P. 1
ĐỀ ÁN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ VĨNH NHUẬN

ĐỀ ÁN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ VĨNH NHUẬN

|Views: 9,800|Likes:
Được xuất bản bởinguyenvanlai4432

More info:

Published by: nguyenvanlai4432 on Jun 13, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/03/2013

pdf

text

original

ĐỀ ÁN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ VĨNH NHUẬN

HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH AN GIANG GIAI ĐOẠN 2!! "
22
#H$N I%
ĐÁNH GIÁ THỰC T&ẠNG NÔNG NGHIỆ#, NÔNG DÂN, NÔNG
THÔN
T&'N Đ(A )ÀN XÃ GIAI ĐOẠN 2* " 2+
I, -HÁI .UÁT Đ/C ĐI0M T1NH H1NH CHUNG%
- Vị trí địa lý của xã: phía đông giáp: xã Vĩnh Lợi, Vĩnh Thành; phía
tâ giáp: xã Tân !h"; phía na# giáp: xã Vĩnh !h" h$%n Th&'i ()n; phía
*+c giáp: xã Vĩnh ,anh, Vĩnh -.nh;
- T/ng 0i%n tích t1 nhi2n: 34566 ha; tr&ng đ7 0i%n tích nông nghi%p
34389 ha; đ:t lâ# nghi%p 3;,35 ha4 <ã c7 6= :p; 0ân >? @thA& điB$ tra th?ng
C2 #Di nh:tE c7: ;45F8 hG HDi t/ng >? nhân ChI$: 5488J ngKLi, tr&ng đ7 >?
hG >?ng *Mng nghB nông chiN#: 5J,= O4 Pân cK gQ# ngKLi Rinh chiN#:
95,85O, ngKLi Rh#Ar chiN#: ;,8O, ngKLi ,&a chiN# 6,;JO444
- TiB# nSng thN #'nh của xã là ng$Qn tài ng$2n đ:t c7 lKợng phT >a
0Qi 0à&, c7 ng$Qn nKDc #Ut đV# *V& ch& >Vn x$:t phát triWn, gia& thông
thủ *G th$Xn ti%n, giáp HDi các HTng lân cXn tr&ng ng&ài h$%n đUc *i%t là
ng$Qn la& đGng 0Qi 0à&4 YI #'nh >Vn x$:t nông nghi%p, thâ# canh tSng HZ
t'& điB$ Ci%n ch& công nghi%p c) Chí, xa >át l"a g'&, các nghB tiW$ thủ công
nghi%p, 0ịch HZ thK)ng #'i phát triWn Hà n$ôi trQng thủ >Vn, chSn n$ôi gia
>"c, gia c[#\ nhKng chKa đKợc Chai thác tri%t đW4
- P& điB$ Ci%n xa tr$ng tâ# t]nh, h$%n nh^ng nS# trKDc đâ xã c7
r:t nhiB$ Ch7 ChSn HB Cinh tN, #_c th$ nhXp *.nh `$ân đ[$ ngKLi th:p, c)
>a h' t[ng N$ Cb#, gia& thông đi l'i Ch7 ChSn4 ,ca cTng công c$Gc đ/i
#Di của YVng, th1c hi%n chủ trK)ng của ,$%n ủ- d-eP ,$%n4 YVng *G
Hà nhân 0ân Vĩnh eh$Xn `$Nt tâ# ch$Wn 0ịch c) c:$ Cinh tN, ch$Wn 0ịch
c) c:$ câ trQng, HXt n$ôi, xâ 01ng c) >a h' t[ng, cVi thi%n đLi >?ng HXt
ch:t Hà tinh th[n của nhân 0ân4 -2n c'nh nh^ng th$Xn lợi ccn nhiB$ Ch7
ChSn 0& tác đGng Chủng h&Vng tài chính thN giDi, t.nh h.nh l'# phát, giá cV
*iNn đGng, Hi%c ti2$ thZ l"a Hà giá l"a th:p là# Vnh hKang r:t lDn đNn >Vn
x$:t Hà đLi >?ng nhân 0ân4 ehKng HDi `$Nt tâ# của YVng *G, chính `$Bn
Hà nhân 0ân đã Hà đang ra >_c Ch+c phZc Ch7 ChSn, đKa xã nhà phát triWn
tr2n tfng lĩnh H1c nhK >a$:
A. VỀ #HÁT T&I0N NÔNG NGHIỆ#%
!, V2 3456 6789: 67;:< 67=6%
- T/ng 0i%n tích giA& trQng nS# J669 đ't g4=55ha, tSng F66ha >& nS#
J66F4 Tr&ng đ7: 0i%n tích giA& trQng l"a g4==5ha, tSng F66ha >& nS# J66F;
h&a #à$ các l&'i Hà câ trQng Chác J6ha, tSng 6F ha >& nS# J66F4 ,% >? >h
0Zng đ:t đ't J,J5 l[n, tSng 6,;F l[n >& nS# J66F4
- eSng >$:t l"a *.nh `$ân nS# J669 đ't ;3,F t:niha, Chông tSng >&
nS# J66F4 eSng >$:t h&a #à$ các ljai Hà câ trQng Chác: *+p, ra$ đX$: 36
t:niha4
- (Vn lKợng lK)ng th1c nS# J669 đ't 8g4FF5 t:n, tSng ;4J=; t:n >&
nS# J66F4 -.nh `$ân lK)ng th1c đ[$ ngKLi nS# J669 đ't F4=33
CgingKLiinS#, tSng Jg6 Cg >& nS# J66F4 (Vn lKợng h&a #à$ các l&'i: =66
t:n4
RNt `$V th1c hi%n xã hGi h7a công tác >Vn x$:t gi?ng a địa phK)ng,
_ng 0Zng khK)ng tr.nh l3 giV# - 3 tSngm tr&ng >Vn x$:t l"a tính đNn c$?i
nS# J669, c7 6J t/ >Vn x$:t gi?ng, 0i%n tích =53 ha, c7 J4F66 hG nông 0ân
tha# gia chK)ng tr.nh l3 giV# - 3 tSngm, 0i%n tích _ng 0Zng chK)ng tr.nh
34;55ha4
2, C4>: :?@8 <8A BCD, <8A DEF%
- T/ng đàn trâ$, *c nS# J669 đ't ;=9 c&n, tSng J9 c&n >& nS# J66F;
tr&ng đ7 đàn *c đ't ;83 c&n4 Tn l% *c lai >in0 đ't ;66O4
- T/ng đàn hA& nS# J669 đ't ;469= c&n, tSng 68 c&n >& nS# J66F;
tr&ng đ7 hA& gi?ng lai đ't ;66O4 T/ng đàn gia c[# nS# J669 đ't 3649g5
c&n, tSng 35g c&n >& nS# J66F4
G, T4HI BJ:%
- Pi%n tích #Ut nKDc n$ôi thủ >Vn nS# J669 đ't ;;,5g ha, tSng 68 ha
>& nS# J66F; tr&ng đ7 PT n$ôi cá ;;,5g ha @cá tra: ;6 haE;
- (? lQng *o n$ôi 68 cái;
- (Vn lKợng n$ôi thủ >Vn nS# J669 đ't: F4666 t:n, giV# 9Fg t:n >&
nS# J66F; tr&ng đ7 >Vn lKợng cá tra 346F; t:n; >Vn lKợng cá l7c: ;4989 t:n4
K, G85 67L BJ: M?N6 :@:<, 64HI BJ: OP:4 Q?R: 67S: ! 4A TN6 DA:4
65D @thA& giá hi%n hànhE nS# J669 đ't g3,5 tri%$ đQngihainS#, tSng 86 tri%$
đQng >& nS# J66F4
pô h.nh >Vn x$:t ti2$ *iW$ tr&ng xã đ't giá trị >Vn x$:t ca&, nhK >Vn
x$:t thâ# canh tSng HZ; >Vn x$:t l"a gi?ng; n$ôi trQng thủ >Vn4
), VỀ NÔNG DÂN, NÔNG THÔN%
Yánh giá #_c đG đ't đKợc ti2$ chí nông thôn #Di thA& `$Nt định >?
;9F5iqY-d-eP, ngà ;9i;6iJ6;6 của d-eP t]nh rn siang HB Hi%c *an
hành *G ti2$ chí xâ 01ng xã nông thôn #Di:
I, NHUM TI'U CHV .UY HOẠCH%
!, .?I 4WXD4 YZ 64[D 48\: Q?I 4WXD4%
] T4[D 67X:< D@:< 65D Q?I 4WXD4 YZ 64[D 48\: Q?I 4WXD4 67S: TLA
OZ:%
q$ h&'ch chợ tr$ng tâ# xã, cZ# 0ân cK, xâ 01ng HTng >Vn x$:t HZ
3, xâ 01ng lG nông thôn, tr'# *)# đi%n, Cinh thủ lợi, trZ >a là# Hi%c
d-eP xã, tr'# tN, trKLng hjc, Ch$ thW tha&, nhà HSn h7a4
Vi%c `$Vn lý th1c hi%n `$ h&'ch đB$ đ't Chá t?t g7p ph[n đI #'nh
*G #Ut nông thôn ngà #Gt đKợc Chang trang, đV# *V& phát triWn >Vn x$:t
l$ôn tSng nSng >$:t, đLi >?ng nhân 0ân ngà càng đKợc /n định4
II, NHUM TI'U CHV HẠ T$NG -INH T^ ] XÃ H_I%
2, G8AW 64@:<%
a. Thực trạng hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn xã:
- T&àn xã hi%n c7 ;g t$Nn gia& thông nông thôn, t/ng chiB$ 0ài gF,J
C# @*a& gQ# chiB$ 0ài đKLng gia& thông HB đNn tr$ng tâ# xã Hà tf tr$ng
tâ# xã HB đNn các :p, đKLng li2n :pE4 Tr&ng đ7: láng nh1a #Ut đKLng g,3
C#, đ/ p2tông #Ut đKLng g C#, rVi cát đKLng đ:t =6,9 C#4
- T/ng >? t$Nn gia& thông nGi đQng là ;8 t$Nn t/ng chiB$ 0ài 3g,=
C# đKLng gia& thông nGi đQng @Chông CW đKLng gia& thông HB đNn tr$ng
tâ# xã Hà tf tr$ng tâ# xã HB đNn các :p, li2n :pE4 Tr&ng đ7 Chông c7 đKLng
láng nh1a Hà p2 tông ch] c7 rVi cát đá c:p ph?i, đKLng đ:t 3g,= C#4
- k[$ gia& thông t&àn xã c7 t/ng >? 35 câ @c[$ nM# tr2n t$Nn 3F
câ, Chông nM# tr2n t$Nn 63 câE, tr&ng đ7 c[$ >+t 6g câ, c[$ gt 3; câ4
b) Đánh giá mức độ đạt đ!c tiê" ch# $% giao thông nông thôn trên
địa bàn xã @>& >ánh thA& ti2$ chí t'i qY4 ;9F5E:
- Chỉ tiêu 2.1: YKLng gia& thông chính HB đNn tr$ng tâ# xã: kh] ti2$
nà đ't đKợc F;O @g,3 C# đKLng nh1aE ccn l'i g C# đKLng p2tông chKa đ't
ch$In, hi%n đã x$?ng c:p c[n nâng c:p >ha chha4
- Chỉ tiêu 2.2: đKLng gia& thông tf tr$ng tâ# xã HB đNn các :p; đKLng
li2n :p Hà đKLng ra cánh đQng: ch] ti2$ nà đ't đKợc J,FO @ J,3 C#E; @>& ch]
ti2$ `$ định đNn nS# J6;F là 86O, nS# J6J6 là F6OE
G, T4HI `a8%
a) Thực trạng hệ thống th&' (!i trên địa bàn xã:
- ,% th?ng C2nh tKDi ti2$ của xã đáp _ng nh$ c[$ tKDi ti2$ ;66O 0i%n
tích >Vn x$:t4 sQ#: C2nh c:p ; c7 6J t$Nn chiB$ 0ài ;; C#; C2nh c:p J c7
6; t$Nn chiB$ 0ài 69 C#; C2nh c:p 3 c7 6F t$Nn chiB$ 0ài ;5,9 C#; C2nh
nGi đQng c7 ;8 t$Nn, chiB$ 0ài 3;,g C#4
- ,% th?ng đ2 *a& CiW# >&át lu: xã c7 3 tiW$ HTng c7 đ2 *a& CiW# >&át
lu tri%t đW, 0i%n tích 9F6 ha chiN# J5,3gO 0i%n tích canh tác, c7 JJ tiW$ HTng
CiW# >&át lu tháng 5, 0i%n tích J3gF ha chiN# g;,=3O 0i%n tích canh tác4
b) Đánh giá mức độ đạt đ!c tiê" ch# $% th&' (!i trên địa bàn xã @>&
>ánh thA& ti2$ chí t'i qY4 ;9F5E:
- Chỉ tiêu 3.1: hi%n na ch] ti2$ nà đ't ;66O, nhKng c[n phVi n'& Hbt
l'i #Gt >? C2ng *Qi l+ng4
,% th?ng thủ lợi đã c) *Vn đáp _ng 2$ c[$ phát triWn >Vn x$:t nông
nghi%p Hà ch$Wn 0ịch c) c:$ >Vn x$:t, t$ nhi2n 0& #Gt >? t$Nn C2nh c:p
3, C2nh th&át nKDc >h 0Zng tf nhiB$ nS# na *ị *Qi l+ng Hà gia& thông nGi
đQng Chông c7, @đánh giá >& >ánh HDi ch] ti2$ `$ định đNn nS# J6;F là
;66OE4
- Chỉ tiêu 3.2: tn l% C# C2nh #K)ng 0& xã `$Vn lý đKợc Ci2n c? h7a
@thủ lợi g+n HDi đ2 *a& Hà đKLng gia& thông nông thôn, h% th?ng c?ng h&àn
ch]nhE4 ,i%n na ch] ti2$ nà đ't đKợc J5O4
R2nh #K)ng 0& xã `$Vn lý 0ài 8=,3 C#; tr&ng đ7 đã đKợc Ci2n c?
h7a ;8,g C# chiN# tn l% 3;,gFO @>& HDi ch] ti2$ `$ định đNn nS# J6;F là
3FO Hà đNn nS# J6J6 là 8FOE4
- Chỉ tiêu 3.3: tn l% 0i%n tích >Vn x$:t nông nghi%p c7 h% th?ng gia& thông
Hà thủ lợi nGi đQng h&àn ch]nh4 kh] ti2$ nà đ't đKợc J5O4
T/ng 0i%n tích đ:t >Vn x$:t c7 h% th?ng gia& thông Hà thủ lợi nGi đQng
h&àn ch]nh 9F6 ha chiN# tn l% J5 O >& t/ng 0i%n tích @>& HDi ch] ti2$ `$ định
đNn nS# J6;F là 3FO, đNn nS# J6J6 là 86OE4
K, b:< cd:< 68e: Of g4WA 4=D D@:< :<4\, 64[D 48\: Dh <8i8 4jA
:@:< :<48\3%
a) )*t +", ứng -.ng /hoa h0c công nghệ1 thực hiện c2 gi3i h4a
trên địa bàn xã:
- <ã hGi h7a >Vn x$:t gi?ng l"a cGng đQng a địa phK)ng đã h.nh thành
63 t/ hợp tác c$ng _ng l"a gi?ng HDi t/ng 0i%n tích nBn >Vn x$:t gi?ng
F66ha đV# *V& nh$ c[$ gi?ng t?t ch& 0i%n tích tr&ng t&àn xã @đ't 86,3O
0i%n tích canh tácinS#E4
- vng 0Zng chK)ng tr.nh l3 giV# - 3 tSngm tr&ng >Vn x$:t l"a: >? hG
tha# gia chK)ng tr.nh 343;8 hGinS#, 0i%n tích _ng 0Zng g4J=F hainS#
chiN# 9FO >& t/ng 0i%n tích giA& trQng; tr&ng đ7 0i%n tích _ng 0Zng chK)ng
tr.nh l; phVi - F giV#m ;49=; hainS# chiN# JgO >& t/ng 0i%n tích giA&
trQng4
- T.nh h.nh th1c hi%n c) giDi h7a, đi%n Chí h7a nông nghi%p @tính đNn
tháng 9iJ6;6E:
(? lKợng #á nông nghi%p t&àn xã: #á là# đ:t @#á cà, #á xDiE:
8F #á, th1c hi%n c) giDi h7a Châ$ là# đ:t đ't 86O >& t/ng 0i%n tích; #á
>$?t l"a: ;F #á; #á >: l"a: ;5 #á, đV# nhXn l"a hàng h7a thông `$a
>: đ't J3O t/ng >Vn lKợng; đGng c) 0iA>Al Hà #á *)# phZc HZ tKDi, ti2$:
98F #á, >? lKợng tr'# *)# đi%n: 6F tr'#, 0i%n tích _ng 0Zng 9F6ha; #á
gUt đXp li2n hợp: ;5 #á, 0i%n tích _ng 0Zng c) giDi h7a tr&ng Châ$ th$
h&'ch đ't JgO >& t/ng 0i%n tích; phK)ng ti%n HXn ch$Wn trwt, Chông c7 Ch&
ch_a nông >Vn tXp tr$ng, chủ N$ là Ch& ch_a gia đ.nh t1 xâ J9 Ch&4
b) Đánh giá mức độ đạt đ!c tiê" ch# $% ứng -.ng ti*n bộ /hoa h0c
công nghệ1 thực hiện c2 gi3i h4a nông nghiệ5 @>& >ánh thA& ti2$ chí t'i
qY4 ;9F5E:
- Chỉ tiêu 4.1: tn l% 0i%n tích >Vn x$:t nông nghi%p đKợc tKDi ti2$
*Mng h% th?ng tr'# *)# đi%n4 hi%n na xã c7 6F tr'# *)# đi%n phZc HZ4 kh]
ti2$ nà hi%n na xã đ't đKợc J5O, @>& ch] ti2$ ti2$ chí `$ định đNn nS#
J6;F là ;66O E4
- Chỉ tiêu 4.2: tn l% 0i%n tích >Vn x$:t l"a th$ h&'ch *Mng c) giDi, ch]
ti2$ nà xã đ't đKợc JgO @>& ch] ti2$ `$ định đNn nS# J6;F là 8JO Hà đNn
nS# J6J6 là =JOE4
- Chỉ tiêu 4.3: >Vn x$:t l"a, ra$ #à$, n$ôi thủ >Vn thA& hKDng an
t&àn, ch:t lKợng
+ Chỉ tiêu 4.3.1: tn l% 0i%n tích >Vn x$:t l"a _ng 0Zng chK)ng tr.nh l3
giV# - 3 tSngm >& t/ng 0i%n tích trQng l"a4 ch] ti2$ nà xã đ't đKợc 9FO, @>&
ch] ti2$ `$ định đNn nS# J6;F là 9FOE4
x Chỉ tiêu 8434J: tn l% 0i%n tích _ng 0Zng chK)ng tr.nh l; phVi - F
giV#m: ch] ti2$ nà xã đ't đKợc JgO @>& ch] ti2$ `$ định đNn nS# J6;F đ't
8JO Hà đNn nS# J6J6 đ't =JOE4
x Chỉ tiêu 4.3.3: tn l% 0i%n tích >Vn x$:t gi?ng l"a >& t/ng 0i%n tích
trQng l"a4 ch] ti2$ nà đ't đKợc ;FO @ch] ti2$ `$ định FOE4 Tn l% nà xã đ't
HKợt ch] ti2$ `$ định, @>& HDi ch] ti2$ `$ định đNn nS# J6;F là FO - đã
HKợt FOE4
+ Chỉ tiêu 4.3.4: tn l% 0i%n tích >Vn x$:t ra$ #à$ thA& hKDng an t&àn
ch:t lKợng >& t/ng 0i%n tích trQng ra$ #à$4 hi%n na #Di ch] đ't đKợc ;O
@`$ định nS# J6;F là ;6O, nS# J6J6 là J6OE4
+ Chỉ tiêu 4.3.5: tn l% 0i%n tích n$ôi thủ >Vn thA& các ti2$ ch$In ch:t
lKợng `$?c tN @(qy ;666
kp
, sl&*algap,\E >& t/ng 0i%n tích n$ôi thủ >Vn4
ch] ti2$ nà xã đ't ;3O @ti2$ chí `$ định nS# J6;F đ't 36O, nS# J6J6 đ't
86OE4
*, Đ8\: :@:< 64@:% kđánh giá #_c đG đ't đKợc >& >ánh thA& ti2$ chí
t'i qY ;9F5E;
- Chỉ tiêu 5.1: h% th?ng đi%n đV# *V& 2$ c[$ Cz th$Xt của ngành đi%n
,% th?ng đi%n tr2n địa *àn xã c) *Vn đV# *V& 2$ c[$ Cz th$Xt của
ngành đi%n 96O4 @ch] ti2$ `$ định đNn nS# J6;F là đ'tE4
- Chỉ tiêu 5.2: tn l% hG 0ân >h 0Zng đi%n thKLng x$2n >& t/ng >? hG4
ch] ti2$ nà xã đ't đKợc =5,9O @>& ch] ti2$ `$ định đNn nS# J6;F là 95O
Hà đNn nS# J6J6 là ;66OE4
l, T7mn:< 4=D%
a) 6iện trạng c2 78 hạ t9ng giáo -.c trên địa bàn xã:
- T/ng >? trKLng hjc hi%n c7 F trKLng hjc @=8 phcngE; tr&ng đ7:
trKLng #{$ giá&: ; trKLng @8 phcngE, trKLng tiW$ hjc: 3 trKLng @85 phcng,
tr&ng đ7 c7 3 phcng ch_c nSngE, tr$ng hjc c) >a: ; trKLng @;J phcng, tr&ng
đ7 c7 8 phcng ch_c nSngE4
- Tn l% phcng hjc Ci2n c? chiN# 58,3gO, *án Ci2n c? ;F,=3O4 Rhông
c7 điW# trKLng đ't ch$In `$?c gia4
b) Đánh giá mức độ đạt đ!c tiê" ch# $% tr:ng h0c trên địa bàn @>&
>ánh thA& ti2$ chí t'i qY4 ;9F5E:
- Chỉ tiêu 6.1: tn l% trKLng hjc các c:p @#{$ giá&, tiW$ hjc, T,k(E c7
c) >a HXt ch:t đ't ch$In `$?c gia
,i%n xã chKa c7 trKLng hjc đ't ch$In `$?c gia @>& ch] ti2$ `$ định
đNn nS# J6;F là F6O Hà đNn nS# J6J6 là g6OE4
- Chỉ tiêu 6.2: tn l% trKLng hjc các c:p @#{$ giá&, tiW$ hjc, T,k(E c7
HSn phcng Hà các phcng trang thiNt *ị *G #ôn thiNt N$ #Di đ't đKợc J6O4
@`$ định nS# J6;F là ;66OE4
o, Ch Bp Yq6 D4N6 Y>: 4jA%
a) Thực trạng c2 78 $;t ch<t $=n h4a trên địa bàn xã:
- <ã c7 ; nhà HSn h7a, 0i%n tích F6 #
J
hi%n đang x$?ng c:p Chông đ't
ch$In, ; >ân *7ng đá chKa c7 #Ut *Mng HKợt lu, ; >ân *7ng ch$Bn, 6= cZ#
panô, tr'# tin, Cb& 9 C# 0â đài tr$Bn thanh4
- ,i%n na tr2n địa *àn các :p chKa c7 điW# HSn h7a, >ân thW tha& chủ
N$ là >ân *7ng ch$Bn t1 phát của ngKLi 0ân n2n chKa đ't ch$In `$ định
của -G VSn h7a | ThW tha& Hà P$ lịch4
b) Đánh giá mức độ đạt đ!c tiê" ch# $% c2 78 $;t ch<t $=n h4a trên
địa bàn @>& >ánh thA& ti2$ chí t'i qY4 ;9F5E:
- Chỉ tiêu 7.1: c7 tr$ng tâ# HSn h7a thW tha& đ't ch$In của -G V, -
TT - PL
<ã đã c7 nhà HSn h7a thW tha& nhKng chKa đ't ch$In `$ định của -G
VSn h7a | ThW 0Zc Hà 0$ lịch, hi%n na đã x$?ng c:p Hà chKa c7 Ch$ thW
thao @>& ch] ti2$ `$ định đNn nS# J6;F c7 nhà HSn h7a, thW tha& Hà đNn
nS# J6J6 c7 tr$ng tâ# HSn h7a, thW tha&E4
- Chỉ tiêu 7.2: tn l% :p c7 điW# h&'t đGng HSn h7a thW tha&
,i%n xã ch] c7 6; :p c7 điW# h&'t đGng HSn h7a, thW tha&, >& t/ng >?
:p đ't ;=,=gO @ch] ti2$ `$ định nS# J6;F đ't F6O, nS# J6J6 đ't ;66OE4
r, C4a :@:< 64@:%
a) Thực trạng hệ thống ch! trên địa bàn xã:
- T&àn xã c7 J chợ, tr&ng đ7 c7 6; chợ tr$ng tâ# xã `$ #ô 0i%n tích
;ha4 !hân l&'i chợ: J chợ đB$ đ't chợ l&'i 34
- ,&'t đGng thK)ng #'i 0ịch HZ #$a *án c7 *KDc phát triWn4 khợ
tr$ng tâ# xã đã đKợc ch]nh trang nâng c:p, F nS# liBn đKợc công nhXn
lkhợ trXt t1 H% >inhm4 T&àn xã hi%n c7 ;J= hG Cinh 0&anh #$a *án, hàng h7a
tK)ng đ?i 0Qi 0à&, đáp _ng đKợc 2$ c[$ tra& đ/i #$a *án của nhân 0ân4
b) Đánh giá mức độ đạt đ!c tiê" ch# $% ch! nông thôn trên địa bàn
@>& >ánh thA& ti2$ chí t'i qY4 ;9F5E: ch] ti2$ nà xã đ't ;66O @`$ định
J6;F đ't ;66OE4
+, )m? T8\:,
a) Đánh giá thực trạng:
- <ã c7 ; *K$ đi%n HSn h7a, >? #á đi%n th&'i nS# J669 đ't =3= #á,
#Xt đG đ't 8,3 #ái;66 0ân4
- !hcng đjc >ách của xã đã đKợc h.nh thành g+n HDi *K$ đi%n HSn
h7a, đi Hà& h&'t đGng tf nS# J668 nhKng >? lKợng ngKLi đNn ccn ít, h'n chN
HB đ[$ >ách Hà ngKLi `$Vn lý phcng đjc >ách là cán *G *K$ đi%n HSn h7a
Ci2# nhi%# chKa c7 trợ c:p ri2ng, chKa đKợc tr2n `$an tâ# nhiB$, c) >a HXt
ch:t hK chX# >ha ch^a @#á tr$ cXp intArnAt\E
- p'ng đKLng tr$Bn intArnAt tr2n địa *àn xã đã phủ đNn 8 :p, c7 JF6
hG >h 0Zng intArnAt4
b) Đánh giá mức độ đạt đ!c tiê" ch# $% b" điện trên địa bàn @>&
>ánh thA& ti2$ chí t'i qY4 ;9F5E:
- Chỉ tiêu 9.1: k7 điW# phZc HZ *K$ chính Hi}n thông: hi%n na xã c7
#Gt điW# phZc HZ *K$ chính Hi}n thông :p Vĩnh Th$Xn @`$ định nS# J6;F
đ't ;66OE4
- Chỉ tiêu 9.2: tn l% >? :p, c7 intArnAt: hi%n na xã c7 8i= :p c7 intArnAt
đ't ==O @ti2$ chí `$ định nS# J6;F đ't 53O, J6J6 đ't ;66OE4
- Chỉ tiêu 9.3: tn l% t?i thiW$ >? hG 0ân *iNt >h 0Zng tin hjc Hà tr$ cXp
intArnAt: ti2$ chí nà xã đ't ;6O @`$ định nS# J6;F đ't 36O, J6J6 đ't
F6OE4
!, N4Z p cR: Dm% đánh giá #_c đG đ't đKợc ti2$ chí HB nhà a 0ân cK
nông thôn tr2n địa *àn @>& >ánh thA& ti2$ chí t'i qY ;9F5E
- Chỉ tiêu 10.1: ehà t'#, 0Gt nát: <ã Chông ccn hG c7 nhà t'#, 0Gt
nát @>& ch] ti2$ `$ định đNn nS# J6;F là Chông ccnE4
- Chỉ tiêu 10.2: tn l% hG 0ân c7 nhà a đ't ch$In nhà c:p ~V @0i%n tích
nhà a t?i thiW$ là 3J #
J
, ni2n h'n >h 0Zng tf ;F | J6 nS#E ch] ti2$ nà xã
đ't ;5O @đNn nS# J6;F là 86O, nS# J6J6 là =6OE4
- Chỉ tiêu 10.3: tn l% hG 0ân c7 nhà a tr2n >ông, r'ch, Hi ph'# lG giDi
Hà nhà a tr&ng HTng >'t la phVi 0i 0Li >& t/ng >? hG 0ân: ti2$ chí nà xã
chiN# 6,gFO @nhà Hi ph'# lG giDiE, @`$ định J6;F chiN# JFO, nS# J6J6
chiN# ;FOE4 T/ng >? hG c7 nhà a tr2n >ông, C2nh, r'ch, Hi ph'# lG giDi ccn
;8 hG4
- Chỉ tiêu 10.4: tn l% hG 0ân c7 nhà a tr2n >ông, C2nh, r'ch, Hà nhà a
tr&ng HTng >'t la phVi 0i 0Li ccn l'i >& HDi t/ng >? hG 0ân: ti2$ chí nà xã
chiN# 6O4
III, NHUM TI'U CHV -INH T^ VÀ Ts CHbC tuN XUvT%
!!, T4? :4q3% đánh giá #_c đG đ't đKợc ti2$ chí HB th$ nhXp *.nh
`$ân đ[$ ngKLi tr2n địa *àn @>& >ánh thA& ti2$ chí t'i qY ;9F5E
- Tiêu chí 11: th$ nhXp *.nh `$ân đ[$ ngKLiinS# >& HDi #_c th$ nhXp
*.nh `$ân Ch$ H1c nông thôn t&àn t]nh: Th$ nhXp *.nh `$ân đ[$ ngKLi đ't
;3,J tri%$ đQngingKLiinS# đ't ;,6F l[n @ti2$ chí `$ định nS# J6;F đ't ;,;
l[n, nS# J6J6 đ't ;,3 l[nE4
!2, Hf :<4wW% đánh giá #_c đG đ't đKợc ti2$ chí HB th$ nhXp *.nh
`$ân đ[$ ngKLi tr2n địa *àn @>& >ánh thA& ti2$ chí t'i qY ;9F5E
- Tiêu chí 12: tn l% hG ngho& @thA& ch$In ngho& t'i thLi điW#E4 Tn l%
hG ngho& chiN# 9,FO @ti2$ chí `$ định nS# J6;F 0KDi gO, nS# J6J6 0KDi
FOE4
RNt `$V điB$ tra th?ng C2 hG ngho& thA& ch$In ngho& #Di, t&àn xã
ccn ;g= hG ngho& chiN# tn l% 9,FO >& t/ng >? hG4
!G, Ch DN? `AW Tf:<% đánh giá #_c đG đ't đKợc ti2$ chí HB c) c:$ la&
đGng tr2n địa *àn @>& >ánh thA& ti2$ chí t'i qY ;9F5E
- Tiêu chí 13: tn l% la& đGng tr&ng đG t$/i là# Hi%c tr&ng lĩnh H1c
nông, lâ#, ngK nghi%p
T/ng >? la& đGng tr&ng đG t$/i F4J69 ngKLi; tr&ng đ7 là# Hi%c tr&ng
lĩnh H1c nông, lâ#, ngK nghi%p c7 34;J= ngKLi, chiN# tn l% =6O >& t/ng >?
la& đGng tr&ng đG t$/i; @>& HDi ti2$ chí `$ định đNn nS# J6;F 0KDi F6O Hà
