Gluc«z¬ vµ fructoz¬

TRẦN HƯNG Bµi tËp tr¾c nghiÖm lÝ thuyÕt .
Câu 1: Phản ứng nào chứng tỏ glucozơ có dạng mạch vòng : A. Phản ứng với CH3OH/HCl B. Phản ứng tráng Ag C. Phản ứng với Cu(OH)2 D. Phản ứng este hoá với (CH3CO)2O Câu 2:: Fructozơ không cho phản ứng nào sau đây : A. dung dịch AgNO3/NH3 B. Cu(OH)2 C. (CH3CO)2O D. dung dịch Br2 Câu 3: phát biểu nào sau đây ko đúng? A. Glucozo và Fructozo là đồng phân cấu tạo của nhau. B. có thể phân biệt Glucozo và Fructozo bằng phản ứng tráng bạc C. trong dung dịch, glucozo tồn tại ở dạng mạch vòng ưu tiên hơn dạng mạch hở. D. Metyl α-glicozit không thể chuyển sang dạng mạch hở. Câu 4: Phát biểu nào sau đây không đúng? A. dung dịch glucozo tác dụng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm khi đun nóng cho kết tủa Cu2O B. dung dịch AgNO3/NH3 oxi hóa glucozo thành amoni gluconat và tạo ra bạc kim loại. C. dẫn khí hidro vào dung dịch glucozo đun nóng có Ni làm chất xúc tác, sinh ra sobitol. D. dung dịch glucozo phản ứng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm ở nhiệt độ cao tạo ra phức đồng glucozo Câu 5: cho các dung dịch: glucozo, glixerol, axit axetic, etanol. Thuốc thử nào sau đây có thể dùng để phân biệt các dung dịch đó. A. Cu(OH)2 trong môi trường kiềm B. [Ag(NH3)2]OH C. Na kim loại D. nước Brom Câu 6: cho sơ đồ chuyển hóa sau: tinh bột →X→Y→ axit axetic. X, Y lần lượt là: A. ancol etylic, andehit axetic B. glucozo, andehit axetic C. glucozo, etyl axetat D. glucozo, ancol etylic Câu 7: phản ứng hóa học nào sau đây có thể chứng minh được đặc điểm cấu tạo mạch hở của glucozo? A. tác dụng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ phòng. B. điều chế este có 5 gốc axit C. phản ứng tráng bạc D. cả 3 phản ứng trên. Câu 8: Để xác định glucozo có 5 nhóm –OH người ta thường tiến hành: A. cho glucozo tác dụng với Na dư, từ số mol H2 xác định số nhóm -OH B. Tiến hành phản ứng este hóa, xác định số nhóm chức este trong sản phẩm C. cho glucozo phản ứng tạo phức với Cu(OH)2. D. khử hoàn toàn glucozo thành n-hexan. Câu 9: C«ng thøc cÊu t¹o d¹ng m¹ch hë cña glucoz¬ lµ a. CH2OH(CHOH)4CHO b. CH2OH(CHOH)3COCH2OH c. [C6H7O2(OH)3]n d. CH2OH(CHOH)4CH2OH Câu 10: C«ng thøc cÊu t¹o cña sobit lµ a. CH2OH(CHOH)4 CHO b. CH2OH(CHOH)3 COCH2OH c. CH2OH(CHOH)4 CH2OH d. CH2OH CHOH CH2OH Câu 11: Chän ph¸t