P. 1
Bang Luong Nhan Vien

Bang Luong Nhan Vien

|Views: 396|Likes:
Được xuất bản bởiDinh Anh Minh

More info:

Published by: Dinh Anh Minh on Jun 13, 2011
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLSX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/11/2013

pdf

text

original

BẢNG LƯƠNG NHÂN VIÊN

TT HỌ TÊN
P
H
Á
I
SINH ĐƠN VỊ LƯƠNG
1Trần Ngọc Công Nam !1"!1#$#H%n& C&'n& " 1$())))
"Trần V* +n& Nam $!,)!1#$)V-. T/ "$ 1$)))))
,Tr012 Đ30 Ng&4a N5 6!,!1#6(728n Tr9 " 1())))
L: H;%ng <0n& N5 !1!1#6"H%n& C&'n& 16 1$())))
(Ngô Công ='n& N5 $!"!1#$>728n Tr9 1> 1$1))))
$L? Ngọc V@n Nam AAA728n Tr9 "( 1($))))
6V* T&BC Đông N5 >!>!1#6$V-. T/ " 1())))
>L: T&9 <0n& Nam 11!!1#$)H%n& C&'n& ", 1,())))
#VDn +n T&01n N5 AAAH%n& C&'n& ") 1())))
1)HE B8; Ngọc Nam AAAV-. T/ "" 1()))))
11L30 Ngọc Đa Nam 11!!1#$)728n Tr9 ") 16)))))
1"V* ĐFn& C&0G2 N5 11!!1#$)V-. T/ "" 1$$))))
1,L: H2@n 72' N5 6!!1#$)H%n& C&'n& " 1#))))
1L5 Đông Ngọc N5 AAA728n Tr9 "" 1$1))))
1(L: P&I H;%ng Nam AAA728n Tr9 1$ 1($))))
",,>))))
ĐƠN VỊ TJNG LƯƠNG PHÁI SK NGƯLI
H%n& C&'n& 6(#)))) Nam 6
728n Tr9 #(>)))) N5 >
V-. T/ $"1))))
TEng ng%C công M"" 16)
TNng O/Png Q"" 66))))
TNng ng%C công O%m R PHC 1)>
TNng O/Png ng%C công M" S% R PVT )
TNng TU ng/V0 R W&;ng VT <Xc O/Png M())))) 1(
ĐPn S9 TNng TU ng/V0
H%n& C&'n& (
728n Tr9 $
V-. T/
TNng O/Png n5 W&;ng VT cY NC M"$
BẢNG LƯƠNG NHÂN VIÊN
TT HỌ TÊN
P
H
Á
I
SINH ĐƠN VỊ LƯƠNG
1Trần Ngọc Công Nam !1"!1#$#H%n& C&'n& " 1$())))
"Trần V* +n& Nam $!,)!1#$)V-. T/ "$ 1$)))))
,Tr012 Đ30 Ng&4a N5 6!,!1#6(728n Tr9 " 1())))
L: H;%ng <0n& N5 !1!1#6"H%n& C&'n& 16 1$())))
(Ngô Công ='n& N5 $!"!1#$>728n Tr9 1> 1$1))))
$L? Ngọc V@n Nam AAA728n Tr9 "( 1($))))
6V* T&BC Đông N5 >!>!1#6$V-. T/ " 1())))
>L: T&9 <0n& Nam 11!!1#$)H%n& C&'n& ", 1,())))
N
G
Z
[

