P. 1
Bai Tap Glucozo Va Fructozo

Bai Tap Glucozo Va Fructozo

|Views: 515|Likes:
Được xuất bản bởiTrần Hưng

More info:

Published by: Trần Hưng on Jun 12, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/02/2013

pdf

text

original

Gluc«z¬ vµ fructoz¬

TRẦN HƯNG Bµi tËp tr¾c nghiÖm lÝ thuyÕt .
Câu 1: Phản ứng nào chứng tỏ glucozơ có dạng mạch vòng : A. Phản ứng với CH3OH/HCl B. Phản ứng tráng Ag C. Phản ứng với Cu(OH)2 D. Phản ứng este hoá với (CH3CO)2O Câu 2:: Fructozơ không cho phản ứng nào sau đây : A. dung dịch AgNO3/NH3 B. Cu(OH)2 C. (CH3CO)2O D. dung dịch Br2 Câu 3: phát biểu nào sau đây ko đúng? A. Glucozo và Fructozo là đồng phân cấu tạo của nhau. B. có thể phân biệt Glucozo và Fructozo bằng phản ứng tráng bạc C. trong dung dịch, glucozo tồn tại ở dạng mạch vòng ưu tiên hơn dạng mạch hở. D. Metyl α-glicozit không thể chuyển sang dạng mạch hở. Câu 4: Phát biểu nào sau đây không đúng? A. dung dịch glucozo tác dụng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm khi đun nóng cho kết tủa Cu2O B. dung dịch AgNO3/NH3 oxi hóa glucozo thành amoni gluconat và tạo ra bạc kim loại. C. dẫn khí hidro vào dung dịch glucozo đun nóng có Ni làm chất xúc tác, sinh ra sobitol. D. dung dịch glucozo phản ứng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm ở nhiệt độ cao tạo ra phức đồng glucozo Câu 5: cho các dung dịch: glucozo, glixerol, axit axetic, etanol. Thuốc thử nào sau đây có thể dùng để phân biệt các dung dịch đó. A. Cu(OH)2 trong môi trường kiềm B. [Ag(NH3)2]OH C. Na kim loại D. nước Brom Câu 6: cho sơ đồ chuyển hóa sau: tinh bột →X→Y→ axit axetic. X, Y lần lượt là: A. ancol etylic, andehit axetic B. glucozo, andehit axetic C. glucozo, etyl axetat D. glucozo, ancol etylic Câu 7: phản ứng hóa học nào sau đây có thể chứng minh được đặc điểm cấu tạo mạch hở của glucozo? A. tác dụng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ phòng. B. điều chế este có 5 gốc axit C. phản ứng tráng bạc D. cả 3 phản ứng trên. Câu 8: Để xác định glucozo có 