biÓu ®óng nhÊt: a. Gluxit lµ nh÷ng hîp chÊt h÷u c¬ t¹p chøc b. Gluxit lµ nh÷ng hîp chÊt h÷u c¬ cã chøa nhiÒu nhãm chøc hi®roxyl vµ chøa nhãm cacboxyl trong ph©n tö c. Gluxit lµ nh÷ng hîp chÊt h÷u c¬ t¹p chøc, cã chøa nhiÒu nhãm hi®r«xyl (-OH) vµ cã nhãm cacbonyl (>C=0) trong ph©n tö. d. Gluxit lµ nh÷ng hîp chÊt h÷u c¬ do c¸c monosaccarit cÊu t¹o nªn. Câu 12: §Ó chøng minh glucoz¬ cã nhãm chøc an®ªhit, cã thÓ dïng mét trong ba ph¶n øng hoµ häc. Trong c¸c ph¶n øng sau, ph¶n øng nµo kh«ng chøng minh ®îc nhãm chøc an®ehit cña glucoz¬? a. Oxi ho¸ glucoz¬ b»ng AgNO3/NH3 b. Oxi hoµ glucoz¬ b»ng Cu(OH)2 ®un nãng Câu 13: Nh÷ng ph¶n øng hãa häc nµo chøng minh r»ng glucoz¬ lµ hîp chÊt t¹p chøc. a. Ph¶n øng tr¸ng g¬ng vµ ph¶n øng cho dung dÞch mµu xanh lam ë nhiÖt ®é phßng víi Cu(OH)2. b. Ph¶n øng tr¸ng g¬ng vµ ph¶n øng lªn men rîu c. Ph¶n øng t¹o phøc víi Cu(OH)2 vµ ph¶n øng lªn mªn rîu d. Ph¶n øng lªn men rîu vµ ph¶n øng thñy ph©n Câu 14: Muèn biÕt sù cã mÆt cña ®êng glucoz¬ trong níc tiÓu, ta cã thÓ dïng thuèc thö nµo trong c¸c thuèc thö sau: a. GiÊy ®o pH b. Cu(OH)2 c. Dung dÞch Ag2O/NH3 d. C¶ B, C Câu 15: Chất không phản ứng với glucozơ là a. Ag2O/NH3 b. Cu(OH)2 c. H2/Ni (nhiệt độ) d. I2 Câu 16: øng dông nµo díi ®©y kh«ng ph¶i lµ øng dông cña glucoz¬? a. Lµm thùc phÈm dinh dìng vµ thuèc t¨ng lùc b. Tr¸ng g¬ng, tr¸ng phÝch c. Nguyªn liÖu s¶n xuÊt ancol etylic d.Nguyªn liÖu s¶n xuÊt giÊy Câu 17: Glucoz¬ kh«ng cã tÝnh chÊt nµo díi ®©y?

1

metanal. Cho axit fomic t¸c dông víi dung dÞch AgNO3/NH3.a. b.24 g b. c. TÝnh chÊt cña poliol c. AgNO3/NH3 c. h d. d. glixerol (glixerin) + Cu(OH)2 → D·y gåm c¸c ph¶n øng ®Òu thuéc ph¶n øng oxi hãa. Glucoz¬ tån t¹i ë d¹ng m¹ch hë vµ d¹ng m¹ch vßng. Cho glucoz¬ t¸c dông víi dung dÞch AgNO3/NH3 Câu 31: Cho 5 nhãm chÊt h÷u c¬ sau : 1. CH3CH(OH)COOH và CH3CHO. C. d. Cu(OH)2/OHb. Hai chất X. Glucoz¬ t¸c dông ®îc víi níc brom. Tham gia ph¶n øng thuû ph©n d. 3.t0 C. D. glucoz¬ cã 5 nhãm OH kÒ nhau. Glucoz¬ vµ glixerol 4.dd (CH3CO)2O/H2SO4 đặc Câu 25: (§¹i häc khèi B-2008) Cho c¸c chÊt: ancol (rîu) etylic.dd AgNO3/NH3 B. CH3CH2OH và CH3CHO.Cu(OH)2/NaOH. dung dÞch Brom d. 4 d. FeS + H2SO4 ®Æc nãng → c. c. Sè chÊt t¸c dông ®îc víi Cu(OH)2 lµ. d. g Câu 28: Cho 3. a. Câu 27: (§¹i häc khèi A-2007) Cho c¸c ph¶n øng sau: a. CH3CHO + H2  i. glixerol. a. c. Níc brom Câu 23: ChØ dïng mét thuèc thö nµo díi ®©y ®Ó ph©n biÖt ®îc c¸c dung dÞch: glucoz¬. dung dÞch Br2 Câu 21: Nh÷ng ph¶n øng nµo sau ®©y cã thÓ chuyÓn glucoz¬. 