TCVN

TIEU

CHUAN

QUaC

GIA

TCVN 1651-1

Xuit ban Uin , .,

i 2~08
I

i

j',

1

.,'

.;

.\w .. '_. __~ ....

THEP COT BE TONG PHAN 1: THEP THANH TRON TRON
Steel for the reinforcement of concrete Part 1: Plain bars

HA

NQI- 2008

TCVN 1651-1: 2008

,........

__

•.

~ ... ~

_.r.~'_

.. ~ .• _ •. _ ..

~.•

-

-

1_'

-~

T

, •• ,

, ••

~,

~ ... ~-

.......
'*'-"_ ._.~ ~

Ldi nof, diu
~

i

.r . .

".'-,1 '

"r ,:,: :~-: :,. {' ...'::,._: ~,::: '
. ....~ . l"

'1:£.-."1 ~ •. -;! ";. ~ .... ~;

l
~. : ..

,"

r- ~,~ ~ "d;,

,'..

;

J

1".

I"

_ '.'

.',

',"

1!
~

LI

TCVN 1651=1: 200a-thay the cho cac dieu quldlnh doi vai thep cot be tong

nbom C 1 ella TCVN 1651: 1985.
TCVN 1651-1: 2008 dtJQe bien vaGB 1499: 1998. TCVN 1651-1: 2008 do Ban T6ng cue Tieu chu~n c6ng bo. TCVN 1651: 2008 thay the cho TCVN 1651: 1985; TCVN 6285: 1997; TCVN 6286: 1997. TCVN 1651: 2008 gam c6 ba phsn: Phsn 1: Thep thanh tron tron; Phsn 2: Thep thanh van;
£)0
SO~

n trim co

50 ISO 6935-1: 2007: J IS 3112: 2004

ky thu~t

tieu chu~n TCVNITC 17 Thep bien soan,

ILlang Chat ILlQng

de ngh!. Be;;Khoa

hQCva Cong nghi;!

Phsn 3 (ISO 6935-3: 1992-Teehnical corrigendum 1- 2000): LLloi thep han.

3

TIEU

CHUAN

Quae
,.. ...~~- - -....

GIA

TCVN 1651-1 : 2008
Xuat ban Uln 1

Thep cot be tong Ph

. ,~---. ~
~I~

an 1: Thep thanh

tron tron

i

f j ..

Steel (or tile reinforcement of concrete :;_ Part 1: Plain bars

1

Pham vi

ap dl:lng
OOt
be tong.

Tiltu chu~n nay qui dinh yeu cau ky thu~t cho thap thanh tron tron dung lam

Tieu chu~n nay ap dunq cho thep mac CB240T va CB300T. PhlJcJng phap silO xu§t do nha san xuat quyet dlnh. CHU THicH: Chti "CB" 4liu ti6n Is vl~t t~t cua tll c6t bA tOng. Ba chu 56 ti6p theo th~ hi~n gill tr! d~c tnmg duQC

qui cflnhcua giai han chay tr6n. K9 hi~u cu6i cung '7" I~ vl6t tAt cua thap thanh trim Tieu chu~n nay ap dl:lng cho

tran.
nay cOng ap dlJng

cac san ph'm dll<;k:cung c§p

a dC;1nghang. t
nan thAng.

Tieu chu'"

cho cac thep thanh tron tron dC;1ng cU9n va cac san ph~m d~ Tieu chu~n nay khOng dl.lOng ray xe

ap dl:lng cho thap thanh trim tron dllQC ch~ tao tll thanh pham nhu thep t§m hay

Ilia.

2 Tid Ii,u vi," din Cac tal li~u dt.ICJi Iii ra't can thiet d6i vbi vi~c ap dlJng ti6u chu'n nay. E.l6ivoi tai I;~u co ghi ntim cong day
b6, ·ap dlJng phien ban dllgc (k~ ca cac sUa

neu. E>6ivbi tai JilitukhOng cO na.m oong b6, ap dlJng phien ban mOi nh~t

d6;).

TCVN 4399: 2008 (ISO 404: 1992), Thep va san pham thap - YAu

cBU kY thu~t

chung khi cung cap.