đNn nS# J6J6 0KDi 86OE4
Ti2$ chí nà xã chiN# =6O @`$ định nS# J6;F 0KDi F6O, nS# J6J6
0KDi 86OE4
!K, HP:4 64xD 6y D4xD BJ: M?N6%
a) Thực trạng t> chức (ại 7,n x"<t th?o các h@nh thức h!5 tác1 /inh
t* trang trại:
- Tr2n địa *àn xã c7 6; ,T<4ee Vĩnh ,ca c7 g; xã Hi2n tha# gia,
H?n YiB$ l% th1c tN h$ đGng đKợc ;35,J tri%$ đQng đ't ;66O >& t/ng H?n
YiB$ l%4 Pi%n tích `$Vn lý là# 0ịch HZ ,T< là F66ha @chiN# ;8,9JO >& 0i%n
tích canh tácE
- pô h.nh t/ hợp tác >Vn x$:t: >? t/ hợp tác >Vn x$:t hi%n c7 65 t/
@gQ# 6; t/ >Vn x$:t HZ 3 HDi 0i%n tích 8F6ha Hà 63 t/ >Vn x$:t gi?ng HDi
0i%n tích ;56ha, 68 t/ >Vn x$:t l"a hàng h7a HDi 0i%n tích 8F6haE HDi J66 hG
nông 0ân tha# gia, câ$ l'c *G nông 0ân hi%n c7 6; kL-, HDi 3F hG tha# gia4
b) Đánh giá mức độ đạt đ!c tiê" ch# $% h@nh thức t> chức 7,n x"<t
trên địa bàn @>& >ánh thA& ti2$ chí t'i qY4 ;9F5E:
- Tiêu chí 14: tn l% 0i%n tích >Vn x$:t của hG nông 0ân tha# gia Hà&
các l&'i h.nh Cinh tN hợp tác @t/, nh7# hợp tác; ,T<; trang tr'i, kt c/ ph[n
nông nghi%p, kt Te,, nông nghi%pE
Ti2$ chí ch] đ't ;=O @`$ định nS# J6;F: •36O, nS# J6J6: •86OE
IV, NHUM TI'U CHV VzN HUA " XÃ H_I " MÔI T&{|NG
!*, G85W cdD% đánh giá #_c đG đ't đKợc ti2$ chí HB giá& 0Zc tr2n địa
*àn @>& >ánh thA& ti2$ chí t'i qY4 ;9F=E
- Chỉ tiêu 15.1: !h/ cXp giá& 0Zc tr$ng hjc c) >a: kông tác ph/ cXp
giá& 0Zc tr$ng hjc c) >a 4 kh] ti2$ nà hi%n na đ't 5;,F9O @`$ định nS#
J6;F đ'tE4
- Chỉ tiêu 15.2: Tn l% hjc >inh t?t nghi%p tr$ng hjc c) >a đKợc tiNp tZc
hjc tr$ng hjc @ph/ thông, */ t"c, hjc nghBE; Ti2$ chí nà xã đ't 9;,==O
@ch] ti2$ `$ định 5FOE4 kh] ti2$ nà >& HDi `$ định hi%n na là đ't
- Chỉ tiêu 15.3: Tn l% la& đGng `$a đà& t'&: kh] ti2$ nà xã chiN#
J;,;O @`$ định nS# J6;F •3FO, nS# J6J6 •F6OE4
- Chỉ tiêu 15.4: Tn l% la& đGng `$a đà& t'& nghB: kh] ti2$ nà xã
chiN# ;8O @`$ định nS# J6;F •JFO, nS# J6J6 •86OE4
!l, Y 6e% đánh giá #_c đG đ't đKợc ti2$ chí HB tN tr2n địa *àn @>&
>ánh thA& ti2$ chí t'i qY4 ;9F5E4
- Chỉ tiêu 16.1: tn l% ngKLi 0ân tha# gia các h.nh th_c *V& hiW# tN:
đ't ;=,35O @`$ định nS# J6;F: @ •€86O, nS# J6J6: •€F6OE4
- Chỉ tiêu 16.2: tN xã đ't ch$In `$?c gia: Tr'# tN xã đ't ch$In
`$?c gia nS# J66g4
!o, V>: 4jA% đánh giá #_c đG đ't đKợc ti2$ chí HB tN tr2n địa *àn
@>& >ánh thA& ti2$ chí t'i qY4 ;9F5E4
- Tiêu chí 17: tn l% >? :p đ't ti2$ ch$In :p HSn h7a thA& `$ định của
-G V,-TT-PL
T&àn xã c7 6= :p đB$ đ't ti2$ ch$In :p HSn h7a đ't tn l% ;66O >& t/ng
>? :p @>& ti2$ chí `$ định đNn nS# J6;F là 56O Hà đNn nS# J6J6 là 96OE4
!r, M@8 67mn:<% đánh giá #_c đG đ't đKợc ti2$ chí HB tN tr2n địa
*àn @>& >ánh thA& ti2$ chí t'i qY4 ;9F5E4
- Chỉ tiêu 18.1: Tn l% hG 0ân >h 0Zng nKDc >'ch thA& `$ ch$In của
-G • tN: ch] ti2$ nà xã đ't 3F,=O @`$ định nS# J6;F đ't =6O, J6J6 đ't
56OE4
- Chỉ tiêu 18.2: tn l% hG 0ân c7 nhà ti2$ hợp H% >inh đ't ch$In: kh]
ti2$ nà xã đ't F9,9JO @;4;;; i ;5F8 hG c7 c[$ ti2$ hợp H% >inhE; @`$ định
nS# J6;F đ't g6O, J6J6 đ't 56OE4
- Chỉ tiêu 18.3: tn l% hG 0ân c7 ch$Qng tr'i gia >"c hợp H% >inh: ch]
ti2$ nà xã đ't F,J=O @`$ định nS# J6;F đ't =6O, J6J6 đ't g6OE4
- Chỉ tiêu 18.4: tn l% trKLng hjc, tr'# tN, trZ >a d-eP xã c7 nhà
ti2$ hợp H% >inh:
+ 18.4.1: tn l% trKLng hjc c7 nKDc Hà nhà ti2$ hợp H% >inh: Ti2$ chí
nà xã đ't ;66O @`$ định nS# J6;F đ't ;66OE4
+ 18.4.2: tn l% tr'# tN c7 nKDc Hà nhà ti2$ hợp H% >inh: Tr'# tN
của xã c7 nKDc Hà nhà ti2$ hợp H% >inh đ't ;66O @>& ch] ti2$ `$ định đNn
nS# J6;F là ;66OE4
+ 18.4.3: tn l% chợ c7 nKDc Hà nhà ti2$ hợp H% >inh: Ti2$ chí nà xã
đ't ;66O, c[n cVi t'& nâng c:p l'i #Gt nhà H% >inh chợ tr$ng tâ# xã, @>& ch]
ti2$ `$ định đNn nS# J6;F là ;66OE4
+ 18.4.4: tn l% trZ >a d-eP xã c7 nKDc Hà nhà ti2$ hợp H% >inh
TrZ >a d-eP xã c7 nKDc Hà nhà ti2$ hợp H% >inh @>& ch] ti2$ `$
định đNn nS# J6;F là ;66OE4
- Chỉ tiêu 18.5: tn l% >? c) >a >Vn x$:t Cinh 0&anh đ't ti2$ ch$In HB
#ôi trKLng: Ti2$ chí nà xã đ't 5FO, @>& ch] ti2$ `$ định đNn nS# J6;F là
;66OE4
- Chỉ tiêu 18.6: tn l% các điW#, Ch$ 0ân cK Hà các đ&'n >ông, C2nh,
r'ch Chông gâ ô nhi}# #ôi trKLng nghi2# trjng: Ti2$ chí nà đã đ't >&
HDi `$ định4
- Chỉ tiêu 18.7: c7 Ch$ xh lý rác thVi của xã h&Uc cZ# xã h&Uc c7 Ch$
xh lý tr&ng h$%n, li2n h$%n Hà ngKLi 0ân c7 chi trV phí th$ g&# Hà xh lý:
Ti2$ chí nà hi%n na đã đ't >& HDi `$ định, nhKng nN$ `$ h&'ch thA& lG
tr.nh nông thôn #Di th. c[n phVi 0i 0Li >ang điW# Chác @đã đKợc `$ h&'ch
>‚nE4
- Chỉ tiêu 18.8: kh:t thVi, nKDc thVi tr&ng Ch$ 0ân cK, chợ, c) >a >Vn
x$:t Cinh 0&anh đKợc th$ g&# Hà xh lý thA& `$ định Hà ngKLi 0ân c7 chi
trV phí xh lý: Ti2$ chí nà đã đ't 96O >& HDi `$ định4
- Chỉ tiêu 18.9: eghĩa trang, nghĩa địa đKợc xâ 01ng thA& `$ h&'ch:
<ã hi%n na c7 6J nghĩa địa, đKợc xâ 01ng thA& `$ h&'ch4 Ti2$ chí nà >&
HDi `$ định đã đ't4
V, NHUM TI'U CHV XÂY DỰNG HỆ TH}NG CHVNH T&(%
- Chí tiêu 19.1: cán *G xã đ't ch$In
+ 19.1.1: cán *G công ch_c c:p xã @g ch_c 0anh ch$2n #ônE4 ,i%n
na ch] ti2$ nà c7 =ig cán *G công ch_c c:p xã đ't ch$In 5F,gO, @>& ch]
ti2$ `$ định đNn nS# J6;F là đ'tE4
+ 19.1.2: cán *G ch$2n trách c:p xã @;J ch_c 0anh ch$2n #ônE:
,i%n na ch] ti2$ nà c7 Fi;J cán *G ch$2n trách đ't ch$In 8;,gO, @>& ch]
ti2$ `$ định đNn nS# J6;F là đ'tE4
+ 19.1.3: cán *G Chông ch$2n trách c:p xã Hà trKang :p @3 ch_c
0anh ch$2n #ônE: ch] ti2$ nà hi%n na c7 3JiF5 cán *G đ't ch$In FFO, @>&
ch] ti2$ `$ định đNn nS# J6;F là đ'tE4
- Chí tiêu 19.2: c7 đủ các t/ ch_c tr&ng h% th?ng chính trị c) >a thA&
`$ định: kh] ti2$ nà đã đ't đ"ng `$ định4
- Chí tiêu 19.3: YVng *G, chính `$Bn xã đ't ti2$ ch$In ltr&ng >'ch
H^ng #'nhm: kh] ti2$ nà YVng *G, chính `$Bn tf nS# ;998 | J669 đ't
0anh hi%$ T(VpT-4
- Chỉ tiêu 19.4: các t/ ch_c đ&àn thW chính trị của xã đB$ đ't 0anh
hi%$ ti2n tiNn tra l2n: ti2$ nà >& HDi `$ định hi%n na đ't ;66O4
- Chỉ tiêu 19.5: th1c hi%n t?t `$ chN 0ân chủ a c) >a Hà thủ tZc hành
chính thA& c) chN #Gt cha4
x eh^ng nS# `$a Hi%c th1c hi%n `$ chN 0ân chủ c) >a l$ôn đKợc
`$an tâ# ch] đ'&, t:t cV các công Hi%c c7 li2n `$an đNn 0ân đB$ đKa ra *àn
*'c th?ng nh:t, đKợc nhân 0ân đQng t.nh ca&, t'& Chông Chí 0ân chủ tr&ng
nGi *G Hà ng&ài `$[n ch"ng nhân 0ân4 kh" trjng đNn Hi%c phát h$ 0ân chủ
tr&ng cVi tiNn l?i là# Hi%c của c) `$an, đ)n Hị thA& hKDng phZc HZ nhân 0ân
Hà c7 trách nhi%# HDi 0ân tr&ng giVi `$Nt thủ tZc hành chính, phát h$ t?t
hc# thK g7p ý Hà công Chai >? đi%n th&'i đKLng 0â n7ng của lãnh đ'& a trZ
>a d-eP xã Hà HSn phcng = :p đW nhân 0ân Cịp thLi phVn ánh nh^ng H:n đB
*_c x"c4
x ThKLng x$2n th1c hi%n cVi cách thủ tZc hành chính thA& c) chN
#Gt cha, *G #á hành chính >+p xNp l'i, nGi 0$ng công Hi%c phân công rƒ
ràng Hà phân rƒ trách nhi%# tfng cán *G phZ trách, ni2# Nt công Chai các
thủ tZc hành chính đW nhân 0ân n+#, giV# *Dt phiBn hà ch& nhân 0ân tr&ng
`$an h% các thủ tZc hành chính4
x RNt `$V Hi%c t/ ch_c triWn Chai th1c hi%n `$ chN 0ân chủ c) >a, đã
t/ ch_c hjp 0ân HDi nGi 0$ng HXn đGng nhân 0ân đ7ng g7p xâ 01ng CNt c:$
h' t[ng thA& đB án h$ đGng >_c 0ân đW xâ 01ng các công tr.nh c7 #Zc
đích, *.nh nghị eVq(, xbt hG ngho& hKang tiBn tNt của khính !hủ, h/ trợ
0i%n tích l"a *ị ngXp "ng 0& #Ka *ã&, CN h&'ch phát triWn RT-<, a địa
phK)ng, xâ 01ng c[$ đKLng,\nh.n ch$ng `$a triWn Chai th1c hi%n đa >?
nhân 0ân đQng t.nh th?ng nh:t HDi tn l% tr2n 96O4
2, A: :8:4 67q6 6[ M~ 4f8%
- Tiêu chí 20: an ninh trXt t1 xã hGi đKợc gi^ H^ng
T.nh h.nh rekT | TTrT<, đKợc gi^ H^ng4 „ *an nhân 0ân xã
l$ôn `$an tâ# đNn J l1c lKợng công an Hà xã đGi, thKLng x$2n ch] đ'& ch&
J LL xâ 01ng CN h&'ch *V& H% an ninh `$?c phcng, phcng ch?ng t% n'n xã
hGi, t:n công tGi ph'#, t'& điB$ Ci%n th$Xn lợi ch& J LL h&'t đGng4 q$an
tâ# chS# l& đLi >?ng #ji #Ut ch& LL 0ân phcng, 0ân `$ân, 01 *ị đGng
Hi2n, gia đ.nh `$ân nhân t'i ngu, c1$ chiNn *inh4 Thành lXp các -an ch] đ'&
Hà triWn Chai các HSn *Vn pháp l$Xt li2n `$an đNn an ninh `$?c phcng4 kh"
trjng công tác t$Wn `$ân, thKLng x$2n CiW# tra tf các *KDc xbt 0$%t đNn
gia& `$ân, là# t?t công tác t$2n tr$Bn l$Xt eVq(, t/ ch_c l%nh tra& gji
thanh ni2n nhXp ngu Hà hGi tr'i tcng `$ân, đB ra nhiB$ giVi pháp phT hợp
đV# *V& ch:t lKợng Hà hi%$ `$V, nhiB$ nS# liBn h&àn thành ch] ti2$ tr2n
gia&4 Ti2$ chí nà hi%n na xã đã đ't @>& HDi `$ định đNn nS# J6;F là đ'tE4
C, NH•NG HẠN CH^, Y^U -€M VÀ NGUY'N NHÂN%
I, N4•:< 4X: D4e Ie? g‚F%
!, Đ5:4 <85 D4?:< Y2 BJ: M?N6 :@:< :<48\3, MRI c[:< Dh Bp 4X
6E:< YZ Tn8 Bƒ:< :4R: cR:%
A, V2 :@:< :<48\3%
- T?c đG tSng trKang *.nh `$ân hMng nS# ccn th:p, chKa đB$ a tfng
lĩnh H1c, tn trjng nông nghi%p ccn ca&4 kh$Wn 0ịch c) c:$ câ trQng HXt
n$ôi >& HDi 2$ c[$ ccn chX#4
- Vi%c _ng 0Zng tiNn *G R,ke Hà& >Vn x$:t ch] đáp _ng đKợc c) giDi
h7a tr&ng Châ$ là# đ:t, tfng *KDc đi%n Chí h7a tr&ng Châ$ *)# ti2$ ch?ng
"ng, c) giDi h7a tr&ng Châ$ th$ h&'ch Hà *V& `$Vn nông >Vn >a$ th$ h&'ch
tn l% ccn th:p4
O, V2 n@:< 64@:%
- !hát triWn ngành nghB tiW$ thủ công nghi%p `$ #ô nh…, chKa th$
h"t H?n đ[$ tK, chiN# tn trjng ccn th:p tr&ng c) c:$ Cinh tN4
- ,&'t đGng thK)ng #'i - 0ịch HZ t$ c7 phát triWn nhKng #Di ch] đáp
_ng đKợc nh^ng 2$ c[$ thiNt N$ tr&ng tra& đ/i #$a *án của ngKLi 0ân4
D, V2 MRI c[:< Dh Bp 4X 6E:<%
- sia& thông: nh^ng nS# `$a HDi phK)ng châ# nhà nKDc Hà nhân 0ân
cTng là# nhiB$ t$Nn đKLng li2n xã, :p đã đKợc p2tông h7a4 T$ nhi2n cung
ccn nhiB$ t$Nn đKLng c[n phVi đKợc đ[$ tK xâ 01ng Hà nâng c:p đW đáp
_ng nh$ c[$ đi l'i của nhân 0ân4
- Thủ lợi: nhiB$ t$Nn Cinh c:p ~~~, C2nh nGi đQng đã *Qi l+ng chKa
đKợc n'& Hbt Cịp thLi đW *)# tKDi phZc HZ >Vn x$:t4
- TrKLng hjc: nh^ng nS# `$a #Uc 0T đã đKợc đ[$ tK xâ 01ng nhKng
H{n ccn nh^ng điW# trKLng, phcng hjc Hà các trang thiNt *ị x$?ng c:p, chKa
đáp _ng 2$ c[$ 0' Hà hjc4
- Tr'# tN: tn l% hG >h 0Zng nKDc >'ch ccn th:p4
- Yi%n: tn l% hG >h 0Zng đi%n >inh h&'t ccn th:p >& HDi *.nh `$ân
ch$ng của h$%n4
- Y:t a, nhà a: #Uc 0T xã đKợc đ[$ tK xâ 01ng 6; cZ# 0ân cK HKợt
lu đW giVi `$Nt H:n đB đ:t a, nhà a ch& hG ngho& gUp Ch7 ChSn, nhKng hi%n
na H{n ccn #Gt *G phXn hG 0ân chKa c7 đ:t a4
- ,&'t đGng của ,T<4ee chKa đi Hà& nB nNp, chX# đKợc Ch+c phZc4
- VB đLi >?ng HXt ch:t Hà tinh th[n của nông 0ân nh^ng nS# `$a đã
tfng *KDc đKợc cVi thi%n, nhà a, các phK)ng ti%n phZc HZ >Vn x$:t Hà >inh
h&'t đKợc #$a >+# ngà càng nhiB$, tích c1c tha# gia đ7ng g7p xâ 01ng
c) >a h' t[ng4 T$ nhi2n #Gt *G phXn 0ân ngho& đLi >?ng gUp nhiB$ Ch7
ChSn Hi%c >h 0Zng H?n Ha x7a đ7i giV# ngho& hi%$ `$V th:p, tn l% hG ngho&
giV# nhKng chKa H^ng ch+c, #Gt *G phXn c7 ChV nSng tái ngho&4
- (? la& đGng đKợc giVi `$Nt Hi%c là# hMng nS# đ't ch] ti2$ đB ra,
công tác đà& t'& nghB đKợc `$an tâ# th1c hi%n4 T$ nhi2n tn l% la& đGng
`$a đà& t'& ccn th:p4
2, Đ5:4 <85 6y:< 4a3 FxD Tf TX6 TmaD 68S? D4„ :@:< 64@: Fi8%
- k7 8 ti2$ chí Hà ;= ch] ti2$ đã đ't Hà HKợt ;66O, gQ# (tieâu chí: 8,
10, 17, 20); @ch] ti2$: 4.3.2, 9.1, 15.1, 15.2, 16.2, 18.4.1, 18.4.2, 18.4.3,
18.4.4, 18.6, 18.7, 18.9, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5).
x Ti2$ chí: chợ nông thôn, nhà a 0ân cK, Ch7# :p HSn h7a, an ninh
trXt t1 xã hGi đKợc gi^ H^ng4
x kh] ti2$: tn l% 0i%n tích >Vn x$:t gi?ng l"a >& t/ng >? 0i%n tích trQng
l"a; c7 điW# phZc HZ *K$ chính Hi}n thông; ph/ cXp giá& 0Zc T,k(; tn l%
hjc >inh t?t nghi%p T,k( tiNp tZc hjc tr$ng hjc @ph/ thông, */ t"c, hjc
nghBE; tN xã đ't ch$In `$?c gia; tn l% trKLng hjc c7 nKDc >'ch nhà ti2$
hợp H% >inh; tn l% tr'# tN c7 nKDc Hà nhà ti2$ hợp H% >inh; chợ c7 nKDc Hà
nhà ti2$ hợp H% >inh; trZ >a d-eP xã c7 nKDc Hà nhà ti2$ hợp H% >inh; tn l%
các điW#, Ch$ 0ân cK Hà các đ&'n >ông, C2nh r'ch Chông gâ ô nhi}# #ôi
trKLng nghi2# trjng; xã cc Ch$ xh lý rác thVi; c7 6J nghĩa địa; c7 đủ t/ ch_c
tr&ng h% th?ng chính trị thA& `$ định; đVng *G chính `$Bn đ't ti2$ ch$In
@T(VpE; các t/ ch_c đ&àn thW chính trị của xã đB$ đ't 0anh hi%$ ti2n tiNn tra
l2n; th1c hi%n `$ chN 0ân chủ c) >a Hà thủ tZc hành chính thA& c) chN #Gt
cha4
- k7 F ti2$ chí Hà ;= ch] ti2$ đ't tf F6O đNn 0KDi ;66O >& HDi ti2$
chí `$ định, gQ# @ti2$ chí F, ;;, ;J, ;3, ;8; ch] ti2$ J4;, 34J, 343, 84;, 84J,
8434;, 8434;, 94J, ;F43, ;F48, ;54;, ;54J, ;54F, ;545, ;94;4;, ;94;43 E4
x Ti2$ chí: đi%n; th$ nhXp; hG ngho&; la& đGng tr&ng đG t$/i là# Hi%c
tr&ng lĩnh H1c nông, lâ#, ngK nghi%p; các l&'i h.nh Cinh tN hợp tác4
x kh] ti2$: đKLng đNn tr$ng tâ# xã đ't ch$In; C2nh #K)ng 0& xã
`$Vn lý Ci2n c7 h7a; 0i%n tích >Vn x$:t nông nghi%p c7 h% th?ng gia& thông
thủ lợi nGi đQng h&àn ch]nh; 0i%n tích >Vn x$:t nông nghi%p đKợc tKDi ti2$
*Mng tr'# *)#; 0i%n tích >Vn x$:t l"a th$ h&'ch *Mng c) giDi; 0i%n tích >Vn
x$:t l"a 3 giV# 3 tSng; 0i%n tích >Vn x$:t l"a ; phVi F giV#; >? :p c7
intArnAt; tn l% la& đGng `$a đà& t'&; >? la& đGng `$a đà& t'& nghB; hG 0ân >h
0Zng nKDc >'ch; hG 0ân c7 nhiB$ ti2$ hợp H% >inh; c) >a >Vn x$:t Cinh 0&anh
đ't ti2$ ch$In HB #ôi trKLng; nKDc thVi Ch$ 0ân cK; cán *G công ch_c c:p
xã; cán *G Chông ch$2n trách c:p xã4
- k7 ; ti2$ chí Hà ;; ch] ti2$ đ't th:p 0KDi F6O >& HDi ti2$ chí `$
định gQ# @ti2$ chí ;; ch] ti2$ J4J, 84343, 84348, =4;, =4J, g4;, g4J, 943, ;64J,
;=4;, ;543E
x Ti2$ chí: `$ h&'ch4
x kh] ti2$: đKLng nông thôn tf xã đNn :p, ra cánh đQng đ't ch$In
đKLng l&'i r; 0i%n tích >Vn x$:t ra$ #à$ an t&àn; 0i%n tích n$ôi trQng thủ
>Vn thA& ti2$ ch$In `$?c tN; trKLng đ't ch$In `$?c gia; trKLng hjc c7 HSn
phcng Hà các phcng trang thiNt *ị *G #ôn thiNt N$; nhà HSn h7a, điW# HSn
h7a thW tha&; :p c7 điW# h&'t đGng HSn h7a; hG 0ân *iNt >h 0Zng tin hjc Hà
intArnAt; hG 0ân c7 nhà a đ't ti2$ ch$In c:p ~V; ngKLi 0ân tha# gia *V&
hiW# tN; hG 0ân c7 ch$Qng tr'i gia >"c hợp H% >inh4
II, N<?IS: :4R: DHA :4•:< 4X: D4e, Ie? g‚F%
- pGt là: tr&ng >Vn x$:t nông nghi%p t$ c7 >1 ch$Wn *iNn thA&
hKDng >Vn x$:t hàng h7a, nhKng H{n #ang tính ch:t nh… l† thiN$ *Bn H^ng,
ch:t lKợng, hi%$ `$V, >_c c'nh tranh ccn th:p4 egành nghB, tiW$ thủ công
nghi%p chiN# tn trjng th:p tr&ng c) c:$ Cinh tN chKa đáp _ng nh$ c[$ giVi
`$Nt Hi%c là# t'i ch/ ch& nông 0ân Hà ngKLi la& đGng4 Lĩnh H1c thK)ng
#'i, 0ịch HZ chKa đKợc đ[$ tK đW đáp _ng 2$ c[$ ch& >1 phát triWn4
- ,ai là: HB xâ 01ng c) >a h' t[ng nhK gia& thông, thủ lợi\thiN$
đQng *G4
- -a là: tr.nh đG 0ân trí ccn th:p, công tác đà& t'& nghB g+n HDi giVi
`$Nt Hi%c là# ccn nhiB$ *:t cXp, ch:t lKợng c$Gc >?ng HB HXt ch:t, tinh th[n
của ngKLi 0ân chKa ca&4 kông tác x7a đ7i giV# ngho& chKa thXt >1 *Bn
H^ng4
- -?n là: tai n'n gia& thông a các t$Nn đKLng nông thôn c7 chiB$
hKDng gia tSng4 pGt >? t% n'n nhK: >? đB, đá gà, cL *'c\chKa đKợc ngSn
chUn c7 hi%$ `$V4
- eS# là: >1 ch] đ'& của c:p ủ, điB$ hành của chính `$Bn tr2n #Gt
>? lĩnh H1c chKa tXp tr$ng, đôi l"c ccn l"ng t"ng, *ị đGng chKa thá& g‡ Cịp
thLi4 Tr.nh đG nSng l1c của cán *G a #Gt >? lĩnh H1c chKa đáp _ng 2$ c[$
đKợc gia&4 Vai trc tha# #K$ của các ngành, của cán *G ch$2n #ôn chKa
thA& Cịp 2$ c[$ phát triWn của xã hGi4
#H$N II%
-^ HOẠCH XÂY DỰNG XÃ NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2!! "
22
Th1c hi%n nghị `$Nt ,Gi nghị l[n th_ g -k, Tˆ YVng Ch7a < Hà CN
h&'ch hành đGng của T]nh ủ, khK)ng tr.nh @CN h&'chE hành đGng của
,$%n ủ lHB nông nghi%p, nông 0ân, nông thônm4 d-eP xã Vĩnh eh$Xn
xâ 01ng CN h&'ch phát triWn nông thôn #Di g+n HDi đV# *V& an ninh `$?c
phcng Hà xâ 01ng h% th?ng chính trị H^ng #'nh giai đ&'n J6;; | J6J6 HDi
nh^ng nGi 0$ng cZ thW nhK >a$:
A, M…C TI'U%
I, MdD 68S? D4?:<%
- T/ ch_c l'i >Vn x$:t nông nghi%p thA& hKDng >Vn x$:t hàng h7a phát
triWn t&àn 0i%n, *Bn H^ng, c7 nSng >$:t, c7 ch:t lKợng, hi%$ `$V Hà ChV nSng
c'nh tranh ca&4 Tr&ng đ7 ch" trjng Chai thác các >Vn phI# c7 lợi thN nhK
>Vn x$:t HZ 3, trQng n:# r)#4
- Rhai thác tri%t đW tiB# nSng lợi thN, t'& điB$ Ci%n th$Xn lợi đW phát
triWn công nghi%p, đUc *i%t là công nghi%p xa xác l"a g'& Hà #a rGng ngành
nghB, 0ịch HZ a nông thôn HDi c) c:$ Cinh tN hợp lý, g+n HDi ch$Wn 0ịch c)
c:$ la& đGng thA& hKDng tiNn *G, nhM# giVi `$Nt Hi%c là# tSng th$ nhXp
ch& nông 0ân Hà ngKLi la& đGng4
- Th1c hi%n đQng *G Hà c7 hi%$ `$V các giVi pháp đW x7a đ7i giV#
ngho&, th1c hi%n t?t các chính >ách an >inh xã hGi, tfng *KDc nâng ca& ch:t
lKợng c$Gc >?ng HXt ch:t Hà tinh th[n ch& nông 0ân4
- Tfng *KDc h&àn thi%n c) >a h' t[ng nông thôn, th1c hi%n phK)ng
châ# lnhà nKDc Hà nhân 0ân cTng là#m, t'& điB$ Ci%n ch& l0ân *iNt, 0ân
*àn, 0ân là#, 0ân CiW# tra giá# >átm Hà cTng hKang lợi tr&ng `$á tr.nh công
nghi%p h7a, hi%n đ'i h7a, tiNn tDi xâ 01ng nông thôn #Di phát triWn t&àn
0i%n thA& hKDng HSn #inh, g+n HDi *V& H% #ôi trKLng >inh thái, gi^ g.n Hà
phát h$ *Vn >+c HSn h7a 0ân tGc, đV# *V& an ninh chính trị Hà trXt t1 an
t&àn xã hGi4
II, MdD 68S? Dd 649%
!, V2 BJ: M?N6 :@:< :<48\3 YZ g8:4 6e :@:< 64@:
- siá trị >Vn x$:t nông nghi%p nS# J6;F đ't 35J tn 9F tri%$ đQng, tSng
FF,F;O, ;,FF l[n >& nS# J6;6 Hà đNn nS# J6J6 đ't 39= tn đQng, tSng
=6,5;O, ;,=6 l[n >& HDi nS# J6;64
- siá trị >Vn x$:t công nghi%p, tiW$ thủ công nghi%p nS# J6;F đ't F tn
đQng, tSng J66O, 6J l[n >& nS# J6;6 Hà đNn nS# J6J6 đ't ;6 tn đQng, tSng
866O, 68 l[n >& HDi nS# J6;64
- siá trị thK)ng #'i - 0ịch HZ nS# J6;F đ't JJ,F tn đQng, tSng JJFO,
g:p J,JF l[n >& nS# J6;6 Hà nS# J6J6 đ't 3J tn đQng tSng 3J6O, g:p 3,J
l[n >& HDi nS# J6;64
- kh$Wn 0ịch #'nh #† c) c:$ Cinh tN, thA& hKDng tSng nhanh tn
trjng công nghi%p, 0ịch HZ Hà thK)ng #'i4 !h:n đ:$ đNn nS# J6;F Ch$ H1c
nông, lâ#, thủ >Vn ccn gFO @KDc nS# J6;6: =FOE, Ch$ H1c công nghi%p |
xâ 01ng chiN# ;FO @KDc nS# J6;6: 65OE, Ch$ H1c 0ịch HZ - thK)ng #'i
chiN# ;6O @KDc nS# J6;6: JgOE4 YNn nS# J6J6 Ch$ H1c nông, lâ#, thủ
>Vn ccn g6O, Ch$ H1c công nghi%p | xâ 01ng chiN# ;gO, Ch$ H1c 0ịch HZ
- thK)ng #'i chiN# ;3O4