4. Cu(OH)2 c. e. CH3CHO và CH3CH2OH. protit lu«n chøa nit¬ b. ph¶n øng víi AgNO3/NH3 c. Cho an®ehit fomic t¸c dông víi dung dÞch AgNO3/NH3. Khi glucoz¬ ë d¹ng vßng th× tÊt c¶ c¸c nhãm OH ®Òu t¹o ete víi CH3OH. glixerol. c. b.dd Br2 D. to d. axit fomic. Glucoz¬ vµ an®ehit axetic 2. foman®ehit. a. protit cã khèi lîng ph©n tö lín h¬n. a. ph¶n øng víi H2/Ni. H2/Ni. d. FeO + HNO3 ®Æc nãng → b. b.4 g d. a. ë d¹ng m¹ch hë.khö lµ. ngêi ta cho dung dÞch gluc«z¬ ph¶n øng víi. agNO3/NH3 (trong m«i trêng kiÒm) d. proti lu«n chøa chøc hi®roxyl d. kim lo¹i Na b. Ph¶n øng víi Cu(OH)2 b. ®imetyl ete. TÝnh chÊt cña nhãm an®ehit b. gluc«z¬. CH3CH2OH và CH2=CH2. etanol. AgNO3 (hoÆc Ag2O) trong dung dÞch NH3 c. 2. Cho axetilen t¸c dông víi dung dÞch AgNO3/NH3. 2 c. protit lu«n lµ hîp chÊt h÷u c¬ no. Cu(OH)2 trong NaOH. fructoz¬. Câu 30: Trong c«ng nghiÖp chÕ t¹o ruét phÝch ngêi ta thêng thùc hiÖn ph¶n øng nµo sau ®©y : A. c.32 g Câu 29: (§¹i häc khèi B-2009) Ph¸t biÓu nµo sau ®©y kh«ng ®óng? a. 3 b. b. f. b. glixerin (glixerol). h c. propan-1-ol. d. Y lần lượt là a. thµnh nh÷ng s¶n ph¶m gièng nhau: a. 18. gluc«z¬ + AgNO3 (hoÆc Ag2O) trong dung dÞch NH3  g. e. a.16 g c. Cu(OH)2 ë nhiÖt ®é thêng. AgNO3/NH3 Câu 24: Để phân biệt glucozơ và fructozơ thì nên chọn thuốc thử nào dưới đây? A. a. B. Al2O3 + HNO3 ®Æc nãng → d. a. Cu + dung dÞch FeCl3 → N e. g b. Câu 19: (§¹i häc khèi A-2007) §Ó chøng minh trong ph©n tö gluc«z¬ cã nhiÒu nhãm hi®roxyl. a. ®un nãng d. Cu(OH)2 trong m«i trêng kiÒm b. T¸c dông víi CH3OH trong HCl Câu 18: Cho sơ đồ chuyển hoá: Glucozơ → X → Y → CH3COOH. a. e. 1 Câu 26: (§¹i häc khèi B-2007) Mét trong nh÷ng ®iÓu kh¸c nhau cña protit so víi lipit vµ glucoz¬ lµ. nhiÖt ®é b. Glucoz¬ vµ etanol 3. Glucoz¬ vµ an®ehit fomic. b. d. Na kim lo¹i d. Câu 20: fructoz¬ kh«ng ph¶n øng ®îc víi chÊt nµo sau ®©y. Glucoz¬ vµ axit nitric 5. e. f.to→ f. a.6 gam glucoz¬ ph¶n øng hoµn toµn víi dung dÞch AgNO3/NH3 (d) th× khèi lîng Ag thu ®îc lµ a. C2H4 + Br2 → h. ph¶n øng víi Na Câu 22: Thuèc thö nµo trong c¸c thuèc thö díi ®©y dïng ®Ó nhËn biÕt ®îc tÊt c¶ c¸c dung dÞch c¸c chÊt sau: glucoz¬. Na kim lo¹i c. 2 .

