăng từ 8. Nhìn vào bảng trên có thể thấy năm 2009 ảnh hưởng của ROE và hệ số tự chủ tài chính đến ROA gần như là tương đương nhau. ROA lại đột ngột giảm. Năm 2009.75% so với năm 2008 trong khi VCSH tăng tới 157. Nhìn chung việc thay đổi chính sách tài trợ của DRC từ việc sử dụng nhiều nợ sang sử dụng VCSH đã làm cho ROA của công ty tăng lên. dễ dàng nhận thấy so với năm 2008. đặc biệt tăng mạnh năm 2009. LNST * ROE = VCSH = Tổng TS LNST x VCSH Tổng TS = ROA x Số nhân VCSH Chỉ tiêu ROE ROA Số nhân VCSH Năm 2010 26.59% 50. LNST của công ty tăng đột biến nhờ một số thuận lợi đồng thời trong năm này DRC cũng bắt đầu chuyển sang chính sách tự tài trợ nhiều hơn bằng việc giảm nợ và tăng vốn chủ sở hữu.45 Năm 2009 70.Chỉ tiêu ROE của công ty cũng có xu hướng tăng.10% 1. Đây chính là nguyên nhân chính khiến .90% 8.81% 18.84 . Sang năm 2010.1% so với 2008.43% 1.43% năm 2008 lên 50.41 Năm 2008 23. tốc độ tăng của Tổng TS đã lớn hơn tốc độ tăng của VCSH khiến chi số nhân VCSH tăng nhẹ.lại giảm mạnh so với 2009. Còn so với năm 2009. Tuy nhiên năm 2010. Trong năm 2009. ROA năm 2010 giảm nhiều là do tác động của việc ROE giảm. Sang năm 2010. Trong khi đó số nhân VCSH lại giảm xuống do tốc độ tăng của VCSH lớn hơn nhiều so với tốc độ tăng của tổng tài sản. Sự gia tăng đột biến năm 2009 này chủ yếu là do sự gia tăng mạnh của ROA. Cả hai yếu tố này đã cùng nhâu tác động khiến ROA của công ty tăng mạnh so với năm 2008. Tổng tài sản tăng 27.

được thể hiện qua chỉ tiêu ROE có sự biến đổi do nguyên nhân chính là sự biến động của lợi nhuận ròng biên => đây là một dấu hiệu tích cực tuy nhiên việc duy trì sự tăng trưởng này trong các năm tiếp theo là tương đối khó khăn đối với công ty vì nguồn nguyên liệu đầu vào ngày càng tăng giá. việc lợi nhuận ròng biên giảm đi cũng có là nguyên nhân chính khiến ROE của công ty giảm đi. Trong khi đó sự cạnh tranh của các doanh nghiệp cùng ngành trong và ngoài nước ngành càng lớn => tốc độ tăng trưởng doanh thu không ổn định => ảnh hưởng tới lợi nhuận . Mặc dù vòng quay tổng tài sản cũng giảm nhưng không đáng kể.08% 2.59% 21. Thậm chí số nhân VCSH còn giảm. . Sang năm 2010.cho ROE của công ty năm 201 giảm nhiều so với năm 2009.34 1.90% 4.15 2. Trong khi hai yếu tố còn lại là vòng quay tổng tài sản và số nhân VCSH thay đổi không nhiều.67% 2. còn số nhân VCSH lại tăng nhẹ => hiệu quả kinh doanh của công ty .Nhìn vào bảng trên có thể nhận thấy năm 2009.45 Năm 2009 70.59 1.01% 2. LNST * ROE = VCSH = DT LNST x Tổng TS DT x VCSH Tổng TS = PM x AU x EM Chỉ tiêu ROE PM AU EM Năm 2010 26. ROE của công ty tăng chủ yếu là do sự tăng lên của lợi nhuận ròng biên ( PM).84 . Đó là do lượng tài sản tăng lên trong khi LNST năm 2010 lại giảm so với năm 2009. các chi phí liên quan cũng tăng lên.41 Năm 2008 23.81% 9.