DO AN XU LY NUOC CAP GVHD: TS DANG VIET HUNG

SVTH: Nguyên Thanh Son 06115026
Thân Thi Tu 06115038 1

Chuong 1: TONG QUÁT
1.Tông quan vê nguôn nuóc dùng dê câp nuóc
1.1. Nuóc biên
Nuoc biên thuong co dô mán rât cao. Ham luong muôi trong nuoc biên thay dôi
tuy theo vi tri dia ly nhu: cua sông, gân hay xa bo. ngoai ra trong nuoc biên thuong co
nhiêu chât lo lung, cang gân bo nông dô cang táng, chu yêu la cac phiêu sinh dông
thuc vât.
1.2. Nuóc mua
Nuoc mua co thê duoc xem nhu nuoc cât tu nhiên nhung không hoan toan tinh
khiêt boi vi nuoc mua co thê bi ô nhiêm boi khi, bui, va thâm chi ca vi khuân co trong
không khi. Khi roi xuông, nuoc mua tiêp tuc bi ô nhiêm do tiêp xuc voi cac vât thê
khac nhau. Hoi nuoc gáp không khi chua nhiêu oxit nito hay oxit luu huynh së tao nên
cac trân mua axit.
Hê thông thu gom nuoc mua dung cho muc dich sinh hoat gôm hê thông mai,
mang gom dân vê bê chua. Nuoc mua co thê du tru trong cac bê chua co mai che dê
dung quanh nám.
1.3. Nuóc màt
Thuât ngu nuūc mát dung dê chi cac loai nuoc luu thông hoác chua trên bê mát
luc dia, nuoc tiêp xuc voi không khi: nuoc sông, suôi, ao hô, kênh rach.
Viêt Nam nám trong vung nhiêt doi gio mua nên co luong mua kha cao. Luong
mua trung binh trong nhiêu nám trên toan lãnh thô Viêt Nam vao khoang 1.960 mm.
Luong mua nay, ngoai phân bôc hoi (trung binh nhiêu nám khoang 953 mm/nám
chiêm khoang 48,6°) së la nguôn cung câp cho nuoc ngâm va hinh thanh dong chay
bê mát cua cac sông, suôi.
Dác trung cua nuoc mát
Trong nuoc mát thuong xuyên co mát cac chât khi hoa tan, chu yêu la oxy. Oxy
hoa tan trong nguôn nuoc co y nghia quan trong dôi voi doi sông cua cac thuy sinh
vât.
Nuoc mát thuong chua ham luong chât lo lung dang kê voi cac kich thuoc khac
nhau, môt sô trong chung co kha náng láng tu nhiên. Chât lo lung thuong gây ra dô
duc cua nuoc sông hô.
DO AN XU LY NUOC CAP GVHD: TS DANG VIET HUNG
SVTH: Nguyên Thanh Son 06115026
Thân Thi Tu 06115038 2

Co mát cac chât huu co co nguôn gôc tu nhiên o nguôn nuoc duoc hinh thanh
tu thuc vât va dông vât phân huy sau khi chêt. Cac chât huu co co trong nguôn nuoc
mát con do xa cac loai nuoc thai chua xu ly lam cho nguôn nuoc bi ô nhiêm huu co.
Sinh vât nôi trôi cùng thuong co trong nguôn nuoc mát, nhât la rong tao va
dông vât nôi.
Chât luong nuoc mát chiu anh huong va thay dôi theo mua, co khi bi ô nhiêm náng do
cac yêu tô tu nhiên (mua, lù.) va cac yêu tô nhân tao (xa nuoc thai sinh hoat, nuoc
thai công nghiêp chua xu ly vao nguôn nuoc, su cô tran dâu trên sông.)
1.4. Nuóc ngâm
Nuoc ngâm duoc hinh thanh do nuoc mua thâm qua cac lop dât da trong long
dât va duoc giu lai o cac tâng chua nuoc bên duoi bê mát dât o cac dô sâu khac nhau.
Tuy thuôc vao vi tri, dô sâu va ap suât ma nuoc ngâm duoc phân loai thanh cac dang:
Nuūc ngam tang nong. co dô sâu tu 3 dên 10m, nám trong cac tâng dât thô
nhuõng va thuong la nuoc ngâm không co ap. Nuoc ngâm tâng nông thuong co
tru luong nho va co kha náng bi nhiêm bân lon boi cac chât ô nhiêm tu trên bê
mát thâm xuông.
Nuūc ngam tang sau. chua trong cac tâng chua nuoc o dô sâu trên 40m. Nuoc
ngâm tâng sâu thuong co chât luong tôt hon, tru luong phong phu hon va it
chiu anh huong cua cac mua trong nám. Môt sô dang nuoc ngâm tâng sâu la
nuoc ngâm co ap, co thê phun lên bê mát khi su dung cac giêng khoan.
1.4.1. Các ion có thê có trong nuóc ngâm
4n canxi Ca


Nuoc ngâm co thê chua Ca

voi nông dô cao. Trong dât thuong chua nhiêu
CO
2
do qua trinh trao dôi chât cua rê cây va quy trinh thuy phân cac tap chât huu co
duoi tac dông cua vi sinh vât. Khi CO
2
hoa tan trong nuoc mua theo phan ung sau:
CO
2
¹ H
2
O F H
2
CO
3

Axit yêu së thâm sâu xuông dât va hoa tan canxi cacbonat tao ra ion Ca


2H
2
CO
3
¹ 2CaCO
3
F Ca(HCO
3
)
2
¹ Ca

¹ 2HCO
3
-
4n magie Mg


Nguôn gôc cua cac ion Mg

trong nuoc ngâm chu yêu tu cac muôi magie
silicat va CaMg(CO
3
)
2
, chung hoa tan châm trong nuoc chua khi CO
2
. Su co mát Ca


va Mg

tao nên dô cung cua nuoc.
DO AN XU LY NUOC CAP GVHD: TS DANG VIET HUNG
SVTH: Nguyên Thanh Son 06115026
Thân Thi Tu 06115038 3

4n natri Na
¹

Su hinh thanh cua Na
¹
trong nuoc chu yêu theo phuong trinh phan ung sau:
2NaAlSi
3
O
3
¹ 10H
2
O F Al
2
Si
2
(OH)
4
¹ 2Na
¹
¹ 4H
4
SiO
3

Na
¹
cùng co thê co nguôn gôc tu NaCl, Na
2
SO
4
la nhung muôi co dô hoa tan
lon trong nuoc biên.
4n NH
4
¹

Cac ion NH
4
¹
co trong nuoc ngâm co nguôn gôc tu cac chât thai rán va nuoc
sinh hoat, nuoc thai công nghiêp, chât thai chán nuôi, phân bon hoa hoc va qua trinh
vân dông cua nito.
4n bicacb4nat HCO
3
-

Duoc tao ra trong nuoc nho qua trinh hoa tan da vôi khi co mát khi CO
2

CaCO
3
¹ CO
2
¹ H
2
O F Ca

¹ 2HCO
3
-

4n sunfat SO
4
2-

Co nguôn gôc tu muôi CaSO
4
.7H
2
O hoác do qua trinh oxy hoa FeS
2
trong diêu
kiên âm voi su co mát cua O
2

2FeS
2
¹ 2H
2
O ¹ 7O
2
F 2Fe

¹ 4SO
4
2-
¹ 4H
¹

4n Cl4rua Cl
-

Co nguôn gôc tu qua trinh phân ly muôi NaCl hoác nuoc thai sinh hoat.
4n Sőt
Sát trong nuoc ngâm thuong tôn tai duoi dang ion Fe

, kêt hop voi gôc
bicacbonat, sunIat, clorua; dôi khi tôn tai duoi keo cua axit humic hoác keo silic. Cac
ion Fe

tu cac lop dât da duoc hoa tan trong nuoc trong diêu kiên yêm khi sau:
4Fe(OH)
3
¹ 8H
¹
F 4Fe

¹ O
2
¹ 10H
2
O
Khi tiêp xuc voi oxy hoác cac tac nhân oxy hoa, ion Fe

bi oxy hoa thanh ion
Fe

va kêt tua thanh cac bông cán Fe(OH)
3
co mau nâu do.Vi vây, khi vua bom ra
khoi giêng, nuoc thuong trong va không mau, nhung sau môt thoi gian dê láng trong
châu va cho tiêp xuc voi không khi, nuoc tro nên duc dân va day châu xuât hiên cán
láng mau do hung.
Trong cac nguôn nuoc mát sát thuong tôn tai thanh phân cua cac hop chât huu
co. Nuoc ngâm trong cac giêng sâu co thê chua sát o dang hoa tri II cua cac hop chât
DO AN XU LY NUOC CAP GVHD: TS DANG VIET HUNG
SVTH: Nguyên Thanh Son 06115026
Thân Thi Tu 06115038 4

sunIat va clorua. Nêu trong nuoc tôn tai dông thoi dihydrosunIua (H
2
S) va sát thi së
tao ra cán hoa tan sunIua sát FeS. Khi lam thoang khu khi CO
2
, hydrocacbonat sát hoa
tri II së dê dang bi thuy phân va bi oxy hoa dê tao thanh hydroxit sát hoa tri III.
4Fe