4 D.4 gam. lªn men thµnh rîu etylic. 48.8g C. 16. 14.glucozơ. 300 g Câu 3: Glucoz¬ lªn men thµnh rîu etylic. c.100% Lîng s¶n phÈm thu theo lý thuyÕt BÀI TẬP ÁP DỤNG : Câu 1: mét cacbohi®rat X cã c«ng thøc ®¬n gi¶n nhÊt lµ CH2O. Trong qu¸ tr×nh chÕ biÕn.1. Cho 18 gam X t¸c dông víi dung dÞch AgNO3/NH3 (d. d. Toµn bé khÝ CO2 sinh ra trong qu¸ tr×nh nµy ®îc hÊp thô hÕt vµo dung dÞch Ca(OH)2 (d) t¹o ra 40 gam kÕt tña.01 M c. ®un nãng) thu ®îc 21. toµn bé khÝ sinh ra ®îc dÉn vµo dung dÞch Ca(OH)2 d t¸ch ra 40 gam kÕt tña. 24 gam b.chất . b. Nång ®é mol (hoÆc mol/lit) cña dung dÞch gluc«z¬ ®· dïng lµ.20 M b. 7.6 gam Ag. rîu bÞ hao hôt 5%.2g Câu 12: Cho thực hiện phản ứng tráng bạc hoàn toàn 1. 92 g c.02 M Câu 9: (§¹i häc khèi A-2009) Lªn men m gam glucoz¬ víi hiÖu suÊt 90%. 360 g b. 30.100% Lîng tæng sè ®· lÊy H = Lîng s¶n phÈm thùc tÕ thu ®îc . C6H12O6 c. 21. Khèi lîng glucoz¬ cÇn dïng b»ng bao nhiªu gam? a.84 kg d.37 kg c. 5.16 gam b¹c kÕt tña.4 gam so víi khèi lîng dung dÞch níc v«i trong ban ®Çu. a. 0. 10. 3 B. NaOH D. 1. 184 g b.0.0. Na B.0. 138 g Câu 7: Cho 10 Kg glucoz¬ chøa 10% t¹p chÊt.44 gam b.65 kg b. b.4 gam Câu 5: Lªn men a gam glucoz¬ víi hiÖu suÊt 90%. 48 gam Câu 4: Khèi lîng kÕt tña ®ång (I) oxit t¹o thµnh khi ®un nãng dung dÞch hçn hîp chøa 9 gam glucoz¬ vµ lîng d ®ång (II) hi®roxit trong m«i trêng kiÒm lµ bao nhiªu gam? a. 4. 50 gam d. Câu 11: Đun nóng dung dịch chứa 27gam glucozo với dung dịch AgNO3/NH3 thì khối lượng Ag thu được tối đa là: A. 250 g d. C«ng thøc ph©n tö cña X lµ a. 4. 15. 60. 0.20 gam d. 13. C3H6O3 d. AgNO3/NH3 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM BÀI TẬP : PHƯƠNG PHÁP GIẢI : 1 MOL GLUCOZƠ → 2 MOL Ag ( BẠC) 1 MOL GLUCOZƠ → 2 MOL C2H5OH + 2 MOL CO2 1 MOL GLUCOZƠ + H2 → SOBITOL mdung dịch giảm = mkết tủa – m co2 công thức quan trọng khi làm về bt độ rượu (hay độ ancol): . 6.Số chất tác dụng được với Cu(OH)2 là: A. khèi lîng gluc«z¬ thu ®îc lµ. Gi¸ trÞ cña m lµ a.0 gam c. lîng khÝ CO2 sinh ra hÊp thô hÕt vµo dung dÞch níc v«i trong. 15.5 gam b.glixein(glixerol). 0.m(Rượu) = Vng. Khèi lîng dung dÞch sau ph¶n øng gi¶m 3.6g B. 30. a. NÕu hiÖu suÊt cña qu¸ tr×nh lªn men lµ 75% th× gi¸ trÞ cña m lµ a.5.D(Rượu) = (Vng.56 kg Câu 8: (Cao ®¼ng khèi A-2007) Cho 50 ml dung dÞch gluc«z¬ cha râ nång ®é t¸c dông víi mét lîng d AgNO3 (hoÆc Ag2O) trong dung dÞch NH3 thu ®îc 2.0918 gam Ag.0 gam Câu 6: ( Tèt nghiÖp 2007) Khi lªn men 360 gam gluc«z¬ víi hiÖu suÊt 100%. 40 gam c. 20. Nồng độ phần trăm của dung dịch truyền huyết thanh trên là: 3 .53 gam dung dịch truyền huyết thanh glucozo thu được 0. biÕt hiÖu suÊt lªn men ®¹t 75%. 