ISOffS 4949, Steel names based on letter symbols (Tdn thap dl/8 tr~n cac ISOrrR 9769:1991, Steel and iron - Review of available

ky hi~u bling chil).

methods of analysis (Thep va gang - T6ng

quan v~ phllrJng phap pnen tfch hi~n c6). ISO 10144, Certification scheme for steel bars and wires for the reinforcement of concrete structures

(H~ thong chung nh~n doi vdi thap thanh va day dung cno ket cau

c6t be

tOng). 5

.,

,

TCVN 1651·1: 2008
ISO 14284:1996, Steel and iron - Sampling and preparation of samples for the determination of

chemical composition (Thep va gang - L{y mau va chuctn b] m~u d& xac djnh thanh phan hOB h9C). ISO 15630-1, Steel for the reinforcement and prestressing of concrete - Test methods - Part 1:

Reinforcing bars, wire rod and wire (Thep dung lam cot be tOng va blf tOng dt! tJ'ng ",!e thlr - Ph§n 1: Thep thanh, day th~ng va day lam c6t be tOng).

- Phlldng phap

3 Ky hi,u
Cac ky hi~u

sa dl,lng trong tieu chu~n
adn %

nay d~

li~t ke trong Bllng 1.

Bang 1 - Cae ky hi,u

Ky hi,u
As
Agi

vi

Moti

aieu

vi,n din

89 89

gUin dai tU'dng d6; sau khi dUt gian dal tong Ctngvbi IVCIbn nh~t

7.1,8.1 7.1,8.1
f)ieu 5, 8.1 DiAu 5, 8.1, 8,2, Dieu 9

%

An
d
fk

mrn'
mm MPa MPa MPa -

Di~n tfch mat dt ngang danh nghia Dl10ng kfnh danh nghia cua thanh Gia

tli d~e tnlhg

qui dinh

11.3.2.3.1 11.3.2.3.1 11,3.2.3.1 11.3,2.3.1 7.1 7.1

k, k'

chi 56 so sanh
Gia tri trung binh cua n gia trj rieng S6 gia tri rieng Gibi h~n chily tren Gibi han bAn keo Gibi han ehay qui khong ty I~

mn
n

ReH Rm
Rp(J.2

lICIc 0,2 % , vbi d¢ gian da;

7.1 11.3.2,3.1 11,3.2.3.1

s,
XI

£>9 I~eh ehuan
Gia trj rifimg

d6i vai n gia t~ neng

,

Tieu chu~n

nay

ap dl,lng cac thu~t ngu va djnh nghia sau:

".1
Phin Ueh

me nau (Cast

analysis)

Phan tich thanh phan hoa h9C cua mau dCiJi di~n cho neng cua ho [ISO 16020: 2005]

me nAu do

nha ssm xu~t thl/c hi~n thea qui trlnh

6

TCVN 1651-1: 2008

4.2
H, thong chang nh,n (Certification scheme)
Hq thong chUng nh~n lien quan d~n cac san pham, cac qua trinh san xu~t hay dich vu theo nhUng tieu chu~n

va qui d!nh rieng va c6 cling phlldng phap ti~n hanh,

4.3
Gia trj d~c tntng (Characteristic value)
Gill tri xac xuat qui dinh voi gia thi~t so Ian thala va han

[ISO 16020:2005]
CHU THicH 1: TlIdng dlfdng v{1i "vung pMn b6" dllQC djnh nghia trong ISO 3534-1. CHU THlcH 2: Gis t~ danh nghia dlfl;JC5lt dl:mg nhu gia tr! d~c tnmg trong m~t 56 tn1i1ng hop,

4.4
Cap

dq deo

(Ductility class)

SI! phan IOO;li cac tinh ch4t dec cua thep lam cot be tong can cLt vao gia tr! va giai han chay cling nhu d9 gian dal dlA;jc do bang CHU THICH : Xem Bang 5.
Alit

ty

1$gidi han ben keo voi

hoac As.