- Th$ ngân >ách tr2n địa *àn nS# J6;F đ't =93 tri%$ đQng, tSng JFO
>& nS# J6;6 Hà nS# J6J6 đ't 5== tri%$ đQng, tSng F6O >& HDi nS# J6;64
- TSng th$ nhXp 0ân cK nông thôn đNn nS# J6J6 g:p 6,JF l[n >& HDi
nS# J6;64
2, V2 MRI c[:< :@:< 64@: Fi8%
<â 01ng nông thôn đ't các ti2$ chí nông thôn #Di; ph:n đ:$ đNn
nS# J6;F đ't ch$In xã nông thôn #Di; tr&ng đ7 ti2$ chí >? ; @`$ h&'chE
phVi h&àn thành tr&ng `$í ~iJ6;;4 !h:n đ:$ đW đNn nS# J6;F đ't nông thôn
#Di Hà nS# J6J6 đ't #_c ch$In, cZ thW nhK >a$:
- siai đ&'n J6;6 - J6;F: c7 5 ti2$ chí Hà 39 ch] ti2$ @tr&ng đ7 ti2$ chí ; gQ# J ch] ti2$E đ't
Hà HKợt >& ch] ti2$ ti2$ chí `$ định nS# J6;F, cZ thW nhK >a$:
eS#
(? lKợng ch] ti2$ đ't Hà HKợt
>& ch] ti2$ ti2$ chí `$ định
J6;F
eGi 0$ng ti2$ chí, ch] ti2$ @ghi #ã
>? thA& qY ;9F5iqY-d-ePE
eS# J6;6
gQ# 8 ti2$ chí Hà ;= ch] ti2$
@ti2$ chí: 5, ;6, ;g, J6E, @ch] ti2$:
8434J, 94;, ;F4;, ;F4J, ;=4J, ;5484;,
;5484J, ;54843, ;54848, ;54=, ;54g,
;549, ;94J, ;943, ;948, ;94FE
eS# J6;; gQ# ; ti2$ chí Hà 8 ch] ti2$
ti2$ chí: ;; Hà ch] ti2$: 8434;, F4;,
;545, ;94;4;
eS# J6;J gQ# 3 ch] ti2$ ch] ti2$: 84;, ;54;, ;54F
eS# J6;3 gQ# ; ch] ti2$ ch] ti2$: ;94;4J
eS# J6;8 gQ# J ch] ti2$ ch] ti2$: 34J, ;54J
eS# J6;F gQ# 3 ti2$ chí Hà ;3 ch] ti2$
ti2$ chí: ;J, ;3, ;8 Hà ch] ti2$: 343,
84J, 84343, 84348, F4J, g4;, 943, ;64J,
;F43, ;F48, ;=4;, ;543, ;94;43
siai đ&'n J6;6 |
J6;F
5 ti2$ chí Hà 39 ch] ti2$
- siai đ&'n J6;= - J6J6: c7 6J ti2$ chí Hà 6J ch] ti2$ đ't Hà HKợt >& ch] ti2$ ti2$ chí `$
định nS# J6J6, cZ thW nhK >a$:
eS#
(? lKợng ti2$ chí đ't Hà
HKợt >& ch] ti2$ ti2$ chí
`$ định J6J6
eGi 0$ng ti2$ chí @ghi #ã >?
thA& qY ;9F5iqY-d-ePE
eS# J6;=
eS# J6;g gQ# ; ch] ti2$ gQ# ch] ti2$: 94J
eS# J6;5 gQ# ; ti2$ chí gQ# ti2$ chí: =
eS# J6;9
eS# J6J6 gQ# ; ti2$ chí Hà ; ch]
ti2$
ti2$ chí: J Hà ch] ti2$ g4J
siai đ&'n J6;= | J6J6 gQ# J ti2$ chí Hà J ch]
ti2$
), CÁC NHIỆM V… CH† Y^U%
I, XRI c[:< :2: :@:< :<48\3 BJ: M?N6 4Z:< 4jA 3456 6789: 6WZ: c8\:,
O2: Y•:<%
!hát triWn >Vn x$:t nông nghi%p phT hợp HDi `$ h&'ch >h 0Zng đ:t Hà
`$ h&'ch phát triWn Cinh tN - xã hGi của h$%n đNn nS# J6J64 YI #'nh
phát triWn >Vn x$:t nông, thủ >Vn hàng h7a thA& hKDng tXp tr$ng ch$2n
canh Hà đa 0'ng h7a >Vn phI#, tr&ng đ7 ch" trjng Chai thác các >Vn phI# c7
lợi thN nhK tSng 0i%n tích >Vn x$:t HZ 3, trQng n:# r)#, cá tra, cá l7c, n$ôi
lK)n, Nch, trâ$, *c, gia c[#\
!, V2 BJ: M?N6 67;:< 67=6%
(h 0Zng c7 hi%$ `$V 0i%n tích đ:t trQng l"a, tXp tr$ng đ[$ tK thâ#
canh tSng HZ, tSng 0i%n tích giA& trQng Hà ch$Wn 0ịch c) c:$ >Vn x$:t đW
nâng ca& giá trị, ch:t lKợng >Vn phI#, ph:n đ:$ đ't:
- T/ng 0i%n tích giA& trQng nS# J6;F đ't ;6468g ha tSng 3;O, ;,3;
l[n >& HDi nS# J6;6 Hà đNn nS# J6J6 đ't ;6468g ha tSng 3;O, ;,3; l[n >&
HDi nS# J6;64
- (Vn lKợng lK)ng th1c nS# J6;F đ't =;49F=,F t:n tSng JgO, ;,Jg l[n
>& HDi nS# J6;6 Hà đNn nS# J6J6 đ't =;49F=,F t:n, Chông tSng >& HDi nS#
J6;F4
2 V2 D4>: :?@8, 64HI BJ:%
- !hát triWn chSn n$ôi gia >"c, gia c[#, tr&ng đ7 xác định lợi thN c&n
n$ôi đW Ch$Nn Chích phát triWn chSn n$ôi hàng h7a `$ #ô trang tr'i thA&
phK)ng th_c chSn n$ôi công nghi%p, *án công nghi%p đV# *V& an t&àn 0ịch
*%nh *V& H% #ôi trKLng Hà phT hợp HDi nh$ c[$ ti2$ thZ HDi thị trKLng, tSng
cKLng CiW# >&át chSn n$ôi tr$Bn th?ng đW phát triWn *Bn H^ng4
P1 CiNn đNn nS# J6;F chSn n$ôi gia >"c của xã HB đàn trâ$,*c, hA&
là: G,2+ DW:; đàn gia c[# @gà, HịtE là: Gr,2 DW: Hà nhí#: ! DW:
- T/ ch_c l'i nghB n$ôi thủ >Vn thA& `$ h&'ch, g+n HDi chN *iNn Hà
thị trKLng ti2$ thZ tr&ng đ7 xác định lợi thN gi?ng thủ >Vn n$ôi Hà thị
trKLng ti2$ thZ đW định hKDng phát triWn4
II, V2 3456 6789: D@:< :<48\3, TTCN, cLD4 Yd 64mh:< FX8 :@:< 64@:%
1. V2 D@:< :<48\3, TTCN%
- Veà coân nhie!": #a$ co% 1 nha& 'a%( )a*n #ua+t
n,-%c .a% /a& 01ch /u2 #aâ( 0,2n. 3o c- )-* ha2 taàn
"ha%t t4ie5n ca* )o+ 6,-2n /a& cha+t 6,-2n. 7eân ca2nh #a$
V8nh 9hua!n 6a& taâ' .ie5' iao th,-n cu*a ca%c #a$
6aân ca!n nh,: V8nh :ha&nh, :aân ;hu% /a& V8nh ;hu%,
:aâ( ;hu% hu(e!n :ho2ai <-n. :,& .o% ca%c nha& .aàu t,
)e$ ta!n 0u2n c- ho!i na&( .e5 "ha%t t4ie5n ca%c nha&
'a%( #a( #a%t, 6au =o%n a2o, >ho 01 trh l"a g'& /a& th,%c
a?n cha?n nuoâi@. AaBc >ha%c, theo .1nh h,-%n chu(e5n
01ch c- ca+u theo h,-%n ta?n t(* 6e! coân nhie!" #a$
)e$ '-&i o2i .aàu t, .e+n na?' 2015 0,2 >ie+n )e$ "ha%t
t4ie5n theâ' t,& 1 .e+n 2 nha& 'a%(, thu hu%t 'o!t 6,-2n
6ao .o!n cu*a .1a "h,-n t,-n ,%n.
- Veà tie5u thu* coân nhie!" #a$ hie!n co% 3 c- )-*
)a*n #ua+t 0an6 /a& co+n (16 6ao .o!n). 9h, no%i -*
"haàn t4eân .e+n na?' 2015 0,2 >ie+n "ha%t t4ie5n 2 c- )-*
.an tha*' 6u2t =Cnh /a& 'o!t )o+ c- )-* tie5u thu* coân
nhie!" na&nh nheà >ha%c.
2. ЇI FX:4 4WX6 Tf:< cLD4 Yd, 64mh:< FX8 p :@:< 64@:%
Da?n c,% .1nh h,-%n chu(e5n 01ch c- ca+u >inh te+
theo h,-%n ta?n t(* 6e! coân nhie!", 01ch /u2, th,-n
'a2i; #a%c .1nh .e+n na?' 2020 cu2 the5 nh, )au:
- :,& na?' 2010 .e+n na?' 2020 no%i chun /eà c-
)-* ha2 taàn "ha%t t4ie5n ca* )o+ 6,-2n /a& cha+t 6,-2n;
#e oâtoâ co% t4o2n ta*i t4eân 0,-%i 3 ta+n .i 6a2i thua!n
tie!n t4on /ie!c iao th,-n /a& /a!n chu(e5n ha&n ho%a
noân )a*n )uo+t tu(e+n 6ieân #a$ (V8nh Eanh, V8nh
9hua!n, V8nh ;hu%; :aân ;hu%, V8nh 9hua!n, V8nh
:ha&nh).
- 3o .aBc thu& #a$ >hoân co% 6a&n nheà t4u(eàn
tho+n neân ta!" t4un /a& /ie!c "ha%t t4ie5n 01ch /u2,
th,-n 'a2i. Eie!n ta2i #a$ co% 2 chợ, t4on đ7 c7 1 ch-2 t4un
taâ' #a$ đã đ't ch$In ch-2 t4Xt t1 /e! )inh co% 126 c- )-* .an
ho2at .o!n thu hu%t 215 6ao .o!n. :heo .1nh h,-%n )e$
#aâ( 0,2n naân ca+" /a& '-* 4o!n 2 .ie5' ch-2. :,&
.o% 0,2 >ie+n ta?n ha&n na?' =Cnh Fuaân 6a& 10 c- )-*
.e+n na?' 2020 #a$ co% to5n co!n 226 c- )-* /-%i )o+
6ao .o!n t,-n ,%n >h&Vng t4eân 0,-%i 365 n,-&i.
III, XRI c[:< :@:< 64@: TX6 D5D 68S? D4„ :@:< 64@: Fi8%
YW th1c hi%n t?t #ô h.nh nông thôn #Di c[n tXp tr$ng h$ đGng #ji
ng$Qn l1c, HXn đGng nông 0ân cTng tha# gia xâ 01ng, nhà nKDc h/ trợ H?n
tf các chK)ng tr.nh #Zc ti2$ `$?c gia, H?n tín 0Zng, H?n tf 0&anh nghi%p4
P& đ7, trKDc hNt phVi là# t?t công tác `$ h&'ch nông thôn #Di Hà xác định
nh^ng ti2$ chí c7 tính đGt phá đW tXp tr$ng triWn Chai th1c hi%n4 YQng thLi,
phát đGng ph&ng trà& thi đ$a 2$ nKDc xâ 01ng nông thôn #Di xA# đâ là
nhi%# HZ trjng tâ# đW phát triWn RT<, a địa phK)ng4 V. HX tf na đNn
nS# J6J6 đ?i HDi nh^ng ch] ti2$ đã đ't xã tiNp tZc nâng ch:t gi^ H^ng hàng
nS#, đ?i HDi ch] ti2$ chKa đ't h&Uc đ't th:p tiNp tZc đ[$ tK xâ 01ng lG tr.nh
cZ thW :
!, N4jF 68S? D4„ Q?I 4WXD4%
!,!, .?I 4WXD4 YZ 64[D 48\: Q?I 4WXD4 k68S? D4„ Bƒ !ˆ%
a) A.c tiê":
] N>F 2!!%
x q$ h&'ch >h 0Zng đ:t, h' t[ng thiNt N$ ch& phát triWn >Vn x$:t
nông nghi%p hàng h7a, công nghi%p, tiW$ thủ công nghi%p Hà 0ịch HZ4
x q$ h&'ch phát triWn h' t[ng Cinh tN - xã hGi | #ôi trKLng, phát
triWn các Ch$ 0ân cK #Di Hà ch]nh trang các Ch$ 0ân cK hi%n c7 tr2n địa *àn
xã4
b)Bhiệm $.% `$í ~iJ6;; xâ 01ng x&ng `$ h&'ch >h 0Zng đ:t 01a
Hà& `$ h&'ch phát triWn h' t[ng Cinh tN - xã hGi | #ôi trKLng, phát triWn
Ch$ 0ân cK, #a rGng ch]nh trang các Ch$ 0ân cK hi%n c7, đB án xâ 01ng
nông thôn #Di Hà CN h&'ch hành đGng giai đ&'n J6;; | J6;F, định hKDng
đNn nS# J6J64 YQng thLi điB$ ch]nh Hà */ >$ng các `$ h&'ch hi%n c7 thA&
ch$In #Di4 eg$Qn H?n tf ngân >ách tr2n h/ trợ @;F6 tri%$ đQng ch& J `$
h&'chE4
2, N4jF 68S? D4„ 4X 6E:< g8:4 6e ] M~ 4f8%
2,!, G8AW 64@:< k68S? D4„ Bƒ 2ˆ%
a) A.c tiê": cVi t'& nâng c:p, xâ 01ng #Di đKLng gia& thông nông
thôn đ't ti2$ ch$In Cz th$Xt của -G sia& thông HXn tVi;
] C4‰ 68S? 2,!% tn l% C# đKLng gia& thông chính HB đNn tr$ng tâ# xã
đ't ch$In @nS# J6;F đ't ;66OE4
Š T4[D 67X:<% kh] ti2$ nà đ't đKợc F;O @g,3 C# đKLng nh1aE ccn
l'i g C# đKLng p2tông chKa đ't ch$In, hi%n đã x$?ng c:p c[n nâng c:p >ha
chha4 @nS# J6;F đ't ;66OE
] ‹f 67P:4 :4m BA?%
ΠN>F 2!!%
<â 01ng #Di c[$ ;iF *Mng c[$ p2 tông, 0ài J5 #4 Rinh phí ;,5F tn
đQng4
<â 01ng #Di c[$ Yông J *Mng c[$ p2 tông, 0ài 38 #4 Rinh phí J,J88
tn đQng4
<â 01ng #Di c[$ egang C2nh e"i kh7c nSng sT @t$Nn Ve | T!E
*Mng p2tông, 0ài ;66#4 Rinh phí =,= tn đQng4
<â 01ng c?ng ha gia& thông C2nh Tâ Lợi J @giáp C2nh e,YE4 Rinh
phí ; tn4
Œ N>F 2!2% Láng nh1a t$Nn Vĩnh eh$Xn | Vĩnh Thành 0ài g C#4
Rinh phí ;6,F tn đQng4
Œ N>F 2!G% <â 01ng #Di c[$ ngang C2nh e"i kh7c eSng sT
@t$Nn 3 <ãE *Mng p2tông 0ài g6 #4 Rinh phí F,39 tn đQng4
x N>F 2!K%
Láng nh1a t$Nn *L ea# 3 <ã 0ài 9 C#4 Rinh phí ;3,F tn đQng4
<â 01ng #Di c[$ C2nh Tâ Lợi ; @C2nh 3 <ãE *Mng p2tông, 0ài J6
#4 Rinh phí ;,3J tn đQng4
<â 01ng #Di c[$ C2nh ; @C2nh 3 <ãE *Mng p2tông, 0ài J5 #4 Rinh
phí ;,5F tn đQng4
<â 01ng #Di c[$ C2nh J @C2nh 3 <ãE *Mng p2tông, 0ài J8 #4 Rinh
phí ;,F58 tn đQng4
<â 01ng #Di c[$ C2nh 3 @C2nh 3 <ãE *Mng p2tông, 0ài J8 #4 Rinh
phí ;,F58 tn đQng4
<â 01ng #Di c[$ C2nh 8 @C2nh 3 <ãE *Mng p2tông, 0ài J8 #4 Rinh
phí ;,F58 tn đQng4
x N>F 2!*%
<â 01ng #Di c[$ Yông J *Mng c[$ p2 tông, 0ài 38 #4 Rinh phí J,J88
tn đQng4
<â 01ng #Di c[$ ngang C2nh Làng @3 <ã- t$Nn Ve - V,E *Mng c[$
p2 tông, 0ài =6 #4 Rinh phí 3,9= tn đQng4
x N>F 2!l%
<â 01ng #Di c[$ Tâ Lợi ; @t$Nn Ve | T!E *Mng c[$ p2 tông, 0ài
36 #4 Rinh phí ;,95 tn đQng4
<â 01ng #Di c[$ Tâ Lợi 3 @t$Nn Ve | T!E *Mng c[$ p2 tông, 0ài
36 #4 Rinh phí ;,95 tn đQng4
x N>F 2!o%
<â 01ng #Di c[$ Yông ; @t$Nn Ve | VTE *Mng c[$ p2 tông, 0ài 88
#4 Rinh phí J,968 tn đQng4
<â 01ng #Di c[$ Yông Th$Xn J @t$Nn Ve | VTE *Mng c[$ p2 tông,
0ài 36 #4 Rinh phí ;,95 tn đQng4
x N>F 2!r%
<â 01ng #Di c[$ Yông ; @t$Nn 3 <ãE *Mng c[$ p2 tông, 0ài 38 #4
Rinh phí J,J88 tn đQng4
<â 01ng #Di c[$ ;iF @t$Nn 3 <ãE *Mng c[$ p2 tông, 0ài 3J #4 Rinh
phí J,;;J tn đQng4
<â 01ng #Di c[$ C2nh ‰anh eông TrKLng @t$Nn 3 <ãE *Mng c[$ p2
tông, 0ài 3J #4 Rinh phí J,;;J tn đQng
x e>F 2!+%
eâng c:p c?ng ha C2nh Yông Th$Xn ; @giáp C2nh e,YE4 Rinh phí
866 tri%$ đQng4
eâng c:p c?ng ha C2nh Yông Th$Xn J @giáp C2nh 3 <ãE4 Rinh phí 866
tri%$ đQng4
x N>F 22%
<â 01ng #Di c[$ kh$ng <â @ranh Ve - VTE *Mng c[$ p2 tông, 0ài
56 #4 Rinh phí F,J5 tn đQng4
<â 01ng #Di c[$ C2nh ranh eông TrKLng @ranh Ve - TpE *Mng c[$
p2 tông, 0ài 86 #4 Rinh phí J,=8 tn đQng4
eâng c:p #a rGng đKLng nh1a t$Nn Vĩnh eh$Xn | Vĩnh ,anh 0ài 8
C#4 Rinh phí = tn đQng4
] C4‰ 68S? C.C: Tn l% C# đKLng gia& thông tf tr$ng tâ# xã đNn các :p,
li2n :p ra cánh đQng đ't ch$In đKLng l&'i r @nS# J6;F đ't 86O, nS# J6J6
đ't F6OE4
Š T4[D 67X:<% ch] ti2$ nà đ't đKợc J,FO @ J,3 C#E4
] ‹f 67P:4 Dd 649 BA?%
ΠN>F 2!!%
T$Nn *L đông C2nh Yông Th$Xn ;, 0ài 8;66#4 Rinh phí 8;6 tri%$
đQng4
T$Nn *L Tâ C2nh Yông Th$Xn ;, 0ài 8;66 #4 Rinh phí 8;6 tri%$
đQng4
T$Nn *L Yông C2nh Yông Th$Xn J, 0ài 8J66 #4 Rinh phí 8J6 tri%$
đQng4
T$Nn *L Tâ C2nh Yông Th$Xn J, 0ài 8J66 # 4 Cinh phí 8J6 tri%$
đQng4
<â 01ng #Di c[$ Tân !h" J *Mng p2tông, 0ài 38 #4 Rinh phí J,J88
tn đQng4
<â 01ng #Di c[$ Lâ# Thanh *Mng p2tông, 0ài J8 #4 Rinh phí ;,F58
tn đQng4
<â 01ng #Di c[$ -à pKLi *Mng p2tông, 0ài 38 #4 Rinh phí J,J88 tn
đQng4
x N>F 2!2:
<â 01ng đKLng nh1a t$Nn lG *L Tâ e"i kh7c eSng sT 0ài 8 C#4
Rinh phí = tn đQng4
<â 01ng đKLng cG t$Nn *L Yông C2nh Tâ Lợi J @tf C2nh e,Y
đNn C2nh Tân !h" JE 0ài J C#4 Rinh phí 56 tri%$ đQng4
<â 01ng đKLng cG t$Nn *L Tâ C2nh Tâ Lợi J @tf C2nh e,Y đNn
C2nh Tân !h" JE 0ài J C#4 Rinh phí 56 tri%$ đQng4
x N>F 2!G :
Láng nh1a t$Nn *L -+c kh$ng ‰[, 0ài 3 C#4 Rinh phí 8,F tn đQng4
Láng nh1a t$Nn *L ea# kh$ng ‰[ 0ài 3,F C#4 Rinh phí F,JF tri%$
đQng4
x N>F 2!K :
Láng nh1a t$Nn *L Tâ C2nh Yông ; 0ài 8,J C#4 Rinh phí =,3 tn
đQng4
ΠN>F 2!*%
Láng nh1a t$Nn *L Tâ C2nh Yông J 0ài 8,8 C#4 Rinh phí =,= tn
đQng4
ΠN>F 2!l%
!2tông t$Nn *L ea# Tân !h" J 0ài 3,F C#4 Rinh phí 3,F tn đQng4
ΠN>F 2!o%
!2tông t$Nn *L Yông C2nh Yông ; 0ài 8,J C#4 Rinh phí 8,J tn đQng4
!2tông t$Nn *L -+c C2nh Tân !h" J 0ài 3,F C#4 Rinh phí 3,F tn
đQng4
ΠN>F 2!r%
!2tông t$Nn *L Yông C2nh Yông J 0ài 8,8 C#4 Rinh phí 8,8 tn đQng4
!2tông t$Nn *L Yông C2nh Šng ,$‹nh 0ài ;,F C#4 Rinh phí ;,F tn
đQng4
!2tông t$Nn *L ea# egjn kh$ng ‰[ 0ài J C#4 Rinh phí J tn đQng4
ΠN>F 2!+%
!2tông t$Nn *L Tâ C2nh kh$ng <â 0ài F C#4 Rinh phí F tn đQng4
<â 01ng #Di c[$ Šng ,$‹nh@ giáp HDi C2nh kh$ng <âE *Mng
p2tông 0ài 36 #4 Rinh phí ;,95 tn đQng4
ΠN>F 22%
!2tông t$Nn *L Yông C2nh ranh eông TrKLng 0ài 3,5 C#4 Rinh phí
3,5 tn đQng4
!2tông *L Yông C2nh ;iF, 0ài 8,J C#4 Rinh phí 8,J tn đQng4
!2tông t$Nn *L Tâ C2nh ;iF, 0ài 8,J C#4 Rinh phí 8,J tn đQng4
<â 01ng #Di c[$ ngang C2nh Tân !h" J @ T$Nn *L Tâ C2nh ‰anh
eông TrKLngE *Mng p2tông 0ài 38 #4 Rinh phí J,J88 tn đQng4
<â 01ng #Di c[$ kh$ng ‰[ 0ài 8= #4 Rinh phí 3,63= tn đQng4
T/ng hợp thA& *iW$ >a$:
Biểu: kế hoạch thc hi!" tiêu chí #$ 2% &i'i (oạ" 2011-2020
TT
T8S?
C4„
H8\:
T7X:<
C4‰ 68S? T8e: Tf 64[D 48\: 68S? D4„ <8A8 TWX: 2!! " 22 k• BW Q?I TL:4ˆ
2!* 22 2!! 2!2 2!G 2!K 2!* 2!l 2!o 2!r 2!+ 22
; J4; F; ;66 ek =;,3g ;66 ek
J J4J J,F 86 F6 ;=,= J3,= J9,3 33 3=,5 86 8=,g F3,= F5 =5,g
b) Bhiệm $.: giai đ&'n J6;; - J6J6 đ[$ tK xâ 01ng #Di J3 t$Nn
đKLng gia& thông, chiB$ 0ài 9J C#, c[$ gia& thông c:t #Di J= c[$, c?ng
gia& thông >ha chha J c?ng ha, là# #Di ; c?ng ha gia& thông4 T/ng H?n
đ[$ tK ;=F438846664666 đQng, tr&ng đ7: H?n đB nghị Tˆ ;JF4J=346664666
đQng, H?n t]nh J6468F4F664666 đQng, H?n h$%n 54g8F4JF64666 đQng, H?n
nhân 0ân đ7ng g7p ;;4J964JF64666 đQng4 kZ thW nhK >a$:
- )i'i (oạ" 2010 - 2015: xâ 01ng, nâng c:p #a rGng FF,g C# đKLng
gia& thông, c[$ gia& thông là# #Di ;8 câ, c?ng gia& thông là# #Di 6;
c?ng ha gia& thông4 V?n đ[$ tK: 9;4gFJ46664666 đQng, tr&ng đ7: H?n đB nghị
Tˆ:g64J334F664666 đQng, H?n t]nh: g4F;;4gF64666 đQng, H?n h$%n
34FJ543g64666 đQng, H?n nhân 0ân đ7ng g7p ;648g543564666 đQng4 kZ thW
nhK >a$:
x YKLng gia& thông tf tr$ng tâ# xã HB đNn các :p, đKLng li2n :p Hà
đKLng ra cánh đQng ;; t$Nn 39,g C# @xâ 01ng #DiE, nâng c:p 6; t$Nn
0ài 8 C#4 Rinh phí 3648g646664666 đQng @xâ 01ng #DiE4
x k[$ gia& thông: xâ #Di 63 câ, Cinh phí =46gJ46664666 đQng4
- )i'i (oạ" 2016 - 2020: xâ 01ng #Di lG gia& thông 0ài 3=43 C#,
nâng c:p 8 C# đKLng gia& thông, c[$ gia& thông ;J câ, >ha chha 6J c?ng
ha gia& thông4 V?n đ[$ tK: g34F9J46664666 đQng, tr&ng đ7: H?n đB nghị
Tˆ: F;45;J46664666 đQng, H?n t]nh: ;6459646664666 đQng, H?n
h$%n:8439F46664666 đQng, H?n nhân 0ân đ7ng g7p:=489F46664666 đQng, cZ
thW nhK >a$:
x YKLng gia& thông tf tr$ng tâ# xã HB đNn các :p, đKLng li2n :p Hà
đKLng ra cánh đQng ;6 t$Nn, chiB$ 0ài 3=,3 C#, Cinh phí 3=436646664666
đQng4
x k[$ gia& thông: >ha ch^a nâng c:p, xâ 01ng #Di 3 c[$ gia& thông,
Cinh phí g4J=646664666 đQng4
Biểu: kế hoạch *+, -"& )T.T &i'i (oạ" 2011-2020
TT HX:< FdD ĐVT t‹
-8:4 34„ <8A8 TWX: 2!! ] 22 k678\? T;:<ˆ
Ty:<
#4R: gŽ 64[D 48\: N<?;: Yƒ: TE? 6m
!! " !* !l " 2 Vƒ: Vƒ: Vƒ: Vƒ: Vƒ:
t‹
VĐT
k6•ˆ t‹
VĐT
k6•ˆ
T•
k6•ˆ
6‰:4
k6•ˆ
H?I\:
k6•ˆ
DR:
k6•ˆ -45D
1
)T chí"h (ế" TT */:
- (k nâng c:p
R# 8 = 8 = =
- <â 01ng #Di
R# ;= g9,J8J ;= FF,J; J8,63J g9,J8J
2
)T t0 TT */ (ế" 12%
3h45% 6iê" 12%
789"& :' c;"h (<"&:
- (k nâng c:p
G' J6,= ;,5J J6,= ;,5J 6,9; 648FF 6 6,8FF
- <â 01ng #Di
G' g= g5,J5J 39,g 38,gJJ 3=,3 83,F= 39,;8; ;9,Fg6F 5,g3FJF g,g69
Ty:< Bƒ
!!l,
l
!l*,GKK ol,G +!,o*2 K,G oG,*+2
!2*,2+
G
2,2** r,oG*2* r,!lK
c) Di,i 5há5 thực hiện:
- YKLng gia& thông tf h$%n đNn tr$ng tâ# xã4 YB nghị c:p tr2n đ[$
tK xâ 01ng đKLng Hà c[$ đ't ch$In các t$Nn đKLng ccn l'i, d-eP xã HXn
đGng thá& 0a các công tr.nh Hi ph'# hành lang lG giDi đW đV# *V& an t&àn,
#z `$an4
- YKLng gia& thông tf xã đNn các :p, li2n :p4 <ã tiNp tZc th1c hi%n đB
án x7a c[$ g/, c[$ >+t Hfa Hà nh… tr2n các t$Nn đKLng chính Hà xâ 01ng
CN h&'ch nâng c:p #a rGng, đ[$ tK #Gt >? t$Nn đKLng li2n :p trjng điW#
thA& phK)ng châ# lnhà nKDc Hà nhân 0ân cTng là#m4
2,2, T4?• `a8 k68S? D4„ Gˆ%
a) A.c tiê":
E C4‰ 68S? G,! : h% th?ng thủ lợi c) *Vn đáp _ng 2$ c[$ phát triWn
>Vn x$:t Hà phZc HZ 0ân >inh @`$ định nS# J6;F là ;66OE4
Š T4[D 67X:<% hi%n na ch] ti2$ nà đ't ;66O nhKng c[n phVi n'& Hbt
l'i #Gt >? C2nh *Qi l+ng4
Š ‹f 67P:4 Dd 649 :4m BA? %
ΠN>F 2!2%
Š Đ2 :<4L 67S: :XW Y‚6 6?Ie: gS:4 DN3 I: T$Nn C2nh Làng @C2nh
egang ,$% Y_cE tr&ng ph'# Hi xã 0ài g C# € FJF66#34 Rinh phí ;,;g= tn
đQng4
Š e'& Hbt C2nh c:p ~~~:
4 e'& Hbt t$Nn C2nh Yông ; 0ài 8,J C# € F6866 #
3
4 Rinh phí g6=
tri%$ đQng4
4 e'& Hbt t$Nn C2nh Yông J 0ài 8,8 C# € FJ566 #
3
4 Rinh phí g39
tri%$ đQng4
ΠN>F 2!G%
Š YB nghị n'& Hbt C2nh c:p ~~: @T$Nn C2nh 3 <ãE 0ài 9 C# €;65666
#
3
4 Rinh phí ;,F;J tn đQng4
] C4‰ 68S? G,2 % tn l% C# C2nh #K)ng xã `$Vn lý đKợc Ci2n c? h7a
@`$ định nS# J6;F là 3FO, J6J6 là 8FOE4
Š T4[D 67X:<% hi%n na ch] ti2$ nà đ't đKợc J5O4
Š ‹f 67P:4 Dd 649 :4m BA? %
x N>F 2!! : nâng c:p h% th?ng đ2 *a& CNt hợp sTeT : @C2nh eông
TrKLngE
4 T$Nn *L na# C2nh Tân !h" J 0ài 3,JC# € JF666 #
3
, t$Nn C2nh
ranh !hon 0ài ;,5 C# € 3=666 #
3
@>ha đ2, rVi cátE4 Rinh phí 5F8 tri%$ đQng4
4 <â 01n 02 c?n ha (Y[u >eânh "he&n HI Aoâi ia%"
9D9J, :aâ( K-2i 2 ia" >eânh 9an Eue! L,%c). Ginh "hí
1,6 t(* .oàn.
. Maâ( 0,2n 04 co+n t4o&n (.aàu >eânh HI Aoâi
ia%" >eânh Nanh 9oân :4,-&n, >eânh :aâ( K-2i 2 ia%"
>eânh :aân ;hu% 2, .aàu >eânh :aâ( K-2i 1 /a& :aâ( K-2i 3
ia%" >eânh 9EL). Ginh "hí 720 t4ie!u .oàn.
x N>F 2!2 : nâng c:p h% th?ng đ2 *a& CNt hợp sTeT : @TiW$ HTng
Vĩnh ,i%p ; Hà âp Vính ,i%p JE 4
4 T$Nn *L Yông C2nh Yông ; 0ài 8,J C# € F=666 #
3
4 Cinh phí g58
tri%u đQn.
4 T$Nn *L :aâ( >eânh Loân 2 0a&i 4,4 >' O 29300 #
34
Rinh phí 8;6 tri%$ đQng4
4 < â 01n 02 c?n hL (a hai đ[u >eânh 1P5 ia%" >eânh
9EL /a& >eânh 3 Ma$). Ginh "hí 1,6 t(* .oàn
x N>F 2!G : nâng c:p h% th?ng đ2 *a& CNt hợp sTeT: @TiW$ HTng
Vĩnh Lợi Ch$ eTrTE
4 T$Nn *L -+c C2nh Tân !h" J 0ài 3,J C# € ;J4566 #
3
4 Rinh phí ;g9
tri%u đQn.
. T$Nn C2nh ranh eông TrKLng 0ài J C# € Jg666 #
3