5 nhóm –OH người ta thường tiến hành: A. cho glucozo tác dụng với Na dư, từ số mol H2 xác định số nhóm -OH B. Tiến hành phản ứng este hóa, xác định số nhóm chức este trong sản phẩm C. cho glucozo phản ứng tạo phức với Cu(OH)2. D. khử hoàn toàn glucozo thành n-hexan. Câu 9: C«ng thøc cÊu t¹o d¹ng m¹ch hë cña glucoz¬ lµ a. CH2OH(CHOH)4CHO b. CH2OH(CHOH)3COCH2OH c. [C6H7O2(OH)3]n d. CH2OH(CHOH)4CH2OH Câu 10: C«ng thøc cÊu t¹o cña sobit lµ a. CH2OH(CHOH)4 CHO b. CH2OH(CHOH)3 COCH2OH c. CH2OH(CHOH)4 CH2OH d. CH2OH CHOH CH2OH Câu 11: Chän ph¸t biÓu ®óng nhÊt: a. Gluxit lµ nh÷ng hîp chÊt h÷u c¬ t¹p chøc b. Gluxit lµ nh÷ng hîp chÊt h÷u c¬ cã chøa nhiÒu nhãm chøc hi®roxyl vµ chøa nhãm cacboxyl trong ph©n tö c. Gluxit lµ nh÷ng hîp chÊt h÷u c¬ t¹p chøc, cã chøa nhiÒu nhãm hi®r«xyl (-OH) vµ cã nhãm cacbonyl (>C=0) trong ph©n tö. d. Gluxit lµ nh÷ng hîp chÊt h÷u c¬ do c¸c monosaccarit cÊu t¹o nªn. Câu 12: §Ó chøng minh glucoz¬ cã nhãm chøc an®ªhit, cã thÓ dïng mét trong ba ph¶n øng hoµ häc. Trong c¸c ph¶n øng sau, ph¶n øng nµo kh«ng chøng minh ®îc nhãm chøc an®ehit cña glucoz¬? a. Oxi ho¸ glucoz¬ b»ng AgNO3/NH3 b. Oxi hoµ glucoz¬ b»ng Cu(OH)2 ®un nãng Câu 13: Nh÷ng ph¶n øng hãa häc nµo chøng minh r»ng glucoz¬ lµ hîp chÊt t¹p chøc. a. Ph¶n øng tr¸ng g¬ng vµ ph¶n øng cho dung dÞch mµu xanh lam ë nhiÖt ®é phßng víi Cu(OH)2. b. Ph¶n øng tr¸ng g¬ng vµ ph¶n øng lªn men rîu c. Ph¶n øng t¹o phøc víi Cu(OH)2 vµ ph¶n øng lªn mªn rîu d. Ph¶n øng lªn men rîu vµ ph¶n øng thñy ph©n Câu 14: Muèn biÕt sù cã mÆt cña ®êng glucoz¬ trong níc tiÓu, ta cã thÓ dïng thuèc thö nµo trong c¸c thuèc thö sau: a. GiÊy ®o pH b. Cu(OH)2 c. Dung dÞch Ag2O/NH3 d. C¶ B, C Câu 15: Chất không phản ứng với glucozơ là a. Ag2O/NH3 b. Cu(OH)2 c. H2/Ni (nhiệt độ) d. I2 Câu 16: øng dông nµo díi ®©y kh«ng ph¶i lµ øng dông cña glucoz¬? a. Lµm thùc phÈm dinh dìng vµ thuèc t¨ng lùc b. Tr¸ng g¬ng, tr¸ng phÝch c. Nguyªn liÖu s¶n xuÊt ancol etylic d.Nguyªn liÖu s¶n xuÊt giÊy Câu 17: Glucoz¬ kh«ng cã tÝnh chÊt nµo díi ®©y?