276 g d. 32. khèi lîng ancol etylic thu ®îc lµ. ĐH khối B-2008 Câu 33: Thuèc thö nµo sau ®©y cã thÓ ph©n biÖt tÊt c¶ c¸c chÊt trªn trong mçi nhãm ? A. thu ®îc 10 gam kÕt tña.10 M d. C2H4O2 b.60 gam c.Câu 32: Cho các chất (an col)etylic. a.4g D. a cã gi¸ trÞ lµ bao nhiªu? a.0 gam d. lîng CO2 sinh ra hÊp thô hÕt vµo dung dÞch níc v«i trong thu ®îc 10 gam kÕt tña vµ khèi lîng dung dÞch gi¶m 3. Câu 10: (Cao ®¼ng khèi A-2009) Lªn men hoµn toµn m gam glucoz¬ thµnh ancol etylic. 13. Cu(OH)2/NaOH C.chất * 100) / Vdd rượu với V phải đổi về ml . C5H10O5 Câu 2: (tèt nghiÖp 2007) Thñy ph©n 324 gam tinh bét víi hiÖu suÊt cña ph¶n øng lµ 75%. 20.2 C.đimetyl ete và axit fomit. d. 58. c. D (khối lượng riêng) (g/ml) H = Lîng thùc tÕ ®· ph¶n øng . 270 g c. Hái khèi lîng rîu etylic thu ®îc b»ng bao nhiªu a. 0. 30. 3.

4. thu được 550 gam kết tủa và dung dịch X.88 (l) D. 1. 75 B.02M CĐ khối A-2007 Câu 24: Lượng glucozơ cần dùng để tạo ra 1. 735gam D. Cho biÕt fructoz¬ ph¶n øng ®îc víi chÊt nµo trong c¸c chÊt sau: dung dÞch AgNO3 (trong dung dÞch NH3).0.3 lit D.30 g Câu 28: Từ 10 kg gạo nếp có 80% tinh bột.5% D. a.8 (g/ml).5 gam. 5% C.CHO .05 g/ml) thu được dung dịch chứa 2 muối với tổng nông độ là 6. C. 65 C. A. Na.8g/ml.0. NaOH. Câu 21: Cho 5 kg glucoz¬ (chøa 20% t¹p chÊt) lªn men. CH2OH-CHOH .192. hía trị của m là: A. 22. 55 Câu 16: Một mẫu glucozo có chứa 2% tạp chất được lên men rượu với hiệu suất 45% thì thu được 1 lít ancol 46o. BiÕt r»ng khèi lîng rîu bÞ hao hôt lµ 10% vµ khèi lîng riªng cña rîu nguyªn chÊt lµ 0. glixerol. lọc kết tủa rồi đun nóng nước lọc lại thu được 5g kết tủa.Đun kĩ dung dịch X thu thêm được 100 gam kết tủa. 7.2 M B.1 lit Câu 29: Cho m g tinh bột lên men để sản xuất ancol etylic.129. 67. 36 gam B. 108 D.949.01M D. 5.82 gam sobitol với hiệu suất 80% là: A. 5.810 C.807 g/ml. 54 C. 45 gam C. D.57ml dung dịch NaOH 20% (d = 1.2 g C.4. 2. Biết khối lượng riêng của ancol nguyên chất là 0.65% B. 8 D.5 lit C.5% Câu 13: Cho m gam glucozo lên men thành ancol etylic với hiệu suất 75%. 720gam C.940 g B. Hấp thụ hoàn toàn khí CO2 sinh ra vào dung dịch nước vôi trong thu được 10 gam kết tủa. 54 gam B. 1600gam B. gluc«z¬. Na. tính khối lượng mẫu glucozo đã dùng. Cho biÕt gluc«z¬ ph¶n øng ®îc víi chÊt nµo trong c¸c chÊt sau: Ag2O (trong NH3).1. CH2OH(CHOH)3-CO-CH2OH.A.8 g/ml) A. 18 gam D. A. 4 .950. Xác định a. Giá trị của m là: A.0. Đốt cháy X cháy thu được CO2 và H2O với số mol bằng nhau và bằng số mol O2 đã đốt cháy. Khí CO2 thoát ra được hấp thụ vừa hết bởi 65.82 gam D. A. Vậy công thức cấu tạo đúng của X là: A.550 B.22g/ml) sản phẩm thu được là muối natri hiđrocacbonat. Toàn bộ CO2 sinh ra cho vào dung dịch Ca(OH)2 lấy dư được 750 gam kết tủa.80 gam C. lượng CO2 sinh ra được hấp thụ hết bởi dung dịch Ca(OH)2 thu được 10 kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 3. Giá trị của m là:A.4. Giá trị của m là: A.22g/ml) sản phẩm thu được là muối natri hiđrocacbonat. 