4.5 Phin tich san phim (Product analysis)
PhAn

tich tnanh phan hoa h9C dLf9c ti~n hanh tren san pham

[ISO 16020:2005]

5 Kfch thllQ:C,khoi h/qng 1 m chieu did vii sai I,ch cho phep
Thep thanh tron tron c6 t!LIOng kfnh danh nghia t!~n 10 mm t!Lf9c cung cap dU'di dO;lngcU9n hoac thanh, 16n han 10 mm dlA;jc cung ~p dLlOidO;lng thanh. Kfch thU'Oc,khoi ll1c;Jng m chieu dai va sal I$ch cho phep dl1<}cneu trong Bang 2. Theo thoa thuan gilla 1 nha san xuat va ngLibi mua, c6 th& sa dl,mg cac thanh thep tron tron c6 CfLlOng kfnh danh nghia khac vbi dlfOng kfnh neu trang Bang 2. Khi

c6 Sl/thoB thu~n gili'a nha san xu§t va ngr.t6i mua sai '~ch crv: =-heC'
thay the bllng dung sai dLldng kinh.

va khoi

ILft;:lng thea chiau dai c6 the d~

Chieu dai cung cap phsi dlf9C thoa thu~n gilla nba san xuat va ngLIOimua. Chieu dai cung cap cua cac thanh dLtc;1cIU tien Iii 6 m hoac 12 m. N~u khong c6 sl/ thoa thu~n khac, thl sal I~ch cho phep cua chieu L dai cung c~p

tU xLlong can la

+100

o

mm.

7

TCVN 1651-1: 2008 Bang 2 - Kich thlldc, khoi h/qng 1 m chieu did vii sal Itch eho phep
DltCtng kfnh thanh danh nghTa d mm 6 Ol.n tlch m.t dt ngang danh nghTa • An mm
2

Khoi luqng 1 m chl'u YOu c'u kg/m 0,222 0,395 0,617 0,888 1,21 1.58 2.00 2,47 2,98 3,85 4,83 6.31 7.99 9.86
b

dill
C

Sal Itch cho phep % ±8 ±8

28,3 50,3 78,5 113 154 201 254,5 314 380 490.9 615,8 804.2 1017.9 1256,6
X

8 10
12 14 16 18 20 22 25 28 32 36 40

b

±6
±6 ±5 ±S ±5 ±5 ±5 ±4 ±4 ±4 ±4 ±4

All

= 0.7654

cP
VCJi m~t thanh dCn.

Kh6i IVQng theo chiau dEli = 7.65 X 10.3 X An Sai 56 cho phep d6i

c

6

Thanh phan hOel hqc

Thanh philn hoa hoc cua thep. dlJ9Cxac <ijnh bllng phan Uch duc, phl=1i phil h9P vai Bang 3. 51! sai khac eua vi~c phan tfeh san pham lien quan d~n vi~c phan tfch duc dt.lt;1c qui djnh trong Bang 3 , va neu trong Bang 4.
..

Bang 3 - Thanh phi" haa h9C dl/il VaGphi" tleh me n(u - Gill

tli Idn
N -

nh(t tinh blng phin trim khollU'qng
Moic thep
CB240-T CB300-T C

5i -

Mn

P
0,050

S
0,050

-

-

B

TCVN 1651~1: 2008 Bang 4 - Thanh ph4" hoa h9c dva vila phin tich san phim - Sai

so cho phep
HI cac gial h,n qui

cua phin tich san phim tinh theo ph4n tr~m khoi luqng
Cae nguyen to GI6

tri Idn

nhl"t qui dlnh tleh t,1 Bang 3 eua phin

Sal 56 che phep tfeh san phim

trong phin

djnh eua phin

tfeh due tCJiI ang 3 B % + 0,008 + 0,008

%

P
S

s 0,05
::;0,05

7
7.1

ce tinh
aq ben keo

Vi~ thlt kim phai dll<;'Ctien hanh phu hC;Sp 8. 1. voi V(tt Ii~u phai phu hop vai cac yeu diu ve d~c tinh d(>ben keo qui dinh trong Bang 5. Trang tieu chu~n nay (n6u khOng c6 gia tr! nao khac), gia t~ d~c tn.tng la glal han dlldi hay glai han tren rna 90 % (1 ~ a

= 0,90)

cac tn.tong bop c6 95 % (p

= 0,95)

cac gia tri tlJClng U"ngIan han hoac bang giai

han duai, hay nho han hoac bang gibi nan tren. Dinh nghia nay la mac chat ILlCJng han cua san xuat. dai N6u khOng xuat hi~n hi~n tLl<}ngchay, giai han chay qui LIl'1c 0,2 % (RpD•2) phsi dLl<}cxac djnh.

7.2 Tinh uon
Sau khi thlt thea 8.2, cac thanh tbep khOng c!LI9C gay, ran nUt c6 th~ nhin thay bang m~t thLlang.

Bang 5 Gli trj qui dlnh eua glcSl h,n ehay trin R.tj

£)9 ben keo
Tlnh chit GI6 trl qui dlnh eua

Gli trl qui dlnh cua gicSl h,n ~nkeo Rm MPa

d80
de) glin

GI6 trj qui djnh cua

dai

L~I thep
MPa Nho nhit CB240-T CB300-T 240 300

R..IR ...
Nho nhit 1,46

%

Nho nhit 360

As
Nho nhit 20

AgI
Nho nhit 2

440

16

8 Thii nghi,m
8.1 ThLrkeo
Thltkeo dLIQC ti6n nanh phu hop vai ISO 15630-1.

9

TCVN 1651-1: 2008
f)~

xac dinh dg gian dai sau khi dUt, As, chieu dal cli ban dau cua mau thO phai bang 5 Ian dlldng kfnh

danh nghia.
f)~

xac dinh dQ gian do3itOng ltng vOi IVCIOn nhat, ~, phai dimh dAu cac kholmg each blmg nhau tren

chieu do3ibat kYO cua m~u thlt. Kholmg each gilla cac dau 103 20 mm, 10 mm hoac 5 mm tuy thuge vao dU'Ongkfnh thanh thep, E>~ xac dinh cac tinh chat keo, phai sa dl:Jngdi~n tich m~\t c~t ngang danh nghia caa thanh thep. 8.2 Thltuon Tha uon dllQc tien hanh phu bop vOi ISO 15630-1. M~u thlt dlft;1Cuon den g6c tll' 160 0 va 180 0 bang goi u6n dlJ9C qui dinh trong Bang 6. Bang 6 - Du'iJng kfnh goi uon dung cho thii uon Kfch thU'c.'1c bang mllimet tinh OU'ong kfnh danh nghia BLtbng kfnh goi uon (Ian nhat) •.b

d
:5 40

2d

• N~u c6 SI! thoa thu~n gilia nhit san xu~t va nglliJi mua co th~ sa dl:'ng dlliJng kfnh g6i u6n I~n hon,
b

£>6'i ~i dlliJng kfnh I~n hdn 40 mm, dlliJng kfnh g6i u6'n trong tha u6'n phai t:JlIQC v

thoa thu~n giita nM san xu~1va nglliJi mua.

8.3 Thanh ph'"

hoa h9C

Thong thU'Ong,thanh phan hail hQCdlfQC xac dinh bang cac phlldng phap quang phO. Khi c6 tranh chap v6 phlldng phap phAn trch, thanh ph'n hoa hQC phai dlf9C xac dinh bimg phlldng phap trQng tai thfch h9P dlJ9C qui "inh t~i m¢t trong 56 cac Tillu chuan qu6c , ISOfTR 9769.

te dlf9C

Ii~t k6 trong

9 Ky hi,u qui lIdc
Trang tieu chu~n nay, cac thanh thep tron tron phili dlJ9Cky hi~u qui lltJc thea thCttt! sau day:
a) thep lam

c6t be tong;

b) 56 hi~u cua tieu chu~n nay; c) dl.lCJng kfnh danh nghia tinh bang rnilirnet thea Bang 1: d) loai thep,
vi Dl,J: TMp cOtbe 16ngTCVN1651-1 -12 CB240-T.

10

TCVN 1651-1: 2008 10 Ghi nhan
Moi bo thap phlli co m¢t nhan ghi ten nha san xuat, 56 hi~u eua lieu ehu;in nay, leal thep, dvong kinh danh nghia, so cua me nau hcac cac soli~u co lien quan den cac phep thLt va len cua mroc san xuat.

11 lliinh giii st! phu hqp
11.1 Qui dinh chung Cherng nh~n va ki6m tra thap cot be t6ng phai dllt;'C thl,lC hi~n: a) thea mot hEfthong chUng nh~n do m¢t co quan ben ngoai giam sat; hoac t b) thea mqt phep thti cua vi~c eung cap d~c biEftt. 11.2 H~ thong chUng nh.n Trang trvong h<;,pthea mot h~ thong chCtng nhan thi vi~c ehCtng nh~n va kiem tra phai dv<;,cth~c hi~n theo ISO 10144. 11.3 Phitp th It chap nh,n eua vi,c cung cap d,c bi,t 11.3.1 Qui dinh chung

Cac dieu khoan lien quan den ban chat. pham vi va danh gia cua cac phep thti chap nhan va vifile eung

c4p loai thap lam cat be t6ng kh6ng phai la dOi tvt;mg cua met hEfthong chUng nh?m dllC;1C t neu tal 11.3.2 va 11.3.3. Phep thLt chap nh~n va viEftccung cap d~c bi~t phai dLI<JC thl,lC hi~n theo 11.3.2. Khi c6 SI/ thoa thu~n gilra nha san xuat va ngvoi mua thi c6 th~ sti dl:lng 11.3.3. 11.3.2 11.3.2.1 Thim dinh cac gia tri d,c tn.rng

T6 chU'c

Cac phep thti phai dLf<;'C chCtc Va thl,lC hi~n theo 51! thoa thu~n gifla nha san xuat va ngvoi mua co xet t6 dtSn cac qui dinh quae gia cua nVOc mua hang. 11.3.2.2 Ph,m vi lay miu va thlt nghl,m

E>~ thLt nghi~m phai phan chia 16hang cung cap thanh cac 16thLt vOi khoi IlfC;IngIan nhat 1850 tan hoac mQt phan cua n6. Moi mQt 16thti phili baa g6m cac san phitm cung m9t loal thep va cung dvong kinh danh nghia dl1<;'csan xuat tCt met me nau. Nhfl san xuat phai khang dlnh trang bao cao thLt rang lfit bo trang baa cao thlr nay. Cac mau thlr dllQC lay tCfcac 16thti nhl1 sau: a) hai mau thLt tCt cac thanh khac nhau d~ thlr thanh phan hoa hoc (phan tich san phitm);

ca

cac mAu thLt trong 16thlr dl1<;1C tClme nau. Thanh phan hOB h9C (phan Uch me nau) phai dll<;'c c6ng lay

11

TCVN 1651 ..1: 2008 b) t6i thi~u 15 mllu tha (neu thich hop thi I~y 60 m~u tha, xem 11.3.2.3. 1) tlt cac tha nh khac nhau tha

ten ca cac tinh chat khac dllQc qui dinh trong tilw

de

chuan nay.

11.3.2.3 Ilanh gia cac kat qua 11.3.2.3.1 Kiim tra theo diu hl,u djnh lu-qng
£)oi vai cac tinh chat dll~ a) ta't ca cac gia t~ rilmg, qui dinh la cac gia trj dl;ic trung thi phai xac djnh nhUng gia tT!sau:
XI'

cua 15 mAu thLI (n

= 15);

b) gia tTitrung binh, m15 (v(n n c) sa; It}ch chuan,
S15

= 15);

(va; n

= 15).
(1)

L6 thlt phu nop va; cac yeu c~u neu dh~u ki~n neu dtlOi day thoa man tat ca cac tfnh chat.

trong do

I; la gia tri d~c trung qui dinh;
2,33 la gia (1 -

tri

cua chi 56 chap nhan k, vbi n = 15 va

tY

I~ hong 5 % (p = 0,95) va; xac suat 90 %

a = 0,90).

I,(x; -mlsY
14 Neu dieu ki$n neu tren khOng dll<;'c thoa man thi chl s6

(2)

(3)

dll9C xac dinh tlI cac ket qua thlt san co. Neu k' ~ 2 thl phep thO'co thA tiep tuc, Trong tn.tOng hQp nay phai thlt 45 mAu tiep thee lay tlt cac thanh khac nhau trong 16 tha, nhll v~y co t6n9 s6 60 ket qua thlt
(n

= 60).

