XUÁT HUYET 3

THÁNG DAU THAI KY
ThS.Nguy5Th Thm
MUÏC TIEÂU
1. Kê duoc các nguyên nhân gây xuât huyêt 3
tháng dâu thai ky.
2. Kê duoc các thê lâm sàng cúa sây thai.
3. Kê duoc các triêu chúng lâm sàng môt truòng
hop thai ngoài tú cung không biên chúng.
4. Kê duoc các triêu chúng lâm sàng cúa thai
trúng.
NGUYÊN NHÂN
1
Sây thai
3
Thai trúng
2
Thai ngoài
tú cung
- Xuât huyêt 3 tháng dâu thai ky chiêm 20% các
thai ky duoc chân doán trên lâm sàng.
- Nguyên nhân cúa xuât huyêt 3 tháng dâu thai
ky: 30% sây thai, 10 ÷ 15% thai ngoài tú cung,
0,2% thai trúng, 5% thai ngung phát triên.
- Khoáng 50% các thai ky có xuât huyêt 3 tháng
dâu thai ky së châm dút truóc 20 tuân.
thai
25 xuaát huyeát
24 thai trong töû cung thai ngoaøi töû cung thai tröùng
thai coù khaû naêng soáng
thai coù khaû naêng cheát
2 thai soáng
thai saåy
2 thai Iöu
2 thai saåy khoâng troïn
7 thai saåy troïn
5

5

$Y THAI
- Goi là sây thai khi thai nhi bi tông xuât ra khói
buông tú cung khi chua có khá nãng tu sông duoc.
-Theo Tô chúc Y tê thê giói: Goi là sây thai khi thai
nhi bi tông xuât ra :
+ Truóc 22 tuân
+ hoãc trong luong thai nhi < 500g.
- Sây thai duoc chia làm 2 nhóm:
+Sây thai sóm: khi sây truóc 12 tuân.
+Sây thai muôn: khi sây sau 12 tuân.
NGUYEÂN NHAÂN
Sây thai sóm:
Nguyên nhân toàn thân:
- Bênh lý nhiêm trùng gây sôt
- Chân thuong tâm lý
2 Nguyên nhân co hoc:
- U xo tú cung duói niêm mac.
- Di dang tú cung
- Chân thuong truc tiêp ó vùng bung
NGUYEÂN NHAÂN
Nguyên nhân do trúng:
- Ða thai
- Di dang dây rôn
- Phôi chêt
- Viêm nôi mac dông mach, hoai thu bánh
nhau.
4 Nguyên nhân nôi tiêt:
- Bênh lý nôi tiêt
- Suy hoàng thê
5 Sai Iac nhim sc thê:
6 Nguyên nhân min dch:
NGUYEÂN NHAÂN
Sây thai muôn:
Nguyên nhân do trúng:
- Sai lac nhiêm sãc thê
- Máu tu sau nhau
- Ói võ non
- Ða thai, da ôi
2 Nguyên nhân do me:
- Bât thuòng ó tú cung
- Bênh toàn thân
- Nhiêm khuân
- Chân thuong vùng bung
HINH THÁI LAM $NG
Doœ sŕy thai
Lâm sàng:
- Ra máu âm dao
- Ðau trãn bung duói hoãc dau lung
- Khám lâm sàng: cô tú cung dài và dóng kín, thân
tú cung to mêm và tuong úng vói tuôi thai
XƁ trí:
- Nghi ngoi
- Progesterone tu nhiên
- Thuôc giám co thãt
- Tránh giao hop
HINH THÁI LAM $NG
$!y thai khó tránh
Lâm sàng
- Ra máu âm dao
- Ðau ha vi tùng con
- Khám lâm sàng: cô tú cung hé mó
XƁ trí:
- Kháng sinh du phòng
- Nao gãp lòng tú cung
HINH THÁI LAM $NG
Sŋv thai diên tiśn
Lam sang
- Ra mau âm dao nhiêu
- Dau bung du dôi
- Kham thây doan duoi tu cung phinh to, cô tu cung
he mo, phân thai lâp lo cô tu cung.
Xŷ tri.
- Hôi suc chông choang nêu cân
- Khang sinh du phong
- Nao gáp thai câp cuu
HINH THÁI LAM $NG
Sŋv thai không trţn
Lam sang.
- Co triêu chung doa say truoc do
- Dau bung va ra mau nhiêu, co thê ghi nhân môt manh
mô tông xuât ra ngoai âm dao.
- Kham thây cô tu cung dong kin, thân tu cung con hon
lon.
Xŷ tri.
- Khang sinh
- Nao kiêm tra long tu cung
HINH THÁI LAM $NG
$ŕy thai lĭu
Lâm sàng:
+ Ra máu âm dao
+ Cháy süa non
+ Khám: tú cung nhó hon tuôi thai
+ Siêu âm cho giá tri tin cây trong chân doán
Tiťn triên:
+ Sây tu nhiên
+ Luu trên 6 tuân së có biên chúng rôi loan dông máu
+ Nêu ôi võ rât dê bi nhiêm khuân
XƁ trí:
+ Nêu ôi còn, có thê chò sây tu nhiên
+Truóc khi lây thai ra phái chãc chãn không có biên chúng rôi
loan dông máu
HINH THÁI LAM $NG
$ŕy thai liên tiťp
lūnh nghïa: Khi sây trên 3 lân liên tiêp
guyên nhân
+Bât thuòng nhiêm sãc thê
+Bênh lý cúa me
+Bât thuòng tú cung
+Bênh lý nhiêm khuân
+Bât dông nhóm máu me - con
+Hó eo tú cung
XƁ trí: Tuy theo nguyên nhân
DINHNGHÎA
- Thai ngoai tu cung la khi trung dã thu tinh lam tô
va phat triên o môt vi tri ngoai buông tu cung.
- Trong hon 90° cac truong hop la thai dong o voi
trung, môt sô it truong hop thai co thê dong o cô
tu cung, ô bung
NGUYÊN NHAN:
- Tiên cán viêm nhiêm voi trung
- Khôi u phân phu
- Di dang bâm sinh cua voi trung
- Nhung phâu thuât dã duoc thuc hiên o voi trung.
THAI NGOÀI TÙ CUNG
Thai ngoài tu cung chua võ
%riêu chųng co nàng
- Trê kinh
- Rong huyêt
- Dau bung
%riêu chųng thŻc thê
- Âm dao co it mau den
- Tu cung hoi lon, mêm
- Cô tu cung dong kin
- Khôi canh tu cung
TRIEU CHUNG LAM $NG
ŏn lam sang
- Dinh luong HCG
- Siêu âm
-Nôi soi ô bung
Thai ngài tu cung võ
%riêu chųng co nàng
- Trê kinh
- Rong huyêt
- Dau bung
TRIEU CHUNG LAM $NG
Triêu chŽng thƅc thê
- Tông trang choáng
- Khám: bung lình phình, ân dau
- Khám âm dao:
- Âm dao có ít máu den
- Cô tú cung dóng kín
- Thân tú cung và 2 phân phu khó khám vì bung
gông
- Cùng dô sau cãng dau
- Choc dò cùng dô sau së ra máu không dông
Huyêt tu thành nang
Thai trong ô bung
TRIEU CHUNG LAM $NG
lIÈU TRI
- Thai ngoài tú cung chua võ
+ Ðiêu tri tân gôc
+ Ðiêu tri báo tôn
- Thai ngoài tú cung dã võ: diêu tri tân gôc
- Huyêt tu thành nang
- Thai trong ô bung
TIÊN LUONG
- Thai ngoài tú cung tái phát
- Vô sinh
lI CUONG
- Thai trúng là bênh lý bao gôm su thoái hoá
nuóc cúa các gai nhau và su tãng sinh cúa
các nguyên bào nuôi.
- Thai trúng có thê tiên triên thành ung thu
nguyên bào nuôi hoãc thai trúng xâm lân.
NGUYÊN NHÂN
- Nguyên nhân chua rõ ràng.
- Môt sô yêu tô thuân loi duoc ghi nhân:
- Thiêu dinh duõng
- Ðé nhiêu
- Tuôi cao
THAI TRUNG
!artialMole
GIÀI PHÃU BENH
- Ðai thê
- Thai trúng toàn phân
- Thai trúng bán phân
- Vi thê
TRIEU CHÚNG
Triêu chúng co nång
- Rong huyêt
- Nghén nãng
- Bung to nhan
THAI TRUNG
Triêu chúng thuc thê
- Tông trang thiêu mau
- Dâu hiêu cua cuong giap hoác tiên san giât
- Tu cung co thê lon hon tuôi thai
- Không nghe duoc tim thai
- Nang hoang tuyên o 1 hoác 2 bên buông trung
Cân lâm sàng
- Siêu âm hinh anh bão tuyêt
- Dinh luong þhCG táng rât cao trong thai trung
THAI TRUNG
THAI TRUNG
TIÉN TRIEN
- Sáy tu nhiên ó tuân lê 16 ÷ 18
- Sau hút nao: 80 ÷ 90% tiên triên tôt
- Tiên triên xâu: Thai trúng xâm lân, ung thu nguyên
bào nuôi
Ù TRÍ
liêu tr:
- Hút nao
- Nêu bênh nhân lón tuôi, dú con: cãt hoàn toàn tú
cung.
- Nêu thai trúng nguy co cao: hoá du phòng
THAI TRUNG
Theo dõi: Ít nhât 12 ÷ 18 tháng. Nhip dô theo dõi:
- 3 tháng dâu: môi núa tháng
- 6 tháng kê tiêp: môi tháng
- Nãm kê tiêp: môi 2 tháng.
4 6 2 22 24 26 2
Ngaøy
m
U
I
/
m
I
Bình thöôøng TNTC Saåy Thai
þhCG
Bình thöôøng :
Xuaát hieän ngaøy 9-10 sau thuï tinh
[hCG] < 1200 : 48-72h sau seõ taêng gaáp 2
[hCG] 1200-6000 : 72-96h sau seõ taêng gaáp 2
[hCG] > 6000 : 96h sau seõ taêng gaáp 2
Ñænh cao : thaùng thöù 3
Giaûm daàn thaùng 4-5

& % & 
 .. .E. 3:H3 33 :9 :9 9E3 : 9,  ...E.9283.,89,  .. .E. 97: .3 2 83 29 97.3 5 9, 34 9 .:3 3 -3 .3  .. .E. 97: .3 2 83 ., 9, 973

&  
 

$9,

%,34 9.:3

%,973

2  . :9 :9 9E3 : 9.3 5E9 973 43  . . . 9.3 4E3 97H3 2 83 :H3 33 .O :9 :9 9E3 : 9. 9:3 .  9. 8 .2 /9 97.. 9.E.. 34 9 . 973 9..E.  8 9. 3. . . :9 :9 9E3 : 9.:3 9.

.0E9 9. :.4.974M3 9..P3.E9:0E9 9.H384E3 9.:3 9.97439P.84E3 9.:3 9.H3.973   .8.: 9. 9.P3.43974M3 9.8.8. 9P.34. 9.4.

 -:3 9 . %7...3 $9.:9:3 ..23O2 $9. 3 - 93 :9 7.82897.$%  8 9.9:3 $9.. 9.:3 .2:388. . 9:3 4... 3 - 93 :9 7.973... %04 % . .39. 9 9  8 9..O 3g3 9 83 . 9.

95..397.&  $9. /39.82 :H33394393 3 3297389 39. &..3-3 .3H22..:3/..:3 39.392 :H333.9.

&  :H333/4973 l. .-E3 3.328. 49.: :H333399 3 399 $:439 $.9 :H33323/. 32. /3/73 !.9 'H232.9..

343 l.9 E:98. .2:3 :H333/4973 $. :H333/42 99.&  $9.328.:3.3-3 .:3 394393 2:3 39.9.: .3..39..

:.2E:2 4 l. .3 3 .45 . 9: 9..:3 94 22 . 97J 3.3 E2 2 83 .:3 / . 283 #.499 %7E3.4. !740890743093H3 %:.2.:973-3/. O3 J3 93 9 . % $ 4 8 9. 9 . 9.

 % $ $!9.93.:.3 E2283.2E:2 4 l..O97E3 283 #.:3 .:3F2 97J E383/53 4539.9.

 9 .:3 5K3 94 ./"39 3 283 #..: .:3 97J 8.3. % $ $ 9. 9 .5. 5 O .:-3// E2 9 43 /.:3 F 2 53 9.2E:2 43: l.4E33:.3 E383/53 459. 9 ..

9.:3 O3J3 939.:3 . O l..3 3 97J E383 4297.3.7.O9332923 293:97.2E:3: . % $ $ 9.397 3 283 O97:.342 4 E29.:3.3/.39.:-3.897.

 : 283 #..O9.3 7 43 3 2E: . $H:2. 5 .3 7 43 3 2E: :.4E9793.:33.343 E29. % $ $ 9.  9.O -3 ..39:9.2E:2 4 8.893H3 %7. 7.79/-32:3 97J :.3 3 .3 .O -3 .9743.: 97H3 9:3 8 . .3 4E3 % 397#3 $93H3 .

2 99.897H33H395 :H333 99.:3 3 32:3 9 33O22E:2 .:3 97J%:9043:H333 .39..9 3 . % $ $ 9.H39 5 l 33.3328.43 049.

.

 97J 34 -:3 9 . 9.% %& l %.. 5E9 973 29 .3  .E. O3 .:3  973 9 93 2 9 . 9 . ..:3 -3 &  %3 .3 5 9.:3 %743 . 973 29 8 J9 97.H2 32 . 97. 973 . 973 : 53 5 /3 -2 83 .3 5 9. 34 9 .O 9 O3 . 3 . .g3 . 973 3 5: 9:9 .

.

3 22 9. 39 .%#& $ %.:-3 %7":.:3.349.39.3g3 %73 #43:9 l..:3 O3J3 .:3 ..OJ92E: 03 %.:3.. %7":. 3.9" 2 4.

%#& $  3283 l3. 3. %7":.3g3 %73 #43:9 l.:3.:-3 .3 $H:2 84-3 %.39.

.

9# %3973./.:3.2E:3 3 :99933.:3 O3J3 %39. 39 .K-3 3 3 8.4E3 E2-3K35K3 3 .: .535OE2.:.9743-3 .OJ92E: 03 9.3 8.g3 .%#& $ %7#:.3 %.: E22 4 2 4.:87.

.

 l:9793. :9793.349.l&%# %.:3 ..9743-3 % .349. :99933.3 %.:3.349..:39E5E9 '83 .. %. l:97-493 %.

.

.

 973 -3 -..E. 973 . . .4 2 8 94E 4E 3.%%# l.. 3. .773 98:99:3 .. 3:H3 -4 3: %. %. .33 %:/3/.. 973 2 3 &  :H333..3 l3: %:. 3:H3 -4 3: 4.4 . 9.. 8 9g3 83 .: .E..O 9 93 973 93 :3 9..

.

!.79.40 .

973-E353 '9 %#& %7:.3 .3g3 #43:9 F333 3943.3.%%# !& l9 %.97394353 %..

.3E54.. 330 .929.93839 %.973 .:3.3439:34.9 %39739:2E: ::..-H3-:3973 3283 $H:2K33-49:9 l3.39.497439..3×9g379..39:9. .O93.%%# %7:.

.:3 :9.%%# %%# $93H39:3 $.:934  9397399 %3 973 : %.44E/53 .. 3:H3 -4 3: %# l:97 934 :-33339: . 973 2 3 :3 9.43.9439439 ..9733:.

9E3 9E39529E3 g29529E3 .%%# %04/ 939 9E3 5 904/ 9E3 :23.

E5 ( 8.  8.3 2&.49.:809..39 .H3.E9033.P2/.:809.:809.E5 (  8.× K39 3 :.39.:9:M93 ( 8.H3.H3.E5 B 3.

   K393 %% $.%. .2   .