1

TÝnh chÊt cña poliol c. Câu 27: (§¹i häc khèi A-2007) Cho c¸c ph¶n øng sau: a. Y lần lượt là a. CH3CH(OH)COOH và CH3CHO. to d. glixerol. 2. Ph¶n øng víi Cu(OH)2 b. CH3CHO và CH3CH2OH. dung dÞch Brom d. ®imetyl ete. b. 2 . Al2O3 + HNO3 ®Æc nãng → d. h d. kim lo¹i Na b. glixerol (glixerin) + Cu(OH)2 → D·y gåm c¸c ph¶n øng ®Òu thuéc ph¶n øng oxi hãa. e. AgNO3/NH3 c. d. b. Glucoz¬ vµ etanol 3. a. Cu(OH)2 trong m«i trêng kiÒm b. propan-1-ol. e. nhiÖt ®é b. axit fomic.a. metanal. CH3CH2OH và CH3CHO. H2/Ni. c. d. glucoz¬ cã 5 nhãm OH kÒ nhau. c. a. b. Tham gia ph¶n øng thuû ph©n d. c.dd Br2 D. gluc«z¬ + AgNO3 (hoÆc Ag2O) trong dung dÞch NH3  g. D. f. 3 b. ph¶n øng víi H2/Ni.khö lµ. a. AgNO3/NH3 Câu 24: Để phân biệt glucozơ và fructozơ thì nên chọn thuốc thử nào dưới đây? A. Glucoz¬ vµ an®ehit axetic 2. Câu 30: Trong c«ng nghiÖp chÕ t¹o ruét phÝch ngêi ta thêng thùc hiÖn ph¶n øng nµo sau ®©y : A. 3. Cu + dung dÞch FeCl3 → N e.Cu(OH)2/NaOH. protit cã khèi lîng ph©n tö lín h¬n. FeS + H2SO4 ®Æc nãng → c. a. agNO3/NH3 (trong m«i trêng kiÒm) d. ®un nãng d. foman®ehit. Cho axetilen t¸c dông víi dung dÞch AgNO3/NH3. CH3CHO + H2  i.32 g Câu 29: (§¹i häc khèi B-2009) Ph¸t biÓu nµo sau ®©y kh«ng ®óng? a. gluc«z¬. AgNO3 (hoÆc Ag2O) trong dung dÞch NH3 c. g Câu 28: Cho 3. c. a. 18. Glucoz¬ vµ glixerol 4. e. f. FeO + HNO3 ®Æc nãng → b.24 g b. dung dÞch Br2 Câu 21: Nh÷ng ph¶n øng nµo sau ®©y cã thÓ chuyÓn glucoz¬. C. Cu(OH)2 c. Glucoz¬ t¸c dông ®îc víi níc brom. a. glixerol. d. Níc brom Câu 23: ChØ dïng mét thuèc thö nµo díi ®©y ®Ó ph©n biÖt ®îc c¸c dung dÞch: glucoz¬. Sè chÊt t¸c dông ®îc víi Cu(OH)2 lµ. a. ph¶n øng víi AgNO3/NH3 c. ph¶n øng víi Na Câu 22: Thuèc thö nµo trong c¸c thuèc thö díi ®©y dïng ®Ó nhËn biÕt ®îc tÊt c¶ c¸c dung dÞch c¸c chÊt sau: glucoz¬. protit lu«n chøa nit¬ b.t0 C. 4. Cho axit fomic t¸c dông víi dung dÞch AgNO3/NH3. 1 Câu 26: (§¹i häc khèi B-2007) Mét trong nh÷ng ®iÓu kh¸c nhau cña protit so víi lipit vµ glucoz¬ lµ.dd (CH3CO)2O/H2SO4 đặc Câu 25: (§¹i häc khèi B-2008) Cho c¸c chÊt: ancol (rîu) etylic. Na kim lo¹i c. a. d. TÝnh chÊt cña nhãm an®ehit b.16 g c. glixerin (glixerol). Hai chất X. a. protit lu«n lµ hîp chÊt h÷u c¬ no. Glucoz¬ vµ axit nitric 5. etanol. C2H4 + Br2 → h. ë d¹ng m¹ch hë. CH3CH2OH và CH2=CH2. Câu 20: fructoz¬ kh«ng ph¶n øng ®îc víi chÊt nµo sau ®©y.dd AgNO3/NH3 B. Na kim lo¹i d. Cho glucoz¬ t¸c dông víi dung dÞch AgNO3/NH3 Câu 31: Cho 5 nhãm chÊt h÷u c¬ sau : 1. e. d. g b. 4 d. d.4 g d.6 gam glucoz¬ ph¶n øng hoµn toµn víi dung dÞch AgNO3/NH3 (d) th× khèi lîng Ag thu ®îc lµ a. T¸c dông víi CH3OH trong HCl Câu 18: Cho sơ đồ chuyển hoá: Glucozơ → X → Y → CH3COOH. c. thµnh nh÷ng s¶n ph¶m gièng nhau: a. b. Cu(OH)2/OHb. Glucoz¬ tån t¹i ë d¹ng m¹ch hë vµ d¹ng m¹ch vßng. h c. 2 c. Cu(OH)2 trong NaOH. Câu 19: (§¹i häc khèi A-2007) §Ó chøng minh trong ph©n tö gluc«z¬ cã nhiÒu nhãm hi®roxyl. B. b. Khi glucoz¬ ë d¹ng vßng th× tÊt c¶ c¸c nhãm OH ®Òu t¹o ete víi CH3OH. b. proti lu«n chøa chøc hi®roxyl d. a. fructoz¬. a. Cho an®ehit fomic t¸c dông víi dung dÞch AgNO3/NH3. Glucoz¬ vµ an®ehit fomic. Cu(OH)2 ë nhiÖt ®é thêng. ngêi ta cho dung dÞch gluc«z¬ ph¶n øng víi.to→ f.