4 Rinh phí 3g5
tri%u đQn.
4 <â 01ng 63 c?ng ha @Y[$ C2nh Lâ# Thanh giáp C2nh e,Y, đ[$
C2nh 3 giáp HDi C2nh 3 <ã, đ[$ C2nh Tâ Lợi J giáp C2nh 3 <ãE4 Rinh phí
J,8 tn đQng4
4 <â 01ng 68 c?ng trcn @Y[$ C2nh 8, C2nh J, C2nh Tâ Lợi ; giáp
C2nh 3 <ã, đ[$ C2nh Tâ Lợi J giáp C2nh Tân !h" JE4 Rinh phí gJ6 tri%$4

x N>F 2!K : nâng c:p h% th?ng đ2 *a& CNt hợp sTeT : @tiW$ HTng
:p Vĩnh ,i%p J Hà :p Vĩnh ,ca JE4
4 T$Nn *L -+c egjn kh$ng ‰[ 0ài 3C# € 86666 #
3
Rinh phí F=6
tri%$ đQng4
4 T$Nn *L Tâ egjn kh$ng <â 0ài 3,FC# € 3F666 #
3
€ F55 tri%$
đQng4
4 T$Nn *L Yông C2nh Yông J 0ài J,9C# € 394666 #
3
4 Rinh phí F8=
tn đQng4
4 T$Nn *L Tâ C2nh Šng ,$‹nh 0ài ;,FC# € ;54666 #
3
4 Rinh phí
JFJ tn đQng4
4 <â 01ng 63 c?ng ha @đ[$ C2nh Láng (ang giáp C2nh Šng ,$‹nh,
đ[$ C2nh pDi giáp C2nh ông ,$‹nh, đ[$ C2nh Láng (ang giáp C2nh Yông
JE4 Rinh phí J,8 tn đQng4
4 <â 01ng 6; c?ng trcn đ[$ C2nh Láng (ang nh… giáp C2nh Yông J4
Rinh phí ;56 tri%$ đQng4
- C4‰ 68S? G,G % tn l% 0i%n tích >Vn x$:t nông nghi%p c7 h% th?ng gia&
thông Hà thủ lợi nGi đQng h&àn ch]nh4
Š T4[D 67X:<% đ't đKợc J5O @`$ định nS# J6;F là 36O, nS# J6J6
86OE4
Š ‹f 67P:4 Dd 649 :4m BA? %
ΠN>F 2!! %
4 T$Nn C2nh 8 @Ch$ eTrT :p Vĩnh LợiE 0ài JC# € J64666 #
3
€ 33=
tri%$ đQng4
4 T$Nn C2nh 3 @Ch$ eTrT :p Vĩnh LợiE 0ài JC# € J64666 #
3
€ 33=
tri%$ đQng4
4 T$Nn C2nh Yông Th$Xn ; 0ài 8,; C# € 89J66 #
3
€ =59 tri%$ đQng4
4 T$Nn C2nh Yông Th$Xn J 0ài 8,J C# € F6866 #
3
€ g6= tri%$ đQng4
ΠN>F 2!2 %
4 T$Nn C2nh Tâ Lợi 3 0ài ;,5 C# € ;5666 #
3
€ 36J tri%$ đQng4
4 T$Nn C2nh Lâ# Thanh 0ài 6,5C# € 5666 #
3
€ ;3F tri%$ đQng4
4 T$Nn C2nh J @Ch$ eTrT :p Vĩnh LợiE 0ài JC# € J6666 #
3
€ 33=
tri%$ đQng4
4 T$Nn C2nh 3 einh 0ài JC# € J6666 #
3
€ J56 tri%$ đQng4
4 ΠN>F 2!G %
4 T$Nn C2nh Tâ Lợi ; @Ch$ eTrT :p Vĩnh LợiE 0ài JC# € J64666
#
3
€ 33= tri%$ đQng4
4 T$Nn C2nh ngjn kh$ng <â cu 0ài ;,FC# € ;F666 #
3
€ JFJ tri%$
đQng4
4 T$Nn C2nh Tâ Lợi ; 0ài J C# € J6666 #
3
€ 33= tri%$ đQng4
ΠN>F 2!K %
4 T$Nn C2nh egjn kh$ng <â 0ài 3,FC# € 3F666 #
3
€ F55 tri%$
đQng4
4 T$Nn C2nh egjn kh$ng ‰[ 0ài 3C# € 3666 #
3
€ 8J6 tri%$ đQng4
4 T$Nn C2nh pDi 0ài 3,3C# € 33666 #
3
€ FFF tri%$ đQng4
4 T$Nn C2nh Láng (ang nh… 0ài ;,FC# € ;5666 #
3
€ JFJ tri%$ đQng4
4 T$Nn *L Tâ C2nh Šng ,$‹nh 0ài ;,FC# € ;54666 #
3
4 Rinh phí
JFJ tri%$ đQng4
ΠN>F 2!* %
4 T$Nn C2nh 3 einh 0ài 34FC# € 3F666 #
3
€ 896 tri%$ đQng4
T/ng hợp thA& *iW$ >a$:
Biểu: kế hoạch thc hi!" tiêu chí 3
T
T
T8S?
C4„
H8\:
T7X:<
C4‰ 68S? T8e: Tf 64[D 48\: 68S? D4„ <8A8 TWX: 2!! " 22 k• BW Q?I TL:4ˆ
2!* 22 2!! 2!2 2!G 2!K 2!* 2!l 2!o 2!r 2!+ 22
; 34; 56 ;66 ;66
J 34J J5 3F 8F ;66 ek ek ek ek ek
3 343 J5 36 86 36 86
b) Bhiệm $.: giai đ&'n J6;; - J6J6 th1c hi%n đ[$ tK 35 công tr.nh
thủ lợi; t/ng H?n đ[$ tK J8496F46664666 đQng, tr&ng đ7: H?n Tˆ
;J48FJ4F664666 đQng, H?n t]nh =4JJ=4JF64666 đQng, H?n h$%n
34;;34;JF4666 đQng, H?n nhân 0ân đ7ng g7p 34;;34;JF4666 đQng4
- )i'i (oạ" 2011 - 2015: th1c hi%n đ[$ tK xâ 01ng 35 công tr.nh
thủ lợi; t/ng H?n đ[$ tK J8496F46664666 đQng, tr&ng đ7: H?n Tˆ
;J48FJ4F664666 đQng, H?n t]nh =4JJ=4JF64666 đQng, H?n h$%n
34;;34;JF4666 đQng, H?n nhân 0ân đ7ng g7p 34;;34;JF4666 đQng4
x R2nh thủ lợi: th1c hi%n n'& Hbt 8 công tr.nh chiB$ 0ài J8,= C#4
Cinh phí 84;3346664666 đQng4
- )i'i (oạ" 2015 - 2020: cVi t'&, nâng c:p4
Biểu: kế hoạch *+, -"& =T th>, 6?i &i'i (oạ" 2011-2020
TT C@:< 67P:4 ĐVT t‹
-8:4 34„ 64[D 48\: <8A8 TWX: 2!! " 22 k678\? T;:<ˆ
Ty:<

#4R: gŽ 64[D 48\: N<?;: Yƒ: TE? 6m
2!! ] 2!* 2!l ]22
T• T‰:4 H?I\: DR: -45D
t‹
VĐT
k6•ˆ t‹ VĐT
Ty:< Bƒ
! -S:4
- e'& Hbt:
C#
J8,= 8,;33 J8,= 8,;33 J,6==F ;,633JF 6,F;==JF 6,F;==JF
- Yà& #Di
2 ĐS OAW
- <P #Di
cái
;9 9,=J ;9 9,=J 8,5; J,86F ;,J6JF ;,J6JF
- (k nâng c:p
C#
36,5 ;8,;g; 36,5 ;8,;g; J,JgFF ;,;3ggF 6,F=55gF 6,F=55gF
G
GT ge6 4a3 :f8
T;:<
- pa rGng
C#
86,= =,=6; 86,= =,=6; 3,36FF ;,=F6JF 6,5JF;JF 6,5JF;JF
c. Di,i 5há5 thực hiện:
] YW đNn nS# J6;F h% th?ng thủ lợi c) *Vn đáp _ng 2$ c[$ phát
triWn >Vn x$:t Hà phZc HZ 0ân >inh ;66O4 d-eP xã tiNp tZc rà >&át n'& Hbt
hàng nS#, đW xác định chính xác các h'ng #Zc đ[$ tK, tranh thủ tf ng$Qn
H?n thủ lợi phí Hà tf ng$Qn HXn đGng ePYs4
] TXp tr$ng th1c hi%n đQng *G h&àn ch]nh h% th?ng thủ lợi ch& tfng
tiW$ HTng, ng$Qn H?n nhà nKDc Hà nhân 0ân cTng là#4
] TiNp tZc HXn đGng nhân 0ân đ7ng g7p >ha đ2 rãi cát các t$Nn C2nh
đã n'& Hbt x&ng Hà nâng c:p h% th?ng đ2 *a& CiW# >&át lu tri%t đW, đ't ;66O
0i%n tích t&àn xã4
2,G, b:< cd:< 68e: Of g4WA 4=D D@:< :<4\, 64[D 48\: Dh <8i8 4jA
:@:< :<48\3 k68S? D4„ Kˆ%
a) A.c tiê":
- C4‰ 68S? K,!% tn l% 0i%n tích >Vn x$:t nông nghi%p đKợc tKDi ti2$
*Mng h% th?ng tr'# *)# đi%n4
Š T4[D 67X:<% hi%n na xã c7 6F tr'# *)# đi%n phZc HZ đKợc J5O
0i%n tích tKDi ti2$ @>& ch] ti2$ `$ định nS# J6;F là ;66OE4
Š ‹f 67P:4 Dd 649 :4m BA? %
- N>F 2!! :
x <â 01ng h% th?ng *)# tKDi a các t$Nn: C2nh Tâ Lợi ;, J, 3,
C2nh !hon Š #ôi phZc HZ ch& F;F ha4
- N>F 2!2 :
x <â 01ng h% th?ng *)# tKDi a các t$Nn: C2nh ;iF, đ[$ C2nh Làng,
đ[$ C2nh 3 <ã, Láng (ang LDn, đ[$ C2nh Yông J, phZc HZ ch& 99g ha4
] C4‰ 68S? K,2% tn l% 0i%n tích >Vn x$:t l"a th$ h&'ch *Mng #á4
Š T4[D 67X:<% ch] ti2$ nà xã đ't JgO @ ch] ti2$ `$ định nS# J6;F
đ't 8JO, nS# J6J6 đ't =JOE
Š ‹f 67P:4 Dd 649 :4m BA?%
- eS# J6;; đ't 36O 0i%n tích >Vn x$:t l"a th$ h&'ch *Mng #á4
- eS# J6;J đ't 33O 0i%n tích >Vn x$:t l"a th$ h&'ch *Mng #á4
- eS# J6;3 đ't 3=O 0i%n tích >Vn x$:t l"a th$ h&'ch *Mng #á4
- eS# J6;8 đ't 39O 0i%n tích >Vn x$:t l"a th$ h&'ch *Mng #á4
- eS# J6;F đ't 8JO 0i%n tích >Vn x$:t l"a th$ h&'ch *Mng #á4
- siai đ&'n J6;=-J6J6 đ't =JO 0i%n tích >Vn x$:t l"a th$ h&'ch *Mng
#á4
] C4‰ 68S? K,G,!% tn l% 0i%n tích l"a áp 0Zng chK)ng tr.nh l3 giV# - 3
tSngm
Š T4[D 67X:<% ch] ti2$ nà xã đ't 9FO @ch] ti2$ `$ định nS# J6;F
đ't 9FOE4
] C4‰ 68S? K,G,!% tn l% PT áp 0Zng chK)ng tr.nh l; phVi - F giV#m
Š T4[D 67X:<% ch] ti2$ nà xã đ't JgO @ch] ti2$ `$ định nS# J6;F
đ't 36O, nS# J6J6 đ't F6OE
Š ‹f 67P:4 Dd 649 :4m BA? %
- N>F 2!!: tn l% PT áp 0Zng chK)ng tr.nh l; phVi - F giV#m đ't tf
JgO - 36O đe+n na?' 2015 .a2t 42Q /a& iai .oa2n 2016-
2020 .a2t 62Q.
- C4‰ 68S? K,G,2% tn l% 0i%n tích >Vn x$:t gi?ng l"a >& t/ng 0i%n tích
trQng l"a tn l% đ't ;FO @ch] ti2$ `$ định FOE4 Tn l% nà xã đ't HKợt ch] ti2$
`$ định4
- C4‰ 68S? K,G,G: tn l% 0i%n tích >Vn x$:t ra$ #à$ thA& hKDng an t&àn
ch:t lKợng >& HDi t/ng 0i%n tích trQng ra$ #à$4
Š T4[D 67X:<% hi%n na #Di ch] đ't đKợc ;O @`$ định nS# J6;F là
;6O, nS# J6J6 là J6OE4
Š ‹f 67P:4 Dd 649 :4m BA? %
- eS# J6;3: c7 FO - =O 0i%n tích >Vn x$:t ra$ #à$ thA& hKDng an
t&àn ch:t lKợng4
- e S# J6;F đ't ;6O 0i%n tích >Vn x$:t ra$ #à$ thA& hKDng an t&àn
ch:t lKợng4
Œ siai đo'n 2016-2020 đ't J6O 0i%n tích >Vn x$:t ra$ #à$ thA&
hKDng an t&àn ch:t lKợng4
- C4‰ 68S? K,G,K % Tn l% 0i%n tích n$ôi thủ >Vn thA& ti2$ ch$In ch:t
lKợng `$?c tN @(qy ;kp, gl&*agap, 4 4 E
Œ T4[D 67X:<% ch] ti2$ nà xã đ't ;3O @ti2$ chí `$ định nS# J6;F
đ't 36O, nS# J6J6 đ't 86OE4
ΠLG tr.nh cZ thW nhK >a$:
- eS# J6;; đ't ;=,8O Hà đNn nS# J6;F là 36O 0i%n tích n$ôi thủ
>Vn thA& ti2$ ch$In ch:t lKợng `$?c tN @(qy ;kp, gl&*agap, 4 4 E
Œ siai đ&'n J6;=-J6J6 đ't 86O 0i%n tích n$ôi thủ >Vn thA& ti2$
ch$In ch:t lKợng `$?c tN @(qy ;kp, gl&*agap, 4 4 E
T/ng hợp thA& *iW$ >a$:
Biểu: kế hoạch thc hi!" tiêu chí 4
T
T
T8S?
C4„
H8\:
T7X:<
C4‰ 68S? T8e: Tf 64[D 48\: 68S? D4„ <8A8 TWX: 2!! " 22 k• BW Q?I TL:4ˆ
2!* 22 2!! 2!2 2!G 2!K 2!* 2!l 2!o 2!r 2!+ 22
; 84; J5 ;66 ;66 8J =F g5 56 ;66 sV sV sV sV sV
J 84J Jg 8J =J 36 33 3= 39 8J 8= F6 F8 F5 =J
3 8434; 9F 95 95 9F 9F 9= 9g 95 95 95 95 95 95
4.3.1. Jg 8J =J 36 33 3= 39 8J 8= F8 F8 F5 =J
4.3.2 ;F ;g J6 ;F,8 ;F,5 ;=,J ;=,= ;g ;g,= ;5,J ;5,5 ;9,8 J6
4.3.3 ; ;6 J6 J 8 = 5 ;6 ;J ;8 ;= ;5 J6
4.3.4 ;3 36 86 ;=,8 ;9,5 J3,J J=,= 36 3J 38 3= 35 86
b) Bhiệm $.:
siai đ&'n J6;; - J6J6 th1c hi%n đ[$ tK #Di ;= công tr.nh tr'# *)#
đi%n, cVi t'& nâng c:p F tr'# *)# đi%n4 H?n đ[$ tK là 3,=56 tn đQng, nông
0ân #$a #Di ;g #á gUt đXp li2n hợp, H?n đ[$ tK ;6,J tn đQng, xâ 01ng Hà
triWn Chai nhân rGng 68 #ô h.nh >Vn x$:t l"a, ra$ #à$, thủ >Vn thA& hKDng
an t&àn ch:t lKợng @nN$ xã c7 0i%n tích `$ h&'ch ra$ #à$, thủ >VnE; t/ng
H?n đ[$ tK ;3,556 tn đQng, tr&ng đ7: H?n Tˆ: ;,5F6 tn đQng, H?n t]nh: 936
tri%$ đQng, H?n h$%n: F66 tri%$ đQng, H?n nhân 0ân ;6,= tn đQng, cZ thW
nhK >a$:
- )i'i (oạ" 2011 - 2015: cVi t'&, nâng c:p, xâ 01ng #Di ;= tr'#
*)# đi%n, t/ng >$:t 349F6 RVr, nSng l1c tKDi ti2$ ;49=9 ha, chiN# F5O
0i%n tích; đ[$ tK #Di ;J #á gUt l"a; xâ 01ng Hà triWn Chai nhân rGng #ô
h.nh >Vn x$:t l"a, ra$ #à$ @nN$ xã c7 PT `$ h&'ch ra$ #à$, thủ >VnE, >Vn
x$:t gi?ng l"a4 T/ng H?n đ[$ tK ;6,856 tn đQng, tr&ng đ7: H?n t]nh ;,=8 tn
đQng, H?n h$%n 5J6 tri%$ đQng, H?n nhân 0ân đ7ng g7p 5,6J6 tn đQng; cZ
thW nhK >a$:
x <â 01ng tr'# *)# đi%n: th1c hi%n ;= tr'#, cZ thW nhK >a$:
Œ kVi t'& nâng c:p #a rGng `$ #ô: 6 tr'#, công >$:t 6 RVr4
Œ <â 01ng #Di ;= tr'#, công >$:t =66 RVr4
x Y[$ tK #Di #á gUt l"a ;J #á, tr&ng đ7:
Œ pá gUt đXp li2n hợp ;J #á
Œ pá gUt xNp 0ã 6 #á
x <â 01ng Hà triWn Chai nhân rGng 6J #ô h.nh >Vn x$:t, cZ thW nhK
>a$:
Œ pô h.nh >Vn x$:t l"a áp 0Zng chK)ng tr.nh l3 giV# - 3 tSngm,
chK)ng tr.nh •6; phVi, 6F giV#•, chK)ng tr.nh >Vn x$:t l"a giV# Chí phát
thVi, chK)ng tr.nh tái t'& nSng lKợng thông `$a Hi%c >h 0Zng các phN thVi
của nông nghi%p 6J #ô h.nh chủ N$ l3 giV# 3 tSngm; l; phVi F giV#m4
Œ pô h.nh >Vn x$:t ra$ #à$ thA& hKDng an t&àn ch:t lKợng 6; #ô
h.nh @nN$ xã c7 PT `$ h&'ch trQng ra$ #à$E4
Œ pô h.nh n$ôi thủ >Vn thA& các ti2$ ch$In `$?c tN (qy ;666
kp
,
sl&*alsr!, 6J @nN$ xã c7 PT `$ h&'ch n$ôi thủ >VnE4
- )i'i (oạ" 2016 - 2020: cVi t'&, nâng c:p 6F tr'# *)# đi%n, t/ng
công >$:t ;5g,F RVr, nSng l1c tKDi ti2$ 9F6 ha, chiN# J5,3O 0i%n tích; đ[$
tK #Di 6F #á gUt l"a; xâ 01ng Hà triWn Chai nhân rGng 6; #ô h.nh >Vn
x$:t l"a, ra$ #à$ @nN$ xã c7 PT `$ h&'ch ra$ #à$, thủ >VnE, >Vn x$:t
gi?ng l"a4 T/ng H?n đ[$ tK 3,8 tn đQng, H?n nhân 0ân đ7ng g7p 3,8 tn đQng4
Biểu: kế hoạch @"& -A"& tiế" BC 3=C.% cD &iEi h4' .. &i'i (oạ"
2011-2020
TT C@:< 67P:4 ĐVT t‹
-8:4 34„ 64[D 48\: <8A8 TWX: 2!! " 22 k678\? T;:<ˆ
Ty:<