63.68 g B. ĐH khối B-2008 Câu 26: Cho gluczơ lên men với hiệu suất 70% hấp thụ toàn bộ sản phẩm khí thoát ra vào 2 lit dd NaOH 1. 45 gam C. 18 gam D.25 gam B. KÕt qu¶ kh¸c Câu 22: Cho m gam tinh bột lên men thành ancol etylic với hiệu suất 81%. giá trị của m là: A. Câu 2: ViÕt c«ng thøc cÊu t¹o m¹ch hë thu gän vµ d¹ng m¹ch vßng cña fructoz¬.4 gam.75 (l) C.8gam Ag (hiệu suất 100%) .13.650 D.15 g C.5 Câu 15: Cho m gam tinh bột lên men thành ancol etylic với hiệu suấ 81%. Xác định m. A. C.65gam Câu 17: Lên men m gam glucozơ (hiệu suất 80%) khí thoát ra hấp thụ hết vào dung dịch nước vôi trong thấy có 40 gam.25 C. 7.57ml dung dịch NaOH 20% (d = 1.4.2.0 kg. 36 gam B. Xác định a. 22.1. gluc«z¬. 45 gam.44 gam ĐH khối A-2008 Câu 25: Khối lượng của tinh bột cần dùng trong quá trình lên men để tạo thành 5 lít rượu (ancol)etylic 460 là (biết hiệu suất của quá trình là 72% và khôi lượng riêng của rượu etylic nguyên chất là 0.5 gam. Câu 19: Một hợp chất hữu cơ X tạp chức có mạch cacbon không phân nhánh và chứa nhóm chức –CH=O và nhóm -OH. H·y tÝnh thÓ tÝch rîu 40o thu ®îc. 1632.5 g D. khi lên men sẽ thu được bao nhiêu lit cồn 960? Biết hiệu suất quá trình lên men đạt 80% và khối lượng riêng của cồn 960 là 0. a có giá trị là: A. 22. 74 B.16 gam Ag kết tủa. lại thấy có thêm 10 gam kết tủa .25 M ( d=1.4.168. 60 gam C.Khối lượng glucozơ đã dùng là: A.6. H2.1000 g Bµi tËp tù luËn. Câu 3: NhËn biÕt c¸c dung dÞch c¸c hîp chÊt trong mçi chÊt sau ®©y b»ng ph¬ng ph¸p hãa häc.833%. Đun nóng 9 gam X với lượng dư Ag2O/ dung dịch NH3 cho 10. 96 Câu 14: Cho m gam glucozo lên men thành ancol etylic với hiệu suất 80%. Toàn bộ lượng khí sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 lấy dư. thu được 75g kết tủa.92 g Câu 27: Lên men a gam glucozơ với hiệu suất 90%. Khí CO2 thoát ra được hấp thụ vừa hết bởi 65. A. etanol.4kg.5 g B. CH2OH(CHOH)4-CHO.78 g D. dung dÞch Cu(OH)2.186. Cu(OH)2. D. Câu 18: Cho a gam glucozơ lên men thành rượu etylic với hiệu suất 80%.Nồng độ mol ( hoặc mol/l) của dung dịch glucozơ đã dùng là: A. Hiệu suất mỗi giai đoạn lên men là 80%. CH2OH-(CHOH)3-CH=O Câu 20 Cho a gam glucozơ lên men thành rượu etylic với hiệu suất 80%. B. 3.Toàn bộ lượng CO2 sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2. 5.. B.0.750 ĐH khối B-2007 Câu 23: Cho 50 ml dung dịch glucozơ chưa rõ nồng độ tác dụng với một lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3 thu được 2. Lọc tách lấy kết tủa sau đó đun nóng dung dịch nước lọc. Toàn bộ khí CO2 sinh ra được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 lấy dư tạo ra 80g kết tủa.5kg.5 D. NaOH.5 gam D.1M C. 45 B.29 g C. Câu 1: ViÕt c«ng thøc cÊu t¹o m¹ch hë thu gän vµ d¹ng m¹ch vßng cña gluc«z¬.7 lit B.20 g D. 11. A.0kg.3 (l) B. 2. glixerol b.