Toµn bé khÝ CO2 sinh ra trong qu¸ tr×nh nµy ®îc hÊp thô hÕt vµo dung dÞch Ca(OH)2 (d) t¹o ra 40 gam kÕt tña. biÕt hiÖu suÊt lªn men ®¹t 75%. Khèi lîng dung dÞch sau ph¶n øng gi¶m 3. 3 B. 13. a cã gi¸ trÞ lµ bao nhiªu? a. 14. ®un nãng) thu ®îc 21.56 kg Câu 8: (Cao ®¼ng khèi A-2007) Cho 50 ml dung dÞch gluc«z¬ cha râ nång ®é t¸c dông víi mét lîng d AgNO3 (hoÆc Ag2O) trong dung dÞch NH3 thu ®îc 2. 276 g d.0 gam Câu 6: ( Tèt nghiÖp 2007) Khi lªn men 360 gam gluc«z¬ víi hiÖu suÊt 100%.60 gam c. Khèi lîng glucoz¬ cÇn dïng b»ng bao nhiªu gam? a. 10. c. 58. 0. 92 g c.37 kg c. 6.4g D. 0. 20. 24 gam b.01 M c.Câu 32: Cho các chất (an col)etylic. 270 g c. 60. lîng CO2 sinh ra hÊp thô hÕt vµo dung dÞch níc v«i trong thu ®îc 10 gam kÕt tña vµ khèi lîng dung dÞch gi¶m 3.6g B.4 D.65 kg b.20 gam d.44 gam b. C«ng thøc ph©n tö cña X lµ a. Câu 11: Đun nóng dung dịch chứa 27gam glucozo với dung dịch AgNO3/NH3 thì khối lượng Ag thu được tối đa là: A. lîng khÝ CO2 sinh ra hÊp thô hÕt vµo dung dÞch níc v«i trong. AgNO3/NH3 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM BÀI TẬP : PHƯƠNG PHÁP GIẢI : 1 MOL GLUCOZƠ → 2 MOL Ag ( BẠC) 1 MOL GLUCOZƠ → 2 MOL C2H5OH + 2 MOL CO2 1 MOL GLUCOZƠ + H2 → SOBITOL mdung dịch giảm = mkết tủa – m co2 công thức quan trọng khi làm về bt độ rượu (hay độ ancol): .0918 gam Ag.1. 184 g b. 250 g d.10 M d. 0. Cho 18 gam X t¸c dông víi dung dÞch AgNO3/NH3 (d. Gi¸ trÞ cña m lµ a. Câu 10: (Cao ®¼ng khèi A-2009) Lªn men hoµn toµn m gam glucoz¬ thµnh ancol etylic. a. toµn bé khÝ sinh ra ®îc dÉn vµo dung dÞch Ca(OH)2 d t¸ch ra 40 gam kÕt tña.Số chất tác dụng được với Cu(OH)2 là: A. 4. 40 gam c. Na B.6 gam Ag. 138 g Câu 7: Cho 10 Kg glucoz¬ chøa 10% t¹p chÊt. 20.2 C.0.D(Rượu) = (Vng. 48. thu ®îc 10 gam kÕt tña. 300 g Câu 3: Glucoz¬ lªn men thµnh rîu etylic. 15. 13. C3H6O3 d.glixein(glixerol). Cu(OH)2/NaOH C. C6H12O6 c.5 gam b.m(Rượu) = Vng. Hái khèi lîng rîu etylic thu ®îc b»ng bao nhiªu a. lªn men thµnh rîu etylic. 5. Nång ®é mol (hoÆc mol/lit) cña dung dÞch gluc«z¬ ®· dïng lµ.53 gam dung dịch truyền huyết thanh glucozo thu được 0. 21. Trong qu¸ tr×nh chÕ biÕn. b.4 gam Câu 5: Lªn men a gam glucoz¬ víi hiÖu suÊt 90%.8g C. 15. 16.16 gam b¹c kÕt tña. D (khối lượng riêng) (g/ml) H = Lîng thùc tÕ ®· ph¶n øng .84 kg d. 30. ĐH khối B-2008 Câu 33: Thuèc thö nµo sau ®©y cã thÓ ph©n biÖt tÊt c¶ c¸c chÊt trªn trong mçi nhãm ? A. NaOH D. 360 g b.20 M b. rîu bÞ hao hôt 5%. 50 gam d. a.đimetyl ete và axit fomit.5. 3.0 gam d. khèi lîng ancol etylic thu ®îc lµ.02 M Câu 9: (§¹i häc khèi A-2009) Lªn men m gam glucoz¬ víi hiÖu suÊt 90%.100% Lîng s¶n phÈm thu theo lý thuyÕt BÀI TẬP ÁP DỤNG : Câu 1: mét cacbohi®rat X cã c«ng thøc ®¬n gi¶n nhÊt lµ CH2O. Nồng độ phần trăm của dung dịch truyền huyết thanh trên là: 3 . 32. d. 1. khèi lîng gluc«z¬ thu ®îc lµ. d. C2H4O2 b.4 gam. 48 gam Câu 4: Khèi lîng kÕt tña ®ång (I) oxit t¹o thµnh khi ®un nãng dung dÞch hçn hîp chøa 9 gam glucoz¬ vµ lîng d ®ång (II) hi®roxit trong m«i trêng kiÒm lµ bao nhiªu gam? a.0. b.100% Lîng tæng sè ®· lÊy H = Lîng s¶n phÈm thùc tÕ thu ®îc . 7. 30.4 gam so víi khèi lîng dung dÞch níc v«i trong ban ®Çu.glucozơ. a.0 gam c. c.2g Câu 12: Cho thực hiện phản ứng tráng bạc hoàn toàn 1. 4.chất . 30. NÕu hiÖu suÊt cña qu¸ tr×nh lªn men lµ 75% th× gi¸ trÞ cña m lµ a.0. 0.chất * 100) / Vdd rượu với V phải đổi về ml . C5H10O5 Câu 2: (tèt nghiÖp 2007) Thñy ph©n 324 gam tinh bét víi hiÖu suÊt cña ph¶n øng lµ 75%.