L6 thlt dllQC col la thoa man cac yeu cau neu dieu ki~n neu dllbi day dltQCthoa man vai tat ca cac tlnh chat: (4) trong do 1,93 la gia tT! cua chi s6 chap nh~n, k, d6; vai n suat bang 90 % (1 - a

= 60 va tY I~ hong bang 5 % (p = 0,95)

vai xac

= 0,90).

11.3.2.3.2 Kh~mtra theo diu hi,u 10,1 trO'
Khi cac tfnh chat thlt dlit;'C qui d!nh nhll gia tr! Ian nhat hay nho nhat thl tat dlIQC danh gia la thoa man cac yeu cau.

ca cac ket qua dLtc;Jcac dinh x

tren 15 mau thlt pha; thoa man cac yeu cau cua tieu chuc1n san phc1m. Trong trllang hop nay 10 thlt

12

TCVN

1651-1: 2008 s6 60 kat qua man cac dieu

Cac phep Ihti e6 Ih6 liap tuc khi nhieu nhat e6 hai kat qua kh6ng phu I1qp dieu kiE)n.Trong trllong hop nay phai thlt 45 mfiu thlt tiap theo tll cac thanh khac nhau trong 16 thlt nhU'v~y Ihti. Lo tha thoa man kiE)nnay.

se

c6 tong

cac

yeu cau neu co nhieu nhat 2 trong

s6 60

kat qua kh6ng thoa

11.3.2.3.3 Thanh ph'n holl hQc

Ga hai mAu Ihll

phai phu hop vCJi ac yeu cau cua tieu ehu~n nay. c

11.3.3 Klim tra cae gill trj nho "hat/Ian "hat dllqC qui dlnh
Cac phep Iha phai dlJt?Ctien hanh nhll sau; a) Cac Ihanh cua cung m¢t me due phai thu9c m¢1 nh6m. ClI 50 tan hay met phan cua n6 phai tien hanh m¢t Ian thll keo va m{>t Ian tha uan I thu uan l{Ii cho m¢1 loai dLlong kfnh; b) MOi ket qua tha rieng phai thoa man cac gia tr] yeu eau theo Bang 6 va cac tinh ehat tha uan Ilha uan I~i tai 7.2; e) Moi me nau phai tien hanh phan trch due m{>t Ian d~ kj~m Ira thanh phan hoa hoc (f>isu 6). Cac mau phai dLlQc lay theo ISO 14284; d) Neu bat ky m{>t ket qua Iha nao kh6ng thoa man cac yeu cau thl c6 th~ tien hanh Iha lal theo TCVN 4399; e) Nha san xuat phai n¢p m{>t ban bao cao kat qua tha neu len ding die san ph§m cung cap thoa man

cac tinh ehat hoa hoc va co hC?C dLlQCqui "!nh trong cac 8ieu 6 va 8ieu 7 va m{>t ban khang ",nh
rang cac yeu

c8U khac eua tieu ehu§n nay ding dLlQcthoa man.

11.3.4 Bao cao thu nghi,m
Bao cao tha nghi~m phai bao a)

gam

cac thong tin sau:

Ky hiE)uthep

lam c6t be t6ng theo tilm chuan nay;

b) Chi tiel mac (Iren the, son, v.v ...); e) Thbi gian thlt: d) Kh6i ILlQngcua 16 thlr, .; e) Cac kat qua Iha.

13

TCVN 1651·1: 2008

Thll m\lc tili Ii,u tham khao

[1}

ISO 3534~1, Statistic - Vocabulary and symbols - Part 1: General statistical terms and terms used in probability (Thong kl1 - Tu vf/t1g va ky hifu - PhAn 1: Cac thu~t ngC! thong kl1 va esc
thu~t ngC!XBC suat chung)

[2]

ISO 16020, Steel for the reinforcement and prestressing of concrete - Vocabulary (Thl1p dung lam cot b~ t6ng va dOc bl1 tOng dt,l I1ng 11,fC- (f Vl,II1g ) T

[3]

lCVN 6450 (ISO/IEG Guide 2), lieu chu&n hail

va cac hoat c:Jqng c6lien

quan - lCt vl,Ingchung

14