C
\
N
G
N
G
Z
[

C
\
N
G
#VDn +n T&01n N5 AAAH%n& C&'n& ") 1())))
1)HE B8; Ngọc Nam AAAV-. T/ "" 1()))))
11L30 Ngọc Đa Nam 11!!1#$)728n Tr9 ") 16)))))
1"V* ĐFn& C&0G2 N5 11!!1#$)V-. T/ "" 1$$))))
1,L: H2@n 72' N5 6!!1#$)H%n& C&'n& " 1#))))
1L5 Đông Ngọc N5 AAA728n Tr9 "" 1$1))))
1(L: P&I H;%ng Nam AAA728n Tr9 1$ 1($))))
.Nng O/Png N5 W&;ng VT cY NC M"$ 1>(6))))
N&@n S0:n Nam R W&Yng V-. T./
TT HỌ TÊN PHÁI SINH ĐƠN VỊ NGZ[ C\NGLƯƠNG
1Trần Ngọc Công Nam !1"!1#$#H%n& C&'n& " 1$())))
>L: T&9 <0n& Nam 11!!1#$)H%n& C&'n& ", 1,())))
N&@n VS0:n W&Yng 728n Tr9 &;]c H%n& C&'n&
TT HỌ TÊN PHÁI SINH ĐƠN VỊ NGZ[ C\NGLƯƠNG
1Trần Ngọc Công Nam !1"!1#$#H%n& C&'n& " 1$())))
,Tr012 Đ30 Ng&4a N5 6!,!1#6(728n Tr9 " 1())))
L: H;%ng <0n& N5 !1!1#6"H%n& C&'n& 16 1$())))
(Ngô Công ='n& N5 $!"!1#$>728n Tr9 1> 1$1))))
$L? Ngọc V@n Nam AAA728n Tr9 "( 1($))))
>L: T&9 <0n& Nam 11!!1#$)H%n& C&'n& ", 1,())))
#VDn +n T&01n N5 AAAH%n& C&'n& ") 1())))
11L30 Ngọc Đa Nam 11!!1#$)728n Tr9 ") 16)))))
1,L: H2@n 72' N5 6!!1#$)H%n& C&'n& " 1#))))
1L5 Đông Ngọc N5 AAA728n Tr9 "" 1$1))))
1(L: P&I H;%ng Nam AAA728n Tr9 1$ 1($))))
N5 &;]c W&^ng V-. T/ cY ng%C công MQ""
TT HỌ TÊN PHÁI SINH ĐƠN VỊ NGZ[ C\NGLƯƠNG
"Trần V* +n& Nam $!,)!1#$)V-. T/ "$ 1$)))))
,Tr012 Đ30 Ng&4a N5 6!,!1#6(728n Tr9 " 1())))
6V* T&BC Đông N5 >!>!1#6$V-. T/ " 1())))
1)HE B8; Ngọc Nam AAAV-. T/ "" 1()))))
1"V* ĐFn& C&0G2 N5 11!!1#$)V-. T/ "" 1$$))))
1,L: H2@n 72' N5 6!!1#$)H%n& C&'n& " 1#))))
1L5 Đông Ngọc N5 AAA728n Tr9 "" 1$1))))
VT VZ HC T0n& .&ang $ &;]c 11
BẢNG LƯƠNG NHÂN VIÊN
TT HỌ TÊN
P
H
Á
I
SINH ĐƠN VỊ LƯƠNG
1Trần Ngọc Công Nam !1"!1#$#H%n& C&'n& " 1$())))
"Trần V* +n& Nam $!,)!1#$)V-. T/ "$ 1$)))))
,Tr012 Đ30 Ng&4a N5 6!,!1#6(728n Tr9 " 1())))
L: H;%ng <0n& N5 !1!1#6"H%n& C&'n& 16 1$())))
(Ngô Công ='n& N5 $!"!1#$>728n Tr9 1> 1$1))))
$L? Ngọc V@n Nam AAA728n Tr9 "( 1($))))
6V* T&BC Đông N5 >!>!1#6$V-. T/ " 1())))
>L: T&9 <0n& Nam 11!!1#$)H%n& C&'n& ", 1,())))
#VDn +n T&01n N5 AAAH%n& C&'n& ") 1())))
1)HE B8; Ngọc Nam AAAV-. T/ "" 1()))))
11L30 Ngọc Đa Nam 11!!1#$)728n Tr9 ") 16)))))
1"V* ĐFn& C&0G2 N5 11!!1#$)V-. T/ "" 1$$))))
1,L: H2@n 72' N5 6!!1#$)H%n& C&'n& " 1#))))
1L5 Đông Ngọc N5 AAA728n Tr9 "" 1$1))))
1(L: P&I H;%ng Nam AAA728n Tr9 1$ 1($))))
N
G
Z
[