7.5 g D.940 g B. C.3 lit D. 5.75 (l) C. C. thu được 75g kết tủa. 5.2. 45 gam. B. 1600gam B. 22.65% B.5 gam.5 gam.25 M ( d=1.68 g B. 1.807 g/ml. Câu 21: Cho 5 kg glucoz¬ (chøa 20% t¹p chÊt) lªn men. 96 Câu 14: Cho m gam glucozo lên men thành ancol etylic với hiệu suất 80%. BiÕt r»ng khèi lîng rîu bÞ hao hôt lµ 10% vµ khèi lîng riªng cña rîu nguyªn chÊt lµ 0.550 B. 45 gam C. 22. lại thấy có thêm 10 gam kết tủa . Na. 55 Câu 16: Một mẫu glucozo có chứa 2% tạp chất được lên men rượu với hiệu suất 45% thì thu được 1 lít ancol 46o. Giá trị của m là: A.1. D. CH2OH(CHOH)4-CHO. CH2OH(CHOH)3-CO-CH2OH.650 D. 2.8 g/ml) A.Toàn bộ lượng CO2 sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2. NaOH. Cho biÕt fructoz¬ ph¶n øng ®îc víi chÊt nµo trong c¸c chÊt sau: dung dÞch AgNO3 (trong dung dÞch NH3). D.1M C.16 gam Ag kết tủa.05 g/ml) thu được dung dịch chứa 2 muối với tổng nông độ là 6.4. hía trị của m là: A.15 g C. Giá trị của m là: A.5 g B.02M CĐ khối A-2007 Câu 24: Lượng glucozơ cần dùng để tạo ra 1.57ml dung dịch NaOH 20% (d = 1. Câu 19: Một hợp chất hữu cơ X tạp chức có mạch cacbon không phân nhánh và chứa nhóm chức –CH=O và nhóm -OH.8g/ml.129. 735gam D.88 (l) D.4 gam.20 g D.30 g Câu 28: Từ 10 kg gạo nếp có 80% tinh bột. Toàn bộ lượng khí sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 lấy dư. KÕt qu¶ kh¸c Câu 22: Cho m gam tinh bột lên men thành ancol etylic với hiệu suất 81%. 3. Câu 3: NhËn biÕt c¸c dung dÞch c¸c hîp chÊt trong mçi chÊt sau ®©y b»ng ph¬ng ph¸p hãa häc. H·y tÝnh thÓ tÝch rîu 40o thu ®îc. B.80 gam C. 74 B. 5.78 g D.A.25 C. H2.950. 63.2 M B. Vậy công thức cấu tạo đúng của X là: A. 65 C. 60 gam C.5 gam D. glixerol. Hấp thụ hoàn toàn khí CO2 sinh ra vào dung dịch nước vôi trong thu được 10 gam kết tủa.6.192. 11.5kg. Đốt cháy X cháy thu được CO2 và H2O với số mol bằng nhau và bằng số mol O2 đã đốt cháy. Toàn bộ khí CO2 sinh ra được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 lấy dư tạo ra 80g kết tủa.25 gam B.949.4.8 (g/ml).168. Na. Câu 18: Cho a gam glucozơ lên men thành rượu etylic với hiệu suất 80%. A. A. 5% C.833%.5% Câu 13: Cho m gam glucozo lên men thành ancol etylic với hiệu suất 75%. 