#4R: gŽ 64[D 48\: N<?;: Yƒ: TE? 6m
2!! ] 2!* 2!l ]22
T• T‰:4 H?I\: DR:
t‹
VĐT
k678\?ˆ
t‹ VĐT
! XD 67XF 3,=56 tn
OhF T8\:%
- kVi t'& nâng
c:p:
Tr'# F 866 tri%$ F 866 tri%$
866 tri%$
- <P #Di
;= 3,J56 tn ;= 3,J56 tn
;,5F6
tn 936 tri%$ F66 tri%$ ;64= tn
2
ĐZ? 6m F5I
<‘6 `CA%
pá ;g 5,F tn
- sUt đXp L, #á ;g 5,F tn ;J g,J tn F 3 tn 5,F tn
- sUt xNp 0ã
G
XRI c[:< F@
4P:4 BJ: M?N6
p,
- (< l"a
- (< ra$ #à$
- Thủ >Vn
- si?ng l"a
Ty:< Bƒ
c. Di,i 5há5 thực hiện:
] TXp tr$ng đI #'nh _ng 0Zng công ngh% >inh hjc, ch$Wn đ/i nhân
rGng các l&'i gi?ng câ trQng HXt n$ôi phT hợp HDi điB$ Ci%n t1 nhi2n của xã,
tiNp tZc triWn Chai th1c hi%n t?t đB án phát triWn tr'# *)# đi%n giai đ&'n
J665 | J6;J, CNt hợp chủ trK)ng h/ trợ của khính !hủ ch& Hi%c phát triWn
th2# h% th?ng tr'# *)# đi%n Hà h% th?ng *)# tKDi ti2$4
] Thông *á& nhanh ch& *à c&n nông 0ân HB chính >ách K$ đãi của
chính phủ HB #$a #á gUt đXp li2n hợp đW ngKLi 0ân #$a >+# nhiB$ h)n4
] YW đNn nS# J6;F 0i%n tích >Vn x$:t l"a _ng 0Zng chK)ng tr.nh 3
giV# 3 tSng đ't 9FO, ; phVi F giV# đ't 8JO, TiNp tZc #a rGng nâng ch:t Hà
tr.nh 0i}n là# #{$ ch& hG 0ân th: đKợc lợi ích thiNt th1c tf chK)ng tr.nh
l3 giV# 3 tSngm, l; phVi F giV#m4
] VXn đGng nhân 0ân nhân rGng th1c hi%n trQng #à$ thí điW# Hà nhân
rGng #ô h.nh, nâng ch:t >Vn x$:t thA& hKDng an t&àn thA& ti2$ ch$In ca&
h)n4
2,K, Đ8\: k68S? D4„ *ˆ%
a) A.c tiê":
] C4‰ 68S? *,!% h% th?ng đi%n đV# *V& 2$ c[$ Cn th$Xt của ngành
đi%n
Š T4[D 67X:<% ch] ti2$ nà xã đ't 96O4
Š ‹f 67P:4 Dd 649 :4m BA? %
- N>F 2!!: h% th?ng đi%n đV# *V& 2$ c[$ Cn th$Xt của ngành đi%n4
] C4‰ 68S? *,2% 6• `\ 4f B’ cd:< T8\: 64mn:< M?IS:,
Š T4[D 67X:<% ch] ti2$ nà xã đ't tn l% =5,9O4
Š ‹f 67P:4 Dd 649 :4m BA? %
] N>F 2!!% h' thN t$Nn *L -+c C2nh kh$ng ‰[ :p Vĩnh ,ca J,
0ài ;C# Hà *L ea# C2nh kh$ng ‰[ :p Vĩnh ,ca ;, 0ài J C# phZc HZ ;;J
hG4
] N>F 2!2% h' thN t$Nn C2nh e"i kh7c-eSng sT, 0ài 3,FC# phZc
HZ ;gJ hG, chợ k[$ >+t eông trKLng :p Vĩnh Lợi 0ài 8,FC# phZc HZ 93 hG4
] N>F 2!*% h' thN t$Nn ea# C2nh kh$ng <â 0ài J,FC# Hà t$Nn
*L Tâ C2nh Yông J :p Vĩnh ,i%p ;, J 0ài 8,; C#, *L tâ C2nh Yông ; :p
Vĩnh Th$Xn 0ài 8,;C#, C2nh Tân !h" J 0ài 3,JC#, C2nh 3 <ã :p Vĩnh
Th$Xn-Vĩnh ,i%p J 0ài FC#, phZc HZ J=J hG4
T/ng hợp thA& *iW$ >a$:
Biểu: kế hoạch thc hi!" tiêu chí 5
T
T
T8S?
C4„
H8\
:
T7X:
<
C4‰ 68S? T8e: Tf 64[D 48\: 68S? D4„ <8A8 TWX: 2!! " 22
2!* 22 2!! 2!2 2!G 2!K 2!* 2!l 2!o 2!r 2!+ 22
; F4; 96O ekp‰ ekp‰ ekp‰ ekp‰ ekp‰ ekp‰ ekp‰ ekp‰ ekp‰ ekp‰ ekp‰ ekp‰
J F4J
=5,9
O4 95O ;66O
g;,==
O
5=,6J
O 95O ;66O
b) Bhiệm $.:
- )i'i (oạ" 2010 - 2015: đ[$ tK cVi t'& nâng c:p, xâ 01ng #Di
đKLng 0â h' thN J9,9C# H?n đ[$ tK là 5,9g tn đQng; xâ 01ng #Di đKLng
0â tr$ng =,F C# H? đ[$ tK là ;,;6F tn đQng4
kZ thW nhK >a$:
Biểu: kế hoạch *+, -"& h! th$"& (i!" &i'i (oạ" 2011-2020
TT C@:< 67P:4 ĐVT t‹
-8:4 34„ 64[D 48\: <8A8 TWX: 2!! " 22 k678\? T;:<ˆ
Ty:<

#4R: gŽ 64[D 48\: N<?;: Yƒ: TE? 6m
2!! ] 2!* 2!l ]22
T• T‰:4 H?I\: DR: -45D
t‹
VĐT
k678\?ˆ t‹
VĐT
k678\?ˆ
!
Đmn:< cRI
67?:< 64e%
R#
- kVi t'& ek:
- <P #Di R# =,F ;,;6F =,F ;,;6F ;,;6F
2
Đmn:< cRI
4X 64e%
R#
- kVi t'& nâng
c:p
- <P #Di R# J9,9 g,6J6 J9,9 g,6J6 g,6J6
G
T7XF O8e:
53%
Tr'#
- kVi t'& nâng
c:p
K
CN3 Fi8 T8\:
B8:4 4WX6
,G
Ty:< Bƒ
c. Di,i 5há5:
] YW h% th?ng đi%n đV# *V& 2$ c[$ Cn th$Xt của ngành đi%n đ't
;66O4 <ã CNt hợp HDi đi%n l1c phát h&ang, giVi t…a nh^ng chKDng ng'i HXt,
nhà Hi ph'# hành lang an t&àn lKDi đi%n, các nhà th[$ *)# nKDc đV# *V&
thA& `$ định của ngành đi%n4
] YNn nS# J6;F hG >h 0Zng đi%n đ't ;66O4 eg&ài Hi%c tranh thủ
ng$Qn H?n của công t đi%n l1c t]nh rn siang đW đ[$ tK xâ 01ng #Di nâng
c:p, cVi t'& đKLng 0â h' thN, tr'# *iNn áp Hà tiNp tZc t$2n tr$Bn HXn đGng
nhân 0ân đ[$ tK thA& h.nh th_c xã hGi h7a4
2,*, T7mn:< 4=D k68S? D4„ Bƒ lˆ%
a) A.c tiê"%
] C4‰ 68S? l,!% tn l% trKLng hjc các c:p c7 c) >a HXt ch:t đ't ch$In
`$?c gia4
Š T4[D 67X:<% hi%n na các điW# trKLng tr&ng xã chKa đ't ch$In @ch]
ti2$ `$ định nS# J6;F đ't F6O, nS# J6J6 đ't g6O E4
Š ‹f 67P:4 Dd 649 :4m BA? %
] N>F 2!!% TrKLng tiW$ hjc r đ't ch$In: xâ 01ng th2# 6; phcng
tr$Bn th?ng4
] N>F 2!2% TrKLng p{$ siá& đ't ch$In: xâ 01ng #Di ;J phcng
hjc4
] N>F 2!G% TrKLng T,k( đ't ch$In `$?c gia4
Š C4‰ 68S? l,2% 6• `\ 67mn:< 4=D D5D DN3 Dj Y>: 34“:< YZ D5D 34“:<
67A:< 648e6 OL Of F@: 648e6 Ie?,
Š T4[D 67X:<% các trKLng hjc các c:p c7 HSn phcng Hà trang thiNt *ị
*G #ôn thiNt N$ #Di đ't đKợc J6O4 @`$ định nS# J6;F là ;66OE4
Š ‹f 67P:4 Dd 649 :4m BA? %
] N>F 2!!% trKLng tiW$ hjc r Hà xâ 01ng #Di 65 phcng hjc trKLng
T,k(4
] N>F 2!2 % xâ 01ng #Di 68 phcng hjc trKLng tiW$ hjc k4
] N>F 2!G % trKLng T,k(Hà xâ 01ng #Di 68 phcng hjc trKLng
tiW$ hjc -4
- N>F 2!K: trKLng tiW$ hjc k Hà 68 phcng hjc trKLng tiW$ hjc r4
] N>F 2!*% trKLng tiW$ hjc - Hà xâ 01ng trKLng T,!T ;8 phcng
hjc4
siai đ&'n J6;=-J6J6: xâ 01ng trKLng đ't ch$In `$?c gia F6O ccn
l'i4
LG tr.nh cZ thW nhK >a$:
- eS# J6;=: xâ 01ng 65 phcng hjc trKLng T,k(4
- eS# J6;g: xâ 01ng #Di 68 phcng hjc trKLng p{$ siá& 4
- eS# J6;5: xâ 01ng #Di 68 phcng trKLng tiW$ hjc k Hà trKLng tiW$
hjc k đ't ch$In `$?c gia4
- eS# J6;9: xâ 01ng #Di 68 phcng hjc trKLng tiW$ hjc r Hà xâ
#Di 68 phcng hjc trKLng tiW$ hjc -4
- eS# J6J6: trKLng tiW$ hjc - đ't ch$In `$?c gia Hà xâ 01ng #Di
68 phcng hjc trKLng T,!T đW đ't ch$In `$?c gia4
T/ng hợp thA& *iW$ >a$:
Biểu: kế hoạch thc hi!" tiêu chí 6
T
T
T8S?
C4„
H8\:
T7X:<
C4‰ 68S? T8e: Tf 64[D 48\: 68S? D4„ <8A8 TWX: 2!! " 22
2!* 22 2!! 2!2 2!G 2!K 2!* 2!l 2!o 2!r 2!+ 22
; =4; 6 F6O g6O J6O 86O =6O 6 56O ;66O
J =4J J6 ;66 ek 86O =6O 56O 6 ;66 ek ek ek ek ek
b) Bhiệm $.: siai đ&'n J6;; - J6J6 đ[$ tK 6= trKLng, g8 phcng hjc;
tr&ng đ7 đ[$ tK đ't ch$In `$?c gia 6= trKLng4 T/ng H?n đ[$ tK 8646J6 tn
đQng, tr&ng đ7: H?n Tˆ @kT Ci2n c? h7a, \E 8646J6 tn đQng, cZ thW nhK
>a$:
- )i'i (oạ" 2011 - 2015: đ[$ tK 6= trKLng, g8 phcng hjc; tr&ng đ7
đ[$ tK đ't ch$In `$?c gia 63 trKLng, 8= phcng4 T/ng H?n đ[$ tK J=4F56
tri%$ đQng, tr&ng đ7: H?n Tˆ J=4F56 tri%$ đQng, cZ thW nhK >a$:
x <â 01ng #Di đ't ch$In `$?c gia 63 trKLng, 8= phcng hjc, cZ thW
nhK >a$:
Œ TrKLng p{$ siá&: xâ 01ng #Di ;J phcng, H?n đ[$ tK F4g=6 tri%$
đQng
Œ TiW$ hjc: xâ 01ng #Di ;J phcng, H?n đ[$ tK F4g=6 tri%$ đQng4
Œ Tr$ng hjc c) >a: xâ 01ng #Di 65 phcng, H?n đ[$ tK 34586 tri%$
đQng4
Œ TrKLng T,!T: xâ 01ng #Di ;8 phcng hjc, H?n đ[$ tK ;;4JJ6 tri%$
đQng4
- )i'i (oạ" 2016 - 2020: xâ 01ng #Di J5 phcng, t/ng H?n đ[$ tK
;34886 tri%$ đQng, cZ thW nhK >a$:
Œ TrKLng p{$ siá&: xâ 01ng #Di 68 phcng, H?n đ[$ tK ;49J6 tri%$
đQng4
Œ TrKLng tiW$ hjc: xâ 01ng ;J phcng, H?n đ[$ tK F4g=6 tri%$ đQng4
Œ TrKLng T,k(: xâ 01ng #Di 65 phcng, H?n đ[$ tK 34586 tri%$
đQng4
Œ TrKLng T,!T: xâ 01ng #Di 68 phcng, H?n đ[$ tK ;49J6 tri%$
đQng4
Biểu: kế hoạch *+, -"& t:89"& hFc &i'i (oạ" 2011-2020
TT C@:< 67P:4 ĐVT t‹
-8:4 34„ 64[D 48\: <8A8 TWX: 2!! " 22 k678\? T;:<ˆ
Ty:<

#4R: gŽ 64[D 48\: N<?;: Yƒ: TE? 6m
2!! ] 2!* 2!l ]22
T• T‰:4 H?I\: DR: -45D
t‹ VĐT t‹ VĐT
! MEF :W:%
- kVi t'& ek:
TrKLng
- <P #Di
TrKLng
2 M”? <85W%
- kVi t'& ek
TrKLng
- <P #Di
TrKLng
! o,lr ! o,lr o,lr
G T89? 4=D%
- kVi t'& ek
!hcng
2K !!,*2 2K !!,*2 !!,*2
- <P #Di
TrKLng
K THCt%
- kVi t'& ek
!hcng
!l o,lr !l o,lr o,lr
- <P #Di
TrKLng
* TH#T%
- kVi t'& ek
TrKLng
- <P #Di
TrKLng
! !G,!K ! !G,!K !G,!K
Ty:< Bƒ
c. Di,i 5há5:
- TXp tr$ng đ[$ tK HB c) >a HXt ch:t, nâng ca& ch:t lKợng 0' Hà hjc4
Tranh thủ ng$Qn đ[$ tK tf các chK)ng tr.nh Tˆ h/ trợ, H?n 01 án, đI #'nh
xã hGi h7a giá& 0Zc, phát h$ Hai trc hGi Ch$Nn hjc4
] YW đNn nS# J6;F c7 ;66O trKLng c7 HSn phcng Hà các phcng trang
thiNt *ị *G #ôn thiNt N$4
2,l, Ch Bp Yq6 D4N6 Y>: 4W5 k68S? D4„ Bƒ oˆ%
a) A.c tiê":
] C4‰ 68S? o,!% Cj 67?:< 6RF Y>: 4jA, 649 64AW TX6 D4?‡: DHA )f
VH " TT " D‹,
Š T4[D 67X:<% xã đã c7 nhà HSn h7a nhKng chKa đủ ch$In, hi%n na
đã x$?ng c:p @ch] ti2$ `$ định đNn nS# J6;F c7 nhà V, thW tha& h&Uc Ch$
HSn h7a thW tha& xã, nS# J6J6 c7 tr$ng tâ# HSn h7a xã thW tha& đ't ch$InE4
Š ‹f 67P:4 Dd 649 :4m BA?%
- eS# J6;J: xâ 01ng Ch$ thW tha&4
- eS# J6;3: >ha ch^a, nâng c:p nhà HSn h7a xã4
- eS# J6;F: xâ 01ng tr$ng tâ# HSn h7a đ't ch$In4
Š C4‰ 68S? o,2% 6• `\ N3 Dj T89F 4WX6 Tf:< Y>: 4jA 649 64AW,
Š T4[D 67X:<% đ't ;=,=O @ch] ti2$ `$ định nS# J6;F đ't F6O, nS#
J6J6 đ't ;66OE4
Š ‹f 67P:4 Dd 649 :4m BA?%
] N>F 2!2% :p Vĩnh Lợi đKợc chjn đW xâ 01ng điW# >inh h&'t HSn
h7a thW tha& Hà đ[$ tK trang thiNt *ị h&'t đGng4
] N>F 2!G% :p Vĩnh Lợi tiNp tZc đKợc chjn đW xâ 01ng >inh h&'t
HSn h7a thW tha& Hà đ[$ tK trang thiNt *ị h&'t đGng Hà nâng c:p :p Vĩnh ,ca
;4
- N>F 2!*% đ[$ tK xâ 01ng điW# >inh h&'t HSn h7a thW tha& Hà đ[$
tK trang thiNt *ị h&'t đGng ch& :p Vĩnh ,ca J4
- eS# J6;=: đ[$ tK xâ 01ng điW# >inh h&'t HSn h7a thW tha& Hà đ[$
tK trang thiNt *ị h&'t đGng ch& :p Vĩnh Th$Xn4
- eS# ;6;5: đ[$ tK xâ 01ng điW# >inh h&'t HSn h7a thW tha& Hà đ[$
tK trang thiNt *ị h&'t đGng ch& :p Vĩnh ,i%p ;4
- eS# J6J6: đ[$ tK xâ 01ng điW# >inh h&'t HSn h7a thW tha& Hà đ[$
tK trang thiNt *ị h&'t đGng ch& :p Vĩnh ,i%p J4
T/ng hợp thA& *iW$ >a$: Biểu: kế hoạch thc
hi!" tiêu chí 7
T
T
T8S?
C4„
H8\:
T7X:<
C4‰ 68S? T8e: Tf 64[D 48\: 68S? D4„ <8A8 TWX: 2!! " 22
2!* 22 2!! 2!2 2!G 2!K 2!* 2!l 2!o 2!r 2!+ 22
; g4; 6 Y't ek 6; 6; Y't ek ek ek ek ek
J g4J ;=,=O F6O ;66O 33,3O 33,3O F6O ==,=O 53,3O ;66O
b) Bhiêm $.: giai đ&'n J6;; - J6J6 đ[$ tK nâng c:p nhà HSn h7a xã,
Ch$ thW tha& xã, cZ thW nhK >a$:
- )i'i (oạ" 2011 - 2015: đ[$ tK cVi t'& nâng c:p nhà HSn h7a, Ch$ thW
tha&, t/ng H?n đ[$ tK ;9,3 tn đQng tr&ng đ7: H?n Tˆ ;5,5 tn đQng, H?n nhân
0ân F66 tri%$ đQng4 kZ thW nhK >a$:
x ehà HSn h7a, Ch$ thW tha& xã, >an l:p #Ut *Mng, H?n đ[$ tK ;5,3
tri%$ đQng4
x <â 01ng #Di 6J điW# h&'t đGng HSn h7a thW tha& a J :p Vĩnh Lợi,
Vĩnh ,ca J, nâng c:p :p Vĩnh ,ca ;, H?n đ[$ tK ; tn đQng4
- )i'i (oạ" 2016 - 2020: xâ 01ng #Di 63 điW# h&'t đGng HSn h7a,
thW tha& a 3 :p @Vĩnh Th$Xn, Vĩnh ,i%p ;, Vĩnh ,i%p JE4 T/ng H?n đ[$ tK
;,J tn đQng tr&ng đ7: H?n Tˆ =66 tri%$ đQng, H?n nhân 0ân =66 tri%$ đQng,
cZ thW nhK >a$:
x <â 01ng #Di 63 điW# h&'t đGng HSn h7a thW tha& a :p4
Biểu: kế hoạch *+, -"& CGHC IJ" h4' &i'i (oạ" 2011-2020:
TT C@:< 67P:4 ĐVT t‹
-8:4 34„ 64[D 48\: <8A8 TWX: 2!! " 22 k678\? T;:<ˆ
Ty:<

#4R: gŽ 64[D 48\: N<?;: Yƒ: TE? 6m
2!! ] 2!* 2!l ]22
T• T‰:4 H?I\: DR: -45D
t‹
VĐT
k678\?ˆ t‹ VĐT
!
N4Z Y>: 4jA
649 64AW M~%
- kVi t'& nâng
c:p
k4Tr.nh 6; ;4566 6; ;4566 ;4566
- <P #Di Ch$
thW tha& xã
k4Tr.nh 6J ;=4F66 6; ;=4F66 ;=4F66
2
Đ89F VH, TT
N3%
- eâng c:p k4Tr.nh 6; J66 6; J66 ;66 ;66
- <P #Di k4Tr.nh 6F J4666 6F J4666 ;4666 ;4666
Ty:< Bƒ
c. Di,i 5há5 thực hiện:
] YW xã c7 tr$ng tâ# HSn h7a thW tha& đ't ch$In, xã `$ h&'ch l'i #Ut
*Mng đV# *V& 0i%n tích, Hị trí th$Xn lợi Hà đV# *V& xâ 01ng thA& #ô h.nh
#Di là tr$ng tâ# HSn h7a - thW tha& của xã gQ# các thiNt chN thK Hi%n, phcng
thông tin, các câ$ l'c *G, nhà tXp l$%n Hà thi đ:$ thW tha&, >ân tXp ng&ài
trLi4 eg$Qn H?n đB nghị ngân >ách của tr2n h/ trợ ;66O4
] YW :p c7 điW# h&'t đGng HSn h7a thW tha& xã `$ h&'ch #Ut *Mng
đV# *V& 0i%n tích, Hị trí th$Xn lợi4 TSng cKLng h&'t đGng thông tin, t$2n
tr$Bn, HSn h7a, HSn ngh%, thW 0Zc thW tha& a nông thôn4 TiNp tZc phát triWn
>â$ rGng ph&ng trà& lt&àn 0ân đ&àn CNt xâ 01ng đLi >?ng HSn h7a a Ch$
0ân cKm4 eg$Qn H?n ngân >ách Tˆ h/ trợ F6O4
2,o, C4a :@:< 64@:k68S? D4„ Bƒ rˆ%
a) A.c tiê":
Š T4[D 67X:<% chợ l&'i ~~~ c7 6J chợ, đ't ;66O @`$ định J6;F đ't
;66OE4
Š ‹f 67P:4 Dd 649 :4m BA?% nâng c:p, #a rGng đáp _ng nh$ c[$ gia&
lK$ hàng h7a4
- eS# J6;F: nâng c:p, #a rGng chợ tr$ng tâ# xã4
- eS# J6;9: nâng c:p, #a rGng chợ k[$ (+t Vĩnh Th$Xn4
b) Bhiệm $.: giai đ&'n J6;; - J6J6 đ[$ tK J chợ, tr&ng đ7: cVi t'&
nâng c:p J chợ4 T/ng H?n đ[$ tK: ;,F tn đQng tr&ng đ7: H?n Tˆ gF6 tri%$
đQng, H?n t]nh 866 tri%$ đQng, H?n h$%n 366 tri%$ đQng, H?n 0ân đ7ng g7p
F6 tri%$ đQng, cZ thW nhK >a$:
- )i'i (oạ" 2011 - 2015: cVi t'& nâng c:p 6; chợ tr$ng tâ# xã4 T/ng
H?n đ[$ tK: ; tn đQng tr&ng đ7: H?n Tˆ F66 tri%$ đQng, H?n t]nh JF6 tri%$
đQng, H?n h$%n J66 tri%$ đQng, H?n 0ân đ7ng g7p F6 tri%$ đQng4
- siai đ&'n J6;=-J6J6: cVi t'& nâng c:p 6; chợ k[$ (+t Vĩnh Th$Xn4
T/ng H?n đ[$ tK: F66 tri%$ đQng tr&ng đ7: H?n Tˆ JF6 tri%$ đQng, H?n t]nh
;F6 tri%$ đQng, H?n h$%n ;66 tri%$ đQng4
Biểu: kế hoạch *+, -"& ch? &i'i (oạ" 2011-2020
TT C@:< 67P:4 ĐVT t‹
-8:4 34„ 64[D 48\: <8A8 TWX: 2!! " 22 k678\? T;:<ˆ
Ty:<

#4R: gŽ 64[D 48\: N<?;: Yƒ: TE? 6m
2!! ] 2!* 2!l ]22
T• T‰:4 H?I\: DR: -45D
t‹ VĐT t‹ VĐT
;
kVi t'& nâng
c:p
khợ J ;,F tn 6; ; tn 6; F66 gF6 866 366 F6
J <â 01ng #Di
Ty:< Bƒ
c. Di,i 5há5 thực hiện: đW đV# *V& nh$ c[$ gia& lK$ hàng h7a đNn
nS# J6J6 đB nghị Tˆ, t]nh, h$%n h/ trợ Cinh phí nâng c:p 6J chợ tr&ng xã4
2,r, )m? T8\: k68S? D4„ Bƒ +ˆ%
a) A.c tiê":
] C4‰ 68S? +,!% c7 điW# phZc HZ *K$ chính Hi}n thông4
Š T4[D 67X:<% hi%n na xã c7 #Gt điW# phZc HZ *K$ chính Hi}n thông
:p Vĩnh Th$Xn @`$ định nS# J6;F đ't ;66OE4
Š ‹f 67P:4 Dd 649 :4m BA? %
] N>F 2!*%
x Rh$ 0ân cK :p Vĩnh Th$Xn thành lXp #Di điW# *K$ chính Hi}n
thông4
] C4‰ 68S? +,2% tn l% >? :p c7 intArnAt 4
Š T4[D 67X:<% hi%n na xã c7 8i= :p c7 intArnAt đ't ==O @ti2$ chí `$
định nS# J6;F đ't 53O, J6J6 đ't ;66OE4
Š ‹f 67P:4 Dd 649 :4m BA?%
] N>F 2!G% Žp Vĩnh ,i%p ; c7 intArnAt4
] N>F 2!o% Žp Vĩnh ,i%p J c7 intArnAt4
] C4‰ 68S? +,G% tn l% t?i thiW$ >? hG *iNt >h 0Zng tin hjc Hà tr$ cXp
intArnAt4
Š T4[D 67X:<% ti2$ chí nà xã đ't ;6O @`$ định nS# J6;F đ't 36O,
J6J6 đ't F6OE4
Š ‹f 67P:4 Dd 649 :4m BA?%
- eS# J6;;: đ't ;8O4
- eS# J6;J: đ't ;5O4
- eS# J6;3: đ't JJO4
- eS# J6;8: đ't J=O4
- eS# J6;F: đ't 36O4
Œ siai đ&'n J6;=-J6J6: đ't F6O4
T/ng hợp thA& *iW$ >a$:
Biểu: kế hoạch thc hi!" tiêu chí 9
T
T
T8S?
C4„
H8\:
T7X:<
C4‰ 68S? T8e: Tf 64[D 48\: 68S? D4„ <8A8 TWX: 2!! ] 22 k• BW Q?I TL:4ˆ
2!* 22 2!! 2!2 2!G 2!K 2!* 2!l 2!o 2!r 2!+ 22
; 94; 6; Y't ek, p‰
ek,
p‰
ek,
p‰
ek,
p‰
ek,
p‰ 6;
ek,
p‰
ek,
p‰
ek,
p‰
ek,
p‰
ek,
p‰
J 94J == 53 ;66 g6 ;66
3 943 ;6 36 F6 ;8 ;5 JJ J= 36 38 35 8J 8= F6
b) Bhiệm $.: nâng c:p *K$ đi%n HSn h7a xã, phát triWn #'ng lKDi
#'ng intArnAt HB đNn các :p nâng tn l% >? :p c7 intArnAt Hà tn l% hG 0ân >h
0Zng intArnAt4
- siai đ&'n J6;; - J6;F: nâng c:p *K$ đi%n xã đ't ch$In, nâng tn l%
>? :p c7 intArnAt đ't 53O, tn l% hG 0ân *iNt tr$ cXp tin hjc Hà >h 0Zng
intArnAt đ't 36O4
- siai đ&'n J6;= - J6J6: nâng tn l% >? :p c7 intArnAt đ't ;66O, tn l% >? hG 0ân
*iNt >h 0Zng tin hjc Hà tr$ cXp intArnAt F6 O4
Biểu: kế hoạch *+, -"& B8u (i!" */ &i'i (oạ" 2011-2020
TT Nf8 c?:< ĐVT t‹
-8:4 34„ 64[D 48\: <8A8 TWX: 2!! " 22 k678\? T;:<ˆ
Ty:<

#4R: gŽ 64[D 48\: N<?;: Yƒ: TE? 6m
2!! ] 2!* 2!l ]22
T• T‰:4 H?I\: DR: -45D
t‹ VĐT t‹ VĐT
! )m? T8\: M~%
- kVi t'& nâng
c:p
YiW# 6; F66 6; F66 366 J66
- <P #Di YiW# 6; ; tn 6; ; tn F66 F66
2
#456 6789:
Tmn:< 67?I2:
8:6•7:•6
R# ;g,F 9 5,F
c. Di,i 5há5 thực hiện:
] YW đNn nS# J6;F c7 ;66O c7 điW# phZc HZ *K$ chính Hi}n thông4
<ã triWn Chai th1c hi%n t?t các chính >ách của nhà nKDc HB lĩnh H1c thông tin
tr$Bn thông tr2n địa *àn, t'& điB$ Ci%n th$Xn lợi ch& các 0&anh nghi%p, t/
ch_c, cá nhân đ[$ tK4 eg$Qn H?n 0&anh nghi%p, t/ ch_c, cá nhân4
] YB nghị *K$ chính Hi}n thông #a rGng th2# đKLng tr$Bn rP(L đW
các :p c7 intArnAt >h 0Zng4
] YW đNn nS# J6J6 c7 F6O tn l% t?i thiW$ >? hG *iNt >h 0Zng tin hjc Hà
tr$ cXp intArnAt4 <ã CNt hợp HDi (a thông tin tr$Bn thông tXp h$:n tin hjc
Hà intArnAt ch& hợp tác xã, nông 0ân >Vn x$:t gi…i Hà phát h$ điW# tr$ cXp
intArnAt t'i xã4
2,+, N4Z p cR: Dm k68S? D4„ Bƒ !ˆ%
a) A.c tiê":
] C4‰ 68S? !,!% nhà t'#, 0Gt nát
Š T4[D 67X:<% ch] ti2$ nà xã Chông c7 nhà t'#, 0Gt nát4
] C4‰ 68S? !,2% tn l% hG 0ân c7 nhà a đ't ch$In nhà c:p ~V @0i%n tích
nhà a t?i thiW$ là 3J #J, ni2n h'n >h 0Zng tf ;F | J6 nS#E
] T4[D 67X:<% ch] ti2$ đ't ;5O @đNn nS# J6;F là 86O, nS# J6J6 là
=6OE4
ΠLG t4Cnh cZ thW nhK )au:
- 9S' 2011 đ't JJO
- eS# J6;J | J6;F đ't 86O
Œ siai đo'n 2016-2020 đ't =6O
] C4‰ 68S? !,G% tn l% hG 0ân c7 nhà a tr2n >ông, C2nh r'ch, Hi ph'# lG
giDi, nhà a tr&ng HTng >'t la, lu `$bt phVi 0i 0Li >& HDi t/ng >? hG 0ân
] T4[D 67X:<% ti2$ chí nà xã chiN# 6,gFO @nhà Hi ph'# lG giDiE,
@`$ định J6;F chiN# JFOE4
Š C4‰ 68S? !,K% tn l% hG 0ân c7 nhà a tr2n >ông, C2nh r'ch, nhà a
tr&ng HTng >'t la, lu `$bt phVi 0i 0Li >& HDi t/ng >? hG 0ân
] T4[D 67X:<% ti2$ chí nà xã chiN# 6O4
T/ng hợp thA& *iW$ >a$:
Biểu: kế hoạch thc hi!" tiêu chí 10
T
T
T8S?
C4„
H8\:
T7X:<
C4‰ 68S? T8e: Tf 64[D 48\: 68S? D4„ <8A8 TWX: 2!! " 22
2!* 22 2!! 2!2 2!G 2!K 2!* 2!l 2!o 2!r 2!+ 22
; ;64; 6
J ;64J ;5 86 =6 JJ J= 3; 3= 86 88 85 FJ F= =6
3 ;643 6,gF 6 6
8 ;648 6 6 6
b) Bhiệm $.:
- )i'i (oạ" 2011 - 2015: xâ Co h&Uc 0i 0Li ;8 hG Hi ph'# lG giDi4 T/ng Cinh phí
866 tri%$ đQng, tr&ng đ7: H?n Tˆ J66 tri%$ đQng, H?n t]nh ;66 tri%$ đQng, H?n 0ân đ7ng
g7p ;66 tri%$ đQng4
Biểu: kế hoạch *+, -"& "hK L &i'i (oạ" 2011-2020
TT Nf8 c?:< ĐVT t‹
-8:4 34„ 64[D 48\: <8A8 TWX: 2!! " 22 k678\? T;:<ˆ
Ty:<

#4R: gŽ 64[D 48\: N<?;: Yƒ: TE? 6m
2!! ] 2!* 2!l ]22
T• T‰:4 H?I\: DR:
Y?i _ng
ngKLi
đKợc c:t
nhà t‹ VĐT t‹ VĐT
; ehà t'# *ợ ,G
J ,G C2nh, r'ch ,G 6
3 Vi ph'# lG giDi ,G ;8 866 ;8 866 J66 ;66 ;66
8 ('t la ,G 6
F Lu `$bt ,G 6
c. Di,i 5há5 thực hiện:
] Rh$Nn Chích nhân 0ân xâ 01ng nhà a đ't ch$In Hà đB nghị ngân
hàng nhà nKDc, `$n tín 0Zng ch& Ha H?n,
] <ã triWn Chai đB án 0i 0Li nhà tr2n >ông C2nh r'ch giai đ&'n J6;6 |
J6J6, HXn đGng nhân 0ân c7 đ:t 0i 0Li l2n tr2n, #a rGng RPk ch& các hG
0ân thXt >1 Chông c7 đ:t đW xbt Hà& a4 Y?i HDi nhà Hi ph'# lG giDi HXn đGng
thá& 0a đ"ng `$ định tf ti# đKLng đNn hàng rà&, >ân nhà4 ,Mng t$[n Hà&
chiB$ th_ = thông *á& tr2n đài tr$Bn thanh l trích tr&ng ch] thị 6g của
d-eP t]nh HB Chông ch& c:t nhà 0KDi >ôngm đW ngKLi 0ân n+# r… th1c hi%n4
G, N4jF 68S? D4„ g8:4 6e YZ 6y D4xD BJ: M?N6%
G,!, T4? :4q3 k68S? D4„ !!ˆ%
a) A.c tiê":
] T8S? D4„ !!: th$ nhXp *.nh `$ân đ[$ ngKLiinS# >& HDi #_c *.nh
`$ân của t]nh4
Š T4[D 67X:<% Th$ nhXp *.nh `$ân đ[$ ngKLi nS# J669 đ't ;3,J
tri%$ đQng inS#, >& HDi #_c th$ nhXp Ch$ H1c t&àn t]nh đ't ;,6F l[n @ti2$
chí `$ định nS# J6;F đ't ;,; l[n, nS# J6J6 đ't ;,3 l[nE4
T/ng hợp thA& *iW$ >a$:
Biểu: kế hoạch thc hi!" tiêu chí 11
T
T
T8S?
C4„
H8\:
T7X:<
C4‰ 68S? T8e: Tf 64[D 48\: 68S? D4„ <8A8 TWX: 2!! " 22 k• BW Q?I TL:4ˆ
2!* 22 2!! 2!2 2!G 2!K 2!* 2!l 2!o 2!r 2!+ 22
; ;; ;,6F ;,; ;,3 ;,; ;,3
b) Bhiệm $.: ti2$ chí nà phZ th$Gc Hà& tr2n đánh giá hMng nS#4
c. Di,i 5há5 thực hiện: phát triWn h)n n^a thN #'nh của địa phK)ng,
ch" trjng tr&ng ch$Wn đ/i c) c:$ Cinh tN nông nghi%p phT hợp Hà C2$ gji
đ[$ tK tr2n lĩnh H1c ke | TTke, TpPV4
G,2, Hf :<4wW k68S? D4„ Bƒ !2ˆ%
a) A.c tiê":
Tiêu chí 12: giV# hG ngho& *Bn H^ng nS# J6;F 0KDi gO Hà đNn nS#
J6J6 0KDi FO4
Š T4[D 67X:<% Tn l% hG ngho& chiN# 9,FO @ti2$ chí `$ định nS#
J6;F 0KDi gO, nS# J6J6 0KDi FOE4
ΠLG tr.nh cZ thW nhK >a$:
- eS# J6;; giV# 5,5O Hà đNn nS# J6;F giV# =,5O4
Œ siai đ&'n J6;=-J6J6: giV# ccn 8,3O4
Biểu: kế hoạch thc hi!" tiêu chí 12
T
T
T8S?
C4„
H8\:
T7X:<
C4‰ 68S? T8e: Tf 64[D 48\: 68S? D4„ <8A8 TWX: 2!! " 22 k• BW Q?I TL:4ˆ
2!* 22 2!! 2!2 2!G 2!K 2!* 2!l 2!o 2!r 2!+ 22
; ;J 9,F g F 5,5 5,3 g,5 g,3 =,5 =,3 F,5 F,3 8,5 8,3
b. Di,i 5há5 thực hiện: th1c hi%n t?t `$Nt định ;9F= của Thủ tKDng
khính !hủ Hà đà& t'& nghB, giVi `$Nt Hi%c là# a nông thôn đNn nS# J6J64
,/ trợ ch& Ha ng$Qn H?n sqVL, c:t nhà, t.# CiN# nh^ng #ô h.nh là# Sn
c7 hi%$ `$V hKDng 0{n th1c hi%n4
G,G, Ch DN? `AW Tf:< k68S? D4„ Bƒ !Gˆ%
a) A.c tiê":
Tiêu chí 13: giV# tn l% la& đGng đG t$/i tr&ng lĩnh H1c nông, lâ#, ngK
nghi%p nS# J6;F 0KDi FO Hà đNn nS# J6J6 0KDi 86O4
Š T4[D 67X:<% ti2$ chí nà xã chiN# =6O @`$ định nS# J6;F 0KDi
F6O, nS# J6J6 0KDi 86OE4
M NC t:O"h cA thể "h8 #'u:
- eS# J6;; là F5O đNn nS# J6;F là F6O4
Œ siai đ&'n J6;=-J6J6 là 86O4
T/ng hợp thA& *iW$ >a$:
Biểu: kế hoạch thc hi!" tiêu chí 13
T
T
T8S?
C4„
H8\:
T7X:<
C4‰ 68S? T8e: Tf 64[D 48\: 68S? D4„ <8A8 TWX: 2!! " 22 k• BW Q?I TL:4ˆ
2!* 22 2!! 2!2 2!G 2!K 2!* 2!l 2!o 2!r 2!+ 22
; ;3 =6 F6 86 F5 F= F8 FJ F6 85 8= 88 8J 86
b. Di,i 5há5: đW c7 0KDi 86O tn l% la& đGng tr&ng đG t$/i là# Hi%c
tr&ng lĩnh H1c nông nghi%p4 ,i%n na đã c7 cZ# công nghi%p -.nh ,ca4
Th1c hi%n các chính >ách Ch$Nn công, C2$ gji đ[$ tK #a rGng >Vn x$:t,
thKLng x$2n #a các lDp đà& t'& nghB nhM# ch$Wn 0ịch c) c:$ la& đGng,
x$:t ChI$ la& đGng4 Y[$ tK đà& t'& #Gt >? ngành nghB c7 nh$ c[$ Hà th1c
hi%n t?t đà& t'& nghB a nông thôn thA& `$Nt định ;9F= của Thủ tKDng chính
phủ, các trKLng ca& đ•ng, tr$ng c:p nghB tr&ng h$%n, t]nh, ng&ài t]nh4
G,K, HP:4 64xD 6y D4xD BJ: M?N6 k68S? D4„ Bƒ !Kˆ%
a) A.c tiê":
Tiêu chí 14: Tn l% 0i%n tích >Vn x$:t của hG nông 0ân tha# gia Hà& các
l&'i h.nh Cinh tN hợp tác đNn nS# J6;F đ't tr2n 36O Hà đNn nS# J6J6 đ't
tr2n 86O4
Š T4[D 67X:<% ti2$ chí ch] đ't ;=O @`$ định nS# J6;F: •36O, nS#
J6J6: •86OE
Š ‹f 67P:4 Dd 649 :4m BA?%
- eS# J6;; đ't ;9O Hà đNn nS# J6;F đ't 3JO4
Œ siai đ&'n J6;=-J6J6 đ't 8JO4
T/ng hợp thA& *iW$ >a$:
Biểu: kế hoạch thc hi!" tiêu chí 14
T
T
T8S?
C4„
H8\:
T7X:<
C4‰ 68S? T8e: Tf 64[D 48\: 68S? D4„ <8A8 TWX: 2!! " 22 k• BW Q?I TL:4ˆ
2!* 22 2!! 2!2 2!G 2!K 2!* 2!l 2!o 2!r 2!+ 22
; ;8 ;= 36 86 ;9 J3 J= J9 3J 38 3= 35 86 8J
b) Bhiệm $.: xâ 01ng, nhân rGng các #ô h.nh Cinh tN hợp tác @t/,
nh7# hợp tác; ,T<; trang tr'i, kt c/ ph[n nông nghi%p, kt Te,, nông
nghi%pE\ đ't #Zc ti2$ đB ra4
Biểu: kế hoạch tP ch@c 6ại #Q" *u1t &i'i (oạ" 2011-2020
TT Nf8 c?:< ĐVT
H8\:
T7X:<
-e 4WXD4 MRI c[:< Fi8 <8A8 TWX: 2!! " 22
2!! 2!2 2!G 2!K 2!* 2!l 2!o 2!r 2!+ 22
; ,ợp tác xã
,T<
6; 6;
PT,
ek
6;
J T/, nh7# hợp tác
T/
63 6= 6= 6= 6g 65 69
PT
ŠY
PT
ŠY
PT
ŠY
PTŠ
Y
3 kt k! ee k4t
8 kt Te,, ee k4t
F \44
c. Di,i 5há5 thực hiện: 0$ tr. các l&'i h.nh Cinh tN hợp tác @*)#
nKDc, t/ gi?ng, t/ >Vn x$:t l"a ng$2n li%$ hàng h7a\E4 eg&ài ra Ch$Nn
Chích các hG nông 0ân tha# gia cung c?, xâ 01ng ,T<, #a rGng th2# các
l&'i h.nh Cinh tN4
K, N4jF 68S? D4„ Y>: 4jA ] M~ 4f8 ] F@8 67mn:<%
K,!, G85W cdDk 68S? D4„ Bƒ !*ˆ%
a) A.c tiê":
] C4‰ 68S? !*,!% !h/ cXp giá& 0Zc Tr$ng hjc c) >a4
Š T4[D 67X:<% !h/ cXp giá& 0Zc tr$ng hjc c) >a: ti2$ chí nà đã đ't
@ >& HDi `$ định nS# J6;F đ'tE4
kh] ti2$ nà >& HDi `$ định hi%n na là đ't
] C4‰ 68S? !*,2, Tn l% hjc >inh t?t nghi%p T,k( đKợc tiNp tZc hjc
tr$ng hjc @ph/ thông, */ t"c, hjc nghB 4 4 4E
Š T4[D 67X:<% Ti2$ chí nà xã đ't 9;,==O @ch] ti2$ `$ định 5FOE4
kh] ti2$ nà >& HDi `$ định hi%n na là đ't
] C4‰ 68S? !*,G% tn l% la& đGng `$a đà& t'&4
Š T4[D 67X:<% ch] ti2$ nà xã chiN# J;,;O @`$ định nS# J6;F
•3FO, nS# J6J6 •F6OE4
Š ‹f 67P:4 Dd 649 :4m BA?%
Œ N>F 2!*% c7 35,=O tn l% la& đGng `$a đà& t'&4
Œ N>F 22% c7 FFO tn l% la& đGng `$a đà& t'&4
] C4‰ 68S? !*,K% tn l% la& đGng `$a đà& t'& nghB4
Š T4[D 67X:<% ch] ti2$ nà xã chiN# ;8O @`$ định nS# J6;F •JFO,
nS# J6J6 •86OE4
Œ N>F 2!*% c7 JFO tn l% la& đGng `$a đà& t'&4
Œ N>F 22% c7 86O tn l% la& đGng `$a đà& t'&
T/ng hợp thA& *iW$ >a$:
Biểu: kế hoạch thc hi!" tiêu chí 13
T
T
T8S?
C4„
H8\:
T7X:<
C4‰ 68S? T8e: Tf 64[D 48\: 68S? D4„ <8A8 TWX: 2!! " 22 k• BW Q?I TL:4ˆ
2!* 22 2!! 2!2 2!G 2!K 2!* 2!l 2!o 2!r 2!+ 22
; ;F4; đ't đ't PTek PTek PTek PTek PTek PTek PTek PTek PTek PTek PTek
J ;F4J 9;,== 5F PTek PTek PTek PTek PTek PTek PTek PTek PTek PTek PTek
3 ;F43 J;4; •3F •F6 J3,= J=,= 36,; 38,; 35,= 8;,= 88,= 8g,= F;,; FF
8 ;F48 ;8 •JF •86 ;=,J ;5,8 J6,= JJ,5 JF J5 3; 38 3g 86
b) Bhiệm $.:
- )i'i (oạ" 2011- 2015:
x VB ph/ cXp giá& 0Zc T,k( tiNp tZc 0$ tr. nâng ch:t, gi^ /n định4
x TSng tn l% hjc >inh t?t nghi%p T,k( đKợc tiNp tZc hjc tr$ng hjc
ph/ thông, hjc nghB a các trKLng đW đ't tn l% thA& lG tr.nh4
x Yà& t'& ng$Qn la& đGng `$a các lDp Hà c7 ch_ng ch] nghB đ't thA&
lG tr.nh4
- )i'i (oạ" 2016- 2020:
x Yà& t'& ng$Qn la& đGng tiNp tZc đà& t'& `$a các lDp Hà c7 ch_ng ch]
nghB đ't thA& lG tr.nh4
c. Di,i 5há5:
] -an ch] đ'& công tác !ksPT,k( tSng cKLng CiW# tra th1c tN hàng
nS# #a các lDp !k, HXn đGng các #'nh thKLng `$ân h/ trợ HXt ch:t ch& các
A# ngho& Ch7 ChSn, phát h$ t?t Hai trc của hGi Ch$Nn hjc4 ,Mng nS# là#
t?t công tác HXn đGng hjc >inh *… hjc gi^a chfng4
- eâng ca& ch:t lKợng đà& t'& ch& la& đGng ph/ thông, Ch$Nn Chích
đa 0'ng h7a các h.nh th_c đà& t'& nh:t là đà& t'& nghB tr&ng lĩnh H1c công
nghi%p | 0ịch HZ4 !hát h$ tr$ng tâ# hjc tXp cGng đQng đW #a nhiB$ lDp Hà
th1c hi%n t?t đà& t'& nghB a nông thôn thA& `$Nt định ;9F= của Thủ tKDng
chính phủ4
K,2, Y 6e k 68S? D4„ !lˆ
a. A.c tiê":
] C4‰ 68S? !l,!% tn l% ngKLi 0ân tha# gia các h.nh th_c *V& hiW# tN4
Š T4[D 67X:<% đ't ;=,35O @`$ định nS# J6;F: •€86O, nS# J6J6:
•€F6OE4
Š ‹f 67P:4 Dd 649 :4m BA?
] N>F 2!!% Y[$ tK th2# trang thiNt *ị tr'# • tN4
] N>F 2!*% k7 tr2n 86O ngKLi 0ân tha# gia các h.nh th_c *V&
hiW#4
Š T7XF I 6e M~ MRI c[:< :>F 2 :4m:< Te: :AI 67XF T~ M?ƒ:<
DN3,
] N>F 2!*% eâng c:p #a rGng tr'# tN4
] N>F 2!o% k7 tr2n FFO ngKLi 0ân tha# gia các h.nh th_c *V&
hiW#4
] C4‰ 68S? !l,2% • tN xã đ't ch$In `$?c gia4
Œ T4[D 67X:<% Tr'# tN xã đ't ch$In `$?c gia nS# J66g4
T/ng hợp thA& *iW$ >a$:
Biểu: kế hoạch thc hi!" tiêu chí 16
T
T
T8S?
C4„
H8\:
T7X:<
C4‰ 68S? T8e: Tf 64[D 48\: 68S? D4„ <8A8 TWX: 2!! " 22 k• BW Q?I TL:4ˆ
2!* 22 2!! 2!2 2!G 2!K 2!* 2!l 2!o 2!r 2!+ 22
; ;=4; ;=,35 •€86 •€F6 J;,; JF,5 36,F 3F,J 86 83 8= 89 FJ FF
J ;=4J Y't ek PTek PTek PTek PTek PTek PTek PTek PTek PTek PTek PTek
b. Bhiệm $.:
- siai đ&'n J6;6 - J6;F:
x TSng tn l% ngKLi 0ân tha# gia các h.nh th_c *V& hiW# tN tf ;4353
ngKLi l2n 343gg ngKLi Hà& nS# J6;F, đW đ't 86O thA& lG tr.nh4
- siai đ&'n J6;= - J6J6: TSng ;FO tn l% 0ân tha# gia *V& hiW# tK)ng
đK)ng c7 84JJ; ngKLi đW đ't FFO thA& lG tr.nh4
c. Di,i 5há5 thực hiện: VXn đGng, t$2n tr$Bn tfng t/, nh7# HB các
HSn *Vn li2n `$an đNn `$Bn lợi *V& hiW# đW ngKLi 0ân hiW$ rƒ t[# `$an
trjng HB -,•T đW ngKLi 0ân t1 ng$%n tha# gia -,T• đW đ't tn l% ca&4
K,G, V>: 4jA k 68S? D4„ Bƒ !oˆ%
a. A.c tiê":
- Tn l% >? :p th$Gc xã đ't ti2$ ch$In :p HSn h7a thA& `$ định của -G
HSn h7a | thW tha& | 0$ lịch @ThA& qY >? =JiJ66=iqY--V,TT ngà
J3i=iJ66=E
ŠT4[D 67X:<% <ã c7 =i= :p HSn h7a @c7 6; :p HSn h&a đ't ch$In ;F
nS# liBnE4 kh] ti2$ nà hi%n na đ't ;66O, >& HDi `$ định ch$ng4
T/ng hợp thA& *iW$ >a$:
Biểu: kế hoạch thc hi!" tiêu chí 17
T
T
T8S?
C4„
H8\:
T7X:<
C4‰ 68S? T8e: Tf 64[D 48\: 68S? D4„ <8A8 TWX: 2!! " 22 k• BW Q?I TL:4ˆ
2!* 22 2!! 2!2 2!G 2!K 2!* 2!l 2!o 2!r 2!+ 22
; ;g ;66O 56 96 eksV eksV eksV eksV eksV eksV eksV eksV eksV eksV
b. Di,i 5há5 thực hiện: TiNp tZc HXn đGng nhân 0ân, 0$ tr., nâng
ch:t, gi^ H^ng các ti2$ chí :p HSn h7a4
K,K, M@8 67mn:<k68S? D4„ !rˆ%
a. A.c tiê":
] C4‰ 68S? !r,!% Tn l% hG 0ân >h 0Zng nKDc >'ch thA& ch$In *G tN4
Š T4[D 67X:<% ch] ti2$ nà xã đ't 3F,=O@`$ định nS# J6;F đ't =6O,
J6J6 đ't 56OE4
Š ‹f 67P:4 Dd 649 :4m BA?%
] N>F 2!2 %
Œ <â 01ng #Di ; tr'# c:p nKDc, c:p ; t'i :p Vĩnh ,i%p ~, nâng công
>$:t l2n ==6#3 ngà đ2#, CNt hợp HDi tr'# hi%n c7 đW tr$ng ch$Wn c$ng
c:p nKDc ch& ;=J8 hG tr2n t&àn xã HDi t/ng đKLng ?ng 0ài J64566#, đW đV#
*V& ch& các hG 0ân c7 nKDc >'ch >inh h&'t4@gQ# t$2n Vĩnh th$Xn-Vĩnh hca
~~, tf chợ V4eh$Xn giáp Tân ph", T$Nn tâ n"i kh7c nSng gTE4
] C4‰ 68S? !r,2% Tn l% hG 0ân c7 nhà ti2$ hợp H% >inh4
ŠT4[D 67X:<% kh] ti2$ nà xã đ't F9,9JO @;4;;; i ;5F8 hG c7 c[$ ti2$
hợp H% >inhE; @`$ định nS# J6;F đ't g6O, J6J6 đ't 56OE4
] ‹f 67P:4 Dd 649 :4m BA?%
Œ N>F 2!!% phát triWn #Di Fg c[$ ti2$ ,V(4
Œ N>F 2!2% phát triWn #Di FF c[$ ti2$ ,V(4
Œ N>F 2!G% phát triWn #Di F= c[$ ti2$ ,V(4
Œ N>F 2!K% phát triWn #Di g9 c[$ ti2$ ,V(4
Œ N>F 2!*% phát triWn #Di F5 c[$ ti2$ ,V(
] C4‰ 68S? !r,G% tn l% hG 0ân c7 ch$Qng tr'i gia >"c hợp H% >inh4
Š T4[D 67X:<% ch] ti2$ nà xã đ't F,J=O@`$ định nS# J6;F đ't =6O,
J6J6 đ't g6OE4
] ‹f 67P:4 Dd 649 :4m BA?%
x eS# J6;F: c7 =6O hG 0ân c7 ch$Qng tr'i gia >"c hợp H% >inh4
Š C4‰ 68S? !r,K%
Š C4‰ 68S? !r,K,!% Tn l% trKLng hjc c7 nKDc Hà nhà ti2$ hợp H% >inh4
] T4[D 67X:<% Ti2$ chí nà xã đ't ;66O @`$ định nS# J6;F đ't
;66OE4
] C4‰ 68S? !r,K,2, Tn l% tr'# tN c7 nKDc Hà nhà ti2$ hợp H% >inh4
Œ T4[D 67X:<% tn l% tr'# tN c7 nKDc Hà nhà ti2$ hợp H% >inh đ't
;66O4@`$ định nS# J6;F đ't ;66OE4
] T8S? D4„ !r,K,G% Tn l% chợ c7 nKDc Hà nhà ti2$ hợp H% >inh,@`$
định nS# J6;F đ't ;66OE4
Š T4[D 67X:<% Ti2$ chí nà xã đ't ;66O, c[n cVi t'& nâng c:p l'i #Gt
nhà H% >inh chợ tr$ng tâ# xã4
] T8S? D4„ !r,K,K%Tn l% trZ >a d-eP xã c7 nKDc >inh h&'t Hà nhà ti2$
hợp H% >inh4@J6;F đ't ;66OE
ŠT4[D 67X:<% Ti2$ chí nà đ't ;66O >& HDi `$ định
Š ,i%n trZ >a d-eP, công an, `$ân >1 xâ 01ng nS# J66J chKa đ't
ch$In thA& `$ định ch$ng4
‹f 67P:4 :>F 2!K%
- YB nghị xâ 01ng #a rGng th2# J66#
J
đ?i HDi trZ >a d-eP xã,
;66#
J
đ?i HDi trZ >a công an Hà ;66#
J
đ?i HDi trZ >a q$ân >1, đW đV# *V&
đủ 0i%n tích phcng là# Hi%c ch& các đ)n Hị,
- YB nghị xâ 01ng #Gt hGi trKLng d-eP xã 0i%n tích J8=#
J
4
] T8S? D4„ !r,*% Tn l% >? c) >a >Vn x$:t Cinh 0&anh đ't ti2$ ch$In HB
#ôi trKLng4@`$ định nS# J6;F đ't ;66OE
Š T4[D 67X:<% Ti2$ chí nà xã đ't 5FO4
] ‹f 67P:4 Dd 649 :4m BA?% nS# J6;J t:t cV các c) >a >Vn x$:t Cinh
0&anh đB$ đ't ;66O ti2$ ch$In HB #ôi trKLng4
] C4‰ 68S? !r,l% Tn l% các điW#, Ch$ 0ân cK Hà các đ&'n >ông, C2nh
r'ch Chông gâ ô nhi}# #ôi trKLng nghi2# trjng @J6;F đ'tE4
Š T4[D 67X:<% Ti2$ chí nà đã đ't >& HDi `$ định4
] T8S? D4„ !r,o% k7 Ch$ xh lý rác thVi @J6;F đ'tE
Š T4[D 67X:<% Ti2$ chí nà hi%n na đã đ't >& HDi `$ định, nhKng
nN$ `$ h&'ch thA& lG tr.nh nông thôn #Di th. c[n phVi 0i 0Li >ang điW#
Chác @đã đKợc `$ h&'ch >‚nE4
Š ‹f 67P:4 Dd 649 :4m BA?% eS# J6;J #$a đ:t xâ 01ng l'i Ch$ xh
lý rác thVi cách xa Ch$ 0ân cK đV# *V& H% >inh đ"ng thA& `$ định4
] T8S? D4„ !r,r% kh:t thVi, nKDc thVi tr&ng Ch$ 0ân cK, chợ, c) >a >Vn
x$:t Cinh 0&anh đKợc th$ g&# Hà xh lý thA& `$ định Hà ngKLi 0ân c7 chi
trV phí xh lý@J6;F đ'tE4
] T4[D 67X:<% Ti2$ chí nà đã đ't 96O >& HDi `$ định4
Œ ‹f 67P:4 Dd 649 :4m BA?%
- N>F 2!!% <â 01ng đKLng c?ng th&át nKDc Ch$ H1c tr'# *K$
đi%n 0ài ;JF#
] T8S? D4„ !r,+% <â 01ng nghĩa trang, nghĩa địa@J6;F đ'tE4
Š T4[D 67X:<% <ã hi%n na c7 6J nghĩa địa, đKợc xâ 01ng thA& `$
h&'ch4
Ti2$ chí nà >& HDi `$ định đã đ't4
Š ‹f 67P:4 Dd 649 :4m BA?%
] N>F 2!*% #$a đ:t #a rGng th2# ; nghĩa địa t'i Žp Vĩnh ,ca ~~
HDi 0i%n tích 6,8 ha4
siai đ&'n J6;=-J6J6:
x <â 01ng th2# đKLng ?ng nKDc ;g,8C# gQ# các t$Nn@R2nh *a
xã, C2nh Yông ~, C2nh Yông ~~ nhM# đV# *V& ch& các hG c7 nKDc >inh h&'t
hợp H% >inh đ"ng thA& `$ định, đW đ't 56O thA& ch] ti2$4
xVXn đGng xâ 01ng c[$ H% >inh J6F c[$ đW đ't 58O thA& ti2$ chí4
x eâng c:p nhà H% >inh chợ tr$ng tâ# xã4
TP"& h?2 thRo Biểu (í"h kS5:

Biểu: kế hoạch thc hi!" tiêu chí 18
T
T
T8S?
C4„
H8\:
T7X:<
C4‰ 68S? T8e: Tf 64[D 48\: 68S? D4„ <8A8 TWX: 2!! ] 22
2!* 22 2!! 2!2 2!G 2!K 2!* 2!l 2!o 2!r 2!+ 22
; ;54; 3F,= =6 56 39,8 83,8 8g,9 F3,8 =6 =8 =5 gJ g= 56
J ;54J F9,9J g6 56 =3 == =9 g; g8 g= gg 56 5J 58
3 ;543 F,J= =6 gF ;F 36 86 F6 =6 =F g6 gF 56 5F
8 ;548
- ;5484; ;66 ;66 PTŠ Y PTŠ Y PTŠ Y PTŠ Y PTŠ Y PTŠ Y PTŠ Y PTŠ Y PTŠ Y PTŠ Y PTŠ Y
- ;5484J ;66 ;66 PTŠ Y PTŠ Y PTŠ Y PTŠ Y PTŠ Y PTŠ Y PTŠ Y PTŠ Y PTŠ Y PTŠ Y PTŠ Y
- ;54843 ;66 ;66 PTŠ Y PTŠ Y PTŠ Y PTŠ Y PTŠ Y PTŠ Y PTŠ Y PTŠ Y PTŠ Y PTŠ Y PTŠ Y
- ;54848 ;66 ;66 PTŠ Y PTŠ Y PTŠ Y
PTŠ Y PTŠ Y
PTŠ Y PTŠ Y PTŠ Y PTŠ Y PTŠ Y PTŠ Y
F ;54F 9F ;66 ek<P ek<P ;66 PTŠ Y PTŠ Y PTŠ Y PTŠ Y PTŠ Y PTŠ Y PTŠ Y PTŠ Y
= ;54= Y't Y't PTŠ Y PTŠ Y PTŠ Y PTŠ Y PTŠ Y PTŠ Y PTŠ Y PTŠ Y PTŠ Y PTŠ Y PTŠ Y
g ;54g Y't Y't ekp‰ ekp‰ ekp‰ ekp‰ ekp‰ ekp‰ ekp‰ ekp‰ ekp‰ ekp‰ ekp‰
5 ;545 96 Y't ekp‰
Y't
ekp‰ ekp‰ ekp‰ ekp‰ ekp‰ ekp‰ ekp‰ ekp‰ ekp‰
9 ;549 Y't Y't ekp‰ ekp‰ ekp‰ ekp‰ ekp‰ ekp‰ ekp‰ ekp‰ ekp‰ ekp‰ ekp‰
b. Bhiệm $.:
- )i'i (oạ" 2011 - 2015:
x <â 01ng #Di ; tr'# c:p nKDc, công >$:t ==6 #
3
ingà đ2#, chiB$
0ài đKLng ?ng J64566 #, c:p nKDc ch& ;=J8 hG4 T/ng H?n đ[$ tK: 3,566 tn
đQng tr&ng đ7: H?n Tˆ ;,9 tn đQng, H?n T]nh ;,9 tn4
x <â 01ng #Di 36F nhà ti2$ hợp H% >inh4 T/ng H?n đ[$ tK: ;,FJF tn
đQng tr&ng đ7: H?n ehân 0ân ;,FJF tn4
x eâng c:p xâ 01ng trZ >a d-,kr,q( Hà hGi trKLng d- xã t/ng >?
H?n 3,3F6 tn 4 V?n Tˆ 3,3F6 tn4
x p$a đ:t xâ 01ng #Di *ãi rác =4666#, công đ+p *L Hà đ:t là#
đKLng: t/ng chi phí ;,; tn4 V?n Tˆ FF6 tri%$, H?n T]nh FF6 tri%$4
x <â 01ng đKLng c?ng th&át nKDc Ch$ 0ân cK chợ tr$ng tâ# *K$
đi%n xã4 V?n đ[$ tK ;66 tri%$4 V?n h$%n ;66 tri%$4
- siai đ&'n J6;=-J6J6:
x <â 01ng #a rGng đKLng ?ng c:p nKDc >'ch ;4g86 tri%$4 V?n Tˆ
5g6 tri%$, H?n T]nh 5g6 tri%$4
x <â 01ng #Di J6F c[$ H% >inh T/ng H?n ;4JF6 tri%$4V?n eP ;4JF6
tri%$4
x eâng c:p, cVi t'& nhà H% >inh chợ tr$ng tâ# xã T/ng >? H?n J66
tri%$4 H?n Tˆ ;66 tri%$, H?n T]nh ;66 tri%$4
x p$a đ:t #a rGng nghĩa địa Hà >an l+p t/ng H?n 966 tri%$4 V?n Tˆ
8F6 tri%$, H?n T]nh JF6 tri%$, H?n eP J66 tri%$4
Biểu: kế hoạch c12 "8Ec IK HGTT "U"& thU"
TT HX:< FdD ĐVT t‹
-8:4 34„ 64[D 48\: <8A8 TWX: 2!! " 22
Ty:<

#4R: gŽ 64[D 48\: N<?;: Yƒ: TE? 6m
2!! ] 2!* 2!l ]22
T• T‰:4 H?I\: DR: -45D
t‹ VĐT t‹ VĐT
; Tr'# c:p nKDc Tr'# ; F,F86 @tnE ; 3,5 @tnE ;,g86
J,gg6
@tnE
J,gg6
J
ehà ti2$ hợp H%
>inh
kái F;6 J,FF6 @tnE 36F ;,FJF @tnE J6F ;,6JF tn
J,FF6
@tnE
3
,% th?ng th&át
nKDc thVi
# ;JF ;66 @tri%$E ;66 @tri%$E
;66
tri%$
8 Tr'# tN kái ; ; @tnE ; ; tn ; @tnE
F
TrZ >a d-eP,
kr, q(, ,Gi
trKLng d-eP
xã, trang thiNt *ị
hGi trKLng
kái 8 3,3F6 @tnE 8 3,3F6 @tnE
3,3F6
@tnE
=
ehà H% >inh chợ
tr$ng tâ# xã
cái ; J66 tri%$ ; J66 ;66 ;66
g eghĩa trang cái ; 966 tri%$ ;
966
tri%$
8F6
tri%$
JF6
tri%$
J66
tri%$
Ty:< Bƒ%
!G,lK T• 5,ggF tn 8,5=F tn
o,lo
k6•ˆ
3,;J
tn
;66
tri%$
2,o*
k678\?ˆ
c. Di,i 5há5 thực hiện:
] VXn đGng nhân 0ân xâ *Qn ch_a nKDc #Ka tf J #
3
, Hà #a rGng
th2# đKLng ?ng nKDc4 Tr'# c:p nKDc :p Vĩnh ,i%p ; đi Hà& h&'t đGng4
- YB nghị tr2n xâ 01ng #a rGng trZ >a d-eP xã, kông an, q$ân >1,
,Gi trKLng là# Hi%c d-eP xã, #$a trang thiNt *ị ,T4
- YB nghị nâng c:p cVi t'& nhà H% >inh chợ tr$ng tâ# xã4 eâng c:p
tr'# tN, đKLng c?ng th&át nKDc chợ tr$ng tâ#4
- YW đNn nS# J6;F c7 g6O hG 0ân c7 nhà ti2$ hợp H% >inh@hi%n na
xã đ't F9,9JO hG c7 c[$E, nN$ th1c hi%n thA& lG tr.nh đNn nS# J6J6 xã c7
58O hG c7 c[$, tf J6;; - J6J6 ch] nâng ch:t4 TSng cKLng công tác HXn
đGng, th1c hi%n t?t chính >ách Ha H?n, chK)ng tr.nh `$?c gia, H?n 01 án
của tr2n4
] !hát triWn chSn n$ôi gia >"c, gia c[#, tr&ng đ7 xác định lợi thN c&n
n$ôi đW Ch$Nn Chích phát triWn chSn n$ôi hàng h7a `$ #ô trang tr'i thA&
phK)ng th_c chSn n$ôi công nghi%p, *án công nghi%p đV# *V& an t&àn 0ịch
*%nh *V& H% #ôi trKLng, phT hợp HDi 2$ c[$ ti2$ thZ HDi thị trKLng Hà đi
đôi HDi th1c hi%n x^ ph't nghi2# #inh nh^ng hG chKa th1c hi%n HB H% >inh
ch$Qng tr'i4
] YW đNn nS# J6;F >? c) >a >Vn x$:t Cinh 0&anh đ't ti2$ ch$In HB
#ôi trKLng ;66O4TiNp tZc HXn đGng, h/ trợ hKDng 0{n thủ tZc đi đôi HDi xh
ph't các c) >a chKa đ't4
] Th$ g&# Hà x^ lý rác a Ch$ H1c chợ, Ch$ 0ân cK #$a th2# đ:t xâ
01ng l'i *ãi rác công cGng Hà HXn đGng hG gia đ.nh đà& h? trôn đ?t rác4
] -V& H% #ôi trKLng hi%n na là r:t c[n thiNt Hà đKợc >1 `$an tâ# r:t
nhiB$ của các ngành, các c:p chính `$Bn4 V. HX tSng cKLng HXn đGng,
t$2n tr$Bn *Mng nhiB$ h.nh th_c h$ đGng *Mng #ji ng$Qn l1c đW xã c7
đKợc 6; nghĩa địa h&àn ch]nh4
*, N4jF 68S? D4„ MRI c[:< 4\ 64ƒ:< D4„:4 67L%
*,! H\ 64ƒ:< 6y D4xD D4„:4 67L M~ 4f8 Y•:< FX:4k68S? D4„ Bƒ !+ˆ%
] C4‰ 68S? !+,!,!% kán *G, công ch_c c:p xã 6g ch_c 0anh ch$2n
#ôn @đNn nS# J6;F đ'tE
- Th1c tr'ng:,i%n na ch] ti2$ nà c7 =ig cán *G công ch_c c:p xã đ't
ch$In 5F,gO4
- LG tr.nh: eS# J6;; đà& t'& đ't ch$In ;66O
] C4‰ 68S? !+,!,2% kán *G, ch$2n trách c:p xã ;J ch_c 0anh ch$2n
#ôn @đNn nS# J6;F đ'tE4
- Th1c tr'ng: ,i%n na ch] ti2$ nà c7 Fi;J cán *G ch$2n trách đ't
ch$In 8;,gO4
- LG tr.nh: YNn nS# J6;3 đà& t'& đ't ch$In ;66O4
] C4‰ 68S? !+,!,G% kán *G Chông ch$2n trách c:p xã Hà trKang :p @3
ch_c 0anh trKang :pE, c7 t/ng cGng F5 cán *G @đNn nS# J6;F đ'tE4
Œ T4[D 67X:<% ch] ti2$ nà hi%n na c7 3JiF5 cán *G đ't ch$In FFO4
Š ‹f 67P:4%
x eS# J6;;: Yà& t'&, th$ #Di đ't g6O
x eS# J6;J: Yà& t'&, th$ #Di đ't 56O
x eS# J6;3: Yà& t'&, th$ #Di đ't 96O
x eS# J6;8:Yà& t'&, th$ #Di đ't 9FO
x eS# J6;F:Yà& t'&, th$ #Di đ't ;66O
] -8:4 34„ TZW 6XW% P& Tˆ h/ trợ ;66O
x khính trị: ;8 đic x =46664666đingKLiinS# x J nS# €
;=546664666đ
x kh$2n #ôn : ;5 đic @Y,E x =46664666đingKLiinS# x J nS# –
J;=46664666đ
x Tài li%$ : 3J đic x 3F64666đingKLi inS# €
;;4J664666đ
T/ng cGng;
39F4J664666đ
] C4‰ 68S? !+,2% c7 đủ các t/ ch_c tr&ng h% th?ng chính trị c) >a thA&
`$ định @J6;F đ'tE4
Œ T4[D 67X:<% kh] ti2$ nà đã đ't đ"ng `$ định4
] C4‰ 68S? !+,G% YVng *G, chính `$Bn xã đ't ti2$ ch$In lTr&ng >'ch
H^ng #'nhm @ch] ti2$ `$ định J6;F đ'tE4
Œ T4[D 67X:<% kh] ti2$ nà YVng *G, chính `$Bn tf nS# ;998 |
J669 đ't 0anh hi%$ T(VpT-4
] C4‰ 68S? !+,K% các t/ ch_c đ&àn thW, chính trị của xã điB$ đ't 0anh
hi%$ ti2n tiNn tra l2n @nS# J6;F đ'tE4
Œ T4[D 67X:<% ch] ti2$ nà >& HDi `$ định hi%n na đ't ;66O4
] C4‰ 68S? !+,*% Th1c hi%n t?t `$ chN 0ân chủ a c) >a Hà thủ tZc
hành chính thA& c) chN ; cha @nS# J6;F đ'tE4
Œ T4[D 67X:<% ch] ti2$ nà hi%n na đã đ't >& HDi `$ định4
Biểu: kế hoạch thc hi!" tiêu chí 19
TT
T8S?
C4„
H8\:
T7X:<
C4‰ 68S? T8e: Tf 64[D 48\: 68S? D4„ <8A8 TWX: 2!! " 22
2!* 22 2!! 2!2 2!G 2!K 2!* 2!l 2!o 2!r 2!+ 22
; ;94;4; 5F,g Y't PTek Y't
PTek PTek PTek PTek PTek PTek PTek PTek PTek
J ;94;4J 8;,g Y't PTek YT YT Y't
PTek PTek PTek PTek PTek PTek PTek
3 ;94;43 FF Y't PTek g6 56 96 9F Y't
PTek PTek PTek PTek PTek
8 ;94J Y't Y't PTek
PTek PTek PTek PTek PTek PTek PTek PTek PTek PTek
F ;943 Y't Y't PTek
PTek PTek PTek PTek PTek PTek PTek PTek PTek PTek
= ;948 Y't Y't
PTek PTek PTek PTek PTek PTek PTek PTek PTek PTek PTek
g ;94F Y't Y't
PTek PTek PTek PTek PTek PTek PTek PTek PTek PTek PTek
b. Bhiệm $.:
- )i'i (oạ" 2011 - 2020:
x siVi `$Nt đ[$ ra g đic; tr&ng đ7: cán *G ch$2n trách 3 ngKLi, cán
*G Chông ch$2n trách xã 8 ngKLi4
x Yà& t'& ch$In h7a cán *G: J5 ngKLi; tr&ng đ7: cán *G công ch_c
c:p xã @g ch_c 0anh ch$2n #ônE ; ngKLi, cán *G ch$2n trách 8 ngKLi, cán
*G Chông ch$2n trách J3 ngKLi4 Rinh phí 39F4J664666đ, tr&ng đ7 H?n Tˆ
39F4J664666đ4
x T$Wn 0Zng #Di: ;J ngKLi4
x Ri%n t&àn đV# *V& đủ các t/ ch_c tr&ng h% th?ng chính trị c) >a
thA& `$i định; YVng *G, chính `$Bn xã đ't ti2$ ch$In •tr&ng >'ch, H^ng
#'nh•; các t/ ch_c đ&àn thW chính trị đB$ đ't 0anh hi%$ ti2n tiNn tra l2n4
Biểu: kế hoạch (Ko tạo c;" BC */
TT Nf8 c?:< ĐVT t‹
-8:4 34„ 64[D 48\: <8A8 TWX: 2!! " 22 k678\? T;:<ˆ
Ty:<

#4R: gŽ 64[D 48\: N<?;: Yƒ: TE? 6m
2!! ] 2!* 2!l ]22
T• T‰:4 H?I\:
t‹ VĐT t‹ VĐT
A G8J8 Q?Ie6 TE? 7A
; kán *G, công ch_c c:p xã
egKLi
6
J kán *G ch$2n trách c:p xã
egKLi
3 ;;9,636 3 ;;9,636 ;;9,636
3 kán *G Chông ch$2n trách
egKLi
8 8F,8=9 8 8F,8=9 8F,8=9
b Đào tạo ch"Fn h4a
; kán *G, công ch_c c:p xã
egKLi
; ;J ; ;J ;J
J kán *G ch$2n trách c:p xã
egKLi
8 ;J6 8 ;J6 ;J6
3 kán *G Chông ch$2n trách
egKLi
J3 J=3,J J3 J=3,J J=3,J
c T"'Gn -.ng m3i
; kán *G, công ch_c c:p xã
egKLi
J kán *G ch$2n trách c:p xã
egKLi
3 kán *G Chông ch$2n trách
egKLi
;J ;J
c. Di,i 5há5 thực hiện:
- kông tác xâ 01ng YVng: nâng ca& ch:t lKợng đVng Hi2n Hà chi *G
tr1c th$Gc YVng ủ; phát triWn đVng Hi2n #Di, đNn J6;F ph:n đ:$ phát triWn
đVng F6 đQng chí, tr&ng đ7 ch" trjng đNn l1c lKợng 0ân `$ân t1 H%, 01 *ị
đGng Hi2n Hà `$[n ch"ng nhân 0ân ti2$ *iW$4
- YVng *G xã đ't tr&ng >'ch H^ng #'nh ti2$ *iW$, các chi *G tr1c
th$Gc đ't tr&ng >'ch H^ng #'nh ;66O, tr&ng đ7 36O đ't tr&ng >'ch H^ng
#'nh ti2$ *iW$, tr2n 96O đVng Hi2n h&àn thành t?t nhi%# HZ, tr&ng đ7 đVng
Hi2n h&àn thành x$:t >+c nhi%# HZ chiN# 36O, Chông c7 đVng Hi2n Hi ph'#
tK cách4
- kông tác đà& t'&, *Qi 0K‡ng, `$ h&'ch *? trí cán *G đW đáp _ng 2$
c[$ nhi%# HZ, ch" ý xâ 01ng đGi ngu cán *G tr•, cán *G n^4 kSn c_ Hà& `$
h&'ch đKa đi đà& t'& nâng ca& tr.nh đG nSng l1c ch& cán *G4 Th1c hi%n thA&
`$Nt định >? J9 của d-eP t]nh giVi `$Nt đ[$ ra ch& #Gt >? cán *G Chông
c7 ChV nSng đà& t'&4 Yà& t'& đ?i HDi các *G hi%n c7 nhKng chKa đ't ch$In
Hà c7 ChV nSng đà& t'& l'i @t$/i đLi 0KDi 8F t$/iE Hà th1c hi%n l$ân ch$Wn
cán *G4 YQng thLi t$Wn 0Zng #Di cán *G c7 *Mng tr$ng c:p ch$2n #ôn tra
l2n đW tha thN ch& nh^ng cán *G Chông đ't ch$In4
- TiNp tZc th1c hi%n c7 hi%$ `$V eghị `$Nt l[n th_ F -an ch:p hành
Tr$ng K)ng Ch&á ~<, eghị `$Nt >? 6J của -an ch:p hành YVng *G t]nh
Ch&á V~~ HB đ/i #Di, nâng ca& ch:t lKợng h% th?ng chính trị a xã4 kủng c?,
Ci%n t&àn đGi ngu cán *G c7 tr.nh đG, nSng l1c t/ ch_c HXn đGng nhân 0ân
th1c hi%n đKLng l?i của YVng chính >ách, pháp l$Xt của ehà nKDc4 k:p $n
YVng, khính `$Bn xã `$an tâ# xâ 01ng Hà củng c? các t/ ch_c chính trị
c:p 0KDi, g7p ph[n phát triWn t&àn 0i%n tr2n các lĩnh H1c Cinh tN, xã hGi, an
ninh chính trị Hà trXt t1 xã hGi đKợc gi^ H^ng, 0ân chủ đKợc phát h$, đLi
>?ng HXt ch:t Hà HSn h&á của nhân 0ân đKợc cVi thi%n, *G #Ut nông thôn
đKợc đ/i #Di4
- TiNp tZc đ/i #Di phK)ng th_c h&'t đGng của Ch?i HXn, #Ut trXn Hà
các đ&àn thW *Mng cách phVi đa 0'ng h&á các h.nh th_c tXp hợp nhân 0ân,
đ/i #Di phK)ng th_c t$2n tr$Bn đW ch& nhân 0ân 0} hiW$, 0} *iNt đW t/
ch_c th1c hi%n, các đ&àn thW phVi thW hi%n ch& đKợc là ch/ 01a của nhân
0ân, là n)i hKDng 0{n nhân 0ân th1c hi%n các chủ trK)ng đKLng l?i của
đVng, chính >ách pháp l$Xt của nhà nKDc4 YQng thLi cung là n)i hKDng 0{n
nhân 0ân th1c hi%n các #Zc ti2$ ch$Wn 0ịch c) c:$, câ trQng, HXt n$ôi, áp
0Zng Ch&a hjc Cz th$Xt Hà& đQng r$Gng, t'& ra nhiB$ #ô h.nh #Di, ngành
nghB #Di phZc HZ t?t nh$ c[$ đLi >?ng HXt ch:t tinh th[n của nhân 0ân4
- Th1c hi%n t?t ph&ng trà& t&àn 0ân YR<PY(V, a Ch$ 0ân cK4
- kán *G đ&àn thW phVi đủ #'nh, đ't HB tr.nh đG ti2$ ch$In của cán *G
đáp _ng 2$ c[$ nhi%# HZ chính trị của xã4
- Y?i HDi Hi%c th1c hi%n `$ chN 0ân chủ a c) >a: th1c hi%n t?t
phK)ng châ# 0ân *iNt, 0ân *àn, 0ân là#, 0ân CiW# tra4 T:t cV eghị `$Nt
của YVng xâ 01ng phVi phT hợp HDi lcng 0ân, đB$ đUt ra lợi ích ch& nhân
0ân, phT hợp HDi >1 phát triWn của xã, #Ut trXn Hà các đ&àn thW triWn Chai >â$
rGng đNn t[ng lDp nhân 0ân, đKợc nhân 0ân đQng t.nh hKang _ng th1c hi%n4
Y?i HDi các công tr.nh c7 h$ đGng >_c đ7ng g7p của nhân 0ân phVi đKợc
công Chai, #inh *'ch các Ch&Vn th$ chi nhM# t'& niB# tin của nhân 0ân đ?i
HDi đVng4 TSng cKLng h)n n^a `$Bn là# chủ của nhân 0ân, l$ôn l+ng nghA
ý CiNn của nhân 0ân tr&ng Hi%c đB ra các chủ trK)ng, nghị `$Nt Hà cVi cách
thủ tZc hành chính4
- T:t cV eghị `$Nt của đVng phVi x$:t phát tf 2$ c[$, ng$%n Hjng
của nhân 0ân, đVng xâ 01ng eghị `$Nt định hKDng h&'t đGng ch& nhân
0ân phVi thW hi%n >1 đ/i #Di #ang tính phát triWn hKDng tDi #Zc ti2$ 0ân
già$ nKDc #'nh xã hGi công *Mng 0ân chủ Hà HSn #inh4 Là# t?t h)n n^a
công tác chính trị, tK tKang ch& đVng Hi2n, eghị `$Nt của đVng đB$ phVi
đKợc đVng Hi2n thông hiW$ Hà gK)ng #{$ đi đ[$ tr&ng t/ ch_c th1c hi%n,
ng&ài ra ccn thKLng x$2n giá& 0Zc ch& t:t cV các đVng Hi2n c7 tinh th[n
2$ nKDc, 2$ chủ nghĩa xã hGi, là# trcn nhi%# HZ của ngKLi đVng Hi2n4
- kông tác cán *G phVi đKợc `$an tâ# ch" trjng trKDc ti2n HB đà& t'&
ch& đGi ngu đVng Hi2n đủ ti2$ ch$In `$ định Hà phân công *? trí cán *G
phT hợp nSng l1c, t'& điB$ Ci%n ch& cán *G h&àn thành nhi%# HZ, thông `$a
các ph&ng trà& của xã, công tác `$ h&'ch cán *G phát hi%n ra nhân t? điWn
h.nh đW giDi thi%$ ch& đVng4
- kông tác CiW# tra, giá# >át phVi đKợc th1c hi%n thKLng x$2n, xA#
đâ là ch_c nSng lãnh đ'& của YVng, l: giá& 0Zc ngSn ngfa là chính, thông
`$a các đợt CiW# tra định C‹ đW c7 $?n n+n, ch:n ch]nh Cịp thLi nh^ng hi%n
tKợng Hi ph'# g7p ph[n là# tr&ng >'ch nGi *G của YVng *G, đV# *V& nh^ng
t/ ch_c h&Uc cá nhân >a$ Chi đKợc CiW# tra phVi nâng ca& HB nhXn th_c ph:n
đ:$ Hà ron l$%n t?t h)n, th1c hi%n nhi%# HZ đ't CNt `$V ca&4
*,2 A: :8:4 67q6 6[ M~ 4f8 k68S? D4„ Bƒ 2ˆ%
aE pZc ti2$: an ninh, trXt t1 tr2n địa *àn đKợc gi^ H^ng \
- Th1c tr'ng: ti2$ chí nà hi%n na đã đ't4
- LG tr.nh: giai đ&'n J6;; | J6J6 tiNp tZc 0$ tr. nâng ch:t4
*E ehi%# HZ:
- siai đ&'n J6;; | J6;F
x (? Ch7# :p đKợc xâ 01ng `$ KDc đKợc ;66O
x siVi `$Nt Cịp thLi các H:n đB phát >inh tr&ng nGi *G nhân 0ân đ't
;66O
x !hcng ngfa tf xa Chông đW xV ra t.nh h$?ng đGt x$:t, *:t ngL t'&
thành điW# n7ng HB reTT đ't ;66O
- siai đ&'n J6;= | J6J6:
x Rhông đW xV ra ChiN$ Ci%n, ChiN$ n'i HKợt c:p Cb& 0ài đ't ;66O
x kác :p đKợc 0$ tr. nâng ch:t
x !hcng ngfa tf xa Chông đW xV ra t.nh h$?ng đGt x$:t, *:t ngL t'&
thành điW# n7ng HB reTT đ't ;66O
Dˆ G8J8 3453 64[D 48\:%
Š C@:< A:%
- eâng ca& tinh th[n cVnh giác cách #'ng, chủ đGng t/ ch_c t:n công
các l&'i tGi ph'#, phát hi%n Hà xh lý Cịp thLi #ji hành Hi Hi ph'# pháp l$Xt4
khủ đGng n+# *+t t.nh h.nh, *iW$ hi%n h&'t đGng của các l&'i đ?i tKợng, c7
*i%n pháp đ:$ tranh là# th:t *'i #ji h&'t đGng phá h&'i của các ph[n th lợi
0Zng tôn giá& 0ân tGc4 q$Vn lý chUt ch† các l&'i tGi ph'# đW Cịp thLi phát
hi%n Hà ngSn chUn trKDc Chi ch"ng hành đGng gâ r?i4 k7 CN h&'ch CiB# chN
gia tSng tGi ph'#, th1c hi%n #ô h.nh 8 giV# a tfng địa *àn 0ân cK4 -V& H%
t?t các ngà l} lDn, tNt4
- eâng ca& ch:t lKợng h&'t đGng của kông an xã H^ng #'nh đáp _ng
2$ c[$ nhi%# HZ tr&ng t.nh h.nh #Di4 kh" trjng Hi%c th1c hi%n các CN
h&'ch li2n tịch4 q$Vn lý t?t nhân hG ChI$, `$Vn lý t'# tr" t'# H+ng4 q$an
tâ# đ[$ tK các điB$ Ci%n c[n thiNt ch& h&'t đGng của ngành Hà chS# l& đLi
>?ng cán *G, chiNn >ĩ /n định công tác4
- Coâng Taùc Toân Giaùo, Daân Toäc : 6a&' to+t
coân ta%c naR' tCnh hCnh /a& h,-%n 0aSn ca%c hoa2t
.o!n cu*a ca%c toân ia%o 0aân to!c .u%n toân chT 'u2c
.ích, .u%n .a2o "ha%", 0aân to!c /a& chu* nh8a #a$ ho!i.
Leà cao ca*nh ia%c .o+i /-%i =o2n 6-2i 0u2n hoa2t .o!n
toân ia%o, 0aân to!c aâ( 'a+t U9::. Ka&' to+t coân
ta%c "ho&n n,&a =aVn nhie!" /u2, >hoân .e5 tCnh
hu?n #a+u #a*( 4a, .a*' =a*o i,$ /,$n tCnh hCnh U9D:
t4eân .1a =a&n #a$.
- Coâng Taùc Xaây Döïng Toå ANND: 0u( t4C 54 to5
U993 /a& to5 ch,%c ho2" .u%n theo th-&i ian Fu( .1nh
.e5 thoân tin tCnh hCnh cu*a ca%c 6oa2i to!i "ha2', tie+"
tu2c cu$n co+ naân cha+t 6,-2n hoa2t .o!n cu*a to5
U993, h,-%n 0aSn Fu(eàn ha2n, nhie!' /u2 /a& nhie!"
/u2 cho ca%c to5, .e5 hoa2t .o!n co% cha+t 6,-2n na&(
ca&n cao, "ha+n .a+u .e+n na?' 2015 ca%c to5 hoa2t
.o!n t,& >ha%, to+t, >hoân co% t4un =Cnh, .eà nh1 >hen
th,-*n cho nh,$n ta!" the5, ca% nhaân co% tha&nh tích
#ua+t )aRc t4on "hon t4a&o tha' ia =a*o /e! U9:W .
X C@:< 65D Q?R: B[%
- XRI c[:< 64e 67q: Q?ƒD 34“:< YZ g4? Y[D 34“:< 64H%
x YW th1c hi%n t?t nhi%# HZ công tác xâ 01ng thN trXn `$?c phcng Hà
xâ 01ng Ch$ H1c phcng thủ a địa *àn H^ng #'nh t&àn 0i%n, c) `$an `$ân
>1 tha# #K$ ch& c:p ủ YVng thKLng x$2n xâ 01ng eghị `$Nt, triWn
Chai th1c hi%n #Gt cách chUt ch†, đQng *G nhi%# HZ công tác xâ 01ng thN
trXn `$?c phcng Hà Ch$ H1c phcng thủ H^ng ch+c g+n HDi xâ 01ng phát
triWn Cinh tN xã hGi Hà `$?c phcng, an ninh a địa phK)ng4
x <â 01ng Ch$ H1c phcng thủ thA& cZ# t$Nn 0ân cK Hà các xã, :p
giáp ranh4
] C@:< 65D 34ƒ8 4a3% thKLng x$2n ph?i hợp cTng công an Hà các l1c
lKợng tSng cKLng công tác n+# t.nh h.nh của các l&'i đ?i tKợng tSng cKLng
công tác t$[n tra tr$ `$bt tr2n địa *àn nhM# đV# *V& t?t rekT | TTrT<,
tr2n địa *àn Chông đW điW# n7ng xV ra4
] C@:< 65D 6?I9: Q?R:%
x TiNp thZc tha# #K$ ch& YVng ủ | d-eP xã Hà ,YeVq( th1c
hi%n t?t các *KDc công tác t$Wn `$ân, ;66O >? thanh ni2n thi hành eVq(
đB$ là `$ân t.nh ng$%n, là đ&àn Hi2n tr&ng đ7 c7 ;-J đVng Hi2n thi hành
eVq( hàng nS#4
x Ri2n `$Nt xh lý >? thanh ni2n 3 ch?ng 4
] C@:< 65D 4?N: `?I\:%
x kh:p hành ch] đ'& h$:n l$%n của tr2n thA& nGi 0$ng, chK)ng tr.nh,
thLi gian tr2n `$ định đV# *V& ch:t lKợng4
x <â 01ng CN h&'ch h$:n l$%n ch& các l1c lKợng thKLng tr1c, l1c
lKợng c) đGng, l1c lKợng t'i cht, l1c lKợng *inh chủng, l1c lKợng thông tin
hàng nS# ch:t lKợng h$:n l$%n đ't 56 | 5FO Chá gi…i tra l2n
] C@:< 65D MRI c[:< `[D `ma:< D.TV%
x ThKLng x$2n tha# #K$ YVng ủ | d-eP `$án tri%t >â$ rGng
tr&ng #ji t[ng lDp nhân 0ân HB l$Xt PqTV4
x <â 01ng CN h&'ch xâ 01ng l1c lKợng tf xã đNn :p đ't tf ;,J |
;,FO >& 0ân >? tr2n t&àn xã4
- Coâng taùc vaän ñoäng !a"n c#!ùng, coäng
ño"ng $aân cö t#a% gia &#o'ng c#o(ng t)ä naïn *a+
#oäi va' toäi &#aï%: th,-&n #u(eân "ho+i h-2" /-%i ca%c
na&nh .oa&n the5 to5 ch,%c tu(eân t4u(eàn /a!n .o!n
nhaân 0aân tha' ia phcng cho+n ca%c 6oa2i te! na2n #a$
ho!i /a& to!i "ha2', cha+" ha&nh to+t ca%c chu* t4,-n
cu*a .1a "h,-n, "ha%" 6ua!t cu*a nha& n,-%c, .oàn th-&i
th,2c hie!n to+t coân ta%c 6ieân t1ch i,$a ca%c na&nh
/a& ca%c #a$ ia%" 4anh, #,* 6(% nhieâ' ca%c 6oa2i to!i
"ha2' nhaV' ha2n che+ to!i "ha2' "ha%t )inh /a& .a*'
=a*o tCnh hCnh U9:: t4eân .1a =a&n #a$ . Ghen th,-*n >1"
th-&i cho nh,$n Fuaàn chu%n co% tha&nh tích #ua+t )aRc
t4on "hon t4a&o tha' ia to+ ia%c to!i "ha2'.
C, NH•NG GIuI #HÁ# CH† Y^U%
!, Ty D4xD 6?IS: 67?I2:, 34y O8e:, Q?5: 678\6 D4H 67mh:< DHA
ĐJ:<, :4Z :miD Y2 MRI c[:< :@:< 64@: Fi8%
- T/ ch_c các h&'t đGng t$2n tr$Bn >â$ rGng HB chủ trK)ng, chính
>ách của YVng Hà ehà nKDc HB lnông nghi%p, nông 0ân, nông thônm, t'& >1
ch$Wn *iNn #'nh #† tr&ng nhXn th_c Hà hành đGng, cTng nha$ ra >_c xâ
01ng xã nhà ngà càng già$ đwp, đLi >?ng HXt ch:t Hà tinh th[n của ngKLi
0ân đKợc nâng l2n4
- !h&ng trà& lT&àn 0ân đ&àn CNt xâ 01ng đLi >?ng HSn h7am: !hát
h$ tr$Bn th?ng t?t đwp t.nh làng nghĩa x7#, *ài trf các t$% n'n xã hGi,
th1c hi%n nNp >?ng #Di a nông thôn4
- TriWn Chai hGi nghị xâ 01ng nông thôn #Di, lãnh đ'& YVng ủ |
d-eP xã c[n phVi tXp hợp tr.nh *à đKợc các ti2$ chí th1c tr'ng của #.nh,
ch& th: điW# đ_ng hi%n t'i của xã Hà tr2n c) >a đ7 đB x$:t #Zc ti2$ giVi
pháp ch& giai đ&'n J6;; | J6;F Hà định hKDng đNn nS# J6J6 ch& t&àn *G
h% th?ng chính trị Hà ngKLi 0ân nQng c?t tr&ng xã thV& l$Xn Hà phVn hQi, đâ
là giai đ&'n đW công Chai ch& ngKLi 0ân của địa phK)ng Hà cV h% th?ng
chính trị xã *iNt CN h&'ch, giVi pháp lG tr.nh triWn Chai th1c hi%n chK)ng
tr.nh #Zc ti2$ `$?c gia HB xâ 01ng nông thôn #Di Hà thông `$a đ7 là *KDc
đ[$ tha# H:n cGng đQng 0ân cK tha# gia đ7ng g7p4
- khK)ng tr.nh #Zc ti2$ `$?c gia xâ 01ng nông thôn #Di là chK)ng
tr.nh HXn đGng t&àn 0ân tha# gia, n7 Chông phVi là chK)ng tr.nh #ang tính
đ[$ tK của tr2n, 0& đ7 r:t c[n c7 >1 ủng hG của pUt trXn t/ `$?c Hà các t/
ch_c đ&àn thW4
2, Ty D4xD T82? 67A, g4JW B56 64[D 67X:< :@:< :<48\3, :@:< cR:,
:@:< 64@: 67S: TLA OZ: M~ T9 MRI c[:< 34S c?I\6 T2 5:, D5D Q?8 4WXD4
MRI c[:< :@:< 64@: Fi8 Tƒ8 Yi8 M~,
Vi%c xâ 01ng nông thôn #Di là c[n phVi l: ý CiNn của ngKLi 0ân
đ?i HDi các h'ng #Zc nhK xâ 01ng công tr.nh c:p nKDc >inh h&'t, th&át
nKDc thVi Ch$ 0ân cK, đKLng gia& thông nông thôn, gia& thông nGi đQng Hà
C2nh #K)ng nGi đQng, phát triWn >Vn x$:t Hà 0ịch HZ, nhà HSn h7a :p, công
tr.nh thW tha&\
G, Ty D4xD 6789: g4A8 MRI c[:<, :4R: 7f:< D5D F@ 4P:4 T89F T9
:4R: 7f:<,
- q$ h&'ch HTng >Vn x$:t l"a: !,!o 4A, cZ thW @>Vn x$:t 3 HZE:
x VTng >Vn x$:t l"a ch:t lKợng ca&: g458g ha4
x VTng >Vn x$:t l"a ng$2n li%$: ;4=66 ha4
x VTng >Vn x$:t l"a gi?ng: =66 ha4
- q$ h&'ch HTng >Vn x$:t ra$ #à$: = 4A, cZ thW nhK >a$:
x VTng >Vn x$:t n:# r)# Hà n:# *à& ngK : 68 ha
x VTng >Vn x$:t ra$ 0Ka các l&'i: F= ha4
- Rh$ H1c `$ h&'ch đ:t trQng:
x e:# r)#, n:# *à& ngK: tXn 0Zng đ:t th/ cK, *L C2nh, đ:t HKLn t'p4
x ‰a$ 0Ka các l&'i: tXn 0Zng đ:t *L C2nh, *L a&, đ:t HKLn, đ:t th/ cK4
- q$ h&'ch HTng n$ôi thủ >Vn: ;;,g5 ha, cZ thW nhK >a$:
x VTng n$ôi thủ >Vn a& h[#: ;6 ha4
x pô h.nh n$ôi Nch Yài L&an, lK)n, cá l7c Ho& ;,g5 ha4
K, H?I Tf:< YZ B’ cd:< Dj 48\? Q?J D5D :<?;: `[D D4W MRI c[:<
:@:< 64@: Fi8%
H.I. T>ng mức đ9" t: J964F384J664666 đQng; tr&ng đ7:
- <â 01ng `$ h&'ch: ;F646664666 đQng, chiN# 6,6FO
K,2, N<?;: Yƒ: TE? 6m,
Tr&ng đ7: H?n Tˆ J6=43JF4J664666 đQng, H?n t]nh 3=4JJ;46664666
đQng, H?n h$%n ;J4JF=489F4666 đQng, H?n h$ đGng nhân 0ân đ7ng g7p
3F4g3;4F6F4666 đQng4 kZ thW nhK >a$:
Biểu: "hu cVu I$" (Vu t8 *+, -"& "U"& thU" 5Ei &i'i (oạ" 2011-2020
TT Nf8 c?:<
Vƒ: TE? 6m k678\? T;:<ˆ
Ty:<

#4R: gŽ 64[D 48\: N<?;: Yƒ: TE? 6m
!!]!* !l]2 T• T‰:4 H?I\: DR: -45D
; q$ h&'ch ;F6tr ;F6 tr ;F6tr
J ,' t[ng Cinh tN - xã hGi
3 Rinh tN Hà t/ ch_c >Vn x$:t:
8 VSn h&á - xã hGi - #ôi trKLng
F <â 01ng h% th?ng chính trị
Ty:< Bƒ
K,G, #4R: gŽ TE? 6m%
- siai đ&'n: J6;; - J6;F: ;9843;J4J664666 đQng, chiN# tn l% ==,55O
t/ng H?n4
- siai đ&'n J6;= - J6J6: 9=4JJJ46664666 đQng, chiN# tn l% 33,;JO4
*, G8J8 3453 Y2 x:< cd:< g4WA 4=D D@:< :<4\ YZW BJ: M?N6%
*,!, V2 BJ: M?N6 :@:< :<48\3%
- ,Mng nS# #a ;6 lDp đà& t'&, tXp h$:n Cz th$Xt trQng trjt, chSn
n$ôi, thủ >Vn ch& Ch&Vng 366 nông 0ân tha# 014
- k7 CN h&'ch ht trợ hG nông 0ân xâ 01ng các #ô h.nh tr.nh 0i}n áp
0Zng tiNn *G Cz th$Xt Hà& >Vn x$:t nông, thủ >Vn4
- YB nghị c:p tr2n ht trợ, t'& điB$ Ci%n ch& hG nông 0ân đ[$ tK c) giDi
h7a >Vn x$:t đW #$a #á gUt đXp li2n hợp, #á >: l"a đW phZc HZ >Vn x$:t,
đV# *V& JgO 0i%n tích >Vn x$:t l"a đKợc th$ h&'ch *Mng #á Hà J3O >Vn
lKợng l"a >a$ th$ h&'ch đKợc >:4
*,2, V2 :<Z:4 :<42 cLD4 Yd%
- pa các lDp đà& t'& nghB nhK: thợ hQ, th2$ r$a, #a công nghi%p\
Thành lXp làng nghB đan thV# lZt *.nh đW giVi `$Nt Hi%c là# ch& Ch&Vn 366
la& đGng c7 Hi%c là# t'i ch/4
- RN h&'ch t/ ch_c các lDp đà& t'& HXn hành, >^a ch^a #á #7c thiNt
*ị phZc HZ >Vn x$:t nông, lâ# nghi%p Hà phZc HZ đLi >?ng nhân 0ân
- eh$ c[$ đà& t'&, tXp h$:n ch$Wn gia& Cz th$Xt giai đ&'n J669 -
J6;F nhK >a$:
*,G, G8J8 3453 Y2 6y D4xD `X8 BJ: M?N6 :@:< 64HI BJ: 4Z:< 4jA Yi8
D5D 4P:4 64xD 34— 4a3 ˜`8S: ge6 K :4Z™%
- kủng c? nâng ch:t lKợng h&'t đGng của ,T<4ee, xác định phK)ng
án >Vn x$:t Cinh 0&anh phT hợp, c7 hi%$ `$V nhK: >Vn x$:t nhân gi?ng l"a,
*)# tKDi, *)# ti2$ ch?ng "ng, >: l"a4
- Thành lXp #ti tiW$ HTng 6; t/ hợp tác >Vn x$:t đW t'& điB$ Ci%n ch&
nông 0ân tiNp cXn nh^ng tiNn *G Ch&a hjc Cz th$Xt, th1c hi%n nh^ng #ô h.nh
>Vn x$:t ch$2n canh Hà ti2$ thZ >Vn phI#4
- Thành lXp #ti :p 6; câ$ l'c *G nông 0ân4
- pa rGng các h.nh th_c hợp đQng ti2$ thZ >Vn phI# của nông 0ân
là# ra4
l, #456 4?I YA8 67“ DHA D5D D4H 649 MRI c[:< :@:< 64@: Fi8%
- VB YVng, chính `$Bn, đ&àn thW xã:
x TriWn Chai `$án tri%t là# ch$Wn *iNn cV nhXn th_c Hà hành đGng
tr&ng h% th?ng chính trị tf xã đNn :p4 pti cán *G, đVng Hi2n phVi gK)ng #{$
đQng thLi HXn đGng nhân 0ân th1c hi%n g7p ph[n đKa nBn Cinh tN xã nhà
phát triWn thA& hKDng t&àn 0i%n, *Bn H^ng, xâ 01ng phát triWn nông thôn
Chai >+c, nâng ca& đLi >?ng HXt ch:t Hà tinh th[n ch& nhân 0ân4
x d-eP xã ph?i hợp cTng pUt trXn Hà các đ&àn thW, các ngành c7
li2n `$an triWn Chai rGng rãi tr&ng t&àn thW nhân 0ân đW nhân 0ân cTng tha#
gia th1c hi%n, đQng thLi t/ ch_c giá# >át Chi các công tr.nh thi công4
x „ -an pUt trXn T/ `$?c h$ đGng >1 tha# gia của các t/ ch_c
đ&àn thW tích c1c th1c hi%n chK)ng tr.nh xâ 01ng nông thôn #Di, tiNp tZc
th1c hi%n c$Gc HXn đGng lTPYR<PY(V, a Ch$ 0ân cKm, */ >$ng thA& các
nGi 0$ng #Di phT hợp4
- Y?i HDi -an :p: cTng đ&àn thW :p tSng cKLng công tác HXn đGng
nhân 0ân tha# gia th1c hi%n, đQng thLi c7 nh^ng đB x$:t CiNn nghị HB -an
`$Vn lý xã4
- Y?i HDi hG gia đ.nh: Chi triWn Chai đB án, `$i h&'ch >h 0Zng đ:t đKợc
l: ý CiNn tha# H:n cGng đQng Hà >1 đQng th$Xn ca& của nhân 0ân đW cTng
nha$ th1c hi%n đ't thA& *G ti2$ chí xâ 01ng nông thôn #Di4
o, G8J8 3453:
- pGt là : đI #'nh ke,, ,Y, nông thôn, tích c1c x7a đ7i giV#
ngho&4
- ,ai là : đ/i #Di t/ ch_c Hà phK)ng th_c h&'t đGng của h% th?ng
chính trị a địa phK)ng4
- -a là: đ/i #Di h&àn thi%n chính >ách đ?i HDi nông 0ân *V& đV# lợi
ích, phát h$ 0ân chủ Hà #ji tiB# nSng của nông 0ân tr&ng xâ 01ng eTp4
- -?n là : đI #'nh Hà nâng ca& ch:t lKợng giá& 0Zc, đà& t'& các *Xc
hjc nh:t là giá& 0Zc ph/ thông nhM# nâng ca& 0ân trí tiNn tDi trí th_c h7a
đGi ngu cán *G4
D, Ts CHbC THỰC HIỆN%
;4 Thành lXp -an `$Vn lý xâ 01ng nông thôn #Di đic kT4 d-eP xã
trKang *an, J đic !kT4 d-eP ph7 *an, thành Hi2n các ngành đ&àn thW, cán
*G ch$2n #ôn của d-eP xã gQ# Yịa chính xâ 01ng, VSn phcng th?ng
C2, Tài chính CN t&án, VSn h7a thông tin, pUt trXn, ,eP Hà #Gt >? nông 0ân
ti2$ *iW$ c7 $ tín4
2, T/ ch_c hGi nghị triWn Chai đB án xâ 01ng nông thôn #Di tr&ng
t&àn h% th?ng chính trị Hà nhân 0ân, l: ý CiNn tha# H:n cGng đQng Hà >1
đQng th$Xn ca& của nhân 0ân HB `$ h&'ch phát triWn RT<,, #ôi trKLng,
Ch$ 0ân cK Hà >h 0Zng đ:t4
34 kSn c_ Hà& đB án, -an `$Vn lý xâ 01ng nông thôn #Di xâ 01ng
CN h&'ch hành đGng HDi lG tr.nh, giVi pháp th1c hi%n giai đ&'n J6;; | J6;F
Hà định hKDng đNn nS# J6J64 ,àng nS# c7 xâ 01ng CN h&'ch phát triWn,
gia& các ngành c7 li2n `$an phZ trách tfng ti2$ chí, ch] ti2$ cZ thW4
84 T/ ch_c >) t/ng CNt định C‹ a 9 tháng hMng nS# đW đánh giá CNt
`$V th1c hi%n tfng ti2$ chí, ch] ti2$ *Mng *iW$ đQ, *á& cá& nh^ng Ch7 ChSn
HKDng #+c xin ý CiNn ch] đ'& Cịp thLi4
TM

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->