C
\
N
G
PHÁI
Nam T_`a $,,))))
)
ĐƠN VỊ ">)))))
728n .r9 T_`a ",,>))))
H%n& c&'n&
)
PHÁI ĐƠN VỊ NGZ[ C\NG
N5 MQ""
V-. T/ MQ"" an
SINH
T_`a 1
ĐƠN VỊ SINH
V-. T/ bc)$cb
bc11cb
H%n& C&'n&bc)$cb AN+<ad
bc11cb
AV+L`ae
1)#"))))
AN+<ad
VT VZ HC T0n& .&ang $ &;]c 11
BẢNG LƯƠNG NHÂN VIÊN
THÁNG SINH

$
6

$
1"
>
11
11
1"
11
11
6
11
1"

9 Văn An Thiện Nữ ### Hành Chính 10 Hồ Bảo Ngọc Nam ### Vật Tư 11 Lại Ngọc Đa Nam 11/4/1960 Quản Trị 12 Vũ Đình Chiểu Nữ 11/4/1960 Vật Tư 13 Lê Xuân Quí Nữ 7/4/1960 Hành Chính 14 Lữ Đông Ngọc Nữ ### Quản Trị 15 Lê Phú Hoàng Nam ### Quản Trị tổng lương Nữ phong VT có NC >26 20 22 20 22 24 22 16 1450000 1500000 1700000 1660000 1490000 1610000 1560000 18570000 TT TT TT Nhân viên Nam ở phóng Vật Ttư HỌ TÊN PHÁI SINH ĐƠN VỊ NGÀY CÔNGLƯƠNG 1 Trần Ngọc Công Nam 4/12/1969 Hành Chính 24 1650000 8 Lê Thị Minh Nam 11/4/1960 Hành Chính 23 1350000 Nhân Vviên phóng Quản Trị hoặc Hành Chính HỌ TÊN PHÁI SINH ĐƠN VỊ NGÀY CÔNGLƯƠNG 1 Trần Ngọc Công Nam 4/12/1969 Hành Chính 24 1650000 3 Triệu Đại Nghĩa Nữ 7/3/1975 Quản Trị 24 1540000 4 Lê Hoàng Minh Nữ 4/14/1972 Hành Chính 17 1650000 5 Ngô Công Kính Nữ 6/24/1968 Quản Trị 18 1610000 6 Lý Ngọc Vân Nam ### Quản Trị 25 1560000 8 Lê Thị Minh Nam 11/4/1960 Hành Chính 23 1350000 9 Văn An Thiện Nữ ### Hành Chính 20 1450000 11 Lại Ngọc Đa Nam 11/4/1960 Quản Trị 20 1700000 13 Lê Xuân Quí Nữ 7/4/1960 Hành Chính 24 1490000 14 Lữ Đông Ngọc Nữ ### Quản Trị 22 1610000 15 Lê Phú Hoàng Nam ### Quản Trị 16 1560000 Nữ hoặc phòng Vật Tư có ngày công >=22 HỌ TÊN PHÁI SINH ĐƠN VỊ NGÀY CÔNGLƯƠNG 2 Trần Vũ Anh Nam 6/30/1960 Vật Tư 26 1600000 3 Triệu Đại Nghĩa Nữ 7/3/1975 Quản Trị 24 1540000 7 Vũ Thụy Đông Nữ 8/8/1976 Vật Tư 24 1450000 10 Hồ Bảo Ngọc Nam ### Vật Tư 22 1500000 12 Vũ Đình Chiểu Nữ 11/4/1960 Vật Tư 22 1660000 13 Lê Xuân Quí Nữ 7/4/1960 Hành Chính 24 1490000 14 Lữ Đông Ngọc Nữ ### Quản Trị 22 1610000 VT VÀ HC sinh thang 6 hoặc 11 BẢNG LƯƠNG NHÂN VIÊN .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->