8 D. tính khối lượng mẫu glucozo đã dùng.750 ĐH khối B-2007 Câu 23: Cho 50 ml dung dịch glucozơ chưa rõ nồng độ tác dụng với một lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3 thu được 2.82 gam sobitol với hiệu suất 80% là: A. NaOH. Toàn bộ CO2 sinh ra cho vào dung dịch Ca(OH)2 lấy dư được 750 gam kết tủa.3 (l) B. Đun nóng 9 gam X với lượng dư Ag2O/ dung dịch NH3 cho 10. a có giá trị là: A. khi lên men sẽ thu được bao nhiêu lit cồn 960? Biết hiệu suất quá trình lên men đạt 80% và khối lượng riêng của cồn 960 là 0.44 gam ĐH khối A-2008 Câu 25: Khối lượng của tinh bột cần dùng trong quá trình lên men để tạo thành 5 lít rượu (ancol)etylic 460 là (biết hiệu suất của quá trình là 72% và khôi lượng riêng của rượu etylic nguyên chất là 0. A. Xác định a. 67.Đun kĩ dung dịch X thu thêm được 100 gam kết tủa. Khí CO2 thoát ra được hấp thụ vừa hết bởi 65. Khí CO2 thoát ra được hấp thụ vừa hết bởi 65. 1632. 18 gam D.Khối lượng glucozơ đã dùng là: A.0.1 lit Câu 29: Cho m g tinh bột lên men để sản xuất ancol etylic. 108 D.0 kg. 45 gam C.CHO .810 C.2 g C.5 lit C. 2. Giá trị của m là:A.0. glixerol b.8gam Ag (hiệu suất 100%) . 36 gam B. CH2OH-(CHOH)3-CH=O Câu 20 Cho a gam glucozơ lên men thành rượu etylic với hiệu suất 80%. Xác định m. gluc«z¬. 4 . 18 gam D.4. lượng CO2 sinh ra được hấp thụ hết bởi dung dịch Ca(OH)2 thu được 10 kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 3. thu được 550 gam kết tủa và dung dịch X. ĐH khối B-2008 Câu 26: Cho gluczơ lên men với hiệu suất 70% hấp thụ toàn bộ sản phẩm khí thoát ra vào 2 lit dd NaOH 1.65gam Câu 17: Lên men m gam glucozơ (hiệu suất 80%) khí thoát ra hấp thụ hết vào dung dịch nước vôi trong thấy có 40 gam. Xác định a.29 g C.5 D.4.5% D.1000 g Bµi tËp tù luËn. Câu 2: ViÕt c«ng thøc cÊu t¹o m¹ch hë thu gän vµ d¹ng m¹ch vßng cña fructoz¬.22g/ml) sản phẩm thu được là muối natri hiđrocacbonat.0. 36 gam B. Lọc tách lấy kết tủa sau đó đun nóng dung dịch nước lọc.5 Câu 15: Cho m gam tinh bột lên men thành ancol etylic với hiệu suấ 81%. lọc kết tủa rồi đun nóng nước lọc lại thu được 5g kết tủa. 22.0.4. 45 B.7 lit B.92 g Câu 27: Lên men a gam glucozơ với hiệu suất 90%.Nồng độ mol ( hoặc mol/l) của dung dịch glucozơ đã dùng là: A.0kg. Cho biÕt gluc«z¬ ph¶n øng ®îc víi chÊt nµo trong c¸c chÊt sau: Ag2O (trong NH3). A. 54 C. Câu 1: ViÕt c«ng thøc cÊu t¹o m¹ch hë thu gän vµ d¹ng m¹ch vßng cña gluc«z¬. dung dÞch Cu(OH)2. 75 B. gluc«z¬.. Biết khối lượng riêng của ancol nguyên chất là 0. A.186. a. 54 gam B.01M D.1. 7. 720gam C. Hiệu suất mỗi giai đoạn lên men là 80%.4kg.57ml dung dịch NaOH 20% (d = 1. giá trị của m là: A. Cu(OH)2.13.82 gam D.22g/ml) sản phẩm thu được là muối natri hiđrocacbonat. CH2OH-CHOH . A. etanol.