32 g CO2 và 0. biÕt rîu nguyªn chÊt cã khèi lîng riªng d=0. a. b. X¸c ®Þnh c«ng thøc thùc nghiÖm.Xác định CTPT của cacbohydrat đó . TÝnh khèi lîng Ag thu ®îc vµ khèi lîng AgNO3 ph¶n øng.9 g một cacbohydrat thu được 1. Câu 5: Cho gluc«z¬ lªn men thµnh rîu etylic.2 g một cacbohydrat X thu được 13.4 g. Khèi lîng ph©n tö cña gluxit ®ã lµ 180 ®vc.9 gam mét gluxit thu ®îc 1. c«ng thøc ph©n tö vµ c«ng thøc cÊu t¹o d¹ng m¹ch hë cña gluxit ®ã.54 g H2 O . rîu bÞ hao hôt mÊt 10%. Câu 4: §un nãng dung dÞch chøa 9 gam gluc«z¬ víi AgNO3 trong dung dÞch NH3 thÊy Ag t¸ch ra. gluc«z¬. TÝnh a (BiÕt hiÖu suÊt cña qu¸ tr×nh lªn men lµ 90%) Câu 8: §èt ch¸y hoµn toµn 0. Hydro hoá hoàn toàn 2. khối lượng phân tử của cacbohydrat đó bằng 180 đvC. an®ehit fomic. TÝnh thÓ tÝch H2 (®ktc) ®Ó hi®ro hãa hoµn toµn 9 gam gluxit trªn.8 g/ml.5 Kg gluc«z¬ chøa 20% t¹p chÊt lªn men thµnh rîu etylic. TÝnh khèi lîng rîu thu ®îc. Khèi lîng dung dÞch so víi ban ®Çu gi¶m ®i 3. X thuộc loại cacbohidrat nào đã học? 5 . Trong qu¸ tr×nh chÕ biÕt. TÝnh khèi lîng rîu thu ®îc vµ khèi lîng gluc«z¬ ®· tham gia lªn men. (biÕt hiÖu suÊt lªn men ®¹t 10%) Câu 6: Cho 2. DÉn khÝ c¸c bonic sinh ra vµo níc v«i trong d.32 gam CO2 vµ 0. NÕu pha lo·ng rîu ®ã thµnh rîu 40o th× sÏ ®îc bao nhiªu lit.54 gam H2O. Câu 7: Lªn men a gam gluc«z¬.c. thu ®îc 50 gam kÕt tña.44 lít khí CO2 (đkc) và 9 g nước.7 g cacbohydrat trên thì thể tích H2 cần dùng đkc là bao nhiêu lít? Câu 10: Đốt cháy hoàn toàn 16. etanol. Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn 0. a. cho toµn bé lîng CO2 sinh ra hÊp thô vµo dung dÞch níc v«i trong t¹o thµnh 10g kÕt tña.Tìm công thức đơn giản nhất của X.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful