€ 2.4 C u trúc Logic € € .2 C u trúc v t lý c a 2.1 Khái ni m at am m a c ng a c ng € 2.3 C u trúc v t lý c a 2.

Trên m t Track l i c chia thành nhi u ph n nh g i là: Cung t (Sector). Thông tin trên a c nh v theo a ch .€ a t là a làm b ng ch t d o ho c kim lo i. ch s Track (Cylinder) và ch s Sector. € € . Trên b m t có ph l p v t li u có kh n ng nhi m t . ch s m t a. xác nh qua tên a. a t ch a thông tin trên các ng tròn ng tâm g i là: T o ( Track ).

€ Làm b ng ch t d o. c b o v bên trong m t l p v nh a c ng(Bao a).5 inchs ho c 5.44 MB.25 inchs. Lo i thông d ng có dung l ng 1. có c u t o 2 m t a nh nhau. m i track có 18 Sectors. m i m t có 80 Tracks. € € . ng kính c a a m m th ng là 3.

V y dung l ng c a a ph thu c vào: ¾ S Byte/Sector ¾ S Sector/Track ¾ S Track/1 m t ¾ S m t a a .

€ € Khe ch ng ghi: Khi kéo ch t xu ng phí d i thì a ch cho ut c. cho phép quay a a s li u n v trí khe ghi/ c € . u a. không cho ghi lên a.€ Khe ghi/ c: Cho phép t ghi/ c s li u vào/ra Nhãn a: ghi thông tin c a ng i dùng (nên ghi b ng bút lông). L quay a: c ngàm ch t vào môtor trong a.

a c ng th ng là 3. Sector l n h n. Trên m t m t c a a c ng s u t >1 .5 inchs. Track. Sector ánh s t 1.€ Th ng làm b ng kim lo i.Track ² Sector). Side. Cylinder: Là t p h p c a các Track có cùng s hi u. ng kính c a Foot. Nh ng có s Side. Track ánh s t 0. t ng dung l ng cho a c ng ng i ta c u t o nhi u t m a x p ch ng lên nhau và cùng c g n ch t vào 1 tr c môtor. Heads: c g n trên c n c a Môtor b c. Big € € € € € C u t o m t a c ng c ng gi ng v i a m m: (Side .

.

‡ Ví d : C 3390 9042 16383 H 16 15 16 S 63 63 63 Dung l ng 1.‡ Dung l ng c a a c ng c quy nh b i 3 thông s : Cylinder ± Heads ± Sector (C-H-S).3 GB 8.7 GB 4.4 GB . Th ng c ghi trên l ng a.

.

.

.

Các h i u hành c a MicroSoft dùng hai lo i phân khu c b n: ¾ Phân khu s € c p (Primary Partition): Phân khu b t bu c. có ch a 1 a logic duy nh t ( a C) r ng (Extended Partition): Không b t bu c. M i ph n g i là 1 phân khu (Partition).. E. ¾ Phân khu m .. Có th ch a 1-23 a logic(D.Z).€ M t a c ng v t lý có th chia ra nhi u ph n. .

... Logic Drive (Z) .Primary Partition 1 Logic Drive duy nh t (C) v t lý Extended Partition Logic Drive (D) Logic Drive (E) ..

Me. . 2K. 98. Xp . ¾ NTFS (NT File System): Có th dùng cho Windows NT. Windows 95. . ¾ FAT 32 (File Allocation Table): Có th dùng cho Windows 98. . 2K. 2K. . . M i th h c a H i u hành có th s d ng 1 hay nhi u ki u nh d ng khác nhau. Me. € . Xp . ¾ FAT 16 (File Allocation Table): Có th dùng cho DOS.€ a Logic có th nh n 1 trong nhi u ki u nh d ng khác nhau. Xp . .