32 g CO2 và 0. biÕt rîu nguyªn chÊt cã khèi lîng riªng d=0.c.7 g cacbohydrat trên thì thể tích H2 cần dùng đkc là bao nhiêu lít? Câu 10: Đốt cháy hoàn toàn 16. TÝnh a (BiÕt hiÖu suÊt cña qu¸ tr×nh lªn men lµ 90%) Câu 8: §èt ch¸y hoµn toµn 0. b.9 gam mét gluxit thu ®îc 1. TÝnh khèi lîng rîu thu ®îc. Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn 0. Khèi lîng ph©n tö cña gluxit ®ã lµ 180 ®vc.9 g một cacbohydrat thu được 1. thu ®îc 50 gam kÕt tña. cho toµn bé lîng CO2 sinh ra hÊp thô vµo dung dÞch níc v«i trong t¹o thµnh 10g kÕt tña. khối lượng phân tử của cacbohydrat đó bằng 180 đvC.Xác định CTPT của cacbohydrat đó . TÝnh khèi lîng rîu thu ®îc vµ khèi lîng gluc«z¬ ®· tham gia lªn men. Trong qu¸ tr×nh chÕ biÕt.44 lít khí CO2 (đkc) và 9 g nước. NÕu pha lo·ng rîu ®ã thµnh rîu 40o th× sÏ ®îc bao nhiªu lit.32 gam CO2 vµ 0. Khèi lîng dung dÞch so víi ban ®Çu gi¶m ®i 3. (biÕt hiÖu suÊt lªn men ®¹t 10%) Câu 6: Cho 2.2 g một cacbohydrat X thu được 13. gluc«z¬.54 g H2 O . Câu 7: Lªn men a gam gluc«z¬. an®ehit fomic. c«ng thøc ph©n tö vµ c«ng thøc cÊu t¹o d¹ng m¹ch hë cña gluxit ®ã. DÉn khÝ c¸c bonic sinh ra vµo níc v«i trong d. a. a.54 gam H2O.4 g. TÝnh khèi lîng Ag thu ®îc vµ khèi lîng AgNO3 ph¶n øng. X¸c ®Þnh c«ng thøc thùc nghiÖm.8 g/ml. Câu 5: Cho gluc«z¬ lªn men thµnh rîu etylic. X thuộc loại cacbohidrat nào đã học? 5 . TÝnh thÓ tÝch H2 (®ktc) ®Ó hi®ro hãa hoµn toµn 9 gam gluxit trªn. etanol.Tìm công thức đơn giản nhất của X.5 Kg gluc«z¬ chøa 20% t¹p chÊt lªn men thµnh rîu etylic. Câu 4: §un nãng dung dÞch chøa 9 gam gluc«z¬ víi AgNO3 trong dung dÞch NH3 thÊy Ag t¸ch ra. Hydro hoá hoàn toàn 2. rîu bÞ hao hôt mÊt 10%.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->