¹ 8HCO
3
-
¹ O
2
¹ 2H
2
O F 4Fe(OH)
3
G ¹ 8CO
2

Trong quy trinh xu ly sát trong nuoc ngâm, diêu quan trong la biêt duoc diêu
kiên dê chuyên sát hoa tri II thanh sát hoa tri III va hydroxit sát (II) va hydroxit sát
(III) duoc tao thanh tu trang thi hoa tan sang cán láng.
Voi ham luong sát cao hon 0,5 mg/l, nuoc co mui tanh kho chiu, lam vang quân
ao khi giát, lam hong san phâm cua cac nganh dêt may, giây, phim anh, dô hôp. Trên
dan lam nguôi, trong cac bê chua, sát hoa tri II bi oxy hoa thanh sát hoa tri III, tao
thanh bông cán, cac cán sát kêt tua co thê lam tác hoác giam kha náng vân chuyên cua
cac ông dân nuoc. Dác biêt la co thê gây nô nêu nuoc duoc dung lam nuoc câp cho cac
nôi hoi. Môt sô nganh công nghiêp co yêu câu nghiêm ngát dôi voi ham luong sát nhu
dêt, giây, san xuât phim anh..
Nuoc co chua ion sát, khi tri sô pH · 7,5 la diêu kiên thuân loi dê vi khuân sát
phat triên trong cac duong ông dân, tao ra cán láng gô ghê bam vao thanh ông lam
giam kha náng vân chuyên va táng suc can thuy luc cua ông.
4n mangan
Mangan thuong tôn tai song song voi sát o dang ion hoa tri II trong nuoc ngâm
va dang keo huu co trong nuoc mát. Do vây viêc khu mangan thuong duoc tiên hanh
dông thoi voi khu sát. Cac ion mangan cùng duoc hoa tan trong nuoc tu cac tâng dât
da o diêu kiên yêm khi nhu sau
6MnO
2
¹ 12H
¹
F 6Mn

¹ 3O
2
¹ 6H
2
O
Mangan II hoa tan khi bi oxy hoa së chuyên dân thanh mangan IV o dang
hydroxit kêt tua, qua trinh oxy hoa diên ra nhu sau:
2Mn(HCO
3
)
2
¹ O
2
¹ 6H
2
O F 2Mn(OH)
4
G ¹ 4H
¹
¹ 4HCO
3
-

Khi nuoc ngâm tiêp xuc voi không khi trong nuoc xuât hiên cán hydroxit sát
som hon vi sát dê bi oxy hoa hon mangan va phan ung oxy hoa sát báng oxy hoa tan
trong nuoc xay ra o tri sô pH thâp hon so voi mangan. Dê oxy hoa mangan tri sô pH
cân thiêt ~ 9,5. Cán mangan hoa tri cao la chât xuc tac rât tôt trong qua trinh oxy hoa
khu mangan cùng nhu khu sát. Cán hydroxit mangan hoa tri IV Mn(OH)
4
co mau hung
den.
DO AN XU LY NUOC CAP GVHD: TS DANG VIET HUNG
SVTH: Nguyên Thanh Son 06115026
Thân Thi Tu 06115038 5

Trong thuc tê cán va chât láng dong trong duong ông, trên cac công trinh la do
hop chât sát va mangan tao nên, vi vây, tuy thuôc vao ty sô cua chung, cán co thê co
mau tu hung do dên mau nâu den. Qua trinh oxy hoa diên ra ngay voi cac chât dê oxy
hoa, do vây , dê oxy hoa ham luong mangan xuông dên 0,2 mg/l, pH cua nuoc phai co
gia tri xâp xi báng 9.
Kêt qua thuc nghiêm cho thây khi pH · 8 va không co chât xuc tac thi qua trinh
oxy hoa mangan (II) thanh (IV) diên ra rât châm, dô pH tôi tuu thuong trong khoang
tu 8,5 dên 9,5.
Voi ham luong tuong dôi thâp, it khi vuot qua 5 mg/l. Tuy nhiên, voi ham
luong mangan trong nuoc lon hon 0,1 mg/l së gây nhiêu nguy hai trong viêc su dung
giông nhu truong hop nuoc chua sát voi ham luong cao
1.4.2. Dàc tính cua nuóc ngâm
Nhung dác tinh co ban cua nuoc ngâm thuong thây la pH thâp, ham luong Sát,
ham luong Mangan va ham luong CO
2
cao. Dô khoang hoa, dô duc, dô mau it hoác
không thay dôi. Môt sô noi, nuoc ngâm co dô cung kha cao, dôi khi bi nhiêm nitrat,
nhiêm mán, silic, asen, E.coli, ColiIorm..
1.4.3. .u-nhuoc diêm cua viêc lua chon nuóc ngâm cho muc dích câp
nuóc
u diêm.
- Nuoc ngâm la môt tai nguyên thuong xuyên, it chiu anh huong cua
nhung yêu tô khi hâu nhu han han. Chât luong nuoc tuong dôi ôn dinh,
it bi biên dông theo mua nhu nuoc mát.
- Chu dông trong vân dê câp nuoc cho cac vung heo lanh, dân cu thua vi
nuoc ngâm co thê khai thac voi nhiêu công suât khac nhau. Nuoc ngâm
con co thê khai thac tâp trung nhu cac nha may nuoc ngâm, cac xi
nghiêp, hoác khai thac phân tan o cac hô dân cu. Dây chinh la uu diêm
nôi bât cua nuoc ngâm trong vân dê câp nuoc nông thôn.
- Gia thanh xu ly nuoc ngâm nhin chung re hon so voi xu ly nuoc mát.
Nhuoc diêm.
- Khai thac nuoc ngâm voi nhip dô cao së lam cho muc nuoc ngâm ha
thâp xuông, môt mát viêc nay dân dên qua trinh xâm nhâp mán, mát
khac lam cho nên dât bi võng xuông gây hu hai cho cac công trinh xây
dung va do cùng la môt trong nhung nguyên nhân cua hiên tuong sut lun
dât.
DO AN XU LY NUOC CAP GVHD: TS DANG VIET HUNG
SVTH: Nguyên Thanh Son 06115026
Thân Thi Tu 06115038 6

- Viêc khai thac nuoc ngâm voi quy mô va nhip dô qua cao së lam cho
ham luong muôi trong nuoc táng lên va dân dên táng chi phi xu ly cho
viêc xu ly nuoc truoc khi di vao su dung.
- Khai thac nuoc ngâm môt cach bua bãi cùng dân dên tinh trang ô nhiêm
nguôn nuoc ngâm.
2.Các chi tiêu vê chât luong nuóc
2.1.Các chi tiêu lý hoc
Nhiêt dũ: nhiêt dô nuoc la môt dai luong phu thuôc vao diêu kiên môi truong va
khi hâu. Nhiêt dô co anh huong không nho dên cac qua trinh xu ly nuoc va nhu câu
tiêu thu.
Ðũ mau: dô mau thuong la do cac chât bân trong nuoc tao nên. Cac hop chât
sát, mangan không hoa tan lam nuoc co mau nâu do. Cac chât mun humic gây ra mau
vang. Con cac loai thuy sinh tao cho nuoc mau xanh la cây. Nuoc bi nhiêm bân boi
nuoc thai sinh hoat hay công nghiêp thuong co mau xanh dâm hoác den.
Ðũ duc: Nuoc la môt môi truong truyên anh sang tôt, khi trong nuoc co cac vât
la nhu cac chât huyên phu, cac hat cán dât cat, cac vi sinh vât.thi kha náng truyên
anh sang bi giam di. Nuoc co dô duc lon chung to co chua nhiêu cán bân. Ham luong
chât rán lo lung cùng la môt dai luong tuong quan dên dô duc cua nuoc.
Mui vš: Mui trong nuoc thuong do cac hop chât hoa hoc, chu yêu la cac hop
chât huu co hay cac san phâm tu cac cac qua trinh phân huy vât chât gây nên. Nuoc
thiên nhiên co thê co mui dât, mui tanh, mui hôi. Nuoc sau khi khu trung voi cac hop
chât clo co thê bi nhiêm mui clo hay clophenol.
Tuy theo thanh phân va ham luong cac muôi khoang hoa tan nuoc co thê co cac vi
mán, ngot, dáng, chat.
Ðũ nhūt: dô nhot la dai luong biêu thi luc ma sat nôi, sinh ra trong qua trinh
dich chuyên giua cac lop chât long voi nhau. Dô nhot táng khi ham luong cac muôi
hoa tan trong nuoc táng, giam khi nhiêt dô táng.
Ðũ dōn diên: dô dân diên cua nuoc táng theo ham luong cua cac chât khoang
hoa tan trong nuoc, va dao dông theo nhiêt dô.
Tinh phong xʼn: Tinh phong xa cua nuoc la do su phân huy cac chât phong xa co
trong nuoc tao nên. Nuoc ngâm thuong nhiêm cac chât phong xa tu nhiên, cac chât
nay co thoi gian ban phân huy rât ngán nên nuoc thuong vô hai. Tuy nhiên khi bi
DO AN XU LY NUOC CAP GVHD: TS DANG VIET HUNG
SVTH: Nguyên Thanh Son 06115026
Thân Thi Tu 06115038 7

nhiêm bân phong xa tu nuoc thai va không khi thi tinh phong xa cua nuoc co thê vuot
qua gioi han cho phep.
2.2.Các chi tiêu hóa hoc
Thanh phan i4n cua nuūc thiên nhiên: Trong dai da sô cac truong hop thanh
phân ion cua nuoc thiên nhiên duoc xac dinh boi cac ion: Ca

, Mg
2¹,
K
¹
, HCO
3
-
,
SO
4
2-
, Cl
-
. Cac ion con lai chiêm sô luong rât be, tuy dôi khi chung co anh huong rât
lon dên chât luong nuoc.
Ham luong 4xi hoa tan(DO): oxi hoa tan trong nuoc phu thuôc vao ap suât,
nhiêt dô, thanh phân, tinh chât nguôn nuoc. Ap suât táng, dô hoa tan cua oxi cua nuoc
táng, nguoc lai khi nhiêt dô táng dô hoa tan cua oxi vao nuoc giam. Ham luong oxi
hoa tan trong nuoc tuân theo dinh luât Henry. Thông thuong, nông dô oxi hoa tan o
thoi diêm toi han la 8mg/l.
Ðũ pH: Dác trung boi nông dô ion H
¹
trong nuoc (pH ÷ -log(H
¹
), phan anh tinh
chât cua nuoc la axit, trung tinh hay kiêm.
Ðũ kiŝm: dác trung boi cac muôi cua axit huu co nhu bicacbonat, cacbonat,
hydrat. Nguoi ta cùng phân biêt dô kiêm theo tên goi cua cac muôi. Dô kiêm co anh
huong truc tiêp dên tôc dô va hiêu qua xu ly nuoc. Trong môt sô truong hop, khi dô
kiêm thâp, cân thiêt phai bô sung hoa chât dê kiêm hoa nuoc.
Ðũ 4xi hoa: (BOD) thuong tinh báng mg/l O
2
, dác trung boi nông dô cac chât
huu co hoa tan va môt sô chât vô co dê oxi hoa.
Ham luong Sőt: nuoc ngâm o nuoc ta thuong co ham luong sát lon.
Ham luong Mangan: thuong gáp trong nuoc ngâm cung voi sát o dang
bicacbonat Mn

.
Axit Silic: trong nuoc ngâm thuong gáp nông dô silic cao, khi 6,5·pH·7,5 gây
kho khán cho viêc khu sát. Nông dô axit silic lon can tro viêc su dung nuoc cho nôi
hoi ap luc cao.
Cac hop chat cua Nito : cac hop chât huu co co trong nuoc thuong tôn tai duoi
dang amoniac, nitrit, nitrat va nito tu do. Tôn tai nhung hop chât nay chung to nguôn
nuoc bi nhiêm bân boi nuoc thai. Co NH
3
chung to nuoc dang bi nhiêm bân rât nguy
hiêm dác biêt cho ca; co HNO
2
, HNO
3
chung to nuoc nhiêm bân dã lâu, cac qua trinh
oxi hoa dã kêt thuc.
DO AN XU LY NUOC CAP GVHD: TS DANG VIET HUNG
SVTH: Nguyên Thanh Son 06115026
Thân Thi Tu 06115038 8

Cl4rua va Sunfat: co trong nuoc thiên nhiên thuong duoi dang cac muôi nitrit,
canxi va magie. Ion Cl
-
co trong nuoc tu do hoa tan cac muôi khoang hoác do qua
trinh phân huy cac hop chât huu co. Nuoc chua ion Cl
-
co tinh xâm thuc dôi voi
bêtông.
Cac hop chat phŧt phat: trong nuoc ham luong phôt pho cao së thuc dây qua
trinh phu duõng hoa.
4t va Fl4rua: co trong nuoc thiên nhiên duoi dang ion, chung co anh huong
truc tiêp dên suc khoe con nguoi. Florua cho phep toi 1mg/l. Thiêu Ilorua sinh bênh
dau ráng, thua gây hong men ráng. Iot cho phep 0,0050,007 mg/l. Thiêu luong iot
sinh bênh buoi cô.
Cac chat khi hoa tan: cac chât khi O
2
, H
2
S, CO
2
, trong nuoc thiên nhiên dao
dông rât lon. Chung lam cho nuoc co mui va án mon kim loai.
2.3.Các chi tiêu vi sinh
'i trung va vi khuŋn: trong nuoc co nhiêu loai vi trung va siêu vi trung gây
bênh va truyên bênh nguy hiêm nhu kiêt li thuong han, dich ta.
Phu du r4ng ta4: trong cac nguôn nuoc mát va nhât la trong cac ao hô thuong
co cac loai phu du rong tao. Chung o dang lo lung hay bam vao day hô lam cho chât
luong nuoc nguôn kem di va kho xu ly. Vi du: nhom tao diêp luc va tao don bao
thuong di qua bê láng va dong lai trên bê mát vât liêu loc lam táng tôn thât ap luc.
Trong duong ông, tao co thê lam tác duong ông, dông thoi lam cho nuoc co tinh án
mon do qua trinh quang hop hô hâp cua rong tao thai ra khi CO
2
. Tao con gây nên tinh
trang thua thiêu oxi trong nuoc, tao ra cac hop chât co mui, táng nông dô cac chât huu
co va tao ra cac chât dôc hai trong nuoc
3.Môt sô quá trình co ban xu lý nuóc ngâm
STT QUA TRINH XU LY MUC DICH
1 Lam thoang Khu khi CO
2
nâng cao pH cua nuoc dê dây nhanh
qua trinh oxy hoa va thuy phân Sát va Mangan trong
dây chuyên công nghê khu Sát va Mangan.
Lây oxy tu không khi dê oxy hoa Sát va Mangan hoa
tri II hoa tan trong nuoc
Lam giau oxy dê táng thê oxy hoa khu cua nuoc, khu
DO AN XU LY NUOC CAP GVHD: TS DANG VIET HUNG
SVTH: Nguyên Thanh Son 06115026
Thân Thi Tu 06115038 9

cac chât bân o dang khi hoa tan trong nuoc.
2 Clo hoa so bô Oxy hoa Sát va Mangan o cac dang phuc chât huu co
Loai tru rong, rêu, tao phat triên trên cac thanh bê
trôn, tao bông cán va bê láng, bê loc.
Trung hoa luong Amoniac du, diêt cac vi khuân tiêt
ra chât nhây trên mát cac lop loc.
3 Qua trinh khuây trôn
hoa chât
Phân tan nhanh, dêu phen va cac hoa chât khac vao
nuoc cân xu ly.
4 Qua trinh keo tu va
phan ung tao bông
cán
Tao diêu kiên va thuc hiên qua trinh kêt dinh cac hat
cán keo phân tan thanh bông cán co kha náng láng va
loc
5 Qua trinh láng Loai tru ra khoi nuoc cac hat cán va bông cán co kha
náng láng, lam giam vi trung va vi khuân
6 Qua trinh loc Loai tru cac hat cán nho không láng duoc trong bê
láng nhung co kha náng kêt dinh trên bê mát vât liêu
loc
7 Hâp thu va hâp phu
báng than hoat tinh
Khu mui, vi, mau cua nuoc sau khi dung phuong
phap xu ly truyên thông không dat yêu câu.
8 Khu trung nuoc Tiêu diêt vi khuân va vi trung con sot lai trong nuoc
sau bê loc.
9 On dinh nuoc Khu tinh xâm thuc va tao ra mang bao vê cach ly
không cho nuoc tiêp xuc truc tiêp voi vât liêu mát
trong thanh ông dân dê bao vê ông va phu tung trên
ông.
10 Lam mêm nuoc Khu khoi nuoc cac ion Ca

va Mg

dên nông dô
yêu câu
11 Khu muôi Khu ra khoi nuoc cac cation va anion cua cac muôi
hoa tan dên nông dô yêu câu
DO AN XU LY NUOC CAP GVHD: TS DANG VIET HUNG
SVTH: Nguyên Thanh Son 06115026
Thân Thi Tu 06115038 10

Chuong 2: DE XUÁT QUY TRINH CÔNG NGHE
1.Tông quan vê nuóc ngâm o huyên Nhà Bè
Nha Be la huyên ngoai thanh nám vê phia Dông Nam cua thanh phô Hô Chi
Minh. Phia Bác giap quân 7. Phia Nam giap huyên Cân Giuôc, tinh Long An. Phia
Dông giap sông Nha Be, ngán cach voi huyên Nhon Trach, tinh Dông Nai; sông Soai
Rap, ngán cach voi huyên Cân Gio. Phia Tây giap huyên Binh Chanh.
Huyên Nha Be co môt hê thông sông ngoi thuân loi cho viêc mo rông mang
luoi giao thông duong thuy di kháp noi, co diêu kiên xây dung cac cang nuoc sâu du
suc tiêp nhân cac tau co trong tai lon câp cang. Voi diêu kiên tu nhiên thuân loi va
nguôn nhân luc dôi dao, Nha Be dong môt vai tro quan trong vê mát kinh tê.
Tuy nhiên, bên canh do, thiên nhiên cùng dem lai cho Nha Be nhiêu kho khán.
Do o gân cua sông, tiêp giap voi biên, nên nguôn nuoc ngot danh cho sinh hoat va san
xuât cua huyên rât kho khán, vao mua khô thuong xuyên thiêu nuoc.
Nguôn nuoc ngâm thanh phô: Tâp trung o phia bác Cu Chi, Hoc Môn, noi co
tâng nuoc ngâm dôi dao nhât, phâm chât cùng tôt nhât, o dô sâu 60 90 m. Ngoai ra
con co o cac quân: 3, 5, 11, Binh Thanh, Tân Binh, Tân Phu, Go Vâp nhung phâm
chât không tôt báng. Cang vê phia Nam (Nha Be, Binh Chanh, Cân Gio nguôn nuoc
ngâm thuong bi nhiêm mán náng.
Khao sat cua Liên doan dia chât thuy ván va dia chât công trinh miên Nam cho
thây, hê thông nuoc ngâm TP HCM co 4 tâng chua nuoc la Holocen, Pleistocen,
Pliocen trên va Pliocen duoi. Tâng Holocen co bê day lon, phân bô o khu vuc huyên
Nha Be, Cân Gio, Binh Chanh va phân thung lùng phia nam sông Sai Gon. Tâng nay
nhiêm mán, vi thê o cac khu vuc trên hâu nhu không thê khoan giêng duoc va dân cu
chu yêu la mua nuoc ngot dê su dung trong sinh hoat. (Nguon 'ietba4vn Thų sau.
ngav 8 thang 4 nàm 2005)
Tâng Hologen nhiêm mán sâu va lan toa, tac dông dên cac tâng khac theo
huong thu hep dân khôi nuoc sach. 3 tâng chua nuoc con lai hiên cung câp chinh cho
thanh phô, trong do tâng Pleistocen va Pliocen trên duoc khai thac nhiêu nhât do hai
tâng nay co tru luong lon. Riêng tâng Pliocen duoi phân bô o khu vuc Phu Mÿ Hung,
quân 8, Tân Quy Dông, Binh Hung, Phong Phu, Da Phuoc va Hoc Môn, co dác diêm
dê nhiêm phen, mán.
DO AN XU LY NUOC CAP GVHD: TS DANG VIET HUNG
SVTH: Nguyên Thanh Son 06115026
Thân Thi Tu 06115038 11

Bên canh vân dê chât luong nuoc bi nhiêm phen, nhiêm mán o Tp.HCM noi
chung va huyên Nha Be noi riêng , con tôn tai vân dê ô nhiêm vi sinh trên dia ban 1 sô
quân huyên.
Trung tâm Nuoc sinh hoat va Vê sinh môi truong nông thôn TPHCM cùng co
môt khao sat khac tai cac quân 9, Thu Duc va 4 huyên Hoc Môn, Cu Chi, Nha Be,
Binh Chanh cho thây nuoc ngâm tai môt sô khu vuc trên dia ban cac quân huyên nay
bi nhiêm vi sinh náng.
Dác biêt tai khu vuc cac xã Hiêp Phuoc, Phuoc Kiên, Long Thoi (Nha Be);
Phong Phu (Binh Chanh) co tôn tai vi sinh nhu ColiIorm, E.coli... Trong khi theo quy
dinh Viêt Nam thi cac thanh phân trên không duoc co trong nuoc sinh hoat.
Dê bao vê nguôn nuoc nhám dap ung nhu câu hiên tai va cho tuong lai,
công cuôc quan ly nguôn nuoc ngoai su nô luc cua cac co quan quan ly chuyên
nganh con la trach nhiêm cua toan thê xã hôi. Nuoc la cuôc sông dê cuôc sông
duoc trong xanh chung ta phai bao vê nguôn nuoc.
2.Sô liêu thuc tê
Dia diêm: xã Nhon Duc huyên Nha Be.
Ngay: 5/2009
STT Chi tiêu Don vi Nông dô TC 1329-2002 BYT
1 pH 6,1 6,5 8,5
2 Dô cung mg/l

114 300
3 Cl- mg/l 79 250
4 SO
4
2-
mg/l 7,2 250
5 NO
2
-
mg/l · 0,05 3
6 NO
3
-
mg/l · 0,05 50
7 PO
4
3-
mg/l KPH
8 NH
4
¹
mg/l KPH 1,5
9 Fe tông mg/l 9,4 0,5
DO AN XU LY NUOC CAP GVHD: TS DANG VIET HUNG
SVTH: Nguyên Thanh Son 06115026
Thân Thi Tu 06115038 12

10 Kiêm tông

mg/l as CaCO
3
82 200
11 Chât huu co
(KmnO
4
)
KPH

Theo sô liêu cho thây nguôn nuoc ngâm o xã Nhon Duc huyên Nha Be co nông dô Fe
tông vuot TC 1329-2002 BYT vê tiêu chuân vê sinh nuoc án uông sinh hoat. Vi vây
phai xây dung quy trinh công nghê khu sát dên gia tri dat tiêu chuân (0,5 mg/L).
3.Dê xuât quy trình công nghê


Thuyêt minh so dô công nghê
Nuoc ngâm Bê chua
Lam thoang
báng gian mua
Bê láng ngang
Bôn loc ap luc
Bê chua nuoc
sach
Hê thông phân
phôi
Láng nuoc
rua loc
Hoa chât
khu trung
Bê nen bun
Dem di
xu ly
DO AN XU LY NUOC CAP GVHD: TS DANG VIET HUNG
SVTH: Nguyên Thanh Son 06115026
Thân Thi Tu 06115038 13

Dâu tiên, nuoc ngâm duoc hut tu duoi dât lên dân vao bê chua. Nuoc tu bê
chua duoc dân vao công trinh lam thoang, voi muc dich chinh la khu CO
2
, hoa tan oxi
tu không khi vao nuoc dê oxy hoa Fe

thanh Fe

, Mn

thanh Mn

(nêu co) dê dê
dang kêt tua, dê dang láng dong dê khu ra khoi nuoc nâng cao náng suât cua cac công
trinh láng va loc.
Sau khi lam thoang nuoc tiêp tuc së qua bê láng ngang, bê láng ngang duoc
thiêt kê dê loai tru ra khoi nuoc cac hat cán lo lung co kha náng láng xuông duoi day
bê báng trong luc. Nhiêm vu cua bê láng la tao diêu kiên tôt dê láng cac hat co kich
thuoc lon (> 0,2mm) dê loai tru hiên tuong bao mon cac co câu chuyên dông co khi va
giam luong cán náng tu lai trong bê.
Sau do nuoc duoc dua qua bê loc ap luc. Tai dây, không chi giu lai cac hat cán
lo lung trong nuoc co kich thuoc lon hon kich thuoc cac lô rông tao ra giua cac hat loc
ma con giu lai keo sát, keo huu co gây dô duc, dô mau.
Sau do nuoc duoc dân vao bê khu trung, voi hoa chât khu trung la dung dich
Clo dê loai tru vi sinh vât tôn tai trong nuoc ngâm.
Nuoc qua bê khu trung duoc dua vao bê chua. Sau do duoc bom phân phôi cho
nguoi dân su dung.
4.Các quy trình don vi
4.1.Giàn mua
Nhiêm vu cua gian mua la:
Hoa tan oxy tu không khi vao nuoc dê oxy hoa Fe

thanh Fe

, Mn

thanh
Mn

dê dê dang kêt tua, dê láng dong.
Khu khi CO
2
, H
2
S co trong nuoc, lam táng pH cua nuoc, tao diêu kiên thuân
loi va dây nhanh qua trinh oxy hoa va thuy phân Sát va Mangan, nâng cao náng suât
cua cac công trinh láng va loc.
Táng luong oxy hoa tan trong nuoc, nâng cao thê oxy hoa khu cua nuoc dê thuc
hiên dê dang cac qua trinh oxy hoa.
4.2.Bê làng ngang
Láng la khâu quan trong trong dây chuyên công nghê xu ly nuoc. Cac loai bê
láng duoc thiêt kê dê loai tru ra khoi nuoc cac hat cán lo lung co kha náng láng xuông
duoi day bê báng trong luc. Nhiêm vu cua bê láng la tao diêu kiên tôt dê láng cac hat
cat kich thuoc lon hon hoác báng 0,2 mm va ty trong lon hon hoác báng 2,6 dê loai tru
DO AN XU LY NUOC CAP GVHD: TS DANG VIET HUNG
SVTH: Nguyên Thanh Son 06115026
Thân Thi Tu 06115038 14

hiên tuong bao mon cac co câu chuyên dông co khi va giam luong cán náng tu lai
trong bê láng.
4.3.Bôn loc áp luc
Loc la qua trinh không chi giu lai cac hat cán lo lung trong nuoc co kich thuoc
lon hon kich thuoc cac lô rông tao ra giua cac hat loc ma con giu lai keo sát, keo huu
co gây dô duc dô mau. Bê loc thuong duoc dung dê loc môt phân hay toan bô cán bân
co trong nuoc tuy thuôc vao yêu câu dôi voi chât luong nuoc. Bê loc nay duoc thiêt kê
gôm hai lop: lop thach anh va lop cat soi.
Nuoc câp khi qua bê láng hâu hêt cac cán lo lung dêu duoc giu lai, chi con
khoang 20° cán lo lung không láng duoc o bê láng ma tiêp tuc di vao bê loc. Bê loc
co nhiêm vu loc tât ca cac cán không thê láng duoc.
4.4.Bê chúa nuóc sach
Nhiêm vu cua bê chua la chua nuoc sach sau qua trinh loc. Dát canh bê chua la
hê thông bom cung phân phôi nuoc ra mang tiêu thu, bom nuoc rua loc.tram bom
phai dam bao viêc phân phôi nuoc theo yêu câu vê công suât va dô tin cây.
4.5.hu trùng bàng hóa chât (Clo và các hop chât cua Clo)
Clo la môt chât oxy hoa manh, o bât cu dang nao nguyên chât hay hop chât khi
tac dung voi nuoc dêu tao ra phân tu axit hypoclorit HOCl co tac dung khu trung rât
manh. Qua trinh diêt vi sinh vât xay ra theo hai giai doan. Dâu tiên chât khu trung
khuêch tan xuyên qua vo tê bao vi sinh, sau do phan ung voi men bên trong tê bao va
pha hoai qua trinh trao dôi chât dân dên su diêt vong cua tê bao.

DO AN XU LY NUOC CAP GVHD: TS DANG VIET HUNG
SVTH: Nguyên Thanh Son 06115026
Thân Thi Tu 06115038 15

CH..NG III: TINH TOÁN CÔNG TRINH D.N VI
1.TINH TOÁN BE LANG NGANG
1.1.Tinh toan kich thuoc bê
Voi luu luong nuoc vao bê Q ÷ 2000 m
3
/ngay.dêm ÷ 83,333 m
3
/h ÷ 0,02315 m
3
/s.
Theo tai liêu tham khao 'Tinh t4an thiśt kś cac cong trinh tr4ng hê thŧng cap
nuūc sʼnch cua TS Trinh Xuân Lai trang 153 chi ráng khi tinh toan bê láng ma cán
không keo tu thi chon công thuc cua Liên Xô truoc dây.
Diên tich bê láng tinh theo công thuc:
0
U
Q
F ¬ =
Trong do:
Q : luu luong nuoc vao bê (m
3
/h)
U
0
: tai trong bê mát hay tôc dô láng cua hat cán (m/h)
u : hê sô kê dên anh huong cua dong chay rôi trong vung láng

30
K
1
1

= ¬
Hê sô K phu thuôc vao ti sô L/H theo bang sau:
L/H 10 15 20 25
K 7,5 10 12 13,5
u 1,33 1,5 1,67 1,82

Chon U
0
÷ 0,7 mm/s ÷ 7-10
-4
m/s. (Ung voi hiêu qua láng R ÷ 60°)
Chon ti sô L/H÷15, ta co u ÷ 1,5
÷ m 6 , 49
10 7
0,02315
5 , 1
U
Q
F
4
0
=
-
- = ¬ =

. Lam tron F ÷ 50 m
2

Ti sô 5m
B
L
> (theo 'Xu ly nuoc câp cho sinh hoat va công nghiêp cua
TS.Trinh Xuân Lai ).
DO AN XU LY NUOC CAP GVHD: TS DANG VIET HUNG
SVTH: Nguyên Thanh Son 06115026
Thân Thi Tu 06115038 16

Chon L ÷ 5B ÷ m 2 , 3
5
50
5
F
B = = = . Lam tron B ÷ 3 m

Chiêu dai cua bê láng la:
m 7 , 16
3
50
B
F
L = = = . Lam tron L ÷ 17m.
Chon chiêu cao vung láng H ÷ 2,5 m (H ÷ 23,5m, theo 'Tinh toan thiêt kê cac
công trinh trong hê thông câp nuoc sach cua TS.Trinh Xuân Lai)
Vân tôc nuoc chay trong bê (V
0
):
mm/s 16,3 mm/s 3,09 m/s 10 09 , 3
5 , 2 3
02315 , 0
BH
Q
V
3
0
· = - =
-
= =

(vân tôc xoi cán)
Thoi gian luu (T)
(h) 5 , 1 (s) 5400
02315 , 0
50 5 , 2
Q
HF
T = =
-
= =

(T ÷ 1,53h, theo 'Xu ly nuoc câp cho
sinh hoat va công nghiêp cua TS.Trinh Xuân Lai).
1.2.Thiêt kê ngán phân phôi
Dê phân phôi dêu trên toan bô mát cát ngang cua bê cân dát cac vach ngán o dâu
môi bê, cach tuong 12m. Vân tôc nuoc qua lô vach ngán lây báng 0,5 m/s. Doan
duoi cua vach ngán trong pham vi chiêu cao 0,30,5m kê tu mát trên cua vung chua
cán nen không cân phai khoan lô. (Theo khoan 6.77 TCXD 33:2006).
Chon dô cao lam viêc thâp nhât cua vach ngán so voi mát trên cua vung láng cán
la 0,5 m. Khi do, diên tich công tac cua vach ngán phân phôi nuoc vao bê la:
2
n
m 6 ) 5 , 0 5 , 2 ( 3 ) 5 , 0 H ( B F = - = - =
Luu luong nuoc tinh toan qua bê: 2000 Q q
n
= = m
3
/ngay dêm ÷ 0,02315 m
3
/s
Diên tich cân thiêt cua cac lô o vach ngán phân phôi nuoc vao la:
¯
=


v
Q
F
Theo khoan 6.77 TCXDVN 33:2006, vân tôc nuoc qua lô vach ngán phân phôi lây
báng 0,5m/s. Do do:
2


m 0463 , 0
5 , 0
02315 , 0
v
Q
F = = =
¯

DO AN XU LY NUOC CAP GVHD: TS DANG VIET HUNG
SVTH: Nguyên Thanh Son 06115026
Thân Thi Tu 06115038 17

Lây duong kinh lô o vach ngán phân phôi la d
1
÷0,05m (d
1
÷0,050,15 m theo trang 73-
Xu ly nuoc câp-TS.Nguyên Ngoc Dung)
÷ diên tich 1 lô
2 3
2 2
1
lô 1
m 10 9625 , 1
4
05 , 0
4
d
F

- =
- x
=
x
=
Tông sô lô o vach ngán phân phôi la:
59 , 23
10 9625 , 1
0463 , 0
F
F
n
3
lô 1

1
=
-
= =

¯

Chon n
1
÷ 24 lô
Bô tri: ta bô tri 6 hang doc va 4 hang ngang, voi tông sô lô duc la 6 -4÷24 lô.
Khoang cach giua truc cac lô theo hang doc la: (2,5 0,5)/4÷0,5 m
Khoang cach giua truc cac lô theo hang ngang la: 3/6÷0,5m

1.3. Thiêt kê ngán thu nuoc:
Thiêt kê ngán thu nuoc tuong tu nhu ngán phân phôi, thiêt kê vach ngán thu
nuoc o cuôi bê, trên vach ngán duoc duc lô hinh tron cho nuoc di qua. Duong kinh lô
trên vach ngán thu nuoc chon d
2
÷ 0,05 m.
Tôc dô nuoc chay qua lô: 0,5 m/s (theo TCXD 33-2006)
Khoang cach toi tuong bê 0,5m < x < 1,5m (TCXD 33-2006)
Chon dô cao lam viêc thâp nhât cua vach ngán thu nuoc so voi mát trên cua vung
láng cán la 1,5 m. Khi do, diên tich công tac cua vach ngán phân phôi nuoc vao bê la:
2
n
m 3 ) 5 , 1 5 , 2 ( 3 ) 5 , 1 H ( B F = - = - =
Diên tich cân thiêt cua cac lô o vach ngán thu nuoc o cuôi bê
DO AN XU LY NUOC CAP GVHD: TS DANG VIET HUNG
SVTH: Nguyên Thanh Son 06115026
Thân Thi Tu 06115038 18

0463 , 0
5 , 0
02315 , 0
V
Q
F
thu
thu
= = =
¯
(m
2
)
Diên tich 1 lô:
2 3
2 2
1
lô 1
m 10 9625 , 1
4
05 , 0
4
d
F

- =
- x
=
x
=
Tông sô lô o vach ngán phân phôi la:
59 , 23
10 9625 , 1
0463 , 0
F
F
n
3
lô 1

2
=
-
= =

¯

Chon n
2
÷ 24 lô
Cach bô tri: bô tri 6 hang doc va 4 hang ngang voi tông sô lô duc la 6 -4÷24 lô.
Khoang cach giua truc cac lô theo hang doc la: (2,5 1,5)/4÷0,25 m
Khoang cach giua truc cac lô theo hang ngang la: 3/6÷0,5 m
1.4. Thiêt kê vung xa cán:
Viêc xa cán du kiên tiên hanh theo chu ky voi thoi gian giua hai lân xa cán T ÷
24h (T ÷ 6h24h theo TCXD 33:2006)
Thê tich phân chua cán cua bê: (trang 36/TCXD33-2006)
9 -
- -
=
N
) m C ( Q T
V
C

Trong do:
T : thoi gian giua hai lân xa cán. Chon T÷ 24h
Q : luu luong tinh toan. Q÷2000 m
3
/day ÷ 83,333 m
3
/h
N : sô luong bê láng ngang ÷ 1 bê
o : nông dô trung binh cua cán dã nen chát (g/m
3
), o lây theo bang 6.8 trang 36
TCXD 33:2006 . Theo bang 6.8 thi o ÷ 15000 g/m
3

Trich bang 68 trang 36 TCXD 33.2006
Ham luong cán trong nuoc nguôn Nông dô trung binh cua cán dã nen tinh
báng g/m
3
sau thoi gian
6h 12h 24h
DO AN XU LY NUOC CAP GVHD: TS DANG VIET HUNG
SVTH: Nguyên Thanh Son 06115026
Thân Thi Tu 06115038 19

Dên 50
Trên 50 dên 100
Trên 100 dên 400
Trên 400 dên 1000
Trên 1000 dên 1500
(Khi xu ly không dung phen)
Khi lam mêm nuoc (co dô cung Magie
nho hon 25° dô cung toan phân) báng
voi hoác vôi voi sôda
Nhu trên, nuoc co dô cung Magie lon hon
75° dô cung toan phân
9000
12000
20000
35000
80000
20000028000
12000
16000
32000
50000
100000
25000032000
15000
20000
40000
60000
120000
30000035000

C : ham luong cán trong nuoc dua vao bê láng (mg/l)
46 , 17 104
56
4 , 9
M
56
C
C
3
) OH ( Fe
Fe
= - = - = mg/l
m : ham luong cán sau khi láng
Voi hiêu qua láng 60°, ta co m duoc tinh nhu sau:
mg/l 984 , 6 ) 6 , 0 46 , 17 46 , 17 ( m = - =

Tinh thê tich phân chua cán:
397 , 1
15000
) 984 , 6 46 , 17 ( 333 , 83 24
V
C
=
- -
= m
3

Chiêu cao trung binh cua vung chua nen cán:
mm 28 m 028 , 0
50
397 , 1
F
V
H
C
C
= = = =

%Jnh luong nuūc dùng cho viêc xa cán bê lőng:
Luong nuoc dung cho viêc xa cán bê láng tinh báng phân trám luu luong nuoc
xu ly, duoc xac dinh theo công thuc:

° 100
T Q
N V K
P
C P
-
-
- -
=

DO AN XU LY NUOC CAP GVHD: TS DANG VIET HUNG
SVTH: Nguyên Thanh Son 06115026
Thân Thi Tu 06115038 20

Trong do:
K
p
: hê sô pha loãng cán, báng 1,21,5
° 105 , 0 ° 100
24 33 , 83
1 397 , 1 5 , 1
° 100
T Q
N V K
P
C P
= -
-
- -
= -
-
- -
= ÷

%Jnh toán máng thu cán:
Hê thông xa cán thuy luc báng mang hinh tam giac co dát ông thu doc theo truc
mang va xa cán theo ông thu do. Thoi gian xa cán quy dinh t ÷ 1020 phut, chon thoi
gian xa cán t ÷ 15 phut dêt tinh toan. Tôc dô nuoc chay o cuôi mang không nho hon
1m/s.
Luu luong cán khi xa la:
3 C
c
10 552 , 1
60 15
397 , 1
t
V
q

- =
-
= = m
3
/s
Chon chiêu rông xây dung cua môi mang xa cán la B
m
÷ 1,4 m
Khoang cach giua 2 mep mang thu ÷ 0,1m
Tuong mang nghiêng 45
0
so voi phuong tháng dung, suy ra chiêu cao cua mang
la H
m
÷ 0,7 (m)
Chiêu rông cua mang ¹ mep mang la: 1,5 (m)
Chiêu dai mang xa cán báng chiêu rông cua bê: 3 (m)
Chiêu dai bê láng la: 17(m). Suy ra së bô tri:

3 , 11
5 , 1
17
= chon báng 11 mang
thu.
11 x 1,5 ÷ 16,5 (m). Vây së bô tri khoang cach giua 2 mep mang thu la 0,1 m
con 2 mep mang thu giap tuong bê së co khoang cach la 0,3 m.
Chon ông thu cán dát trong mang thu cán co duong kinh D ÷ 0,1 (m)
Diên tich cua ông thu:
F
ông
2
2
ông 3
D
0,1
7,85 10
4 4

x
x-
= = = - (m
2
)
Tôc dô trung binh cua cán chay qua ông phai lây không nho hon 1m/s. Chon
1m/s (theo muc 6.96 TCXD 33-2006)
DO AN XU LY NUOC CAP GVHD: TS DANG VIET HUNG
SVTH: Nguyên Thanh Son 06115026
Thân Thi Tu 06115038 21

Chon duong kinh lô dê thu cán vao ông la: D

÷ 25 (mm) (D

> 25 mm theo
TCXD 33:2006)
F

4
2

10 9 , 4
4
025 , 0
4
D

- =
- x
=
x
= m
2

Sô lô cân duc trên ông thu cán:
16
10 9 , 4
10 85 , 7
F
F
n
4
3

ông
=
-
-
= =

lô.
Voi sô lô cân duc la 16, ta duc trên ông thu cán hai hang lô, môi hang 8 lô, bô
tri 2 hang lô so le nhau 1 goc 45
0
.
ích thuóc xây dung cua bê:
Chiêu cao xây dung bê:
Chiêu cao bê co tinh dên chiêu cao bao vê la:
m 3 5 , 0 5 , 2 H H H
BV B
= + = + =

Day bê duoc dô bê tông voi chiêu day 120 mm, suy ra tông chiêu cao xây dung
cua bê láng (bao gôm ca chiêu cao mang xa cán) la:
XD BV M
H H H H 0,12 2,5 0,5 0,7 0,12 3,82 m = + + + = + + + =

Chiêu dai xây dung bê:
Xây dung bê báng bê tông, tuong day 200 mm, suy ra tông chiêu dai bê láng kê
ca 2 ngán phân phôi va thu nuoc:
m 4 , 19 2 17 ) 1 2 ( ) 2 , 0 2 ( L L
B
= + = - + - + =

Tông chiêu dai cua toan bê láng la:
m 8 , 19 4 , 0 4 , 19 ) 2 , 0 2 ( L L
B XD
= + = - + =

Chiêu rông xây dung bê:
m 4 , 3 4 , 0 3 ) 2 , 0 2 ( B B
XD
= + = - + =

DO AN XU LY NUOC CAP GVHD: TS DANG VIET HUNG
SVTH: Nguyên Thanh Son 06115026
Thân Thi Tu 06115038 22

2.TINH TOÁN BON LOC ÁP LUC
Nhiêm vu:
Su dung cac vât liêu loc than Anthracite va cat thach anh kêt hop voi may nen
khi tao ap luc cho nuoc dê giu lai cac cán con lai sau cac công trinh truoc dam bao tiêu
chuân nuoc án uông va sinh hoat.
2.1. Tinh toan kich thuoc bê
Bê loc ap luc ma nhom chon tinh toan thiêt kê su dung hai lop vât liêu loc la cat
thach anh va than antraxit co cac thông sô lây theo bang cac chi tiêu vê vât liêu loc va
tôc dô loc cua bê loc ap luc sau dây: (trich tu bang 4.10 trang 153- Xu Ly Nuoc Câp-
TS.Nguyên Ngoc Dung)
Loai bê
loc
Dác diêm lop vât liêu loc Tôc dô loc (m/h)
d
min

(mm)

d
max

(mm)
d
td
(mm) K L (mm) Binh
thuong
V

Táng
cuong
V
tc
Loc 1
lop
0,5
0,7
1,2
1,5
0,70,75
0,91,0
2,02,2
1,82,0
700800
12001300
10
15
15
20
Loc 2
lop

0,5

1,2

0,70,75

2
Cat thach
anh
4005001520
0,8

1,8

1,11,2

2
Than
antraxit
400500

Chon:
Chiêu cao lop cat thach anh h
1
÷ 500 mm, duong kinh hiêu qua d
td
÷ 0,7 mm,
hê sô dông nhât K ÷ 2.
DO AN XU LY NUOC CAP GVHD: TS DANG VIET HUNG
SVTH: Nguyên Thanh Son 06115026
Thân Thi Tu 06115038 23

Chiêu cao lop than antraxit h
2
÷ 500 mm, duong kinh hiêu qua d
td
÷ 1,1 mm, hê
sô dông nhât K ÷ 2.
Tôc dô loc o chê dô binh thuong V ÷ 15 m/h.
%#ng diên tJch bŝ mát bê lţc áp lŻc:
Tông diên tich bê mát bôn loc ap luc duoc tinh theo công thuc:
V
Q
F =
Trong do:
Q : luu luong nuoc di vao cac bê, Q ÷ 2000 m
3
/ngay.dêm ÷ 83,333 m
3
/h
V : tôc dô loc tinh toan khi bê loc lam viêc binh thuong (m/h), chon V
tb
÷ 15
m/h


Sô bê loc tinh theo công thuc:
N 0,5 F 0,5 5, 556 1,18 = = - =
Chon N báng 2 bê
Kiêm tra lai tôc dô loc táng cuong voi diêu kiên dong 1 bê dê rua:
tc tb
1
N 2
V V 15 30 m/h ~ 20 m/h
N N 2 1
= - = - =

(không an toan). Vi vây, ta phai thiêt
kê thêm 1 bê loc dê du phong. Hai bê vân hanh, 1 bê du phong.
÷Diên tich 1 bê:
2
F 5, 556
I 2, 778 m
N 2
= = =
Duong kinh 1 bê:

4I 4 2, 278
D 1,88 m
3,14
-
= = =
x

Chon D ÷ 1,9 m
Luu luong nuoc qua môi bê :
3
Q 2000
q 11, 574 10
2 2 24 3600

= = = -
- -
m
3
/s
2
Q 2000
F 5, 556 m
V 24 15
÷ = = =
-
DO AN XU LY NUOC CAP GVHD: TS DANG VIET HUNG
SVTH: Nguyên Thanh Son 06115026
Thân Thi Tu 06115038 24

Tính chiêu cao toàn phân cua bê loc áp luc:
H ÷ H
d
¹ H
v
¹ H
n
¹ H
ph
(m)
Trong do:
H
d
: chiêu cao soi dõ (m), chon H
d
÷ 200 mm ( H
d
÷ 150200 mm theo TCXD
33:2006)
H
v
: chiêu cao lop vât liêu loc
Lop cat thach anh cao 400500 mm ÷chon ÷ 500 mm
Lop than antraxit cao 400500 mm ÷chon ÷ 500 mm
÷H
v
÷ 500 ¹ 500 ÷ 1000 mm ÷ 1 m
H
n
: chiêu cao lop nuoc trên vât liêu loc, chon H
n
÷ 0,5 m (H
n
÷ 0,40,6 theo tai
liêu ' Xu ly nuoc câp cho sinh hoat va công nghiêp cua TS.Trinh Xuân Lai).
H
ph
: chiêu cao phu kê dên viêc dâng nuoc khi bê rua, chon H
ph
÷ 0,5 m (H
ph
>
0,3m theo muc 6.106 TCXD 33:2006)
÷H ÷ 0,2 ¹ 1 ¹ 0,5 ¹ 0,5 ÷ 2,2 m
2.2. Tinh toan hê thông dân nuoc va thu nuoc
Nuoc sau khi di qua hê bê láng ngang së vao bôn loc ap luc thông qua phêu
phân phôi. Sau do nuoc duoc loc qua 2 lop vât liêu loc va duoc thu lai vao cac chup
thu nuoc tai san thu duoi day bôn loc.
ng dân nuóc vào bôn:
Chon vân tôc nuoc chay trong ông dân V
n
÷ 2 m/s ( V
n
÷1 2 m/s theo diêu
6.111 TCXD 33:2006)
Ta co luu luong nuoc qua 1 bôn loc
3
q 11, 574 10

= - m
3
/s
Duong kinh ông dân nuoc vao 1 bôn
3
n
4q 4 11, 574 10
D 0, 085 m ÷ 85 mm
V 3,14 2

- -
= = =
x -

Chon duong kinh ông dân nuoc vao bôn loc D ÷ 90 mm
Vân tôc thuc nuoc chay trong ông dân la:
3
n 2 2
4q 4 11, 574 10
V 1,8 m/s
D 3,14 0, 09

- -
= = =
x -
(V
n
÷1 2 m/s)
DO AN XU LY NUOC CAP GVHD: TS DANG VIET HUNG
SVTH: Nguyên Thanh Son 06115026
Thân Thi Tu 06115038 25

Phêu phân phôi và thu nuóc rua có:
- Duong kinh day nho báng duong kinh ông dân nuoc vao bôn loc : báng 90
mm
- Chiêu cao phêu ÷ 150 mm.
- Duong kinh day lon ÷ 300 mm.
ng thu nuóc sau loc:
Chon vân tôc nuoc chay trong ông thu nuoc sau loc báng vân tôc nuoc chay
vao bôn loc V
t
÷ 1,8 m/s
Ta co luu luong nuoc qua 1 bê loc
3
q 11, 574 10

= - m
3
/s
Duong kinh ông thu nuoc:
3
t
4q 4 11, 574 10
D 0, 085 m ÷ 85 mm
V 3,14 1,8

- -
= = =
x -

Chon duong kinh ông thu nuoc D ÷ 90 mm
2.3. Tinh toan hê thông phân phôi nuoc rua loc
Rua loc báng gio nuoc phôi hop. Suc gio tu duoi lên voi cuong dô 1520 l/m
2
s
trong 12 phut. Sau do rua tiêp báng nuoc ¹ gio trong thoi gian 45 phut voi cuong dô
gio 1520 l/m
2
s va nuoc 2,53 l/m
2
s sao cho cat không bi trôi vao mang thu nuoc rua.
Cuôi cung ngung rua gio va tiêp tuc rua nuoc thuân tuy voi cuong dô 58 l/m
2
s trong
khoang thoi gian 45 phut. (theo diêu 6.123 TCXD 33- 2006)
Chon rua gio trong 1 phut voi cuong dô 20 l/m
2
s
Rua nuoc ¹ gio trong 4 phut voi cuong dô gio 20l/m
2
s va nuoc 3 l/m
2
s
Rua nuoc thuân tuy trong 5 phut voi cuong dô 8 l/m
2
s.
Phân phôi nuoc rua loc báng chup loc, bên trên dâu chup loc co 1 lop soi dõ co duong
kinh 24 mm, day 20 cm dê ngán ngua cat chui vao khe (theo TC 1520 cm).
Tinh toan san chup loc
Vât liêu san chup loc la thep không gi
San co khoan lô dê gán cac chup loc co duong kinh 30 mm
Chup loc duoc lam báng vât liêu nhua ABS, loai chup loc chuôi ngán
DO AN XU LY NUOC CAP GVHD: TS DANG VIET HUNG
SVTH: Nguyên Thanh Son 06115026
Thân Thi Tu 06115038 26

Voi duong kinh bôn loc la 1900 mm, bô tri chup loc trên 6 duong tron dông tâm, môi
duong tron cach nhau 150 mm.
Cac chup loc trên 1 duong tron bô tri cach nhau 1 cung khoang 200 mm.
Nhu vây, sô chup loc duoc bô tri trên 1 duong tron duoc tinh theo công thuc:
CV
n
200
=
Trong do:
CV : la chu vi cua tung duong tron
Cac duong tron Duong kinh cua
duong tron
Chu vi cua duong
tron
Sô chup loc bô tri
Tai vi tri tâm 1 cai
Duong tron 1 300 mm 942 mm 5 cai
Duong tron 2 600 mm 1884 mm 10 cai
Duong tron 3 900 mm 2826 mm 14 cai
Duong tron 4 1200 mm 3768 mm 19 cai
Duong tron 5 1500 mm 4710 mm 24 cai
Duong tron 6 1800 mm 5652 mm 28 cai
Tông công 101 cai

Sô chup loc trên 1 m
2
diên tich san ÷ 101/2,778 ÷ 36 (cai) ( 3040 chup loc, theo muc
6.122 TCXD 33:2006)
Sô chup loc trong 1 bôn loc la 101 cai.
Tính toán tông luong khí cân cung câp dê rua loc cho 1 bôn loc:
Ta co cuong dô gio W
k
÷ 20 l/m
2
s
Tông thoi gian rua gio cho 1 bôn loc la 5 phut
Trong 1s , 1 m
2
diên tich bôn loc cân cung câp 20 lit khi
DO AN XU LY NUOC CAP GVHD: TS DANG VIET HUNG
SVTH: Nguyên Thanh Son 06115026
Thân Thi Tu 06115038 27

Nhu vây, trong 2,778 m
2
diên tich bôn loc, voi khoang thoi gian cân câp khi la 5 phut
thi thê tich khi cân thiêt la:
2 2 3
k
V 2, 778(m ) 300(s) 20(l / m s) 16668 (lit) ÷ 16,668 m = - - =
Tính toán tông luong nuóc cân cung câp dê rua loc cho 1 bôn loc:
Tuong tu tinh toan cho luong nuoc:
2 2 2 3
n
V (240(s) 3(l / m s) 300(s) 8(l / m s)) 2, 778(m ) 8667 (lit) ÷ 8,667 m = - + - - =
ng dân nuóc rua loc:
Chon vân tôc nuoc chay trong ông dân va thoat nuoc rua loc la: v ÷ 1,8 m/s (v ÷ 1,52
m/s theo muc 6.120 TCXD 33:2006)
Duong kinh ông dân nuoc rua loc va thoat nuoc rua loc la:
3
4q 4 11, 574 10
D 0, 09 m
v 3,14 1,8

- -
= =
x -

2.4. Tôn thât ap luc khi rua bôn loc :Theo tai liêu 'xu ly nuoc câp TS Nguyên
Ngoc Dung
Ton that ap lŻc tr4ng hê thŧng phan phŧi co chup lţc duoc tinh the4 cong thųc.
2
2
2g
V
h
3
=
Trong do:
V: tôc dô chuyên dông cua nuoc hoác hôn hop nuoc gio qua khe ho cua chup
loc (V không nho hon 1,5 m/s)
Chon V ÷ 2 m/s
µ : hê sô luu cua chup loc ÷ 0,62
Dôi voi chup loc co xe khe : µ÷ 0,5
Dôi voi chup loc co lô : µ÷ 0,62
53 , 0
62 , 0 81 , 9 2
2
2g
V
h
2
2
2
2
=
- -
=
3
= (m)
Tôn thât áp luc qua lóp soi dõ:
h
d
÷ 0,22 L
s
W (m)
DO AN XU LY NUOC CAP GVHD: TS DANG VIET HUNG
SVTH: Nguyên Thanh Son 06115026
Thân Thi Tu 06115038 28

Trong do:
L
s
: chiêu day lop soi dõ ÷ 0,2 (m)
W: cuong dô rua loc. W÷ 15 l/m
2
s theo bang sau (trich tu bang 6.13 TCXD)
Loai vât liêu loc va
bê loc
Dô no tuong dôi
cua vât liêu loc (°)
Cuong dô rua bê
loc (l/m
2
s)
Thoi gian rua bê
loc (phut)
Bê loc nhanh 1 lop
vât liêu loc:
d
eII
÷ 0,6-0,65
d
eII
÷ 0,75-0,8
d
eII
÷ 0,9-1,1
Bê loc nhanh 2 lop
vât liêu loc45
30
25
50


12-14
14-16
16-18
14-166-5

7-6

h
d
÷ 0,22 L
s
W ÷ 0,22 x 0,2 x 15 ÷ 0,66 (m)
Tôn thât áp luc trong lóp vât liêu loc:
h
vl
÷ (a ¹ bW)Le (m)
Trong do:
a,b: hê sô phu thuôc vao kich thuoc hat
Cat thach anh: d÷ 0,51 ; a÷ 0,76 ; b÷ 0,017.
Than antraxit: d÷12 ; a÷ 0,85 ; b÷ 0,004.
L: chiêu day lop vât liêu loc
e: dô giãn no cua vât liêu e ÷ 0,5
W: cuong dô rua loc. W ÷ 15 l/m
2
s
Ton that ap lŻc tr4ng lūp cat thʼnch anh.
h
vl1
÷ (0.76¹ 0,017x15)x 0,5x0,5 ÷ 0,254 (m)
Ton that ap lŻc tr4ng lūp than antraxit.
h
vl2
÷ (0,85 ¹ 0,004x15)x0,5x0,5 ÷ 0,2275 (m)
Tôn thât áp luc khi rua bê loc:
H÷ h ¹ h
d
¹ h
vl1
¹ h
vl2
÷ 0,53¹0,66¹0,254¹0,2275 ÷ 1,6715 (m)
DO AN XU LY NUOC CAP GVHD: TS DANG VIET HUNG
SVTH: Nguyên Thanh Son 06115026
Thân Thi Tu 06115038 29

2.5. Tinh toan chu ki loc
Bê loc voi hai lop vât liêu loc voi cac thông sô duoc chon nhu sau:
Chiêu cao lop cat thach anh h
1
÷ 500 mm, duong kinh hiêu qua d
td
÷ 0,7 mm, hê sô
dông nhât K ÷ 2.
Chiêu cao lop than antraxit h
2
÷ 500 mm, duong kinh hiêu qua d
td
÷ 1,1 mm, hê
sô dông nhât K ÷ 2.
Tôc dô loc o chê dô binh thuong V ÷ 15 m/h. Cán chua 1/4 thê tich cac lô
rông.
Dô rông e ÷ 50°
Cán sát dô ngâm nuoc 94°, con 6° la cán.(theo tai liêu 'Xu ly nuoc câp cho
sinh hoat va công nghiêpcua TS. Trinh Xuân Lai)
Chu ky loc cua lóp than:
Thê tich chua cán cua chiêu cao lop than h
2
÷ 500 mm
V ÷ e x h
2
x I ÷ 0,5 x 0,5 x 2,778 ÷ 0,6945 m
3

Thê tich cán:
V
c
÷ V/4 ÷ 0,6945/4 ÷ 0,1736 m
3

Trong luong cán lop than co thê giu lai:
G
c
÷ 60 kg/m
3
x 0,1736 m
3
÷ 10,416 kg
Ham luong cán sau bê láng C
c
÷ 6,984 mg/l
Luu luong nuoc qua bê loc Q ÷ 41,667 m
3
/h
Luong cán lop than giu lai trong 1h :
m
c
÷ C
c
x Q ÷ 6,984 g/m
3
x 41,667 m
3
/h ÷ 294 g/h ÷ 0,294 kg/h
Chu ki rua loc cua than antraxit la:
T
t
÷ G
c
/m
c
÷ 10,416/0,294 ÷ 35,794 h ÷ 1 ngay 11,76 h
Chon chu ki rua loc cua than la 1,5 ngay.
Tinh toan tuong tu cho chu ky loc cua lop cat h
1
÷ 500 mm ta duoc
T
c
÷ G
c
/m
c
÷ 10,416/0,294 ÷ 35,794 h ÷ 1 ngay 11,76 h
DO AN XU LY NUOC CAP GVHD: TS DANG VIET HUNG
SVTH: Nguyên Thanh Son 06115026
Thân Thi Tu 06115038 30

Vây chon chu ki rua loc cua bôn loc la 1,5 ngay.
Chuong 4: DU TOÁN CHI PHI
1. Phân xây dung
STT Công trinh-thiêt bi Sô luong Don vi tinh Don gia Thanh tiên
1 Gian mua 1 cai 45.000.000 45.000.000
2 Bê láng ngang 1 cai 150.000.000 150.000.000
3 Bôn loc ap luc 3 Cai 100.000.000 300.000.000
4 Bê chua nuoc sach 1 cai 30.000.000 30.000.000
5 Bê nen bun 1 cai 30.000.000 30.000.000
Tông công 555.000.000

2. Phân thiêt bi may moc
6 Hê thông duong
ông
1 Bô 40.000.000
7 May châm clo 1 cai 20.000.000 20.000.000
8 Chi phi phat sinh 20.000.000
9 Công trinh phu tro 100.000.000
Tông công 180.000.000

Tông chi phi du kiên: 555.000.000 ¹ 180.000.000 ÷ 735.000.000 vnd
DO AN XU LY NUOC CAP GVHD: TS DANG VIET HUNG
SVTH: Nguyên Thanh Son 06115026
Thân Thi Tu 06115038 31